Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก และยุทธศาสตร์ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
(ปรับปรุงล่าสุด 6 สิงหาคม 2561)

มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
คำขวัญ : อตฺตานํ อุปมํ กเร คำขวัญ :
พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง Green & Intelligent Library - We Mahidol
ปรัชญา : ปรัชญา :
ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
หนังสือเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้
ปณิธาน : ปณิธาน :
ปัญญาของแผ่นดิน แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาของแผ่นดิน
วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ :
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก มุ่งมั่นที่จะเป็นห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ชั้นนำ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ระดับโลก
พันธกิจ : พันธกิจ :
สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คลังความรู้ และแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพบริการ
ค่านิยมองค์กร / วัฒนธรรมองค์กร : ค่านิยมองค์กร / วัฒนธรรมองค์กร :
MMastery   มีสติ เป็นเลิศในงานที่รับผิดชอบ
AAltruism   ทำเพื่อผู้อื่น
HHarmony   ประสานความต่าง เพื่อเกิดพลัง มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
I   Integrity   ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม รักษาคำพูด
DDetermination มุ่งมั่น ฝ่าฟัน จนสำเร็จ
OOriginality   คิดและทำสิ่งใหม่
LLeadership   กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยนแปลง
MMinded   บริการด้วยใจ
UUtilization  ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
LLearning    เรียนรู้ตลอดเวลา
KKnowledge  พัฒนาความรู้
CCustomer   เน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ
สมรรถนะหลักขององค์กร : สมรรถนะหลักขององค์กร :
เป็นผู้นำด้านการศึกษาและวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีการบริการสุขภาพเป็นฐานหลัก
 1. ศักยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คลังความรู้ และแหล่งเรียนรู้
 2. ศักยภาพด้านการบริการที่เป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ :
 1. Global Research and Innovation
 2. Academic and Entrepreneurial Education
 3. Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services
 4. Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization
 1. COLLECTIONS of Knowledge
 2. High Quality of SERVICES
 3. Sustainable ORGANIZATION
ยุทธศาสตร์ที่ 1 COLLECTIONS of Knowledge
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และคลังความรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูง มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และคุ้มค่ากับการลงทุน
กลยุทธ์
 1. แสวงหาและพัฒนาคลังทรัพยากรสารสนเทศประเภท สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ที่มี คุณภาพและมาตรฐาน คุ้มค่าเพียงพอและครอบคลุมสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนและวิจัยในมหาวิทยาลัย
 2. พัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล (Digital Collections) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัย และการบริการวิชาการที่เข้าถึงง่าย ทุกเวลา สถานที่ ทำให้ประหยัด เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ตลอดจนเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 3. พัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้สำหรับ วงการห้องสมุดและการศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 High Quality of SERVICES
เป้าประสงค์ พัฒนาระบบบริการสารสนเทศทางวิชาการที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการศึกษาและการวิจัย ส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์
 1. พัฒนาระบบการให้บริการเชิงรุก สนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการที่แตกต่าง
 2. จัดให้มีบรรยากาศการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยความสะดวกด้านสถานที่ อุปกรณ์ กิจกรรมและบุคลากรที่มีทักษะการให้บริการด้วยคุณภาพในระดับสากล
 3. เป็นศูนย์บริการความรู้ของชุมชนประชาคมและอาเซียน และเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เกิดการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Sustainable ORGANIZATION
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
กลยุทธ์
 1. พัฒนาระบบส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก และเสริม สร้างอัตลักษณ์องค์กรและการบริการที่ดี
 2. สร้างระบบ/กลไก จัดการบริหารงบประมาณและเงินรายได้เพื่อให้เกิดความสมดุล อย่างยั่งยืน
 3. แสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาและรองรับระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) และเป็นแหล่งความรู้ระบบดิจิทัล (Digital Resources) ที่สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล
 4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม
 5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่ทำงานให้มีบรรยากาศของการทำงานที่สร้างสรรค์ตามเกณฑ์ Happinometer และให้ความสำคัญในสุขภาวะของปฏิบัติงานตามข้อกฎหมายของอาชีวอนามัย
 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อการพัฒนาบุคลากร คุณภาพงาน สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ มุ่งสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้
 7. บริหารจัดการองค์กรให้มีความยั่งยืนโดยใช้เกณฑ์คุณภาพสากล (EdPEx, ISO, TQA)

 

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann