Institute for Innovative Learning
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 1. Alternative conceptions in photosynthesis of secondary students in an international school = แนวคิดคลาดเคลื่อนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนนานาชาติ / Praveena Sachadecha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 2. Applying electromagnetism to develop demonstration sets for enhancing students' conceptions in newton's laws = การประยุกต์ใช้หลักการทางแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อพัฒนาชุดสาธิตเพื่อพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน / Thanida Sujarittham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 3. Designing and implementing nanoscience and nanotechnology curriculum materials for high school and undergraduate students = การสร้างและใช้หลักสูตรความรู้พื้นฐานทางนาโนเทคโนโลยีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี / Choojit Sarapak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 4. Developing a science Learning unit to enhance secondary school students' understanding of a chemical reaction based on the constructivist approach = การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีโดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง / Wasana Keeratichamroen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 5. Developing and evaluating Thai student' understandings of bacterial conjugation and protein purification using practical works = การพัฒนาและประเมินความเข้าใจของผู้เรียนไทยเรื่องการคอนจูเกชันของแบคทีเรียและการทำโปรตีนให้บริสุทธิ์ด้วยบทปฏิบัติการ / Somkiat Phornphisutthimas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 6. Developing students' concepts in introductory astronomy using blended learning = การพัฒนาความเข้าใจของผู้เรียนในเรื่องดาราศาสตร์พื้นฐานโดยใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน / Chaiyapong Ruangsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 7. Development and evaluation of interactive multimedia learning tools in undergraduate chemistry : caffeine extraction simulated experiment and NMR spectroscopy web-based learning course = การพัฒนาและประเมินบทปฏิบัติการจำลองเรื่องการสกัดคาเฟอีนและบทเรียนปฏิสัมพันธ์เรื่องเอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรสโกปีสำหรับวิชาเคมีระดับปริญญาตรี / Saksri Supasorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 8. Development and implementation of a computer-based learning module as a visualization tool for enhancing undergraduate students' learning achievement on crystal structures and unit cells = การพัฒนาชุดสื่อการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับใช้เป็นเครื่องมือช่วยสร้างจินตภาพโครงสร้างสามมิติเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องโครงสร้างผลึกและหน่วยเซลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี / Sutha Luealamai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 9. Development and use of a conceptual survey in introductory quantum physics = การพัฒนาและใช้แบบสำรวจแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับควอนตัมฟิสิกส์เบื้องต้น / Sura Wuttiprom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 10. Development of a bromoperoxidase-based learning cycle to enhance conceptual understanding of second year university students concerning enzyme kinetics = การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ปฏิบัติการเรื่องการทำงานของเอนไซม์โบรโมเปอร์ออกซิเดสเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มีความเข้าใจการทำงานของเอนไซม์ / Piyachat Jittam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 11. Development of a physics teaching approach for high school students = การพัฒนาวิธีการสอนฟิสิกส์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา / Decha Suppapittayaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 12. Development of a text-based math braille translation sorftware to enhance learning in mathematics = การพัฒนาโปรแกรมแปลอักษรเบรลล์คณิตศาสตร์แบบตัวพิมพ์เพื่อยกระดับการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ / Wiraman Niyomphol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 13. Development of an inquiry-based learning unit for high school students to promote conceptual understanding on plant defense responses = การพัฒนาหน่วยการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อพัฒนามโนทัศน์เรื่องการตอบสนองแบบต้านทานของพืช / Nantawan Nantawanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 14. Development of an inquiry-based learning unit to promote high-school students' conceptual understanding of earth geometry and trigonometry = การพัฒนาหน่วยการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนหลายเพื่อพัฒนามโนทัศน์เรื่องโลกของเราและตรีโกณมิติ / Pimpalak Wongapiwatkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 15. Development of an STS-based learning unit on biocontrol for secondary school students = การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STSApproach) เรื่องการควบคุมโดยชีววิธีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / Kanrawee Pewnim
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 16. Development of geometry multimedia to enhance seventh grade students' ability in 2D-3D conversion of geometric pictures = การพัฒนาสื่อการสอนทางเรขาคณิตเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแปลงภาพสองมิติและสามมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / Oradee Noipuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 17. Development of interactive midwifery web-based learning units for improving nursing competencies and reducing stress in nursing students = การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เนตเรื่องปฎิบัติการพยาบาลสตรีระยะคลอดเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาลและลดความเครียดของนักศึกษาพยาบาล / Sailom Gerdprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 18. Development of learning models to promote undergraduate students' understanding on database = การพัฒนาชุดต้นแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเข้าใจทางด้านฐานข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี / Hongsiri Piyayodilokchai,
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 19. Development of learning packages to promote knowledge and perceptions on local ecosystems of lower secondary school students = การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้และเจตคติต่อระบบนิเวศในท้องถิ่น สําหรับ นักเรียนช่วงชั้นที่สอง / Jongdee To-Im
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 20. Development of multimedia computer-assisted learning units on adult physical examination for nursing students = การพัฒนาสื่อประสมบทเรียนช่วยสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาลในการตรวจร่างกายผู้ใหญ่ / Chularuk Kaveevivitchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 21. Development of pods based activities to improve students' understanding of brightness and current conceptions in simple DC electric circuits : a case study of first year Myanmar undergraduate students / Win Thu Zar
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 22. The developing of acid-base learning units for Thai high school students : a constructivist approach = การพัฒนาบทเรียนเรื่องกรด-เบสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวทางการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง / Romklao Artdej
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 23. The development of an inquiry-based learning unit in light reflection and refraction = การพัฒนาบทเรียนเรื่องการสะท้อนและการหักเหของแสงโดยใช้วิธีการสอบแบบสืบเสาะหาความรู้ / Kreetha Kaewkhong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 24. The development of Bangladeshi science teachers' conceptions of nature of science / Ziaul Abedin Forhad
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 25. An environmentally friendly approach to students' experimental organic chemistry = ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์บนพื้นฐานของความปลอดภัยและการลดมลพิษ / Sonthi Phonchaiya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 26. Employing concrete models in a scaffolded learning unit to facilitate secondary and tertiary students' derivation of basic series formulars = การใช้แบบจำลองที่จับต้องได้ในบทเรียนทางคณิตศาสตร์แบบเสริมต่อการเรียนรู้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาในการหาที่มาของสูตรอนุกรมพื้นฐาน / Parames Laosinchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 27. Enhancing highschool students's achievement in permutations and combinations through nontraditional word problems, sport problems, and probabilistic games = การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องการจัดเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่โดยใช้โจทย์ปัญหาพิเศษ, โจทย์กีฬาและเกมความน่าจะเป็น / Nutjira Busadee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 28. Enhancing student conceptualization of enzyme activity using a cellulose digesting enzyme : an inquiry-based approach = การพัฒนาแนวคิดของนักเรียนที่มีต่อการทำงานของเอนไซม์โดยใช้เอนไซม์เซลลูเลสและการเรียนรู้แบบสืนเสาะหาความรู้ / Watcharee Ketpichainarong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 29. The frictional force learning module based on hands-on and interactive lecture demonstration approaches = ชุดการเรียนรู้เรื่องแรงเสียดทานโดยอาศัยการเรียนรู้แบบลงมือทำและการบรรยายประกอบการสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ / Singha Prasitpong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 30. Guided-inquiry units on factors affecting chemical reaction rate for secondary students and pre-service teachers = การพัฒนาความเข้าใจเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรีด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ / Usa Jeenjenkit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 31. Hands-on fabrication of magnetite nanoparticles on mung bean vermicelli coated with silver nanoparticles by green method for promoting undergraduate student education in chemistry = การสร้างอนุภาคที่มีสมบัติแม่เหล็กระดับนาโนบนวุ้นเส้นถั่วเขียวซึ่งเคลือบด้วยอนุภาคเงินเพื่อใช้กระตุ้นการเรียนการสอนนักศึกษาในสาขาวิชาเคมี / Sanoe Chairam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 32. I-Math : an alternative gateway to mathematics for thai visually impaired = ระบบอ่านออกเสียงภาษาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็น / Wararat Wongkia
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 33. Innovative teaching module for promoting phylogenetic tree understanding for high school students = รูปแบบการสอนที่มีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเข้าใจเรื่องการอ่านแผนผังวิวัฒนาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / Teamjun Sarasan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 34. An interdisciplinary learning unit for first year undergraduate students : dye-sensitized solar cell from sunlight to electricity = หน่วยการเรียนแบบบูรณาการ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 / Supan Yodyingyong"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 35. A majority density approach with the cooperation of multiple experts for developing testing and diagnostic learning systems based on a concept-effect relationship model = การใช้รูปแบบความหนาแน่นและเสียงส่วนมากจากความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญหลายคนเพื่อพัฒนาระบบแบบทดสอบและวินิจฉัยผลการเรียนโดยใช้แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างมโนมติกับผลลัพธ์ / Dechawut Wanichsan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 36. A new approach to teach colored light and color perception for high school students by using colored light mixer = รูปแบบการสอนใหม่สำหรับหัวข้อแสงสีและการรับรู้สีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยเครื่องผสมแสงสี / Suchai Nopparatjamjomras
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 37. Pediocin screening kit for biotechnological application and education = ชุดตรวจสอบ pediocin สำหรับการประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพและการศึกษา / Duongdearn Suwanjinda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 38. Promoting inquiry-based teaching practices through an aquatic toxicology laboratory = การเสริมสร้างแบบการสอนโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยบทปฏิบัติการมลพิษทางน้ำ / Bunlung Nuangsaeng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 39. Promoting primary and secondary students learning out comes through inquiry-based and hands-on instruction on siamese fighting fish biodiversity = การส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และการลงมือปฏิบัติการเรื่องความหลากหลายของปลากัดไทย / Adisorn Monvises
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 40. Reality physics teaching for improving student expectations in learning physics = การสอนฟิสิกส์จากสถานการณ์จริงเพื่อพัฒนาความคาดหวังของนักเรียนในการเรียนฟิสิกส์ / Umporn Wutchana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 41. Student clustering and prerequisite concept requirement mapping using a rough set based granular concept hierarchy = การจัดกลุ่มนักเรียนตามความรู้พื้นฐานและค้นหาหน่วยความรู้ที่จำเป็นโดยใช้ระเบียบวิธีการจัดกลุ่ม ข้อมูลอย่างเป็นลำดับชั้นด้วยราฟเซต / Sumalee Sonamthiang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 42. Thai sign to Thai machine translation for deaf learning = ระบบการแปลภาษามือไทยเป็นภาษาไทยสำหรับช่วยในการเรียนรู้ของคนหูหนวก / Nadh Ditcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 43. Toward a better understancing of biological macromolecules : creating innovative instructional materials = การสร้างสื่อการเรียนรู้ที่มีนวัตกรรมเพื่อเข้าใจมหชีวโมเลกุลดีขึ้น / Karnyupha Jittivadhna
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 44. Use of the predict-observe-explain teaching sequence for flow-based technique and new development of two flow systems for food safety and quality control = การใช้รูปแบบการสอนทำนาย-สังเกต-อธิบายในการเรียนการสอนเรื่องปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบวิเคราะห์แบบไหลและการพัฒนาเทคนิควิเคราะห์แบบไหลเพื่อความควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพในอาหาร / Saowapak Teerasong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 45. Using a multi-expert approach for developing a testing and diagnostic system based on a concept effect model : a case study of a mathematics course for thai junior high school students = การใช้รูปแบบผู้เชี่ยวชาญแบบหลากหลายในการพัฒนาระบบแบบทดสอบและวินิจฉัยที่ใช้แบบจำลองความสัมพันธ์ของแนวคิด : กรณีศึกษาในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / Patcharin Panjaburee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 46. Using hands-on yeast biological control for Colletotrichum Capsici to teach organism interrelationship concepts and to encourage critical thimking = การใช้บทปฏิบัติการเรื่องการควบคุมรา Colletotrichum Capsici โดยยีสต์ในการสอนมโนทัศน์และความคิดเชิงวิพากษ์ของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต / Arun Chanchaichaovivat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 47. Using real-life chemistry experiment and cooperative learning to improve the teaching of general chemistry laboratory = การใช้การทดลองเกี่ยวกับเคมีในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป / Ninna Jansoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

ปรับปรุง : มีนาคม 2560