College of Music
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 1. A comparative study of the selected bachelor of music programs majoring jazz studies in the United States of America, England, Canada, Australia and Thailand = การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาดนตรีแจ็ซ 5 มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ , แคนาดา, ออสเตรเลีย และไทย / Nattapon Fungaugsorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 2. A love Supreme : the music of John Coltrane = A love Supreme : ผลงานดนตรีของ John Coltrane / Taweesak Booranapanitpan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 3. A meta-pedagogical study of teaching posture and gesture in piano playing = ศิลปะการสอนท่าทางและท่านั่งในการบรรเลงเปียโน / Arissara Phukphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 4. A method to approach Jazz Guitar in the styles of Kurt Rosenwinkel, Ben Monder and Gilad Hekselman = วิธีการบรรเลงกีต้าร์แจ๊สในรูปแบบของ Kurt Rosenwinkel, ben Monder และ Gilad Hekselman / Pongsiri Kajornvaekin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 5. A musicological analysis of Thai-advertising jingles during 1989-2000 = เพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของไทยระหว่างปี 2532-2543 / Suvaporn Atthasook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 6. A new composition of vocal and instrumental thai classical music : Phleng Chin Rajchasan Thao = การประพันธ์ทางร้องและทำนองเพลงจีนราชสาร เถา / Buncha Sornchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 7. A remedial piano sight-reading self-instructional package for intermediate Piano students = ชุดซ่อมเสริมทักษะการอ่านโน้ตแรกเห็นด้วยตนเองสำหรับนักเรียนเปียโนชั้นกลาง / Pornchanan Suravichai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 8. A strategy of instruction for the student piano competition case study : The Roon Lek (9-12 years old) category of the Yamaha Thailand Music Festival = การศึกษากระบวนการเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขันเปียโน กรณีศึกษา การแข่งขันรุ่นเล็กงาน ยามาฮ่า ไทยแลนด์ มิวสิค เฟสติวัล / Skowrung Saibunmi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 9. A study in how to teach sight-reading to the intermidiate level piano students case study : piano teaching in Muang district Chiangmai province = การศึกษาการสอนการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็นสำหรับนักเรียนเปียโนระดับกลาง กรณีศึกษา : การสอนเปียโนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Nakhon Khamrong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 10. A study of ear training for piano beginner level at Siam Kolkarn Bangna Music School, Bangkok = การศึกษาการสอนโสตทักษะของครูผู้สอนสำหรับนักเรียนเปียโนระดับชั้นต้น กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร / Social Science and Humanities
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 11. A study of efficiency of the instructional package Musical forms through listening skills for the first-year students of Payap University = การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องโครงสร้างฉันทลักษณ์ทางดนตรีผ่านทักษะการฟังสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยพายัพ / Hattaya Panchaipoom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 12. A study of motivational strategies of piano teachers at the Music Campus for General Public, College of Music, Mahidol University = การศึกษากลวิธีสร้างแรงจูงใจของครูเปียโนในโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Sukanya Techawaro
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 13. A study of music management in the student activity period in secondary schools, Roi-et province, Thailand = สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมดนตรีในคาบกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด / Noppadon Thiammuangphaen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 14. A study of Pong-Lang ensemble in the secondary schools in Kalasin province, Thailand : school cluster 1 = การจัดกิจกรรมวงดนตรีโปงลางในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มที่ 1 / Nipon Wiangwalai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 15. A study of the process and results of the national education curriculum B.E. 2544 of music at secondry education level under the schools of Pranakornsriayuttaya educational service area 1 and 2 = การศึกษากระบวนการและผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชาดนตรี) ช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 / Patcharee Ploytet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 16. An analysis in walking bass line in Jazz music of Gary Peacock = การวิเคราะห์แนวการเดินเบสในดนตรีแจ๊สของ Gary Peacock / Yosawee Thongpae
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 17. Analysis of "25 melodious studies Op. 60" by carcassi for performing and teaching = การวิเคราะห์เพลง "25 melodious studies Op. 60" ของคาร์คาสซีเพื่อการปฏิบัติและการสอน / Ekasin Kesa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 18. Arrangements of Thai traditional music in classical guitar style = การเรียบเรียงเพลงไทยของศิลปินตามแนวกีตาร์คลาสสิก / Sarayut Ammaro
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 19. Attitude of second lower secondary school students in Dramatic Arts College toward music theory course = เจตคติของนักเรียนระดับชั้นต้นปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีโน้ต-ร้องโน้ต ในวิทยาลัยนาฎศิลป / Jaruwan Suriyawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 20. Authentic assessment : portfolio for Thai private piano students = การประเมินตามสภาพจริง : แฟ้มสะสมผลงานสำหรับนักเรียนเปียโนแบบส่วนตัวในประเทศไทย / Pornthida Angkasekvilai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 21. Competencies for Thai's studio Piano teachers = ทักษะความสามารถสำหรับครูเปียโนสตูดิโอในประเทศไทย / Phimhathai Chinnapha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 22. Data bank of traditional Thai drums sound samplers = ข้อมูลเสียงอิเล็กทรอนิกส์แบบฉบับเครื่องหนังไทย / Montree Nuchdonphai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 23. Discourse of gay dance music in the context of contemporary Bangkok = วาทกรรมเพลงเต้นรำเกย์ในบริบทกรุงเทพมหานครร่วมสมัย / Sarupong Sutprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 24. Dr. Sugree Charoensook : music education reformist = ดร. สุกรี เจริญสุข : นักปฏิรูปดนตรีศึกษา / Somsak Leesawadtrakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 25. Education management in the College of Dramatic Arts, Bangkok : a case study of Western vocal music = การจัดการศึกษาของวิทยาลัยนาฎศิลปกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาหมวดวิชาคีตศิลป์สากล / Patummal Songsakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 26. Effect of Yngwie Malmsteen's guitar style on the thai guitarists = สไตล์การบรรเลงกีตาร์ของอิงวี มาล์ม-สทีน ที่มีผลกระทบต่อนักกีตาร์ชาวไทย / Sarawut Wiwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 27. Examining the effects of Kodaly-based music experiences on social communication responses and music learning for children with autism spectrum disorders = การศึกษาผลของประสบการณ์ทางดนตรีโดยใช้แนวคิดของโคดายที่มีต่อการตอบสนองในการสื่อสารทางสังคมและการเรียนรู้ทางดนตรีของเด็กออทิสซึม / Natee Chiengchana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 28. Expectations of mathayomsuksa 3 students from taking music courses in Demonstration Schools under the Ministry of University Affairs, Bangkok, Thailand = ความคาดหวังด้านการเรียนวิชาดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร / Jiraporn Panomvana Na Ayudhya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 29. Extra curricular elementary school choirs : a case study of Bangkok Christian College Boy's Choir = การศึกษาวงขับร้องประสานเสียงเด็ก : กรณีศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย / Sukchai Pawakarnkadee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 30. Factors influencing parents' decision to have children attend junior music course (JMC), of Yamaha Academy of Music : a case study of Siam Kolkarn Music School, Central Rama III branch, Thailand = ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเรียนดนตรีหลักสูตรดนตรีเด็กปฐมวัยของสถาบันดนตรียามาฮ่า :กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการพระราม 3 สถาบันดนตรียามาฮ่า / Ornamphai Asvananda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 31. Factors related to academic achievement in music skill learning of western musical instruments of pre-college students (Mattayom 4-5-6) at College of Music, Mahidol University = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาเครื่องดนตรีปฏิบัติสากลของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Sasivimon Changrian
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 32. Factors related to achievement in learning violin = ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิผลในการเรียนไวโอลิน / Prapansak Pum-In
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 33. Graduate Bassoon recital by Kittima Molee = การแสดงเดี่ยว Bassoon ระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Kittima Molee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 34. Graduate cello recital = การแสดงเดี่ยวเชลโลระดับบัณฑิตศึกษา / Aunyawan Thongboonrod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 35. Graduate clarinet recital : french clarinet repertoire / Casey Koh Hong Im
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 36. Graduate classical Guitar recital by Rattawit Rattakangjanapiboon = การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกระดับบัณฑิตศึกษา โดย รัฐวิทย์ รัฐกาญจนไพบูลย์ / Rattawit Rattakangjanapiboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 37. Graduate Conducting recital = การแสดงการอำนวยเพลงระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Pamornpan Komolpamorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 38. Graduate double bass recital by Sukol Sirisak = การแสดงเดี่ยว Double Bass ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดยนายศุกล ศิริศักดิ์ / Sukol Sirisak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 39. Graduate euphonium recital by Thanabodee Ketsuwan = การแสดงเดี่ยว Euphonium ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดย ธนบดี เกษสุวรรณ / Thanabodee Ketsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 40. Graduate Flute recital by Suratchai Chenyavanij = การแสดงเดี่ยว Flute ระดับบัณฑิตศึกษาโดยนาย สุรัฐชัย เชนยะวณิช / Suratchai Chenyavanij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 41. Graduate French Horn recital by Chaiyanan Wan-in = การแสดงเดี่ยว French Horn ระดับมหาบัณฑิตศึกษา โดย ชัยนันท์ วันอินทร์ / Chaiyanan Wan-in
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 42. Graduate French Horn recital by Suteemas Bunlung = การแสดงเดี่ยว French Horn ระดับบัณฑิตศึกษา โดย สุธีมาส บัลลังก์ / Suteemas Bunlung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 43. Graduate Guitar recital by Sumetus Eambangyung = การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Sumetus Eambangyung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 44. Graduate guitar recital by Worakarn Saengsomboon = การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษาโดยนายวรกานต์ แสงสมบูรณ์ / Worakarn Saengsomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 45. Graduate orchestration and arrangement of thai classical music for the symphony orchestra recital by Prateep Suphanrojn = การแสดงการเรียบเรียงเสียงประสานระดับบัณฑิตศึกษา โดยร้อยเอก ประทีป สุพรรณดรจน์ / Prateep Suphanrojn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 46. Graduate percussion recital = การเดี่ยว Percussion ระดับบัณฑิตศึกษา โดยนางสาววรรณภา ญาณวุฒิ / Wannaha Yannavut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 47. Graduate percussion recital = การเดี่ยว Percussion ระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Thitiphan Laksanapakhin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 48. Graduate percussion recital = การแสดงเดี่ยว Percussion ระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Teeraboon Paisarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 49. Graduate Percussion recital = การแสดงเดี่ยว Percussion ระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Thayarat Sopolpong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 50. Graduate Piano recital = การแสดงเดี่ยวเปียโนในระดับมหาบัณฑิตศึกษา โดย บุญญฤทธิ์ อนุตริยะ / Boonyarit Anutariya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 51. Graduate piano recital = การแสดงเดี่ยวเปียโนระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Sornsuang Tangsinmonkong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 52. Graduate Piano recital = การแสดงเดี่ยวเปียโนระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Teeranai Jirasirikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 53. Graduate piano recital by Monsikarn Promsukkul = การแสดงเดี่ยวเปียโนระดับบัณฑิตศึกษาโดย นางสาวมนสิการ พร้อมสุขกุล / Monsikarn Promsukkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 54. Graduate piano recital by Usa Napawan = การแสดงเดี่ยวเปียโนระดับบัณฑิตศึกษาโดย นางสาวอุษา นภาวรรณ / Usa Napawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 55. Graduate Piano recital document / Han Nah Son
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 56. Graduate piano recttal by Jeeranuch Torarit = การแสดงเดี่ยวเปียโนระดับบัณฑิตศึกษา / Jeeranuch Torarit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 57. Graduate Saxophone recital / Tzu Yun Huang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 58. Graduate Saxophone recital by Captain Pasakorn Suwanaphan = การแสดงเดี่ยว Saxophone ระดับบัณฑิตศึกษาโดยนาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์ / Captain Pasakorn Suwanaphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 59. Graduate saxophone recital by Yongsit Yongkamol = การแสดงเดี่ยว Saxophone ระดับมหาบัณฑิตศึกษา โดย ยงสิทธิ์ ยงค์กมล / Yongsit Yongkamol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 60. Graduate sexophone recital by Chee Meng Low / Chee Meng Low
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 61. Graduate trombone recital = การแสดงเดี่ยว trombone ระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Yuttapon Sakthamcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 62. Graduate Trombone recital = การแสดงเดี่ยว Trombone ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดย สุขนิษฐ์ สะสมสิน / Sukanit Sasomsin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 63. Graduate Trombone recital = การแสดงเดี่ยว ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดย สาธิต ชมเชี่ยวชาญ / Satit Chomchewchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 64. Graduate Trombone recital by Norrasate Udakarn = การแสดงเดี่ยว Trombone ระดับมหาบัณฑิตศึกษา โดย นรเศรษฐ์ อุดาการ / Norrasate Udakarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 65. Graduate Trumpet recital = การแสดงเดี่ยว Trumpet ระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Sompop Puengpreeda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 66. Graduate Trumpet recital = การแสดงเดี่ยว Trumpet ระดับมหาบัณฑิตศึกษา โดย สุรเชษฐ์ ชานกสกุล / Surachet Chanoksakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 67. Graduate Trumpet recital by Jakaphan Chaiya = การแสดงเดี่ยว Trumpet ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดย จักรพันธ์ ชัยยะ / Jakaphan Chaiya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 68. Graduate trumpet recital by Wannachat Sripan = การแสดงเดี่ยวทรัมเปทระดับบัณฑิตศึกษาโดย วรรณฉัตร ศรีปาน / Wannachat Sripan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 69. Graduate Tuba tecital by Boonchai Sawtkittikul = การแสดงเดี่ยวทูบาระดับบัณฑิตศึกษาโดยนายบุญชัย เศวตกิตติกุล / Boonchai Sawetkittikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 70. Graduate Viola recital = การแสดงเดี่ยววิโอล่าระดับบัณฑิตศึกษา / Suppaporn Suwanpakdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 71. Graduate viola recital by Annop Ruangmanee = การแสดงเดี่ยววิโอล่าระดับบัณฑิตศึกษา โดย อรรณพ เรืองมณี / Annop Ruangmanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 72. Graduate Violin recital = การแสดงเดี่ยว Violin ระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Jidkasem Phoonkunanukoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 73. Graduate violin recital = การแสดงเดี่ยว violin ระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Pongpan Ungkasupon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 74. Graduate Violin recital = การแสดงเดี่ยว Violin ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดย สรีวันท์ วาทะวัฒนะ / Sreewan Wathawathana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 75. Graduate Violin recital by Apirat Praphanwong = การแสดงเดี่ยว Violin ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดย อภิรัตน์ ประพันธ์วงศ์ / Apirat Praphanwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 76. Graduate Violin recital by Krit Mekara = การแสดงเดี่ยวไวโอลินระดับบัณฑิตศึกษาโดยนายกริช เทฆรา / Krit Mekara
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 77. Graduate Violin recital by Tanawan Tanakkasaeranee = การแสดงเดี่ยว Violin ระดับมหาบัณฑิตศึกษาโดย ธนวรรณ ธนัคฆเศรณี / Tanawan Tanakkasaeranee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 78. Graduate voice recital = การแสดงเดี่ยวขับร้องระดับบัณฑิตศึกษา / Ladawan Arkasuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 79. Graduate voice recital = การแสดงเดี่ยวขับร้องระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Salith Dechsangworn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 80. Graduate voice recital = การแสดงเดี่ยวขับร้องระดับมหาบัณฑิตศึกษา / Thanis Sonkloe
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 81. Graduate voice recital by Panyapat Thummarattana = การแสดงเดี่ยวขับร้องระดับบัณฑิตศึกษา โดย ปัณญพัสตร์ ธรรมรัตน์ / Panyapat Thummarattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 82. Graduate voice recital by Siriwaranya Supranee = การแสดงเดี่ยวขับร้องระดับบัณฑิตศึกษาโดยสิริวรัญญา สุปราณี / Siriwaranya Supranee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 83. Graduate voice recital by Thuradee Areerob = การแสดงเดี่ยวขับร้องระดับบัณฑิตศึกษาโดย ธุรดี อารีรอบ / Thuradee Areerob
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 84. Graduate voice recital by Wipart Wiboonpanuvej = การแสดงเดี่ยวขับร้องระดับบัณฑิตศึกษาโดย วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช / Wipart Wiboonpanuvej
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 85. Lai Kaen analysis performance of Sombut Simlah = ลายแคนเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษา สมบัติ สิมหล้า / Sataporn Nuchdonphi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 86. Making a Saw Sam Sai solo : a variation on Phleng Dok Mai Sai Tow = การทำทางเดี่ยวซอสามสายเพลงดอกไม้ไทรเถา / Boondarika Kongphet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 87. Making of Saw Sam Sai Solo, a variation on Phleng Khaek Mon Bang Chang Sam Chan = การทำทางเดี่ยวซอสามสายเพลงแขกมอญบางช้าง 3 ชั้น / Eakavit Srisumaung
    Abstract

 88. Model Musicianship and educatorship standards for Thailand's music educators = มาตรฐานวิชาชีพครูดนตรีศึกษาของไทย : มาตรฐานด้านภูมิการดนตรีและภูมิการศึกษาที่ครูดนตรีศึกษาควรรู้ และสามารถกระทำได้ / Sakchai Hirunrux
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 89. Music in Roman Catholic Mass of Thailand = ดนตรีในพิธีมิสซาของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย / Jittapim Yamprai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 90. Musical materials and structures of music in the movie Star Wars composed by John Townwer Williams = ปัจจัยสำคัญทางดนตรีที่ จอห์น ทาวเนอร์ วิลเลี่ยม ใช้ในการประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง สตาร์ วอร์ส / Wittaya Woramit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 91. Opinions on factors affecting decision-making of music teachers in preparing students for the standardized musical examination : a case study of Piano of Trinity College London = ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของครูดนตรีในการส่งนักเรียนสอบดนตรีสากลเทียบมาตรฐาน : กรณีศึกษาเครื่องดนตรีเปียโนของสถาบัน Trinity College London / Worachet Woraputtinun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 92. Parents' opinions and expectations concerning military band activity in secondary demonstration schools in Bangkok = ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมวงโยธวาทิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร / Jukkrit Tapyai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 93. Pedagogical analysis of the intermediate piano techniques in Dmitri Kabalevsky's Thirty Children's Pieces, Opus 27 = การวิเคราะห์เพื่อการสอนเทคนิคเปียโนระดับชั้นกลางจากบทประพันธ์ชุดเพลงสำหรับเด็ก 30 บท ผลงานลำดับที่ 27 ประพันธ์โดยดมิทรี คาบาเลฟสกี / Pimchanok Suwannathada
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 94. Pedagogical analysis of thirty-seven Sonatas, M.S. 84 by Paganini = การวิเคราะห์เชิงการสอนโซนาตา 37 บท ผลงานลำดับที่ 84 ของปากานินี / Nalin Komentrakarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 95. Physical properties and sonic order of the hnae in Chiang Mai province, Thailand = ลักษณะกายภาพและระบบเสียงของแนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / Eakkachai Nadee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 96. Pithi Sampeah Kru Phleng Mahori at the Royal University of Fine Arts, Cambodia / Bophary Va
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 97. Present identity and phenomenon of thai underground music = อัตลักษณ์และปรากฎการณ์เพลงใต้ดินในสังคมไทยปัจจุบัน / Piyanant Nimkingratana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 98. Self-assessment : student journal for Thai private piano student aged between 8-10 year old = สมุดบันทึกการฝึกซ้อมด้วยการประเมินตนเอง สมุดคนเก่ง" สำหรับนักเรียนเปียโน อายุระหว่าง 8-10 ปี / Jittinee Isipradit"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 99. State and problems of teaching music subjects from an elective subjects area at the upper secondary education level, under the jurisdiction of Department of General Education, Bangkok = สภาพและปัญหาการสอนวิชาดนตรี กลุ่มวิชาเลือกเสรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร / Nipan Wannawech
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 100. Study of piano instructional process using hal leonard student piano library : basic piano (preliminary) = การศึกษากระบวนการเรียนการสอน Hal leonard student piano library ในระดับขั้นพื้นฐาน (preliminary) : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีมีฟ้า / Wattanee Mekak-Ka-Korn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 101. Teaching and learning of piano major program of music department, Faculty of Drama and Music, Bachelor of Fine Arts program, Rajamangala University of Technology Thanyaburi = การเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเอกเปียโน ภาควิชาดุริยางค์ คณะนาฎศิลปและดุรยางค์หลักสูตรศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Supaporn Plywej
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 102. Teaching articulation for basic level piano = การศึกษาวิธีการสอนการควบคุมลักษณะเสียงของโน้ตสำหรับนักเรียนเปียโนในระดับชั้นต้น / Rangrak Nararak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 103. Thai traditional music learning and music teaching activities organized by local music educators in elementary schools in Ratchaburi province, Thailand = การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยโดยวิทยากรท้องถิ่นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี / Jiraporn Sinsombat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 104. The analytical study of 1st prize guitar plaing in the 4th Overdrive Guitar Contest = การวิเคราะห์แนวทางการเล่นกีตาร์ของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโอเวอร์ไดรฟ์กีตาร์คอนเทสต์ครั้งที่ 4 / Worachat Kitrenu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 105. The common vocal problems in Western classical vocal performance encounterd by Thai students of Mahidol University at The Pre-College and undergraduate level = ปัญหาที่พบบ่อยในการร้องเพลงคลาสสิกสำหรับนักศึกษาไทยระดับชั้นอุดมศึกษา และเตรียมอุดมดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล / Kumarika Subhakarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 106. The construction of school music curriculum according to 2544 B.E. basic education curriculum of school groups under the education office's, Bangkok metropolitan administration = การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (สาระดนตรี) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร / Supannee Namwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 107. The development of Christian hymn service in the church of Christ in Thailand = พัฒนาการของเพลงร้องเพื่อการนมัสการของคริสเตียนในสภาคริสตจักรในประเทศไทย / Dusanee Boonyasangawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 108. The Development of instructional package for teaching group singing in prathomsuksa 5 level = การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการสอนขับร้องประสานเสียงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / Chatchawan Pluemsumran
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 109. The development of music education in Thailand's higher education = พัฒนาการดนตรีศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย / Nantida Chandransu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 110. The efficiency of computer assisted instruction : Musical notation for pratom 5 students = การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโน้ตดนตรีสากลเบื้องต้นสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / Narentr Chitpakdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 111. The improvisation of Kenny Garrett = แนวการบรรเลงคีตปฏิภาณของ Kenny Garrett / Theerasin Sangiamsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 112. The instructional package for teaching fundamental Khuli-Peang-Or performance in the free elective course of Thai classical music DURIYANGTHAI 1219 (KHULI 1) for 1st year students of the middle level in Dramatic Arts College = การศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอนชุดฝึกความพร้อมเพื่อการเรียนขลุ่ยเพียงออ ในรายวิชาเลือกปฏิบัติศิลป ดท 1219 (ขลุ่ย 1) สำหรับนักเรียนนาฎศิลปชั้นกลาง ปีที่ 1 วิทยาลัยนาฎศิลป / Yaowapha Singthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 113. The invention of an instructional package for teaching basic saw-dung with music accompaniment in Matthayomsuksa 4, Chulalongkorn University Demonstration Secondary School, Thailand = การศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติซอด้วงเบื้องต้นแบบมีดนตรีประกอบรายวิชาเลือกเสรีปฏิบัติเครื่องสายไทยสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม / Vitchatalum Laovanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 114. The new Thai musical arrangment of pleng Nakkeaw Prasumen = การบรรเลงเพลงนาคเกี่ยวพระสุเมรุทางทำใหม่ / Banterng Sittipat
    Abstract

 115. The origins and development of trumpet teaching in Thailand from 1868 to 2010 = จุดกำเนิดและพัฒนาการการสอนทรัมเป็ตในประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1868 จนถึงปี ค.ศ. 2010 / Wisit Chitrangsan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 116. The piano latin style and improvisation of Chick Corea = การเล่นเปียโนลาตินและคีตปฏิภาณในรูปแบบของ Chick Corea / Sakda Tamseewan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 117. The solo composition of Sor Sarm Saii on the serried of Lom Phad Chaii Khao = การทำทางเดี่ยวซอสามสายเพลงลมพัดชายเขา เถา / Kris Puttagool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 118. The study of music curriculum organization at the Royal Thai Navy School of Music, secondary level, case study : string program = การศึกษาการจัดการหลักสูตรการดุริยางค์ตอนปลายของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กรณีศึกษากลุ่มเครื่องสายตะวันตก / Petcharat Visetruksakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 119. The use of self-assessment tools with pre-college brass students = แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง ระดับชั้นเตรียมอุดมศึกษา / Wararat Purisodom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 120. The violin instructional package for young beginners in Myanmar / Thet Su Oo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 121. เค่ง : เครื่องดนตรีของชนเผ่าม้ง = Kheng : Hmong's music / วสันต์ชาย อิ่มโอษฐ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 122. เจตคติของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาเอกดนตรีไทย ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก = Attitude of first-year Thai music major undergraduate students studying in universities in Bangkok metropolis and vicinity towards western music theory courses / ผจญ พีบุ้ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 123. เจตคติของผู้ปกครองนักเรียนเปียโนระดับต้นที่มีต่อกิจกรรมดนตรีเสริมในสถาบันดนตรีสยามกลการ = Attitudes of parents whose children studied basic Piano toward music activities at the Yamaha Music School / นันท์มนัส นามะศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 124. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอนทักษะการปฏิบัติวิโอลอนเชลโล ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยการอ่านโน๊ตกับวิธีการร้องโน้ต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนเซนต์จอห์น = A comparative study of matthayom 2 students of Saint John's school reading and singing the notes of violoncello / วีระ ถาวร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 125. เปรียบเทียบสถานภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเขตเทศบาลตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์กับโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร = A comparative study of the status of music teaching in elementary schools in Nangrong, Buriram province, and universities' demonstration schools in Bangkok, Thailand / จีรศักดิ์ ย่านกลาง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 126. เพลงเรื่องล่องเรือ = Phleng Ruang Long-Ruae / พีรนันท์ แก้วลอย
    Abstract

 127. เพลงเรื่องสารถี : กรณีศึกษาทางบ้านขมิ้นและทางวัดกัลยาณมิตาวาส = The Saratee story song : a case study of Ban Khamin community and Wat Kalayamitawas community /cกี จันทศร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 128. เพลงเห่กล่อมของชาวลาวเวียง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี = A study of lullaby song tradition (Phleng Hey Klaum) of Lao Wiang people in Ratchaburi, Thailand / รตวรรณ พฤกษาโรจนกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 129. เพลงแขกมอญ ทำนองฆ้องวงใหญ่ : กรณีศึกษาทางเพลงจากครูพินิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ) = Pleng Khaek Mon's Khong Wong Yai melody : a case study of master Pinij Chaysuwan (national artist) / ธัญญวรรณ รัตนภพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 130. เพลงโหมโรงโนรา : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช = Pleang Hom Rong Nora, traditional music for native dance in Nakhon Si Thammarat province, Thailand / วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 131. เพลงไทยประสานเสียงแบบฝรั่งพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต = Thai songs arranged in western style composed by his royal highness prince Paribatra Sukhumbhand / ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 132. เพลงชุดโหมโรงกลางวันตำรับครูทองดี ชูสัตย์ = Hom rong klang wan : Kru Tongdee Chusat's version / ปานหทัย สุคนธรส
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 133. เพลงปี่ตามบทของพระอภัยมณี กรณีการบรรเลงปี่ของครูปี๊บ คงลายทอง = Instrumental solo of Pi, the Thai quarduple-read, perform in Pra-Apaimanee, the Thai literature : a case study of master Peeb Khonglaithong's performance / ดารารัตน์ หุตะวัฒนะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 134. เพลงพื้นบ้าน : กรณีศึกษา ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร = Folk songs of tambon Hingaew, Tasae district, Chumpon province, Thailand / อมร พุทธานุ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 135. เพลงพื้นบ้าน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี = Folk songs of Phanomtuan district, Kanchanaburi province / กฤษณะ วรรณศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 136. เพลงร้องพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีกรณีศึกษา : เพลงโนเน เพลงลำภาข้าวสารและเพลงระบำพื้นบ้าน = Vocal music in Pathumthani province : a case study of pleng Noh-Nay, pleng Lum-Pa-Kaew-Sahn and pleng Ra-Bum-Peun-Bahn / ศรีจันทร์ น้อยสอาด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 137. เพลงสำคัญในพิธีกรรมเข้าทรงลิมนต์ในจังหวัดสงขลา = The principal songs in limon, a shamanistic ritural at Songkhla province / สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 138. เสียงประสานที่ใช้ในการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ = An investigation into the intervals used by Gong Wong Yai / สมชาย รัศมี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 139. เอกสารประกอบการแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษา = Graduate guitar recital by Chairat Pornamnuay / ชัยรัชต์ พรอำนวย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 140. แคน : ระบบเสียงและทฤษฎีการบรรเลง = Khaen : sound system and theory of playing / สนอง คลังพระศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 141. แจ๊สในประเทศไทย : กรณีศึกษาทำนองอิมโพรไวเซชันของเทวัญ ทรัพย์แสนยากร = Jazz music in Thailand : case study of Thewan Subseanyakorn's improvisation style / สมพงษ์ ทองคำ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 142. แตรวงชาวบ้าน : กรณีศึกษา แตรวงในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Brassband : a case study in Muang district Samutsakorn province / สุธี ชำนาญสุธา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 143. แนวโน้มของการศึกษาดนตรีระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย = Trends in higher education in music in Thailand / วาทิต สุวรรณสมบูรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 144. แนวการบรรเลงระนาดทุ้มเพลงแขกมอญ = The performance of Ranaad Tum : Khaek Mon / กฤษฎา ด่านประดิษฐ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 145. แนวดนตรีที่ปรากฎในบทสมห้องของหนังตะลุงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี = Musical form of Somhong repertory in shadow puppet performance, Suratthani province / ศุภวัฒน์ ทองแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 146. แนวทางในการรับมือกับความกังวลในการแสดงดนตรี = Mapping the ways to alleviate music performance anxiety / ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 147. แนวทางการจัดหลักสูตรสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมดนตรีในสถาบันอาชีวศึกษาของประเทศไทย = A call for curriculum design of music industry technicians for Thailand vocational educational institutions / วาฑิต นุ่มตี่
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 148. แบบประเมินตนเองแบบภาพรวมโดยการบันทึกวีดิทัศน์สำหรับวิชาขับร้องในระดับชั้นต้น กรณีศึกษา โรงเรียนดนตรีมีฟ้า = Holistic self-assessment by video recording for the beginners in singing class : case study at Mifa Music Academy / ศักดิพล มิตรประยูร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 149. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านโน้ตแรกเห็นแบบมีดนตรีประกอบสำหรับกีตาร์คลาสสิกในระดับชั้นต้น = Sight-reading exercises with accompaniment for the beginner of the classical Guitar/ ณัฐ เชียงทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 150. แบบฝึกโสตทักษะสำหรับขิมระดับชั้นต้นโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Aural training exercise for beginning Thai Dulcimer (Khim) students at the music campus for general public, College of Music Mahidol University / มนวิภา ขันขาว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 151. แบบฝึกการแก้ไขปัญหาอินโทเนชั่น (Intonation) ของวงฟลุตควอร์เท็ตสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา = Exercises to correctintonation problems for undergraduate level Flute Quartet ensemble / ประภัสสร พวงสำลี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 152. แบบฝึกทักษะกีต้าร์คอร์ดร็อกเบื้องต้น = Drill exercises for beginning rock rhythm guitar / นิติพงศ์ คุณยศยิ่ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 153. แผนการเรียนรู้กิจกรรมเสริมดนตรีพื้นบ้านเรื่อง การเป่าโหวดที่สอนโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 2 = A critical thinking study package designed to help upper level primary students play the vode / สุภัทรชัย กระสินหอม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 154. โพน : เครื่องดนตรีพิธีกรรมและการแข่งขันในจังหวัดพัทลุง = The Phon : ceremonial instrument used for competition in Phattalung province / คมสันต์ วงค์วรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 155. กระบวนการเรียนการสอนปี่ใน ในสถาบันอุดมศึกษา = The process of the instruction of Thai musical instrument, Pei Nai in the college of Thai universities / จเร อู่แก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 156. กระบวนการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ปิน ของครูศิลปินในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน = Leaning process in music performance of traditional music in Amphur Muang, Nan province, Thailand / กิจชัย ส่องเนตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 157. กระบวนการเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับวงโยธวาฑิตของพันโทวิชิต โห้ไทย (ศิลปินแห่งชาติ) = Lt.Col. Wichit Ho-thai (National artist)'s scoring process for wind band 's Thai traditional music / ศุภศิระ ทวิชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 158. กระบวนการถ่ายทอดการปฏิบัติกลองยาวของนายสิงโต เอี่ยมเคลือบ ครูดนตรีพื้นบ้าน หมู่บ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร = The study of Thai folk drum Glawng-Yaw" pedagogy of the Thai teacher Singto Aiemcluep from the Samutsakhon province / หทัยรัตน์ ทรัพย์เจริญ"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 159. กระบวนการถ่ายทอดขิมของชมรมดนตรีไทยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) = The process of teaching Kim of the Thai Classical Music Club under the supporting of Lhuang Praditpirho (Sorn Silapabunleng) / สมชาย เอี่ยมบางยุง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 160. กระบวนการฝึกซ้อมดนตรี (กลุ่มเครื่องลมไม้) กรณีศึกษา : นักเรียนชั้นเตรียมอุดมดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = The practicing in music (woodwind instrument) case study : student of pre-college in music program, college of music, Mahidol University / สุรัติ ประพัฒน์รังษี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 161. กระบวนการสอนกีตาร์คลาสสิกของกีรนันท์ สดประเสริฐ = The classical Guitar teaching of Kiratinant Sodpraserj / กมลธรรม เกื้อบุตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 162. กระบวนการสอนวิชาดนตรีสากลในวิทยาลัยสารพัดช่าง = Music teaching activities of polytechnic colleges / ปริวัฒน์ ถานิสโร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 163. กลองก้นยาว : เครื่องดนตรียาวไทใหญ่ในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Klong Kon Yao : the instrument of Tai Yai in Mae Hong Son / ศุภกิจ สุบินมิตร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 164. กลองสะบัดชัยในสังคมและวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ = Klong Sabudchai in socioculture of Chiangmai people / ธนะรัชต์ อนุกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 165. การเดี่ยวจะเข้เพลงพญาโศก 3 ชั้น : บทเรียบเรียงทางเพลงใหม่ = Instrumental solo Phayasoke sam chan solo for Jakae : a new arrangement / สหรัฐ จันทร์เฉลิม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 166. การเปรียบเทียบความคาดหวังและระดับสภาพความเป็นจริงที่ได้รับของผู้ปกครองต่อการเรียนเปียโนของบุตรหลานโรงเรียนดนตรีปิ่นนคร (สถาบันดนตรีเคพีเอ็น สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า) = A comparison study of parents' expectations versus their analyses of piano lessons offered at Pinnakorn Private Music School (Pinklao, Thailand) / ศิริรัตน์ โสภาคดิษฐพงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 167. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนทักษะปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์และทฤษฎีโน้ตสากลในรายวิชาศิลปะกับชีวิต 4 (ศ 204) โดยใช้วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนกับการสอนแบบปกติ = A comparison of academic achievement of recorder practice and theory of music in art for functional living course 4 by using learning center and usual method / ดำรงศักดิ์ ทับทิมโต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 168. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของชุดเตรียมความพร้อมในการเรียนขิมของนักเรียนชั้นกลางปีที่ 1 วิชาขิม 1 วิทยาลัยนาฎศิลปกรุงเทพ ที่สอนด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการสอนแบบปกติ = A comparative study of music achievement of preparation package for khim study in secondary level at the College of Dramatic Arts, Bangkok by using critical thinking approach and conventional method / นันธิดา จันทรางศุ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 169. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการฝึกโสตประสาทในรายวิชาปฏิบัติศิลป์สากล 1 ของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ระหว่างการสอนแบบแยกกระสวนจังหวะและทำนอง กับการสอนแบบปกติ = A comparison of academic achievement of ear-training in the course of Music Skill I between separate rhythm and melody methodology and combination Methodology for mattayomsuksa 1, Dramatic Arts College / เอกลักษณ์ เล้าเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 170. การเรียนดนตรีของเด็กพิเศษในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล = Music instruction of exceptional students at the college of music Mahidol University / ภาคีพันธุ์ เกสร์ประทุม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 171. การเรียบเรียงเสียงประสานของประยงค์ ชื่นเย็น = A study of Prayong Chuenyen's musical style in his recent arrangement / ทวีศักดิ์ เนนเลิศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 172. การเรียบเรียงบทเพลงไทยสมัยนิยมสำหรับกีตาร์คลาสสิกระดับชั้นกลาง = Arrangement of Thai popular music for classical guitar, intermediate level / ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษยนันท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 173. การเรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับวงกีตาร์คลาสสิกระดับชั้นต้นและชั้นกลาง = Arrangement of King Bhumibol's songs for classical guitar ensemble, beginner and intermediate levels / เมธี อภินันท์ธรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 174. การเรียบเรียงบทเพลงพื้นบ้านไทยสำหรับวงโยธวาทิตขนาดเล็กระดับขั้นกลาง = Arrangement of Thai folks Songs for small winds ensemble, intermediate level / เอกรินทร์ ชูอรุณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 175. การแสดงเดี่ยวเปียโนระดับบัณฑิตศึกษาโดยลีลา ศักดิ์เจริญ = Graduate Piano recital by Leela Sakcharoen / ลีลา ศักดิ์เจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 176. การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษา = Graduate guitar recital by Pongpat Pongpradit / พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์
    Abstract

 177. การใช้แรงจูงใจของครูเปียโนในระดับชั้นต้น กรณีศึกษา : โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เสรีเซ็นเตอร์) = The implementation of motivation for Piano beginner lessons : a case study of piano teachers in music campus for general public, College of Music, Mahidol University (Seri Center) / อลงกรณ์ แก้วใหญ่
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 178. การใช้สื่อการสอนเนื้อหาวิชาดนตรีของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี = The study of intructional media utilization in music for elementary school teachers. Case study : Ratchaburi Elementary School / สุวดี พิณประภัศร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 179. การจัดกิจกรรมดนตรีไทยเสริมหลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร = The extra-curricular activities for Thai classical music of the secondary school in Bangkok / ลักขณา สังฆบุตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 180. การจัดกิจกรรมนอกเวลา ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 = Thai Northeast Folk Music Activity of Department of General Education's high school in educations region 10 / จักรายุทธ นพราลัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 181. การจัดกิจกรรมนอกเวลาดนตรีพื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ซึง ระดับประถมศึกษา ของจังหวัดพะเยา = Northern folk music extra-curricular ensemble activity in elementary schools in Pha-Yao province, Thailand / นพพร กิจจา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 182. การจัดกิจกรรมปฏิบัติเครื่องดนตรีแคนนอกเวลาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น = Extra curricula activities of Kaen playing in elementary school in the Khon Kaen province, Thailand / ดุสิต ไชยศร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 183. การจัดกิจกรรมวงดนตรีสากลสมัยนิยมในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดจันทบุรี = Popular ensemble activities of high schools in Chanthaburi province under Department of General Education / สำฤทธิ์ คงทรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 184. การดนตรีศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Music education in Lao pepole's democratic republic : a case study of music education system / สมจิตร ไสสุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 185. การดำรงอยู่ของวงปี่พาทย์ในสังคมเมืองตามแนวทางปรากฎการณ์วิทยา = A phenomenological study of the existence of Pi-Phat ensemble in contemporary Thai urban life / คณิเทพ ปิตุภูมินาค
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 186. การทำทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงลอยเลื่อน 3 ชั้น = A new solo composition for the Thai Ranadake derived from the song Loy Luean Sam Chan" / พรชัย ผลนิโครธ"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 187. การทำทางร้องเพลงล่องลอยเถา = Composing a classical Thai vocal melody form : Phleng Long-Loy Thau / บุตรี สุขปาน
    Abstract

 188. การประเมินตนเองสำหรับนักเรียนวิชาเปียโนแบบรูบริค กรณีศึกษา : นักเรียนวิชาเปียโนระดับชั้นกลางตอนต้นของสถาบันดนตรีสยามกลการยามาฮ่า = Rubric, self-assessment for piano student case study : preparatory piano student of Yamaha Music Foundation / สุพิชชา แสนผูก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 189. การประพันธ์เพลงร้องเพื่อใช้ประกอบการสอนเรื่องบันไดเสียงสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 = Children's songs for teaching the pentatonic, major and minor scales to elementary students, grade 4-6 (age 8-11) / สิริขวัญ บัวทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 190. การผลิตครูดนตรีในประเทศไทย : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ = Education for music teachers in Thailand : a case study of buriram rajabhat University / อนรรฆ จรัณยานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 191. การฝึกซ้อมวงซิมโฟนิค แบนด์ ระดับมัธยมศึกษาเพื่อการประกวด = Symphonic Band rehearsal in high school level for competition / ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 192. การฝึกทักษะการคิดโดยใช้แบบประเมินตนเองแบบรูบริคสำหรับนักเรียนเปียโนอายุ 7 -12 ปี ของสถาบันดนตรีสยามกลการยามาฮ่า ปิ่นเกล้า = To practice critical thinking by using a rubric self-assessment for piano students, age 7-12, at the YAMAHA music foundation, Pinklao, Thailand / ธารทิพย์ ธีระชาติสกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 193. การพัฒนาชุดการสอนการอ่านและร้องโน้ตสากลในรายวิชา ดส. 1114 คีตศิลปสากล 2 ในวิทยาลัยนาฏศิลป = The development of instruction package for teaching MS.1114 Singing II, Five Art College, Thailand / สมศักดิ์ สนใจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 194. การมสร้างชุดการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นต้นตอนปลายโดยเน้นการพัฒนาทักษะการจำบทเพลงเปียโนตามหลักทฤษฎี Yvonne Enoch = A construction of a Piano instructional package to promote the memory of piano pirces based on Yvonne Enoch's theory : a case study on late beginner students / นนทนันทน์ เชื้อพลากิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 195. การรู้เชิงคุณค่าในดนตรี : การสืบสวนสอบสวนหาคุณค่าสุนทรียภาพในดนตรีวัฒนธรรมร่วมของไทย = Qualitative knowing : qualitative knowing in music of Thai multi-cultural inquiry / ศุภชัย สุริยุทธ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 196. การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวการเดินเบสและการด้นเบสในดนตรีแจ๊สของชาร์ล มิงกัส เรย์ บราวน์และเอ็ดดี้โกเมส = An analysis and comparative study in walking bass line and improvisation in jazz music of Charles Mingus, Ray Brown, and Eddie Gomez / นพดล ถิรธราดล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 197. การวิเคราะห์เพลง Etude 36 elementary and progressive studies OP.20 for the violin" เล่ม 1 ของ Heinrich Ernst Kayser เพื่อการปฏิบัติและการสอน = Analysis of etude "36 elementary and progressive studies OP.20 for the violin" book I by Heinrich Ernst Kayser for performing and teaching / ปรมรรถ ดวงดารา"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 198. การวิเคราะห์เพลงแขกสี่เกลอเถา = Musical style of Khaek Si Kler Thao" a Thai traditional wind ensemble music / ธนิน กระแสร์"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 199. การวิเคราะห์เพลงประจำบ้านทางฆ้องมอญวงใหญ่ = An analytical study of Mon style in Pleng Prajam Ban, a song of cremation ceremony / มนัส แก้วบูชา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 200. การวิเคราะห์เพลงมอญคละ : กรณีศึกษาสำนักพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) = A musical analysis on Mon Kla of Praya Sanoh School / พูนสุข กุหลาบวงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 201. การวิเคราะห์เพลงรำวงมาตรฐาน = An analytical study of Phleng Ramwong, the Thai stylized dance songs / ศิริวัฒน์ ฉัตรเมธี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 202. การวิเคราะห์ทำนองปี่ที่ใช้ประกอบการเล่นหนังตะลุง = An analysis of Pi's melodic line in the Southern puppet plays accompanying ensemble/ ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 203. การวิเคราะห์ทำนองสวดพระอภิธรรมในพิธีศพหลวง = An analysis of the Thai Buddhist sacred chant in a funeral ceremony under royal patronage / เดชา ศรีคงเมือง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 204. การวิเคราะห์สาเหตุและวิธีแก้ไขของครูเปียโนเมื่อนักเรียนเล่นผิด = A study of student mistakes at primary piano level / วรกานต์ เจียมจิตรักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 205. การศึกษาเทคนิคการบรรเลงคีตปฏิภาณของ ซันนี่ โรลลินส์ = A study of improvisation techniques of sonny rollins / ประหยัด ศุภจิตรา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 206. การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรนักเรียนดุริยางค์โรงเรียนดุริยางค์เหล่าทัพ = A comparative study of the bandsman curricula of the royal thai military schools of music / พันโท สมเกียรติ์ จุลโอภาส
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 207. การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการสอนการปฏิบัติฆ้องวงใหญ่เรื่องเพลงเดี่ยวพญาโศกสำหรับนักเรียนนาฏศิลป์ชั้นกลางปีที่ 3 วิชาเอกปี่พาทย์วิทยาลัยนาฏศิลป = The development of teaching Kong Wong Yai : Payasok solo for third year students major in Pi-Phat at Dramatic Arts College / พินิตร์ กลับทวี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 208. การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการสอนการฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่เรื่องเพลงโหมโรงร่มเกล้า = The development of teaching Kong Wong Yai : Rom Kauw overture (Teaching package) / สมศักดิ์ พนเสาวภาคย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 209. การศึกษาแผนการฝึกและการคัดเลือกนักดนตรีสำหรับวงโยธวาทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา = A study of the rehearsal planning and audition for marching band in secondary schools / ธนาคาร แพทย์วงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 210. การศึกษาโรงเรียนดนตรีระบบแฟรนไซส์ : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮ่า = The study of a franchise system of music schools in Thailand : case study of Yamaha music academy (Siam Kolkarn) / รติกร ธัญชัยพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 211. การศึกษากระบวนการวัดผลและประเมินผลสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ของครูระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร = The process of measurement and evaluation of elementary music teacher in Bangkok / นฤมล สร้อยพวง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 212. การศึกษากระบวนการสอนวิชาปฏิบัติเครื่องลมไม้ในสถาบันราชภัฏ = The instruction of woodwind instruments in Rajabhat Institutes / สายันต์ บุญใบ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 213. การศึกษาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาทฤษฎีดนตรีสากล : กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ = Music theory courses in music program, Thaksin University, Thailand / ปรีชา กุลตัน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 214. การศึกษาการใช้หลักสูตรการสอนวิชาดนตรีศึกษาในรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด = The study of teaching and learning music education in primary school in Roi-et province, Thailand / วีระชัย จารย์รัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 215. การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชากีตาร์สำหรับเด็ก (Junior guitar course) หลักสูตร Yamaha music foundation ประเทศญี่ปุ่นในโรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮ่า = The study of a junior guitar course, step 1, in Siam Kolkarn Music school, Yamaha music foundation of Japan, Thailand / วรวรรณ ตีระวรมงคล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 216. การศึกษาการจัดการเรียนการสอนการฝึกโสตประสาท : กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา = A study of the ear training course, bachelor of arts degree : a case study of at Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand / วิมล กมลาศน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 217. การศึกษาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสาระดนตรีในระดับช่วงชั้นที่ 3 ของสถานศึกษาของรัฐ จังหวัดสงขลา = Study of the music curriculum construction in the third level of the public school in Songkhla province, Thailand / วิสาร สุทธิสว่าง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 218. การศึกษาการจัดวงโยธวาทิตของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย = A study of the organization of marching bands in a group of schools within St. Gabriel's Foundation of Thailand / มังกร จินดาวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 219. การศึกษาการสอนวิชาเปียโนที่โรงเรียนวีดากรการดนตรี = Study of piano methods applied at Veedakorn Music Institute, Nonthaburi, Thailand / ปริม ฉัตรวิชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 220. การศึกษาการสอนวิชาเปียโนป๊อปที่สถาบันดนตรีเคพีเอ็น สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน = A study of Piano pop teaching methods of the KPN music academy, in the Ngamwongwan Mall, Bangkok, Thailand / วิชญสักก์ ปัทมพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 221. การศึกษากิจกรรมวงโยธวาทิตของกลุ่มสถาบันราชภัฎอีสานใต้ = A study of the activities of military band of Rajabhat institutes in the lower E-san group / นิคม ศรีรักสูงเนิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 222. การศึกษาความคิดเห็นของครูไทยมุสลิมที่มีต่อสภาพการจัดการสอนวิชาดนตรีและกิจกรรมดนตรีในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา = Thai muslim instructours' world view concerning elementary schools' musical teaching circumstances and musical activities in the area of bannangsata distric, Yala province / อุดมพันธ์ มณีรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 223. การศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนดนตรีในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ = The study of readiness in instructional methods in teaching music for character development learning experiences of teachers in the elementary schools in Kalasin province / กนก ศิริกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 224. การศึกษาความรู้เจตคติและการใช้เกี่ยวกับโน้ตเพลงไทยของนักเรียนระดับนาฏศิลป์ชั้นสูง วิทยาลัยนาฏศิลปภาคกลาง = The study of knowledge, attitude and application of Thai notation of students in Higher Certificate Thai music major, Dramatic Arts College : case study in the central part of Thailand / วาสนา ร่มโพธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 225. การศึกษาดนตรีหัวไม้ในวัฒนธรรมความเชื่อของชาวตำบลบางลูกเสีอ จังหวัดนครนายก = Huamai : The ritual music of Baangluuksuea village, Nakhonnayok province, Thailand / รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 226. การศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการซ้อมวิชาเปียโนของนักเรียนในระดับชั้นต้น : กรณีศึกษาโครงการดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Factors of successful Piano practicing in the beginning level : case study in music campus for general public, college of music Mahidol / วิชชุวรรณ ศรีมาศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 227. การศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) = A study of computer assisted instruction : Thai bowed string instruments for Prathomsuksa 6 Bangkea School / เชาวน์วุฒิ อรุโณทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 228. การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องแบบฝึกทักษะการดีดจะเข้เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นต้นปีที่ 1 วิชาเอกจะเข้ วิทยาลัยนาฏศิลป = A study of the efficiency of the instructional package for basic Jakhe for first year students, majoring in Jakhe at Dramatic Arts College / นิภา โสภาสัมฤทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 229. การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องทฤษฎีดนตรีสากลพื้นฐาน ผ่านทักษะขับร้องประสานเสียง = A study of the efficiency of the instructional package in the basic music theory within the choral rehearsal / ปิยมาภรณ์ สบายแท้
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 230. การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องสาระของทำนองเพลงไทยผ่านทักษะการขับร้องสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = A study of the efficiency of the instructional package in the Thai classical melody contents by singing skill for prathomsuksa V / ดวงเดือน คุปต์คาร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 231. การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้นในรายวิชาดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 (ศ 029) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ = A study of the efficiency of the instructional package for teaching fundamental khlui performing in Thai music course (arts 029) for matayomsuksa II students of Nongphai school, Petchabun province /cกุมารี สุวรรณสิงห์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 232. การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนการฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่เรื่องเพลงต้นเพลงฉิ่ง 2 ชั้น = A study of the efficciency of teaching Kong Wong Yai : Ton Pleng Ching Song Chun / กำพล เนตรเชย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 233. การศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงโปงลางเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 = Efficiency of instructional package applied in teaching the elementary course of Poanglang ensemble for Mattayomsuksa 1 student / จิตตพันธ์ แสนเมือง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 234. การศึกษาระบบเสียงและคุณลักษณะทางเสียงของปี่ใน = Pee-Nai sound system and its characteristics / กฤษฏิ์ เลกะกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 235. การศึกษาวิเคราะห์บทเพลงสำหรับ เปี๊ยะ" = An analytical study of "Pia" compositions / รัชวิทย์ มุสิการุณ"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 236. การศึกษาสไตล์ทำนองเพลงในบทประพันธ์ของแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ = Melodic style in the music composed by Manrat Srikaranonda / มนัส วัฒนไชยยศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 237. การศึกษาสภาพเป็นจริงของโรงเรียนดนตรีกับความคาดหวังของนักเรียนในกลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรี : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการเดอะมอลล์งามวงศ์วาน = A study of music school management and expectation of the students : a case study at Siamkolkarn music school The Mall Ngamwongwan, Bangkok, Thailand / คม ศรีกิจการ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 238. การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนวิชาดนตรี ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย = A study of situations and provlems on computer usage of music instructors in higher education of Thailand / ทรงศักดิ์ ปัทมรุจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 239. การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาดนตรีปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก : กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ = Classical guitar performance case study music program, Bachelor of Arts, Thaksin University / ต่อพงศ์ อุตรพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 240. การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลวิชาปฏิบัติกีตาร์ในสถาบันราชภัฏ = A study of measurement and evaluation on teaching guitar skills in Rajabhat institutes / ครรชิต สุวภาคย์รังสี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 241. การศึกษาสภาพการสอนวิชาดนตรีในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 4 = The state of music instruction in junior high schools ; in educational region 4 / เชิดศักดิ์ ศรียาภัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 242. การศึกษาหลักสูตรและกระบวนการศึกษาดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยของสถาบันจินตการดนตรี สถาบันดนตรีมีฟ้า และสถาบันดนตรีเคพีเอ็น = The study of the curriculum and the learning process for early childhood at Chintakarn, Mifa and KPN music academy / อัญชนา สุตมาตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 243. การสร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องเครื่องดนตรีไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Production and development of learning center instructional package in Thai musical instruments for pratomsuksa six / นิมิตาภรณ์ ลับแล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 244. การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกฟังระดับเสียงเพี้ยนสำหรับนักเรียนไวโอลินชั้นต้น = Creation of computer program in out of tune listening for beginner violin student / ณัฐนุชา ศศิปุราณะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 245. การสร้างชุดการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องการเป่าขลุ่ยไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา = A construction of the extra curricular activities instructional package of A Thai Khlui playing for the students in Primary School / บุญเลิศ มั่นปาน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 246. การสร้างชุดการสอนฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงพื้นเมืองภาคกลางเรื่องเพลงเทพทองสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = An instructional package for teaching the Thai Folk Song : Thep Thong using prathomsuksa v students / จันทนา คชประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 247. การสร้างสรรค์งานดนตรีกรรมแนวดนตรีไทยร่วมสมัยเพลงลำนำเจ้าพระยาของ ชัยภัค ภัทรจินดา = Thai contemporary music composed by Chaibhuk Bhutrachinda : case study of plaeng Lam Nam Chao Phraya / วริสร เจริญพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 248. การสอนโสตทักษะด้านทำนองในหลักสูตรเปียโนระดับชั้นต้นของสำนักพิมพ์อัลเฟรด :กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีปิ่นนคร = Ear training for young beginner level prep course, alfred's basic piano library case study : Pinnakorn music school / จุฑารัตน์ มณีวัลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 249. การสอนการอ่านโน้ตแรกเห็นของนักเรียนเปียโนในระดับชั้นต้น = Sight-reading in primary Piano's students / นิอร เตรัตนชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 250. การสอนขับร้องประสารเสียงบทเพลงไทยร่วมสมัยของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูสู่เวทีการแข่งขัน เวิลด์ไควร์เกมส์ 2008 = Choral education technique : a case study of Suanplu Chorus' (Bangkok, Thailand) contemporary music preparation for participation in the World Choir Games 2008 / ชาลิสา รัศมี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 251. การสอนคลาริเน็ตในวงดุริยางค์เครื่องเป่าระดับมัธยมศึกษา = Clarinet instrution in symphonic band / ดวงกมล ฉัตรบุญลือเดช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 252. การสอนดนตรีปฏิบัติในโรงเรียนมัธยมศึกษา = Study of musical performance in secondary school / นิวัฒน์ วรรณธรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 253. การสอนดนตรีระดับปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร = Music in early childhood in private kindergarten schools, Bangkok / ศิริพร โสภาคดิษฐพงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 254. การสอนวิชาขับร้องโดยใช้เทคนิค Speech Level Singing (SLS) : กรณีศึกษา แกรมมี่ ครูโรจน์ โวคอล สตูดิโอ (GRVS) = Teaching singing using speech level singing technique (SLS) : a case study of the Grammy Krurodj vocal studio(GRVS) / อนุตรี เจตนเมษฐ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 255. การสอนวิชาขับร้องสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีมีฟ้า = The instruction of voice program : case study of Mifa music school / ปัณฑ์ชนิต ปัญญะสังข์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 256. การสอนวิชาสังคีตนิยมในมหาวิทยาลัยภาคเหนือ = A teaching of music appreciation course in the universities in the Northern region of Thailand / สมพงษ์ วงษ์ดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 257. การสืบทอดสะล้อในวัฒนธรรมดนตรีล้านนา = The inheritance of Sa-Law in Lanna music culture / กิจชัย ส่องเนตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 258. การหาประสิทธิภาพของบทฝึกการเอื้อนรายวิชาขับร้อง 1 ระดับนาฏศิลป์ชั้นกลางปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี = Efficiency research of Uan Train chapter singing one knowledge middle dramatic one level Lopburi Dramatic Art College / สุระชัย สีบุบผา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 259. การหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องเครื่องดนตรีไทยในวงมโหรีเครื่องคู่ผ่านทักษะการฟัง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = An instruction package of the classification of Thai musical instruction through listening skill for 4th grade student / นิรัตน์ เล็กสราวุธ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 260. ขลุ่ยพื้นเมืองในวัฒนธรรมดนตรีล้านนา = Traditional vertical Khlui in Lanna music culture / ปณิธิ เถาทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 261. ครุภัณฑ์และสื่อการสอนดนตรีประจำห้องเรียนระดับประถมศึกษา = Materials and equipments in music classroom for elementary school / วราภรณ์ ยูงหนู
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 262. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนดนตรีเด็กเล็ก หลักสูตรร้อง เล่น เต้น ฟัง สถาบันจินตการดนตรี = The expection and satisfaction of parents who sent their children to study singing, listening, movement, and playing alongs a fundamental music for children course at Chintakarn Music Institute / พิมลมาศ พร้อมสุขกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 263. ความคาดหวังของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนดนตรีตามโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = The expectation of parents who sent their children to study music at the Music Campus for general public, College of Music, Mahidol University / เมทินี เตชะวิทยากุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 264. ความคิดเห็นและความคาดหวังของครูสอนดนตรีในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร = Opinion and expectation of music teachers of secondary school in the Department of General Education Bangkok / นิตยา พุ่มแสงทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 265. ความคิดเห็นของครูดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ต่อเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทย = The opinions of Thai music teachers in the secondary schools in Bangkok area concerning the standardization in Thai music occupation / อรรถพร ทัศนะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 266. ความคิดเห็นของครูสอนเปียโนในโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลต่อการวัดผลและประเมินผลวิชาเปียโน = Piano assessment : the opinion of Piano teachers in music campus for general public, College of Music, Mahidol University / สิตา บุนนาค
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 267. ความต้องการเปิดหลักสูตรดนตรีพื้นบ้าน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ = The demand of a local wisdom music curriculum in higher education : case study Buriram Rajabhat University, Thailand / บพิตร เค้าหัน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 268. ความต้องการพัฒนาตนเองของครูดนตรีไปสู่ครูมืออาชีพกรณีศึกษา ครูดนตรีระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสตูล = The need for self-development of in-service teachers - A case study of secondary-level general music teachers from the Sathun province, Thailand / จิรานุวัฒน์ ชูยัง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 269. ความต้องการอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนดนตรีของครูดนตรีโครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร = The requirements of music building by Bangkok music school project's music teacher / นันทวรรณ หัสดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 270. ความพึงพอใจในการเรียนวิชาศิลปะกับชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสังกัดกรมสามัญศึกษา ประเทศไทย = The satisfaction of secondary level students in studying art and function life at triamudomsuksanomklao school under the supervision of the department of general education ministry of education, Thailand / สุมาลี เมธโยดม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 271. คุณลักษณะทางดนตรีเบบชาตินิยมในวรรณกรรมดนตรีเครื่องดนตรีฟลู้ทโดย Albert Franz Doppler, Bohuslav Martinu, และ Sergei Prokofiev = Characteristics of nationalism in the Flute works of Albert Franz Doppler, Bohuslav Martinu, and Sergei Prokofiev / จักรกฤษณ์ มลิวัลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 272. ช่างเทคนิคเปียโนในสังคมไทย = Piano technicians in the Thai society / กนกพรรณ พิริยะพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 273. ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการตั้งเสียงกลองชุด = A self instruction method for drum set tuning written in the Thai language / พันธวัจน์ นาวิก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 274. ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครูปฐมวัย สาระการเรียนรู้ดนตรี องค์ประกอบดนตรีด้านจังหวะ = The creation of a self-learning instruction book for kindergarten teachers for the purpose of teaching music rhythm / ชาลินี สุริยนเปล่งแสง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 275. ชุดการจัดกิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยเรื่องจังหวะ = Music activity package for children in early childhood : Rhythm / วิภาวดี นครขวาง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 276. ชุดการสอน สาระดนตรี เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน = Music instructional package : Rhythm of Thai music for Prathomsuksa 5 with the theory of problem-based learning / กฤตินี เงินสมบัติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 277. ชุดการสอนเทคนิคการออกเสียงของการบรรแลงเปียโน Articulation : Legato, Staccate, Legato-Staccato สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 7-11 ปี = Instructional package for Piano's Articulation : Legato, Staccate, Legato-Staccato for Piano student 7-11 years old / นัฏฐิกา สุนทรธนผล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 278. ชุดการสอนเปียโนชั้นต้นที่สอนด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนอายุ 8-14 ปี = The creation of a self-evaluation method for primary piano students, age 8-14 / กฤตินี สิงหพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 279. ชุดการสอนเรื่อง ภูมิการดนตรี (Musicianship) สำหรับครูดนตรีมือเปล่า = Instruction package : musicianship for music teacher / ปรัชญา พรหมสุรินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 280. ชุดการสอนเรื่องเพลงภาษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี = A study of efficiency of a new instructional method used to teach internationally adapted songs in the Thai language (Phleng Phaasa) to students in secondary school, year I, Prommanusorn school, Phetchaburi province, Thailand / วัชรินทร์ยา สามสี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 281. ชุดการสอนการใช้เพเดิลสำหรับนักเรียนเปียโนชั้นกลางตอนต้น = Music instructional package for preliminary intermediate Piano students : pedaling / จีรรัตน์ เอี่ยมเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 282. ชุดการสอนการการปฏิบัติกีตาร์ในวิชาทักษะดนตรี 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = The guitar teaching packages in a course of music skill I, the faculty of fine and applied arts of Khonkaen University / กฤษฎา วงศ์คำจันทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 283. ชุดการสอนกีตาร์สำหรับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี = The Guitar teaching packages for Thonburi polytechnic college / ปฤณ รักชีพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 284. ชุดการสอนขับร้องเพลงชาติไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = A study of the efficiency of teaching the Thai national anthem to primary school children / สุกิจ ลัดดากลม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 285. ชุดการสอนขับร้องเรื่องการหายใจสำหรับนักเรียนอายุ 12-16 ปี = The creation of a new vocal pedagogical textbook for teaching correct breathing to students age 12-16 / ชญานิศ อดุลยานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 286. ชุดการสอนซ่อมเสริมเรื่องจังหวะเคาะ (Beat) สำหรับนักเรียนเปียโนระดับชั้นต้น = Instruction package of beat for elementary level Piano students / วรนาถ คลายนาทร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 287. ชุดการสอนดนตรีอิมเพรสชั่นนิสต์สำหรับนักเรียนเปียโนชั้นกลางตอนปลาย = The creation of a new book for the study of Impressionist" Piano literature for late-intermediate Piano students / อัจฉรียา ฟูเกียรติ"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 288. ชุดการสอนปฏิบัติเครื่องสายไทยในรายวิชาดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 (ศ.028)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = An instruction package for teaching Thai strings instruments skills to matthayom suksa 4 / สมจิตร เค้าอ้น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 289. ชุดการสอนวิชาดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยเรื่องระดับเสียงและจังหวะ = Music instructional package for pre-school children : pitch and beat / พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 290. ชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 2 เรื่องทรัยแอด ผ่านวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา = Instruction package music theory 2 : Triads by cooperative learning case study of Suansunandha Rajabhat University, Bangkok / ศิริมา พนาภินันท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 291. ซอล่องน่าน : กรณีศึกษาคณะคำผาย นุปิง = Saw Long Nan, a traditional vocal music : case study of Khamphai Nuping / บูรณพันธุ์ ใจหล้า
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 292. ซึงในวัฒนธรรมดนตรี จังหวัดเชียงใหม่ = The Sueng in music culture of Chiangmai / เอกพิชัย สอนศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 293. ดนตรีโปงลางในจังหวัดกาฬสินธุ์ = A study of Ponglang's melodic line of Kalasin province, Thailand / คมกริช การินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 294. ดนตรีในการละเล่นเรือมอันเรจังหวัดสุรินทร์ = Music in Ruam an Ree, a stylized traditional dance in Rurin province Thailand / สุภนิดา พรเอี่ยมมงคล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 295. ดนตรีในบทศักดิ์สิทธิ์ ซางตูส ของพิธีมิสซานิกายโรมันคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร = The music in the sanctus of the Roman Catholic Mass in the archdiocese of Bangkok, Thailand / สินีนาถ สิทธิเลิศประสิทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 296. ดนตรีในสังคมวัฒนธรรมของชาวชอง ตำบลตะเคียนทอง จังหวัดจันทบุรี = Music in socioculture of the Shawng, a tribal people in Chantaburi province, Thailand / สายพิรุณ สินฤกษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 297. ดนตรีในหนังตะลุงของอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี = Traditional music for accompanying the Nang Ta Lung of Banlat, district of Petchburi province / กัลยาณี สายสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 298. ดนตรีของชาวไทยใหญ่ : กรณีศึกษาบทเพลงที่ใช้บรรเลงด้วยตอยอฮอร์น = Music of the Tai Yai : a case study of Tor Yor Horn songs / ชญานิษฐ์ ปัญญะสังข์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 299. ดนตรีจีนแต้จิ๋ว : กรณีศึกษาวงดนตรีคลองเตยเหลี่ยงหลักฮึง = Chao zhou music : a case study of klong Toey Liang Tag Heng ensemble / ทรงพล สุขุมวาท
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 300. ดนตรีจีนในประเทศไทย : กระบวนการเคลื่อนย้าย การอนุรักษ์และการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอิทธิพลของวัฒนธรรมไทย = Chinese music in Thailand : migration,conservation, and Thai cultural influences / ทรงพล สุขุมวาท
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 301. ดนตรีตับเต่าจังหวัดอุตรดิตถ์ = The traditional Tabtao music in Uttaradit province / อำนาจ บุญอนนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 302. ดนตรีประโคมศพ : กรณีศึกษาเพลงบัวลอย = Funeral music of Thailand : Bualoy / ไชยวุธ โกศล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 303. ดนตรีปัตตานี : ลักษณะเฉพาะกับบริบททางวัฒนธรรม = Pattani music : identity and socio-cultural context / นภดล ทิพยรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 304. ดนตรีฝรั่งในกรุงสยาม : พัฒนาการดนตรีตะวันตกในสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ. 2384-2484 = Western music in Siam : the development between A.C. 1841-1941 / ณัฐชยา นัจจนาวากุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 305. ดนตรีพิธีกงเต็กจีนแคะกรณีศึกษาโรงเจคิ้น ชู อำ = The hakka Chinese funeral music of Rongjay Kin Shu Um / รัศมี เอื้ออารีย์ไพศาล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 306. ดนตรีพิธีกรรมของชาวเมี่ยน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร = Music in the ceremonies of the Mien people from Khlong Lan district, Kamphaeng Phet province, Thailand / ณัฏฐนิช นักปี่
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 307. ดนตรีล้านนาร่วมสมัย พ.ศ. 1839-2552 = Lanna contemporary music in 1839-2552 B.E. or 1296-2009 A.D. / นิธิศ แปงน้อย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 308. ต้นแบบโรงเรียนดนตรีตามอัธยาศัย = Music studio model / ณิชา ชาญสิทธิโชค
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 309. ต้นแบบการจัดทำคลังข้อมูลเครื่องดนตรีไทยสำนักดนตรีบ้านพาทยโกศล = The proposed documentation for Thai musical instruments : Baan Patayakosol Music School / มานิดา จั่นสุวรรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 310. ตร้า-บล่ายในสังคมวัฒนธรรมชนเผ่าม้งจังหวัดเชียงใหม่ = Tra-Blai in Hmong music culture, Chiangmai province / อ่างทอง จรูญสกุลวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 311. ทำนองเทศน์มหาชาติ กัณฑ์มัททีในประเพณีตั้งธัมม์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ = The melodic preaching of Matthee episode from the Great Jataka at the annual great preaching ceremony (Tang Dharma Luang) in Chiangmai / ธิติพล กันตีวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 312. ทำนองเพลงอื่อละอ่อนของกลุ่มชาติพันธุ์ยอง จังหวัดลำพูน = Aue La On, lullaby of yong people in Lamphun province, Thailand / สมิทธิพร แสงพยัคฆ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 313. ทำนองในสวดอมฤตเวลาและนามซินรั้นของ นามธารีสังคัตในประเทศไทย = The analysis of Amritvela-Namsimran at Namdhari Sangat, Thailand / กันต์ อิสมันยี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 314. ทำนองสวดเบิกในประเพณียี่เป็ง จังหวัดลำปาง = Suad Berk, Bhuddist sacred chant melody in Yeepeng ritual of Lampang people, Thailand / รวมพล บุญตัน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 315. ทำนองสารภัญญ์ในพื้นที่ภาคอีสาน = The melody of the Sarapan in Northeast area / ว่าที่ ร.ต. อวิรุทธ์ โททำ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 316. บทเพลงรองเง็งคณะอัสลีมาลา = Rong-Ngang songs of ussaleemala / อติพล อนุกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 317. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องจังหวะดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Computer assisted instruction rhythm in Thai music for Matthayomsuksa 1 / สมเกียรติ พิมพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 318. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาประสานเสียง 1 สำหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก = Computer assited instruction : harmony 1 for Royal Thai Army school of music / พฤทธิพงศ์ ภูมิจิตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 319. บทเรียนคอมพิวเตอร์สอนเสริมเรื่อง ประวัติดนตรีตะวันตก ยุคคลาสสิก สำหรับหนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 = Computer assisted instruction : history of music for high school level : classical period / ดวงทิพย์ คาลัสซี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 320. บทบาทชมรมครูดนตรีไทยต่อการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีในระบบโรงเรียน : กรณีศึกษาชมรมครูดนตรีไทยจังหวัดลพบุรี = Roles of Thai Music Teachers' Association and its contribution to the development of the teaching of Thai music in the formal school system, Lopburi province Thailand / พรทิภา ผลโพธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 321. ประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องการผสมเสียงผ่านทักษะการฟังสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม = Efficiency of an instructional package concerning texture by listening skills for students in Rajabhat Institute Pibulsongkram / ศิริพร ปัตตะพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 322. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาเครื่องดนตรีปฏิบัติสากลของนักเรียนระดับเกรด 7-12 ในโรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ = Factors related to academic achievement in music skill learning of western musical instruments of middle school and high school students (grade 7-12) at Keera-pat international school / พงษ์ศิธร เสรีรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 323. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซ้อมเปียโนของนักเรียนชั้นต้นโรงเรียนสอนดนตรีเอื้ออารีย์ = Effective factors in piano practice, beginning level, Aum-Aree Music School / พิริยาภรณ์ เลขธรากร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 324. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษาทางดนตรี : กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The factors affecting the decision of further the pre-university education in music : case study of the Chiang Mai area / พัฒน์รัฐ ชุ่มเชื้อ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 325. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาดนตรีระดับอุดมศึกษา :กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ = The decision making to study at graduate level in music programs : a case study of Universies in Southern Thailand / วศิน ศรียาภัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 326. ปัญหาการสร้างข้อสอบวัดความสามารถทางพุทธิพิสัยของอาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปะกับชีวิต (ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร = Teacher's constructing cognitive domain test problem of art and functional life course (music) in Bangkok region' secondary school / กาญจนา สุภารี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 327. ปัญหาการสอนวิชาดนตรีศึกษาในรายวิชาศิลปะกับชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี = The problem of teaching music in Arts and Life in Mathayom Suksa level 1-3 : case study Udonthanee province, The Department of General Education / ธนกฤษณ์ วงศ์คำจันทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 328. ปิ๊ห์" ดนตรีของชนเผ่าลัวะ บ้านเต๋ย จังหวัดน่าน = "Pi" music of the Lua at Ban Teuy Nan province / ธรรมนูญ จิตตรีบุตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 329. ผลของการเรียนดนตรีที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ = The effect of music learning on spatial ability / รวิษฎา สุกิตติวรกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 330. ฝู่หลูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผ่าลีซูในพื้นที่จังหวัดเชียงราย = Fulu Lae Lae a Lisu's traditional music in Chiangrai province, Northern Thailand / นิรุตร์ แก้วหล้า
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 331. พิธีไหว้ครูดนตรีไทย = The Wai Khru ceremony in Thai traditional music / ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 332. มือฆ้องวงใหญ่บ้านพาทยโกศล = The Large Circle Gong hand techniques of the Pattayakosol family / คมกริช การินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 333. มุตโตแตก : ความรู้พื้นบ้านในการด้นเพลงโคราชแบบดั้งเดิม = Mutto Taek : improvisational indigenous knowledge in traditional Phleng Khorat / พชร สุวรรณภาชน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 334. ระบบเสียงและเพลงแห่ของวงพาทย์ค้องในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน = Tuning system and Phleng Hae of the Pat Gong ensemble in Chiang Mai and Lam Phun provinces, Northern Thailand / สงกรานต์ สมจันทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 335. ระบบการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกในมหาวิทยาลัยราชภัฏ = Instructional systems of western music theory instructors in Rajabhat University / ธิติ ปัญญาอินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 336. ระบบการศึกษาดนตรีของโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก = The music education system of the Royal Thai Army School / เชษฐจินดา ชโลธร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 337. รูปแบบและลักษณะทางดนตรีของเฮ็ดกวามชาวไต จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Musical forms and characteristics of Hetkwam songs of Tai people in Mae Hong Son province, Thailand / อมรรัตน์ กานต์ธัญลักษณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 338. รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาดนตรีระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Preferred learning styles of undergraduate students in music at the College of Music, Mahidol University / อัญชลี ตันวินิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 339. รูปแบบหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ที่เน้นคุณลักษณะของบัณฑิต = A doctoral program model in music education focusing on the expertise of the graduates / ชิตพงษ์ ตรีมาศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 340. ลักษณะเฉพาะของเพลงประจำในวงปี่พาทย์มอญ = Specific characteristic of Phleng Pracham in Pipat Mon / ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 341. ลักษณะเฉพาะทางดนตรีของนายประสิทธิ์ พยอมยงค์ = The musical characteristics of Mr. Prasit Payomyong / สิชฌน์เศก ย่านเดิม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 342. ลักษณะเฉพาะทางบทเพลง : กรณีศึกษาวงดนตรีแกรนด์เอ็กซ์ = The song characteristics : case study of the Grand Ex' Band / ณัฐธัญ อินทร์คง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 343. ลักษณะเด่นในเพลงลูกทุ่งของนายวิเชียร คำเจริญ = The significance of the loogtoong songs of Mr.Wichean Khamjaroen / อภิชน วงศ์ภักดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 344. ลักษณะทำนองในบทเพลงของไสล ไกรเลิศ = Melodic style of Slai Krailert's westernized Thai song / ฤชุ สิงคเสลิต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 345. วงซอ : สายพ่อครูศรีทวน สอนน้อย จังหวัดเชียงราย = Wong Saw, A Lanna traditional vocal music : a case study of Seetuan Sornnoi's style, Chiangrai province, Northern Thailand / องอาจ อินทนิเวศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 346. วงตึ่งโนง : กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Tueng-Nong, traditional music of Lanna, a case study in Chiangmai and Lumphun region / นิรันดร์ ภักดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 347. วงพิณพาทย์ครูคูนสี ไชยะมงคล แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = The Phinphat tradditional music ensemble, direced by Kunsee Chiyamongkol, from the Champasak province of the Lao people's democratic republic / ธนวัฒน์ บุตรทองทิม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 348. วิเคราะห์เพลงเรื่องเขมรใหญ่ทางฆ้องวงใหญ่ : กรณีศึกษาทางเพลงจากครูพินิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ) = An analytical study of Phleng Ruang khmer Yai's khong Wong Yai melodic organization constructed by master Pinij Chaysuvanna / สกลธ์ ดอกลัดดา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 349. วิเคราะห์เพลงต่อยรูปทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ : ศึกษากรณีนายน้ำว้า ร่มโพธิ์ทอง = The analysis of Pleng Toi Roop : studying on the Gong Wong Yai solo technique by nai Namwa Rombhothong / สุชาติ ยามสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 350. วิเคราะห์แบบเรียนวิชาดนตรีของโรงเรียนประถมดนตรีโคดาย ประเทศฮังการี = An analytical study of the grade one music textbook at the Kecskemeti Kodaly Zoltanenek-Zenei Iskola, Hungary / วิภาวรรณ จำเนียรพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 351. วิเคราะห์การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงของ วิจิตร์ จิตรรังสรรค์ = An analysis of Thai songs arranged by Wijit Jitrangsan / อัศวิน นาดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 352. วิธีการผลิตเพลงไทยสากลของบริษัทแกรมมี่ อาร์พีจี กรณีศึกษาผลงานของปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล ชุด เวอร์ชั่น 4.0 = The production of Thai popular songs by Grammy RPG Co., Ltd. : in case study of Peter Corp Dyrendal album 'version 4.0' / ธานัท ธัญญหาญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 353. ศิลปะความเป็นมืออาชีพของครูดนตรีในสังคมไทย = A narrative study of professional artistry in selected Thai music teachers / คณิเทพ ปิตุภูมินาค
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 354. ศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นกลางปีที่ 1 ต่อวิชาสังคีตนิยม 2 วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพ = Attitude of mattayomsuksa 4 students toward music appreciation 2 at the College of Dramatic Arts, Minitary of Fine Art Bangkok Thailand / ปนัดดา เพิ่มพานิช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 355. ศึกษาการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องลมไม้โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The study of woodwind pedagogy at Rajabhat Institutes in the Northeast of Thailand / เกษม รักษาเคน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 356. ศึกษาวิธีการคัดเลือกบทเพลงสมัยนิยมสอนเสริมหลักสูตรกีตาร์คลาสสิกของครูโรงเรียนดนตรีสยามกลการ = Study of methods for selecting supplementary popular songs for the Yamaha Guitar course : Siam Kolkarn Music School, Thailand / ทรงวิรัตน์ สุดงาม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 357. ศึกษาสภาพการสอนขลุ่ยเพียงออในโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี = The teaching of klue Phaeng-Aow at the elementary school level in Pathumthani province / นิรมาน จันทรประวัติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 358. สไตล์อิมโพรไวเซชั่นของเบนนี กูดแมน กรณีศึกษาผลงานชุดอาฟเทอร์ ยูฟ กอน = The improvisation style of Benny Goodman : study from the album After you've gone" / เอกราช แพรม่วง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 359. สถานภาพทางวิชาการของครูดนตรีในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ = Qualifications of secondary school music educators of Surin province / นาตยา หงษ์ศิลา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 360. สภาพการเรียนการสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนประถมศึกษาเขตตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี = The status of music teaching in elementary schools in Tambon Bang Pluang, Ampher Ban Sang, Prachin Buri province Thailand / สุเมธ สุรินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 361. สภาพการปฏิบัติในการประเมินผลดนตรีไทยภาคปฏิบัติของอาจารย์ผู้สอนปี่พาทย์และเครื่องสายไทยในวิทยาลัยนาฏศิลป = The performing state in practical Thai music evaluation of Pi-Pat and Thai string instrument teachers in dramatic arts colleges / ชัญธิกา แก้วสว่าง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 362. สภาพการศึกษาวิชาปฏิบัติดนตรีสากลของภาควิชาดุริยางค์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล = Music performance teaching in Department of Music Rajamangala Institute of Technology / ชัยวัฒน์ เชาวน์รัตนะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 363. สภาพการสอนวิชาดนตรีในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม = The status of teaching music in elementary school : Kantharawichai district, Mahasarakham province, Thailand / ไพรัช ธีรภัคสิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 364. สมรรถนะทางดนตรีของนักศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตโปรแกรมวิชาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร = Music competencies of students in the bachelor of music program in Jajabhat University in Bangkok, Thailand / ชินกร ต.เทียนประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 365. สวดคฤหัสถ์ : กรณีศึกษานักสวดตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง = Suadcaruhat, funeral ceremonial chanting, in Angthong, Thailand / อรวดี ธนะจันทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 366. สื่อการสอนดนตรีชนิดเกมกระดานแนวคิดเกมเศรษฐีเพื่อสอนอ่านโน้ตของนักเรียนเปียโนชั้นต้น = Music materal for beginner piano student : board game for note reading / วิภาพร อำไพพิทักษ์วงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 367. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคใต้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Self-study electronic book Southern Thai Musical Instruments" for students in grade 5 / สุนิตา ยิ่งเจริญสมสุข"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 368. หน้าทับเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในการแสดงโขน = Pleng napat rhythmic style in khon : Thai traditional masked play / ถาวร หัสดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 369. อิทธิพลของดนตรีอเมริกันที่มีต่อเพลงไทยสมัยนิยม = The influence of American music on Thai popular song / วิทยา ภู่บัว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 370. อิทธิพลตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการในวัฒนธรรมดนตรีของไทย = The influence of the west on the development of Thai music's culture / ว่าที่ร้อยตรีรณชัย รัตนเศรษฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

ปรับปรุง : มีนาคม 2560