home > e-thesis > research institute for languages and cultures of asia

Research Institute for Languages and Cultures of Asia

1A comparative case study : code mixing between English and Thai of the Private Hospital's nurses in Bangkok = กรณีศึกษาเปรียบเทียบ : การปนภาษาระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯ / K-Ya Pattanae
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


2A comparative study of attitudes and motivation towards english of grade 12 private (Catholic) and government school students in Bangkok in the academic year of 1994 = การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติและแรงจูงใจที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างโรงเรียนเอกชน (คาทอลิก)และโรงเรียนรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครในปีการศึกษา 2537 / Boonthong Itthipanya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


3A comparative study of controlled and free writing english compositions of M.6 students = การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบควบคุมและแบบอิสระของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / Naiyana Ponim
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


4A comparative study of figurative language translation in Traibhumikatha = การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการแปลภาษาภาพพจน์ในไตรภูมิกถา / Vipaporn Pooritanasarn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


5A comparative study of the phonology of the Yunnanese Chinese spoken at Doi Mae Salong, Chiang Rai province, Thailand, with standard Chinese phonology = การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาจีนยูนาน ณ ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย กับภาษาจีนกลาง / Aminah Cheloh
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


6A comparative study of two approaches to vocabulary instruction = การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 วิธี / Ngamthip Wimolkasem
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


7A comparison of classifier usage among three generations in Thai dialect of Ubon Ratchathani = การเปรียบเทียบการใช้คำลักษณะนามของคนสามระดับอายุในภาษาไทยอีสานสำเนียงอุบลราชธานี / Sirisuda Thongchalerm
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


8A comparison of english reading achievement of applied statistics students taught with summary writing method and conventional method : King Mongkut Institute of Technology North Bangkok = การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการย่อความ กับการสอนอ่านแบบปกติของนักศึกษาสาขาสถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ / Piyatida Changpueng
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


9A comparison of Thai and Vietnamese color terms = การศึกษาเปรียบเทียบคำเรียกสีภาษาไทยและภาษาเวียตนาม / Rujiwan Laophairoj
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


10A componential analysis of kinship terms in Dara-Ang Language, Ban Nor-Lae, Monpin subdistrict, Fang district Chiangmai province = การวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายคำเรียกญาติภาษาดาระอาง บ้านนอแล ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชี่ยงใหม่ / Puncharee Sornsrisom
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


11A contrastive study on Lisu and Thai phonology / Lakana Daoratanahong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


12A description of Chaobon (pahkur) : an Austroasiatic language in Thailand / by Payau Memanas
Abstract  pdf

13A description of Moklen : a Malayo-polynesian language in Thailand / Pensiri Swastham
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


14A design of Dvaravati culture on educational web site for Museum = การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทวารวดีสำหรับพิพิธภัณฑ์ / Yupaporn Thanyawiwatkul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


15A discourse analysis of narrative songs of Jaran Manopetch = การวิเคราะห์สัมพันธสารในบทเพลงเล่าเรื่องของ จรัล มโนเพ็ชร" / Krisana Athapanyawanit"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


16A discourse analysis of Thai historical texts from Sukhothai period to the present : systemic functional approach = สัมพันธสารวิเคราะห์ในตัวบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน : ทฤษฎีไวยากรณ์ระบบและหน้าที่ / Thanwaporn Nakim
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


17A grammar of Bouyei = ไวยากรณ์ภาษาปูยี / Attasith Boonsawasd
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


18A grammar of So : a Mon-Khmer language of Northeast Thailand = ไวยากรณ์ภาษาโส้ : กะตุอิค ตระกูลมอญ-เขมร / Brian Migliazza
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


19A Grammar of Thai sign language = ไวยากรณ์ภาษามือไทย / Suksiri Danthanavanich
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


20A historical study of R" in Thai = การศึกษาเสียง ร ในภาษาไทยเชิงประวัติ / Krisana Yodmongkhon"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


21A language classification of Phuan in Thailand : a study of the tone system = การจัดกลุ่มภาษาพวนในประเทศไทย : ศึกษาจากระบบเสียงวรรณยุกต์ / Pornpen Tanprasert
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


22A linguistic study of the trading business names of the Chinese Thais : a case study in Samphanthawong District, Bangkok = การศึกษาชื่อร้านค้าธุรกิจของคนไทยเชื้อสายจีนตามแนวภาษาศาสตร์ : กรณีศึกษาเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร / Pakinee Sangsawang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


23A Morphological study of northern Khmer = การศึกษาระบบหน่วยคำภาษาเขมรถิ่นไทย / Prakorb Phon-ngam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


24A paragraph analysis of Thai academic writing = การวิเคราะห์อนุเฉทของบทความทางวิชาการในภาษาไทย / Nattha Junlaprom
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


25A participant analysis in Thai Narrative discourse / Chatchawadee Sornlump
Abstract  pdf

26A perception of Thai EFL teachers towards intercultural competence teaching : a study of secondary schools in Chiang Mai province = การรับรู้ของครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทยเกี่ยวกับการสอนความสามารถทางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม : กรณีศึกษาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Weowan Budharugsa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


27A phonological and lexicon study in food and consumption of Vietnemese in Sukhaphiban Thabo District, Nongkhai province = การศึกษาระบบเสียงและคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและวัฒนธรรมการบริโภคของชาวเวียดนามเขตสุขาภิบาลอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย / Wasinee Meekrua-iam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


28A phonological comparison between KhlongPhlu Chong and Wangkraphrae Chong = การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาชองระหว่างชองคลองพลูและชองวังกระแพร / Siripen Ungsitipoonporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


29A phonological comparison of Pattani Malay as spoken in Narathiwat, Krabi and Pathumthani = การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงมลายูถิ่นปัตตานีที่พูดที่จังหวัดนราธิวาส, กระบี่และปทุมธานี / Siriwan Pakkhem
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


30A phonological comparison of Roi-et Thai and Vientiane Lao = การเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทยถิ่นร้อยเอ็ด และภาษาลาวเวียงจันทร์ / Urairat Thongphiew
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


31A phonological comparison of spoken Central Khmer (Phnom Penh) and Northern Khmer (Surin) = ระบบเสียงภาษาเขมรพนมเปญ เปรียบเทียบกับระบบเสียงภาษาเขมรสุรินทร์ / Prakorb Phon-ngam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


32A phonological description of Jieyang Hakka dialect as spoken in Thailand = ระบบเสียงภาษาจีนแคะ / Nitasakorn Shiwaruangrote
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


33A phonological description of Nyah Kur at Ban Nam Lat, Chaiyaphum province / Subhab Phiukhou
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


34A phonological description of Phuan at Tambon Hat Siaw Si Satchanalai district Sukhothai province / Chalong Eam-eium
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


35A phonological description of the Kaloeng language at Ban Dong Ma Fai, Sakon-Nakhorn / Areeluck Tisapong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


36A phonological description of the Nakhon Thai dialect / by Damrong Manawongse
Abstract  pdf

37A phonological description of the Thai dialect at Truat with comparison to Rayong and Chanthaburi dialects = ระบบเสียงภาษาไทยถิ่นตราดเปรียบเทียบกับภาษาไทยถิ่นระยองและจันทบุรี / Tippawan Subcharoen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


38A phonological reconstruction of the Sukhothai initial consonants in 3 inscriptions of the 14th century A.D., with a comparison to inscription 1 = การสืบสร้างระบบเสียงพยัญชนะต้นในศิลาจารึก 3 หลัก ช่วงคริสตศตวรรษที่ 14 กับการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นในศลาจารึกหลักที่ 1 / Chanida Rod-In
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


39A phonological study of Akha in Pa-Kha-Suk-Jai village, Tambol Mae-Sa-Long-Nok, King Amphur Mae-Fa-Luang, Chiang Rai province = การศึกษาระบบเสียงภาษาอาข่าที่หมู่บ้านป่าคาสุขใจ ตำบลแม่สะลองนอก ิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / Panadda Bamrung
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


40A phonological study of Arakanese Burmese as spoken in Sittwe City, Arakan state, Burma = การศึกษาระบบเสียงภาษาพม่าอารากัน เมืองสิตตเว รัฐอารากัน ประเทศพม่า / Rungjit Jarernponganarn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


41A phonological study of Hsing-ning Hakka at Muang district, Ratchaburi province = การศึกษาระบบเสียงภาษาจีนแคะถิ่นซิงหนิง / Jurairat So-Bha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


42A phonological study of Lao Ngaeo with comparisons to five Tai dialects = ระเบียบเสียงภาษาลาวแง้วและเปรียบเทียบกับภาษาถิ่นไท 5 ภาษา / Tanakorn Sungkep
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


43A phonological study of Palaung dialects spoken in Thailand and Myanmar, with focuses on vowels and final nasals = ระบบเสียงภาษาปะหล่องที่พูดในประเทศไทยและพม่า / Supakit Buakaw
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


44A phonological study of Pa-O (Taungthu) at Ban Huay Salop, Tambon Huay Pha, Muang district, Mae Hong Son province = การศึกษาระบบเสียงภาษาปะโอ (ตองสู) บ้านห้วยซลอบ ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / Orranat Thanamteun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


45A phonological study of Pathumthani Malay = การศึกษาระบบเสียงภาษามลายูถิ่นปทุมธานี / Thawika Raiwong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


46A phonological study of Pwo Karen as spoken in Phop-Phra, Tak Province = การศึกษาระบบเสียงภาษากะเหรี่ยงโปซึ่งพูดที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก / Wasana Noinaj
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


47A phonological study of Pwo Karen at Huay-Hom-Nok village, tambon Tha-Mae-Lob, Mae-Tha district, Lamphun province = การศึกษาระบบเสียงภาษากะเหรี่ยงโปที่หมู่บ้านห้วยฮ่อมนอก ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน / Naruemon Chuensukon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


48A phonological study of Swatow of Chinese as spoken in Bangkok with Comparisons to Thai = การศึกษาระบบเสียงภาษาจีนแต้จิ๋วที่พูดในเขตกรุงเทพฯ และเปรียบเทียบกับภาษาไทย / Wichet Atchariyasucha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


49A phonological study of Tavoyan Burmese spoken in Thongphaphoom, Kanchanaburi province = การศึกษาระบบเสียงภาษาพม่าทะวายในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี / Rataporn Vichitjamaree
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


50A phonological study of Tha-it Malay, Pakkret district, Nonthaburi province = การศึกษาระบบเสียงภาษามาเลย์ถิ่นท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / Phongthep Bunrueng
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


51A phonological study of the Khmer spoken at Ban Nawattai, tambon Dongnoi, Ratchasan sub-district, Chachoengsaw province = การศึกษาระบบเสียงภาษาเขมรบ้านหน้าวัดใต้ ตำบลดงน้อย กิ่งอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา / Amphon Wichitkhachee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


52A phonological study of the Meixian Hakka dialect in Bangkok, Thailand, in comparison with Hashimoto's study of the Meixian Hakka dialect in China = การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาจีนแคะเหมยเสี้ยนในกรุงเทพมหานครกับภาษาจีนแคะเหมยเสี้ยนในประเทศจีนโดย ฮาชิโมโต / Wandee Saengtummachai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


53A phonological study of the Vietnamese dialect as spoken at Najok village, Nongyat subdistrict, Muang district, Nakhornphanom province = การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาเวียดนามหมู่บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม / Woraya Som-Indra
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


54A phonological study of Urak Lawoi' language on Cam Island, Tambol Koh-sriboya, Nue-khlong district, Krabi province = การศึกษาระบบเสียงภาษาชาวเล (อูรัก ลาโว้ย) ที่เกาะจำ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ / Piyanan ThongKhamchum
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


55A phonological study of Vietnamese at Chumchon Watsritheppradittharam, Muang district, Nakhonphanom province = การศึกษาระบบเสียงภาษาเวียดนามที่ชุมชนวัดศรีเทพประดิษฐาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม / Keawta Saliphot
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


56A phonological study of Vietnamese at Tambon Khlung, Khlung district, Chanthaburi province = การศึกษาระบบเสียงภาษาเวียดนาม ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี / Jinda Ubolchote
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


57A phonological study of Vietnamese in Aranyaprathet district, Sa-kaeo province = การศึกษาระบบเสียงภาษาเวียดนาม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว / Sujika Phuget
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


58A phonological study of Wa at Ban Santisuk Moo 19, Tambol Patung, Mae-chan district, Chiengrai province = การศึกษาระบบเสียงภาษาว้า บ้านสันติสุข หมู่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย / Wattana Tantiwuthipakorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


59A phonological study of Yangon Burmese = การศึกษาระบบเสียงภาษาพม่าถิ่นย่างกุ้ง / Nitasakorn Shiwaruangrote
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


60A phonology of Hakka, with comparison with Swatow / Pratoom Wongwantanee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


61A phonology of Nyah Kur at Ban Tha Duang, Petchabun province = ระบบเสียงภาษาชาวบนบ้านท่าด้วง จังหวัดเพชรบูรณ์ / Sudsawad Chuasuwan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


62A phonology of the Nakhon Si Thammarat Malay dialect at Phothong sub-district = ระบบเสียงภาษามลายูถิ่นนครศรีธรรมราชที่ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช / Siriporn Malarat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


63A proposed ESP course design for paramedical students = การนำเสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนส่งเสริมงานของเจ้าหน้าที่การแพทย์ / Nongpanga Suwattananand
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


64A proposed ESP course design for science students at Silpakorn University at Sanamchan Campus = การสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ / Pamararat Koetpo-kha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


65A proposed syllabus for English language learning problems : a case study of undergraduate students in the field of Religious Studies, Maha Chulalongkornrajawitayalai, Maha Makuttrajawitayalai and the Religious College at Mahidol University = การศึกษาปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษและการวางแผนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้เรียนสาขาศาสนศึกษา : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหามกุฎราชวิทยาลัย และวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล / Sasirada Viriyavongpanich
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


66A relational grammar analysis of the Buriram dialect of Northern Khmer / Phunsap Isarangkun Na Ayutthaya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


67A seamantic analysis of extended meaning in Mlabri body-part terms = การวิเคราะห์ความหมายขยายคำเรียกชื่ออวัยวะในภาษามลาบรี / Amonrat Rattanawong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


68A sociolinguistic study of address system in the northeastern Thai dialect spoken in Muang district, Ubonratchathani province = การศึกษาระบบการเรียกในภาษาไทยถิ่นอีสานตามแนวภาษาศาสตร์เชิงสังคม กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / Natthaya Sansamak
Abstract  pdf

69A study of alternative medicine in private hospitals in Bangkok = การแพทย์ทางเลือกในสถานพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Nittaya Srijaroenjira
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


70A study of community enterprise at Ban-Khlong-Luang, Amphaeng sub-district, Ban-Phaeo district, Samutsakhon province = การศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองหลวง ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร / Duangporn Wongpaibool
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


71A study of emoticons meaning through internet communication among university students = การวิเคราะห์สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต / Jiravadee Bunpabut
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


72A study of English learning achievement of Pratom 5 students with visual impairments by applying Total Physical Response (TPR) teaching approach : case study in the Bangkok School for the Blind = การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กที่มีความบกพร่องทางการมอง เห็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยประยุกต์ใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง : กรณีศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ / Naidnapa Leoprasertkul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


73A study of error analysis in English composition : case study of English major students of Rajabhat Institute, Nakhon Pathom = การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษานักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฎ นครปฐม / Phitsinee Khaourai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


74A study of factors affecting the drinking yogurt consumption behavior of university students = การศึกษา เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของนิสิตนักศึกษา / Atchariya Sirichakwal
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


75A study of final particles in Myanmar = การศึกษาคำลงท้ายในภาษาพม่า / Monthira Tamuang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


76A study of final particles in Sisaket dialect = การศึกษาคำลงท้ายในภาษาถิ่นศรีสะเกษ / Khanitha Wansorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


77A study of forms and meaning in a translated version of the lyrics in the Luad Suphan" = การศึกษารูปแบบและความหมายในการแปลบทร้องของบทละครเรื่องเลือดสุพรรณ / Laddawan Chindatat"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


78A study of gender power relations in sexuality : a case study of women factory workers in Aom-noi subdistrict, Krathumbaen district, Samut Sakhon province = การศึกษาความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างหญิงชายในเรื่องเพศสัมพันธ์ : กรณีสาวโรงงาน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร / Saranthon Kaewkhoon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


79A study of Hakka aspectual system = การศึกษาระบบการณ์ลักษณะภาษาจีนแคะ / Wichaya Bovonwiwat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


80A study of interference of Northeastern Thai dialect in standard Thai : case of Muang district Ubonratchathani province = การศึกษาภาวะแทรกซ้อนของภาษาไทยถิ่นอีสานในภาษาไทยมาตรฐาน : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / Songgot Paanchiangwong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


81A study of language attitude toward thai dialects and their speakers : a case study of four campuses of Rajamangala Institute of Technology = การศึกษาทัศนคติต่อภาษาและต่อผู้พูดภาษาถิ่นต่าง ๆ กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 4 วิทยาเขต / Niramol Chanyam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


82A study of language in public relations advertising during 1996-2000 A.D. = การศึกษาการใช้ภาษาในโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางนิตยสารระหว่างปีพ.ศ. 2539-2543 / Nathasiri Iampracha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


83A study of love metaphors in modern Thai songs = การศึกษาอุปลักษณ์ความรักจากบทเพลงไทยสากล / Pattra Ngamjitwongsakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


84A study of management of Dhammakaya temple = การศึกษาการบริหารจัดการองค์กรวัดพระธรรมกาย / Duangporn Sarasalin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


85A study of number from a translated version of many lives by Meredith Borthwick = การศึกษาพจน์จากหนังสือแปลภาษาอังกฤษเรื่อง Many Lives (หลายชีวิต) ของเมเรดิธ บอร์ธวิค / Rojana Chommanarth
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


86A study of phrasal verbs in scientific texts / Maneepen Apibalsri
Abstract  pdf

87A study of pronominal usage in spoken Tai song = การศึกษาคำสรรพนามในภาษาไทยโซ่ง / Suree Pengsombat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


88A study of satellite advertising in the 1998-1999 Amazing Thailand Campaign = การศึกษาภาพยนตร์โฆษณาในโครงการปีท่องเที่ยวไทย 2541-2542 / Arunsri Bureewachira
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


89A study of school culture influencing the foreign teachers commitment in international schools = การศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของครูต่างชาติในโรงเรียนนานาชาติ / Monchaya Dulyarkorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


90A study of self-identity changes of Thai students studying English at The Faculty of Humanities, Naresuan University and The Faculty of Liberal Arts, Thammasat University = การศึกษาความเปลี่ยนแปลงด้านอัตลักษณ์ของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษ กรณีศึกษานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Patumporn Boonchum
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


91A study of social capital from Thai perspectives = การศึกษาเรื่องทุนทางสังคมจากมุมมองแบบไทย / Pornrawee Seeluangsawat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


92A study of socio-cultural, behavioral and environmental factors associated with leptospirosis infection in Nongbunnak district, Nakhonratchasima province = การศึกษาปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเป็นโรคเลปโตสไปโรซิสในเขตพื้นที่อำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา / Renoo Muangkliang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


93A study of speech act patterns of requests in Thai society = การศึกษารูปแบบวัจนกรรมการขอร้องในสังคมไทย / Jatuporn Khahua
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


94A study of student's motivation and attitude towards learning Thai : a case of students in Mathayom Suksa 3, Prapathom Withayalai School, Nakorn Pathom = แรงจูงใจและทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาภาษาไทย : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม / Panyaphat Piam-O-Pad
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


95A study of Thai hortatory discourse = การวิเคราะห์คำสั่งสอนในภาษาไทย / Dissaya Suppharatyothin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


96A study of Thai language teaching via the website of Thailand Cyber University = ศึกษาการสอนภาษาไทยผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย / Anchalee Laowklang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


97A study of Thai procedural discourse = การวิเคราะห์วจนะประเภทวิธีทำในภาษาไทย / Payung Puttapong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


98A study of the community business of a Siamese fighting fish farmer group at Bann Thong Sai Community, Laembua subdistrict, Nakhonchaisi district, Nakhon Pathom province = การศึกษาธุรกิจชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากัด ชุมชนบ้านท้องไทร ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม / Naritchaporn Methasut
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


99A study of the content and form of Thai museum web sites = การศึกษาเนื้อหาและรูปแบบเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ไทย / Warada Pumpaka
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


100A study of the development of Mahasarakham University as shown through a museum exhibition = การศึกษาพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อการจัดนิทรรศการ / Thom Gatewongsa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


101A study of the figurative language and the socio-cultural reflections in central Thai folk songs = การศึกษาภาษาที่บอกความหมายเปรียบและภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมไทยในเพลงพื้นบ้านภาคกลาง / Monta Chaihiranwattana
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


102A study of the management and process of an agricultural housewives' group at Ban Phraek sub-district, Ban Phraek district, Phranakhonsi-Ayutthaya province = ศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Nittaya Chukleep
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


103A Study of the numeral classifiers in present standard Khmer = การศึกษาคำลักษณะนามบอกคำจำนวนนับภาษาเขมรมาตรฐานในปัจจุบัน / Wichat Promrat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


104A study of the pattern and strategies used in telephone conversations at the Metropolitan Electricity Authority (MEA) call center = การศึกษารูปแบบและกลวิธีในการสนทนาทางโทรศัพท์ของศูนย์บริการผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง / Pattama Lomajarean
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


105A study of the perceptions about cancer and teletherapy and the needs of cancer patient = การศึกษาการรับรู้และความต้องการของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีต่อโรคมะเร็งและการฉายรังสี /cKristkamon Boonyathada
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


106A study of the phonology of a variety of Moulmein Burmese as spoken in Maesot = ระบบเสียงภาษาพม่า มะละแม่งในอำเภอแม่สอด / Somkid Muangwijitr
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


107A study of the relevancy of technical english courses taught at universities to the needs for english in the Thai construction industry = การศึกษาความสอดคล้องระหว่างภาษาอังกฤษเทคนิคที่สอนในมหาวิทยาลัยกับความต้องการของอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทยต่อการใช้ภาษาอังกฤษ / Anan (Siraseree) Phanphai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


108A study of the role and importance of English in Thai business communiation = การศึกษาบทบาทและความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการสื่อสารทางธุรกิจในประเทศไทย / Songyut Akkakoson
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


109A study of the Royal Thai Army Special Forces for a museum exhibition design = การศึกษาหน่วยทหารรบพิเศษกองทัพบกไทยเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ / Linda Satayothin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


110A study on medical care impediments in universal coverage health insurance : a case study of Mahraj Nakorn Ratchasima Hospital, Nakorn Ratchasima province = การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา / Saengaroon Thirharaungrat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


111A study on turn-taking and floor management in Thai TV talk = การศึกษาการผลัดกันพูดและการจัดการสิทธิการพูดในรายการสนทนาทางโทรทัศน์ / Solot Sirisai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


112A survey of current practices of teaching English listening in private universities and colleges in Thailand in the academic year 1990-1991 = การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับการสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษในปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ปีการศึกษา 2533-2534 / Wannana Boonyakarn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


113A survey of problems and practices of teaching English in large classes = การสำรวจปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่เป็นอยู่ในห้องเรียนขนาดใหญ่ / Prapai Klinkhachorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


114A survey of teachers' opinions on technical English Book 1 and their basic understanding of the communicative approach = การสำรวจความคิดเห็นของครูภาษาอังกฤษที่มีต่อแบบเรียนภาษาอังกฤษเทคนิคเล่ม 1 และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร / Prasit Ruangjuntra
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


115A survey study of needs, problems and wants in English language teaching and learning of nursing students at Nursing Colleges under the control of Nursing College Division, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health, Thailand = การสำรวจความจำเป็นและปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษและความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข / Songsri Soranastaporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


116A survey study of the status of and practice in English pronunciation teaching at the lower secondary level in government schools in Thailand = การสำรวจสภาพการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐบาล / Wasina Keopasom
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


117A syntactic study of clauses in spoken Rangoon Burmese = การศึกษาด้านวากยสัมพันธ์ในระดับอนุพากย์ของภาษาพม่ามาตรฐาน (ร่างกุ้ง) / Sompit Artnonla
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


118A syntactical study of the Malay dialect in Taba village / Lakhana Doomkum
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


119A syntactical study of the Pwo Karen dialect in Huay-Hom-Nok village, tambon Tha Mae Lob, Mae Tha district, Lamphun province = ลักษณะไวยากรณ์ภาษากะเหรี่ยงโป หมู่บ้านห้วยฮ่อมนอก ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน / Lalin Benjakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


120A synthesis of research in translation during 2541-2546 B.E. = การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการแปลระหว่างปีพุทธศักราช 2541-2546 / Jitladawan Srisunthornthai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


121A Thai dialect geography of Udonthani province : a tonal study = ภูมิศาสตร์ภาษาไทยถิ่นในจังหวัดอุดรธานี : การศึกษาระบบวรรณยุกต์ / Wichian Sittiprapaporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


122A tonal comparison of Northeastern Thai dialects in Khon Kaen province / Wirat Pimpa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


123Activities planning for dinosaur museum = การสร้างรูปแบบกิจกรรมสำหรับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ / Suthathip Suteethorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


124An acoustical comparative study of swatow Chinese tones spoken in five regions of Thailand = การศึกษาเปรียบเทียบทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนแต้จิ๋วใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย / Veerakit Phadungsrisavas
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


125An analysis of communicative functions an dgrammatical forms of headlines in tourism advertisement in English printed media from 1986-1988 = การวิเคราะห์หน้าที่ทางการสื่อความหมายและลักษณะโครงสร้างทางไวยากรณ์ในพาดหัวโฆษณาทางด้านการท่องเที่ยวในหสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี พ.ศ.2529- 2531 / Busba Tonthong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


126An analysis of content and presentation format of A day" magazine = การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอของนิตยสาร "A day" / Patchaya Daraviroj"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


127An analysis of lexical change among three generations in Kam Muang dialect / Gunyarat Punthong
Abstract  pdf

128An analysis of Mon conversation = การวิเคราะห์บทสนทนาภาษามอญ / Umaporn Sungkaman
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


129An analysis of needs and problems of English for tourist police = การวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของตำรวจท่องเที่ยว / Muntana Meemark
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


130An analysis of secondary students' needs, wants, and problems toward Japanese language course of Nawamintharachinuthid Horwang Nonthaburi school = การศึกษาปัญหา ความต้องการ และความจำเป็นในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์-ญี่ปุ่น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี / Parichart Thongruangsuksai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


131An analysis of texual metafunction of Vietnamese online newsreports : A case study of the Tet festival = การวิเคราะห์ไวยากรณ์ระบบและหน้าที่ของการแสดงความหมายจากความสัมพันธ์ของข้อความในข่าวอิเล็กทรอนิกส์ภาษาเวียดนาม : กรณีศึกษาข้อความเรื่องเทศกาลเต๊ด / Siriporn Woochaiyaphum
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


132An analysis of the narrative in romantic drama screenplay : a case study of Academy Awards Nominees for Best Screenplay 1994-1998 = การวิเคราะห์การเล่าเรื่องในบทภาพยนตร์โรแมนติก : กรณีศึกษาบทภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ ค.ศ.1994-1998 / Areerat Limwongsuwan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


133An analysis of the translation of A Child of the Northeast" = วิเคราะห์บทแปลเรื่องลูกอีสาน / Vararat Boonchote"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


134An ethnolinguistic study in the lyrics of Thai country and city songs = การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ในบทเพลงลูกทุ่งและลูกกรุง / Kriengkrai Watanasawad
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


135An exhibition design proposal for grade 3 visually handicapped children from the Bangkok School for the Blind : a case study of the natural and environmental room, Children's Discovery museum, Bangkok = แนวทางการจัดนิทรรศการเพื่อเด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเฉพาะห้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิพิธภัณฑ์เด็ก / Wasana Chokkriengkrai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


136An experimental study of a group approach in the teaching of reading comprehension = การศึกษาทดลองการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกลุ่ม / Pornthip Sang-on
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


137An experimental study of the effectiveness of the student-generated question technique on reading achievement of the first year nursing students at Mahidol University = การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคที่ให้ผู้เรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่านด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล / Saneh Aumpayub
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


138An experimental study of the use of Thai text in parallel with English text in teaching English reading comprehension = การทดลองการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยให้อ่านเนื้อความแปลเป็นภาษาไทยคู่กับเนื้อความภาษาอังกฤษ / Waraporn Tajan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


139An investigation into the attitudes toward and the support for English language learning of the parents of M.3 students in school group 5 in Bangkok = การสำรวจเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษและการสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มโรงเรียนที่ 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร / Watana Padgate
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


140An investigation into the relationship between students' attitudes toward English Language Learning (ELL) and parental involvement toward ELL in an English program for mathayom suksa 1 : a case study of Yothinburana School = ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการภาคภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ / Kwankamon Praipraew
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


141An investigation of strategies for learning English vocabulary employed by Mathayom suksa six students in an Islamic Private school = การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม / Zainee Waemusa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


142An investigation of the current status of and problems in implementing computer-assisted language learning in state universities in Thailand and recommendations for future development = การสำรวจสถานภาพปัจจุบัน อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ช่วยการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ / Yaowalak Poolthong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


143An investigation on English language learning strategies of the good and poor first year students at Silpakorn University at Sanamchan Palace Campus = การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงและต่ำ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ / Jiraporn Dhanarattignannon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


144An investigation on the opinions of English teachers in the government secondary schools in educational region six in the academic year 1988 concerning the organizing of co-curricular English activities = ความคิดเห็นของอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลเขตการศึกษา 6 ปีการศึกษา 2531 ต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ / Yadarat Siramard
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


145Analysis of the Thai edition of Cosmopolitan magazine and reader satisfaction with it = การวิเคราะห์เนื้อหาและความพึงพอใจของผู้อ่านของนิตยสาร Cosmopolitan ฉบับภาษาไทย / Suchinda Charnwanichporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


146Anthropological linguistics in Mlabri = การศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยาภาษาศาสตร์ภาษามลาบรี (ผีตองเหลือง) / Kharom Paiyaphrohm
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


147Application of translation theories in translating non-fiction and fiction from English into Thai = การประยุกต์ทฤษฎีการแปลงานสารคดีและบันเทิงคดีจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย / Chittinun Sathollanun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


148Archaeologists' fieldwork in the northeastern Thailand archaeological project = การทำงานของนักโบราณคดีในโครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Suriya Sudsawad
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


149Aspects of meaning in Northern Mandarin nominals : a sememic analysis = ความหมายในเชิงอรรถศาสตร์จำพวกนามในภาษาแมนดารินเหนือ : การวิเคราะห์แบบซีมีมิค / Potchanee Chanrungkanok
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


150Attitudes and problems of English self-learning with the CD-ROM Active English Set I & II of the science students, Silpakorn University = เจตคติและปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้ซีดี-รอมสอนภาษาอังกฤษชุด Active English Set I & II ของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / Sopit Vongkamolseth
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


151Attitudes towards world englishes of undergraduate students in international programs of tourism and hospitality management in Thailand = ทัศนคติที่มีต่อภาษาอังกฤษของคนทั่วโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมในประเทศไทย / Benjawan Rungruangsuparat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


152Beach massager and tourism industry of Pattaya city : a case study of Dong-Tan beach area = หมอนวดชายหาดกับการท่องเที่ยวเมืองพัทยา : กรณีศึกษาบริเวณหาดดงตาล / Banturng Chantawong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


153Behavior and motivation of forwarding obscene E-mail = พฤติกรรมและแรงจูงใจในการส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร / Nuttapong Charoenkittayawut
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


154Bridging linguistic and cultural gaps in translating the being Thai column in Kinnaree magazine from Thai into English = การศึกษาประเด็นทางภาษาและวัฒนธรรมในการแปลคอลัมน์ Being Thai ในนิตยสารกินรีจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ / Nutthaporn Decha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


155Buddhism and development discourse : a case study of the meaning of bodhisattva from the teaching of bhikkhuni Woramai Kabinlasing = พุทธศาสนากับวาทกรรมการพัฒนา : กรณีศึกษาความหมายของพระโพธิสัตต์ จากการสอนของภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์ / Nathaphong Buntham
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


156Buddhism in Indonesia : reflection of past in present / I. Made Darmayasa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


157Business operation of community industrial business : a case study of community industrial business of Paengkhanomchin production Nakhonsithammarat province = การดำเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน : กรณีศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตแป้งขนมจีน จังหวัดนครศรีธรรมราช / Mingkhwan Kanchanavises
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


158Chinese auspicious signs : a study of semantic representations and application in the Chaozhou Chinese community of Bangkok = ป้ายมงคลจีน : การศึกษาความหมายและการใช้ในสังคมจีนแต้จิ๋วในกรุงเทพมหานคร / Pitchanee Sawattayawong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


159Chinese proverbs in Tae'tsiw society in Thailand = สุภาษิตจีนในสังคมชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทย / Pananda Lerlertyuttitham
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


160Chong syntax = ไวยากรณ์ภาษาชอง / Nattamon Rojanakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


161Civil society and development : a case study on Hakban Group, Thawangpha District, Nan Province = ประชาสังคมกับการพัฒนา : ศึกษากรณี ชมรมฮักบ้าน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน / Noppadol Kasetwethin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


162Classifiers in Burmese = การศึกษาคำลักษณะนามในภาษาพม่า / Premjit Ngansathin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


163Clauses and phrases in Bruu / Pattiya Jimreivat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


164Clauses in So (Bru) of Dong Luang, Mukdahan province = อนุประโยคของภาษาโซ่ (บรู) ที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร / Chollada Jungprasert
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


165Code switching between Thai and English in students at International College of Mahidol University = การสลับภาษาระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล / Piyawan Dandee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


166Code-mixing between central Thai and northeastern Thai of the students in Khon Kaen province = การปนภาษาระหว่างภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิ่นอีสานของนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น / Rattana Jantao
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


167Codeswitching in Northern Thai (Chiaing Mai Province) = การสับเปลี่ยนภาษาของชาวเชียงใหม่ (จังหวัดเชียงใหม่) / Rachadaporn Natboon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


168Cohesion in economic articles from the Thai newspaper 'Phujatkan' = การเชื่อมโยงความในบทความทางเศรษฐกิจจาก'หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ' / Supastra Kohkaew
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


169Cohesion in Thai = วจนะสัมพันธ์ในภาษาไทย / Yajai Chuwicha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


170Cohesion in Thai conversation = วจนะสัมพันธ์ในบทสนทนาภาษาไทย / Nantawan Mongpin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


171Community and tourism development in Don Wai Market, Tambon Bangkratuk, Amphoe Samphran, Nakhonpathom province = ชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดดอนหวาย ตำบลบางระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / Sukonta Sorthip
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


172Community business : a case study of Khanomcin group in Banpradok Muenwai subdistrict Mueng district Nakhonratchasima province = ธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มขนมจีนบ้านประโดก ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / Niran Pamapimai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


173Creating a term database : a case study of securities law terminology = การสร้างฐานข้อมูลศัพท์ : กรณีศึกษาศัพท์กฎหมายตลาดหลักทรัพย์ / Ruja Sukpat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


174Data manipulation and information retrieval for phonemic analysis / Wirat Niyomtam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


175Death and attitudes toward preparation to death among Thai eldery : a case study of Klongtoey crowded area, Bangkok = ความตายและทัศนะในการเตรียมตัวตายของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตย กรุงเทพฯ / Premchai Vungsiriphisal
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


176Development of a model program for multilingual dictionaries using the computer sort utility, applied to Northern Khmer phoneme word lists (Buriram) / Sophana Wongsaeree
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


177Dialect geography of Khammueang Lampang : A tonal study = ภูมิศาสตร์ภาษาถิ่นของภาษาคำเมืองลำปาง :การศึกษาวรรณยุกต์ / Aimkamon Bunme
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


178Discourse level cohesion in Northern Khmer / Somkiet Poopatwiboon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


179Discourse structure in Phuan / Chaluay Boonprasert
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


180English language speaking anxiety of Thai visually impaired female students at a Rehavilitation and Vocational Training Center for blind women = ความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของนักเรียนหญิงผู้บกพร่องทางการมองเห็น ณ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด / Pawaris Petchan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


181English loan words in Lao = คำยืมภาษาอังกฤษในภาษาลาว / Orasa Khonphutphro
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


182Expressives in Northern Khmer = คำเสริมสร้อยในภาษาเขมรถิ่นไทย / Kotchakorn Boontiam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


183Expressives in Pattani Malay = คำเน้นในภาษามลายูถิ่นปัตตานี / Prapai Ninlapan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


184Factors influencing the effectiveness of Nazi Propaganda = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคนาซี / Nongpan Srisai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


185Factors that cause miscommunication between Japanese managers and Thai employees = ปัจจัยที่ทำให้การสื่อสารผิดพลาดระหว่างผู้บังคับบัญชาคนญี่ปุ่นกับผู้ใต้บังคับบัญชาคนไทย / Kimiko Kawaoka
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


186Farmers awareness of danger caused by pesticide use in growing Hua Rue pepper, tambon Hua Rue, amphoe Muang, Ubonratchathani province = พฤติกรรมตระหนักของเกษตรกรถึงพิษภัยอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการเพาะปลูกพริกพันธุ์หัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / Paleerat Aksornsri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


187Feasibility of promoting toxic free Homothong banana cultivation to farmers of Huai Sai Royal Development Study Center, Phetchaburi province , Thailand = การศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษแก่เกษตรกรภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี / Kanjana Noree
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


188Female protagonist depictions and value presentation in Chick Lit novels = การนำเสนอภาพตัวละครเอกหญิงและค่านิยมในนวนิยายแนว Chick Lit / Oranit Rungchaimongkol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


189Figurative language in the Vietnamese poem, Truyen Kieu = ภาษาภาพในวรรณคดีเวียดนาม / Sirichan Khantee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


190Food content analysis in Moh-Chao-Baan magazine = การวิเคราะห์เนื้อหาด้านอาหารในนิตยสารหมอชาวบ้าน / Jenjira Sripetcharaporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


191Gender roles and gender relation in Japanese comic books translated into Thai = บทบาทหญิงชายและความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่แปลเป็นภาษาไทย / Warangkana Chandharath
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


192General characteristics of Hmong Njua grammar / Taweesak Kunyot
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


193Gong : an endangered language of Thailand = ก๋อง : ภาษาใกล้สูญของประเทศไทย / Mayuree Thawornpat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


194Good points and weak points of renovating old public buildings for new function : case study, old mint building renovation into the National Gallery in 1977 = ข้อดี-ข้อเสียของการปรับปรุงอาคารเก่าเพื่อทำเป็นพิพิธภัณฑศิลปะ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป / Patrawan Vitookijwatana
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


195Health seeking behavior of cervical cancer patients in gynaeoncology unit, Bangkok metropolitan admisnistration medica college and Vajira Hospital = การแสวงหาการบริการสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกหน่วยมะเร็งนรีเวชวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล / Rujirek Khunmun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


196Ho Chi Minh's rhetoric : the power of language in the First Vietnamese War of liberation (1946-1954) = วาทกรรมประธานาธิบดี โห่ จิ๊ มิญ : อำนาจการใช้ภาษาในสงครามเวียดนามครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1946-1954) / Morragotwong Phumplab
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


197Influential factors for career decision for ornamental plant breeders for commerce : a case study at Khlong 15, Amphoe Ongkharak, Nakhon Nayok province = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการจำหน่าย บริเวณเลียบริมคลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก / Pimchanoke Mathuramon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


198Investigating contact-induced language change : cases of Chung (Saoch) in Thailand and Cambodia = การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการสัมผัสภาษา : กรณีภาษาชอุ้ง (สโอจ) ในประเทศไทยและกัมพูชา / Isara Choosri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


199Kasong Syntax = ไวยากรณ์ภาษากะซอง / Sunee Kamnuansin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


200Language identification by tones : Lahu, Akha, and Karen = การกำหนดภาษาโดยใช้เกณฑ์วรรณยุกต์ : ลาฮู อาข่า กะเหรี่ยง / Attasith Boonsawasd
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


201Language maintenance and shift in a displaced Tai language : a case study of Black Tai at Nongkhe Village, Thailand = การธำรงและการเปลี่ยนภาษา กรณีศึกษาภาษาไทดำ ณ หมู่บ้านหนองเข้ ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี / Natthida Chakshuraksha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


202Language shift and language maintenance in a Sgaw Karen community in Thailand = การเปลี่ยนแปลงและการคงตัวของชนที่ใช้ภาษากะเหรี่ยงสะกอ / Yawalak Yim-On
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


203Language use and language attitude of Plang ethnic group in Ban Huay Nam Khun, Chiang-Rai province = การใช้ภาษาและทัศนคติทางภาษาของกลุ่มคนปลังบ้านห้วยน้ำขุ่น จังหวัดเชียงราย / Matchimawan Suwanawat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


204Language use of the Isan group in Palan village, Tambol Pong-Noi, Mae-Chan district, Chiang-Rai province = การใช้ภาษาของกลุ่มคนอิสาน ในหมู่บ้านป่าลัน ตำบลปงน้อย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย / Wimon Thanapaes
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


205Lexical borrowing from Thai and lexical change in Lao : a semantic field analysis = การยืมคำศัพท์จากภาษาไทยและการเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ในภาษาลาว : การวิเคราะห์ความหมาย / Rattana Chanthao
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


206Lexical variations of Khmu spoken by people of different age groups at Hintum village, Banrai district, Uthaithani province = ลักษณะการแปรคำศัพท์ของภาษาขมุ ซึ่งพูดโดยชาวขมุที่มีอายุต่างกันที่บ้านหินตุ้ม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี / Palita Kongsawang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


207Linguistic and cutural problems in translating the Thai short story At the Western Battle Front : the So-So War into English = ปัญหาทางด้านโครงสร้างภาษาและวัฒนธรรมในการแปลเรื่องสั้นภาษาไทยเรื่อง แนวรบด้านตะวันตก : เหตุการณ์ไม่ตื่นเต้น เป็นภาษาอังกฤษ / Pornsawan Ploykaew
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


208Linguistic taboo in Thai / by Dhirajit Leetrakul
Abstract  pdf

209Mapping dialects of Chong in Chanthaburi province, Thailand : an application of geographical information system (GIS) = แผนที่ภาษาของถิ่นต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ / Isara Choosri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


210Mayoresses' vision in administration = วิสัยทัศน์การบริหารงานเทศบาลของนายกเทศมนตรีหญิง / Maneeparn Rewong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


211Media exposure among adolescents in Bangkok = การเปิดรับสื่อของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร / Parichat Nak-on
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


212Media for development : a case of Dao Look Kai, the Youth Theatre Group for Community, Nakorn Thai district, Phitsanulok province = สื่อเพื่อการพัฒนา : กรณีศึกษากลุ่มละครเยาวชนเพื่อชุมชนดาวลูกไก่ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก / Surangkanangkanang Chindawat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


213Mon traditions and beliefs from the study of Mon proverbs = ค่านิยมและความเชื่อของชาวมอญจากการศึกษาสำนวนสุภาษิตมอญ / Chidchanok Jitpong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


214Morphemes to clauses in Northern Khmer (Surin) = หน่วยคำ คำ วลี และอนุประโยคในภาษาเขมรเหนือ (สุรินทร์) / Pornpen Sujinpram
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


215Mutiple levels of significant discourse information in Thai short story = ระดับความสำคัญของเนื้อหาในเรื่องสั้นภาษาไทย / Patchanee Thammawong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


216Nam Sod Khmu syntactic structure : a study in tagmemics, transformational and case grammar = โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาขมุถิ่นน้ำสอด : การศึกษาตามแนวไวยากรณ์แทคมีมิคส์-ไวยากรณ์ปริวรรต-ไวยากรณ์การก / Saowalak Wongnoppharalert
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


217Needs analysis as a basis for curriculum renewal : the business English needs of graduates from departments of the school of Business Administration, Bangkok University, in relation to the current business English curriculum = การวิเคราะห์ความจำเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเพื่อปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ / Tunyaluk Anekjumnongporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


218Needs analysis of business Korean as a specific language course for Thai students = การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการสอนภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจเพื่อการสอนนักศึกษาไทย / Kunlaya Sai-Ngam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


219Needs analysis on academic english writing of masters students at Thonburi University = การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธนบุรี / Usama Sangserm
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


220Observation and analysis of question-asking behavior of Thai ESP teachers and student responses to those questions = การสังเกตและการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้คำถามของครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะด้านและคำตอบของนักเรียน / Shannoy Ek-Un
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


221Participant reference in Mon narrative discourse (literary Mon) = การอ้างถึงตัวละครในนิทานมอญ / Orathai Saijampa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


222Pattern of speaking in Thai television dramas : a sociolinguistic analysis = รูปแบบการใช้ภาษาพูดในละครโทรทัศน์ไทย / Sirinapa Phromkham
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


223Persuasive communication in insurance sales = การสื่อสารโน้มน้าวใจในการขายประกันชีวิต / Sarisa Ketklao
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


224Phonological and acoustic analyses of the tone system of Hakka as spoken in Bangkok, Thailand = การวิเคราะห์ระบบเสียงวรรณยุกต์และกลสัทศาสตร์ของภาษาจีนแคะที่พูดที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย / Siripen Ungsitpoonporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


225Phonological interference between Kuay and Northeastern Thai in Surin = ลักษณะการเพี้ยนเสียง เมื่อคนส่วยบ้านสำโรงพูดภาษาไทยอิสาน ถิ่นบ้านหนองกับ และเมื่อคนไทยอิสานบ้านหนองกับ พูดส่วยถิ่นสำโรง / by Preecha Sukgasame
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


226Phonological reduplication in Vietnamese = ระบบเสียงคำซ้ำในภาษาเวียตนาม / by Lt. Comdr. Bussaba Amornsukdi
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


227Phonological universals and correlations in White Hmong = ความเป็นสากลและสหสัมพันธ์ทางเสียงในภาษาม้งขาว / Nittaya Chaimanee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


228Phrases and clauses in the MPI language at Ban Dong, Phrae province / Sittichai Sah-Iam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


229Phrases to sentences in Kuay (Surin) / Oranuch Sa-ard
Abstract  pdf

230Plang grammar as spoken in Huay Namkhun village, Chiang Rai province = ไวยากรณ์ภาษาปลัง บ้านห้วยน้ำขุ่น จังหวัดเชียงราย / Suchada Giaphong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


231Pray grammar at Ban Pae Klang, Thung Chang district, Nan Province = ไวยากรณ์ภาษาปรัษ / Mingkwan Malapol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


232Production of a video tape promoting safety knowledge of pasteurized beverages packed in hermetically sealed containers = การผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์บรรจุในภาชนะปิดสนิท / Somchoke Khunsanong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


233Proto-Hlai vowel system = ระบบเสียงสระดั้งเดิมของภาษาหลี / Weera Ostapirat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


234Radio usage and the needs of the community radio in Satun Province = การใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและความต้องการวิทยุชุมชนของประชาชนในจังหวัดสตูล / Wanitcha Chaiwong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


235Relationship between modern medical technology and gender identity in Thailand : passing from male body" to "female body" = ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่กับอัตลักษณ์แห่งความเป็นชาย-หญิงในประเทศไทย / Nantiya Sukontapatipark"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


236Request and politeness strategies in Burmese = กลวิธีการขอร้องและความสุภาพในภาษาพม่า / Ampika Rattanapitak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


237Rice cycle / Naraset Pisitpanporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


238Samre Grammar = ไวยากรณ์ภาษาซัมเร / Pornsawan Ploykaew
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


239Saw sam sai : a study on its contruction and its survival in contemporary Thai society = ซอสามสาย : การศึกษากรรมวิธีการสร้างและความอยู่รอดในสังคมไทยปัจจุบัน / Avarach Cholvasin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


240Self-Care behaviors of patients with primary hypertension in Bangmunnak Municipality Phichit province = พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร / Kasama Soonthornsuriyawong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


241Self-reliance group of chemical-free cultivator at Tambon Huay-pra, Amphoe Dontoom, Nakhonpathom province = การพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม / Chattarin Bunkerd
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


242Sexual knowledge and sexual value of teenage students in Bangkok = ความรู้และค่านิยมเรื่องเพศของนักเรียนวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร / Thanet Maenin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


243Shan phonology and morphology = ระบบเสียงและระบบหน่วยคำภาษาชาน / Aggasena Lengtai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


244So (Thavung) grammar = ไวยากรณ์ภาษาโซ่ (ทะวึง) / Preedaporn Srisakorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


245Socio-cultural changes of farmers growing biological golden bananas in Thungkhawat suv-district, Lamae district. Chumphon province = การเปลี่ยแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมี / Yutthana Auitakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


246Some syntagms of standard Thai = หน่วยประโยคบางชนิดในภาษาไทยมาตรฐาน / Chutima Maneeruengdej
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


247Students'perception toward regular and English programs : a case study of Muttayomwatnairong school = การรับรู้เข้าใจของนักเรียนต่อหลักสูตรปกติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง / Pornnapat Thaptim-On
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


248Study of discourse at the sentence level in research articles in the field of chemical engineering = การศึกษาวจนะระดับประโยคในรายงานวิชาการในสาขาวิศวกรรมเคมี / Narumol Ruenwai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


249Techniques of Buddhist literature translation from Thai into English : Good, Evil and Beyond ... Kamma in the Buddha's Teaching = กลวิธีการแปลวรรณกรรมพุทธศาสนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง Good, Evil, and Beyond ... Kamma in the Buddha's Teaching / Sirinart Buranapong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


250Thai cookbook translation strategies : case study of Spicy Thai Cuisine = กลวิธีการแปลตำราอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษ กรณีศึกษาตำราอาหาร Spicy Thai Cuisine / Nicha Klinkajorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


251Thai Muslims' language attitudes in Ban Surao tambon Talingchan Chana district Songkhla province = ทัศนคติต่อภาษาของชาวไทยมุสลิมในชุมชนบ้านสุเหร่า ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา / Sirikun Nookua
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


252Thai regional cooking terms : an ethnosemantic study = ศัพท์การประกอบอาหารตามภูมิภาค : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ / Supapas Kumtanode
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


253Thavung phonology at Muang Khamkert, Bolkhamxai province, Lao P.D.R. = ระบบเสียงภาษาทะวืง เมืองคำเกิด จังหวัดบริคำไชย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Nuchanart Waiyanont
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


254The alternative medicine in Thai society : a case study of Balavi Natural Health Center = การแพทย์ทางเลือกในสังคมไทย : กรณีศึกษา ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี / Paranee Pesatcha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


255The analysis of Lavia ? oral poetry : The Lescm 'le = การวิเคราะห์วรรณกรรมมุขปาฐะภาษาละเวือะ : เลอะซอมแล / Niramon Suwangard
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


256The analysis of the problems concerning text reading skills of the mathayom suksa 6 students in the Demonstration schools affiliated to the Ministry of University Affairs in Thailand = การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย / Saiwaroon Wongsuwan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


257The Attitude of So (Thavung) ethnic group toward their own language and its use : case study of Nong Waeng village, Pathumwapi subdistrict, Song Dao district, Sakon Nakhorn proviince = ทัศนคติและการใช้ภาษาโส้ที่มีต่อกลุ่มตนเอง : กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองแวง ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร / Benjamas Khamsakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


258The Behavior patterns of female government officials in Mahidol University responding to messages received from magazines = พฤติกรรมการรับสารจากนิตยสารของข้าราชการสตรีในมหาวิทยาลัยมหิดล / Potchanard Tanchroon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


259The characteristics of the language used, and the reflection of Thai culture in Thai country songs = ลักษณะภาษาและภาพสะท้อนวัฒนธรรมไทยจากเพลงไทยลูกทุ่ง / Chollada Mongkhonvanit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


260The community participant in eco-tourism management Phromlok Waterfall, Tambon Phromlok, Amphoe Phromkhiri, Nakhonsithammarat provice = การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ำตกพรหมโลก ตำบบพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช / Thatchanan Jaruvatthanaphong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


261The comparative study of lexical usage among three generations in Sukhothai dialect of Tambon Thungluang Amphoe Khirimat Sukhothai province = การศึกษาเปรียบเทียบการใช้คำศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาไทยถิ่นสุโขทัยที่ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย / Pattama Patpong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


262The concept and the production of web sites for Thai children = แนวคิดและกระบวนการผลิตเว็บไซต์สำหรับเด็กไทย / Thanyamai Angsuwattananont
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


263The daily use of Mandarin among the Chinese-Thais in Bangkok = การใช้ภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวันของคนไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานคร / Nontaporn Prompitukporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


264The development and use of common Akha orthography = การพัฒนาและการใช้ระบบตัวเขียนภาษาอาข่าสากล / Panadda Boonyasaranai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


265The Development of reading and writing supplementary activities for an elementary Thai in-country course designed by the Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University = การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยระดับต้น สำหรับโครงการฝึกอบรมภาษาไทยให้ชาวต่างชาติของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล / Nattana Leeraharattanarak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


266The ecotourism management of Ban Khokket, tambon Playphongphang, amphoe Amphawa, Samutsongkhram province = การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของบ้านโคกเกตุ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม / Chaiyant Leuangdee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


267The effect of corrective feedback upon the performance of students in English written assignments = ผลของการให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีต่อความส ามารถทางการเขียนของนักเรียนในงานเขียนภาษาอังกฤษ / Thanyaporn Sangwirach
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


268The effectiveness of the semantic mapping technique on reading achievement of the first-year nursing students at Mahidol University = ประสิทธิภาพของการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่องของนักศึกษาพยาบาลปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล / Pornpun Oranpattanachai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


269The effects on achievement of M.3 students of using top-level Structure and Cloze Procedure Exercises in teaching English reading = ผลของการสอนการอ่านภาษาอังกฤษด้วยการใช้โครงสร้างระดับยอดและแบบฝึกโคลซต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / Kamonnat Tamrackitkun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


270The exihibition design for Southeast Asia Museum = การออกแบบนิทรรศการสำหรับพิพิธภัณฑ์เอเชียอาคเนย์ / Visit Laohasukpaisal
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


271The grammar of Green Hmong particles = ไวยากรณ์ของอนุภาคในภาษาม้งเขียว / Somruedee Dej-Amorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


272The hidden language : a case study of Kasong language attitudes, useds and abilities in three villages in Trat province, Thailand = ภาษาที่ซ่อนอยู่ : ศึกษาในกรณีของทัศนคติทางภาษา การใช้ภาษา และความสามารถทางภาษากะซองใน 3 หมู่บ้านในจังหวัดตราด ประเทศไทย / Suwaphat Chanmekha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


273The image of life insurance companies as percieved by undergraduate studies in Bangkok area universities = การรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัทประกันชีวิตของนักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร / Apiradee Kaewrattanakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


274The influence of television drama on ship naming : case study of Rusamilae harbor at Mueang district, Pattani province = การศึกษาอิทธิพลของละครโทรทัศน์ต่อการตั้งชื่อเรือประมงชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษา ท่าเรือรูสะมิแล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี / Supachok Chamnanvat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


275The investigated roles of the volunteers in preventing and controlling the birdflu disease : a case study of Rasom sub-district, Phachi district, Ayuthaya province = บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก : กรณีศึกษาตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Somchai Yanchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


276The listening behavior and gratification of teenagers listening to the Center Point Radio program = พฤติกรรมการรับฟังและความพึงพอใจของวัยรุ่นต่อรายการเซ็นเตอร์พ้อยท์เรดิโอ / Sunida Siwapathomchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


277The maintenance of the indigenous rice in southern Thailand : a case study of Bangkaew rice in Patthalung Province = การดำรงอยู่ของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองปักษ์ใต้ : กรณีศึกษาข้าวบางแก้ว จังหวัดพัทลุง / Tepparat Chantapan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


278The meanings of Sanskrit loanwords in standard Thai and Javanese from socio-cultural perspectives = การศึกษาความหมายคำยืมสันสกฤตในภาษาไทยและชวามาตรฐาน : การวิเคราะห์จากมุมมองสังคมและวัฒนธรรม / Hamam Supriyadi
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


279The organizational communication of the event orgnizer = การสื่อสารองค์กรของบริษัทจัดกิจกรรมพิเศษ / Benjaporn Leenakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


280The perception of menopausal women on menopause and health management : a case study of Nhong Ngoo Hao village, Samutprakarn province = การรับรู้ภาวะหมดระดูและวิธีการจัดการด้านสุขภาพกรณีศึกษา : หมู่บ้านหนองงูเห่า จังหวัดสมุทรปราการ / Nopawan Tabtipwatana
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


281The phonological characteristics of Chinese dialects in Thailand = ลักษณะของระบบเสียงภาษาจีนถิ่นต่าง ๆใ นประเทศไทย / Zirivarnphicha Thanajirawat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


282The phonological description of Lahu Nyi language spoken in Chayi village, Patung sub-district, Mae Chan district, Chiengrai province = ระบบเสียงภาษามูเซอแดง ในหมู่บ้านจะหยี ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย / Solot Sirisai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


283The phonological description of Yooy = ระบบเสียงภาษาโย้ย / Thepbangon Boonsner
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


284The phonological interference of Swatow in standard Thai by Chinese speakers in Bangkok = การศึกษาภาวะแทรกซ้อนระดับเสียงในภาษาไทยมาตรฐานของคนจีนแต้จิ๋วในกรุงเทพฯ / Janida Eaimpailin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


285The phonological study of Kayaw language = การศึกษาระบบเสียงภาษากะยอ / Watchariya Bumrungkiri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


286The phonological study of Northern Khmer : Prakhonchai district, Buriram province / Krissana Yodmongkhon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


287The phonological study of Padaung (long-necked Karen) at Ban Naisoi, Tambol Pang Mu, Muang district, Mae Hong Son province = การศึกษาระบบเสียงภาษาปาดอง (กะเหรี่ยงคอยาว) บ้านในสอย ตำบลบางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / Sarinya Khammuang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


288The phonology of Kasong at Khlong Saeng village, Danchumphon sub-district, Bo Rai district, Trat province = ระบบเสียงภาษากะซอง หมู่บ้านคลองแสง ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด / Noppawan Thongkham
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


289The phonology of lue in Lampang province / Nanthariya Lamchiagdase
Abstract  pdf

290The phonology of Nan with comparisons to Phrae = ระบบเสียงภาษาน่านและการเปรียบเทียบกับระบบเสียงภาษาแพร่ / Siwaporn Chotecheun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


291The phonology of Plang as spoken in Banhuaynamkhum Chiengrai province / Pijitra Dissawarotham
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


292The phonology of Sgaw Karen, with comparisons with Thai / Puttachart Dhananjayananda
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


293The phonology of So at Amphoe Dongluang, Mukdahan province = ระบบเสียงภาษาโซ่ ที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร / Darunee Kulachol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


294The phonology of Taba Malay / Daranee Krisnapan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


295The phonology of Tai Yai at amphoe Mae La Noi Mae Hong Son province = ระบบเสียงภาษาไทยใหญ่ที่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน / Orawank Poo-Israkij
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


296The phonology of the Bisu language as spoken in Chiangrai province = ระบบเสียงภาษาบิซู จังหวัดเชียงราย / Vacharee Nuamkaew
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


297The phonology of Ugong in Uthaithani province = ระบบเสียงภาษาอูก้องในจังหวัดอุทัยธานี / Pusit Rujjanavet
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


298The phonology of Urak Lawoi' language on Lanta Island in Krabi province = ระบบเสียงภาษาชาวเล (อูรัก ลาโวย) บนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ / Kannika Nitayapakde
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


299The potential of self-reliance : a case study of the Koh Yao Noi Traditional Fishermen Association, Koh Yao district, Phang-Nga province = ศักยภาพในการพึ่งตนเอง : กรณีศึกษา ชมรมชาวประมงพื้นบ้านตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา / Chutima Jindapol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


300The relationship between language use and language attitude in Kuy community in Uthumphornphisai, Srisaket = ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษาและทัศนคติทางภาษาของชุมชนกูย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีษะเกษ / Sa-ard Phromthong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


301The relationship between married couple's love expression and marital satisfaction : a case study on Thai Christian married couples in Bangkok = ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการแสดงความรักและความพึงพอใจในชีวิตสมรส : กรณีศึกษาคู่สมรสที่เป็นคริสเตียนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร / Chumnan Tongkaew
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


302The role played by the community in the development of quality of life for the elderly : a case study of Bansamphran community, amphoe Samphran, Nakhonpathom province = บทบาทชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีิตของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชุมชน บ้านสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / Kriengsak Sueluerm
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


303The safety of a downstream community : a case study of Ban Gang Khaep, a community downstream of Srinagarind Dam, Tha Kradan subdistrict, Srisawat district, Kancanaburi province = ความปลอดภัยของชุมชนท้ายเขื่อน : ศึกษากรณีชุมชนท้ายเขื่อนศรีนครินทร์บ้านแก่งแคบ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี / Somjai Arunchartrakool
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


304The semantic understanding of Swatow loanwords in Thai usage = ความเข้าใจความหมายของคำยืมภาษาจีนถิ่นแต้จิ๋วในการใช้ภาษาไทย / Nachon Treepornthip
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


305The study for dengue haemorrhagic fever preventive and controlling strategies by the people in the sensitive areas = การศึกษาแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูง / Kulaya Peapradith
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


306The study of a reed mat weaving women's group's operation in Sametngam village, Nongbua subdistrict, Mueng district, Chanthaburi province = ศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี / Kittima Sakphetphloy
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


307The study of tourism management of Khlong Khon, tambon Khlong Khon, amphoe Muang, Samutsongkhram province = ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม / Traiwichit Khaokaew
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


308The Thai naturalization of Lahu people in Chiang Rai province = การได้รับสัญชาติไทยของชาวเขาเผ่าละหู่ในจังหวัดเชียงราย / Chaninthon Sawanaphakdi
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


309The use and effectiveness of Thai and English questions and responses in multiple-choice and open-ended tests of EFL reading comprehension : a comparative study of test results = การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในข้อสอบแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ ที่มีผลของการสอบการวัดความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษ / Kornsiri Sareepukkana
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


310The use of a specialized media for public health development in Surin : a case study of the cassette tapes during 1997-2001 = การศึกษาเรื่อง การใช้สื่อเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุขในจังหวัดสุรินทร์ : ศึกษาเฉพาะแถบบันทึกเสียงที่ผลิตระหว่างปีพ.ศ. 2540-2544 / Duangjai Mahantasanapong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


311The use of addressing terms by Chaozhou people in Bangkok = การใช้คำเรียกขานของคนจีนแต้จิ๋วในกรุงเทพมหานคร / Yadaakhunut Wangset
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


312The way of life of the water chesnut farmers in wangyang subdistrict, Sri Prachan district, Suphanburi province = วิถีชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกแห้วในตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี / Wilawan Padpai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


313The wisdom of cloth-weaving of Thai-Yuan ethnic group at Khu-Bua sub-district, Muang district, Ratchaburi province = ภูมิปัญญาการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวน ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี / Pattaraporn Pubal
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


314The Yunnanese Chinese phonology / Panchai Poonwathu
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


315Tonal geography of the provinces of central Thailand = ภูมิศาสตร์วรรณยุกต์ของจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย / Kritsana Canilao
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


316Tonal variation of Lampang Kham Muang = ความแตกต่างของเสียงวรรณยุกต์ในคำเมือง จังหวัดลำปาง / Anirut Tanlaput
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


317Tone variation of Tai Lue spoken in Thailand = การแปรเสียงวรรณยุกต์ของภาษาลื้อที่พูดในประเทศไทย / Kanita Chaimano
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


318Translation of speeches from Thai to English = การแปลสุนทรพจน์จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ / Supakarn Pathong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


319Translation techniques of song lyrics in animation films for Thai versions as translated by Tanee Poonsuwan = เทคนิคการแปลเนื้อเพลงประกอบภาพยนต์การ์ตูนสำหรับพากย์ไทยซึ่งแปลโดยธานี พูนสุวรรณ / Sirirat Wisedsook
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


320Variation of Vietnamese in the northeast of Thailand = การแปรของภาษาเวียดนามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย / Chalermchai Chaichompoo
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


321Verb in Ugong = คำกริยาในภาษาอุก๋อง / Mayuree Puapunsuddee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


322Verb phrase in Rangoon Burmese = กริยาวลีในภาษาพม่าร่างกุ้ง / Waralak Sethasathien
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


323Youth culture in Thai popular music videos = วัฒนธรรมวัยรุ่นในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล / Atchara Sojeiya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


324กระจับปี่ : การศึกษาด้านวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางดนตรี = A study of Krachappi in cultural and musical context / ปถมา เอี่ยมสอาด
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


325กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากชาวนาสู่กรรมกรในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาแรงงานอพยพจากจังหวัดอุตรดิตถ์สู่จังหวัดสมุทรสาคร = A transitional process of subsistance farmers to industrial labourers : a case study of migrant workers from Uttaradit province to Samutsakhon province / ทวนทัศน์ นิลดำ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


326กระบวนการแปล ปัญหาและวิธีแก้ไขในการแปลภาพยนตร์เรื่อง Cinderella man เป็นบทบรรยายภาษาไทย = Process, problems and solutions in translating Cinderella man" into Thai subtitles / สกาวเดือน ขยันยิ่ง"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


327กระบวนการแปล ปัญหาและวิธีการแก้ไขการแปลเรื่องสั้นแนวอาชญากรรมเรื่อง Fan Mail" เป็นภาษาไทย = Process problems and solutions in translating the short crime tale entitled "Fan Mail" into Thai / จินตนา พรงาม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


328กระบวนการแปลเรื่องสั้น Playmates ของ เอ.เอ็ม. เบอร์เรจ เป็นภาษาไทย = The process of translating Playmates" by A.M. Burrage into Thai / วราภรณ์ วรกิจสวัสดิ์"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


329กระบวนการแปลเรื่องสั้นของลีโอ ตอลสตอยฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง How much land does a man need?" = Process in translating the English version of Tolstoy's "How much land does a man need?" / อังศุมารินทร์ ชลชนานารถ"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


330กระบวนการแปลวรรณกรรมเยาวชนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษาเรื่อง Bill's new frock" ของ Anne Fine = Process of translating children's literature "Bill's new frock" by Anne Fine from English into Thai / สุดารัตน์ คงนันทะ"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


331กระบวนการกลวิธีและการแก้ไขปัญหาในการแปลเรื่องสั้นเรื่องเดอะพิลิแกนเป็นภาษาไทย = Procedures, techniques and problems in translating the short story the Pelican" from English in to Thai / ศุภิกา ยิ้มละมัย"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


332กระบวนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าบ้านจะแล ต.แม่ยาว อ.เมือง จ. เชียงราย = The development process of Ethnic Museum of Banjalae at Mae Yao sub-district, Muang district, Chiengrai province / กุมารี ลาภอาภรณ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


333กระบวนการจัดทำแผนชุมชนบ้านทางยาว หมู่ที่ 8 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี = Process of community planning of Thang Yao village Mu 8 Khlong Khway sub-district, Samkhok district, Pathum Thani province / ชฎาพร กมลกิจไพศาล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


334กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงระนาดเอกของครูประสิทธิ์ ถาวร : กรณีศึกษาชุดเพลินเพลงพาทย์ระนาดเอก = Kru Prasit Taworn instruction process on Ranat-Ek : a case study in Thai classical songs from Ranat-Ek / จิติกานต์ จินารักษ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


335กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการฟื้นฟูแหล่งอาหารของชุมชน บ้านสว่าง จังหวัดมหาสารคราม = Social and cultural process of food resource recovery at Bansawang, Mahasarakam province / วิไล แก้วเกมเกษ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


336กระบวนการปฏิวัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย = A study of the process of Vipassana meditation retrats for the students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University / พระปรีดา ทานาแซง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


337กระบวนการปรับตัวของนักศึกษาจีนเมื่อเข้ามาศึกษาในประเทศไทย = Adaptation process of Chinese students studying in Thailand / Zhang Yuxi
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


338กระบวนการผลิตแพทย์แผนไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราช : การศึกษาเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย = Thai traditional practitioners teaching process in Nakhornsrithammarat : an investigation for policy implication / ไพเราะ รอดระกำ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


339กระบวนการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จัวหวัดพระนครศรีอยุธยา = The development process of Sainoi aricultural housewives' group at Moo 7 Sainoi sub-district, Bangban district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province / สุวิภา ฤทธิจันทร์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


340กระบวนการสืบสานดนตรีโปงลางในจังหวัดกาฬสินธุ์ = The succession process of Pong-Lang in Kalasin province / บัวรอง พลศักดิ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


341กระบวนการสื่อสารในการสอนกรรมฐานของพระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณโณ) วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร = Communication process in the meditation (Kammatthana) instruction by Phra Dhamvisuddhikavi (Pichitr Thitavanno), Wat Somanatvihara, Bangkok / พระมหาสมพร สุวรรณคำ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


342กลวิธีและปัญหาที่พบในการแปลบทสนทนาของคนอเมริกันเชื้อสายอัฟริกันจากเรื่องสั้นชื่อ See How They Run = Mechanisms and problems in translating the conversations of the Afro-American into Thai in See How They Run" / รังษินี เกตุสม"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


343กลวิธีการเล่าเรื่องในวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่องปฐมสมโพธิ (ฉบับภูมิปัญญาอีสาน) = Narration strategies in Thai Isan version of Pathama Sambodhi (Lord Buddha's life story) / กฤติมา จรรยาเพศ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


344กลวิธีการแปลเรื่องโรเมโอและจูเลียต บทพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว = Translation techniques in Romeo and Juliet translated by H.M. King Rama VI / ณัฐวรรณ อนุศาสนันทน์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


345กลวิธีการแปลประโยคกรรมวาจกในนวนิยายภาษาอังกฤษของ นิดา" "บุญญรัตน์" และ "ว.วินิจฉัยกุล" = Strategies in translating passive sentences of English novels by "Nida" "Boonyarat" and "V.Vinicchayakul" / เสาวลักษณ์ จ้อยเจริญสุข
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


346กลวิธีการแปลภาษาเพศชาย = The translation techniques of the male language / ศุภกานดา ทองบุญรอด
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


347กลวิธีการแปลภาษาเพศหญิง : กรณีศึกษานวนิยายแปลเรื่อง คำสารภาพของสาวน้อยนักช้อปฯ และสาวนักช้อปฯ ตะลุยนิวยอร์กของพลอย จริยะเวช = The translation techniques of the female language : a case study of Confessions of a shopaholic" and "Shopaholic" abroad translated by Ploy Chariyaves / กชมน ทองสร้อย"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


348กลวิธีการแปลภาษาภาพพจน์ในพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง เวนิสวาณิช = Translation techniques of figurative language in Venice Vanich by H.M. King Rama VI / ศิริพรรณ สุวรรณาลัย
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


349กลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนของแมกไม้เรื่องชีลาร้ายที่สุดและน้องเล็กยังร้ายอยู่ = Maekmai's technique in translating children's literature : otherwise known as sheila the great and superfudge / ปาริชาต ญาณวารี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


350กลวิธีการแปลวรรณกรรมเรื่องพิชิตตะวันตกของไชยวัฒน์ ยนเปี่ยม = Chaiwat Yonpiam's techniques in translating How the West Was Won" / สุดาวดี สุขสุชีพ"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


351กลวิธีการนำเสนอข่าวการเมืองในข้อความสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) = Techniques of political news reporting with short message service via mobile phone (SMS) / วนิสา สัมภวะผล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


352กลวิธีการสื่อสารในการบรรยายธรรมะของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต = Communication strategies in Phramaha Sompong Talaputto's Dhamma lecture / บุหงา สุวรรณสังข์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


353กลองหลวงล้านนา : ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตและชาติพันธุ์ = Ethnomusicology of Klong-luang-lanna / รณชิต แม้นมาลัย
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


354กว๋าซา : การรักษาด้วยวิธีพื้นบ้านของชาวจีนอพยพหมู่บ้านเวียงหมอก ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย = Indigeneous healing facet of the [Gua Sha] in Chinese refugees at Wienghmork village Huawysor district Chiengkhong amphur Chiengrai province / ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


355กายสัมผัสระหว่างเพื่อนสนิท = Haptics usage between close friends / สุพิดา วิเศษรอด
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


356การเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์ : กรณีศึกษาครูสิงหล สังจุ้ย = The tuning of Thai musical instruments in the Pipat Band : a case study of master Singhon Sungjui / ประจักษ์ คีรีศรี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


357การเปรียบเทียบกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง James and the Giant Peach" ตามสำนวนของ "สุธัชริน" และ "สาลินี คำฉันท์" = A comparison of translation techniques on children's literature "James and the Giant Peach" by "Suthacharin" and "Salinee Khamchan" / ณัฐภา ธโนศวรรย์"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


358การเปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวนากุ้ง ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Changes in the tiger prawn farm community in tombon Khannapnak Amphoe Pakphanang Nakhonsithammarat province / ปิยนุช รัตนาจารย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


359การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวตี้ กรณีศึกษาชุมชนบ้านสูงเนิน ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี = Cultural change of Lao Ti ethnic group in Ban Sungneon, Pakchong sub-district, Chombung district, Ratchaburi province, Thailand / สรณา อนุสรณ์ทรางกูร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


360การเปลี่ยนชื่อของสาวประเภทสอง = Name change pratices of Thai lady-boys / น้ำทิพย์ แสงอ่อน
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


361การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาเว็บไซต์พลังจิต = Dissemination of buddhism via the internet : a case study of the website Palungjit / ศันสนีย์ นิ่มสุวรรณ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


362การเพี้ยนของเสียงวรรณยุกต์ในเพลงไทยสากล : การศึกษาเชิงกลสัทศาสตร์ = Tone distortion in Thai popular songs : an acoustical study / ภักดี ด่านพิทักษ์กูล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


363การเรียนเปียโนของผู้หญิงในสังคมไทย = The Piano learning of women in Thai society / กมลา ชิตช่าง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


364การเล่าเรื่องและวัจนลีลาในงานประพันธ์เนื้อร้องเพลงไทยสากลของระวี กังสนารักษ์ = The narrative and style in lyrics by Rawee Kangsanarak / ปิยะ มณีวงศ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


365การเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์เกาหลีประเภทโรแมนติกดราม่า = The narratives in Korean romantic drama TV series / สิวินีย์ ไชยพงษ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


366การเลือกใช้คำลงท้ายในงานแปลนวนิยายของรอย โรจนานนท์ : กรณีศึกษาเรื่อง วิมานลอย = Final particle selection in the novel translated by Roy Rojananon : case of Gone with the wind / รสสุคนธ์ วรรณเชฐอิสรา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


367การเลือกใช้บริการรักษาโรคแผนพื้นบ้านและแผนปัจจุบัน : กรณีศึกษาเฉพาะวัดโพธิ์ทองบนและโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรี = Alterna tive choice of traditional and modern therapy : case study at Wat Phothongbon and Phra Nangklao hospital Nontaburi province / ทิพย์สุดา เณรทอง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


368การเสนอแนวทางเพื่อออกแบบนิทรรศการหุ่นวังหน้า = A guidance for exhibition design of the Viceregal puppets / อินทิรา ฉลาดปรุ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


369การเสนอแนวทางการออกแบบนิทรรศการเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหนองขาวสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี = Exhibition design of Nongkho community museum, Tamuang district, Kanchanaburi province, Thailand / ปิยพงษ์ วิจารณ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


370การแปลเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The sound of music จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพื่อการขับร้อง = Translation of original soundtrack in the sound of music from English into Thai for singing / สิรารุจ กิตติวรเชษฏฐ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


371การแปลเพลงประกอบภาพยนตร์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย = Translation of songs from motion pictures from English to Thai / สกุนตลา ผาติธรรมรักษ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


372การแปลเพลงสมัยนิยมของนักร้องหญิงอเมริกัน : กลวิธีและการแก้ปัญหา = Translation of popular songs by American female singers : techniques and problem solving / นฤพนธ์ สอนศรี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


373การแปลเรื่อง On truth" ของแฮรี่ จี.แฟรงค์เฟิร์ตเป็นภาษาไทย : กระบวนการปัญหาและการแก้ไขปัญหา = Translation of "On truth" by Harry G. Frankfurt into Thai : processes problems and solutions / วสันต์ หอมจันทร์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


374การแปลเรื่องขำขันในนิตยสารสรรสาระ = Translation of jokes in Thai version of Reader's Digest / พงศกร บัวทอง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


375การแปลเรื่องสั้นรหัสคดีเรื่อง The perishing of the pendragons" จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษาการวิเคราะห์ฉากและตัวละคร = Translation of the mystery short story entiled "The perishing of the pendragons" from English into Thai : a case study of settings and characters analysis / วลัยพร วังคะฮาต"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


376การแปลคำเรียกขานและคำสรรพนามที่ปรากฎในนวนิยายแปลเรื่อง คนขี่เสือ ของจิตร ภูมิศักดิ์ = Chit Phumisak's translation of address terms and pronouns in the translated version of He who Rides a Tiger / นลิน วชิรพันธุ์สกุล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


377การแปลคำเรียกขานในนวนิยาย : กรณีศึกษาเรื่องข้นกว่าเลือด = Translation of address terms : case study on Sleepers / ภาสกร เชื้อสวย
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


378การแปลนิทานเด็ก : กระบวนการ ปัญหา และการแก้ไข = A translation of children's tales : procedure, problems and solutions / สุพิชา พันธเสน
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


379การแปลนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : กระบวนการ ปัญหา และการแก้ไข = A translation of Japanese folktales from English into Thai : process, problems and solutions / ประพาฬรัตน์ คิ้ววงศ์งาม
Abstract  pdf

380การแปลบทภาพยนตร์เรื่อง Anger management" เป็นบทบรรยายภาษาไทย = A translation of the film "Anger management" into Thai subtitles / กัลยกร ฉัตรศิริมงคล"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


381การแปลภาพยนตร์เรื่อง The Rainmaker" ของจอห์น กริชแชมเป็นภาษาไทย = A translation of John Grisham's the Rainmaker into Thai subtitle / ปกรณ์ กฤษประจันต์"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


382การแปลวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง Nate the greate saves the King of Sweden" ของ Majorie Sharmat เป็นภาษาไทย = Translation of Nate the great saves the King of Sweden A children literature by Majorie Sharmat into Thai / สุกัญญา รัตนธาราธิคุณ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


383การแปลสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ : การศึกษางานแปลเรื่อง A physician at the court of Siam" ฉบับภาษาไทย = The translation of historical documentary : a study of the Thai translated versions of "A physician at the Court of Siam" / เปรมใจ ใจกล้า"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


384การแปลสำนวนในวรรณกรรมชุดนาร์เนีย เรื่องตู้พิศวงและผจญภัยโพ้นทะเลเป็นภาษาไทยโดย สุมนา บุณยะรัตเวช = Translation of idioms in the Chronicles of Narnia ; The lion, The witch and The wardrobe and The voage of the Dawn Treader into Thai by Soommana Boonyarattawech / ศยามล ศรสุวรรณศรี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


385การแพทย์พื้นบ้านของไทยลื้อ : กรณีศึกษาบ้านท่าฟ้าเหนือ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา = Tai Lue folk medicine : a case study of Thafanue village, Sra subdistrict, Chiang Muan district, Prayao province / ภรตี ถูกจิตร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


386การแสดงหุ่นละครเล็กภายใต้เงื่อนไขศิลปวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา คณะอักษราหุ่นละครเล็ก = Thai puppet show under cultural tourism : a case study of Aksara Hoon Lakorn Lek" / สมกนก ยิ้มสนิท"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


387การใช้คำเรียกขานของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร = The use of address terms among Bangkok Thai adolescents / ปัทมวรรณ วงศ์ขจร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


388การใช้คำซ้อนแบบ 4 หน่วยในงานแปลวรรณกรรมคลาสสิกของเชน จรัสเวียงจากเว็บไซต์วรรณกรรมดอทคอม = Four united synonymous compound used in translating classic literature of Chain Jarusweang from www. wanakam.com / อำไพ คูวัธนไพศาล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


389การใช้ภาษาในการตั้งชื่อของชาวนาล้านนาในจังหวัดเชียงราย = Language of persons' names in Lanna : Chiengrai province / จรูญศรี มูลสวัสดิ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


390การใช้ภาษาในการนำเสนอตนเองบนไดอะรี่ออนไลน์ = Language usage for self presentation on the online diary / โสมวรรณ เทียมกีรกุล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


391การใช้ภาษาไทยในการแปลเพื่อสะท้อนลักษณะภาษาไม่มาตรฐานจากเรื่องสั้น The Revolt of Mother" = Thai translation of The revolt of mother to reflect the substandard English / เยาวลักษณ์ โชติมนัสเกียรติ"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


392การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา = An internet application for community development : a case study of the mirror art group / ปริญญา สร้อยทอง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


393การให้บริการทางโทรศัพท์เพื่อช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะวิกฤต : กรณีศึกษาสมาคมสะมาริตันส์ = Befriending on telephone for helping people in crisis : a case study of Samaritans / วัลภา เล็กวัฒนานนท์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


394การกระจายคำศัพท์ในบริเวณแนวแบ่งเขตภาษาไทยถิ่นใต้และภาษาไทยถิ่น กลาง ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์และทางสังคม = A lexical distribution in the area of the linguistic borderline between central Thai dialect and Southern Thai dialect : a geographical and social variation / เฉลิมชัย มนูเสวต
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


395การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงเพลงกล่อมลูกภาคใต้ : กรณีศึกษาบ้านบางสาร ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช = Stability and change of lullaby in Southern Thailand : case study Ban Bangsarn Tambon Kaly Amphoe Thasala Nakhonsithammarat / พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


396การจัดกลุ่มภาษาไทยถิ่นใต้ด้วยเกณฑ์สระสูง พยัญชนะต้นและพยัญชนะท้าย = The classification of southern Thai dialects by high vowels, initial and final consonants / จริยา หนูตีด
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


397การจัดการเรียนการสอนซออู้ในวิทยาลัยนาฏศิลป = The study of learning and teaching of Saw-U in the College of Dramatic Arts / ภาวัติ บุญกาญจน์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


398การจัดการโดยฐานชุมชนพื้นที่กัดเซาะป่าชายเลนบ้านบางบ่อล่าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุมทรสงคราม = A community-based management in erosional coastal mangrove zone at Ban Bang Bor Lang, Bangkaew sub-district, Muang district, Samutsongkhram province / ศศิณี โสรินทร์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


399การจัดทำคลังข้อมูลเครื่องดนตรีส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี = Documentation of the musical instrument collection of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn / จนัญญา นฤตยศาสตร์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


400การจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยบนไซเบอร์สเปซ = A contemporary art exhibition in cyberspace / จักรพันธ์ สกุลแสง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


401การจัดบริการสุขภาพแบบผสมผสานในสถานบริการสุขภาพในภาครัฐ = The providing complementary medicine in public hospitals / มนทิพา ทรงพานิช
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


402การจัดฟันแฟชั่น : บริโภคเชิงสัญญะของวัยรุ่นไทย = Pseudo-orthodontics : The consumption of signs among Thai teenagers / อังศณา ฤทธิ์อยู่
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


403การจัดระบบฐานข้อมูลเพลงไทย ผลงานของอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร ศิลปินแห่งชาติ = Database of Thai classical songs of Ajarn Prasith Thaworn national artist / ศรายุทธ หอมเย็น
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


404การดำรงอยู่ของการแพทย์พื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านนาสีดา ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี = The survival of folk medicine : a case study of Nasida village, Kaopoon subdistrict, Kudkaopoon district, Ubonratchathani province / รุ้งรังษี วิบูลชัย
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


405การดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านหลังคลอดในเขตเมือง : กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปทุมธานี = The traditional care of postpartum women in the urban area : a case study in Bangkok and Pathumthani / ลัฐิกา จันทร์จิต
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


406การตั้งชื่อของชาวกะเหรี่ยงโปตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี = Naming of Karen people in Suan Pheung sub-district, Suan Pheung district, Ratchaburi province / ชมพูนุท โพธิ์ทองคำ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


407การตั้งชื่อวัดในพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร = The naming of Buddhist temples in Bangkok / นฤมล ตุงคะโหตร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


408การ์ตูนการเมือง : ศึกษาเฉพาะหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ พ.ศ.2540 = Political cartoons : a case study of Krungtepturakit newspaper in 1997 / นิยะนันท์ บรรทม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


409การทำขวัญนาคภาคกลาง : การศึกษาทางดนตรีวิทยาและมานุษยวิทยาการดนตรี = Than Kwan Nage in the central part of Thailand : a study of musicology and ethnomusicology / จันทร์พร นวลแพ่ง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


410การนวดพื้นบ้านอีสาน : กรณีศึกษาอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู = Northeastern folk massage : a case study in Suwannakhuha district Nongbuo Lampoo province / สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


411การนำเสนอข้อมูลพิพิธภัณฑ์ของหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน = The presentation of museum content through Thai Daily newspapaers / วรภัทร ธีรชัยศุภกิจ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


412การบูรณาการของการสืบทอดการสีไวโอลินในวงดนตรีรองเง็งในสายครูขาเดร์ แวเด็ง (ศิลปินแห่งชาติ) กับครูสุชาติ แวเด็ง = Intergrating techniques in violin teaching by master Kadeh Waedeng and master Suchart Waedeng / เพ็ญนภา ไกรราษฎร์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


413การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติบุคลิกภาพและพฤติกรรมการสื่อสาร = Meditation pratice with changing attitude personality and communication behavior / ญาณิศา รัตนฤกษ์วศิน
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


414การปรับเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรมโรจนะอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = The social and cultural adjustment of the communities around Rojana Industrial Park Amphoer U-Thai Ayutthaya province / สมคิด จำนงค์ศร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


415การปรับตัวของแรงงานพม่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในสถานประกอบการ : กรณีศึกษาฟาร์มเลี้ยงสุกรในจังหวัดราชบุรี = Adaptation of registered Burmese migrant workers in Thai business : a case study of small pig farms in Ratchaburi province, Thailand / ดรุณี มีแล้ว
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


416การปรับตัวของหมอพื้นบ้านในการรักษากระดูกหัก : กรณีศึกษาหมอพื้นบ้าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = An adaptation of a folk healer in fractured bone treatment : a case study in Phranakhonsriayutthaya province / สีไพร พลอยทรัพย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


417การปรับตัวทางสังคมของชุมชนย่อยในเมืองหลักกรณีศึกษา : ชุมชนย่อยบ้านบะขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Social adaptation of marginal community in urban area : a case study of Ban Bakham Naimuang subdistrict Muang district Khonkaen province / กัญญาณัฐ อ้วนหวัน
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


418การปรับบทแปลในเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ และแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับห้องแห่งความลับของสุมาลี บำรุงสุข = Techniques of adjustment in translating Harry Potter and the philosopher's stone and Harry Potter and the chamber of secrets into Thai by Sumalee Bumrungsook / สมเกียรติ ศิลประเสริฐ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


419การพัฒนาเครื่องมือเพื่อจัดการคลังข้อมูลแผนที่ของพิพิธภัณฑ์ภักดีภูธร = The development of a software tool for managing Pakdeephuthon Museum's Cartographic Collection / ร้อยโทนิทัสน์ ชิตโสภณ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


420การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาการท่องเที่ยวทางน้ำชุมชนริมคลองเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร = Sustainable tourism development : A case study of waterway tourism at talingchan rivering community, Bangkok / ประกอบศิร ภักดีพินิจ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


421การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนาหนองเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไทยยวน ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี = Development of the Na-Nhong temple local museum as a learning center for the Thai-Yuan community in Tambon Don-Rhair Amphur Muang Ratchaburi province / สมคิด จำนงค์ศร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


422การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูกลุ่มภาษาในภาวะวิกฤตใกล้สูญและกลุ่มภาวะวิกฤตชายแดน : กรณีศึกษาอาคารเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล = The development of a resource center for the revitalization of endangered languages : a case study of the traditional Thai-style pavllion at Mahidol University / เอกพงศ์ สุวรรณเกษร์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


423การพัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์บ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา = The development of educational toolkit for Ban Non Wat prehistoric archaeological site, Nakhon Ratchasima province / ปัฐยารัช ธรรมวงษา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


424การพึ่งตนเองของชุมชนไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Self-reliance of Mairiang community, Chawang district, Nakhonsrithammarat province / อภินันท์ ยอดมณี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


425การพูดประชดในวรรณกรรมเรื่อง Pride and Prejudice ของเจน ออสเตน : การศึกษาเปรียบเทียบในฉบับแปลภาษาไทยของจูเลียตและของปฐมา พรหมสรร = Irony in Jane Austen's pride and Prejudice : a comparative study in the translated Thai versions by Juliet and by Patthama Phromsan / พิมพ์นภัส โตสติ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


426การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี = Community participation in education management : a case study of Wat Khirinakrattanaram Community School Chonsaradet subdistrict Nong Muang district Lopburi province / พรทิพา จุลสุคนธ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


427การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ = The participation of people on the administrative organization of Phimainue Tambon Prangku district, Srisaket province / พระมหาประยูร คำมา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


428การยอมรับนวัตกรรมการศึกษาแนววอลดอร์ฟ : ศึกษากรณีผู้ปกครองที่มีบุตรศึกษาอยู่ในโรงเรียนปัญโญทัย = The innovation adoption of waldorf education : a case study of parents whose children study in Panyothai school / ศิริพร วิริยะอัครเดชา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


429การรักษาโรคกระพั้น หละและซางโดยการกวาดยา : กรณีศึกษาหมอกวาดยา ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Mandle paint a traditional Thai medicine for URI and DI disease : a case study of a folk healer in Kuiburi subdistrict, Kuiburi district, Prachuapkhirikan province / พาณีพันธุ์ ฉัตรอำไพวงศ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


430การรับรู้ของนิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีต่อการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ = The perception of undergraduate students of Chulalongkorn University of Gem and Jewelry Museum / วสุชา สิริรชดา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


431การลงยาเหรียญในประเทศไทย : กรณีศึกษาการลงยาเหรียญของนายอภิชาติ อุดมรัตนศิลป์ = Thai coin enameling : a case study of Mr. Abhichart Udomratanasilpa's coin enameling / บุญ โพธิ์วุฒินุกูล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


432การวิเคราะห์เนื้อทำนองหลักของเพลงแขกมอญบางขุนพรหม = Analysis of Kheak Mon Bangkhunprom melody / บุญช่วย โสวัตร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


433การวิเคราะห์เนื้อหาและกลวิธีการใช้ภาษาในการแสดงตลกอีสาน = Analysis of content and language in Isan comedy shows / ดุษฎี กองสมบัติ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


434การวิเคราะห์เนื้อหารูปแบบทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ฟอร์เวิร์ดเมลของวัยรุ่นไทย = Forwarded emails : content analysis, formats, teenage user's attitudes and behaviors / มานิดา พากเพียร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


435การวิเคราะห์โครงสร้างบทสนทนาภาษาพม่าทางโทรศัพท์ระหว่างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลชาวไทยกับลูกค้าชาวพม่า = An analysis of Burmese telephone conversational structures between Thai Call Center operators and Burmese customers / วิจิตร คริเสถียร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


436การวิเคราะห์โครงสร้างบทสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชนกลุ่มชาติพันธุ์ = An analysis of conversational structures between local government officials and ethnic people / กรชนก นันทกนก
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


437การวิเคราะห์โครงสร้างบทสนทนาระหว่างนักจัดรายการวิทยุคลื่น 94.0 EFM = An analysis of conversational structures of the 94.0 EFM radio hosts / ปิรัญญา วงศ์ขัติย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


438การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2493 พิมพ์ครั้งที่ 5 และ พ.ศ. 2525 พิมพ์ครั้งที่ 2 = An analysis of lexical drange in Pojchananukrom Chabab Rachabanditthayasathan and 2525 B.E. (Second edition) / อรพินท์ โลกัตถจริยา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


439การวิเคราะห์การออกเสียงภาษาไทยของเด็กดาวน์ซินโดรมในช่วงอายุ 12-14 ปี = A phonetic study of speech sounds produced by adolescents with downsyndrome / เสาวนีย์ เลิศกมลวรรธน์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


440การวิเคราะห์ข้อมูลโบราณวัตถุเพื่อการศึกษาและจัดแสดง : กรณีศึกษาใบเสมาหินทรายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น = Data analysis on archaeological objects for education and exhibition : a case study in Sand Stone Sima in Khon Kaen National Museum / ทศพร ศรีสมาน
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


441การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในบริบทการเรียนการสอนภาษาจีนธุรกิจ = Needs analysis for the learning and teaching of business Chinese / คันธรส วิทยาภิรมย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


442การวิเคราะห์ทางฆ้องเพลงสาธุการ = Sadhukarn : analysis of Gong Wong Yai Melody / ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


443การวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนหูหนวกชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนเศรษฐเสถียร = An error analysis in the writinof standard Thai by 6th grade deaf students at Setsathian school / สุรีพันธ์ เทพอุด
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


444การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของคำกริยาบอกการเคลื่อนที่ของวัตถุในภาษาไทย = Componential analysis of motion verbs in Thai / กิตติศักดิ์ ใจอารี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


445การวิจัยเพื่อท้องถิ่น : กรณีศึกษาโครงการศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก = A study of community-based research : a case study of the node community-based research in central and west region of Thailand / ลักขณา วงศ์ยะรา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


446การศีกษาสื่อเพื่อการพัฒนาผ่านรายการละครวิทยุ มัจจุราชที่มองไม่เห็นตัว" = A study of media for development through radio drama program "Majjurach Tee Mong Mai Hen Tou"/ จีรพัชร บุณยพรหม"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


447การศึกษาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษานอกสถานที่สำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดชนะสงครามและโรงเรียนวัดปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร = An operational field trip study for elementary school children in case of Watchanasongkram school and Watpuranawad school, Bangkok / สมใจ แซ่โง้ว
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


448การศึกษาเชิงวิเคราะห์การแปลข่าวกีฬาฟุตบอล : กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์สตาร์ ซอคเก้อร์ ฉบับรายวัน = An analytical study of soccer news translation in the Star's Soccer daily newspaper / นันทนา สิทธิรักษ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


449การศึกษาเชิงวิเคราะห์การ์ตูนแปลเรื่องการ์ฟีลด์ = A study of meaning and adjustment in translation the garfield comic strips / ศิริเพ็ญ ประเสริฐรัตนเดโช
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


450การศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายแปลเรื่องคำสารภาพของมารี อังตัวแนตต์ : การถ่ายทอดลีลาการเขียน = A literary study of style in the Thai translated version of The Queen's Confession / จุไรรัตน์ สุดประโคนเขต
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


451การศึกษาเทคนิคการแปลด้วยการใช้คำซ้ำในงานแปลวรรณกรรมสำหรับเด็ก : กรณีศึกษางานแปลชุดบ้านเล็กของลอรา อิงกัลลส์ ไวล์เดอร์ โดย สุคนธรส = A study of the use of reduplicatives as a technique in translating children literature : case of Sukontarod's translated work of the little house books by Laura Ingalls Wilder / ชุณห์อุไร ยุทธิวัจน์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


452การศึกษาเนื้อหาและการสื่อความหมายในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เทเลทับบี้ส์" = A study of content and meaning presentation in the children's television program "Teletubbies" / วันเพ็ญ ปิยวรวงศ์"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


453การศึกษาเปรียบเทียบการใช้คำศัพท์ของคนต่างอายุในภาษาเขมรถิ่นไทยที่บ้านตะลุงเก่า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ = The comparative study of lexical usage among Northern Khmer speakers of different age groups at Talungkaw village, Prakhonchai district, Buriram / ปราณีต แย้มงาม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


454การศึกษาเปรียบเทียบการใช้คำศัพท์ของคนต่างอายุในภาษาลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = A comparative study of lexical usage among Laplae dialect speakers of different age groups in Laplae district, Uttaradit province / อรทัย ใจใส
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


455การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน : ศึกษากรณีกลุ่มออมทรัพย์ในเขตพื้นที่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา = A comparative study of saving group : area study of Sungnoen district, Nakhonratchassima province / ชิตชยางค์ ยมาภัย
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


456การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านหนึ่งล้านบาทระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบทในจังหวัดสมุทรปราการ = The comparison of one millon baht fund operations between urban and rural community in Samut Prakarn province / สิรินี ยมนา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


457การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการจัดการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี = A comparative study of management of a lunch project at primary schools in Saracom, subdistrict Doncedi district, Suphanburi province / สุนิสา อ่ำพันธุ์เปรม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


458การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาต้อกระจกแผนพื้นบ้านและแผนปัจจุบัน = A comparative study of couching and modern medicines in Thai cataract patients / ชนินทร รัตนสกล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


459การศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์และทัศนคติระหว่างผู้พูดภาษากูย, กวย และเญอในจังหวัดศรีสะเกษ = A comparative study of lexcical items and attitudes of Kuy, Kuay and Nyeu speakers in Sisaket province / ธิติพร พิมพ์จันทร์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


460การศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ที่มีเสียงวรรณยุกต์โทในภาษาไทยกลางกับภาษาถิ่น = A comparative study of falling tone vocabularies in standard Thai and other dialects / สุพจน์ ประไพเพชร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


461การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายแปลเรื่อง ความพยาบาท" สำนวน "แม่วัน" กับสำนวน "ว.วินิจฉัยกุล" = A comparative study of Mae-Wan's and V.Vinicchayakul's Thai translations of 'Vendetta!' / วิไลลักษณ์ เรืองมานะ"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


462การศึกษาเปรียบเทียบบทแปลกวีนิพนธ์ รุไบยาต" สำนวนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์และสำนวนของ สุริยฉัตร ชัยมงคล = A comparative study of the "Rubaiyat of Omar Khayyam" Thai version by H.R.H. Prince Narathipprapanpong and by Suriyachat Chaimongkol / วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


463การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทยยวน 4 จังหวัดในภาคกลาง = A phonological comparison of four Tai Yuan dialects in central Thailand
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


464การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเยาวชนแปลเรื่อง คุณพ่อขายาว" สำนวนของ "สังวรณ์ ไกรฤกษ์" กับสำนวนของ "แก้วคำทิพย์ ไชย" จากเรื่อง "Daddy-long-legs" ของ จีน เว็บสเตอร์ = A comparative study of two Thai translations of Jean Webster's "Daddy-long-legs" by Sungworn Krairuek and by Kaewkumtip Chai / สุภาพร คชารัตน์"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


465การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนแปลเรื่อง Of mice and men ของ จอห์น สไตน์เบ็ก โดย คันธา ศรีวิมล และ ประชา อัตตธร = A comparative study of the two Thai versions of John Steinbeck's Of mice and men by Kantha Srivimol and Pracha Uttathon / สุคนธา สมใจ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


466การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร = Developing a computerized museum documentation system : a case study of the Bangkok national museum / พัชนี จันทรสาขา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


467การศึกษาเรื่องเครื่องสายปี่ชวา = A study of the Thai stringed ensemble with Javanese pipe / พวงเพ็ญ รักทอง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


468การศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเสียงในภาษาแสกบ้านอาจสามารถ จังหวัดนครพนม = A study of the trend of sound change in Saek at Ban Atsamat, Nakhonphanom province / นฤมล อินทร์ประสิทธิ์
Abstract  pdf

469การศึกษาแนวทางการปรับปรุงการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน = An exhibition development of Congdon Anatomical Museum / สุพิชญา จันทร์พรรค
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


470การศึกษาและผลิตรายการทีวีอินเตอร์เน็ตเรื่อง บทบาทของเยาวชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนสามแพร่ง" = An internet-TV program production entitled "The young conservators of Sam Praeng Community Bangkok" / เกสรี ยอดกันสี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


471การศึกษากระบวนการทำหัวโขนของศูนย์ฝึกอาชีพศิลปหัตถกรรมเครื่องประดับโขนชุมชนวัดเทพากรและแนวทางการอนุรักษ์ = The production and the conservation of Khon's Masks of the occupation Training Center at Wat Tepakorn / เรวดี คงสุวรรณ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


472การศึกษากลวิธีในการหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนทางภาษาและวัฒนธรรมในการแปลบทภาพยนตร์จากภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษาบทบรรยายภาษาไทยของจิระนันท์ พิตรปรีชา = A case study of strategies to overcome linguistic and cultural interference in translating movie scripts from American English in to Thai : Chiranan Pitpreecha's Thai subtitles / กฤตยา นาฑี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


473การศึกษากลวิธีการแปลการเล่นคำในการ์ตูนขำขันภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ = A study of strategies in translating puns in Thai comic strips into English / ธรรมิกา นามนาคประเสริฐ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


474การศึกษากลวิธีการแปลคู่มือการใช้งานกล้องดิจิตอล = A study of the strategies in translating digital camera's manuals / อภิชญา ฤาชัย
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


475การศึกษากลวิธีการแปลมุขตลกอเมริกันเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษาละครโทรทัศน์เรื่อง Friends = The study of strategies in translating American jokes into Thai : a case study of Friends / ภารดี ตั้งแต่ง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


476การศึกษากลวิธีการแปลวรรณกรรมฉบับตีพิมพ์สองภาษาเรื่อง ผจญทุ่งกว้าง" ของ แม้นมาส ชวลิต = A study of the translation techniques in "Challenge of the prairie" by Maenmas Chavalit as published in the bilingual version / กนิษฐ์ ดีหนอ"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


477การศึกษากลวิธีของอาษา ขอจิตต์เมตต์ในการแปลเรื่องสั้นของเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ = A study of Asa Khojitmete's strategies in translating short stories of Ernest Hemingway / วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


478การศึกษากลุ่มสหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอดจำกัด = A study of the pineapple co-operative group at Sam Roy-Yot Pracuapkhirikhan province / สุวัชชัย โอกาศ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


479การศึกษาการเดินเรือหางยาวรับส่งผู้โดยสารคลองบางเชือกหนังกรุงเทพมหานคร = A study of the public transportation by long - tailed boats in Bang Cheuk Nang canal, Bangkok / วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


480การศึกษาการแปลการ์ตูนเรื่อง Peanuts 2000" เป็นภาษาไทย = A study of translating "Peanuts 2000" into Thai / ยุพา สรรพวีรวงศ์"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


481การศึกษาการแปลข่าวิทยาศาสตร์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในหนังสือพิมพ์โลกวันนี้ = A study of scientific news translation from Englis into Thai in the Lok Wannee Daily Newspaper/ ไชยธีระ พันธุ์ภักดี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


482การศึกษาการแปลคำราชาศัพท์ในวีดีทัศน์ : กรณีศึกษาเรื่อง จักรพรรดิที่โลกไม่ลืม / ปาริชาต เครือคฑาวุธ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


484การศึกษาการแปลคำอุทานในหนังสือการ์ตูนของวอลท์ ดิสนีย์ เป็นภาษาไทย = A study of translating the interjections in Walt Disney's comic books into Thai / สมภพ ใหญ่โสมานัง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


485การศึกษาการแปลตัวบ่งบอกสถานที่ในนวนิยายเรื่อง : TheJoy Luck Club, the Kitchen God's wife และ The Bonesetter's Daughter เป็นภาษาไทย : กรณีศึกษาคำกริยาแสดงการเคลื่อนที่ come และ go = A study of spatial deixis translation in the Joy Luck Club, the Kitchen God is Wife and the Bonesetter's Daughter into Thai : a case study of the verb come and go / รัตนา วิริยะเกียรติ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


486การศึกษาการแปลถ้อยคำสื่ออารมณ์ในบทบรรยายภาษาอังกฤษของภาพยนตร์ไทยแนวตลก = A study of translation emotional utterances in the English subtitles of Thai comedy films / ศิริวรรณ ใยยะธรรม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


487การศึกษาการแปลบทภาพยนตร์เรื่อง The Producers" เป็นบทบรรยายภาษาไทย = A study of translating "The Producers" into Thai subtitles / ภัทรธร ชวนะคุรุ"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


488การศึกษาการแปลบทภาพยนตร์เรื่อง They're a Weird Mob เป็นบทบรรยายภาษาไทย = A study of translating the film entitled They're a Weird Mob" into Thai subtitles / บุษบาพร กิตติสารวัณโณ"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


489การศึกษาการแปลภาพพจน์ในนวนิยายแปลฉบับภาษาไทยเรื่อง โหด และ เหี้ยมไม่เงียบ โดย สุวิทย์ ขาวปลอด = A study of translating figurative language in the Thai versions of Red Dragon and The Silence of the Lambs by Suwit Khaoplod / อารัมภ์ เอี่ยมละออ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


490การศึกษาการแปลวัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจในภาพยนตร์ไทย = A study of unpleasant speech act translation in Thai movies / ภรณี ภูศรี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


491การศึกษาการแปลวัจนกรรมอ้อมประโยคคำถามในนวนิยายเรื่อง สี่แผ่นดิน (Si Phaendin) และ Four Reigns = A study of interrogative indirect speech act translation in Si Phaendin and Four Reigns / ทิวาพร ธงทอง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


492การศึกษาการใช้คำซ้ำในบทแปลนวนิยายของ สันตสิริ : กรณีศึกษางานแปลชุด ตึกดิน ของเพิรล์ เอส.บั๊ก = A study of the use of a reduplicative in the translated novel of santasiri : case of House of Earth by Pearl S. Buck / บุญทิวา พ่วงกลัด
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


493การศึกษาการใช้คำลงท้ายภาษาไทยในวรรณกรรมแปลเรื่องอาร์ทิมิส ฟาวล์, อาร์ทิมิส ฟาวล์ ตอนมหันตภัยในอาร์กติก และอาร์ทิมิส ฟาวล์ ตอนรหัสลับนิรันดร = A study of Thai final particles used in the translated versions of Artemis Fowl, Artemis Fowl : the Arctic Incident and Artemis Fowl : the Eternity Code / รัชดา ปลาบู่ทอง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


494การศึกษาการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในจังหวัดสมุทรสงคราม = A study of moviegoing of the high-school students in Samutsongkhram / สรรวรส ชัยชวลิต
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


495การศึกษาการตั้งชื่อภาษาไทยของภาพยนตร์อเมริกัน = A study of naming in Thai of American film / ธีรารัตน์ บุญกองแสน
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


496การศึกษาการถ่ายทอดความหมายของ Oh และ Well จากบทภาพยนตร์ในหนังสือ Vocabulary street และ Today's English = A study of the translation of Oh and Well from movie scripts in vocabulary street and today's english
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


497การศึกษาการบริหารจัดการสหกรณ์เกษตรบ้านลาด จำกัด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี = The study of management Ban-Lat co-operative Ban-Lat district Phetchaburi province / ชุติกาญจน์ อังคารประเสริฐ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


498การศึกษาการปรับตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชาวม้ง ภายใต้โครงการพัฒนาของรัฐในพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก = A socio-economic and cultural study in adaptation for Hmong people under the government development project at Phopphra district, Tak province / ว่าที่ร้อยโทบุญวงศ์ เจริญผลิตผล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


499การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินเพื่อพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านในเขตชนบทกรณีศึกษา : บ้านไผ่แขก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี = A feasibility study of solar energy applied to Pump Raw Water and for developing the water supply systems in villages in rural areas a case study of : Ban Phaikhaek, Moo 5, Donphothong sub-district, Amphoe Muang, Suphanburi province / ณัฐพงษ์ สมบัติรักษ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


500การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดเขตปกครองพิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ = A study of public opinion on the regional autonomy model in the southern border provinces of Thailand / วิภา สุขพรสวรรค์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


501การศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม = A study of the requirements of the elder at Nakhonpathom Public Aging home / อัญชลี รัชนกุล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


502การศึกษาความพร้อมของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุดของโรงเรียนในเขตอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี = The study of teachers' readiness on managing the child centered learning process in Nayai-Am district schools, Chanthaburi province / ภูษิต พาที
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


503การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารภายในองค์กรกับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายขายบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) = A study of the relationship between organizational communication and job satisfaction of sales representatives of Sahapathanapibul public company limited / จารุมน เทียนไพบูลย์ศิริ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


504การศึกษาความหมายและโครงสร้างของคำกลอนคู่ (หม่อฮ้วกเลี้ยง) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี = A study of meaning and structure with Chinese poems (Mo Huak Liang) in amphor Muang Ratchaburi / อรทัย มิ่งมิตรสุภาพร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


505การศึกษาค่านิยมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลราชวิถีที่มีต่อการบริการสุขภาพในสังคมไทยปัจจุบัน = The study of the value of the professional nurses in Rajvithi Hospital toward the health service in the present Thai society / จำนงค์ อังคณาวิศัลย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


506การศึกษาคำเรียกสีในภาษามลายูถิ่นปัตตานี = A study of Pattani Malay color terms / มัสวิณี สาและ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


507การศึกษาคำขวัญตามแผนนโยบายสร้างชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในระหว่างพุทธศักราช 2485-2487 = A study of field Marshal Phibunsongkhram's slogans according to the policy of national unity during 1942-1944 / อุทัยวรรณ จุลเจริญ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


508การศึกษาคำลงท้ายในภาษาพวน = A study of final particles in Phuan / นิรมล บุญซ้อน
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


509การศึกษาคำลงท้ายในภาษาลาวครั่ง = A study of final particles in Lao Khrang / วัลลียา วัชราภรณ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


510การศึกษาคำลักษณะนามในวรรณคดีพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงสมัยปัจจุบัน = The study of classifiers in Buddhist literary works during the Sukhothai period Ayutthaya period and the present time / กมลรัตน์ จิตรแก้ว
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


511การศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลของคนโซ่ใน ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร = A study of lexical items on sickness and cures among the So in tambon Kusuman, amphoe Kusuman, Sakon Nakhon province / สุชาวดี อาจกิจ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


512การศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับป่าชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชาวเมี่ยน = The lexical study of community-forest and environmental conservation in Mien / กมลธรรม ชื่นพันธุ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


513การศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินของชาวไทยมุสลิมจังหวัดนราธิวาส = A study of the vocabulary concerning eating habits among the muslims in Narathiwat province / นราวดี พันธุ์นรา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


514การศึกษาคำสรรพนาม It จากนวนิยายแปลเรื่อง แม่โขง = The study of the pronoun It in the Thai translated version of Mekong / โสมวรรณ ทองเนียม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


515การศึกษาชุมชนพึ่งตนเองหมู่บ้านปลูกผักหวาน : กรณีศึกษาบ้านโคกลำดวน ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก = A study of self-reliance community growing Pakhwan vegetables : a case study of Kok-Lamduan village, Phromani sub-district, Muang district, Nakhon-Nayok province / พระวีราวัฒน์ เถาหอม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


516การศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม : กรณีศึกษาประเพณีแต่งงานกับนางไม้ในเขตอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา = A cultural anthopological study : a case study : traditional marriage with the tree's goddess in Singhanakhon district, Songkhla province / บุญเลิศ จันทระ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


517การศึกษานวนิยายแปลเรื่องแดรกคิวล่าจอมผีดิบ ของ อ.สายสุวรรณ จากต้นฉบับเรื่อง Dracula โดย Bram Stoker = A study of the Thai translation of Bram Stoker's Dracula by A. Saisuwan / นิดา จำปาทิพย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


518การศึกษานวนิยายแปลเรื่องรหัสลับดาวินชีของอรดี สุวรรณโกมลจากเรื่อง The Da Vinci Code ของ Dan Brown = A study of the translation of the Da Vinci Code by Dan Brown into Thai by Oradee Suwankomol / เมษ รอบรู้
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


519การศึกษานิเวศวัฒนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านโคกกลางหมู่ที่ 5 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม = A study of the eco-culture : a case study of Khokklang village, Khaen subdistrict, Wapipathum district, Mahasarakham province / นิภาวดี ทะไกรราช
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


520การศึกษาบทเพลงทหารเรือในพระนิพนธ์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ = A Study of Naval Song Composed by Admiral His Royal Highness Prince Jumbhorn Khet Udomsak / รังสิพันธุ์ แข็งขัน
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


521การศึกษาบทแปลเรื่องสั้นแนวขบขันของเทศภักดิ์ นิยมเหตุ = A study of humorous short story as translated by Tesapak Niyomhet / เพ็รชลดา ซึ้งจิตสิริโรจน์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


522การศึกษาบทแปลสารคดีวิทยาศาสตร์ทางโทรทัศน์เป็นภาษาไทย : กรณีศึกษารายการก้าวนำโลกกับ 9 SCI = A study of Thai translation of scientific documentary : a case study of 9 SCI television program / พรพรรณ โลห์ชิงชัยฤทธิ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


523การศึกษาบริบททางภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมของชื่อชาวมอญ : กรณีศึกษาชาวมอญ บ้านวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี = A study of the linguistic and cultural context of Mon names : a case study of the Mon people at Wangka village, Nonglu subdistrict, Sangkhlaburi district, Kanchanaburi province / นริศรา โฉมศิริ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


524การศึกษาบุคลิกภาพของตัวการ์ตูนนำชายในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่แปลเป็นไทย = The study of personality of male main characters in Japanese comic book translated into Thai / ฐิติมา สุรัฐมาลย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


525การศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนของหมู่บ้านมะขามล้ม ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น = A study of local history of Makhamlom village for the creation of a community museum / นวลพรรณ บุญธรรม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


526การศึกษาประวัติสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการอนุสรณ์สามัคคีสมาคม = A study of the history of the Thai student office in London for the exhibition design of Samaggi Association Memorial / สุวนัน ขวัญทอง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


527การศึกษาผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม = The study of health impact on Lumpaya floating market community, Banglane district, Nakornpathom province / วาทินี ส่งกลิ่น
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


528การศึกษาผ้าทอพื้นบ้านกับวิถีชีวิตของชาวชนบท : กรณีศึกษาบ้านศิลาทองและบ้านห้วยหิน ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ = The study of rural textile study and rural of life : a case study of Bansilathong and Banhuayhin tambon Huayhin Nonghong district Buriram province / มานพ ศิวารัตน์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


529การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาแผนโบราณในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาวัดโพธิ์ฝ่ายสังฆาวาส = A study of the behavior in the using of Thai traditional medicine in Bangkok : a case study of Wat Bho / ลักคณา เกิดศิริ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


530การศึกษาพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) ในหมู่บ้านกรณีศึกษา ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี = A study of dental health care behavior among preschool children in Banmo sub-district, Banmo district, Saraburi province / ทิพย์วรรณ กลิ่นศรีสุข
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


531การศึกษาพัฒนาการศิลปะพื้นเมืองเพชรบุรี : กรณีศึกษาประวัติและผลงานของ นายพิน อินฟ้าแสง = A study of the development of Petchaburi local art : a case study of Mr. Pin Infahsaeng / ดำรงพันธ์ อินฟ้าแสง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


532การศึกษาพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร = The study of museums as learning centers for basic education : the case studdy of Bangkok / กัลยา ซองรัมย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


533การศึกษาภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร = A study of Thai cultural style on Thai mural painting from Wat Rachapraditsa Thitmahasimaram / ลักขณา มัญมณี
Abstract  pdf

534การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านรักษากระดูก : กรณีศึกษาหมอคนหนึ่งในตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ = The study of folk wisdom : a case study of bone healer, tambol Naimuang, amphoe Phichai, Uttaradit province / นิตยา กิจไพศาล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


535การศึกษามานุษยวิทยาวัฒนธรรมของชุมชนชาวเวียง : กรณีศึกษา หมู่บ้านหาดสองแคว ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ = The cultural anthropology of Lao Wiang community : a case study of Ban Song Khwae, Tambon Hat Song Khwae, Amphoe Tron, Uttaradit Province / กิตติภัต นันท์ธนะวานิช
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


536การศึกษาระบบเสียงของภาษาที่พูดโดยคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา = The phonological study of language spoken by displaced Thais in Prachuapkhirikhan, Chumphon, Ranong, and Phangnga provinces / ณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


537การศึกษาระบบเสียงภาษาไทยเบิ้ง-ไทยเดิ้ง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี = A phonological study of Thai Berng-Thai Derng at Khoksalung sub-district, Phatthananikhom district, Lopburi province / สุธาทิพย์ ธีรานุวรรตน์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


538การศึกษาระบบเสียงภาษาสุโขทัยและเปรียบเทียบกับภาษานครศรีธรรมราช = A phonological study of Sukhothai dialect with comparative to Nakhon Srithammarat dialect / เดือนเพ็ญ รักษ์แพทย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


539การศึกษาระบบการให้บริการการแพทย์แผนไทย : กรณีศึกษาสถานพยาบาลและสมาคมแพทย์แผนโบราณในกรุงเทพมหานคร = The study of Thai traditional medicine services : a case study of one clinic and one association in Bangkok / ศิรินันท์ ทิมคำ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


540การศึกษาระบบการให้บริการการแพทย์แผนไทยกรณีศึกษา : สถานพยาบาลแผนไทยในจังหวัดสงขลา = The study of Thai traditional medical services : a case study of Thai traditional medical clinics in Songkhla
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


541การศึกษาระบบการจัดการชลประทานในเขตพื้นที่สูง :กรณีศึกษาระบบชลประทานของชาวกะเหรี่ยงในภาคเหนือของประเทศไทย = A study of management of hill irrigation : a case study of an indigenous Karen irrigation in Northern Thailand / นันธิกา ตั้งเจริญพาณิชย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


542การศึกษารายการดนตรีไทยทางวิทยุกระจายเสียง = A Study of Thai Classical Music Programs on Radio / ศรีพิไล ทองพรม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


543การศึกษารูปแบบพิพิธภัณฑ์เมืองสุราษฎร์ธานีที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี = A study on Surathani city museum content and its relevence to the needs of school students in the municipality / ศิริอร เพชรภิรมย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


544การศึกษารูปแบบภาษานิยมในบทสนทนาภาษาไทย = A study of preference patterns in Thai conversation / วิศนี เครือวนิชกรกุล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


545การศึกษารูปร่างลวดลายร้านฆ้องมอญโบราณ = A study of form and embellishment of ancient Khong Mon / มนัส แก้วบูชา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


546การศึกษาลักษณะและภาษาอังกฤษแบบไม่มาตรฐานของคนผิวสีในเรื่อง The color purple และกลวิธีการแปลเป็นภาษาไทย = A study of black English in The color purple" and translation strategies in its translated version / วรางคณา แซ่เจ็ง"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


547การศึกษาลักษณะการใช้ภาษาไทยของนักจัดรายการวิทยุ = A study of the characteristics of Thai usage by radio announcers / ปริศรา ตันตินาคม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


548การศึกษาลักษณะทางเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงพญาโศกของครูพุ่ม บาปุยะวาทย์ = A study of thang diew ranad thu in phayasok song by kru Phum Bapuyawat / ดุษฎี มีป้อม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


549การศึกษาลักษณะภาษาสื่ออารมณ์ขันในมุมขำขันของหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะและมหาสนุก = A study of humorous language in Kaihuaroh and Mahasanook comic / จิรศุภา ปล่องทอง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


550การศึกษาลักษณะสตรีและการมีระดูกับการเกิดเนื้องอกทางนรีเวชตามทฤษฎีแพทย์แผนไทย = A study of menstruation and the incidence of gynaecological tumour among different female types from the perspective of Thai traditional medicine / มุทิตา เสถียรวัฒน์ชัย
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


551การศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคในหมู่บ้านที่มีแรงงานไปทำงานต่างประเทศ : กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองแฝก ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ = A study of consumer culture within a foreign migrant workers' village : a case study of Bannongfaek community, Bantaw subdistrict, Banthaen district, Chaiyaphum province / พระมหาชาติบวร พงษ์สระพัง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


552การศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากนวนิยายเรื่อง Memoirs of a Geisha" ของ Arthur Golden และฉบับแปลภาษาไทยโดย วิหยาสะกำ = A study of Japanese culture in "Menoirs of a Geisha" by Arthur Golden and its Thai translation by Wiyasakam / พรรณี ภาระโภชน์"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


553การศึกษาวิเคราะห์กลุ่มคำภาษาไทยจากโฆษณาระหว่างปี พ.ศ. 2387-2481 = An analysis study of Thai word groups in advertising during 1844-1938 / นลินี สินธุเสก
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


554การศึกษาวิเคราะห์นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและความเป็นไปได้ในการนำเสนอนิทรรศการศิลปะในที่สาธารณะ = Analytic study art thesis exhibition of senior student of ceramic department, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University and possibility to present art exhibition in public space / วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


555การศึกษาวิเคราะห์วงดนตรีไทยร่วมสมัย : กรณีศึกษาวงฟองนํ้า = An analysis of contemporary traditional Thai orchestra : a case study of Fong Naam's orchestra / จันทิมา นิลทองคำ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


556การศึกษาวิเคราะห์ศัพท์ที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ = A lexical study of Thai real estate business / สุพัตรา เอี่ยมพร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


557การศึกษาวิสาหกิจชุมชน ร้านจำหน่ายสินค้า ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Study of the community enterprise at Khaopho Highway Service Center in Prachaupkhirikhan province of Thailand / สุวัฒน์ นิลดำ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


558การศึกษาสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของสถานพยาบาลแผนโบราณภาคกลาง = The study of situation and problem of Thai traditional clinicin the central of Thailand / พรรณี ภิญญรัตน์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


559การศึกษาสถานภาพควาญและช้างเลี้ยง ศึกษาเฉพาะกรณี ควาญและช้างเลี้ยงที่เป็นสมาชิกของมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย = A study status of the mahouts and elephants a case study of the elephant foundation / กังสดาล กนกหงษ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


560การศึกษาสถานภาพทางภาษาของภาษาผู้ไทยอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ = Study of linguistic status of the Phuthai Language in Kuchinarai district, Kalsin province / สิริกัญญา วรชิน
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


561การศึกษาสำนวนแปลของสดใสจากวรรณกรรมเรื่อง สิทธารถะ เทียบกับต้นฉบับภาษาอังกฤษของฮิลดา รอสเนอร์ = A comparative study of Sodsai's translation of Siddharatha from the English version by Hilda Rosner / จิตรศุกล งามจิตร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


562การศึกษาองค์กรชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย = A study of community organization : a case study of cremation for social welfare groups in Thoeng district Chiang Rai province / ธนัฐ ปกครองบ้าน
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


563การศึกษาองค์ความรู้ทางการแพทย์พื้นบ้านล้านนา : กรณีศึกษาหมอปิ่นแก้ว ตันนวล = The study of healing knowledge of Lanna" traditional medicine : a case study of doctor Pinkaew Tun-Nuan / ธวัชชัย เทียนงาม"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


564การศึกษาอิทธิพลของความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาหมู่บ้านแหลมกะเจา 2 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม = The influence of beliefs, traditions and rituals of the Thai song on the development on quality of life : a case study of Laemkacaw 2 village Lamlukbua subdistrict Dontum District Nakhonpathom Province / เรณู เหมือนจันทร์เชย
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


565การศึกษาอุปมาในวรรณกรรมสามก๊ก : ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) = A study of metaphor in the Thai literature, Samkok : the version by Chaophraya Phrakhlang (Hon) / รัตนา บองขาว
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


566การสร้างและการเลือกใช้อัตลักษณ์ของชาวละว้าที่เข้ามาทำงานในตัวเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาชาวละว้าบ้านเฮาะ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = The construction and selection of identity by the Lawa working in Chiang Mai : a case study of Lawa from Ban Ho, Panghinfon sub-district, Mae Chaem district, Chiang Mai province, Thailand / ลลิตา ฉัตรมงคล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


567การสร้างความหมายภูมิลักษณ์ท้องถิ่นผ่านนิทานพื้นบ้านเรื่องตาม่องล่าย = Meaning of land formation in Ta Mong Lai folktale / ดนัย วินัยรัตน์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


568การสื่อความหมายและการรับรู้จากนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน = An interpretation and perception from exhibition in museum : a case study of Chiangsaen National Museum / เชิดชาติ หิรัญโร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


569การสื่อสารโน้มน้าวใจทางการเมือง : กรณ๊ศึกษาการเมืองในช่วงก่อนการเลือตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 2 เมษายน 2549 = Political persuasive communication : a case of Thai political situation before the general election on April 2, 2006 / บัณฑิกา จารุมา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


570การสื่อสารในกระบวนการเจรจาต่อรองช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตาย = Communication in negotiation process with the suicide attempts / กรุณา เจนนุวัตร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


571การสื่อสารในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ศีกษากรณีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด = Communication in restorative justice : a case stydy of family and community group conferencing (FCGC) to remedy and rehabilitate children and juveniles who have commited offences / สุกัญญา เสรีนนท์ชัย
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


572การสื่อสารในวิกฤติอุทกภัย : กรณีศึกษาจังหวัดตรังและจังหวัดสงขลา = Communication during flood crises : a case study o f Trang and Songkhhla / ชลิตา ชื่นพาณิชยกุล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


573การสื่อสารกลุ่มและแรงจูงใจในการแต่งกายคอสเพลย์ของวัยรุ่นไทย = The group communication and motivation in cosplay of Thai teenagers / เบญจมาศ ยศพิทักษ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


574การสื่อสารผ่านเว็บบล็อก : www.oknation.net = A communication on weblog : www.oknation.net / นิติกร ฤทธิโคตร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


575การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงงานเพลงครูประสิทธิ์ ถาวร ในศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรีไทยและเอเชียอาคเนย์ = Facilitating access to the sound archives of Khru Prasit Thaworn through the development of an on-line information system at S.E.A. Music-Cultural Information Centre / สุริยน รู้สมัย
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


576การออกแบบการจัดนิทรรศการเรื่อง หนังสือสมุดไทย" ณ อาคารเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม = An exhibitional design for Thai traditional manuscripts for the Thai-house building at Mahidol University / สิริกาญจน์ รัตนเกตุ"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


577การออกแบบสื่อมัลติมีเดียระบบสื่อโต้ตอบสำหรับนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่องความรู้เรื่องเอดส์ = A design for an interactive multimedia AIDS educational travelling exhibition
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


578กาหลอในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Kalo at Thungsong, Nakhonsithammarat / ภัทราวรรณ จันทร์ธิราช
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


579กิจกรรมการร้องเพลงลูกกรุงของคนวัยผู้ใหญ่ : กรณีศึกษาชมรมนักร้องนักดนตรีไทยสากลสมัครเล่น กรุงเทพมหานคร = Adults' singing activities of Lukkrung songs : a case study of amateur Thai Sakon singers and musicians club, Bangkok / สุรีย์พร กร่างสะอาด
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


580ความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่องานบริการการศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร = The expectation of secondary school students of the education services of the national museum of Bangkok / ต่อจรัส พงษ์สาลี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


581ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี = The opinion of village committees on the Tambon Administrative Organization in Nonthaburi province / วรรณทิพทย์ ตระการจินดานนท์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


582ความคิดเห็นของนายจ้างต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร = The opinions of employers to foreign labor in Samutsahon province / สาริณี ฤทธิชัย
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


583ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานสปาในกรุงเทพมหานคร = Job satisfaction of spa therapists in Bangkok / นฤมล ผุยมูลตรี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


584ความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนชานเมืองหมู่บ้านจัดสรรลานทอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี = The social relations of the Lanthong Suburb community, Pakkret district, Nonthaburi / วรพจน์ ภู่มาลี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


585ความสำคัญและประวัติศาสตร์ทวารวดีในภูมิภาคตะวันตกผ่านวัตถุทางวัฒนธรรม : การศึกษาพิพิธภัณฑ์วัดดงสัก ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี = Dhawarawadi history in western Thailand : a study through museum objects at Watdonsak Museum, Kanchanaburi province / ซารีนา จุลธีระ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


586ความหมายเชิงสัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ = Symbolic meaning in the establishment of the Erawan Museum / โชติรส พิพัฒน์ผล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


587ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับพลวัตการพัฒนาท้องถิ่นบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี = The diversity of culture and dynamics of development : a case study of Bang Khun Sai Ban-Laem district Phetchaburi province / ภัทรา ทิพย์ภาระ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


588คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอศัพท์ดนตรีไทย = Computer use in the presentation of Thai musical terms
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


589คำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ : ชีวประวัติและผลงานการแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน = Kham Kawai, a national artist : biography and works of local performing arts / ธิดา เกิดผล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


590คำเรียกขานในภาษาเขมรเหนือ : การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์เชิงสังคม กรณีศึกษา ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ = Addressing terms in northern Khmer : a sociolinguistics analysis : a case study at Tambol Krasang Ampoe Krasang Burirum province / สุริยา สอดส่องกฤษ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


591คำรณ สัมบุณณานนท์ : ชีวิตและผลงานการขับร้องเพลงชีวิต = Kamron Samboonnanon : his life and his work on life songs / พจี บำรุงสุข
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


592คำลงท้ายในภาษาลาวโซ่ง = Final particles in Lao Song / อัญชนา พานิช
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


593คุณภาพสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันเอกชนในกรุงเทพมหานครกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ = The quality of the private day care centers service in Bangkok and the satisfaction of consumers / พรทิพย์ ไตรรัตน์ชัชวาล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


594เค่ง : เครื่องดนตรีในวิถีชีวิตม้ง = Kheng musical instrument in Hmong's way of life / มณเฑียร รุ่งหิรัญ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


595เครื่องเขินไทย : พัฒนาการด้านเทคนิคการทำ = A study of the development of techniques of making Thai lacquerware / สมถวิล นิลวิไล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


596เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน : กรณีศึกษาเครื่องมือวิจัยภาพชีวิตลิขิตเรื่องราว = A learning approach to community empowerment in Thailand : A case study of photo novella and applied ethnography combined / ศิรินุช ครุฑธกะ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


597เครื่องหอมไทย : กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก นครปฐม = Thai fragrances : A case study of Piyachanok Thai Wisdom Information Center in Nakhon Pathom / นิติรัตน์ บุญเรือง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


598โครงสร้างทางกายภาพของเครื่องลมไทยและการจัดหมวดหมู่ = Physical properties of Thai aerophone and there classification / ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


599ฆ้องวง : วัฒนธรรมการสร้างและผลกระทบทางดนตรี = Khong Wong : its cultural waking and effects on music / อภิชาติ ภู่ระหงษ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


600งานสร้างสรรค์เพลงระบำชุดโบราณคดีของครูมนตรี ตราโมท = Series of archaeological dance songs : a creative work of Montri Tramod / ลักษณาวดี จตุรภัทร์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


601งิ้วแต้จิ๋ว กับภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมดนตรี : กรณีศึกษาคณะเหล่าบ่วงนี้ชุงปัง = The relation of musical culture from Chowzhow Chinese opera : a case study of Lhao Buang Nee Choong Pung group / วีเกียรติ มารคแมน
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


602จะเข้ : การสร้างและการบรรเลง = Jakhe : making and playing methods / รุ่งทิวา กิจมี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


603จางวางสวน : บ้านปี่พาทย์ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ = Changwang Suan : Ban Pephat of Prapadang district Samutprakan province / ยุทธนา ชิตท้วม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


604จำเนียร ศรีไทยพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ : ชีวประวัติและผลงาน = Jumnian Srithaipan, a national artist : biography and works / ไพฑูรย์ บุญพึ่ง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


605เจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ : การสืบทอดภูมิปัญญาการสร้างสะล้อและซึง = Chao Sunthorn Na Chiangmai : the transfer of local wisdom in the making of Salor and Sung / ปรเมศวร์ สรรพศรี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


606ชาวไทยมุสลิม : วิถีชีวิตและโลกทัศน์การพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีศึกษาชุมชนลำสนุ่น ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี = Thai Muslims : The way of life and world view in life quality development, a case study of Lam Sanun community, Khlong Song sub-district, Khlong Luang district, Pathum Thani province, Thailand / พันเอกหญิง ปาณฑรา มีนะกนิษฐ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


607ชีวประวัติและผลงานเพลงของสุรพล สมบัติเจริญ = Biography and works of Surapol Sombatjareon / สหะชัย วิวัฒนปฐพี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


608ชีวิตและงานของครูพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) = Biography and works of Kru Praya Prasanduriyasap (Plaek Prasansap) / พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


609ชีวิตและผลงานของ นารถ ถาวรบุตร : ศึกษาเฉพาะเพลงมาร์ช = Life and works of Nart Thavornbutr : a study on march / ประณต มีสอน
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


610ชีวิตและผลงานของสุรพล โทณะวณิก = The life and works of Surapohn Thonawanik" / ชนัฐธร แวกประยูร"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


611ชุมชนคนดนตรีไทยบนโลกอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษากระทู้สนทนาเว็บไซต์ไทยคิดส์ดอทคอม = Thai classical music community on cyberspace : a case study of the webboard in http://www.thaikids.com / ไอยเรศ บุญฤทธิ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


612ชุมชนบ้านชากแง้ว :ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพอนามัย = Ban Chakngaew community : socio-cultural characteristics and health care / รังษิมา เอกศุภผล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


613ชุมชนริมน้ำจันทบูร การจัดการชุมชนผ่านมิติทรัพยากรวัฒนธรรม = Rimnam Chanthaboon community and local self governance through cultural resource dimension / ชยาภา อานามวัฒน์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


614ซือบือ ดนตรีประเภทเครื่องสายของชาวลีซู : กรณีศึกษาบ้านดอยล้าน ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Subu Lisu's stringed musical instrument : a case study of Doilan village, Wawee subdistrict, Maesruay district, Chiangrai province / พัณณดา ภูประภากรกุล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


615ดนตรีเพื่อการปลูกฝังวุฒิภาวะทางอารมณ์ในเด็ก : กรณีศึกษากลุ่มผู้เรียนวิชาดนตรีสำหรับเด็ก สถาบันดนตรีเคพีเอ็น = The use of music for instilling child emotioal maturity : case study of music for children class at KPN Music Academy / ศิริลักษณ์ รัตนาวิทย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


616ดนตรีในวิถีของชาวอูรักลาโวย : การศึกษาทางมนุษยวิทยาการดนตรี ณ บ้านสังกาอู้ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ = Music in the ways of life of Urak-Lawoi people : an ethnomusicological study at Sang-U village, Ko-Lanta-Yai subdistrict, Ko-Lanta district, Krabi province / พนัง ปานช่วย
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


617ดนตรีไทยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย = Thai classical music in Chulalongkorn University / กรรชิต จิตระทาน
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


618ดนตรีไทยในธุรกิจโรงแรม = Thai classical music in hotel business / บงกช ประทีปช่วง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


619ดนตรีกับการเมือง : การอธิบายความเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผ่านดนตรี = Music and politics : explicating the identity of people's alliance for democracy through music / ธนัท รักษาญาติ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


620ดนตรีกับการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกะเหรี่ยงโป : กรณีศึกษากะเหรี่ยงโปบ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี = Music and ethnic identity construction of the PWO Karen : a case study of PWO Karen in Bowee village, Tanowsri sub-district Suanpaung district, Rachaburi province / วาทิตต์ ดุริยอังกูร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


621ดนตรีของคนตาบอดในประเทศไทย : การเรียนรู้และการประกอบอาชีพ = Music of the blind in Thailand : learning and practice / พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


622ดนตรีบาทวิถีในกรุงเทพมหานคร = Street music in Bangkok / ธีวินท์ ห้วยหงษ์ทอง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


623ดนตรีผสม สังคีตสัมพันธ์" : กรณีศึกษาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ = Related music "Sangkheat Samphan" : a case study of The Public Relations Department Band / กัณณพนต์ โยธินชัชวาล"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


624ดนตรีสำหรับการต่อสู้ป้องกันตัว : มวยไทยและอาวุธโบราณ = Music for fighting : Thai boxing and ancient weapons / ศุภกิจ จารุจรณ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


625ดุทูหล่า ในพิธีเรียกวีหล่าของชาวกะเหรี่ยงโป : กรณีศึกษากะเหรี่ยงโป บ้านเกาะสะเดิ่ง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี = Duthula in soul calling ceremony : a case study of Pwo Karen in Kosadeang village, Laiwo sub-distric, Sangaburi distric, Kancanaburi province / โกวิท แก้วสุวรรณ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


626ตุ๊บเก่ง : ดนตรีพิธีกรรมงานศพบ้านป่าแดง จังหวัดเพชรบูรณ์ = Tubkeng : music in funeral at Ban Pa-daeng Petchaboon province / ประทีป นักปี่
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


627เตือน พาทยกุล ศิลปินแห่งชาติ : ชีวประวัติและผลงาน = Tauen Phattayakul A Nationnal Artist : biography and success / บำรุง พาทยกุล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


628แตรวงชาวบ้านกับการรับใช้สังคม : กรณีศึกษาคณะถนอมศิลป์ = Social services of the folk brass band : a case study of Thanormsilapa brass band group / สุดแดน สุขเกษม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


629ทองคำ" วัตถุมีชีวิตในพิพิธภัณฑ์ = Gold and its life in Thai museum / สุมิตรา ทองเผือก"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


630ทะแยมอญ : วัฒนธรรมการดนตรีของชาวมอญชุมชนวัดบางกระดี่ = Thayae Mon : cultural music of Mon in Watbangkradee community / ชโลมใจ กลั่นรอด
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


631ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อภาพยนตร์โฆษณาที่ผู้บริหารองค์กรเป็นผู้แสดงนำ = Customer attitudes towards CEO's appearing in their own product advertising / พึงใจ ติณสูลานนท์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


632น้ำหม้อและน้ำต้นในวิถีชีวิตของชาวล้านนา : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Nummor and Numton in Lanna culture : a case study in Chiangmai province / ณัฎฐวี ทศรฐ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


633นิตยสารพิพิธภัณฑ์ต้นแบบสำหรับวัยรุ่น = A prototypical museum magazine for teen agers / ยุวดี ศรีห้วยยอด
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


634นิทรรศการในสยาม ระหว่าง พ.ศ. 2425-2475 = Exhibitions in Siam during 1882-1932 / ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


635เนื้อหารายการวิทยุชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดตรัง = Community radio program contents in Munag district, Trang province, Thailand / ชรินรัตน์ สมโลก
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


636แนวทางการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี = A proposal in the presentation of exhibits at the National Musemu of Royal Barges / ราตรี บัวประดิษฐ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


637แนวทางการจัดนิทรรศการโปสเตอร์หนังไทยในหอภาพยนตร์แห่งชาติ = A proposal of exhibition on Thai movie posters at The National Film Archives / วรพรรณ สังขเวช
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


638แนวทางการจัดพิพิธภัณฑ์บ้านศิลปินชิต เหรียญประชา = A proposal to establish the historic house of Chit Rienpracha as a museum / ศันสนีย์ อินทรประสิทธิ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


639แนวทางการดำเนินงานของคลังสะสมผ้าติลลิกีแอนด์กิบบินส์ กรุงเทพมหานคร = Approach to the operation of The Tilleke & Gibbins Textile Collection, Bangkok / วิภาวี ติยเวศย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


640แนวทางการออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์เรื่องประวัติศาสตร์การต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย = A design approach for a museum exhibition on the history of fighting between the government and communism in Thailand / ไชยวิชญ์ กิตติพิทยางกูร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


641แนวทางกาศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรมเพื่อจัดทำพิพิธภัณฑ์บ้านบุคคลสำคัญ : กรณีศึกษา วังสาเกในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม = A cultural study establishing guidelines for historic house museums : a case study of Prince Prachaksilpakom's Sa-Ke Palace / วดี โภคศิริ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


642บทบาทเกษตรกรกับการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน : กรณีศึกษานายเคียง คงแก้ว บ้านเขาคราม ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง = The roles of farmer in sustainable agricultural development : a case study of Mr. Khieng Khongkaew, Bankhaokhram, Banna subdistrict, Srinakharin district, Phathalung province/ ชม อินนุรักษ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


643บทบาทและหน้าที่ของเพลงตระไหว้ครูในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย = Role and function of Phleng Tra Wai Khru in the Wai Khru ceremony in Thai classical music / นัฐพงศ์ โสวัตร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


644บทบาทของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์กับการปลูกฝังคุณธรรม = The role of the Buddhist Sunday School on virtuous development / พระสฤษดิ์ นาคสุวรรณ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


645บทบาทของกลุ่มเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = The role of youth group in natural conservation at Huaysat Yai, Hua Hin district Prachuabkherekhan province / กมลทิพย์ ชนะกานนท์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


646บทบาทของท้องถิ่นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนกรณีศึกษา : ชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี = The participatory role of the locals for sustainable development of touristic area : a case study at Cha-am beach, Cha-am district, Phetchaburi province / ธเนศ ศรีสถิตย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


647บทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ = Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives roles in community development : a case study of Khao Kram community Muang district Krabi province / กฤษดา ด้วงนอก
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


648บทบาทของผู้บริหารกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The role of administrator in private vocational school public relations in the Northeast / ฐานันทิยา ไชยเศรษฐ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


649บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนที่พูดภาษาเขมรถิ่นไทยกรณีศึกษา : หลวงพ่อเม้า อิสฺสโร วัดป่าเลไลย์และเครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์ = The role of sangha in Northern Khmer community development : a case study of Ven. Mao Issaro, Watpalelai and his network in Buriram province / พระมหาบุญเกิด มะพารัมย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


650บทบาทของพระสงฆ์กับการรักษาสุขภาพ : กรณีศึกษาพระครูจันทคุณวัฒน์ วัดนํ้าวน ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี = The role of the sangha in health care : a case study of Phrakhrucanthakhunawat, Watnamwon, Bang-due subdistrict, Muang district, Pathumthani province / พระมหาธานี นันทวิสาร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


651บทบาทของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในระดับมัธยมศึกษากรณีศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร = The role of museums and the study of local history in secondary school : a case study in Kamphaengphet province / ธีรศักดิ์ วิเศษชัยนุสรณ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


652บทบาทของมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำกับการสงเคราะห์พัฒนาสังคม = The role of Ven. Luang Pho Wat Paknam Foundation on social welfare and development / พระมหาธรรมจริยา เครื่องทิพย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


653บทบาทของวัดในเขตกรุงเทพมหานครในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ = The role of the buddhist temple in Bangkok in alcoholic beverage control / พระมหาวิชา กมลภา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


654บทบาทของวัดกับชุมชนเมืองในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร = The roles of the Buddhist monastery in the urban community in Bang-Rak district, Bangkok / พระมหาทนงชัย บูรณพิสุทธิ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


655บทบาทของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร = Professor Silpa Bhirasri's influential role in the organizational culture of Silpakorn University / สโรชา เกสโร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


656บทบาทของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาในภาคใต้ = The roles of university radio stations in southern region / วีระชาติ สุขสุวรรณ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


657บทบาทของสมาคมวิชาชีพดนตรีของไทย = Role of musical profession association of Thailand / สุชาติ แสงทอง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


658บทบาทของสมาชิกหลักของครอบครัวในสังคมชานเมืองที่มีต่อเพศศึกษาของวัยรุ่นไทย : กรณีศึกษาชุมชนศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม = Role of main members of sub-urban families on sex education of Thai teenagers : a case study of Salaya community Phutthamonthon district, Nakhonpathom province / ปริย นามาลา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


659บทบาทของหอศิลปะแห่งชาติในการเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย = The role of the National Art Galleries in exhibiting contemporary art in Thailand
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


660บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขของชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี = The role of the subdistrict administrative organization about public health development : a case study of Ko-Kred subdistrict, Pak-Kred district, Nonthaburi / สมฤดี ลิมป์รัชตวิชัย
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


661บทบาทผู้หญิงในฐานะผู้ให้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังของครอบครัว = Women's role as the caregiver of chronic illness patient in the family / นิลรัตน์ วัชราภิชาต
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


662บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The role of Buddhist monks in rural development in Northeasten of Thailand / พระมหาชูศักดิ์ น้อยสันเทียะ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


663บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบทศึกษากรณี : พระเทพสีมาภรณ์กับการพัฒนาชนบทในจังหวัดนครราชสีมา = The role of Buddhist monks in the rural development : a study of venerable Phrathep Simaphon with the rural development in Nakhonratchasima province / พระมหาไพสิทธิ์ สัตยาวุธ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


664บทบาทวัดในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดลาดเป้ง ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม = The role of the buddhist monastery in the community development : a case study of Watladpeng Nangtakhean district Samutsongkhram province / พระครูพิศาลสมุทรกิจ (แสงทอง)
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


665บทบาทศูนย์วัฒนธรรมบ้านภูไทในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมภูไทเรณูนครท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม = Ban Phuthai cultural center : its roles of preserving and publicsing Phuthai Renu-Nakhon in the time of cultural change / สิริยาพร สาลีพันธ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


666บทบาทสตรีกับการพัฒนาธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มแชมพูสมุนไพรบ้านท่าทราย หมู่ที่ 1 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท = The roles of women on business community development : a case study herbal shampoo group at Ban-tha-say tambonbangluang amphoes sapphaya, Chainat province / ลัดดา ผิวเณร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


667บทบาทหมอพื้นบ้านทางด้านสุขภาพจิตชุมชน : กรณีศึกษาหมอธรรมบุญ นานวล บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด = The role of folk healer on ethno-psychiatry : a case study Mo-Tham Bun Nanuan Ban Donsamphan Thahadyaw sub-district Phosay district Roi-et province / สุภาพร อาจเดช
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


668บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตชานเมืองกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม = The role of local government at urban area : a case study of Khlongyong subdistrict, Phutthamonthon district, Nakhonpathom / ศศิกาญจน์ จินตวรรณ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


669บทวิเคราะห์พัฒนาการของพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2417-2477 จากเอกสารกองจดหมายเหตุแห่งชาติ = An analysis of the development of museums in Thailand, 1847-1934 A.D. / จักรฤทธิ์ อุทโธ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


670บริบทการเกิดและการเปลี่ยนแปลงเพลงเรือลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี = The conyext emegence and change of Pleng Rua" in Phetchburi River Basin / ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


671บ้านโสมส่องแสง : การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยของครูมนตรี ตราโมท = Ban Som Song Sang : The transmission of Thai musical culture of Kru Montri Tramod / สุวิวรรธ์น วัฒนทัพ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


672บ้านดำ ภาชนะห่อหุ้มจิตวิญญาณของถวัลย์ ดัชนี = Baandam" the historic art museum of the National Artist Thawan Duchanee / ดอยธิเบศร์ ดัชนี"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


673ปรากฏการณ์ ขุนอิน" : การสร้างความหมายและการบริโภคภาพลักษณ์ในวัฒนธรรมสมัยนิยม = "Khun In" phenomenon : the meaning construction and consumption in popular culture / นิธิฤทธิ์ กั้นเขตต์"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


674ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์ต่อการเป็นโรคพยาธิปากขอในภาคใต้ : กรณีศึกษาบ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช = Cultural factors related to hookworm disease in Southern Thailand : case study in Ban Si Yak Wat Not, moo 5, tambon Phothong, ampher Thasala, Nakhonsithammarat province / ณรงค์ อาจสมิติ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


675ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี = The factors related to attitudes of village committee members involved in the poverty problem solving project : a case study in Udonthani province / จุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


676ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่ของผดุงครรภ์โบราณชาวมุสลิมในงานอนามัยแม่และเด็ก : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดระนอง = The factors influencing the survival of the traditional Muslim birth attendant in maternal and child health work : a case study in a village of Ranong province / ขวัญชัย เกิดบางนอน
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


677ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาวะผู้นำสตรีในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ = The factors influencing the acceptance of women's leadership in print and other media industry / ศิรินทร์พร สุรบูรณ์กุล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


678ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์บทภาพยนตร์ไทยของผู้เขียนบทภาพยนตร์ พ.ศ. 2538-2542 = Essential factors in creating Thai motion picture script writing for Thai scriptwriters 1995-1999 / มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


679ปัญหาและวิธีการแก้ไขการแปลบทภาพยนตร์อะนิเมชั่นเรื่อง Shrek" เป็นบทบรรยายภาษาไทย = Problems and solutions in translating the animation "Shrek" for Thai subtitles / ชุติภรณ์ จิรนันท์สุโรจน์"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


680ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ใช้ในการแปลวรรณกรรม เรื่อง The English Patient เป็นภาษาไทย = Problems and solutions in translating the novel : The English Patient into Thai / รสิกา สวนสม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


681ปี่ใน : กระบวนการถ่ายทอดสำนักครูเทียบ คงลายทอง = Peenai : Pipe teaching process of master Thiap Konglaithong School / สำเนา เปี่ยมดนตรี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


682ปี่ภูไท (ผู้ไทย) บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ = Phuthai pipe in Kudwa village, Kudwa sub-district, Kuchinarai district, Kalasinth province / พงค์ธร พันธุ์ผาด
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


683ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนบ้านอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ = The impact of tourism on the Ao-Nang community, tambon Ao-Nang, Muang district, Krabi province / พงษ์ศักดิ์ หนูเนื้อ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


684ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจสนามกอล์ฟที่มีต่อชุมชนชนบท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี = The impact of the golf business on a rural community in Cha-Am district Phetchaburi Province / ฐิติมา ตะโกพร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


685ผลกระทบจากการจัดการท่องเที่ยวต่อสังคมและวัฒนธรรมชาวผู้ไทย บ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ = The effect of tourism management on society and culture of Phu-Thai : a case study at Bankhokkong TambonKutwa Amphoe Kuchinaray Karasin province / เริงวิชญ์ นิลโคตร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


686ผลงานเพลงของพร ภิรมย์ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา = Porn Pirom's Thai folk song in relation to Buddhism / ประชุม บุญน้อม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


687ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวในวิถีชีวิตชาวมอญ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี = Rice-based products in the way of life of the Mon in Sam Khok district, Pathum Thani province / นิคม บางจริง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


688ฝู่หลู แคนน้ำเต้าของชาวลีซู : กรณีศึกษาบ้านดอยล้าน ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Fulu, Lisu's mouth organ : a case study of Doilan village, Wawee subdistrict, Maesuay district, Chiangrai province / ช้างต้น กุญชร ณ อยุธยา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


689พฤติกรรมและแรงจูงใจการใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊ค = Behaviour and motivation in the use of facebook / มนฤดี พงศ์พุทธชาติ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


690พฤติกรรมและผลกระทบด้านสุขภาพของเด็กอ้วนในเมืองหลวง = Consequences of obesity and health behavior of obese children, Bangkok metropolitan / เขมณัฏฐ์ เชื้อชัย
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


691พฤติกรรมการใช้ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อสื่ออินเทอร์เน็ตในอาชีพมัคคุเทศก์ = Usage behavior, uses and gratifications to internet in the tourist guide profession / เทอด อยู่จุ้ย
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


692พฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองของคนหูหนวกในกรุงเทพมหานคร = Political communication behavior of deaf Thais in Bangkok / ดิษยนันท์ เพชรผ่องใส
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


693พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้หญิงอาบอบนวดในเขตกรุงเทพมหานคร = Smoking behavior of women working in massage parlours in Bangkok / นิตยา ร่มรื่น
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


694พฤติกรรมก้าวร้าวในรายการประเภทละครและภาพยนต์ทางโทรทัศน์ = Agressive behavior in dramatic programs on televison / ประไพรัตน์ วีระพงศ์เศรษฐ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


695พฤติกรรมของมารดาชาวพม่าในการดูแลบุตรอายุตํ่ากว่า 5 ปี เมื่อป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง : กรณีศึกษาชุมชนแออัดชาวพม่าในจังหวัดระนอง = Health behaviors of Burmese mothers when children under five years have diarrheal disease : a case study in a congested, Burmese area of Ranong province
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


696พฤติกรรมสุขภาพของชาวซาไก : กรณีศึกษาบ้านซาไก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา = Health behavior of the Sakais : a case study of Ban Sakai, moo 3, tambon Banrae, amphoe Tanto, Yala province / วีรวัฒน์ สุขวราห์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


697พัฒนาการและกระบวนการผลิตและเผยแพร่ข่าวสั้นวิทยุกระจายเสียงในสังคมไทย = Development and process of production and distribution of short news in Thai society / สมปราชญ์ คำชาตา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


698พัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ไทย : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ = The development of Thai museum : a case study of the national museum / วิเชียร วิไลแก้ว
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


699พิธีแต่งงานล้านนา : ภาพสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม = Lanna wedding ceremony : the reflection of cultural identity / พัฒน์กานต์ จันทนา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


700พิธีรำผีเนื่องในงานศพของชาวมอญพระประแดง = Pitee Rumpee is normally performed at Mon funeral ceremony in Phrapradaeng / สุรินทร์ ทับรอด
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


701พิธีวางศิลาฤกษ์ของสังคมไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา(พ.ศ. 2531-2542) = Stone laying ceremony in Thai society in the past decade A.D (1988-1999) / ฉัตรชัย ปิ่นเงิน
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


702พิพิธภัณฑ์ในฐานะของศิลปะในการนำเสนอ = Museum as an art of presentation / สรรเสริญ สันติวงศ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


703พูนพิศ อมาตยกุล : ชีวประวัติและผลงาน = Poonpit Amatayakul : the biography and works on Thai music / อนุรักษ์ ก้านจันทร์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


704เพลงเถา : ศึกษาวิเคราะห์บทร้อง = A study and analysis on lyrics of Phleng Thao / ศรีเวียง ไตชิละสุนทร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


705เพลงโคราช : การศึกษาทางมานุษยวิทยาการดนตรี = Pleng Korat : an ethnomusicological study / พชร สุวรรณภาชน์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


706เพลงในบทละครเรื่องเงาะป่า ตอนแต่งงาน = Song in Lakhon Ngaw-pa : wedding part / คมสัน มหิงษ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


707เพลงกล่อมลูกโคราช = Korat Lullaby / องอาจ สายใยทอง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


708เพลงกล่อมลูกภาคเหนือ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Northern Thai lullaby : a case study of Chiang Mai province / เบญจา หงษ์ทอง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


709เพลงกล่อมลูกภาคกลางบ้านปากลัด ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม = Central Thai lullaby of Ban-Paklat, Khlong Khoen subdistrict, Maung district, Samutsongkhram province / ดวงเดือน หลงสวาสดิ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


710เพลงขับสายแปงของลาวโซ่งบ้านดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี = Khubsaipeng song of Lao Song at Donmanow village, Songpeenong district, Suphanburi province / อัศม์เดช จารุโสภณ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


711เพลงทยอยใน 3 ชั้นในมุมมองสัญวิทยา = The semiology of Pleng Thayoynai Samchan / กิตติ คงตุก
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


712เพลงปฏิพากย์ : วัฒนธรรมการดนตรี และภาพสะท้อนทางสังคมของชาวตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ = Patiphak songs : music culture and social reflections of the people at Khaothong subdistrict, Phayuhakheree district, Nakhonsawan province / กฤษณา แสงทอง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


713เพลงปลุกใจของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ = Major General Luang Vichitwathakarn's songs of encouragment / ประจักษ์ สังเกตุ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


714เพลงปี่ฉุยฉาย : การวิเคราะห์ทางดนตรีวิทยาและภาพสะท้อนแห่งความงาม = Phleng Pee Chui Chai : analysis of musicology and inflection of beauty / ปี๊บ คงลายทอง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


715เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ : กรณีศึกษาวิเคราะห์ทำนอง = The music of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej : a case study melody analysis
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


716เพลงพื้นบ้านตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย = Folksong from Wangluek subdistrict, Srisamrong district, Sukhothai province / ศศิธร นักปี่
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


717ฟาสต์ฟู้ด : การบริโภคแบบใหม่ในสังคมไทย = Fastfood : a new style of Thai consumer / สุนิสา พิลาสกุล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


718ภาพลักษณ์ของแพทย์ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร = Image of doctors at Ban Phaeo hospital / ปิยะธิดา นาคะเกษียร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


719ภาพลักษณ์ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลในสายตานักศึกษา = Images of Resarch Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University in students' perspective / มนัสนันท์ ภัทรเทียนธรรม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


720ภาพลักษณ์ด้านการพัฒนาประเทศของทหารผ่านพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ = The military's image on national developmet as portrayed through the Royal Thai Army Museum Honor of His Majesty The King / ตฤษณา โสรัจจ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


721ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย = Cultural reflections in Thai classical, music homage ceremony / ชิงชัย วิชิตกุล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


722ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมไทยผ่านเพลงไทยสากลหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 - พ.ศ. 2500 = The reflection of Thai culture and society through popular songs after the Second World War-1957 / พรรณี ปรัชญาบำรุง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


723ภาษาแสลงในภาษาไทยกรุงเทพฯ = A study of Slang in contemporary Bangkok Thai / สมใจ เสรีวงศ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


724ภูมิคุ้มกันชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนผู้ประกอบอาชีพน้ำตาลมะพร้าว บ้านสวนทุ่ง ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม = Social immunity in concordance with sufficiency economy philosophy : A case study of a community producing coconut-palm sugar at Suanthung village, Khlong Kheun sub-district, Muang district, Samut-Songkhram province, Thailand / จิตรานนท์ นนทเบญจวรรณ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


725ภูมินิทัศน์วัฒนธรรมเมืองบางกอก : มุมมองจากสะพานพุทธถึงชุมชน = Bangkok cultural lanscape : From memorial bridge to communities / จุฑารัตน์ เหลืองสง่างาม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


726ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทยถิ่นจังหวัดพิจิตร = Linguistic geography of Thai dialectal vocabulary in Phichit / อุทุมพร จุลคีรี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


727ภูมิศาสตร์ภาษาไทยถิ่นในจังหวัดชัยภูมิโดยใช้ระบบวรรณยุกต์ = A Thai dialect geography in chaiyaphum province : a tonal study / ไสวย สว่างวรรณ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


728ภูมิศาสตร์ภาษาไทยถิ่นในจังหวัดสระบุรี : การศึกษาโดยใช้คำศัพท์ = Linguistic geography of the Thai dialects in Saraburi : a lexical study / ประภัสสร มลิวัลย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


729มโหรีเขมร : วิเคราะห์เฉพาะกรณีบ้านสะเดา กิ่งอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ = Mahori Khmer : a case study of Ban Sadao Plabplachai Sub-District Buriram province Thailand / วิโรจน์ เอี่ยมสุข
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


730มาตรการภาษีในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น = Taxation measures in the management of local museums / ชนน์ชนก พลสิงห์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


731มานุษยวิทยาการดนตรี : กรณีศึกษาบ้านบางลำภู = Ethnomusicology : a case study Banbanglampoo / ณรงค์ เขียนทองกูล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


732มายาคติในโฆษณาครีมหน้าขาวสำหรับผู้หญิงของไทยปี 2550 = Myth in Thai whitening advertising for women in 2007 / อุไรวรรณ รัตนพันธ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


733แมลง : การศึกษาทางมานุษยวิทยาโภชนาการ = Insect : a nutritional anthropological study / กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


734ยาดองเหล้าในมิติทางการแพทย์และสังคมวัฒนธรรม = Traditional Thai alcoholic extracts in medical and socio-cultural perspectives / อมรา บาลยอ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


735ย่ำขาง การรักษาแบบพื้นบ้านล้านนา : กรณีศึกษาหมอสำราญ มาฟู อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย = Yum-Khang Lanna traditional healing : a case study of Moh Sumran Mafoo Padad district, Chiangrai province / กันยานุช เทาประเสริฐ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


736ยุทธศาสตร์การอยู่รอดของแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่ากรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = Survival strategies of migrant workers from myanmar : a case study in Bangkok, Thailand / บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


737รองเง็ง : ระบำและดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย = Rong-Ngeng : music and folk dance in the South of Thailand / ประภาส ขวัญประดับ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


738ระดับการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต = Saving group development ranking / ปัทมา น้องสินธุ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


739รัฐกับการลงทุนทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณีงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี = Government and the investment of culture : a case study of the candle festival in Ubon Ratchathani province / บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


740รูปแบบการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์แนวผสมผสาน (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา = Model for child participation in scientific experiment (scientific-cultural approach) at Science Center / อรวรรณ ชนะพลไกร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


741รูปแบบหน้าที่และการผลิตดนตรีประกอบภาพยนตร์ไทย : กรณีศึกษาระหว่างปี พ.ศ.2516-2534 = Form, function and processing of music on Thai films : case study in 1973-1991 / เกษมสันต์ พรหมสุภา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


742รูปและกลวิธีการสื่อความหมายในเพลงที่ประพันธ์คำร้องโดยสุรักษ์ สุขเสวี = The form and communicative strategy in Thai popular song lyrics by Surak Suksaewee / ใจคนึง ติณสูลานนท์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


743เรือมมะม้วด : ทางเลือกในการจัดการสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-เขมร = Reum Ma-Muad : The alternative health management of the Thai-Khmer ethnic group / ธีราภรณ์ น่ำทอง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


744โรคเบาหวานในเชิงทฤษฎีการแพทย์แผนไทย = Diabetes mellitus in Thai traditional medical aspects / วิไล วิวัฒน์ชาญกิจ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


745โรงเรียนดนตรีเอกชน : การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอน = Private school of music : a study of learning and teaching problems / วรรณเทพ หาญกล้า
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


746ละครแก้บนหลวงพ่อพุทธโสธร = Dance drama as votive offering to Luang Pho Buddhasothorn / จินตนา ธรรมสุวรรณ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


747ละครชาตรีแก้บนหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี = Chatri Dance Drama as votive offering to Luang-pho-Saksith, Maha-That-Wara-Wihan Temple, Phetburi province / วันชนะ ฤกษ์สมุทร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


748ลักษณะคำซ้ำในภาษาจีนแต้จิ๋ว = Reduplication in Tae-Tsiw Chinese / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


749ลักษณะคำซ้ำในภาษาลานนา = Reduplication in Lanna / สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
Abstract  pdf

750ลักษณะทางวัฒนธรรมของชาวสยามในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย : กรณีศึกษาหมู่บ้านคลองใหม่ ตำบลจิตรา อำเภอกูบังปาสู รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย = The culture of the Siamese in a northern Malaysian state : a case study of Klongmai village,Chitra, Kubang Pasu district, Kedah, Malaysia / พระสมชาติ ศรีรักษา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


751ลักษณะภาษาไทยพวนที่จังหวัดสุพรรณบุรี = The structures of Thai Phuan at Suphanburi province / รัชนี ศรีสุวรรณ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


752ลักษณะภาษาของข้อความสั้นภาษาไทยที่กลุ่มวัยรุ่นใช้ทางโทรศัพท์มือถือ = Characteristics of teenagers' Thai short messages on mobile phone / เจตนา จันทร์มโน
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


753ลาบจิ๊น : บทบาททางสังคมและวัฒนธรรมกรณีศึกษาหมู่บ้านสันหลวงเหนือหมู่ 10 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Social and cultural role of Laapcin" : a case study at Sanluang Nua village moo 10 tambol Chanjavatai amphoe Maechan Chiangrai province / รัตนา พรหมพิชัย
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


754ลีลาภาษาโฆษณาในวิทยุกระจายเสียง : การวิเคราะห์แนวภาษาศาสตร์เชิงสังคม = Styles of advertising language in radio broadcast : a socialinguistic analysis / สายรุ้ง จรัสดำรงนิตย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


755โลกทัศน์การจัดการน้ำของชุมชนไทยมุสลิมบ้านสุเหร่าลำรี = World view in water management of Thai muslim community, Baan Surao Lumree / อรรถวุฒิ หมัดโรจน์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


756วงเครื่องสายผสมออร์แกน : กรณีศึกษา วงวัชรบรรเลง = Thai string and Organ ensemble : a case of Vajjarabanleng
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


757วงโยธวาทิตกองทัพเรือ = The Royal Thai Navy Military Band / อนุรักษ์ บุญแจะ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


758วงกลองแขก : วงปี่กลองในพระราชพิธีไทย = Wong klong khaek : wong pee klong in the royal Thai ceremony / สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


759วงดนตรีเจริญ : ปี่พาทย์มอญของจังหวัดปทุมธานี = Dontricharoen : Mon ensembles of Phathumthani province / สมเกียรติ หอมยก
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


760วงดนตรีคุณพระช่วยออร์เคสตรา : บทบาทต่อรายการโทรทัศน์คุณพระช่วย = Khunprachuay orchestra : functions for Khunprachuay television program / วิริยา แสนเยีย
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


761วงตกเส้ง : ดนตรีแห่ในวิถีชีวิตของชาวลำปาง = Tokseng : a processional music in the way of life of Lampang people / ณรงค์ สมิทธิธรรม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


762วงปี่ไม้แมน : ดนตรีในพิธีเสนของชาวลาวโซ่ง ในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี = Wong Pi Mai Man : music in Sen ceremony of Lao Song at Kaoyoi district, Petchaburi province / อัมรินทร์ แรงเพ็ชร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


763วงมังคละในจังหวัดพิษณุโลก = Mangkhala ensemble in Pitsanulok province / สันติ ศิริคชพันธุ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


764วงศาวิทยาของเพลงลาวแพน = The genealogy of Lao Pan music / เชาวน์มนัส ประภักดี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


765วังสวนกุหลาบ : แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปะการละครชาววัง = Suan Kularb Palace : The learning center of history and dramatic arts / พิศมัย ไพรีระย่อเดช
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


766วัจนสารและอวัจนสารในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ปรากฏบนเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย = Verbal and non-verbal for promoting ecotourism on website Torism Authority of Thailand / สุธาสินี พ่วงพลับ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


767วัฒนธรรมการสืบทอดวงปี่พาทย์มอญในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี = Cultural transmission of Pipatmon in Muang distric Supanburi / รังสรรค์ บัวทอง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


768วิเคราะห์เปรียบเทียบการแปลนวนิยายเรื่อง สะพานนี้มีความรัก ของเสรี ปิยะฉัตรกับเรื่อง รักนี้ชั่วชีวิต ของ บุญญรัตน์ จากฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง The bridges of madison county = A comparative analysis of the two Thai translations of The Bridges of Madison County by Saree Piyachat and Boonyarat / มยุรฉัตร เอี่ยมกุล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


769วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้คำของคนสามระดับอายุในภาษาไทยโซ่ง = An analysis of lexical change among three generations in Thai song dialect / อัญชุลี บูรณะสิงห์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


770วิเคราะห์งานดุริยางคศิลป์ที่ใช้ประกอบการเทศน์มหาชาติ = The music analysis of Desana Mahachat / บุญตา เขียนทองกุล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


771วิเคราะห์หน้าทับตะโพนและกลองทัดของเพลงชุดโหมโรงเย็น = The analysis of the rhythmic patterns of taphon and klongthad of the evening prelude suite / ธำนุ คงอิ่ม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


772วิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของชายขายบริการในพัฒน์พงษ์ = Life styles and health behavior of male prostitutes in Patpong area / ประกอบ ศรีวัจนะ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


773วิถีชีวิตของเกษตรกรชานเมืองภายหลังการขายที่ดินทำกิน : กรณีศึกษาบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Suburban farmers'way of life after land selling : a case study in Ban Nonmuang mu 3 Tambon Sila, Amphoe Muang, Khonkaen Province / ธวัชชัย เพ็งพินิจ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


774วิถีชีวิตของแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ = Life and knowledge about AIDS in the HIV infected mothers / นภา เชยสวรรค์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


775วิถีชีวิตของแรงงานก่อสร้างอีสานในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง = Life style of Isan construction workers in Bangkok : a case study construction area in Ramkamheang / ธัชดนัย สิทธิศาสตร์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


776วิถีชีวิตของชาวชุมชนใต้สะพานคลองเปรมประชากรเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร = The way of life of people in Khlong Premprachakon under-bridge settlement community Catucak district Bangkok / ดวงใจ สุนันทการกิจ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


777ศักยภาพในการพึ่งตนเองของชุมชนชนบทไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร = Potentiality for self-reliance of a Thai rural community in the northeast : a case study of Samkha community, Khampalai sub district, Muang district, Mukdahan province / พระมหายุทธนา ศิริวรรณ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


778ศักยภาพของพระสงฆ์ในการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชนบท : กรณีศึกษา โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ = The potential of monks in organizing education for children and juveniles in rural areas : a case study of KhuKhan Ratbamrung school, Khukhan district, Si-Sa-Ket province / พระมหาไตรวิชช์ จอมวงศ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


779ศิลปะกราฟฟิติ : พื้นที่และการสร้างความเป็นชายของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร = Graffti : Space and masculinity construction of adolescents in Bangkok, Thailand / รัตนา หาญสวัสดิ์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


780ศึกษาเกษตรกรชาวสวนอาชีพผลิตน้ำตาลมะพร้าวกรณีศึกษาเกษตรกรชาวสวน ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม = A study coconut sugar of farmers : a case study of coconut sugar of farmers in Bangkhae subdistrict Amphawa district Samutsongkhram province / ถวิล ทองสิน
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


781ศึกษากลวิธีการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนกรณีศึกษาบ้านท่าวังไทร ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา = The strategies of consciousness and participatory conservation of community forest : a case study of Ban Tha Wang Sai, Tombon Wangmi, Amphoe Wangnamkhiew, Nakhonratchasima province / เสาวลักษณ์ กุศลทรามาส
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


782ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอาชีพของเกษตรกรบ้านหัวถนน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี = A study of the factors having effected and changed agriculturists' professional life at Ban Huathanon Mu 6 Nongmu sub-district, Wihandang district, Saraburi province / สาวิตรี แก้วเหล็ก
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


783ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี = The study on the factors affecting the operations of Child Development Centers : a case study of tambon Khung Phayom Child Development Centers at Ban Pong district of Ratchaburi province / สถาพร จินดาเดช
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


784ศึกษาภูมิปัญญาการทำเครื่องทองลงหินในชุมชนบ้านบุ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร = A study of wisdom in stone - polished bronze the making of the Ban Bu community, Subdistrict Siriraj, District Bangkoknoi, Bangkok (Metropolitan) / จิราพร อาจเจริญ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


785ศึกษาวิถีชีวิตของศิษย์วัดในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of aramika's way of life in Bangkok / พระมหานิวัฒน์ คำ เรือง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


786สตรีไทยกับศัลยกรรมเสริมความงาม = Thai women and cosmetic surgery / อริยา อินทามระ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


787สถานภาพภายหลังการแต่งงานของสตรีเผ่าม้ง กรณีศึกษา บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ = The post-marital statuses of Hmong women : a case study of Ban Thapboek, Wangban Sub-district, Lomkao District, Phetchabun Province / ธงชัย ศรีเมือง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


788สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการผลิตบุคลากรการแพทย์แผนไทยในภาคกลาง : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย = Training of Thai traditional healers in central Thailand : public health policy implications / รพีพรรณ จันทนลาช
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


789สังคมและเศรษฐกิจชุมชนปากข้าวสารอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี : กรณีศึกษากลุ่มทำครกหิน = The socio-economic study of Pakkhaosan community, Muang district, Saraburi province : a case study of a stone mortar production group / ชูใจ สหัสดี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


790สำนวนและสำนวนเปรียบเทียบทางการเมืองของกลุ่มนักหนังสือพิมพ์ในยุค รสช. = The political idioms and metaphor in journalistic writing (in N.P.C. ages) / โดย เทียมดาว อินทรบุตร
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


791สำนวนที่ใช้ในวงการกีฬามวยจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารมวย = Idioms in Boxing from Newspapers and Boxing Magazines / ณัฏฐิการ์ แสงคำ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


792สำนวนภาษาไทยถิ่นอีสาน (อุบลราชธานี) = The idioms of northeastern Thai dialect (Ubonratchathani) / วีระพงศ์ มีสถาน
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


793สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะกรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร = Art exhibition brochure : a case study of National Gallery Chao-Fah Rd. Bangkok / พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


794เสื่อจันทบูร : กรณีศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม หมู่บ้านบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี = Chanthaboon mat : cultural anthropological case study of Bangsakao village, Laemsingha district, Chanthaburi province
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


795หญิงบริการทางเพศ : กรณีศึกษาสถานการณ์โรคเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Prostitutes : a case of HIV infection in Chiangmai province / นิตยา ระวังพาล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


796หนังตะลุงแก้บนในจังหวัดเพชรบุรี : กรณีศึกษาคณะ ว. รวมศิลป์ = Talung shadow play for making a votive offering in Phetchaburi province : a case study of V. Ruam-Silp band / ทรงฤทธิ์ ศรีสารคาม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


797หนังตะลุงคณะจรัส ชูชื่น : การศึกษาทางมานุษยวิทยาการดนตรี = Shadow play Nang Talung" of Chart Chuchuen Group : an ethnomusicological study / นภดล ทิพย์รัตน์"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


798หมอลำซิ่ง : กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีของหมอลำในภาคอีสาน = Mawlam cing : a survival strategy of Isan folk singer / สนอง คลังพระศรี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


799หมาในวิถีชีวิตคนไทย : กรณีศึกษาชุมชนบ้านตรอกแซง = The changing relationship between man and dog in Thai society : a case study of Ban Trok Saeng community / เอนก รักเงิน
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


800หยัด : การศึกษาวัฒนธรรมดนตรีในวิถีชีวิตเมี่ยน (เย้า) = Djat : A musical cultural study in the Mien (Yao) way of life / อุทัยรัตน์ ทิพวัลย์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


801หัตถกรรมพื้นบ้าน : ปลาตะเพียนใบลาน ชุมชนหัวแหลม ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Folk craft : palm-leafed carp of Hualaem community, Tha Wasukri, Pra Nakorn Sri Ayuthaya / ขจรเดช อภิชาติตรากุล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


802แหล่งการเรียนรู้ชุมชนกับการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวชอง = A community learning center and the revitalization of the Chong ethnic / สิริรัตน์ สีสมบัติ
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


803โหวด : เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน = Wode : A folk musical instrument in the northeast of Thailand / เชิดศักดิ์ ฉายถวิล
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


804อาหารมังสวิรัติ : ความเชื่อและพฤติกรรมของผู้บริโภค กรณีศึกษาชุมชนปฐมอโศก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม = Belief and behavior of vegetarians : a case study at Pathom-asoke village, Amphoe Muang, Nakornpathom province / จามรี สุพันธุ์วณิช
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


805อำนาจ และการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมในการศึกษาของกลุ่มชาติพันธุ์บรู = Power and cultural reproduction in education of Bru / ทิพวรรณ พ่อขันชาย
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


806อิทธิพลของทำนองเพลงมอญที่ปรากฏในเพลงไทยสากล = The influence of original Mon melody in Thai pop songs / อาริสา อำภาภัย
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


807อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกที่มีต่อการประพันธ์ทำนองของสมาน กาญจนะผลิน = The influence of Western culture on the modern compositions of Saman Kanchanaphalin / บรรจง ชลวิโรจน์
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


808อิ่นก๋อน : ประเพณีการละเล่นของลาวโซ่ง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี = Ingon : entertainment traditions of the Lao Song at Kaoyoi district, Petchaburi province / พรพิมล ชันแสง
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


update : november 2016