home > e-thesis > college of music

College of Music

1 A comparative study of the selected bachelor of music programs majoring jazz studies in the United States of America, England, Canada, Australia and Thailand = การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาดนตรีแจ็ซ 5 มหาวิทยาลัยใน ประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ , แคนาดา, ออสเตรเลีย และไทย / Nattapon Fungaugsorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


2A love Supreme : the music of John Coltrane = A love Supreme : ผลงานดนตรีของ John Coltrane / Taweesak Booranapanitpan
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


3A meta-pedagogical study of teaching posture and gesture in piano playing = ศิลปะการสอนท่าทางและท่านั่งในการบรรเลงเปียโน / Arissara Phukphan
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


4A method to approach Jazz Guitar in the styles of Kurt Rosenwinkel, Ben Monder and Gilad Hekselman = วิธีการบรรเลงกีต้าร์แจ๊สในรูปแบบของ Kurt Rosenwinkel, ben Monder และ Gilad Hekselman / Pongsiri Kajornvaekin
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


5A musicological analysis of Thai-advertising jingles during 1989-2000 = เพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของไทยระหว่างปี 2532-2543 / Suvaporn Atthasook
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


6A new composition of vocal and instrumental thai classical music : phleng chin Rajchasan Thao = การประพันธ์ทางร้องและทำนองเพลงจีนราชสาร เถา / Buncha Sornchai
Abstract  pdf


7A strategy of instruction for the student piano competition case study : The Roon Lek (9-12 years old) category of the Yamaha Thailand Music Festival = การศึกษากระบวนการ เตรียมนักเรียนเข้าแข่งขันเปียโน กรณีศึกษา การแข่งขันรุ่นเล็กงาน ยามาฮ่า ไทยแลนด์ มิวสิค เฟสติวัล / Skowrung Saibunmi
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


8A study in how to teach sight-reading to the intermidiate level piano students case study : piano teaching in Muang district Chiangmai province = การศึกษาการสอนการอ่านโน้ต ดนตรีทันทีที่เห็นสำหรับนักเรียนเปียโนระดับกลาง กรณีศึกษา : การสอนเปียโนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Nakhon Khamrong
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


9A study of ear training for piano beginner level at Siam Kolkarn Bangna Music School, Bangkok = การศึกษาการสอนโสตทักษะของครูผู้สอนสำหรับนักเรียนเปียโนระดับชั้นต้น กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี สยามกลการบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร / Social Science and Humanities
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


10A study of efficiency of the instructional package Musical forms through listening skills for the first-year students of Payap University = การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องโครงสร้าง ฉันทลักษณ์ทางดนตรีผ่านทักษะการฟังสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยพายัพ / Hattaya Panchaipoom
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


11A study of motivational strategies of piano teachers at the Music Campus for General Public, College of Music, Mahidol University = การศึกษากลวิธีสร้างแรงจูงใจของครูเปียโนในโครงการศึกษา ดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Sukanya Techawaro
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


12A study of music management in the student activity period in secondary schools, Roi-et province, Thailand = สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมดนตรีในคาบกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด / Noppadon Thiammuangphaen
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


13A study of Pong-Lang ensemble in the secondary schools in Kalasin province, Thailand : school cluster 1 = การจัดกิจกรรมวงดนตรีโปงลางในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มที่ 1 / Nipon Wiangwalai
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


14A study of the process and results of the national education curriculum B.E. 2544 of music at secondry education level under the schools of Pranakornsriayuttaya educational service area 1 and 2 = การศึกษากระบวนการและผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชาดนตรี) ช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 / Patcharee Ploytet
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


15An analysis in walking bass line in Jazz music of Gary Peacock = การวิเคราะห์แนวการเดินเบสในดนตรีแจ๊สของ Gary Peacock / Yosawee Thongpae
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


16Analysis of 25 melodious studies Op. 60" by carcassi for performing and teaching = การวิเคราะห์เพลง "25 melodious studies Op. 60" ของคาร์คาสซีเพื่อการปฏิบัติและการสอน / Ekasin Kesa"
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


17Arrangements of Thai traditional music in classical guitar style = การเรียบเรียงเพลงไทยของศิลปินตามแนวกีตาร์คลาสสิก / Sarayut Ammaro
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


18Attitude of second lower secondary school students in Dramatic Arts College toward music theory course = เจตคติของนักเรียนระดับชั้นต้นปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีโน้ต-ร้องโน้ต ใน วิทยาลัยนาฎศิลป / Jaruwan Suriyawan
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


19Authentic assessment : portfolio for Thai private piano students = การประเมินตามสภาพจริง : แฟ้มสะสมผลงานสำหรับนักเรียนเปียโนแบบส่วนตัวในประเทศไทย / Pornthida Angkasekvilai
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


20Competencies for Thai's studio Piano teachers = ทักษะความสามารถสำหรับครูเปียโนสตูดิโอในประเทศไทย / Phimhathai Chinnapha
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


21Data bank of traditional Thai drums sound samplers = ข้อมูลเสียงอิเล็กทรอนิกส์แบบฉบับเครื่องหนังไทย / Montree Nuchdonphai
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


22Discourse of gay dance music in the context of contemporary Bangkok = วาทกรรมเพลงเต้นรำเกย์ในบริบทกรุงเทพมหานครร่วมสมัย / Sarupong Sutprasert
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


23Education management in the College of Dramatic Arts, Bangkok : a case study of Western vocal music = การจัดการศึกษาของวิทยาลัยนาฎศิลปกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาหมวดวิชาคีตศิลป์สากล / Patummal Songsakul
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


24Effect of Yngwie Malmsteen's guitar style on the thai guitarists = สไตล์การบรรเลงกีตาร์ของอิงวี มาล์ม-สทีน ที่มีผลกระทบต่อนักกีตาร์ชาวไทย / Sarawut Wiwan
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


25Expectations of mathayomsuksa 3 students from taking music courses in Demonstration Schools under the Ministry of University Affairs, Bangkok, Thailand = ความคาดหวังด้านการ เรียนวิชาดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร / Jiraporn Panomvana Na Ayudhya
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


26Extra curricular elementary school choirs : a case study of Bangkok Christian College Boy's Choir = การศึกษาวงขับร้องประสานเสียงเด็ก : กรณีศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย / Sukchai Pawakarnkadee
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


27Factors influencing parents' decision to have children attend junior music course (JMC), of Yamaha Academy of Music : a case study of Siam Kolkarn Music School, Central Rama III branch, Thailand = ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเรียนดนตรีหลักสูตรดนตรีเด็กปฐมวัยของสถาบันดนตรียามาฮ่า :กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี สยามกลการพระราม 3 สถาบันดนตรียามาฮ่า / Ornamphai Asvananda
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


28Factors related to academic achievement in music skill learning of western musical instruments of pre-college students (Mattayom 4-5-6) at College of Music, Mahidol University = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาเครื่องดนตรีปฏิบัติสากลของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Sasivimon Changrian
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


29Factors related to achievement in learning violin = ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิผลในการเรียนไวโอลิน / Prapansak Pum-In
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


30Graduate Bassoon recital = การแสดงเดี่ยว Bassoon ระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Kittima Molee
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


31Graduate cello recital = การแสดงเดี่ยวเชลโลระดับบัณฑิต ศึกษา / Aunyawan Thongboonrod
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


32Graduate clarinet recital : french clarinet repertoire / Casey Koh Hong Im
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


33Graduate classical Guitar recital by Rattawit Rattakangjanapiboon = การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกระดับบัณฑิตศึกษา โดย รัฐวิทย์ รัฐกาญจนไพบูลย์ / Rattawit Rattakangjanapiboon
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


34Graduate Conducting recital = การแสดงการอำนวยเพลง ระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Pamornpan Komolpamorn
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


35Graduate double bass recital by Sukol Sirisak = การ แสดงเดี่ยว Double Bass ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดยนายศุกล ศิริศักดิ์ / Sukol Sirisak
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


36Graduate euphonium recital by Thanabodee Ketsuwan = การแสดงเดี่ยว Euphonium ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดย ธนบดี เกษสุวรรณ / Thanabodee Ketsuwan
Abstract  pdf


37Graduate Flute recital by Suratchai Chenyavanij = การแสดงเดี่ยว Flute ระดับบัณฑิตศึกษาโดยนาย สุรัฐชัย เชนยะวณิช / Suratchai Chenyavanij
Abstract  pdf


38Graduate French Horn recital by Chaiyanan Wan-in = การแสดงเดี่ยว French Horn ระดับมหาบัณฑิตศึกษา โดย ชัยนันท์ วันอินทร์ / Chaiyanan Wan-in
Abstract  pdf


39Graduate French Horn recital by Suteemas Bunlung = การแสดงเดี่ยว French Horn ระดับบัณฑิตศึกษา โดย สุธีมาส บัลลังก์ / Suteemas Bunlung
Abstract  pdf


40Graduate Guitar recital by Sumetus Eambangyung = การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Sumetus Eambangyung
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


41Graduate guitar recital by Worakarn Saengsomboon = การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษาโดยนายวรกานต์ แสงสมบูรณ์ / Worakarn Saengsomboon
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


42Graduate orchestration and arrangement of thai classical music for the symphony orchestra recital by Prateep Suphanrojn = การแสดงการเรียบเรียงเสียงประสานระดับบัณฑิตศึกษา โดยร้อย เอก ประทีป สุพรรณดรจน์ / Prateep Suphanrojn
Abstract  pdf


43Graduate percussion recital = การเดี่ยว Percussion ระดับบัณฑิตศึกษา โดยนางสาววรรณภา ญาณวุฒิ / Wannaha Yannavut
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


44Graduate Percussion recital = การแสดงเดี่ยว Percussion ระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Thayarat Sopolpong
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


45Graduate Piano recital = การแสดงเดี่ยวเปียโนในระดับ มหาบัณฑิตศึกษา โดย บุญญฤทธิ์ อนุตริยะ / Boonyarit Anutariya
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


46Graduate piano recital = การแสดงเดี่ยวเปียโนระดับมหา บัณฑิตศึกษา / Sornsuang Tangsinmonkong
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


47Graduate Piano recital = การแสดงเดี่ยวเปียโนระดับมหา บัณฑิตศึกษา / Teeranai Jirasirikul
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


48Graduate piano recital by Monsikarn Promsukkul = การแสดงเดี่ยวเปียโนระดับบัณฑิตศึกษาโดย นางสาวมนสิการ พร้อมสุขกุล / Monsikarn Promsukkul
Abstract  pdf


49Graduate piano recital by Usa Napawan = การแสดง เดี่ยวเปียโนระดับบัณฑิตศึกษาโดย นางสาวอุษา นภาวรรณ / Usa Napawan
Abstract  pdf


50Graduate Piano recital document / Han Nah Son
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


51Graduate piano recttal by Jeeranuch Torarit = การ แสดงเดี่ยวเปียโนระดับบัณฑิตศึกษา / Jeeranuch Torarit
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


52Graduate Saxophone recital / Tzu Yun Huang
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


53Graduate Saxophone recital by Captain Pasakorn Suwanaphan = การแสดงเดี่ยว Saxophone ระดับบัณฑิตศึกษาโดยนาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์ / Captain Pasakorn Suwanaphan
Abstract  pdf


54Graduate saxophone recital by Yongsit Yongkamol = การแสดงเดี่ยว Saxophone ระดับมหาบัณฑิตศึกษา โดย ยงสิทธิ์ ยงค์กมล / Yongsit Yongkamol
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


55Graduate sexophone recital by Chee Meng Low / Chee Meng Low
Abstract  pdf


56Graduate trombone recital = การแสดงเดี่ยว trombone ระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Yuttapon Sakthamcharoen
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


57Graduate Trombone recital = การแสดงเดี่ยว Trombone ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดย สุขนิษฐ์ สะสมสิน / Sukanit Sasomsin
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


58Graduate Trombone recital = การแสดงเดี่ยว ระดับมหา บัณฑิตศึกษาโดย สาธิต ชมเชี่ยวชาญ / Satit Chomchewchan
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


59Graduate Trombone recital by Norrasate Udakarn = การแสดงเดี่ยว Trombone ระดับมหาบัณฑิตศึกษา โดย นรเศรษฐ์ อุดาการ / Norrasate Udakarn
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


60Graduate Trumpet recital = การแสดงเดี่ยว Trumpet ระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Sompop Puengpreeda
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


61Graduate Trumpet recital = การแสดงเดี่ยว Trumpet ระดับมหาบัณฑิตศึกษา โดย สุรเชษฐ์ ชานกสกุล / Surachet Chanoksakul
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


62Graduate Trumpet recital by Jakaphan Chaiya = การ แสดงเดี่ยว Trumpet ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดย จักรพันธ์ ชัยยะ / Jakaphan Chaiya
Abstract  pdf


63Graduate Tuba tecital by Boonchai Sawtkittikul = การแสดงเดี่ยวทูบาระดับบัณฑิตศึกษาโดยนายบุญชัย เศวตกิตติกุล / Boonchai Sawetkittikul
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


64Graduate Viola recital = การแสดงเดี่ยววิโอล่าระดับบัณฑิต ศึกษา / Suppaporn Suwanpakdee
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


65Graduate viola recital by Annop Ruangmanee = การ แสดงเดี่ยววิโอล่าระดับบัณฑิตศึกษา โดย อรรณพ เรืองมณี / Annop Ruangmanee
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


66Graduate Violin recital = การแสดงเดี่ยว Violin ระดับมหา บัณฑิตศึกษา / Jidkasem Phoonkunanukoon
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


67Graduate Violin recital = การแสดงเดี่ยว Violin ระดับมหา บัณฑิตศึกษาโดย สรีวันท์ วาทะวัฒนะ / Sreewan Wathawathana
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


68Graduate Violin recital by Apirat Praphanwong = การ แสดงเดี่ยว Violin ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดย อภิรัตน์ ประพันธ์วงศ์ / Apirat Praphanwong
Abstract  pdf


69Graduate Violin recital by Krit Mekara = การแสดงเดี่ยว ไวโอลินระดับบัณฑิตศึกษาโดยนายกริช เทฆรา / Krit Mekara
Abstract  pdf


70Graduate Violin recital by Tanawan Tanakkasaeranee = การแสดงเดี่ยว Violin ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดย ธนวรรณ ธนัคฆเศรณี / Tanawan Tanakkasaeranee
Abstract  pdf


71Graduate voice recital = การแสดงเดี่ยวขับร้องระดับ บัณฑิตศึกษา / Ladawan Arkasuwan
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


72Graduate voice recital = การแสดงเดี่ยวขับร้องระดับมหา บัณฑิตศึกษา / Salith Dechsangworn
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


73Graduate voice recital = การแสดงเดี่ยวขับร้องระดับมหา บัณฑิตศึกษา / Thanis Sonkloe
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


74Graduate voice recital by Panyapat Thummarattana = การแสดงเดี่ยวขับร้องระดับบัณฑิตศึกษา โดย ปัณญพัสตร์ ธรรมรัตน์ / Panyapat Thummarattana
Abstract  pdf


75Graduate voice recital by Siriwaranya Supranee = การแสดงเดี่ยวขับร้องระดับบัณฑิตศึกษาโดยสิริวรัญญา สุปราณี / Siriwaranya Supranee
Abstract  pdf


76Graduate voice recital by Thuradee Areerob = การ แสดงเดี่ยวขับร้องระดับบัณฑิตศึกษาโดย ธุรดี อารีรอบ / Thuradee Areerob
Abstract  pdf


77Graduate voice recital by Wipart Wiboonpanuvej = การแสดงเดี่ยวขับร้องระดับบัณฑิตศึกษาโดย วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช / Wipart Wiboonpanuvej
Abstract  pdf


78Lai Kaen analysis performance of Sombut Simlah = ลายแคนเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษา สมบัติ สิมหล้า / Sataporn Nuchdonphi
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


79Making a Saw Sam Sai solo : a variation on Phleng Dok Mai Sai Tow = การทำทางเดี่ยวซอสามสายเพลงดอกไม้ไทรเถา / Boondarika Kongphet
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


80Making of Saw Sam Sai Solo, a variation on Phleng Khaek Mon Bang Chang Sam Chan = การทำทางเดี่ยวซอสามสายเพลงแขกมอญบางช้าง 3 ชั้น / Eakavit Srisumaung
Abstract  pdf


81Model Musicianship and educatorship standards for Thailand's music educators = มาตรฐานวิชาชีพครูดนตรีศึกษาของไทย : มาตรฐานด้านภูมิการดนตรีและภูมิการศึกษาที่ครูดนตรีศึกษาควรรู้ และ สามารถกระทำได้ / Sakchai Hirunrux
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


82Music in Roman Catholic Mass of Thailand = ดนตรี ในพิธีมิสซาของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย / Jittapim Yamprai
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


83Musical materials and structures of music in the movie Star Wars composed by John Townwer Williams = ปัจจัยสำคัญทางดนตรีที่ จอห์น ทาวเนอร์ วิลเลี่ยม ใช้ในการประพันธ์เพลงประกอบ ภาพยนตร์เรื่อง สตาร์ วอร์ส / Wittaya Woramit
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


84Opinions on factors affecting decision-making of music teachers in preparing students for the standardized musical examination : a case study of Piano of Trinity College London = ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของครูดนตรีในการส่งนักเรียนสอบดนตรีสากลเทียบมาตรฐาน : กรณีศึกษาเครื่องดนตรีเปียโนของสถาบัน Trinity College London / Worachet Woraputtinun
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


85Parents' opinions and expectations concerning military band activity in secondary demonstration schools in Bangkok = ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม วงโยธวาทิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร / Jukkrit Tapyai
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


86Pedagogical analysis of the intermediate piano techniques in Dmitri Kabalevsky's Thirty Children's Pieces, Opus 27 = การวิเคราะห์เพื่อการสอนเทคนิคเปียโนระดับชั้นกลางจากบทประพันธ์ชุด เพลงสำหรับเด็ก 30 บท ผลงานลำดับที่ 27 ประพันธ์โดยดมิทรี คาบาเลฟสกี / Pimchanok Suwannathada
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


87Pedagogical analysis of thirty-seven Sonatas, M.S. 84 by Paganini = การวิเคราะห์เชิงการสอนโซนาตา 37 บท ผลงานลำดับที่ 84 ของปากานินี / Nalin Komentrakarn
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


88Physical properties and sonic order of the hnae in Chiang Mai province, Thailand = ลักษณะกายภาพและระบบเสียงของแนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / Eakkachai Nadee
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


89Pithi Sampeah Kru Phleng Mahori at the Royal University of Fine Arts, Cambodia / Bophary Va
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


90Present identity and phenomenon of thai underground music = อัตลักษณ์และปรากฎการณ์เพลงใต้ดินในสังคมไทยปัจจุบัน / Piyanant Nimkingratana
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


91State and problems of teaching music subjects from an elective subjects area at the upper secondary education level, under the jurisdiction of Department of General Education, Bangkok = สภาพและปัญหาการสอนวิชาดนตรี กลุ่มวิชาเลือกเสรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร / Nipan Wannawech
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


92Study of piano instructional process using hal leonard student piano library : basic piano (preliminary) = การศึกษากระบวนการเรียนการสอน Hal leonard student piano library ในระดับขั้นพื้นฐาน (preliminary) : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีมีฟ้า / Wattanee Mekak-Ka-Korn
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


93Teaching and learning of piano major program of music department, Faculty of Drama and Music, Bachelor of Fine Arts program, Rajamangala University of Technology Thanyaburi = การเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเอกเปียโน ภาควิชาดุริยางค์ คณะนาฎศิลปและดุรยางค์หลักสูตรศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Supaporn Plywej
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


94Teaching articulation for basic level piano = การศึกษา วิธีการสอนการควบคุมลักษณะเสียงของโน้ตสำหรับนักเรียนเปียโนในระดับชั้นต้น / Rangrak Nararak
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


95Thai traditional music learning and music teaching activities organized by local music educators in elementary schools in Ratchaburi province, Thailand = การศึกษาสภาพการจัดการเรียน การสอนดนตรีไทยโดยวิทยากรท้องถิ่นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี / Jiraporn Sinsombat
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


96The analytical study of 1st prize guitar plaing in the 4th Overdrive Guitar Contest = การวิเคราะห์แนวทางการเล่นกีตาร์ของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโอเวอร์ไดรฟ์กีตาร์คอนเทสต์ครั้งที่ 4 / Worachat Kitrenu
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


97The common vocal problems in Western classical vocal performance encounterd by Thai students of Mahidol University at The Pre-College and undergraduate level = ปัญหาที่พบบ่อย ในการร้องเพลงคลาสสิกสำหรับนักศึกษาไทยระดับชั้นอุดมศึกษา และเตรียมอุดมดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล / Kumarika Subhakarn
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


98The construction of school music curriculum according to 2544 B.E. basic education curriculum of school groups under the education office's, Bangkok metropolitan administration = การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (สาระดนตรี) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ มหานคร / Supannee Namwong
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


99The development of Christian hymn service in the church of Christ in Thailand = พัฒนาการของเพลงร้องเพื่อการนมัสการของคริสเตียนในสภาคริสตจักรในประเทศไทย / Dusanee Boonyasangawong
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


100The Development of instructional package for teaching group singing in prathomsuksa 5 level = การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการสอนขับร้องประสานเสียงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / Chatchawan Pluemsumran
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


101The development of music education in Thailand's higher education = พัฒนาการดนตรีศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย / Nantida Chandransu
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


102The efficiency of computer assisted instruction : Musical notation for pratom 5 students = การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโน้ตดนตรีสากลเบื้องต้นสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / Narentr Chitpakdee
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


103The improvisation of Kenny Garrett = แนวการบรรเลง คีตปฏิภาณของ Kenny Garrett / Theerasin Sangiamsri
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


104The instructional package for teaching fundamental Khuli-Peang-Or performance in the free elective course of Thai classical music DURIYANGTHAI 1219 (KHULI 1) for 1st year students of the middle level in Dramatic Arts College = การศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอนชุดฝึกความพร้อมเพื่อการเรียนขลุ่ยเพียงออ ในรายวิชา เลือกปฏิบัติศิลป ดท 1219 (ขลุ่ย 1) สำหรับนักเรียนนาฎศิลปชั้นกลาง ปีที่ 1 วิทยาลัยนาฎศิลป / Yaowapha Singthong
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


105The invention of an instructional package for teaching basic saw-dung with music accompaniment in Matthayomsuksa 4, Chulalongkorn University Demonstration Secondary School, Thailand = การศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติซอด้วงเบื้องต้นแบบมีดนตรีประกอบรายวิชาเลือกเสรีปฏิบัติเครื่องสายไทยสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม / Vitchatalum Laovanich
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


106The new Thai musical arrangment of pleng Nakkeaw Prasumen = การบรรเลงเพลงนาคเกี่ยวพระสุเมรุทางทำใหม่ / Banterng Sittipat
Abstract  pdf


107The origins and development of trumpet teaching in Thailand from 1868 to 2010 = จุดกำเนิดและพัฒนาการการสอนทรัมเป็ตในประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1868 จนถึงปี ค.ศ. 2010 / Wisit Chitrangsan
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


108The solo composition of Sor Sarm Saii on the serried of Lom Phad Chaii Khao = การทำทางเดี่ยวซอสามสายเพลงลมพัดชายเขา เถา / Kris Puttagool
Abstract  pdf


109The study of music curriculum organization at the Royal Thai Navy School of Music, secondary level, case study : string program = การศึกษาการจัดการหลักสูตรการดุริยางค์ตอนปลายของ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กรณีศึกษากลุ่มเครื่องสายตะวันตก / Petcharat Visetruksakul
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


110The use of self-assessment tools with pre-college brass students = แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง ระดับชั้นเตรียมอุดมศึกษา / Wararat Purisodom
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


111The violin instructional package for young beginners in Myanmar / Thet Su Oo
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


112กระบวนการเรียนการสอนปี่ใน ในสถาบันอุดมศึกษา = The process of the instruction of Thai musical instrument, Pei Nai in the college of Thai universities / จเร อู่แก้ว
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


113กระบวนการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ปิน ของครู ศิลปินในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน = Leaning process in music performance of traditional music in Amphur Muang, Nan province, Thailand / กิจชัย ส่องเนตร
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


114กระบวนการเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับวงโยธวาฑิตของพันโท วิชิต โห้ไทย (ศิลปินแห่งชาติ) = Lt.Col. Wichit Ho-thai (National artist)'s scoring process for wind band 's Thai traditional music / ศุภศิระ ทวิชัย
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


115กระบวนการถ่ายทอดการปฏิบัติกลองยาวของนายสิงโต เอี่ยม เคลือบ ครูดนตรีพื้นบ้าน หมู่บ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร = The study of Thai folk drum Glawng-Yaw" pedagogy of the Thai teacher Singto Aiemcluep from the Samutsakhon province / หทัยรัตน์ ทรัพย์เจริญ"
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


116กระบวนการถ่ายทอดขิมของชมรมดนตรีไทยมูลนิธิหลวงประ ดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) = The process of teaching Kim of the Thai Classical Music Club under the supporting of Lhuang Praditpirho (Sorn Silapabunleng) / สมชาย เอี่ยมบางยุง
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


117กระบวนการฝึกซ้อมดนตรี (กลุ่มเครื่องลมไม้) กรณีศึกษา : นัก เรียนชั้นเตรียมอุดมดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = The practicing in music (woodwind instrument) case study : student of pre-college in music program, college of music, Mahidol University / สุรัติ ประพัฒน์รังษี
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


118กระบวนการสอนกีตาร์คลาสสิกของกีรนันท์ สดประเสริฐ = The classical Guitar teaching of Kiratinant Sodpraserj / กมลธรรม เกื้อบุตร
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


119กระบวนการสอนวิชาดนตรีสากลในวิทยาลัยสารพัดช่าง = Music teaching activities of polytechnic colleges / ปริวัฒน์ ถานิสโร
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


120กลองก้นยาว : เครื่องดนตรียาวไทใหญ่ในอำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน = Klong Kon Yao : the instrument of Tai Yai in Mae Hong Son / ศุภกิจ สุบินมิตร์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


121กลองสะบัดชัยในสังคมและวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ = Klong Sabudchai in socioculture of Chiangmai people / ธนะรัชต์ อนุกูล
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


122การเดี่ยวจะเข้เพลงพญาโศก 3 ชั้น : บทเรียบเรียงทางเพลงใหม่ = Instrumental solo Phayasoke sam chan solo for Jakae : a new arrangement / สหรัฐ จันทร์เฉลิม
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


123การเปรียบเทียบความคาดหวังและระดับสภาพความเป็นจริงที่ ได้รับของผู้ปกครองต่อการเรียนเปียโนของบุตรหลานโรงเรียนดนตรีปิ่นนคร (สถาบันดนตรีเคพีเอ็น สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า) = A comparison study of parents' expectations versus their analyses of piano lessons offered at Pinnakorn Private Music School (Pinklao, Thailand) / ศิริรัตน์ โสภาคดิษฐพงษ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


124การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนทักษะปฏิบัติขลุ่ยรี คอร์เดอร์และทฤษฎีโน้ตสากลในรายวิชาศิลปะกับชีวิต 4 (ศ 204) โดยใช้วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนกับการสอนแบบปกติ = A comparison of academic achievement of recorder practice and theory of music in art for functional living course 4 by using learning center and usual method / ดำรงศักดิ์ ทับทิมโต
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


125การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของชุดเตรียมความพร้อมในการ เรียนขิมของนักเรียนชั้นกลางปีที่ 1 วิชาขิม 1 วิทยาลัยนาฎศิลปกรุงเทพ ที่สอนด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการสอนแบบปกติ = A comparative study of music achievement of preparation package for khim study in secondary level at the College of Dramatic Arts, Bangkok by using critical thinking approach and conventional method / นันธิดา จันทรางศุ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


126การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการฝึกโสต ประสาทในรายวิชาปฏิบัติศิลป์สากล 1 ของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ระหว่างการสอนแบบแยกกระสวนจังหวะและทำนอง กับการสอนแบบปกติ = A comparison of academic achievement of ear-training in the course of Music Skill I between separate rhythm and melody methodology and combination Methodology for mattayomsuksa 1, Dramatic Arts College / เอกลักษณ์ เล้าเจริญ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


127การเรียนดนตรีของเด็กพิเศษในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Music instruction of exceptional students at the college of music Mahidol University / ภาคีพันธุ์ เกสร์ประ ทุม
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


128การเรียบเรียงเสียงประสานของประยงค์ ชื่นเย็น = A study of Prayong Chuenyen's musical style in his recent arrangement / ทวีศักดิ์ เนนเลิศ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


129การเรียบเรียงบทเพลงไทยสมัยนิยมสำหรับกีตาร์คลาสสิกระดับ ชั้นกลาง = Arrangement of Thai popular music for classical guitar, intermediate level / ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษยนันท์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


130การเรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับวงกีตาร์คลาสสิก ระดับชั้นต้นและชั้นกลาง = Arrangement of King Bhumibol's songs for classical guitar ensemble, beginner and intermediate levels / เมธี อภินันท์ธรรม
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


131การเรียบเรียงบทเพลงพื้นบ้านไทยสำหรับวงโยธวาทิตขนาด เล็กระดับขั้นกลาง = Arrangement of Thai folks Songs for small winds ensemble, intermediate level / เอกรินทร์ ชูอรุณ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


132การแสดงเดี่ยวเปียโนระดับบัณฑิตศึกษาโดยลีลา ศักดิ์เจริญ = Graduate Piano recital by Leela Sakcharoen / ลีลา ศักดิ์เจริญ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


133การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษา = Graduate guitar recital by Pongpat Pongpradit / พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์
Abstract  pdf


134การใช้แรงจูงใจของครูเปียโนในระดับชั้นต้น กรณีศึกษา : โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เสรีเซ็นเตอร์) = The implementation of motivation for Piano beginner lessons : a case study of piano teachers in music campus for general public, College of Music, Mahidol University (Seri Center) / อลงกรณ์ แก้วใหญ่
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


135การจัดกิจกรรมดนตรีไทยเสริมหลักสูตรในโรงเรียนมัธยม ศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร = The extra-curricular activities for Thai classical music of the secondary school in Bangkok / ลักขณา สังฆ บุตร
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


136การจัดกิจกรรมนอกเวลา ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 = Thai Northeast Folk Music Activity of Department of General Education's high school in educations region 10 / จักรายุทธ นพราลัย
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


137การจัดกิจกรรมนอกเวลาดนตรีพื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ซึง ระดับ ประถมศึกษา ของจังหวัดพะเยา = Northern folk music extra-curricular ensemble activity in elementary schools in Pha-Yao province, Thailand / นพพร กิจจา
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


138การจัดกิจกรรมปฏิบัติเครื่องดนตรีแคนนอกเวลาเรียนใน โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น = Extra curricula activities of Kaen playing in elementary school in the Khon Kaen province, Thailand / ดุสิต ไชยศร
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


139การจัดกิจกรรมวงดนตรีสากลสมัยนิยมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดจันทบุรี = Popular ensemble activities of high schools in Chanthaburi province under Department of General Education / สำฤทธิ์ คงทรัตน์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


140การดนตรีศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว = Music education in Lao pepole's democratic republic : a case study of music education system / สมจิตร ไสสุวรรณ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


141การดำรงอยู่ของวงปี่พาทย์ในสังคมเมืองตามแนวทางปราก ฎการณ์วิทยา = A phenomenological study of the existence of Pi-Phat ensemble in contemporary Thai urban life / คณิเทพ ปิตุภูมิ นาค
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


142การทำทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงลอยเลื่อน 3 ชั้น = A new solo composition for the Thai Ranadake derived from the song Loy Luean Sam Chan" / พรชัย ผลนิโครธ"
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


143การทำทางร้องเพลงล่องลอยเถา = Composing a classical Thai vocal melody form : Phleng Long-Loy Thau / บุตรี สุขปาน
Abstract  pdf


144การประเมินตนเองสำหรับนักเรียนวิชาเปียโนแบบรูบริค กรณี ศึกษา : นักเรียนวิชาเปียโนระดับชั้นกลางตอนต้นของสถาบันดนตรีสยามกลการยามาฮ่า = Rubric, self-assessment for piano student case study : preparatory piano student of Yamaha Music Foundation / สุพิชชา แสนผูก
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


145การประพันธ์เพลงร้องเพื่อใช้ประกอบการสอนเรื่องบันได เสียงสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 = Children's songs for teaching the pentatonic, major and minor scales to elementary students, grade 4-6 (age 8-11) / สิริขวัญ บัวทอง
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


146การผลิตครูดนตรีในประเทศไทย : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ = Education for music teachers in Thailand : a case study of buriram rajabhat University / อนรรฆ จรัณยา นนท์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


147การฝึกซ้อมวงซิมโฟนิค แบนด์ ระดับมัธยมศึกษาเพื่อการ ประกวด = Symphonic Band rehearsal in high school level for competition / ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


148การฝึกทักษะการคิดโดยใช้แบบประเมินตนเองแบบรูบริ คสำหรับนักเรียนเปียโนอายุ 7 -12 ปี ของสถาบันดนตรีสยามกลการยามาฮ่า ปิ่นเกล้า = To practice critical thinking by using a rubric self- assessment for piano students, age 7-12, at the YAMAHA music foundation, Pinklao, Thailand / ธารทิพย์ ธีระชาติ สกุล
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


149การพัฒนาชุดการสอนการอ่านและร้องโน้ตสากลในรายวิชา ดส. 1114 คีตศิลปสากล 2 ในวิทยาลัยนาฏศิลป = The development of instruction package for teaching MS.1114 Singing II, Five Art College, Thailand / สมศักดิ์ สนใจ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


150การมสร้างชุดการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นต้น ตอนปลายโดยเน้นการพัฒนาทักษะการจำบทเพลงเปียโนตามหลักทฤษฎี Yvonne Enoch = A construction of a Piano instructional package to promote the memory of piano pirces based on Yvonne Enoch's theory : a case study on late beginner students / นนทนันทน์ เชื้อพลา กิจ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


151การรู้เชิงคุณค่าในดนตรี : การสืบสวนสอบสวนหาคุณค่า สุนทรียภาพในดนตรีวัฒนธรรมร่วมของไทย = Qualitative knowing : qualitative knowing in music of Thai multi-cultural inquiry / ศุภชัย สุริ ยุทธ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


152การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวการเดินเบสและการด้นเบสใน ดนตรีแจ๊สของชาร์ล มิงกัส เรย์ บราวน์และเอ็ดดี้โกเมส = An analysis and comparative study in walking bass line and improvisation in jazz music of Charles Mingus, Ray Brown, and Eddie Gomez / นพดล ถิรธราดล
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


153การวิเคราะห์เพลง Etude 36 elementary and progressive studies OP.20 for the violin" เล่ม 1 ของ Heinrich Ernst Kayser เพื่อการปฏิบัติและการสอน = Analysis of etude "36 elementary and progressive studies OP.20 for the violin book I by Heinrich Ernst Kayser for performing and teaching / ปรมรรถ ดวง ดารา"
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


154การวิเคราะห์เพลงแขกสี่เกลอเถา = Musical style of Khaek Si Kler Thao a Thai traditional wind ensemble music / ธนิน กระแสร์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


155การวิเคราะห์เพลงประจำบ้านทางฆ้องมอญวงใหญ่ = An analytical study of Mon style in Pleng Prajam Ban, a song of cremation ceremony / มนัส แก้วบูชา
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


156การวิเคราะห์เพลงมอญคละ : กรณีศึกษาสำนักพระยาเสนาะ ดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) = A musical analysis on Mon Kla of Praya Sanoh School / พูนสุข กุหลาบวงษ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


157การวิเคราะห์เพลงรำวงมาตรฐาน = An analytical study of Phleng Ramwong, the Thai stylized dance songs / ศิริวัฒน์ ฉัตรเมธี
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


158การวิเคราะห์ทำนองปี่ที่ใช้ประกอบการเล่นหนังตะลุง = An analysis of Pi's melodic line in the Southern puppet plays accompanying ensemble/ ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


159การวิเคราะห์ทำนองสวดพระอภิธรรมในพิธีศพหลวง = An analysis of the Thai Buddhist sacred chant in a funeral ceremony under royal patronage / เดชา ศรีคงเมือง
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


160การวิเคราะห์สาเหตุและวิธีแก้ไขของครูเปียโนเมื่อนักเรียนเล่น ผิด = A study of student mistakes at primary piano level / วรกานต์ เจียมจิตรักษ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


161การศึกษาเทคนิคการบรรเลงคีตปฏิภาณของ ซันนี่ โรลลินส์ = A study of improvisation techniques of sonny rollins / ประหยัด ศุภจิตรา
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


162การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรนักเรียนดุริยางค์โรงเรียน ดุริยางค์เหล่าทัพ = A comparative study of the bandsman curricula of the royal thai military schools of music / พันโท สมเกียรติ์ จุล โอภาส
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


163การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการสอนการปฏิบัติฆ้องวงใหญ่เรื่อง เพลงเดี่ยวพญาโศกสำหรับนักเรียนนาฏศิลป์ชั้นกลางปีที่ 3 วิชาเอกปี่พาทย์วิทยาลัยนาฏศิลป = The development of teaching Kong Wong Yai : Payasok solo for third year students major in Pi-Phat at Dramatic Arts College / พินิตร์ กลับทวี
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


164การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการสอนการฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่เรื่อง เพลงโหมโรงร่มเกล้า = The development of teaching Kong Wong Yai : Rom Kauw overture (Teaching package) / สมศักดิ์ พนเสาวภาคย์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


165การศึกษาแผนการฝึกและการคัดเลือกนักดนตรีสำหรับวง โยธวาทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา = A study of the rehearsal planning and audition for marching band in secondary schools / ธนาคาร แพทย์วงษ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


166การศึกษาโรงเรียนดนตรีระบบแฟรนไซส์ : กรณีศึกษา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮ่า = The study of a franchise system of music schools in Thailand : case study of Yamaha music academy (Siam Kolkarn) / รติกร ธัญชัยพงศ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


167การศึกษากระบวนการวัดผลและประเมินผลสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ดนตรี) ของครูระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร = The process of measurement and evaluation of elementary music teacher in Bangkok / นฤมล สร้อยพวง
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


168การศึกษาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาทฤษฎีดนตรีสากล : กรณี ศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ = Music theory courses in music program, Thaksin University, Thailand / ปรีชา กุลตัน
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


169การศึกษาการใช้หลักสูตรการสอนวิชาดนตรีศึกษาในรายวิชา ดนตรีและนาฏศิลป์ กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด = The study of teaching and learning music education in primary school in Roi-et province, Thailand / วีระชัย จารย์รัตน์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


170การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชากีตาร์สำหรับเด็ก (Junior guitar course) หลักสูตร Yamaha music foundation ประเทศญี่ปุ่นในโรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮ่า = The study of a junior guitar course, step 1, in Siam Kolkarn Music school, Yamaha music foundation of Japan, Thailand / วรวรรณ ตีระวรมงคล
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


171การศึกษาการจัดการเรียนการสอนการฝึกโสตประสาท : กรณี ศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา = A study of the ear training course, bachelor of arts degree : a case study of at Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand / วิมล กมลาศน์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


172การศึกษาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสาระดนตรีในระดับ ช่วงชั้นที่ 3 ของสถานศึกษาของรัฐ จังหวัดสงขลา = Study of the music curriculum construction in the third level of the public school in Songkhla province, Thailand / วิสาร สุทธิสว่าง
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


173การศึกษาการจัดวงโยธวาทิตของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย = A study of the organization of marching bands in a group of schools within St. Gabriel's Foundation of Thailand / มังกร จินดาวัฒน์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


174การศึกษาการสอนวิชาเปียโนป๊อปที่สถาบันดนตรีเคพีเอ็น สาขา เดอะมอลล์งามวงศ์วาน = A study of Piano pop teaching methods of the KPN music academy, in the Ngamwongwan Mall, Bangkok, Thailand / วิชญสักก์ ปัทมพงศ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


175การศึกษากิจกรรมวงโยธวาทิตของกลุ่มสถาบันราชภัฎอีสานใต้ = A study of the activities of military band of Rajabhat institutes in the lower E-san group / นิคม ศรีรักสูงเนิน
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


176การศึกษาความคิดเห็นของครูไทยมุสลิมที่มีต่อสภาพการ จัดการสอนวิชาดนตรีและกิจกรรมดนตรีในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา = Thai muslim instructours' world view concerning elementary schools' musical teaching circumstances and musical activities in the area of bannangsata distric, Yala province / อุดมพันธ์ มณีรัตน์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


177การศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนดนตรีในกลุ่ม สร้างเสริมลักษณะนิสัยของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ = The study of readiness in instructional methods in teaching music for character development learning experiences of teachers in the elementary schools in Kalasin province / กนก ศิริกุล
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


178การศึกษาความรู้เจตคติและการใช้เกี่ยวกับโน้ตเพลงไทยของ นักเรียนระดับนาฏศิลป์ชั้นสูง วิทยาลัยนาฏศิลปภาคกลาง = The study of knowledge, attitude and application of Thai notation of students in Higher Certificate Thai music major, Dramatic Arts College : case study in the central part of Thailand / วาสนา ร่ม โพธิ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


179การศึกษาดนตรีหัวไม้ในวัฒนธรรมความเชื่อของชาวตำบลบาง ลูกเสีอ จังหวัดนครนายก = Huamai : The ritual music of Baangluuksuea village, Nakhonnayok province, Thailand / รวมศักดิ์ เจียม ศักดิ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


180การศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการซ้อมวิชาเปียโนของนักเรียนใน ระดับชั้นต้น :กรณีศึกษาโครงการดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Factors of successful Piano practicing in the beginning level : case study in music campus for general public, college of music Mahidol / วิชชุวรรณ ศรีมาศ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


181การศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องเครื่องดนตรีไทยประเภท เครื่องสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) = A study of computer assisted instruction : Thai bowed string instruments for Prathomsuksa 6 Bangkea School / เชาวน์วุฒิ อรุโณทอง
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


182การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องแบบฝึกทักษะการ ดีดจะเข้เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นต้นปีที่ 1 วิชาเอกจะเข้ วิทยาลัยนาฏศิลป = A study of the efficiency of the instructional package for basic Jakhe for first year students, majoring in Jakhe at Dramatic Arts College / นิภา โสภาสัมฤทธิ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


183การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องทฤษฎีดนตรีสากล พื้นฐาน ผ่านทักษะขับร้องประสานเสียง = A study of the efficiency of the instructional package in the basic music theory within the choral rehearsal / ปิยมาภรณ์ สบายแท้
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


184การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องสาระของทำนอง เพลงไทยผ่านทักษะการขับร้องสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = A study of the efficiency of the instructional package in the Thai classical melody contents by singing skill for prathomsuksa V / ดวงเดือน คุปต์คาร
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


185การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ เบื้องต้นในรายวิชาดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 (ศ 029) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ = A study of the efficiency of the instructional package for teaching fundamental khlui performing in Thai music course (arts 029) for matayomsuksa II students of Nongphai school, Petchabun province /cกุมารี สุวรรณสิงห์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


186การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนการฝึกปฏิบัติฆ้องวง ใหญ่เรื่องเพลงต้นเพลงฉิ่ง 2 ชั้น = A study of the efficciency of teaching Kong Wong Yai : Ton Pleng Ching Song Chun / กำพล เนตร เชย
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


187การศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีในวง โปงลางเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 = Efficiency of instructional package applied in teaching the elementary course of Poanglang ensemble for Mattayomsuksa 1 student / จิตตพันธ์ แสนเมือง
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


188การศึกษาระบบเสียงและคุณลักษณะทางเสียงของปี่ใน = Pee-Nai sound system and its characteristics / กฤษฏิ์ เลกะกุล
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


189การศึกษาวิเคราะห์บทเพลงสำหรับ เปี๊ยะ" = An analytical study of "Pia" compositions / รัชวิทย์ มุสิการุณ"
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


190การศึกษาสไตล์ทำนองเพลงในบทประพันธ์ของแมนรัตน์ ศรี กรานนท์ = Melodic style in the music composed by Manrat Srikaranonda / มนัส วัฒนไชยยศ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


191การศึกษาสภาพเป็นจริงของโรงเรียนดนตรีกับความคาดหวัง ของนักเรียนในกลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรี :กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการเดอะมอลล์งามวงศ์วาน = A study of music school management and expectation of the students : a case study at Siamkolkarn music school The Mall Ngamwongwan, Bangkok, Thailand / คม ศรี กิจการ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


192การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน การสอนของอาจารย์ผู้สอนวิชาดนตรี ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย = A study of situations and provlems on computer usage of music instructors in higher education of Thailand / ทรงศักดิ์ ปัทมรุจ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


193การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาดนตรีปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก : กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ = Classical guitar performance case study music program, Bachelor of Arts, Thaksin University / ต่อพงศ์ อุตรพงศ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


194การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลวิชาปฏิบัติกีตาร์ใน สถาบันราชภัฏ = A study of measurement and evaluation on teaching guitar skills in Rajabhat institutes / ครรชิต สุวภาคย์ รังสี
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


195การศึกษาหลักสูตรและกระบวนการศึกษาดนตรีสำหรับเด็ก ปฐมวัยของสถาบันจินตการดนตรี สถาบันดนตรีมีฟ้า และสถาบันดนตรีเคพีเอ็น = The study of the curriculum and the learning process for early childhood at Chintakarn, Mifa and KPN music academy / อัญชนา สุตมาตร
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


196การสร้างชุดการสอนฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงพื้นเมืองภาคกลาง เรื่องเพลงเทพทองสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = An instructional package for teaching the Thai Folk Song : Thep Thong using prathomsuksa v students / จันทนา คชประเสริฐ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


197การสร้างสรรค์งานดนตรีกรรมแนวดนตรีไทยร่วมสมัยเพลง ลำนำเจ้าพระยาของ ชัยภัค ภัทรจินดา = Thai contemporary music composed by Chaibhuk Bhutrachinda : case study of plaeng Lam Nam Chao Phraya / วริสร เจริญพงศ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


198การสอนโสตทักษะด้านทำนองในหลักสูตรเปียโนระดับชั้นต้น ของสำนักพิมพ์อัลเฟรด :กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีปิ่นนคร = Ear training for young beginner level prep course, alfred's basic piano library case study : Pinnakorn music school / จุฑารัตน์ มณีวัลย์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


199การสอนการอ่านโน้ตแรกเห็นของนักเรียนเปียโนในระดับชั้น ต้น = Sight-reading in primary Piano's students / นิอร เตรัตนชัย
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


200การสอนขับร้องประสารเสียงบทเพลงไทยร่วมสมัยของคณะนัก ร้องประสานเสียงสวนพลูสู่เวทีการแข่งขัน เวิลด์ไควร์เกมส์ 2008 = Choral education technique : a case study of Suanplu Chorus' (Bangkok, Thailand) contemporary music preparation for participation in the World Choir Games 2008 / ชาลิสา รัศมี
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


201การสอนคลาริเน็ตในวงดุริยางค์เครื่องเป่าระดับมัธยมศึกษา = Clarinet instrution in symphonic band / ดวงกมล ฉัตรบุญลือเดช
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


202การสอนดนตรีปฏิบัติในโรงเรียนมัธยมศึกษา = Study of musical performance in secondary school / นิวัฒน์ วรรณธรรม
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


203การสอนดนตรีระดับปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร = Music in early childhood in private kindergarten schools, Bangkok / ศิริพร โสภาคดิษฐพงษ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


204การสอนวิชาขับร้องโดยใช้เทคนิค Speech Level Singing (SLS) : กรณีศึกษา แกรมมี่ ครูโรจน์ โวคอล สตูดิโอ (GRVS) = Teaching singing using speech level singing technique (SLS) : a case study of the Grammy Krurodj vocal studio(GRVS) / อนุตรี เจตนเมษฐ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


205การสอนวิชาขับร้องสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีมีฟ้า = The instruction of voice program : case study of Mifa music school / ปัณฑ์ชนิต ปัญญะสังข์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


206การสอนวิชาสังคีตนิยมในมหาวิทยาลัยภาคเหนือ = A teaching of music appreciation course in the universities in the Northern region of Thailand / สมพงษ์ วงษ์ดี
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


207การสืบทอดสะล้อในวัฒนธรรมดนตรีล้านนา = The inheritance of Sa-Law in Lanna music culture / กิจชัย ส่องเนตร
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


208การหาประสิทธิภาพของบทฝึกการเอื้อนรายวิชาขับร้อง 1 ระดับนาฏศิลป์ชั้นกลางปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี = Efficiency research of Uan Train chapter singing one knowledge middle dramatic one level Lopburi Dramatic Art College / สุระชัย สีบุบผา
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


209การหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องเครื่องดนตรีไทยในวง มโหรีเครื่องคู่ผ่านทักษะการฟัง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = An instruction package of the classification of Thai musical instruction through listening skill for 4th grade student / นิรัตน์ เล็กสราวุธ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


210ครุภัณฑ์และสื่อการสอนดนตรีประจำห้องเรียนระดับประถม ศึกษา = Materials and equipments in music classroom for elementary school / วราภรณ์ ยูงหนู
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


211ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร หลานเข้าเรียนดนตรีเด็กเล็ก หลักสูตรร้อง เล่น เต้น ฟัง สถาบันจินตการดนตรี = The expection and satisfaction of parents who sent their children to study singing, listening, movement, and playing alongs a fundamental music for children course at Chintakarn Music Institute / พิมลมาศ พร้อมสุขกุล
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


212ความคาดหวังของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนดนตรีตาม โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = The expectation of parents who sent their children to study music at the Music Campus for general public, College of Music, Mahidol University / เมทินี เตชะวิทยากุล
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


213ความคิดเห็นของครูดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ต่อเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทย = The opinions of Thai music teachers in the secondary schools in Bangkok area concerning the standardization in Thai music occupation / อรรถพร ทัศนะ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


214ความคิดเห็นของครูสอนเปียโนในโครงการศึกษาดนตรีสำหรับ บุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลต่อการวัดผลและประเมินผลวิชาเปียโน = Piano assessment : the opinion of Piano teachers in music campus for general public, College of Music, Mahidol University / สิตา บุนนาค
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


215ความต้องการเปิดหลักสูตรดนตรีพื้นบ้าน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ = The demand of a local wisdom music curriculum in higher education : case study Buriram Rajabhat University, Thailand / บพิตร เค้าหัน
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


216ความต้องการพัฒนาตนเองของครูดนตรีไปสู่ครูมืออาชีพกรณี ศึกษา ครูดนตรีระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสตูล = The need for self-development of in-service teachers - A case study of secondary-level general music teachers from the Sathun province, Thailand / จิรานุวัฒน์ ชูยัง
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


217ความพึงพอใจในการเรียนวิชาศิลปะกับชีวิตของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสังกัดกรมสามัญศึกษา ประเทศไทย = The satisfaction of secondary level students in studying art and function life at triamudomsuksanomklao school under the supervision of the department of general education ministry of education, Thailand / สุมาลี เมธโยดม
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


218คุณลักษณะทางดนตรีเบบชาตินิยมในวรรณกรรมดนตรีเครื่อง ดนตรีฟลู้ทโดย Albert Franz Doppler, Bohuslav Martinu, และ Sergei Prokofiev = Characteristics of nationalism in the Flute works of Albert Franz Doppler, Bohuslav Martinu, and Sergei Prokofiev / จักรกฤษณ์ มลิวัลย์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


219แคน : ระบบเสียงและทฤษฎีการบรรเลง = Khaen : sound system and theory of playing / สนอง คลังพระศรี
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


220เจตคติของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาเอกดนตรีไทย ระดับปริญญา ตรี ชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก = Attitude of first-year Thai music major undergraduate students studying in universities in Bangkok metropolis and vicinity towards western music theory courses / ผจญ พี บุ้ง
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


221เจตคติของผู้ปกครองนักเรียนเปียโนระดับต้นที่มีต่อกิจกรรม ดนตรีเสริมในสถาบันดนตรีสยามกลการ = Attitudes of parents whose children studied basic Piano toward music activities at the Yamaha Music School / นันท์มนัส นามะศิริ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


222แจ๊สในประเทศไทย : กรณีศึกษาทำนองอิมโพรไวเซชันของ เทวัญ ทรัพย์แสนยากร = Jazz music in Thailand : case study of Thewan Subseanyakorn's improvisation style / สมพงษ์ ทองคำ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


223ช่างเทคนิคเปียโนในสังคมไทย = Piano technicians in the Thai society / กนกพรรณ พิริยะพงศ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


224ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการตั้งเสียงกลองชุด = A self instruction method for drum set tuning written in the Thai language / พันธวัจน์ นาวิก
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


225ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครูปฐมวัย สาระการเรียนรู้ ดนตรี องค์ประกอบดนตรีด้านจังหวะ = The creation of a self-learning instruction book for kindergarten teachers for the purpose of teaching music rhythm / ชาลินี สุริยนเปล่งแสง
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


226ชุดการจัดกิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยเรื่องจังหวะ = Music activity package for children in early childhood : Rhythm / วิภาวดี นครขวาง
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


227ชุดการสอน สาระดนตรี เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทยระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน = Music instructional package : Rhythm of Thai music for Prathomsuksa 5 with the theory of problem-based learning / กฤตินี เงินสมบัติ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


228ชุดการสอนเทคนิคการออกเสียงของการบรรแลงเปียโน Articulation : Legato, Staccate, Legato-Staccato สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 7-11 ปี = Instructional package for Piano's Articulation : Legato, Staccate, Legato-Staccato for Piano student 7-11 years old / นัฏฐิกา สุนทรธนผล
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


229ชุดการสอนเปียโนชั้นต้นที่สอนด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนอายุ 8-14 ปี = The creation of a self-evaluation method for primary piano students, age 8-14 / กฤตินี สิงห พันธุ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


230ชุดการสอนเรื่อง ภูมิการดนตรี (Musicianship) สำหรับครู ดนตรีมือเปล่า = Instruction package : musicianship for music teacher / ปรัชญา พรหมสุรินทร์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


231ชุดการสอนเรื่องเพลงภาษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี = A study of efficiency of a new instructional method used to teach internationally adapted songs in the Thai language (Phleng Phaasa) to students in secondary school, year I, Prommanusorn school, Phetchaburi province, Thailand / วัชรินทร์ยา สามสี
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


232ชุดการสอนการใช้เพเดิลสำหรับนักเรียนเปียโนชั้นกลางตอนต้น = Music instructional package for preliminary intermediate Piano students : pedaling / จีรรัตน์ เอี่ยมเจริญ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


233ชุดการสอนการการปฏิบัติกีตาร์ในวิชาทักษะดนตรี 1 คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = The guitar teaching packages in a course of music skill I, the faculty of fine and applied arts of Khonkaen University / กฤษฎา วงศ์คำจันทร์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


234ชุดการสอนกีตาร์สำหรับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี = The Guitar teaching packages for Thonburi polytechnic college / ปฤณ รักชีพ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


235ชุดการสอนขับร้องเพลงชาติไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 = A study of the efficiency of teaching the Thai national anthem to primary school children / สุกิจ ลัดดากลม
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


236ชุดการสอนขับร้องเรื่องการหายใจสำหรับนักเรียนอายุ 12-16 ปี = The creation of a new vocal pedagogical textbook for teaching correct breathing to students age 12-16 / ชญานิศ อดุลยา นนท์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


237ชุดการสอนซ่อมเสริมเรื่องจังหวะเคาะ (Beat) สำหรับนักเรียน เปียโนระดับชั้นต้น = Instruction package of beat for elementary level Piano students / วรนาถ คลายนาทร
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


238ชุดการสอนดนตรีอิมเพรสชั่นนิสต์สำหรับนักเรียนเปียโนชั้น กลางตอนปลาย = The creation of a new book for the study of Impressionist" Piano literature for late-intermediate Piano students / อัจ ฉรียา ฟูเกียรติ"
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


239ชุดการสอนวิชาดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยเรื่องระดับเสียงและ จังหวะ = Music instructional package for pre-school children : pitch and beat / พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


240ชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 2 เรื่องทรัยแอด ผ่านวิธีการ เรียนรู้แบบร่วมมือกัน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา = Instruction package music theory 2 : Triads by cooperative learning case study of Suansunandha Rajabhat University, Bangkok / ศิริมา พนาภินันท์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


241ซอล่องน่าน : กรณีศึกษาคณะคำผาย นุปิง = Saw Long Nan, a traditional vocal music : case study of Khamphai Nuping / บูรณพันธุ์ ใจหล้า
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


242ซึงในวัฒนธรรมดนตรี จังหวัดเชียงใหม่ = The Sueng in music culture of Chiangmai / เอกพิชัย สอนศรี
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


243ดนตรีโปงลางในจังหวัดกาฬสินธุ์ = A study of Ponglang's melodic line of Kalasin province, Thailand / คมกริช การินทร์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


244ดนตรีในการละเล่นเรือมอันเรจังหวัดสุรินทร์ = Music in Ruam an Ree, a stylized traditional dance in Rurin province Thailand / สุภนิดา พรเอี่ยมมงคล
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


245ดนตรีในบทศักดิ์สิทธิ์ ซางตูส ของพิธีมิสซานิกายโรมัน คาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร = The music in the sanctus of the Roman Catholic Mass in the archdiocese of Bangkok, Thailand / สินีนาถ สิทธิเลิศประสิทธิ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


246ดนตรีในสังคมวัฒนธรรมของชาวชอง ตำบลตะเคียนทอง จังหวัดจันทบุรี = Music in socioculture of the Shawng, a tribal people in Chantaburi province, Thailand / สายพิรุณ สิน ฤกษ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


247ดนตรีในหนังตะลุงของอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี = Traditional music for accompanying the Nang Ta Lung of Banlat, district of Petchburi province / กัลยาณี สายสุข
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


248ดนตรีของชาวไทยใหญ่ : กรณีศึกษาบทเพลงที่ใช้บรรเลงด้วย ตอยอฮอร์น = Music of the Tai Yai : a case study of Tor Yor Horn songs / ชญานิษฐ์ ปัญญะสังข์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


249ดนตรีจีนแต้จิ๋ว : กรณีศึกษาวงดนตรีคลองเตยเหลี่ยงหลักฮึง = Chao zhou music : a case study of klong Toey Liang Tag Heng ensemble / ทรงพล สุขุมวาท
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


250ดนตรีจีนในประเทศไทย : กระบวนการเคลื่อนย้าย การ อนุรักษ์และการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอิทธิพลของวัฒนธรรมไทย = Chinese music in Thailand : migration,conservation, and Thai cultural influences / ทรงพล สุขุมวาท
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


251ดนตรีตับเต่าจังหวัดอุตรดิตถ์ = The traditional Tabtao music in Uttaradit province / อำนาจ บุญอนนท์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


252ดนตรีประโคมศพ : กรณีศึกษาเพลงบัวลอย = Funeral music of Thailand : Bualoy / ไชยวุธ โกศล
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


253ดนตรีปัตตานี : ลักษณะเฉพาะกับบริบททางวัฒนธรรม = Pattani music : identity and socio-cultural context / นภดล ทิพยรัตน์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


254ดนตรีฝรั่งในกรุงสยาม : พัฒนาการดนตรีตะวันตกในสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ. 2384-2484 = Western music in Siam : the development between A.C. 1841-1941 / ณัฐชยา นัจจนาวากุล
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


255ดนตรีพิธีกงเต็กจีนแคะกรณีศึกษาโรงเจคิ้น ชู อำ = The hakka Chinese funeral music of Rongjay Kin Shu Um / รัศมี เอื้ออารีย์ไพศาล
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


256ดนตรีพิธีกรรมของชาวเมี่ยน อำเภอคลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร = Music in the ceremonies of the Mien people from Khlong Lan district, Kamphaeng Phet province, Thailand / ณัฏฐนิช นักปี่
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


257ดนตรีล้านนาร่วมสมัย พ.ศ. 1839-2552 = Lanna contemporary music in 1839-2552 B.E. or 1296-2009 A.D. / นิธิศ แปงน้อย
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


258ต้นแบบโรงเรียนดนตรีตามอัธยาศัย = Music studio model / ณิชา ชาญสิทธิโชค
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


259ต้นแบบการจัดทำคลังข้อมูลเครื่องดนตรีไทยสำนักดนตรีบ้าน พาทยโกศล = The proposed documentation for Thai musical instruments : Baan Patayakosol Music School / มานิดา จั่นสุว รรณ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


260ตร้า-บล่ายในสังคมวัฒนธรรมชนเผ่าม้งจังหวัดเชียงใหม่ = Tra-Blai in Hmong music culture, Chiangmai province / อ่างทอง จรูญสกุลวงศ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


261แตรวงชาวบ้าน : กรณีศึกษา แตรวงในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Brassband : a case study in Muang district Samutsakorn province / สุธี ชำนาญสุธา
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


262ทำนองเทศน์มหาชาติ กัณฑ์มัททีในประเพณีตั้งธัมม์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ = The melodic preaching of Matthee episode from the Great Jataka at the annual great preaching ceremony (Tang Dharma Luang) in Chiangmai / ธิติพล กันตีวงศ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


263ทำนองเพลงอื่อละอ่อนของกลุ่มชาติพันธุ์ยอง จังหวัดลำพูน = Aue La On, lullaby of yong people in Lamphun province, Thailand / สมิทธิพร แสงพยัคฆ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


264ทำนองในสวดอมฤตเวลาและนามซินรั้นของ นามธารีสังคัตใน ประเทศไทย = The analysis of Amritvela-Namsimran at Namdhari Sangat, Thailand / กันต์ อิสมันยี
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


265ทำนองสวดเบิกในประเพณียี่เป็ง จังหวัดลำปาง = Suad Berk, Bhuddist sacred chant melody in Yeepeng ritual of Lampang people, Thailand / รวมพล บุญตัน
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


266ทำนองสารภัญญ์ในพื้นที่ภาคอีสาน = The melody of the Sarapan in Northeast area / ว่าที่ ร.ต. อวิรุทธ์ โททำ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


267แนวโน้มของการศึกษาดนตรีระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย = Trends in higher education in music in Thailand / วาทิต สุวรรณสมบูรณ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


268แนวการบรรเลงระนาดทุ้มเพลงแขกมอญ = The performance of Ranaad Tum : Khaek Mon / กฤษฎา ด่านประดิษฐ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


269แนวดนตรีที่ปรากฎในบทสมห้องของหนังตะลุงในจังหวัด สุราษฎร์ธานี = Musical form of Somhong repertory in shadow puppet performance, Suratthani province / ศุภวัฒน์ ทอง แก้ว
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


270แนวทางในการรับมือกับความกังวลในการแสดงดนตรี = Mapping the ways to alleviate music performance anxiety / ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


271แนวทางการจัดหลักสูตรสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ดนตรีในสถาบันอาชีวศึกษาของประเทศไทย = A call for curriculum design of music industry technicians for Thailand vocational educational institutions / วาฑิต นุ่มตี่
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


272บทเพลงรองเง็งคณะอัสลีมาลา = Rong-Ngang songs of ussaleemala / อติพล อนุกูล
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


273บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องจังหวะดนตรีไทย กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Computer assisted instruction rhythm in Thai music for Matthayomsuksa 1 / สมเกียรติ พิมพันธุ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


274บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาประสานเสียง 1 สำหรับ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก = Computer assited instruction : harmony 1 for Royal Thai Army school of music / พฤทธิพงศ์ ภูมิ จิตร
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


275บทเรียนคอมพิวเตอร์สอนเสริมเรื่อง ประวัติดนตรีตะวันตก ยุค คลาสสิก สำหรับหนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 = Computer assisted instruction : history of music for high school level : classical period / ดวงทิพย์ คาลัสซี
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


276บทบาทชมรมครูดนตรีไทยต่อการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน การสอนดนตรีในระบบโรงเรียน : กรณีศึกษาชมรมครูดนตรีไทยจังหวัดลพบุรี = Roles of Thai Music Teachers' Association and its contribution to the development of the teaching of Thai music in the formal school system, Lopburi province Thailand / พรทิภา ผล โพธิ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


277แบบประเมินตนเองแบบภาพรวมโดยการบันทึกวีดิทัศน์ สำหรับวิชาขับร้องในระดับชั้นต้น กรณีศึกษา โรงเรียนดนตรีมีฟ้า = Holistic self-assessment by video recording for the beginners in singing class : case study at Mifa Music Academy / ศักดิพล มิตรประยูร
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


278แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านโน้ตแรกเห็นแบบมีดนตรี ประกอบสำหรับกีตาร์คลาสสิกในระดับชั้นต้น = Sight-reading exercises with accompaniment for the beginner of the classical Guitar/ ณัฐ เชียงทอง
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


279แบบฝึกโสตทักษะสำหรับขิมระดับชั้นต้นโครงการศึกษา ดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Aural training exercise for beginning Thai Dulcimer (Khim) students at the music campus for general public, College of Music Mahidol University / มนวิภา ขันขาว
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


280แบบฝึกทักษะกีต้าร์คอร์ดร็อกเบื้องต้น = Drill exercises for beginning rock rhythm guitar / นิติพงศ์ คุณยศยิ่ง
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


281ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาเครื่อง ดนตรีปฏิบัติสากลของนักเรียนระดับเกรด 7-12 ในโรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ = Factors related to academic achievement in music skill learning of western musical instruments of middle school and high school students (grade 7-12) at Keera-pat international school / พงษ์ศิธร เสรีรัตน์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


282ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซ้อมเปียโนของนักเรียนชั้นต้นโรงเรียน สอนดนตรีเอื้ออารีย์ = Effective factors in piano practice, beginning level, Aum-Aree Music School / พิริยาภรณ์ เลขธรากร
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


283ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับเตรียมอุดม ศึกษาทางดนตรี : กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The factors affecting the decision of further the pre-university education in music : case study of the Chiang Mai area / พัฒน์รัฐ ชุ่มเชื้อ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


284ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาดนตรีระดับ อุดมศึกษา :กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ = The decision making to study at graduate level in music programs : a case study of Universies in Southern Thailand / วศิน ศรียาภัย
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


285ปัญหาการสอนวิชาดนตรีศึกษาในรายวิชาศิลปะกับชีวิตระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี = The problem of teaching music in Arts and Life in Mathayom Suksa level 1-3 : case study Udonthanee province, The Department of General Education / ธนกฤษณ์ วงศ์คำจันทร์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


286เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอนทักษะการปฏิบัติวิโอลอนเชลโล ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยการอ่านโน๊ตกับวิธีการร้องโน้ต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนเซนต์จอห์น = A comparative study of matthayom 2 students of Saint John's school reading and singing the notes of violoncello / วีระ ถาวร
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


287เปรียบเทียบสถานภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีใน โรงเรียนระดับประถมศึกษาเขตเทศบาลตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์กับโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร = A comparative study of the status of music teaching in elementary schools in Nangrong, Buriram province, and universities' demonstration schools in Bangkok, Thailand / จีรศักดิ์ ย่านกลาง
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


288ผลของการเรียนดนตรีที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ = The effect of music learning on spatial ability / รวิษฎา สุกิตติวรกุล
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


289แผนการเรียนรู้กิจกรรมเสริมดนตรีพื้นบ้านเรื่อง การเป่าโหวด ที่สอนโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 2 = A critical thinking study package designed to help upper level primary students play the vode / สุภัทรชัย กระสินหอม
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


290ฝู่หลูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผ่าลีซูในพื้นที่จังหวัดเชียงราย = Fulu Lae Lae a Lisu's traditional music in Chiangrai province, Northern Thailand / นิรุตร์ แก้วหล้า
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


291พิธีไหว้ครูดนตรีไทย = The Wai Khru ceremony in Thai traditional music / ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


292เพลงเรื่องล่องเรือ = Phleng Ruang Long-Ruae / พีรนันท์ แก้วลอย
Abstract  pdf


293เพลงเรื่องสารถี : กรณีศึกษาทางบ้านขมิ้นและทางวัดกัลยาณมิ ตาวาส = The Saratee story song : a case study of Ban Khamin community and Wat Kalayamitawas community /cกี จันทศร
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


294เพลงเห่กล่อมของชาวลาวเวียง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี = A study of lullaby song tradition (Phleng Hey Klaum) of Lao Wiang people in Ratchaburi, Thailand / รตวรรณ พฤกษา โรจนกุล
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


295เพลงแขกมอญ ทำนองฆ้องวงใหญ่ : กรณีศึกษาทางเพลงจาก ครูพินิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ) = Pleng Khaek Mon's Khong Wong Yai melody : a case study of master Pinij Chaysuwan (national artist) / ธัญญวรรณ รัตนภพ
Abstract  pdf


296เพลงโหมโรงโนรา : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช = Pleang Hom Rong Nora, traditional music for native dance in Nakhon Si Thammarat province, Thailand / วิรัตน์ เลี้ยง สมบูรณ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


297เพลงไทยประสานเสียงแบบฝรั่งพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต = Thai songs arranged in western style composed by his royal highness prince Paribatra Sukhumbhand / ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


298เพลงชุดโหมโรงกลางวันตำรับครูทองดี ชูสัตย์ = Hom rong klang wan : Kru Tongdee Chusat's version / ปานหทัย สุคนธรส
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


299เพลงพื้นบ้าน : กรณีศึกษา ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัด ชุมพร = Folk songs of tambon Hingaew, Tasae district, Chumpon province, Thailand / อมร พุทธานุ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


300เพลงพื้นบ้าน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี = Folk songs of Phanomtuan district, Kanchanaburi province / กฤษณะ วรรณศิริ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


301เพลงร้องพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีกรณีศึกษา : เพลง โนเน เพลงลำภาข้าวสารและเพลงระบำพื้นบ้าน = Vocal music in Pathumthani province : a case study of pleng Noh-Nay, pleng Lum-Pa- Kaew-Sahn and pleng Ra-Bum-Peun-Bahn / ศรีจันทร์ น้อยสอาด
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


302เพลงสำคัญในพิธีกรรมเข้าทรงลิมนต์ในจังหวัดสงขลา = The principal songs in limon, a shamanistic ritural at Songkhla province / สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


303มือฆ้องวงใหญ่บ้านพาทยโกศล = The Large Circle Gong hand techniques of the Pattayakosol family / คมกริช การินทร์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


304มุตโตแตก : ความรู้พื้นบ้านในการด้นเพลงโคราชแบบดั้งเดิม = Mutto Taek : improvisational indigenous knowledge in traditional Phleng Khorat / พชร สุวรรณภาชน์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


305ระบบการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนวิชาทฤษฎีดนตรี ตะวันตกในมหาวิทยาลัยราชภัฏ = Instructional systems of western music theory instructors in Rajabhat University / ธิติ ปัญญา อินทร์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


306ระบบการศึกษาดนตรีของโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก = The music education system of the Royal Thai Army School / เชษฐจินดา ชโลธร
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


307รูปแบบและลักษณะทางดนตรีของเฮ็ดกวามชาวไต จังหวัด แม่ฮ่องสอน = Musical forms and characteristics of Hetkwam songs of Tai people in Mae Hong Son province, Thailand / อมรรัตน์ กานต์ธัญลักษณ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


308รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาดนตรีระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Preferred learning styles of undergraduate students in music at the College of Music, Mahidol University / อัญชลี ตันวินิจ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


309รูปแบบหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ที่เน้น คุณลักษณะของบัณฑิต = A doctoral program model in music education focusing on the expertise of the graduates / ชิตพงษ์ ตรี มาศ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


310ลักษณะเฉพาะทางดนตรีของนายประสิทธิ์ พยอมยงค์ = The musical characteristics of Mr. Prasit Payomyong / สิชฌน์เศก ย่านเดิม
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


311ลักษณะเฉพาะทางบทเพลง : กรณีศึกษาวงดนตรีแกรนด์เอ็กซ์ = The song characteristics : case study of the Grand Ex' Band / ณัฐธัญ อินทร์คง
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


312ลักษณะเด่นในเพลงลูกทุ่งของนายวิเชียร คำเจริญ = The significance of the loogtoong songs of Mr.Wichean Khamjaroen / อภิชน วงศ์ภักดี
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


313ลักษณะทำนองในบทเพลงของไสล ไกรเลิศ = Melodic style of Slai Krailert's westernized Thai song / ฤชุ สิงคเสลิต
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


314วงซอ : สายพ่อครูศรีทวน สอนน้อย จังหวัดเชียงราย = Wong Saw, A Lanna traditional vocal music : a case study of Seetuan Sornnoi's style, Chiangrai province, Northern Thailand / องอาจ อิน ทนิเวศ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


315วงตึ่งโนง : กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Tueng-Nong, traditional music of Lanna, a case study in Chiangmai and Lumphun region / นิรันดร์ ภักดี
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


316วงพิณพาทย์ครูคูนสี ไชยะมงคล แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว = The Phinphat tradditional music ensemble, direced by Kunsee Chiyamongkol, from the Champasak province of the Lao people's democratic republic / ธนวัฒน์ บุตรทองทิม
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


317วิเคราะห์เพลงเรื่องเขมรใหญ่ทางฆ้องวงใหญ่ : กรณีศึกษาทาง เพลงจากครูพินิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ) = An analytical study of Phleng Ruang khmer Yai's khong Wong Yai melodic organization constructed by master Pinij Chaysuvanna / สกลธ์ ดอกลัดดา
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


318วิเคราะห์เพลงต่อยรูปทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ : ศึกษากรณีนาย น้ำว้า ร่มโพธิ์ทอง = The analysis of Pleng Toi Roop : studying on the Gong Wong Yai solo technique by nai Namwa Rombhothong / สุชาติ ยามสุข
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


319วิเคราะห์แบบเรียนวิชาดนตรีของโรงเรียนประถมดนตรีโคดาย ประเทศฮังการี = An analytical study of the grade one music textbook at the Kecskemeti Kodaly Zoltanenek-Zenei Iskola, Hungary / วิภาวรรณ จำเนียรพันธุ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


320วิเคราะห์การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงของ วิจิตร์ จิตร รังสรรค์ = An analysis of Thai songs arranged by Wijit Jitrangsan / อัศวิน นาดี
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


321วิธีการผลิตเพลงไทยสากลของบริษัทแกรมมี่ อาร์พีจี กรณี ศึกษาผลงานของปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล ชุด เวอร์ชั่น 4.0 = The production of Thai popular songs by Grammy RPG Co., Ltd. : in case study of Peter Corp Dyrendal album 'version 4.0' / ธานัท ธัญญหาญ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


322ศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นกลางปีที่ 1 ต่อวิชาสังคีตนิยม 2 วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพ = Attitude of mattayomsuksa 4 students toward music appreciation 2 at the College of Dramatic Arts, Minitary of Fine Art Bangkok Thailand / ปนัดดา เพิ่มพานิช
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


323ศึกษาวิธีการคัดเลือกบทเพลงสมัยนิยมสอนเสริมหลักสูตรกีตาร์ คลาสสิกของครูโรงเรียนดนตรีสยามกลการ = Study of methods for selecting supplementary popular songs for the Yamaha Guitar course : Siam Kolkarn Music School, Thailand / ทรงวิรัตน์ สุดงาม
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


324ศึกษาสภาพการสอนขลุ่ยเพียงออในโรงเรียนระดับประถม ศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี = The teaching of klue Phaeng-Aow at the elementary school level in Pathumthani province / นิรมาน จันทรประวัติ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


325สไตล์อิมโพรไวเซชั่นของเบนนี กูดแมน กรณีศึกษาผลงานชุด อาฟเทอร์ ยูฟ กอน = The improvisation style of Benny Goodman : study from the album After you've gone" / เอกราช แพร ม่วง"
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


326สภาพการเรียนการสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนประถมศึกษา เขตตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี = The status of music teaching in elementary schools in Tambon Bang Pluang, Ampher Ban Sang, Prachin Buri province Thailand / สุเมธ สุรินทร์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


327สภาพการศึกษาวิชาปฏิบัติดนตรีสากลของภาควิชาดุริยางค์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล = Music performance teaching in Department of Music Rajamangala Institute of Technology / ชัยวัฒน์ เชาวน์ รัตนะ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


328สภาพการสอนวิชาดนตรีในระดับประถมศึกษาของโรงเรียน ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม = The status of teaching music in elementary school : Kantharawichai district, Mahasarakham province, Thailand / ไพรัช ธีรภัคสิริ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


329สมรรถนะทางดนตรีของนักศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิตโปรแกรมวิชาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร = Music competencies of students in the bachelor of music program in Jajabhat University in Bangkok, Thailand / ชินกร ต.เทียนประเสริฐ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


330สวดคฤหัสถ์ : กรณีศึกษานักสวดตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัย ชาญ จังหวัดอ่างทอง = Suadcaruhat, funeral ceremonial chanting, in Angthong, Thailand / อรวดี ธนะจันทร์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


331สื่อการสอนดนตรีชนิดเกมกระดานแนวคิดเกมเศรษฐีเพื่อสอน อ่านโน้ตของนักเรียนเปียโนชั้นต้น = Music materal for beginner piano student : board game for note reading / วิภาพร อำไพพิทักษ์ วงศ์
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)  pdf


332เสียงประสานที่ใช้ในการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ = An investigation into the intervals used by Gong Wong Yai / สมชาย รัศมี
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


333หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เครื่องดนตรี ไทยพื้นบ้านภาคใต้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Self-study electronic book Southern Thai Musical Instruments" for students in grade 5 / สุนิตา ยิ่งเจริญสมสุข"
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


334อิทธิพลของดนตรีอเมริกันที่มีต่อเพลงไทยสมัยนิยม = The influence of American music on Thai popular song / วิทยา ภู่บัว
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


335อิทธิพลตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการในวัฒนธรรมดนตรีของ ไทย = The influence of the west on the development of Thai music's culture / ว่าที่ร้อยตรีรณชัย รัตนเศรษฐ
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


336เอกสารประกอบการแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษา = Graduate guitar recital by Chairat Pornamnuay / ชัยรัชต์ พรอำนวย
Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)   pdf


update : september 2016