Faculty of Physical Therapy
คณะกายภาพบำบัด 1. A randomized comparison of home-based exercise versus supervised exercise for preventing postoperative complications in breast cancer mastectomy patients = การเปรียบเทียบวิธีการออกกำลังกายเองที่บ้านและการออกกำลังกายโดยมีนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ให้คำแนะนำต่อการป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม / Chorphaka Damrongthai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 2. An exercise program for low back pain conditions : agreement and satisfaction of physical therapists and patients = โปรแกรมออกกำลังกายสำหรับภาวะปวดหลังส่วนล่าง : ความเห็นพ้องและความพึงพอใจของนักกายภาพบำบัดและผู้ป่วย / Orawan Yeampattanaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 3. Angular profile of lower extremity in Bangkokian children aged 3 to 7 years = ข้อมูลเกี่ยวกับมุมของขาในเด็กกรุงเทพมหานคร อายุ 3 ถึง 7 ปี / Mullika Santayayon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 4. Comparison of kinematic characteristics between children with cerebral palsy performing sit-to-stand with and without a walker = การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางไคเนมาติกระหว่างเด็กซีพีที่ลุกขึ้นยืนโดยใช้และไม่ใช้เครื่องช่วยเดิน / Pathamaluk Thanapan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 5. Comparison of sacroiliac joint movement between primigravida and non pregnant women = การเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของข้อต่อกระดูกเชิงกรานระหว่างสตรีตั้งครรภ์และสตรีไม่ตั้งครรภ์ / Puthipong Thowmanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 6. Comparison of standing and walking balance between children with autism and typical children = การเปรียบเทียบสมดุลการทรงท่ายืนและเดินระหว่างเด็กออทิสติกและเด็กทั่วไป / Piyatida Naksakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 7. Correlation between clinical and biomehchanic cheracteristic of gait in individuals with stroke = ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคลินิกและชีวกลศาสตร์ในการเดินของผู้ป่วยอัมพาตครึงซีก / Sunee Bovonsunthonchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 8. Development of a geriatric fear of falling questionnaire for assessing the fear of falling in thai elders = การสร้างและพัฒนาแบบสอบถามเพื่อวัดภาวะกลัวการล้มในผู้สูงอายุไทย / Punpissa Sangpring
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 9. Effect of fast eccentric strength training on hamstring muscle performance = ผลการฝึกความแข็งแรงแบบยืดยาวออกอย่างเร็วต่อความสามารถของกล้ามเนื้อ hamstring / Pongchai Watcharakeunkhan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 10. Effect of functional electrical stmulation (FES) when combined with gait training on treadmill in children with spastic diplegia = ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับการฝึกเดินบนสายพานในเด็กที่มีอาการเกร็งของขาเป็นหลัก / Wimonrat Sakullertphasuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 11. Effect of Hatha Yoga training on pulmonary function, trunk muscle endurance, flexibility and psychomotor speed = ผลของการฝึกหฐโยคะต่อการทำงานของปอด ความทนทานและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อลำตัวและความเร็วซัยโคมอเตอร์ / Chanjira Keidwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 12. Effect of inspiratory muscle training on pulmonary function and inspiratory muscle strength in individuals with parkinson's disease = ผลของการฝึกกล้ามเนื้อหายใจเข้าต่อสมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้าในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน/ Suparoek Nawarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 13. Effect of Tai-Chi on type 2 diabetic patients = ผลของการฝึกไทเก็กในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 / Wantanee Yodchaisarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 14. Effects of Ergonomic intervention in printing office on work-related musculoskeletal disorders and visual fatigue = ผลของการปรับปรุงทางการยศาสตร์ในพนักงานโรงพิมพ์ต่อทางผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและความล้าทางการมองเห็น / Nuttaporn Praditpod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 15. Effects of GYM ball exercise program on trunk stabilization = ผลของการออกกำลังกายด้วยลูกบอลต่อความมั่นคงของหลัง / Krittika Hongto
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 16. Effects of hip adductor exertions and two exercise sequencer on Vastus Medialis Oblique (VMO) and Vastus Lateralis (VL) EMG activities during squat exercise = ผลของแรงหุบสะโพกและลำดับการหุบสะโพกสองแบบต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ Vastus Medialis Oblique (VMO) และ Vastus Lateralis (VL) ขณะออกกำลังกายท่าย่อเข่า / Sirirat Kaewwichai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 17. Effects of Physical Therapy Treatments with and without Spinal Mobilization in individuals with acute nonspecific low back pain : a randomized trial = ผลของการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยมีและไม่มีการขยับเคลื่อนข้อกระดูกสันหลังในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเฉียบพลัน : การศึกษาแบบสุ่ม / Prasert Sakusriprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 18. Effects of pursed lips breathing with forced expiration techniques and active cycle of breathing technique on airway clearance in chronic obstructive pulmonary disease patients = ผลของเทคนิคการหายใจแบบห่อริมฝีปากร่วมกับการหายใจออกอย่างแรง และเทคนิคการหายใจแบบวงจรด้วยตนเองต่อการขจัดเสมหะของทางเดินหายใจในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / Saowanee Woravutrangkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 19. Effects of stimulation sites of tens on pressure pain threshold in asymptomatic females = ผลของตำแหน่งการวางขั้วไฟฟ้าของเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนังต่อระดับกั้นความเจ็บปวดจากแรงกดในผู้หญิงที่ไม่มีอาการปวด / Sudarat Borisut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 20. Effects of Thai dance on neurodynamic response in subjects with carpal tunnel syndronme = ผลของการรำไทยต่อการตอบสนองทางประสาทพลศาสตร์ในผู้ที่มีกลุ่มอาการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ / Usa Karukunchit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 21. Ergonomic intervention for reducing work-related musculoskeletal disorders by wise technique in a cardboard box factory = การปรับปรุงทางกายศาสตร์เพื่อลดความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับงานโดยใช้เทคนิค wise ในโรงงานกล่องกระดาษ / Praphatson Klangsin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 22. Flexibility, stability and muscular performance in pain-free and symptomatic shoulder in swimmers = ความยืดหยุ่นของข้อไหล่ ความมั่นคงของข้อไหล่และสมรรถภาพของกล้ามเนื้อข้อไหล่ในนักว่ายน้ำที่มีและไม่มีอาการปวดข้อไหล่ / Raveewan Kulimakin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 23. Low back pain among high school students in Bangkoknoi district : prevalence and risk factors = อาการปวดหลังส่วนล่างในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตบางกอกน้อย : ความชุกและปัจจัยเสี่ยง / Rattaporn Sihawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 24. Low back pain among matthayom 1-3 students in Bangkoknoi district : prevalence and risk factors = อาการปวดหลังส่วนล่างในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในเขตบางกอกน้อย : ความชุกและปัจจัยเสี่ยง / Pimporn Noinuan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 25. Low back pain among prathom 4-6 students in Bangkoknoi district : prevalence and risk factors = อาการปวดหลังส่วนล่างในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตบางกอกน้อย : ความชุกและปัจจัยเสี่ยง / Somghanok Hongthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 26. Six-minute walk test in elderly thais aged 60-80 years from elderly clubs in Bangkok = การทดสอบเดิน 6 นาที ในผู้สูงอายุไทยช่วงอายุ 60-80 ปี จากชมรมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร / Panrampai Thaitrong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 27. Sleep positions on airflow resistance during wakefulness in healthy Thai males = ท่านอนต่อความต้านทานของการไหลเวียนของอากาศในทางเดินหายใจขณะตื่นในชายไทยสุขภาพดี / Soontaree Chayawatcharakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 28. Survey of factors affecting trigger finger in out-patients at Leard-Sin hospital = การสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคนิ้วล็อกในผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิดสิน / Sivaporn Chantraghamnong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 29. Symmetry of lower extremities on the four single leg hop tests in healthy subjects, collegiate football and basketball athletes = ความสมมาตรของรยางค์ขาขณะกระโดดขาเดียว 4 แบบในผู้ที่มีสุขภาพดี นักกีฬาฟุตบอล และนักกีฬาบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัย / Sirirat Tohpreecha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 30. Test-retest reliability and internal consistency of cerebral palsy quality of life (CP QOL-child) questionnaire (Thai version) = ค่าความเชื่อถือได้ในการประเมินซ้ำและความสอดคล้องภายในเนื้อหาของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตของเด็กซีดีฉบับภาษาไทย / Khuanchanok Suwanna
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 31. The Apprehension and application of clinical practic guideline of physical therapists in Thailand = ความเข้าใจและการใช้แนวทางการให้บริการของนักศึกษากายภาพบำบัดในประเทศไทย / Kalayawadee Jantaro
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 32. The association among foot and knee alignments and knee disabilities in women with knee osteoarthritis = ความสัมพันธ์ระหว่างแนวของเท้าและข้อเข่าและระดับความผิดปกติของข้อเข่าในผู้หญิงที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม / Ninwisan Skulchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 33. The pulmonary function and respiratory muscle strength in Thai obesechildren = การศึกษาค่าสมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในเด็กไทยที่มีภาวะอ้วน / Noppawan Charususin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 34. Web based case studies in low back pain : development and application test= กรณีศึกษาอาการปวดหลังส่วนล่างในในฐานเว็บ : การสร้างและทดสอบการใช้งาน / Kamolwan Phuangsanguanwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 35. Work-Related Musculoskeletal disorders among printing workers : self-administered questionnaire and physical examination = ความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพนักงานโรงพิมพ์ : การตอบแบบสอบถามและตรวจร่างกาย / Arunthip Chanthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

ปรับปรุง : มีนาคม 2560