บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan)

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan)

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan) ผ่านระบบ EBSCO Discovery Service

บริการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศและสำเนาเอกสาร จากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอื่น ๆ โดยสามารถสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ซึ่งได้รวบรวมบทความจากวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงรายการหนังสือและทรัพยากรห้องสมุดจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดล (MULINET) เข้าไว้ด้วยกันแบบบูรณาการ โดยคิดค่าใช้จ่ายในอัตราค่าบริการที่แต่ละห้องสมุดหรือสถาบันกำหนด คลิกสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ EDS

รายชื่อห้องสมุดที่ให้บริการ Interlibrary Loan

รายชื่อห้องสมุดที่ให้บริการ Interlibrary Loan (ILL) ของเครือข่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล ตามวิทยาเขตต่าง ๆ โดยขอรับบริการด้วยตนเองผ่านระบบ EBSCO Discovery Service หรือติดต่อผู้ให้บริการแต่ละห้องสมุดดังรายชื่อ ดังนี้

 1. หอสมุดกลาง (Central Library : LICL)
 2. ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ (Faculty of Medical Technology Library : LIMT)
 3. ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (Faculty of Environment and Resource Studies Library : LIEN)
 4. ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (Institute for Population and Social Research Library : LIPR)
 5. ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (Research Institute for Languages and Cultures of Asia Library : LILC)
 6. ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (Institute of Nutrition Library : LINU)
 7. ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (ASEAN Institute for Health Development Library : LIAD)
 8. ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ (International College Library : LIIC)
 9. ห้องสมุด "จิ๋ว บางซื่อ" วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (Jiew Bangsue Music Library : LIMS)
 10. ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts Library : LILA)
 11. ห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด (Faculty of Physical Therapy Library : LIPT)
 12. ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา (LINSS)
 13. ห้องสมุดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (LIRA-Rama Nurse Salaya)
 14. ห้องสมุดวิทยาลัยศาสนศึกษา (College of Religious Studies Library : LICR)

ขั้นตอนการใช้บริการ Interlibrary Loan ผ่านระบบ EBSCO Discovery Service

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann