วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก และยุทธศาสตร์ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
(ปรับปรุงล่าสุด 6 สิงหาคม 2561)

มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
คำขวัญ : อตฺตานํ อุปมํ กเร คำขวัญ :
พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง Green & Intelligent Library - We Mahidol
ปรัชญา : ปรัชญา :
ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
หนังสือเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้
ปณิธาน : ปณิธาน :
ปัญญาของแผ่นดิน แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาของแผ่นดิน
วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ :
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก มุ่งมั่นที่จะเป็นห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ชั้นนำ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ระดับโลก
พันธกิจ : พันธกิจ :
สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คลังความรู้ และแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพบริการ
ค่านิยมองค์กร / วัฒนธรรมองค์กร : ค่านิยมองค์กร / วัฒนธรรมองค์กร :
MMastery  รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล
AAltruism  มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
HHarmony  กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I   Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
DDetermination แน่วแน่ทำกล้าตัดสินใจ
OOriginality  สร้างสรรค์สิ่งใหม่
LLeadership  ใฝ่ใจเป็นผู้นำ
MMinded   บริการด้วยใจ
UUtilization  ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
LLearning    เรียนรู้ตลอดเวลา
KKnowledge  พัฒนาความรู้
CCustomer   เน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ
สมรรถนะหลักขององค์กร : สมรรถนะหลักขององค์กร :
เป็นผู้นำด้านการศึกษาและวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีการบริการสุขภาพเป็นฐานหลัก
 1. ศักยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คลังความรู้ และแหล่งเรียนรู้
 2. ศักยภาพด้านการบริการที่เป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ :
 1. Global Research and Innovation
 2. Academic and Entrepreneurial Education
 3. Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services
 4. Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization
 1. COLLECTIONS of Knowledge
 2. High Quality of SERVICES
 3. Effective COLLABORATIONS
 4. Sustainable ORGANIZATION
ยุทธศาสตร์ที่ 1 COLLECTIONS of Knowledge
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และคลังความรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูง มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และคุ้มค่ากับการลงทุน
กลยุทธ์
 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของห้องสมุด
 2. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals, e-Books, e-Databases)
 3. พัฒนาคลังสารสนเทศสถาบัน (Institutional Repository) ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 4. พัฒนาคลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Archives and Museums Collections)
 5. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านดนตรีของห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 High Quality of SERVICES
เป้าประสงค์ พัฒนาระบบบริการสารสนเทศทางวิชาการที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการศึกษาและการวิจัย ส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 เพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์
 1. พัฒนาระบบการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย (Research Support Services)
 2. พัฒนาระบบการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ (Learning Support Services)
 3. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นสถานที่แห่งที่สาม นอกเหนือจากบ้านและที่ทำงาน (The Library as Third Place / Second Home)
 4. พัฒนาสื่อและบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด (MOOC) ในการสอนทักษะการรู้สารสนเทศในยุคดิจิทัล (Information Literacy)
 5. จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Effective COLLABORATIONS
เป้าประสงค์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนโดยรอบ ห้องสมุดต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกัน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ
กลยุทธ์
 1. จัดกิจกรรมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับห้องสมุดทุกแห่งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
 3. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 4. พัฒนาความร่วมมือกับห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Libraries of ASEAN University Network)
 5. จัดกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ ช่วยเหลือห้องสมุดที่ขาดแคลน หรือชุมชนโดยรอบ และจัดกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมโดยใช้สมรรถนะหลักขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Sustainable ORGANIZATION
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
กลยุทธ์
 1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก และการตลาดในเชิงรุก
 2. บริหารจัดการการเงินอย่างสมดุลเพื่อความยั่งยืน
 3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
 4. เสริมสร้างความสุขคนทำงานและเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน ตามเกณฑ์ Happinometer
 5. จัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานและความปลอดภัยในองค์กร ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
 6. จัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานการเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศ (Eco Library) ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office)
 7. จัดการความรู้ที่สำคัญและเป็นสมรรถนะหลักขององค์กร
 8. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร และสร้างความผูกพันต่อองค์กร
 9. บริหารจัดการองค์กรให้มีความยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) รวมทั้งเครื่องมือบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานที่เหมาะสม

 

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann