Faculty of Environment and Resource Studies
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. A capability study of water users' organizations in water management : a case study of Mae-Taeng irrigation project = การศึกษาศักยภาพการบริหารการจัดการน้ำโดยองค์กรผู้ใช้น้ำ : กรณีศึกษาองค์กรผู้ใช้น้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / Chutiwan Sittilert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 2. A comparative study between pall rings and crushed stones in septic-anaerobic filter system for toilet wastewater treatment in public toilet = การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตัวกรองพลาสติกชนิด pall rings และตัวกรองหินบด (crushed stones) ในระบบบ่อเกรอะ-ถังกรองไร้อากาศ เพื่อบำบัดน้ำโสโครกจากส้วมสาธารณะ / Suchada Sungpreeda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 3. A comparative study of attitudes toward bat conservation : communities where guano mining is permitted (Ratchaburi) and forbidden (Uthai Thani) = เปรียบเทียบเจตคติชุมชนต่อการอนุรักษ์ค้างคาว กรณีศึกษา ชุมชนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเก็บมูลค้างคาว (จังหวัดราชบุรี) และชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเก็บมูลค้างคาว (จังหวัดอุทัยธานี) / Rattiya Ngampradit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 4. A comparative study on cost and time for housing construction between prefabrication and cast in place systems = การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างที่พักอาศัยระบบสำเร็จรูปกับระบบหล่อในที่ / Apichat Meintarakerd
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 5. A comparative study on cost-benefit of rice-fish culture under different rates of chemical fertilizer application in Bangplama district Suphanburi province = การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลาในนาข้าวภายใต้เงื่อนไขการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่แตกต่างกัน : กรณีศึกษาอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี / Lakkana Kaewvichit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 6. A comparative study on physical and chemical soil properties in dry dipterocarp forest and dry evergreen forest in the Sakaerat environmental research station, Changwat Nakorn Ratchasima = การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของดินในป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งในเขตสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา / Krittayaporn Charoenpol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 7. A comparative study on socioeconomic conditions between farmers living in irrigated and non-irrigated areas of electrical pumping irrigation project in Northern Thailand = การศึกษาเปรียบเทียบสภาพทางเศรษฐกิจ-สังคมระหว่างเกษตรกรกลุ่มผู้ได้รับและไม่ได้รับน้ำชลประทานจากโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในภาคเหนือ / by Rattanachai Imsamranrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 8. A decision support for electric energy conservation in residential illuminant = ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างสำหรับบ้านพักอาศัย / Viwattanapong Kasempong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 9. A dendroarchaeological study of log coffins : Bo Krai Cave and Ban Rai rockshelter in Pang Mapha district, Mae Hong Son Province = การศึกษาวงปีไม้ของโลงไม้จากแหล่งโบราณคดีถ้ำบ่อไคร้และแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน / Sineenart Wannasri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 10. A development of decision making support for patients of primary health care units = การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการส่งต่อผู้ป่วยกรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน / Raveewan Thongsanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 11. A feasibility study of cross flow corn dryer using shelled cobs as fuel : case study at Pranomsarakarm district, Chachoengsao province = การศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวโพดแบบไหลตัดกันโดยใช้ซังข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิง : กรณีศึกษา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา / Sirintorn Vongsoasup
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 12. A feasibility study of reforestation project in clean development mechanism under Kyoto protocol = การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปลูกป่าในกลไกการพัฒนาที่สะอาดภายใต้พิธีสารเกียวโต / Sima Sanrak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 13. A feasibility study on moment of pendulum mechanical equipment for electrical generation and charged in battery = การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เครื่องเล่นชิงช้าเพื่อผลิตและประจุไฟฟ้าให้แบตเตอรี่ / Somnuak Kumpan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 14. A feasibility study on the food offerings from monks to serve the pupils who have nutritional problems a case study : Ban Nong Ta Loom Puk primary school, amphur Nangrong, Burirum province, Thailand = ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำอาหารเหลือจากวัดมาใช้เลี้ยงนักเรียนที่ประสพปัญหาภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ / Uthaiwan Saleephon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 15. A feasibility study on using banana (Musa abb. Kluai Num Wa") for pulp production = การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเส้นใยต้นกล้วยน้ำว้ามาผลิตเยื่อกระดาษ / Sarawut Pucharachompu"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 16. A financial cost-benefit analysis of joint investment of biogas systems for electricity generation : a case study of small and medium scale swine farm Thasadet sub-district municipality, Muang district, Suphanburi province = การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินในการลงทุนก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพแบบรวมกลุ่มฟาร์มเพื่อผลิตไฟฟ้า : กรณีศึกษาฟาร์มสุกรขนาดกลางและขนาดเล็ก เทศบาลตำบลท่าเสด็จอำเภอเมืองจังหวํดสุพรรณบุรี / Supattra Um-Kerd
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 17. A guideline for community enterprise potential development : case study of Bangkachao area on Prapadaeng district, Samutprakarn province = แนวทางส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : พื้นที่บางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ / Kritsana Leelasribanchong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 18. A lower secondary students' constructive manual for fertilizer use = คู่มือเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการใช้ปุ๋ยสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / Supaporn Sithimart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 19. A new method determining landslide risk area in Thailand by using Lidar and high resoulution aerial image for local disaster management : a case study of Ban Nam Ko village, Lom Sak district, Petchabun province = การกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มด้วยวิธีการใหม่ในประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีไลดาร์และภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง สำหรับการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น กรณีศึกษา บ้านน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ / Chanist Prasertburanakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 20. A potential study of the community business development process : a case study of fruit business, Klong Chinda, Sampran, Nakhonpathom province = การศึกษาศักยภาพของกระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษา ธุรกิจผลไม้ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / Chatchai Luechapongthip
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 21. A preliminary study on the evaluation of soil erosion status using universal soil loss equation and landsat imagery techniques in Chonburi and Rayong provinces
    Abstract

 22. A relative risk study for a chlorine transportation route from Samut Prakan province to Bangkok = การศึกษาความเสี่ยงอันตรายเชิงเปรียบเทียบเส้นทางการขนส่งคลอรีนจากจังหวัดสมุทรปราการถึงกรุงเทพมหานคร / Sawang Limsuta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 23. A relative risk study using route segment for chlorine transportation = การเสี่ยงอันตรายเชิงเปรียบเทียบในการขนส่งคลอรีนโดยวิธีการแบ่งส่วนเส้นทาง / Nares Anannavee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 24. A self-learning computer program for teachers (Grade 7) on the topic of wildlife and forest ecosystmes = บทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสัตว์ป่ากับระบบนิเวศป่าไม้ / Wanlop Payakkasem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 25. A self-study computer program on environmental education for teachers (grade 7) on the topic of biological diversity = บทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ / Pariwate Varnakovida
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 26. A soil-phosphorus test kit design for field work = การออกแบบชุดทดสอบฟอสฟอรัสในดินเพื่อใช้ในภาคสนาม / Piraya Srisawaudi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 27. A strategic response to water crises : examining the application of integrated water resource management in Afghanistan / Najibullah Yamin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 28. A studies on the appropriate electricity management of Koh Chick Island, Khlung district, Chantaburi province = การศึกษารูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมของบ้านเกาะจิก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี / Nirut Panyarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 29. A study for developing electrical energy saving equipment : the combination controller of air-conditioner = การศึกษาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า : ชุดควบคุมการทำงานร่วมกันของเครื่องปรับอากาศ / Bundit Sugkluem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 30. A study of advanced recovery fee and deposit / refund for mobile phone waste = การศึกษาการใช้ค่ามัดจำเพื่อเรียกคืนโทรศัพท์มือถือใช้แล้วและค่าธรรมเนียมการกำจัดโทรศัพท์มือถือใช้แล้ว / Suphattra Phisaisawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 31. A study of carrying capacities for tourists of coastal tourism : a case study of Ko Phangan, Suratthani province = การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายทะเลกรณีศึกษา : เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ / Siridhorn Suwanlert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 32. A study of chromosomal changes in shoe workers exposed to toluene and benzene in adhesive = การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครโมโซมของคนงานทำรองเท้าที่สัมผัสกับสารโทลูอีน และเบนซีนในกาว / Vithaya Buaprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 33. A study of discourse on microorganism application in agriculture : a case study of sudja-sasomsup phur patana kunnathum krob wongjorn sheewit network Trat province = การศึกษาวาทกรรมการใช้จุลินทรีย์ในการเกษตรกรณีศึกษาเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตจังหวัดตราด / Theera Watcharapranee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 34. A study of drought and flood events in Thai historical data of the 20th century and comparison with meteorological data and tree-ring indices = การศึกษาเหตุการณ์ฝนแล้งและน้ำท่วมในประวัติศาสตร์ไทยช่วงศตวรรษที่ 20 ด้วยการเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลวงปีไม้ / Vinai Sukkosol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 35. A study of elephant welfare in the tourism business : a case study of the tourism business in Pattaya, Chonburi province = การศึกษาสวัสดิภาพช้างในธุรกิจท่องเที่ยวกรณีศึกษา : ธุรกิจท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี / Manida Sutthisaranand
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 36. A study of energy demand in pumping irrigation for rice cultivation in Thailand a case study in the North and Central regions = การศึกษาความต้องการพลังงานในกิจกรรมการสูบน้ำชลประทานเพื่อการปลูกข้าวในประเทศไทย : กรณีศึกษาภาคเหนือและภาคกลาง / Kongdej Tungaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 37. A study of energy dependence in cotton production of Thailand = การศึกษาภาวะการพึ่งพิงพลังงานในการผลิตฝ้ายของประเทศไทย / Satawat Sri-in
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 38. A study of factors affection nutritional status of school children in Songkhla province, the Southern part of Thailand = การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสงขลา ภาคใต้ของประเทศไทย / Watcharee Pornruksadee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 39. A study of flood alleviation of Yom river basin using existing natural retention area, Sukhothai province = การศึกษาการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมโดยใช้พื้นที่ทุ่งน้ำท่วมธรรมชาติในบริเวณจังหวัดสุโขทัย / Jirattinart Thungngern
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 40. A study of the health impact of air pollution from the Mae Moh thermal power plant in Thailand / Md. Mizanur Rahman
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 41. A study of the human achievement index (HAI) statement on workers in the chicken products industry at agroindustrial zone in Lopburi and Saraburi provinces = การศึกษาสถานภาพของผู้ใช้แรงงานตามดัชนีความก้าวหน้าของคนในระบบอุตสาหกรรมการผลิตไก่ ในพื้นที่อุตสาหกรรมการเกษตร จังหวัดลพบุรี และสระบุรี / Jiraporn Hamontri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 42. A study of the noise pollution impact, caused by the behaviors of rafting tourism in amphoe Muang, Kanchanaburi province = การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อมลพิษทางเสียงจากการท่องเที่ยวแพล่องในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี / Paweena Jongpaiboonkit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 43. A study of the relationship between physico-chemical parameters and benthic macroinvertebrates in the Phachi river = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเคมี-กายภาพของน้ำกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแม่น้ำภาชี / Naphaporn Vitsavakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 44. A study on cadmium in Thai cigarette and the estimation of the time-occurrence of lung emphysema to smokers / Luckana Amonsin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 45. A study on color fastness of silk colored fabric dyed with natural dyestuff = การศึกษาความคงทนของสีของผ้าไหมที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ / Buabussaya Ruangsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 46. A study on converting household handicraft to be cottage industry for cosmmunity : case study Kalasin province = การศึกษาการจัดงานศิลปหัตถกรรมในครัวเรือนให้เป็นธุรกิจหัตถอุตสาหกรรมในครัวเรือนสำหรับชุมชนชนบทกรณีศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ / Aussanee Supasri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 47. A study on factors affecting soybean yield = การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตของถั่วเหลืองในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลือง จังหวัดสุโขทัย / Capt. Surat Parnklai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 48. A study on multi-criteria cropping pattern planning using analytical hierachy process (AHP) : a case study of Thung Ku La Rong Hai = การศึกษาการวางแผนการปลูกพืชแบบหลายเกณฑ์โดยใช้กระบวนการลำดับชั้น (AHP) กรณีศึกษา : ทุ่งกุลาร้องให้ / Ewisan Kukiettisuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 49. A study on properties of peat compost compared with water hyacinth compost = การศึกษาคุณสมบัติของปุ๋ยหมักดินพรุเปรียบเทียบกับปุ๋ยหมักผักตบชวา / Pantip Vittayapun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 50. A study on sodium chloride related to water turbidity in northeast fisheries ponds = ความสัมพันธ์ของน้ำขุ่นกับดินเค็มในบ่อปลาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Aree Intarasombat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 51. A study on the behavior of farmers regarding chemical utilization for the protection, control and elimination of plant pests : case studies of cassava, sugarcane and maize in Chainat and Suphanburi province = การศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรี / Noppon Nampradit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 52. A study on the consumptive use of water hyacinth, water lettuce and duckweed = การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของผักตบชวา จอก และแหน / Nattapong Supmaneenan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 53. A study on the utilization of limestone powder from crushing plant for blending with polyester resin = การศึกษาการนำฝุ่นหินจากโรงโม่หินปูนมาใช้ผสมในชิ้นงานโพลีเอสเตอร์เรซิน / Chatchai Tungsuvan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 54. A study on use of thin Napier grass (Pennisetum spp.) as low-cost building boards = การศึกษาการนำหญ้าขจรจบทแผ่นผนังสำหรับบ้านชนบท / Niwat Chankul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 55. A study on using stress relaxation techniques of registered nurses at Rajavithi Hospital = การใช้เทคนิคคลายเครียดของพยาบาลวิชาชีพ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลราชวิถี / Ladda Wudhinitikornkij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 56. A suitable configuration and color of solid waste container for kindergarten students a case study : Samutprakarn province = รูปแบบและสีของภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน : กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ / Chumroon Benchawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 57. A suitable learning model for household hazardous waste for students a case study : Bangkok College of Business Administration and Tourism = รูปแบบที่เหมาะสมในการเรียนรู้เรื่องขยะอันตรายจากบ้านเรือนสำหรับนักเรียน กรณีศึกษา : วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ / Pranissara Thungthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 58. A sustainability assessment of dryland agriculture practices in Myanmar and their impact on local livelihoods / Myat Thuzar Thein
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 59. Aboveground carbon content in mixed deciduous forest and teak plantations = ปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินในป่าเบญจพรรณและสวนป่าสัก / Supawan Petsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 60. Acceptance of local residents in the effected area of the sanitary landfill site in Samut Sakhon province = การยอมรับของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลของจังหวัดสมุทรสาคร / Tharntip Julkarut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 61. Accumulation and distribution of heavy metals in banana prawn, Penaeus merguiensis (De Man, 1888) in the upper gulf of Thailand = การสะสมและการแพร่กระจายของโลหะหนักในกุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าวไทยตอบบน / Satita Kanongdech
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 62. Accumulation and distribution of heavy metals in giant tiger prawn, Penaeus monodon Fabricius, 1798 in the upper Gulf of Thailand = การสะสมและการแพร่กระจายของโลหะหนักในกุ้งกุลาดำบริเวฯอ่าวไทยตอนบน / Usanee Klinrarue
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 63. Accumulation and distribution of heavy metals in water, sediment, Ipomoea aquatic Forsk. and Rhizophora apiculate Blum. in the Phi Lok canal system, Samut Songkhram provinces = การสะสมและการแพร่กระจายของโลหะหนักในน้ำ ดินตะกอน ผักบุ้งและโกงกางใบเล็ก ในคลองผีหลอก จังหวัดสมุทรสงคราม / Nopporn Lertprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 64. Accumulation and distribution of heavy metals in water, sediment, Pomacea canaliculata and some fish species in the Phi Lok canal system, Samut Songkhram province = การสะสมและการแพร่กระจายของโลหะหนักในน้ำ ดินตะกอน หอยเชอรรี่ และปลาบางชนิดในคลองผีหลอก จังหวัดสมุทรสงคราม / Walaiporn Losussachan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 65. Accumulation and distribution of heavy metals in waters, sediment and snakeskin gaurami fish (Tricogaster pectoralis Regan) in fish raising pond at Amphawa district, Samut Songkhram province = การสะสมและการแพร่กระจายของโลหะหนักในน้ำ ดินตะกอน และปลาสลิด ในบ่อเลี้ยงปลาอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม / Chalermpol Sirichotiwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 66. Accumulation and distribution of heavy metals in whiteleg shrimp Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) in the upper gulf of Thailand = การสะสมและการแพร่กระจายของโลหะหนักในกุ้งขาวบริเวณอ่าวไทยตอนบน / Sayamon Saiyot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 67. Accumulation and distribution of some heavy metals in water, sediment and aquatic animals in the canal system of Ratchaburi and Samut Songkhram provinces = การสะสมและการแพร่กระจายของโลหะหนักบางชนิดในดินตะกอน น้ำ และสัตว์น้ำ ในระบบคลองของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม / Chonthicha Atthabordee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 68. Accumulation and distribution of some heavy metals in water, sediment and aquatic plants in the canal system of Ratchaburi and Samut Songkhram provinces = การสะสมการแพร่กระจายของโลหะหนักบางชนิดในน้ำ ดินตะกอน และพืชน้ำ ในระบบคลองของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม / Apinya Jantarawattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 69. Accumulation of heavy metals in water, sediment and aquatic plants in Snakeskin Gourami fish raising pond at Amphawa district, Samut Songkhram province = การสะสมของโลหะหนักในน้ำ ดินตะกอน และพืชน้ำในบ่อเลี้ยงปลาสลิด อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม / Supanat Chalermsupanimit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 70. Accumulation of total petroleum hydrocarbon in marine food chain around Phe bay, Rayong province = การสะสมของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในห่วงโซ่อาหารทางทะเลบริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง / Suthida Suwanagosoom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 71. Adoption of process for cookies with candied water hyacinth among members of housewife groups : a case study of Nakhon Pathom province = การยอมรับการผลิตคุกกี้ผักตบชวาแช่อิ่มของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม / Patamabhorn Kerdchoochuen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 72. Agricultural production planning : case study durian extension area, Chanthaburi province = การวางแผนการผลิตทางการเกษตร : กรณีศึกษาพื้นที่ส่งเสริมการปลูกทุเรียน จังหวัดจันทบุรี / Wanlop Prechamart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 73. Alkyd resins from waste cooking oil = อัลคีดเรซินจากน้ำมันประกอบอาหารที่ใช้แล้ว / Ubolrat Weerawatsophon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 74. Alternative bioremediation of wastewater from gas stations = ทางเลือกในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการบำบัดน้ำเสียจากสถานีบริการน้ำมัน / Watson Ariyaphuttarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 75. Alternative choice of gillnet selectivity and efficiency of the mesh size for fishing activities in Pasakjolasid reservoir = ทางเลือกในการเลือกใช้เครื่องมือข่ายลอยและประสิทธิภาพของขนาดช่องตาสำหรับกิจกรรมประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ / Ruthai Samatthakarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 76. Alternative technologies for jute stripping and allied fibre plants = ทางเลือกเทคโนโลยีในการลอกเส้นใยปอ / Pariyart Salimee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 77. Alternatives for improvement of wastewater treatment systems for Mahidol University, Salaya = แนวทางการพัฒนาการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา / Chanapa Chadrayu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 78. An application of climate change scenarios in studying the effect of climate change on crop water requirement and water balance in a reservoirn : a case study of the planned Nam Nga Gnai reservoir project, Sanakham district, Vientiane province, Lao PDR / Somvang Bouttavong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 79. An application of geographic information system on national park management : a case study of Khao Sam Roi Yod National Park, Prachuap Khiri Khan province = การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการแบ่งเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / Benjawan Aransawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 80. An application of geoinformatics to study the effects of land use changes on stream flow : a case study in Mae Taeng watershed, Chiang Mai province, Thailand / Thura Win Hutn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 81. An appreciation of some possible applications of mixed aggregates concrete as insulator for external building components = วัสดุคอนกรีตผสมมวลสำหรับชิ้นส่วนภายนอกเพื่อช่วยป้องกันความร้อนให้อาคาร / Pijak Hinjiranandhana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 82. An appropriate alternative of hospital solid waste disposal in Bangkok Metropolitan = แนวทางที่เหมาะสมในการกำจัดขยะโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร / Bungorn Kietthanakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 83. An appropriate guideline for limestone usage relating with local community : a case study at Khao Wong-Na-Phra-Lan area, Saraburi province = แนวทางที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์พื้นที่หินปูนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาบริเวณเทือกเขาวง-หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี / Pennapa Kongtansarasit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 84. An assessment of landslide warning network management of Department of Mineral Resources in tambon Wiangtan and Hangchat, Hangchat district, Lampang province = การประเมินการดำเนินการของเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเรื่องดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีในพื้นที่ตำบลเวียงตาล และตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง / Satita Tancharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 85. An distribution based on air quality variation in urban community of Bangkok = ลักษณะการกระจายของมดภายใต้คุณภาพอากาศในเขตชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร / Dalad Senthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 86. An economic analysis on the optimum farm size for small scale production of holstein-friesian crossbred in Chiang Mai = การศึกษาขนาดของฟาร์มโคนมลูกผสมขาวดำที่เหมะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดเชียงใหม่โดยการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ / Montha Luangwattanavilai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 87. An economic and agricultural feasibility study of substituting sugar with stevioside / Aumboon Rattanoonta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 88. An economic and food composition analysis of paddy and lotus in central plain, in 1985/86 = การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และองค์ประกอบทางอาหารของข้าวและบัวหลวงในพื้นที่ลุ่มภาคกลางปีการเพาะปลูก 2528/29 / by Klinpratoom Panyaping
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 89. An evaluation of demand-supply chain and logistics technological management for value added model of retired latex parawood in Ubonrachathani province, Thailand = การประเมินระดับเทคโนโลยีและการจัดการโซ่อุปสงค์-อุปทานและลอจิสติกส์สำหรับการจัดการมูลค่าเพิ่มให้กับไม้ยางพาราที่หมดอายุการกรีดยางในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี / Korakot Loisamut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 90. An evaluation of knowledge and opinion on using bullet proof vest made from silk fiber case study : Pathumthani province = การประเมินความรู้และความคิดเห็นที่มีต่อการใช้เสื้อเกราะใยไหมกรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดปทุมธานี / Prawit Maksuksai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 91. An evaluation of knowledge attitude and behavior of household and commercial sectors to solid waste selection in Salaya municipality, Nakhornpathom province = การประเมินความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มครัวเรือนทั่วไปและกลุ่มร้านค้าที่มีต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม / Suvanee Kaewsawang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 92. An evaluation of phosphorus balance of upper Huai Fa Pah Watershed after long-term monocropping of maize = การประเมินสมดุลย์ของฟอสฟอรัสของลุ่มน้ำห้วยฟ้าผ่าตอนบนหลังการปลูกข้าวโพดอย่างต่อเนื่องระยะยาว / Sirichai Arayarungsarit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 93. An evaluation of the solid waste recycling bank project : a case study of Ban-Nong-Tha-Phon Mittrapab Municipality School Ubonratchathani province = การประเมินผลโครงการธนาคารขยะ กรณีศึกษา : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี / Amornrat Jongtrakansombut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 94. An expert system development for weed identification in paddy field = การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการจำแนกวัชพืชในนาข้าว / Sutasana Kamnerdtong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 95. An information system for selecting single-leaf partitions for noise control = ระบบสารสนเทศเพื่อการเลือกวัสดุกั้นเสียงในการควบคุมเสียงรบกวน / Kittisak Prukkanone
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 96. An information system for significant population indicators : a case study of eight provices in the Thachin and Mae Klong basin = ระบบสารสนเทศเพื่อแสดงดัชนีชี้วัดที่สำคัญทางประชากร,กรณีศึกษา : พื้นที่ 8 จังหวัดในลุ่มน้ำท่าจีนและแม่กลอง / Prasittichai Tachasurin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 97. An integrated decision making for water allocation using analytical hierarchy process : a case study of Lam Pra Plerng Irrigation Project = การจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนบนด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น กรณีศึกษา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง / Prapatsinee Suk-Aphinya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 98. An integrative agricultural land evaluation and classification for sustainable land-use in Uthai Thani province= การประเมินค่าและจัดชั้นที่ดินทางการเกษตรแบบบูรณาการเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุทัยธานี / Buncha Apai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 99. An investigation into how urban forests can influence microclimates, improve livability and act as a carbon sink : a study in Bangkok = การศึกษาอิทธิพลของสวนป่าในเมืองต่อสภาพอากาศระดับจุลภาคในการส่งเสริมความน่าอยู่และความสามารถในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ / Thanate Kitisriworaphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 100. An operational study in health promotion tourism resources at Muang district, Chiangrai province = การศึกษาสภาพการดำเนินการของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / Natipong Butrrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 101. Anaerobic treatment and biogas production of tuna-processing wastewater by using a conventional anaerobic digester = การผลิตก๊าซชีวภาพและการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องโดยถังย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ / Atcharaporn Wareewanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 102. Analysis of coconut oil mixed with kerosene as a substitute for conventional diesel : a case study in the Saeng Arun Agricultural group, Thap Sakae, Prachuap Khirikhan province = การศึกษาการใช้น้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันก๊าดทดแทนน้ำมันดีเซล : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / Poompol Pu-on
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 103. Analysis of local meteorological data for an industrial source complex model : a case study of Map Ta Phut Industrial Estate, Thailand = การวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อใช้สำหรับแบบจำลอง Industrial source complex : กรณีศึกษาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดประเทศไทย / Puangporn puntumakoop
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 104. Antifungal activity against Sclerotium rolfsii by antagonistic microorganisms isolated from soil and Dendrobium orchid = การต่อต้านเชื้อรา Sclerotium rolfsii โดยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่คัดแยกจากดินและกล้วยไม้สกุลหวาย / Chutima Kuekulvong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 105. Antifungal activity of Calotropis gigantea extracts = ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดจากต้นรัก / Pilailak Lertmongkolnam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 106. Application of 1,10-Phenanthroline and Eosin reaction for dissolved lead analysis = การประยุกต์ใช้ปฏิกริยาของ 1,10 ฟีแนนโทรลีนและอีโอซินในการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วละลายน้ำ / Wanchai Tanglearkpipat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 107. Application of a mathematical model for water balance studies of Petchaburi sub-watershed = การประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อศึกษาความสมดุลย์ของน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยจังหวัดเพชรบุรี / Sukanlaya Trewitthayanuruk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 108. Application of artificial neural networks for water allocation : a case study of Lamtakhong reservoir = การประยุกต์ใช้ artifical neural networks ในการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำ : กรณีศึกษา อ่างเก็บน้ำลำตะคอง / Wongakkin Sangsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 109. Application of cleaner technology in packaging printing factory (Offset Lithography System) case study : Printing Innovation Co., LTD = การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์ (ระบบออฟเซต) : กรณีศึกษา : บริษัท พริ้นติ้ง อินโนเวชั่น จำกัด / Narongdech Chailungka
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 110. Application of cleaner technology to reduce energy use in pig farm case study : Ratchaburi province = การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการลดการใช้พลังงานในฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ กรณีศึกษา : จังหวัดราชบุรี / Patcharat Saralamp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 111. Application of cleaner technology to reduce starch and electrical energy losses in native starch industry case study : Tang Song Chua Flour Mill Limited Partnership at Rayong province = การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการลดการสูญเสียแป้งและพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งซ่งจั้ว จังหวัดระยอง / Sukumal Ahingsako
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 112. Application of dehydrogenase assay for sediment hazardous assesment in Songkhla Lake basin = การใช้วิธี dehydrogenase assay ในการทดสอบความเป็นอันตรายของตะกอนดินในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา / Bongkoch Tongsadayu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 113. Application of effective microorganisms for Dendrobium sp. cultivation : case study on Sampran district, Nakhonpathom province = การประยุกต์ใช้จุลทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย กรณีศึกษาอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / Sasiwan Dhunmigabovorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 114. Application of feeding technology for increasing dairy milk production of farmers in Amphoe Thamuang, Changwat Kanchanaburi = การใช้เทคโนโลยีการให้อาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนมโคของเกษตรกรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี / Thananchai Kaittithalerngrit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 115. Application of geographic information system and interpolation methods for estimating soil salinity in Nakhon Ratchasima province = การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และวิธีประมาณค่าในการประมาณค่าความเค็มของดินบริเวณจังหวัดนครราชสีมา / Poramet Wattaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 116. Application of geographic information system and participation to identify the limestone resource status for development : Ratchaburi province = การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดสถานภาพทรัพยากรแหล่งหินปูนเพื่อการพัฒนา : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี/ Sutida Piamviriyawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 117. Application of geographic information system for risk area of land subsidence in Nakhonpathom province = การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดในจังหวัดนครปฐม / Narisa Saejeng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 118. Application of geo-informatics and models for land use change prediction in Nan province = การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศและแบบจำลองเพื่อการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จังหวัดน่าน / Aingorn Chaiyes
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 119. Application of geo-informatics for surface water quality variation assessment based on land use changes in Huai Mae Par Chan Subwatershed, Petchaburi province, Thailand = การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการประเมินความแปรผันของคุณภาพน้ำผิวดินตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย / Arommanee Udomkitwattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 120. Application of Geo-informations and universal soil loss equation for soil macro nutrient and carbon loss evaluation in Mae Chan watershed, Chiang Rai Province = การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศและสมการการสูญเสียดินสากลเพื่อการประเมินการสูญเสียธาตุอาหารหลักและคาร์บอนในดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่จัน จ.เชียงราย / Nutthaporn Somboonsub
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 121. Application of greenhouse model for mushroom substrate disinfection : improvement on design and efficiency = การประยุกต์ชุดครอบเรือนกระจกพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในวัสดุเพาะเห็ดกรณีศึกษาการปรับปรุงรูปแบบและประสิทธิภาพของชุดครอบเรือนกระจก / Achara Prasatsrisupap
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 122. Application of in vitro narrow leaved cattail pollen growth for industrial effluent toxicity testing = การประยุกต์ใช้ละอองเรณูธูปฤาษีทดสอบความเป็นพิษของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม / Natagarn Tongphanpharn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 123. Application of individual based forest GAP model for Sal forest in Nepal / Dipak Jnawali
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 124. Application of life cycle assessment in organic rice production = การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตในการผลิตข้าวอินทรีย์ / Jutharat Klinkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 125. Application of Markov-cellular automata and social models for land use prediction in central Petchaburi watershed, Thailand = การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางสังคมและมาร์คอฟ-เซลลูลาร์ออโตมาตาเพื่อคาดการณ์การใช้ที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนกลาง ประเทศไทย / Kitsanai Charoenjit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 126. Application of Neuro-genetic optimizer for sediment forecasting in Lam Phra Phloeng reservoir = การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Neuro-genetic optimizer เพื่อคาดการณ์ปริมาณตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง / Thanyalak Iamnarongrit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 127. Application of potential surface analysis and logistic regrssion model for landslide risk assessment in Uttaradit province = การประยุกต์ใช้แบบจำลองการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่และสมการถดถอยลอจิสติกเพื่อการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์ / Napathida Hunhaboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 128. Application of remote sensing and geographic information system for estimation of soil organic matter in Nakhonpratom province = การประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประมาณค่าอินทรียวัตถุในดินบริเวณจังหวัดนครปฐม / Pasu Kongapai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 129. Application of Soil and Water Assessment Tool (SWAT Model) for water balance studies of Songkhla Lake basin = การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Soil and Water Assessment Tool (SWAT Model) เพื่อการศึกษาสมดุลของน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา / Limchai Prachayasittikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 130. Application of waste from steel production industry in polyester resin = การนำของเหลือจากโรงงานผลิตเหล็กมาใช้ในงานโพลีเอสเตอร์เรซิน / Apichai Amonpisut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 131. Applying adaptive community forest management in Nepal : Silviculture demonstration plot perspective : a case study of Nureni Chisapani Community Forest user group, Makwanpur, Central Nepal / Rajendra Man Singh Bhandari
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 132. Appropriate alternative fuels for improving air quality, case study : biodiesel = การใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่เหมาะสมเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอากาศ กรณีศึกษา : ไบโอดีเซล / Apiradee Keeratimateekorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 133. Appropriate guideline for people participation in the promotion of primary health care case study : Amphoe Pak Chong = แนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานสาธารณสุขมูลฐาน : กรณีศึกษาอำเภอปากช่อง / Viroj Lengrugsa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 134. Appropriate linkage for drainage retention area in Lam Takhong watershed, Nakhon Ratchasima province, Thailand = ระบบการระบายน้ำที่เหมาะสมต่อการเป็นพื้นที่หน่วงน้ำ ของลุ่มน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย / Paween Panyaphol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 135. Appropriate technology assessment for factors affecting the decreasing of pulmonary function of traffic policemen in inner Bangkok Metropolitan area : a case study of Metropolitan Police Division 6 = การประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของสมรรถภาพปอดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน กรณีศึกษากองบังคับการตำรวจนครบาล 6 / Pol.Capt. Natthakit Siriwongthawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 136. Appropriate technology evaluation for oil palm by-products utilization in Krabi province = การประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการใช้ประโยชน์วัสดุพลอยได้จากปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระปี่ / Areerat Katemanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 137. Appropriate technology for artificial nest construction based on hornbill perception in Budo-Sungai Padee National Park, Narathivat province, Thailand = เทคโนโลยีการผลิตโพรงเทียมที่เหมาะสมต่อการยอมรับของนกเงือกในอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย / Chakorn Pasuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 138. Area management approach for long-tailed macaque (Macaca fascieularis) conservation by community participation of Ban Bang Nam Won, Bang Rorad sub-district, Muang district, Samut Sakhorn province = แนวทางการจัดพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ลิงแสมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของบ้านบางน้ำวน ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร / Sirada Pongsuksawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 139. Artificial neural networks predicition of PM10 case study : Bangkok area = การพยากรณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียมพื้นที่ศึกษา : บริเวณกรุงเทพมหานคร / Wanlop Visithamakun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 140. Assessing arsenic contamination awareness of groundwater dependent residents in the Hanoi area, Vietnam / Tran Trung Kien
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 141. Assessment and development scheme of coal mining reclamation in East Kalimantan, Indonesia / Rina Kristanti
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 142. Assessment of community business performance achievement : a case study of OTOP enterprises for food products = การประเมินความสำเร็จธุรกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มชุมชนผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร / Pawanrat Sammasut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 143. Assessment of non-exhaust PM10 level and its composition at the roadside locations in Bangkok = การประเมินระดับของอนุภาคฝุ่นขนาด 10 ไมครอน ที่ไม่ได้เกิดจากไอเสียรถยนต์และองค์ประกอบที่บริเวณริมถนนในเขตกรุงเทพมหานคร / Supawan Intoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 144. Attitude of industrial entrepreneur toward utilization of chlorinated water substituting for groundwater as a factor of production : a case study of Krathumban district, Samutsakorn = เจตคติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อการใช้น้ำประปาเป็นปัจจัยการผลิตทดแทนน้ำบาดาล : กรณีศึกษาอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร / Wuttinant Nanthaprayoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 145. Available soil moisture simulation model for some upland crops = แบบจำลองความชื้นดินที่เป็นประโยชน์สำหรับพืชไร่ / Suwit Ratanakij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 146. Baseline for the cultivation of native oil rich alga (Botryococcus braunii), as the potential source of the biocrude oil productions in, Thailand = แนวทางพื้นฐานสำหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายน้ำมันซึ่งเป็นสายพันธุ์ธรรมชาติ (botryococcus braunii) เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำมันจากสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย / Raywadee Vongprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 147. Benefit cost analysis of regid polyurethane foam scrap reutilization : a case study in surfboard manufacturing = การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลกำไรในการนำริจิดโพลียูรีเทนโฟมมาใช้ประโยชน์ใหม่ : กรณีศึกษาการผลิตกระดานโต้คลื่น / Yuwarin Tattiam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 148. Benefit of using rice for local whisky production : case study of Maetun subdistrict, Omkoi, Chiangmai province = ผลตอบแทนจากการใช้ข้าวเพื่อการผลิตสุราท้องถิ่น : กรณีศึกษา ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / Teeranong Sakulsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 149. Bicycle use of residentes and tourists in Songkhla municipal area : suitable bicycle routes and patterns = การใช้จักรยานของประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา : เส้นทางและรูปแบบทางจักรยานที่เหมาะสม / Chommada Srinuan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 150. Biodegradation of organic matter contaminated sediment from shrimp farming by Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis = การย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนตะกอนดินจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยแบคทีเรีย Bacillus subtilis และ Bacillus licheniformis / Kongkiat Panprommin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 151. Biodesulfurization of dibenzotheophene by Cryptococcus laurentii = การกำจัด Dibenzothiophene ด้วยวิธีทางชีวภาพ โดย Cryptococcus laurentii / Warunee Kaewboran
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 152. Biogas and its impact on the rural development : a socio-economic analysis of Thai rural households / by Pisit Sukreeyapongse
    Abstract

 153. Biogas production from fruit and vegetable wastes mixed with cow manure by using a low-solids anaerobic digester = การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษผักและผลไม้ผสมกับมูลโคโดยการใช้ถังย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศประเภทปริมาณของแข็งต่ำ / Jarassri Rungvichaniwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 154. Biology and efficiency of small water bug (Sphaeroderma molestum (DUF.)) in the control of golden apple snail (Pomacea canaliculata) = ชีววิทยาและประสิทธิภาพของมวนแมลงดาสวนในการกำจัดหอยโข่งอเมริกาใต้ / Sayam Aroonsrimorakot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 155. Biomass and carbon equations in four tree species in degraded mixed deciduous forest, Sai Yok, Kanchanaburi = สมการมวลชีวภาพและคาร์บอนของไม้ยืนต้น 4 ชนิดพันธุ์ในป่าผสมผลัดใบที่เคยถูกทำลาย บริเณอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / Patthanan Porkar
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 156. Biomass production from fast growing tree plantation = ผลิตผลมวลชีวภาพจากการปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็ว / Somkiat Klunklin
    Abstract

 157. Briquette fuel made from coffee residue = เชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากกาแฟ / Nopporn Sudjaitham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 158. Burden of diseases of Malaria under climate change scenarios in Thailand = ภาระโรคของมาลาเรียในประเทศไทยภายใต้สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง / Chayut Pinichka
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 159. Cadmium analysis in pig farm and canal system of the Mae Klong river = การวิเคราะห์แคดเมียมในฟาร์มสุกรและระบบคลองของแม่น้ำแม่กลอง / Mukda Phatthanawanichchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 160. Cancer risk assessment of arsenic toxicity on utilization or storage of pulverized fly ash from Mae Moh lignite power plant, Northern Thailand = การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งจากความเป็นพิษของสารหนูในเถ้าลอยเมื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือกองทิ้งของโรงไฟฟ้าแม่เมาะภาคเหนือของประเทศไทย / Major Saranyu Viriyavejakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 161. Carbon distribution in mangrove area of Thung Kha Estuary, Chumphon province = การกระจายของคาร์บอนในพื้นที่ป่าชายเลนอ่าวทุ่งคา จังหวัดชุมพร / Kumnoung Jindanuch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 162. Carbon footprint of Mahidol Wittayanusorn School Public Organization Nakorn Pathom = คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จังหวัดนครปฐม / Malinee Raksamani
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 163. Carbon monoxide dispersion in urban streets / Orathai Jenwitheesuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 164. Carbon sequestration in cassava and para rubber plantation, Rayong province = ปริมาณการสะสมคาร์บอนในมันสำปะหลังและยางพารา จังหวัดระยอง / Pennapa Kongrattanachok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 165. Carbon sinks in rubber plantations of Klaeng district, Rayong province, Thailand = ปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในสวนยางพาราบริเวณพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง / Sasithorn Yoosuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 166. Carbon stocks in soil of mixed deciduous forest and teak plantaion = การศึกษาปริมาณคาร์บอนในดินของป่าเบญจพรรณและสวนป่าสัก / Waetanee Tangsinmankong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 167. Carbon storage in forest ecosystems of Popa Mountain Park, Myanmar / Helen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 168. Cellular Automata for predicting mangrove forest area changes : a case study of Ban Laem district, Phetchaburi province = การใช้แบบจำลอง Cellular Automata ในการคาดการการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลน : กรณีศึกษา อำเภอบ้านแหลม จ. เพชรบุรี / Noppon Choosri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 169. Certificate of stewardship contract and watershed management : a comparative study between participants and non-participants of integrated social forestry program / Pricillo G. Barrameda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 170. Coastal erosion related to hydro-meteorological regimes at Pak Phanang Bay, Nakhon Si Thammarat province = การกัดเซาะชายฝั่งที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยาบริเวณปากอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช / Noppol Arunrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 171. Coastal households adaptation to sea level rise using financial self-service cooperative (microfinance) = การประยุกต์ใช้สถาบันการเงินชุมชนเพื่อการปรับตัวของครัวเรือนชายฝั่งต่อผลพระทบจากภาวะน้ำทะเลท่วมถึง / Amornpun Kulpraneet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 172. Coastal wetland detection by remote sensing in Phetchaburi Basin = การตรวจหาพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลด้วยการสำรวจระยะไกลบริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรี / Waranyoo Bunmak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 173. Color and total suspended solid removal from textile wastewater using alum sludge with natural polymer from Tamarind-kernel or Litchi-kernel by coagulation and flocculation = การกำจัดสีและของแข็งแขวนลอยทั้งหมดในน้ำเสียจากโรงงานสิ่งทอด้วยตะกอนสารส้มร่วมกับพอลิเมอร์ธรรมชาติ จากเมล็ดมะขามหรือเมล็ดลิ้นจี่โดยการสร้างและรวมตะกอน / Panitta Hirayaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 174. Color removal from textile dye wastewater by electrochemical process = การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อม โดยกระบวนการไฟฟ้าเคมี / Duangta Kitkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 175. Color removal of textile wastewater by coagulation-floculation using alum and tamarind-kernel powder = การศึกษาการกำจัดสีย้อมสิ่งทอโดยสารส้มและผงเมล็ดมะขามโดยกระบวนการสร้างและรวมตะกอน / Yuwadee Ketmanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 176. Combinative applicational energy between solar and electrical energy for zingiber officinale roscoe drying process = การประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนร่วมระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าในการอบแห้งขิง / Chaow Euafua
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 177. Comparative analysis on economic return including carbon storage value from Rhizophora Apiculata plantations for conservation and commercial purposes in Pattani province = การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของสวนป่าโกงกางใบเล็กแบบอนุรักษ์และแบบเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานี โดยคิดรวมมูลค่าการสะสมคาร์บอน / Tanapoom Chanprapai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 178. Comparative studies of growth rate in feedstuffs of finishing beef cattle with, concentrates and roughage (pineapple waste) = การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตในการใช้อาหารข้นต่างสูตรร่วมกับเปลือกสัปปะรด เพื่อการขุนโคเนื้อคุณภาพสูง / T. Thamsit Sitthisakol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 179. Comparative study between the central and the on-site treatment of domestic wastewater in Bangkok Metropolitan a case study : sub-zone 2-A (Bangruk and some part of Pathumwan) = การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระบบกำจัดศูนย์กลางกับระบบกำจัดย่อยในการบำบัดน้ำเสียชุมชนของกรุงเทพมหานคร / Usa Charuthawai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 180. Comparative study for improvement of environmental science program toward quality assurance = การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา / Chakri Sirirak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 181. Comparative study of water quality observed from shallow walls in the nearby area of a waste disposal site, Kamphaengsaen, Nakhonpathom province, Thailand = การศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณภาพน้ำใต้ดินระดับตื้นจากพื้นที่กลบฝังขยะมูลฝอย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย / Nusanat Kamsuka
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 182. Comparative study on engineering properties of bambusa nana roxb between open-air drying, boiling and hot-air drying process for furniture works = การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของไม้ไผ่เลี้ยงระหว่างการผึ่งแดด การต้มเดือด และการอบแห้งเพื่อใช้ในงานเครื่องเรือน / Wutticahi Amphalop
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 183. Comparative study on heavy metal biosorption of calcium alginate and polyethylenimine immobilized Saccharomyces cerevisiae = การเปรียบเทียบการดูดซับโลหะหนักของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ที่ผ่านการตรึงด้วย แคลเซียมแอลจีเนตและโพลีเอทธีลีนเอมีน / Parin Kularb
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 184. Comparative study on the fermentation of sato by mixed pure culture microorganism and yeast cake = การศึกษาเปรียบเทียบการหมักสาโทด้วยเชื้อผสมของจุลินทรีย์บริสุทธิ์และลูกแป้ง / Wachirapa Kheowrod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 185. Comparative study with the optimum in economics and energy for integrated farming complex for Thailand by consideration of the size of rice mill = การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและพลังงาน ของฟาร์มแบบเบ็ดเสร็จสำหรับประเทศไทย จากขนาดของโรงสี / Somsak Chaitsarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 186. Comparing biogas utilization between generating electricity and upgrading for use as vehicle fuel = เปรียบเทียบความเป็นไปได้ของโครงการระหว่างการนำก๊าซชีวภาพไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและการปรับปรุงก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ / Wimolsri Duangthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 187. Comparison of economic benefit and environment of marine shrimp culture in seawater irrigated and non-irrigated areas at Kung Krabaen bay = การเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมของการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในและนอกโครงการระบบชลประทานน้ำเค็มอ่าวคุ้งกระเบน / Sumalee Ngamlertnaphaphorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 188. Comparison of electricity usage behavior between trainees and mass media receivers : an application of planned behavior theory = การเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าระหว่างผู้รับการอบรมและผู้รับสื่อ : ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน / Tanarat Thiengkamol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 189. Comparison of plankton community structure occuring in Mahidol University, Salaya Campus and an agricultural area, Phutthamonthon district, Nakhon Pathom province = การเปรียบเทียบโครงสร้างประชากรของแพลงก์ตอน ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาและเขตพื้นที่เกษตรกรรมในอำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม / Preecha Pachunchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 190. Comparison study of participation in electricity saving in household of employees in the electricity generating authority of Thailand with and without electrictiy chage subsidy = การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ได้รับและไม่ได้รับและไม่ได้รับเงินยังชีพประเภทค่ากระแสไฟฟ้า / Patchaya Tulatong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 191. Comparison study on applied 4 techniques to identify the changes of an environmental quality, case study : Ban Haeng lignite mining project = การศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์เทคนิค 4 รูปแบบ เพื่อบ่งชี้การเปลี่ยนแปปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โครงการเหมืองถ่านหินบ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง / Jintana Kuttasirisuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 192. Computer program prototype for diagnosis of water quality related diseases of goldfish (Carassius auratus) in aquarium = โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้นแบบเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคของปลาทอง (Carassius auratus) ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำในตู้เลี้ยง / Teerasak Mataderm
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 193. Computer software for assisting biological identification = โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการระบุชนิดสิ่งมีชีวิต / Attasit Thipsongkhroh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 194. Consequences of crime reduction from improving physical environment = ผลของการลดอาชญากรรมจาการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ / Chanathit Kaewumporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 195. Contingent valuation of wetland biodiversity : a case study of Don Hoi Lot (Intertidal Flat) = การสำรวจความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด / Amornpun Kulpraneet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 196. Controlling microbial growth on waterborne coating film by reduction of water absorption = การควบคุมการเจริญของเชื้อราและตะใคร่บนฟิล์มสีน้ำพลาสติกโดยลดความสามารถในการดูดซึมน้ำของฟิล์มสี / Khokhwan Israngkura N.A.
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 197. Corporate environmentalism and performances : the frozen seafood processing industry in Thailand = การบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน : อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็งในประเทศไทย / Watchaneeporn Setthasakko
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 198. Correlation among the factors influencing urban growth case study : Bangkhen district, Bangkok = ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทำให้เมืองขยายตัวกรณีศึกษา : เขตบางเขน กรุงเทพฯ / Asnee Thaosuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 199. Correlation between exopolymer production and resistance to cadmium toxicity in cadmium resistant bacterium, Ralstonia sp. TAK1 = ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการต้านทานแคดเมียมและ exopolymer ที่ผลิตจากแบคทีเรียที่สามารถต้านทานแคดเมียม (Ralstonia sp. TAK1) / by Anchulee watcharamusik
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 200. Correlation between microbiological indoor air quality and air conditioning systems in hospital buildings = ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศด้านจุลชีววิทยาและระบบปรับอากาศของอาคารในโรงพยาบาล / Kanlaya Janprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 201. Correlative study of chemical and physical characteristics of soil and their influence on pinus kesiya tree-rings : case study of Phu Kradung and Nam Nao National Parks, Thailand = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางเคมีและกายภาพของดินกับอิทธิพลที่มีต่อวงปีของไม้สนสามใบ : กรณีศึกษาที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงและน้ำหนาวประเทศไทย / Sakunyut Sarutanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 202. Correlative study of pinus tree ring-widths and climatic variables case study : Nam Nao and Phu Kradung National Parks, Thailand = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของวงปีไม้สนกับตัวแปรด้านอากาศ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติ น้ำหนาว และภูกระดึงประเทศไทย / Saran Boonchirdchoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 203. Correlative study of Surian (Toona febrifuga M. Roem) tree-ring widths at Khao Pu-Khao Ya National park with climate and ENSO = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างวงปีไม้สุเหรียญ (Toona febrifuga M. Roem) กับสภาพภูมิอากาศและปรากฎการณ์ ENSO ที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า / Peeranart Kiddee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 204. Correlative study of teak ring width and climatological data from Srisatchanalai area, Northern Thailand = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างวงปีไม้สักกับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ศรีสัชนาลัยภาคเหนือ ประเทศไทย / Sumitra Phanijkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 205. Cost-benefit analysis of renewable energy pilot project for sustainable tourism at Phu Kradueng National Park, Thailand = การวิเคราะห์โครงการต้นแบบพลังงานทดแทนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ประเทศไทย / Roypimjai Jaimun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 206. Cremation management : appropriate practices in Bangkok metropolis, Thailand = การจัดการศพ : แนวปฏิบัติที่เหมาะสมในกรุงเทพมหานคร / Orawon Passornsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 207. Criteria and guidelines of appropriate technology for river bank erosion control case study : Chaophraya river, Nakhonsawan province = เกณฑ์และแนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับควบคุมการพังทลายของดินริมฝั่งแม่น้ำกรณีศึกษา : แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ / Ubonpun Promprangchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 208. Criteria creation for management evaluation of Thai home stay : a case study of Ubonratchathani province, Thailand = การสร้างหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินการจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ไทย : กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย / Wipada Unlumlert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 209. Criteria ranking for setting up forest community with field test at Sa Ma Kae community forest, Srisawat, Kanchanaburi province, Thailand = เกณฑ์ที่เหมาะสมในการยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนตามร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านสะมะแอ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี / Nuttee Rajpreeja
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 210. Crop residues : the alternatives end-uses = วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร : แนวทางการจัดใช้ประโยชน์ / Saeng Tosrisavatkasem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 211. Crop water requirement and water irrigated in a paddy field : a case study in Saraburi province = การศึกษาความต้องการใช้น้ำของข้าวและการอำนวยน้ำชลประทาน : กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี / Panida Thanaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 212. Cropping system design case study of Huai Nam Chone Irrigation Area Kao Hinsorn Subdistrict, Phanomsarakam District = การออกแบบระบบการปลูกพืชกรณีศึกษา : เขตเกษตรกรรมชลประทาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา / Kasem Kulpradit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 213. Cryopreservation of young Platycerium Ridleyi H.Christ Sporophytes = การเก็บรักษาต้นอ่อนชายผ้าสีดาเขากวางใบตั้งที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง / Supaporn Rodpradit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 214. Cultivation of Shiitake (Lentinus edodes (Berk.) Sing.)) on sawdust substrates of various wood species in polythene bags = การเพาะเห็ดหอม (Lentinus edodes (Berk.)) ในขี้เลื่อยของไม้ต่างชนิดกันในถุงพลาสติก / Chadaporn Lertprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 215. Cultivation of Spirulina sp. in bioextract from water hyacinth = การเพาะเเลี้ยงสาหร่าย Spirulina sp. ในน้ำสกัดชีวภาพจากผักตบชวา /cUsa Boonyalesnirun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 216. Cytotoxicity testing of various chemical substances using in vitro grown cattail pollen tubes = การทดสอบความเป็นพิษของสารเคมี โดยการใช้การงอกของละอองเรณูธูปฤาษีเป็นดัชนี / Patinya Sukwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 217. Decision on helmet use by riders and passengers in motorcycle taxi services case study : Ayuthaya Municipality Ayuthaya province = การตัดสินใจเลือกใช้หมวกนิรภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครนครศรีอยุธยา / Police Captain Anek Pongsawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 218. Decision support system development for choosing tourist destinations = การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเลือกสถานที่ท่องเที่ยว / Sanicha Pinyocheep
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 219. Decision support system for domestic wastewater treatment system selection = ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเลือกระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน / Junlapong Junlawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 220. Decision support system for the procurement of municipal solid waste collection trucks : case study in Bangkok = ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย : กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร / Patcharin Lorartayakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 221. Decolorization of reactive dye wastewater from a dyeing factory, by electrochemical process = การบำบัดสีในน้ำสีรีแอกทีฟจากโรงงานฟอกย้อมโดยกระบวนการไฟฟ้าเคมี / Dussadee Tanjariyanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 222. Decomposition of toxic scum, toxic cyanobacterial cells and dissolved cyanotoxins = การย่อยสลายมวล เซลล์ และสารพิษของไซยาโนแบคทีเรีย / Asira Munkhong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 223. Demand of wooden toy for kindergarten in school of Bangkok = ความต้องการของเล่นไม้สำหรับเด็กอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร / Supapron Pornthep
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 224. Dendroclimatological studies of teak (Tectona grandis L.) : a case study in Mae Hong Son province, Thailand = การศึกษาด้านรุกขภูมิอากาศในไม้สัก : กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย / Kritsadapan Palakit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 225. Design and construction bamboo water-closet = ศึกษาออกแบบและสร้างหัวส้วมไม้ไผ่ / Krissanachai Reingjab
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 226. Design of a vegetable oil fuel warming system for use in diesel engine = การออกแบบระบบอุ่นน้ำมันพืชเพื่อใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล / Warabut Rapipan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 227. Determination of carbon sequestration and storage capacity of Eucalyptus plantation in Sra Kaew province, Thailand using remote sensing / Catherine Onida Iglesias
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 228. Determination of oil and hydrocarbon from latex plants for liquid fuel = การหาปริมาณน้ำมันและสารไฮโดรคาร์บอนจากพืชน้ำยางเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเหลว / Kamolrat Photi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 229. Development of a health facility building information model, Ministry of Public Helath for measurement and improvement of energy performance = การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศของอาคารสถานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อการตรวจวัดและปรับปรุงสมรรถภาพด้านพลังงาน / Nuttasit Somboonwit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 230. Development of a logistics system for the giant freshwater prawn business in Nakhonpathong province, Thailand = การพัฒนาระบบลอจิสติกส์ธุรกิจกุ้งก้ามกรามในพื้นที่จังหวัดนครปฐม / Kittinun Boonrod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 231. Development of a poverty knowledge network map for Chainat province = การพัฒนาระบบแผนที่เครือข่ายความรู้ความยากจนจังหวัดชัยนาท / Pawida Ruensap
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 232. Development of a solid waste management information system for the Pollution Control Department = การพัฒนาระบบสารสนเทศสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย / Usa Pikulthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 233. Development of computer assisted instruction of genus anas linnaeus at Ban Moh Lake Saraburi province = การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องนกเป็ดน้ำบริเวณทะเลสาบบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี / Kalyanee Kullawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 234. Development of diffusive sampler for volatile organic compounds in ambient air = การพัฒนาดิฟฟูซิพแซมเปอร์สำหรับเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศ / Wanna Laowagul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 235. Development of empirical modeling for nitrogen dioxide prediction in Thailand = การพัฒนาแบบจำลอง empirical เพื่อใช้ทำนายค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ ในประเทศไทย / Woraphan Puchanyaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 236. Development of health risk assessment model from cadmium contamination : case study Ban Pa Dae, Tombon Pratatpadang, Mae-Sod district, Tak province = การพัฒนาแบบจำลองการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการได้รับสารแคดเมียม : กรณีศึกษา บ้านพะเต๊ะ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / Pakorn Saksri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 237. Development of human power driven vehicle = การพัฒนายานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานมนุษย์ / Parinya Bungtim
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 238. Development of kinetic energy turbine for water utilization in agricultural activities : case study of agricutural activities in Nakhonsawan province = การพัฒนาเครื่องกังหันพลังงานน้ำเพื่อใช้ในกิจการเกษตร : กรณีศึกษาการใช้พลังงานน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ / Thanin Boubout
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 239. Development of optical equipment for satellite image interpretation = การพัฒนาอุปกรณ์การแปลความหมายจากภาพถ่ายดาวเทียม / Somchai Kitsrivoraphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 240. Development of protein replacement from aquatic plants in aquatic animal feed = การพัฒนาโปรตีนทดแทนในอาหารสัตว์น้ำจากพรรณไม้น้ำ / Jeeruttorn Moonsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 241. Development of quantitative environmental impact assessment methodology as a decision making tool for development project appraisal / by Mongkol Prasartseree
    Abstract

 242. Development of socio-eco-efficency indicators for assessment of industrial waste from industrial estate in Map Ta Phut area, Rayong province, Thailand= การพัฒนาดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สังคม สำหรับการประเมินการของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ประเทศไทย / Ariya Hongpokaphun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 243. Direct use values of wetland resources to inhabitants in the buffer zone of Koshi Tappu Wildlife Reserve, Nepal / Bhogendra Rayamajhi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 244. Dispersion of cadmium resistant bacteria in cadmium contaminated soils at Mae Sot district, Tak province = การกระจายของแบคทีเรียต้านทานแคดเมียมในดินปนเปื้อนแคดเมียบริเวณอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / Soiratchaneekorn Ruanchaiman
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 245. Distribution and accumulation of some heavy metals in greasyback shrimp, Metapenaeus ensis (de Haan, 1844) from markets of the upper gulf of Thailand = การกระจายและการสะสมโลหะหนักบางชนิดในกุ้งตะกาด, Metapenaeus ensis(de Haan, 1844) จากตลาดบริเวณอ่าวไทยตอนบน/ Nuntawat Monboonpitak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 246. Dormitory wastewater treatment by the onsite septic-anaerobic filter system = การบำบัดน้ำเสียจากหอพักด้วยระบบถังเกรอะ-ถังกรองไร้อากาศ ชนิดติดกับที่ / Busmaporn Chaiwanichya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 247. Drivers and outcomes of a shift to sustainable food systems : a study of organic farmers' communities in Yasothon province, Thailand / Alexander Harrow Kaufman
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 248. Drought risk area assessment based on indices variation in Tak province, Thailand using geo-informatics = การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จังหวัดตาก ประเทศไทย ตามความแปรผันของดัชนีโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ / Sureerat Khongsanun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 249. Eastern philosophy of ecotourism management model in Mae Hong Son province, Thailand = การศึกษาปรัชญาตะวันออกซึ่งเป็นแบบจำลองในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน / Wilasinee Anomasiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 250. Eco-efficency evaluation of hospital in Ho Chi Minh city, Vietnam / Le Ngoc Diep
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 251. Eco-efficiency assessment as a suport tool for clearner technoloyg : case study of the canned pineapple industry in Thailand = การใช้ตัวประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการทำเทคโนโลยีสะอาดใน : กรณีศึกษาโรงงานสับปะรดกระป๋องในประเทศไทย / Kamonporn Dechpong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 252. Eco-efficiency evaluation of petroleum and petrochemical group in the Map Ta Phut industrial estate, Rayong province, Thailand = การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประเทศเทย / Korkiat kertpakpraek
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 253. Ecological study on acrostichum aureum of mangrove forest in Samut Prakan province = การศึกษานิเวศวิทยาปรงทะเลในป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ / Sudavon Yodsnaha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 254. Economic evaluation of electrical pumping irrigation project : a case study of Nakhon Si Thammarat province = การประเมินโครงการทางเศรษฐกิจของโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช / Chaiwut Sengnui
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 255. Economic feasibility of cashew nut production in the Northeastern Thailand = การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกมะม่วงหิมพานต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / Boonklar Jinanusilprasart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 256. Economic valuation of mangrove forest : a case study of Klong Tam-Ru sub-district, Muang district, Chonburi province = การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชายเลน ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี / Siriporn Phuviriyakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 257. Effect of barnacle attachment on survival and growth rate of mangrove seedlings in the newly-formed mudflat at Klong Kone, Samut Songkhram province = ผลกระทบของเพรียงที่มีต่ออัตราการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตของกล้าไม้ป่าชายเลนที่ปลูกในพื้นที่ดินเลนงอกใหม่ ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม / Thitinant Sristhita
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 258. Effect of COD, pH and salinity on the development and wastewater treatment efficiencies of Vetiveria Zizanioides nash in constructed wetland system = ผลกระทบของ COD, ความเป็นกรด-เบส และ ความเค็มต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของหญ้าแฝกในระบบ บึงประดิษฐ์ / Jittima Kittihanasak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 259. Effect of mixed nitrogen fertilizer on carbon sequestration of some photo-insensitive rice varieties in paddy field, Pathum Thani province = ผลของปุ๋ยผสมไนโตรเจนต่อการกักเก็บคาร์บอนของข้าวไม่ไวต่อแสงบางพันธุ์ในนาข้าว จังหวัดปทุมธานี / Nuanchan Eaimpraphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 260. Effect of pH on biodesulfurization of dibenzothiophene in fuel oil = ผลของ pH ที่มีต่อการย่อยสลาย dibenzothiophene ในน้ำมันเตาโดยจุลินทรีย์ / Juthamas Sangkome
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 261. Effect of temperature on biodesulfurization of dibenzothiophene in fuel oil = ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการกำจัดไดเบนโซไธโอฟีนในน้ำมันเตาโดยวิธีทางชีวภาพ / Patchara Kosolchaiyabutr
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 262. Effect of the crude extract from Vitex glabrata R.Br. on molting, growth and ovaries development of Macrobrachium rosenbergii De Man. (Decapoda : Palaemonidae) / by Sumeth Chaiwatcharakool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 263. Effect of using trichlorfon and pirimiphos-methyl on dried fish = ผลของการใช้ไตรคลอร์ฟอนและพิริมิฟอส-เมทธิลต่อปลาแห้ง / Jintana Poomongkutchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 264. Effectiveness of the community enterprise performance at Amphoe Thayang, Phetchaburi province, Thailand = ประสิทธิผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนภายในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี / Nutree Glinson
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 265. Effects of biologically produced surfactants on biodegradation of petroleum hydrocarbons = ผลของสารลดแรงตึงผิวทางชีววิทยาที่มีผลต่อการย่อยสลายของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน / Charin Sripetch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 266. Effects of chitosan on Fusarium Solani causative a soybean related-sudden death syndrome pathogen = ผลของไคโตแซนต่อรา Fusarium Solani สาเหตุของโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคเร่งตายในถั่วเหลือง / Kanignun Kotchadat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 267. Effects of earthworm Polypheretima elongata on physical and chemical properties of saline soil in abandoned shrimp farm = ผลของการใช้ไส้เดือนดิน Polypheretima elongata ต่อคุณสมบัติทางด้านกายภาพและเคมีบางประการของดินเค็มนากุ้งร้าง / Jarupan Chunuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 268. Effects of lime on soil chemical properties and rice growth of acid sulphate soils in Narathiwat province = อิทธิพลของปูนที่มีผลต่อคุณสมบัติทางเคมีของดินและการเจริญเติบโตของข้าวที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัดในจังหวัดนราธิวาส / Somsot Dumnoenngam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 269. Effects of neem seed kernel extract on Bradyrhizobium species cultures and on Bradyrhizobium species nitrogen fixation and nodulation of yard-long bean (Vigna sinensis var. sesquipendalis) = ผลกระทบของการใช้สารสกัดจากเมล็ดในของสะเดาต่อการเจริญและการตรึงไนโตรเจนของเชื้อไรโซเบียมและการเกิดปมของถั่วฝักยาว / Sudsiri Katatikorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 270. Effects of suspended sediments quantity on survival and growth rate of seagrass : Halodule pinifolia = ผลกระทบของปริมาณตะกอนแขวนลอยต่ออัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล Halodule pinifolia / Wiboonwan Saenwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 271. Effects of the crude extracts of molting hormone (ecdysteroid) from some plants in Thailand on the molt cycle of the giant tiger prawn : Penaeus monodon fabricius = ผลของสารสกัดฮอร์โมนลอกคราบจากพืชบางชนิดของไทยต่อการลอกคราบของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) / Sumaitt Putchakarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 272. Efficacy of volatile oils derived from cymbopogon citratus, cymbopogon nardus and litsea cubera against mosquitoes = ประสิทธิภาพการป้องกันยุงของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ ตะไคร้หอม และตะไคร้ต้น / Oramon Santiwitchaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 273. Efficiency of antagonistic microorganisms to biocontrol of anthracnose disease in Dendrobium Sp. = ประสิทธิภาพจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในกล้วยไม้สกุลหวาย / Uraiwan Akrapikulchart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 274. Efficiency of chromium adsorption by used coffee grounds = ประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักโครเมียมโดยกากกาแฟที่ผ่านการใช้ประโยชน์ / Manoros Haohan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 275. Efficiency of vermiculite and imitative zeolite in the removal of cesium and iodine by ion exchange = การทดสอบประสิทธิภาพของเวอร์มิคูไลท์และซีโอไลท์เทียมในการดูดจับซีเซียมและไอโอดีนโดยการแลกเปลี่ยนไออน / Porntip Chaiwattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 276. Efficiency of wastewater treatment system in pig farm for stabilization pond and anaerobic filter = ประสิทธิภาพของระบบน้ำเสียในฟาร์มสุกรแบบบ่อปรับสภาพตามธรรมชาติและแบบถังกรองไร้อากาศ / Sumana Maneepitak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 277. Electricity generation policy options for long-term climate change management in Thailand : multi-stakeholders' attitudes and multi-criteria analysis = ทางเลือกเชิงนโยบายการผลิตไฟฟ้าร่วมกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวของประเทศไทยทัศนคติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการวิเคราะห์แบบหลายหลักเกณฑ์ / Wiriya Puntub
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 278. Electromagnetic field and charged particles in ambient air near high voltage powerline = สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าในบรรยากาศบริเวณใกล้กับสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูง / Cheewin Sitthisriong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 279. End of life vehicles directive and evaluation of potential management of Thai automotive industry = ระเบียบยานยนต์ที่หมดอายุและการประเมินศักยภาพในการจัดการของอุตสาหกรรมยายนต์ไทย / Sirirat Akaraj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 280. Energy analysis of maize production : a comparative study between open-pollinated and hybrid varieties in North and Northeast of Thailand = การวิเคราะห์พลังงานในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เปรียบเทียบระหว่างพันธุ์ผสมเปิดและพันธุ์ลูกผสมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / Intanin Angpitugphand
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 281. Energy consumption in rice land preparation : a case study in Central and Northeastern regions of Thailand = พลังงานที่ใช้ในการเตรียมดินเพื่อปลูกข้าว : กรณีศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย / Surin Ongsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 282. Energy demand in post harvest activities : a case study of maize = ความต้องการพลังงานในกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว กรณีศึกษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ / Dilokruch Thangsupanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 283. Energy efficient measures for hot water supply in office buildings = แนวทางการจัดหาและใช้น้ำร้อนที่เหมาะสมจากการใช้กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าในสำนักงาน / Tinawat Marukpitak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 284. Energy equation of rice production / Poonsab Samootsakorn
    Abstract

 285. Energy system planning for sorghum production in Thailand = รูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อการเพาะปลูก กรณีศึกษาการผลิตข้าวฟ่างในประเทศไทย / Kraichat Tantrakarnapa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 286. Energy-economic analytical approach pertaining to sustainable development of complex agroecosystem = วิธีการวิเคราะห์พลังงานเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนของระบบนิเวศเกษตรเชิงซ้อน / Nitima Bintammangong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 287. Engineering properties of the mixture of water treatment sludge, coal fly ash and bentonite for use as alternative landfill liner = คุณสมบัติทางวิศวกรรมของส่วนผสมจากตะกอนในการผลิตน้ำประปา เถ้าลอยจากถ่านหินและเบนโทไนท์ สำหรับใช้เป็นวัสดุกันซึมทางเลือกในหลุมฝังกลบขยะ / Nisa Rattanadilok Na Phuket
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 288. Engineering study of vetiver grass as a component of roofing shingle material = การศึกษาทางด้านวิศวกรรมของหญ้าแฝกที่เป็นส่วนผสมในการทำวัสดุมุงหลังคา / Mongkol Ketumarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 289. Engineering value and acceptance for steel wheel dual type in walk-behind tractor case study : Srisaket province in Thailand = การประเมินคุณค่าทางวิศวกรรมและการยอมรับวงล้อเหล็กกล้าแบบสองฝาประกบที่ใช้กับรถไถเดินตาม : กรณีศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย / Pudis Kiertubolpaiboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 290. Environmental cost valuation for the golden apple snail (Pomacea canaliculata Lamarck) invasion in paddy fields of Thailand = การประเมินมูลค่าต้นทุนสิ่งแวดล้อมจากการระบาดของหอยเชอรี่ในพื้นที่นาข้าวของประเทศไทย / Thammasak Phattanapuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 291. Environmental economic valuation of teak plantation in Thailand : a case study of Thongphaphum teak plantation, Kanchanaburi province = การประเมินมูลค่าเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของสวนป่าสักในประเทศไทย : กรณีศึกษาสวนป่าทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี / Auemporn Charoenporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 292. Environmental improvement productivity of reuse / recycle / recovery wastes in the petroleum and petrochemical group, Map Ta Put Industrial Estate, Thailand = อัตราการเพิ่มขึ้นของผลผลิตและสิ่งแวดล้อมของขยะใช้ซ้ำ ขยะแปรใหม่ และขยะนำกลับคืนมาใหม่ของกลุ่มปิโตรเลียมและปิโตรเคมีนิคมอุตสาหกรรมาบตาพุด ประเทศไทย / Umaporn Khwankue
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 293. Environmental modeling of organic pasture management for beef production = แบบจำลองด้านสิ่งแวดล้อมของระบบจัดการพืชอาหารสัตว์อินทรีย์เพื่อผลิตโคเนื้อ / Thumrongsakd Phonbumrung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 294. Environmental perceptions of backpackers in Thailand : implications for sustainable tourism / Rebecca S. Roberts
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 295. Environmental performance identification and evaluation for swine production = การกำหนดดัชนีชี้วัดและการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร / Kamonporn Yusabai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 296. Environmental performance indicators and ISO14001 acceptability for performance evaluation of Koh Chang Marine National = ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการยอมรับ ISO14001 เพื่อการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะช้าง / Kanokorn Saengtong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 297. Enzyme inhibition of Bacillus cereus as a tool for water toxicity testing = การใช้การยับยั้งเอนไซม์ของ Bacillus cereus ในการทดสอบความเป็นพิษของน้ำ / Kannikar Subrungrueng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 298. Estimation of dynamic suspended sediment in the river basin using artificial neural networks, : a case study of upper Lum Ta Kong basin = การประมาณค่าตะกอนแขวนลอยในลำน้ำโดยการใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม กรณีศึกษา ลุ่มน้ำลำตะคองตอนบน / Marut Ratmanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 299. Estimation of potential evapotranspiration under climate change using data mining : a case study of Thailand = การคาดการณ์ศักย์การคายระเหยของพืชอ้างอิง (ETo) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) : กรณีศึกษาประเทศไทย / Watcharapong Noimunwai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 300. Estimation of reservoir sedimentation using remote sensing = การประเมินปริมาณตะกอนในอ่างเก็บน้ำโดยใช้การสำรวจระยะไกล / Pornsiri Khanayai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 301. Estmation of PM[subscripts]10 levels from dust case study : Thailand Tobacco Monopoly = การประมาณค่าฝุ่น PM[subscripts]10 จากฝุ่นละอองทั่วไปกรณีศึกษา : โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง / Anuttara Poonkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 302. Evaluation of desertification tendency : Nakhon Ratchasima province = การประเมินแนวโน้มการเกิดพื้นที่ทะเลทราย : กรณีศึกษา จังหวัดนครราชสีมา / Nawaphat Aiemprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 303. Evaluation of eco-efficiency of iron and steel industries in Nepal / Govinda Prasad Kharel
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 304. Evaluation of monod coeffecients of anaerobic treatment : using elephant dung and granular sludge as seed sludge = การประเมินค่าสัมประสิทธิ์โมโนดของระบบบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน : กรณีศึกษาชีวมวลมูลช้างและชีวมวลตะกอนจุลินทรีย์ / Suwanprapa Malila
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 305. Evaluation of rice husk towords electricity generation for very small power plant in Roi-et province = การประเมินศักยภาพชีวมวลประเภทแกลบเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จังหวัดร้อยเอ็ด / Sermsart Singkleeprapa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 306. Evaluation of the utilization and efficiency of sustainable community environmental indicators : a case study of the municipality of Krabi, Krabi province = การประเมินการใช้และประสิทธิภาพตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : เขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ / Charnwet Chotikitsomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 307. Exopolymer produced by copper resistant bacteria and its influence on copper mobilization in contaminated soil = สาร Exopolymer ที่ผลิตโดยแบคทีเรียต้านทานทองแดงและอิทธิพลของสารต่อการเคลื่อนที่ของทองแดงในดิน / Rattananuch Chunpen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 308. Experiment on rearing penaens monodon fabricius by pellets mixed with crude extract from vitex glabrata R. Br. = การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius ด้วยอาหารผสม crude extract จากผลไข่เน่า Vitex glabrate R.Br. / Saowapa Yenchit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 309. Expert classification for age class identification of oil palm plantation in Krabi province = ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อจำแนกชั้นอายุของปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ / Jarunya Kitiphaisannon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 310. Expert classification for land cover mapping of Bang Pakong watershed = ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการจำแนกลักษณะสิ่งปกคลุมดิน บริเวณลุ่มน้ำบางปะกง / Siam Lawawirojwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 311. Expert system for diagnosis the mangosteen's disorder = ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการวินิจฉัยอาการผิดปกติของมังคุด / Juthanut Pannim
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 312. Extraction of citrus seed for control of mosquito-borne diseases larvae = การใช้สารสกัดเมล็ดส้มเขียวหวานในการควบคุมลูกน้ำยุงพาหะนำโรค / Suchada Sumroiphon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 313. Factor affecting crops selection for farmers in Kalasin province : case study of sugar cane cultivation = ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ : กรณีศึกษา การเลือกปลูกอ้อย / Peera Ruangin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 314. Factors affecting agricultural land use pattern change on the flood plain of Thachin river basin : Nakhonpathom province a case study of Kong Tawad Taiyawat sub-district and Ngewrai sub-district = ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม กรณีศึกษา : บริเวณโค้งตวัด ตำบลไทยาวาส ตำบลงิ้วราย / Samroung Jamneyom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 315. Factors affecting community paradigms for eastern sarus cranes reintroduction at Huai Jorakaemak non-hunting area, Buri Ram province = ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนทัศน์ในการยอมรับการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยในพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ / Anavin Suwanna
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 316. Factors affecting implementation of ISO 9000 and ISO 14001 of factories under the responsibility of Industrial Estate Authority of Thailand = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานภายใต้ความรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / Chanon Jitkomut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 317. Factors affecting local participation on household hazardous waste separation : a case study in Taweewattana district, Bangkok Metropolis = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือน : กรณีศึกษาเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / Vorawan Chaipaitoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 318. Factors affecting medical herb usage case study : population at Salaya, amphur Buddhamonthon, Nakornpathom = ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค กรณีศึกษาประชาชนในเขตตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม / Sombat Leetragarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 319. Factors affecting of local people participation on environmental management : a case study in Khon Kaen province = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น / Prathana Prichalai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 320. Factors affecting resources utilization of households in non-hunting area at Buang-Boraphet, Nakhon Sawan province = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดใช้ทรัพยากรของครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพ็ด, จังหวัดนครสวรรค์ / Suriya Chinapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 321. Factors affecting technology transfer adoption on safty pesticide utilization : a case study of pesticide traders in Nakornpathom / Petchpong Mayukhachot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 322. Factors affecting technology transfer through intregrated agriculture course : a case study in Chachoengsao = ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการเกษตรแบบผสมผสาน กรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา / Pitiporn Anantaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 323. Factors affecting the acceptance on local area network technology of Hospital Officials in Nakhon Ratchasima provincial public health office = ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา / Apichart Rungalongkron
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 324. Factors affecting the adoption of cleaner technology for environmental management industrial sector : a case study of textile bleaching and dyeing factories under the pilot project of the Department of Industrial Workds = ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมส่งทอและฟอกย้อมในโครงการนำร่องของกรมโรงงานอุตสาหกรรม / Saard Pradprew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 325. Factors affecting the adoption of integrated pest management technology transfer to rice farmers in Amphure Panomthuan and Amphure Thamuang, Kanchanaburi province = ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสานของเกษตรกรในอำเภอพนมทวน อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี / Nakhon Khongyuen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 326. Factors affecting the choice of utilization between chemical fertilizer and the combination of chemical fertilizer and compost in rice cultivation and the study of the knowledge and method of extension of fertilizer usage needed by farmers = ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ปุ๋ยเคมี และการเคมีใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยหมักในนาข้าว และความต้องการความรู้ และรูปแบบการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย / Soparatana Satuwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 327. Factors affecting the economic value of forest-resource utilization : a case study of communities located in Lumklong Ngoo National Park = ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าประโยชน์ททางเศรษฐกิจจากการใช้ทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษา ชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู / Asoke Ponbumrung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 328. Factors affecting the effectiveness of runoff harvesting dams in Nepal / Bishnu Bahadur Bhandari
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 329. Factors affecting the management of total suspended particulate produced by the industrial boiler = ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการมลภาวะทางอากาศ ด้านฝุ่นละอองจากหม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม / Apiwat Theanpirakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 330. Factors affecting the operation of School Milk for grade 5-6 primary school students programme in the municipal area of Buriram province = ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ / Watchareerat Boonumnuay
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 331. Factors affecting the satisfaction of people who use the areas underneath the bridges in Bangkok as alternative places for living, socio-economics and recreation = ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์พื้นที่ใต้สะพานในเขตกรุงเทพมหานครในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเชิงนันทนาการ / Preecha Sae-pueng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 332. Factors affecting youth consciousness of water resource conservation : a case study of Nakhonratchasima municipality = ปัจจัยที่มีผลต่อจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของเยาวชนศึกษาเฉพาะกรณี : เยาวชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา / Pakwan Gajharn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 333. Factors effecting on stress under the economic regression : case study of 3rd Infantry Battalion 2nd Infantry Regiment, King's Royal Guard = ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่มีผลต่อความเครียดของกำลังพลในหน่วยรบหลัก กรณีศึกษา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหาราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ / Major Parin Ruenpakwut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 334. Factors effecting the implementation of environmental management system ISO 14001 and application to SMEs of food industry in Bangkok Metropolitan and vicinity = ปัจจัยที่มีผลต่อการนำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในกลุ่มธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล / Tan Raweesawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 335. Factors influencing marine ornamental fishery involvement : a case study of small-scale fishery community at Had Rawai Village, Phuket = ปัจจัยที่มีผลต่อการทำประมงปลาสวยงาม : กรณีศึกษาชุมชนประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก หมู่บ้านหาดราไวย์ ภูเก็ต / Krongkawe Soo-Ampon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 336. Factors influencing on microbiological quality of groundwater case study in Bangkla district, Chachoengsao province and Kosumphisai district, Mahasarakham province = ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพทางจุลินทรีย์ของน้ำบาดาลพื้นที่ศึกษาอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม / Suppawate Thongprayoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 337. Factors influencing the decision to implement ISO14001 standard for small and medium enterprises (SMEs) in automotive and electrical appliance and electronic in dustries = ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มธุรกิจประเภทยานยนต์และชิ้นส่วน และไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ / Nijchanun Sriwittaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 338. Factors influencing the shadow flicker from wind turbine generator = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดเงากระพริบจากกังหันลมผลิตไฟฟ้า / Thanun Suwanprinya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 339. Factors influencing the utilization of non-timber forest products in communities around Phuluang wildlife sanctuary = ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เนื้อไม้ของชุมชนโดยรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง / Anocha Pichaisiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 340. Factors influencing wild elephants come out from the forest to cropland during the dry season : a case study of Southern Kaeng Krachan National park = ปัจจัยที่ส่งผลให้ช้างออกจากป่ามายังพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง : กรณีศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตอนใต้ / Somphob Yongstar
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 341. Farmers' acceptance toward agricultural micro-irrigation in land reform area Sakon Nakorn province = การยอมรับของเกษตรกรต่อการทำระบบชลประทานแบบท่อส่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จังหวัดสกลนคร / Prapanpong Chueherm
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 342. Feasibility studies of planting corn, sorghum and cowpea for livestock in dry season = การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการลงทุนปลูกข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วพุ่ม สำหรับกิจการปศุสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง / Manida Phadungkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 343. Feasibility study of producing refuse derived fuel from landfill : case study Phuket sanitary landfill = การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการนำขยะมูลฝอยเก่าจากพื้นที่ฝังกลบในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเป็นพลังงานมูลฝอย / Uraiwan Kikkum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 344. Feasibility study of pulp production from Hom Thong Banana Trunk (Musa acuminata GROS MICHEL) for SMEs / Budsaraporn Bhechrung = การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเยื่อกระดาษจากต้นกล้วยหอมทอง (Musa acuminata gros michel) ในระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดกลางและขนาดย่อม / Budsaraporn Bhechrung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 345. Feasibility study of small scale ethanol production from cassava for gasohol = การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตเอทานอลขนาดเล็กจากมันสำปะหลังเพื่อใช้ผลิตเป็นแก๊สโซฮอล์ / Sukapong Sirinupong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 346. Feasibility study of the use of heat exchange equipment supplementary unit in air conditioning system = การศึกษาความเป็นไปได้ของอุปกรณ์ระบายความร้อนเสริมในระบบเครื่องปรับอากาศ / Somporn Prayongsap
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 347. Feasibility study of using RD6 glutinous rice in developing glutinous rice wine production : a comparative study between applying yeast cake and selected microorganism in wine production = การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 เพื่อการพัฒนาการผลิตไวน์ข้าวเหนียว : กรณีเปรียบเทียบการใช้ลูกแป้งกับเชื้อจุลินทรีย์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วในการผลิตไวน์ / Pornpimol Intate
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 348. Feasibility study on corn cob particleboard production case study : small scale factory = การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตแผ่นชิ้นซังข้าวโพดอัดกรณีศึกษา : โรงงานขนาดเล็ก / Warangkana Larbkich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 349. Feasibility study on inventory of size reduction equipment for recyclable solid waste = การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างอุปกรณ์ลดขนาดขยะแห้ง / Preecha Theerapreecha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 350. Feasibility study on production of shrimp crackers from pulp of black tiger prawn (Penaeus monodon) head = การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตข้าวเกรียบกุ้งจากพัลพ์ของหัวกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) / Apiradee Srirangsit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 351. Feasibility study on quantity and fuel properties of extracted lipid from trap grease waste = การศึกษาความเป็นไปได้ด้านปริมาณและคุณสมบัติความเป็นเชื้อเพลิงของไขมันที่สกัดได้จากกากไขมัน / Nongyao Yuttachana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 352. Feasibility study on the toxicity of leucaena extracts for controlling the diamondback moth, Plutella xylostella L. (Yponomeutidae : Lepidoptera) = การศึกษาความเป็นไปได้ของสารสกัดจากใบกระถินในการกำจัดหนอนใยผัก / Peerawan Tuntipraphaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 353. Feasibility study on using wind-electric generator and storage system for supplementary energy system in passenger train = การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบการผลิตและกักเก็บกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมเพื่อเป็นระบบพลังงานเสริมในรถไฟโดยสาร / Paisan Thanaboonsombat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 354. Financial and production functions of rice farming analysis : a study of Lardlumkeaw distict, Pathumthanee province = การวิเคราะห์การเงินและปัจจัยการผลิตของการทำนาข้าว : กรณีศึกษา อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี / Chaisiri Kumchatpai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 355. Flood damage in urban area case study : flood loss on household in Bangkapi and Prakangnong districts = การศึกษาผลกระทบจากน้ำท่วม : ศึกษาเฉพาะกรณีการประเมินความเสียหายจากน้ำท่วมของบ้านพักอาศัย ในเขตบางกระปิและพระโขนง / Prapim Borisuthi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 356. Flow of nitrogen in the Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis Regan) raising pond using material flow analysis at Samut Songkhram province = การไหลของสารไนโตรเจนในบ่อปลาสลิด โดยวิธี material flow analysis พื้นที่ศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม / Uraiwan Saeuy
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 357. Food industrial by-product utilization by using the extrusion process = การใช้ประโยชน์ของเหลืออุตสาหกรรมอาหารโดยการใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชัน / Supatinee Suksom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 358. Foreigner tourist satisfaction on homestay services in Royal Project Development Center Teen-Tok, Chiang Mai province = ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จังหวัดเชียงใหม่ / Chaiwatchara Promjittiphong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 359. Forest dependency in Vietnam : a case study in XA luong commune, Tuong Duong district, Nghe an province, Vietnam / Nguyen Dihn Cong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 360. Forest identification through fuzzy theory at Boploi district, Kanchanaburi province = การจำแนกชนิดป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีทางฟัซซี่ บริเวณอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี / Varong Boonchirdchoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 361. Forest information system of Thailand = ระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย / Jakrapop Charatsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 362. Forest information system of Thailand = ระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย / Sripan Aunnawetwanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 363. Forest land use change by agricultural area in lower and middle Mae Taeng Watershed Changwat Chiang Mai = การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เพื่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในลุ่มน้ำแม่แตงตอนกลางและตอนล่าง จังหวัดเชียงใหม่ / Suppagunya Wicheinsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 364. Formaldehyde residues in giant tiger prawn (Penaeus monodon) after formalin treatment = การตกค้างของฟอร์มัลดีไฮด์ในกุ้งกุลาดำหลังการใช้ฟอร์มาลินเพื่อรักษาโรค / Suttinee Limthammahisorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 365. Freshwater wetland detection by remote sensing in Phetchaburi basin = การตรวจหาพื้นที่ชุ่มน้ำน้ำจืดด้วยการสำรวจระยะไกลบริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรี / Netnapa Sansroi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 366. Fruit tree biodiversity, wisdom, and factors affecting conservation : a case study of fruit orchards in Samut Songkhram Province = ความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ผล ภูมิปัญญาและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาสวนผลไม้จังหวัดสมุทรสงคราม / Dalin Phunbamphen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 367. Fuzzy logic technique for drought risk identification of Buriram province = การจำแนกพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้เทคนิค Fuzzy Logic / Chatchada Kaewpruksapimon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 368. Geographic information system applocation for risk area assessment on natural gas pipeline construction in Nakhonnayok province, Thailand = การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเมินพื้นที่เสี่ยงจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจังหวักนครนายก / Ponson Chernkeansri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 369. Geographic information system electronic learning development through the internet = ระบบการเรียนการสอนระยะไกลเรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต / Worawoot Butchaingam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 370. Geographic Information System for assessing land and subsurface water sensitivity to nitrate and phosphate contamination from swine farms in Muang district, Nakhon Pathom province = ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินความอ่อนไหวของที่ดินและน้ำใต้ดินต่อการปนเปื้อนของไนเตรตและฟอสเฟตจากฟาร์มสุกรในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / Sirintad Kwanmeung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 371. Geographic information system for drought risk area assessment by regression analysis in Lop Buri province = ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งโดยวิเคราะห์การถดถอย จังหวัดลพบุรี / Jiraporn Punprasit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 372. Geo-informatics application for environmental health management in tourist of Khao Yai National Park = การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / Navavit Ponganan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 373. GEO-informatics decision support system for reclaimation of abandoned sand pit in Phra Nakhon Si Ayutthaya province = ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการจัดการฟื้นฟูแหล่งทรายทิ้งร้าง บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Juraluk Sangsahachart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 374. Geoinformatics for an assessment criterion of the fish cage culture zone around Koh Yor in the Outer Songkhal Lake = การประยุกต์ใช้ภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณรอบเกาะยอ ในทะเลสาบสงขลาตอนนอก / Nuntapong Chuachai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 375. Geo-Informatics for Mae Chan watershed management, Chiang Rai province = ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำแม่จัน จังหวัดเชียงราย / Chidsanuphong Chartasa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 376. Geo-informatics for mangrove community identification of Trat province = ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกสังคมพืชป่าชายเลนในจังหวัดตราด / Pakorn Srimanobhas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 377. Geo-informatics for rice grain yield estimation in Ladlumkaew district, Patumthani province = การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการคาดการณ์ผลผลิตข้าวในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี / Rungrudee Chulasak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 378. Geo-informatics for sugar cane industry zoning in Eastern Thailand = ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อกำหนดเขตรับซื้ออ้อยของโรงงานน้ำตาลในภาคตะวันออกของประเทศไทย / Nuntana Pontawepitanun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 379. GEO-informatics for vegetation diversity studies in saline soil of Huai Sambat and Huai Khlong Khae Sub Basin, Nakhon Ratchasima province = เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษาความหลากหลายของพืชพันธุ์ในพื้นที่ดินเค็มของลุ่มน้ำย่อยห้วยสามบาทและห้วยคลองแค จังหวัดนครราชสีมา / Phongthorn Phianphitak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 380. Geo-Informatics for wild elephant living space at Kuiburi National Park, Prajuabkirlkhan province = ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินศักยภาพแหล่งการหากินของช้างป่า บริเวณอุทายาแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / Nanta Changthongkham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 381. Geo-informatics technology for age-class identification of para rubber plantation in Krabi province = เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจำแนกช่วงชั้นอายุของสวนยางพารา จังหวัดกระบี่ / Jeerasak Nilubol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 382. Giant milkweed clone selection for fiber as textile matrial = การคัดเลือกพันธุ์รักเพื่อใช้ในการผลิตเส้นใยสำหรับการทอผ้า / Patravadee Pholpoul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 383. GIS and hydrological model for flood risk area assessment in Maetaeng watershed, Chiang Mai Province = ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจำลองทางอุทกวิทยา เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / Ruthairat Mangsilp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 384. GIS application for industrial estate site selection a case study of Chachoengsao province = การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา / Phumphong Prakthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 385. Good governance of Tambon administrative organization in resource management, Tambon Bangpla, Amphoe Banglen, Nakhonpathom = ธรรมาภิบาลกับการจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม / Maliwan Nilrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 386. Green supply chain on environmental management system (ISO 14001) in colors industry = การศึกษาห่วงโซ่อุปทานการผลิตแบบสะอาดโดยใช้ระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ในการผลิตเม็ดสี / Sasiwaroon Nawagawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 387. Greener and safer resin cleaning solvent : a surfboard manufacturing process = ตัวทำละลายสำหรับล้างเรซินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย : กระบวนการผลิตกระดานโต้คลื่น / Ruttanachote Kulakool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 388. Groundwater utilization for agriculture and its import on rural development / Wanaporn Wanichanugorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 389. Growth enhancement of chinese kale cultivated in substrate culture by using bioextracts = การส่งเสริมการเจริญเติบโตของคะน้าที่ปลูกแบบใช้วัสดุปลูกโดยการใช้น้ำสกัดชีวภาพ / Chalermwut Noisopa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 390. Growth suppression of phytopatogenic fungi by antifungal metabolites from antagonistic bacteria = การยับยั้งการเจริญของราก่อโรคพืชโดยสารเมแทบอไลท์ต่อต้านราที่สร้างจากแบคทีเรียปฏิปักษ์ / Anyarat Kaewchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 391. Guideline for environmental aspects assessment in ISO 14001 electronics industrial sector certified Thailand = แนวทางในการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมในสาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย / Kaewta Nuntajiwakornchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 392. Guideline formulation for coastal zone management in Asia and the Pacific = แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก / Pattama Chaituchvanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 393. Hazardous waste management practice of chemical laboratories in selected university in Bangkok and its vicinity = การจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการเคมีในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Panlapa Khamsitha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 394. Health risk assessment of BTEX at bus stop areas in Bangkok = การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนจากสาร BTEX บริเวณป้ายรถประจำทางในกรุงเทพมหานคร / Pakanon Promsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 395. Health risks from infectious waste among hospital personnel : a case study of Queen Sirikit hospital = ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ / Pornpimal Koobpatachak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 396. Holocene diatom analysis of the Bangkok clay = การวิเคราะห์ไดอะตอมยุคโฮโลซีนของชั้นดินเหนียวกรุงเทพ / Prakainetra Insai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 397. Hot air production by hybrid amorphous silicon solar cells = การผลิตอากาศร้อนโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน / Alfred Vichu Poulier
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 398. Hotel personnel participation in solid waste separation : a case study of hotels in Bangkok = การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการคัดแยกมูลฝอยในธุรกิจโรงแรม : กรณีศึกษาโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร / Vitsuta Boonme
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 399. Household food security : 10 years after the opening of Rasi Salai dam gate = ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน : 10 ปีหลังการเปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนราษีไศล / Paweena Saritnirun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 400. Hybrid electrification system for off-grid rural community : Ko Chik village pilot project = ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนแบบผสมผสานสำหรับชุมชนที่ขาดไฟฟ้า : โครงการนำร่องหมู่บ้านเกาะจิก / Suwimol Sereepaowong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 401. Identification and evaluation of environmental performanance indicators for car service center = การกำหนดดัชนีชี้วัดและการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับศูนย์บริการรถยนต์ / Kingkeaw Buttanu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 402. Identification and evaluation of environmental performance indicators for evaporation broiler farms in Nakhon Pathom and Suphanburi Provinces = การกำหนดดัชนีชี้วัดและการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ในจังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี / Nichtima Uapoonpohol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 403. Image enhancement and transformation techniques for detection of wetlands using landsat TM data = การศึกษาเทคเนิคในการปรับปรุงคุณภาพและแปลงข้อมูลในการตรวจจับพื้นที่ชุ่มน้ำโดยใช้ข้อมูล Landsat TM data / Wannipa Sadtipong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 404. Impact modification of poly (methyl methacrylate) scrap recycle in the styrene-methyl methacrylate copolymer cast sheet by using butadiene rubber = การปรับปรุงสมบัติการทนแรงกระแทกของแผ่นสไตรีน-เมทิลเมทาคริเลตโคพอลิเมอร์ที่มีการแปรใช้ใหม่ของเศษพอลิเมทิลเมทาคริเลตด้วยยางบิวทาไดอีน / Pariwat Nasuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 405. Impacts of population growth and infrastructure development on land use evolution : a case study of Nakorn Ratchasima and Chaiyaphum province = ผลกระทบของการเพิ่มจำนวนประชากรและการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานต่อวิวัฒนาการการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และ ชัยภูมิ / Uraiphan Wuttishingchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 406. Implementation of eco-efficiency for the development of eco-agro-tourism at Farm Chokchai = การบูรณาการการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเศรฐกิจ ณ ฟาร์มโชคชัย / Poonperm Vardhanabindu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 407. Improvement in the feed value of water hyacinth (Eichhornia crassipes, Mart.) by fermentation with filamentous fungi (Pleurotus ostreatus) = การเพิ่มคุณค่าทางอาหารของผักตบชวาโดยการหมักด้วยเชื้อราเส้นใย / Weerasak Roongruangwongse
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 408. Improvement the primitive process of sapaper making = การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษสาแบบดั้งเดิม / Srisakul Bootrachari
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 409. Increasing efficiency of pasteurize machine in bael drink production by clean technology = การเพิ่มประสิทธิภาพของการพาสเจอร์ไรซ์ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มโดยประยุกต์ใช้หลักการของเทคโนโลยีสะอาด / Jariyaporn Punkkom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 410. Increasing of protein content in feather meal by baker's yeasts = การเพิ่มปริมาณโปรตีนในขนไก่ป่นโดยการหมักด้วยยีสต์ขนมปัง / Palomrat Thongdonae
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 411. Indigeneous knowledge and technical transferring of Gui silk : กระบวนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการทอผ้าไหมชาวกูย / Unchana Meechai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 412. Indigenous knowledge and natural resource management : development impacts on the transfer of knowledge of the Urak La Woi in Southern Thailand = ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชน : การพัฒนาที่มีผลกระทบต่อการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนิเวศทางทะเลของชาวอูรักลาโว้ย จังหวัดภูเก็ต / Nantaka Khuain
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 413. Industrial wastewater management of Nhue river, Vietnam / Tuan Tong Anh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 414. Influence of biogeography characteristics on Monkey Pot (Nepenthes spp.) use and conservation at Nongchaiwan wetland, Srisongkram district, Nakhon Panom province = ลักษณะทางภูมินิเวศที่มีอิทธิพลต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงพื้นที่ชุ่มน้ำหนองไชยวาน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม / Acharaporn Sringam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 415. Influence of physical and chemical characteristics of sediment on the distibution and biomass of seagrasses : Kung Krabaen Bay, Chanthaburi province = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติดินตะกอนทางกายภาพและเคมีต่อการแพร่กระจายและมวลชีวภาพของหญ้าทะเลในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี / Kamalaporn Kanongdech
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 416. Information management system for water resource management of Huai Chorakhe Mak reservoir Buriram province = ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ / Sooktawee Singhtee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 417. Information management system through internet network for ecotourism extension of Sai Yok National Park, Kanchanaburi province = การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / Pasit Chaisorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 418. Information support system for electronic journal management of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University = ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Kamol Sinsuantaeng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 419. Information system development for preliminary rice diseases diagnosis = การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวินิจฉัยโรคข้าวเบื้องต้น / Nitiporn Thongplew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 420. Information system development for taodam forest conservation and education network = การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนเครือข่ายการศึกษาและอนุรักษ์ป่าเต่าดำ / Karantharat Krutkaeo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 421. Information system for bird flu outbreak management in Kanchanaburi province = ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก จังหวัดกาญจนบุรี / Piemsuk Suksala
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 422. Information system for cropping system design : case study of Huai Nam Chone Irrigation Area, Kao Hinsorn sub-district, Phanomsarakam district, Chachoengsao = ระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบระบบการปลูกพืช กรณีศึกษาเขตชลประทานห้วยน้ำโจน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา / M.R. Pensiri Chakrabandhu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 423. Information system for fossils management in Thailand = ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย / Pimthawil Lawongsa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 424. Information system for recreation carrying capacity monitoring of Mu Ko Surin national park, Phang-Nga province = ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา / Nualnapa Jinda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 425. Information system for retrieval of salty soil areas : prototype for case study of Mahasarakham province = ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นพื้นที่ดินเค็ม : ระบบต้นแบบ กรณีศึกษา จังหวัดมหาสารคาม / Kullastri Thongchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 426. Information system for solid waste collection management : case study of Salaya municapality, Phuttamonthon, Nakhonpathom province = ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเก็บขนมูลฝอย : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม / Nantina Tananpang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 427. Information system for state of the environment report in Thailand = ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมประเทศไทย / Prapassit Siribhod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 428. Information system for supporting foot and mouth disease control stategies in livestock = ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนควบคุมป้องกันและกำจัดโรคปากและเท้าเปื่อยในปศุสัตว์ / Phuripoj Kaewyong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 429. Information system for supporting oil spill combating strategies = ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการกำหนดยุทธวิธีในการขจัดคราบน้ำมันในทะเล / Amnaj Sudto
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 430. Information system for tap water transmission and distribution planning within the area of metropolitan waterworks authority = การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนส่งและสูบจ่ายน้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปานครหลวง / Prasong Prateepermpong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 431. Information system for training operations and management of extension and training offices, Kasetsart University = ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการด้านการฝึกอบรมของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Weeranon Jamijang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 432. Information system for waste management at Ko Samet, Rayong province = ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของเสียบริเวณเกาะเสม็ดจังหวัดระยอง / Karn Kamonborisut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 433. Information system of conserved natural sites, Kanchanaburi province = ระบบสารสนเทศแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี / Araya Luenglerwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 434. Information system on rare and endangered flora species in Thailand = ระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์พืชหายากและกำลังจะสูญพันธุ์ในประเทศไทย / Waranya Tanburintip
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 435. Inland sand deposit classification for construction : a case study of Wat-Sing district, Chainat province = การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการประกอบการทรายบกเพื่อการก่อสร้าง : กรณีศึกษาอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท / Krongkamol Cherdchoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 436. Institutional arrangements in communal resource management : a case study of a Karen village in a protected area = การศึกษาเชิงสถาบันในการจัดการทรัพยากรส่วนรวม : กรณีศึกษาหมู่บ้านกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ / Kulvadee Boonpinon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 437. Interactions between Razor Clams (Solen Spp) and environmental factors at Don Hoi Lot Tidal flat, Samut Songkhram province, Thailand = ความสัมพันธ์ระหว่างหอยหลอดสกุล Solen spp และปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ประเทศไทย / Narong Veeravaitaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 438. Isolation and screening of PAHs degrading white-rot fungi = การแยกและคัดเลือกเชื้อราประเภทไวท์รอทที่มีความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน / Gunn Panprayun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 439. Isolation of multi-drug resistant bacteria from air in the rooms using various air ventilation systems in a university hospital = การคัดแยกแบคทีเรียดื้อยาจากอากาศภายในห้องที่ใช้ระบบหมุนเวียนอากาศแบบต่างๆ ในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย / Nujorn Chansong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 440. Knowing and acting in the environment : the relationship between knowledge, beliefs and actions in environmental students and alumni / Toni Momiroski
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 441. Knowledge and attitudes on coral reefs: a case study of coral reef excursions in the east coast of Thailand = การศึกษาความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติเรื่องการท่องเที่ยวชมปะการัง : กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวแนวปะการัง บริเวณ ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก / Kosol Sriputtinibondh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 442. Knowledge attitude and participation on wastewater management of subdistrict administration organization members : a case study of Muang district Samutsakhon province = ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร / Therayan Chotipaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 443. Knowledge management and goat farming/ownership = การจัดการองค์ความรู้เรื่องแพะและการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแพะ / Maieak Yommee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 444. Knowledge of attitude to and participation in solid waste management of people in Samui Island Surathani province = ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของคนในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี / Kvena Jongthitinon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 445. Knowledge, attitude and behavior on using of poisonous agricultural chemicals and the impact on farmers' health = ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร กรณีศึกษา : อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / Sirima Ratchawatana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 446. Knowledge, attitude and practice of heads of local administrative organizations on swine farms and pollution management : a case study of Muang district, Nakhonpathom province = ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการฟาร์มสุกรและมลพิษอันเนื่องจากฟาร์มสุกร : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / Tulaporn Anannaweenusorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 447. Laboratory investigation on efficacy of extract from sweetflag (Acorus calamus linn) rhizomes on brown planthopper (Nilaparvata Lugens stal.) = การศึกษาประสิทธิผลของเหง้าว่านน้ำ (Acorus calamus Linn.) ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens Stal.) ในห้องปฎิบัติการ / Duangdean Cheramakara
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 448. Land characteristics affected drought of Petchaburi province = คุณลักษณะของที่ดินต่อการเกิดความแห้งแล้งในจังหวัดเพชรบุรี / Thitawadee Suvachananonda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 449. Land evaluation for rice cultivation of Saraburi province = การประเมินค่าที่ดินเพื่อการเพาะปลูกข้าวของจังหวัดสระบุรี / Monthiya Chularatana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 450. Land suitability for electronic industrial area in Pathumthani province = พื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อการอุตสาหกรรมประเภทอิเลคโทรนิคส์ จ.ปทุมธานี / Jirapar Panjaka
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 451. Land suitability for forestation, Buriram province, Thailand = การประเมินความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการปลูกสร้างสวนป่า จังหวัดบุรีรัมย์ / Thamon Satayatham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 452. Land suitability for salt mining in environmental protection aspect : a case study on the Amphoe Khamthaleso, Nakorn Ratchasima province = การกำหนดความเหมาะสมของพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์เพื่อป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา / Ramate Sukpum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 453. Land use planning for agricultural land and agrarian culture protection : a case study of Bang Len district, Nakornpathom province = การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมและวัฒนธรรมการเกษตร : กรณีศึกษา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม / Pakawat Tanachaikhan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 454. LCA method to the scenario of recycling and landfill for liquidpaperboard cartons : a case study of Bangkapi district Bangkok, Thailand = การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยวิธีการประเมินวงจรผลิตภัณฑ์ระหว่างการรีไซเคิลและการฝังกลบขยะบรรจุภัณฑ์ประเภทลามิเนต : กรณีศึกษาเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร / Parichat Thuaymart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 455. Leech lime wine production = การผลิตไวน์จากผลมะกรูด / Kamonrut Sittirit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 456. Life cycle environmental impact assessment of sa paper : case study of Nheun Po-Kra-Dat-Sa, Chiang Mai = การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมวัฎจักรชีวิตของการผลิตกระดาษสา กรณีศึกษา เฮือนปอกระดาษสา จังหวัดเชียงใหม่ / Ranaya Chindatat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 457. Life cycle inventory of poly (methyl methacrylate) cast sheet production process = บัญชีรายการกระบวนการหล่อแผ่นโพลิเมทิลเมทาไครเลต / Pakinee Chaikaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 458. Lighting quality analysis and alternative solutions a case study of school buildings, government buildings and office buildings = การวิเคราะห์คุณภาพของระบบแสงสว่างและแนวทางการแก้ไข กรณีศึกษาอาคารเรียน อาคารราชการและอาคารสำนักงานเอกชน / Sa-nguansak Ka-uraphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 459. Liquid fuel from co-processing of plastic waste = เชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก / Tanaporn Eakkanalaksamee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 460. Local capacity in coastal resource management : a case study of fishing villages in Rayong bay = ศักยภาพของท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง : กรณีศึกษาหมู่บ้านประมงในอ่าวระยอง / Manus Hamala
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 461. Local dynamic and water pollution control in Amphoe Bang Pi and King Amphoe Bangsaothong Samutprakan province = พลวัตรท้องถิ่นและการควบคุมมลพิษทางน้ำในอำเภอบางพลีและกิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ Duangjai Rungrojcharoenkit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 462. Local people participation in cultural environment conservation : a case study of Sri Satchnalai, Sukhothai province = การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม : กรณีศึกษาเมืองเก่าศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย / Wilasinee Kingkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 463. Local people participation in firefly ecotourism management : a case study in Ban Samaechai, Phetchaburi province = การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหิ่งห้อย : กรณีศึกษาบ้านแสมชาย จ.เพชรบุรี / Pasicah Chaikaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 464. Local people's perception and willingness to pay towards participatory management of recreational opportunities in wetlands of Wat Pailom & Ampuvararam Temple wildlife non hunting area, Pathum Thani province, Thailand / Subas Prasad Dhakal
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 465. Local traditional fishermen and fishery resource management in Sam Roi Yot freshwater marsh, Prachuap Khiri Khan = ชาวประมงพื้นบ้านกับการจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / Phenphan Manyuen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 466. Logistics system development of fuel oil and fuel gas = การพัฒนาระบบโลจิสติกส์น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเชื้อเพลิง / Thitipohn sutthasiang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 467. Macro benefit for economic from Eucalyptus camaldulensis Dehnh. plantation in Thailand = ผลประโยชน์ภาพรวมต่อภาคเศรษฐกิจจากการปลูกยูคาลิปตัสคามาลดูลเลนซิสในประเทศไทย / Arnakorn Petchprayoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 468. Management effectiveness evaluation of marine protected area : a case study of Mu Ko Surin National park, Thailand = การประเมินประสิทธิผลการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ประเทศไทย/ Kittima Yodkam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 469. Management guidelines for coastal erosion : a case study of Chao Lao and Laem Sadet beaches, Chanthaburi province, Thailand = แนวทางการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษาหาดเจ้าหลาวและหาดแหลมเสม็ด จ.จันทบุรี / Saowalak Matusornsakoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 470. Management of Khlong Mahasawat tourism system Phutthamonthon district, Nakhon Pathom province = การจัดการระบบการท่องเที่ยวมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม / Ketwadee Chomchaipon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 471. Manufacturing and improvement of green coffee = การปรับปรุงการผลิตกาแฟเมล็ด / Pornpol Romayanukool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 472. Marketing, problems and obstacles of organic fruit production in the East Region of Thailand = การศึกษาการตลาด ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตผลไม้อินทรีย์ในภาคตะวันออกประเทศไทย / Supannika Kittilikitsak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 473. Mass flow analysis of lead in snakeskin gourami fish (Trichogaster pectoralis regan) raising pond in Samut Songkhram province = การคาดการณ์ปริมาณตะกั่วในบ่อปลาสลิดในจังหวัดสมุทรสงคราม / Tinnawat Kaewsawee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 474. Mass flow analysis of some heavy metals in the canal system of Ratchaburi and Samut Songkhram provinces = การคาดการณ์ปริมาณโลหะหนักในระบบคลองของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม โดยวิธี mass flow analysis / Nuchanard Krisuwansan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 475. Material flow analysis of phosphorus in The Mae Klong river = การวิเคราะห์การไหลของฟอสฟอรัสในแม่น้ำแม่กลอง / Wannipa Noyboonya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 476. Measurement of eco-efficiency for pulp and paper production in Myanmar / Maung Maung Thant
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 477. Measures setting of floating market management for sustainable tourism : a case study of : Wat Lumpaya floating market Bang Lane district Nakhon Pathom province = การวางมาตรการการจัดการตลาดน้ำเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา : ตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม / Smita Julakate
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 478. Medicinal plant utilization : a living case study comparison of Karen people at Tipuye village and Isan people at Thungnangkruan village at Thongphaphum, Kanchanaburi province = การศึกษาการใช้พืชสมุนไพรในการดำรงชีวิต กรณีศึกษา การเปรียบเทียบชุมชนกะเหรี่ยงบ้านทิพุเย กับชุมชนอีสาน บ้านทุ่งนางครวญ อำเภอทองผาภูมิ :จังหวัดกาญจนบุรี / Preeyanee Prasopnate
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 479. Medicinal plant utilization of the living of hill tribes at Doi Musoe, Tak Province = การใช้สมุนไพรกับการดำรงชีวิตของชาวดอยมูเซอ จังหวัดตาก / Songsri Pipitkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 480. Meta-analysis on environment impact of Eucalyptus plantation in Thailand = การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการปลูกยูคาลิปตัสในประเทศไทย / Wanna Tukjak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 481. Methane emissions from natural and man-made wetlands : a comparative study on freshwater marsh, paddy field and shrimp farm in Bansang district, Prachin Buri province = การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น : ศึกษาเปรียบเทียบบึงน้ำจืด, นาข้าวและนากุ้งในอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี / Kaewta Khemjaroen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 482. Methods for determining calorifig values of municipal solid waste in Salaya subdistrict municipality = วิธีการหาค่าความร้อนของมูลฝอยจากเทศบาลตำบลศาลายา / Thanyaluk Titawiriya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 483. Mineralogy and isotopic geochemistry of stalagmites in Namjang Cave, Pangmapha, Maehongson province, Thailand = แร่วิทยาและธรณีเคมีไอโซโทปของหินงอกในถ้ำน้ำจาง ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย / Panisara Phutong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 484. Model development for Ping and Wang watershed classification = การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำปิงและลุ่มน้ำวัง / Supalerk Klanprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 485. Model of knowledge-based management on medicinal plant utilization for the western biodiversity center, Thailand = รูปแบบการจัดการความรู้การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพภาคตะวันตกแห่งประเทศไทย / Bajaree Saguanwongse
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 486. Monitoring shrimp farm expansion and assessing its compliance to land use plan along Prasae and Pangrat River, Rayong province = การติดตามการขยายตัวของพื้นที่เลี้ยงกุ้งและประเมินความสอดคล้องของพื้นที่กับแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐบริเวณแม่น้ำประแสร์และแม่น้ำพังราด จังหวัดระยอง / Jutarat Kittiwanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 487. Morphology of the Ubolaratana reservoir and changes in the yield of fish species and abundance = ลักษณะของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณชนิดปลาและความชุกชุม / Charun Radchanui
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 488. Municipal solid waste characteristics and management in phuntsholing city, Brutan / Norbu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 489. Natural adsorbents in oil spill cleanup = การใช้วัสดุดูดซับทางธรรมชาติในการกำจัดคราบน้ำมัน / Bordesorn Mungasatkit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 490. Natural interpretation patterns for youth on natural trail study : Srinakarin National Park, Kanchanaburi province = รูปแบบการสื่อความหมายธรรมชาติสำหรับเยาวชนบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ : อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี / Suwimon Senanok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 491. Necessity for industries to maintain environmental management system (ISO 14001) in Thailand = ความจำเป็นและความต้องการรักษาระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย / Patarachit Glomchim
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 492. New type of solar thermal collector with amorphous silicon solar cells = การประดิษฐ์เครื่องทำน้ำร้อนและผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ฟัสซิลิคอน / Primvadee Salyabongs
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 493. Noodle-soup wastewater treatment and biogas production by a conventional anaerobic digester = การผลิตก๊าซชีวภาพและการบำบัดน้ำเสียจากหม้อต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวโดยถังย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ / Parinya Yamchong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 494. Obsolete personal computers (PCs) : the feasibility end-of-life options for Thailand = ทางเลือกที่เป็นไปได้ในการจัดการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช้แล้วในประเทศไทย / Kanjana Yindee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 495. Optimal conditions for producing biogas from agricultural waste integrated aerobic and anaerobic digestion = สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพแบบผสมผสานโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร / Puttitorn Saengrungruang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 496. Optimisation of multiple reservoirs releases using genetic algorithms : case study of Mae Klong River Basin = การหาความเหมาะสมในการปล่อยน้ำจากระบบอ่างเก็บน้ำโดยใช้พันธุกรรมทางคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่กลอง / Kanisorn Namchaiswadwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 497. Optimization for cash crop palnning using Genetic Algorithm : a case study of upper Mun Basin, Nakhon Ratchasima provice = การหาพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกโดยใช้วิธี Genetic Algorithm กรณีศึกษาลุ่มน้ำมูลตอนบน จังหวัดนครราชสีมา / Patpida Patcharanuntawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 498. Organochlorine pesticide residues in water and sediment in agricultural areas : case study in Klongyong subdistrict, Puthamonthon district, Nakornpathom province =ปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีนที่ตกค้างในน้ำและดินตะกอนในพื้นที่เกษตรกรรมกรณีศึกษาตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม / Phanchai Menchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 499. Palaeo-environmental study at Khok Chang Din Ruins, U-Thong district, Suphanburi province = การศึกษาสภาพแวดล้อมในอดีตของโบราณสถานคอกช้างดิน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี / Supamas Doungsakun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 500. Palynological study at Ban Tham Lod and Ban Rai in Pang Mapha district, Mae Hong Son province, Northern Thailand = การศึกษาเรณูวิทยาที่บ้านถ้ำลอดและบ้านไร่ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเหนือของไทย / Chatsee Trikanchanawattan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 501. Para rubber tapping tool development = การพัฒนาเครื่องมือในการกรีดยางพารา / Sarayut Karunamit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 502. Particulate matter TSP and PM10 levels in public parks of Bangkok Metropolitan Administration = การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร / Annop Tantadprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 503. Performance analysis of imported used tractors : cost and avilability = การวิเคราะห์สมรรถนะรถแทรคเตอร์ใช้แล้วที่สั่งนำเข้าจากต่างประเทศ โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายและความพร้อมในการปฏิบัติงาน / Pantipa Andhivarotai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 504. Performance evaluation of central wastewater treatment plant : a case study of Hetauda Indutrial district, Nepal / Sushil Kumar Shah Teli
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 505. Phosphorus control of the pre-germinated direct seeds rice process = การควบคุมฟอสฟอรัสในการปลูกข้าวระบบนาหว่านน้ำตม / Supitchaya Thongdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 506. Physical and mechanical properties of chitosan-gelatin based film = คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มไคโตซาน-เจลาติน / Suppajit Sukkunta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 507. Phytoremediation of fuel oil contaminated soil = การบำบัดดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเตาโดยใช้พืช / Nattaporn Sonphueak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 508. Pine tree-ring response to climate and enso at Ban Wat Chan, Chiang Mai = การตอบสนองของวงปีไม้สนสองใบและไม้สนสามใบต่อสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์เอนโซ่ บ้านวัดจันทร์ เชียงใหม่ / Areerat Huttametta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 509. Plant diversity in home gardens and its contribution to household economy in suburban areas in Sri Lanka / Muthukuda Arachchige Sandya Kumari
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 510. Pollen analysis for vegetations and climatic changes in holocene period at Thung Salang Luang National Park, Pitsanulok province = เรณูวิเคราะห์เพื่อศึกษาสภาพสังคมพืชและสภาพภูมิอากาศในอดีตยุคโฮโลซีนบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก / Penkarn Wannakoaw
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 511. Pollen analysis of holocene sediments from Kanchanaburi province : palaeo-vegetation and palaeo-environment = เรณูวิเคราะห์ตะกอนดินยุคโฮโลซีนจากจังหวัดกาญจนบุรี : พืชพรรณและสภาพแวดล้อมในอดีต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 512. Pollution prevention in textile industry : recycling wastewater from textile dyeing preparation process = การป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรมสิ่งทอ : กรณีศึกษาการนำน้ำจากขบวนการการเตรียมการย้อมกลับมาใช้ใหม่ / Somkiat Thitipanont
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 513. Potable water supply in rural area : a case study of Samngao, Tak = การใช้น้ำดื่มของชุมชนชนบท ศึกษาเฉพาะอำเภอสามเงา / Rungsiya Arkanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 514. Potential assessment of agro-tourism in Thawi Watthana district, Bangkok metropolis = การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร / Warunee Ketsa-ard
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 515. Potential for biomass production and utilization from crop residues in Thailand : a case study of crop residues from rice and sugarcane = การศึกษาศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางด้านเกษตรกรรม : กรณีศึกษาเรื่องข้าวและอ้อย / Supranee Runghirunvirote
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 516. Potential of agricultural wastes for glucose production / Ukis Pornraksadee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 517. Potential on wastewater management of district municipality committees upgrade from district sanitation case study : Samutprakarn province = ศักยภาพในการจัดการน้ำเสียของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล กรณีศึกษา : จังหวัดสมุทรปราการ / Wiparat Tangroekpipat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 518. Potential utilization of herb for microbial growth inhibition in coconut juice = ศักยภาพในการใช้สมุนไพรเพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ในน้ำมะพร้าว / Suthira Soongsawang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 519. Potentialities of members of the administrative subdistrict organization to take over administrative duties in water supply to villages from the Department of Health : a case study of the administrative subdistrict ogranization level 3, 4 and 5 in Ratchaburi province = ศักยภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการรองรับการถ่ายโอนงานบริหารระบบประปาหมู่บ้านจากกรมอนามัย กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลระดับชั้น 3, 4 และ 5 จังหวัดราชบุรี / Piyapong Doungheam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 520. Potentiality of local people in ecotourism management case study : Bann Rongkla, Phu Hin Rongkla National Park, Phisanulok province = ศักยภาพของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา : บ้านร่องกล้า อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก / Thanawat Khwanboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 521. Potentiality of people in the buffer zone management at Huay Kha Khaeng wildlife sanctuary : case study Rabam sub-district Lansak district Uthaithani province = ศักยภาพของประชาชนในการจัดการป่ากันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง : กรณีศึกษาตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี / Jaranporn Lertsahakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 522. Potentiallity of Sampatuan subdistrict for agro-tourism attraction = ศักยภาพของตำบลสัมปทวนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร / Ornanong Ruechalit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 523. Power alcohol from agricultural and agro-industrial products an appropriate measure to develop energy sources for agricultural developing country / Jiraphol Sintunawa
    Abstract

 524. Prediction model for land use changes of Krabi province = การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดกระบี่ / Usawadee Phakularbdang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 525. Prediction on land use changes in Mae Taeng watershed, Chiang Mai province = การคาดการณ์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แตง จ. เชียงใหม่ / Surang Rattanapan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 526. Preliminary investigation of modified anaerobic filter for treatment of hospital wastewater = การศึกษาเบื้องต้นประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลโดยระบบถังกรองไร้อากาศแบบดัดแปลง / Aschariya Yamchareonwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 527. Preliminary investigation on peat gasification = การศึกษาเบื้องต้นของการใช้พีทเพื่อผลิตก๊าชเชื้อเพลิง / Buddhiporn Singkasaylit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 528. Preliminary study of biodiesel production from canteen's trap grease = การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันดีเซลชีวภาพจากกากไขมันโรงอาหาร / Kappaput Thong-innatra
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 529. Preliminary study on the conversion of high-organic solid waste from market to biomass profic (in such of potential animals as rats and broilers) = การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นชีวมวลในสัตว์ทดลอง / Amara Amornkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 530. Problems and constraints related to agricultural resource management : a case study of Nam Pong irrigation project / Sarote Roskunpanit
    Abstract

 531. Producing Khao Dawk Mali 105 brown rice by using man-powered rice mill at amphoe Prakonchai, Buriram province, Thailand = การผลิตข้าวกล้องดอกมะลิ 105 โดยใช้เครื่องสีข้าวด้วยแรงคนในท้องถิ่นอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์, ประเทศไทย / Suwan Sunyamo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 532. Production and marketing of organic vegetable in Thailand = การผลิตและการตลาดผักอินทรีย์ในประเทศไทย / Pussadee Kitboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 533. Production of a computer assisted instruction package on our environment" as apart of increasing life experience course for grade 6 students according to the 1978 primary school curriculum (1990 revision) = การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง สิ่งที่อยู่รอบตัวเราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / Thirdkiat Gunthong"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 534. Production of biogas by a two-phase anaerobic digestion from pineapple wastes = การผลิตก๊าซชีวภาพแบบไร้อากาศ 2 ขั้นตอนจากกากสับปะรด / Chattrachai Intatha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 535. Proper conditions on developing phosphogypsum to compensate for natural gypsum = สภาวะที่เหมาะสมในขบวนการพัฒนาฟอสโฟยิปซัม เพื่อใช้งานทดแทนยิปซัมจากธรรมชาติ / Pichit Rukthamsangob
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 536. Properties and environmental impact evaluation of the styrene-methyl methacrylate copolymer cast sheet process modified by deproteinized natural rubber = สมบัติและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการผลิตแผ่นสไตรีน-เมทิลเมทาคริเลตโคพอลิเมอร์ไสด้วยยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ / Phanuwat Prasertpong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 537. Public participation and their aspiration to participate in sea water irrigation for shrimp farming at Pak Panang, Nakorn Sri Thammarat province = การมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช / Kesinee Kwaenjaroen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 538. Pull and push factors in international tourism of Thai tourists = ปัจจัยดึงดูดและผลักดันในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย / Apiyut Siyapan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 539. Quality improvement of edible film produced from chitosan extract from black tiger shrimps (Penaeus monodon Fabricius) = การปรับปรุงคุณภาพของแผ่นฟิล์มรับประทานได้ที่ผลิตจากสารสกัดไคโตแซนจากกุ้งกุลาดำ / Suchawadee Wiratthikowit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 540. Quantitative analysis of HFC[subscript]s, PFC[subscript]s and SF[subscripts]6 emission from Thailand's industries = การหาปริมาณการปลดปล่อยไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFc[subscript]s) เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC[subscript]s) และ ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรค์ (SF[subscript]6) จากภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย / Varittha Sriruang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 541. Quaternary palaeoecological reconstruction from bo phloi log deposits, Kanchanaburi province, Western Thailand = การจำลองภาพนิเวศวิทยาในอดีตยุคควอเทอร์นารี จากการสะสมตัวของไม้ซุงในแอ่งบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี, ภาคตะวันตกของประเทศไทย / Thada Suwonwimol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 542. Readiness of local community at the Mekong Riverside for promoting border tourism to support elderly tourists = ความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ำโขงในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ / Natthiyaporn Tabootwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 543. Recreational value and willingness to pay for coral reefs' conservation : a case study of Larn island, Pattaya city = มูลค่าทางนันทนาการและความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการอนุรักษ์ปะการัง : กรณีศึกษา เกาะล้าน เมืองพัทยา / Anukoon Sinlapajan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 544. Recreational valution and carrying capacity : a case study of Bangsaen beach, Chonburi province = การประเมินมูลค่าและขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี / Natwipha Ewasakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 545. Recycling of poly (methyl methacrylate) scrap in the poly (methyl methacrylate)-polyurethane copolymer casting process = การเวียนใช้ของเศษพอลิเมทิลเมทาคริเลตในกระบวนการหล่อพอลิเมทิลเมทาคริเลต-พอลิยูรีเทนโคพอลิเมอร์ / Jiranun Nutayasakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 546. Reduction of chemical fertilizer application in integrated farming : a case study of rice fish culture in Bangplama district Suphanburi province = การลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน : กรณีศึกษาการเลี้ยงปลาในนาข้าว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี / Yupa Khunnarong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 547. Reduction of heat gain through residential building with local plants for energy efficiency = การลดความร้อนสู่อาคารด้วยพรรณไม้ท้องถิ่นเพื่อการประหยัดพลังงาน / Panita Preechapongkorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 548. Relationship between direct use values and management structures of mangroves in the Philippines / Margie S. Gianan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 549. Relationship between household's economic status and benefit sharing in community forest user group : a case study in Tal Danda community forest user group, Tanahun District of Nepal / Tirtha Raj Poudel
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 550. Relationship between land use change and water balance in wetlands : a case study of Bung Boraped wildlife non-hunting area, Nakhonsawan province, Thailand = ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินกับสมดุลน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำ กรณีศึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย / Jutarat Traipo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 551. Relationship between treated effluents of shrimp farms to shellfish communities on the seagrass beds at Kung Krabaen Bay, Chanthaburi province = ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำทิ้งนากุ้งที่ผ่านระบบบำบัดต่อชนิดและการกระจายของหอยในแหล่งหญ้าทะเล อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดนนทบุรี / Sureeporn Thummikkaphong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 552. Relationship of dust concentration and related factors on pulmonary function of concrete pile factory workers = ความสัมพันธ์ของความเข้มข้นของฝุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อสมรรถภาพปอดของพนักงานในโรงงานผลิตเสาเข็ม / Piyavadee Accaranit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 553. Relationship of ozone formation and precursors and meteorological factors in Bangkok metropolitan region = ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโอโซนกับสารตั้งต้นและปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาในเขตกรุงเทพฯมหานครและปริมณฑล / Thanikan Lapapipatt
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 554. Relationships on quantitative and measurement of TSP and PM10 = ความสัมพันธ์เชิงปริมาณและวิธีการตรวจวัดของฝุ่นละอองรวมและฝุ่นท่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน / Thitawadee Suvachananonda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 555. Relative model of chlorophyll a and water quality in Pasak Jolasid reseervoir = การใช้ข้อมูลคุณภาพน้ำในการสร้างแบบจำลองคลอโรฟิลล์ เอ เพื่อการประเมินปริมาณแพลงก์ตอนพืชที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ / Jitladda Sawasdiphol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 556. Remote sensing application for air pollution studies in Bangkok Metropolitan area = การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อศึกษาความเข้มข้นของมลสารทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร / Anuchai Thanomsinrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 557. Remote sensing technique for seagrass beds classification at Khung Kraben Bay, Chanthaburi province = เทคนิคการสำรวจระยะไกลเพื่อการจำแนกแหล่งหญ้าทะเลอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี / Pattrawut Pusingha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 558. Removal of cadmium from aqueous by exopolymers produced by cadmium resistant bactrium ; Ralstonia sp.TaK1 = การกำจัดแคดเมียมจากสารละลายโดยใช้ exopolymersที่ผลิตจากแบคที่เรียต้านทานแคดเมียม ; Ralstonia sp.TaK1 / Nuannapa Chompoothawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 559. Removal of chromium (VI) and nickel (II) in wastewater by modified fine coconut coir = การกำจัดโครเมียม (VI) และนิเกิล (II) ในน้ำเสียโดยใช้ขุยมะพร้าวปรับสภาพ / Suthasinee Junsavang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 560. Removal of crude oil from artificial seawater by pineapple leaf particles = การกำจัดน้ำมันดิบจากน้ำทะเลสังเคราะห์โดยใช้อนุภาคใบสับปะรด / Kulwara Charupant
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 561. Removal of heavy metal in wastewater from water quality analysis laboratory by bagasse = การบำบัดโลหะหนักในน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยชานอ้อย / Kanokporn Kosayothin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 562. Removal of heavy metals and solids in wastewater from laboratory water quality analysis by polymers = การลดปริมาณโลหะหนักและของแข็งในน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยโพลิเมอร์ / Chamlongluck Homchuen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 563. Removal of heavy metals in synthetic wastewater by adsorption on bentonite = การลดปริมาณโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์โดยการดูดซับด้วยเบนโทไนท์ / Kittipoj Datchaneekul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 564. Removal of lead from battery manufacturing wastewater by egg shell = การบำบัดตะกั่วในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่โดยใช้เปลือกไข่/ Wanvisa Kaewsomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 565. Removal of reactive dyes from textile dyeing industrial effluent by white-rot fungi = การกำจัดสีย้อมกลุ่มรีแอคทีฟในน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมโดยใช้เชื้อรากลุ่ม white-rot / Chitsanuphong Pratum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 566. Removal of total nitorgen and phosphorus in the shimp farm effluent by burned blood cockle shell = การบำบัดไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัสในน้ำทิ้งจากนากุ้งโดยใช้เปลือกหอยแครงเผา / Mothinee Aopreeya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 567. Reproductive biology of the large oyster Crassostrea Belcheri in Thailand = ชีววิทยาการพัฒนาการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของหอยตะโกรม (Crassostrea belcheri ในประเทศไทย / Rachada Dangwatanakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 568. Research information system for living soil organisms in Thailand = ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลงานวิจัยด้านสิ่งมีชีวิตในดินของประเทศไทย / Prachya Pricharak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 569. Reservoir system operation in Khao Hin-Son Development Demonstration Center Project under His Majesty the King's Advice = การศึกษาการเก็บกักและจ่ายน้ำของระบบอ่างเก็บน้ำบริเวณโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ / Jittima Santad
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 570. Retailers, Pedestrianisation and Khao San road / Santhosh Kumar Kodukula
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 571. Reusing potential of 750 cubic centimeters clear glass bottles for fish enterprises : a case study of Samutprakan province = ศักยภาพของสถานประกอบการผลิตน้ำปลาที่นำบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วใสขนาดบรรจุ 750 ลูกบาศก์เซนติเมตรกลับมาใช้ใหม่ กรณีศึกษา : จังหวัดสมุทรปราการ / Surapol Chamatr
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 572. Risk area evaluation for severe diarrhea transmission in Trang province = การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงของจังหวัดตรัง / Thanchanok Pitak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 573. Risk management of subsidence in the salt producing area, Huai Bo Daeng sub-watershed, amphoe Ban Muang, changwat Sakon Nakhon, Thailand = การจัดการความเสี่ยงการยุบตัวของพื้นดินในพื้นที่ทำเกลือ ลุ่มน้ำสาขาห้วยบ่อแดง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย / Rittikrai Bhavabhutanonda Na Mahasarakham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 574. Role of stakeholders in community participation on solid waste management of Bangphra municipality, amphoe Sriracha, Chonburi province = บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี / Nardanong Charoensuntisuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 575. Sawdust briquette charcoal as an alternative utilization of sawdust, case study of Khammouane province, Lao PDR. / Vongsaysana Sayakoummaneam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 576. Sea mobility, territorial changes and adaptation : resource use and consumption patterns in the Southern Islands of Thailand = วัฒนธรรมการเร่ร่อนในทะเล, การเปลี่ยนแปลงอาณาเขต และการปรับตัว : การใช้ทรัพยากร และรูปแบบการบริโภคในหมู่เกาะตอนใต้ของประเทศไทย / Saovapa Atsilarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 577. Seasonal variation in cambial activity of podocarpus neriifolius at Khao Yai National Park = ความผันแปรตามฤดูกาลของกิจกรรมเนื้อเยื่อเจริญของพญาไม้ พื้นที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / Kamol Suwanpatra
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 578. Seasonal variation on cambial activity of Pinus kesiya in Doi Khuntan National park, Lampang province = การแปรผันตามฤดูกาลของกิจกรรมเนื้อเยื่อเจริญในต้นสนสามใบ กรณีศึกษา : อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล / Vasimon Linasmita
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 579. Seasonal variations in the cambial activity of the two native pines (Pinus merkusii and P. kesiya) in Chiangmai province, Northern Thailand = ความผันแปรตามฤดูกาลของกิจกรรมแคมเบียมของไม้สนทั้งสองชนิด (Pinus merkusii และ P. kesiya) ในจังหวัดเชียงใหม่ ทางตอนเหนือของประเทศไทย / Toonsak Wanyaphet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 580. Selection of appropriate technology for longan production : a case study in Sanpatong district, Chiang Mai province, Thailand = การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตลำใย กรณีศึกษา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / Jatariya Intarak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 581. Selection of cellulose degrading Halobacteria : a case study of Tha Chin soil series = การคัดเลือกและศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายเซลลูโลสของแบคทีเรียทนเค็ม : กรณีศึกษาในชุดดินท่าจีน / Sirirat Pinrod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 582. Selection of potential sites for solid waste disposal, using geographic information system (GIS) technology : a case study of Saraburi Municipality = การคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับกำจัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี / Chonticha Disathien
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 583. Self-purification capacity of the Rangtubtap canal, Samutsongkram province = ความสามารถในการฟอกตัวเองของน้ำในคลองรางทับแถบ จังหวัดสมุทรสงคราม / Penrug Phangsombut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 584. Simplified aquatic toxicity test based on fluorescein diacetate method using esterase activities of the bacteria Bacillus Cereus = วิธีการอย่างง่าย สำหรับทดสอบความเป็นพิษของแหล่งน้ำตามวิธี Fluorescein Diacetate โดยการใช้ปฏิกิริยาของเอสเทอเรส ในแบคทีเรีย Bacillus cereus / Apinan Suangoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 585. Simulation of wind flow at Mhor Chit II bus terminal = การจำลองการไหลของลมของสถานีขนส่งหมอชิต 2 / Parisud Seethongdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 586. Social and economic characteristics of farmers received land allotment (STK) and the study on cost and return of cash crops and fast growing trees : a case study at Kwae Rabom-Seeyad National Reserve Forest Amphoe Sanam Chaikhet, Chacheongsao province = ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน (สทก.) และการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของพืชไร่และไม้โตเร็วกรณีศึกษาป่าแควระบม-สีขัด อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา / Charlie Kessareporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 587. Socio-economic change resulting from promotion of gem-cutting in the northeast region : a case study of Khon-Kaen province = การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ-สังคมอันเนื่องมาจากการส่งเสริมอาชีพการเจียระไนพลอยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น / Smith Thaicharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 588. Soil moisture distribution from check dams using geo-information technology at Huay Sai Royal Development Study Center, Thailand = การแพร่กระจายความชื้นในดินจากฝายชะลอน้ำโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประเทศไทย / Prapaporn Pacheerat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 589. Soil moisture prediction and simulation model = การคาดคะเนและการจำลองสถานการณ์ ปริมาณความชื้นในดิน / Suthep Somcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 590. Soil proterties study comparison of para rubber plantation in upland and lowland : a case study of Panom Dongrak district, Surin province = การศึกษาคุณสมบัติเปรียบเทียบของดินเพื่อการปลูกยางพารา : กรณีศึกษาพื้นที่ดอนและพื้นที่ราบในอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ / Gornniga Theinmeewattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 591. Solid hazardous waste management of veterinary clinics in Bangkok = การจัดการขยะของแข็งอันตรายจากคลินิกสัตว์แพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร / Rattapan Pattanarangsan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 592. Solid waste management of tambol administration organizations case study : Nongmuangkai district Phrae province = การจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา : อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ / Sanga Wangkaom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 593. Solid waste management of tourist resorts case study : Rom Fa Thai village, Tubtao subdistrict, Thoeng district, Chiangrai province = การจัดการขยะของที่พักแรมในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา : หมู่บ้านร่มฟ้าไทย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย / Paricat Thongburaruang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 594. Solidification of sludge from battery waste water treatment plant by using sand waste and cement = การหล่อแข็งกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานผลิตแบตเตอรี่โดยใช้ฝุ่นทรายดำและซีเมนต์ / Chanin Lertkanavanichakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 595. Some factors affecting the species and distribution of grouper (Serranidae) : Kung Krabaen Bay, Chanthaburi province = ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อชนิดและการแพร่กระจายของปลากะรังในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี / Kanokwan Klinkesorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 596. Spatial analysis on the Malaria distribution patterns and its relation to environmental factors at community level in endemic regions = การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายของโรคมาลาเรียและความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระบาดระดับชุมชน / Jare Sangsayan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 597. Speech perception ability of the persons who loss the high frequency = ความสามารถในการรับฟังคำพูดของผู้สูญเสียการได้ยินในความถี่สูง / Warasak Phuangcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 598. Structure of tourism and tourism activities in wetland area (riverine) : case studies of Talingchan, Bangkok and Thaka floating markets, Samutsongkram = โครงสร้างและการกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ชุ่มน้ำ (แม่น้ำลำคลอง) : กรณีศึกษา ตลาดน้ำตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครและตลาดน้ำท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม / Phornphan Srikhatthanaprom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 599. Students habitat on bicycle trip to school : a case study of student in Nakhonnayok municipality Nakhonnayok province = การใช้จักรยานในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน กรณีศึกษา : นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองนครนายก / Witoon Boonsong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 600. Studies of the efficiency of activated carbon prepared from bagasse for the decolorization of syrup in the refined sugar process = การศึกาษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยเพื่อดูดซับสีของน้ำเชื่อมในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ / Piyawan Thummasorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 601. Studies of the potential of traditional Thai house at Klong Bangroundnok place for community tourism = ศักยภาพเรือนไทยริมคลองบางราวนกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษาอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี / Jintana Yimrueang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 602. Studies on the toxicity effects and utilization of water-soaked leucaena = การศึกษาความเป็นพิษและการนำไปใช้ประโยชน์ของใบกระถินแช่น้ำ / Nopkanok Burutnantana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 603. Study and analysis of the salt efforesence production process in the northeastern Thailand : a case study of Ban Muang district and Wanon Niwat district, Sakon Nakhon province = การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตเกลือสินเธาว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา : อำเภอบ้านม่วงและอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร / Pichai Suvanprapaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 604. Study and analysis situation of earthquake in Western of Thailand (the case of Kanchanaburi) during 1982-1985 = การศึกษาและวิเคราะห์การเกิดแผ่นดินไหวภาคตะวันตกของประเทศไทย (กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี) ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2528 / Puttirat Konchuaerat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 605. Study of environmental and health impacts in plastic recycling village : Minh Khai, Vietnam / Tuan Minh Nguyen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 606. Study of hydrogeochemistry and groundwater flow in Thachin-Mae Klong basin for groundwater quality management = การศึกษาอุทกธรณีเคมีและการไหลของน้ำบาดาลบริเวณแอ่งท่าจีน-แม่กลอง เพื่อการจัดการคุณภาพน้ำบาดาล / Banjong Promchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 607. Study of local administrative organization for conservation management of a beach : a case study on the coast of King Naraesuan the Great in Petchburi and Prachuabkirikhan Province = การศึกษาองค์การบริหารเพื่อการจัดการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติประเภทหาด : กรณีศึกษาชายฝั่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / Jarupa U-Pool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 608. Study of Oyster shells in the removal of lead from synthetic wastewater = การศึกษาการใช้เปลือกหอยนางรมในการดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์ / Phittayouth Pratoomrath
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 609. Study of recycling thinner ; user cleaning emulsion paint bucket by condensing process case study : V.Brother Industry Co.,Ltd. Samutprakarn province = การศึกษาการนำทินเนอร์ที่ใช้ล้างถังผสมสีแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยกระบวนการกลั่น กรณีศึกษา : บริษัท วี.บราเดอร์ อินดัสตรี้ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ / Thanachai Sirikhojornsombut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 610. Study of suitable temporary storage areas for debris and wastes from disaster in amphoe Takua Pa, Phang Nga province = การหาพื้นที่เหมาะสมในการจัดเก็บแบบชั่วคราว ของซากปรักหักพังและขยะมูลฝอยที่เกิดจากภัยพิบัติ ภายในอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา / Siriporn Wongsarasin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 611. Study of the comfortable urban project operated by Phetchabun municipal government, Thailand = การศึกษาโครงการเมืองอยู่อย่างสบายของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / Sukumaporn Chompreda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 612. Study on affecting factors related to warping after glost firing : the case study of bone china = การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยุบตัวหลังจากการเผาเนื้อโบนไชนา / Thanasorn Sotthisopa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 613. Study on application of linear programming technique in coastal prot activities : a case of Thathong port, Surat Thani province = การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นในกิจการท่าเรือสินค้าชายฝั่ง : กรณีศึกษาท่าเรือท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี / Maleewan Pongsawasdi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 614. Study on appropriate area ratio between food crops and energy crops in Thailand = การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของการปลูกพืชอาหารกับพืชพลังงานในประเทศไทย / Naradee Khamthep
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 615. Study on comparison of heavy metal content in green mussel before and after baking and steaming process = การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณโลหะหนักในเนื้อหอยแมลงภู่ก่อนและหลังการอบและนึ่ง / Picheat Teeravutcharagorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 616. Study on local geo-ecosystem of goat farming : a case study of Ubonratchathani province, Thailand = ศึกษาภูมินิเวศท้องถิ่นของการเลี้ยงแพะ : กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย / Jumpol Kullavanijaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 617. Study on management system of communal enterprise : a case study of Ubonratchtnani province, Thailand = การศึกษาระบบการบริหารจัดการองค์กรวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย / Kannapon Phakdeesettakun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 618. Study on quantity and distribution of plant nutrients on eutrophication in Bang Pra reservoir, Chonburi province = การศึกษาปริมาณและการแพร่กระจายของธาตุอาหารพืชที่ส่งผลต่อการเกิดยูโทรฟิเคชั่นในอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี / Ratcha Chaichana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 619. Study on readiness of infectious waste management in Ubonratchathani province, Thailand = ศึกษาความพร้อมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย / Supalux Prakalpagdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 620. Study on shell selection and growth rate of Hermit Crab (Clibranarius Longitarsus) in natural and artificial shells = การศึกษาการเลือกอาศัยและอัตราการเจริญเติบโตของปูเสฉวนที่อาศัยในเปลือกหอยธรรมชาติและเปลือกหอยเทียม / Pawanee Rodboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 621. Study on storage life extension of vegetable by aloe vera gel solution = การศึกษาการนำว่านหางจระเข้มายืดอายุความสดของผัก / Wannee Apirukkhit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 622. Study on the characterization of the ecochemical in kidney bean (Phaseolus vulgaris L.) which inhibits the larval growth of bruchid weevil (Callosobruchus chinensis L.) = การศึกษาคุณสมบัติบางประการของสารอีโคเคมีคอลในถั่วแดง (Phaseolus vulgaris L.) ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตตัวอ่อนด้วงถั่ว (Callosobruchus chinesis L.) / Vinai Pitiyont
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 623. Study on the efficiency of total arsenic removal by molybdate-impregnated chitosan gel beads = การศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดสารหนูโดยไคโตซานตรึงด้วยโมลิบเดท / Lakkana Julsaeng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 624. Substitution of wheat flour with Hom Mali rice flour in cake products = การใช้แป้งข้าวเจ้าหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์เค้ก / Puangrat Yammonta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 625. Suitability assessment for physig nut and oil palm plantation in Buriram province = การประเมินความเหมาะสมของการปลูกสบู่ดำและปาล์มน้ำมัน จังหวัดบุรีรัมย์ / Saovajit Naruksa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 626. Suitability of sports model (150 CC) and family model (110 CC) motorcycle taxis as transportation in Amphoe Phutthamonthon, Nakhonpathom = ความเหมาะสมของการขนส่งด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้างแบบผู้ชาย ขนาด 150 ซีซี และรถจักรยานยนต์รับจ้างแบบผู้หญิง ขนาด 110 ซีซี ในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม / Tassumi Yodpratumwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 627. Suitable management measures for the importation of GMOs products = มาตรการที่เหมาะสมสำหรับการจัดการการนำเข้าสิ่งมีชีวิตตกแต่งพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ / Kosit Suksomjit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 628. Sustainability planning for Bangkok reducing energy consumption and the need to travel = การวางแผนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน โดยการลดการเดินทางและการใช้พลังงาน / Tanat Burapatana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 629. Sustainable analysis of Thai Hom Mali rice cultivation in Thailand = การประเมินความยั่งยืนของการปลูกข้าวหอมมะลิของประเทศไทย / Kittipong Chaimanuskul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 630. Sustainable corporate management of electronics industry in Thailand = การจัดการองค์ธรธุรกิจอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย / Pensawang Leechonlawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 631. Sustainable management options for electricty use : a case of Mae Hong Son province = ทางเลือกในการจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาแม่ฮ่องสอน / Amphai Wejwithan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 632. Sustainable urban transportation : prioritizing public transport - BRT in Ho Chi Minh City / Nguyen Anh Dung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 633. System dynamics approach for agricultural sustainability analysis : a case study of Nhong Hoi Development Center Chiang Mai province = การวิเคราะห์ความยั่งยืนของระบบเกษตรกรรมโดยใช้แบบจำลองพลวัตระบบ : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ / Woottipong Jantarapratin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 634. System dynamics approach for economics utilization of mangrove areas case study : Sawee-Thoungka Estuary at Chumporn province = ระบบพลวัตรกับการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของพื้นที่ป่าชายเลน กรณีศึกษาอ่าวสวี-ทุ่งคา จังหวัดชุมพร / Naewrob Suvannakes
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 635. System dynamics approach for energy planning for paddy production in Thailand : a case study in the Northern and Central regions = การวางแผนพลังงานเพื่อการปลูกข้าวในประเทศไทย โดยวิธีพลวัตระบบ : กรณีศึกษาภาคเหนือ และภาคกลาง / Sansanee Keeratiwiriyaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 636. Technology assessment of fermented fish liquid fertilizer use for Nern Wong" Sala (Salacca sp.) Chantaburi province = การประเมินเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยปลาหมักในสวนสละพันธุ์เนินวงค์ (Salacca sp.) ของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี / Suttiluk Ruangsuksut"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 637. Technology assessment of small scale rice milling affected to outcome product case study : Buriram provice = การประเมินเทคโนโลยีที่มีผลต่อผลผลิตของโรงสีขนาดเล็ก กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ / Netnapa Rumkrathok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 638. Temperature, relative humidity, and rainfall studies in Northern Thailand for application on paleoclimatology = การศึกษาอุณหภูมิความชื้นสัมพันธ์และปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยสำหรับการประยุกต์เพื่อการศึกษาภูมิอากาศในอดีต / Sawanit Komonjinda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 639. Thai Kaolin : appropriate technological development for pharmaceutical purposes = ดินขาวไทย : การพัฒนาเชิงเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้งานเภสัชกรรม / Pathratipa Sansayavichai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 640. The acceptance of living together between farmers and wild elephants in Amphoe Kuiburee Prachurb Kirikhun province = การยอมรับการอยู่ร่วมกันระหว่างเกษตรกรกับช้างป่า กรณีศึกษาอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / Boonlue Prasertsopar
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 641. The adoption of high efficiency kiln of people in the North Eastern area = การยอมรับการใช้เตาถ่านประสิทธิภาพสูงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Prawonwan Saipan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 642. The adoption of high ranking police officers on restructuring Office of the Royal Thai Police for environment illegal control : a case study of Provincial Police Region 7 = การยอมรับของข้าราชการตำรวจระดับสูงต่อการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อหน้าที่ควบคุมการกระทำผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 / Phuvis Phonphumiruk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 643. The advantages of certified organization on external environmental management system audits = ข้อได้เปรียบขององค์กรจากการตรวจประเมินระบบจัดการสิ่งแวดล้อม / Nuttee Sungsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 644. The analysis of ecotourism as a dynamic process in common property management : a case study of Plai Pong Pang Thai-style house conservation club, Amphoe Amphawa, Samutsongkhram province = การวิเคราะห์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแง่พลวัตของการจัดการทรัพยากรร่วมและรูปแบบการจัดการ : กรณีศึกษาชมรมอนุรักษ์หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านทรงไทยปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม / Usa Uamson
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 645. The analysis of energy balance at village level in the Northeast Thailand case study of 2 villages = การวิเคราะห์สมดุลย์พลังงานระดับหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา 2 หมู่บ้าน / Wanchai Manokhoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 646. The applicability of GIS and SCS Runoff Curve Number model in estimating total runoff = การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับแบบจำลอง SCS Runoff Curve Number เพื่อพยากรณ์ปริมาณน้ำท่า / Teerasak Kittisiriwattanakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 647. The application of a soil and water assessment tool (SWAT MODEL) for a water balance study at Prasae River Basin, Thailand = การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Soil and Water Assessment Tool (SWAT MODEL) เพื่อการศึกษาสมดุลในลุ่มน้ำประแสร์ / Chalermkiat Plathong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 648. The application of General Finite Line Source Model (GFLSM) for Thailand = การประยุกต์ใช้แบบจำลอง General Finite Line Source Model (GFLSM) สำหรับประเทศไทย / Pakpoom Sriviroj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 649. The application of geographic information system and remote sensing to the distribution of earthworms in Ong Chu-Na Suan subwatershed Srisawasdi district Kanchanaburi province = การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลสำรวจระยะไกลเพื่อศึกษาการแพร่กระจายของไส้เดือนดิน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยองจุ-นาสวน อำเภอศรีสวัสด์ จังหวัดกาญจนบุรี / Supachai Skawsang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 650. The application of hydraulic model with geographic information system for obtaining data to create flood risk mapping in the upper part of mae klong river = การประยุกต์ใช้แบบจำลองชลศาสตร์ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมพื้นที่ศึกษาแม่น้ำแม่กลองตอนบน / Thudchai Sansena
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 651. The application of mathematical models for an environmental flow assessment and total maximum daily load (TMDL) of Prachinburi-Bangpakong river = การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อประเมินความต้องการน้ำของสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการรองรับของเสียสูงสุดรายวันของแม่น้ำปราจีนบุรี-บางปะกง / Apaporn Bulsathaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 652. The application of the environmental product declaration to waste disposal in a sanitary landfill : (two case studies of Bangkok Metropolitan Administration in Kamphangsan landfillsites) = การจัดทำเอกสารฉลากสิ่งแวดล้อมของการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล : กรณีศึกษาการจัดการขยะชุมชนกรุงเทพมหานคร ; บริเวณฝังกลบขยะกำแพงแสน / Anurat Sasomsub
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 653. The appropriate guidelines for environmental quality management by local participation in ecotourism activities case study : Wat Don Wuay Riverside market = แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตลาดริมน้ำวัดดอนหวาย / Cherdchant Lieangcheep
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 654. The appropriateness assessment of rice husk power generation technology : case study of the Chai Nart power plant = การประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแกลบ กรณีศึกษา : โรงไฟฟ้าชัยนาท / Narumon Paiboonsittikun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 655. The aquisition of suitable areas to accommodate the crowded community using potential surface analysis technique : Case study of Sra Manora crowded community, Lopburi province, Kingdom of Thailand = แนวทางการจัดหาพื้นที่รองรับชุมชนแออัดโดยเทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ : กรณีศึกษาชุมชนแออัด สระมโนราห์, จังหวัดลพบุรี, ประเทศไทย / Prathanan Theerakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 656. The biosorption of heavy metals using sewage sludge from frozen seafood industry = การดูดซับโลหะหนักทางชีวภาพโดยใช้กากตะกอนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง / Ubonthit Jungtiyanont
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 657. The border market role in tourism promotion : Chong Mex border market = บทบาทตลาดชายแดนที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดชายแดนช่องเม็ก / Tippawadee Sareeruangrong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 658. The botanical study of giant milkweed (Calotropis gigantea R. Br.) in Thailand = การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นรักในประเทศไทย / Wuttipong Suwannalert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 659. The capability of lime and lignite fly ash as cement replacement for spent fluorescent lamp solidification = ความสามารถของปูนขาวและเถ้าลอยลิกไนต์เพื่อทดแทนปูนซีเมนต์ในกระบวนการหล่อแข็งเพื่อกำจัดหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว / Petcharat jekjuntuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 660. The carbonized products of wood waste in Bangkok area = ผลิตภัณฑ์คาร์บอนไนซ์ของขยะกิ่งไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร / Parichat Kirdphon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 661. The community-ecotourism route network development on the lower of the Mekong river = การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนริมแม่น้ำโขงตอนล่าง / Waewdaw Nambutr
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 662. The comparative efficiency between mixed complete and compressive feed management for cattle = การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการให้อาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงโคระหว่างอาหารผสม และอาหารผสมอัดแท่ง / Tawee Boonaumnuay
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 663. The comparative study on engineering and economical efficiency between closed conduit flow open channel flow by gravity = การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในด้านวิศวกรรมและด้านเศรษฐศาสตร์ของระบบส่งน้ำแบบรางเปิด กับระบบส่งน้ำด้วยท่อโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก / Kanchadin Srapratoom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 664. The construction and evaluation of training curriculum on environmental information resource services for academic librarians = การสร้างและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการให้บริการทรัพยากรสารนิเทศด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา / Aemon Phitthayayon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 665. The construction and trial of a students' manual for environmental science using child-centered techniques = การสร้างและทดสอบคู่มือสำหรับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ว 411) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / Manu Kitchalong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 666. The consumption of environmental friendly products by female instructors : a case study of Rajabhat Institute Phra Nakhon Sri Ayutthaya in Phra Nakhon Sri Ayutthaya province = การบริโภคสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพของอาจารย์สตรี กรณีศึกษา สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / Sumana Poonphon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 667. The cooperation between government agency and environmental NGOS : a case study on convention on international trade in endangered species of wild fauna nad flora / Bussara Tirakalyanapan
    Abstract

 668. The correlation among attitude intelligent quotient (IQ) analytical thinking and aptitude with learning achievement of chemistry of student in urban and rural : case study student grade 8 under Lopburi Education Area 2 = ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ เชาวน์ปัญญา การคิดวิเคราะห์ ความถนัดของนักเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนในพื้นที่ชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท : กรณีศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 / Sirikorn Prasomsook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 669. The cost-benefit analysis and environmental consciousness of staff and students of certified environmental management system ISO 14001 in secondary schools under the General Education Department in Bangkok Metropolitan = การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในเขตกรุงเทพมหานคร / Vibharaj Prasertsook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 670. The creative integrated tourism model in amphore Khongjeam, Ubonratchathani province, Thailand = การสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการพื้นที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี / Wichanan Phongsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 671. The creative measurement tool for testing the readiness high school students studying physics in Bangkok = การสร้างเครื่องมือวัดความพร้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนวิชาฟิสิกส์ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร / Apinan Ngernmool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 672. The determination of cabon loss by soil erosion and sediment transport processes in Mea Thang watershed, Rong Kwang district, Phrae province = การประเมินอินทรีย์คาร์บอนจากกระบวนการชะล้างพังทะลายของดินและการพัดพาตะกอน บริเวณลุ่มน้ำแม่ถาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ / Haruthai Tippayachan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 673. The determination of optimum urban area and environmental planning : a case study of KoSamui, Surat Thani = การกำหนดขนาดที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ชุมชนและการวางผังสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี / Uraiwan Tontrakulrath
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 674. The development criteria for goat livestock technological assessment = การพัฒนาเกณฑ์การประเมินเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะ / Chinwat Kongkratoke
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 675. The development of cleaner technology training model in environmental management for students a case study : Nakhonnayok Technical College = การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก / Kunya Pradprew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 676. The development of environment management system guidelines for sustainable tourist attractions : a case study of baBang Saen beach in Chonburi province = แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 677. The development of environmental active learning media = การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเชิงรุก / Pongsatorn Chatchavasvimol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 678. The development of environmental performance indicator and evaluation of certified green leaf hotel = การพัฒนาดัชนีชี้วัดและการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมที่ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว / Anchalee Ngoypala
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 679. The development of overheat prevention equipment for engine = การพัฒนาชุดป้องกันความร้อนของเครื่องยนต์ / Sirichai Nonthadit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 680. The development of rock salt production by solar equipment = การพัฒนาอุกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตเกลือสินเธาว์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ / Suthirak Gajharn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 681. The development of the computer-assisted instruction program on human and air quality for matthayomsuksa IV students : a case of matthayomsuksa IV, Rittheyawannalai school, Bangkok = การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนเรื่องมนุษย์กับคุณภาพอากาศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร / Suttinee Thaisriwichai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 682. The development of tree height measurement tool for forest resource inventory = การพัฒนาเครื่องมือวัดความสูงต้นไม้เพื่อการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ / Prawit Raya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 683. The development of wetness sensor for baby sheet = การพัฒนาเครื่องส่งสัญญาณเตือนเมื่อผ้าอ้อมมีความชื้น / Somsak Sukhuman
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 684. The dispersion of traffic air pollutants by using Street Canyon Model in Airviro : case study Ladprao road = การแพร่กระจายสารมลพิษทางอากาศจากการจราจร โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Street Canyon Model in Airviro : กรณีศึกษาถนนลาดพร้าว / Patcharee Thitisakdanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 685. The drying of paddy with ambient air in storage barn for the improvement of yields and rice quality = การอบแห้งข้าวเปลือกด้วยอากาศแวดล้อมในยุ้งเก็บเพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าว / Rangsri Suwansathit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 686. The dyeing of cotton and giant milkweed fibers with natural dyes by dye auxiliaries = การย้อมฝ้ายและเส้นใยรักด้วยสีธรรมชาติโดยใช้สารช่วยย้อม / Kamonnet Atiburanakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 687. The economic analysis of recycling waste bank in amphur Muang Nakorn-pathom, Thailand = การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของธนาคารขยะในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย / Tanat Burapatana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 688. The economic and suitability study of areas and replacement crops for cassava in the Northeast of Thailand = การศึกษาชนิดของพืชและการวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อปลูกทดแทนมันสำประหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / Chinda Hongkajorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 689. The economic importance and seasonal variations of acetes, lucifer and mesopodopsis at Tambon Khlong Khon, Samut Songkhram Province = ความสำคัญทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของ Acetes, Lucifer และ Mesopodopsis ที่ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม / Jintana Chulek
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 690. The economic study on rux fiber : farming and local fabric production from rux fiber = การศึกษาต้นทุนการผลิตเส้นใยดอกรักและผ้าใยดอกรัก / Uthai Chareonwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 691. The effect of the incorporation of fly ash on fireclay brick properties = ผลของเถ้าลอยที่มีต่อสมบัติของอิฐทนไฟไฟร์เคลย์ / Thanita Vitchayanuroj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 692. The effectiveness of multimedia for dengue hemorrhagic fever prevention : a case study of Tha-wung district, Lopburi province = ความสัมฤทธิ์ผลของการออกแบบสร้างและทดลองใช้สื่อผสมในการให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก / Anuwat Vichai-Ngern
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 693. The effectiveness of One Tambon One Product (OTOP) news and information through Thai daily newspapers = ความสัมฤทธิ์ผลของการเสนอข่าวสารผลิตภัณฑ์ของโครงการหนึ่งตำบลหนั่งผลิตภัณฑ์ผ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย / Duangrutai Mankhong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 694. The effectiveness of the investigated parameters for irrigation water user group in Mae Tang project, Chiangmai = ดัชนีวัดความสัมฤทธิ์ผลของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / Narin Kor-it
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 695. The effects of environmental loans from the environmental fund to small and medium sized enterprises on local community economy / Gustami
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 696. The effects of leaf litter decomposition on paddy soil fertility = อิทธิพลของการสลายตัวของซากใบไม้ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินนา / Metta Adulprasertsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 697. The effects of the blended fertilizer between centrifuged residue of rubber latex and swine manure for the growth enhancement of para rubber (seedling) = ผลของการใช้ปุ๋ยผสมกากขี้แป้งจากกระบวนการผลิตน้ำยางข้นและมูลสุกรต่อการเจริญเติบโตของกล้ายาง / Thanya Uttraporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 698. The efficiency of aquatic plant systems for domestic wastewater treatment = ประสิทธิภาพของระบบพืชน้ำในการบำบัดน้ำเสียชุมชน / Boonrod Sawatdiphanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 699. The efficiency of some microbial activators in organic composting from market waste = การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเร่งประเภทจุลินทรีย์ในการทำปุ๋ยหมักจากขยะตลาดสด / Nuavarat Subjarearn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 700. The engineering value assessment and development on multipurpose tricycle = การประเมินคุณค่าทางวิศวกรรมและพัฒนาสามล้อถีบเอนกประสงค์ / Vichayut Juntaree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 701. The enhancement of disinfection efficiency for mushroom substrate preparation with solar energy : energy efficiency in mushroom farm = การเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในวัตถุดิบเพาะเห็ดถุงด้วยพลังงานแสดอาทิตย์ กรณีศึกษา ประสิทธิภาพการลดการใช้พลังงานในฟาร์มเห็ด / Somporn Mongklon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 702. The environmental efficiency administrative enhancement and conservation of wetland by local govermental organization based on network modeling at Samroiyod swamp Prachuab Khiri Khan province, Thailand = ศักยภาพ การบริหาร ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยรูปแบบเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / Venus Phonphoton
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 703. The environmental land use planning for urban expansion : a case study of amphoe Muang Phitsanulok = การวางแผนการใช้ที่ดินในเชิงสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง : กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก) / Suthep Kaewsaikot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 704. The estimation of carbon storage in dry evergreen and dry diptercarp forests in Sang Khom district, Nong Khai province, Thailand = การประเมินการสะสมคาร์บอนของป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง อ.สังคม จ.หนองคาย / Phouveth Senpaseuth
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 705. The estimation of carbon storages in various growth stages of sugar cane in Si Satchanalai district, Sukhothai province, Thailand = การประเมินการสะสมคาร์บอนตามระยะการเจริญเติบโตของอ้อยในพื้นที่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย / Wachirawan Watcharapirak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 706. The evaluation of cognitive achievement on agriculture training, case study : risk decreasing program in farmers' illness from pesticide exposure at Sai Thong Tam Bon Pa Mok district Ang Thong province = การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากการฝึกอบรมของเกษตรกรในโครงการลดอัตราเสี่ยงโรคพิษจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง / Amnaj Seesuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 707. The evaluation of ecotourism management planning by local community of Klong Khone Mangrove conservation center, Tambon Klong Khone, Amphoe Maung, Samut Songkhram province = การประเมินรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนของศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบาลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม / Nawarat Rungsrirattanawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 708. The evaluation of supply size and analysis on appropriate communal enterprise model for the creative bamboo products value added at Nikomsarngtonaenglumdomnoi and around area in Ubonratchathani, Thailand = การประเมินขนาดอุปทานและวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดตั้งองค์กรวิสาหกิจชุมชนสำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตจากไผ่ ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและพื้นที่ปริมณฑล จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย / Kinggan Kornsurat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 709. The evaluation of the socio-economic condition of population in Tung Kula Ronghai between 1979 and 1982 / Lakana Janya
    Abstract

 710. The experiments on brine shrimp (Artemia sp.) Culture with a purpose to control the quality of waste water from intensive shrimp farming = การทดลองเลี้ยงไรน้ำเค็ม (Artemia sp.) เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา / Dusit Tunvilai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 711. The feasibility study of a recycling bank project a case study : Wat-Bantuan school in Phanomtuan municipality, Kanchanaburi province = การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธนาคารขยะ กรณีศึกษา โรงเรียนวัดบ้านทวน ในพื้นที่เทศบาลตำบลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี / Surasak Khongkhuan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 712. The feasibility study of cement board made by mixing water hyacinth with cement = การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแผ่นผักตบชวาอัดซีเมนต์ / Teerawan Chimma
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 713. The feasibility study of mixing marble powder in polyester resin = การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำฝุ่นหินอ่อนมาผสมกับโพลีเอสเตอร์เรซิ่น / Worarit Sainate
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 714. The feasibility study of producing gypsum plasterboards by using marble powder instead of gypsum jointing plaster = การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำฝุ่นหินอ่อนแทนที่ปูนยิปซัมปลาสเตอร์บางส่วนในการผลิตแผ่นยิปซัม / Phenporn Poomgumarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 715. The feasibility study on the pulp processing from Sida grass. (Sida acula Burm t.) = การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเยื่อกระดาษจากต้นหญ้าขัด / Shattamon Kaewnongsamet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 716. The financial analysis of land use for gemstone mining and rambutan orcharding : a case study at Tambon Tok Phrom, Amphoe Khlung, Chanthaburi province = การวิเคราะห์เชิงสินทรัพย์ของการใช้พื้นที่เพื่อการทำเหมืองพลอยและการทำสวนเงาะ : กรณีศึกษาตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี / Seriwat Saminpanya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 717. The forecast of saturation point of Bangkok International Airport expansion project = การประมาณการจุดอิ่มตัวของท่าอากาศยานกรุงเทพ / Serirat Prasutanond
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 718. The impact on certified ISO 14001 organization to its business = ผลกระทบทางด้านธุรกิจขององค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 / Wilawan Ngoypala
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 719. The influenceing factors of household garbage separational behavior of military residents ; a case study of : 9th division infantry, Surasri Fort, Kanchanaburi province = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะครัวเรือนภายในบ้านพักข้าราชการทหาร กรณีศึกษา : กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี / 1 Msgt. Somboon Singhamanus
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 720. The influences of coated materials and brick wall on air conditioning load = อิทธิพลของวัสดุเคลือบผิวและผนังก่ออิฐฉาบปูนต่อภาระการปรับอากาศ / Sariyamon Tirapat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 721. The integrated and system approach for agriculture and agro-industrial development : a case study of vegetable oil in Thailand = การศึกษาอย่างเป็นระบบและครบวงจรด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กรณีศึษาของน้ำมันพืชในประเทศไทย / Thawilwadee Pongsaksri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 722. The integrated planting information system for raw material production of agro-industry, case study of food processing section, Lahan Sai Royal Recommended Project Lahan Sai district, Buriram province = ระบบสหสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อการปลูกพืชวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร กรณีศึกษาโครงการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์ / Pisase Senawongse
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 723. The large fishing gears in the Lower Songkhram river basin community : a case study of Pak Yam village, Srisongkhram district, Nakhon Phanom province = เครื่องมือประมงขนาดใหญ่ในบริเวณชุมชนลุ่มแม่น้ำสงครามตอนล่าง กรณีศึกษา : หมู่บ้านปากยาม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม / Phussadee Phummara
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 724. The local acceptation of non-hazardous industrial waste management by incinerator case study : Kabinburi district Prachinburi province = การยอมรับของประชาชนในท้องถิ่นต่อการจัดการขยะที่ไม่อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เตาเผาขยะกรณีศึกษา : อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / Chavengsak Hatsadin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 725. The management of wastewater from small-scale electroplating plants = การจัดการน้ำทิ้งของโรงงานชุบโลหะที่มีขนาดเล็ก / Thavune Puttanastiengpong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 726. The mechanism for sustainable tourism : a case study of Bang Saen, Thailand / Daichi Iwase
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 727. The need of environmental official for provincial administration = ความต้องการบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารราชการส่วนจังหวัด / Sansanee Tungsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 728. The operation model of technology assessment for Thailand in the future : an ethnographic delphi future research technique = การสร้างรูปแบบการประเมินเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทยในอนาคตโดยใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research Technique) / Suttipong Vasusophapol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 729. The opinions on making baisri with banana leaves on sustainable local handicrafts = ความคิดเห็นต่อการประดิษฐ์บายศรีด้วยใบตองให้เป็นงานหัตถศิลป์ที่ยั่งยืน / Prapaisri Chaingam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 730. The people's satisfaction towards public park management : a case of Suan Luang Rama IX Bangkok metropolis = การศึกษาความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการต่อการจัดการสวนสาธารณะ กรณีศึกษา : สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร / Sarun Sriprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 731. The possibility of the established environmental charges for Salaya municipality : a case study of solid waste management towards resident's attitude = ความเป็นไปได้ในการกำหนดเกณฑ์อัตราค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมในความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศาลายา / Kanoungnit Chantarasenanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 732. The possibility study on utilization of drained water from giant freshwater prawn' pond in rice production = การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากน้ำระบายทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อการปลูกข้าว / Kampanad Bhaktikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 733. The potential for electric energy saving at the meter factory = ศักยภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตมิเตอร์ / Pensri Leewarinpanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 734. The potential for homestay tourism in the Plai Pong Pang subdistrict ecotourism area : a case study of the ecotourism village in Samutsongkram province = ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตำบลปลายโพงพาง กรณีศึกษา : หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม / Vipada Kerdpermpoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 735. The potential of carbon dioxide content on aboveground biomass in Eucalyptus camaldulensis Dehnh. = ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีส / Panadda Cheamwongsa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 736. The potential of greenhouse gas reduction from clean development mechanism implementation in cassava starch and palm oil industries in Thailand = การวิเคราะห์ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการกลไกการพัมนาที่สะอาดในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังและอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม ประเทศไทย / Ubonwan Utachkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 737. The potential of greenhouse gas reduction from clean development mechanism project implementation in seafood processing industry = การศึกษาศักยภาพของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้เงื่อนใขการดำเนินโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดของอุตสาหกรรมอาหารทะเล / Nantira Duangkamfoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 738. The potential of ISO14001 certified industries companies to maintain environmental management system = ศักยภาพของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการรับรอง ISO14001 ในการรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม / Chanakran Kaokhem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 739. The potential of Lamtakong reservoir for fish cage culture = ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำลำตะคองเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง จังหวัดนครราชสีมา / Penrung Nualcham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 740. The potential of recycle waste bank project in reduction of community waste : a case of Sub-Sin Pattana community, Bang Khun Thien, Bangkok = ศักยภาพในการลดปริมาณขยะชุมชน จากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล : กรณีศึกษาชุมชนทรัพย์สินพัฒนา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / Piyaruk Pradabphetrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 741. The potential of the industrial sector in Vientiame, Lao P.D.R. in implementing ISO 14001:2004 = ศักยภาพของโรงงานอุตสาหกรรมในนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศ ส.ป.ป. ลาวในการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 / Somlith Lithsana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 742. The pre-feasibility study of expanded polystyrene recycling : a case study for fast-food clamshell material, Nakhon Pathom province = การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการนำโฟมโพลีสไตรีนกลับมาใช้ใหม่ : กรณีศึกษาโรงงานบรรจุกล่องอาหารในจังหวัดนครปฐม / Chintana Chotwerakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 743. The preliminary study and evaluation of potential hydrocarbon producting plant species in Thailand : a case of euphorbia genus = การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช ซึ่งสามารถให้ไฮโดรคาร์บอนในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะพืชสกุลยูฟอร์เบีย / Porntip Patimanukasaem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 744. The preliminary study of windmill-electrical generating and storage system for Thailand rural household / Kanit Sanguantrakul
    Abstract

 745. The preliminary study on conversion of waste and low cost raw material to cilric acid by Candida Lipolytica = การนำวัสดุเหลือทิ้งและวัตถุดิบราคาถูกบางชนิดมาผลิตเป็นกรดมะนาวโดยใช้เชื้อ Candida lipolytica / Chiranan Hempulsert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 746. The principle of landscape ecology for open space planning of Muang district, Phetchaburi province = การใช้หลักการนิเวศภูมิทัศน์ในการวางแผนพื้นที่เปิดโล่ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี / Ornaim Tangkitngamwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 747. The prototype design of air sampler = เครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซในอากาศ / Pradit Boontantrapiwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 748. The readiness of local people for ecotourism development a case study Kohsirae community Amphurmuang Phuket province = ความพร้อมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนชาวเลเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต / Kusuma Swangpun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 749. The recycling of used electroless nickel-phosphorus steel plating solution = การนำน้ำยาชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าบนเหล็กที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ / Korakot Thaisawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 750. The relationship between meteorological parameters and particulate matter concentration = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาและปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ / Katanchaatanchalee Jina
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 751. The relationship of air quality and ant distribution surrounding Ratchaburi power plant, Ratchaburi province = ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศกับการกระจายของมดบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี จังหวัดราชบุรี / Pornpen Thienthaworn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 752. The role and relations of stakeholders involving the changes in the inner city district of Bangkok : the case study of Thaprachan-Thachang-Napralan = บทบาทและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเปลี่ยนแปลงของย่านในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาย่านท่าพระจันทร์-ท่าช้าง-หน้าพระลาน / Nut Nonthasuti
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 753. The role of indigenous knowledge in community forest management : case study of the Koke Chantanang Forest community, Sa Kaeo Province, Thailand / Akompab Ebainjuiayuk Bebjamin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 754. The role of members of natural resource and conservation club on environmental conservation activities in academic institute = บทบาทสมาชิกชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / Petchrada Orchaiyapoom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 755. The roles of the local people in preserving the national forest reserve case study : Lho Chan Kra National Forest Reserve, amphur Tamod and amphur Kongrha, Phatthalung province, Thailand = บทบาทของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติกรณีศึกษา : ป่าสงวนโหล๊ะจันกระ อำเภอตะโหมด และอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง / Suttiwan Sombatmark
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 756. The satisfaction of villagers within the impacted areas toward Maekhan Dam project = ความพึงพอใจของชาวบ้านที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ขาน / Wassana Sukkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 757. The self-reliance energy model for a rural community : a case study of Nongmakok village in Nakornnayok province of Thailand = รูปแบบการพึ่งตนเองด้านพลังงานของชุมชนชนบท กรณีศึกษา หมุ่บ้านหนองมะกอก ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก / Kochakorn Worapunya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 758. The spatial flooding simulation by using geographic information systems case study : flood control and protected area of East Bangkok Bank = การจำลองสภาวะน้ำท่วมเชิงพื้นที่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา : พื้นที่ควบคุมและป้องกันน้ำท่วมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร / Damrong Siammai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 759. The study of 'agreement between the government of the kingdom of Thailand and the government of the people's Republic of China on accelerates tariff elimination under the early harvest programme of the framework agreement on comprehensive economic cooperation between Asean and China' for export planning = การศึกษา ความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ระหว่างไทย-จีน" เพื่อการวางแผนการส่งออก / Piyanee Rungrattwachai"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 760. The study of dust fall jar and high volume sampler's suitability for measuring dust concentration from cement plant = การศึกษาความเหมาะสมของการใช้ dust fall jar และ high volume sampler ในการวัดความเข้มข้นของฝุ่นจากโรงงานปูนซีเมนต์ / by Arubol Chotipong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 761. The study of environmental factors related to dengue hemorrhagic fever epidemic in Phatthalung province = การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษา จังหวัดพัทลุง / Chawakorn Onchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 762. The study of heavy metal accumulation in the sea sediment of eastern seaboard Thailand, to indicate the efficiency of environmental technology measures of area : case study of Bang Lamung Bay = การศึกษาการสะสมตัวของโลหะหนักในชั้นตะกอนดินทะเลเพื่อชี้วัดมาตรการและนโยบายทางสิ่งแวดล้อมในการควบคุมดูแล : กรณีศึกษาอ่าวบางละมุง / Achara Jiragulchaiwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 763. The study of mixed deciduous forest ecosystem dynamic by using tree-ring of teaks (Tectona grandis Linn.f.) at Mae Wong national park = การศึกษาพลวัตระบบนิเวศป่าเบญจพรรณโดยใช้วงปีไม้สัก (Tectona grandis Linn.f.) อุทยาแห่งชาติแม่วงก์ / Chinanard Likkhachai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 764. The study of potential elimination of a common cutworm (Spodoptera litura, Farbr) by cynide extracted from cassava = การศึกษาศักยภาพของสารสกัดไซยาไนด์จากมันสำปะหลังในการกำจัดหนอนกระทู้ผัก / Nuttapon Theskyan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 765. The study of readiness of local community for tourism development case study : Koh Chang, Trat province = การศึกษาความพร้อมของท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะช้าง จังหวัดตราด / Komgrit Tupburi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 766. The study of saline soil blue green algae in Northeast of Thailand case study : Nakhon Ratchasima province = การศึกษาสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวจากพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรณีศึกษา : จังหวัดนครราชสีมา / Lawan Distaluksana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 767. The study of the impact of economic changes on the industrial injuries during 1980-1984 : an input-output modelling approach = การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจต่อการประสบอันตราย ในงานอุตสาหกรรมในช่วงปี 2523-2527 : ศึกษาโดยใช้แบบจำลองปัจจัย-ผลผลิต / Worasan Passayawon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 768. The study of the relationship between odorant concentration and odor intensity = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารที่มีกลิ่นกัลความแรงของกลิ่น / Tewan Chawangwongsanukun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 769. The study on appropriate rates of charge made on waste treatment plant served in manufactories classified by industrial hazadous waste level case study : the industrial hazadous waste treatment center at Samae Dam, Bang Khun Thien, Bangkok = การศึกษาอัตราค่าบริการที่เหมาะสมของโรงกำจัดของเสียที่ให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรม โดยจำแนกตามระดับความรุนแรงของอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดของเสีย กรณีศึกษา : การดำเนินงานของศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / Suphakid Muangkote
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 770. The study on capability of different vetiver grass ecotypes to uptake the heavy metal contaminated soil = การศึกษาความสามารถการดูดซึมโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินของหญ้าแฝกต่างกลุ่มพันธุ์ / Atjima Meepring
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 771. The study on capabiltiy of peat as cation exchanger = การศึกษาความสามารถของพีทสำหรับเป็นตัวแลกเปลี่ยนประจุ / Chutathip Chareonlarp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 772. The study on humic acid extraction from peat and its application to the paddy field = การศึกษาการสกัดกรดฮิวมิคจากดินอินทรีย์และการนำไปใช้ประโยชน์ในแปลงนาข้าว / Kanokporn Bunnumma
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 773. The study on polyploidy induction in takrom oyster Crassostrea belcheri (sowerby) by thermal shock = การศึกษาการใช้อุณหภูมิเหนี่ยวนำให้เกิดการเพิ่มชุดโครโมโซมในหอยตะโกรม / Kom Silapajarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 774. The study on relationship between cigarette smoking and cervix cancer in Thai women : case study at Siriraj hospital = การศึกษาความสัมพันธ์ของการสุบบุหรี่กับการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยกรณีศึกษาผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลศิริราช / Orawan Deekaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 775. The study on the performance of single use respirator containing with coconut shell-activated carbon against benzene inhalation = การศึกษา performance ของผ้าปิดจมูกที่บรรจุด้วย activated carbon ที่ทำจากกะลามะพร้าวเพื่อใช้ป้องกันสารระเหยเบ็นซีน / Wanratchanee Akrawiputh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 776. The sulfur compounds in coastal soils of Eastern Thailand = สารประกอบกำมะถันในดินชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศไทย / Suwannee Boriboonthana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 777. The synthesis of tourism programs in Ubonratchathani province, Thailand = การสังเคราะห์โปรแกรมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี / Surang Pungtomorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 778. The technology assessment of PV/wind/diesel hybrid system : a case study at Tarutao Marine National Park = การประเมินเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานด้วยพลังงานสะอาดกรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติตะรุเตา / Theerapat Klaimukh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 779. The technology assessment of solar water heater with parabolic concentrating solar collector = การประเมินเทคโนโลยีเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการบริโภคแบบรางพาราโบลิครวมแสง / Noppawan Samwimol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 780. The training course development for local guide in the emerald traingle area tourism = การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกต / Panadda Wongsaree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 781. The use of galangal extract to control chili anthracnose caused by Colletotrichum capsici = การใช้สารสกัดข่าในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก สาเหตุจาก Colletotrichum capsici / Montira Thummapimook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 782. The use of rice husk ash for silk degumming = การใช้ประโยชน์ขี้เถ้าแกลบในการลอกกาวเส้นไหม / Vorapot Raksang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 783. The use of vermiculite for Aflatoxin B1 absorption in giant tiger prawn diets = การใช้สารเวอร์มิคูไลท์เพื่อดูดซับสารอะฟลาทอกซินบี 1 ในอาหารเม็ดสำเร็จรูปกุ้งกุลาดำ / Luxsanawadee Soonngam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 784. The utilization of cashew nut shell crude extract for golden apple snail (Pomacea canaliculata) control = การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในการกำจัดหอยเชอรี่ / Chuenjit Meeposom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 785. The utilization of heat insulation to reduce energy consumption of the bottle-top drinking water cooler = การป้องกันการถ่ายเทความร้อนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของตู้ทำน้ำเย็นชนิดขวดครอบ / Ponchanok Ounbangluang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 786. The utilization of sludge cake from fruit industry to produce organic fertilizer pellet = การใช้ประโยชน์จากตะกอนน้ำเสียโรงงานแปรรูปฟลไม้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด / Parinyarat Suwannao
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 787. The valuation of fishery resources and exsitence value of seagrass beds : a case study of Pha Ngan Island, Surat Thani province = การประเมินมูลค่าทรัพยากรประมงและมูลค่าเพื่อการคงอยู่ของแหล่งหญ้าทะเล เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / Toranong Vithayaveroj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 788. The valuation of mangrove plantation on the new mudflat at Samutsongkhram province = การประเมินมูลค่าของการปลูกป่าชายเลนบริเวณดินเลนงอกใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม / Panawan Wongusata
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 789. The value of bathing cloth (Phakaoma) products in local commnities of the emerald triangle area = คุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเฉพาะสามประเทศ / Nirun Yingyuad
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 790. Total Petroleum Hydrocarbon (TPH) in seawater, sediment, plankton and oyster at Ang Sila coast, Chonburi province = สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล ตะกอนดิน แพลงก์ตอน และหอยนางรม บริเวณชายฝั่งอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี / Sasiwimon Chainarong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 791. Total suspended particulates as a risk factor in lung cancer of Bangkok residents = ปริมาณฝุ่นในบรรยากาศปัจจัยเสียงต่อการป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร / Sasitorn Yoosook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 792. Tourism carrying capacity assessment using an application of recreation opportunity spectrum in classifying the tourism area : a case study of Amphawa floating market, Samut Songkhram province = การประเมินขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวโดยการประยุกต์หลักการช่วงชั้นโอกาสทางนันทนาการสำหรับจำแนกพื้นที่ท่องเที่ยว : กรณีศึกษาตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม / Naruemon Danpongsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 793. Toxicity of crude cyanotoxin extract on the commercially valued fish of Thailand = ความเป็นพิษของสารพิษสกัดหยาบจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวต่อปลาเศรษฐกิจของประเทศไทย / Piyawat Pholsanong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 794. Toxicity tests of solvent extracts from the giant Indian milkweed, Calotropis gigantea, R. Br. on the brown planthopper, Nilaparvata lugens (stal) and the cowpea weevil, Callosobruchus chinensis L. = การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดจากต้นรักที่มีต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata lugens (Stal) และ ค้างถั่วเหลือง Callosobruchus chinensis L. / Kvanta Kwangvanshiratada
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 795. Traditional knowledge of the environment and natural resource management : The Jakun of the South-East Pahang Peat Swamp Forest, Malaysia / Savinder Kaur Karpal Singh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 796. Transportation management system of souvenir wooden furniture for foreigner = ระบบการจัดการการขนส่งของฝากของที่ระลึกประเภทเครื่องเรือนไม้สำหรับลูกค้าต่างประเทศ / Surisak Boonkitiporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 797. Treatability study of hospital wastewaters case sutudy : Siriraj Hospital = ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียจากโรงพยาบาล กรณีศึกษา : โรงพยาบาลศิริราช / Naphong Satiropas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 798. Treatment of distillery slop by hybrid reactor : upflow anaerobic sludge blanket (UASB) and anaerobic filter (AF) = การบำบัดน้ำกากส่าจากโรงงานสุราโดยใช้ถังหมักแบบลูกผสมระหว่างระบบชั้นตะกอนจุลินทรีย์ไร้อากาศแบบไหลขึ้น (UASB) กับระบบถังกรองไร้อากาศ (AF) / Preecha Duangkheaw
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 799. Tree-rings analysis of teak (Tectona grandis L.) in central Thailand : case study at the Regional Plantation of Saraburi = การวิเคราะห์วงปีไม้สักในภาคกลางของประเทศไทย : กรณีศึกษาสวนป่าไม้สัก ป่าไม้เขตจังหวัดสระบุรี / Duangtar Santisophon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 800. Tropical watermeal (Wolffia Globosa (ROXB.) Hartog & Plas) as bioindicator of zinc and copper contamination in natural water resources = การใช้ไข่น้ำเป็นดัชนีทางชีวภาพของการปนเปื้อนสังกะสีและทองแดงในแหล่งน้ำธรรมชาติ / Kawin Pla-On
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 801. Upgrading coffee ground waste as activated carbon using chemical activation with Zinc Chloride and Potassium Carbonate = การปรับปรุงกากกาแฟเหลือทิ้งเป็นถ่านกัมมันต์โดยการกระตุ้นทางเคมีด้วยซิงค์คลอไรด์และโพแทสเซียมคาร์บอเนต / Thanittha Khantisuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 802. Using biophysical characteristics for coastal resoruces zoning, Phangnga Bay case study = การใช้คุณลักษณะทางชีวกายภาพเพื่อจำแนกเขตทรัพยากรชายฝั่งกรณีศึกษา : อ่าวพังงา / Benjamas Chotthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 803. Using chitosan from crab shell for industrial wastewater treatment : a case study of electronics industry = การใช้ไคโตแซนจากเปลือกปูในการกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ / Sawitri Iamtrakoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 804. Using of pigeonpea for chickens diets = การนำถั่วมะแฮะมาผลิตเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไก่เนื้อ / Plearnpit Rangsiwattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 805. Using of water treatment sludge from frozen seafood factory for vegetable production = การใช้กากตะกอนน้ำเสียโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง เพื่อการผลิตผัก / Mattana Khemthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 806. Utilization and conservation of wild plant diversity : a case study of two Karang villages in Kaeng Krachan National Park = การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชป่า กรณีศึกษา ชนเผ่ากะหร่างในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน / Orawan Boontun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 807. Utilization of azolla species as feed for Thai silver barb, Puntius gonionotus (bleeker) = การใช้ประโยชน์จากแหนแดงเป็นอาหารเลี้ยงปลาตะเพียนขาว Puntius goninotus (bleeker) / Chintana Yangyuen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 808. Utilization of baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) for effluent toxicity testing = การใช้เบเกอร์ยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) ในการทดสอบความเป็นพิษของน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม / Tuangphorn Panpoom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 809. Utilization of common duckweed (Lemna Minor L.) and giant duckweed [Spirodela Polyrhiza (L.) Schleid.] as a bioindicator under hypereutrophic condition = การใช้แหนเป็ดเล็ก (Lemna Minor L.) และแหนเป็ดใหญ่ [Spirodela Polyrhiza (L.) Schleid.] เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพภายใต้สภาวะไฮเพอร์ยูโทรฟิเคชัน / Wimonwan Intarachernsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 810. Utilization of fermented feather meal for replacement of fishmeal in fish feed = การใช้ขนไก่ป่นหมักทดแทนปลาป่นในอาหารปลา / Ek Rakyuttithamkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 811. Utilization of fermented hen manure with lactic acid bacteria for broiler feed = การใช้มูลไก่หมักด้วยแบคทีเรียแลคติกเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงไก่กระทง / Orawan Danaibuthr
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 812. Utilization of fish powder for nutrient enhancement of protein and calcium in instant noodle = การใช้ผลิตภัณฑ์ปลาผงเป็นอาหารเสริมทางโภชนาการด้านโปรตีนและแคลเซียมในบะหมี่สำเร็จรูป / Pagharawalai Juntawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 813. Utilization of food waste in L(+)-lactic acid production by Rhizopus oryzae fungi = การใช้ประโยชน์จากขยะเศษอาหารในการผลิตกรดแอลแลกติกโดยหมักด้วยเชื้อรา Rhizopus oryzae / Kiatkorn Panyavuddhiwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 814. Utilization of Hom Thong banana (Musa acuminata gros michel) for textile products = การใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยหอมทอง (Musa acuminata gros michel) สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ / Phuntachit Chuntakhon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 815. Utilization of lead slag as a component in the production process of glazed ceramic tiles for internal walls = การใช้ประโยชน์จากกาก ตะกรันตะกั่วเป็นองค์ประกอบในกระบวนการผลิตกระเบื้องเซรามิกส์เคลือบบุผนังภายใน / Khemmawit Sriyaraj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 816. Utilization of lignite fly ash as a substitute for lime materials and ammonia & nitrite reduction in shrimp pond water = การใช้ประโยชน์ของเถ้าลอยลิกไนต์เพื่อทดแทนวัสดุปูนและการลดแอมโมเนียและไนไตรต์ในน้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้ง / Ratchadaporn Potiyun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 817. Utilization of lime mud and fly ash slurries for desulfurization = การใช้ประโยชน์จากกากปูนขาวและเถ้าลอยในการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ / Vasuwee Euanchita
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 818. Utilization of media to contribute to the problem solving of byssinosis and silicosis industrial factories : a case study of Nonthaburi province = การใช้สื่อในการช่วยลดปัญหาโรคปอดฝุ่นฝ้ายและโรคปอดฝุ่นหินในโรงงานอุตสาหกรรม : จังหวัดนนทบุรี / Nantana Chaisittiyotin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 819. Utilization of metal powder from steel production industry contents in interlocking concrete paving blocks = การนำผงโลหะจากโรงงานผลิตเหล็กเพื่อใช้เป็นวัสดุผสมกับปูนซีเมนต์ในงานคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 820. Utilization of non-timber forest products in community forest area : a case study in Houay Hok village, Kasy district, Bientiane province, LAO PDR / Khamphouvieng Phouisombath
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 821. Utilization of sludge from Biyagama common wastewater treatment plant as fertilizer and soil conditioner in Sri Lanka / Katugampalage Lalith Gamini Perera
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 822. Utilization of two common fern species : Pteris tripartita and Pteris vittata to remediate copper and arsenic contaminated soils = การใช้เฟิน Pteris tripartita และ Pteris vittata ในการบำบัดดินปนเปื้อนทองแดงและสารหนู / Kingkan Kheawsaard
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 823. Utilization of wastewater from biogas ponds in pig farms as nutrients for freshwater algae = การใช้ประโยชน์น้ำเสียจากบ่อก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกรสำหรับเป็นธาตุอาหารของสาหร่ายน้ำจืด / Sawanya Sealeum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 824. Valuation of fishery and non timber forest products of seasonally flooded forest in the lower Songkhram river basin, Nakhon Phanom = การประเมินมูลค่าผลผลิตประมงและผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้จากป่าบุ่งป่าทาม พื้นที่ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง จ.นครพนม / Yongyut Khonchantet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 825. Valuation of wetlands : case study Phru Kan Tulee, Thana distric, Surat Thani province = การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ : กรณีศึกษา พรุคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / Khuanchanok Quecharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 826. Valuing air quality in Bangkok with hedonic price method = การประเมินมูลค่าของคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครด้วยวิธีราคาเฮโดนิค / Arkadetch Chuenarrom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 827. Valuing Lum Ta Kong River : a case study of Nakhon Ratchasima municipality = การประเมินคุณค่าแม่น้ำลำตะคอง กรณีศึกษา เทศบาลนคร นครราชสีมา / Pornprapa Tatujiranggul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 828. Variable factors in behavior towards conservation of the natural resources and environment of Khao Yai National Park = ปัจจัยที่มีความผันแปรกับพฤติกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / Wichyanont Sutthaso
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 829. Vegetation and soil relationship in Northern Sadejnaikrom Kromlaung Chumphon wildlife sanctuary = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสังคมพืชกับคุณสมบัติดินบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ / Payak Maneeanakekul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 830. Village health volunteer participation in river conservation : a case study of Rayong river Rayong province = การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการอนุรักษ์แม่น้ำ : กรณีศึกษา แม่น้ำระยอง จังหวัดระยอง / Somchate Chan-Amrung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 831. Vulnerability and adaptation of rainfed-rice farmers to impact of climate variability in Lahakhok, Sebangnuane Tai, Dong Khamphou, and Houdhi villages of Songkhone district, Savannakhet province, Lao PDR / Somkhit Boulidam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 832. Wastewater charge for marine shrimp farming : a case study of Kung Krabaen Bay, Royal Development Study Center Project, Klongkhud sub-district, Thamai district, Chanthaburi province = การศึกษาอัตราค่าบำบัดน้ำทิ้งจาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล : กรณีศึกษาโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี / Sudalak Buala
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 833. Water allocation : attitude, perception, conflicts and alternatives between water users and irrigationists : a case study of Damnoen Saduak = การจัดสรรน้ำ : ทัศนคติ, การรับรู้, ความขัดแย้งและทางเลือกระหว่างผู้ใช้น้ำและเจ้าหน้าที่ชลประทาน : กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอ ดำเนินสะดวก / Aunnop Arirat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 834. Water audit and water efficiency options in hospital case study : a large private general hospital in Bangkok Metropolitan = การตรวจประเมินและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร / Jessada Chantaravesutilert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 835. Water pollution management and their public participation in Buddhamonthon Nakhonpathom = การจัดการปัญหามลพิษทางน้ำและการมีส่วมร่วมของประชาชนในพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม / Wichai Charoenying
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 836. Water quality modeling in Chedi Bucha Canal = การสร้างแบบจำลองด้านคุณภาพน้ำของคลองเจดีย์บูชา / Luepol Punnakanta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 837. Water quality studies in relation to human settlements : a case study of Nam Pong reservoir Northeast Thailand / Sakda Supapongpichate
    Abstract

 838. Water recycling from wastewater treatment system in community hospital Phathumtani province : case study Nong Sue Hospital = การใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษาโรงพยาบาลหนองเสือ / Rath Ruangchotevit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 839. Watershed ecological carrying capacity analysis : a case study of Lam Phra Phloeng watershed, Nakhon Ratchasima province = การวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับทางนิเวศของพื้นที่ลุ่มน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา / Nattinee Munchaona
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 840. Web application for rice insect pest control information system of Department of Agricultural Extension = โปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของระบบสารสนเทศการควบคุมแมลงศัตรูข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร / Visutthiphun Phutphoncharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 841. Wetland Tourism management at Don Hoi Lot (Ramsar Site), Samut Songkhram province = การจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่ชุ่มน้ำ กรณีศึกษาดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม / Pisanee Kopolratana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 842. Willingness to pay for mobile phone battery waste disposal fee of mobile phone user in Bangkok = ความเต็มใจที่จะจ่ายค่ากำจัดซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้โทรศัทพ์มือถือในเขตกรุงเทพมหานคร / Prattana Meesincharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 843. Women empowerment in watershed management of the Khwai Noi upper river, Kanchanaburi = การเสริมอำนาจสตรีในการมีส่วนร่วมต่อการจัดการลุ่มน้ำแควน้อยตอนบน จังหวัดกาญจนบุรี / Shanana Rodsoodthi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 844. Yield and management of Coffea Arabica L. in agroforestry system in Dol Tung Development Project under Royal Initiative, Chiangrai province, Thailand = ผลผลิตและการจัดการกาแฟอาราบิก้า (Coffea Arabica L.) ในระบบวนเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย / Warunee Thianthaworn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 845. เครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นของเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน = Community network building for coastal erosion protection using indigenous knowledge : a case study of bamboo revetments by inner Gulf of Thailand conservation network / ยุทธพล ผ่องพลีศาล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 846. เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ = Fetal heart rate detector / ทรงพล พอกพูนขำ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 847. เงื่อนไขและปัจจัยด้านวัฒนธรรมความเชื่อต่อการจัดการป่าชุมชนในหมู่บ้านอีสาน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 2 หมู่บ้านในจังหวัดสกลนคร = Cultural factors and underlying conditions affecting community forest management in northeastern villages : comparing two villages in Sakonnakhon / ครรชิต จูประพัทธศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 848. เงื่อนไขและปัจจัยที่เอื้อและไม่เอื้อต่อการพัฒนาภาวะผู้นำในสตรี : กรณีศึกษา กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านละหอกกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ = Factors facilitating and hindering women leadership : a case study of the community-based resource and environmental management organization in Banlahokkrasang, Burirum province, Thailand / ศาลิตา ทับพุ่ม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 849. เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการน้ำในไร่นาเขตเกษตรน้ำฝนกรณีศึกษาสระน้ำในไร่นาเกษตรผสมผสาน อ.เมือง จ.สุรินทร์ = Appropriate technology for on-farm water resource management in rainfed area : a case study of farm ponds for integrated agriculture, amphoe Muang, Surin province / สุธีร์ สุนิตย์สกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 850. เรณูวิเคราะห์สำหรับการศึกษาสภาพภูมิอากาศที่ยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือของไทย = Pollen analysis for climatic condition at Doi Inthanon Summit, Chiangmai province, Northern Thailand / อังคาร แจ้งชื่น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 851. เสียงกับความรู้สึกถูกรบกวนของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร = Noise and annoyance of the hospital staff in Bangkok Metropolitan area / สุรางค์รัตน์ ธัชประมุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 852. เอกลักษณ์ปรุงแต่งกับการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี = Invented identity and local resource menagement, Phetchaburi province / ปิยชน ผู้ทรงธรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 853. แนวโน้มอาการอาคารป่วยของบุคลากรในอาคารสำนักงานที่มีการอนุรักษ์พลังงาน = The trend towards sick building syndrome among people who use energy conservation buildings / กุลภรณ์ นกจันทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 854. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานด้านการจราจรด้วยการขนส่งมวลชน : กรณีศึกษารถรับส่งนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร = Appropriate approach to use mass transportation to increase traffic energy efficiency : a case study of school bus senior in Bangkok / พิษฐา พงษ์ประดิษฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 855. แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา : วนอุทยานภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย = Guidelines for tourism site management in accordance with the principles of ecotourism : a case study of Phu Chee Fah Forest Park in Chiangrai province / นิพล เชื้อเมืองพาน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 856. แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส = Management guidelines for coastal resources muang Narathiwat district / ตวงพร จันทร์แก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 857. แนวทางการจัดการมูลฝอยที่ใช้ประโยชน์ได้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณศึกษาชุมชนย่อยวัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี = Appropriate approaches for recyclable waste case study : community of Wat-Bangpai in Bangbauthong district, Nonthaburi, Thailand / รัชนิศ แก้วศรีช่วง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 858. แนวทางการจัดการสวนป่าทุ่งเกวียนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ = The guidelines to nature based tourism management in Thungkwian forest plantation / ถวิกา ลี้ประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 859. แนวทางการจัดสภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิต = Purpose guidelines for the animal exhibition of Dusit Zoo / ปรัชวนี กรอิสรานุกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 860. แนวทางการบริหารจัดการขยะติดเชื้อโรงพยาบาลเอกชนกรณีศึกษา : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี = Guidelines for infectious waste management in Private Hospital case study : Kasemrad Saraburi Hospital / วนิดา ศรณ์วรัญญา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 861. แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวบริเวณบางกะเจ้าตามโครงการสวนกลางมหานคร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ = The management guideline for Bang Ka Chao Green Area Project in Prapadang district, Samutprakarn province / นฤนาท สนลอย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 862. แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน บริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม = Development guidelines for physical environment by infrastructure planning in the area surrounding Prapathom Chedi, Nakhon Pathom province / สรัลชยา ถาวรสันต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 863. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับขั้นมัธยมศึกษาของประเทศไทย = Development of guideline for constructing environmental education curriculum for secondary school in Thailand / อรพินท์ เอี่ยมศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 864. แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการอุปโภคผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว = Guidelines on participation of people in Bangkok for green label products consumption / กฤษณา เพ็ชรเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 865. แนวทางการลด การคัดแยก และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ สำหรับเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Guideline of solid waste reduction, separation and recycling for Hua Hin municipality, Prachuabkhirikhan province / จุฑามาศ วรรณแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 866. แนวทางการอนุรักษ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ย้อมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ : กรณีศึกษาอำเภอจอมทองและอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Guideline for conservation of naturally dyed hand-woven cotton textiles : a case study of Chomthong and Hod districts, Chiang Mai province / ฐานิศ กุลขจรพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 867. แนวทางที่เหมาะสมในการควบคุมการใช้เครื่องทำน้ำเย็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน = Appropriate measures to control the use of water cooler to increase energy efficiency / บุรฉัตร ศุกระกาญจน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 868. แนวทางที่เหมาะสมของการใช้เรือลำเลียงแม่น้ำประเภทเรือต่อไม้ในการขนส่งทางน้ำกรณีศึกษาบริเวณลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย = The Appropriate utilization of general cargo barges on inland waterways : a case study on the river basins in central Thailand / วิมลศรี รุจิระกิติวกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 869. แนวทางพัฒนาน้ำตาลมะพร้าวปลอดภัยสู่ทางเลือกนโยบายสาธารณะจังหวัดสมุทรสงคราม = The development of guidelines for safe coconut sugar as part of an alternative public policy, Samutsongkhram province, Thailand / วชิรา จิตต์ปราณี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 870. แนวทางส่งเสริมการผลิตแชมพูผสมพืชสมุนไพรตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง : แชมพู = Guidelines for promotion of the herbal shampoos products in accordance with the standard for cosmetic : shampoos / กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 871. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการคาดคะเนค่าความเร็วอนุภาคของพื้นดินจากการใช้วัตถุระเบิดในการทำเหมืองแบบเปิด = Mathematical model for prediction of ground particle velocity from open PIT mining explosion / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 872. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรี = Mathematical model for water resources management in Chanthaburi river basin / กำธร อุณหกาญจน์กิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 873. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การถ่ายเทความร้อน-ความชื้นที่ผ่านผนังอาคารเข้าภายในห้องปิดซึ่งมีผลต่อภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ = A mathematical model of heat and moisture transfer through a wall and the effect on air-conditioning load / สุวัจชัย กมลสันติโรจน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 874. แบบวัดความถนัดคณิตศาสตร์สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มเทคนิคอุตสาหกรรมระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ = Mathematics aptitude test for entrance to study in science and technology in vocational level of industrial technology / สมจิตร คุ้มถนอม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 875. แรงจูงใจในการใช้ยาบ้าของผู้ใช้แรงงานภาคเกษตรกรรม : ศึกษาเฉพาะผู้ใช้แรงงานรับจ้างตัดอ้อยในเขตตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี = The motivation of agriculturists in methamphetamine use : a specific study on sugarcane workers in Tambon Lamsompung Muaklek district, Saraburi province / เล็ก เทียนทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 876. โปรแกรมประเมินผลวิเคราะห์ดินเพื่อการใช้ปูนและปุ๋ยสำหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย = Soil test interpretation computer program for lime and fertilizer recommendation for economic crops / รัจนา ชินพิทักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 877. กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาบริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) = Participation process in environmental knowledge management : a case study of Sammitr Motors Manufacturing Public Company Limited / สยาม สุวรรณอาศน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 878. กระบวนการยอมรับการทำเกษตรกรรมทางเลือกในหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรณีศึกษาหมู่บ้านหนองใหญ่ = Adoption process of alternative agriculture practices in Northeast village : a case study of Nong Yai village / วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 879. กระบวนการสร้างแผนการจัดการถ้ำลอดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Management planning process of ecotourism for Cave Lod Tham Lod Village, Pangmapha district, Mae Hong Son province / ชีวิต เข็มเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 880. กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางสังคม : กรณีศึกษา บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี = Social network processes and development : a case study of Ban Nongkhao, Tamueng District, Kanchanaburi / ผไท วงศ์อนุตรโรจน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 881. กลยุทธในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้สื่อแผ่นพับกรณีศึกษา : การท่องเที่ยวล่องแก่ง ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช = Strategy for ecotourism strengthening by using of brochures : a case study of rafting tourism, Krung Ching district, Nakhonsrithammarat province / โสภี โสพิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 882. กลยุทธการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติแนวอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์โดยใช้คู่มือแนะนำเชิงระบบนิเวศ : กรณีศึกษา นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ = Strategies for strengthening nature-based tourism in Doi Inthanon National Park by using ecosystem self-guided manual : a case study of the students' environmental conservation club, Rajabhat Institute Chiangmai / ไพลินพันธุ์ สร้อยจาตุรนต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 883. การเปรียบเทียบในเชิงเศรษฐศาสตร์ระหว่างเรือไฟฟ้าชนิดผสมกับเรือหางยาวเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อประกอบการขนส่งกรณีศึกษาคลองผดุงกรุงเกษม = The comparative economic aspect between hybrid electric boats and long tail diesel engine boats for transportation case study Phadungkrungkasem canal / จารุวรรณ โพธิ์แจ้ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 884. การเปรียบเทียบในเชิงวิศวกรรมระหว่างเรือไฟฟ้าชนิดผสมกับเรือหางยาวเครื่องยนต์ดีเซลกรณีศึกษาคลองผดุงกรุงเกษม = The comparative engineering aspect between hybrid electric boats and long tail diesel engine boats case study Phadungkrungkasem canel / อรรถกร คำฉัตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 885. การเปรียบเทียบในเชิงวิศวกรรมระหว่างรถสามล้อเครื่องใช้ก๊าซ LPG กับใช้ระบบไฟฟ้า กรณีศึกษา : ถนนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน กรุงเทพมหานคร = The comparative engineering aspects between LPG and electric engines in conventional three wheel vehicles case study the roads around the Ratanakosin Island of Bangkok / อนุสรณ์ วรศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 886. การเปรียบเทียบการใช้น้ำอาบระหว่างฝักบัวควบคุมโดยวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กับฝักบัวธรรมดา = The comparison on water consumption between electronic controlled and ordinary shower / สนมพร เต็งเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 887. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของสารเคมีในการรักษาความสดของฟักทองแกะสลัก = Comparision of effectiveness of chemicals to prolong freshness of craft pumpkin / นีลภา วัชรมน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 888. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดินปนเศษหิน เพื่อการเพาะปลูกข้าวโพด กรณีศึกษา ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี = The comparison of efficiency of organic fertilizers for corn crop in skeletal soils) / ปิยวรรณ สามเพชรเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 889. การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเรือไฟฟ้าชนิดผสมกับเรือหางยาวเครื่องยนต์ดีเซลกรณีศึกษาคลองผดุงกรุงเกษมและคลองมหาสวัสดิ์ = The comparative environment impact between hybrid electric boats and long tail diesel engine boats case study Phadungkrugkasem canal and Mahasawat canal / รัฐพล อ้นแฉ่ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 890. การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินในนาข้าวเนื่องจากการเปลี่ยนจากระบบเกษตรกรรมเคมีมาเป็นระบบเกษตรกรรมธรรมชาติ = Changes of paddy soil properties in consequence of shifting from chemical agriculture to natural farming / พีรพัฒน์ โกศลศักดิ์สกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 891. การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียของโรงงานผลิตสีทาบ้านด้วยการเติมผงถ่านกัมมันต์ลงในระบบเติมอากาศแบบตรึงฟิล์ม = Improvement of treatment efficiency of organic matters in wastewater from paint industry by adding powdered activated carbon in fixed film aeration process / ครรชิต ชุติไพศาล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 892. การเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกปฏิบัติงานช่างกลโรงงานโดยการจัดการเวลาและการเคลื่อนไหวกรณีศึกษา : การทำแป้นเกลียวหกเหลี่ยมของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ = Efficiency increasing for mechanical machine practice by using time and motion management case study : how to make hexagonal nut from the student of Samutprakarn Technical College / สุภรณ์ รัตนมณี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 893. การเสื่อมสมรรถภาพปอดของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการระเบิดและย่อยหินกรณีศึกษาตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี = Pulmonary function deterioration of population in blasting, crushing and grinding activity area : case study tambon Narpralan, Chalermprakeat district, Saraburi Province / นพมาศ หริมเทพาธิป
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 894. การแทนสารสนเทศเชิงคุณภาพโดยใช้เพรดิเคทลอจิก = Qualitative information representation by using predicate logic / ปวีณา พาณิชยพิเชฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 895. การแพร่กระจายของแคดเมียมและสังกะสีในดินจากกิจกรรมเหมืองแร่สังกะสี : กรณีศึกษาเหมืองสังกะสี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Distribution of cadmium and zinc in soil from zinc mining activity : a case study of zinc mine, Mae Sot district, Tak province / ประยุทธ สมบูรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 896. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาโรงงานหล่อหลอมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กกรณีศึกษา : การหล่อหลอมทองเหลืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร = Appropriate technology for the foundry development of nonferrous metals : a case study of brass casting in Samutsakorn province / วิชัย โกศัลวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 897. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพการรักษาความปลอดภัยระดับพนักงาน = The development of an appropriate curriculum for the training of professional security personnel / พันเอกคมน์ เครือนาค
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 898. การใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกลเพื่อสำรวจและจำแนกแนวปะการังน้ำตื้น เกาะกระดาด จังหวัดตราด = Remote sensing techniques for shallow water coral reefs survey and classification, Kho Kradad, Trad province / ศริวุฒิ เจนศิริพิกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 899. การใช้เมล็ดพืชในการทดสอบความเป็นพิษของตะกอนดิน = Utilization of plant seeds for sediment toxicity testing / พุทธชาด สงวนกลิ่น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 900. การใช้เศษเหลือของผักกระหล่ำปลีในการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อซีเมนต์ = Using of waste common cabbage (Brasica olerracea Var. Capitata) feeding on common silver barb (Puntius gonionotus Bleeker) in cement ponds / วรวุธ สมฤทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 901. การใช้ไฮดรอกซีอะพาไทต์ในการตรึงโลหะหนักในดินที่ปรับปรุงด้วยกากตะกอนน้ำเสียชุมชน = Utilization of hydroxyapatite for immobilization of heavy metals in sewage sludge amended soils / เกศินี สกุลวงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 902. การใช้กากละหุ่งขจัดสารแพ้แทนกากถั่วเหลืองเป็นอาหารเสริมโปรตีนสำหรับสุกรระยะเจริญเติบโต = The substitution of deallerginized castor meal to soybean meal as protein supplement for growing-swine / อรประพิมพ์ จันทร์นวล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 903. การใช้กากส่าเหล้าแห้งผสมในอาหารนกกระทาเนื้อ = Utilizing dried spentwash liquor in diet for fattening coturnix quail / นวรัตน์ พรสวัสดิ์ชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 904. การใช้กูดเกี๊ยะเพื่อควบคุมยุงพาหะนำโรค = Bracken fern as a control agent for mosquito vectors / สัมภาษณ์ นิชรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 905. การใช้น้ำทิ้งจากการผลิตของโรงงานปลาทูน่ากระป๋องเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงไก่เนื้อ = Utilization of waste water from production of tuna canning factory for broiler feed / ปราโมทย์ ศรีสุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 906. การใช้ประโยชน์ของกากตะกอนน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์ = The utilization of activated sludge from food and beverage industry as compost / รพีพร จรจล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 907. การใช้ประโยชน์ขี้เลื่อยเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ดสำหรับเป็นวัสดุปลูกไม้กระถาง = The utilization of sawdust waste from mushroom culture for pot plant's growing media / สุชาดา จิตรภิรมย์ศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 908. การใช้ปัจจัยความหลากหลายทางธรรมชาติและปัจจัยอำนวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อชี้วัดความประทับใจของนักท่องเที่ยวกรณีศึกษา : อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The study of the application of natural diversities and facilities factors to indicate the level of attraction to a tourist destination : a case study of Khao Laung National Park. Nakhonsritammarat province / อุมา ทับเที่ยง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 909. การใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรม = Water hyacinth utilization in oyster mushroom cultivation / ทับทิม ลิ้มสุนทร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 910. การใช้ผักตบชวาทดแทนโปรตีนในอาหารเลี้ยงปลาแรด = The utilization of water hyacinth for protein replacement in giant gourami feed / ศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 911. การใช้มุ้งตาข่ายไนล่อนร่วมกับสารสกัดสะเดาในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูผักคะน้า = The application of nylon net in combination with neem extracts for the control of insect pests of chinese kale / ภัทราภรณ์ โสมนัส
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 912. การใช้สารละลายสะเดาไทยและข่าป้องกันแมลงปีกแข็งของกุหลาบพันธุ์สวาทมอร์ = Use of mixed solution of neem (Azadirachtin indical var siamensis valeton) and Thai genger (Alpinia siamensis) for controlling of leaf eating beetles (Adoretus compressus WED.) on swartmore rose / สุรัตน์ ศรีใจน้อย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 913. การใช้สารสกัดจากเปลือกผลไม้บางชนิดในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสมะม่วง = Use of some fruit skin extract to control mango anthracnose / สมเกียรติ วชิรปราการสกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 914. การใช้สารสกัดจากใบพลูพื้นเมืองควบคุมโรคแอนแทรคโนสในถั่วเหลือง = The use of dried Piper betle linn. leaf extract in controlling soybean anthracnose / จันทร์เพ็ญพร อนุศาสนี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 915. การใช้สารสกัดจากสนสองใบในการควบคุมลูกน้ำยุงพาหะนำโรค = Extracts of Pinus merkusii Jungh & de Vriese for control of mosquito vectors / ทรงพร จุลเจนวิทย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 916. การใช้สารสกัดพืชสมุนไพรเครื่องเทศควบคุม Aspergillus flavus link. และสารพิษอฟลาทอกซิน (Aflatoxin) ในเมล็ดข้าวโพดภายใต้สภาพโรงเก็บ = Control of Aspergillus flavus link. and aflatoxin on corn seeds by medicinal spices extracts under storage condition / พรทิพย์ ชมภูมิ่ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 917. การใช้สาหร่าย Spirulina บำบัดน้ำทิ้งจากการหมักมูลสุกร = Utilization of spirulina in treatment of effluent from swine manure fermentation / สุธิดา ชื่นเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 918. การใช้สื่อวิดีทัศน์เสริมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร = The usage of supplementary video tape to promote environmental knowledge case study : the 6th grade students of primary schools in Bangkok metropolitan area / วสารักษ์ แก้วจินดา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 919. การใช้หนอนแมลงวันตากแห้งจากมูลสุกรทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารไก่กระทงระยะแรก = A use of dried house fly larva from pig manure in substitution of fish meal for first stage broiler / ไพศาล สะแสงตา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 920. การกำหนดเขตการใช้พื้นที่เพื่อการเลี้ยงสุกร กรณีศึกษา อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา = Land use zoning for pig farming a case study of amphoe Bangkhla, Chachoengsao province / ปฐมาภรณ์ ลิหงวน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 921. การกำหนดดัชนีชี้วัดและประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการอุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี = Identification of indicators and evaluation of environmental performance for national park management : a case study of Erawan national park in Kanchanburi proviince / อรรถพล จิตต์ภักดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 922. การกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดไฟป่า บริเวณเขตรัษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง = Forest fire risk classification of Huai Kha Khaeng wildlife sanctuary / กรกนก วชิโรภาสนันท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 923. การควบคุมและกำจัดแมลงวันบ้านโดยใช้สารสกัดจากใบสาบเสือ = Control of Musca domestica by using Eupatorium odoratum linne. extracts / วิชัย อุดมรัตนะศิลป์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 924. การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับที่อยู่อาศัยโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา : จังหวัดสุพรรณบุรี = A selection of residential settlement by geographic information system : a case study of Suphanburi province / พุทธชาด กิตติพงษ์พัฒนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 925. การคาดการณ์อุทกภัยที่เกิดจากการพังทลายของเขื่อนและการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นกรณีศึกษาเขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก = The prediction of flash flood caused by dam failure and overflow through a spillway case study at the Tha Dan Dam Changwat Nakhon Nayok / ปกรณ์ เพ็ชรประยูร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 926. การฆ่าเชื้อวัสดุเพาะเห็ดถุงด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ : กรณีการประยุกต์โครงสร้างเรือนกระจก = Solar heating disinfection for mushroom substrates : an application of greenhouse structure / สาธิต ไทยทัตกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 927. การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ของอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Conservation tourism management of Amphoe Pangmapha, Mae Hong Son province / พิกุล สิทธิประเสริฐกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 928. การจัดการขยะติดเชื้อในสถานพยาบาลเอกชนชนิดไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน : กรณีศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี = Clinical infectious waste management : a case study in Pattaya city, Chonburi province / นภสร กุศล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 929. การจัดการขยะติดเชื้อของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี = Infectious waste management of Pattaya city, Chonburi province / กิตติพจน์ เพิ่มพูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 930. การจัดการของเสียจากเรือสินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพฯ = The management of wastes generated from trade vessels at Bangkok Port / เยาวลักษณ์ หริดำรงค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 931. การจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี = Municipal solid waste management in Nonthaburi province / ไพศาล ผดุงศิริกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 932. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานีอนามัยในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = The infectious waste management of health centers in Selaphum district, Roi Et province / อารยา แก้วมาลา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 933. การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ = Management of information system for the new theory project administration / พลวัฒน์ จิระจักรวัฒนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 934. การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับงานวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยผ่านอินเตอร์เน็ต = Management of internet-based research materials information system for Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University / กรกช เทียนเนียม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 935. การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร = Management information system for Chumphon marine fishery development center / ทนง ทองภูเบศร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 936. การจัดการสารสนเทศงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชน = Information management on environmental sanitation and health promotion in a Community Hospital's working area / กำพล ศิริกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 937. การจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการจัดการขยะชุมชนสำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = The development of a self learning computer programme about municipal solid waste management for first-year secondary school teachers / วณิชญา สุจิตานันท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 938. การจัดหารายได้เพื่อการพึ่งตนเองทางด้านการบริหารงานประจำของเทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี = Self-reliance for regular budget by local income of Saensuk Municipality, amphoe Muang, changwat Chonburi / ณัฏฐ์บรรจง เดชวิริยะชาติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 939. การจำแนกเขตศักยภาพที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Land suitability zoning for urban community expansion, Pak Phanang district, Nakhon Si Thammarat province / ศุภรัตน์ ชูเมือง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 940. การจำแนกและศึกษาศักยภาพของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งผลิตไม้เชื้อเพลิงที่ใช้ในครัวเรือน : กรณีศึกษาป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องเม็ก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี = Classification and study on the potential of National Reserve Forest for firewood supply utilization in rural households : a case study of Chong Mek National Reserve Forest Phibul Mangsahan district Ubon Ratchathani province / สุทธิพงศ์ ทัปนวัชร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 941. การจำแนกความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาในพื้นที่จังหวัดชัยนาท = Land suitability assessment for pummelo Cv. Khao Taeng Gua in Chainat province / วลัยพร ศะศิประภา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 942. การดองผักกาดเขียวปลีโดยวิธีควบคุมและใช้เชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์กลุ่มแลคติกแอซิด = Production of pickled green mustard by using pure culture lactic acid bacteria in controlled fermentation / วรารักษ์ หงส์พร้อมญาติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 943. การดูดซับโลหะหนักโดยใช้กากยีสต์จากโรงงานเบียร์ = Biosorption of heavy metal using spent brewer's yeast / รพีพร คำรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 944. การตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภคทางแบคทีเรียโดยวิธีอินโดล = Bacteriological examination for drinking water by indole test / อรัญญา นนทราช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 945. การตอบสนองของวงปีไม้สนสองใบต่อสภาพภูมิอากาศกรณีศึกษา : จังหวัดแม่ฮ่องสอน สุพรรณบุรีและเพชรบุรี = Response of the tree-ring of Pinus merkusii Jungh. & de Vriese to climate : a case study in Mae Hong Sorn province, Suphan Buri province and Phetchaburi province / จิราภรณ์ บำรุงศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 946. การตั้งถิ่นฐานของประชากรที่เหมาะสมกับทรัพยากรท้องถิ่นโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษาอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี = The human settlement appropriate to local natural resources the application of GIS : a case study amphoe Sirindhorn, Ubornratchatani province / สมปอง สมญาติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 947. การทดลองใช้ระบบถังขยะ 2 ใบเพื่อแยกประเภทขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน = The experiment of two-can system to sort domestic solid wastes / สมชาย สหนิบุตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 948. การทดลองใช้หอยแมลงภู่เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้ งทะเลแบบพัฒนา = The study on using green mussel (Perna sp.) to improve waste-water from intensive shrimp pond / ธนิษฐา ธิรักษพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 949. การทดลองหาข้อกำหนดในกระบวนการผลิตถั่วงอก = The experiment on criteria for sprouting quality in mungbean sprout production / อุษณากร ศรีนพคุณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 950. การทดสอบความเป็นพิษของสารไฮโดรคาร์บอนโดยใช้อาร์ทีเมีย = Toxicity testing of hydrocarbons using artemia / ดารณี สุขยิ่ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 951. การทำเชื้อเพลิงอัดแท่งจากส่วนผสมกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียและเศษชิ้นไม้สับของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ = Utilization of sludge cake from waste water treatment plant and fine wood-chip of pulp and paper mills for briquetted fuel / สุริยา ชัยเดชทยากูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 952. การนำเนื้อหอยเชอรี่มาทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารไก่เนื้อช่วงอายุ 28-45 วัน = Utilization of golden apple snail (Pomacea canaliculata Lamarck) dry meat as a substitue for fish meal in the broiler's feed) / อภิชาติ ชนประชา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 953. การนำเยื่อกระดาษจากกระดาษใช้แล้วสำหรับการผลิตไฟเบอร์กลาส = The utilization of fiber from used paper for producing fiberglass / มนตรี วารุกา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 954. การนำโพลิสไตรีนโฟมมาเป็นตัวเร่งในขบวนการผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา = Polystryene foam utilization as a catalytic agent in compositing process from water hyacinth / แก้วทิพย์ อัครเดชเรืองศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 955. การนำกากไขมันจากบ่อดักไขมันของสถานที่จำหน่ายอาหารมาผสมกับขี้เลื่อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงแท่ง = The utilization of mixing scum (fat oil and grease) from a restaurant's grease trap with sawdust to produce briquette fuel
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 956. การนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและโรโซเบียมมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพาะชำกล้าไม้กระถินเทพา = Application of activated sludge and rhizobium to improve soil medium for acacia mangium wild seedling / ภูวรักษ์ สมจิตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 957. การนำคอนกรีตที่ใช้แล้วกลับมาแทนวัสดุมวลหยาบในงานก่อสร้าง : กรณีศึกษางานท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก = The study of recycle of used concrete as coarse aggregated materials for civil construction : case study of precast Nonreinforced concrete drainage pipe / สุภาพ ตรีธัญญา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 958. การนำพีทมาใช้ในรูปเชื้อเพลิงอัดแข็ง = The utilization of peat as a briquetted fuel / มงคล ไข่มุกด์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 959. การนำวัสดุเหลือใช้มาเป็นวัสดุในระบบกรองน้ำภายในตู้เลี้ยงปลา = The utilization of renewable materials for water filtration in aquariums / แทนทัศน์ เพียกขุนทด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 960. การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ต้นพุทธรักษาในพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์ = Wastewater treatment by using Canna siamensis in the constructed wetland / จิตติมา เชื้อกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 961. การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตวุ้นน้ำมะพร้าวด้วยเครื่องกรองไร้อากาศ = Coconut jelly wastewater treatment by anaerobic filter / ปิยนุช ก้องกิตต์ไพศาล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 962. การบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ, Penaeus monodon Fabricius, โดยใช้สาหร่ายผมนาง Gracilaria fisheri (Xia & Abbott), Zhang & Xia = The treatment of wastewater from penaeus monodon farming by the agarophyte, Gracilaria fisheri (Xia & Abbott) Abbott, Zhang & Xia / อัจฉรียา แก้วมีศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 963. การปนเปื้อนและการบำบัดโลหะหนักในน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี โดยวิธีการตกตะกอนด้วยสารเคมี = Contamination and removal of heavy metals from laboratory wastewater by chemical precipitation / ชุตินธร มูลทองน้อย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 964. การประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือกักเก็บหมุนเวียนนำกลับสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ = Technology assessment for refrigerant recovery & recyling machine / สิบเอกประเดิม คำนูเอนก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 965. การประเมินเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดความลาดชันขนาดเล็กเพื่อใช้ในงานอนุรักษ์ดินและน้ำ = Technology assessment for design and development clinometer for soil and water conservation / ชาญณรงค์ โรจนศักดิ์โสธร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 966. การประเมินเทคโนโลยีในการจัดสวนส่วนกลางที่เหมาะสมสำหรับบ้านจัดสรร = Technology assessment of public landscape gardening design in housing projects / ชัชรี ธีรพงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 967. การประเมินเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตการเลี้ยงปลาช่อน กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี = Technology assessment for the promotion of snake head fish production, a case study in Suphanburi province, Thailand / กรณิการ์ พันพอน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 968. การประเมินเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอของจังหวัดนครปฐม = Assessment of technology pommelo on orchard management in Nakhon Pathom / สุณิสา ฉลาดแพทย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 969. การประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษาจังหวัดตรัง = Appropriate technology assessment for prevention and control on dengue haemorrhagic fever : case study of Trang province Thailand / วิภา ลิ่มคำสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 970. การประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคตาส่วนประกอบของตาจากผู้ประกอบอาชีพเจียระไนอัญมณี กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรีและตราด = Appropriate technology assessment for prevention and control on eye disease in gem stone cutting labours, case study of Chanthaburi and Trat provinces / วราภรณ์ วิเศษ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 971. การประเมินเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน เปรียบเทียบกับระบบผลิตไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ดีเซล ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี = Technology assessment for the application of PV/diesel Hybrid system at Huai Kha Khang Wildlife Sanctuary / สุกัญญา เพ็งมา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 972. การประเมินเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานด้วยพลังงานสะอาดกรณีศึกษา : อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย = Technology assessment for electricity generation from hybrid clean energy : Phukradueng National Park, Lei province / ดุษฎี นิลุบล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 973. การประเมินการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : โรงบดแร่แห่งหนึ่งในกำกับของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม = Corporate social responsibility (CSR) assessment in practices towards environment aspect, based on corporate social responsibility-department of primary industrial and mines (SCR-DPIM) standard case study : a grinding plant under control of department of primary industrial and mines (DPIM) / น้ำฝน สุวรรณเตมีย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 974. การประเมินความเสี่ยงต่อความเสียหายของทรัพยากรการท่องเที่ยว และอันตรายจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Risk assessments of tourism resources damage and tourist's danger in Huai Yang Waterfall National Park, Prachuapkhirikhan province / ศิรินทิพย์ จันทร์ถึง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 975. การประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน : กรณีศึกษา พื้นที่บางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ = The assessment of appropriate technology for community agricultural products processing : a case study Bangkachao area in Prapadaeng district, Samutprakarn province / ขวัญนุช วงศ์มหาสกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 976. การประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีต๊างในพื้นที่นาข้าว บริเวณลุ่มน้ำแม่ตาว-แม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = The assessment of appropriate technology for Tang technology in paddy field area, Mae Tao- Mae Ku river basin, Mae Sod district, Tak province / เกษม อินแป้น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 977. การประเมินผลเชิงเศรษฐกิจสังคมจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาโครงการชลประทานโดมน้อยในเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี = The socio-economic evaluation of large scale water resource development projects in the Northeast : a case study of Dom Noi irrigation project at Sirindhorn Dam, Ubon Ratchathani/ นิสิต สมบัติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 978. การประเมินผลโครงการคัดแยกมูลฝอยและการนำกลับมาใช้ใหม่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี = Evaluation of the waste separation and recycling project of Phanatnikhom municipality, Chonburi province / มัญชรัตน์ วิรัชวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 979. การประเมินผลโครงการนำร่องการผลิตพืชผักและผลไม้อนามัย : กรณีศึกษา อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา = Evaluation of hygienic fresh fruit and vegetable production pilot project : a case study of Khuan Niang district Songkhla province / ปวีณา ศุภสวัสดิ์กุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 980. การประเมินผลโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม = Evaluation of integrated pest management in rice on farm trial at Banglane district, Nakhon Pathom province / คลาด แสงแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 981. การประเมินผลโครงการฝึกอบรมการแปรรูปและถนอมอาหารพืชผักและผลไม้ : กรณีศึกษาเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร = An evaluation of a training project for food processing and preservation : a case study of the home economics section of Agricultural Promotion Department / เทียรทอง ชัยคีรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 982. การประเมินผลโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า : ศึกษาเฉพาะจังหวัดสระแก้ว = Evaluation of Electrical Water Pump Project : a case study in Sakaeo Province / อาภรณ์ สว่างใจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 983. การประเมินพื้นที่น้ำท่วมโดยใช้ MIKE 11 และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บริเวณลุ่มน้ำยม จังหวัดแพร่ = Mike 11 and geographic information system for estimating the flood area in the Yom Basin, Phare province / พรรณวดี อารยวงศ์วาฬ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 984. การประเมินมูลค่าทางการเงินของบึงมักกะสันในด้านการรองรับปริมาณน้ำและปรับปรุงคุณภาพน้ำ (บีโอดี) = Financial valuation of Makkasan swamp for hydraulic loading capacity and water quality improvement (BOD) / สุรชน กัณวิจิตร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 985. การประเมินศักยภาพแหล่งหินคาร์บอเนตยุคเพอร์เมียนโดยใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี) = A decision support system for evaluating the potential of permian carbonate rock resources (case study : Ratchaburi province) / วุฒิกานต์ สุขเสริม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 986. การประยุกต์เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในครัวเรือน = The application of solar water heater for domestic use / นฤมล สมพลเดช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 987. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเจาะเลือดจากปลายนิ้วเพื่อลดปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลแม่และเด็กกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : การตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและคลอเลสเตอรอล = An application of capillary puncture technology for infectious waste reduction in a maternal and child hospital, Bangkok : case studies of thalassemia and cholesterol diagnosis / วิภาภรณ์ อัครมณี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 988. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคซิลิโคซิส = Application of appropriate technology for silicosis risk area assesment / ชิดชัย บุญพิทักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 989. การประยุกต์ใช้เมล็ดกระเจี๊ยบแดงร่วมกับสารส้มในการตกตะกอนน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : โรงงานผลิตกระดาษ = Application of using red sorella seed (Hibicus sabdariffa, Linn) with alums in industrial wastewater sedimentation case study : pulp paper industry / พิชญา เกตุนุติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 990. การประยุกต์ใช้พันธุกรรมคอมพิวเตอร์ (Genetic algorithm) ในการปรับเทียบแบบจำลอง QUAL2Kw เพื่อประเมินภาระมลพืษในลำน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา = Calibration of QUAL2Kw model with genetic algorithm to the evaluation of waste load in Lam Takhong Stream, Nakhonratchasrima ปฏิวิชช์ สาระพิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 991. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการกำหนดแผนการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการผลิตอย่างต่อเนื่อง : กรณีศึกษาบ้านห้วยลึก ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา = The application of GIS for soil and water conservation plan for sustained yield : a case study of Hui Luk Khao Hin Sorn sub-district, Pranomsarakam district, Chachoengsao province / อำนาจ จันทร์วาววาม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 992. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการออกแบบระบบการปลูกพืชและประเมินผลผลิตพืชในเขตเกษตรน้ำฝน กรณีศึกษา : บ้านไร่แผ่นดินทอง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา = The application of geographic information system for cropping system design and productive evaluation in rainfed area case study : Ban Rai Phan Din Thong village, Kao Hinsorn sub-district, Bhanomsarakam district, Chachoengsao province / จตุกร ศรีดิษฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 993. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อช่วยในการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยกรณีศึกษา : จังหวัดปทุมธานี = The geographic information system application in solid waste management planning case study : Pathum Thani province / นวลวรรณ โตรักษา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 994. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวางแนวทางพัฒนาการเกษตรลักษณะผสมผสานในเขตอาศัยน้ำฝน จังหวัดพิษณุโลก = An application of Geographic Information System for integrated agricultural development planning in rainfed agricultural area, Phitsanulok province / ธานี ภาคอุทัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 995. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ กรณีศึกษา : บ้านไร่แผ่นดินทอง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา = The application of geographic information system for soil and water conservation design case study : Ban Rai Phan Din Thong village Kaohinsorn sub-district, Bhanomsarakham district Chachoengsao province / จารุณี หล่อวิรัชสุธี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 996. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการดินกรดจัดกรณีศึกษา : โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด บ้านยูโย อำเภอตากใบ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส = The application of geographic information system for acid sulphate soil management, a case study of acid sulphate soil area development project Yuyo village, Takbai district, Pikulthong Royal Development study Centre, Narathiwat province / พงศ์พสิน รักใคร่
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 997. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรหินคาร์บอเนต จังหวัดราชบุรี = The application of a geographic information system to carbonate rock resources management, Ratchaburi province / วีรวัฒน์ ธิติสวรรค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 998. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินหาพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสารหนูเรื้อรัง กรณีศึกษา อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช = The application of geographical information system for chronic arsenic poisoning risk area assessment case study : Ronpiboon Nakornsrithammarat / สุวลีย์ ตัณฑวิวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 999. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี = The application of geographic information for tourism planning development in coastal area : a case study of Chantaburi province / นวรัตน์ เกี้ยวมาศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1000. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลสำรวจระยะไกลในการจัดทำแผนที่ความชื้นของดิน กรณีศึกษา : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ = The application of geographic information system and remote sensing for soil moisture mapping case study : Kao Hin Sorn Royal development study centre / รมณีย์ ทองดารา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1001. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสมการสูญเสียดินสากลเพื่อกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำเชิญ = Applcation of geographic information systems and universal soil loss equation for watershed classification of Nam Chuen basin / จักรชัย ชุ่มจิตต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1002. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสมการสูญเสียดินสากลในการประเมินการชะล้างพังทลายของดินเพื่อการวางแผนอนุรักษ์ดินและน้ำบริเวณ อำเภอเมืองน่าน และอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน = The application of geographic infrmation system and universal soil loss equation to estimate soil erosion for soil and water conservation planning in Muang Nan district and Wiengsa district, Nan province / ประพฤติ เกิดสืบ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1003. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดตำแหน่งจุดตรวจสอบคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำแควน้อย = GIS application to determine the water quality sampling stations of the Khwae Noi River Basin / ดุสิต วงษ์ล้วนงาม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1004. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดเส้นทางเก็บขนมูลฝอยกรณีศึกษา : เทศบาลตำบลประชาธิปัตย์จังหวัดปทุมธานี = Application of geographic information system for solid waste collection routing, a case study of Prachathipat Municipality, Pathumthani province / กฤษดา ทองอุดม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1005. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะช้าง จังหวัดตราด = The application of geographic information system for land use planning on tourism development of Chang Island, Trat province / อาธิป เหมือนสุดใจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1006. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนการจัดการอุทยาน แห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี = Application of geographic information system in Patam National Park management planning, Ubonrachatani province / ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1007. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลจังหวัดสระบุรี = The application of a geographic information system for appropriate site selection for wastewater treatment systems in Saraburi province / อำนวย สัมพัทธ์พงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1008. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการระบบการเก็บขนมูลฝอย : กรณีศึกษา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร = An application of geographic information system for solid waste collection system management : a case study of Laksi district, Bangkok / ชัยสิทธิ์ อรัญญษทรรศน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1009. การประยุกต์ใช้วิธีธรณีสถิติในการศึกษาค่านำไฟฟ้าของชั้นดินในสนามบริเวณอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น = Application of geostatistics on apparent electrical conductivity studies : Amphur Banphai, Changwat Khonkean / วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1010. การประยุกต์ใยบวบเพื่อใช้เป็นวัสดุตัวกลางในระบบถังกรองชั้นตรึงฟิล์มจมน้ำ = The application of sponge gourd as a media in fixed bed submerged filter / วิชชากร อดุลทิฐิพัชร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1011. การประยุกต์การสำรวจจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจำแนกและจัดทำแผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ = Application of remote sensing and geographic information system for wetland classification and mapping in Tung Kula Ronghai / พนาวัลย์ จันทร์สระคู
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1012. การประยุกต์ระบบ GIS ร่วมกับแบบจำลอง Litpack เพื่อพยากรณ์แนวชายฝั่งพื้นที่ศึกษา : บริเวณคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย = The integration of GIS and Litpack model for shoreline prediction : a case study of Khlong Wan, Prachuap Khiri Khan, Thailand / ณัทธร แก้วภู่
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1013. การประยุกต์วิธีและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงกรณีศึกษา : อุบัติภัยร้ายแรงจากสารเคมีอันตรายพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง = Application of method and criteria of risk assessment : a case study of potential accident of hazardous chemicals at Laem Chabang Port / สมศักดิ์ ชะนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1014. การปรับปรุงคุณภาพถ่านหินอัดก้อนเพื่อความเหมาะสมกับการใช้ในครัวเรือน = Upgrading of coal briquette for household use / อดิศักดิ์ รุจิยากร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1015. การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ = Improving the efficiency of air-conditioning system / ทัศนาภรณ์ บุณยรัตพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1016. การผลิตเยื่อกระดาษจากกกจันทรบูรณ์ : ระดับหัตถอุตสาหกรรมในครัวเรือน = The pulp processing from Cyperus corymbosus ROTTB : family handicraft-industry scale / อรุณรุ่ง ใจกลม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1017. การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากผักตบชวา = The production of particleboard by water hyachinth / นิศากร เจริญดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1018. การผลิตกระดาษผสมจากเศษกระดาษสาและเศษผ้าป้อปปลิ้น = The production of paper mixed with wasted from Saa-paper and Popplin fabbrics / นุชนาถ จันทรประภาพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1019. การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มน้ำมัน : กระตุ้นด้วยไอน้ำอิ่มตัวยวดยิ่ง = Production of activated carbon from palm oil shell : activated by superheated steam / ภัทรา ปัญญวัฒนกิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1020. การผลิตน้ำปลาจากของเหลือจากกระบวนการผลิตปลาทูนึ่ง = Utilization of waste from steamed-mackerel process for production of fish sauce / พรรรัตน์ เพชรภักดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1021. การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบนิเวศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = The development of Computer Assisted Instruction courseware on ecosystem for MS.1 students / จีรภา อินถา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1022. การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเพื่อใช้ในการควบคุมเชื้อราโรคพืช = Controlling of plant pathogenic fungi by bioactive compounds from blue-green algae / สวรส ดำริชอบ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1023. การผสมผสานสาธารณสุขมูลฐานกับการบริหารโรงงานเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานในการป้องกันโรคจากการทำงาน กรณีศึกษาโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดังและอุบัติเหตุ = The integration of primary health care approach and factory management to change the workers' health behaviors in prevention of work-related diseases case study : noise-induced hearing loss and accident / จุฑารัตน์ รามสูต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1024. การผันแปรของธาตุอาหารและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในทะเลสาบสงขลาระหว่าง พ.ศ.2535-พ.ศ.2542 = Variation of nutrients and related factors in Songkhla lake during 1992-1999 / โสมลดา ประเสริฐสม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1025. การพัฒนาเครื่องมือวัดอุณภูมิสูงเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานหลอมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กขนาดเล็ก = The development of a high temperature measuring instrument for energy saving in the small crucible nonferrous furnace industry / กิตติ สืบพานิช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1026. การพัฒนาและการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำเพื่อชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = The development and evaluation of computer assisted instruction science programs on water for life for matthayomsuksa 1 students / ชัยรัตน์ บุมี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1027. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องความรู้พื้นฐานของการรับรู้จากระยะไกล = The development of a computer assisted instruction on the principle of remote sensing / จันทรัตน์ สถาพรนานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1028. การพัฒนาข้อกำหนดและตัวชี้วัดในการจำแนกเขตการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วม : พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติในจังหวัดบุรีรัมย์ = Developing criteria and indicators for wetland zoning by participation : Buriram province wetland international sites / อภิชญา วงศ์ทองศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1029. การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับมาตรฐานการอธิบายข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ = Software development for GIS metadata standard / ทวีศิลป์ อุคหปัญญากุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1030. การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ = Software development for geographic information system instruction / นิวัฒน์ ภู่นันท์วรากร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1031. การพัฒนาดัชนีคุณภาพน้ำของแม่น้ำบางประกง = Development of water quality index of Bangpakong river / คเนศ อภิกมลกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1032. การพัฒนานโยบายพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่ = Mined-land policy development / สมศักดิ์ ทองลิ่ม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1033. การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องทรัพยากรชายฝั่งทะเล = Development of self learning programon on coastal resources / กฤษณะ พันธุ์จินดา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1034. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากจาวมะพร้าว = Formulation of snack foods from coconut haustorium / สุพัตรา บุญประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1035. การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพยากรณ์โดยวิธีการปรับเรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลกรณีศึกษา : ข้อมูลการเกษตรเพื่อการส่งออก = Developing a forecasting expert system using the exponential smoothing technique : agricultural export data / ปัญญา เติมเวชศยานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1036. การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อควบคุมการทำงานกระบวนการตะกอนเร่ง = Expert system for activated sludge process operation / สินีนาฏ ศรีสนั่น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1037. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคำนวณอัตราปริมาณรังสีและระยะเวลาในการฉายรังสี กรณีศึกษา : หน่วยรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี = Information system development for dose rate and treatment time calculation case study : Ratiotherapy and Nuclear Medicine Unit in Ramathibodi Hospital / ยุทธพล วิเชียรอินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1038. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสารอันตรายและของเสียอันตราย = Information system development for hazardous substances and hazardous waste management / วรรณรัตน์ จิรศักดิ์วิทยา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1039. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุกรณีศึกษา : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Information system for inventory management : a case study of the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University / วรวุฒิ ตั้งใจไว้ศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1040. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสุขาภิบาลอาหาร : กรณีศึกษาสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี = The development of a food sanitation management information system : a case study of Nontaburi municipal office / วิฑูรย์ ปรางค์จันทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1041. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวินิจฉัยโรคติดเชื้อในไก่ = Development of information system for diagnosis of infectious diseases in chicken / ช้องมาศ ศรีสุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1042. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรปลาน้ำจืด = Development of an information system for supporting freshwater fish resource management / วราภรณ์ อินทรศิริพงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1043. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่เทศบาลนครนครราชสีมา = Information system development in support of the implementation of the Korat Healthy City Project, Nakhon Ratchasima municipality / บรรลือ นราพินิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1044. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานอาชีวสุขศาสตร์ด้านการควบคุมความสูญเสีย = Information system development for occupational hygiene management in aspect of loss control / ธิดารัตน์ เลาสูงเนิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1045. การพัฒนารูปแบบอาคารที่อยู่อาศัยโดยการศึกษาเปรียบเทียบความพอใจของผู้อยู่อาศัยในแบบบ้านแถวสองชั้น และบ้านแฝดชั้นเดียวของเคหะชุมชนการเคหะแห่งชาติกับเคหะชุมชนเอกชน = Housing satisfaction : a comparative study of residents living in row-house and duplex units of government's housing and private housing project / ศรีนวล คุณารัตนพฤกษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1046. การพัฒนาหนังสือคู่มือสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเกาะเกร็ด = The development of interpretation guidebook for ecotourism on Koh Kred / อารธีร์ มณีวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1047. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันท์ = The participatory training curriculum development for tambon administrative organization personnel on Thung Sam Roi Yot wetlands management Prachuab Khiri Khan province / สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1048. การฟื้นฟูแหล่งน้ำและการเพิ่มอาหารโปรตีนจากแหล่งน้ำ : กรณีศึกษาบ้านหาดผาขน ตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน = Water resource rehabilitation and increase of protien sources and intake : a case study of Banhadpakon, Tmbolmaungjang, Phuphieng district, Nan province / พิเชษฐ์ หนองช้าง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1049. การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาตามมาตรการของมหาวิทยาลัยมหิดล = Participation in electrical energy conservation by personnel in Mahidol University, Salaya campus, in compliance with the measures of Mahidol University / ศักดิ์ชาย พวงศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1050. การมีส่วนร่วมของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ได้จากน้ำประปาภูเขา = Participation of the Karens in the improvement of the mountain water supply quality / ภาวดี กลับฉิ่ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1051. การมีส่วนร่วมของชาวประมงพื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งกรณีศึกษา : อ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี = The small-scale fisherman participation in conservation of coastal resource : a case study of Pattani Bay, Pattani province / เฉลิมพร ชูศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1052. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย : กรณีศึกษา การจัดการมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย = Public participation in solid waste management : a case study of solid waste management of Tabo Municipality, Nong Khai province / สิทธิศาสติ์ ทรัพย์สิริโสภา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1053. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อปัญหามลพิษทางน้ำจากชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองภูเก็ต = People's participation in domestic wastewater management : a case study of the Phuket Municipality / สัญชัย สูติพันธ์วิหาร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1054. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อปัญหามลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะกรณีศึกษา : ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Public participation in air pollution from Mae Moh Power Plant : a case study of Tambol Soppad Mae Moh district Lampang province / เพ็ญรพี ฝูงกลิ่น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1055. การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ศึกษากรณีเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี = The local people participation in conservation of cultural environment : a case study of Koh Sichang, Chonburi province / พิสันต์ ธนะสารสมบูรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1056. การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา : เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี = Local people participation in environmental conservation : a case study of Ko Kret, Nonthaburi province / น.อ.สบสุข ลีละบุตร, ร.น.
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1057. การยอมรับการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก = The adoption of bicycling way of life among townspeople : a case study of Nakorn Nayok Province / มยุรี ภัทรชัยยาคุปต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1058. การยอมรับของเกษตรกรต่อระบบชลประทานแบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จังหวัดสกลนคร = Farmers' acceptance toward agricultural micro-irrigation in land reform area, Sakon Nakorn province / ประพันธ์พงศ์ เชื้อเหิม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1059. การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อผสม : กรณีศึกษาการป้องกันไฟป่า = An environmental campaign through a multimedia context : a case study of forest fire prevention / วิไลภรณ์ ศรีไพศาล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1060. การรับรู้ความเป็นเมืองน่าอยู่ของคนในชุมชน กรณีศึกษาตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The study of perception on livable cites, case study Suthep Subdirect, Muang District, Chiang Mai Province / เมธาสิทธิ์ จันทร์ลอย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1061. การลดลงของพื้นที่ป่าไม้กับการแพร่กระจายของเกลือบนผิวดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น = Deforestation and distribution of salt patches in Northeastern Thailand : a case study amphoe Phrayun, changwat Khonkaen / สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1062. การวางแผนเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมเพื่อการท่องเที่ยวในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ = The planning of bicycle lanes for travelling in Rattanakosin city / มุทิตา ปิ่นสุนทร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1063. การวางแผนการผลิตพืชฤดูแล้งภายใต้เงื่อนไขการขาดแคลนน้ำกรณีศึกษา : พื้นที่โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสถานีบ้านหัวดาน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Optimal dry season farm planning under limited water supply a case study : electrical pumping irrigation area of Ban Hua Dan Project, Uttaradit province / สุเทพ แตงทรัพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1064. การวางผังโครงสร้างการใช้ที่ดินและแนวทางการพัฒนาเกาะเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี = Structural landuse planning and development plan of Kho Kred, Kho Kred sub-district, Pakkred district, Nonthaburi province / คัธลียา พรเพชรสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1065. การวิเคราะห์โครงการการผลิตมังคุดระบบพืชเดี่ยวและระบบพืชร่วมกรณีศึกษา : จังหวัดนครศรีธรรมราช = Project analysis of mangosteen production by monocropping and intercropping : a case study of Nakhon Si Thammarat province / พรพิมล พวงแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1066. การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะในการแก้ไขปัญหามลพิษจากกิจกรรมเหมืองแร่ : กรณีศึกษาการปนเปื้อนของสารตะกั่วบริเวณหมู่บ้านคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี = Analysis of public policy process in solving pollution problems from mining activities : a case study of lead contamination at Klity-Lang village, Kanchanaburi province / เกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1067. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดลงของพื้นที่ป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและระบบการเกษตร : กรณีศึกษาภาคเหนือของประเทศไทย = An analysis of the relationship between deforestation and changes in climate and agriculture systems : a case study of Northern Thailand / ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1068. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและทัศนคติของเกษตรกรต่อการผลิตผักโดยใช้วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน การกางมุ้ง และการใช้สารเคมี ในจังหวัดสงขลา = An economic efficiency and attitude analyses of vegetable production using integrated pest management, netting and chemical application techniques in Songkhla province / คันธรส พวงแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1069. การวิเคราะห์ผลการดำเนินการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงบนพื้นที่ธรณีสัณฐาน 3 รูปแบบ = Analytical result of integrated farming on three geomorphological by self-sufficiency economy system / จริยา วงศ์ประสิทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1070. การวิเคราะห์ผลประโยชน์ตอบแทนการลงทุนของโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตรของสำนักงานพลังงานแห่งชาติเฉพาะกรณีจังหวัดขอนแก่น = Financial analysis of electric pumping irrigation project : a case study of Kon Kean province / สมศักดิ์ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1071. การวิเคราะห์พื้นที่ในการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี = The area analysis of water resources management for agriculture in amphoe Muangsamsib Ubonratchathani province / ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ สุขเลิศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1072. การวิเคราะห์ระบบควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีศึกษา : สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบนเส้นทางสายเอเชียภาคใต้ของประเทศไทย = System analysis of environmental quality control of petrol stations case study : petrol stations located along Asia highway in the Southern part of Thailand / ประยุทธ แคนยุกต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1073. การศึกษา เครือข่าย" ในการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษา : ชุมชนคูขุดทะเลสาบสงขลา = A study of "Networking" in participatory resources management : a case study of Khookhud community Songkhla lake basin / นุชนาฎ จันทวิเศษ"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1074. การศึกษา วิเคราะห์ ความบกพร่องของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแควใหญ่ตอนบน (เขื่อนน้ำโจน) = Identification of some shortcomings in the proposed upper Quae Yai (Nam Choan) hydroelectric development project / สมพงษ์ธงไชย
    Abstract

 1075. การศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งร้างตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม = The study on appropriate aquaculture technology for rehabilitation of abandoned shrimp farm on sufficiency economy philosophy : a case study of Praek Nam Daeng sub-district, Ampawa district, Samut Songkharm province / จันทิรา รัตนรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1076. การศึกษาเบื้องต้นในการย่อยสลายเศษปลาเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ : กรณีศึกษาเศษปลาของโรงงานปลากระป๋อง = Preliminary investigation on fish waste digestion for organic fertilizer : a case study of canning fish industrial waste / พัชรี วีระนนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1077. การศึกษาเปรียบเทียบและประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมระหว่างรถสามล้อไฟฟ้ากับรถสามล้อเครื่องก๊าซ LPG กรณีศึกษา : เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน กรุงเทพมหานคร = The environmental economic comparative study between electric and LPG engine three wheel vehicles case study inner Rattanakosin Island, Bangkok / ชุติมา สินธนาวีวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1078. การศึกษาเปรียบเทียบและประเมินความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมระหว่างรถสามล้อไฟฟ้ากับรถสามล้อเครื่องเชื้อเพลิงก๊าซ LPG กรณีศึกษา : เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน, กรุงเทพมหานคร = The comparative study and evaluation of appropriate environmental Technology between electric and LPG-engine three wheel vehicles (Tuk Tuk) case study inner rattanakosin Island, Bangkok / จิติวัฒน์ ยวงเกตุ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1079. การศึกษาเปรียบเทียบในการสร้างถังรวมนมต้นแบบจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้วกับถังรวมนมแบบอลูมิเนียมเจือ = Comparative study on fiberglass reinforce plastic prototype milk can creation with aluminium alloy milk can / จิรพันธ์ โชติรัตนศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1080. การศึกษาเปรียบเทียบการเพิ่มมูลค่าของขี้เลื่อยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม = The comparative study of appropriate value-added technology of residue sawdust / ทศพล สังข์อยุทธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1081. การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และเอกชนผู้รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร = A comparative study of solid waste collection between Bangkok metropolitan and private contractor in Bangkok area / บรรพต อมราภิบาล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1082. การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์ต่ำโดยใช้ลูกแป้งข้าวหมากในการหมักกรณีศึกษา : ข้าวเหนียวนึ่งทั้งเมล็ดและน้ำแป้งข้าวเหนียวนึ่ง = A comparative study of the production of low alcoholic beverage using Look-Pang-Khao-Mak in termentation a case study : whole grain VS mashed steamed glutinous rice / ดาริกา เพ็ญรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1083. การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตปลาหมึกแห้งโดยใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีประยุกต์กรณีศึกษา : การผลิตปลาหมึกแห้ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง = A comparative study of dried squid production using local technology versus applied technology case study : amphoe Muang, Rayong province / ราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1084. การศึกษาเปรียบเทียบการสูญเสียดินระหว่างสมการการสูญเสียดินสากล (USLE) กับแปลงทดลองในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน = Comparative study of soil loss estimation by universal soil loss equation (USLE) and runoff plots at Nan Watershed area, Northern Thailand / พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1085. การศึกษาเปรียบเทียบความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 1-ชั้น 5 : กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = A comparative study on the awareness of solid waste management among members of the council and board of the executive committee in subdistrict administrative organization level 1-5 a case study in Ayutthaya province / หทัยรัตน์ ศรีเมือง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1086. การศึกษาเปรียบเทียบด้านเศรษฐกิจ-สังคม ระหว่างโครงการหมู่บ้านป่าไม้และหมู่บ้านนอกโครงการ กรณีศึกษา : ภายในเขตแนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี = The comparative studies of socio-economic of forest village project and without forest village project case study : in buffer Zone of Huai Kua Khaeng Wildlife Sanctuary Uthaithani province / วิภูษิต อรุณใหม่
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1087. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการเติมออกซิเจนในน้ำระหว่างการอัดอากาศลงใต้น้ำกับการสูบน้ำขึ้นสัมผัสอากาศแบบการกระจายตามแรงโน้มถ่วงกรณีศึกษา : การนำไปใช้สำหรับถังอนุบาลลูกปลาตะเพียนขาว = A comparative study of effectiveness of aeration in water between diffusion and gravity aerator : a case study of utilization in nursing tank of Thai barb, puntius gonionotus bleeker / สรรณพ นาควานิช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1088. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ถ่านโค๊กและก๊าซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิงสำหรับกระบวนการหลอมภาชนะบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทอลูมิเนียม = The experimental study to compare the effectiveness of using coke and L.P.G. as a fuel for aluminum type beverage cans melting process / รัฐพล มะลาด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1089. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศระหว่างภายในและภายนอกอาคารเรียนของโรงเรียนในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมย่อยหินจังหวัดสระบุรี = A study of dust concentration on particulate matter between indoor and outdoor school building in the rock aggregation industrial zone : Saraburi province / พัชรีย์ ชุติมาสกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1090. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารตะกั่วในอาหารบาทวิถีของกรุงเทพมหานครระหว่างพ.ศ. 2536 และพ.ศ. 2542 = Comparative studies on lead content in street foods in Bangkok in 1993 and 1999 / อภิรดี ศรีจันทราพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1091. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตายเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุระหว่างครัวเรือนที่มีและไม่มีสมาชิกตายด้วยโรคดังกล่าว = Comparative study of related factors on sudden death syndrome between families with and without this death syndrome / นำพล โยธินพัฒนะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1092. การศึกษาเปรียบเทียบระบบการส่งน้ำเพื่อการชลประทานระหว่างระบบสูบน้ำด้วยระบบรางเปิดกับระบบท่อกรณีศึกษา : สถานีสูบน้ำบ้านวังเวียน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี = The comparative study of electricity pumping of raw-water between open channel and pipe system. case study : Banwangviean, Thamai, Chantaburi province / ชาญวิท วรรธโนรมณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1093. การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะรูปทรงและวัสดุหลังคาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน = Comparative study of roofing design and materials to support energy conservation / ปราทิพย์ ทักษ์เสถียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1094. การศึกษาเพื่อการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ = A study on the forest resource management in Huai Sai Royal Development Study Centre, Phetchaburi province / ทนงศักดิ์ ละมูนกิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1095. การศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องหั่นใบยาสูบสำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน กรณีศึกษา : หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด = A case study of the development of a tobacco leaf cutter for domestic industry : moo 4 tumbon Srisomdet Amphur Srisomdet Roi-et province / พิชัย ไชยทา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1096. การศึกษาแนวทางการบรรเทาปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า : กรณีศึกษาตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี = The study of human-elephant conflict alleviation : a case study of tumbon Wangdong, amphoe Muang, Kanchanaburi / นพพร อังศุโชติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1097. การศึกษาแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถการนำวัสดุจากมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ของผู้ประกอบอาชีพเก็บและรับซื้อของเก่าในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of material recovery capacity development from municipal solid waste of street scavengers in Bangkok Metropolitan Area / พิมพร วชิรจินดากุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1098. การศึกษาแนวทางการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกรณีศึกษา : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี = The study of an appropriate guideline for water planning and management of the small multipurpose project ; a case study of Huay Aong Kott Project, Somdetcharoen sub-district, Nong Prue district, Kanchanaburi province / สุรินธร จรัสมาธุสร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1099. การศึกษาแนวทางความร่วมมือพหุภาคีต่อการจัดการมูลฝอยของชุมชนท้องถิ่น กรณีศึกษา : ชุมชนสาคลี อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Multilateral co-operative approach to the local community solid waste management : a case study of Saklee Community, Sena district, Ayutthaya province / คณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1100. การศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะกรณีศึกษาเกาะลิเป๊ะจังหวัดสตูล = The study of ecotourism development guideline for specific islands tourism area : a case study of Lipe Island, Satun province / รัชฎา คชแสงสันต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1101. การศึกษาและจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์พลังงานกรณีศึกษา = โรงพยาบาลรามาธิบดี = The study and application development of information system for energy conservation case study : Ramathibodi hospital / สมเกียรติ วรประวัติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1102. การศึกษาและวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง การควบคุมการใช้ที่ดินและอาคารสำหรับพัฒนาชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร = Legal study and analysis of land use planning and building control acts for low cost housing development in Bangkok / ศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1103. การศึกษาโลหะหนักในเถ้าก้นเตาจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อจังหวัดภูเก็ต = A study of heavy metals in bottom ash from medical waste incinerator in Phuket / ธนชิต โสดสิงห์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1104. การศึกษาการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้บางชนิดและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบางประการของดินเหมืองแร่ร้าง กรณีศึกษา : เหมืองแร่ดีบุกร้าง จังหวัดระนอง = A study the growth of some tree species and change of some soil properties in post mining areas a case study of post tin mining areas at Ranong province, Thailand / ดุสิต จันทรกานต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1105. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม = The studies of land use change of Salaya Community Amphoe Phutthamonthon Nakhonpathom province / วารุณี ผลประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1106. การศึกษาการใช้ประโยชน์จากแป้งข้าวฟ่างเพื่อทดแทนแป้งสาลีในการทำผลิตภัณฑ์อาหารประเภทขนมบางชนิดเพื่อการอุตสาหกรรมครัวเรือน = Substitution of sorghum flour for wheat flour in some homemade bakery products / มัลลิกา อาจแย้มสรวล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1107. การศึกษาการใช้สารไคโตแซนเพิ่มความคงทนของอาหารกุ้งกุลาดำในน้ำ = A study on using chitosan to increase water stability of black tiger prawn feed / อรพิมพ์ มงคลเคหา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1108. การศึกษาการใช้หอยเชอรี่บดตากแห้งทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารไก่ไข่ : ช่วงอายุ 36-45 สัปดาห์ = Study on the dietary replacement of fishmeal by using dried ground golden apple snail Pomacea canaliculata, Lamarck : ampullaridae mesogastropoda in the laying hen during 36-45 weeks of age / สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1109. การศึกษาการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียจากการวิเคราะห์ซีโอดี โดยวิธีตกตะกอนด้วยสารเคมี = The study on heavy metal removal from COD wastewater by chemical precipitation / สุรัตน์ เพชรเกษม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1110. การศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลศิริราช = The study of infectious waste management in Siriraj Hospital / เพลินพิศ พรหมมะลิ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1111. การศึกษาการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยของภาคเอกชนกรณีศึกษา : การจ้างเหมาเพื่อการกลบฝังร่วมกับกรุงเทพมหานคร = The study on the solid waste and disposal management of the private sector : a case study of the contract-out for sanitary landfill in Bangkok Metropolita Administration / ดวงเนตร เขียวรัมย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1112. การศึกษาการนำขี้เลื่อยที่เหลือทิ้งหลังจากการเพาะเห็ดมาใช้ในรูป เชื้อเพลิงอัดแท่ง = The study on utilizing residual sawdust from mushroom culture for briquetted fuel / ประทีป ปิ่นท้วม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1113. การศึกษาการนำระบบการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมมาใช้ในประเทศไทย = Study on application of environmental auditing for Thailand / ลิลลี่ ฮุนนางกูร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1114. การศึกษาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการทิ้งมูลฝอยจากชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร = A study on the law enforcement of the community waste disposal control law in Bangkok / ณัฐริกา วายุภาพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1115. การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนเพื่อทดแทนฟืนและถ่านในการหุงต้มในครัวเรือน = A study of fuel briquette from durian peel substitute for firewood and charcoal in household uses / ทองทิพย์ พูลเกษม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1116. การศึกษาการผลิตหนอนแดงร่วมกับลูกน้ำโดยใช้มูลไก่และทรายละเอียด = A study on production of midge (Chironomus supp.) larvae and mosquito (culex spp.) larvae using hen manure anf fine sand / นุกูล แสงพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1117. การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาลำตะคองกรณีศึกษา : ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา = The study of community participation on Lamtakong development : a case study of Tungsawang-Salaloy community, Muang district, Nakhon Ratchasima province / นิสภัทร์ นวลกำแหง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1118. การศึกษาขบวนการเพิ่มคุณภาพพลอยตระกูลคอรันดัมโดยการเผา = Study of process for increasing quality of corundum by heat treatment / สุเทพ ชองกูเลีย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1119. การศึกษาความเป็นได้ในการสร้างเครื่องวัดค่าควันดำและค่าระดับเสียงของเครื่องยนต์ = The feasibility study of a smoke and sound level instrument in automotive monitoring / สุมาลี อยู่รุ่งเรือง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1120. การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดตั้งศูนย์กลางการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม = Pre-feasibility study on the establishment of the central infectious waste disposal unit from health care establish : a case study in Nakhonpathom province / พรนิภา วรคุณพินิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1121. การศึกษาความเป็นไปได้โครงการผลิตเส้นใยไหมแบบเป็นระบบครบวงจร = A feasibility study of contracted silk thread production / กริชนคร เต็มเกษม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1122. การศึกษาความเป็นไปได้โครงการส่งน้ำด้วยระบบท่อสำหรับพื้นที่ที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ำ = A feasibulity study of piping irrigation project / ธีระพงษ์ รติธรรมกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1123. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อรา aphanomyces sp. ควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี = Feasibility study of biological control of waterhyacinth (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) by Aphanomyces sp. / สัมฤทธิ์ เกียววงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1124. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขยะสดผลิตปุ๋ยชีวภาพ กรณีศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น = Feasibility study of bioextract production from garbage case study Khonkaen College of Agriculture and Technology / สาคร เขิมขันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1125. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พืชสมุนไพรหนอนตายหยากผสมอาหารไก่เพื่อควบคุมปริมาณหนอนแมลงวันในมูลไก่ = The feasibility study on using Stemona herbs (Stemona tubrosa Lour.) in poultry diet to control house fly worms in the chicken droppings / สุทธาพันธ์ โพธิ์กำเนิด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1126. การศึกษาความเป็นไปได้ในการซักผ้าโดยใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่สูง = The feasibility study on laundering by using ultrasonic wave / วรพงษ์ ขุนอินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1127. การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเส้นใยจากต้นหญ้าขัดมาใช้ในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ = A feasibility study used the fiber from Sida Acula Burmt for utilizing in textile industry / นที ศรีสวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1128. การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแป้งถั่วมะแฮะมาทดแทนแป้งสาลีในการพัฒนาสูตรอาหารว่าง = Feasibility study on using pigeonpea flour to replace wheat flour for formulation of snack foods / มันทนา แย้มคลี่
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1129. การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำกากตะกอนน้ำทิ้งชุมชนเป็นสารเติมในโพลีเอสเตอร์เรซิน = A feasibility study : dried sludge of domestic waste water treatment to make as filler in polyester resin / จุฑาทิพย์ วงศ์ชื่นสุนทร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1130. การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำวัสดุและผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสที่ใช้แล้วมาทำเป็นวัสดุเพื่อนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรม = A feasibility study used material and fiberglass products to make a new products in industry / จิตรลดา ปานะวิภาต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1131. การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำหอยเชอรี่มาพัฒนาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำพริกเผา = The feasibility study on the utilization of golden apple snails as a raw material for the production of Thai fried chili paste / ศิริวรรณ เลียะเครือ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1132. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเยื่อกระดาษจากดอกธูปฤาษี = The feasibility study on pulp processing from cattail pistillate / อาภรณ์ ล้อสังวาลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1133. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเยื่อกระดาษจากต้นธูปฤาษี = Feasibility study of pulp processing from (Typha angustifolia linn) narrow leaved cattail / สิทธิศานต์ วชิรานุภาพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1134. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตถั่วงอกอบแห้ง = Pre-feasibility study of dried bean sprout production / บุญถม สุภาพพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1135. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดโดยใช้เกลือแกงเป็นตัวกระตุ้น = Feasibility study on activated carbon production from corncobs by using activated kitchen salt / พงษ์ศักดิ์ โอชารส
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1136. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำปลาอัดเม็ด = Feasibility study of processing for fish-sauce in tablet form / วัชรพล พุ่มแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1137. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเม็ดอมวิตามินซีโดยใช้มะขามป้อม = Feasibility study on development of a vitamin C pill from Phyllanthus emblica linn. / พรวดี พิศาลสฤษดิกรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1138. การศึกษาความเป็นไปได้ในการวางแผนด้านที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการในส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา : เขตเทศบาลเมืองจังหวัดพิษณุโลก = The feasibility study on residential planning for regional governmental officials case study : Municipality area, Phitsanuloke province / สุวิทย์ ละออง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1139. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประปาชุมชน กรณีศึกษาบ้านเป็ดหมู่ที่ 1,2 และ 3 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Feasibility study of community water supply project a case study of Banped MU 1,2 and 3 tambol Banped Muang district, Khon Kaen province / วิวัฒน์ ศรีวิชา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1140. การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เส้นใยแก้วนำแสงชนิดบรรจุอยู่ในสายดินติดตั้งร่วมกับเสาไฟฟ้าสำหรับการส่งข้อมูลและข่าวสาร กรณีศึกษา : ระบบส่งกำลังไฟฟ้าขนาดแรงดัน 230 กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงไทรน้อย-สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 3 = The feasibility study of the composite fiber-optic overhead ground wire on transmission line tower for communication services case study : 230 KV transmission line system from Sai Noi substation-Khon Kaen 3 substation / พุฒ สระสำราญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1141. การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำระบบการดูดซึมย้อนกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลในพื้นที่ขาดแคลนน้ำจืดในบริเวณชายฝั่งทะเลของไทย กรณีศึกษา : เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ = Feasibility study on the utilization of Reverse Osmosis Technology for pipe water supply project in coastal fresh water shortage area case study : Phi Phi Island, Krabi province / ยศสิริ ศรียะราช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1142. การศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างเครื่องอบผลิตภัณฑ์เกษตรแบบผสมผสานเพื่อใช้ในกิจการเกษตรครัวเรือน = The feasibility study of a machine dryer as multipurpose use in agricultural households / จิรยุทธ กฤชรัตนศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1143. การศึกษาความเป็นไปได้ขั้นต้นในการส่งเสริมการสร้างที่นั่งส้วมราดน้ำแบบนั่งยองที่เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้วสำหรับใช้ในชุมชนชนบท = A pre-feasibility study on promotion to produce fiberglass reinforce plastic squatting water-closet pans and apply for rural area / ฐิติพร คหัฏฐา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1144. การศึกษาความเป็นไปได้ขั้นต้นการจัดระบบแยกขยะพลาสติกในโรงพยาบาลประเภทนำกลับไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ = Pre-feasibility study of sorting and recycling plastic waste in hospital / ธิดาวรรณ พงษ์เจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1145. การศึกษาความเป็นไปได้ขั้นต้นของการออกแบบระบบสำหรับสร้างเครื่องอบแห้งกากมูลสัตว์ด้วยก๊าซชีวภาพ : กรณีศึกษาฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ จังหวัดนครปฐม = Pre-feasibility study on the system design for self drying biogas-sludge : a case study on large scale livestock (PIGS) farmming in Nakhon Pathom province / นฤพล ศรีตระกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1146. การศึกษาความเปราะบางและการปรับตัวระดับครัวเรือนต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาชุมชนประมงพื้นบ้านลุ่มน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง = The study of household-level vulnerability and adaptation to climate variability : a case study of local fishery communities in prasae watershed, Klaeng district, Rayong province / ชไมพร ไชยมงคล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1147. การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นการใช้และต้นทุนของวัสดุที่ทำกระชัง สำหรับการเลี้ยงปลาในเขตน้ำกร่อย = Preliminary study on appropriate material and cost for fishers'cage culture in brackish water / สมพร ศรีดุรงฤทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1148. การศึกษาความเหมาะสมในการจัดการขยะจากวัสดุฝึกในสถานศึกษากรณีศีกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี = Appropriate study of waste from training material management in college ; a case study : at Kanchanaburi Technical College / มยุรี คงด้วง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1149. การศึกษาความเหมาะสมการปั่นด้ายผสมเศษไหมจากเปลือกรังกับใยฝ้ายหรือ ใยโพลีเอสเตอร์ = A study on possibilities of spinning blended silk floss with cotton or polyester fibers / ธีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1150. การศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ของรถใช้งานเกษตรกรรม = The study of an engineering and economics suitability of Thai farm truck / โดย อดิศักดิ์ วรรณวัลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1151. การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการ ศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ และผู้ประกอบการ กรณีศึกษาโครงการเหมืองแร่ = The study on opinions about problems concerning the preparation of environmental impact assessment (EIA) reports faced by qualified consulting firms and projects proponents : case study, mining projects : กรณีศึกษาโครงการเหมืองแร่ / กาญจลักษณ์ หริสมบัติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1152. การศึกษาความต้องการของประชาชนในการคัดเลือกพื้นที่เหมาะสมสำหรับสวนสาธารณะชุมชน บริเวณฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร = The study of peoples needs for the suitability of community parks in western Bangkok / นาตยา ทรงวิจิตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1153. การศึกษาความรู้และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคลังก็าซของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง = The study on public knowledge and opinion to the gas depot of Petroleum Authority of Thailand at Lampang province / ชินวัฒก์ รัตนเสถียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1154. การศึกษาความสัมพันธ์ของการประกอบอาชีพที่มีภาวะเสียงต่อการเป็นมะเร็งปอด = Case-control study on relationship between occupational risk and lung cancer / พรนภา จันทรวีระกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1155. การศึกษาความสัมพันธ์ของประเภทและขนาดของแหล่งน้ำกับผลผลิตปลา = A study on the correlation between type and size of ponds and fish yield / สุชาดา บุญภักดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1156. การศึกษาความสัมพันธ์ของหมอสมุนไพรกับความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชสมุนไพรในจังหวัดกาญจนบุรี = The study of the relatonship between folk herbalist with herbal biodiversity in Kranchanabure / อดุลย์ วุฒิจูรีพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1157. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพืชน้ำกับคุณสมบัติบางประการของดินตะกอนและคุณภาพน้ำบริเวณทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง = The study on the relationship between aquatic plants with some characteristics of sediment and water quality at Thale Noi Lagoon, Phatthalung province / จุติพร สิวายะวิโรจน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1158. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้พฤติกรรมสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ และภาวะสุขภาพผิวหนังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร = The study of relationship between health knowledge behavior environmen tal health and skin health status in secondary school students in Bangkok Metropolis / ประยดา แก้วดวงเทียน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1159. การศึกษาคุณภาพการให้บริการเรือด่วนโดยสารเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเชื่อมระบบขนส่งมวลชนทางน้ำกับระบบขนส่งมวลชนของรัฐ = The study of service quality of Chao Phaya Express Boat and appropriate technology for linking water transportation to govermental public transportation / เกษมพล วรรณพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1160. การศึกษาชนิดของสาหร่ายที่เจริญบนพื้นผิวและวิธีทดสอบสารที่ใช้ในการยับยั้งการเจริญของสาหร่าย = Study on surface algae and methods of control / นิชนันท์ ทัดแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1161. การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์กิจการฟาร์มผลิตพันธุ์ปลาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย = Economics study on private hatcheries in upper Northeast Thailand / อุบลรัตน์ สุนทรรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1162. การศึกษาทดลองการกำจัดสีของน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมผ้าโดยวิธี Re-dox = A study on colour removal of waste water from textile dyeing mill by Re-dox / พิชิต กาญจนเชฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1163. การศึกษาทดลองการนำเส้นใยรักมาผสมใยโพลีเอสเตอร์ทำผลิตภัณฑ์ผ้าไม่ทอ = An investigation into the feasibility of using rux fibers/polyester blend for non woven fabrics / โดย รุจิระ ขอจิตต์เมตต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1164. การศึกษาทดลองนำเส้นใยจากฝักต้นรักมาใช้ประโยชน์ทางด้านสิ่งทอ : An investigation into the feasibility of using carotropis gegantea (flower of love) as a source of fibres for textile production / กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ
    Abstract

 1165. การศึกษาทดลองนำวัสดุท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ทางด้านการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในชนบท (เขตจังหวัดขอนแก่น) = Local materials using for rural housing construction / สุวิช เพชรศรีสม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1166. การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกแห้วจีนต่อการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี = Attitude on the uses of pesticides of water chestnut growers at Sriprachan district, Suphanburi province / จิรพร อ่วยสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1167. การศึกษานิเวศวิทยาและสร้างรูปแบบจำลองพืชอาหารสัตว์ในป่าเบญจพรรณโดยใช้นกเป็นดัชนีชี้วัด : กรณีศึกษาพืชอาหารประเภทไม้ผลและไม้ดอก อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี = The study on ecology and model development of wildlife's food plants in the mixed deciduous forest using wildbirds as bioindicators : a case study of fruiting and flowering plants in Erawan National Park, Kanchanaburi province / จักรกฤษ เสรีนนท์ชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1168. การศึกษาประเมินศักยภาพทางกายภาพและสังคมในการรองรับการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง = The physical and social carrying capacity assessment of Phukradung National Park / สาธิต ประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1169. การศึกษาประสิทธิภาพของโลชั่นกันยุงจากน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากคอกดาวเรือง = A study on efficiency of mosquito repellent lotion with volatile oil extracted from Tagestes erecta / จุฬารัตน์ นุราช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1170. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันยูคาลิปตัสพันธุ์คามาลดูเลนซิสในการป้องกันการกัดของยุง aedes aegypti linnaeus และ culex quinquefasciatus say = Repellent efficiency of Eucalyptus oil from eucalyptus camaldulensis dehnh for personal protection against aedes aegypti linnacus and culex quinouefasciatus say / หทัยรัชด์ หาญอนันต์ชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1171. การศึกษาประสิทธิภาพของพืชน้ำในการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งชุมชนและที่พักอาศัย กรณีศึกษา : น้ำเสียจากศูนย์ศาลายา = The study of the efficiency of aquatic plants for domestic wastewater treatment a case study : domestic wastewater from Salaya Campus / จิตติมา วสุสิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1172. การศึกษาประสิทธิภาพของระบบหลายถังร่วมกับตารางเก็บขนเพื่อการจัดการขยะครัวเรือน : กรณีศึกษาหมู่บ้านมัณฑนา กรุงเทพมหานคร = The study of the efficiency of the multi-can system throughout the transportation time schedule for household solid waste collection : a case study of Munthana village Bangkok / อุ่นเรือน ทองอยู่สุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1173. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากกากชาและโล่ติ๊นในการกำจัดหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) = Efficiency of tea seed cake (Camellia sinensis) and derris roots (Derris elliptica) extracts for controlling of golden apple snail (Pomacea canaliculata) / นันทิยา โพธิ์สวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1174. การศึกษาประสิทธิภาพของสื่อการสอนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อการสอนที่แตกต่างกัน : กรณีศึกษา ร.ร.หนองแค สรกิจพิทยา จ.สระบุรี = The study of the efficiency of teaching media and the comparison of the effectiveness and retention among different teaching media types about ecological system subject for mathayomsuksa I students : case study Nong-Khae Sorakij Pittaya School, Saraburi / สุพัตรา เฉลิมเผ่า
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1175. การศึกษาประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคงทนของสารสกัดจากใบและเมล็ดมันแกวในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย = Study on efficency, effectiveness and persistence of Yam Bean (Pachyrrhizus erosus Urb.) leaf and seed extracts in the control of Aedes aegypti Linn. Larvae / วลัยรัตน์ ตัณฑประศาสน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1176. การศึกษาปริมาณและปัญหาการนำเสนอข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยา กรธรรมชาติในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย = A study of the quantity and problems of environment and natural resources information presentation in Thai daily newspapers / นฤมล ศรีสว่าง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1177. การศึกษาปริมาณไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (VCM) ตกค้างในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ = Study on residual Vinyl Chloride Monomer in medical products / อารีรัตน์ โกมโลทก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1178. การศึกษาปริมาณการใช้พลังงานทรัพยากรและการเกิดของเสียจากการทำมือให้แห้งโดยวิธีต่าง ๆ ภายในห้องน้ำของโรงแรม = A study on energy consumption, material used and waste generation for hand drying methods in restrooms of hotels / วิษณุ ศรีทะวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1179. การศึกษาปริมาณบีโอดีคุณภาพน้ำและคุณภาพดินบางประการจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาที่มีอัตราความหนาแน่นแตกต่างกัน = The study of BOD loading and some parameters of water and soil quality from intensive marine shrip farms with varying stocking rates / แฟรดาซ์ มาเหล็ม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1180. การศึกษาปัจจัยของความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน : กรณีศึกษาคลองวัฒนา ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = Factors of success and failure in communal resource management : a case study of Klong Wattana, Bangkratiuk sub-district, Sampran district, Nakhonpathom province / ฐิติพรรณ ธีรภาพสกุลวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1181. การศึกษาปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จของโครงการฝึกอบรมเยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร = The investigation of factors for success for youth training on the conservation of environment and resources programme / สมนึก ซันประสิทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1182. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการรถไฟเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเดินรถไฟชานเมือง กรณีศึกษา : เส้นทางรถไฟสายกรุงเทพ-ศาลายา และธนบุรี-ศาลายา = The study of passenger's satisfaction with railway service as a guideline for commuter rail management : a case study of Bangkok-Salaya and Thonburi-Salaya railway lines / นรีลักษณ์ ปัทมะทัตต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1183. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการแยกประเภทขยะมูลฝอยของผู้อยู่ อาศัยในอาคารชุด กรณีศึกษา : ผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด ในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of factors affecting the acceptance of solid waste separation : case study of condominium residents in Bangkok / อุมาดี ธนผลผดุงกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1184. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับคาร์บอกซีฮีโมโกลบินที่มีผลกระทบต่อ สุขภาพของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ = A study of influencing factors on carboxyhemoglobin level which have impact on the health of metropolitan bus drivers / นารีรัตน์ โอภาษี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1185. การศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำนมดิบกรณีศึกษา : การรีดนมด้วยมือในฟาร์มโคนมขนาดเล็กของจังหวัดบุรีรัมย์ = A study of factors effecting on bacterial contamination in raw milk case study : hand milking on small scale farms in Buriram province / ชวลิต สัมโน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1186. การศึกษาผลกระทบจากการใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ต่อสุขภาพตา = The study of micro-computer effect on ocular health / โอภาส จารุมณี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1187. การศึกษาผลของการใช้สารไคโตแซนและสารไคตินโปรตีนคอมเพล็กซ์จากเปลือกกุ้งเพื่อควบคุมทางชีววิธีต่อเชื้อรา Sclerotium rolfsii ในดินปลูกถั่วเหลือง = The study of using chitosan and chitin protein complex from crawfish shells for biological control of fungal disease (Sclerotium rolfsii) in soybean plantation / จันทร์สุดา ร่มโพธิ์ธารทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1188. การศึกษาผลของความเค็มและปริมาณไนเตรทต่อการงอกและการเจริญของหญ้าทะเล Enhalus acoroides = Studies on salinity and nitrate to the seed germination and seeding growth of seagrass Enhalus acoroides / วิรัชดา แพทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1189. การศึกษาผลของสารสกัดใบฝรั่งต่อเชื้อ Aeromonas hydrophila และความเป็นพิษต่อปลาดุกลูกผสม = Study on the effect of guava leaf extract on Aeromonas hydrophila and its toxicity to hybrid catfish / บุญธิดา เกตุสมบูรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1190. การศึกษาผลสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรผสมผสานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี = Study on the achievement of integrated farming technology transfer as related to socio-economic and environmental changes : (a case study : Samphraya sub-distric, Cha-am district, Phetchaburi province / จุฑามาส บัวแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1191. การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการควบคุมไฟป่าของประชาชนในพื้นที่แนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง = The study on forest fire control behaviors of people resides in peripheral community of Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary Buffer Zone / จันทนา นามเทพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1192. การศึกษาพัฒนาการของเครื่องมือทอผ้าในประเทศไทย = A study on handloom development in Thailand / เขมชาติ เทพไชย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1193. การศึกษาระดับเสียงและระดับการได้ยินของพนักงานขับรถดีเซลไฟฟ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย = Study on noise level and hearing threshold of diesel locomotive drivers of the State Railway of Thailand / กล้า มณีโชติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1194. การศึกษาระดับและปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำ : กรณีศึกษา จังหวัดสุรินทร์ = A study of levels and factors affecting public participation in Water Bank Project : a case study in Surin province / อรชร สมสะอาด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1195. การศึกษาระบบการจัดการรถรับจ้างสาธารณะประเภทรถตู้โดยสารประจำทางเอกชนเสริมระบบขนส่งมวลชนของรัฐ กรณีศึกษาพื้นที่ให้บริการเส้นทางปิ่นเกล้า-มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา = A study of the private van as a supplementary services to the state public transportation a case study : the route on highway between Pinklao bridge and Mahidol University Salaya area / นิพนธ์ สุดสงวน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1196. การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวัดระดับเสียงจากการจราจรทางน้ำ = Study on suitable measuring time for in-land water way traffic noise / เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1197. การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการมูลโคนมในฟาร์มขนาดเล็กกรณีการศึกษาฟาร์มโคนมขนาดเล็กสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด = The study on appropriate cattle manure management pattern for small scale dairy farm : a case study of Kampaengsean Dairy Cooperative Ltd. farm / สุเมษ เมธศาสตร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1198. การศึกษาลักษณะการเดินทางปัญหาและค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ส่วนตัวของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา = A study of the travel problem and expenditure of personnel and undergraduate private cars of Mahidol University, Salaya Campus / สิริกานต์ อ้นสนกราน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1199. การศึกษาลักษณะการกระจายและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโป่งดินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี = A study on the distribution and physical environments of salt licks in Huai Kha Khang Wildlife Sanctuary Uthai Thani province / นพรัตน์ นาคสถิตย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1200. การศึกษาวิเคราะห์แนวทางส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชนโดยประสานความร่วมมือระหว่างนักเรียนและศูนย์รับซื้อมูลฝอยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี = Study and evaluation of municiple solid waste separation promotion program by using co-operation between students and solid waste buy-back center in school of Chonburi Municipality / สุภาณี ธงไชย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1201. การศึกษาศักยภาพในการจัดการปัญหาสาธารณะตามวิถีชาวบ้าน : กรณีศึกษาการจัดการภัยแล้งในตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม = A study of problem solving potential at community level : a case of drought problem in Seurkok, Wapeephathum, Mahasarakarm province / วิภานุ คงจันทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1202. การศึกษาศักยภาพในการพึ่งตนเองเชิงเศรษฐกิจของชุมชนปฐมอโศก ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม = The study of economic self-reliance potential of Pathom Asoke village, tambon Phrapathone, amphoe Muang Nakhonpathom province / สมเกียรติ พิทักษ์กมลพร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1203. การศึกษาศักยภาพของ ทุนทางสังคม" ของชุมชนไซเบอร์ = A study of "Social capital" potential of cyber communities / พีระ ลิ่วลม"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1204. การศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำพุร้อนที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพกรณีศึกษา : จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = The study on a potential of appropriate geothermal springs for health promotion : a case study in upper area of Northern Thailand / นวรัตน์ เพชรดำรงกร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1205. การศึกษาศักยภาพของพื้นที่เพื่อใช้ในการปลูกองุ่นทำไวน์ในประเทศไทย = The study on the land potential for viticulture in Thailand / บุณยนุช ศุขโต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1206. การศึกษาศักยภาพของพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The study of land potential suitability for agricultural areas, a case study of Amphoe Maung, Changwat Mae Hong Sorn / นวรัตน์ อินทุวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1207. การศึกษาศักยภาพของพื้นที่และความพร้อมของชุมชนในการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเภทอ่างเก็บน้ำกรณีศึกษา : อ่างเก็บน้ำคลองระโอก จังหวัดระยอง = A study of the area potential and community response to ecotourism development : a case study of the Klong Ra Ok Reservoir / ทิวัฒน์ รัตนเกตุ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1208. การศึกษาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นกรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา = Potentiality in environmental planning of the subdistrict administrative organization : a case study of Songkhla province / จิตรประภา บุญลอย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1209. การศึกษาศักยภาพทรัพยากรหินคาร์บอเนตเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมในแผนที่ภูมิประเทศระหว่างอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = The study of carbonate rock resources potential for industrial use : Mae Tha topographic map sheet, Lampang province / นรรัตน์ บุนกันภัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1210. การศึกษาสมรรถนะของอุปกรณ์ลดขนาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว = The study on the performance of plastic packaging size reduction equipment / ประณต กุลประสูตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1211. การศึกษาสมรรถนะจักรยาน 3 ล้อ สำหรับการรองรับและขนย้ายขยะที่มีมูลค่าในครัวเรือน = A study of the capacity of tricycle to load and transport household solid wastes of value / จิราพร ลิบวาณิชย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1212. การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพส่วนบุคคลของนักเรียนช่างอุตสาหกรรมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน = Correlation between personal potential of industrial students and their achievement / เพ็ญจันทร์ หงษ์ดำเนิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1213. การศึกษาสำรวจความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และทัศนคติที่มีต่อการจำแนกประเภทขยะก่อนทิ้ง : กรณีศึกษาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จังหวัดนครปฐม = A study on survey of knowledge and attitude pertaining to domestic waste separation before disposal : case study of Tambon Administration Organization Member in Nakhon Pathom Province / กชกร อนุชา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1214. การศึกษาสำรวจทรัพยากรแร่ดินเหนียวเพื่อเป็นแหล่งสำรองที่ใช้ในอุตสาหกรรมปั้นโอ่งของจังหวัดราชบุรี = Clay minerals survey as the reserve sources of earthenware manufacturing in changwat Ratburi / ตรีทิพย์ ศุภสุนทรกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1215. การศึกษาหาศักยภาพของแร่ทองแดง ตะกั่ว สังกะสีในพื้นที่แหล่งแร่ดีบุก โดยวิธีธรณีเคมี : กรณีศึกษา อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา = The investigation on potential of copper lead zinc in tin deposit area using geochemistry technique : case study Songkhla province Thailand / ธีรนัยน์ ปิยะวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1216. การศึกษาอิทธิพลของน้ำใต้ดินต่อความชื้นดินโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์กรณีศึกษา : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ = The study of influencing on groundwater to soil-moisture, application of geographic information system and geophysical investigation ; case study : Kao Hin Sorn Royal Development study Centre / โสภิตา ขนอม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1217. การส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตรแบบยั่งยืนโดยใช้สื่อการ์ตูน = The promotion and extension of sustainable agriculture by a comic book / สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1218. การสร้างเกณฑ์ในการคัดเลือกเทคโนโลยีในระดับบริษัทกรณีศึกษา : อุตสาหกรรมการนำพลาสติกประเภท High density polyethylene กลับมาใช้ใหม่ = A study for investigation of technology assessment guidement : a case study on high density polyethylene recycling industries / สุรชัย อินทสุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1219. การสร้างเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันมลพิษทางอากาศส่วนบุคคลของตำรวจจราจรกรณีศึกษา : ตำรวจจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน = Drafting the appropriate criteria for the selection of personal air pollution protection appropriate for traffic police case study traffic policemen in an inner area of Metropolitan Bangkok / พันตำรวจโทอำนวย พงษ์สวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1220. การสร้างเครื่องแยกตะกอนโดยแรงเหวี่ยง = The construction of centrifucal separator / วิเชษฐ พุกสวัสด์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1221. การสร้างเครื่องชี้วัดระดับการพัฒนากลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ = Indicator development for water resource utilization group discrimination / พรชัย ยิ้มแย้ม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1222. การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้สอบเทียบตัวตรวจวัดแบบเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าสำหรับงานวัดค่าศักย์น้ำในดิน = Design and development of calibration apparatus for electrical resistance sensors calibration used for soil water potential measurement / ปราโมทย์ โสวัณณะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1223. การสร้างเตาปิ้ง-ย่างต้นแบบและศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อน = Making prototype grill stove and study of thermal efficiency / เรืองชัย สงสำเภา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1224. การสร้างและการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเจ้าหน้า ที่สาธารณสุขเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม = The construction and evaluation of computer assisted instruction for the public health officers in the environmental sanitation / ไตรรงค์ ปิมปา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1225. การสร้างและการประเมินผลหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การเลี้ยงไก่เนื้อให้มีสารตกค้างในระดับที่ยอมรับได้" กรณีศึกษา : เกษตรกรจังหวัดลพบุรี = Development and evaluation of farmer's training curriculum on broiler raising within maximun residue limits. case study : Lopburi province's farmers / ชาลี ธาราวัชรศาสตร์"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1226. การสร้างและทดลองใช้วีดิโอเทปประกอบการสอนเรื่องระบบนิเวศป่าไม้ส ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = The production and try-out of video tape courseware on forest ecosystem for upper secondary school level / สากล ฐินะกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1227. การสร้างและทดลองใช้หนังสือประกอบภาพการ์ตูนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลประกอบการเรียนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายบริเวณชุมชนชายฝั่งทะเล = The development and a try-out of a comic book on environmental and coastal resources conservation for the upper elementary school in a coastal community / ธีรพัฒน์ คำนวณทิพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1228. การสร้างและทดลองใช้หนังสือภาพการ์ตูนประกอบบทเรียนเรื่อง สิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The creation and experiment of a comic book on environmental education for prathom six students / ประวิทย์ มาศรังสรรค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1229. การสร้างและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการใช้สารพิษปราบศัตรูพืช ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับแม่บ้านเกษตรกรใน จังหวัดนครปฐม = The construction and evaluation of training curriculum on pesticides use and its impact on environment for farm woman in Nakornpathom province / ศิริพร เจียมจันทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1230. การสร้างและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับยุวเกษตรกรนอกโรงเรียนในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The construction and evaluation of training curriculum on environment and natural resources conservation for rural out-of-school Yuwakasetkorns in the Northeast / คุณาวุฒิ ร้านจันทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1231. การสร้างและวัดผลสัมฤทธิ์หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้แบบเรียนด้วยตนเอง กรณีศึกษา : อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง = Curriculum construction and achievement measurement of the environmental education by self-learning module in natural resources and environmental conservation case study : health volunteers of Phathalung province / อุดม อัมพรพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1232. การสร้างข้อกำหนดเพื่อการจัดการเขตสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา ปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์ = To sign an agreement for management within the ancient monument reserved environment by participation process : the case study of Muangtam Palace in Buriram province / เฉลิมศักดิ์ เวศสุวรรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1233. การสร้างขอบเขตเนื้อหาวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับเป็นส่วนหนึ่งของวิชาลูกเสือวิสามัญตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม = The sufficient boundary content of learning in resource and environment conservation for a part of seniar scout subject in the curriculum of Vocational Education Certificate, Vocational Education Department case study : Nakornpathom Vocational College / ฉวีวรรณ สุทธิรักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1234. การสร้างคู่มือ เรื่องการมีส่วนร่วมจัดการขยะชุมชนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = The development of solid waste management participation manual for lower secondary education students / ระเบียบ ภูผา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1235. การสร้างที่เกาะพักอาศัยและเสียงจูงใจค้างคาวเพดานเหลืองเล็ก = An appropriate technique for designing alternative roosts and using playback recorded bat sound to attract lesser yellow bats (Scotophilus kuhlii) / ศรันย์ สมันตรัฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1236. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเรื่องสารกำจัดแมลงระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) = Construction of a computer assisted instruction package on insecticides" for the life experience course according to the 1978 primary school curriculum revised in 1990 / นาถวรรณ สุขชัย"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1237. การสร้างสื่อวิดีทัศน์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการคัดแยกขยะจากครัวเรือน : กรณีศึกษาบ้านแม่ทะหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Video creation for the study of effectiveness household refuse seperation : a case study of Maetaluang village, Maeta district, Lampang province / สมิง จงกะสิกิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1238. การสร้างหนังสือคู่มือเรื่องการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนเป็นแบบภาพการ์ตูน = Creating cartoon manual for separating rubbish in the households / อรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1239. การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา : กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ = A training curriculum design on environmental study for the secondary school teachers under the jurisdiction of the General Eduction Depatment, Ministry of Eduction / สรัอยทอง ศิริมงคล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1240. การสร้างอุปกรณ์ลดสารปนเปื้อนประเภทก๊าซไอระเหยจากสารเคลือบผิวในอุตสาหกรรมเคลือบผิวโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริการพ่นสีขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม = Inventory equipment for reducing surface coated fume used in small scale surface industry, Nakhonpathom province / สกลภัทร เหมือนจันทร์เชย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1241. การสอนวิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทหารของกองทัพบกไทย : กรณีศึกษาเฉพาะหลักสูตรนายทหารสารบรรณและสัสดีชั้นนายพัน = Environmental and resource teaching in the Royal Thai Army Training School : a case study for adjutant and recruiting advance course / สิทธิศักดิ์ ศักดิ์ฤทธิยุทธ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1242. การหล่อแข็งกากตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก = Solidification of chromium waste in form of concrete block / สุภชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1243. การหล่อแข็งกากตะกอนโลหะหนักโดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และผงฝุ่นซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน = Solidification of heavy metal sludge by using portland cement and cement kiln dust as binders / ประภัสสร มณีรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1244. การหล่อแข็งกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตแบตเตอรี่ด้วยวัสดุประสาน = Solidification of sludge from battery wastewater treatment plant by using binders / นฤมล ศราภัยวานิช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1245. การหาประสิทธิภาพของโปรแกรมสื่อผสมเพื่อการท่องเที่ยวถ้ำเชิงอนุรักษ์ = Effectiveness of computer multimedia program for ecotourism of cave / อุดมพร ตุงคะศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1246. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของพระสงฆ์สายอรัญญวาสี : กรณีศึกษาวัดประสิทธิ์สามัคคี (วัดป่าบ้านต้าย) อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร = The impact of forest monks on the forest and wildlife resources conservation : a case study of Watprasithsamakkee (Watpahbantai) Sawangdandin district, Sakornnakhon province / ธันวา ใจเที่ยง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1247. การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าโดยใช้สไลด์มัลติวิชั่น : กรณีศึกษานกแต้วแล้วท้องดำในป่าที่ราบต่ำภาคใต้ = Promotion of wildlife conservation through multivision slide presentation : a case study of Gurney's Pitta in Southern lowland forest / ม.ล. ทศวรรณ เทวกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1248. การออกแบบและทดสอบเครื่องย่อยชิ้นไม้เพื่อใช้เป็นวัสดุในการเพาะเห็ด = Design and testing of wood chipping machine for mushroom cultures / ฐิติพล หิริโอตัปปะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1249. การออกแบบระบบการถ่ายเทความร้อนเพื่อการอบแห้งอุณหภูมิต่ำโดยใช้ปั้มความร้อนสำหรับผลผลิตทางการเกษตร : กรณีศึกษาอบแห้งผักตบชวา = Heat transfer system design for agriculture product low temperature drying by using heat pump : case study Java weed drying / นเรศ สว่างจันทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1250. ความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมของคนเมือง : กรณีศึกษาเครือข่ายเฝ้าระวังป่าเต่าดำ จังหวัดกาญจนบุรี = Urban environmentalism : a case study of the Taodum forest watch network, Kanchanaburi / ลลนา เปล่งเสียง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1251. ความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปะการังด้านการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด = Willingness to pay for the utilization of coral resource on tourism : a case study of Ko Chang National Park in Trat province / ฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1252. ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวเพื่อการใช้ประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ กรณีศึกษา : แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก = Willingness to pay entrance fee by visitors who use natural recreation : a case study of natural recreations, Nakonnayok province / กิตติ โอฬารกิจเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1253. ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ : กรณีศึกษาสถานพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Willingness to pay for infectious waste management : a case study of private clinics and hospitals in Bangkok / วรนุช สวยค้าข้าว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1254. ความเป็นไปได้ในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียกรณีศึกษา : โครงการบำบัดน้ำเสียสี่พระยา = The feasibility of collecting waste water treatment fee case study : Si-Pra-Ya Waste Water Treatment Plant / หดิรัตน์ หล่อเพ็ญศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1255. ความเป็นไปได้ในการนำเศษผักจากตลาดสดมาเป็นแหล่งเส้นใยอาหารในขนมปัง = Feasibility for utilization of vegetable wastes from market as a source of dietary fiber in bread / เอกภพ สังข์สัมฤทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1256. ความเป็นไปได้ในการนำกระดาษที่ใช้แล้วไปผลิตเป็นกระดาษใหม่กรณีศึกษา : เขตสุขาภิบาลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม = Feasibility study of recycling papers : a case study : Salaya Sanitation Area, Phutthamonthon district, Nakhon Pathom province, Thailand / นิลุบล อุ่มน้อย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1257. ความเป็นไปได้ในการนำวัสดุเหลือใช้ประเภทพลาสติกไฟเบอร์กลาสมาใช้ทดแทนมวลหยาบในการผลิตกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น = Possibility of substituting coarse aggregate with waste material from fiber glass reinforced plastics for concrete flooring tiles manufacturing process / ณรงค์ บุญเสนอ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1258. ความเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษาอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก = The quality of Thai ecotourists : a case study Umphang district, Tak province / วิทยา เกียรติวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1259. ความเหมาะสมของการทำภาชนะบรรจุอาหารแห้งจากหยวกกล้วยน้ำว้า = The appropriateness of making dried food containers from the soft herbacious stalk of the banana tree / ชลีพร ศิริฤกษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1260. ความคิดเห็นในการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยมีชุมชนเป็นแกนของชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี = Opinions for sustainable community-based tourism management : a case study of Ban Phu Toey, Kanchanaburi province / สรรพารี ยกย่อง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1261. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาอบรมความปลอดภัยในการทำงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม = The opinions of safety officers concerning occupational safety and health training curriculum of labour Protection and Welfare Department, Ministry of Labour and Social Welfare / โสภณ พงษ์โสภณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1262. ความคิดเห็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานระดับต่างๆ ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติเกี่ยวกับระบบและกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กรณีศึกษาโรงแยกก๊าซธรรมชาติจังหวัดระยอง = Opinions of the working-personel at various levels concerning systems and activities on safety and occupational health in gas separation plant at Rayong province / ชัชวาล เต็กจินดา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1263. ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ของสวนสัตว์กลางคืนเชียงใหม่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = The opinions on good governance of Chiangmai night safari for natural and environmental conservation / ธิติพลวัฒน์ ทะสา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1264. ความพร้อมของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรในการเข้าสู่ระบบตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ากรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเขตส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อส่งออก = The readiness of agricultural cooperative manager to enter The future market system : a case study of Export Extension Zone / จิราวัฒน์ รอดแช่ม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1265. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้ประโยชน์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อนันทนาการ = The tourist satisfaction in Khao Yai National park for recreation purposes / เยาวรี เจริญสวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1266. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการรับบริการสื่อวิดีทัศน์ : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร = Tourist's satisfaction toward video presentation : a case study of Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm Rajwaramahaviharn / ธนาภรณ์ เมทณีสดุดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1267. ความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของคนชายขอบ : รูปแบบการบริโภค และแหล่งที่มาของอาหารของครัวเรือนกะเหรี่ยง ภาคตะวันตก ประเทศไทย = Food security of maginalized people : consumption patterns and sources of food of selected households in a Karen community, western Thailand / สุรชัย รักษาชาติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1268. ความยั่งยืนของการผลิตน้ำตาลโตนด จังหวัดชัยนาท = Sustainability of palm sugar production, Chainat province / พัชราวดี คำรอด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1269. ความรู้ เจตคติ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเขาหินปูน : กรณีศึกษา อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก = Knowledge, attitude and participation of subdistrict administration organization members on conservation of limestone mountain : a case study of Noen Maprang district, Phitsanuloke province / ชำนาญ วงศ์วินิจศร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1270. ความรู้ความคิดเห็นและการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืชในสวนยางพารา : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย = The knowledge, opinion, and practice of farmers toward herbicide use on rubber plantations : a case study in Nong Khai province / สมศักดิ์ พุ่มช่วย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1271. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายของประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย = Knowledge attitude and practice on househole hazardous waste management in urban and rural areas : Sukhothai province / ประมวล พูนสังข์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1272. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของรัฐบาลศึกษากรณีบริเวณตลาดสะพานใหม่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร = Knowledge, attitudes and practices of motor-cyclists toward government prevention, control and mitigation guidelines on air pollution : a case study at Saphan-Mai market Bangkhen Bangkok / สวัสปรียา ธรรมวัฒน์วิมล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1273. ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีศึกษา : อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี = Knowledge attitude and participation on solid waste management of subdistric administration organization council members : a case study of Banbung district Chonburi Province / เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1274. ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของกรรมการระดับผู้จัดการของห้างสรรพสินค้าต่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในห้างสรรพสินค้า กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร = Knowledge, attitude and participation of the managers of department stores on environmental development in department stores : case study in Bangkok / กนิษฐา ไทยอุดม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1275. ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Knowledge, attitudes and behaviors of high level administrators on the environmental development of private hospital in Bangkok / ณัชปรีดา ไตรพิพัฒนพงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1276. ความสัมพันธ์ระหว่างความเค็มและโพวิโดนไอโอดีนที่มีต่อการตายของกุ้งกุลาดำ = The relationship of salinity and povidone iodine on the death of giant tiger prawn (Penaeus monodon fabricius) / ประจวบ ฉายบุ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1277. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชของเกษตรกรกับอาการเจ็บป่วยทางร่างกาย : ศึกษากรณีสวนสัมเขียวหวาน = Relationship between knowledge, attitude and behavior of agricultural pesticide use and physical symptoms : a case study of orangery / ประเสริฐ ผลรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1278. ความสามารถของชุมชนในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี ดอนหอยหลอด ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม = The ability of the community in managing local resources : a case study of Don Hoi Lod, Bangjakreng, Samutsongkram / ณัฐกานต์ สุวรรณะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1279. ความหลากหลายของแพลงค์ตอนพืชในพื้นที่สภาพแวดล้อมต่างกันบริเวณแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี = Diversity of phytoplankton in different habitats at the Laem Phak Bia, Amphoe Ban Laem, Changwat Phetchaburi / ชัยศักดิ์ รินเกลื่อน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1280. คุณภาพชีวิตของประชากรในหมู่บ้านอพยพจากการสร้างเขื่อนกรณีศึกษา : เขื่อนรัชชประภา ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Quality of life of the population in resettlement village : a case study of Rajjaprabha Dam, Tambol Khao Phang, Ban Thakun district, Surat Thani province / สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1281. ดัชนีไฟเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าเต็งรัง กรณีศึกษา : อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ = Fire index for environmental management in the dry dipterocarp forest : a case study of Doi Suthep-Pui National Park, Chiangmai / ชนะชัย เลิศสุชาตวนิช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1282. ทัศนคติต่อโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ : กรณีศึกษา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี = Attitude on the nuclear power plant project in Thailand a case study of amphoe Sri-Racha, Chonburi province / รุ่งอรุณ ญาติบรรทุง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1283. ทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาการเกษตรในแนวทางเกษตรยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ = Landuse alternative for sustainable agriculture development case study of Campson sub-district Khao-kho district Petchabun province / ภัทรพร นิยมไทย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1284. ธุรกิจชุมชนกับสำนึกร่วมในการจัดการป่า : กรณีศึกษาบ้านเขาราวเทียนทอง ตำบลเนินขาม กิ่งอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท = A community-based enterprise and collective forest management : case study at Khao Lao Thien Thong community, Nean Kham sub-district, Nean Kham branch-district, Chainath province / อัญชัญ แกมเชย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1285. นโยบายของพรรคการเมืองด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนพึงพอใจ กรณีศึกษาครูระดับมัธยมศึกษา จังหวัดระยอง = The satisfaction of the people on the environmental policies of political parties : a case study of the secondary school teachers in Rayong province / จันทรา เกิดมี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1286. บทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องมูลฝอยติดเชื้อ = A self learning computer programme for teachers of upper secondary school level on the topic of infectious waste / จิตตวีร์ ถาวรกัลปชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1287. บทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนและการอนุรักษ์ = A self learning computer program for teachers (Grade 8) on mangrove ecosystems and conservation / น้ำทิพย์ ปองเสงี่ยม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1288. บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครูผู้สอนวิชาสิ่งแวดล้อม : เรื่องมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ = A self learning computer program for environmental teachers on the topic of traffic air pollution / แสนวิภา แสนสุขทวีทรัพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1289. บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครูกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องไฟฟ้า (การใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) = A self-learning computer program for teachers [life-experience subject grade 6] on the topic of electricity : using electrical energy for sustainable development / ศศิธร พำนัก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1290. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = Computer-assisted instruction in Natural resource and industry" for upper secondary school level / ดวงใจ ศรีธวัชชัย"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1291. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องพลังงานกับชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Computer assisted instruction on energy and life for matthayom suksa 3 sutdents / เชิดเกียรติ ถนอมชีวนนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1292. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจำแนกชนิดกุ้งที่สำคัญทางเศรษฐกิจของไทย = Computer assisted instruction for the identification of commercial shrimp species in Thailand / ภาณุตา บุนนาค
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1293. บทบาทและศักยภาพขององค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาทรัพยากรท้องถิ่น กรณีศึกษา : การปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ดินเค็ม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา = Roles and capacities of local organization in managing local resource problems : a case study of growing Hommali rice in saline soils of Phimai, Nakhonratjasima / สุพพัต เมืองศรีนุ่น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1294. บทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังของชาวประมงท้องถิ่นกรณีศึกษา : เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี = The role of local fishermen in coral reef conservation / สุมนัส มีเพียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1295. บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและป้องก ันโรคหรือความเจ็บปวดจากการทำงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีงานอุตสาหกรรม = The role of Ministry of Public Health related to legislative measures for occupational diseases and injuries (case study : industrial sector) / โยธิน ตันธรรศกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1296. บทบาทของการรวมกลุ่มต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีในท้องถิ่นกรณีศึกษา : กลุ่มสตรีอาสาทอผ้าหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี = The role of group formation in local technology transfer : a case study of Nongkhao women's weaving group, Amphur Tamaung, Kanchanaburi province / ณรงค์เดช นวลมีชื่อ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1297. บทบาทของนายอำเภอทั่วประเทศกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม = The roles of Nai Amphor (district chiefs) in solving environmental problems in Thailand / ชวลิต สาตราภัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1298. บทบาทของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรนกบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ = Role of local people in conservation of birds in Bung-Boraphet non-hunting area, Nakornsawan province / จามรี มณีรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1299. บทบาทของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำกรณีศึกษา : หนองละเลิงเค็ง ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น = The role of local people in wetland conservation : a case study of Nong La Leang Keng, Tambon Dongkeng, Nongsonghong district, Khonkaen province / กิตติยา บำบัดภัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1300. บทบาทของประชาชนท้องถิ่นที่มีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมกรณีศึกษา : ปราสาทหินพนมรุ้งและปราสาทกู่สวนแตง จังหวัดบุรีรัมย์ = Roles of local people on conserving cultural heritage : a case study of Prasat Hin Phanom Rung and Prasat Ku Saun Tang, Buriram province / เทียนชัย ให้ศิริกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1301. บทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของครัวเรือนประมงพื้นบ้าน ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง = The role of local knowledge to reduce social vulnerability to climate change among fishery households of Palian watershed Trang province / จิรายุ รัตนเดชากร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1302. บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการมูลฝอยและน้ำเสีย : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม = The role of subdistrict organization council members on waste and waste water management : a case study Muang district, Nakhan Pathom province / วรรณา ยังเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1303. บทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการเฝ้าระวังมลพิษอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรมในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี = Tambol Administrative Organization Members' role in industrial pollution monitoring : a case of industrial zone in Kabinburi district, Prachinburi province / ณรงค์ศักดิ์ พิทักษ์ตันสกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1304. บทบาทของอาสาสมัครพิทักษ์เจ้าพระยาในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ : กรณีศึกษาจังหวัดอ่างทอง = Role of Chaopraya volunteers in solving water pollution problems : a case study of Angthong province / อิสรภาพ คงมีทรัพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1305. บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการเป็นผู้นำในการแยกประเภทขยะชุมชนในจังหวัดนครปฐม = The leaders role of village health volunteers on community waste separation in Nakhonpathom Province / สิบเอกสมานมิตร พัฒนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1306. ประสิทธิผลของการสื่อความหมายธรรมชาติที่มีต่อพฤติกรรมการดำน้ำผิวน้ำในแนวปะการัง กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา = The effect of the interpretation learning process on snorkelling behavior in coral reefs a case study : Mu Koh Similan National park, Pang-Nga province / เพชรรุ่ง สุขพงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1307. ประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรียในปุ๋ยหมักกากตะกอนจากโรงงานน้ำตาล = Efficiency of nitorgen fixation by bacteria in composted filter sludge from sugar mill / สุธา ไอยราคม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1308. ประสิทธิภาพของกระบวนการรวมตะกอนในท่อพีวีซีและท่อเหล็กอาบสังกะสี = The efficiency of coagulation in polyvinyl chloride pipe and galvanized steel pipe / ดนยา จยาวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1309. ประสิทธิภาพของระบบการปลูกพืชในสารละลายแบบไม่หมุนเวียนในการบำบัดน้ำทิ้งชุมชน = Efficiency of hydroponic plant in non-circulated system for domestic wastewater treatment / ชลิดา ช้างแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1310. ประสิทธิภาพของสารสกัดข่าที่มีต่ออัตราการตายและระดับเอ็นไซม์ของหนอนในผัก = Efficiency of galanga (Alpinia galanga Stuntz) extracts on the mortality rate and enzyme levels of diamondback moth (Plutella xylostella linn.) / ธารี วัฒนสมบัติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1311. ประสิทธิภาพขององค์การจัดการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติประเภทชายหาดกรณีศึกษา : เทศบาลตำบล กรณีตัวอย่าง : หาดบางแสน เทศบาลตำบลแสนสุข = The efficiency of the organization for conservation management of the beaches case study : subdistrict municipality case sample : Bangsaen beach, Saensuk subdistrict municipality / อุดม ไชยมงคล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1312. ปริมาณโลหะหนัก 6 ชนิดที่ตกค้างในน้ำ ดินตะกอน และปูทะเล (Scylla serrata Forskal) ในป่าชายเลนบริเวณโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี = Six heavy metal residues in water, sediments and crabs (Scylla serrata Forskal) collected in the mangrove forest at Royal Leam Phak Bia environmental research and development center, amphoe Banleam, Phetchaburi province / ศิริพงค์ ชอบแต่ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1313. ปัจจัยของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีผลต่อปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากท่อไอเสียรถยนต์ กรณีศึกษา : จังหวัดอุบลราชธานี = Factors affecting the level of Carbon-Monoxide from automobile exhaust : a case study of Ubon-Rajchathanee province / รุ่งนภา งามกาละ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1314. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมกับการเข้าสู่มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม : ISO 14001 = Socio-economic aspect of the factories in industrial estates and the acceptance of environmental management system ISO 14001 / วัลลิยา นิวาตวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1315. ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อการยอมรับการใช้สารสกัดสะเดาควบคุมแมลงศัตรูพืชของเกษตรกร จังหวัดราชบุรี = Socio-economic factors affecting the acceptance of neem-extracts use as an insect control tool for farmers in Ratchaburi province / วรากร สุขธัมม์รักษา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1316. ปัจจัยที่มีผลเอื้ออำนวยต่อโครงการจัดสร้างระบบประปาหมู่บ้านในเขตชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน = Supporting factors related to the community piped water supply project in rural area of upper Northeastern Thailand / ชุมพร ยุวรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1317. ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9000 : 2000 : กรณีศึกษา สมาชิกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย = Factors influencing the implementation of the quality management system ISO 9000 : 2000 : a case study of the Thai Frozen Foods Association / กาญจนา เกตุกรุต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1318. ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่ปลูกพืชฤดูแล้งของเกษตรกรในเขตโครงการชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาโครงการชลประทาน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ = Factors affecting non-farming during dry season in the northeast : a case study of the irrigation project, in Kalasin province / ปัทมา สิทธิวนิช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1319. ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายรังปลวกเห็ดโคนในพื้นที่ป่ามหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี = Distributive factors of fungus gardens in forest area of Mahidol University at Kanchanaburi Campus / จินดาพร พลสูงเนิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1320. ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดของประชาชนในชนบทจังหวัดอุทัยธานี = Factors contributing to the inadequate supplies of safe drinking water in rural Uthai-Thani province / จรัล สายเพ็ชร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1321. ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดสารไอโอดีนในนักเรียนระดับประถมศึกษา กรณีศึกษา : อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Factors affecting iodine deficiency disorders in primary-school students a case study of Chawang district, Nakhonsrithammarat province / โยธิน บุญสิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1322. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของเทคโนโลยีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี = The factors influencing to the technological sustainability of pottery handicrafts at Kohkret community Nonthaburi province Thailand / สุเวทย์ อวยจินดา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1323. ปัจจัยที่มีผลต่อการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในเลือดของเกษตรกรที่ปลูกยาสูบ : กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย = Factors affecting pesticides remaining in tobacco agriculturists' blood : a case study in Sukhothai province / จริยา ม่วงงาม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1324. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคผักปลอดสารพิษของแม่บ้านในกรุงเทพมหานคร = Fators affecting housewife decision on pesticide-free vegetables consumption in Bangkok / สลักจิต ศิรินานันท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1325. ปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานกรณีศึกษา บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) = Factors affecting technology transfer on saving energy, case study TPI Polene Public Company Limited / อัธยา ถีนานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1326. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารชีวจิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร = Factors determinging chevajit food consumption in Bangkok citizen, Thailand / มนทิรา รัชตะสมบูรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1327. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนกลาง = Participation of departmental officers in the department of disaster prevention and mitigation center for saving electricity / วรณี คำนวน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1328. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากครัวเรือน : กรณีศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี = Factors affecting on public participation of domestic solid waste minimization in Ubon Ratchathani city municipality, Ubon Ratchathani province / วรุฬภา ทองกลม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1329. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในประเทศไทย = Factors affecting participation of the members of parliament in solving water shortage problem in Thailand / นิพนธ์ จันดารักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1330. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของหน่วยงานราชการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดกรณีศึกษา : จังหวัดพิษณุโลก = Factors affecting the participation for administration of government agencies on the provincial environmental quality management action plan : a case study of Pitsanulok province / ทองชุบ บุญเสือ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1331. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบำบัดของเสียในฟาร์มสุกร ด้วยระบบก๊าซชีวภาพ : กรณีศึกษา ฟาร์มสุกรขนาดเล็ก และขนาดกลาง จังหวัดนครปฐม = Factors influencing farmers' acceptance of waste treatment by using biogas technology in swine farms : case study of small and medium scale swine farms, Nakhonprathom province / สมนึก อรรคไกรสีห์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1332. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานภายในบ้านของอาจารย์ที่สอนในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี = Factors influencing the choice of electrical appliances for household energy saving among the teachers in vocational college, Saraburi province / วรรณพร ลิมป์ประเสริฐกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1333. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคเหี่ยวพริกของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the adoption of trichoderma harzinum to control fusarium wilt disease for former in Chiangmai province / โดย ศศิพิมพ์ ศรีคะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1334. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคในระบบประปาหมู่บ้าน : กรณีศึกษา จังหวัดนครราชสีมา = Factors affecting of acceptability on using chlorination in rural water supply : a case study of Nakhornratchasima province / สาวิตรี คงยืน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1335. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม = Factor affecting technology transfer on adoption of dairy cow husbandry / สุกุล สุวรรณธาดา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1336. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการนำหลักการเทคโนโลยีสะอาดไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษา : โรงงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Factors affecting the acceptance of cleaner technology implementation by Thai industries : case study of factories in Bangkok and its vicinities / อาทยา ศรีงาม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1337. ปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งโบราณสถาน : กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีถิ่นพำนักใกล้แหล่งโบราณสถาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting environmental conservation of archaeological site : a case study of people participation at the nearby archaeological site, Chiang-Mai province / ศิริวรรณ ทาปัญญา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1338. ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงอวนรุน ต่อสิทธิประมงชายฝั่ง : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Factors related to the opinions of small scale fishermen and push net fishermen on coastal fishing rights : a case study of Suratthani Province / เมธี จันทโรปกรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1339. ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัดภายในครัวเรือนของแม่บ้านในเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง = Factors affecting knowledge, attitude and behavior in efficient household water use of Lampang Municipality housewives / พันพร โชติพฤกษ์ชูกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1340. ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่สามารถนำกลับมาผลิตใช้ใหม่ของครูระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting the knowledge, attitude, and practice, regarding the consumption of recycled products : case study of primary school teachers in Bangkok Metropolitan / พิจิตรา กิจอิทธ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1341. ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพก๊าซมีเธนจากบริเวณพื้นที่ฝังกลบมูลฝอย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม = Factors affectting quantity and quality of methane gas in Kumpangsean landfill Nakhonprathom province / รัฐพงศ์ ภุมรินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1342. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส = Factors influncing the resource use behaviors in Tohdang peat swamp forest at Narathiwas province / จุฑามณี แสงสว่าง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1343. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารกำจัดวัชพืชในสวนยาง กรณีศึกษา : จังหวัดพัทลุง = Factors influencing herbicide usage behavior in urbber plantation case study : Puttalung province / ไพบูลย์ ชายเกตุ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1344. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยของพนักงานในโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง = Factors affecting safety operation behavior of staff members in Rayong gas separation plant / ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ระมาศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1345. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี = Factors affecting household consumption behavior : a case study of Nonthaburi province / พิมพิลาส ตันติพงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1346. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ประกอบการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมโรงโม่หิน : กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี ชลบุรี ราชบุรี และลำปาง = Factors influencing proponents' behavior in environmental impacts protection and mitigation from stone crushing plants : case study in Saraburi, Chonburi, Ratchaburi and Lumpang Provinces / พิจิตรา เงินแพทย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1347. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างและไม่สร้างส้วมของประชาชนชนบท จังหวัดสุโขทัย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหมู่บ้านที่มีการสร้างส้วมสูง ปานกลาง และต่ำ = Factors influencing latrine construction of the rural villagers in Sukhothai Province : a comparative study among the high moderate and low construction percentage / โดย ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1348. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินเค็มในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ : กรณีศึกษา ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา = Factors effecting Khao Dawk Mali 105 productivity in impact area of saline soil : A case study of Tungsamrit, Thanlalord sub-district, Phimai district, Nakhonratchasima province / นฤมล โอริส
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1349. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากรทางการพยาบาลในการจัดการ ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล กรณีศึกษา : โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขขนาด 500 เตียงในเขตจังหวัดนนบุรี = Factors with influence the behavior of hospital nurses on the management infectious wastes a case study : 500 beds on Public Health Ministry's hospitals in Nonthaburi province / พนิต มโนการ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1350. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมกรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม = Major factors effecting to electrical energy conservations behavior of industrial vocational students a case study at Rajasitharam Technical College / วิไลวรรณ วงศ์ทองศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1351. ปัญหาอุปสรรคของการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : โครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม ISO 14001 = Problems and difficulties of ISO 14001 implementation : case study of training lead consultancy ISO 14001 projects (TIC ISO 14001 projects) / เชิดชัย สมบัติโยธา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1352. ป่าทามกับความพออยู่พอกินระดับครัวเรือน : กรณีศึกษากลุ่มลุ่มแม่น้ำสงครามตอนล่าง = Seasonally flooded forest and household subsistence livelihood : a case of the Lower Songkhram River Basin, Thailand / พฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1353. ผลกระทบของแรงงานคืนถิ่นต่อฐานทรัพยากรในชุมชนกรณีศึกษา : บ้านหนองมน ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี = The impact of returning migrants on community-based resources : a case study of Ban Nongmon Ban Luang Sub-district, Donphut district, Saraburi province / กชกร ชิณะวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1354. ผลกระทบของการดูดซับความร้อนและความชื้นของวัสดุภายในอาคารต่อภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ = The effects of thermal and moisture absorption on air-conditioning load / รังสิมา กาญจนสมบัติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1355. ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิของชุมชนเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี = The impact of tourism on the livelihoods of the Koh Larn community, Pattaya City Chonburi province / ศุภวรรณ โพธิ์นาค
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1356. ผลกระทบของประเพณีการแข่งเรือยาวต่อคุณค่าเชิงสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา : ชุมชนสวนหงส์-บางปลาม้า และชุมชนเก้าห้อง-ลานคา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี = The impacts of long boat traditional program on the local-environmental culture, case study : Suanhong-Bangplama and Kaohong-Lanka communities in Bangplama district, Suphanburi province / รณินทร์ กิจกล้า
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1357. ผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในเขตพื้นที่นาน้ำจืดต่อคุณสมบัติดินและผลผลิตข้าว กรณีศึกษา : จังหวัดสุพรรณบุรี = Some effects of black tiger shrimp farming on soil properties and rice yield : case study in Supanburi province / สุวัจน์ บุญยืน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1358. ผลกระทบจากน้ำท่วมต่อการตกค้างของสารหนูในบ่อน้ำผิวดินที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต้ของประเทศไทย = Effect of flood on arsenic contamination in water well at Ronphiboon district, Nakornsrithammarat province, Southern Thailand / อานนท์ ทรงศิริกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1359. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากแผ่นดินไหว : กรณีศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อกิจการการก่อสร้างใน กรุงเทพมหานคร = The socio-economic impact of a seismicity : a case study on the effects on the building construction and design in Bangkok Metropolis / โดย วิฑูรย์ ดวงแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1360. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากน้ำทิ้งชุมชนที่ผ่านการบำบัดโดยระบบบ่อบำบัดร่วมกับป่าชายเลนธรรมชาติจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี = Environmental impacts of wastewater from communities associated with a lagoon system and natural mangrove forest from the Laem Phak Bia environmental study, research and development project under Royal Initiatives, Banlaem district, Petchaburi province / จิราวัฒน์ ใจสำราญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1361. ผลของการจัดการทางการเกษตรในระบบเกษตรยั่งยืนที่มีต่อสมบัติของดินและสิ่งมีชีวิตในดิน = Effect of agricultural management in sustainable agricultural systems on soil properties and soil organisms / ขนิษฐา เจริญพานิช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1362. ผลของพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อระดับเอนไซม์โคลินเอสเตอเรสในเลือดของชาวสวนทุเรียน : กรณีศึกษาจังหวัดระยอง = Effects of practicing pest management techniques on Cholinesterase enzyme levels in the blood of durian farmers : a case study in Rayong province / เสกสรร สมตัว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1363. ผลของสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อสุขภาพจิตของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ = Effect of working environment on mental health of workers in Textile industry / สุวารี โสธรพิทักษ์กุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1364. ผลขององค์ประกอบภายในพื้นที่ชุ่มน้ำแบบประดิษฐ์ที่มีต่อการลดลงของปริมาณฟอสฟอรัส : กรณีศึกษาของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี = The effect of constituents in constructed wetlands on the phosphorous removal : a case study of the Saha Group Industrial Park-Sriracha, Chonburi province / สราเทพ กุลพานิช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1365. พฤติกรรมการใช้น้ำภายในครัวเรือนบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา = The study on household water utilization on Chao Phaya River for water conservation case study in Phanakhon Sri Ayudhaya Province / โดย พรทิพย์ สอนแจ่ม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1366. พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์ต่อความเสื่อมโทรมของแนวปะการังกรณีศึกษาหมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Association between tourism behaviors and coral reef degradation : a case study of Tao islands (Koh Tao) Suratthani province / วันเพ็ญ อังคศิริสรรพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1367. ภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักจากกากตะกอนน้ำทิ้งชุมชน และชานอ้อย = Optimal conditions for composting process of sewage sludge and bagasse) / กันยมาส คงรอด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1368. ภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตและการจัดการทรัพยากร : ภาพสะท้อนจากวรรณกรรมสุพรรณบุรี = A local wisdom and resource management : a study of Suphanburi literature and its implication for local resource management / สุวรรณี พรพนารมย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1369. ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการแก้ปัญหาสาธารณสุข : กรณีศึกษาอาชีพการดำน้ำของชาวเลภูเก็ต = Community intelligence in health problem solving : a case study on occupational diving of Chawlay" of Phuket / สมบูรณ์ อัยรักษ์"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1370. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกหักกรณีศึกษา การรักษากระดูกหักของหมอพระ วัดยุคลราษฎร์สามัคคี ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี" = Local wisdom in the treatment of fractured bones case study : fracture bone treatment by monk healer at Wat Yukolradsamukke Tambol Kohloy Amphoe Panthong Chonburi Province Thailand / นวลจันทร์ กระเหิมหาญ"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1371. ระบบการจัดการที่เหมาะสมในการขนส่งมูลฝอยของเทศบาลเมืองชลบุรี = Appropriate transportation management system for Chonburi municipality waste / สมชาย พานิชโยทัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1372. ระบบช่วยการตัดสินใจในการหาแหล่งน้ำที่เหมาะสมสำหรับการทำประปาหมู่บ้าน = Decision support system in identifying suitable water source for village pipe water / รุ่งนภา เมตตาริกานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1373. ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้านในสุนัข = The expert system for rabies diagnosis in dogs / สิปปกานต์ กลัคสวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1374. ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อควบคุมการทำงานของระบบน้ำเสียแบบกายภาพ = Expert system for physical treatment process operation / วิโรจน์ เหล่าบุศณ์อนันต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1375. ระบบผู้เชี่ยวชาญในการจำแนกกล้วยไม้ : กรณีศึกษากล้วยไม้สกุลหวายของไทย = An expert system for identifying orchid species : Thai dendrobium / ธีระวัฒน์ วรคามินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1376. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดสรรน้ำกรณีศึกษา : สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน = Decision support system for water resources management; case study of Office of Hydrology and Management, Royal Irrigation Department / ศศิธร มาประชา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1377. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวินิจฉัยชนิดไม้เศรษฐกิจของไทย = Decision support system for identification of economical Thai timber / พัทยา ปานสุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1378. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า = An information system for wildife captive breeding management / ปนัดดา แย้มเกตุ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1379. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกิจกรรมวนศาสตร์ชุมชน : กรณีศึกษาฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ = Information system for community forestry activities management : case study of community forestry developmen sub-division ; Royal Forestry Department / อารีรัตน์ อนันตสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1380. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม = Information system for working environment survey in industrial setting / ฉัตรชัย โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1381. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษกรณีศึกษา : จังหวัดปทุมธานี = Information system for point source wastewater management Changwat Phathumthani : case study / ปิยสุดา ตันเลิศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1382. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Information system for environmental analysis laboratory management, Faculty of Environmental and Resource Studies, Mahidol University / พัชรวีร์ ศรีสำราญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1383. ระบบสารสนเทศเพื่อประมาณการอุปสงค์และอุปทานน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำจันทบุรี = Information system for water estimating demand and supply of Chanthaburi basin / โสภณ สัสดีอำไพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1384. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการป่าชุมชน = Information system for supporting community forest management / เอกสิทธิ์ เผ่าวัฒนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1385. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด = Information system for Mu Ko Chang National Park management, Trat province / จ่าเอกวุฒิพงศ์ น้อยหัวหาด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1386. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดูแลระบบท่อส่งจ่ายน้ำประปา : กรณีศึกษา ระบบประปาหมู่บ้านของกรมอนามัย ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี = Information system for rural water supply distribution case study ; Taladnoi, Saraburi province / จำเรียง พันธ์แก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1387. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากโครงการอุตสาหกรรม = Information system for supporting air quality impact assessment for industry / ธรรศ กลิ่นษร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1388. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนการพัฒนากลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตชลประทานกรณีศึกษา : โครงการชลประทานห้วยเสนง ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ = Information system for development the freshwater aquaculture in irrigation zone, a case study of Huai Sanaeng Irrigation Project, Chaniang district, Muang district, Surin province / กัญจนพร บำรุงอาจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1389. ระบบสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ = Biodiversity information system for Khaoyai National Park management / ทรงศักดา ชยานุเคราะห์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1390. ระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด = Information system for sanitation and environmental health work at provincial level / มาหะมะนุ ภูมิบุตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1391. ระบบสารสนเทศด้านพรรณไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ = Information system for economic trees in Thailand / ฐานุตรา หงสุวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1392. ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาลของประเทศไทย = Ground water resources management information system of Thailand / สุริยา ธนวัฒน์เดช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1393. ระบบสารสนเทศพันธุ์กล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย = Informatiom system for Dendrobium orchid cut-flower cultivars / วัชรี เลขะวิพัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1394. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจำแนกโอกาสในการกระจายพื้นที่ดินเค็ม จังหวัดนครราชสีมา = A geographic information system for saline soil distribution in Nakhonratchasima province / ไชยณรงค์ กาญจนะคช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1395. ระบบสารสนเทศสำหรับโครงการอนุรักษ์การได้ยินของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมกรณีศึกษา : โครงการอนุรักษ์การได้ยินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = Information system for hearing conservation program of industrial section enterprises a case study is the Electricity Generation Authority of Thailand / ราชสุดา จงเลิศจรรยา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1396. รูปแบบและแนวทางการจัดการในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแม่ลานคำ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Wood utilization patterns and management trends of Lankham forestry comunity, Chiang Mai province / พิชญา อนันตวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1397. รูปแบบการสอนรายวิชาท้องถิ่นของเราในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา = A model of teaching our community courses at the lower secondary education level by using the environmental education approach / เสาวลักษณ์ แสงดิษฐ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1398. รูปแบบที่เหมาะสมของกับดักที่ทำจากขวดน้ำพลาสติกและเหยื่อล่อชนิดต่าง ๆ ต่อการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในสวนฝรั่ง = Appropriate pattern of traps made from plastic bottles for drinking water and type of baits for controlling on fruit fly (Bactrocera spp.) in quava orchard / จิรพร สุธรรมแปง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1399. รูปแบบระบบบริหารจัดการขยะติดเชื้อที่เหมาะสมของโรงพยาบาลชุมชน กรณีศึกษา : จังหวัดนครปฐม = Appropriate model for infectious waste management of community hospital : a case study in Nakornpathom province / แน่งน้อย พลอยวิเศษ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1400. ลักษณะของเขื่อนกั้นทรายที่เหมาะสมในการป้องกันการพังทลายของชายหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต = The appropriate feature of jetty for erosion protection of Bangtao Beach in Phuket province / อนุ กัลลประวิทย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1401. วิถีชีวิตและสวนไทยในบริบทการพัฒนา : กรณีศึกษาชุมชนชาวสวน ในจังหวัดสมุทรสงคราม = Homegarden and Thai way of life development context : a case study in Samut Songkhram province / อาภรณ์ จันทร์สมวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1402. วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงละหาน จ.ชัยภูมิ = The contingent valuation method applied to conservation of fishery resources in Bung Lahan Wetland, Chaiyaphum / นันทวรรณ ประภามณฑล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1403. ศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาตามมาตรฐาน ISO 14001 = The potential of environmental management system (ISO 14001) in secondary schools under the Department of Secondary Education of Thailand / ยุพา ชื่นเนียม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1404. ศักยภาพการบริหารการศึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตามระบบมาตรฐาน ISO 9000 และ ISO 14000 = Potential of ISO 9000 and ISO 14000 application for vocational education in Thailand / อิทธิรัชฏ์ เผ่าวัฒนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1405. ศักยภาพการประหยัดพลังงานในการแก้ปัญหาจราจรด้วยการจัดรถบริการรับ-ส่งพนักงานรัฐิสาหกิจ = Energy saving potentials in traffic problem solving for the use of transportation services of state enterpirse employees / ปิยนันท์ สงวนเผ่า
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1406. ศักยภาพการประหยัดพลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างในร้านค้าสะดวกซื้อกรณีศึกษา : เขตกรุงเทพมหานคร = Potential energy saving for lighting in convenience stores in Bangkok / ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1407. ศักยภาพการประหยัดพลังงานจากการหมุนเวียนกระดาษกลับมาใช้ใหม่กรณีศึกษา : กระดาษสำนักงานที่ผ่านการใช้งานแล้ว = Energy saving potential from paper recycling : a case of used office paper / ขนิษฐา นิ่มตลุง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1408. ศักยภาพของการประหยัดพลังงานจากการนำวัสดุบางชนิดจากมูลฝอยของโรงแรมกลับมาใช้ประโยชน์ : กรณีศึกษาโรงแรมกลุ่ม 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร = Potential of energy savings from the recycling of selected hotel waste materials : a case study of first group hotels in Bangkok / จารุวรรณ ทับเที่ยง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1409. ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ = Community potentiality in healthy city development case study : Uttaradit Muang Municipality, Uttaradit province / ชนนาถ วิสมิตนันท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1410. ศักยภาพของพื้นที่และทัศนคติที่มีต่อการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ : กรณีศึกษาพื้นที่ขยายผลตำบลเขาดินพัฒนา และตำบลฝึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี = The potential of land and public attitude for the Royally-Initiated New Theory agricultural practice : expanded area of Khao Din-Pattana and Pueng-Roung subdistrict, Chalerm Phra Kiet district, Saraburi province / อุศนีย์ ธูปทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1411. ศักยภาพของพื้นที่ในการตั้งศูนย์ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี = Potential site for landfill construction center of Tambon Municipal in Ubon Ratchathani / วิชิต พุ่มจันทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1412. ศักยภาพของมัคคุเทศก์ต่อการเป็นผู้นำในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ = The potential of traditional tourist guides to become ecotourism leaders / สุกัลยา กรรณสมบัติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1413. ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขระดับชุมชนจังหวัดอุดรธานี = A potential of the village health volunteers (VHVs) in the community health planning in Udon Thani province / สราวุธ วลัญชพฤกษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1414. ศึกษาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติการปลูกป่าระหว่างหน่วยงานของรัฐประเภทต่าง ๆ กรณีศึกษาโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 = Comparative study of the reforestation in the government organizations, a case study : the reforestation campaign project on the fiftieth anniversary of H.M. the King's ascension to the throne / มารุต ปัชโชตะสิงห์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1415. ศึกษาการใช้และการจัดการพลังงานไฟฟ้าในสถานศึกษากลุ่มช่างอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1416. ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตนมถั่วมะแฮะ = The feasibility study on of pigeon pea milk / สุวรรณีย์ พัฒนาพงศ์ชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1417. ศึกษาสภาพการใช้อุปกรณ์สนามเด็กเล่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร = A study of the use of children's playground equipment in Bangkok Metropolitan schools / ยุทธชัย ทองอินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1418. สถานภาพสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม = กรณีศึกษาชุมชนป้อมมหากาฬ กรุงเทพมหานคร = State of environment and culture resulting in cultural tourism support : case study of Pommahakarn community, Bangkok / วีรยา จยาวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1419. สถาบันการเงินกับการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาโครงการสินเชื่อสีเขียว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร = Corporate environmental management a case study of the green credit project" of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Thailand / อนงค์นาฏ เจือจันอัด"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1420. สภาพการใช้เชื้อเพลิงสำหรับเรือและการจัดการระบบการคมนาคมขนส่งทางน้ำของชุมชนเกาะเกร็ด = A status of fuel usage for ship and management inland waterway communication system of Ko-Kret community / สมศักดิ์ ยศสูงเนิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1421. สาเหตุและแนวทางการป้องกันการปนเปื้อนของสาหร่ายในผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด = Causes and preventive measures of contaminated algae in bottled drinking water / สุวัฒน์ ลิ้มจำรูญรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1422. องค์ประกอบการท่องเที่ยวและทัศนคติในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร = The elements of tourism and attitudes for tourism development of Ban-Bu Community, Siriraj, Bangkoknoi, Bangkok / ฐนิตา ภูมิไพบูลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1423. อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่ป่าไม้ที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี = Influences of land use and forest area to changing of climate characteristics : Kanchanaburi province / ราตรี สมพงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1424. อิทธิพลของการคั่นช่วงมืดด้วยแสงต่อผลผลิตของแอสเตอร์พีค๊อก (Aster ericoides, Linn) พันธุ์มอนต์ คาสสิโน" = Effect of night interruption by light on the production of aster peacock (Aster ericoides Linn) cv. Monte cassino / พิชัย ทองสิมา"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1425. อิทธิพลของน้ำและดินตะกอนของน้ำทิ้งจากนากุ้งต่อโครงสร้างและการเจริญเติบโตของไม้ป่าชายเลนบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี = Influence of water and sediment from shrimp farms on structure and growth of mangrove forest at Kung Krabaen Bay, Chanthaburi province / ศิริพร วรกุลดำรงชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

ปรับปรุง : มีนาคม 2560