Faculty of Dentistry
คณะทันตแพทยศาสตร์ 1. The acid resistant layer and fluoride content in dentin after restoration with various fluoride releasing materials = ชั้นที่ต้านทานต่อกรดและปริมาณฟลูออไรด์ในเนื้อฟันภายหลังการบูรณะด้วยวัสดุที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ชนิดต่าง ๆ / Suthamma Khakhlong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 2. Anterior dentoalveolar bone width, height and length in orthodontic patients with various vertical skeletal patterns = ความกว้าง ความสูง และความยาวของกระดูกเบ้าฟันส่วนหน้าในผู้ป่วยจัดฟันที่มีโครงสร้างใบหน้าแนวดิ่งต่าง ๆ กัน / Hatairat Vitchuyanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 3. Anterior guidance and condylar guidance in class II division 1 malocclusions treated with activator and twinblock = แนวนำปลายฟันหน้า และแนวนำคอนดายล์ ในผู้ที่มีการสบฟันผิดปกติแบบที่ 2 ประเภทที่ 1 ที่รักษาด้วยเครื่องมือแอคทิเวเตอร์และทวินบล็อค / Phanlop Tribuppachatsakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 4. Antimicrobial activity of Thai medical herbal extracts against mutans streptococci and candida albicans in vitro / Go Yoshimura
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 5. Assessment of mechanical properties and transformation behavior of locally-made ni-ti alloys used in orthodontics = การประเมินสมบัติทางกลและการเปลี่ยนแปลงเฟสของโลหะผสมนิกเกิลไทเทเนียมที่ผลิตขึ้นเองสำหรับใช้งานทางทันตกรรมจัดฟัน / Nattiree Chiranavanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 6. Association between insertion torque and the success of mini-screws used as orthodontic anchorage = ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดที่ใช้ในการขันสกรูและความสำเร็จของสกรูที่ใช้เป็นหลักยึดในทางทันตกรรมจัดฟัน / Chanikarn Srinok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 7. Barriers to dental care utilization in a group of the elderly in Chonburi province = อุปสรรคในการเข้ารับบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งในจังหวัดชลบุรี / Poungriedee Singhawannakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 8. Biodegradation of All-In-One Self-Etching adhesive systems at Resin-Dentin Interf age = การเสื่อมสภาพทางชีวภาพของสารยึดติดชนิด All-In-One Self-Efching ที่รอยต่อของเรซินและเนื้อฟัน / Sirichan Chiaraputt
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 9. Bond strength of 8 base metal alloys with 3 porcelains = กำลังการยึดติดระหว่างโลหะเจือพื้นฐาน 8 ชนิดกับพอร์ซเลน 3 ชนิด / Marisa Panchim
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 10. Changes in bacterial counts in carious dentine of primary teeth following glass-ionomer restoration in 1 year = ปริมาณเชื้อแบคทีเรียในเนื้อฟันผุที่เปลี่ยนแปลงภายหลังการบูรณะฟันกรามน้ำนมด้วยกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ 1 ปี / Montha Nithichaiyo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 11. Changes of retention unit and keeper-surface structure of neodymium-iron-boron magnetic attachments upon immersion in lactic acid, acetic acid, and artificial saliva = การเปลี่ยนแปลงของแรงยึดอยู่และลักษณะโครงสร้างพื้นผิวของคีปเปอร์ของตัวยึดแม่เหล็กชนิดนีโอไดเมียมไอรอนโบรอน ภายใต้การแช่ในกรดแลคติก, กรดอะซิติก, และน้ำลายเทียม / Trinuch Eiampongpaiboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 12. Clinical and microbiological effects of Garcinia mangostana pericarp gel as an adjunct in non-surgical periodontal treatment = ผลทางคลินิกและจุลชีววิทยาของเจลเปลือกมังคุดเสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบแบบไม่ทำศัลยกรรม / Pawinee Maungmingsook
    Abstract

 13. Color degradation of facial silicones : a comparative study between medical grade and food grade facial silicones / Sita Thaworanunta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 14. Comparative accuracy of elastomeric impression materials on the bar passivity for extra oral endosseous implants / Sanketh Kethireddy
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 15. A comparison in shear bond strength of different adhesives between orthodontic bracket-tooth surfaces and orthodontic bracket-amalgam restorations = การเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงเฉือนระหว่างแบร็กเก็ตจัดฟันชนิดโลหะกับผิวฟันและแบร็กเก็ตจัดฟันชนิดโลหะกับผิวฟันที่มีวัสดุอุดอะมัลกัม / Siriwan Kuntharaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 16. A comparison of parameters for describing sagittal jaw relationships = การเปรียบเทียบตัววัดความสัมพันธ์ของโครงสร้างกระดูกขากรรไกรในแนวหน้าหลัง / Aumaporn Lerloy
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 17. Comparison of crevicular Porphyromonas gingivalis specific immunoglobulin A levels between healthy and periodontitis subjects = เปรียบเทียบระดับอิมมูโนโกลบูลินเอ จากน้ำเหลืองเหงือกที่จำเพาะต่อเชื้อพอร์ไฟโรโมแมส จิงจิวาลิส ระหว่างผู้ที่มีอวัยวะปริทันต์ปกติกับผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ / Aurasri Chutinet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 18. Comparison of entrapped air removal by vacuum and fluid filtration using coronal leakage model in presence and absence of smear layer = การเปรียบเทียบการรั่วซึมของสีทางตัวฟันภายหลังการกำจัดฟองอากาศด้วยภาวะสูญญากาศและการซึมผ่านน้ำในภาวะที่มีและไม่มีชั้นสเมียร์ / Suwit Wimonchit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 19. Comparison of fluoride concentration in plaque around orthodontic brackets and bond failure rate of brackets retained with a light-cured hybrid glass ionomer cement and a composite resin : a clinical study = การเปรียบเทียบปริมาณฟลูออไรด์ในแผ่นคราบจุลินทรีย์รอบแบรกเกต, อัตราการล้มเหลวของการยึดติดแบรกเกตที่ยึดด้วยไฮบริดกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงและคอมโพสิตเรซิน : การศึกษาในคลินิก / Ai Permpiboon
    Abstract

 20. Comparison of frictional resistance with oscillation among various types of brackets in buccal segment = การเปรียบเทียบแรงเสียดทานในภาวะสั่นสะเทือนระหว่างแบรกเก็ตชนิดต่างๆ ในส่วนของฟันหลัง / Nantaporn Reun-Grawee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 21. Comparison of surface hardness and microleakage of composite resin : argon laser vs conventional light = การเปรียบเทียบความแข็งผิวและการรั่วซึมตามขอบของเรซินคอมโพสิตระหว่างอาร์กอนเลเซอร์และแสงที่ใช้ทั่วไป / Suwanna Klangpremchit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 22. Comparison of thai palatal size and shape among a group of 12-15 and 19-22 year in class II, division 1 malocclusion = การเปรียบเทียบขนาดและรูปร่างเพดานปากของคนไทยในกลุ่มอายุ 12-15 และ 19-22 ปีที่มีการสบฟันผิดปกติชนิดที่ 2 แบบที่ 1 / Deaweena Yungsu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 23. The comparison of wear and microleakage among three different sealants = การเปรียบเทียบการสึกและการรั่วซึมตามขอบของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันสามชนิด / Lalida Asattapruk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 24. Cyclooxygenase-2 expression in oral premalignancies = การศึกษาระดับเอนไซม์ไซโคออกซิจีเนสทูในรอยโรคก่อนเกิดมะเร็งช่องปาก / Parima Musikasukont
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 25. The degree of conversion and ultimate micro-tensile strength of 4 self-etching adhesive systems = อัตราการเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชั่นและค่ากำลังแรงอัลทิเมทไมโครแทนไซล์ของสารยึดติดเซลฟ์เอทชิ่ง 4 ชนิด / Tippaporn Trakoolsoontorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 26. The degree of deacetylation and the molecular weight of chitosan affecting osteoblastic (MC3T3-E1) phenotypes = ผลของระดับการกำจัดหมู่อะเซทิลและน้ำหนักโมเลกุลของสารไคโตซานต่อการแสดงออกของเซลล์สร้างกระดูกหนู / Wiroj Suphasiriroj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 27. Dental caries experience and prevalence of oral microorganisms among school children in Cambodia / Oum Teng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 28. Dental pain and cyclooxygenase activity in human teeth with normal and inflamed pulps = การปวดฟันและการทำงานของเอ็นไซม์ Cyclooxygenase ในฟันมนุษย์ที่ปกติและที่มีการอักเสบของเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน / Warungkana Chidchuangchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 29. Dental pain sensation to hydrostatic pressure in teeth with normal and inflamed pulps = อาการปวดฟันจากความดันของของเหลวในฟันที่มีเนื้อเยื่อในที่ปกติและอักเสบ / Panta Charoenlarp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 30. Dentoalveolar heights and facial heights in different vertical skeletal patterns = ความสูงกระดูกเบ้าฟันและความสูงใบหน้าในโครงสร้างใบหน้าแนวดิ่งชนิดต่าง ๆ / Araya Wisetsantikun
    Abstract

 31. Effect of 4-meta/acetone concentration on shear bond strength of heat-cured resin to covalt-chromium alloy = ผลของความเข้มข้นโฟ-เมตา/อะซิโตนต่อค่าแรงเฉือนของเรซินชนิดบ่มตัวด้วยความร้อนและโลหะเจือโคบอลต์-โครเมียม / Sukit Anutongsriwilai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 32. Effect of casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate paste versus fluoride gel on remineralization of enamel erosion with chlorinated water = การเปรียบเทียบผลของเคซีอีนฟอสโฟเปปไทต์อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตและฟลูออไรด์เจลต่อการสะสมกลับของแร่ธาตุในผิวเคลือบฟันที่สึกกร่อนโดยน้ำคลอรีน / Taddao Rungwongsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 33. Effect of dentin smear layer on the performance of self-etching adhesive systems = ผลของชั้นสเมียร์จากเนื้อฟันต่อการยึดติดของสารยึดติดระบบเซฟ์เอชชิง / Anyarat Srihanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 34. Effect of denture cleanser on color stability and flexural strength of denture base materials = อิทธิพลของสารทำความสะอาดฟันเทียมต่อการเสถียรภาพของสีและกำลังดัดขวางของวัสดุประดิษฐ์ฐานฟันเทียม / Khronghatai Kortrakulkij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 35. Effect of denture cleanser on the surface roughness and hardness of denture base materials / Tieng Chhnoeum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 36. Effect of direct adhesive restoration on cuspal stiffness of endodontically treated premolars = ผลของการบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิตต่อความแข็งแรงของฟันกรามน้อยบนที่ได้รับการรักษารากฟัน / Vichulada Phunthikaphadr
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 37. Effect of elastic cavity wall and occlusal loading on microleakage and bond strength of class V restorations = ผลของผนังโพรงฟันยึดหยุ่น และแรงบนด้านยดเคี้ยวต่อการรั่วซึมและกำลังยึดติดในการบูรณะโพรงฟันคลาสไฟฟ์ / Pong Pongprueksa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 38. Effect of fluoride varnish and fluoride containing sealant on artificial caries on primary teeth = ผลของฟลูออไรด์วาร์นิชและวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผสมฟลูออไรด์ต่อรอยผุระยะเริ่มแรกในฟันน้ำนม / Muenfun Wonggarndee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 39. Effect of glass-ionomer lining cement thickness on dye leakage and GAP formation of resin composite restorations = ผลของความหนาของซีเมนต์กลาสไอโอโนเมอร์ชนิดรองพื้นต่อการรั่วซึมสีและการเกิดช่องว่างภายในวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต / Ornjira Chailert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 40. Effect of pre-operative information by video on dental anxiety in school age children = ผลของการให้ข้อมูลก่อนการรักษาด้วยวิธีการดูวิดีทัศน์ต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมในเด็กวัยเรียน / Sukrit Poonsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 41. Effect of self etching on microleakage of sealants in non-contaminated and saliva-contaminated conditions = ผลของเซลฟ์เอทชิ่งต่อการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันในภาวะที่มีและไม่มีน้ำลายปนเปื้อน / Narumol Chongthanavanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 42. Effect of smear layer on microtensile bond strength of self-etching adhesives to dentin = อิทธิพลของชั้นสเมียร์ต่อการยึดอยู่บนเนื้อฟันของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอทชิ่ง / Varangkanar Jirarattanasopa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 43. Effect of sodium bicarbonate rinses on dental plaque pH and selective oral micro-organisms in radiated head and neck cancer patients / Aayush Kharel
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 44. Effect of topical application of epinephrine under hydrostatic pressure to exposed human dentine on pulpal blood flow and dental pain sensation in human subjects = ผลของการใส่อีพิเนฟรินภายใต้ความดันไฮโดรสแตติคบนเนื้อฟันต่อการไหลเวียนเลือดในโพรงประสาทฟันและการรับรู้ความรู้สึกเจ็บในมนุษย์ / Nophawan Tujinda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 45. Effect of topical application of lignocaine to exposed human dentine = ผลของการใส่ยาชาลิกโนเคนบนเนื้อฟันในมนุษย์ / Praphasri Porntaweewat
    Abstract

 46. Effects of orthodontic treatment methods on facial profile preferences in treated class II division 1 patients = ผลของวิธีการจัดฟันกับความชอบต่อใบหน้าด้านข้างของผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปกติชนิดที่ 2 แบบที่ 1 / Chanpen Pitaktrakulsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 47. The effect of Andrographis Paniculata gel on the migration of human periodontal ligament fibroblast = ผลของเจลฟ้าทะลายโจรต่อการเคลื่อนที่ของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ / Amphai Hamasakwattanakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 48. The effect of film thickness of two adhesive resin cements on shear bond strength of Ni-Cr alloy to bovine dentine = ผลของความหนาฟิล์มต่อพันธะต้านแรงเฉือนของซีเมนต์เรซินแอดฮีซีฟ 2 ชนิดในการยึดโลหะเจือนิเกิล-โครเมียมกับเนื้อฟันวัว / Wuthipong Luesak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 49. The effect of fluoride recharge on the content of fluoride release and surface roughness of various restorative materials = ผลของการประจุฟลูออไรด์ใหม่ต่อปริมาณการปลดปล่อยฟลูออไรด์และความขรุขระผิวของวัสดุบูรณะชนิดต่าง ๆ / Jirakant Limtanyakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 50. The effect of herbal mouthwash on oral malodor, plaque and papillary bleeding index = ผลของน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรต่อสภาวะการมีกลิ่นปาก ดัชนีคราบจุลินทรีย์ และดัชนีการมีเลือดออกของร่องเหงือก / Kamolrat Hirunrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 51. The effect of inflammation on expression of the receptor for advanced glycation end products (RAGE) and high mobility group box 1 (HMGB1) in human pulp tissue = ผลของการอักเสบต่อการแสดงของตัวรับความรู้สึกชนิดแอดวานซ์ไกลเคชั่นเอนด์โปรดักซ์หรือเรจและไฮโมบิลิตีกรุปบ๊อกซ์วันหรือเอชเอมจีบีวันในเนื้อเยื่อในโพรงฟัน / Nuttavun Vechvongvan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 52. The effect of internal bleaching agent on chemical composition and mechanical property of human dentin = ผลของสารฟอกสีฟันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและความแข็งผิวของเนื้อฟัน / Supavadee Treesolrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 53. The effect of loading conditions on various implant-abutment connections = การศึกษาผลของสภาพการให้แรงแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อรอยต่อสิ่งปลูกฝังสลักยึด / Rungtiwa Sawatkumjonpong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 54. The effect of milk formula on dental plaque pH change = ผลความเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างของแผ่นคราบจุลินทรีย์จากนมสำหรับเด็ก/ Apiwan Danchaivijitr
    Abstract

 55. The effect of primers on bond strength of silicones to autopolymerizing acrylic resin / Doan Minh Tri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 56. The effect of primers on the tensile bond strength between MDX 4-4210 silicone and two acrylic resins (autopolymerizing and light-polymerizing acrylic resin) / Natdhanai Chotprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 57. The effect of thermocycling on biaxial flexural strength of dental ceramics/dentine systems = ผลของเทอร์โมไซคลิงต่อกำลังดัดขวางในแนวสองแกนของเดนทัลเซรามิกที่ยึดติดกับเนื้อฟัน / Chantana Tulapornchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 58. The effect of triclosan/copolymer containing dentifrice during periodontal maintenance in type 2 diabetic patients = ผลของการใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของไตรโคลซาน/โคโพลิเมอร์ระหว่างการคงสภาพปริทันต์ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 / Sasaluck Soongyai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 59. The effect of xylitol mouth rinse with and without sodium fluoride on the number of mutans streptococci in human saliva = ผลของน้ำยาบ้วนปากไซลิทอลที่มีและไม่มีโซเดียมฟลูออไรด์เป็นส่วนประกอบต่อปริมาณของเชื้อมิวแทนส์ สเตร็ปโตค็อกซัยในน้ำลายมนุษย์ / Kesinee Charoenchaikorn
    Abstract

 60. The effects of reconditioning methods on orthodontic metal brackets = ผลของการทำความสะอาดแบรกเกตโลหะที่ใช้ / Poramaporn Jitprapaikulsal
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 61. Efficacy of centella asiatica in Orabase in the treatment of oral lichen planus and oral Lichenoid lesions = ประสิทธิภาพของออราเบสในบัวบกในการรักษาไลเคนพลานัสและรอยโรคไลเคนอยด์ในช่องปาก / Kattalee Kittiprasan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 62. Efficiency of chlorhexidine and ethylenediaminetetraacetic acid to prevent resin-dentin bond of total-etching and self-etching adhesives degradation = ประสิทธิผลของคลอเฮกซิดีนและเอ็ททิลีนไดอะไมน์เตตระอซิติกเอซิดในการป้องกันการเกิดการเสื่อมสลายบริเวณรอยต่อเรซินและเนื้อฟันของระบบยึดติดโททอลเอทชิงและเซลฟ์เอทชิง / Sawitree Kanaiklang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 63. EMG study of masseter and anterior temporal muscles in adults wearing nociceptive trigeminal inhibition-tension suppression system (NTI-tss) splints = การศึกษาคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อแมสซีเตอร์และเทมโพรอลส่วนหน้าในผู้ที่ใส่เฝือกสบฟันชนิดนอซิเซบทีบ ไทรเจมินัล อินฮิบิชั่น-เทนชั่น สับเพรสชั่น ซิสเท็ม (เอ็นทีไอ-ทีเอสเอส) / Montida Thongthumrong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 64. EMG study of masseter and anterior temporal muscles in class II div. 1 Malocclusion treated with activator = การศึกษาคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อแมสซีเตอร์และเทมโพรอลส่วนหน้า ในผู้ที่มีการสบฟันผิดปกติประเภทที่ 2 ชนิดที่ 1 ซึ่งทำการรักษาด้วยเครื่องมือแอคติเวเตอร์ / Amornrat Chaiwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 65. Evaluation of Cathepsin B levels in GCF during tooth movement in orthodontic patients = การประเมินระดับคาเทปซิน บี ในน้ำร่องเหงือก ขณะเคลื่อนฟันในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน / Pongstorn Putongkam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 66. Evaluation of heat polymerized polymthylmethacrylate (PMMA) and ethyl vinyl acetate (EVA) for attenuation of secondary electron released from gold alloy crown after being exposed to Co-60 external beam radiation / Fahima Fatmasari
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 67. Evidence supporting cell-to-cell spreading of Burkholderia pseudomallei = กลไกการแพร่กระจายเชื้อ Burkholderia pseudomallei ไปยังเซลล์ข้างเคียง / Siriporn Rattanachetkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 68. Facial profile preferences in treated Class II division 1 patients = ความชอบของกลุ่มศึกษาต่อใบหน้าด้านข้างของผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปกติชนิดที่ 2 แบบที่ 1 หลังการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน / Panuwat Kuakit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 69. Factorial effects on color stability of facial silicones = ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคงทนของสีของวัสดุประดิษฐ์ใบหน้าเทียมซิลิโคน / Burin Wongpattarakij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 70. Factors related to toothbrushing behavior of good oral hygiene patients with gingival recession in faculty of dentstry, Mahidol, University = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการแปรงฟันของผู้ป่วยอนามัยในช่องปากดีที่มีเหงือกร่นในคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Thanwit Sukcharoen
    Abstract

 71. Fluoride releasing of experimental formula-2 fluoride varnish = การปลดปล่อยฟลูออไรด์จากฟลูออไรด์วานิชสูตรทดลองที่ 2 / Piyada Boonpen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 72. The form of dental arch in angle's classification I in Thai = แนวความโค้งการเรียงตัวของฟันในคนไทยที่มีการสบฟันชนิดที่ 1 / Lt. Chantira Aukvongseree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 73. The form of dental arch in angle's classification II in Thai = แนวความโค้งการเรียงตัวของฟันในคนไทยที่มีการสบฟันชนิดที่ 2 ดิวิชั่น 1 / Lt. Chantira Aukvongseree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 74. Fracture toughness and flexural strength of three veneering porcelains = ค่าความทนแรงดัดและค่าความเหนียวด้านการแตกหักของพอร์ซเลนที่ใช้ในทางทันตกรรม จำนวน 3 ชนิด / Lasikorn Cheunchumlong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 75. Fracture toughness of indirect resin composites after thermocycling = ความต้านทานต่อการแตกหักของอินไดเร็กเรซินคอมพอสิตหลังผ่านขบวนการเทอร์โมไซคลิ่ง / Ladda Chalarddechawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 76. Frontal symmetrical facial esthetic perception and treatment decisions : the differences among dental professionals, orthodontic patients and laypeople = การรับรู้ต่อความสวยงามในแง่ของความสมมาตรของใบหน้าด้านตรงและการตัดสินใจในการรักษา : ความแตกต่างในกลุ่มวิชาชีพทันตแพทย์, คนไข้จัดฟัน และคนทั่วไป / Pusadee Sagunteo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 77. Helicobacter pylori and Streptococcus Pyogenes in dental plaque of children with rampant caries = เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร และสเตร็ปโตคอคคัส ไพโอจีน ในคราบจุลินทรีย์ของเด็กที่มีฟันผุลุกลาม / Sukritta Jittmaitre
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 78. Herbal chip as an adjunctive treatment in persistent pockets = การใช้ชิบยาสมุนไพรเสริมการรักษาร่องลึกปริทันต์ที่หลงเหลืออยู่ / Chutima Yodsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 79. Identification of critical amino acids of p12DOC-1 for interaction with DOC-1R = การบ่งชี้ลำดับกรดอะมิโนที่สำคัญของโปรตีน ดอก-1 ในการทำปฏิกริยากับโปรตีน ดอก-1 อาร์ / Kanokporn Kampoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 80. Identifying microflora in carious lesion of the head and neck irradiated patients = การจำแนกจุลชีพประจำถิ่นในฟันผุของผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาบริเวณศรีษะและลำคอ / Lieutenant Jiras Bunnag
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 81. Immunohistochemical study of intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) in Oral Lichen Planus, Premalignant and Malignant Lesions = การศึกษาทางอิมมูโนฮีสเคมีสตรีของโมเลกุลยึดเกาะระหว่างเซลล์ในรอยโรคไลเคนพลานัสช่องปาก, รอยโรคก่อนมะเร็งและรอยโรคมะเร็ง / Nis Okuma
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 82. Immunohistochemical study of S-100 positive langerhans cells in oral lichen planus = การศึกษาทางอิมมูโนฮิสโตเคมิสตรีของลังเกอร์ฮาร์นเซลล์ที่ให้ผลบวกต่อ เอส-100 โปรตีนในรอยโรคไลเคนพลานัสในช่องปาก / Sub.Lt. Supasawat Siripipatthanakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 83. In vitro effects of Aloe vera on cell proliferation and collagen synthesis of rat dental pulp cells = ผลทางห้องปฏิบัติการของว่านหางจระเข้ต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์และการสร้างคอลลาเจนของเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันหนู / Ladda Wongwerawinit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 84. In vitro effects of cissus quadrangularis on osteoblast-like MC3T3-E1 cells = ผลทางห้องปฏิบัติการของเพชรสังฆาตต่อเซลล์สร้างกระดูกของหนู / Jutipond Phanombualert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 85. In vivo study of orthodontic elastomeric chains for canine retraction = การศึกษาโซ่อีลาสโตเมอร์สำหรับดึงฟันเขี้ยวในทางทันตกรรมจัดฟัน / Sarocha Poolkerd
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 86. Influence of fluoride-releasing agents on the progression depth of caries-like lesions = ผลของวัสดุที่ปล่อยฟลูออไรด์ต่อความลึกที่ลุกลามของรอยโรคฟันผุเทียม / Pongcharoen Triamlumlerd
    Abstract

 87. Influence of reduction ratio of cross sectional area in drawing stainless steel wire for orthodontic use = อิทธิพลของอัตราการลดขนาดหน้าตัดในการดึงลวดเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับทันตกรรมจัดฟัน / Siriwat Chamnunphol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 88. The influence of a local anesthetic containing vasoconstrictor on microtensile bond strengths of two adhesive systems to human dentin in vivo = ผลของยาชาที่มีสารบีบหลอดเลือดต่อค่าแรงยึดแบบไมโครเทนไซล์ของวัสดุยึดฟันสองระบบในมนุษย์ / Chumpon Luangaram
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 89. Initial tensile bond strength among various types of orthodontic adhesives = การศึกษาแรงยึดดึงแรกเริ่มในวัสดุยึดทางทันตกรรมจัดฟันต่างชนิด / Rattiya Phunyanant
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 90. Initial tensile bond strength of reused stainless steel brackets among various orthodontic adhesives = ความแข็งแรงดึงของแบรกเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่เมื่อใช้วัสดุยึดทางทันตกรรมจัดฟันต่างชนิด / Lawan Saipornchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 91. Interaction between monocyte and porphyromonas gingivalis survivaland cell responses = ปฏิกิริยาระหว่างเซลเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์และแบคทีเรียชนิดพอร์ไฟโรโมแนสจินจิวาลิสในเรื่องการมีชีวิตอยู่ภายในเซลของแบคทีเรียและการตอบสนองของเซลโมโนไซต์ / Pongsawat Suwatanapongched
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 92. Intermaxillary tooth size discrepancies among Class I, II, III occlusion in a group of Thai = ความแตกต่างของขนาดของฟันระหว่างขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างกับลักษณะการสบฟันแบบที่ 1, 2, 3 ในคนไทยกลุ่มหนึ่ง / Arunee Tiptawonnugul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 93. Long term efficiency of occlusal splint therapy in self-reported bruxists and temporomandibular disorders patients = ประสิทธิภาพในระยะยาวของเฝือกสบฟันในผู้ป่วยนอนกัดฟันและผู้ป่วยความผิดปกติบริเวณขมับร่วมขากรรไกรรายงานด้วยตนเอง / Kanjana Chavalertsakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 94. Mechanical loading stimulates bone formation by prostanoid-mediated mechanism = แรงกลกระตุ้นการสร้างกระดูกโดยผ่านกลไกการทำงานของสารพรอสทานอยด์ / Chitpol siddhivarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 95. Mechanical properties of commercial nickel-titanium orthodontic wires = คุณสมบัติเชิงกลของลวดนิเกิล-ไทเทเนียม (NiTi) ทางทันตกรรมจัดฟันที่มีจำหน่ายในท้องตลาด / Subongkoch Tongkoom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 96. Mechanical properties of Thai orthodontic elastics = คุณสมบัติเชิงกลของยางทางทันตกรรมจัดฟันชนิดวงของไทย / Chidruthai Boonyanate
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 97. Meta-analysis of surgical techniques for cleft patients = การวิเคราะห์เมตาเปรียบเทียบวิธีการผ่าตัดชนิดต่าง ๆ ในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ / Thosapol Puntien
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 98. Microtensile bond strengths of repaired laboratory fabricated composites using different surface treatments = ความแข็งแรงไมโครเทนไซล์ของเรซินคอมโพสิตที่ใช้วิธีอ้อมภายหลังการซ่อมโดยการปรับผิววัสดุด้วยวิธีต่าง ๆ / Siriluck Samorapoom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 99. The new formulations of gingival retraction solution : in vitro study of plasma protein precititation, cytotoxic properties and detailed reproduction with an addition silicone impression material = สารละลายแยกเหงือกสูตรใหม่ : สมบัติการตกตะกอนพลาสมาโปรตีน, ความเป็นพิษต่อเซลล์ในห้องปฏิบัติการและการลอกเลียนรายละเอียดด้วยวัสดุพิมพ์ชนิดแอคดิชันซิลิโคน / Yongyuth Iempituksakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 100. Oral Health Status in a Group of Thai patients with metabolic syndrome = สภาวะสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยกลุ่มอาการเมตาบอลิกไทยกลุ่มหนึ่ง / Umawadee Chomkhakhai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 101. Oral health status of elderly populations in Luangprabang province, Lao P.D.R. 2009 / Nithideth Somsanith
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 102. The oral health of elderly population in vientiane capital, Lao P.D.R. 2008 / Vatsana Chanthamalinh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 103. Packable resin composites : physical, mechanical properties and the effect of different placement techniques on microleakage = แพ็กเคเบิล เรซิน คอมโพสิต: คุณสมบัติทางกายภาพ ทางกล และผลของวิธีการอุดต่อการรั่วซึมตามขอบ / Nongwipa Putthipat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 104. Patients' perception and satisfaction following orthognathic surgery = ความรู้สึกและความพึงพอใจของผู้ป่วยภายหลังการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด / Busarin Katakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 105. Peel bond strength of two silicone adhesives with MDX4-4210 / Michelle Gae R. Uy
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 106. Post-treatment changes of gummy smile patients treated with edgewise orthodontic techniques = การเปลี่ยนแปลงหลังการรักษาในคนไข้ที่มีลักษณะยิ้มเห็นเหงือกด้วยการจัดฟันแบบเอ็ดไวซ์ / Angkana Jirajitkarun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 107. The potential of high copper alloys as alternative materials for post-and-core application = ศักยภาพของโลหะเจือทองแดงเพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกสำหรับทำเดือยฟัน / Usanee Peungpaiboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 108. Pretreatment and posttreatment change of clinical dental arch form in angle's classification II division 1 in Thai = แนวความโค้งการเรียงตัวของฟันในคนไทยที่มีการสบฟันชนิดที่ 2 ดิวิชั่น 1 ก่อนและหลังการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน / Paravichaya Kokiatsirikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 109. Prevalence of four periodontal pathogens in non-diabetics and type 2 diabetics by semi-quantitative polymerase chain reaction = ความชุกของเชื้อก่อโรคปริทันต์อักเสบสี่ชนิดในกลุ่มคนที่ไม่เป็นเบาหวานเทียบกับกลุ่มคนเป็นโรคเบาหวานชนิดที่สองด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โปลิเมอเรสชนิดกึ่งควอนทิเททีฟ / Sarinthip Kajornvutthidej
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 110. Prevalence of oral diseases in Savannakhet province, Lao People's Democratic Republic = ความชุกของโรคช่องปาก ในจังหวัดสุวรรณเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Sengphouvanh Ngonephady
    Abstract

 111. Prevalence of orofacial pain in general population in Bangkok = ความชุกของความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าช่องปากในประชากรกรุงเทพมหานคร / Sirikamon Inthawi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 112. The prevalence of periodontal disease in pregnant women and their preterm outcones at Phramongkutklao Hospital = ความชุกของโรคปริทันต์ในหญิงตั้งครรภ์และการคลอดก่อนกำหนด ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า / Butree Kulpradist
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 113. Properties of an alginate (Jeltreae) mixing with various concentrations of chlorhexidine solutions = คุณสมบัติของอัลจิเนต (เจลเตรท) ผสมด้วยสารละลายคลอเฮกซิดีนความเข้มข้นระดับต่าง ๆ / Amornrat Wonglamsam
    Abstract

 114. Properties of Thai self-cured orthodontic resin = คุณสมบัติของเรซินชนิดบ่มเองของไทยในงานทันตกรรมจัดฟัน / Panadda Nildam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 115. Pulpal response to dental silver amalgam and amalgam bond = การตอบสนองของเนื้อเยื่อในฟันต่อวัสดุอมัลกัมและอมัลกัมบอนด์ / Pisol Senawongse
    Abstract

 116. The quality of root canal preparation with nickel-titanium files in mesiobuccal canals of mandibular molar teeth = คุณภาพของการเตรียมคลองรากฟันด้วยนิกเกิลไททาเนียมไฟล์ในรากด้านแก้มใกล้กลางของฟันกรามล่าง / Padewradda Lohsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 117. Relationship between facial proportion, six maxillary anterior teeth ratio and gender in Bangladeshi population / Nafij Bin Jamayet Gazi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 118. Relationship between facial proportion, six maxillary anterior teeth ratio and gender in Laotian population / Phonepaseuth Sitthiphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 119. Relationship between gestational diabetes mellitus and periodontal diseases = ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์กับโรคปริทันต์ / Chatkoew Tosayanond
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 120. Reliability of cephalometric measurements : a comparison of digital image input techniques (scanner vs digital camera) = ความน่าเชื่อถือในการวัดค่าภาพรังสีกะโหลกศรีษะด้านข้าง : การเปรียบเทียบเทคนิคในการนำภาพเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ (การใช้เครื่องสแกนเนอร์ และการใช้กล้องถ่ายภาพรังสี) / Lada Shinawatra
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 121. Removal force of implant retained auricular prostheses with different attachment designs and removal angulations : an in vitro study = แรงดึงของสิ่งฝังเพื่อช่วยยึดสิ่งประดิษฐ์ใบหูเทียมที่ใช้แบบตัวยึดและมุมของการดึงที่แตกต่างกัน : การศึกษาในสิ่งไม่มีชีวิต / Ongart Puttipisitchet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 122. The research and clinical dental arch form of angle's classifcation III in Thais = แนวความโค้งการเรียงตัวของฟันทางวิจัยและทางคลินิกของการสบฟันชนิดที่ 3 ในคนไทย / Nuttaya Chantarasmee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 123. The risk of dental service behabior for the grievance among Thai dentists = พฤติกรรมการให้บริการทันตกรรมที่เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนทางจริยธรรมของทันตแพทย์ในประเทศไทย / Preeyanuch Botklon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 124. The role of CBCT for preoperative evaluation of mandibular third molar surgery : the case of nerve approximation = การใช้เครื่องถ่ายภาพรังสี 3 มิติแบบโคนบีมสำหรับการประเมินตำแหน่งของฟันกรามล่างซี่ที่ 3 ในขากรรไกรล่าง : ในผู้ป่วยที่ฟันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเส้นประสาทในขากรรไกรล่าง / Natakorn Sae-Ngow
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 125. Sealing ability and dentin bond strengths of composite inlays luted with different resin cement systems = ความแนบสนิทและค่ากำลังแรงยึดต่อเนื้อฟันของอินเลย์คอมโพสิตที่ใช้ซีเมนต์ยึดเรซินระบบต่าง ๆ / Noppamath Supornpun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 126. Soft tissue profile changes associated with class III treatment in female patients = การเปลี่ยนแปลงรูปร่างใบหน้าด้านข้างในการรักษาผู้ป่วยเพศหญิงที่มีการสบฟันผิดปกติแบบที่สาม / Sitthiwish Amornphimolthama
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 127. Study of composition, phase transformation and mechanical properties of nickel-titanium orthodontic arch wire = การศึกษาองค์ประกอบการเปลี่ยนเฟส และคุณสมบัติเชิงกลของลวดนิกเกิล-ไทเทเนียมทางทันตกรรมจัดฟัน / Rutchadakorn Isarapatanapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 128. A study of the design parameter variation of orthodontic mini-screws using finite element analysis = การศึกษาการแปรผันของตัวแปรเสริมในการออกแบบมินิสกรูทางทันตกรรมจัดฟันโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ / Ratchawan Tansalarak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 129. The shock absorbing capability of multi-layered ethylene vinyl acetate in compination with light-polymerized acrylic resin mouthguard = การทดสอบสมรรถภาพในการดูดซึมแรงกระแทกของสิ่งกันฟันกระแทกชนิดหลายชั้นที่ทำจากเอธิลีนไวนิลอะซิเตดร่วมกับอะคริลิกเรซินชนิดบ่มตัวด้วยแสง / Arunee Tirasriwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 130. The studies of prophylactic use of antibiotic in minor oral surgical operation / by Chaichan Chamnanvej
    Abstract

 131. Success rate of IPS empress partial coverage restoration on endodontically treated molars : 4-year result = อัตราความสำเร็จของครอบฟันบางส่วนเซรามิดล้วนชนิดไอพีเอสเอ็มเพรสบนฟันกรมที่ได้รับการรักษาคลองรากฟัน : ผลการศึกษา 4 ปี / Parinya Amornsettachai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 132. The tensile bond strength of odontosil silicone to a heat polymerizing acrylic resin by four primers / Douangsavanh Pengmanivong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 133. Thai orthodontic elastomeric ligatures = ยางมัดจัดฟันอีลาสโตเมอร์ของไทย / Thammanoon Boonyarangkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 134. Tooth discoloration by 3Mix-MP as intracanal medication / Alouna Vilaylack
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 135. Toothbrush-dentifrice abrasion in dental sealants : an in vitro study = การสึกของสารซีแลนท์ชนิดต่าง ๆ จากการแปรงฟันร่วมกับยาสีฟัน : การศึกษาในห้องทดลอง / Angkhana Wongswadiwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 136. Ultrastructure and chemical composition of carious dentin in primary teeth = การศึกษาทางโครงสร้างจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อฟันที่ผุในฟันน้ำนม / Siriruk Nakornchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

ปรับปรุง : มีนาคม 2560