ขั้นตอนการดำเนินงานตามเกณฑ์

ขั้นตอนการดำเนินงานตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2558 ประกอบด้วย 8 หมวดดังนี้

  1. หมวดที่ 1 ทั่วไป การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
  2. หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  3. หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
  4. หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ
  5. หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  6. หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  7. หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
  8. หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

( ผลคะแนนการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2560) Intranet Only

google+

ติดต่อหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : +66(0)2800-2680-9 ต่อ 4265

E-mail : admin