กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว

กิจกรรมประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 1. โครงการ การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์
  [ เอกสารโครงการ] [ ภาพข่าวกิจกรรม] [ สื่อประชาสัมพันธ์]


 2. โครงการ “ Big Cleaning Day ร่วมมือ ร่วมใจ ให้องค์กรเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศ (Eco Library) ”
  [ เอกสารโครงการ] [ ภาพข่าวกิจกรรม] [ สื่อประชาสัมพันธ์]


 3. โครงการMU Lights Out ชาวหอสมุดร่วมใจ ปิดไฟ 1 ชั่วโมง
  [ เอกสารโครงการ] [ ภาพข่าวกิจกรรม] [ สื่อประชาสัมพันธ์]


 4. โครงการสวนมุมสวย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  [ เอกสารโครงการ] [ ภาพข่าวกิจกรรม] [ สื่อประชาสัมพันธ์]


 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย “5ส”
  [ เอกสารโครงการ] [ ภาพข่าวกิจกรรม] [ สื่อประชาสัมพันธ์]


 6. โครงการบริจาคครุภัณฑ์เก่าเพื่อชุมชน
  [ เอกสารโครงการ] [ ภาพข่าวกิจกรรม][ ภาพข่าวติดตามผลการบริจาคในพื้นที่ชุมชนรอบศาลายา] [ สื่อประชาสัมพันธ์]


 7. โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
  [ เอกสารโครงการ] [ ภาพข่าวกิจกรรม] [ สื่อประชาสัมพันธ์]


 8. กิจกรรม D.I.Y. สมุดทำมือ ทำได้ง่าย ใช้ได้จริง
  [ เอกสารโครงการ] [ ภาพข่าวกิจกรรม] [ สื่อประชาสัมพันธ์]


 9. กิจกรรมขวดน้ำแปลงกาย กระถางต้นไม้เพลินตา
  [ เอกสารโครงการ] [ ภาพข่าวกิจกรรม] [ สื่อประชาสัมพันธ์]


 10. กิจกรรมพับถุงยาจากกระดาษรีไซเคิลเพื่อผู้ป่วย โรงพยาบาล
  [ เอกสารโครงการ] [ ภาพข่าวกิจกรรม] [ สื่อประชาสัมพันธ์]


 11. กิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรใช้จักรยานในการเดินทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัย และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  [ เอกสารโครงการ] [ ภาพข่าวกิจกรรม] [ สื่อประชาสัมพันธ์]


 12. โครงการหอสมุดร่วมใจ “แยกก่อนทิ้ง”
  [ เอกสารโครงการ] [ ภาพข่าวกิจกรรม] [ สื่อประชาสัมพันธ์]


 13. โครงการ “สื่อสร้างสรรค์ การเป็นห้องสมุดสีเขียว”
  [ เอกสารโครงการ] [ ภาพข่าวกิจกรรม] [ สื่อประชาสัมพันธ์]


 14. โครงการพัฒนาสวนหน้าบ้าน (Mahidol Library's Front Garden)
  [ เอกสารโครงการ] [ ภาพข่าวกิจกรรม] [ สื่อประชาสัมพันธ์]


 15. โครงการปรับปรุง Green Office Zone ชั้น 2-3 อาคารเก่า
  [ เอกสารโครงการ] [ ภาพข่าวกิจกรรม] [ สื่อประชาสัมพันธ์]


 16. โครงการปรับปรุงสถานที่ห้องสมุดดนตรี เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์
  [ เอกสารโครงการ(1)(2)(3)] [ ภาพข่าวกิจกรรม(1)(2)] [ สื่อประชาสัมพันธ์]


 17. โครงการจำหน่ายหนังสือบริจาคที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
  [ เอกสารโครงการ] [ ภาพข่าวกิจกรรม] [ สื่อประชาสัมพันธ์]


 18. โครงการรวบรวมอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาเก่าเพื่อจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์อุปกรณ์โบราณของหอสมุด
  [ เอกสารโครงการ] [ ภาพข่าวกิจกรรม] [ สื่อประชาสัมพันธ์]


 19. โครงการหนังสือเปลี่ยนมือ
  [ เอกสารโครงการ] [ ภาพข่าวกิจกรรม] [ สื่อประชาสัมพันธ์]


 20. โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้า
  [ ภาพข่าวกิจกรรม]


google+

ติดต่อหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : +66(0)2800-2680-9 ต่อ 4265

E-mail : admin