การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดสีเขียว

หอสมุดและคลังความรู้ฯให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการลดการใช้พลังงานของส่วนราชการต่างๆและสนองตอบแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556 – 2559...


วิสัยทัศน์ห้องสมุดสีเขียว

เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ระดับโลก...

นโยบายห้องสมุดสีเขียว

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการจัดการองค์การด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย...

คณะกรรมการ
ห้องสมุดสีเขียว

คณะกรรมการด้านพลังงานหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล..
กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว...

โครงการ การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์

...

โครงการ “ Big Cleaning Day ร่วมมือ ร่วมใจ ให้องค์กรเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศ (Eco Library)

...

โครงการ MU LIGHT OUT ชาวหอสมุดฯ ร่วมใจปิดไฟ 1 ชั่วโมง

...

โครงการสวนมุมสวย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

...

โครงการร่วมแรง ร่วมใจกิจกรรม 5ส.

...

โครงการบริจาคครุภัณฑ์เก่าเพื่อชุมชน

...

โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

...

กิจกรรม D.I.Y. สมุดทำมือ ทำได้ง่าย ใช้ได้จริง

...

กิจกรรมขวดน้ำแปลงกาย กระถางต้นไม้เพลินตา

...

กิจกรรมพับถุงยาจากกระดาษรีไซเคิลเพื่อผู้ป่วย โรงพยาบาล

...

กิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรใช้จักรยานในการเดินทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัย และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

...

โครงการ “สื่อสร้างสรรค์ การเป็นห้องสมุดสีเขียว”

...

โครงการหอสมุดร่วมใจ “แยกก่อนทิ้ง”

...

โครงการพัฒนาสวนหน้าบ้าน (Mahidol Library's Front Garden)

...

โครงการปรับปรุง Green Office Zone ชั้น 2-3 อาคารเก่า

...

โครงการปรับปรุงสถานที่ห้องสมุดดนตรี เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

...

โครงการจำหน่ายหนังสือบริจาคที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

...

โครงการรวบรวมอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาเก่าเพื่อจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์อุปกรณ์โบราณของหอสมุด

...

โครงการหนังสือเปลี่ยนมือ

...

โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้า


สถิติและผลการดำเนินงาน

สถิติการใช้พลังงานของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 3% (เมื่อเทียบกับปี 2559) , ปริมาณการใช้น้ำลดลง 25% (เมื่อเทียบกับปี 2559) ,ปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น 3% (เมื่อเทียบกับปี 2559) , ปริมาณการใช้กระดาษเพิ่มขึ้น4% (เมื่อเทียบกับปี 2559)

วิดีทัศน์ห้องสมุดสีเขียว


ติดต่อหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : +66(0)2800-2680-9 ต่อ 4265

E-mail : admin

google+