ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. รุจเรขา   วิทยาวุฑฒิกุล

Dr. Ruchareka   Wittayawuttikul

  0-2441-9741, 0-2800-2680-9 ต่อ 4215

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ

นางสาวพรจิตต์   หมีงาม

Ms.Pornchit    Meengam

  0-2800-2680-9 ต่อ 4217

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแล บริหารงาน ติดตามผลการดำเนินงาน และพัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ
 2. กำกับดูแล บริหารงาน ติดตามผลการดำเนินงาน และพัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีห้องสมุด
 3. กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง
 4. กํากับดูแล และประสานงานโครงการตามนโยบาย Eco University, Happy University และ Healthy University ของมหาวิทยาลัยและของส่วนงาน
 5. กำกับดูแลด้านทรัพยากรบุคคล มีอำนาจลงนามอนุมัติให้ผู้ปฏิบัติงานลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน และยกเลิกวันลาภายในประเทศ
 6. ประสานการทำงานแบบบูรณาการกับรองผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน  [ Intranet only ]

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ

ดร.อภิภู   สิทธิภูมิมงคล

Dr.Apipoo   Sittipoommongkol

  0-2800-2680-9 ต่อ 4250
  apipoo.sit@mahidol.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแล บริหารงาน ติดตามผลการดำเนินงาน และพัฒนางานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานเครือข่าย บริการห้องสมุด
 2. กำกับดูแล และประสานงานด้านการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม
 3. กำกับดูแล โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ของส่วนงาน
 4. ประสานงานด้านการออกแบบและก่อสร้างอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลแห่งใหม่
 5. กำกับ ดูแล และประสานงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
 6. กำกับ ดูแล การผลิตรายวิชาออนไลน์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. ประสานการทำงานแบบบูรณาการกับรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน  [ Intranet only ]

หัวหน้าฝ่ายเทคนิคห้องสมุด

นางสาวรัชนี กิตติรังสี

Ms.Ratchanee Kittirangsee

0-2800-2680-9 ต่อ 4239

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา /
รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางรักชนก   ขำประถม

Mrs.Rakchanok   Khamprathom

  0-2800-2680-9 ต่อ 4224

หัวหน้าฝ่ายคลังความรู้

นางสาวศศิธร   วงศ์โพธิสาร

Ms.Sasitorn   Wongpothisarn

  0-2800-2680-9 ต่อ 4258

หัวหน้างานบริหารและธุรการ / รักษาการหัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล

นางสาวจีรนุช   ธรณินทร์

Ms.Chiranuch   Dhorranintra

  0-2800-2680-9 ต่อ 4235

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางอัจฉราพร อัศเวศน์

Mrs.Ajcharaporn Asawesna

  0-2800-2680-9 ต่อ 4248

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

นางสาวอุษณีย์   เพ็งเที่ยง

Ms.Ausanee   Pengtieng

  0-2800-2680-9 ต่อ 4221

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวธัญญาดา ดวงมณี

Ms.Thanyada Duangmanee

  0-2800-2680-9 ต่อ 4232

หัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

นางอภิชยาภา คูพะเนียด

Mrs.Apichayapa Kupanead

  0-2800-2680-9 ต่อ 4220

หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา / รักษาการหัวหน้าหน่วยผลิตและบริการ e-lecture

นายธนภัทร  ลีพุฒิธรากุล

Mr.Thanapat   Leeputtitharakul

  0-2800-2680-9 ต่อ 4250

หัวหน้างานบริหารจดหมายเหตุ

นางสาวณัฐกัลย์   อภิลักษณ์เสถียร

Ms.Nattagun   Apeluxsatean

  0-2800-2680-9 ต่อ 4346

รักษาการหัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

นางสาวเพชรดา   ฐิติยาภรณ์

Ms.Petchrada   Thitiyaporn

  0-2849-4541-2 ต่อ 4542

หัวหน้างานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

นางสาวิตรี  บุญปาลิต

Mrs.Sawitree   Boonpalit

  0-2800-2680-9 ต่อ 4306

หัวหน้าหน่วยแผน ยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ

นางอาภา  หงษ์อินทร์

Mrs.Arpa  Hongin

  0-2800-2680-9 ต่อ 4210

หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายตะวัน  พลชนะ

Mr.Tawan  Polchana

  0-2800-2680-9 ต่อ 4229

หัวหน้าหน่วยพัสดุ

นางสุชาดา  ดวงสนิท

Mrs.Suchada  Duangsanit

  0-2800-2680-9 ต่อ 4214

หัวหน้าหน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย

นายสุรศักดิ์ นามนัย

Mr.Surasak Namnai

  0-2800-2680-9 ต่อ 4251

หัวหน้าหน่วยสารบรรณ

นางปาลิตา จันทร์เฮง

Mrs.Palita Chanheng

  0-2800-2680-9 ต่อ 4211

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

นายเอกอรุณ ลลินโท

Mr.Eakarun Lalinto

  0-2800-2680-9 ต่อ 4213
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann