วารสาร/นิตยสารฉบับพิมพ์

วารสาร/นิตยสารฉบับพิมพ์

รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์ภาษาไทยที่บอกรับที่ให้บริการที่หอสมุดกลาง

ให้บริการบริเวณมุม Music Zone  ชั้น 1  อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัมหิดล
สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ คุณวรัทยา ศรีบัวทอง
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4265
อีเมล : warattaya.sri@mahidol.ac.th

ชื่อวารสาร : ขายดี by แก้จน
เจ้าของ : บริษัท เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง จำกัด
ISSN : 1686-0896
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 7, ฉ. 3-85 (2553) ; ปีที่ 8, ฉ. 86-96 (2554) ; ปีที่ 9, ฉ.97-110 (2554-56)

ชื่อวารสาร : เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ = Semiconductor electronics journal
เจ้าของ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ISSN : 0125-1015
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
เว็บไซต์ : http://www.semi-journal.com/semi-new-issue
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ -, ฉ. 69-88, 90-97, 99-106, 109, 113-114, 117, 123-127, 129, 155-216, 218-229, 231-235, 238-257 (2539-46) ;
ฉ. 258-270 (2547) ; ฉ. 271-283 (2548) ; ฉ.284-296 (2549) ; ฉ.297-310 (2550) ; ฉ.311-324 (2551) ; ฉ.325-369, 371-383, 385-435 (2552-59)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร : ชีวจิต
เจ้าของ : บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด
ISSN : 1513-086X
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายปักษ์
เว็บไซต์ : http://www.cheewajit.com
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 6, ฉ. 138, 140-141, 143 (2547) ; ปีที่ 7, ฉ. 148-149, 151, 168 (2548) ; ปีที่ 8-14, ฉ. 169-339 (2548-55) ;
ปีที่ 15, ฉ.340-364 (2555-56) ; ปีที่ 16, ฉ.365-384 (2556-57) ; ปีที่ 17, ฉ. 385-408 (2557-58) ; ปีที่ 18, ฉ. 409, 411-435 (2558-59)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร : ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated
เจ้าของ : บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
ISSN : 2229-0346
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
เว็บไซต์ : http://scienceillustratedthailand.com
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ฉบับที่ 54 (2558) ; ฉบับที่ 55-66 (2559) ; ฉบับที่ 67-78 (2560)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร : ทางอีศาน
เจ้าของ : บริษัท ทางอีศาน จำกัด
ISSN : 2286-6418
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
เว็บไซต์ : http://e-shann.com
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 1, ฉ. 1-12 (2555-56) ; ปีที่ 2, ฉ. 13-36 (2556-58) ;
ปีที่ 3, ฉ. 37-39 (2558) ; ปีที่ 4, ฉ. 40-48 (2558-59) ; ปีที่ 6, ฉ. 61-72 (2560-61) -ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร : เทศาภิบาล
เจ้าของ : กรมการปกครอง
ISSN : 0125-4006
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 87, ฉ. 10-12 (2535) ; ปีที่ 88, ฉ. 3-4, 6-11 (2536) ; ปีที่ 90, ฉ. 10-12 (2538) ;
ปีที่ 91, ฉ. 1-4, 9-12 (2539) ; ปีที่ 92-100, ฉ. 1-12 (2540-48) ; ปีที่ 101, ฉ. 8-11 (ส.ค.-ธ.ค. 2549) ;
ปีที่ 102-107, ฉ. 1-12 (2550-55) ; ปีที่ 108, ฉ.1-12 (2556) ; ปีที่ 109-111, ฉ.1-12 (2557-60)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร : เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
เจ้าของ : บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด
ISSN : 0857-6475
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
เว็บไซต์ : http://www.technic.in.th/
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 12-19, ฉ. 131-202, 205-217 (2539-45) ; ปีที่ 19-21, ฉ. 218-246 (2546-48) ;
ปีที่ 22-27, ฉ. 247-323 (2548-54) ; ปีที่ 28-33, ฉ. 324-395 (2554-60)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร : เที่ยวรอบโลก
เจ้าของ : บริษัท อทิตตา พับลิเคชั่น จำกัด
ISSN : 0125-8565
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 24-27, ฉ. 277-316 (2548-51) ; ปีที่ -, ฉ. 317-412 (2552-59)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร : นิตยสาร ฅ. คน
เจ้าของ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
ISSN : 1905-0402
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 1, ฉ. 2-4, 6-9, 11-12 (ธ.ค. 2548-ต.ค.2549) ; ปีที่ 2, ฉ. 13-24 (พ.ย. 2549-ต.ค. 2550) ;
ปีที่ 3-6, ฉ. 1-12 (พ.ย. 2550-ต.ค. 2554) ; ปีที่ 7, ฉ. 1-11 (ธ.ค. 2554-ต.ค. 2555) ;
ปีที่ 8, ฉ. 1-12 (พ.ย. 2555-พ.ย. 2556) ; ปีที่ 9, ฉ.1-9 (ธ.ค. 2556-มี.ค. 2557)

ชื่อวารสาร : SMEs สร้างอาชีพ
เจ้าของ : บริษัท ทัศนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ISSN : 2286-6450
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
เว็บไซต์ : http://www.sangarcheep.com/magazines
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 4-6 ฉ. 42-67 (พ.ย. 2558-ธ.ค. 2560)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร : บ้านและสวน
เจ้าของ : บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด
ISSN : 0125-1996
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
เว็บไซต์ : http://www.baanlaesuan.com/Default.aspx
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 30-42, ฉ. 350-496 (2548-60) -ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร : ผู้จัดการ 360 องศา
เจ้าของ : บริษัทเอเอสทีวีผู้จัดการ
ISSN : 1906-7178
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายสัปดาห์
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 7, ฉ.314-360 (2558-59)

ชื่อวารสาร : ผู้นำท้องถิ่น
เจ้าของ : บริษัท บ้านผู้นำ จำกัด
ISSN : 1513-4741
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 2, ฉ. 17, 23 (2545) ; ปีที่ 3, ฉ. 25, 31-32 (2546) ;
ปีที่ 4, ฉ. 35-36, 40-43, 46, 48, 50 (2547/48) ; ปีที่ 5, ฉ. 51-60 (2548-49) ; ปีที่ 6-10, ฉ. 61-120 (2549-54) ;
ปีที่11, ฉ.121-132 (2554-55) ; ปีที่12, ฉ.133-144 (2555-56) ; ปีที่ 13, ฉ.145-156 (2556) ; ปีที่ 14, ฉ. 157-168 ;
ปีที่ 15, ฉ. 169-174 (2558)

ชื่อวารสาร : ไมโครคอมพิวเตอร์
เจ้าของ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ISSN : 0857-0140
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ฉ. 9-66 (2527-34), ฉ. 69-70, 73-75, 77-104, 107, 113 (2534-37), ฉ. 116, 118-119 (2538), ฉ. 126-197 (2539-44) ;
ปีที่ 20-23, ฉ. 198-245 (2545-48) ; ปีที่ 24-35, ฉ.246-385 (2549-60)

ชื่อวารสาร : รักลูก
เจ้าของ : บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด
ISSN : 0125-8478
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 12, ฉ. 144, ปีที่ 13, ฉ. 145-155 (2538) ;
ปีที่ 14, ฉ. 156-158, ฉ. 160, ฉ. 163-167 (2539) ; ปีที่ 14, ฉ. 168-172 (2540) ;
ปีที่ 25-30, ฉ. 296-360 (2550-56) ; ปีที่ 31, ฉ. 361-372 (2556) ; ปีที่ 32, ฉ. 373-384 (2557) ;
ปีที่ 33-34, ฉ.385-408 (2559-60)

ชื่อวารสาร : สรรสาระ = Reader's digest = รีดเดอร์ส ไดเจสท์
เจ้าของ : บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ISSN : 0859-3450
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ธ.ค. (2546) ; มี.ค., ส.ค. (2547) ; ม.ค.-ก.พ., เม.ย-มิ.ย., ส.ค. (2548) ;
ต.ค.-ธ.ค. (2548) ; ม.ค.-ธ.ค. (2549-56)

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจ
เจ้าของ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISSN : 0125-233X
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ราย 3 เดือน
เว็บไซต์ : http://www.bus.tu.ac.th/thai/journal.asp
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 21, ฉ. 78-80 (เม.ย.-ธ.ค. 2541) ; ปีที่ 30-40, ฉ. 115-153 (2550-60)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร : วารสารเมืองโบราณ
เจ้าของ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
ISSN : 0125-426x
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ราย 3 เดือน
เว็บไซต์ : www.muangboranjournal.com
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 8, ฉ. 2-3, (2525) ; ปีที่ 9, ฉ. 2-3, (2526) ; ปีที่ 10, ฉ. 1-4 (2527) ;
ปีที่ 11, ฉ. 1-2, (2528) ; ปีที่ 12-14, (2529-31) ; ปีที่ 15, ฉ. 4, (2532) ; ปีที่ 16-26, ฉ. 1-4 (2533-43) ;
ปีที่ 27, ฉ. 2-4 (2544) ; ปีที่ 28-43, ฉ. 1-4 (2545-60)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร :   วารสารยุโรปศึกษา
เจ้าของ : ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISSN : 0858-7795
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ราย 6 เดือน
เว็บไซต์http://www.ces.in.th/main/?p=1391
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 13-22, ฉ.1-2 (2548-57)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร :  วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
เจ้าของ : สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ISSN : 1905-4084
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ราย 6 เดือน
เว็บไซต์http://www.parst.or.th/th/
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 1, ฉ. 1-2 (2549) ; ปีที่ 2, ฉ.1 (2550) ; ปีที่ 3, ฉ.1 (2551)

ชื่อวารสาร : วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ISSN :  0857-6955
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ราย 6 เดือน
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 1, ฉ. 1 (2531) ; ปีที่ 2-10 (2532-40) ;
ปีที่ 11, ฉ. 1 (2541) ; ปีที่ 16-29, ฉ. 1-2 (2546-59)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร : วารสาร อพวช.
เจ้าของ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต
ISSN :  1905-1514
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 12, ฉ. 137-143 (พ.ย. 2556-พ.ค. 2557) ; ปีที่ 13, ฉ.144-157 (มิ.ย. 2557-ก.ค. 2558) ;
ปีที่ 14, ฉ.158-167 (ส.ค. 2558-พ.ค. 2559) ; ปีที่ 15, ฉ.168-179 (มิ.ย. 2559-พ.ค. 2560)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร : ศิลปวัฒนธรรม
เจ้าของ : บริษัท งานดี จำกัด
ISSN :  0125-3654
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 4, ฉ. 7 (2526) ; ปีที่ 6, ฉ. 9-12 (2528) ; ปีที่ 7, ฉ. 1-12 (2528/29);
ปีที่ 8, ฉ. 1-12 (2529/30) ; ปีที่ 9, ฉ. 1-12 (2530/31) ; ปีที่ 10, ฉ. 1, 3-12 (2531/32) ;
ปีที่ 11, ฉ. 1-2, 3-5, 8, 11-12 (2532/33) ; ปีที่ 12, ฉ. 1-12 (2533/34) ; ปีที่ 13, ฉ. 1-10, 12 (2534/35) ;
ปีที่ 14, ฉ. 1-10, 12 (2535/36) ; ปีที่ 15, ฉ. 1-5, 7-12 (2536/37) ; ปีที่ 16, ฉ. 4-8, 11-12 (2538) ;
ปีที่ 17, ฉ. 1, 5-12 (2538/39) ; ปีที่ 18-20, ฉ. 1-12 (2539/42) ; ปีที่ 21, ฉ. 1-7, 9-12 (2542/43) ;
ปีที่ 22-25, ฉ. 1-12 (2543-47) ; ปีที่ 26, ฉ. 1-9, 12 (2547/48) ; ปีที่ 27, ฉ. 1-2, (2548) ; ปีที่ 27, ฉ. 11-12, (2549) ;
ปีที่ 28-34, ฉ. 1-12, (2549-56) ; ปีที่ 35, ฉ. 1-12 (2557) ; ปีที่ 36, ฉ. 1-12 (2558) ; ปีที่ 37, ฉ. 1-12 (2559) ; ปีที่ 38, ฉ. 1-12 (2560) -

ชื่อวารสาร : สยามจดหมายเหตุ
เจ้าของ : บริษัท สยามบรรณ จำกัด
ISSN :  0125-0612
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายสัปดาห์
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 1-12, ฉ. 1-52 (2519-30) ; ปีที่ 13, ฉ. 1-35, 37-52 (2531) ;
ปีที่ 14-17, ฉ. 1-52 (2532-35) ; ปีที่ 18 ฉ. 1-21, 23-47, 49-52 (2536) ; ปีที่ 19, ฉ. 1-41, 43-52 (2537) ;
ปีที่ 20-25, ฉ. 1-52 (2538-43) ; ปีที่ 26, ฉ. 1-30, 32 (2544) ; ; ปีที่ 27, ฉ. 1-52 (2545) ;
ปีที่ 28, ฉ. 1-48, ดรรชนี (2546) ; ปีที่ 29, ฉ. 1-12, ดรรชนี (2547) ; ปีที่ 30, ฉ. 1-12 (2548) ; ปีที่ 31, ฉ. 1-12 (2549) ;
ปีที่ 32, ฉ. 1-12 (2550) ; ปีที่ 33, ฉ. 1-12 (2551) ; ปีที่ 34, ฉ. 1-12 (2552) ; ปีที่ 35, ฉ. 1-10, 12 (2553)

ชื่อวารสาร : สารคดี = Sarakadee magazine
เจ้าของ : บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด
ISSN :  0857-1538
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
เว็บไซต์ : http://www.sarakadee.com/
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : LICL (Serials collection) : ปีที่ 6, ฉ. 61 (2533) ; ปีที่ 8, ฉ. 94-100 (2535/36) ;
ปีที่ 9, ฉ. 101-106, 108 (2536/37) ; ปีที่ 10, ฉ. 109-119 (2537/38) ; ปีที่ 11-17, ฉ. 131-204 (2539-44/45) ;
ปีที่ 18-19, ฉ. 205-226 (2545/46) ; ปีที่ 20, ฉ. 229-240 (2547/48) ; ปีที่ 21, ฉ. 241-252 (2548/49) ;
ปีที่ 22, ฉ. 253-264 (2549/50) ; ปีที่ 23, ฉ. 265-277 (2550-51) ; ปีที่ 24, ฉ. 278-288 (2551-52) ;
ปีที่ 25, ฉ. 289-300 (2552-53) ; ปีที่ 26, ฉ. 301-312 (2553-54) ; ปีที่ 27, ฉ. 313-324 (2554-55) ;
ปีที่ 28, ฉ. 325-337 (2555-56) ; ปีที่ 29, ฉ. 338-348 (2556-57) ; ปีที่30-32, ฉ. 349-384 (2557-60)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร : หมอชาวบ้าน = Moh-Chao-Ban magazine
เจ้าของ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
ISSN :  0125-2275
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
เว็บไซต์ : www.thaihealthbook.com/index.php
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 3-23, ฉ. 33-40, 42, 44, 57-130, 132-138, 140-152, 154, 156-166, 168-172,
174-175, 177, 179, 185, 193-194, 198, 201-276 (2525-45) ;
ปีที่ 24-26, ฉ. 277-312 (2546-48) ; ปีที่ 27-34, ฉ. 313-408 (พ.ค. 2548- เม.ย. 2556) ;
ปีที่ 35-39, ฉ.409-464 (2556-60)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร :  อนุสาร อ.ส.ท.
เจ้าของ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ISSN :  0125-7226
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 38, ฉ. 6, 9-12 (2541) ; ปีที่ 39, ฉ. 1-7, 10, 12 (2541/42) ; ปีที่ 40, ฉ. 1-5, 8 ( 2542/43) ;
ปีที่ 43, ฉ. 8-9 (2546) ; ปีที่ 44, ฉ. 8-9 (ต.ค. 2547) ; ปีที่ 45, ฉ. 7-9 ( 2548) ; ปีที่ 46, ฉ. 3-12 (ต.ค. 2548-ก.ค.2549) ;
ปีที่ 47, ฉ.1-12 (ต.ค. 2549-ก.ค. 2550) ; ปีที่ 48, ฉ. 3-12 (ต.ค. 2550-ก.ค.2551) ; ปีที่ 49-52, ฉ. 1-12 (ต.ค. 2551-ก.ค.2555) ;
ปีที่ 53, ฉ.1-12 (ส.ค. 2555-ก.ค. 2556) ; ปีที่ 54, ฉ.1-12 (ส.ค. 2556-ก.ค. 2557) ; ปีที่ 55, ฉ.1-12 (ส.ค. 2557-ก.ค. 2558) ;
ปีที่ 56, ฉ.1-12 (ส.ค. 2558-ก.ค. 2559) ; ปีที่ 57, ฉ.1-12 (ส.ค. 2559-ก.ค. 2560)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร :  อินฟอร์เมชั่น
เจ้าของ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ISSN :  0859-015X
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ราย 6 เดือน
เว็บไซต์ : https://ejournal.kku.ac.th/information/issue/archive
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 20, ฉ. 1-2 (2556) ; ปีที่ 21, ฉ. 2 (2557) ; ปีที่ 22-23, ฉ. 1-2 (2558-59)

ชื่อวารสาร :  The Absolute Sound & Stage
เจ้าของ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ISSN :  1685-3431
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
เว็บไซต์ :  http://www.se-edmagazine.com
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ฉบับที่ 118-189 (2555-60)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร :  A Day
เจ้าของ : บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด
ISSN :  1513-6205
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
เว็บไซต์ :  http://godaypoets.com/a-day-new-release
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : LICL (Serials collection) : ปีที่ 14-17, ฉ. 159-205 (2556-60)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร :  Chip
เจ้าของ : บริษัท วีบีที คอมมิวนิเคชั่น
ISSN :  1513-6205
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 4, ฉ. 9-12 (ก.ย.-ธ.ค. 2548) ; ปีที่ 5, ฉ. 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2549) ; ฉ. 1-12 (2550) ;
ปีที่ 7-11, ฉ. 1-12 (2551-55) ;ปีที่ 12, ฉ. 2-3 (ก.พ.-มี.ค. 2556)

ชื่อวารสาร :  CIO World & Business
เจ้าของ : บริษัท คอมพิวเตอร์ อิเล็คทริค จำกัด
ISSN :  1513-6205
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
เว็บไซต์ :  http://www.cioworldmagazine.com/
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : v. 7, no. 80-83 (2007) ; v. - , no. 87-92 (2008) ; v.- , no. 95-98, 99 (2009) ;
v.- , no. 100-101, 102-109 (2010) ; v.- , no. 110-117, 118-119 (2011) ; v.- , no. 120-128 (2012) ;
v.- , no. 129-139 (2013) ; v.- , no. 140-151 (2014) ; v.- , no. 152-163 (2015) ; v.- , no. 164-175 (2016) ; v.- , no. 176-181 (2017) -ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร :  EC electrical and control
เจ้าของ : บริษัท คอมพิวเตอร์ อิเล็คทริค จำกัด
ISSN : 1685-3679
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ราย 2 เดือน
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 1-2, ฉ. 1-12 (2545-47) ; ปีที่ 3, ฉ. 13-18 (2547-48) ; ปีที่ 4-9, ฉ. 19-54 (2548-54) ;
ปีที่ 10-12, ฉ. 55-72 (2554-57) ; ปีที่ 13, ฉ. 73-80 (2558)

ชื่อวารสาร :  eEnterprise
เจ้าของ : บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
ISSN : 1513-1785
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายปักษ์
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 215-295 (ก.พ. 2551-ต.ค. 2557)

ชื่อวารสาร :  Engineering Today
เจ้าของ : บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
ISSN :  1685-618X
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ราย 2 เดือน
เว็บไซต์ : http://www.engineeringtoday.net
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 1, ฉ. 1 (ม.ค. 2546) ; ปีที่ 3, ฉ. 28 (เม.ย. 2548) ;
ปีที่ 5-10, ฉ. 54-120 (มิ.ย. 2550-ธ.ค. 2555) ; ปีที่ 11-13, ฉ.121-150 (2556-58)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร :  Extreme Technology Magazine
เจ้าของ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ISSN :  1685-8832
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : issue 37-46 (Mar.-Dec. 2007) ; issue 47-58 (Jan.-Dec. 2008) ;
issue 59-69 (Jan.-Dec. 2009) ; issue 70-80 (Jan.-Dec. 2010) ; issue 81-90 (Jan.-Dec. 2011) ;
issue 91 (Jan.-Feb. 2012)

ชื่อวารสาร : Health & Cuisine
เจ้าของ : บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด
ISSN :  1513-7589
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
เว็บไซต์ : http://www.goodlifeupdate.com
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 5, ฉ. 57-60 (2548-49) ; ปีที่ 6, ฉ. 61-72 (2549-50) ; ปีที่ 7, ฉ. 73-83 (2550-51) ;
ปีที่ 8, ฉ. 84-96 (2551) ; ปีที่ 9, ฉ. 97-108 (2552-53) ; ปีที่ 10, ฉ. 109-120 (2553-54) ;
ปีที่ 11, ฉ. 121-132 (2554-55) ; ปีที่ 12, ฉ. 133-144 (2555-56) ; ปีที่ 13, ฉ. 145-156 (2556-57) ;
ปีที่ 14-16, ฉ.-157-193 (2557-60) ; ปีที่ 17, ฉ.194-199 (2560)

ชื่อวารสาร :  Health Today
เจ้าของ : บริษัท ทิมส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ISSN :  1513-8178
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
เว็บไซต์ : http://www.healthtodaythailand.com
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม : ปีที่ 4, ฉ. 38-39 (พ.ค.-มิ.ย. 2547), ฉ. 41 (ส.ค. 2547) ;
ปีที่ 5, ฉ. 49 (เม.ย. 2548), ฉ. 52-60 (ก.ค. 2548-มี.ค. 2549) ; ปีที่ 6-11, ฉ. 61-131 (เม.ย. 2549-มี.ค. 2555) ;
ปีที่ 12, ฉ.132-141 (เม.ย. 2555-ม.ค.2556) ; ปีที่ 13, ฉ. 142-152 (ก.พ.-ธ.ค. 2556) ;
ปีที่ 14, ฉ. 153-170 (ม.ค. 2557-มิ.ย.2558) ; ปีที่ -, ฉ. 171-200 (ก.ค. 2558-ธ.ค. 2560)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร :  Industrial Technology Review
เจ้าของ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ISSN :  0859-0095
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม :  ฉ. 28-72 (ม.ค. 2540-ก.ค. 2543) ; ปีที่ 7, ฉ. 73-75, 79-88 (ก.ค. 2543-(ต.ค. 2544) ;
ปีที่ 8, ฉ. 89-99 (ต.ค. 2544-ส.ค. 2545) ; ปีที่ 9, ฉ. 100-112 (ส.ค. 2545-ก.ค. 2546) ;
ปีที่ 10, ฉ. 113-140 (ส.ค. 2546-ส.ค. 2548) ; ปีที่ 11-15, ฉ. 141-201 (2548-52) ;
ปีที่ 16, ฉ. 202-208, 210-215 (2553) ; ปีที่ 17-22, ฉ. 216-289 (2554-59)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร :  Life and Home
เจ้าของ : บริษัท อะโกร มีเดีย จำกัด
ISSN :  0859-0680
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
เว็บไซต์ : https://lifeandhomemag.com/en
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม :  ปีที่ 13, ฉ. 129-142 (ก.ย. 2548-ต.ค. 2549) ; ปีที่ 14, ฉ. 143-153 (พ.ย. 2549-ก.ย. 2550) ;
ปีที่ 15, ฉ. 154-165 (ต.ค. 2550-ก.ย. 2551) ; ปีที่ 16, ฉ. 166-184 (ต.ค. 2551-เม.ย. 2553) ;
ปีที่ 17, ฉ. 185-189 (พ.ค. 2553-ก.ย. 2553) ; ปีที่ 18, ฉ. 190-227 (ต.ค. 2553-พ.ย. 2556) ;
ปีที่ - , ฉ.228-234 (ธ.ค. 2556-ก.ค. 2557) ; ปีที่ - , ฉ.236-260 (ส.ค. 2557-ส.ค. 2560)-ปัจจุบัน

ชื่อวารสาร :  Logistics Digest
เจ้าของ : บริษัท ทีทีไอเอส จำกัด
ISSN :  1686-7998
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
เว็บไซต์ : http://www.logisticsdigest.com
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม :  v. 1-5, no.1-55 (Apr. 2005-Oct. 2009) ; v. 6, no. 63-73 (June 2010-Apr. 2011) ;
v.7, no. 74-79, 81 (May-Oct., Dec. 2011)

ชื่อวารสาร :   Make Money SMEs
เจ้าของ : บริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จำกัด
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
หอสมุดกลางมีตัวเล่ม :  v. 5, issue 57 (June 2004) ; v. 7, issue 84-87 (Sept.-Dec. 2006) ;
v. 8, issue 88-97 (Jan.-Oct. 2007) ; v. 9, issue 98-108 (Nov. 2007-Sept. 2008) ;
v. 10, issue 109-121 (Oct.2008-2009) ; v.11, issue 122-134 (Nov.2009-2010) ;
v. 12, issue 135-144 (Dec.2010-Sept.2011) ; v. 13, issue 145-156 (Oct. 2011-Sept. 2012) ;
v. 14, issue 157-159 (Oct.-Dec. 2012)

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann