บุคลากรทั้งหมด 119 ท่าน

ธีรชัย ชินชำนาญ (นาย)

Mr.Theerachai Chinchamnan

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
  theerachai.chi@mahidol.ac.th
  0-2640-9843 ต่อ 615

พรเทพ ม่วงงาม (นาย)

Mr.Pornthep Muangngam

พนักงานขับรถยนต์
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  งานบริหารและธุรการ
  0-2800-2680-9 ต่อ 4252

อภิภู   สิทธิภูมิมงคล (ดร.)
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ

Dr.Apipoo   Sittipoommongkol

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผู้ชำนาญการ)
  apipoo.sit@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4250

อุทัยวรรณ   สุวรรณยั่งยืน (นางสาว)

Ms.Authaiwan   Suwanyangyuen

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
หน่วยแผน ยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ งานบริหารและธุรการ
  authaiwan.suw@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4272

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (Publications)

1) อุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน. (2561). กลยุทธ์ในการสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ของบุคลากร กรณีศึกษา : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. PULINET Journal, กันยายน-ธันวาคม 6(3), 118-126

2) Sikharin Suwannatee and Authaiwan Suwanyangyuen. (2019) “Reading Chatbot” Mahidol University Library and Knowledge Center Smart Assistant. July 11 – 13, 2019. Proceedings for the 2019 International Conference on Library and Information Science (ICLIS), Session 3-1 Library and Technology. pp.319-331

3) อุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน และ สิขริน สุวรรณนที. (2563) พฤติกรรมการใช้เว็บ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 วันที่ 8-9 มกราคม 2563

4) พรจิตต์ หมีงาม และ อุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน. (2563). ถอดบทเรียนผลการตรวจประเมิน EdPEx ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (2559-2562). ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 วันที่ 8-9 มกราคม 2563

Oral Presentation

พ.ศ. 2561 กลยุทธ์ในการสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ของบุคลากร กรณีศึกษา : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 วันที่ 9-11 มกราคม 2561
พ.ศ. 2562 “Reading Chatbot” Mahidol University Library and Knowledge Center Smart Assistant.ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019-ICLIS ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) International Conference on Library and Information Science (ICLIS) in Taipei, Taiwan, at National Taiwan Normal University (NTNU) วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563 พฤติกรรมการใช้เว็บ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 วันที่ 8-9 มกราคม 2563

รางวัล

พ.ศ. 2563 รางวัลระดับดี ประเภทบรรยาย กลุ่ม การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design) จาก ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ผู้ประสานงานหลักการคุณภาพหอสมุดและคลังความรู้ฯ
1.1 กระบวนการรับการตรวจประเมินตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี
1.2 วิเคราะห์ และเทียบผลคะแนนการตรวจประเมินประจำปี
1.3 จัดทำแผนการดำเนินการประกันคุณภาพประจำปี
1.4 จัดการประชุมการ/จดบันทึกรายงานการประชุมประกันคุณภาพประจำปี
1.5 ติดตาม/รายงานผลความคืบหน้าการติดตาม เอกสารการประกันคุณภาพประจำปี
1.6 ตรวจสอบเกณฑ์การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และข้อกำหนดคุณลักษณะเล่มรายงานการประเมินตนเอง ตามมหาวิทยาลัย
1.7 ดําเนินการข้อมูลด้านการประกันคุณภาพในเว็บไซต์อินทราเน็ต Library EdPEx

2. บริหารจัดการข้อมูลการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
- จัดทำข้อมูลด้านผลลัพธ์ประจำปี ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
- รวบรวมข้อมูล สถิติ จากคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงข้อมูล สถิติ (ร่าง)รายงานการประเมินตนเองฯ ส่วนกระบวนการ และส่วนผลลัพธ์ ตามเกณฑ์ EdPEx
- ดำเนินการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ EdPEx

3. งานสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล) ตั้งแต่ มิถุนายน 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2563
3.1 จัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม ติดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระ
3.2 บันทึก และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้ฯ
3.3 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้ฯ
3.4 ช่วยประสานงานการใช้พื้นที่เพื่อร้านค้าสวสัดิการ
3.5 ดำเนินการงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานโครงการเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีความยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) รวมทั้งเครื่องมือบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานที่เหมาะสม

โครงการประจำปี 2563
1. โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT 2020
2. โครงการสำรวจผลการรับรู้นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ของบุคลากรประจำปี พ.ศ.2562
3. โครงการ Benchmark การเข้าใช้งานทางเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
4. โครงการพัฒนา Mobile Application Mahidol Library ระยะที่ 1

โครงการประจำปี 2562
1.โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT 2019
2.โครงการจัดการระดมความคิดเห็นกระบวนงานสำคัญของหอสมุดและคลังความรู้ฯ MULKC SIPOC 2019 ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
3.โครงการจัดการข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx บนระบบจัดเก็บข้อมูลใน Google Drive
4.โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปี 2562
5.โครงการสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการประจำปี 2561
1.โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560
2.โครงการสำรวจความผูกพันของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ประจําปี 2560
3.โครงการประเมินภาวะผู้นำของผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่3
4.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรและการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (MULKC's SWOT Analysis & Strategic Planning)
5.โครงการสัมมนาบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561
6. โครงการ Mahidol Libraries LINE Chatbot โครงการนำร่องระยะที่ 1

โครงการประจำปี 2560
1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริม สร้างค่านิยมองค์กร (Core Value)
2.โครงการเชิงกลยุทธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
3.โครงการประเมินภาวะผู้นำของผู้บริหารระยะที่ 2
4.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (Swot)
5.โครงการรวบรวมข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (EdPEx)
6.โครงการจัดทำเว็บไซต์ Mahidol University Green Libraries

โครงการประจำปี 2559
1.โครงการสัมนา เรื่อง ผูกพัน สร้างสรรค์ ผลักดัน สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
2.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล”
3.โครงการสำรวจความผูกพันบุคลากร
4.โครงการรวบรวมข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (EdPEx)
5.โครงการประเมินภาวะผู้นําของผู้บริหาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2559