วิสัยทัศน์ห้องสมุดสีเขียว

คำขวัญ

MU Libraries-We MAHIDOL


ปณิธาน

คลังความรู้สู่ปัญญาของแผ่นดิน


วิสัยทัศน์

เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ระดับโลก


พันธกิจ

พัฒนาคลังความรู้ มุ่งสู่สารสนเทศทันสมัย ใส่ใจคุณภาพบริการ สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย


ยุทธศาสตร์

1. COLLECTIONS of Knowledge

 • กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาทรัพยากรห้องสมุด (Mahidol Libraries’ Resources)
 • กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Subscription-based E-Resources)
 • กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาคลังความรู้ (Mahidol Repositories)
 • กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (Mahidol Archives & Museums)

2. High Quality of SERVICES

 • กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย (Research Support Services)
 • กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ (Learning Support Services)
 • กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาห้องสมุดให้เป็นสถานที่แห่งที่สาม นอกเหนือจากบ้านและที่ทำงาน (The Library as Third Place / Second Home)
 • กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดในการสอนทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศในยุคดิจิทัล (Information Literacy on MOOC)
 • กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาบริการวิชาการ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการสารสนเทศ (Academic Services & Knowledge Entrepreneurship)

3. Effective COLLABORATIONS

 • กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาความร่วมมือกับส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
 • กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาความร่วมมือกับห้องสมุดทุกแห่งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาความร่วมมือกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (ThaiLiNet) และห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet)
 • กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาความร่วมมือกับห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNILO)
 • กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนากิจกรรมจิตสาธารณะ (CSR) และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)

4. Sustainable ORGANIZATION

 • กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ภายในองค์กร
 • กลยุทธ์ที่ 2 : บริหารจัดการการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance)
 • กลยุทธ์ที่ 3 : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า (Sufficient IT)
 • กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมความเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศ (Eco Library)
 • กลยุทธ์ที่ 5 : จัดการความรู้ที่สำคัญต่อองค์กร (Critical Knowledge Management)
 • กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Human Resource Development and workforce engagement)
 • กลยุทธ์ที่ 7 : สร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในองค์กร (Healthy and Safety Workplace)

ค่านิยม - วัฒนธรรมองค์กร (Core Values)

M - Minded บริการด้วยใจ

U - Utilization ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

L - Learning เรียนรู้ตลอดเวลา

K - Knowledge พัฒนาคลังความรู้

C - Customer เน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ


google+

ติดต่อหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : +66(0)2800-2680-9 ต่อ 4265

E-mail : admin