home > e-thesis > college of music

College of Music

1 A love Supreme : the music of John Coltrane = A love Supreme : ผลงานดนตรีของ John Coltrane / Taweesak Booranapanitpan
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

2 A meta-pedagogical study of teaching posture and gesture in piano playing = ศิลปะการสอนท่าทางและท่านั่งในการบรรเลงเปียโน / Arissara Phukphan
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

3 A musicological analysis of Thai-advertising jingles during 1989-2000 = เพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของไทยระหว่างปี 2532-2543 / Suvaporn Atthasook
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

4 A new composition of vocal and instrumental thai classical music : phleng chin Rajchasan Thao = การประพันธ์ทางร้องและทำนองเพลงจีนราชสาร เถา / Buncha Sornchai
Abstract  pdf

5 A study in how to teach sight-reading to the intermidiate level piano students case study : piano teaching in Muang district Chiangmai province = การศึกษาการสอนการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็นสำหรับนักเรียนเปียโนระดับกลาง กรณีศึกษา : การสอนเปียโนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Nakhon Khamrong
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

6 A study of ear training for piano beginner level at Siam Kolkarn Bangna Music School, Bangkok = การศึกษาการสอนโสตทักษะของครูผู้สอนสำหรับนักเรียนเปียโนระดับชั้นต้น กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร / Social Science and Humanities
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

7 A study of efficiency of the instructional package Musical forms through listening skills for the first-year students of Payap University = การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องโครงสร้างฉันทลักษณ์ทางดนตรีผ่านทักษะการฟังสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยพายัพ / Hattaya Panchaipoom
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

8 A study of motivational strategies of piano teachers at the Music Campus for General Public, College of Music, Mahidol University = การศึกษากลวิธีสร้างแรงจูงใจของครูเปียโนในโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Sukanya Techawaro
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

9 A study of music management in the student activity period in secondary schools, Roi-et province, Thailand = สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมดนตรีในคาบกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด / Noppadon Thiammuangphaen
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

10 A study of Pong-Lang ensemble in the secondary schools in Kalasin province, Thailand : school cluster 1 = การจัดกิจกรรมวงดนตรีโปงลางในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มที่ 1 / Nipon Wiangwalai
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

11 A study of the process and results of the national education curriculum B.E. 2544 of music at secondry education level under the schools of Pranakornsriayuttaya educational service area 1 and 2 = การศึกษากระบวนการและผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชาดนตรี) ช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 / Patcharee Ploytet
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

12 Analysis of 25 melodious studies, Op. 60 by carcassi for performing and teaching = การวิเคราะห์เพลง 25 melodious studies, Op. 60 ของคาร์คาสซีเพื่อการปฏิบัติและการสอน / Ekasin Kesa
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

13 Attitude of second lower secondary school students in Dramatic Arts College toward music theory course = เจตคติของนักเรียนระดับชั้นต้นปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีโน้ต-ร้องโน้ต ในวิทยาลัยนาฎศิลป / Jaruwan Suriyawan
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

14 Authentic assessment : portfolio for Thai private piano students = การประเมินตามสภาพจริง : แฟ้มสะสมผลงานสำหรับนักเรียนเปียโนแบบส่วนตัวในประเทศไทย / Pornthida Angkasekvilai
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

15 Competencies for Thai's studio Piano teachers = ทักษะความสามารถสำหรับครูเปียโนสตูดิโอในประเทศไทย / Phimhathai Chinnapha
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

16 Data bank of traditional Thai drums sound samplers = ข้อมูลเสียงอิเล็กทรอนิกส์แบบฉบับเครื่องหนังไทย / Montree Nuchdonphai
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

17 Discourse of gay dance music in the context of contemporary Bangkok = วาทกรรมเพลงเต้นรำเกย์ในบริบทกรุงเทพมหานครร่วมสมัย / Sarupong Sutprasert
Abstract  pdf

18 Education management in the College of Dramatic Arts, Bangkok : a case study of Western vocal music = การจัดการศึกษาของวิทยาลัยนาฎศิลปกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาหมวดวิชาคีตศิลป์สากล / Patummal Songsakul
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

19 Effect of Yngwie Malmsteen's guitar style on the thai guitarists = สไตล์การบรรเลงกีตาร์ของอิงวี มาล์ม-สทีน ที่มีผลกระทบต่อนักกีตาร์ชาวไทย / Sarawut Wiwan
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

20 Expectations of mathayomsuksa 3 students from taking music courses in Demonstration Schools under the Ministry of University Affairs, Bangkok, Thailand = ความคาดหวังด้านการเรียนวิชาดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร / Jiraporn Panomvana Na Ayudhya
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

21 Extra curricular elementary school choirs : a case study of Bangkok Christian College Boy's Choir = การศึกษาวงขับร้องประสานเสียงเด็ก : กรณีศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย / Sukchai Pawakarnkadee
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

22 Factors influencing parents' decision to have children attend junior music course (JMC), of Yamaha Academy of Music : a case study of Siam Kolkarn Music School, Central Rama III branch, Thailand = ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเรียนดนตรีหลักสูตรดนตรีเด็กปฐมวัยของสถาบันดนตรียามาฮ่า :กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการพระราม 3 สถาบันดนตรียามาฮ่า / Ornamphai Asvananda
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

23 Factors related to academic achievement in music skill learning of western musical instruments of pre-college students (Mattayom 4-5-6) at College of Music, Mahidol University = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาเครื่องดนตรีปฏิบัติสากลของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Sasivimon Changrian
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

24 Factors related to achievement in learning violin = ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิผลในการเรียนไวโอลิน / Prapansak Pum-in
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

25 Graduate clarinet recital : french clarinet repertoire / Casey Koh Hong Im
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

26 Graduate double bass recital by Sukol Sirisak = การแสดงเดี่ยว Double Bass ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดยนายศุกล ศิริศักดิ์ / Sukol Sirisak
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

27 Graduate euphonium recital by Thanabodee Ketsuwan = การแสดงเดี่ยว Euphonium ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดย ธนบดี เกษสุวรรณ / Thanabodee Ketsuwan
Abstract  pdf

28 Graduate Flute recital by Suratchai Chenyavanij = การแสดงเดี่ยว Flute ระดับบัณฑิตศึกษาโดยนาย สุรัฐชัย เชนยะวณิช / Suratchai Chenyavanij
Abstract  pdf

29 Graduate French Horn recital by Chaiyanan Wan-in = การแสดงเดี่ยว French Horn ระดับมหาบัณฑิตศึกษา โดย ชัยนันท์ วันอินทร์ / Chaiyanan Wan-in
Abstract  pdf

30 Graduate French Horn recital by Suteemas Bunlung = การแสดงเดี่ยว French Horn ระดับบัณฑิตศึกษา โดย สุธีมาส บัลลังก์ / Suteemas Bunlung
Abstract  pdf

31 Graduate guitar recital by Worakarn Saengsomboon = การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษาโดยนายวรกานต์ แสงสมบูรณ์ / Worakarn Saengsomboon
Abstract  pdf

32 Graduate orchestration and arrangement of thai classical music for the symphony orchestra recital by Prateep Suphanrojn = การแสดงการเรียบเรียงเสียงประสานระดับบัณฑิตศึกษา โดยร้อยเอก ประทีป สุพรรณดรจน์ / Prateep Suphanrojn
Abstract  pdf

33 Graduate percussion recital = การเดี่ยว Percussion ระดับบัณฑิตศึกษา โดยนางสาววรรณภา ญาณวุฒิ / Wannaha Yannavut
Abstract  pdf

34 Graduate Percussion recital = การแสดงเดี่ยว Percussion ระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Thayarat Sopolpong
Abstract  pdf

35 Graduate piano recital by Monsikarn Promsukkul = การแสดงเดี่ยวเปียโนระดับบัณฑิตศึกษาโดย นางสาวมนสิการ พร้อมสุขกุล / Monsikarn Promsukkul
Abstract  pdf

36 Graduate piano recital by Usa Napawan = การแสดงเดี่ยวเปียโนระดับบัณฑิตศึกษาโดย นางสาวอุษา นภาวรรณ / Usa Napawan
Abstract  pdf

37 Graduate piano recttal by Jeeranuch Torarit = การแสดงเดี่ยวเปียโนระดับบัณฑิตศึกษา / Jeeranuch Torarit
Abstract  pdf

38 Graduate Saxophone recital by Captain Pasakorn Suwanaphan = การแสดงเดี่ยว Saxophone ระดับบัณฑิตศึกษาโดยนาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์ / Captain Pasakorn Suwanaphan
Abstract  pdf

39 Graduate sexophone recital by Chee Meng Low / Chee Meng Low
Abstract  pdf

40 Graduate Trombone recital = การแสดงเดี่ยว Trombone ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดย สุขนิษฐ์ สะสมสิน / Sukanit Sasomsin
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

41 Graduate Trumpet recital by Jakaphan Chaiya = การแสดงเดี่ยว Trumpet ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดย จักรพันธ์ ชัยยะ / Jakaphan Chaiya
Abstract  pdf

42 Graduate Tuba tecital by Boonchai Sawtkittikul = การแสดงเดี่ยวทูบาระดับบัณฑิตศึกษาโดยนายบุญชัย เศวตกิตติกุล / Boonchai Sawetkittikul
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

43 Graduate Violin recital by Apirat Praphanwong = การแสดงเดี่ยว Violin ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดย อภิรัตน์ ประพันธ์วงศ์ / Apirat Praphanwong
Abstract  pdf

44 Graduate Violin recital by Krit Mekara = การแสดงเดี่ยวไวโอลินระดับบัณฑิตศึกษาโดยนายกริช เทฆรา / Krit Mekara
Abstract  pdf

45 Graduate Violin recital by Tanawan Tanakkasaeranee = การแสดงเดี่ยว Violin ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดย ธนวรรณ ธนัคฆเศรณี / Tanawan Tanakkasaeranee
Abstract  pdf

46 Graduate voice recital by Panyapat Thummarattana = การแสดงเดี่ยวขับร้องระดับบัณฑิตศึกษา โดย ปัณญพัสตร์ ธรรมรัตน์ / Panyapat Thummarattana
Abstract  pdf

47 Graduate voice recital by Siriwaranya Supranee = การแสดงเดี่ยวขับร้องระดับบัณฑิตศึกษาโดยสิริวรัญญา สุปราณี / Siriwaranya Supranee
Abstract  pdf

48 Graduate voice recital by Thuradee Areerob = การแสดงเดี่ยวขับร้องระดับบัณฑิตศึกษาโดย ธุรดี อารีรอบ / Thuradee Areerob
Abstract  pdf

49 Graduate voice recital by Wipart Wiboonpanuvej = การแสดงเดี่ยวขับร้องระดับบัณฑิตศึกษาโดย วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช / Wipart Wiboonpanuvej
Abstract  pdf

50 Lai Kaen analysis performance of Sombut Simlah = ลายแคนเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษา สมบัติ สิมหล้า / Sataporn Nuchdonphi
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

51 Making a Saw Sam Sai solo : a variation on Phleng Dok Mai Sai Tow = การทำทางเดี่ยวซอสามสายเพลงดอกไม้ไทรเถา / Boondarika Kongphet
Abstract  pdf

52 Making of Saw Sam Sai Solo, a variation on Phleng Khaek Mon Bang Chang Sam Chan = การทำทางเดี่ยวซอสามสายเพลงแขกมอญบางช้าง 3 ชั้น / Eakavit Srisumaung
Abstract  pdf

53 Music in Roman Catholic Mass of Thailand = ดนตรีในพิธีมิสซาของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย / Jittapim Yamprai
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

54 Musical materials and structures of music in the movie Star Wars composed by John Townwer Williams = ปัจจัยสำคัญทางดนตรีที่ จอห์น ทาวเนอร์ วิลเลี่ยม ใช้ในการประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง สตาร์ วอร์ส / Wittaya Woramit
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

55 Opinions on factors affecting decision-making of music teachers in preparing students for the standardized musical examination : a case study of Piano of Trinity College London = ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของครูดนตรีในการส่งนักเรียนสอบดนตรีสากลเทียบมาตรฐาน : กรณีศึกษาเครื่องดนตรีเปียโนของสถาบัน Trinity College London / Worachet Woraputtinun
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

56 Parents' opinions and expectations concerning military band activity in secondary demonstration schools in Bangkok = ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมวงโยธวาทิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร / Jukkrit Tapyai
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

57 Pedagogical analysis of thirty-seven Sonatas, M.S. 84 by Paganini = การวิเคราะห์เชิงการสอนโซนาตา 37 บท ผลงานลำดับที่ 84 ของปากานินี / Nalin Komentrakarn
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

58 Physical properties and sonic order of the hnae in Chiang Mai province, Thailand = ลักษณะกายภาพและระบบเสียงของแนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / Eakkachai Nadee
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

59 Pithi Sampeah Kru Phleng Mahori at the Royal University of Fine Arts, Cambodia / Bophary Va
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

60 Present identity and phenomenon of thai underground music = อัตลักษณ์และปรากฎการณ์เพลงใต้ดินในสังคมไทยปัจจุบัน / Piyanant Nimkingratana
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

61 State and problems of teaching music subjects from an elective subjects area at the upper secondary education level, under the jurisdiction of Department of General Education, Bangkok = สภาพและปัญหาการสอนวิชาดนตรี กลุ่มวิชาเลือกเสรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร / Nipan Wannawech
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

62 Study of piano instructional process using hal leonard student piano library : basic piano (preliminary) = การศึกษากระบวนการเรียนการสอน Hal leonard student piano library ในระดับขั้นพื้นฐาน (preliminary) : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีมีฟ้า / Wattanee Mekak-Ka-Korn
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

63 Teaching and learning of piano major program of music department, Faculty of Drama and Music, Bachelor of Fine Arts program, Rajamangala University of Technology Thanyaburi = การเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเอกเปียโน ภาควิชาดุริยางค์ คณะนาฎศิลปและดุรยางค์หลักสูตรศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Supaporn Plywej
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

64 Teaching articulation for basic level piano = การศึกษาวิธีการสอนการควบคุมลักษณะเสียงของโน้ตสำหรับนักเรียนเปียโนในระดับชั้นต้น / Rangrak Nararak
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

65 Thai traditional music learning and music teaching activities organized by local music educators in elementary schools in Ratchaburi province, Thailand = การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยโดยวิทยากรท้องถิ่นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี / Jiraporn Sinsombat
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

66 The analytical study of 1st prize guitar plaing in the 4th Overdrive Guitar Contest = การวิเคราะห์แนวทางการเล่นกีตาร์ของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโอเวอร์ไดรฟ์กีตาร์คอนเทสต์ครั้งที่ 4 / Worachat Kitrenu
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

67 The construction of school music curriculum according to 2544 B.E. basic education curriculum of school groups under the education office's, Bangkok metropolitan administration = การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (สาระดนตรี) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร / Supannee Namwong
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

68 The development of Christian hymn service in the church of Christ in Thailand = พัฒนาการของเพลงร้องเพื่อการนมัสการของคริสเตียนในสภาคริสตจักรในประเทศไทย / Dusanee Boonyasangawong
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

69 The Development of instructional package for teaching group singing in prathomsuksa 5 level = การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการสอนขับร้องประสานเสียงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / Chatchawan Pluemsumran
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

70 The efficiency of computer assisted instruction : Musical notation for pratom 5 students = การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโน้ตดนตรีสากลเบื้องต้นสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / Narentr Chitpakdee
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

71 The instructional package for teaching fundamental Khuli-Peang-Or performance in the free elective course of Thai classical music DURIYANGTHAI 1219 (KHULI 1) for 1st year students of the middle level in Dramatic Arts College = การศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอนชุดฝึกความพร้อมเพื่อการเรียนขลุ่ยเพียงออ ในรายวิชาเลือกปฏิบัติศิลป ดท 1219 (ขลุ่ย 1) สำหรับนักเรียนนาฎศิลปชั้นกลาง ปีที่ 1 วิทยาลัยนาฎศิลป / Yaowapha Singthong
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

72 The invention of an instructional package for teaching basic saw-dung with music accompaniment in Matthayomsuksa 4, Chulalongkorn University Demonstration Secondary School, Thailand = การศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติซอด้วงเบื้องต้นแบบมีดนตรีประกอบรายวิชาเลือกเสรีปฏิบัติเครื่องสายไทยสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม / Vitchatalum Laovanich
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

73 The new thai musical arrangment of pleng Nakkeaw Prasumen = การบรรเลงเพลงนาคเกี่ยวพระสุเมรุทางทำใหม่ / Banterng Sittipat
Abstract  pdf

74 The solo composition of Sor Sarm Saii on the serried of Lom Phad Chaii Khao = การทำทางเดี่ยวซอสามสายเพลงลมพัดชายเขา เถา / Kris Puttagool
Abstract  pdf

75 The study of music curriculum organization at the Royal Thai Navy School of Music, secondary level, case study : string program = การศึกษาการจัดการหลักสูตรการดุริยางค์ตอนปลายของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กรณีศึกษากลุ่มเครื่องสายตะวันตก / Petcharat Visetruksakul
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

76 The use of self-assessment tools with pre-college brass students = แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง ระดับชั้นเตรียมอุดมศึกษา / Wararat Purisodom
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

77 The violin instructional package for young beginners in Myanmar / Thet Su Oo
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

78 กระบวนการเรียนการสอนปี่ใน ในสถาบันอุดมศึกษา = The process of the instruction of Thai musical instrument, Pei Nai in the college of Thai universities / จเร อู่แก้ว
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

79 กระบวนการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ปิน ของครูศิลปินในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน = Leaning process in music performance of traditional music in Amphur Muang, Nan province, Thailand / กิจชัย ส่องเนตร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

80 กระบวนการถ่ายทอดขิมของชมรมดนตรีไทยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) = The process of teaching Kim of the Thai Classical Music Club under the supporting of Lhuang Praditpirho (Sorn Silapabunleng) / สมชาย เอี่ยมบางยุง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

81 กระบวนการฝึกซ้อมดนตรี (กลุ่มเครื่องลมไม้) กรณีศึกษา : นักเรียนชั้นเตรียมอุดมดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = The practicing in music (woodwind instrument) case study : student of pre-college in music program, college of music, Mahidol University / สุรัติ ประพัฒน์รังษี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

82 กระบวนการสอนวิชาดนตรีสากลในวิทยาลัยสารพัดช่าง = Music teaching activities of polytechnic colleges / ปริวัฒน์ ถานิสโร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

83 กลองก้นยาว : เครื่องดนตรียาวไทใหญ่ในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Klong Kon Yao : the instrument of Tai Yai in Mae Hong Son / ศุภกิจ สุบินมิตร์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

84 กลองสะบัดชัยในสังคมและวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ = Klong Sabudchai in socioculture of Chiangmai people / ธนะรัชต์ อนุกูล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

85 การเดี่ยวจะเข้เพลงพญาโศก 3 ชั้น : บทเรียบเรียงทางเพลงใหม่ = Instrumental solo Phayasoke sam chan solo for Jakae : a new arrangement / สหรัฐ จันทร์เฉลิม
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

86 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนทักษะปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์และทฤษฎีโน้ตสากลในรายวิชาศิลปะกับชีวิต 4 (ศ 204) โดยใช้วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนกับการสอนแบบปกติ = A comparison of academic achievement of recorder practice and theory of music in art for functional living course 4 by using learning center and usual method / ดำรงศักดิ์ ทับทิมโต
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

87 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของชุดเตรียมความพร้อมในการเรียนขิมของนักเรียนชั้นกลางปีที่ 1 วิชาขิม 1 วิทยาลัยนาฎศิลปกรุงเทพ ที่สอนด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการสอนแบบปกติ = A comparative study of music achievement of preparation package for khim study in secondary level at the College of Dramatic Arts, Bangkok by using critical thinking approach and conventional method / นันธิดา จันทรางศุ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

88 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการฝึกโสตประสาทในรายวิชาปฏิบัติศิลป์สากล 1 ของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ระหว่างการสอนแบบแยกกระสวนจังหวะและทำนอง กับการสอนแบบปกติ = A comparison of academic achievement of ear-training in the course of Music Skill I between separate rhythm and melody methodology and combination Methodology for mattayomsuksa 1, Dramatic Arts College / เอกลักษณ์ เล้าเจริญ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

89 การเรียบเรียงเสียงประสานของประยงค์ ชื่นเย็น = A study of Prayong Chuenyen's musical style in his recent arrangement / ทวีศักดิ์ เนนเลิศ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

90 การเรียบเรียงบทเพลงไทยสมัยนิยมสำหรับกีตาร์คลาสสิกระดับชั้นกลาง = Arrangement of Thai popular music for classical guitar, intermediate level / ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษยนันท์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

91 การเรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับวงกีตาร์คลาสสิกระดับชั้นต้นและชั้นกลาง = Arrangement of King Bhumibol's songs for classical guitar ensemble, beginner and intermediate levels / เมธี อภินันท์ธรรม
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

92 การแสดงเดี่ยวเปียโนระดับบัณฑิตศึกษาโดยลีลา ศักดิ์เจริญ = Graduate Piano recital by Leela Sakcharoen / ลีลา ศักดิ์เจริญ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

93 การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษา = Graduate guitar recital by Pongpat Pongpradit / พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์
Abstract  pdf

94 การใช้แรงจูงใจของครูเปียโนในระดับชั้นต้น กรณีศึกษา : โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เสรีเซ็นเตอร์) = The implementation of motivation for Piano beginner lessons : a case study of piano teachers in music campus for general public, College of Music, Mahidol University (Seri Center) / อลงกรณ์ แก้วใหญ่
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

95 การใช้สื่อการสอนเนื้อหาวิชาดนตรีของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี = The study of intructional media utilization in music for elementary school teachers. Case study : Ratchaburi Elementary School / สุวดี พิณประภัศร์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

96 การจัดกิจกรรมดนตรีไทยเสริมหลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร = The extra-curricular activities for Thai classical music of the secondary school in Bangkok / ลักขณา สังฆบุตร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

97 การจัดกิจกรรมนอกเวลา ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 = Thai Northeast Folk Music Activity of Department of General Education's high school in educations region 10 / จักรายุทธ นพราลัย
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

98 การจัดกิจกรรมนอกเวลาดนตรีพื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ซึง ระดับประถมศึกษา ของจังหวัดพะเยา = Northern folk music extra-curricular ensemble activity in elementary schools in Pha-Yao province, Thailand / นพพร กิจจา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

99 การจัดกิจกรรมปฏิบัติเครื่องดนตรีแคนนอกเวลาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น = Extra curricula activities of Kaen playing in elementary school in the Khon Kaen province, Thailand / ดุสิต ไชยศร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

100 การจัดกิจกรรมวงดนตรีสากลสมัยนิยมในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดจันทบุรี = Popular ensemble activities of high schools in Chanthaburi province under Department of General Education / สำฤทธิ์ คงทรัตน์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

101 การดนตรีศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Music education in Lao pepole's democratic republic : a case study of music education system / สมจิตร ไสสุวรรณ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

102 การดำรงอยู่ของวงปี่พาทย์ในสังคมเมืองตามแนวทางปรากฎการณ์วิทยา = A phenomenological study of the existence of Pi-Phat ensemble in contemporary Thai urban life / คณิเทพ ปิตุภูมินาค
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

103 การทำทางร้องเพลงล่องลอยเถา = Composing a classical Thai vocal melody form : Phleng Long-Loy Thau / บุตรี สุขปาน
Abstract  pdf

104 การประเมินตนเองสำหรับนักเรียนวิชาเปียโนแบบรูบริค กรณีศึกษา : นักเรียนวิชาเปียโนระดับชั้นกลางตอนต้นของสถาบันดนตรีสยามกลการยามาฮ่า = Rubric, self-assessment for piano student case study : preparatory piano student of Yamaha Music Foundation / สุพิชชา แสนผูก
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

105 การประพันธ์เพลงร้องเพื่อใช้ประกอบการสอนเรื่องบันไดเสียงสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 = Children's songs for teaching the pentatonic, major and minor scales to elementary students, grade 4-6 (age 8-11) / สิริขวัญ บัวทอง
Abstract  pdf

106 การพัฒนาชุดการสอนการอ่านและร้องโน้ตสากลในรายวิชา ดส. 1114 คีตศิลปสากล 2 ในวิทยาลัยนาฏศิลป = The development of instruction package for teaching MS.1114 Singing II, Five Art College, Thailand / สมศักดิ์ สนใจ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

107 การมสร้างชุดการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นต้นตอนปลายโดยเน้นการพัฒนาทักษะการจำบทเพลงเปียโนตามหลักทฤษฎี Yvonne Enoch = A construction of a Piano instructional package to promote the memory of piano pirces based on Yvonne Enoch's theory : a case study on late beginner students / นนทนันทน์ เชื้อพลากิจ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

108 การรู้เชิงคุณค่าในดนตรี : การสืบสวนสอบสวนหาคุณค่าสุนทรียภาพในดนตรีวัฒนธรรมร่วมของไทย = Qualitative knowing : qualitative knowing in music of Thai multi-cultural inquiry / ศุภชัย สุริยุทธ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

109 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวการเดินเบสและการด้นเบสในดนตรีแจ๊สของชาร์ล มิงกัส เรย์ บราวน์และเอ็ดดี้โกเมส = An analysis and comparative study in walking bass line and improvisation in jazz music of Charles Mingus, Ray Brown, and Eddie Gomez / นพดล ถิรธราดล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

110 การวิเคราะห์เพลง Etude 36 elementary and progressive studies OP.20 for the violin เล่ม 1 ของ Heinrich Ernst Kayser เพื่อการปฏิบัติและการสอน = Analysis of etude 36 elementary and progressive studies OP.20 for the violin , book I, by Heinrich Ernst Kayser for performing and teaching / ปรมรรถ ดวงดารา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

111 การวิเคราะห์เพลงแขกสี่เกลอเถา = Musical style of Khaek Si Kler Thao , a Thai traditional wind ensemble music / ธนิน กระแสร์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

112 การวิเคราะห์เพลงประจำบ้านทางฆ้องมอญวงใหญ่ = An analytical study of Mon style in Pleng Prajam Ban, a song of cremation ceremony / มนัส แก้วบูชา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

113 การวิเคราะห์เพลงมอญคละ : กรณีศึกษาสำนักพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) = A musical analysis on Mon Kla of Praya Sanoh School / พูนสุข กุหลาบวงษ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

114 การวิเคราะห์เพลงรำวงมาตรฐาน = An analytical study of Phleng Ramwong, the Thai stylized dance songs / ศิริวัฒน์ ฉัตรเมธี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

115 การวิเคราะห์ทำนองปี่ที่ใช้ประกอบการเล่นหนังตะลุง = An analysis of Pi's melodic line in the Southern puppet plays accompanying ensemble/ ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

116 การวิเคราะห์ทำนองสวดพระอภิธรรมในพิธีศพหลวง = An analysis of the Thai Buddhist sacred chant in a funeral ceremony under royal patronage / เดชา ศรีคงเมือง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

117 การวิเคราะห์สาเหตุและวิธีแก้ไขของครูเปียโนเมื่อนักเรียนเล่นผิด = A study of student mistakes at primary piano level / วรกานต์ เจียมจิตรักษ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

118 การศึกษาเทคนิคการบรรเลงคีตปฏิภาณของ ซันนี่ โรลลินส์ = A study of improvisation techniques of sonny rollins / ประหยัด ศุภจิตรา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

119 การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรนักเรียนดุริยางค์โรงเรียนดุริยางค์เหล่าทัพ = A comparative study of the bandsman curricula of the royal thai military schools of music / พันโท สมเกียรติ์ จุลโอภาส
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

120 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการสอนการปฏิบัติฆ้องวงใหญ่เรื่องเพลงเดี่ยวพญาโศกสำหรับนักเรียนนาฏศิลป์ชั้นกลางปีที่ 3 วิชาเอกปี่พาทย์วิทยาลัยนาฏศิลป = The development of teaching Kong Wong Yai : Payasok solo for third year students major in Pi-Phat at Dramatic Arts College / พินิตร์ กลับทวี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

121 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการสอนการฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่เรื่องเพลงโหมโรงร่มเกล้า = The development of teaching Kong Wong Yai : Rom Kauw overture (Teaching package) / สมศักดิ์ พนเสาวภาคย์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

122 การศึกษาแผนการฝึกและการคัดเลือกนักดนตรีสำหรับวงโยธวาทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา = A study of the rehearsal planning and audition for marching band in secondary schools / ธนาคาร แพทย์วงษ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

123 การศึกษาโรงเรียนดนตรีระบบแฟรนไซส์ : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮ่า = The study of a franchise system of music schools in Thailand : case study of Yamaha music academy (Siam Kolkarn) / รติกร ธัญชัยพงศ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

124 การศึกษากระบวนการวัดผลและประเมินผลสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ของครูระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร = The process of measurement and evaluation of elementary music teacher in Bangkok / นฤมล สร้อยพวง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

125 การศึกษากระบวนการสอนวิชาปฏิบัติเครื่องลมไม้ในสถาบันราชภัฏ = The instruction of woodwind instruments in Rajabhat Institutes / สายันต์ บุญใบ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

126 การศึกษาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาทฤษฎีดนตรีสากล : กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ = Music theory courses in music program, Thaksin University, Thailand / ปรีชา กุลตัน
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

127 การศึกษาการใช้หลักสูตรการสอนวิชาดนตรีศึกษาในรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด = The study of teaching and learning music education in primary school in Roi-et province, Thailand / วีระชัย จารย์รัตน์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

128 การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชากีตาร์สำหรับเด็ก (Junior guitar course) หลักสูตร Yamaha music foundation ประเทศญี่ปุ่นในโรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮ่า = The study of a junior guitar course, step 1, in Siam Kolkarn Music school, Yamaha music foundation of Japan, Thailand / วรวรรณ ตีระวรมงคล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

129 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนการฝึกโสตประสาท : กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา = A study of the ear training course, bachelor of arts degree : a case study of at Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand / วิมล กมลาศน์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

130 การศึกษาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสาระดนตรีในระดับช่วงชั้นที่ 3 ของสถานศึกษาของรัฐ จังหวัดสงขลา = Study of the music curriculum construction in the third level of the public school in Songkhla province, Thailand / วิสาร สุทธิสว่าง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

131 การศึกษาการจัดวงโยธวาทิตของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย = A study of the organization of marching bands in a group of schools within St. Gabriel's Foundation of Thailand / มังกร จินดาวัฒน์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

132 การศึกษาการสอนวิชาเปียโนที่โรงเรียนวีดากรการดนตรี = Study of piano methods applied at Veedakorn Music Institute, Nonthaburi, Thailand / ปริม ฉัตรวิชัย
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

133 การศึกษากิจกรรมวงโยธวาทิตของกลุ่มสถาบันราชภัฎอีสานใต้ = A study of the activities of military band of Rajabhat institutes in the lower E-san group / นิคม ศรีรักสูงเนิน
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

134 การศึกษาความคิดเห็นของครูไทยมุสลิมที่มีต่อสภาพการจัดการสอนวิชาดนตรีและกิจกรรมดนตรีในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา = Thai muslim instructours' world view concerning elementary schools' musical teaching circumstances and musical activities in the area of bannangsata distric, Yala province / อุดมพันธ์ มณีรัตน์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

135 การศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนดนตรีในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ = The study of readiness in instructional methods in teaching music for character development learning experiences of teachers in the elementary schools in Kalasin province / กนก ศิริกุล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

136 การศึกษาความรู้เจตคติและการใช้เกี่ยวกับโน้ตเพลงไทยของนักเรียนระดับนาฏศิลป์ชั้นสูง วิทยาลัยนาฏศิลปภาคกลาง = The study of knowledge, attitude and application of Thai notation of students in Higher Certificate Thai music major, Dramatic Arts College : case study in the central part of Thailand / วาสนา ร่มโพธิ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

137 การศึกษาดนตรีหัวไม้ในวัฒนธรรมความเชื่อของชาวตำบลบางลูกเสีอ จังหวัดนครนายก = Huamai : The ritual music of Baangluuksuea village, Nakhonnayok province, Thailand / รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

138 การศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการซ้อมวิชาเปียโนของนักเรียนในระดับชั้นต้น :กรณีศึกษาโครงการดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Factors of successful Piano practicing in the beginning level : case study in music campus for general public, college of music Mahidol / วิชชุวรรณ ศรีมาศ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

139 การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องแบบฝึกทักษะการดีดจะเข้เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นต้นปีที่ 1 วิชาเอกจะเข้ วิทยาลัยนาฏศิลป = A study of the efficiency of the instructional package for basic Jakhe for first year students, majoring in Jakhe at Dramatic Arts College / นิภา โสภาสัมฤทธิ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

140 การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องทฤษฎีดนตรีสากลพื้นฐาน ผ่านทักษะขับร้องประสานเสียง = A study of the efficiency of the instructional package in the basic music theory within the choral rehearsal / ปิยมาภรณ์ สบายแท้
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

141 การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องสาระของทำนองเพลงไทยผ่านทักษะการขับร้องสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = A study of the efficiency of the instructional package in the Thai classical melody contents by singing skill for prathomsuksa V / ดวงเดือน คุปต์คาร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

142 การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้นในรายวิชาดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 (ศ 029) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ = A study of the efficiency of the instructional package for teaching fundamental khlui performing in Thai music course (arts 029) for matayomsuksa II students of Nongphai school, Petchabun province /cกุมารี สุวรรณสิงห์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

143 การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนการฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่เรื่องเพลงต้นเพลงฉิ่ง 2 ชั้น = A study of the efficciency of teaching Kong Wong Yai : Ton Pleng Ching Song Chun / กำพล เนตรเชย
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

144 การศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงโปงลางเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 = Efficiency of instructional package applied in teaching the elementary course of Poanglang ensemble for Mattayomsuksa 1 student / จิตตพันธ์ แสนเมือง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

145 การศึกษาระบบเสียงและคุณลักษณะทางเสียงของปี่ใน = Pee-Nai sound system and its characteristics / กฤษฏิ์ เลกะกุล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

146 การศึกษาวิเคราะห์บทเพลงสำหรับ เปี๊ยะ = An analytical study of Pia compositions / รัชวิทย์ มุสิการุณ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

147 การศึกษาสไตล์ทำนองเพลงในบทประพันธ์ของแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ = Melodic style in the music composed by Manrat Srikaranonda / มนัส วัฒนไชยยศ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

148 การศึกษาสภาพเป็นจริงของโรงเรียนดนตรีกับความคาดหวังของนักเรียนในกลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรี :กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการเดอะมอลล์งามวงศ์วาน = A study of music school management and expectation of the students : a case study at Siamkolkarn music school The Mall Ngamwongwan, Bangkok, Thailand / คม ศรีกิจการ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

149 การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนวิชาดนตรี ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย = A study of situations and provlems on computer usage of music instructors in higher education of Thailand / ทรงศักดิ์ ปัทมรุจ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

150 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาดนตรีปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก : กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ = Classical guitar performance case study music program, Bachelor of Arts, Thaksin University / ต่อพงศ์ อุตรพงศ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

151 การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลวิชาปฏิบัติกีตาร์ในสถาบันราชภัฏ = A study of measurement and evaluation on teaching guitar skills in Rajabhat institutes / ครรชิต สุวภาคย์รังสี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

152 การศึกษาสภาพการสอนวิชาดนตรีในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 4 = The state of music instruction in junior high schools in educational region 4 / เชิดศักดิ์ ศรียาภัย
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

153 การศึกษาหลักสูตรและกระบวนการศึกษาดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยของสถาบันจินตการดนตรี สถาบันดนตรีมีฟ้า และสถาบันดนตรีเคพีเอ็น = The study of the curriculum and the learning process for early childhood at Chintakarn, Mifa and KPN music academy / อัญชนา สุตมาตร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

154 การสร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องเครื่องดนตรีไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Production and development of learning center instructional package in Thai musical instruments for pratomsuksa six / นิมิตาภรณ์ ลับแล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

155 การสร้างชุดการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องการเป่าขลุ่ยไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา = A construction of the extra curricular activities instructional package of A Thai Khlui playing for the students in Primary School / บุญเลิศ มั่นปาน
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

156 การสร้างชุดการสอนฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงพื้นเมืองภาคกลางเรื่องเพลงเทพทองสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = An instructional package for teaching the Thai Folk Song : Thep Thong using prathomsuksa v students / จันทนา คชประเสริฐ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

157 การสร้างสรรค์งานดนตรีกรรมแนวดนตรีไทยร่วมสมัยเพลงลำนำเจ้าพระยาของ ชัยภัค ภัทรจินดา = Thai contemporary music composed by Chaibhuk Bhutrachinda : case study of plaeng Lam Nam Chao Phraya / วริสร เจริญพงศ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

158 การสอนโสตทักษะด้านทำนองในหลักสูตรเปียโนระดับชั้นต้นของสำนักพิมพ์อัลเฟรด :กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีปิ่นนคร = Ear training for young beginner level prep course, alfred's basic piano library case study : Pinnakorn music school / จุฑารัตน์ มณีวัลย์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

159 การสอนการอ่านโน้ตแรกเห็นของนักเรียนเปียโนในระดับชั้นต้น = Sight-reading in primary Piano's students / นิอร เตรัตนชัย
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

160 การสอนคลาริเน็ตในวงดุริยางค์เครื่องเป่าระดับมัธยมศึกษา = Clarinet instrution in symphonic band / ดวงกมล ฉัตรบุญลือเดช
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

161 การสอนดนตรีปฏิบัติในโรงเรียนมัธยมศึกษา = Study of musical performance in secondary school / นิวัฒน์ วรรณธรรม
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

162 การสอนดนตรีระดับปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร = Music in early childhood in private kindergarten schools, Bangkok / ศิริพร โสภาคดิษฐพงษ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

163 การสอนวิชาขับร้องสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีมีฟ้า = The instruction of voice program : case study of Mifa music school / ปัณฑ์ชนิต ปัญญะสังข์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

164 การสอนวิชาสังคีตนิยมในมหาวิทยาลัยภาคเหนือ = A teaching of music appreciation course in the universities in the Northern region of Thailand / สมพงษ์ วงษ์ดี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

165 การหาประสิทธิภาพของบทฝึกการเอื้อนรายวิชาขับร้อง 1 ระดับนาฏศิลป์ชั้นกลางปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี = Efficiency research of Uan Train chapter singing one knowledge middle dramatic one level Lopburi Dramatic Art College / สุระชัย สีบุบผา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

166 การหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องเครื่องดนตรีไทยในวงมโหรีเครื่องคู่ผ่านทักษะการฟัง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = An instruction package of the classification of Thai musical instruction through listening skill for 4th grade student / นิรัตน์ เล็กสราวุธ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

167 ขลุ่ยพื้นเมืองในวัฒนธรรมดนตรีล้านนา = Traditional vertical Khlui in Lanna music culture / ปณิธิ เถาทอง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

168 ครุภัณฑ์และสื่อการสอนดนตรีประจำห้องเรียนระดับประถมศึกษา = Materials and equipments in music classroom for elementary school / วราภรณ์ ยูงหนู
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

169 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนดนตรีเด็กเล็ก หลักสูตรร้อง เล่น เต้น ฟัง สถาบันจินตการดนตรี = The expection and satisfaction of parents who sent their children to study singing, listening, movement, and playing alongs a fundamental music for children course at Chintakarn Music Institute / พิมลมาศ พร้อมสุขกุล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

170 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนดนตรีตามโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = The expectation of parents who sent their children to study music at the Music Campus for general public, College of Music, Mahidol University / เมทินี เตชะวิทยากุล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

171 ความคิดเห็นและความคาดหวังของครูสอนดนตรีในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร = Opinion and expectation of music teachers of secondary school in the Department of General Education Bangkok / นิตยา พุ่มแสงทอง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

172 ความคิดเห็นของครูดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ต่อเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทย = The opinions of Thai music teachers in the secondary schools in Bangkok area concerning the standardization in Thai music occupation / อรรถพร ทัศนะ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

173 ความคิดเห็นของครูสอนเปียโนในโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลต่อการวัดผลและประเมินผลวิชาเปียโน = Piano assessment : the opinion of Piano teachers in music campus for general public, College of Music, Mahidol University / สิตา บุนนาค
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

174 ความต้องการเปิดหลักสูตรดนตรีพื้นบ้าน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ = The demand of a local wisdom music curriculum in higher education : case study Buriram Rajabhat University, Thailand / บพิตร เค้าหัน
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

175 ความพึงพอใจในการเรียนวิชาศิลปะกับชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสังกัดกรมสามัญศึกษา ประเทศไทย = The satisfaction of secondary level students in studying art and function life at triamudomsuksanomklao school under the supervision of the department of general education ministry of education, Thailand / สุมาลี เมธโยดม
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

176 คุณลักษณะทางดนตรีเบบชาตินิยมในวรรณกรรมดนตรีเครื่องดนตรีฟลู้ทโดย Albert Franz Doppler, Bohuslav Martinu, และ Sergei Prokofiev = Characteristics of nationalism in the Flute works of Albert Franz Doppler, Bohuslav Martinu, and Sergei Prokofiev / จักรกฤษณ์ มลิวัลย์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

177 เค่ง : เครื่องดนตรีของชนเผ่าม้ง = Kheng : Hmong's music / วสันต์ชาย อิ่มโอษฐ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

178 เจตคติของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาเอกดนตรีไทย ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก = Attitude of first-year Thai music major undergraduate students studying in universities in Bangkok metropolis and vicinity towards western music theory courses / ผจญ พีบุ้ง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

179 เจตคติของผู้ปกครองนักเรียนเปียโนระดับต้นที่มีต่อกิจกรรมดนตรีเสริมในสถาบันดนตรีสยามกลการ = Attitudes of parents whose children studied basic Piano toward music activities at the Yamaha Music School / นันท์มนัส นามะศิริ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

180 แจ๊สในประเทศไทย : กรณีศึกษาทำนองอิมโพรไวเซชันของเทวัญ ทรัพย์แสนยากร = Jazz music in Thailand : case study of Thewan Subseanyakorn's improvisation style / สมพงษ์ ทองคำ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

181 ช่างเทคนิคเปียโนในสังคมไทย = Piano technicians in the Thai society / กนกพรรณ พิริยะพงศ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

182 ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการตั้งเสียงกลองชุด = A self instruction method for drum set tuning written in the Thai language / พันธวัจน์ นาวิก
Abstract  pdf

183 ชุดการจัดกิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยเรื่องจังหวะ = Music activity package for children in early childhood : Rhythm / วิภาวดี นครขวาง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

184 ชุดการสอนเทคนิคการออกเสียงของการบรรแลงเปียโน Articulation : Legato, Staccate, Legato-Staccato สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 7-11 ปี = Instructional package for Piano's Articulation : Legato, Staccate, Legato-Staccato for Piano student 7-11 years old / นัฏฐิกา สุนทรธนผล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

185 ชุดการสอนเรื่อง ภูมิการดนตรี (Musicianship) สำหรับครูดนตรีมือเปล่า = Instruction package : musicianship for music teacher / ปรัชญา พรหมสุรินทร์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

186 ชุดการสอนการใช้เพเดิลสำหรับนักเรียนเปียโนชั้นกลางตอนต้น = Music instructional package for preliminary intermediate Piano students : pedaling / จีรรัตน์ เอี่ยมเจริญ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

187 ชุดการสอนการการปฏิบัติกีตาร์ในวิชาทักษะดนตรี 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = The guitar teaching packages in a course of music skill I, the faculty of fine and applied arts of Khonkaen University / กฤษฎา วงศ์คำจันทร์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

188 ชุดการสอนกีตาร์สำหรับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี = The Guitar teaching packages for Thonburi polytechnic college / ปฤณ รักชีพ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

189 ชุดการสอนซ่อมเสริมเรื่องจังหวะเคาะ (Beat) สำหรับนักเรียนเปียโนระดับชั้นต้น = Instruction package of beat for elementary level Piano students / วรนาถ คลายนาทร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

190 ชุดการสอนปฏิบัติเครื่องสายไทยในรายวิชาดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 (ศ.028)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = An instruction package for teaching Thai strings instruments skills to matthayom suksa 4 / สมจิตร เค้าอ้น
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

191 ชุดการสอนวิชาดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยเรื่องระดับเสียงและจังหวะ = Music instructional package for pre-school children : pitch and beat / พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

192 ชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 2 เรื่องทรัยแอด ผ่านวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา = Instruction package music theory 2 : Triads by cooperative learning case study of Suansunandha Rajabhat University, Bangkok / ศิริมา พนาภินันท์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

193 ซอล่องน่าน : กรณีศึกษาคณะคำผาย นุปิง = Saw Long Nan, a traditional vocal music : case study of Khamphai Nuping / บูรณพันธุ์ ใจหล้า
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

194 ซึงในวัฒนธรรมดนตรี จังหวัดเชียงใหม่ = The Sueng in music culture of Chiangmai / เอกพิชัย สอนศรี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

195 ดนตรีโปงลางในจังหวัดกาฬสินธุ์ = A study of Ponglang's melodic line of Kalasin province, Thailand / คมกริช การินทร์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

196 ดนตรีในการละเล่นเรือมอันเรจังหวัดสุรินทร์ = Music in Ruam an Ree, a stylized traditional dance in Rurin province Thailand / สุภนิดา พรเอี่ยมมงคล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

197 ดนตรีในสังคมวัฒนธรรมของชาวชอง ตำบลตะเคียนทอง จังหวัดจันทบุรี = Music in socioculture of the Shawng, a tribal people in Chantaburi province, Thailand / สายพิรุณ สินฤกษ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

198 ดนตรีในหนังตะลุงของอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี = Traditional music for accompanying the Nang Ta Lung of Banlat, district of Petchburi province / กัลยาณี สายสุข
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

199 ดนตรีของชาวไทยใหญ่ : กรณีศึกษาบทเพลงที่ใช้บรรเลงด้วยตอยอฮอร์น = Music of the Tai Yai : a case study of Tor Yor Horn songs / ชญานิษฐ์ ปัญญะสังข์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

200 ดนตรีจีนแต้จิ๋ว : กรณีศึกษาวงดนตรีคลองเตยเหลี่ยงหลักฮึง = Chao zhou music : a case study of klong Toey Liang Tag Heng ensemble / ทรงพล สุขุมวาท
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

201 ดนตรีตับเต่าจังหวัดอุตรดิตถ์ = The traditional Tabtao music in Uttaradit province / อำนาจ บุญอนนท์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

202 ดนตรีประโคมศพ : กรณีศึกษาเพลงบัวลอย = Funeral music of Thailand : Bualoy / ไชยวุธ โกศล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

203 ดนตรีพิธีกงเต็กจีนแคะกรณีศึกษาโรงเจคิ้น ชู อำ = The hakka Chinese funeral music of Rongjay Kin Shu Um / รัศมี เอื้ออารีย์ไพศาล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

204 ต้นแบบการจัดทำคลังข้อมูลเครื่องดนตรีไทยสำนักดนตรีบ้านพาทยโกศล = The proposed documentation for Thai musical instruments : Baan Patayakosol Music School / มานิดา จั่นสุวรรณ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

205 ตร้า-บล่ายในสังคมวัฒนธรรมชนเผ่าม้งจังหวัดเชียงใหม่ = Tra-Blai in Hmong music culture, Chiangmai province / อ่างทอง จรูญสกุลวงศ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

206 แตรวงชาวบ้าน : กรณีศึกษา แตรวงในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Brassband : a case study in Muang district Samutsakorn province / สุธี ชำนาญสุธา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

207 ทำนองเทศน์มหาชาติ กัณฑ์มัททีในประเพณีตั้งธัมม์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ = The melodic preaching of Matthee episode from the Great Jataka at the annual great preaching ceremony (Tang Dharma Luang) in Chiangmai / ธิติพล กันตีวงศ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

208 ทำนองเพลงอื่อละอ่อนของกลุ่มชาติพันธุ์ยอง จังหวัดลำพูน = Aue La On, lullaby of yong people in Lamphun province, Thailand / สมิทธิพร แสงพยัคฆ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

209 ทำนองในสวดอมฤตเวลาและนามซินรั้นของ นามธารีสังคัตในประเทศไทย = The analysis of Amritvela-Namsimran at Namdhari Sangat, Thailand / กันต์ อิสมันยี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

210 ทำนองสวดเบิกในประเพณียี่เป็ง จังหวัดลำปาง = Suad Berk, Bhuddist sacred chant melody in Yeepeng ritual of Lampang people, Thailand / รวมพล บุญตัน
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

211 ทำนองสารภัญญ์ในพื้นที่ภาคอีสาน = The melody of the Sarapan in Northeast area / ว่าที่ ร.ต. อวิรุทธ์ โททำ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

212 แนวโน้มของการศึกษาดนตรีระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย = Trends in higher education in music in Thailand / วาทิต สุวรรณสมบูรณ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

213 แนวการบรรเลงระนาดทุ้มเพลงแขกมอญ = The performance of Ranaad Tum : Khaek Mon / กฤษฎา ด่านประดิษฐ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

214 แนวดนตรีที่ปรากฎในบทสมห้องของหนังตะลุงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี = Musical form of Somhong repertory in shadow puppet performance, Suratthani province / ศุภวัฒน์ ทองแก้ว
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

215 แนวทางในการรับมือกับความกังวลในการแสดงดนตรี = Mapping the ways to alleviate music performance anxiety / ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

216 แนวทางการจัดหลักสูตรสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมดนตรีในสถาบันอาชีวศึกษาของประเทศไทย = A call for curriculum design of music industry technicians for Thailand vocational educational institutions / วาฑิต นุ่มตี่
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

217 บทเพลงรองเง็งคณะอัสลีมาลา = Rong-Ngang songs of ussaleemala / อติพล อนุกูล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

218 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องจังหวะดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Computer assisted instruction rhythm in Thai music for Matthayomsuksa 1 / สมเกียรติ พิมพันธุ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

219 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาประสานเสียง 1 สำหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก = Computer assited instruction : harmony 1 for Royal Thai Army school of music / พฤทธิพงศ์ ภูมิจิตร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

220 บทเรียนคอมพิวเตอร์สอนเสริมเรื่อง ประวัติดนตรีตะวันตก ยุคคลาสสิก สำหรับหนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 = Computer assisted instruction : history of music for high school level : classical period / ดวงทิพย์ คาลัสซี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

221 บทบาทชมรมครูดนตรีไทยต่อการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีในระบบโรงเรียน : กรณีศึกษาชมรมครูดนตรีไทยจังหวัดลพบุรี = Roles of Thai Music Teachers' Association and its contribution to the development of the teaching of Thai music in the formal school system, Lopburi province Thailand / พรทิภา ผลโพธิ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

222 ประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องการผสมเสียงผ่านทักษะการฟังสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม = Efficiency of an instructional package concerning texture by listening skills for students in Rajabhat Institute Pibulsongkram / ศิริพร ปัตตะพงศ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

223 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซ้อมเปียโนของนักเรียนชั้นต้นโรงเรียนสอนดนตรีเอื้ออารีย์ = Effective factors in piano practice, beginning level, Aum-Aree Music School / พิริยาภรณ์ เลขธรากร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

224 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษาทางดนตรี : กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The factors affecting the decision of further the pre-university education in music : case study of the Chiang Mai area / พัฒน์รัฐ ชุ่มเชื้อ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

225 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาดนตรีระดับอุดมศึกษา :กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ = The decision making to study at graduate level in music programs : a case study of Universies in Southern Thailand / วศิน ศรียาภัย
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

226 ปัญหาการสร้างข้อสอบวัดความสามารถทางพุทธิพิสัยของอาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปะกับชีวิต (ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร = Teacher's constructing cognitive domain test problem of art and functional life course (music) in Bangkok region' secondary school / กาญจนา สุภารี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

227 ปัญหาการสอนวิชาดนตรีศึกษาในรายวิชาศิลปะกับชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี = The problem of teaching music in Arts and Life in Mathayom Suksa level 1-3 : case study Udonthanee province, The Department of General Education / ธนกฤษณ์ วงศ์คำจันทร์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

228 ปิ๊ห์ ดนตรีของชนเผ่าลัวะ บ้านเต๋ย จังหวัดน่าน = Pi music of the Lua at Ban Teuy, Nan province / ธรรมนูญ จิตตรีบุตร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

229 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอนทักษะการปฏิบัติวิโอลอนเชลโล ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยการอ่านโน๊ตกับวิธีการร้องโน้ต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนเซนต์จอห์น = A comparative study of matthayom 2 students of Saint John's school reading and singing the notes of violoncello / วีระ ถาวร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

230 เปรียบเทียบสถานภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเขตเทศบาลตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์กับโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร = A comparative study of the status of music teaching in elementary schools in Nangrong, Buriram province, and universities' demonstration schools in Bangkok, Thailand / จีรศักดิ์ ย่านกลาง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

231 แผนการเรียนรู้กิจกรรมเสริมดนตรีพื้นบ้านเรื่อง การเป่าโหวดที่สอนโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 2 = A critical thinking study package designed to help upper level primary students play the vode / สุภัทรชัย กระสินหอม
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

232 เพลงเรื่องล่องเรือ = Phleng Ruang Long-Ruae / พีรนันท์ แก้วลอย
Abstract  pdf

233 เพลงเรื่องสารถี : กรณีศึกษาทางบ้านขมิ้นและทางวัดกัลยาณมิตาวาส = The Saratee story song : a case study of Ban Khamin community and Wat Kalayamitawas community /cกี จันทศร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

234 เพลงแขกมอญ ทำนองฆ้องวงใหญ่ : กรณีศึกษาทางเพลงจากครูพินิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ) = Pleng Khaek Mon's Khong Wong Yai melody : a case study of master Pinij Chaysuwan (national artist) / ธัญญวรรณ รัตนภพ
Abstract  pdf

235 เพลงโหมโรงโนรา : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช = Pleang Hom Rong Nora, traditional music for native dance in Nakhon Si Thammarat province, Thailand / วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

236 เพลงไทยประสานเสียงแบบฝรั่งพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต = Thai songs arranged in western style composed by his royal highness prince Paribatra Sukhumbhand / ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

237 เพลงชุดโหมโรงกลางวันตำรับครูทองดี ชูสัตย์ = Hom rong klang wan : Kru Tongdee Chusat's version / ปานหทัย สุคนธรส
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

238 เพลงพื้นบ้าน : กรณีศึกษา ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร = Folk songs of tambon Hingaew, Tasae district, Chumpon province, Thailand / อมร พุทธานุ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

239 เพลงพื้นบ้าน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี = Folk songs of Phanomtuan district, Kanchanaburi province / กฤษณะ วรรณศิริ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

240 เพลงร้องพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีกรณีศึกษา : เพลงโนเน เพลงลำภาข้าวสารและเพลงระบำพื้นบ้าน = Vocal music in Pathumthani province : a case study of pleng Noh-Nay, pleng Lum-Pa-Kaew-Sahn and pleng Ra-Bum-Peun-Bahn / ศรีจันทร์ น้อยสอาด
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

241 เพลงสำคัญในพิธีกรรมเข้าทรงลิมนต์ในจังหวัดสงขลา = The principal songs in limon, a shamanistic ritural at Songkhla province / สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

242 ผลของการเรียนดนตรีที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ = The effect of music learning on spatial ability / รวิษฎา สุกิตติวรกุล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

243 ฝู่หลูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผ่าลีซูในพื้นที่จังหวัดเชียงราย = Fulu Lae Lae a Lisu's traditional music in Chiangrai province, Northern Thailand / นิรุตร์ แก้วหล้า
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

244 ระบบการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกในมหาวิทยาลัยราชภัฏ = Instructional systems of western music theory instructors in Rajabhat University / ธิติ ปัญญาอินทร์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

245 รูปแบบและลักษณะทางดนตรีของเฮ็ดกวามชาวไต จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Musical forms and characteristics of Hetkwam songs of Tai people in Mae Hong Son province, Thailand / อมรรัตน์ กานต์ธัญลักษณ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

246 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาดนตรีระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Preferred learning styles of undergraduate students in music at the College of Music, Mahidol University / อัญชลี ตันวินิจ
Abstract  pdf

247 ลักษณะเฉพาะของเพลงประจำในวงปี่พาทย์มอญ = Specific characteristic of Phleng Pracham in Pipat Mon / ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

248 ลักษณะเฉพาะทางดนตรีของนายประสิทธิ์ พยอมยงค์ = The musical characteristics of Mr. Prasit Payomyong / สิชฌน์เศก ย่านเดิม
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

249 ลักษณะเฉพาะทางบทเพลง : กรณีศึกษาวงดนตรีแกรนด์เอ็กซ์ = The song characteristics : case study of the Grand Ex' Band / ณัฐธัญ อินทร์คง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

250 ลักษณะเด่นในเพลงลูกทุ่งของนายวิเชียร คำเจริญ = The significance of the loogtoong songs of Mr.Wichean Khamjaroen / อภิชน วงศ์ภักดี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

251 ลักษณะทำนองในบทเพลงของไสล ไกรเลิศ = Melodic style of Slai Krailert's westernized Thai song / ฤชุ สิงคเสลิต
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

252 วงซอ : สายพ่อครูศรีทวน สอนน้อย จังหวัดเชียงราย = Wong Saw, A Lanna traditional vocal music : a case study of Seetuan Sornnoi's style, Chiangrai province, Northern Thailand / องอาจ อินทนิเวศ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

253 วงตึ่งโนง : กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Tueng-Nong, traditional music of Lanna, a case study in Chiangmai and Lumphun region / นิรันดร์ ภักดี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

254 วิเคราะห์เพลงเรื่องเขมรใหญ่ทางฆ้องวงใหญ่ : กรณีศึกษาทางเพลงจากครูพินิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ) = An analytical study of Phleng Ruang khmer Yai's khong Wong Yai melodic organization constructed by master Pinij Chaysuvanna / สกลธ์ ดอกลัดดา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

255 วิเคราะห์เพลงต่อยรูปทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ : ศึกษากรณีนายน้ำว้า ร่มโพธิ์ทอง = The analysis of Pleng Toi Roop : studying on the Gong Wong Yai solo technique by nai Namwa Rombhothong / สุชาติ ยามสุข
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

256 วิเคราะห์แบบเรียนวิชาดนตรีของโรงเรียนประถมดนตรีโคดาย ประเทศฮังการี = An analytical study of the grade one music textbook at the Kecskemeti Kodaly Zoltanenek-Zenei Iskola, Hungary / วิภาวรรณ จำเนียรพันธุ์
Abstract  pdf

257 วิธีการผลิตเพลงไทยสากลของบริษัทแกรมมี่ อาร์พีจี กรณีศึกษาผลงานของปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล ชุด เวอร์ชั่น 4.0 = The production of Thai popular songs by Grammy RPG Co., Ltd. : in case study of Peter Corp Dyrendal album 'version 4.0' / ธานัท ธัญญหาญ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

258 ศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นกลางปีที่ 1 ต่อวิชาสังคีตนิยม 2 วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพ = Attitude of mattayomsuksa 4 students toward music appreciation 2 at the College of Dramatic Arts, Minitary of Fine Art Bangkok Thailand / ปนัดดา เพิ่มพานิช
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

259 ศึกษาการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องลมไม้โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The study of woodwind pedagogy at Rajabhat Institutes in the Northeast of Thailand / เกษม รักษาเคน
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

260 ศึกษาวิธีการคัดเลือกบทเพลงสมัยนิยมสอนเสริมหลักสูตรกีตาร์คลาสสิกของครูโรงเรียนดนตรีสยามกลการ = Study of methods for selecting supplementary popular songs for the Yamaha Guitar course : Siam Kolkarn Music School, Thailand / ทรงวิรัตน์ สุดงาม
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

261 ศึกษาสภาพการสอนขลุ่ยเพียงออในโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี = The teaching of klue Phaeng-Aow at the elementary school level in Pathumthani province / นิรมาน จันทรประวัติ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

262 สไตล์อิมโพรไวเซชั่นของเบนนี กูดแมน กรณีศึกษาผลงานชุดอาฟเทอร์ ยูฟ กอน = The improvisation style of Benny Goodman : study from the album After you've gone / เอกราช แพรม่วง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

263 สถานภาพทางวิชาการของครูดนตรีในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ = Qualifications of secondary school music educators of Surin province / นาตยา หงษ์ศิลา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

264 สภาพการเรียนการสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนประถมศึกษาเขตตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี = The status of music teaching in elementary schools in Tambon Bang Pluang, Ampher Ban Sang, Prachin Buri province Thailand / สุเมธ สุรินทร์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

265 สภาพการปฏิบัติในการประเมินผลดนตรีไทยภาคปฏิบัติของอาจารย์ผู้สอนปี่พาทย์และเครื่องสายไทยในวิทยาลัยนาฏศิลป = The performing state in practical Thai music evaluation of Pi-Pat and Thai string instrument teachers in dramatic arts colleges / ชัญธิกา แก้วสว่าง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

266 สภาพการศึกษาวิชาปฏิบัติดนตรีสากลของภาควิชาดุริยางค์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล = Music performance teaching in Department of Music Rajamangala Institute of Technology / ชัยวัฒน์ เชาวน์รัตนะ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

267 สภาพการสอนวิชาดนตรีในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม = The status of teaching music in elementary school : Kantharawichai district, Mahasarakham province, Thailand / ไพรัช ธีรภัคสิริ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

268 สมรรถนะทางดนตรีของนักศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตโปรแกรมวิชาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร = Music competencies of students in the bachelor of music program in Jajabhat University in Bangkok, Thailand / ชินกร ต.เทียนประเสริฐ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

269 สวดคฤหัสถ์ : กรณีศึกษานักสวดตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง = Suadcaruhat, funeral ceremonial chanting, in Angthong, Thailand / อรวดี ธนะจันทร์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

270 สื่อการสอนดนตรีชนิดเกมกระดานแนวคิดเกมเศรษฐีเพื่อสอนอ่านโน้ตของนักเรียนเปียโนชั้นต้น = Music materal for beginner piano student : board game for note reading / วิภาพร อำไพพิทักษ์วงศ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

271 เสียงประสานที่ใช้ในการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ = An investigation into the intervals used by Gong Wong Yai / สมชาย รัศมี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

272 หน้าทับเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในการแสดงโขน = Pleng napat rhythmic style in khon : Thai traditional masked play / ถาวร หัสดี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

273 อิทธิพลของดนตรีอเมริกันที่มีต่อเพลงไทยสมัยนิยม = The influence of American music on Thai popular song / วิทยา ภู่บัว
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

274 เอกสารประกอบการแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษา = Graduate guitar recital by Chairat Pornamnuay / ชัยรัชต์ พรอำนวย
Abstract  pdf

update : april 2014