บุคลากรทั้งหมด 116 ท่าน

พรเทพ ม่วงงาม (นาย)

Mr.Pornthep Muangngam

พนักงานขับรถยนต์
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  งานบริหารและธุรการ
  0-2800-2680-9 ต่อ 4252

อรรณพ ห่อกุล (นาย)

Mr.Annop Hokul

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ
  annop.hok@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4253