แหล่งข้อมูลห้องสมุดสีเขียว

ทรัพยากรสารสนเทศที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลให้บริการ

     หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแหล่งให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็นทรัพยากรประเภทหนังสือ, E-Books และ E-Journals มีดังต่อไปนี้

แหล่งข้อมูลหนังสือ

ลำดับ แหล่งข้อมูล จำนวน Keyword เข้าใช้บริการ
1 Mahidol Library Catalog Database 32,271 รายการ
(คิดเป็น 5.45% ของจำนวนทั้งหมด)
     Environment,สิ่งแวดล้อมศึกษา, สิ่งแวดล้อมศาสตร์ เข้าใช้บริการได้ที่..

      ทรัพยากรสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่หอสมุดกลางมีให้บริการ จำนวน 3,387 รายการ มีการจำแนกข้อมูลนำเสนอ ดังนี้คือ 1). ชื่อหนังสือเรียงลำดับการยืมจากน้อยไปมาก 2). หนังสือ 10 อันดับที่มีการยืมมากแยกตาม Location 3).ข้อมูลหนังสือแยกตาม Location 4).ข้อมูลหนังสือที่คัดเลือก 5). ข้อมูลหนังสือที่จะนำเสนอ 6) ข้อมูลหนังสือและทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด


แหล่งข้อมูล E-Books Database

ลำดับ แหล่งข้อมูล จำนวน Keyword เข้าใช้บริการ
1 CRCnetBase 171 รายการ Ecology เข้าใช้บริการได้ที่..
2 CRCnetBase 266 รายการ Environmental, Engineering เข้าใช้บริการได้ที่..
3 CRCnetBase 1,035 รายการ Environmental, Science เข้าใช้บริการได้ที่..
4 GALE Virtual Reference Library (GVRL) 14 รายการ Environmental เข้าใช้บริการได้ที่..
5 SAGE of Knowledge 81 รายการ Geography, Earth & Environmental Science เข้าใช้บริการได้ที่..
6 SAGE of Knowledge 483 รายการ Geography, Earth & Environmental Science (Reference collection) เข้าใช้บริการได้ที่..
7 Science Direct 42 รายการ Environmental Science เข้าใช้บริการได้ที่..
8 SpringerLink 2,822 รายการ environmental เข้าใช้บริการได้ที่..
รวม 4,914 รายการ

แหล่งข้อมูล Free E-Books

ลำดับ แหล่งข้อมูล เข้าใช้บริการ
1 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล เข้าใช้บริการได้ที่..
2 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าใช้บริการได้ที่..
3 E for E กับการบริหารโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนภายใต้ ESCO FUND ผู้เขียนและเรียบเรียงโดย : มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการได้ที่..
4 กลยุทธ์สำคัญสำหรับความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศไทย ผู้เขียนและเรียบเรียงโดย : มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการได้ที่..
5 10 ปี มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และก้าวต่อไป ผู้เขียนและเรียบเรียงโดย : มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการได้ที่..
6 พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย เข้าใช้บริการได้ที่..
7 ภาพอนาคตพลังงานไทย 2556 เข้าใช้บริการได้ที่..
8 ไฟฟ้าแสงสว่าง เข้าใช้บริการได้ที่..
9 การประหยัดพลังงานในที่ทำงาน เข้าใช้บริการได้ที่..
10 อุปกรณ์สำนักงาน เข้าใช้บริการได้ที่..
11 เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในที่พักอาศัย เข้าใช้บริการได้ที่..
12 1 วันกับการประหยัดพลังงาน สำหรับเยาวชน เข้าใช้บริการได้ที่..
13 วิธีง่ายๆ สำหรับนักเรียน ในการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการได้ที่..
14 น้ำมันแก๊สโซฮอล เข้าใช้บริการได้ที่..
15 ไบโอดีเซล เข้าใช้บริการได้ที่..
16 ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV เข้าใช้บริการได้ที่..
17 ถ่านหิน เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า เข้าใช้บริการได้ที่..
18 นี่สิ บ้านหารสอง เข้าใช้บริการได้ที่..
19 หนาวนี้ ถึงเวลา แอร์ พักร้อน เข้าใช้บริการได้ที่..
20 เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เข้าใช้บริการได้ที่..
21 ตัวชี้วัดสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 เข้าใช้บริการได้ที่..
22 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 1 เรื่องที่ 7 พลังงาน เข้าใช้บริการได้ที่..
23 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 2 เรื่องที่ 4 การตรวจอากาศ เข้าใช้บริการได้ที่..
24 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 15 เรื่องที่ 7 น้ำเสีย เข้าใช้บริการได้ที่..
25 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 15 เรื่องที่ 8 ขยะมูลฝอย เข้าใช้บริการได้ที่..
26 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 15 เรื่องที่ 10 ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล เข้าใช้บริการได้ที่..
27 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 16 เรื่องที่ 3 ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต เข้าใช้บริการได้ที่..
28 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 16 เรื่องที่ 5 ของเสียที่เป็นอันตราย เข้าใช้บริการได้ที่..
29 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 17 เรื่องที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการได้ที่..
30 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 22 เรื่องที่ 6 อาชีวอนามัย เข้าใช้บริการได้ที่..
31 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 37 เรื่องที่ 7 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เข้าใช้บริการได้ที่..

แหล่งข้อมูล E-Journals ฉบับภาษาไทย

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ Library Location เข้าใช้บริการ
1 การอนามัยและสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย LICL, LIPY, LISI เข้าใช้บริการได้ที่..
2 ข่าวคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล LICL เข้าใช้บริการได้ที่..
3 ข่าวสารประหยัดพลังงาน (Energy saving news) กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เข้าใช้บริการได้ที่..
4 ค้ำคูณ: วารสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิตและผู้บริโภค มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดี จังหวัดขอนแก่น LIEN เข้าใช้บริการได้ที่..
5 จดหมายข่าวพลังงาน (Energy newsletter) กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน LICL เข้าใช้บริการได้ที่..
6 จุลสารข่าวคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล LICL, LIEN เข้าใช้บริการได้ที่..
7 จุลสารพิราบเขียว ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย LIEN เข้าใช้บริการได้ที่..
8 นวัตกรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม LICL เข้าใช้บริการได้ที่..
9 ผู้ไถ่ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ LICL เข้าใช้บริการได้ที่..
10 รางวัลลูกโลกสีเขียว : หนังสือพิมพ์เพื่อเครือข่ายคนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) LIEN เข้าใช้บริการได้ที่..
11 รู้รอบตัว ซีเอ็ดยูเคชั่น LICL เข้าใช้บริการได้ที่..
12 โลกสีเขียว มูลนิธิโลกสีเขียว LICL, LIEN เข้าใช้บริการได้ที่..
13 วารสาร กฟผ. (EGAT journal) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย LICL เข้าใช้บริการได้ที่..
14 วารสารกฎหมายเพื่อชีวิต (Journal law for life) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล LIAD, LICL, LIPY เข้าใช้บริการได้ที่..
15 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Thailand journal of health promotion and environmental health ) กรมอนามัย LICL, LINS, LIMT, LIPR, LIPY, LIRV, LISC, LISI เข้าใช้บริการได้ที่..
16 วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย (Quality of life and law journal ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล LICL เข้าใช้บริการได้ที่..
17 วารสารเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี LICL, LIPY เข้าใช้บริการได้ที่..
18 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม LICL เข้าใช้บริการได้ที่..
19 วารสารนโยบายพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ LICL เข้าใช้บริการได้ที่..
20 วารสารนิเวศวิทยา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล LICL, LIEN เข้าใช้บริการได้ที่..
21 วารสารพลังงานทางเลือก (Alternative energy) มูลนิธิสถานบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย LICL เข้าใช้บริการได้ที่..
22 วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ (Maejo vision) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ LICL เข้าใช้บริการได้ที่..
23 วารสาร'รักษ์พลังงาน (Energy saving news) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน LICL, LIEN เข้าใช้บริการได้ที่..
24 วารสารโลกพลังงาน (Energy world journal) สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ LICL เข้าใช้บริการได้ที่..
25 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (KMUTT research and development journal) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, LICL, LIEN, LISC เข้าใช้บริการได้ที่..
26 วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม (Journal of environmental research) สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย LIPY, LIRV เข้าใช้บริการได้ที่..
27 วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย (Thai Environmental Engineering Journal) สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย LIRV เข้าใช้บริการได้ที่..
28 วารสารศูนย์แลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ (Material Exchange Center) ศูนย์แลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย LICL เข้าใช้บริการได้ที่..
29 วารสารศูนย์อนามัยที่ 5 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา กรมอนามัย LILC, LISI เข้าใช้บริการได้ที่..
30 วารสาร สสท. ฉบับเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) LICL เข้าใช้บริการได้ที่..
31 วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand )  สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย LIEN เข้าใช้บริการได้ที่..
32 วารสารสิ่งแวดล้อม (Environmental Journal) สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย LICL, LIRV, LISC เข้าใช้บริการได้ที่..
33 วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Environment and natural resources journal) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล LIEN เข้าใช้บริการได้ที่..
34 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning ) คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ LISC เข้าใช้บริการได้ที่..
35 วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental health journal) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม LICL, LIMT, LIRV, LISI เข้าใช้บริการได้ที่..
36 ส่งเสริมเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) LIRV เข้าใช้บริการได้ที่..
37 สรุปข่าวสิ่งแวดล้อม กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม LICL เข้าใช้บริการได้ที่..
38 สื่อพลัง (Power the thought) บริษัท ปตท. จำกัด LICL, LIEN, LIPR, LISC เข้าใช้บริการได้ที่..
39 เส้นทางสีเขียว (Greenline) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม LICL เข้าใช้บริการได้ที่..
40 Energy Saving บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด LISC เข้าใช้บริการได้ที่..
41 Green research ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม LICL, LIEN เข้าใช้บริการได้ที่..
42 Thailand geographic  สำนักพิมพ์กรีนแมคพาย LICL, LIIC, LISC เข้าใช้บริการได้ที่..
43 Update ซีเอ็ดยูเคชั่น LICL, LIIC, LIMT, LISC เข้าใช้บริการได้ที่..
44 Waste & energy Thailand  TechnoBiz Communications LP LIEN เข้าใช้บริการได้ที่..
45 Yonok magazine วิทยาลัยโยนก LICL เข้าใช้บริการได้ที่..

แหล่งข้อมูล E-Journals ฉบับภาษาอังกฤษ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ ฐานข้อมูล เข้าใช้บริการ
1 Advances in Building Energy Research เข้าใช้บริการได้ที่..
2 American journal of environmental sciences เข้าใช้บริการได้ที่..
3 Environmental Science & Technology เข้าใช้บริการได้ที่..
4 Environmental Science: Water Research & Technology เข้าใช้บริการได้ที่..
5 International Journal of Environmental and Science Education (IJESE) เข้าใช้บริการได้ที่..
6 International Journal of Green Nanotechnology: Materials Science & Engineering เข้าใช้บริการได้ที่..
7 Journal of Environmental Informatics เข้าใช้บริการได้ที่..
8 Quality of Life: A Multi-Disciplinary Journal of Food Science, Environmental Science & Public Health เข้าใช้บริการได้ที่..

แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ภายนอกมหาวิทยาลัย

ลำดับ แหล่งข้อมูล เข้าใช้บริการ
1 โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2559 เข้าใช้บริการได้ที่..
2 คู่มือการปฏิบัติ ลดการใช้พลังงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1) เข้าใช้บริการได้ที่..
3 คู่มือการปฏิบัติ ลดการใช้พลังงานสำหรับหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่2) เข้าใช้บริการได้ที่..
4 แนะนำวิธีการลดการใช้พลังงาน สำหรับสำนักงานและบ้านอยู่อาศัย เข้าใช้บริการได้ที่..
5 วีดีทัศน์ "รวมพลังงานข้าราชการไทยลดใช้พลังงาน ปี 2555" เข้าใช้บริการได้ที่..
6 รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน เข้าใช้บริการได้ที่..
7 รวมใจคนไทยสู้วิกฤตไฟฟ้า เข้าใช้บริการได้ที่..
8 การประหยัดพลังงานในบ้าน เข้าใช้บริการได้ที่..
9 วิธีการปฏิบัติในการประหยัดพลังงานในที่ทำงาน เข้าใช้บริการได้ที่..
10 ข้อปฏิบัติ 10 ข้อ มาตรการประหยัดน้ำมัน เข้าใช้บริการได้ที่..
11 ข้อปฏิบัติ 10 ข้อ มาตรการประหยัดไฟฟ้า เข้าใช้บริการได้ที่..
12 โครงการประหยัดไฟ กำไร 2 ต่อ เข้าใช้บริการได้ที่..
13 รวมพลังน้ำหารสอง เข้าใช้บริการได้ที่..
14 10 บัญญัติ ประหยัดน้ำมัน เข้าใช้บริการได้ที่..
15 ขับรถถูกวิธีประหยัดน้ำมัน เข้าใช้บริการได้ที่..
16 108 วิธีประหยัดพลังงาน เข้าใช้บริการได้ที่..
17 การขับขี่ยานยนต์อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน เข้าใช้บริการได้ที่..
18 การอนุรักษ์พลังงาน "เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในบ้าน" เข้าใช้บริการได้ที่..
19 การอนุรักษ์พลังงาน "ประหยัดพลังงานในที่ทำงาน" เข้าใช้บริการได้ที่..
20 วิธีการใช้งานอุปกรณ์สำนักงานอย่างถูกต้อง เข้าใช้บริการได้ที่..
21 การอนุรักษ์พลังงาน "ไฟฟ้าแสงสว่าง" เข้าใช้บริการได้ที่..
22 การอนุรักษ์พลังงาน "เครื่องใช้ไฟฟ้า" เข้าใช้บริการได้ที่..
23 การประหยัดพลังงานในการเดินทางโดยรถยนต์ เข้าใช้บริการได้ที่..
24 ไทยเป็นไท ฉลาดใช้พลังงาน เข้าใช้บริการได้ที่..
25 บัญญัติ 10 ประการ ในการลดน้ำมัน เข้าใช้บริการได้ที่..
26 บัญญัติ 10 ประการ ในการลดพลังงาน สำหรับเยาวชน เข้าใช้บริการได้ที่..
27 ประหยัดพลังงานที่บ้าน เข้าใช้บริการได้ที่..
28 วิธีการประหยัดพลังงานในห้องน้ำ เข้าใช้บริการได้ที่..
29 วิธีการประหยัดพลังงานในห้องครัว เข้าใช้บริการได้ที่..
30 เดินทางอย่างมีสำนึกเรื่องภาวะโลกร้อน เข้าใช้บริการได้ที่..
31 10 วิธีที่จะทำให้คุณมีเทศกาลคริสต์มาสสีเขียว เข้าใช้บริการได้ที่..
32 แนะนำวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด เข้าใช้บริการได้ที่..
33 บ้านแห่งอนาคต เน้นสร้างคุณภาพชีวิต-ประหยัดพลังงาน เข้าใช้บริการได้ที่..
34 ลดค่าไฟ “คอมพิวเตอร์” ทำได้ง่ายๆ เข้าใช้บริการได้ที่..
35 สูตรเด็ดประหยัดไฟ !!! 5 Versions เข้าใช้บริการได้ที่..
36 คู่มือการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน เข้าใช้บริการได้ที่..
37 การใช้รถยนต์อย่างประหยัด เข้าใช้บริการได้ที่..
38 แนวทางปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม เข้าใช้บริการได้ที่..
39 เคล็ดลับประหยัดพลังงานที่บ้าน เข้าใช้บริการได้ที่..
40 มาตรการประหยัดพลังงาน เข้าใช้บริการได้ที่..
41 คู่มือการประหยัดพลังงาน เข้าใช้บริการได้ที่..
42 คู่มือประหยัดพลังงานในสำนักงาน เข้าใช้บริการได้ที่..

ข้อมูลโดย : นางสาวศุภารนันท์ กาญจนวาหะ

แหล่งข้อมูล วันสำคัญทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เดือน วันที่ / เดือน วันสำคัญ
มกราคม 14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
กุมภาพันธ์ 2 กุมภาพันธ์ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
13 กุมภาพันธ์ วันรักษ์นกเงือก
มีนาคม 13 มีนาคม วันช้างไทย
14 มีนาคม วันหยุดเขื่อนโลก (International Day of Action against Dams)
21 มีนาคม วันป่าไม้โลก (World forestry day)
22 มีนาคม วันน้ำโลก (World Water day)
เมษายน 12 เมษายน วันป่าชุมชนชายเลนไทย
13 เมษายน วันประมงแห่งชาติ
22 เมษายน วันคุ้มครองโลก
พฤษภาคม 10 พฤษภาคม วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ
22 พฤษภาคม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
23 พฤษภาคม วันเต่าโลก
มิถุนายน 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
8 มิถุนายน วันทะเลโลก
16 มิถุนายน วันเต่าทะเลโลก
17 มิถุนายน วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก
กรกฎาคม 29 กรกฎาคม วันอนุรักษ์เสือโคร่ง
31 กรกฎาคม วันพิทักษ์ป่าโลก
กันยายน 1 กันยายน วันสืบนาคะเสถียร
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน สัปดาห์รณรงค์เพื่อโลกสะอาด
16 กันยายน วันโอโซนโลก
20 กันยายน วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ
20 กันยายน วันไฟฟ้าไทย
วันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้าย วันอนุรักษ์ทะเลโลก
ตุลาคม วันจันทร์ สัปดาห์แรก วันตั้งถิ่นฐานโลก
14 ตุลาคม วันมาตรฐานโลก
21 ตุลาคม วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ
พฤศจิกายน 16 พฤศจิกายน วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก
27 พฤศจิกายน วันสาธารณสุขแห่งชาติ
ธันวาคม 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย
9-13 ธันวาคม สัปดาห์อนุรักษ์มรดกโลก
26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

google+

ติดต่อหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : +66(0)2800-2680-9 ต่อ 4265

E-mail : admin