Faculty of Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. 3D visualized brain mapping and EEG spike detection with Wavelet analysis = การแสดงแผนที่การทำงานของสมองสามมิติพร้อมกับการตรวจหาคลื่นผิดปกติด้วยวิธีวิเคราะห์แบบเวฟเลต / Rit Kowitwarangkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 2. A comparative study on variable selection in microarray classification = การศึกษาเปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแปรในการคัดแยกข้อมูลชนิดไมโครอะเรย์ / Sirikul Laosrivichit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 3. A constuction of H-reflex detectable instrument and the recording program = การประดิษฐ์เครื่องมือกระตุ้น H-reflex และโปรแกรมแสดงสัญญาณ / Jiratn Tanag-A-Phan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 4. A costing module in enterprise resource planning for academic activities : a case study of Faculty of Engineering, Mahidol University = โมดูลการคำนวณต้นทุนในระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับสถาบันการศึกษา กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Patcharapong Wiangnak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 5. A deadlock system for drunk driver using pulse detector combination with thermal detegtor = ระบบหยุดการจุดระเบิดเครื่องยนต์เพื่อป้องกันผู้เมาสุราขับขี่พาหนะโดยวัดจากชีพจรและอุณหภูมิ / Arthiti Kholoet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 6. A decision support system for supplier selection : a case study of Satake Corporation (Thailand) = ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกผู้ส่งมอบ : กรณีศึกษาบริษัทซาตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด / Siraporn Saengproa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 7. A decision support system in logistics : a case study for Thailand rubber exports = ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการส่งออกยางพาราของประเทศไทย / Wirachchaya Chanpuypetch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 8. A dental clinic simulation for the study of patients and instruments circulation = การจำลองแบบการหมุนเวียนของคนไข้และเครื่องมือ ในคลีนิคทันตกรรม / Suwanna Eua-Atthakaroon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 9. A design and application of low power wireless sensor network = การออกแบบและประยุกต์ใช้เครือข่ายตรวจจับไร้สายแบบพลังงานต่ำ / Soraphob Suparchaiparnitchapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 10. A design and construction of multimedia CAI : computer components using HTML = การออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยใช้ภาษาไฮเปอร์เท็กซ์/ Jindaporn Muakmaunwai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 11. A design and development of classroom scheduling and reservation system for teaching and learning case study of the Public Health Faculty, Mahidol University = การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดและจองห้องเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Poramin Nuyongpuck
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 12. A design and development of computerized unit-dose drug distribution system = การออกแบบและพัฒนาระบบการจ่ายยาแบบยูนิตโดสด้วยคอมพิวเตอร์ / Chainarong Bauruksa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 13. A design and development of course registration and grading inquiry system on Internet-(toolsregister) Case study at Krirk University" = ลงทะเบียนเรียนและสอบถามผลการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยเกริก / Suphak Suwanya"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 14. A design and development of object-oriented software requirements specification tool = การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ / Chaliaw Phetking
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 15. A design and development of the class scheduling system using object-oriented technology and relational database = การออกแบบและพัฒนาระบบจัดตารางสอนด้วยแนวคิดเชิงวัตถุกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ / Pakorn Santakij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 16. A design and development of the student registration and evaluation system using object-oriented technology and relational database = การออกแบบและพัฒนาระบบลงทะเบียนและประเมินผลการศึกษาด้วยแนวคิดเชิงวัตถุกับฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ / Sirirat Glinhom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 17. A design and development of unit testing tool for object-oriented software = การพัฒนาเครื่องมือการทดสอบซอฟต์แวร์ในระดับหน่วยสำหรับกระบวนการพัฒนาเชิงวัตถุ / Panarat Chiewvit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 18. A design of information infrastructure for Tambon Administrative Organizations case study : Banglen district Nakhonpathom province = การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา : อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม / Supapat Hib-O-Sod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 19. A design of pineapple clustering in Thailand = การออกแบบการจัดกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในประเทศไทย / Sakulkarn Pitiwatcharawit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 20. A development of decision support system for academic institution selection on master and doctoral degree using web technology case study : Australia and New Zealand = ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเลือกสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกโดยใช้เว็บเทคโนโลยีกรณีศึกษา : ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ / Sulawan Pojanavaraphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 21. A development of on-line statistical process control (SPC) chart for controling monitoring and evaluating quality of goods transportation services = การพัฒนา on-line statistical process control (SPC) หรือแผนภูมิควบคุมแบบ on-line สำหรับควบคุมติดตามและประเมินผลคุณภาพการให้บริการธุรกิจขนส่งสินค้า / Worrapong Puangpao
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 22. A development of operation control information system (OCIS) for advertising company = การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมงานปฏิบัติการสำหรับบริษัทโฆษณา / Winyou Niranartlampong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 23. A development of scaling control mechanism for faster accessing world wide web systems = การพัฒนาระบบควบคุมการย่อส่วนสำหรับ World Wide Web / Suparerk Pisuchpen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 24. A development of sharable content object reference model (scorm) conformant learningware : a case study of electromagnetic energy conversion = การพัฒนาเลอร์นิ่งแวร์ตามมาตรฐานแบบอ้างอิงเนื้อหาที่สามารถใช้งานร่วมกัน (สกอร์ม) กรณีศึกษา : วิชาการแปลงพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า / Prush Sa-Nga-Ngam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 25. A development of software for Dicom communication = การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างไฟล์ Dicom / Pakawat Nilapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 26. A development of software for film density measurement using flatbed scanner = การพัฒนาซอฟท์แวร์วัดค่าความดำฟิล์มโดยใช้สแกนเนอร์ / Suwajchai Pornsuwansiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 27. A development of the Thai fisheries statistical database system for dissemination on the Internet = การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติการประมงไทยเพื่อการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต / Supaporn Limkittikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 28. A development of traditional Thai Medicine information system using internet technology = การพัฒนาระบบสารสนเทศตำรับยาสมุนไพรไทยแผนโบราณโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต / Worasit Choochaiwattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 29. A development of web database system for flowering plants in Thailand = การพัฒนาฐานข้อมูลบนเครือข่ายเกี่ยวกับไม้ดอกในเมืองไทย / Naiyana Kongkaeo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 30. A development of web databsae system for poisonous plants and mushrooms in Thailand = การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเครือข่ายสำหรับพืชและเห็ดพิษในประเทศไทย / Rutchanee Chantraket
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 31. A feasibility study of web-based for order tracking in supply chain management : a case study in the fabric textile industry = การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเว็บเบสเพื่อใช้ในการติดตามงานสำหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า / Panida Rakmanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 32. A financial decision support system for operation of medium scale industry = ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเงินสำหรับการดำเนินการของธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลาง / Apakorn Goysookho
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 33. A GIS-Based approach for the determination of service level agreement (SLA) on the transportation network : a case study of gas stations in Bangkok metropolitan region = การประเมินระดับการให้บริการบนโครงข่ายคมนาคมขนส่งโดยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการจำลองสถานการณ์ : กรณีศึกษาสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Narasak Muangkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 34. A graphical user interface for a wastewater treatment plant : a case study of an automotive part manufacturing company = ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย : กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ / Banwatee Treeratanagulporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 35. A graphical user interface-based software cost estimation model = โมเดลการประเมินราคาซอฟต์แวร์โดยใช้กราฟฟิคาลยูสเซอร์อินเตอร์เฟส / Rapas Dhamvanij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 36. A guideline in designing an e-commerce web site usability = แนวทางการออกแบบการใช้งานเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ / Manat Wanaphanpinit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 37. A JAVA-application code generator from data flow diagram = โปรแกรมสร้างโค้ดภาษาจาวาจากแผนภาพกระแสข้อมูล / Chirawan Ronran
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 38. A logistics development system to compare methods on web application for SME businesses = การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าเพื่อเปรียบเทียบวิธีการทำงานบนเว็บแอพพลิเคชันสำหรับธุรกิจขนาดย่อม / Teeraporn Phaiboolrungroj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 39. A maintenance management system with rule-based expert system for machine fault diagnosis = การบริหารการซ่อมบำรุงโดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ / Annop Lerttanaphiboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 40. A mathematical model for locating flooding area in the lower Maeklong river basin = แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อทำนายพื้นที่น้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองตอนล่าง / Waleerat Rangsimapirat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 41. A measurement and evaluation of the responsiveness of streaming media video over UDP = การวัดและการประเมินผลการตอบสนองของวีดีโอสตรีมมิ่งมีเดียบนโพโตคอลยูดีพี / Tawee Sribuddee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 42. A new view of an old foe : using GIS and hydrology software to produce 3d animation of potential flooding events = การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการแสดงผลแผนที่น้ำท่วมโดยใช้โปรแกรมทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์และโปรแกรมด้านอุทกวิทยา / Chutima Wongwitaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 43. A prototype multimedia information system for the entertainment rental industry = ต้นแบบระบบสารสนเทศแบบสื่อผสมสำหรับธุรกิจเช่าวีดีโอ / Khajeepan Kruawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 44. A prototype of a hazard analysis and critical control point web-based system : a case study of seafood manufacturing = ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมบนเว็บ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารทะเล / Boonyasit Dulyasukdi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 45. A prototype of retail banking service system on Internet = ระบบต้นแบบของการให้บริการลูกค้ารายย่อยธนาคารทางอินเตอร์เน็ต / Pornpriya Koedrabruen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 46. A prototype of Thai speech recognition system for basic voice commanding = ระบบต้นแบบการรู้จำเสียงภาษาไทยสำหรับการสั่งงานด้วยเสียงขั้นพื้นฐาน / Kriengkrai Nantanitikron
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 47. A prototype of transportation management system : a case study in seafood manufacturer = ระบบต้นแบบการจัดการการขนส่ง : กรณีศึกษาผู้ผลิตอาหารทะเล / Vipada Supavita
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 48. A prototype of warehouse sale order and inventory system via pocket PC phone under GPRS communication a case study of Thaisin Rubber Industry Ltd., Part = ต้นแบบของระบบการขายสินค้าคงคลัง และ ระบบรายการสินค้าผ่านทาง อุปกรณ์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์มือถือ ภายใต้ การติดต่อสื่อสารแบบจีพีอาร์เอส / Nattapol Kithararak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 49. A prototype of web builder and tools for administrator of foundations = ต้นแบบของตัวช่วยสร้างเว็บและเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบของมูลนิธิ / Nithi Amornpipithkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 50. A selection of suitable cash crops for dry season planting : a case study in Tung Kula Rong Hai, Thailand = การเลือกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมสำหรับปลูกในฤดูแล้ง : กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้ / Somrutai Chaichanrom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 51. A simulation of vehicle fleet management system for network of NGV service stations = การจำลองสถานการณ์ระบบบริหารจัดการยานพาหนะสำหรับเครือข่ายสถานีบริการ NGV / Varothai Sunalai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 52. A standard Terms-Of-Refference (TOR) model of information system projects : a case study of Thammasat Property Management Office = แบบจำลองมาตรฐานเอกสารขอบเขตงาน (TOR) การจัดหาโครงการระบบสารสนเทศ : กรณีศึกษาสำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Dussadee Tredbaramee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 53. A stella model for influenza virus replication : the single cell model and the population model = แบบจำลองสเตลล่าของกระบวนการเพิ่มจำนวนไวรัสอินฟลูเอนซ่า : แบบจำลองเซลล์เดียวและแบบจำลองกลุ่มเซลล์ / Suparuek Sawangthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 54. A structure for a web-based diamond exchange in a jewelry supply chain in Thailand = โครงสร้างเว็บเบสการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพชรในโซ่อุปทานของประเทศไทย / Pakawan Suphasanya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 55. A study of electrical cell repellent from conductive polymer for biomedical application = การศึกษาการใช้กระแสไฟฟ้าลอกเซลล์จากโพลิเมอร์นำไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ในทางชีวการแพทย์ / Dusit Chinwattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 56. A study of factors affecting knowledge, attitude and behavior of electronic document system employees : a case study of provincial electricity authority region 3 central Nakhonpathom = การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานที่ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม / Ratwalika Phamornsut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 57. A study of human blood cell adhesion onto cellulose based polymers by DLVO theory = การศึกษาการยึดเกาะของเซลล์เม็ดเลือดบนเซลลูโลสพอลิเมอร์โดยทฤษฎี DLVO / Thaneeya Samwang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 58. A study of porous silk fibroin-PVA Hydrogel by Gamma irradiation for artificial skin substitute = การศึกษาไหมไฟโบรอีน-โพลีไวนีลแอลกอฮอลล์ไฮโดรเจนที่มีรูพรุนโดยการฉายรังสีแกมม่า สำหรับวัสดุเทียมทดแทนผิวหนัง / Peawpun Intavisade
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 59. A study of rural area in readiness to establish community information access center case study : Saithong subdistrict, Pamok district, Angthong province = การศึกษาความพร้อมของชุมชนชนบทในการจัดตั้งศูนย์กลางการเข้าถึงสารสนเทศชุมชนกรณีศึกษา ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง / Chatchawan Panpradit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 60. A study of third party logistics in Thailand : the information technology perspective = การศึกษากลุ่มอุตสาหกรรม third party logistics ในประเทศไทย : มุมมองเทคโนโลยีสารสนเทศ / Atchara Dokkulab
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 61. A study of total internal reflection system for biomolecular interaction monitoring = การศึกษาระบบสะท้อนแสงกลับหมดสำหรับการติดตามปฏิกิริยาชีวโมเลกุล / Chotchawal Wongmahasiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 62. A survey of current status and usage trend of open source operating systems in IT-related organizations in Thailand = การสำรวจสถานภาพปัจจุบันและแนวโน้มในการใช้ระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สขององค์กรด้านสารสนเทศในประเทศไทย / Jongjit Rittirong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 63. A test automation framework in POCT system using TDD techniques = กรอบการทดสอบระบบอัตโนมัติในระบบ POCT โดยใช้เทคนิค TDD / Ratchanok Chaipraserth
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 64. A verbal-command robot to control a laparoscope in aid of surgery : a prototype design = การบังคับกล้องส่องตรวจภายในในงานศัลยกรรมด้วยการใช้เสียงบังคับหุ่นยนต์ เครื่องต้นแบบ / Chookiet Nakornnarathorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 65. A web application for an analytical services system : a case study in Institute of Nutrition, Mahidol University, Thailand = เว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับระบบงานบริการวิเคราะห์ กรณีศึกษาสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล / Supanee Srimachan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 66. A web application for nutrition surveillance = การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการเฝ้าระวังทางโภชนาการ / Dararut Jitamnuaysakd
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 67. A web based instruction for the information technology course of upper secondary level school case study Kanjanapisek Wittayalai Nakornprathom school = สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 4 กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / Usanee Noisri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 68. A web portal for banquet and conference room reservation : a case study of hotels in Bangkok = เว็บท่าสำหรับการจองห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม : กรณีศึกษาโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร / Jeranunt Tantichutinunt
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 69. A web questionnaire management system = ระบบการจัดการแบบสอบถามบนเว็บ / Chunhagate Kanchanakitsakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 70. A web-based application prototype for multi-branch demand and inventory management : a case study in Konrakcafe = แบบจำลองระบบการบริหารคงคลังของระบบร้านหลายสาขาโดยโปรแกรมประยุกต์บน web-based : กรณีศึกษาในร้านคนรักกาแฟ / Chaporn Punyanitya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 71. A web-based decision support system for eco tourism planning : a case study of national parks in Chiangmai province = ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ / Phruksa Sinleunam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 72. A web-based decision support system for travel planning : a case study for Phuket province = ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวบนเว็บ : กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต / Noppadol Phaosathainpun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 73. A web-based online analytical processing for MARC-21 data = ระบบเวปเบสโอแล็ปสำหรับข้อมูลมาร์ค-21 / Harutai Thainoy
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 74. A web-based project monitoring system for the Office of the Royal Development Projects Board = ระบบติดตามผลความก้าวหน้าโครงการของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / Narumol Panmadee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 75. A web-based questionnaire builder and analysis system = การพัฒนาโปรแกรมสร้างและวิเคราะห์แบบสอบถามบนเว็บ / Jiracha Thaothong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 76. Activity based costing (ABC) of product life cycle in the design process for plastic calendering and casting industry = การคิดต้นทุนอิงกิจกรรมตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ในกระบวนการออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมรีดแผ่นและเคลือบผิวพลาสติก / Alissara Khemthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 77. Adapting rosettanet standard for logistics management information system = การประยุกต์ใช้มาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการส่งกำลังบำรุง / Amarit Sittiwate
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 78. An analysis and design of a pararubber information system : a prototype system for economic development = การวิเคราะห์และออกแบบระบบต้นแบบระบบฐานข้อมูลยางพาราเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย / Chariya Mongkonrattanasiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 79. An analysis and design of computerized physician order entry system for Outpatient Department : case study of Ramathibodi hospital = การวิเคราะห์และออกแบบระบบการสั่งการรักษาทางการแพทย์ด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับแผนกผู้ป่วยนอก : กรณีศึกษาโรงพยาบาลรามาธิบดี / Taweesak Aroonsangsuree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 80. An analysis of a business process in an information management system for production planning : a case study of a metal products manufacturer = การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจเพื่อจัดการระบบสารสนเทศสำหรับวางแผนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ / Chonnikarn Rodmorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 81. An analysis, design and development of the school registration system, case study : Charansanitwong Schools of Business Group = การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบลงทะเบียนของสถานศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนในกลุ่มจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ / Petcharee Maneesuwansin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 82. An application for evaluation of dialy nutrient intake on android platform = โปรแกรมประยุกต์ประเมินการบริโภคอาหารประจำวันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ / Pornthip Saipantong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 83. An application of diagnostic ultrasound to determine therapeutic attenuation and temperature in phantom = การประยุกต์ใช้เครื่องอัลตราซาวด์ทางการวินิจฉัยในการหาค่าการลดทอนอัลตราซาวด์และอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อจำลองจากการใช้อัลตราซาวด์ในการรักษา / Sritrang Panpitpat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 84. An application of geoinformatic systems for determining flood retention areas : a case study of Nakhon Pathom province = การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินหาพื้นที่กักเก็บน้ำ : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม / Nutjaree Charoenboonwanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 85. An application of linear programming and geographical information system (GIS) for locating ethanol factorie : a case study of Maklong river lower basin, Chao phaya river lower basin, and Bang prakong river basin = รูปแบบการใช้สมการเชิงเส้นตรงและภูมิศาสตร์สารสนเทศในการหาที่ตั้งโรงกลั่นเอทานอล : กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำแม่กรองตอนล่าง, ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง, และลุ่มแม่น้ำบางปะกง / Thanyawan Tangprasertsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 86. An application of linear regression and neural network for low cost airfare estimation = การประยุกต์ใช้การถดถอยเชิงเส้นและโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับประมาณค่าโดยสารสายการบินราคาประหยัด / Supawit Kasemwattanarote
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 87. An application of mathematical model for flood mitigation with water retention areas a case study of Nakhon Pathom = รูปแบบการใช้แก้มลิงในการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม / Pet Techarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 88. An application of SDLC and GIS in determination of delivery service area : case study of fast food restaurants in Phra Nakhon Si Ayutthaya province = การประยุกต์ SDLC และ GIS เพื่อการกำหนดพื้นที่บริการส่งสินค้า : กรณีศึกษาร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Krirerk Tuanpusa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 89. An application of the geographic information system for shopping mall site selection = การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อค้นหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับการสร้างศูนย์การค้า / Attaporn Poonsripattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 90. An automated machine selection system with fuzzy logic for the plastic injection industry = ระบบการเลือกเครื่องจักรอัตโนมัติด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือสำหรับอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก / Sirinut Suwannasri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 91. An effort re-estimation technique using defect analysis and risk assessment = เทคนิคการประเมินซ้ำความพยายามด้วยการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและการประเมินความเสี่ยง / Kamol Kitbamrung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 92. An executive information system for sales analysis in the freight forwarding business : a case study at Leo Transport Corporation Limited = ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารด้านการวิเคราะห์การขายสำหรับธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาบริษัท ลีโอทรานสปอร์ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด / Boontarika Tanviriyakoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 93. An expert system for causality assessment between adverse events and suspected drugs : drug-induced acute liver injuries = ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และยาที่สงสัย : ยาที่ทำให้เกิดความผิดปกติต่อตับแบบเฉียบพลัน / Khanong Lekcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 94. An expert system for diagnosis and treatment of hybrid catfish diseases = ระบบผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและรักษาโรคปลาดุกบิ๊กอุย / Chawalit Rattanagosikit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 95. An expert system for food packages selection = ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร / Sarinda Kuntaweesub
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 96. An expert system for fruit disease diagnosis and management = ระบบผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและการจัดการโรคผลไม้ / Chatree Saetang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 97. An expert system for physical therapy diagnosis of low back pain = ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการตัดสินใจทางคลินิกสำหรับกายภาพบำบัดอาการปวดหลังส่วนล่าง / Surasak Surathunmanun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 98. An expert system for QS-9000 advisory = ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับให้คำปรึกษามาตรฐาน / Supakit Yongvithisatid
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 99. An expert system for Thai fish classification to the family level = ระบบผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำแนกวงศ์ปลาไทย / Pipat Tongsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 100. An expert system for the identification of Thai Flora = ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการจำแนกพันธุ์ไม้เมืองไทย / Sayamol Theerawit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 101. An implementation of supply chain management using web services : a case study in textile industry = การบริหารห่วงโซ่อุปทานโดยใช้เวบเซอร์วิส กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมสิ่งทอ / Surawat Numhom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 102. An Information system for recreation of home stay accommodation case study : amphor Amphawa, Samut Songkram province = ระบบสารสนเทศเพื่อการจองห้องพักโฮมสเตย์ กรณีศึกษา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม / Suphattra Buajong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 103. An Information system for searching flights case study : route Bangkok to Chiang Mai and Chiang Mai to Bangkok = ระบบสารสนเทศสำหรับการค้นหาเที่ยวบิน กรณีศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ และเชียงใหม่ถึงกรุงเทพฯ / Manunya Pakpian
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 104. An information technology resources management system = ระบบจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / Nuanchan Kunphitakwattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 105. An intelligent fuzzy-based system for Paroxysmal Atrial Tachycardia identification = ระบบฟัซซี่สำหรับการวินิจฉัย Paroxysmal Atrial Tachycardia / Warawat Assawasantakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 106. An Internet-based prototype system for data servicing agency = ระบบต้นแบบบริษัทให้บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต / Patarawadee Chongyingsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 107. An investment decision support system for energy conservation in small and medium commercial buildings : installation of HF electronic ballast and high efficiency motor = ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางด้านการลงทุนสำหรับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก : การติดตั้งบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์และมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง / Sukit Chongchokdie
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 108. An iphone-based application to give surrounding area information for aiding visually impaired = โปรแกรมให้ข้อมูลสถานที่แวดล้อมเพื่อเอื้อต่อผู้พิการทางการมองเห็น / Thanawat Nucheen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 109. An object-oriented analysis and design of the Electronic Data Management System with Unified Modeling Language (UML) : a case study of the Royal Thai Government/World Health Organization Documentation Center, Ministry of Public Health = การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุระบบการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ The Unified Modeling Language (UML) กรณีศึกษา : ศูนย์เอกสารองค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข / Phiroon Kaewprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 110. An object-oriented analysis and design personnel information system using the unified modeling language (UML) : a case study of the Office of Ubonratchathani Province Public Health = การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุระบบสารสนเทศด้านบุคลากร โดยใช้ the unified modeling language (UML) กรณีศึกษา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี / Jaturapith Somhom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 111. An optical method for determining position and orientation of multiple markers in 3D space = กรรมวิธีทางแสงสำหรับการหาตำแหน่งมาร์กเกอร์ในสามมิติ / Dareena Darachai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 112. Analysing and forecasting algorithms for Internet bandwidth utilization = อัลกอริทึมการวิเคราะห์และพยากรณ์สำหรับการใช้ประโยชน์อินเทอร์เน็ตแบนด์วิดท์ / Pirun Chattikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 113. Analysis and design management information system for motorcycle parts shops : in case study Nopphawong motorcycle parts shop = การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการสารสนเทศ สำหรับร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ : กรณีศึกษาร้านนพวงศ์อะไหล่ / Anyaporn Kamolwattanasoontorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 114. Analysis and design of a material database system : a case study : Faculty of Engineering, Mahidol Unviersity = การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Puchit Lugsamipichate
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 115. Analysis and design of an employment workflow system under intranet = การวิเคราะห์และออกแบบระบบกระแสงานการจ้างพนักงานภายใต้เครือข่ายภายใน / Montri Trainaphakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 116. Analysis and design of appropriate locations of regional blood centers and their distribution patterns = การวิเคราะห์และออกแบบความเหมาะสมของที่ตั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติและรูปแบบการกระจายโลหิตที่เหมาะสม / Pornchanok Pobundit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 117. Analysis and design of blood distribution in Bangkok metropolitan region : a case study for the national blood center, Thai Red Cross Society = การวิเคราะห์และออกแบบการกระจายโลหิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย / Papassorn Sukaboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 118. Analysis and design of financial information system : Bank for Agriculture and Agricultural cooperatives = การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศด้านการเงินและการบัญชี : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร / Pitchaya Jaiman
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 119. Analysis and design of the reservoir management information system for soil and water conservation : a case study of the Land Development Department = การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศการจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำกรณีศึกษา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / Somsak Kerdlam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 120. Analysis of acceptance factors for electronic payment services of Thai people based on UTAUT = การวิเคราะห์ปัจจัยการยอมรับบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคนไทยด้วยวิธีการ UTAUT / Teerapat Jansorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 121. Analysis of energy consumption for rice production : a case study Amphur Latyao, Nakhonsawan province = การวิเคราะห์พลังงานที่ใช้ในการผลิตข้าว : กรณีศึกษาอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ / Cholnicha Sareesook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 122. Analysis of factors influencing the acceptance of E-reader in Thailand = การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานเครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย / Premsiri Sangpoom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 123. Analysis of factors using UTAUT e-healthcare of medical school in Bangkok = การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสุขภาพโรงพยาบาลแพทย์ในกรุงเทพมหานคร / Sumalee Krueklai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 124. Analysis of related factors which effect the decision of choosing a health screening package = การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพ / Kanchana Rachrujitong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 125. Analysis of road traffic accidents in Nakhon Pathom province using data mining techniques = การวิเคราะห์อุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนนในจังหวัดนครปฐมโดยใช้เทคนิคของเหมืองข้อมูล / Sunida Srisuriyachai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 126. Analysis on energy consumption and cost in deployment of server virtualization technology = การศึกษาการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือน / Suparoek Charoenphol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 127. Analysis, design, and development of a web-based application using object oriented technology : a case study of a welding wire purchasing system = การวิเคราะห์, ออกแบบ,และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยแนวคิดเชิงวัตถุกรณีศึกษาระบบการสั่งซื้อสินค้าประเภทลวดเชื่อม / Panchompoo Sangchompoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 128. Analytical support system for self-esteem databank = ระบบวิเคราะห์สนับสนุนการตัดสินใจของธนาคารข้อมูลการเห็นคุณค่าในตัวเอง / Supaporn Kiatphisansakun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 129. Application of a computerized program for the out-patient medical records system case study of Banpho Hospital Banpho district Chachoengsao Province = โปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบเวชระเบียน กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา / Rawat Tonglaung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 130. Application of data mining to find the ingredient in the manufacture of rubber soles = การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลเพื่อหาส่วนผสมในการผลิตพื้นรองเท้ายาง / Parinya Wongchampa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 131. Application of GIS in designing the university shuttle bus routes for energy saving : a case study of Mahidol University = การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการออกแบบเส้นทางรถรับส่งพนักงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการประหยัดพลังงาน : กรณึศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล / Piyanuch Rattanakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 132. Application of multi-criteria decision making using fuzzy-topsis in drug distribution center location selection = การประยุกต์ใช้ multi-criteria decision making ด้วยวิธี fuzzy-topsis ในการเลือกที่ตั้งศูนย์กระจายยา / Thummamateta Treevirotmongkol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 133. Application of novel techniques for extraction of essential oil from Aquilaria crassna = การประยุกต์เทคนิคนวัตกรรมสำหรับการสกัดน้ำมันหอมระเหยจาก Aquilaria crassna / Khanittha Jaturapornpanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 134. Application of remote sensing and GIS for land cover mapping/changes of mangrove forest : a case study of Koh Lanta, Krabi = การประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาและจัดทำแผนที่ป่าชายเลน กรณีศึกษา เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ / Yupayong U-Charoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 135. Application program for personnel information system: a case study of Udornthanee provincial Primary Education Office = โปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบงานการเจ้าหน้าที่กรณีศึกษา: ระบบสารสนเทศของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี / Yongyut Ngamnate,
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 136. Application program for selection of traveling route using branch and bound technique = โปรแกรมสำหรับการเลือกเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิค branch and bound / Piyajidd Chungcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 137. Applications of a web-based road maintenance system on the Intranet, a case study for the Rehabilitation and Maintenance Division of the Public Works Department = การประยุกต์ใช้ระบบบำรุงรักษาถนนบนเครือข่ายอินทราเน็ต กรณีศึกษากองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการ / Supattra Kanchanopast
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 138. Badminton tournament management system = ระบบการจัดการแข่งขันแบตมินตัน / Somharuthai Jaroensiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 139. Biodegradation rate of Bombyx mori silk fibroin through gamma radiation for biomedical applications = การศึกษาการสลายตัวของเส้นไหมที่ผ่านการฉายรังสีด้วยรังสีแกมมาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางชีวการแพทย์ / Amornthep Kojthung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 140. Bookstore e-commerce development : a case study of Asia books Co., Ltd. = การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับร้านหนังสือ : กรณีศึกษาบริษัทเอเชียบุ๊คส์จำกัด / Benjamat Sroytong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 141. Business information system case study : the Business System Bureau Aeronautical Radio of Thailand Ltd. = ระบบสารสนเทศธุรกิจกรณีศึกษา ฝ่ายบริหารธุรกิจ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / Tuangporn Ruangis
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 142. Business process development using information systems for less-computerize skill office case study : IMEX Express Co., Ltd. = การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจโดยการจัดการระบบสารสนเทศสำหรับบริษัทที่ไม่มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา : บริษัทไอเม็กซ์เอ็กซ์เพรสจำกัด / Worapoj Tangpanpien
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 143. Case study : applying of security risk assessment process for information system in hospital = กรณีศึกษา : การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล / Autthapon Tongsrisomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 144. Chemical proterties database prototype = การพัฒนาฐานข้อมูลสมบัติเคมี / Virunya Wongwiwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 145. Classification of dengue virus serotypes by visualization tool = การจำแนกซีโรทัยป์ของไวรัสเต็งกี่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบวิชวลไลเซชั่น / Boonyarat Viriyasaksathian
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 146. Classification of hydroponics system case study : deep flow technique (DFT) and nutrient film tecnique (NFT) = การจำแนกประเภทของระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน : กรณีศึกษา สารละลายธาตุอาหารในถาดปลูกระดับลึก และสารละลายธาตุอาหารไหลผ่านเป็นแผ่นบาง / Kritiyaporn Kunsook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 147. Collaborative research support system : a case study of thai web-based research infrastructure development = ระบบสนับสนุนการสร้างเครือข่ายงานวิจัย : กรณีศึกษาการพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลงานวิจัยไทยบนเว็บ / Wilairat Srikijkasemwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 148. Color-based image retrieval = การค้นคืนภาพโดยใช้คุณสมบัติสีของภาพ / Somjit Chaisriya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 149. Combining machine-learning and semantic-orientation approaches for sentiment classification = การรวมวิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่องและความหมายทางภาษาเพื่อจำแนกความคิดเห็นตามความรู้สึก / Titima Kasemsritanawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 150. Community database system for basic minimum needs : a case study of Thungkhru District = ระบบฐานข้อมูลชุมชนในเรื่องความจำเป็นพื้นฐาน กรณีศึกษา สำนักงานเขตทุ่งครุ / Anchalee Teerakititana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 151. Comparative path loss model for wireless sensor network via pine forest around beach = แบบจำลองการสูญเสียตามวิถีเชิงเปรียบเทียบสำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายผ่านป่าสนริมทะเล / Supanuch Seesaiprai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 152. Comparative study on pharmaceuticals residues in municipal wastewater treatment plants and receiving waters in Thailand and South Korea / Shruti Tewari
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 153. Comparison of process-based and object-based simulation : a case study of hospital service = การเปรียบเทียบแบบจำลองสถานการณ์ประเภท process-based และ object-based : กรณีศึกษาการให้บริการในโรงพยาบาล / Peerapong Subsombat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 154. Computer aided requirements engineering (CARE) = ระบบคอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมความต้องการ / Nathapol Luepromchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 155. Computer aided scheduling system (case study : the Faculty of Engineering, Mahidol University) = ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจัดตารางการเรียนการสอน กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Paweenda Kheawsod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 156. Computer assisted instruction (CAI) : relational database design = บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ / Darawan Eenyam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 157. Computer assisted instruction for digital circuit design = บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการออกแบบวงจรดิจิตอล / Burasakorn Sunkamin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 158. Computer assisted instruction for hearing impaired students : a case study of genetics for 10th grade students from the Nonthaburi school for the deaf = คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน : กรณีศึกษาวิชาพันธุศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี / Kanitha Klongphayabal
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 159. Computer assisted instruction for introductory statistics and applications = บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสถิติเบื้องต้นและการประยุกต์ / Nuengruethai Boonyanoppakoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 160. Computer assisted instruction for Netware 5.1 (administration) = คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา Netware 5.1 สำหรับผู้ดูแลระบบงาน / Malaya Puengkeo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 161. Computer assisted learning : SPSS for Windows on internet = โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน SPSS for Windows บนอินเตอร์เน็ต / Pichate Siriratanapaisalkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 162. Computer hardware information system management : a case study of Yonok College = การจัดการระบบสารสนเทศอุปกรณ์คอมพิวเตอร์วิทยาลัยโยนก / Thanom Kanitpanyachareon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 163. Computer software of decapod crustaceans fauna in Thailand and illustrated key to identify brachyuran (family portunidae) = ฐานข้อมูลของปูและกุ้งในประเทศไทยและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยระบุชนิดปู ครอบครัวปูม้า / Boonya Poolsanguan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 164. Computer-aided system for F1-Atpase rotating manipulation = ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยเหลือการจัดการหมุนของ F1-Atpase / Borripat Kittiwut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 165. Computer-assisted instruction in mechanics of machinery (velocity in mechanisms) = บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชากลศาสตร์เครื่องจักรกล (ความเร็วในกลไก) / Anuchit Eklaknarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 166. Contamination of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) in food packaging = การปนเปื้อนของเปอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต (PFOS) และเปอร์ฟลูออดรออกทาโนอิคแอซิด (PFOA) ในบรรจุภัณฑ์อาหาร / Somrutai Poothong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 167. Content-based image retrieval system based on color and texture features for web-based of the Northern Lanna Thai ancient textile weaving = ระบบค้นคืนภาพตามเนื้อหาด้วยลักษณะของสีและพื้นผิวสำหรับเว็บผ้าทอโบราณพื้นถิ่นภาคเหนือ / Potchana Phokiew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 168. Counter service web application for book store case study : Salaya book store = ระบบ counter service สำหรับร้านหนังสือโดยพัฒนาผ่านเว็บกรณีศึกษา :ร้านหนังสือศาลายา บุ๊คสโตร์ / Torsak Rattanasopinswat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 169. Counting number of points for acne vulgaris using UV fluorescence and image processing = การนับจำนวนจุดสิวด้วยแสงยูวีฟลูออเรสเซนต์และกระบวนการประมวลผลภาพ / Manita Khongsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 170. Critical prognosis system for patients in ICU (Intensive care unit) and patient in IMW (Intermediate ward) : a case study of Ramathibodi hospital = ระบบการทำนายผลวิกฤติสำหรับผุ้ป่วยห้อง ICU (Intensive Care Unit) และผุ้ป่วยห้อง IMW (Intermediate Ward) : กรณีศึกษา โรงพยาบาลรามาธิบดี / Somboon Khamthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 171. Critical success factors for ERP implementation of main industries in Thailand = การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำเทคโนโลยี ERP มาใช้ในอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทย / Srivarat Apivessa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 172. Currents status and trends of it usage in warehousing and freight forwarding businesses in Thailand = สถานะปัจจุบันและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจคลังสินค้าและตัวแทนขนส่งสินค้าในประเทศไทย / Varinporn Tangtarkulpisan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 173. Customer satisfaction study on registration information system of The Young Buddhist Association Of Thailand under the Royal Patronage (YBAT) = การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อระบบลงทะเบียนของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Tidatip Dokmai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 174. Data mining of magnetocardiograms for prediction of ischemic heart disease = การทำเหมืองข้อมูลคลื่นแม่เหล็กหัวใจเพื่อพยากรณ์โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด / Yosawin Kangwanariyakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 175. Data warehouse with an OLAP system for demographic analysis : a case study of Doitung demographic data = ระบบคลังข้อมูลและโอแล็บเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำมะโนประชากร : กรณีศึกษาข้อมูลสำมะโนประชากร โครงการพัฒนาดอยตุง / Santichai Wicha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 176. Data warehousing with an olap system : a case study for thesis operations of the School of Nursing, Ramathibodi hospital, Mahidol University = ระบบคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ด้วยโอแล็บ : กรณีศึกษาสำหรับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / Srithong Polvises
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 177. Database and barcode tag for searching and tracing herb processing system = ระบบฐานข้อมูลและแท็คบาร์โค้ดเพื่อใช้สำหรับสืบค้นและติดตามแหล่งที่มาในระบบงานสมุนไพร / Worrawat Srisonpang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 178. Database development on webpage for tracking the maintenance status of communication equipments = การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเว็บ เพื่อติดตามสถานภาพ การซ่อมบำรุง สิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร / Weeravut Tongsima
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 179. Database development on webpage for tracking the specification and stock number assignment of communicaion equipments = การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเว็บ สำหรับการติดตามการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและหมายเลขสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร / Supreecha Suk-on
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 180. Database management for property sale : case study Saransiri village = การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานขายบ้านจัดสรร : กรณีศึกษาหมู่บ้านสราญสิริ / Panatda Jantarabua
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 181. Database of landslide hazard case study : Kitchakood mountain, Chantaburi province = ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มกรณีศึกษาภูเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี / Sittikul Anecksamphant
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 182. Database system for the department store rent area = ระบบฐานข้อมูลพื้นที่เช่าห้างสรรพสินค้า / Chongrak Athirote
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 183. Decision support system for rubber value creation in Thailand = การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อสร้างมุลค่าเพิ่มของยางพารา / Chaiyaporn Hirunviwatkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 184. Decision support system for selection customer relationship management : a case study Yip in Tsoi & Co., Ltd. = ระบบช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้ระบบ e-CRM กรณีศึกษา บริษัท ยิบอินซอย จำกัด / Charatsri Nimmanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 185. Demand forecasting for export and import warehouse by using artificial neural network : a case study of pharmaceutical warehouse = การพยากรณ์ความต้องการสินค้าสำหรับคลังสินค้านำเข้าและส่งออกโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม : กรณีศึกษาคลังยาและเวชภัณฑ์ / Wanlop Fuangfoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 186. Design and analysis framwork of path loss based on generic WiMAX models for Mahidol University : Salaya-Phayathai link = กรอบการออกแบบและวิเคราะห์การสูญเสียกำลังสัญญาณด้วยแบบจำลองไวแมกซ์สำหรับการเชื่อมต่อวิทยาเขตศาลายากับวิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล / Pornchai Ubol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 187. Design and develop web-based courseware case study : principles of marketing at Bangkok Commercial Campus = การพัฒนาสื่อสนับสนุนการสอนกรณีศึกษาวิชาหลักการตลาด ณ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร / Rattanavalee Maisak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 188. Design and development of a material management & control system in the retail business : a case study in major hollywood entertainment = การออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการวัตถุดิบและควบคุมสินค้าคงคลังในธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษาเมเจอร์ ฮอลลีวู้ด เอ็นเตอร์เทนเมนท์ / Lt. Samrit Phokheaw
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 189. Design and development of a prototype medicine stock system, a case study of an out-patient department of a general hospital = การออกแบบและพัฒนาต้นแบบคลังยาแผนกผู้ป่วยนอกกรณีศึกษาแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทั่วไป / Kittima Noklertphun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 190. Design and development of a web-based application for the Ministry of Interior annual action provincial plan system case study : a development comparison using oracle form 6 and active server pages (ASP) = การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายสำหรับระบบแผนปฏิบัติการจังหวัดประจำปีของกระทรวงมหาดไทยกรณีศึกษา : เปรียบเทียบระหว่างการพัฒนาโดยใช้ oracle form 6 และ active server pages (ASP) / Busarakum Wangsirijit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 191. Design and development of an inventory control system, case study : Kuihong Co., Ltd. = การออกแบบและพัฒนาการจัดการคลังสินค้า : กรณีศึกษา บริษัท กุ่ยฮง พาณิชย์ / Wipasri Sirichuwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 192. Design and development of drama equipments rental-reserved system a case study : Siamlite Film Service Company Limited = การออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับการเช่า-จองอุปกรณ์การถ่ายละคร กรณีศึกษาบริษัทสยามไลท์เซอร์วิสจำกัด / Nuttapat Pintachaiwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 193. Design and development of information systems via internet case study Master of Science Programme in Technology of Information System Management, Mahidol University = การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล / Saowarin Limsaengrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 194. Design and development of inventory control system for welding wire company = การออกแบบและพัฒนาระบบครุภัณฑ์สำหรับบริษัทลวดเชื่อม / Sorrapong Wipakornvit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 195. Design and development of learning management system based on scorm standard = การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารการเรียนภายใต้มาตรฐาน SCORM / Todsapong Jongwijitkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 196. Design and development of multi-database system a case study at the petrocemical industry = การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี / Noppol Visitsrisak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 197. Design and development of program for voice qualty testing via telephone network = การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ / Snoh Kijprach
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 198. Design and development of sales promotion web site case study : Toyota, Honda and Nissan = การออกแบบและพัฒนาเว็บสินค้าโปรโมชั่น กรณีศึกษา : โตโยต้า, ฮอนด้า และนิสสัน / Waelsiri Chomnartikorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 199. Design and development of Thailand adverse product reaction monitoring system using web engineering = การออกแบบและพัฒนาระบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยโดยเว็บเอ็นจิเนียริ่ง / Sathien Hunta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 200. Design and development of the case file database management system of the central Institute of Forensic Science, Ministry of Justice, Thailand = การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลคดีของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม / Duangsamorn Choodeejan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 201. Design and development of TT&T call center system = การออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บมจ. ทีทีแอนด์ที / Tapanee Tirapat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 202. Design and development of web database application for hospital quality accreditation management system of the Thailand nursing and midwifery council = การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการงานเยี่ยมสำรวจประเมินและรับรองคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล / Chitralada Boonlert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 203. Design and development of web-based application case study : Narong Metal Work Co., Ltd. = การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเว็บกรณีศึกษา : บริษัท ณรงค์ เมทเท็ล เวอร์ค จำกัด / Mingmit Rakathamwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 204. Design and development of web-based application for publication distribution system = การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเครือข่ายสำหรับระบบการกระจายเอกสาร / Kanjana Keereewan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 205. Design and development of web-based instruction development tool = การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต / Chanattha Thongsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 206. Design of a decision support system for production scheduling : a case study in cryogenic tank manufacturer = การออกแบบระบบช่วยตัดสินใจสำหรับการจัดตารางการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานผลิตถังเก็บก๊าซอุตสาหกรรม / Chomchai Wattanapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 207. Design of electronic medical record system considering the Joint Commission International Standards for hospitals : a case study of a community hospital in Thailand = การออกแบบระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) accreditation สำหรับโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย / Tawinan Simajaruk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 208. Design of orthodontic wire heat treatment apparatus = เครื่องไฟฟ้าสำหรับปรับความร้อนแก่ลวดทางทันตกรรมจัดฟัน / Nantika Sripetchwandee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 209. Design, construction and evaluation of electronic journal database for retrieval via the internet = การออกแบบ สร้างและประเมินฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต / Rakchanok Liangruenrom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 210. Designing and establishing database for facilitation research conduction in chemical engineeving and industrial engineering = การวิจัยเพื่อออกแบบและสร้างฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการใช้งานของงานวิจัยทางวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมอุตสาหการ / Suthep Assawapongkasem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 211. Detection system for thai insult based on linguistic feature analysis = ระบบตรวจจับคำดูหมิ่นในภาษาไทยโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางภาษา / Jirapon Tanasanti
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 212. Determination of geoid undulation using surface polynomials and artificial neural networks = การหาค่าความสูงยีออยด์โดยวิธีพหุนามพื้นผิวและโครงข่ายประสาทเทียม / Niti Theantavorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 213. Develop the warehouse management system : a case study of paper manufacturer = การพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมกระดาษ / Somsook Naksook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 214. Developed system for indentification of pathogenic Enterobacteriaceae and related organisms using artificial neural network = การระบุชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคในกลุ่ม Enterobacteriaceae โดยใช้ artificial neural network / Werachai Watcharabusaracum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 215. Developing a data warehouse in a statistical environment : labor force survey case study = การพัฒนาคลังข้อมูลสำหรับงานสถิติ กรณีศึกษาข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร / Kuntarod Chumnungid
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 216. Developing a database for performance measurement in garment industry = การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวัดประเมินความสามารถในอุตสาหกรรมสิ่งทอ / Supanporn Purivattanakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 217. Developing a decision support system for information management in a garment industry = การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดการสารสนเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ / Orawan Sirirattanachaiyakool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 218. Developing information system of seed and seedling management for soil and water conservation : a case study of Land Development Department = การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการพันธุ์พืชอนุรักษ์ดินและน้ำกรณีศึกษาของกรมพัฒนาที่ดิน / Warunee Pianlertpoj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 219. Developing inventory management in hospital = การพัฒนาการจัดการสินค้าคงคลังยาในโรงพยาบาล / Watcharaphong Meesamut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 220. Development and analysis of inventory model for vital and high value medicine in Ramathibodi Hospital = การวิเคราะห์และพัฒนาตัวแบบสำหรับการจัดการยาคงคลังในกลุ่มที่มีมูลค่าสูงและมีความสำคัญต่อชีวิตของโรงพยาบาลรามาธิบดี / Nisaka Muangpat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 221. Development and apply database for medical-supplies stock management case study of Laosuekok district public health office Ubonrachathani = การพัฒนาและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลสำหรับงานบริหารคลังเวชภัณฑ์ กรณีศึกษา สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี / Sarinthip Thaweedej
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 222. Development and design of management information system for mini-mart shop : a case study in Tip mini-mart = การพัฒนาและการออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการร้านค้าแบบมินิมาร์ท / Porruthai Puthapanya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 223. Development and evaluation of an information distribution system for Faculty of Graduates Studies, Mahidol University = การพัฒนาและประเมินผลระบบเผยแพร่เอกสารและข่าวสารของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล / Theerapan Vimolsaravong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 224. Development of a computer program for energy consumption analysis of air conditioning systems and lighting systems in building = การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์การใช้พลังงานในระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร / TanadefChaisit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 225. Development of a curriculum information retrieval system using web service technology : a case study of the national curriculum database = การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลหลักสูตรการศึกษาโดยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส : กรณีศึกษาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรแห่งชาติ / Poj Thammathiwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 226. Development of a decision support system for vehicle routing problem : the case study of Parcel Express delivery Company = การพัฒนาระบบช่วยการตัดสินใจของปัญหาการหาเส้นทางการเดินรถ กรณีศึกษาบริษัทขนส่งพัสดุ / Jaturawit Klomjaikhao
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 227. Development of a document management system for office use case study : Office of Prefessor Emeritus Dr. Natth Bhamarapravati, Center for Vaccine Development, Mahidol University, Salaya Campus = การพัฒนาระบบจัดการเอกสารในสำนักงาน กรณีศึกษา : สำนักงานศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา / Anan Anantaphruti
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 228. Development of a GPS-based patient transportation assisted system on web service = การพัฒนาโปรแกรมระบบช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินโดยอาศัยระบบจีพีเอสและให้บริการผ่านเว็บเซอร์วิส / Phanuphong Ueakittikun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 229. Development of a multimedia computer assisted instruction on statistical process control (SPC) for supervisors : the case study of a leading electronic company in Thailand = การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเรื่องสถิติเพื่อช่วยควบคุมระบบการผลิตสำหรับหัวหน้างาน กรณีศึกษาบริษั ทผู้นำด้านอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย / Meenar Damrongkiatsakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 230. Development of a prototype patient care database = การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบระบบฐานข้อมูลการพยาบาล / Thunyaluck Wajanawisit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 231. Development of a software to support quality assurance work = การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานประกันคุณภาพ / Wattana Pithpornchaiyakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 232. Development of a student resume management system / job placement service for the Faculty of Engineering, Mahidol University = การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาบนอินเตอร์เน็ตสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Attakarn Thongprasarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 233. Development of a web-based application for spare part management system for car service center case study :Thonburi Phanich Co.,Ltd. Service Center (Bangplad) = การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บของระบบการจัดการอะไหล่ของศูนย์บริการรถยนต์ กรณีศึกษา : บริษัทธนบุรีพาณิชย์ จำกัด (ศูนย์บริการบางพลัด) / Waranan Chaungcham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 234. Development of a Y2K remediation plan for medical devices : a case of Critical department, Rajavithi hospital = การพัฒนาแผนการจัดการปัญหาปี 2000 ของอุปกรณ์การแพทย์กรณีศึกษาหน่วยงานวิกฤติ โรงพยาบาลราชวิถี / Tanyada Mongkol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 235. Development of algorithms in surgical guidance system using image processing techniques = การพัฒนาหลักวิธีการในระบบนำทางการผ่าตัดโดยใช้เทคนิคการประมวลภาพ / Auranuch Lorsakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 236. Development of an application program for an operation medical records system : a case study at Trang hospital, Trang province = การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบเวชระเบียนงานผ่าตัด กรณีศึกษาโรงพยาบาลตรัง / Prakit Pansunannon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 237. Development of an expert system for gem identification = การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญช่วยในการวิเคราะห์อัญมณี / Chantharapat Suwannamas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 238. Development of an instructional game for English critical reading for high school students = การพัฒนาเกมการเรียนการสอน วิชาการอ่านอังกฤษเชิงวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย / Jiraporn Gotam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 239. Development of an interactive multimedia program on electrostatic discharge awareness for employee supervisors in electronic enterprises = การพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดียเรื่องการระมัดระวังเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตย์ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ / Kamchai Puangpairoj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 240. Development of an on-line english placement testing system : a case study of English Language Development Center = การพัฒนาระบบการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / Rodjana Nateemas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 241. Development of an on-line integrated images database system with multiple indexes = การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพออนไลน์แบบหลายดัชนี / Aunnop Lekwerawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 242. Development of asset damage report with applied GIS for the metropolitan electricity authority = การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาระบบแจ้งทรัพย์สินเสียหายของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง / Kanistha Yooyuen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 243. Development of computer-aided chemical process flowsheet drawng = การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างแผนภาพของกระบวนการทางเคมี / Roschong Sakdumrong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 244. Development of computer-assisted instruction for taxonomy of medicinal plants = การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอนุกรมวิธานพืชสมุนไพร / Kannikar Suvanarawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 245. Development of computer-assisted tutorial instruction for introduction to photography course = การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเสริมในการสอนรายวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น / Nuchvana Fongsrisin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 246. Development of customer support system via intranet environment case study in Customer Support Department, EDI Siam Corp., Ltd. = การพัฒนาระบบให้บริการลูกค้าผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต กรณีศึกษา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อี ดี ไอ สยาม จำกัด / Punthit Unhasut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 247. Development of decision support system for purchasing the Instructional media in secondary school level on the internet = การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อสื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาบนอินเทอร์เน็ต / Areeya Sriprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 248. Development of decision support system for short listing potential candidates in the recruitment process = การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการคัดเลือกผู้สมัครงานให้เหลือน้อยรายในกระบวนการสรรหาบุคลากร / Nowarat U-Bol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 249. Development of digital document retrieval system for petrochemicals = การพัฒนาระบบค้นคืนเอกสารดิจิตอลด้านปิโตรเคมี / Poonsuk Thongnuam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 250. Development of disbursement database system in Rajamangala Institute of Technology Bangkok Technical Campus = การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายเงินค่าสอนภาคนอกเวลาราชการในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ / Prasert Phaochoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 251. Development of E-leave system = การพัฒนาระบบลางานผ่านระบบเครือข่าย / Pissinee Amamoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 252. Development of help desk support application program for computer system case study : C.S.Communications Co.Ltd. = การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับผู้ให้บริการการแก้ไขปัญหาทางด้านระบบคอมพิวเตอร์กรณีศึกษา : บริษัท ซี เอส คอมมิวนิเคชันส์ จำกัด / Wanlaya Panjahong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 253. Development of immunosensor based on piezoelectric quartz crystal microbalance for Vibrio cholerae O1 detection = การพัฒนาอิมมูโนเซ็นเซอร์โดยอาศัยหลักการเพียโซอิเลคทริคในการตรวจหาเชื้อ Vibrio cholerae O1 / Wararat Chongpermpornwattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 254. Development of information system of quality control for yoghurt production process = การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตโยเกิต / Supanee Taveeratanasilp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 255. Development of information systems for OTOP distribution channel = การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อช่องทางการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ / Thanapol Hongtiparut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 256. Development of intranet application case study in Academy and Quality Management Department, Photharam Hospital, Rachaburi province = การพัฒนาระบบอินทราเน็ตสำหรับโรงพยาบาล กรณีศึกษา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี / Chanita Tungchingchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 257. Development of item Bank with item analysis on Intranet = การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบกับการวิเคราะห์ข้อสอบบนอินทราเน็ต / Sanchai Rattanaamnouysiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 258. Development of J2ME application support mobile news system case study : Technology Media Co., Ltd. = พัฒนาระบบนำเสนอข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยใช้เทคโนโลยี J2ME กรณีศึกษาบริษัทเทคโนโลยีมีเดียจำกัด / Prompong Wongthaworn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 259. Development of laboratory result database case study of Klaeng hospital = การพัฒนาฐานข้อมูลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแกลง / Pattarawit Jansawang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 260. Development of mathematical models for routing and scheduling police patrol service = การพัฒนาตัวแบบคณิตศาสตร์สำหรับการจัดแผนการตรวจของตำรวจสายตรวจ / Pol. Capt.Chanon Kamnuansak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 261. Development of medical information system for supporting treatment of lumbar degenerative diseases at Prasat Neurological Institute (Bangkok) = การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการรักษาโรคกระดูกสันหลังระดับเอวสถาบันประสาทวิทยา (กรุงเทพฯ) / Sich Chummanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 262. Development of multimedia tutorial guide for engineering metallugy course (Phase I) = การพัฒนาสื่อประสมช่วยในการทบทวนบทเรียนวิชาโลหะวิทยา ส่วนที่ 1 / Sutha Luealamai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 263. Development of novel biomedical materials for 3DP machine based on natural polymers = การพัฒนาวัสดุทางการแพทย์ชนิดใหม่สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ จากพอลิเมอร์ธรรมชาติ / Passakorn Tesavibul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 264. Development of optical sensor device for pedobarograph acquisition = การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับแสงเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลน้ำหนักแรงกดบริเวณฝ่าเท้า / Yuttapong Aunhathaweesup
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 265. Development of parental database and clonal selection system for sugarcane improvement program = การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและคัดเลือกสายพันธุ์สำหรับแผนงานปรับปรุงพันธุ์อ้อย / Dujdao Komonweerakate
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 266. Development of polymeric rod as an implantable drug delivery system for liver cancer therapy = การพัฒนาแท่งพอลิเมอร์สำหรับส่งยารักษามะเร็งที่สามารถถูกฝังลงในก้อนมะเร็งตับโดยตรง / Pat Akarajirathun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 267. Development of remote monitoring and control system for 22/33KV load break switch through GSM network = การพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะและสั่งการโหลดเบรคสวิตซ์ชนิดแรงดัน 22/33 กิโลโวลต์จากระยะไกลผ่านเครือข่ายจีเอสเอ็ม / Suwat Khongmanakeattikhun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 268. Development of shipment status tracking system via the internet (case study : food ingredients department diethelm trading Co.,Ltd) = การพัฒนาระบบสืบค้นสถานะและกำหนดการเดินเรือ : กรณีศึกษาแผนกเคมีอาหาร บริษัทดีทแฮล์มเทรดดิ้งจำกัด / Yaovares Phainpanitporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 269. Development of Software for testing human cardiovascular autonomic nervous system and ECG classification = การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมระบบไหลเวียนเลือดและจำแนกภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจของมนุษย์ / Nitipruck Rayakaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 270. Development of software technique to denoise background from event-related potential = การพัฒนาเทคนิคทางซอฟท์แวร์เพื่อขจัดคลื่นรบกวนจากคลื่นสมองที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ / Watunyou Thesasiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 271. Development of the database and retrieval system of fisheries research works on internet Department of Fisheries Ministry of Agriculture and Cooperatives Thailand = การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสืบค้นงานวิจัยทางการประมงผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย / Pitcha Phoomchusri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 272. Development of the prototype and the application of web database for reporting marketing research = ระบบสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตสำหรับการรายงานผลการวิจัยทางการตลาด / Songkran Ngoulakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 273. Development of the tools to define formal specification of requirements using the VDM case study of borrow-return the book in the library system = การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการกำหนดคุณลักษณะของข้อมูลโดยใช้การกำหนดคุณลักษณะของข้อมูลด้วย VDM กรณีศึกษาระบบยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด / Adisak Sangsongfa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 274. Development of web application for securely sharing files = โปรแกรมการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างปลอดภัยโดยผ่านเว็บ / Photchanart Chaiwongkiat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 275. Development of web application for training system and online registration system for continuing medical education : provincial health development bureau = การพัฒนาระบบการสอนและระบบการลงทะเบียนสำหรับการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : กรณีสำนักพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ / Siwat Chaobangngam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 276. Development of web application program for an online registration system of a training institution = การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการลงทะเบียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันการฝึกอบรม / Nuengruethai Chamchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 277. Development of Web application support e-commerce system case study : Business Commercial Network Co., Ltd. = การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับสนับสนุนระบบการค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : บริษัท บีซีเน็ท จำกัด / Warin Srisasi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 278. Development of web application system for the patients at risk of rabies disease at trauma clinic, Siriraj Hospital = การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเว็บสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในหน่วยตรวจโรคอุบัติเหตุโรงพยาบาลศิริราช / Ruangrat Surasaksrisakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 279. Development of web database application for Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) disease : Pathumthani province = การพัฒนาเว็บแอ็บพลิเคชัน สำหรับรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการควบคุมโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี / Somkuan Khlabkhlay
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 280. Development of web mail organizer case study : Electrical Engineering Department Faculty of Engineering Mahidol University = การพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการจัดการอีเมล์บนเว็บเบราเซอร์ กรณีศึกษา : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Kanat Poolsawasd
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 281. Development of web-based application for patient treatment statistics : a case study of physical therapy unit, Rehabilitation Department, General Police Hospital = การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเว็บในการเก็บสถิติการักษาคนไข้กรณีศึกษาหน่วยงานกายภาพบำบัด แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ / Panupong Dangwilailuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 282. Development of weight training computer assised instruction program for office workers = การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถภาพในคนวัยทำงาน / Kitima Hirunrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 283. Diagnose abnormal nasal based on data mining techniques = การคัดแยกความผิดปกติของโครงสร้างโพรงจมูกด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูล / Wasin Srisawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 284. Diagnose flat foot from foot print image using combine indexes based on neural network = การวินิจฉัยโรคเท้าแบนจากภาพรอยพิมพ์ฝ่าเท้าโดยการผสมผสานดัชนีชี้วัดบนโครงข่ายประสาทเทียม / Wanlop Aruntammanak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 285. Diagnosis and interpretation of dental X-ray in case of deciduous tooth extraction decision in children using active contour model and decision tree = การวินิจฉัยและแปรผลภาพถ่ายรังสีทางทันตกรรม กรณีศึกษา : การตัดสินใจถอนฟันน้ำนมในเด็กโดยใช้รูปแบบ Active contour model และ Decision tree / Juthamas Nuansanong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 286. Dialog-based prototyping (DIBP) = การสร้างต้นแบบโดยใช้รูปแบบของการโต้ตอบ / Phornphimon Tangchaisin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 287. Dispersion of dust from Maemoh lignite power plant, Lampang = การแพร่กระจายของฝุ่นละอองจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / Sukhuman Wuttikhet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 288. Distribution and accumulation of tributyltin (TBT) in marine environments = การกระจายตัวและการสะสมของไตรบิวทิลทินในสิ่งแวดล้อมทางทะเล / Chattakarn Artsale
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 289. Document management system using lotus notes application case study : Education Service Division, Police Cadet Academy = ระบบจัดการเอกสารโดยใช้โปรแกรมประยุกต์โลตัส โน๊ตส์ กรณีศึกษา : กองบังคับการบริการการศึกษา กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ / Police Lieutenant Pongpan Nujnart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 290. Dynamic textual based content relationship representation : a case study on the criminal code = การแทนสารบัญสัมพัทธ์เชิงอักขรพลวัต : กรณีศึกษาประมวลกฎหมายอาญา / Police Captain Thitawan Arjtham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 291. E-Business development to enhance skin care clinic management on service section = การพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมคลินิกรักษาผิวในด้านงานบริการ / Taveechai Chareanchaimonkon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 292. Edge detection method for left ventricular myocardium segmentation in cardiac MRI = วิธีการหาขอบกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายในข้อมูลเอ็มอาร์ไอ / Pott Pongpaopattanakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 293. Effective use of censored data for NPC recurrence prediction = การนำข้อมูลขาดหายมาใช้ในการทำนายการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องคอหลังโพรงจมูกอย่างมีประสิทธิภาพ / Oraya Intem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 294. Effects of negative approaches applied to computer assisted instruction on aspects of learner involvement and achievement : a case study of using message warning = ผลของการใช้วิธีการทางลบในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในด้านความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน กรณีศึกษาการใช้ข้อความเตือน / Chitrada Nantasook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 295. Effects of wastewater components to PFOS and PFOA measurement efficiency by method of solid phase extraction couple with LC-MS/MS = ผลกระทบจากองค์ประกอบของน้ำเสียต่อประสิทธิภาพการตรวจวัด PFOS และ PFOA ด้วยวิธีการสกัดโดยใช้ของแข็งเป็นตัวดูดซับ (SPE) ผนวกกับเทคนิคการแยกชนิดและวิเคราะห์สารด้วยการวัดน้ำหนักโมเลกุลของสาร (LC-MS/MS) / Natchuda Musirat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 296. E-learning system for biology on web base = ระบบช่วยในการเรียนรู้วิชาชีววิทยาผ่านทางอินเตอร์เน็ต / Akkapong Chiengkriwech
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 297. E-learning system for engineering statistics on web base = ระบบการเรียนสำหรับวิชาสถิติทางวิศวกรรมศาสตร์ / Kunchit Tanasothorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 298. Electronic commerce system for national laboratory animal center, Mahidol University = ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล / Ratri Thepkasetkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 299. Electronic data capture database system of automatic teller machine = ระบบฐานข้อมูล Electronic data capture ของเครื่องจ่ายเงินสดอัตโนมัติ / Uthaiwan Jianwongwarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 300. Electronic maps on mobile phones = โปรแกรมแผนที่อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ / Sirilak Rerkpakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 301. Empirical models for radio wave propagation in civil laboratory building at 2.4 GHz = แบบจำลองเชิงประจักษ์สำหรับการแพร่กระจายคลื่นภายในอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาที่ความถี่ 2.4 GHz / Adchara Kampan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 302. Empirically based path loss model for indoor communication WSN 2.4 GHz in school building = แบบจำลองบนพื้นฐานการประจักษ์สำหรับการสื่อสารภายในอาคาร ระบบ WSN 2.4 GHz ในอาคารเรียน / Sang-usa Muansri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 303. E-nursing kardex and primary nurse information system for medication error prevention = ระบบ E-nursing kardex และระบบสารสนเทศของพยาบาลเจ้าของไข้เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา / Phanawan Somboonchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 304. E-procurement web application prototype for automotive industry = แบบจำลองระบบการจัดซื้ออิเล็คทรอนิกโดยโปรแกรมประยุกต์ผ่านทางเว็บ สำหรับโรงงานผลิตรถยนต์ / Cholatis Srikanthimarak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 305. E-readiness assessment for barcode technology implementation in pharmaceutical department in Thai hospitals = การประเมิน E-readiness สำหรับการใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดในฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลในประเทศไทย / Jiraporn Saesor
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 306. ERP development for SMEs case study : Likit Advertizing Company & L.K. Plastic Company = การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก กรณีศึกษา : บริษัท ลิขิตโฆษณา จำกัด และบริษัท แอล.เค.พลาสติก จำกัด / Suwimon Likitlersuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 307. ERPs measurement using using new visual stimuli comparing with standard method = การวัดค่า ERPs โดยใช้ภาพกระตุ้นแบบใหม่เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน / Manosh Suparang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 308. Evaluation of E-seal implementation in Thai customs process = การประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้ดวงตราอิเล็กทรอนิกส์ในพิธีการศุลกากร / U-Koj Plangprasopchoke
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 309. Evaluation of local wind power potential = การประเมินศักยภาพพลังงานลมท้องถิ่น / Phatthanan Sirikitsathian
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 310. Executive information system for petroleum business management at the Defence Energy Department = ระบบสารสนเทศผู้บริหารสำหรับการบริหารธุรกิจปิโตรเลียมของกรมการพลังงานทหาร / Major Supagarn Wongpanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 311. Exploring determinants influencing the acceptance of e-government service = การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ / Supaporn Chomchalao
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 312. Exploring strategies to improve the flow of patients : a case study of the pediatrics outpatient department of a large public university hospital = การวิเคราะห์กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการไหลของผู้ป่วย : กรณีศึกษาของผู้ป่วยนอกแผนกกุมารเวชศาสตร์ ณ โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขนาดใหญ่ของรัฐแห่งหนึ่ง / Attaya Chochay
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 313. Fabrication of polymethyl methacrylate structure by 3DP for medical applications = การขึ้นรูปชิ้นงานพอลิเมทิลเมทาคริเลทโดยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ สำหรับการใช้งานทางการแพทย์ / Pantida Patirupanusara
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 314. Facebook users behavior analysis using centrality measures with facebook page insights = การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เฟซบุ๊กโดยใช้ตัววัดความเป็นศูนย์กลางร่วมกับข้อมูลของเฟซบุ๊กเพจอินไซต์ / Arunwan Kornchatree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 315. Factors affected to the acceptance and use of global positioning system in the public transportation industry of Thailand = ปัจจัยที่นำไปสู่การยอมรับและใช้งานระบบระบุตำแหน่งบนพื้นพิภพในอุตสาหกรรมการขนส่งสาธารณะของไทย / Kittipat Sittisomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 316. Factors influencing the adoption of internet Banking in Thailand = การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งในประเทศไทย / A-Porn Molee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 317. Feasibility study of using HDPE as a substitution of UHMWPE in medical application = การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงทดแทนโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงยิ่งยวดในทางการแพทย์ / Pakorn Trongtong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 318. Feature classification for aerial photography using color temperature = การจำแนกฟีเจอร์ของภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้อุณหภูมิสี / Noppadol Teeranachaideekul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 319. Flood area size prediction using artificial neural network : a case study of Suphanburi province = การทำนายขนาดพื้นที่น้ำท่วมด้วยวิธีการโครงข่ายประสาทเทียม : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี / Siripong Weranantawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 320. Food selection support and restaurant service management = ระบบสนับสนุนการเลือกอาหารและการจัดการบริการร้านอาหาร / Thitikorn Nippita
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 321. Forest fire management and risk prediction system in Chiangmai province : a comparative study of support vector machine and neural network = ระบบจัดการและพยากรณ์ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและโครงข่ายประสาทเทียม / A-San Somboonying
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 322. Formal requirements specification tool (FoReST) = เครื่องมือช่วยกำหนดลักษณะเฉพาะของความต้องการแบบฟอร์มมอล / Phanarut Srichetta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 323. Function oriented software metrics for realtime software = มาตรวัดเชิงฟังก์ชันสำหรับซอฟต์แวร์แบบเรียลไทม์ / Dutsadee Israngkura Na Ayutthaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 324. Generating abstraction hierarchies to represent action orderings = การสร้าง abstraction hierarchies สำหรับการแทนที่ลำดับของกิจกรรม / Preecha Triyakasem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 325. Generating one-time password by web-based technology-new approach for authentication on web-based service = แนวคิดใหม่ในการตรวจสอบผู้เข้าใช้บริการผ่านเว็บโดยใช้เทคโนโลยีในการกำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้ระบบในแต่ละครั้ง / Anusorn Kanyaprasankid
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 326. Generating point cloud by using SFS with solar light source to built 3D surface by CATIA = การสร้างกลุ่มข้อมูลจุดด้วยวิธี SFS กับทิศทางแสงอาทิตย์เพื่อสร้างพื้นผิว 3 มิติด้วยโปรแกรม CATIA / Wittaya Aueprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 327. Geographic information system based prototype for tourist planning application : case study in Bangkok province = ต้นแบบโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับวางแผนการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร / Vorapan Chinchalongporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 328. Geographical information system for patrolling route in natural reserve forests of Thailand : case study in the Huai Kha Khaeng wildlife Sanctuary, Uthai Thani = การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ในการค้นหาเส้นทางสำหรับการสำรวจและการลาดตระเวนพื้นที่ป่าไม้กรณีศึกษา : เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี / Jirawat Porncharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 329. GIS and WEB application in National Statistical Office's basic data dissemination = การประยุกต์ GIS และ WEB application ในการนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ / Nitaya Danviriyagul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 330. Guideline for selection of a potential area for a solid waste disposal center, using geographic information system technology : a case study of Nakhonsawan province = แนวทางการคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม โดยใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ / Netnapit Chancharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 331. Guideline of using business process analysis tools in information system development for logistics management = แนวทางการปรับใช้เครื่องมือวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ / Thanandorn Boonchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 332. Handwritten recognition system for pali cards of Buddhadasa Indapanno = ระบบรู้จำลายมือเขียนสำหรับบัตรบาลีของท่านพุทธทาส อินทปัญโญ / Wanwisa Chevakulmongkol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 333. Hospital database system development on the client/server environment : case study on the Hospital for Tropical Diseases = การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลบนสภาวะแวดล้อมแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน / Somchai Pichaiyongvongdee
    Abstract

 334. Hospital warehouse and inventory management : a case study of VMI implementation = การบริหารจัดการคลังยาและสินค้าคงคลังในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโดยการนำ VMI มาประยุกต์ใช้ / Sirikarn Ngampunvetchakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 335. HTML size and response time reduction web-based system = ระบบ web-based เพื่อลดขนาด HTML ไฟล์และ response time / Kannikar Moragotkriengkrai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 336. Human resource information system for the management of training = ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการจัดการฝึกอบรม / Oraphan Burinwatthana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 337. Human resources management information system = การบริหารและจัดการระบบสารสนเทศพนักงาน / Rushpan Panchatree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 338. ICT readiness assessment model for small and medium organizations in Thailand public and private sectors = แบบจำลองการประเมินความพรัอมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย / Bundid Kungwannarongkun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 339. Identification of factors affecting farmers, processors, and exporters in the Thai food industry : a case study in Japan = การระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อเกษตรกร ผู้แปรรูป และผู้ส่งออกในอุตสาหกรรมอาหารไทย กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น / Anong Leelasawassuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 340. Image retrieval using controur features with a rough set method = การค้นคืนภาพโดยใช้รูปร่างของขอบภาพด้วยวิธีรัฟเซต / Pheerawit Wasinphongwanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 341. Impact of sugar mill liveralization on inbound logistics of sugarcane and sugar production = ผลกระทบของการเปิดเสรีโรงงานน้ำตาลที่มีต่อระบบโลจิสติกส์ขาเข้าของอ้อยและการผลิตน้ำตาล / Supattra Samueanpho
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 342. Implementation of a health monitoring information system for laboratory animals = การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการทดสอบคุณภาพสุขภาพสัตว์ทดลอง / Gunthika Shosivasakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 343. Implementation of a warehouse management system in a retall warehouse : a case study at double a book tower, Thailand = การประยุกต์การจัดการคลังสินค้าของคลังสินค้าร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาดับเบิ้ลเอ บุ๊คทาวเวอร์ ประเทศไทย / Salinee Buawadthana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 344. Implementation of intelligent tutoring systems for learning the course of operating system : case study process synchronization = ระบบการสอนเสริมสมองกลเพื่อการเรียนรู้เรื่องระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา : การประสานงานของกระบวนการ / Pornpimol Sirimai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 345. Improvement for human specimen shipment = การปรับปรุงระบบการรับสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ / Panupong Phiwon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 346. Improving educational efficiency with web-based application for technology of information system management program at the Faculty of Engineering, Mahidol University = การเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาโดยใช้เว็บเบสแอพปริเคชั่นสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Mutaneeya Botum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 347. Improving graduate education with a digital library of research documents = การเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยห้องสมุดดิจิตอลที่จัดเก็บเอกสารวิจัย / Songwut Intajurk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 348. Information clustering system of commercially important fishes occurring in Thailand = ระบบการจัดการกฃุ่มข้อมูลปลาที่มีความสำคัญในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทยด้วยวิธีคลัสเตอร์ริ่ง / Janket Pengpanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 349. Information management system (sales, purchase and inventory) for small and medium enterprises (SMEs) : case study BTL Group Co., Ltd. = ระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ระบบการขาย จัดซื้อ และสินค้าคงคลัง) : กรณีศึกษาบริษัทบีทีแอลกรุ๊ปจำกัด / Methawee Louhalertdecha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 350. Information system for government inventory management : a case study of Land Development Department = ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารครุภัณฑ์ของส่วนราชการ : กรณีศึกษาของกรมพัฒนาที่ดิน / Usa Jugtrimongkol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 351. Information system for supporting human resource data and document management : for Technology of Information System Management Faculty of Engineering Mahidol University = ระบบทะเบียนบุคลากรและงานสารบรรณ : สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Renuga Plubphol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 352. Information system for water quality monitoring and management of the Petchburi river = ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี / Pongthep Meankeaw
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 353. Integrating analytic hierarchy process and fuzzy inference system for target prioritization = การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายด้วยวิธีการบูรณาการกระบวนการวิเคราะห์แบบมีลำดับชั้นและระบบอนุมานแบบฟัซซี่ / Korakoch Wilailux
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 354. Intelligent tutoring system for data structure learning = ระบบการสอนเสริมที่ชาญฉลาดสำหรับการเรียนรู้โครงสร้างข้อมูล / Suphakit Niwattanakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 355. Internet prototype of book selling by web personalization technology = ต้นแบบของระบบข้อมูลการขายหนังสือผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยีเว็บปัจเจกบุคคล / Sasipatra Tangtrongchitr
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 356. Internet-based interactive learning program : basic Thai conversation for English literate = โปรแกรมการสอนบทสนทนาภาษาไทยบนอินเตอร์เน็ต / Chutima Thawornrojpatana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 357. Invariant image retrieval using force histogram and radial density = การสืบค้นคืนภาพแบบทนการแปรผันของภาพโดยใช้ฮีสโตแกรมของแรงและความหนาแน่นตามแนวรัศมี / Pitchaya Intra
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 358. Key success factors of e-commerce in Thailand = ปัจจัยความสำเร็จของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย / Benjamaporn Kongchana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 359. Knowledge recommendation system : a case study of the faculty of information technology, Dhurakij Pundit University = ระบบแนะนำความรู้ : กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต / Kingkan Chongarunngamseang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 360. Knowledge sharing system for computer-base substation control system of provincial electricity authority, Thailand = ระบบแบ่งปันความรู้สำหรับระบบควบคุมอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ประเทศไทย / Nawarat Wongrattanaumpai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 361. Lean TPM application in maximizing production effectiveness = การประยุกต์ลีนทีพีเอ็มในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิผล / Prapat Supasirisattayakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 362. Learning management system for Technology of Information System Management Faculty of Engineering Mahidol University = ระบบจัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Suksiri somsueb
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 363. Local Area Network resources information monitoring system via web browser = ระบบเฝ้าสังเกตข้อมูลทรัพยากรบนระบบเครือข่ายท้องถิ่นด้วยเว็บเบราเซอร์ / Saishon Labchumsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 364. Management information system for rental book shop = ระบบการจัดการสารสนเทศร้านหนังสือเช่า / Jintarat Wongnim
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 365. Management information system for shrimp feed market planning = ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการตลาดอาหารกุ้ง / Supawadee Suwannagoot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 366. Management information system of durable articles data for Faculty of Engineering Mahidol University = การจัดการระบบสารสนเทศข้อมูลครุภัณฑ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Piya Paiboonrungrod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 367. Marketing business intelligence system for transportation and logistics business = ระบบธุรกิจอัจฉริยะทางการตลาดสำหรับธุรกิจให้บริการขนส่งและลอจิสติกส์ / Nuchnara Padermrod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 368. Master thesis and special project management system = ระบบการจัดการสารสนเทศวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ / Piyawadee Sornsong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 369. Mathematical modelling of cadmium removal from domestic wastewater in constructed wetlands using a dynamic model / Pura Garcia De Bullen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 370. Measurement of abdominal fat distribution by magnetic resonance imaging = การหาปริมาณไขมันในช่องท้องจากภาพเอ็มอาร์ไอ / Eakaphathara Tantawhuttho
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 371. Medical diagnostic decision support system (MDSS) : a case study of mammograms = ต้นแบบระบบสารสนเทศที่ใช้ในการค้นคืนภาพเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจในการวินิจฉัยทางการแพทย์ กรณีศึกษาสำหรับภาพแมมโมแกรม / Siripan Pancharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 372. Medical image alignment for feature extraction = การปรับแนวรูปภาพทางการแพทย์เพื่อการสกัดคุณลักษณะเด่น / Phuwit Raksakaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 373. Modeling and validation of the finite element analysis for determining biomechanical properties of the intramedulary nails = การใช้ finite element analysis เพื่อการศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของ modeling และ validation ของแกนดามกระดูก / Abhichart Akkarapredee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 374. Motor learning for stroke patients after the functional electrical stimulation in knee hyperextension model = การศึกษาวิธีกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้อาการเข่าแอ่น / Winai Chatthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 375. Multichannel EEG monitoring system with artifact removal, quality assessment and brain mapping program = ระบบวัดสัญญาณไฟฟ้าจากสมองแบบหลายช่องสัญญาณและโปรแกรมการกำจัดสัญญาณรบกวน การประเมินคุณภาพสัญญาณและการทำแผนที่จากสัญญาณสมอง / Sqn. Ldr.Pinyo Khumkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 376. Multichannel quartz crystal microbalance for immunosensor application = ควอทซ์คริสตัลไมโครบาลานซ์แบบหลายแชนเนลสำหรับประยุกต์ในอิมมูโนเซนเซอร์ / Kunwadee Noonong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 377. Neuro-Fuzzy based techniques for prediction of NPC recurrence = การทำนายการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งช่องคอหลังโพรงจมูกด้วยเทคนิค Neuro-Fuzzy / Orrawan Kumdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 378. Noninvasive brain pathology monitoring using conductivity measurement : a simulation study = การเฝ้าระวังสภาวะความเป็นโรคสมองแบบไม่รุกล้ำโดยใช้ความนำทางไฟฟ้า : การศึกษาโดยใช้แบบจำลอง / Pracha Yambangyang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 379. Nonlinear autoregressive moving average based modeling of autonomic control of health rate = การจำลองการควบคุมอัตราหัวใจเต้นโดยประสาทอัตโนมัติด้วยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถดถอยในตัวเองโดยใช้สมการไม่เชิงเส้น / Piyawan Massa-ard
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 380. Novel insulin sensitivity index derived from oral glucose tolerance test = ดัชนีความไวของอินซูลินแบบใหม่ที่ได้จากการทดสอบความทนได้ของน้ำตาลจากการกิน / Pornpimol Charoentong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 381. Nurse scheduling system development case study : Nursery Department Piyavate Hospital = การพัฒนาระบบบริหารจัดการตารางเวลาการปฎิบัติงานของพยาบาล กรณีศึกษาแผนกเด็กอ่อนโรงพยาบาลปิยะเวท / Sasitorn Parinamosot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 382. Off-line handwritten Thai character recognition using Ant-miner algorithm = ระบบรู้ตัวอักษรไทยลายมือเขียนโดยใช้แอนท์-ไมเนอร์อัลกอลิทึม / Katunyoo Sankhuangaw
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 383. On the study of using self-organizing map for intensity-based aerial color image quantization = การศึกษาเรื่องการนำแผนผังการจัดระบบตัวเองเพื่อใช้ในการแบ่งนับความเข้มของภาพถ่ายทางอากาศ / Suparat Wirattanapornkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 384. Online poll management system for Faculty of Engineering, Mahidol University = ระบบการจัดการสำรวจความคิดเห็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Apinya Hemsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 385. Online rating scale for Thai mental health questionnaire = การประเมินคุณภาพชีวิตไทยระบบออนไลน์ / Nattapong Jaichansugkit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 386. Online rating scale for Thai quality of life = การประเมินคุณภาพชีวิตไทยระบบออนไลน์ / Sutjit Lattayaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 387. Online rating scale for Thai stress test = การประเมินความเครียดสำหรับคนไทยระบบออนไลน์ / Rosarin Kanchananopphawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 388. Online rating scale for the life distress inventory = แบบสำรวจสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดบนระบบออนไลน์ / Suwannee Suksawas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 389. Optical Biosensor for Microalbumin determination = ออปติคอลไบโอเซ็นเซอร์สำหรับการตรวจวิเคราะห์ไมโครอัลบูมิน / Palakorn Tantilipikara
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 390. Optical three-dimensional coordination for medical applications = การหาพิกัดในสามมิติด้วยแสงเพื่อการประยุกต์ทางการแพทย์ / Teeraporn Kusalanukhun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 391. Optimal JPEG digital image compression for medical still images = การลดขนาดภาพนิ่ง JPEG ที่เหมาะสมสำหรับภาพทางการแพทย์ / Montri Kukuan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 392. Optimal sampling schedule for measuring insulin sensitivity index from oral glucose tolerance test data = ตารางเวลาการเจาะเลือดที่เหมาะสมเพื่อประมาณค่าดัชนีวัดความไวของอินซูลินจากการทดสอบความทนของร่างกายต่อการบริโภคน้ำตาล / Thanatip Chankong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 393. Optimization and application of geographic information system (GIS) in supply chain and inbound transportation for cassava starch industry = การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดและการประยุกต์ใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศในห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งขาเข้าโรงงานของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง / Rattanasit Tangkitjaroenmongkol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 394. Packaging selective factors of non-alcoholic beverage manufacturer = องค์ประกอบในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแแอกอฮอล์ / Sarinda Wongkosolsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 395. Pairwise testing applied with online registration = การประยุกต์การทดสอบ Pairwise กับเว็บลงทะเบียนออนไลน์ / Wasan Uthaileang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 396. Path loss model for CDMA2000 mobile communication using fuzzy logic and geometric information system = แบบจำลองการสูญเสียกำลังตามวิถีสำหรับการสื่อสารเคลื่อนที่ CDMA 2000 โดยใช้ฟัซซี่ลอจิกและจีโอเมตริกอินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม / Piti Kittithamavongs
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 397. Pattern recognition in brain fMRI for Agnosia = การรู้จำภาพสมองของผู้ป่วย Dyslexia / Pongphan Pongpanitanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 398. Pattern recognition texture of diamond cut = การเรียนรู้จดจำพื้นผิวลายเจียระไนเพชร / Peerapat Sriangsuthananon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 399. Performance evaluation of multicast video conference transmission protocol : a comparision between IPV4 and IPV6 = การประเมินสัมฤทธิ์ผลของการส่งระบบวิดีโอคอนเฟอเรนส์โดยใช้เทคโนโลยีมัลติคลาส / Manutrisi Chansutthirangkool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 400. Performance evaluation of OSEM for bone SPECT imaging = การประเมินการทำงานของ OSEM เพื่อใช้ในการถ่ายภาพ bone SPECT / Surachai Ngamratanapaiboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 401. Performance evaluation web-based application for Department of Chemical Engineering Faculty of Engineering, Mahidol University = ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Suphadamas Thanangoonwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 402. Performance improvement evaluation of a web caching system for Thailand's higher education network = การประเมินประสิทธิผลการติดตั้งระบบเว็บแคชบนเครือข่ายสารสนเทศระดับอุดมศึกษา / Werachart Muttitanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 403. Personnel evaluation support system : a case study of it solution qualty division of Siam Commercial Bank = ระบบสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร : กรณีศึกษาหน่วยงานควบคุมคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน / Sirirat Prom-Arporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 404. Planning for high speed internet service expansion = การวางแผนสำหรับการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง / Kanokporn Jong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 405. Poll web database with analysis and report generator = การพัฒนาระบบสร้างโพล, การวิเคราะห์และรายงานผลแบบออนไลน์ / Monchai Dechapipatskul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 406. Position and orientation recovery of intramedullary nail distal holes = การค้นหาตำแหน่งและทิศทางของรูสกรูปลายแกนดามกระดูก / Paweena U-Thainual
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 407. Precipitation prediction in Thailand by using regression analysis = การทำนายหยาดน้ำฟ้าในประเทศไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอย / Yuranan Jaiyeakyen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 408. Problem management system of computer application in the banking overseas branches division = ระบบการจัดการแก้ปัญหาด้านโปรแกรมประยุกต์สำหรับส่วนงานต่างประเทศของธนาคาร / Anthika Suratmathapun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 409. Prototype of Thai online encyclopedia case study General Knowledge" = ต้นแบบสารานุกรมไทยบนเว็บ : ความรู้ทั่วไป / Donapat Yongprapat"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 410. QR code detection in low quality 2D barcode tag = การตรวจจับรหัส QR ในป้ายรหัสแท่ง 2 มิติที่มีคุณภาพต่ำ / Pasitpong Thirayothin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 411. Quantitative packet analysis of uninet to abilene = วิเคราะห์ขนาดแพกเกสของเครือข่ายยูนิเน็ต กับ อาไบลีน / Prasert Pongluksamane
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 412. Radius development for Internet service provider = การพัฒนาระบบ Radius เพื่อการใช้งานของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต / Marit Prachyabrued
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 413. Recommend the creation of the palm ripe by cognitive map = การสร้างระบบช่วยแนะนำในการเก็บเกี่ยวผลปาล์มสุก / Chumpon samunmung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 414. Recycling business management system case study : Supsopon Recycle Co., Ltd. = ระบบบริหารจัดการสำหรับธุรกิจรับซื้อของเก่า กรณีศึกษา : บริษัททรัพย์โสภณ รีไซเคิลจำกัด / Jarrumon Praphansiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 415. Reengineering the information system in hospital supply chain = การรีเอ็นจิเนียริ่งระบบสารสนเทศในโซ่อุปทานโรงพยาบาล / Supattra Maunjunchey
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 416. Relational database management system of rice pledging governance = ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกำกับดูแลการรับจำนำข้าว / Parichat Phuriphongchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 417. Remote sensing data analysis for forest change detection using feature selections and machine learning techniques : a case study of the Upper Yuam Basin, Mae Hong Son, Thailand = การวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายระยะไกลสำหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าโดยใช้เทคนิคการเลือกคุณสมบัติและการเรียนรู้ของเครื่อง : พื้นที่ศึกษาบริเวณลุ่มน้ำยวมตอนบน จังหวัดแม่ฮ่องสอน / Pornpan Choktrakun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 418. Removal of di(2,ethylhexyl)phthalate from wastewater by membrane bioreactor / Salah Khalfan Ali Al Sakiti
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 419. Removal of humic and fulvic acids from soil by using fenton and microbiological techniques = การย่อยสลายกรดฮิวมิกและฟลูวิกในดินโดยเทคนิคเฟนตอลและจุลชีวภาพ / Nawaphorn Khumsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 420. Responsiveness of spiking neurons in lateral hypothalamus to visual stimuli after dipsogenic agent administration = การตอบสนองของเซลล์ประสาทในสมองบริเวณ ไฮโปธาลามัสต่อสิ่งเร้าจากการมองเห็นหลังจากฉีดสารกระตุ้นให้หิวน้ำ / Uttapon Eiamratanawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 421. Reverse translation program from Thai braille into ink print = โปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ไทยกลับเป็นอักษรปกติ / Atsadang Moungsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 422. RFID technology for class attendance in a vocational college = เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีสำหรับบริหารจัดการการเข้าชั้นเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา / Raweewan Somboonphol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 423. Rule-discovery based computer aided detection for breast cancer diagnosis = การตรวจจับด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้การค้นพบกฎสำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม / Adchara Charoensup
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 424. Scenario analysis for Thailand-Vietnam transportation routes : a textile case study under Asean economic community (AEC) = การเลือกเส้นทางขนส่งสิ่งทอไทย-เวียดนามในอนาคต / Wanwisa Aunkham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 425. Sea wave properties measurement system using an artificial neural network = การวัดคุณสมบัติของคลื่นทะเลโดยใช้โครงข่ายเซลล์ประสาทเทียม / Thanagrid Juijaingam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 426. Search engine generator program for a web site = โปรแกรมสร้างอุปกรณ์สืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ / Sotarat Thammaboosadee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 427. Searching for a traveling path in Bangkok VIA Prim's algorithm by using realtime traffic data = การค้นหาเส้นทางการเดินทางในกรุงเทพมหานครด้วยขั้นตอนวิธีพริมโดยใช้ข้อมูลจราจรแบบเวลาจริง / Maneewan Laingmaneekul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 428. Segmentation of brain volumes from T2-weighted and double-inversion-recovery MR images = การแยกส่วนปริมาตรสมองจากภาพเอ็มอาร์ชนิดทีทูและดับเบิ้ลอินเวอร์ชั่นรีคัฟเวอรี่ / Chanakarn Young-Ngoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 429. Selection of a potential solid waste landfill site in Nakhon Pathom province by using geographic information system (GIS) = การเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะที่เหมาะสมสำหรับจังหวัดนครปฐมโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ / Janjira Jamjan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 430. Semi-automatic image segmentation and 3D visualization of nasopharyngeal carcinoma = การจำแนกภาพแบบกึ่งอัตโนมัติและสร้างภาพจำลองสามมิติของเนื้อเยื่อมะเร็งช่องคอหลังโพรงจมูก / Weerayuth Chanapai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 431. Service desk management system for Faculty of Engineering, Mahidol University = ระบบการบริการและติดตามข้อมูลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Awut Chunlawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 432. Shear strength of fiber reinforced cementitious composite deep beams = กำลังรับแรงเฉือนของคานลึกซีเมนต์เสริมเส้นใย / Pisud Witayasuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 433. Short-term load forecasting using feature selection techniques and support vector machines = การพยากรณ์โหลดระยะสั้นโดยใช้เทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะร่วมกับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน / Ratchanee Jadecharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 434. Similarity measure for very large sequentail data = การวัดความเหมือนสำหรับข้อมูลอนุกรมขนาดใหญ่มาก / Thananut Chaypermsak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 435. Simple harmonic motion CAI-courseware development case study at Banhanjamsaivittaya 3 school, Suphanburi province = การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก กรณีศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี / Sukasem Pusuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 436. Simulation of heat distribution in tissue generated by therapeutic ultrasound = ภาพจำลองทางคอมพิวเตอร์ของการกระจายความร้อยภายในเนื้อเยื่อที่เกิดจากการรักษาด้วยอัลตร้าซาวน์ / Pakanit Fuangchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 437. Situation and trend forecast of dengue in Phang-Nga province = สถานการณ์และการคาดคะเนแนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกในจังหวัดพังงา / Watchara Ketthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 438. Social security medical service web application for Mettapracharuk Hospital = เว็บแอพพลิเคชั่นบริการทางการแพทย์ประกันสังคมของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ / Tassanee Hensawang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 439. Software for managing the village and city community funds on internet = โปรแกรมการจัดการกองทุนหมู่บ้านบนระบบอินเทอร์เน็ต / Katunyu Boonlor
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 440. Software usage monitoring system for workstations on local area network managing from web browser = ระบบเฝ้าสังเกตการใช้ซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายท้องถิ่นที่บริหารจัดการด้วยเว็บบราวเซอร์ / Witoon Reewarabundith
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 441. Soil temperature forecasting using neural network = การพยากรณ์อุณหภูมิดินโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์ค / Juthatip Chuchuen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 442. Spatial and temporal analysis for bombing incident in Southern Thailand = การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลาสำหรับเหตุระเบิดที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย / Pol. Lt.Natthasitt Sirirangsankul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 443. Student’s research follow-up system for technology of information system management faculty of engineering Mahidol University = ระบบติดตามการดำเนินงานวิจัยของนักศึกษาสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Kanlapa Sangsen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 444. Study of potential risk of chikungunya fever outbreak in Suratthani province using GIS and statistical modelling = การศึกษาความเสี่ยงที่จะเป็นไปได้ในการระบาดของโรคชิคุนกุนยาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และรูปแบบทางคณิตศาสตร์ / Suchart Aoochay
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 445. Study of total cost of ownership versus performance of information technology system using virtualization technology = การศึกษามูลค่าการดำเนินงานของระบบสารสนเทศโดยวิธีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบเสมือน / Thaveedej Satitrittanun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 446. Study, design and analysis of patient flow at the medicine department of a large public university hospital = การศึกษาออกแบบและวิเคราะห์ผังการไหลของผู้ป่วยแผนกอายุรกรรมในโรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยรัฐ / Passorn Prudtikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 447. Suitability assessment for oil palm and para rubber planting in Phang-Nga province = การเปรียบเทียบพื้นที่เหมาะสมในการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน / Katika Srithong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 448. Supplier evaluation and selection in Thailand's hard disk drive industry = การประเมินและคัดเลือกผู้ขายปัจจัยการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย / Vorawit Kachainchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 449. System design for the pharmacist community network = การออกแบบระบบสารสนเทศเครือข่ายเภสัชกรชุมชน / Nongnuch Anansophonsakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 450. Task analysis system for Department of Chemical Engineering Faculty of Engineering, Mahidol University = ระบบวิเคราะห์งานของบุคลากร กรณีศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ / Siradanart Thanangoonwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 451. Teaching assessment system for technology of information system management Faculty of Engineering Mahidol university = ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Wimon Anudit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 452. Technology acceptance model for customer service technology of retail industry in Thailand = การศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีในการบริการลูกค้าโดย TAM ของอุตสาหกรรมค้าปลีกในประเทศไทย / Siriporn Thitalampoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 453. Telecommunication equipment information system for operation and maintenance case study microwave network in TOT Company Limited (Public) = ระบบสารสนเทศอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบำรุงรักษา กรณีศึกษาโครงข่ายวิทยุไมโครงเวฟ ของบริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน) / Nataporn Manitayakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 454. Temporal ensemble of supervised visually-related neurons in lateral Hypothalamus = การประมวลเชิงเวลาของเซลล์ประสาทที่เรียนรู้โดยมีความสัมพันธ์กับการมองเห็นในสมองบริเวณไฮโปธาลามัสด้านข้าง / Somphop Chatchavong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 455. Thailand internet blood bank service prototype = แบบจำลองธนาคารเลือดบนอินเตอร์เน็ต / Siriluck Ratanapongsai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 456. Thailand's hard disk drive competitiveness analysis = การวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย / Thanthip Pruangchana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 457. The acceptance of social network marketing for advertisement of service business in Thailand = การยอมรับการใช้งาน social network marketing เพื่อการโฆษณาของธุรกิจบริการในประเทศไทย / Jutaporn Luanlong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 458. The analysis of a business process for the development of an information system for warehouse management = การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารคลังสินค้า / Mathuros Panmuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 459. The analysis, design and development of information system : case study at Animal Production Division, National Laboratory Animal Centre, Mahidol University = การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ กรณีศึกษาฝ่ายเพาะขยายพันธุ์ สำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล / Thavorn Thaiyanant
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 460. The analysis, design and development of information system of customer service division, National Laboratory Animal Centre = การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศของฝ่ายบริการสำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ / Jindarat Varachanonth
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 461. The anti-spyware software prototype for microsoft windows 95/98/ME/2000/XP (Thai Language Enabled) = โปรแกรมสืบค้นและกำจัดสปายแวร์สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์ 95/98/ME/2000/XP (เวอร์ชั่นภาษาไทย) / Jariya Suksan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 462. The application of an expert system and geomatics to predict salt lick location a case study on Khao Yai National Park = โปรแกรมเพื่อหาพื้นที่โป่งโดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / Achira Raksakaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 463. The application of database management system to CRM development : case study of Suranandana Corporation Company Limited = ระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า กรณีศึกษาบริษัทสุรนันท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / Thunyaporn Kerdpridee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 464. The application of expert systems for weed identification in Thailand = การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญในการจำแนกชนิดของวัชพืชในประเทศไทย / Wipaporn Menyam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 465. The application of geographic information system for tourist kiosk development = การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนาซุ้มข้อมูลท่องเที่ยว / Sunirun Thumyim
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 466. The Application of GIS to identify risk areas for pulmonary tuberculosis : Amphoe Selaphum , Rio-Et = การประยุกต์ใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงในการเกิดโรควัณโรค : กรณีศึกษาอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / Wijitra Buttama
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 467. The application of GIS to identify the suitable location for wireless access point installation = ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพิ่มจุดกระจายสัญญาณไร้สาย / Anuchit Piyaapinant
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 468. The application of information technology for logistics management of hospitals in Thailand = การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโลจิสติกส์ของโรงพยาบาลในประเทศไทย / Pattareeya Songprakhon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 469. The application of information technology for making the crime mapping and criminal clock = การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาแผนที่อาชญากรรมและนาฬิกาอาชญากรรม / Pol. Capt.Jessada Sommanus
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 470. The application of lean and six sigma in hospital pharmacy department : a case study in Thailand = การประยุกต์ใช้หลักการ lean และ six sigma ในแผนกเภสัชกรรมของโรงพยาบาล : กรณีศึกษา โรงพยาบาลในประเทศไทย / Tanaporn Punchaipetch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 471. The application of rosettanet XML schema for Thai automotive industry = การประยุกต์ใช้มาตรฐานโรเซ็ตตาเน็ตเอ็กซ์เอ็มแอลสกีมาสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ประเทศไทย / Surawanya Jarutheekamporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 472. The application of using hierarchical clustering to admission scores = การประยุกต์ใช้คลัสเตอร์แบบลำดับชั้นกับคะแนนเอ็นทรานส์ / Rajjakrij Wasubhaddaradilok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 473. The application of web database for executive information system case study : Levi's products = การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลบนเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารการณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ลีวายส์ / Piyarat Tangkasemchit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 474. The application of web-based geographic information system to control dengue haemorrhaagic fever epidemic : a case study in amphoe Makham, Chanthaburi province = การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บไซต์ เพื่อควบคุมภาวะการเกิดโรคไข้เลือดออกของประชากร กรณีศึกษาเขตพื้นที่อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี / Supakit Chalermkittichai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 475. The application of web-based inventory system for university computer center = เว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย / Nopadol Chartrangson
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 476. The applications of geographic information systems in determination of potential areas for ecotourism development : a case study of Koh Kred (Kred Island), Nonthaburi province, Thailand = การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กรณีศึกษา : เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / Prisana Mutchima
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 477. The CAI database system for supporting distance learning = ระบบฐานข้อมูลบทเรียนซีเอไอเพื่อสนับสนุนการเรียนทางไกล / Nuchanart Imsomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 478. The course registration system : a case study for Faculty of Engineering Mahidol University = การออกแบบและพัฒนาระบบลงทะเบียน กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Nunthasak Sooksakoun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 479. The current status of cyber threats to E-commerce in Thailand = การศึกษาสถานะปัจจุบันของภัยคุกคามในกลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย / Saksiri Jamsak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 480. The database application of scientific instrument searching via the internet : a case study of the Faculty of Science, King Mongkut's University of Technology Thonburi = โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการค้นหาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เนต / Narabodee Ratnaratorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 481. The design and development of a data warehouse : case study for gross domestic product = การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล ในกรณีศึกษาของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ / Nipon Sinpisut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 482. The design and development of a data warehouse via world wide web : a case study on agricultural statistics = การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูลบน เวิร์ลด ไวด์ เว็บ กรณีศึกษา : สถิติการเกษตร / Suwakhon Sindhuwanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 483. The design and development of a sales system for a coat tailor processing business using electronic commerce = การออกแบบและพัฒนาระบบงานขายสินค้าของกระบวนการธุรกิจตัดเย็บชุดสูทด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / Agaphat Ounaree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 484. The design and development of Athletic Competition Organizing System of Athletic Association of Thailand Patron : His Majesty the King = การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกรีฑาของสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Sanchai Yeewiyom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 485. The design and development of the registrar office application a case study : the Institute of Development Arts = การออกแบบและพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ / Puntipa Pochinda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 486. The development and evaluation of computer-assisted instruction in animal cell technology = การพัฒนาและการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยีเซลล์สัตว์ / Orapin Thaithanan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 487. The development of a body-ornament shop on the Internet = การพัฒนาระบบร้านค้าเครื่องประดับร่างกายบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต / Suwat Lokaphadhana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 488. The development of a book rental system for rental bookshops : case study the Maxtoon rental bookshop = ระบบเช่าหนังสือสำหรับร้านเช่าหนังสือ กรณีศึกษาร้านเช่าหนังสือแม็กซ์ตูน / Fusak Saithong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 489. The development of a general testing and assessment system for education institutions = การพัฒนาระบบช่วยในการออกแบบทดสอบและประเมินผลการเรียนสำหรับสถาบันการศึกษา / Supachai Khuntisuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 490. The development of a learning management system for kindergartners with learning disabilities = การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนอนุบาลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ / Malida Sangjampa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 491. The development of a Lecturer's Workload Database system in an open university case study : School of Science and Tecnology, Sukhothai Thammathirat Open University = ระบบฐานข้อมูลภาระงานคณาจารย์ในระบบมหาวิทยาลัยเปิดกรณีศึกษา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / Jadoonporn Kiratisehwe
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 492. The development of a prototype web-based investment information support system in food manufacturing business = การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการสนับสนุนการลงทุนบนเว็บต้นแบบของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร / Napat Weerawanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 493. The development of a public park management system in Bangkok = การพัฒนาระบบการจัดการสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร / Suthida Thongcherm
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 494. The development of a web-based application for chemical inventory management (case study of the Chemical Engineering Department at Mahidol University) = การพัฒนา web-based application สำหรับการจัดการคลังสารเคมี กรณีศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Porawon Khrausuwon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 495. The development of a Web-Based Internal Management System for a small and medium sized organization case study : the College of sports Science and Technology, Mahidol University = การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในผ่านระบบเครื่อข่าย สำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง กรณีศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล / Adisak Suasaming
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 496. The development of a web-based material management system : a case study of the Royal Chitralada Project UHT milk factory = การพัฒนาระบบจัดการพัสดุบนเว็บ : กรณีศึกษาโรงนมยูเอชทีโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา / Sumeth Taveechatkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 497. The development of a webmail system : a case study for Faculty of Science and Technology, Thammasat University = การพัฒนาระบบจดหมายบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Supon Klaithin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 498. The development of an automatic library system for government library service case study : Royal Forest Department library = การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติของหน่วยงานราชการ กรณีศึกษาห้องสมุดกรมป่าไม้ / Pruet Kritiyapichatkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 499. The development of an expert system for swallowing disorder screening in stroke patients = การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะการกลืนผิดปกติอันเนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมอง / Kanjana Rawainok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 500. The development of an information system for the Recruitment Center System : a case study of the Human Resource Division, Mahidol University = การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบศูนย์ข้อมูลผู้สมัครงาน : กรณีศึกษากองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล / Nuchjaree Iamviriyakun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 501. The development of computer-assisted instruction on database design for Rajabhat Institute students = การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ / Nongyao Iampakeeniwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 502. The development of database system for commodity flows and logistics system from Thailand to North Asia (China, Jaoan, South korea) = การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าและระบบโลจิสติกส์จากประเทศไทยสู่เอเชียเหนือ (จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้) / Pattaraporn subsomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 503. The development of feed composition database system for livestock in Thailand = การพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนประกอบอาหารสัตว์เพื่อการปศุสัตว์ในประเทศไทย / Phorntipa Techasomboonl
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 504. The development of information system for psychiatric clinic, Hua-Hin Hospital = การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับคลินิกจิตเวช โรงพยาบาลหัวหิน / Aungkana Jattamart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 505. The development of instructional game-tutorial for clean technology = การพัฒนาบทสอนเสริมและเกมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องเทคโนโลยีสะอาด / Piyawit Manopornsirikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 506. The development of key performance indicator and tool for the evaluation of competency in warehouse management for furniture business = การพัฒนาดัชนีชี้วัดและเครื่องมือในการประเมินความสามารถในการบริหารคลังสินค้าสำหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ / Khuanwara Potiwara
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 507. The development of learning management system for web-based learning : a case study of technology of information system management Faculty of Engineering Mahidol University = ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ กรณีศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Potcharmarn Pringam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 508. The development of model analyzer in orthodontics = การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์แบบฟันในทางทันตกรรมจัดฟัน / Sukit Eimtaveecharern
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 509. The development of multimedia computer-assisted instruction for surveying of study cast in removable partial denture for dental students = การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเรื่องการสำรวจชิ้นหล่อศึกษาในฟันปลอมบางส่วนถอดได้สำหรับนักศึกษาทันตแพย์ / Pisit Sompadung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 510. The development of multimedia computer-assisted instruction on pediatric procedural knowledge for a clinical pediatric course = การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเรื่องความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหัตถการในเด็กสำหรับวิชากุมารเวชทางคลินิก / Pichaya Thongpo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 511. The development of native plants web database system of the Botany and Weed Science Division = การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเว็บของพืชพื้นเมืองของกองพฤกษศาสตร์และวัชพืช / Chulanee Kovittaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 512. The development of nosocomial infections database system for the hospital infection control unit on the client/server environment : a case study at Charoenkrungpracharuck Hospital = การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับงานควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลบนสภาวะแวดล้อมแบบไคลแอนท์เสิร์ฟเวอร์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Narumol Pungnate
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 513. The development of ornamental fish disease diagnostic system on the internet for fish hobbyist = การพัฒนาระบบวินิจฉัยโรคปลาสวยงามบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เลี้ยงปลาเพื่องานอดิเรก / Chuachom Thaiwudhipong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 514. The development of payphone operation and administration system case study of Thai Telephone & Telecommunication Public Company Limited = การพัฒนาระบบเพื่อการดำเนินงานและบริหารงานโทรศัพท์สาธารณะ : กรณีศึกษา บริษัทไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชัน จำกัด (มหาชน) / Amornrat Pornprasertsakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 515. The development of prototype for advanced training system for training development center = การพัฒนาต้นแบบระบบฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานฝึกอบรม / Termsak Nudcharewan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 516. The development of the workflow system, King Chulalongkorn Memorial hospital's Nursing Department = การพัฒนาระบบกระแสงาน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ / Supatra Pattanaprateep
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 517. The development of tourism data entry and information retrieval system for trip planning via internet = การพัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูลและการสืบค้นสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต / Pannida Viravaidhya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 518. The development of web base audio-visual entertainment shop management system = การพัฒนาระบบจัดการร้านค้าความบันเทิงทางภาพและเสียงบนเว็บ / Phumipun Suphasri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 519. The development of web based decision support system for hotels reservation case study : Bangkok and the surrounding provinces of Prathum Thani, Nonthaburi and Samut Prakarn = การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกจองโรงแรมบนเว็บกรณีศึกษา : จังหวัดกรุงเทพฯ, ปทุมธานี, นนทบุรีและสมุทรปราการ / Thirayut Limnophakun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 520. The development of Web Based Instruction of music scales for Matthayomsuksa three = การพัฒนาบทเรียนเว็บช่วยสอนเรื่องบันไดเสียงดนตรีสากลสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / Wacharawalee Dato
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 521. The development of web database system for minerals found in Thailand = การพัฒนาฐานข้อมูลเว็บของแร่ที่พบในประเทศไทย / Nattakarn Boonpunga
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 522. The development of web database system for nutritive values of Thai foods = การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเว็บสำหรับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย / Chanida Kornsingh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 523. The development of web database system for the process of application for right to prospecting (Atchayabat) = การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเว็บสำหรับขั้นตอนการขออนุญาตสำรวจแร่ (คำขออาชญาบัตร) / Rattanawadee Panthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 524. The development of web database system for the process of mining concession = ระบบฐานข้อมูลบนเว็บสำหรับขั้นตอนการขอประทานบัตร / Rawin Eakwuttipongchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 525. The development of web-based application for newspaper clipping system case study : the center for learning resources and education media, Mae Fah Luang University = การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับกฤตภาคหนังสือพิมพ์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / Varuttaya Julprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 526. The development of web-based computer assisted instruction for Islamic studies : a case study on cleansing and purification in Islam = การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บวิชาอิสลามศึกษา : กรณีศึกษาเรื่องการชำระให้บริสุทธิ์สะอาดในอิสลาม / Kunkanya Wetchasit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 527. The development of web-based database application for library management system case study : the office of the Ombudsman = การพัฒนาการประยุกต์ระบบฐานข้อมูลผ่านเว็บเพื่อการจัดการระบบห้องสมุด กรณีศึกษา : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / Phapivat Phatarathiyanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 528. The development of web-based for the mineral processing equipment information system = การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับอุปกรณ์การแต่งแร่ / Thiraphat Somcharit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 529. The development of web-based of common carrier (non-fixed route) system = ระบบสารสนเทศผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุโดยรถบรรทุกในประเทศไทย / Rachanida Rod-Iew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 530. The dissemination of soil information via the internet : a case study Chiang Rai province = การเผยแพร่ข้อมูลดินบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย / Duangdorm Sinsooksakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 531. The factors influencing the acceptance of planned maintenance system information technology of the Royal Thai Navy Officers = ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศการซ่อมบำรุงตามแผนของข้าราชการทหารเรือ / Anupong Surachaipunya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 532. The feasibility study for weapons inventory management using RFID = การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำ RFID มาใช้ในการจัดการกับการเบิกคืนอาวุธยุทโธปกรณ์ / Rangpum Hamatapa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 533. The fundamental frequency determination in the esophageal speech using the LPC analysis and synthesis model = การวัดความถี่มูลฐานในคนที่พูดด้วยหลอดอาหารโดยใช้แบบจำลองการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ของค่าสัมประสิทธิ์การประมาณพันธะเชิงเส้น / Ratchanok Sirichokswad
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 534. The implementation of Geographic Information System for land use planning : case study in the Pak-Panang Subwatershed = การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานวางแผนการใช้ที่ดิน กรณีศึกษาลุ่มน้ำปากพนัง / Nuntapon Nongharnpitak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 535. The information system application for manufacturing of aluminum extrusion : case study P.M. Produce Co., Ltd. = การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศสำหรับใช้ในงานการผลิตอลูมิเนียมเส้น : กรณีศึกษาบริษัท พี.เอ็ม. โปรดิ๊วส์ จำกัด / Thavee Panyabaramee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 536. The information system readiness to support the universal coverage assurance system in region 4 community hospitals = ความพร้อมของระบบสารสนเทศเพื่อรองรับระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลชุมชนเขต 4 / Kanin Lomsai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 537. The integration of fuzzy logic and graph search for sequential pattern mining = การทำเหมืองข้อมูลที่มีรูปแบบโดยลำดับด้วยวิธีบูรณาการของพัซซีลอจิกและการค้นหาแบบกราฟ / Sukanya Yuenyong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 538. The management system of equipment information a case study : The Educational Section, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University = ระบบการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ กรณีศึกษา : ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล / Nutput Nadum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 539. The measurement of lumbar spinal curvature in Thai population : relationship to age, gender, and body mass index = การวัดความโค้งของกระดูกสันหลังระดับเอวในประชากรไทย : ความสัมพันธ์กับอายุ เพศและดัชนีมวลกาย / Wisuchana Maicami
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 540. The object-oriented analysis and design for database application development a case study of the course registration and education processing system for Sirindhorn College of Public Health Chon Buri = การวิเคราะห์และออกแบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ : กรณีศึกษาระบบลงทะเบียนรายวิชาและประมวลผลการศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี / Pyrush Bunthose
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 541. The occurrence and removal efficiency of pharmaceutical and personal care products (PPCPS) in the municipal wastewater treatment plants (WWTPS) / Ying Li
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 542. The prediction of potential area for ancient settlement in mountainous area, amphoe Pangmapa, Mae Hong Son province = การทำนายที่ตั้งชุมชนโบราณบนพื้นที่สูง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน / Benchamas Pinwisase
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 543. The replica database of distributed DBMS via e-mail protocol case study : The 'Prayad' convenient store = ระบบการสำเนาข้อมูลของระบบฐานข้อมูลแบบกระจายด้วยโปรโตคอลจดหมายอิเลคทรอนิคส์ กรณีศึกษา : ร้านประหยัด / Thaweesak Luechapongthip
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 544. The role of information technology to enhance supply chaing management in Thailand and Singapore = บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโซ่อุปทางในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ / Piyarat Ekchaisiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 545. The simulation of distribution automation system (DAS) case study : Mahidol University Salaya Campus = ระบบจำลองการควบคุมสั่งการจ่ายไฟแบบอัตโนมัติ (กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา) / Thitiphong Limboonsuebsai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 546. The spatial temporal analysis to identify risk areas epidemic of influenza disease in Nonthaburi province, Thailand = การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี / Supath Triyawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 547. The study of ERP implementation in SMEs in Thailand = การศึกษาการนำ ERP ไปใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมในประเทศไทย / Pranee Chawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 548. The study of logistics costs and information technology role in medium and large garment industries = การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์และบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลางขึ้นไป / Montalee Bourung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 549. The study on the interal and outbound logistics of sugarcane = การศึกษาโลจิสติกส์ภายในโรงงานน้ำตาลและโลจิสติกส์ขาออกของน้ำตาลทราย / Chirawat Na-Phatthalung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 550. The surface properties of the composite poly (e-caprolactone) scaffold for tissue engineering = การศึกษาคุณสมบัติทางพื้นผิวของเยื่อโครงสร้างผสมโพลีคาโปรแลคโตนสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ / Pantanee Intarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 551. The universal coverage healthcare card registation and management system case study : seaman and naval sergeant officer student of Royal Thai Navy = การบริหารจัดการและระบบการขึ้นทะเบียนในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษา : ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือและนักเรียนจ่าทหารเรือ / Chotima Kajonsang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 552. The using of open source for special library member service on web base technology case study : Library Section of Queen Sirikit Central Hospital Naval Medical Department Sattahip Chonburi = การใช้ open source สำหรับบริการสมาชิกห้องสมุดเฉพาะบนระบบเว๊บเบสเทคโนโลยี กรณีศึกษา : หน่วยบริการห้องสมุดโรงพยาบาลศูนย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ กรมแพทย์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี / Trakul Permpool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 553. The web-based tutorial for basic chemistry (case study : stoichiometry and chemical equilibrium) = เว็บช่วยสอนวิชาเคมีเบื้องต้น : กรณีศึกษาบทปริมาณสารสัมพันธ์และสมดุลเคมี / Dilok Buarod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 554. Three-dimensional animation using in a computer-based training of Tai-Chi-Chuan = การใช้อนิเมชันสามมิติในโปรแกรมช่วยการเรียนมวยไทเก็ก / Supakij Rattanasuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 555. Time and information management for the enterprise on web (time on web) case study : Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering Mahidol University = การจัดการตารางเวลาและข้อมูลสำหรับองค์กรโดยผ่านเวบ กรณีศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Sompop Pongpancharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 556. Time distance minimization contracting unit for primary care service using geographical information system : case study Nakhonnayok province = การใช้เวลาที่สั้นที่สุดของการเข้าถึงการบริการกับหน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิโดยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ : กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก / Somchai Saengsawang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 557. Time series forecasting of the volume of water in Sirikit Dam using artificial neural network = การพยากรณ์อนุกรมเวลาปริมาตรน้ำในเขื่อนสิริกิต์โดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม / Anukul Viriyawongsakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 558. Timesheet system of multiple-project scheduling in matrix organization a case study of a software house = ระบบตารางเวลาสำหรับการจัดตารางเวลาทำงานในลักษณะโครงการขององค์กร : กรณีศึกษาบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์ / Khemiga Pijyamahoutt
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 559. Toe clearance during free swing of a transfemoral polycentric leg : polycentric knee vs ankle dorsiflexion = การเปรียบเทียบระยะเหนือพื้นจากการแกว่งของขาเทียม ระหว่างระบบเข่าหลายจุดศูนย์กลางกับการงอข้อเท้า / Nattaporn Intawachirarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 560. Tooth parameter extraction based on computed tomography = การวัดค่าตัวแปรของฟันจากสภาพสามมิติของเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ / Sirilawan Tohnak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 561. TPEX : ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยและการรักษาอาการอันเนื่องจากพืชพิษในประเทศไทย = TPEX : expert system for diagnosis and treatment of the toxic symptoms of Thai poisonous plants / เกศินี พฤทธิ์ลีลา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 562. Traffic system simulation = ระบบสารสนเทศเพื่อการจำลองระบบการจราจร / Nipon Sriyen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 563. Transportation path searching system on internet = ระบบค้นหาเส้นทางจราจรบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ท / Rusipong Sampanna
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 564. University library book searching via mobile phone = การสืบค้นหนังสือจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ / Paiboon Rattanapornchaiwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 565. Utilization of Radio Frequency Identification (RFID) technology for supply chain management of automotive parts industry in Thailand = การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) สำหรับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย / Phetphayome Chiewnawin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 566. Vehicle management system case study : Mahidol Wittayanusorn School = ระบบการจัดการรายงานยานพาหนะกรณีศึกษา : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ / Chudapa Phobutdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 567. Videotape and audiotape database in the information retrieval system : a case study of the Faculty of Engineering, Mahidol University = ฐานข้อมูลวีดีโอเทปและออดิโอเทปในการสืบค้นสารสนเทศ : กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Narumon Phongchaval
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 568. Warship classification from distant view using dynamic time warping and K-NN = การจำแนกประเภทเรือรบจากภาพระยะไกลด้วยเทคนิค dyanmic time warping และ K-NN / Sub.Lt. Buncha Chuaysi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 569. Web application and student management system : a case study in a branch of Graduate Office, Faculty of Engineering, Mahidol University = การจัดการข้อมูลของนักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เนต กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Surasak Komolmatha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 570. Web application for building web-based computer assisted instruction = เว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ / Siree Sittithumcharee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 571. Web application for managing person-file-data of the standard 21 files for Nakorn Pathom Public Health Provincial Office = เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการข้อมูลแฟ้มบุคคลตามมาตรฐาน 21 แฟ้ม ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม / Direk Likitpinyo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 572. Web based dental case consultation system = ระบบปรึกษาการรักษาทางทันตกรรมบนเว็บ / Somkiat Chariyamethangkun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 573. Web based instruction for introduction to French phonetics of students at 10th grade : a case study at Boscopitak School, Thailand = วิชาสัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นบนเว็บสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ / Narumon Uparimpanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 574. Web based learning management system via internet protocol television transmission : a case study of personal capability development for network management project = ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเทเลวิชั่น : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับการบริหารจัดการเครือข่าย / Kanokkarn Kitsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 575. Web based reporting system for the communicable disease surveillance of Samutprakarn provincial public health office = ระบบรายงานบนเว็บสำหรับการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดต่อของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ / Chompu Sriudomkajorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 576. Web database for community radio include sound streaming : case study of Salaya community radio = เว็บดาต้าเบสสำหรับวิทยุชุมชนเพื่อการส่งสัญญาณเสียงแบบสตรีมมิ่ง : กรณีศึกษาวิทยุชุมชนศาลายา / Krit Suphanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 577. Web database system of weed control method in rice farms = ระบบสารสนเทศวิธีควบคุมวัชพืชในนาข้าว / Hatairat Yeeviyom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 578. Web services for adverse drug event prevention in case of drug-drug interaction and drug-patient interaction = เว็บเซอร์วิสสำหรับป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาในกรณีของการเกิดปฎกริยาต่อกันระหว่างยากับยา และการเกิดปฎกริยาต่อกันระหว่างยากับผู้ป่วย / Teerapat Sindhuseka
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 579. Web technology for data warehouse development : case study the Crown Property Bureau, Nakhonpathom provincial office = เทคโนโลยีเครือข่ายสำหรับการพัฒนาคลังข้อมูล : กรณีศึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม / Jiranan Poochomsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 580. Web technology for data warehouse development : on-line analytical processing of student data from Kasetsart University, Kamphaeng Saen campus = การพัฒนาคลังข้อมูลด้วยเว็บเทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน / Somkiat Thaipreecha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 581. Web-based enterprise project management system : a case study of faculty of engineering, Mahidol University = การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบนเว็บ กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Ornjira Chaichanatetee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 582. Web-based form composer for internal control auditing = เว็บช่วยสร้างแบบประเมินการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ / Mathuros Paiboonworachart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 583. Wireless sensor network system for monitoring energy consumption behavior in engineering building 1 = ระบบเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายเพื่อเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการใช้พลังงานในอาคารวิศวกรรม 1 / Phatutip Masiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 584. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม กรณีศึกษากรมพัฒนาที่ดิน = The master plan of information technology : a case study of Land Development Department / วิภาวี วลีพิทักษ์เดช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 585. การจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลระบบไฟฟ้าและเตือนอัคคีภัย = Power and fire alarm information system / ชาตรี อภินันท์กูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 586. การพัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูลกรณีศึกษา : ข้อมูลสรุปด้านสุขภาพอนามัยจากสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข = Design and development of database system case study : summarize health related data from Bureau of Health Policy and Planning Ministry of Public Health / รุ่งจิตร เติมต่อ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 587. การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการบริหารงานบุคคลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Application development for personnel information system ; Faculty of Nursing Mahidol University / นิภา เวชสุวรรณรักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 588. การพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อระบบสนับสนุนการตัดสินใจกรณีศึกษา : ระบบแถวคอย แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลนครธน = The development of datawarehouse for decision support system : case study of queueing system in Nakornthon Hospital's Internal Medicine Ward / ศันสนีย์ ชาตตระกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 589. การพัฒนาคลังข้อมูลสื่อผสมโดยการใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลเครือข่าย = Multimedia data warehouse development using webdatabase technology / จีรพันธุ์ อินทรสมใจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 590. การพัฒนาฐานข้อมูลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการบริการข้อมูล = Development a database of the Pikun Thong Royal Development Study Center for Information Services / ศิณัฐตา วงศ์วิเชียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 591. การพัฒนาต้นแบบของระบบสารสนเทศภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = Prototype development of Personal Income Withholding Tax Information Systems VIA the Internet / ชินานันท์ อินทนะกลุ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 592. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาโครงสร้างข้อมูล เรื่อง การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล ระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี = The development of computer assisted instruction for the data structure course on sorting and searching for bachelor degree students at Rajaphat Institute Rambhaibarni / บุญเรือน พฤกษ์ศศิธร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 593. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกรณีศึกษา : บทเรียนเรื่อง Environmental risk assessment = Development of computer aided instruction VIA the internet case study : of Environmental Risk Assessment course / ปชา ทับทิมหอม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 594. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = The development of a multimedia computer-assisted instruction lesson in Mathayomsuksa 3 mathematics on the surface area and volume of pyramids / รุ่งรัตน์ นภาคณาพร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 595. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการจัดการเอกสารในงานจัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Computer assisted development in document management for purchasing system casestudy : Faculty of Engineering, Mahidol University / ทนงศิกดิ์ คันธรรมพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 596. การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวินิจฉัยความเมื่อยล้าสายตาเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ = Development of expert system program as a basic diagnosis of visual fatigue for micro computer users / ชัยวัฒน์ หาญชาญพานิชย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 597. การพัฒนาระบบสารสนเทศขบวนการส่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านอาหารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรณีศึกษา : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น = Information system development of the process of sending the specimen for laboratory analysis. case study : Khonkaen Regional Medical Sciences Center, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health / ปนิสภ์ วณิชชานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 598. การพัฒนาระบบอินทราเน็ตเพื่อการกระจายข้อมูลทางธุรกิจที่มีอยู่ = The development of intranet for legacy data distribution / ศรีวรรณ ปลื้มธีระธรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 599. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจแฟคตอริ่ง = An analysis and design of factoring information system / อิสริยา ประทุมวงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 600. การออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ = Design and development of Customer Relation Center System / ผกายมาต อัมผลิต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 601. การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบอินทราเน็ตสำหรับงานทะเบียนประมวลผลการศึกษา = The design and development of an intranet information system for the register's office / ไอรดา เจนจิตราวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 602. การออกแบบระบบสารสนเทศเงินกู้โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Client/Server = Designing of mortgage loan information system using client/server architecture / สมจิตต์ สิริรัตนชัชวาล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 603. ชุดการเรียนการสอนการสร้างโฮมเพจบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = Internet based learning courseware in homepage making / ขจรชัย พิชเยนทรโยธิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 604. ระบบการจองการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = Computer reservation VIA the internet case study : Thamasart University / เกษร โอภาเฉลิมพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 605. ระบบสนับสนุนสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้โลตัสโน๊ตส์ กรณีศึกษา : I-Net Service Group, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) = Help desk system for computer network using Lotus notes, case study : I-Net Service Group, Bangkok Bank Public Company Limited / ศิริพร ฮายุกต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 606. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการข้อมูลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ = An information system for information services of Khao Hin Sorn Development Study Center / ธสิมน วิมุกตะลพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 607. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณสถานศึกษา กรณีศึกษา : สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา = Information system for budgeting management of an academic institute case study : Ratjabhat Institute Suan Sunandha / นทิยา วิวัฒน์วานิชกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 608. ระบบสารสนเทศในการควบคุมงบประมาณ = Information systems for budget control / เอกพรรณ มหาอัมพรพฤกษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 609. ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ = Information system of domestic employment service / ประพนธ์ ชินโชติเกษม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

ปรับปรุง : มีนาคม 2560