Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

ประวัติ

ประวัติ

ยุคแรก : โรงเรียนราชแพทยาลัย

ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) มีการสร้างตึกหอสมุด โรงเรียนราชแพทยาลัย ตามปรากฎในรายงานกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จพิธีเปิดโรงเรียนราชแพทยาลัย เรื่องรายการโรงเรียนราชแพทยาลัย ของเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เสนาบดีกระทรวงธรรมการขณะนั้น มีใจความตอนหนึ่งว่า “...ครั้งเมื่อปี ร.ศ. 118 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานราชานุญาตให้สร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ เป็นตึกสำหรับเรียน...1 หลัง ตึกหอสมุดห้องอ่านหนังสือกว้าง 20 ฟิศ ยาว 80 ฟิศ สูง 23 ฟิศ หลังคามุงกระเบื้องไทย์ ปูอิฐพื้นรอบตึก 1 หลัง ...”

ยุคคณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2460 – พ.ศ. 2484)

พ.ศ. 2468      ย้ายห้องสมุดมาที่บริเวณพื้นที่ส่วนหนึ่งของชั้น 2 ทางด้านทิศเหนือของตึกอำนวยการใหม่ เป็นห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

        

ยุคมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2485 – พ.ศ.2511)

พ.ศ. 2485      เป็นห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2496      ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ยกฐานะเป็น แผนกห้องสมุด สำนักงานเลขานุการกรม กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 70 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2496 หน้า 337

พ.ศ. 2500      นางสาวอุทัย ทุติยะโพธิ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าแผนกห้องสมุดคนแรกของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ยุคมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2512 – ปัจจุบัน)

พ.ศ. 2512      ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ทำหน้าที่เป็น แผนกห้องสมุด กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 86 ตอนที่ 102 ลงวันที่ 18 พฤศจิกา 2512 หน้า 934

      
อาคารหอสมุดศิริราช                        ภายในอาคารหอสมุดศิริราช                                 ภายในอาคารหอสมุดศิริราช

พ.ศ. 2520      ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ทำหน้าที่เป็น กองห้องสมุด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและภาควิชาในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2520ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 71 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2520 (ตั้งอยู่ ณ อาคารหอสมุดศิริราช)

พ.ศ. 2522       มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มก่อสร้างหอสมุดศาลายา สังกัดโครงการศูนย์ศาลายา เพื่อให้บริการอาจารย์ นักศึกษาในปี 2525 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (ซึ่งต่อมาจะเป็นที่ตั้งของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล)

    
อาคารหอสมุดศาลายา

พ.ศ. 2529      กองห้องสมุด ได้รับการสถาปนา เป็น "สำนักหอสมุด" ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและภาควิชาในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2529 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 103 ตอนที่ 140 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2529 หน้า 20 เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และได้โอน หอสมุดศาลายา และห้องสมุดของคณะสถาบันต่าง ๆ ในเขตศาลายา บางกอกน้อย พญาไท จำนวนรวม 14 แห่ง ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท สถาบันวิจัยโภชนาการ มาสังกัดสำนักหอสมุด

          การจัดตั้งสำนักหอสมุดมีวัตถุประสงค์ ตามที่ปรากฏในโครงการจัดตั้งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 94 วาระที่ 5.8 พ.ศ. 2528) ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการสอนของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย และหลักสูตรที่กำหนดขึ้น
 2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา ได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดหา จัดเก็บรักษา และเผยแพร่วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ได้แก่ หนังสือ วารสาร วารสารเย็บเล่ม หนังสือพิมพ์ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา การสอน การวิจัย และนโยบายของมหาวิทยาลัย
 4. เพื่อปรับปรุงระบบบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทันสมัย พร้อมที่จะให้บริการทางวิชาการอย่างกว้างขวางและทั่วถึงให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคล
 5. เพื่อจัดหมวดหมู่หนังสือและวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาทุกชนิด ที่มีอยู่ตามระบบสากล ได้แก่ การจัดแยกประเภท ทำบัตรรายการและดรรชนี สำหรับค้นเรื่อง
 6. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเฉพาะวิชาได้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 7. เพื่อรวบรวมสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป็นนโยบายให้คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัย จัดส่งบรรดาสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ เช่น วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย สิ่งพิมพ์ในการจัดสัมมนาทางวิชาการ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ให้แก่สำนักหอสมุด
 8. เพื่อให้นักศึกษา และผู้ใช้มีโอกาสคุ้นเคย และสามารถใช้บริการของสำนักหอสมุดได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การสอน และการวิจัยโดยส่วนรวม สำนักหอสมุดจะจัดแนะนำวิธีการใช้ห้องสมุดโดยเปิดให้แก่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เป็นครั้งคราว และ/หรือจัดบริการแนะนำการใช้และชมกิจการห้องสมุด เป็นกลุ่มย่อยให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
 9. เพื่อให้ความร่วมมือกับห้องสมุดของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ จัดให้มีการบริการยืมระหว่างห้องสมุด และการแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
 10. เพื่อเป็นที่ฝึกอบรมการปฏิบัติงานของนักศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดจนบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัย และห้องสมุดสถาบันอื่น ๆ

สำนักหอสมุด มีการแบ่งสายงาน ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายบริการ ฝ่ายวารสารและเอสาร ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์ ฝ่ายฝึกอบรมและบริการพิเศษ ฝ่ายห้องสมุดคณะ

    
ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุด (อาคารหอสมุดศาลายาเดิม)

พ.ศ. 2530      สำนักหอสมุด ได้นำโปรแกรม CDS/ISIS ของ UNESCO มาใช้สำหรับสร้างฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือห้องสมุด โดยมี นางสาวจิฤดี ปึงตระกูล เป็นหัวหน้าโครงการ มีผู้รับผิดชอบจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร และ ห้องสมุดคณะต่าง ๆ ร่วมกันดำเนินการ ถ่ายข้อมูลจากบัตรรายการเข้าสู่ฐานข้อมูล บรรณานุกรมห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2532      สำนักหอสมุด ได้มีการร่างเสนอปรับนโยบายและวัตถุประสงค์ของสำนักหอสมุด (จากเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายสำนักหอสมุด ครั้งที่ 1/2532 วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2532) ดังนี้

นโยบายของสำนักหอสมุด

มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและประสิทธิภาพทางการสอนและค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ สำนักหอสมุดยังรับผิดชอบงานพัฒนาระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ รวบรวมข้อมูลและให้บริการสารนิเทศเพื่อสนองความต้องการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการแพทย์ของประเทศ

วัตถุประสงค์ของสำนักหอสมุด

 1. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางการจัดหา จัดเก็บ เผยแพร่ และบริการทรัพยากรห้องสมุด ตำราภาษาไทยและต่างประเทศ ตลอดจนวัสดุสารนิเทศที่ทันสมัยให้มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมในการส่งเสริมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น จัดหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษา ตลอดจนการแนะนำและจัดสัมมนา ฝึกอบรม เกี่ยวกับวิธีการค้นคว้าสารนิเทศที่ทันสมัยแก่ผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอ
 3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสารนิเทศของมหาวิทยาลัยมหิดลให้มีประสิทธิภาพ รวบรวม ผลงานและสิ่งพิมพ์ทุกประเภทที่หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลผลิต รวมทั้งประวัติและจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล
 4. เพื่อขจัดปัญหาขาดแคลนสารนิเทศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลทางวิชาการให้มากขึ้น
 5. เพื่อประสานงานกับระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ โดยเป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์ ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างประเทศในการพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อขยายขอบเขตการบริการทางวิชาการ และส่งเสริมให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถใช้ทรัพยากรสารนิเทศร่วมกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาประเทศ

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ย้ายทรัพยากรห้องสมุดและบุคลากรทั้งหมดมาบริการรวมที่อาคารสำนักหอสมุดศาลายา

พ.ศ. 2535      จัดตั้ง “ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์” ณ ชั้น 3 ของอาคารสำนักหอสมุด ศาลายา น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบพระชันษา

      
ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

พ.ศ. 2538      สำนักหอสมุดเริ่มใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC และระบบ Barcode ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2538-2540) ของทบวงมหาวิทยาลัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

พ.ศ. 2539      สำนักหอสมุดได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทุกแห่งในมหาวิทยาลัยมหิดลมาไว้ในฐานข้อมูลเดียวกันในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ไม่เฉพาะแต่ห้องสมุดในสังกัดสำนักหอสมุดเท่านั้น แต่ยังเอื้อถึงห้องสมุดคณะ/สถาบันและวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยมหิดลที่ไม่สังกัดสำนักหอสมุดด้วย เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันและอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว ฉับไว และถูกต้อง โดยสืบค้นจากฐานข้อมูลเครือข่ายสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Library Network, MULINET) ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงของมหาวิทยาลัย (MUC-Net) ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในอาคารสำนักหอสมุด ใช้สายสัญญาณแบบ UTP เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร และใช้สายสัญญาณแบบ Fiber Optics เพื่อเชื่อมโยงระหว่างคณะ สถาบัน วิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2540      สำนักหอสมุดได้รับงบประมาณแผ่นดินให้สร้างอาคารใหม่ 2 อาคาร ก่อสร้างช่วง พ.ศ. 2540 - 2543 ได้แก่ อาคาร 3 ชั้นติดกับอาคารเดิมในลักษณะสมดุลขยายเป็นอาคารด้านขวา และอาคาร 4 ชั้นทางด้านทิศตะวันออกขนานกับอาคารเดิมทางด้านหลังอีกหนึ่งอาคาร

 

    
ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุด (ทางทิศตะวันตก)                                 อาคาร 3 ชั้นติดกับอาคารเดิมในลักษณะสมดุล

    
บริเวณระหว่างอาคาร 3 ชั้นและอาคาร 4 ชั้น                    อาคาร 4 ชั้นทางด้านทิศตะวันออกขนานกับอาคารเดิม

พ.ศ. 2542      สำนักหอสมุด กำหนด ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ดังนี้

ปณิธาน

สำนักหอสมุด       สมบูรณ์แบบ

แหล่งบริการวิชาการ    คุณภาพมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์ 

สำนักหอสมุดเป็นหน่วยงานชั้นนำตามมาตรฐานสากล สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับเครือข่ายทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

 1. เป็นห้องสมุดดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบ
 2. ให้บริการสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการศึกษา การสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 3. ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์ และให้ความร่วมมือในการให้บริการและแลกเปลียนสารสนเทศกับศูนย์ประสานงานในสาขาวิชาอื่น ๆ
 4. สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล (Tele-education)  การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning)  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning)
 5. วิเคราะห์ วางแผนและปรับระบบงานบริหารสำนักหอสมุดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการสารสนเทศในทุกรูปแบบ

พ.ศ. 2543      รวมห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นห้องสมุดเดียว เรียกชื่อว่า “ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี” มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ชั้น 5-6-7 ของอาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 9 ชั้น) ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้ร่วมกันระหว่าง 3 คณะ

พ.ศ. 2545      โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่อาคารสำนักหอสมุด ศาลายา ในส่วนของอาคาร 4 ชั้นทั้งอาคารจนถึงปัจจุบัน (ปัจจุบัน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

พ.ศ. 2546      สำนักหอสมุด กำหนด ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ดังนี้

ปณิธาน

สำนักหอสมุด      สมบูรณ์แบบ

แหล่งบริการวิชาการ      คุณภาพมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

สำนักหอสมุดเป็นหน่วยงานชั้นนำตามมาตรฐานสากล สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับเครือข่ายทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจ

บุกเบิก แสวงหา สร้างสรรค์ ทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อเผยแพร่ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประชาคมมหิดลและประชาชาติ ปรับระบบบริหารสำนักหอสมุดให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์

 1. เป็นห้องสมุดดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบ
 2. ให้บริการสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษา การสอน การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 3. ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์ และให้ความร่วมมือในการให้บริการ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับศูนย์ประสานงานในสาขาวิชาอื่น ๆ
 4. สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล (Tele-education) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning)
 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการสารสนเทศในทุกรูปแบบ

ห้องสมุดคณะ 4 แห่ง ขอแยกการบริหารงานกลับไปสังกัดคณะ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายของสำนักหอสมุด ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2548      สำนักหอสมุด มีการแบ่งสายงาน ดังนี้ สำนักงานผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวารสาร ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ห้องสมุดคณะ/สถาบัน ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์

 • สำนักหอสมุดได้ปรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติจาก INNOPAC เป็น Millennium
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย คณบดี รศ.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ขอใช้พื้นที่ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ห้อง 515 และห้อง 502 เป็นที่ทำการของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ และรับทุน สสส. (ตั้งแต่ 19 กันยายน 2548 จนถึงปัจจุบัน)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย คณบดี รศ.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ขอความอนุเคราะห์ยืมพื้นที่ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี อาคารเอนกประสงค์ชั้น 5 เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคณบดี ในระหว่างทำการรื้อถอนอาคาร 1 รวมทั้งขอยืมครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นการชั่วคราว จนกว่าอาคารเรียนและปฏิบัติการ (อาคารใหม่ คือ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์) ของคณะจะสร้างแล้วเสร็จในปี 2551 (ขอความอนุเคราะห์ยืมพื้นที่ตั้งแต่18 พฤศจิกายน 2548 – ปัจจุบัน : ยังไม่ได้ส่งคืนพื้นที่)

พ.ศ. 2549      สำนักหอสมุด กำหนด ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

ปณิธาน

ศูนย์สารสนเทศทันสมัย บริการฉับไว ใส่ใจผู้รับ ประทับใจด้วยรอยยิ้ม

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางสารสนเทศเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

พันธกิจ

 1. แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทันสมัยทุกรูปแบบ
 2. เผยแพร่สารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
 3. ให้บริการสารสนเทศอย่างรวดเร็วโดยเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ
 4. พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 5. พัฒนาเครือข่ายแหล่งสารสนเทศเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 6. พัฒนาระบบบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ. วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล ขออนุญาตใช้ห้องเพิ่มเติม 2 ห้อง คือ ห้อง 507 และ 510 โดยขอใช้ห้อง 507 จัดเตรียมของว่างสำหรับการจัดประชุมห้อง 508 และขอใช้ห้อง 510 เป็นห้องเรียน รวมทั้งขอเจาะประตูทางเข้าห้องทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของห้องสมุด เพื่อไม่ให้เดินผ่านห้อง 510 (ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2549 - ปัจจุบันยังไม่ส่งคืนพื้นที่)

พ.ศ. 2551      สำนักหอสมุด กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นคลังปัญญาแห่งการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

พันธกิจ

 1. แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพและทันสมัยทุกรูปแบบ
 2. เผยแพร่และให้บริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ เพื่อ
 3. สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการวิจัย
 4. พัฒนาเครือข่ายแหล่งสารสนเทศเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 5. พัฒนาระบบบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์

 1. เป็นคลังปัญญาแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยทุกรูปแบบ โดยผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 2. ให้บริการสารสนเทศเชิงรุก โดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่าย
 3. มีระบบการบริหารจัดการที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 4. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการสารสนเทศอย่างมืออาชีพ

มูลนิธิราชสุดาได้เสนอโครงการขยายงานบริการและปรับปรุงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับบริการสื่อดนตรีและหนังสือเสียง เพื่อจัดทำเว็บไซต์ของห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน ทูลเกล้าถวายเงิน 1,148,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2551-2552

สำนักหอสมุด ทำการปรับปรุงระบบปรับอากาศทั้งอาคารด้านปีกซ้าย (อาคารหอสมุดศาลายาเดิม)  ระยะเวลาการปรับปรุง 2 มิ.ย. 2551 - 30 ม.ค. 2552

พ.ศ. 2552      สำนักหอสมุด กำหนด ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ดังนี้

ปณิธาน

ศูนย์สารสนเทศทันสมัย         บริการฉับไว

ใส่ใจผู้รับ                    ประทับใจด้วยรอยยิ้ม

วิสัยทัศน์

เป็นคลังปัญญาแห่งการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

พันธกิจ

 1. แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพและทันสมัยทุกรูปแบบ
 2. เผยแพร่และให้บริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการวิจัย
 3. พัฒนาเครือข่ายแหล่งสารสนเทศเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 4. พัฒนาระบบบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์

 1. เป็นคลังปัญญาแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยทุกรูปแบบโดยผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 2. ให้บริการสารสนเทศเชิงรุก โดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่าย
 3. มีระบบการบริหารจัดการที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 4. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการสารสนเทศอย่างมืออาชีพ

สำนักหอสมุด เปลี่ยนชื่อเป็น หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นส่วนงานหนึ่งเทียบเท่าคณะ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ตามการปรับระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 169 ง  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 หน้า 120

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีการปรับโครงสร้างองค์กรตามการปรับระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย คณะบริหาร และ 3 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีห้องสมุด และสำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด การแบ่งย่อยภายในแต่ละสำนักงาน ดังนี้ สำนักงานผู้อำนวยการ แบ่งเป็น 2 งาน ได้แก่ งานบริหารและธุรการ และงานคลังและพัสดุ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีห้องสมุด แบ่งเป็น 4 ฝ่าย 10 งาน ได้แก่ ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด มี 3 งาน คือ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร และงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา มี 2 งาน คือ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มี 2 งาน คือ งานบริหารจดหมายเหตุ และงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายคลังความรู้ มี 3 งาน คือ งานการจัดการความรู้ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และโครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด และสำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด แบ่งเป็น 10 ห้องสมุด ดังนี้ หอสมุดกลาง ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (ห้องสมุดโภชนาการเนวิน เอส สกิมชอว์) ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  และห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา นอกจากนี้ยังประกอบด้วยอีก 3 ชุดคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการประจำส่วนงาน และคณะกรรมการพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลฯ

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ (Renovate) พื้นที่ชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น (ด้านปีกซ้าย) และบริเวณประตูทางเข้าอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลาการปรับปรุง 26 ก.ย. 2552 - 11 ส.ค. 2553

    

    
พ.ศ. 2552 ปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ (Renovate) พื้นที่ชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น (ด้านปีกซ้าย) และบริเวณประตูทางเข้าอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2557      ปรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติจาก Millennium เป็น Sierra

พ.ศ. 2558      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการขอใช้สถานที่ชั้น 2 และ 3 ของอาคารเชื่อมต่อด้านทิศใต้ระหว่างอาคาร 3 ชั้นและอาคาร 4 ชั้น เพิ่มเติมจากอาคาร 4 ชั้นที่ยังขอใช้อยู่

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ปรับปรุงระบบดับเพลิงอาคาร 3 ชั้น ทั้งอาคาร ระยะเวลาการปรับปรุง 18 มิ.ย. 2558 - 21 เม.ย. 2559

พ.ศ. 2559      หอสมุดและคลังความรู้ฯ กำหนด ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ดังนี้

ปณิธาน        คลังความรู้ สู่ปัญญาของแผ่นดิน

วิสัยทัศน์       เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ระดับโลก

พันธกิจ

พัฒนาคลังความรู้         มุ่งสู่สารสนเทศทันสมัย

ใส่ใจคุณภาพบริการ              สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย

ค่านิยม         “M-U-L-K-C”

M-Minded                บริการด้วยใจ

U-Utilization            ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

L-Learning               เรียนรู้ตลอดเวลา

K-Knowledge           พัฒนาคลังความรู้

C-Customer             เน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 1. ศ.นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (28 ส.ค. 2529 – 24 ธ.ค. 2529)
 1. นางวิภา โกยสุขโข                ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (25 ธ.ค. 2529 – 30 ก.ย. 2541)
 1. นางกรรณิการ์ ชลลัมพี           ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (1 ต.ค. 2541 – 30 ก.ย. 2545)
 1. ศ.นพ. ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ      รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (1 ต.ค. 2545 – 19 ม.ค. 2547)
 1. รศ.ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์      รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (20 ม.ค. 2547– 19 ก.ค. 2547)
 1. รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (20 ก.ค. 2547 – 19 ม.ค. 2548)
 1. นางสาวอุไรวรรณ วิพุทธิกุล     รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (20 ม.ค. 2548 – 23 เม.ย. 2551)
 1. นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี (24 เม.ย. 2551 – 23 เม.ย. 2559)
 • ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (2551 - 2552)
 • ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
 1. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล       ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (24 เม.ย. 2559 – 13 เม.ย. 2563)
 1. ผศ. ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์       ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (14 เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน)

ข้อมูล : โกมล คงมั่นกตเวที
26 มกราคม 2561

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann