home > e-theses > list of e-thesis >mahidol university international college

Mahidol University International College

2A hedonic price model for brand valuation : a case of the Thai property market = การใช้ตัวแบบเฮโดนิคในการประเมินมุลค่าตราสินค้าสำหรับกรณีศึกษาโครงการบ้านจัดสรรในประเทศไทย / Panida Lertboonnam
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


2A study of factors influencing employee turnover of Thai restaurants in Miami, Florida = การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการหมุนเวียนของพนักงานร้านอาหารไทยในเมืองไมอามี่ รัฐฟลอริดา / Tanawan Ruengvisesh
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


3A study of the portfolio performance correlation between SET and NYSE = กรณีศึกษาความสัมพันธ์ของสมรรถภาพการลงทุนในตลาดหุ้นระหว่าง SET และ NYSE / Sirikarn Suppalertporn
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


4A study on decision-making styles and souvenir shopping attitudes of international tourists in Bangkok = การศึกษารุปแบบการตัดสินใจและทัศนคติในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร / Atjima Sirirak
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


5A study on the determinants of Thai listed firms' capital structure = การลงทุนของบริษัทและข้อจำกัดทางการเงิน : กรณีศึกษาบริษัทในประเทศไทย / Suveera Srijaroen
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


6A traveling salesman problem application with construction heuristics = การประยุกต์ปัญหาเส้นทางเดินของพนักงานขายด้วยวิธีคอนสตรัคชั่นฮิวริสติกส์ / Vilasinee Leowarin
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


7Aggregate production planning for medical devices manufacturing = การวางแผนการผลิตรวมในการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ / Pinyada Sukavathanakul
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


8An assessment of systematic risk : evidence from emerging markets = การศึกษาความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic risk) : ข้อมูลหลักฐานจากตลาดเกิดใหม่ / Kunlatida Suwannarat
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


9An assessment of water-based community tourism development : a case study of Taling Chan floating market = การประเมินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทางน้ำ กรณีศึกษาตลาดน้ำตลิ่งชัน / Sawanya Phromkaewtor
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


10An empirical study of the relationship between social networking and purchasing decision on types of moblie phone = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโซเชียบเน็ตเวิร์ดและการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือประเภทต่าง ๆ / Pasawan Bunruang
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


11Analysing foreign investment flow into Asia emerging stock markets = บทวิเคราะห์การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในตลาดเกิดใหม่ของภูมิภาคเอเชีย / Sujeeporn Setthaphinyo
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


12Applying D system to a local glass manufacturer in Thailand : a case study of PMK-Central Glass Company Ltd. = การประยุกต์ใช้หลักการผลิตแบบโตโยต้ากับอุตสาหกรรมการผลิตกระจกในประเทศไทยโดยใช้กรณีศึกษาจากบริษัทกระจกดีเอ็มเคเซ็นทรัลจำกัด / Buranit Rattanachuen
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


13Assessment of impacts of local tourism development : a case study of Suan Phueng, Ratchaburi, Thailand = การประเมินผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น : กรณีศึกษาอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย / Navarat Anansitthichok
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


14Baby boomers and generation x's perception toward generation y behavior in the workplace : a study of architectural organization = ความคิดเห็นของ Baby boomers และ generation x ต่อพฤติกรรมของ generation y ในสถานที่ทำงาน : กรณีศึกษาบริษัทสถาปนิกและการออกแบบ / Pichaya Chaloeykitti
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


15Board composition and firm performance = ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทต่อผลประกอบการธุรกิจ / Jitlada intarasa-ad
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


16Brand valuation of condominiums in the Bangkok metropolitan area = มูลค่าตราสินค้าของห้องชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Piyaporn Klangjaturavet
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


17Brands and factors affecting serviced apartment rental rate : a case of serviced apartment in Bangkok = ตราสินค้าและปัจจัยที่ส่งผลต่อห้องเช่าพร้อมบริการ สำหรับกรณีศึกษาอาคารที่พักอาศัยให้เช่าพร้อมบริการในกรุงเทพมหานคร / Pakpoom Vipassapan
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


18Capital structure policy : debt ratio and business performance : case of listed companies in Thailand = โครงสร้างเงินทุน : สัดส่วนหนี้สินและผลประกอบการของธุรกิจ กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / Jirawan Phromtawepong
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


19Comparing neural network and autoregressive model for stock market prediction = การเปรียบเทียบตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมและระเบียบวิธีการถดถอยแบบอัตโนมัติสำหรับการคาดการณ์ตลาดหลักทรัพย์ / Sang Mahachassada
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


20Consumer attitudes toward CSR activities of petroleum companies in Thailand = การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อบริษัทน้ำมันชั้นนำในประเทศไทยที่มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม / Krittima Krittayarut
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


21Consumer store choice in clustered grocery locations in an amerging market = ปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการเลือกเข้าร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน / Payurin Sawasdironabhakdi
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


22Consumer decision-making styles of Indian tourist shopping at Chatuchak weekend market in Bangkok-Thailand = รูปแบบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคชาวอินเดียที่ตลาดจตุจักรประเทศไทย / Saowalak Suriwong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


23Consumer willingness to pay for green-label products = ความเต็มใจในการจ่ายของผู้บริโภคต่อสินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว / Tattaya Kosoontararat
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


24Cooperation and antisocial punishment : a public good experiment in Thailand = ความร่วมมือและการลงโทษในสังคม : การทดลองสินค้าสาธารณะในประเทศไทย / Kong Ek-ak
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


25Corporate investment and financial constraints : a case of Thai corporations = การลงทุนของบริษัทและข้อจำกัดทางการเงิน : กรณีศึกษาบริษัทในประเทศไทย / Chanatip Pumhiran
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


26Country of origin and Thai consumer valuation of fruits and vegetables under free trade agreement = การประเมินราคาผักและผลไม้ที่นำเข้าผ่านข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่มีแหล่งกำเนิดต่างกันในไทย / Maneenuch Korbenjawan
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


27Decoding holistic management model at Doi Tung = ถอดรหัสต้นแบบการจัดการแบบองค์รวมของโครงการพัฒนาดอยตุง / Alongkorn Vivattanakulchai
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


28Effect of colors on taxi selection choice of consumers in Bangkok = ผลของสีที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถแท็กซี่สำหรับลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร / Nirot Thanakulpun
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


29Estimation of a hedonic price equation for airlines = การประเมินราคาของสายการบินด้วยวิธีสมการเฮโดนิค / Nat-Rada Ngamprong
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


30An exploratory study on maintaining consistency of brand standards in the expansion of international hotel chains in Thailand = การศึกษาเชิงสำรวจเรื่องวิธีการในการรักษาความสม่ำเสมอในมาตรฐานของแบรนด์ในการขยายตัวของเครือโรงแรมต่างชาติในประเทศไทย / Krid Kusumawalee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


31Exploring Thai and German customers' meal experiences at German restaurants in Pattaya-Thailand = ประสบการณ์การบริโภคของนักท่องเที่ยวชาวไทยและเยอรมันที่ร้านอาหารเยอรมันในพัทยา / Darin Dararuja
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


32Factors influencing hotel rates in Hua Hin and Cha-am areas : a hedonic price approach = ปัจจัยที่มีผลต่อราคาห้องพักของโรงแรมในเขตหัวหินและชะอำ โดยใช้ตัวแบบราคาเฮโดนิคในการศึกษา / Alisa Tongsiri
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


33Factors influencing Thai consumer buying behavior towards online room reservations through online travel agencies = ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ของผู้บริโภคคนไทยผ่านตัวแทนรับจองห้องพักออนไลน์ / Sabaijom Chitpanorak
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


34Globalization, technology and income inequality : new evidence =โลกาภิวัตน์, เทคโนโลยีและความเหลื่อมล้ำทางรายได้ : หลักฐานใหม่ / Chatchai Chordokrak
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


35Idiosyncratic risk of reits in Thailand = ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย / Peerapat Srisukont
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


36Increase supply chain efficiency : a case of sampatuan micro community enterprise = เพิ่มความสามารถของห่วงโซ่อุปทานของโรงสีข้าวชุมชน : การศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สัมปะทวน / Ploypun Khattiyakornjaroon
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


37Inflation forecasting in Thailand using artificial neural network = การคาดการเงินเฟ้อโดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียม / Ladawan Khongdamnern
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


38Korean craze among Thai teens and young adults on product decision = ผลกระทบของกระแสนิยมเกาหลีในหมู่วัยรุ่นไทยต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อของประเทศเกาหลี / Benjamat Chairungmaneedamrong
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


39Model of training transfer to support strategic alignment in the sales function : case study of an international oil company and Thai distributors in the lubricants business = การถ่ายโอนการเรียนรู้ในการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความสอดคล้องทางกลยุทธ์ในฝ่ายขาย : กรณีศึกษาของบริษัทน้ำมันข้ามชาติกับผู้จัดจำหน่ายไทยในธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น / Kongkit Pongudom
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


40Modeling Thailand inbound tourism = แบบจำลองจำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าในประเทศไทย / Wijitra Krusri
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


41Motivation for pilgrimage travel : a case study of Catholic Shrines in Thailand = แรงจูงใจในการเดินทางแสวงบุญ : กรณีศึกษาสักการสถานคาทอลิกในประเทศไทย / Withaya Sirithanomwong
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


42Network externalities in social network websites = ผลกระทบภายนอกในรูปแบบเครือข่ายของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ / Prathana Srikaeo
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


43Optimization framework for transportation in manufacturer company = แผนผังการพัฒนาการขนส่งสำหรับโรงงานผู้ผลิตสินค้า / Arthit Charoenpitakchai
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


44Portfolio performance incorporating three factors model : the resample portfolio approach = ผลตอบแทนจากพอร์ทการลงทุนตามแบบจำลอง Three factors model : การวิเคราะห์ปัจจัยโดยการสุ่มตัวอย่างในพอร์ทการลงทุน / Kanis Charntaweekhun
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


45Research of the impact from foreign stock markets to stock exchange of Thailand using principal component analysis = การศึกษาผลกระทบจากตลาดหุ้นต่างประเทศต่อตลาดหุ้นของประเทศไทย โดยวิธีการวิเคราะห์ตัวแปรหลัก / Sasi Sriwasuta
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


46Skill-based factors leading to the success of high-performing amway business owner : a case study of amway corporation (Thailand) = ทักษะที่นำไปสู่ความสำเร็จของนักธุรกิจขายตรง : กรณีศึกษาบริษัทแอมเวย์ประเทศไทย / Napaporn Corradini
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


47Tactical asset allocation with return generating model : the alpha strategy / Sounay Phothisane
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


48Thai consumer willingness to pay for consumer products with carbon reduction label = ความเต็มใจในการจ่ายของผู้บริโภคไทยต่อสินค้าที่ติดฉลากลดคาร์บอน / Patsara Tetanananth
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


49The adoption of smart phones and network externalities / Selvia Lirita
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


50The determinants of cross-country stock market correlation : a gravity model approach = ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของตลาดหุ้นระหว่างประเทศโดยการใช้แบบจำลองความโน้มน้าว / Paweena Prasatkitjaroen
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


51The difference between male and female board of directors in Thai listed firms = ความแตกต่างระหว่างกรรมการชายและหญิงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / Napaporn Sirapatmetha
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


52The effect of research and development on gross domestic product : cross-country evidence = ผลของการวิจัยและพัฒนาที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ : หลักฐานข้ามประเทศ / Phudit Harnthamtong
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


53The effectiveness of busy directors on corporate performance = ผลกระทบของผู้บริหารหลายตำแหน่งต่อผลประกอบการขององค์กร / Saranya Rattanathaworn
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


54The Investigation of customer behavior at wellness centers in Bangkok = การวิจัยเรื่องพฤติกรรมของลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร / Krongkan Paiboonsin
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


51The investigation of key factors influencing customer loyalty in boutique hotels = ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการจงรักภักดีของลูกค้าต่อโรงแรมบูติค / Chomphunuth Rintharamee
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


55The relationship between job satisfaction and organizational commitment : a case study of flight attendants in Thai Airways International = ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร : กรณีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) / Kris Theerarak
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


56The relationship between reit property types and Stock Exchange of Thailand Index = กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แต่ละชนิดกับดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / Torsak Busaranon
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


57The study of employee retention management in Thailand's hotel industry : a case study of five-star hotels in Bangkok = การศึกษาเรื่องการจัดการการธำรงรักษาพนักงานในอุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย : กรณีศึกษาโรงแรมระดับห้าดาวในกรุงเทพมหานคร / Tipyanee Panyawasin
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


58The study of employees' stress on job performance in five-star hotels in Bangkok = การศึกษาเกี่ยวกับความเครียดที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมห้าดาวในกรุงเทพฯ / Patachanittha Srikhum
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


59Value innovation in determining industry competitiveness : a study of the Thai movie theatre industry = นวัตกรรมเชิงคุณค่าในการกำหนดกลยุทธ์เชิงแข่งขันในอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ไทย / Kulthida Kulwiboonanunt
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


60Volunteer tourism development : a case study of Isara charity foundation in Nong Khai = การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร : กรณีศึกษามูลนิธิอิสระจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย / Pasuta Phongam
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdfupdate : july 2017