บุคลากรทั้งหมด 123 ท่าน

ณัฐกัลย์  อภิลักษณ์เสถียร (นางสาว)

Ms.Nattagun  Apeluxsatean

นักเอกสารสนเทศ
งานบริหารจดหมายเหตุ
  nattagun.ape@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4346

พรเทพ ม่วงงาม (นาย)

Mr.Pornthep Muangngam

พนักงานขับรถยนต์
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  งานบริหารและธุรการ
  0-2800-2680-9 ต่อ 4252

รุจเรขา  วิทยาวุฑฒิกุล  (ดร.)

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Ruchareka  Wittayawuttikul
นักเอกสารสนเทศ (ผู้เชี่ยวชาญ)
  0-2441-9741, 0-2800-2680-9 ต่อ 4215