home > e-thesis > faculty of public health

Faculty of Public Health

1 Get to win : an integrated nutrition and behavior modification model for weight management in children = Get to win : รูปแบบการดูแลน้ำหนักตัวในเด็กโดยการประยุกต์โภชนาการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม / Suyanee Pongthananikorn
Suyanee Pongthananikorn, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

2A causal model of occupational health services delivery in thai primary care units = แบบจำลองเชิงสาเหตุของการให้บริการอาชีวอนามัยในหน่วยบริการปฐมภูมิของไทย / Yuwadee Wittayapun
Yuwadee Wittayapun, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

3A comparative study of clinical manifestations and type of dengue virus infection between children and adult patients at Phetchabun Hospital = การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะอาการทางคลินิกและชนิดของการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ระหว่างผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ / Piyamard Pitakarnjanakul
Piyamard Pitakarnjanakul, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

4A comparative study of dust exposure to pulmonary function impairment of sugar mill workers = การศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นฝุ่นกับการเสื่อมสมรรถภาพปอดในกลุ่มคนงานโรงงานน้ำตาล / Pawaree Kompayak
Pawaree Kompayak, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

5A comparative study of factors affecting the occupational health and safety management system effectiveness between large and small and medium enterprises = การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ทำให้การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเกิดประสิทธิผลระหว่างโรงงานขนาดกลางและเล็กกับโรงงานขนาดใหญ่ / Sumitra Chanapa
Sumitra Chanapa, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

6A comparative study of lung function of street sweepers in inner and outer regions of Bangkok metropolis = การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการทำงานของปอดของคนกวาดถนนระหว่างเขตชั้นในและเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร / Wasuthep Boonchoo
Wasuthep Boonchoo, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

7A comparative study of the efficiency of oil adsorption between pulp and polypropylene = การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของเยื่อกระดาษและตัวดูดซับชนิดโพลีโพรไพลีน / Chaowalit Senanurakwarkul
Chaowalit Senanurakwarkul, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

8A Comparative study of the ozone corona discharge generator and the in-house designed uv ozone generator for controlling of bacteria in air = การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องผลิตโอโซนโดยหลักการโคโรน่าดิสชาร์จกับเครื่องที่ผลิตขึ้นเองโดยหลักการยูวีเพื่อใช้ควบคุมแบคทีเรียในอากาศ / Suthichai Srimeechai
Suthichai Srimeechai, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

9A comparative study of water quality of the Bangpakong river predicted by the mathematical models MIKE11 and WASP7.2 = การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกงพยากรณ์โดยแบบจำลองคณิตศาสตร์ MIKE11 and WASP7.2 / Manunart Feungpean
Manunart Feungpean, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

10A comparision of the risks of automatic and manual chlorine feeding in swimming pool workers = การเปรียบเทียบความเสี่ยงในผู้ควบคุมดูแลสระว่ายน้ำระหว่างการเติมคลอรีนลงในสระว่ายน้ำด้วยเครื่องอัตโนมัติและการเติมด้วยมือ / Pangpen Luengektin
Pangpen Luengektin, 1959-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

11A comparison of attitude toward sex roles in Teacher College students (the Northeastern part of Thailand) = การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อบทบาทของเพศชายและหญิง / Orranut Pacheun
Orranut Pacheun, 1954-
Abstract  pdf

12A comparison of common risk difference estimators when data are sparse = การเปรียบเทียบตัวประมาณค่าเฉลี่ยความแตกต่างของอัตราเสี่ยงสำหรับข้อมูลจำนวนน้อย / Puntarika Pornprasit
Puntarika Pornprasit, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

13A comparison of model fitting between multiple regression and ordinal logistic regression for student attitudes towards the elderly = การเปรียบเทียบความเหมาะสมของตัวแบบระหว่างการถดถอยพหุคูณและการถดถอยโลจิสติคเชิงอันดับที่ สำหรับทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อผู้สูงอายุ / Waraporn Sakornjun
Waraporn Sakornjun, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

14A comparison of shannon's diversity index estimators under unseen species in sample : study on macrofungi in Khek Watershed, Phetchabun province = การเปรียบเทียบตัวประมาณค่าดัชนีความหลากหลายของ shannon ภายใต้ตัวอย่างที่พบไม่ครบทุกชนิด : ศึกษาในเห็ดราขนาดใหญ่บริเวณลุ่มน้ำเข็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ / Chantarat Hirunkitrangsee
Chantarat Hirunkitrangsee, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

15A comparison of survival rate in cervical cancer patients treated by standard concurrent radiation therapy with cisplatin based versus standard concurrent radiation with carboplatin based = การเปรียบเทียบอัตราการรอดชีพในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายแสงและใส่แร่ควบคู่กับ ยาเคมีบำบัดกลุ่มซิสพลาติน เปรียบเทียบกับ กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการฉายแสงและใส่แร่ควบคู่กับยาเคมีบำบัดกลุ่ม คาร์โบพลาติน / Nuchapong Noumtong
Nuchapong Noumtong, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

16A comparison of tests for homogeneity of the risk difference when data are sparse = การเปรียบเทียบสถิติทดสอบสำหรับการเท่ากัน (homogeneity) ของ Risk Difference เมื่อข้อมูลมีขนาดเล็ก / Patranuch Sapchookul
Patranuch Sapchookul
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

17A comparison of the cognitive development of school-age children reared by their grandparents and those reared by their parents in the rural area of Phaisali district, Nakhonsawan province = การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กวัยเรียนกลุ่มที่เลี้ยงดูโดยปู่/ย่า/ตา/ยาย กับกลุ่มที่เลี้ยงดูโดยพ่อ/แม่ในเขตชนบท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ / Arphaporn Rutchatawat
Arphaporn Rutchatawat, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

18A comparison of truncated poisson estimators of population size under model contaminations = การเปรียบเทียบตัวประมาณค่าที่ตัดปลายแบบพัวซองของขนาดประชากรภายใต้แบบจำลองคอนเทมิเนชั่น / Niticha Wannasirikul
Niticha Wannasirikul, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

19A database program for accident and near-miss investigation : system analysis for corrective/preventive action = โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับการสอบสวนอุบัติเหตุและเหตุการณ์ผิดปกติและระบบการวิเคราะห์มาตรการแก้ไข/ป้องกัน / Suchart Chanwimalaung
Suchart Chanwimalaung, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

20A design and constuction of direct reading instrument for hydrogen sulfide determination in air = การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดก๊าซชนิดอ่านค่าได้ทันทีสำหรับวัดก๊าซไฮโดรเจน ซัลไฟด์ในอากาศ / Thawatchai Nuanthong
Thawatchai Nuanthong, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

21A design of dust collector for jewelry polishing and buffing process = การออกแบบระบบขจัดฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการขัดเครื่องประดับ / Kulkanya Kulmala
Kulkanya Kulmala, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

22A designed test performance of knock down audiometric test booth = การออกแบบ, ทดสอบประสิทธิภาพผู้ตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินชนิดถอดประกอบได้ / Tuksin Soontorn
Tuksin Soontorn, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

23A development model of urban community leader participation to improve Out-Patient Department service quality : Udonthani hospital = ตัวแบบการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนเขตเมืองในการปรับปรุงคุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี / Kittiya Tachapiroj
Kittiya Tachapiroj, 1960-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

24A development of out-patient service for hypertensive patients in Sabot Community Hospital, Lopburi province, 2002 = การพัฒนางานบริการผู้ป่วยนอกความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2545 / Atsawadej Salaauyporn
Atsawadej Salaauyporn, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

25A devised appliance for toluene detector tube as a direct reading instrument = การสร้างหลอดตรวจวัดโทลูอีนชนิดอ่านค่าได้ทันที / Apiradee Sriopas
Apiradee Sriopas, 1972-
Abstract  pdf

26A devised detector tube for determination of xylene in working area = การสร้างหลอดตรวจวัดสารไซลีนในพื้นที่ปฏิบัติงาน / Buncha Sriviwattanakul
Buncha Sriviwattanakul, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

27A guideline to control drug stores according to the drug bill = แนวทางการควบคุมร้านขายยาตามร่างพระราชบัญญัติยา / Rattawadee wannalert
Rattawadee wannalert, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

28A health education program on behavioral modification for HIV/AIDS prevention among Thai Army Conscripts at the Infantry Battalion of the 11th Army Circle, Bangkok = โปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของทหารกองประจำการ กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 กรุงเทพมหานคร / Doungchan Singtokhum
Doungchan Singtokhum, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

29A meditation program for sleep promotion : its effects on stress and quality of sleep in the middle-aged = ผลของโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับโดยการปฏิบัติสมาธิต่อความเครียดและคุณภาพการนอนหลับของวัยกลางคน / Sirirat Sirilert
Sirirat Sirilert, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

30A mixture model application in the mapping of the total organic matter contents of sediments in the Gulf of Thailand : using the SEAFDEC data of 1996 = การประยุกต์ mixture model ในการทำแผนที่ปริมาณของสารอินทรีย์ในดินตะกอนในบริเวณอ่าวไทย : ข้อมูลสำรวจ SEAFDEC พ.ศ.2539 / Apichart Thunyahan
Apichart Thunyahan, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

31A model of eye care for the elderly by community-based nursing in Pakthongchai district, Nakhonratchasima = การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตาสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา / Patama Vajamun
Patama Vajamun, 1956-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

32A modified method for determination of hippuric acid and methylhippuric acid in urine by gas chromatography = การพัฒนาวิธีการหาปริมาณกรดฮิพพิวริคและกรดเมทิลฮิพพิวริคในปัสสาวะด้วยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟฟี่ / Jintana Vararussami
Jintana Vararussami, 1972-
Abstract  pdf

33A new method using gas chromatography for determination of urinary mandelic and phenylglyoxylic acids resulting from low level styrene exposure = วิธีวิเคราะห์กรดแมนเดลิค และกรดฟีนิลไกลออกซิลิค ของสไตรีนในปัสสาวะจากการสัมผัสสไตรีนระดับต่ำด้วยเทคนิคแก็สโครมาโตกราฟี / Nitiya Kongkhwanmuang
Nitiya Kongkhwanmuang, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

34A palliated suffering model for HIV-infected patients : a combination of the four foundations of mindfulness and watson's caring = รูปแบบการบรรเทาทุกข์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยการอบรมเจริญสติปัฏฐานร่วมกับการเยียวยาทางการพยาบาล / Amavasee Ampunsiriratana
Amavasee Ampunsiriratana, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

35A path model of factors affecting the use of family planning in Amphoe Jana, Changwat Songkhla, 1980 / Jiraporn Chompikul
Jiraporn Chompikul, 1959-
Abstract  pdf

36A selection of appropriate test conditions for whole effluent toxicity testing with juvenile nile tilapia (Oreochromis niloticus) = การเลือกวิธีทดสอบที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบความเป็นพิษของน้ำทิ้งรวมด้วยลูกปลานิลวัยอ่อน / Sotida Boonsomboone
Sotida Boonsomboone, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

37A self-regulation program on decreasing junk-food consumption among students in Bumrungwitthayathonburi Primary School, Bangkok = การกำกับตนเองเพื่อลดการบริโภคขนมขบเคี้ยวของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี กรุงเทพมหานคร / Kanistha Chanchay
Kanistha Chanchay, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

38A simplified material safety data sheet for more efficient use in petroleum plants = เอกสารความปลอดภัยในการใช้สารเคมีฉบับย่อสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงกลั่นน้ำมัน / Sumitra Tantidilokkul
Sumitra Tantidilokkul, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

39A software package for determination of the sample size = โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณหาขนาดตัวอย่าง / Pathomporn Thitatan
Pathomporn Thitatan, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

40A study of a practical work-rest regimen in cold storage workers at-15 celsius = การศึกษาระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อระยะเวลาพักที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในห้องเย็นอุณภูมิ -15 องศาเซลเซียล / Chayachai Aim-iam
Chayachai Aim-Iam, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

41A study of baseline audiograms of Thai first year bachelor degree students = การศึกษาระดับการได้ยินของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในภาคใต้ / Nipaporn Charoenrit
Nipaporn Charoenrit, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

42A study of behavior changes among the workers exposed to organic solvents = การศึกษาพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนในกลุ่มคนงานที่ทำงานสัมผัสกับตัวทำละลายอินทรีย์ / Chiraporn Kaewnam
Chiraporn Kaewnam, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

43A study of concentration of mixture odorants for the determination odor threshold and annoyance threshold, using static olfactometry with a panel of human assessors being the sensor = การศึกษาระดับความเข้มข้นของสารผสมมีกลิ่นที่ระดับต่ำที่สุดและระดับที่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนที่ผู้ทดลองรับรู้ได้ด้วยการดมกลิ่น / Pirutchada Musigapong
Pirutchada Musigapong, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

44A study of factors affecting the pulmonary function impairment of rice mill workers = ปัจจัยที่มีกระทบต่อการเสื่อมสมรรถภาพปอดของคนงานในโรงสีข้าว / Kallaya Harnpicharnchai
Kallaya Harnpicharnchai, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

45A study of factors associated with varicose veins among women workers in the electronic factories = การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดหลอดเลือดดำขอดในกลุ่มพนักงานหญิงโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ / Jutarat Rakprasit
Jutarat Rakprasit, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

46A study of hand muscle strength and hand dexterity after exposure to hand and arm vibration among grinding workers = การศึกษาความแข็งแรงกล้ามเนื้อมือและความคล่องแคล่วของมือภายหลังจากการรับสัมผัสความสั่นสะเทือนในพนักงานเจียร์ชิ้นงาน / Sasivlmol Bootsikeaw
Sasivimol Bootsikeaw, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

47A study of health care behavior status after introduction of the nutrition and exercise program = ผลการศึกษาพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมโภชนาการและการออกกำลังกาย / Amornrat Potivichayanon
Amornrat Potivichayanon, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

48A study of important factors relating to the efficiency of roof ventilators = การศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของกังหันระบายอากาศบนหลังคา / Wasana Silangam
Wasana Silangam, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

49A study of noise attenuation efficiency in earplugs modified by inserting lead capsules into their stems = การศึกษาประสิทธิภาพในการลดเสียงของปลั๊กลดเสียงที่ใส่ไส้ตะกั่ว / Sitthichock Puangthongthub
Sitthichock Puangthongthub, 1974-
Abstract  pdf

50A study of prevalence rate and factors associated with symptoms and abnormal pulmonary function among furniture workers = การศึกษาความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับอาการและความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในคนงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ / Sompradtana Sukkasem
Sompradtana Sukkasem, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

51A study of recovery period of working conditions affected by heat stress = การศึกษาระยะเวลาพักของสภาพงานที่มีผลก่อให้เกิดความเครียดจากความร้อน / Yuparat Choorit
Yuparat Choorit, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

52A study of stress levels and cortisol changes in female shift workers = การศึกษาระดับความเครียดและการเปลี่ยนแปลงของคอร์ติซอลในพนักงานหญิงที่ทำงานกะ / Amorn Upakaew
Amorn Upakaew, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

53A study of the effect of relative humidity on breakthrough volume of charcoal tube sampling = การศึกษาผลกระทบของความชื้นสัมพัทธ์ต่อปริมาตรอากาศการเก็บตัวอย่างอากาศด้วยหลอดชาร์โคล / Nithi Prassara
Nithi Prassara, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

54A study of the effectiveness of activated carbon filter for removal of halothane in the operating room = การศึกษาประสิทธิภาพของตัวกรองชนิดแอ็คติเวเตตคาร์บอนที่ใช้กำจัดฮาโลเทนในห้องผ่าตัด / Lieutenant Anek Panlaem
Lieutenant Anek Panlaem, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

55A study of the noise reduction efficiency of locally available acoustical materials / Patana Boonyaprapa
Patana Boonyaprapa, 1956-
Abstract  pdf

56A study of the relationship between heat stress indices the predicted mean vote (PMV) and the predicted percentage of dissatisfied (PPD) and the Thai thermal sensation / by Busaba Bunturngsuk
Busaba Bunturngsuk
Abstract  pdf

57A study of the relationship between safety management quality and occupational injury rate of state enterprises = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริหารงานความปลอดภัยกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุในรัฐวิสาหกิจ / Winit Leongsrisook
Winit Leongsrisook, 1958-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

58A study of various heat resistant gloves for prevention of heat conduction = การศึกษาถุงมือกันความร้อนเพื่อป้องกันการนำความร้อน / Makaporn Petkhiaw
Makaporn Petkhiaw, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

59A study of vibration reduction by using synthetic materials = ศึกษาการลดความสั่นสะเทือนโดยใช้วัสดุสังเคราะห์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว / Umarin Temee
Umarin Temee, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

60A study of working and environmental condition of ticket office and station control room in Bangkok mass transit system public company = การศึกษาสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร / Supatcharee Chaitiamras
Supatcharee Chaitiamras, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

61A study of working posture programmes that affect the lower back muscular activity = การศึกษาโปรแกรมของท่าทางการทำงานต่อการทำงานของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง /cPornpun Suntisavee
Pornpun Suntisavee, 1978-
Abstract  pdf

62A study on design and test performance of glass bottle cyclones = การออกแบบและทดสอบสมรรถนะของไซโคลนขวดแก้ว / Tassanu Ruangsuwan
Tassanu Ruangsuwan, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

63A study on designed and constructed of multi-cyclone for dust removal in surfboard sanding process = การออกแบบและสร้างมัลติไซโคลนเพื่อขจัดฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการขัดกระดานโต้คลื่น / Wanpen Songkham
Wanpen Songkham, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

64A study on test performances of rattan helmet for protection of head injury = การศึกษาเพื่อทดสอบคุณสมบัติของหมวกนิรภัยที่ผลิตจากหวายในการป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะ / Chanida Kanchanapa
Chanida Kanchanapa, 1973-
Abstract  pdf

65A study on the association of metalworking fluids mist exposure on respiratory function in automotive part workers = การศึกษาความสัมพันธ์จากการสัมผัสละอองน้ำมันของงานโลหะที่มีต่อระบบทางเดินหายใจในคนงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / Satinee Pateang
Satinee Pateang, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

66A study on the effectiveness of internal auditing of the TIS 18001 occupational health and safety management system : a case study in a cement manufacturing plant = การศึกษาประสิทธิผลของการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานมอก. 18001 : กรณีศึกษาโรงงานปูนซีเมนต์ / Umarat Sirijaroonwong
Umarat Sirijaroonwong, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

67A study on the opinions of the competent authorities concerned and of the appellants towards the process of administrative system in payment of compensation : appealed cases = การศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้อุทธรณ์ต่อกระบวนการบริหารงานในการสั่งจ่ายเงินทดแทน : ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ / Suwadee Wongbuddha
Suwadee Wongbuddha, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

68A suitable air intake rate for hotels in Thailand = อัตราการไหลของอากาศจากภายนอกที่เหมาะสมสำหรับโรงแรมในประเทศไทย / Vorakamol Boonyayothin
Vorakamol Boonyayothin, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

69A therapeutic trial on iron deficiency anemia of low socio-economic pregnancy = การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดลองการรักษาภาวะโลหิตจางของหญิงมีครรภ์ที่มีฐานะเศรษฐกิจและสังคมต่ำ / by Chantana Noumtong
Chantana Noumtong
Abstract  pdf

70A validation study of Solid-phase extraction using disk method for an analysis of organochlorine pesticides in surface water = การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี Solid-phase extraction โดยใช้ disk สำหรับการวิเคราะห์สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในแหล่งน้ำผิวดิน / Pannipa Teerajindachol
Pannipa Teerajindachol, 1963-
Abstract  pdf

71Acanthamoeba spp. from public swimming pools in Bangkok and its interaction with human red blood cell in vito = การศึกษาเชื้อ Acanthamoeba spp. จากสระว่ายน้ำในกรุงเทพมหานคร และปฏิกิริยาระหว่างเชื้อที่พบกับเม็ดเลือดแดงของคนในหลอดทดลอง / Anukoon Poonsiri
Anukoon Poonsiri, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

72Accumulated copper and zinc in lettuce plantation in soil amended with different bottom ash ratios = การสะสมของทองแดงและสังกะสีในผักกาดหอมที่ปลูกในดินผสมด้วยเถ้าหนักลิกไนต์ในอัตราส่วนที่ต่างกัน / Prat Intrarasaksit
Prat Intrarasaksit, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

73Activity-based costing of the pharmacy dispensing service in the outpatient unit in Ladyao hospital Nakhonsawan province, Thailand = ต้นทุนกิจกรรมงานจ่ายยาผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ / Thippawan Methacanon
Thippawan Methacanon, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

74Adsorption of bisphenol a by sawdust bottom ash, bagasse fly ash and groundnut shell = การดูดซับบิสฟีนอล เอ โดยเถ้าหนักขี้เลื่อย เถ้าลอยชานอ้อยและเปลือกถั่ว / Jira Kaewdam
Jira Kaewdam, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

75Adulticidal effect of Nerium indicum Mill. Azadirachta indica A. Juss and Annona squamosa Linn. leaf extracts on Musca domestica Linn = การฆ่าแมลงวันบ้านระยะเต็มวัยโดยการใช้น้ำสกัดจากใบยี่โถ ใบสะเดาและใบน้อยหน่า / Sujitra Wanput
Sujitra Wanput, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

76Alcohol consumption behavior of female adolescents : case study in vocational traning colleges in Ranong province, Thailand = พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นหญิง : ศึกษาเฉพาะกรณีในวิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.ระนอง ประเทศไทย / Pattarawadee Chumpolweerapong
Pattarawadee Chumpolweerapong, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

77Alcohol consumption related to essential hypertension in Nan province = ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่จังหวัดน่าน / Kaset Pati
Kaset Pati, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

78An accuracy of work heat load evaluation by expert judgment = ความถูกต้องของการประเมินภาระงานในที่ร้อนโดยวิธีลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ / Supaporn Meksawi
Supaporn Meksawi, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

79An application of AIC process to improve the working conditions and environment for reduction of working fatigue in the water-hyacinth handicraft group = การใช้กระบวนการ AIC ในการปรับปรุงสภาพและสิ่งแวดล้อมการทำงานเพื่อลดความเมื่อยล้าของกลุ่มจักสานผักตบชวา / Sirinthip Thongsuk
Sirinthip Thongsuk, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

80An application of behavior based safety (BBS) process in developing safe forklift driving, a-case study in The Thai Polyethylene factory = การประยุกต์ใช้กระบวนการ Behavior Based Safety (BBS) ในการพัฒนาพฤติกรรมการขับรถงาอย่างปลอดภัย, กรณีศึกษาในโรงงานไทยโพลีเอททีลีน จำกัด / Thitipun Vongareesawat
Thitipun Vongareesawat, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

81An application of health belief model to behavioral modification in silicosis prevention among grinderstone workers in Chalermphrakiat district, Saraburi Province = การประยุกต์แบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคซิลิโคสิสของคนงานโรงโม่หิน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี / Narashpong Toongcamanee
Narashpong Toongcamanee, 1973-
Abstract  pdf

82An application of protection motivation theory to behavior modification among diabetic patients attending Banleam Hospital Phetchaburi province = การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจป้องกันโรคในการปรับพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี / Orathai Thongrain
Orathai Thongrain, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

83An application of receiver operating characteristic analysis for obesity indices / by Siriporn Yongpanichkul
Siriporn Yongpanichkul, 1958-
Abstract  pdf

84An application of self-efficacy theory for health promotion development of OPD and IPD nurses in Ban Laem hospital, Petchburi province = การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองในโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี / Prapa Chumkamol
Prapa Chumkamol, 1958-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

85An application of self-efficacy theory to improve compliance behaviors among pulmonary tuberculosis patients at Ratchaburi Hospital = การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยวัณโรคปอด ณ โรงพยาบาลราชบุรี / Aram Katmanee
Aram Katmanee, 2500-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

86An application of the protection motivation theory with social support to promote Malaria prevantion behaviors among high risk groups in Klonghad district, Sakaeo province = การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันไข้มาลาเรียของประชาชนที่เสี่ยงต่อการป่วยเป็นไข้มาลาเรียสูง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว / Jumnion Suwannachat
Jumnion Suwannachat, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

87An application of the stimulus organism response consequence (SORC) model and participatory learning to a health promotion program among menopausal women attending a menopausal clinic, Kamphaengphet hospital = การประยุกต์แบบ SORC ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยหมดระดูที่คลินิกวัยทองโรงพยาบาลกำแพงเพชร / Lerdsan Waritchayangkoor
Lerdsan Waritchayangkoor, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

88An application of transtheoretical model for promoting healthy eating concern in grade 7 students at Triamudomsuksa Pattanakarn Bangyai School, Nonthaburi province, Thailand = การประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักในการบริโภค อาหารที่ดีต่อสุขภาพในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่ จ.นนทบุรี / Suwanna Limcharoenchai
Suwanna Limcharoenchai, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

89An effectiveness of the sexual communication program between the mothers and adolescent daughters = ประสิทธิผลของโปรแกรมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาววัยรุ่น / Kanitra Prutrasarote
Kanitra Pruttasarote, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

90An efficiency of the biofilter system to reduce total VOCs concentration of light cracker bottom storage tank = ประสิทธิภาพของระบบถังกรองชีวภาพในการลดระดับความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยจากถังเก็บ / Chawalit Jivacate
Chawalit Jivacate, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

91An efficiency test of modified cyclone design and construction for fiber glass dust control in cutting process of decorated car accessory = การทดสอบประสิทธิภาพของไซโคลนที่ออกแบบ และสร้างเพื่อควบคุมฝุ่นไฟเบอร์กลาสในกระบวนการตัดชิ้นส่วนประดับยนต์ / Mongkol Chimngam
Mongkol Chimngam, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

92An electromyography study of arm and shoulder muscle in the process of height adjustment of knitting work = การศึกษาคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อไหล่ในกระบวนการปรับระดับความสูงของงานถักไหมพรม / Kittima Ngammuk
Kittima Ngammuk, 1971-
Abstract  pdf

93An empowerment program for standards of health education services among health personnel : a study of Hypertension/Heart Clinic, Rajavithi Hospital = การสร้างพลังบุคลากรสุขภาพในการบริการสุขศึกษาตามมาตรฐานงานสุขศึกษา : กรณีศึกษาในคลินิกโรคหัวใจ/ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลราชวิถี / Nuchrapee Suthikul
Nuchrapee Suthikul, 1960-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

94An empowerment program of Sub-district Administration Organization and health volunteer for AIDS prevention and control in Rachaburi province = โปรแกรมการสร้างพลังแก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ จังหวัดราชบุรี / Bunpot Chouvat
Bunpot Chouvat, 1959-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

95An estimated benzene and Toluene exposure model of gasoline service attendants = รูปแบบการประมาณค่าการสัมผัสสารเบนซีนและโทลูอีนของพนักงานที่ให้บริการเติมน้ำมัน / Nilubol Lekcharernkul
Nilubol Lekcharernkul, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

96An improved workstation for reducing muscular fatigue in the warm water heater assembly line = การปรับปรุงสถานีงานเพื่อลดความเมื่อยล้าในสายงานการประกอบเครื่องทำน้ำอุ่น / Nipaporn Khamhlom
Nipaporn Khamhlom, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

97An indicator of the stage of controlled diabetes mellitus : glycosylated hemoglobin level = ตัวบ่งชี้ถึงสภาวะโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ โดยใช้ระดับของกลัยโคลีเล เด็ดฮีโมโกลบิน / Panee Chantawan
Panee Chantawan, 1958-
Abstract  pdf

98An investigation of concentration and identification of bacterial and fungal aerosols in indoor air environments in Siriraj Hospital = การสำรวจระดับความเข้มข้นและการจำแนกชนิดของแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาลศิริราช / Suwat Damnin
Suwat Damnin, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

99An investigation of dust emission using chemical composition analysis method = การสืบค้นแหล่งกำเนิดของฝุ่นโดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ / Chuennadda Chulamanee
Chuennadda Chulamanee, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

100Anaerobic Baffled Reactor (ABR) : optimum SRT/HRT ratio and organic loading rate for treatment of carbohydrate-protein wastewater = ถังปฏิกรณ์แผ่นกั้นไร้อากาศ : อัตราส่วนอายุสลัดจ์ต่อเวลากักพักน้ำและอัตราภาระอินทรีย์ที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียคาร์โบไฮเดรตโปรตีน / Apaporn Ruchirased
Apaporn Ruchirased, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

101Analysis of the process performance appraisal for nurse staff in Siriraj Hospital = การวิเคราะห์กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศิริราช / Dowrung Sangchan
Dowrung Sangchan, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

102Applecation of self-efficacy theory and group process in weight management among overnutrition adolescents = การประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับกระบวนการกลุ่มในการดูแลน้ำหนักของวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกิน / Ruja Matukul
Ruja Matukul, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

103Application of modified allium test using shallot (Allium ascalonicum L.) for determination of mercury contamination in sediment at gold mining site = การใช้วิธี modified allium test ด้วยหอมแดง (Allium ascalonicum L.) สำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของปรอทในดินตะกอนบริเวณเหมืองแร่ทองคำ / Sasilak Teethong
Sasilak Teethong, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

104Application of self-efficacy theory and the transtheoretical model to exercise programme for menopausal women in Chiang-Mai province = การประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแบบจำลองการเปลี่ยนพฤติกรรมในการออกกำลังกายของสตรีวัยหมดประจำเดือนในจังหวัดเชียงใหม่ / Kittiya Tachapiroj
Chitima Katonyoo, 1958-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

105Application of self-efficacy theory on antiretroviral drug adherence among HIV-infected/AIDS patients = การประยุกต์ทฤษฎีสมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์อย่างสม่ำเสมอของผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ / Raweewan Phongphuthachat
Raweewan Phongphuthachat, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

106Application of the protection motivation theory on low back pain prevention in postal parcel workers = ผลของโปรแกรมการสอนเพื่อการป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงานโดยประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรคของพนักงานแผนกพัสดุไปรษณีย์ / Nateecha Pinyakul
Nateecha Pinyakul, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

107Application of the transtheoretical model on muscle pain prevention of industrial sewing machine operators = การประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการป้องกันอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในกลุ่มคนงานหญิงเย็บจักรอุตสาหกรรม / Sarita Munchaona
Sarita Munchaona, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

108Applying self-efficacy theory and social support to promote oral health for 1st grade students, Suanmisakawan school = การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนมิสกวัน / Cpt. Waranuch Suriyachan
Waranuch Suriyachan, Cpt., 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

109Appropriate label combination formats for increasing reader's response and comprehension of chemical containers = การผสานรูปแบบฉลากผลิตภัณฑ์เคมีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความไวในการตอบสนองและความเข้าใจของผู้อ่าน / Supakpong Charoenpornpanich
Supakpong Charoenpornpanich, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

110Appropriate linear models of factors influencing occupational stress among commercial pilots in Thailand = ตัวแบบเชิงเส้นที่เหมาะสมสำหรับศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของนักบินพลเรือนในประเทศไทย / Supanwadee Chanthopas
Supanwadee Chanthopas, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

111Appropriate test conditions for industrial whole effluent toxicity testing in Giant Freshwater Prawn, Macrobrachium rosenbergii = สภาวะทดสอบที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบความเป็นพิษของน้ำทิ้งรวมจากอุตสาหกรรมด้วยกุ้งก้ามกราม / Siriporn Promsoongwong
Siriporn Promsoongwong, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

112Assessment of medical laboratory quality management in relation to ISO 15189 : 2007 = การประเมินการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตาม ISO 15189 : 2007 / Dhitiwass Suvagandha
Dhitiwass Suvagandha, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

113Assessment of nicotine exposure and urinary cotinine of tobacco dust exposed workers = การประเมินการสัมผัสนิโคตินและโคตินินในปัสสาวะของคนงานที่รับสัมผัสฝุ่นยาสูบ / Amornchai Trikunakornwong
Amornchai Trikunakornwong, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

114Association of hypertension and stroke among young Thai adults : Hospital based case control study = ความสัมพันธ์ระหว่างความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองในคนไทยผู้ใหญ่วันต้นในโรงพยาบาล / Ratanaporn Bandasak
Ratanaporn Bandasak, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

115Associations among Helicobacter pylori, hepatitis B, hepatitis C and opisthorchis viverrini with hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma = ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อ Helicobacter pylori ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini กับโรคมะเร็งของเซลล์ตับและมะเร็งท่อน้ำดี / Nithikoon Suksumek
Nithikoon Suksumek, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

116Attitude toward the nursing profession of nursing midwife students in College of Health Technology Vientiane, Lao People's Democratic Republic = เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลผดุงครรภ์ในวิทยาลัยวิทยาการสาธารณสุขเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Khamhanh Viphonephom
Khamhanh Viphonephom, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

117Bacterial quality assessment of tap water from the water supply plant to consumer, Chachoengsao province = การประเมินคุณภาพน้ำประปาทางแบคทีเรียจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค จังหวัดฉะเชิงเทรา / Chulaluk Totsatian
Chulaluk Totsatian, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

118Bacteriophage typing of staphylococcus aureus in Chiang Mai Hospital / Nuanchan Chittasobhon
Nuanchan Chittasobhon
Abstract  pdf

119Behavior modification using self-control technique in weight management among university students, Faculty of Public Health, Mahidol University = การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้เทคนิคการควบคุมตนเองในการควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Sujantra Ittikusumarn
Sujantra Ittikusumarn, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

120Bioassay and effective concentration of temephos against Aedes aegypti larvae and the adverse effect to indigenous predators : Toxorhynchites splendens and Micronecta SP = ชีววิเคราะห์และความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพของทีมีฟอสในการกำจัดลูกน้ำยุงลายกับผลกระทบต่อแมลงตัวห้ำท้องถิ่น : ลูกน้ำยุงยักษ์และมวนกรรเชียง / Potchara Rattanapreechachai
Potchara Rattanapreechachai, 1969-
Abstract  pdf

121Bionomics of Culex sitiens in Tsunami affected areas of Phang Nga province and its susceptibility to Brugia malayi = นิเวศวิทยาของยุง Culex sitiens ในพื้นที่ที่มีผลกระทบจากภัยพิบัติคลื่นสึนามิและยุง Culex sitiens สามารถรับเชี้อพยาธิโรคเท้าช้างชนิด Brugia malayi / Samrerng Prummongkol
Samrerng Prummongkol, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

122Biostatistical methods on HIV infection among Thai military conscripts = วิธีทางชีวสถิติในการศึกษาการติดเชื้อเอชไอวีของทหารเกณฑ์ไทย / Pajongjit Asavikul
Pajongjit Asavikul, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

123Budget allocation of health promotion and disease prevention programme in Songkhla province = การจัดสรรงบประมาณส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในจังหวัดสงขลา / Pakawadee Nontapan
Pakawadee Nontapan, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

124Budget allocation on health promotion and disease prevention under universal coverage in Ayutthaya = การจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Tanuboon Kongjinda
Tanuboon Kongjinda, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

125Bugget allocation patterns of contracting units for primary care to primary care units in Lopburi province in 2005 = รูปแบบการจัดสรรงบประมาณของโรงพยาบาลคู่สัญญาหลักให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดลพบุรี ปี 2548 / Sunya Masiri
Sunya Masiri, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

126Cadmium removal by immobilized and free cell of cyanobacteria in a batch system = การกำจัดแคดเมียมโดยการใช้ไซยาโนแบคทีเรียที่ผ่านการตรึงเซลล์และเซลล์อิสระในระบบการเลี้ยงแบบกะ / Sudarat Chaichalearm
Sudarat Chaichalearm, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

127Cadmium removal by immobilized Rivularia sp. in a plug flow system = การกำจัดแคดเมียมโดยการใช้สาหร่ายที่ตรึงบนวัสดุตรึงในระบบที่มีการไหลแบบปลั๊กโฟล / Nuttaporn Boontong
Nuttaporn Boontong, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

128Capability analysis of a modified screening model used for initial air quality impact assessment = การวิเคราะห์ขีดความสามารถของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการคัดกรองที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับใช้ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในเบื้องต้น / Atit Chaowanaporn
Atit Chaowanaporn, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

129Changes in physical and chemical qualities of used frying oils for banana slices = การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของน้ำมันทอดซ้ำที่ใช้ในการทอดแผ่นกล้วยฝานบาง / Nittaya Nimitpornsuko
Nittaya Nimitpornsuko, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

130Chemical substances and hazardous materials database for safety officers in the electrical industrial group = ฐานข้อมูลการจัดการสารเคมีอันตรายในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน / Pornpimol Wangsri
Pornpimol Wangsri, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

131Chemical treatment of the slaughterhouse wastewater with chitosan and/or ferric chloride as a preliminary treatment = การบำบัดเคมีในน้ำทิ้งโรงงานฆ่าสุกรโดยการใช้ไคโตแซน และ/หรือเฟอร์ริค คลอไรด์ เป็นการบำบัดขั้นปฐมภูมิ / Yuvaree Chuentongaram
Yuvaree Chuentongaram, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

132Child abuse by family caregivers and physical, psychological, and behavioral health consequences among 7th-9th graders = การถูกกระทำรุนแรงโดยผู้ปกครองต่อผลทางด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 / Ratchaneeporn Chaiming
Ratchaneeporn Chaiming, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

133Chromium recovery from chrome tanning wastewater using solvent extraction process = การนำกลับโครเมียมจากน้ำเสียการฟอกหนังโดยกระบวนการสกัดด้วยตัวทำละลาย / Pisachai Yooprasert
Pisachai Yooprasert, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

134Chromiun removal from chrome tanning wastewater using electric arc furnace dust = การกำจัดโครเมียมจากน้ำเสียกระบวนการฟอกหนังโดยใช้ฝุ่นจากเตาอาร์กไฟฟ้าในอุตสาหกรรมหลอมเหล็ก / Karun Nakawiroj
Karun Nakawiroj, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

135Classification of factors in the successful implementation of exercise policy in Prachinburi province = ปัจจัยที่สามารถจำแนกความสำเร็จของการนำนโยบายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไปปฏิบัติ จังหวัดปราจีนบุรี / Jintana Lekmoung
Jintana Lekmoung, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

136Client's perceived & expected service quality of PCU at Park Priew sub-district, Saraburi province, Thailand, 2005 = คุณภาพบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนตามความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี / Siriporn Sittichoketum
Siriporn Sittichoketum, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

137Clinical nursing practice guideline of guided imagery for managing anxiety in patients undergoing surgery = แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการสร้างจินตภาพเพื่อลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด / Anchalee Singsangvian
Anchalee Singsangvian, 1973-
Abstract  pdf

138Cognitive response of long period surgical resident work = ผลกระทบการทำงานของศัลยแพทย์ต่อพุทธิปัญญา / Chalor Puriansil
Chalor Puriansil, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

139Cognitive-behavioral approach and Buddhist practice in amphetamine prevention among adolescents = การปรับพฤติกรรมทางปัญญาร่วมกับการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อป้องกันการเสพยาบ้าในวัยรุ่น / Sudruk Chitthathairatt
Sudruk Chitthathairatt, 1959-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

140Colonization of benthic macroinvertebrates on artificial substrates in relation to the Raphiphat main canal water quality = การเกาะอาศัยของสัตว์หน้าดินไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่บนที่เกาะอาศัยจำลองและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในคลองระพีพัฒน์สายใหญ่ / Wanwisa Chinnasote
Wanwisa Chinnasote, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

141Color removal from dyeing wastewater by using bagasse ash = การกำจัดสีจากน้ำทิ้งโรงงานย้อมผ้าโดยใช้ขี้เถ้าชานอ้อย / Pimampai Kongdang
Pimampai Kongdang, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

142Combining domestic wastewater with fruit canning industrial wastewater for nutrient removal in shorten operating cycle of an anaerobic sequencing batch reactor (AnA2/O2SBR) = การผสมน้ำเสียชุมชนด้วยน้ำเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องเพื่อการกำจัดธาตุอาหารในการลดช่วงเวลาเดินระบบของระบบแอนแอโรบิกเอสบีอาร์ / Anuchid Zummapetcharat
Anuchid Zummapetcharat, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

143Community - based therapeutic support program for drug addicts in Phra Phutthabath district, Saraburi = โปรแกรมการบำบัดรักษายาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานในอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี / Matsee Nakornnoi
Matsee Nakornnoi, 1952-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

144Community compositions of periphyton on the water hyacinth in relation to water quality in the Chao Phraya River at Pathumthani = องค์ประกอบของชุมชนสัตว์ที่เกาะอาศัยตามผักตบชวาและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ จังหวัดปทุมธานี / Tassanai Prachuabmon
Tassanai Prachuabmon, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

145Community particpation for prevention and control of dengue hemorrhagic fever, Prommanee sub-district Mueang district, Nakhon Nayok province = กรณีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก / Anchalee Chaimongkol
Anchalee Chaimongkol, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

146Comparative study between benchmarking and self evaluation for improvement of working environment = การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีเปรียบเทียบเพื่อหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และวิธีประเมินตนเองในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน / Supaporn Suwanpitak
Supaporn Suwanpitak, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

147Comparative study of food habit to tooth development between high and low socio-economic status / Petcharee Cholpranee
Petcharee Cholpranee, 1948-
Abstract  pdf

148Comparision of emulsion oil removal efficiency in gas station wastewater with different adsorbents = การเปรียบเทียบการกำจัดน้ำมันละลายในน้ำเสียจากสถานีบริการน้ำมันด้วยการใช้วัสดุดูดซับต่างกัน / Siriparn Sahairaksa
Siriparn Sahairaksa, 1972-
Abstract  pdf

149Comparison between drop plate and pour plate methods for enumeration of total bacteria in potable water = การเปรียบเทียบวิธี Drop plate กับ Pour plate ในการหาจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดในน้ำดื่ม / Noppasase Wansumrith
Noppasase Wansumrith, 1970-
Abstract  pdf

150Comparison of cadmium removal by immobilized and free cell of cyanobacteria = การเปรียบเทียบการกำจัดแคดเมียมโดยใช้ไซยาโนแบคทีเรียที่ผ่านการตรึงเซลล์และเซลล์อิสระ / Siriporn Sombatjinda
Siriporn Sombatjinda, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

151Comparison of cold stress reduction between imported and designed socks = การเปรียบเทียบการลดภาวะความเครียดจากความเย็นระหว่างถุงเท้าจากต่างประเทศกับถุงเท้าที่ออกแบบ / Laddawan Napataratip
Laddawan Napataratip, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

152Comparison of effects of hydraulic retention times and solid retention times on the performance of IFAS and as systems using synthetic wastewater = การเปรียบเทียบผลกระทบของระยะเวลากักเก็บทางชลศาสตร์และอายุสลัดจ์ต่อระบบผสมผสานฟิล์มตรึงในแอกทิเวเต็ดสลัดจ์กับแอกทิเวเต็ดสลัดจ์สำหรับการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ / Kanokkan Pittayakool
Kanokkan Pittayakool, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

153Comparison of ELISA and DOT blot hybridization with agarose gel electrophoresis for rapid detection of pcr products from mycobacterium tuberculosis = เปรียบเทียบวิธีการตรวจหาผลผลิตพีซีอาร์ของเชื้อวัณโรคอย่างรวดเร็วด้วยวิธี ELISA และ Dot blot hybridization กับ Agarose gel electrophoresis / Sarawut Suttirat
Sarawut Suttirat, 1970-
Abstract  pdf

154Comparison of feeding in infants with acute diarrhea / by Daranee Sayavun
Daranee Sayavun, 1950-
Abstract  pdf

155Comparison of molecular methods : Nested, multiples and real-time PCR for the speciation of human plasmodium = การเปรียบเทียบวิธี nested, multiplex และ real-time PCR เพื่อการจำแนกชนิดของเชื้อมาลาเรีย / Prapaporn Boonma
Prapaporn Boonma, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

156Comparison of muscle factigue between workstations of retailed store's cashiers which designed by OSNA's guidelines and non-OSNA's guidelines = การเปรียบเทียบการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อของพนักงานรับเงินที่ทำงานในสถานีงานที่ออกแบบตามข้อเสนอแนะของ OSHA และไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ OSNA / Woraluk Somboonnadee
Woraluk Somboonnadee, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

157Comparison of nutritional promotion programmes for pregnant women during the third trimester with and without food supplement : Kanchanaburi province = เปรียบเทียบวิธีการส่งเสริมภาวะโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่ 3 ระหว่างให้อาหารเสริม และไม่ให้อาหารเสริม / by Jutaporn Chiengtong
Jutaporn Chiengtong, 1953-
Abstract  pdf

158Comparison of risk ratio in hemorrhoids patients treated by cissus quadrangularis L. versus the conventional Treatment = การเปรียบเทียบอัตราส่วนความเสี่ยง (Risk Ratio) ของผู้ป่วยโรคริดสีดวงทวารที่รักษาด้วยการใช้สมุนไพรเพชรสังฆาตกับการรักษาแบบปกติ / Jittima Leelatheerakul
Jittima Leelatheerakul, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

159Comparison of the effects of cereal cream and coconut milk consumption on serumcholesterol level = ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดภายหลังบริโภคกะทิธัญพืชเปรียบเทียบกับกะทิมะพร้าว / Sirikamon Thanpitool
Sirikamon Thanpitool, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

160Competency of registered nurses in Phyathai 2 Hospital, Thailand = ความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลพญาไท 2 / Bongkotrat Oonvatana
Bongkotrat Oonvatana, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

161Computer program aided management for risk analysis report of the liquefied petroleum gas filling factory issued under the ministry of industry announcement No. 3 (B.E.2542) = โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานการวิเคาระห์ความเสี่ยงจากการ ประกอบกิจการโรงงานแบ่งบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2542) / Sommart Limsuksiri
Sommart Limsuksiri, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

162Correlates of nursing standard infectious control for AIDS precautions through nursing intervention among professional nurses in Suratthani province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติพยาบาลตามมาตรฐานการระวังและควบคุมการติดเชื้อเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี / Sasipen Homsanit
Sasipen Homsanit, 1948-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

163Cost analysis and nutritive values of school lunch program in Samrongthap district, Surin province = การวิเคราะห์ต้นทุนและคุณค่าทางโภชนาการของโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ / Pornsuda Phuddee
Pornsuda Phuddee, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

164Cost and effectiveness analysis in orthodontic treatment with fixed appliances in orthodontic clinic, Faculty of Dentistry, Mahidol University = การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น คลินิกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Sukanda Sodamuk
Sukanda Sodamuk, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

165Cost and unit cost analysis of neuro-surgical intensive care unit in Ratchaburi Hospital fiscal year 2002 = การวิเคราะห์ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมระบบประสาท โรงพยาบาลราชบุรี ปีงบประมาณ 2545 / Siriporn Gatanyatapong
Siriporn Gatanyatapong, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

166Cost and unit cost analysis of Rongkwang Hospital Phrae province in fiscal year 2003 = การวิเคราะห์ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของโรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2546 / Siriphan Laekawipat
Siriphan Laekawipat, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

167Cost and unit cost of patient service at Thungwa Hospital Satun province, fiscal year 2003 = ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2546 / Chonnarak Thawornboon
Chonnarak Thawornboon, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

168Cost of treatment for total knee arthroplasty in osteoarthritis patient at Ramathibodi Hospital = ต้นทุนค่ารักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมของโรงพยาบาลรามาธิบดี / Wantana Verathaworn
Wantana Verathaworn, 1959-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

169Cost-effectiveness analysis in safety management system = การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลในการบริหารจัดการความปลอดภัย / Rungson Muangsorot
Rungson Muangsorot, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

170Dengue haemorrhagic fever prevention and control performance at sub-district level, Uthaithanee province = การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับตำบล จังหวัดอุทัยธานี / Apaporn Kitsanapun
Apaporn Kitsanapun, 1967-
Abstract  pdf

171Dental health education program to promote oral health behaviors among grade five students in Thanyaburi district, Pathum Thani province = โปรแกรมทันตสุขศึกษาในการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี / Nantawan Phuengwongyart
Nantawan Phuengwongyart, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

172Design and development of anti-microbial sanitizing sprayer for controlling microorganisms in wordplace = ออกแบบและพัฒนาเครื่องสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศในสถานที่ / Thammarak Srimarut
Thammarak Srimarut, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

173Design and fabrication of plenum chamber silencer for noise attenuation = การออกแบบและจัดสร้างอุปกรณ์ลดเสียงประเภท plenum chamber เพื่อการดูดซับเสียง / Vichai Rairat
Vichai Rairat, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

174Design of an off-highway truck seat for the reduction of whole-body vibration and operator fatigue = การออกแบบเบาะรองนั่งรถบรรทุกหนักเพื่อลดความสั่นสะเทือนและความรู้สึกเมื่อยล้าของพนักงานขับรถบรรทุกหนัก / Mayuree Norphat
Mayuree Norphat, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

175Designing the dust control system for cutting tile mixed with asbestos = การออกแบบระบบควบคุมฝุ่นจากการตัดกระเบื้องผสมแร่ใยหิน / Tongchai Jithan
Tongchai Jithan, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

176Desired practices and characteristics of officials according to National Health Security Act, B.E. 2545 = วิธีปฏิบัติงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 / Wimolwan Kaeowijit
Wimolwan Kaeowijit, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

177Detection and differentiation of vibrio cholerae O1, O139 and non-O1 isolates in seafood samples by touch down multiplex polymerase chain reaction = การตรวจและจำแนกเชื้อ vibrio cholerae O1, O139 และ non-O1 ในตัวอย่างอาหารทะเลโดยวิธี touch down multiplex polymerase chain reaction / Junya Sanurjai
Junya Sanurjai, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

178Detection of acanthamoeba keratitis from contact lens storage cases using loop-mediated isothermal amplification method = การตรวจหาเชื้อ acanthamoeba keratitis ในตลับคอนแทคเลนส์โดยวิธี loop-mediated isothermal amplification method / Rangsima Passara
Rangsima Passara, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

179Detection of bacterial indicators in five semi-public swimming pools by membrane filtration method = การตรวจหาแบคทีเรียชี้วัดในสระว่ายน้ำกึ่งสาธารณะ 5 แห่งโดยวิธีเยื่อกรอง / Ladawan Santawamitree
Ladawan Santawamitree, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

180Detection of Entamoeba Histolytica antigen using polyclonal antibody dot-blot ELISA = การวินิจฉัยเชื้อ Entamoeba Histolytica โดยใช้ polyclonal antibody ด้วยวิธี dot-blot ELISA / Benjawan Saivijitr
Benjawan Saivijitr, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

181Detection of hepatitis A virus and fecal coliforms in water samples collected from a community and associated factors = การตรวจหาไวรัสตับอักเสบเอและฟีคอลโคลิฟอร์มในตัวอย่างน้ำที่เก็บจากชุมชนแห่งหนึ่งและความสัมพันธ์กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง / Amornrat Uthaisin
Amornrat Uthaisin, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

182Detection of hepatitis a virus in shellfish by Reverse Transcriptase-Nested Polymerase Chain Reaction = การตรวจหาไวรับตับอักเสบเอในตัวอย่างหอยโดยวิธี Reverse Transcriptase-Nested Polymerase Chain Reaction / Kaewta Intalapaporn
Kaewta Intalapaporn, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

183Detection of Legionella pneumophila in water samples by using nested polymerase chain reaction = การตรวจหาเชื้อ Legionella pneumophila ในตัวอย่างน้ำด้วยวิธี Nested Polymerase Chain Reaction / Rungrat Nintasen
Rungrat Nintasen, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

184Detection of Salmonella in seafood samples by MSRV method = การตรวจเชื้อ Salmonella ในตัวอย่างอาหารทะเลโดยวิธี MSRV / Lampoo Neamthong
Lampoo Neamthong, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

185Detection of Vibrio parahaemolyticus hemolysin genes in frozen shrimps using multiplex polymerase chain reaction = การตรวจฮีโมไลซินยีนของเชื้อ V. parahaemolyticus ในกุ้งแช่แข็งด้วยวิธี multiplex polymerase chain reaction / Darunee Jaisawang
Darunee Jaisawang, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

186Detection of Wuchereria bancrofti beta-tubulin gene isotype I by Nested-PCR in imported bancroftian microfilaremia, Thailand = การตรวจยีนเบต้าทิวบูลินไอโซไทป์ 1 ของเชื้อหนอนพยาธิ Wuchereria bancrofti โดยวิธี Nested PCR ในตัวอย่างเลือดที่มีเชื้อไมโครฟิลาเรียสายพันธุ์นำเข้า / Intira Supapech
Intira Supapech, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

187Determination of logistic regression model for blood transfusion of thalassemic patients in Sappasitthiprasong Hospital, Ubonratchathani province = แบบจำลองโลจีสติกเพื่อศึกษาการให้เลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี / Suphot Saithong
Suphot Saithong, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

188Determination of saltation and pickup velocities of rubber wood dust in horizontal duct = การศึกษาหาความเร็วในการตกและยกตัวขึ้นของฝุ่นไม้ยางพาราภายในท่อแนวนอน / Patsiri Srivieng
Patsiri Srivieng, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

189Determination of total lipid content and gamma-oryzanol in rice bran = การวิเคราะห์ปริมาณไขมันและแกมมาโอไรซานอลในรำข้าว / Cholticha Tangprawat
Cholticha Tangprawat, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

190Determination of transport velocity of sand using fluidization technique = การหาค่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของฝุ่นทรายโดยใช้เทคนิคฟลูอิดไดเซชั่น / Duangrat Ngoenprayoonyot
Duangrat Ngoenprayoonyot, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

191Development of a community health nursing practice model : community empowerment for narcotic prevention, Lampang province = การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน : การสร้างพลังชุมชนเพื่อป้องกันยาเสพติด จังหวัดลำปาง / Patana Nakatong
Patana Nakatong, 1957-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

192Development of a high-calorie, high-protein liquid diet = การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเหลวพลังงานสูงและโปรตีนสูง / Suphamas Satniyom
Suphamas Satniyom, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

193Development of a medication safety system through knowledge management : a case study of a private hospital = การพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยาโดยการจัดการองค์ความรู้ กรณีศึกษา : โรงพยาบาลเอกชนแหน่งหนึ่ง / Mangkorn Propunwattana
Mangkorn Prapunwattana, 1957-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

194Development of a method for concentration and detection of rotavirus in oyster = การพัฒนาวิธีทำให้ไวรัสเข้มข้นและตรวจไวรัสโรตาในหอยนางรม / Kannika Pombubpa
Kannika Pombubpa, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

195Development of a method for concentration of rotavirus and its application to recovery of rotavirus antigen from water = การพัฒนาวิธีการทำให้ไวรัสโรตาเข้มข้นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ตรวจแอนติเจนของไวรัสโรตาจากน้ำ / Porntip Khamoun
Porntip Khamoun, 1964-
Abstract  pdf

196Development of a sampling method for 4-vinyl-1-cyclohexene in air = การพัฒนาวิธีเก็บตัวอย่างสาร 4-ไวนิล-1-ไซโคลเฮกซีนในอากาศ / Bantoon Tangprakorn
Bantoon Tangprakorn, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

197Development of analytical method for Bisphenol A Diglycidyl Ether (BADGE) in oil phase from canned tuna by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) technique = การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สาร บิสฟีนอล เอ ไดไกลซิดิล อีเทอร์ ในตัวกลางที่เป็นน้ำมันจากปลาทูน่ากระป๋องตัวอย่าง ด้วยเทคนิค / Supawadee Noradee
Supawadee Noradee, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

198Development of analytical methods for detection of milk powder in ready-to-drink milk = การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์หาการเจือปนนมผงในนมพร้อมดื่ม / Piyada Hankunakul
Piyada Hankunakul, 1970-
Abstract  pdf

199Development of emergency nursing service in Bangkok Christian hospital, Church of Christ in Thailand, 2003 = การพัฒนางานบริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรคพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 / Khounjit Mansak
Khounjit Mansak. 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

200Development of health promoting school model in Tak province = การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดตาก / Sallayaporn Tonpumipratet
Sallayaporn Tonpumipratet, 1959-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

201Development of holistic health care program for HIV infected people in Chiang Mai province = พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมในผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี จังหวัดเชียงใหม่ / Waraporn Boonchieng
Waraporn Boonchieng, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

202Development of mathematical model for predicting noise generated by boats travelling Klong Sean Saep canal = การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายระดับเสียงที่เกิดจากการสัญจรของเรือในคลองแสนแสบ / Noppon Khamfoo
Noppon Khamfoo, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

203Development of method for analysis of urinary trinitrotoluene and its metabolites by gas chromatography mass spectrometry = การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ไตรไนโตรโทลูอีนและเมตาโบไลท์ในปัสสาวะด้วยแก๊สโครมาโตกราฟฟี่แมสสเปคโตรแมทรี / Smart Preklang
Smart Preklang, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

204Development of pig brain lipids for drug delivery system = การพัฒนาไลปิดจากสมองหมูเพื่อใช้ในระบบนำส่งยา / Supreeya La-ong
Supreeya La-ong, 1959-
Abstract  pdf

205Development of primary care model in the community = การพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน / Srisuda Rassmeapong
Srisuda Rassmeapong, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

206Development of screening indicators for ranking areas at risk of vitamin A deficiency in Thailand = การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อคัดกรองพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดวิตามินเอในประเทศไทย / Kandavasee Maleevong
Kandavasee Maleevong, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

207Development of statistic package for Generalize Linear Model = โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติด้วย Generalize Linear Model / Wanlop Jaidee
Wanlop Jaidee, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

208Development of the family management for overweight prevention model in urban Thai preschoolers = การพัฒนารูปแบบการจัดการโดยครอบครัวเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กไทยก่อนวัยเรียนในเขตเมือง / Somsamai Rattanagreethakul
Somsamai Rattanagreethakul, 1960-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

209Development of the instrument for measuring psychosocial work environment in Thai garment workers = การพัฒนาเครื่องมือประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำงานด้านจิตสังคมในพนักงานโรงงานตัดเย็บเสื้อฟ้าในประเทศไทย / Aporntip Buapetch
Aporntip Buapetch, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

210Development of the nursing service for patients on a ventilator in Nakornpathom Hospital Thailand, fiscal year 2004 = การพัฒนางานบริการพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจโรงพยาบาลนครปฐมปีงบประมาณ 2547 / Porntip Boonkantha
Porntip Boonkantha, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

211Development of weight control program for overweight working women = การพัฒนาโปรแกรมควบคุมน้ำหนักสำหรับหญิงวัยทำงานที่มีภาวะโภชนาการเกิน / Wanicha Kitvorapat
Wanicha Kitvorapat, 1956-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

212Development on measuring instrument of the quality of life for end-stage renal disease in hemodialysis patients = การสร้างเครื่องมือวัดของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยเครื่องฟอกไตเทียม / Jarunee Jareunsangrung
Jarunee Jareunsangrung, 1973-
Abstract  pdf

213Development on measuring instrument of the quality of life for osteoporosis patients = การสร้างเครื่องมือวัดของผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุน / Pennapa Unsanit
Pennapa Unsanit, 1972-
Abstract  pdf

214Distribution of manganese and copper in GAPs vineyard and its potential environmental risk : a case study at vineyard in Pak Chong district, Nakhonratchasima province = การแพร่กระจายของแมงกานิสและทองแดงในไร่องุ่นที่มีระบบการจัดการเกษตรที่ดี กรณีศึกษา : ไร่องุ่นอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / Sunthararat Saktong
Sunthararat Saktong, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

215Duration of the antibody response to the 19 kilodalton fragment of plasmodium yoelii merozoite surface protein-1 (MSP1 19) following immunization using CpG oligodeoxynucleotide and montanide ISA51 as adjuvant in mice = ระยะเวลาการตอบสนองของแอนติบอดีต่อโปรตีนน้ำหนักโมเลกุล 19 กิโลดาลตัน บนส่วนผิวของเมอโรซอยท์ (MSP1 19) ของเชื้อพลาสโมเดียม โยอิลิอายหลังจากฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยใช้ CpG oligodeoxynucleotide และ montanide ISA51 เป็น adjuvant ในหนูทดลอง / Pimmada Jeamwattanalert
Pimmada Jeamwattanalert, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

216Early adolescent abuse : evidence from junior high schools in Nakormpathom province = การถูกกระทำรุนแรงของเด็กวัยรุ่นในครอบครัว : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม / Srisudawan Chantapattarangure
Srisudawan Chantapattarangure, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

217Effect of anoxic holding tank on sludge production and removal efficiency in activated Sludge process = ผลของถังแอนน๊อกซิกที่มีต่อการผลิตสลัดจ์และประสิทธิภาพการกำจัดของระบบเอเอส / Neungruothai Phanichavalit
Neungruothai Phanichavalit, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

218Effect of carbon sources on biosurfactant production by Pseudomonas J-45 = ผลของแหล่งคาร์บอนต่อการผลิตสารลดแรงตึงผิวทางชีวภาพโดยเชื้อ Pseudomonas J-45 / Duangkamol Charoenwong
Duangkamol Charoenwong, 1977-
Abstract  pdf

219Effect of communication skill among spouse upon the cohesion and adaptability in the family = ผลของโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการสื่อสารระหว่างคู่สมรสต่อความผูกพันทางอารมณ์ และการปรับตัวในครอบครัว / Janyaporn Phumjan
Janyaporn Phumjan, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

220Effect of dietary fibre on blood glucose in diabetics = ผลของการบริโภคเส้นใยอาหารต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน / by Phadungpong Tinnarat
Phadungpong Tinnarat, 1951-
Abstract  pdf

221Effect of fermentation and microwave heating on survivorship and infection ability of trichinella spiralis larvae in fermented pork (NAHM) = อิทธิพลของการหมักและความร้อนจากไมโครเวฟมีผลต่อการรอดชีพและความสามารถในการติดเชื้อของตัวอ่อน / Kittipong Vubsunthear
Kittipong Vubsunthear, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

222Effect of fine particulates on respiratory symptoms in street vendors = ผลกระทบจากฝุ่นขนาดเล็กต่ออาการระบบทางเดินหายใจในผู้ประกอบอาชีพค้าขายริมถนน / Wanpan Thongsuk
Wanpen Thongsuk, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

223Effect of garlic, and lactic acid from fermented steamed sticky rice on viability and infectivity of trichinella spiralis = ผลของกระเทียมและกรดแลคติกจากข้าวเหนียวต่อการรอดชีพและความสามารถในการติดเชื้อของ trichinella spiralis / Thitima Puemkun
Thitima Puemkun, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

224Effect of maternal weight gain on small for gestational age infants = ผลของน้ำหนักตัวมารดาที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์ กับการเกิดทารกน้ำหนักตัวน้อยแบบไม่สมอายุครรภ์ / Dao Weiangkham
Dao Weiangkham, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

225Effect of nursing touch on anxiety and satisfaction in the emergency orthopaedic surgical patients in Nakhon Pathom Hospital = ผลของการสัมผัสอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวล และความพึงพอใจในผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉิน / Pathra Jatiwattanachaikul
Pathra Jatiwattanachaikul, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

226Effect of nutrition promotion on infant complementary feeding among caregivers = ผลของการส่งเสริมโภชนาการเกี่ยวกับการให้อาหารเสริมสำหรับทารกแก่ผู้เลี้ยงดู / Piyarach Kullamethee
Piyarach Kullamethee, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

227Effect of occupational exposure to toluene on hearing = ผลกระทบจากการสัมผัสสารโทลูอีนต่อการสูญเสียการได้ยิน / Korrapat Kongcharoen
Korrapat Kongcharoen, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

228Effect of oral contraceptives on components of human milk = ผลของยาเม็ดคุมกำเนิดต่อส่วนประกอบน้ำนมมารดา / Punnipa Chandratat
Punnipa Chandratat, 1953-
Abstract  pdf

229Effect of promoting self-esteem by participatory learning process on emotional intelligence among early adolescents in Nonthaburi province = ผลของการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความฉลาดทางอารมณ์ในกลุ่มวัยรุ่นตอนต้น จังหวัดนนทบุรี / Somkid Yimkhlib
Somkid Yimkhlib, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

230Effect of promotive relationships and communication skills on knowledge, perception, and practice--violence reduction among couples = ผลของการส่งเสริมสัมพันธภาพและทักษะการสื่อสารต่อการพัฒนาความรู้การรับรู้และการปฏิบัติตนเพื่อลดความรุนแรงในคู่สมรส / Panida Yoochadchawal
Panida Yoochadchawal, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

231Effectiveness of the application of protection motivation theory and community participation on Avian influenza prevention behaviors in agricultural workers, Suphan Buri province = ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรคร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนก ในเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี / Suwattana Keadmuang
Suwattana Keadmuang, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

232Effectiveness of the behavioral promotion program on self-adaptation among patients with gynecological cancer undergoing hystero-oophorectomy at King Chulalongkorn Memorial Hospital = ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวชที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ทั้งสองข้าง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ / Jitra Wijitskultan
Jitra Wijitskultan, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

233Effectiveness of the food experience program on promoting vegetable and fruit consumption among kindergarten children = ประสิทธิผลของการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ในเด็กอนุบาลโดยใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับอาหาร / Kingkarn Iedsee
Kingkarn Iedsee, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

234Effectiveness of the life skills development program on heterosexual relationship among Pratomsuksa 5 students in Bangkok metropolis = ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เขตกรุงเทพมหานคร / Kanjana Punyapet
Kanjana Punyapet, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

235Effects of an exercise program on health promotion among older Thai Muslim in Muang District, Suratthani province = ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี / Wansaroat Theppipit
Wansaroat Theppipit, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

236Effects of dissolved oxygen and C/N ratios on the performance of ifas and conventional pre-denitrification systems using synthetic wastewater = ผลของปริมาณออกซิเจนละลายน้ำและอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน ต่อประสิทธิภาพของระบบพรีดีไนตริฟิเคชั่น และระบบผสมผสานฟิล์มตรึงในแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ / Wiyaporn Ungkurarate
Wiyaporn Ungkurarate, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

237Effects of elevating blood alcohol levels on psychomotor performance = การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ต่อสมรรถภาพของระบบจิตประสาทรับรู้และสั่งการ / Arisara Ritngam
Arisara Ritngam, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

238Effects of exposure to electromagnetic radiation from pico cells on the neurobehaviors of shopping mall attendants = ผลของการสัมผัสคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเซลล์ส่งสัญญาณมือถือ (pico cell) ต่อพฤติกรรมทางประสาทของพนักงานศูนย์การค้า / Panida Sangkachan
Panida Sangkachan, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

239Effects of high temperature and low carbon feed on biological phosphorus removal = ผลของอุณหภูมิสูงและปริมาณคาร์บอนต่ำที่ส่งผลต่อการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพ / Rotjarek Worakatamas
Rotjarek Worakatamas, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

240Effects of internal recycle of nitrified liquor and dissolved oxygen control in Anaerobic/Anoxic/Oxic (A2/O) process for biological nutrient removal = ผลกระทบของการหมุนเวียนน้ำเสียที่มีไตโตรเจนภายในระบบและการควบคุมออกซิเจนละลายน้ำต่อการกำจัดธาตุอาหารโดยใช้ระบบแอนแอโรบิก/แอนนอกซิก/อ๊อกซิก (เอทูโอ) / Panita Charoensuk
Panita Charoensuk, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

241Effects of mercury on seed germination and root elongation of rice (Oryza sativa L.) in mercury contaminated surface soil at gold mining site = ผลของปรอทที่มีต่อการงอกของเมล็ดและความยาวของรากข้าวในดินที่ปนเปื้อนด้วยปรอทบริเวณเหมืองทองคำ / Anchalee Somngam
Anchalee Somngam, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

242Effects of noise and organic solvent exposure on upper limit of hearing in male workers = ผลของการสัมผัสเสียงร่วมกับสารละลายอินทรีย์ต่อขีดจำกัดความถี่สูงสุดของการได้ยิน / Nongluk Eksuwan
Nongluk Eksuwan, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

243Effects of nursing quality improvement on patient's ventilator-associated pneumonia = ผลของการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลการป้องกันปอดอับเสบในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ / Wannakorn Kamdech
Wannakorn Kamdech, 1959-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

244Effects of participatory learning and the application of the Pender's Health Promotion Model on personal hygiene practice of grade 5 primary school students = ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยประยุกต์แบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / Sudchit Rodpaitoon
Sudchit Rodpaitoon, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

245Effects of participatory learning program on sexual communication between fathers and adolescent sons = ผลของโปรแกรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมต่อการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างบิดา และบุตรชายวัยรุ่น / Wisanee Boonmun
Wisanee Boonmun, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

246Effects of pictorial health warnings on perceptions and intention to smoke of adults in Nakhon Si Thammarat province = ผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ต่อการรับรู้และความตั้งใจในการสูบบุหรี่ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช / Pannarai Jaroenchatree
Pannarai Jaroenchatree, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

247Effects of pulsation rate, surface overflow rate and suction height on the turbidity removal efficiency of pulsator clarifier = ผลของอัตราพัลเซชั่นอัตราน้ำล้นผิวและระยะยกของน้ำในห้องสุญญากาศต่อประสิทธิภาพการลดความขุ่นของถังตกตะกอนแบบพัลเซชั่นแคลริฟายเออร์ / Surat Intrto
Surat Intrto, 1955-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

248Effects of school-social network on childhood obesity prevention (Snocop) in primary schools, Saraburi province = ผลของเครือข่ายโรงเรียนเพื่อการป้องกันโรคอ้วนในวัยเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี / Pannee Banchonhattakit
Pannee Banchonhattakit, 1960-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

249Effects of the empowerment program on self-care behaviors of elderly in Noungpailom Community, Nakhonratchasima province = ผลของโปรแกรมการสร้างพลังเพื่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุชุมชนหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา / Napaphen Jantacumma
Napaphen Jantacumma, 1966-
Abstract  pdf

250Effects of the parents' behavioral development program on food consumption behavior of grade I students in Anuban Ratchaburi, Ratchaburi province = ผลของโครงการพัฒนาพฤติกรรมบิดามารดาในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี / Nipa Thanisawanyangura
Nipa Thanisawanyangura, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

251Effects of the stress management program on occupational stress of industrial workers in Songkhla province = ผลของโปรแกรมการจัดการกับความเครียดจากการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา / Aporntip Buapetch
Aporntip Buapetch, 1971-
Abstract  pdf

252Efficacy of entomopathogenic nematodes (Nematoda : Rhabditids) against Culex gelidus (Diptera : culicidae) larvae = ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย (Nematoda: Rhaditida) ต่อการเข้าทำลายลูกน้ำยุงรำคาญ Culex gelidus (Diptera : Culicidae) / Sornpet Maharmart
Sornpet Maharmart, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

253Efficiency of an anaerobic sequencing batch reactor (AnA2/O2 SBR) in the treatment of textile wastewater = การศึกษาประสิทธิภาพของระบบแอนแอโรบิก เอสบีอาร์ในการบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อม / Anusitth Yamasmit
Anusitth Yamasmit, 1971-
Abstract  pdf

254Efficiency of pasteurization process and shelf life on bacteriological quality of milk = ประสิทธิภาพของกระบวนการพาสเจอร์ไรส์และอายุการเก็บที่มีผลต่อคุณภาพทางแบคทีเรียของนม / Noppawan Urarugs
Noppawan Urarugs, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

255Efficiency of PCR for detection of mycobacterium tuberculosis from sputum impregnated on filter paper at room temperature for 5 days = ประสิทธิภาพของวิธี PCR สำหรับตรวจหาเชื้อวัณโรคจากการเก็บเสมหะบนกระดาษกรองที่อุณหภูมิเป็นเวลา 5 วัน / Benchapron Chinrat
Benchapron Chinrat, 1967-
Abstract  pdf

256Electromagnetic radiation intensity profile from mobile phone base stations and subjective symptoms among office workers = ปริมาณความเข้มของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่และอาการแสดงในพนักงานที่ทำงานสำนักงาน / Nit Hanprated
Nit Hanprated, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

257Employees' satisfaction with occupational health nursing services in worklocations, Rayong province = ความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลอาชีวอนามัยของพนักงานในสถานประกอบการจังหวัดระยอง / Sommanus Sirilont
Sommanus Sirilont, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

258Empowerment for blood sugar control in diabetic patients, type II : case study at diabetic clinic, Chun Hospital, Phayao province = การสร้างพลังผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด : กรณีศึกษาในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลจุน จังหวัดพะเยา / Sukunya Yaiwong
Sukunya Yaiwong, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

259Enforcement performance of the Food Act B.E.2522 of district officers in region 7 = การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ของพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเขต 7 / Pisamai Wongsanga
Pisamai Wongsanga, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

260Entamoeba histolytica and entamoeba dispar : ribotyping and associated factors to infections in Myanmar migrants and local Thais = ลักษณะทางพันธุกรรมและปัจจัยเสี่ยงของเชื้อ Entamoeba histolytica และ entamoeba dispar ในโรงงานชาวพม่าและคนไทยในพื้นที่ / Apiradee Intarapuk
Apiradee Intarapuk, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

261Environmental health conditions and qualities in Buddhist temples in Bangkok Metropolitan region = สภาวะและคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของวัดในพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร / Rungrat Lapcharoenwong
Rungrat Lapcharoenwong, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

262Environmental health situation and potential factors influencing wastewater effluent qualities of gasoline stations in Bangkok areas = สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตกรุงเทพมหานคร / Doungkamon Phihusut
Doungkamon Phihusut, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

263Epidemiologic studies in laboratory confirmed dengue hemorrhagic fever cases and its seroepidemiology from 8 provinces of Thailand in 1975 and 1976 / by Weerasak Chaiphar.
Weerasak Chaiphar.
Abstract  pdf

264Epidemiological study of Cryptosporidium infection in HIV/AIDS population = ระบาดวิทยาของการติดเชื้อคริปโตสปอริเดียมในผู้ป่วยเอดส์ / Vilaiporn Suvedyathavorn
Vilaiporn Suvedyathavorn, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

265Epidemiological study of road traffic accidents in Bangkok metropolis / by Charuwan Kangkagate
Charuwan Kangkagate, 1955-
Abstract  pdf

266Epidemiology and etiology of radiographycally confirmed community acquired pneumonia in Nakhon Phanom province Thailand : population based active surveillance = ระบาดวิทยาและเชื้อก่อโรคในผู้ป่วยปอดอักเสบในชุมชนที่ยืนยันด้วยภาพถ่ายรังสีทรวงอกในจังหวัดนครพนม ประเทศไทย : การเฝ้าระวังโรคเชิงรุกในประชากร / Prabda Prapasiri
Prabda Prapasiri, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

267Equity situation of outpatient dental filling services in public hospitals : Trad province = สถานการณ์ความเป็นธรรมของการให้บริการอุดฟันผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลภาครัฐจังหวัดตราด / Intira Intaraprasong
Intira Intaraprasong, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

268Estimating the number of drug users in Bangkok : a capture-recapture method = การประมาณจำนวนผู้ติด/ผู้ใช้ยาเสพติดในเขตกรุงเทพมหานครด้วยวิธีแคบเจอร์-รีแคบเจอร์ / Busaba Suppawattanabodee
Busaba Suppawattanabodee, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

269Evaluation of dengue haemorrhagic fever prevention and control program in Nakhonnayok province = การประเมินผลแผนงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกจังหวัดนครนายก / Sanya Kittisoontaropas
Sanya Kittisoontaropas, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

270Exemplary leadership of head nurses affecting job satisfaction and organizational commitiment of staff nurses in general hospitals in the northern of Thailand = ภาวะผู้นำที่น่าเอาอย่างของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป ในภาคเหนือ / Varaporn Seehom
Varaporn Seehom, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

271Expectation and perception of anesthetic service quality of patients at Thammasat University Hospital = ความคาดหวังและการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพบริการวิสัญญีของผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / Suthida Naraheem
Suthida Naraheem, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

272Exposed of environmental tobacco smoke and asthma in children under five years = การสัมผัสควันบุหรี่ในสิ่งแวดล้อมกับโรคหอบหืดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี / Saroj Nakju
Saroj Nakju, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

273Factor related to not wearing denture in the 30 baht health care program at Bangkok and perimeter = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่ใช้ฟันปลอมในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขตกรุงเทพและปริมณฑล / Jiraluck Nontaluck
Jiraluck Nontaluck, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

274Factors affecting bisphenol a removal by ribbon plant (Dracaena Sanderiana) = ปัจจัยที่มีผลต่อการกำจัดบิสฟีนอล เอ ด้วยต้นกวนอิม / Sawitree Saiyood
Sawitree Saiyood, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

275Factors affecting dengue haemorrhagic fever prevention and control behaviors of household leaders and primary school teachers in Khuan Khanun district, Phatthalung province = ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของผู้นำครอบครัวและครูโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง / Phiraphol Chusongsang
Phiraphol Chusongsang, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

276Factors affecting food consumption behavior among sixth-grade students, Bangkok Metropolitan schools = ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร / Chariyar Virunrach
Chariyar Virunrach, 1954-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

277Factors affecting health promoting behavior among officers in the Bureau of the Royal household = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการสังกัดสำนักพระราชวัง / Kanokporn Oungwattanaphaisan
Kanokporn Oungwattanaphaisan 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

278Factors affecting HIV-preventive sexual behavior among male vocational students in The Bangkok metropolitan area = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร / Chayada Potaros
Chayada Potaros, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

279Factors affecting job competency of professional nurses in Mission Hospital = ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลมิชชั่น / Ulavanee Petcharat
Ulavanee Petcharat, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

280Factors affecting learning transfer in long-term training of nurses at Siriraj Hospital = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะยาวของพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช / Dararat Srithampinij
Dararat Srithampinij, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

281Factors affecting obesity among preschool children in Nonthaburi, Thailand = ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะอ้วนในเด็กวัยก่อนเรียนจังหวัดนนทบุรี / Pannee Un-Em
Pannee Un-Em, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

282Factors affecting pharmacist performance in municipal health centers and Bangkok metropolitan administration hospitals = ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเภสัชกรในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร / Wanida Bunjongjalernlert
Wanida Bunjongjalernlert, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

283Factors affecting safety behavior related to chemical hazards in environmental analysis laboratories of private companies in Bangkok metropolis = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานจากอันตรายของสารเคมีของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Sirinee Yenjai
Siranee Yenjai, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

284Factors affecting the performance effectiveness of primary care units under universal coverage of Phranakorn Si Ayutthaya province = ปัจจัยที่มีผลกับประสิทธิผลการดำเนินงานสาธารณสุขด้านบริหารในศูนย์สุขภาพชุมชน ภายใต้โครงการ สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Jarunee Thongluan
Jarunee Thongluan, 1958-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

285Factors affecting the use of eye protection devices and the relationship between their use and accident statistics = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา และความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กับสถิติการเกิดอุบัติเหตุ / Sutthisak Pengsalung
Sutthisak Pengsalung, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

286Factors associated with contamination of protozoa and other parasites in public swimming pools = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนโปรโตซัว และปรสิตอื่นๆ ในสระว่ายน้ำสาธารณะ / Ekachan Phantra
Ekachan Phantra, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

287Factors associated with development of tuberculosis in BCG immunized children = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคในเด็กที่มีประวัติการได้รับวัคซีนบีซีจี / Mathuros Tipayamongkholgul
Mathuros Tipayamongkholgul, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

288Factors associated with diabetic retinopathy in type 2 diabetes = ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 / Supatra Chaikaew
Supatra Chaikaew, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

289Factors associated with glycemic control among type 2 diabetes mellitus patients at Bangkok Hospital, Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลกรุงเทพ / Sutasinee Jantaratiratikul
Sutasinee Jantaratiratikul, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

290Factors associated with nosocomial lower respiratory tract infection (LRI) in mechanical ventilated patients in Saraburi Hospital = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในโรงพยาบาลในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง (LRI) ในผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจโรงพยาบาลสระบุรี / Narumon Amornwiputpanich
Narumon Amornwiputpanich, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

291Factors associated with plasma cholinesterase level of chilli farm workers exposed to chemical pesticide, Chaiyaphum province = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับโคลีนเอสเตอเรสในกระแสเลือดของเกษตรกรที่ทำสวนพริกในจังหวัดชัยภูมิ / Prasit Kachaiyaphum
Prasit Kachaiyaphum, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

292Factors associated with quality of life among buddhist monks with chronic diseases in Saraburi province, Thailand = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคเรื้อรังจังหวัดสระบุรี ประเทศไทย / Suwimol Polvan
Suwimol Polvan, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

293Factors associated with quality of life among older adults in Bbangpa-In district, Ayutthaya province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Nantaporn Jitprasert
Nantaporn Jitprasert, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

294Factors associated with self-care behavior of andropausal men : a case study of non commission policemen in Bangkok Metropolis = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของชายวัยทอง : กรณีศึกษาในข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเขตกรุงเทพมหานคร / Suporn Laoswat
Suporn Laoswat, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

295Factors associated with the inappropriate internet behavior of high school students in Bangkok Mdtropolitan = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร / Rungkarn Inthawong
Rungkarn Inthawong, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

296Factors associated with the peripheral infusion phlebitis = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบจากการได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย / Chaweewan Pinthusombat
Chaweewan Pinthusombat, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

297Factors associated with the severity of menopausal symptoms among middle-aged women, Tak province = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการหมดประจำเดือนในกลุ่มสตรีวัยกลางคน จังหวัดตาก / Suthathip Kaewboonthum
Suthathip Kaewboonthum, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

298Factors for cholangiocarcinoma in Khon Kaen, Thailand : a nested case-control study = ปัจจัยต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในประชากรจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย / Kirati Poomphakwaen
Kirati Poomphakwaen, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

299Factors influencing health promoting behavior among buddhist monks in Bangkok metropolitan = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร / Janjira Janbok
Janjira Janbok, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

300Factors influencing nutritional self-management among older adults with diabetes mellitus = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองด้านการรับประทานอาหารของผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวาน / Kasama Sanjaithum
Kasama Sanjaithum, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

301Factors influencing nutritional status of infants and pre-school children in Trakarn Poech Phol District, Ubol Rahathani Province / Jeshda Kittikoll
Jeshda Kittikool, 1949-
Abstract  pdf

302Factors influencing on paternal developmental tasks perceived by husbands of the primigravidarum pregnant women in Suphanburi province = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนกิจในการเป็นบิดาที่มีต่อการตั้งครรภ์ครั้งแรก กรณีศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี / Phurichaya Janprasert
Phurichaya Janprasert, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

303Factors predicting suicidal behavior among senior high school students in Chainat province, Thailand = ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการฆ่าตัวตายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดชัยนาท / Yuwarat Yoocha
Yuwarat Yoocha, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

304Factors related to CD4 changes among HIV-infected individuals during follow-up period of receiving antiretroviral therapy in Somdej Phrachoa Taksin Maharaj Hospital, Tak province Thailand = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับ CD4 ของผู้ติดเชื้อ HIV ในระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในช่วงเวลาที่ติดตาม : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ประเทศไทย / Kanoksak Wongpeng
Kanoksak Wongpeng, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

305Factors related to drug resistance among tuberculosis patients in Chiangmai province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื้อยาต้านวัณโรคของผู้ป่วยวัณโรคในจังหวัดเชียงใหม่ / Mattana Herber
Mattana Herber, 1956-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

306Factors related to health promoting behaviors among Thai middle-aged men in Pathumthani province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ชายไทยวัยกลางคน จังหวัดปทุมธานี / Siriporn Janpaisri
Siriporn Janpaisri, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

307Factors related to health promoting lifestyle among health personnel = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพในบุคลากร / Pojana Lapying
Pojana Lapying, 1972-
Abstract  pdf

308Factors related to iodized salt consumption behavior in urban and rural areas : Phitsanulok = ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนของในเมืองและนอกเมือง จังหวัดพิษณุโลก / Sunsanee Mekrungroungwong
Sunsanee Mekrungroungwong, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

309Factors related to low back pain in flight attendants of Thai Airways International Public Company Limited = ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคปวดหลังส่วนล่างในพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน / Supawat Fungjarukul
Supawat Fungjarukul, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

310Factors related to low back pain prevention among home-based sewers = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการปวดหลังส่วนล่างในผู้รับงานไปทำที่บ้านอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า / Jiraporn Auetian
Jiraporn Auetian, 1974-
Abstract  pdf

311Factors related to low back pain preventive behavior among nursing personnel in Governmental Hospitals, Nonthaburi province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดนนทบุรี / Sunate Wongthanakit
Sunate Wongthanakit, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

312Factors related to medical care cost of children with dengue disease in Khon-Kaen Hospital, Thailand = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนการดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อไข้เดงกี่หรือไข้เลือดออกโรงพยาบาลขอนแก่น ประเทศไทย / Padejsak Chobtum
Padejsak Chobtum, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

313Factors related to mental health of caregivers of children with delayed development = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า / Kewalee Supa
Kewalee Supa, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

314Factors related to moral behaviors among pratom 5th-6th students of Rattanakosin school group, Bangkok metropolitan administration = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดกรุงเทพมหานคร / Piyada Chaisri
Piyada Chaisri, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

315Factors related to osteoporosis preventive behaviors in junior high school girls in Nan province = ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดน่าน / Kanokporn Varakorn
Kanokporn Varakorn, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

316Factors related to paternal role concerning sex education of male adolescents in Muang district, Tak province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของบิดาในการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่บุตรชายวันรุ่นอำเภอเมือง จังหวัดตาก / Orapan Timrod
Orapan Timrod, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

317Factors related to physical activity behavior of Phichit health promoting hospital target population based on behavioral ecological model = ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนกลุ่มเป้าหมายโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลพิจิตรตามรูปแบบนิเวศน์วิทยาทางพฤติกรรมศาสตร์ / Kanjanarat Iamsa-ard
Kanjanarat Iamsa-ard, 1971-
Abstract  pdf

318Factors related to quality of work life among bus drivers under Bangkok mass transit authority = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ / Nutchanath Wichit
Nutchanath Wichit, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

319Factors related to role performance in occupational disease prevention of nurses in health centers, department of health, Bangkok metropolitan administration = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทในการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพของพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร / Siriwan Suamapanao
Siriwan Suamapanao, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

320Factors related to self-care behaviors of middle-aged male teachers in Nakhonphanom province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของครูชายวัยทองโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครพนม / Pipatpong Kempanya
Pipatpong Kempanya, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

321Factors related to self-preparation for menopause among health personnel in Ratchaburi province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมตัวเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี / Pornnicha Chunhakuntarose
Pornnicha Chunhakuntarose, 1958-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

322Factors related to self-regulated learning of the first year nursing students = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกำกับตนเองในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 / Achara Suksamran
Achara Suksamran, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

323Factors related to self-weight control behaviors among adolescent students in Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักด้วยตนเองของนักเรียนวัยรุ่นในสถานศึกษากรุงเทพมหานคร / Siriporn Meunsom
Siriporn Meunsom, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

324Factors related to shock among dengue patients in Khon Kaen Hospital, Thailand = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะช็อกในผู้ป่วยไข้เลือกออกเดงกี่ที่มารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลขอนแก่น ประเทศไทย / Siriyaporn Khuntason
Siriyaporn Khuntason, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

325Factors related to the role of public health nurses in promoting breastfeeding practice in the public health centers, Nonthaburi province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อบทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในสถานีอนามัย จังหวัดนนทบุรี / Wanpen Sornsilp
Wanpen Sornsilp, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

326Factors relating to acquired clean food good taste standards of food taste standards of food establishments, Chumporn province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยของสถานประกอบการจำหน่ายอาหารจังหวัดชุมพร / Klitsanee Vijitagul
Klitsanee Vijitagul, 1973
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

327Factors relating to cigarette smoking behavior of the conscripts in adisorn fort Saraburi province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของทหารเกณฑ์ในค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี / Narumol Nunthapol
Narumol Nunthapol, 1955-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

328Factors relating to mental retardation in children aged 2-7 years = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะปัญญาอ่อนในเด็กอายุ 2-7 ปี / Chulaluk Komoltri
Chulaluk Komoltri, 1958-
Abstract  pdf

329Family dynamic in childhood of male homosexuals = พลวัตภาพในครอบครัวในวัยเด็กของชายรักร่วมเพศ / by Pattaya Yaisoon
Pattaya Yaisoon, 1953-
Abstract  pdf

330Family functioning of army families with no children in Bangkok = การปฏิบัติหน้าที่ครอบครัวของครอบครัวข้าราชการทหารบกที่ยังไม่มีบุตรจังหวัดกรุงเทพมหานคร / Vucharree Yokanit
Vucharree Yokanit, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

331Feasibility and effectiveness of two-phase mosophilic anaerobic digestion of organic fraction of municipal solid wastes = การศึกษาความเป็นไปได้และประสิทธิผลของระบบการหมักแบบไร้อากาศสองขั้นตอน ภายใต้อุณหภูมิปานกลาง โดยการใช้ ส่วนที่เป็นสารอินทรีย์จากขยะชุมชน / Anootnara Talkul
Anootnara Talkul, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

332Fecundity and susceptibility to oral infection with dengue virus serotype-2 of ades aegypti from type and from queenslandesis after successive rearing generations = ความสามารถแพร่พันธุ์และความไวต่อการรับเชื้อไวรัสเด็งกี่ทัยป์ 2 ทางปากของยุงลายพันธุ์ TYPE และพันธุ์ QUEENSLANDESIS ที่เลี้ยงติดต่อกันหลายชั่วรุ่น / Ruangthong Chancharogh
Ruangthong Chancharough, 1962-
Abstract  pdf

333Field trial of immunochromatographic test (ICT) for diagnosis of wuchereria bancrofti infection in endemic population = การศึกษาภาคสนามของชุดตรวจสอบสำหรับการวินิจฉัยการติดเชื้อหนอนพยาธิในกลุ่มประชากรที่อยู่ในแหล่งระบาดโรค / Surachart Koyadun
Surachart Koyadun, 1968-
Abstract  pdf

334Food belief in head and neck cancer patients undergoing irradiation treatment at Ubonrachathani Cancer Center = ความเชื่อด้านอาหารของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี / Anuttra Wunnasawega
Anuttra Wunnasawega, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

335Food consumption patterns and bone density of Thai menopausal women : a comparison between vegetarians and non-vegetarians = รูปแบบอาหารบริโภคและความหนาแน่นของกระดูกในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสตรีที่บริโภคและไม่ได้บริโภคอาหารมังสวิรัติ / Chomjit Wongrattanachai
Chomjit Wongrattanachai, 1972-
Abstract  pdf

336Food supplement consumption behavior for weight control of public health personnel in Ratchaburi province = พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ควบคุมน้ำหนักของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี / Siriwan Lertsuchatavanich
Siriwan Lertsuchatavanich, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

337Generalized estimating equation models for growth pattern of hilltribe and lowland children aged under 18 months in Mae Chan district, Chiang Rai province, Thailand = การใช้ Generalized estimating equation models เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของเด็กชาวเขาและเด็กพื้นราบอายุต่ำกว่า 18 เดือนในอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย / Oranuch Nampaisam
Oranuch Nampaisam, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

338Genotypic patterns of Salmonella isolated from various sources in the chicken farms and market by using pulsed-field gel electrophoresis = รูปแบบพันธุกรรมของเชื้อซัลโมเนลล่าที่แยกได้จากแหล่งต่าง ๆ ในฟาร์มเลี้ยงไก่และตลาดด้วยวิธี Pulsed-field gel electrophoresis / Srirat Pornsuangwong
Srirat Pornsuangwong, 1960-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

339Growth curve inhibition of Entamoeba histolytica after exposure to Andrographis paniculata Nees. (whole plant), Euphorbia hirta L. (whole plant) and Lonicera japonica Thunb. (flowers and leaves) = การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อบิดอะมีบาภายหลังได้รับสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร, น้ำนมราชสีห์และสายน้ำผึ้ง / Jinda Kungvanrattanasin
Jinda Kungvanrattanasin, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

340Growth of coronavirus (229E) in L-132 cells maintained in different media / Pranee Sithisarn
Pranee Sithisarn, 1941-
Abstract  pdf

341Health education program for dietary and water intake control among urinar stone patients at Ratchaburi Hospital = โปรแกรมสุขศึกษาในการควบคุมอาหารปละน้ำดื่มของผู้ป่วยนิ่วระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลราชบุรี / Nongnuch Junklai
Nongnuch Junklai, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

342Health education program for promoting HIV/AIDS preventive behavior among Thai army recruits of Pramongkutklao hospital = โปรแกรมสุขศึกษาในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของพลทหารกองประจำการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า / Boonchoo Prampu
Boonchoo Prampu, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

343Health education program on food sanitation for street food venders in Chombueng district Ratchaburi province = โปรแกรมสุขศึกษาในการสุขาภิบาลอาหารของผู้ขายอาหารริมบาทวิถีในเขตอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี / Raksa Ramkaroon
Raksa Ramkaroon, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

344Health education program to promote self-care behavior among women with modified radical mastectomy attending at Ramathibodi Hospital = โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี / Karn Vetchakorn
Karn Vetchakorn, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

345Health information system reform for improving health center effectiveness in Sakon Nakhon province = การปฏิรูประบบสารสนเทศสาธารณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของสถานีอนามัยในจังหวัดสกลนคร / Suksamai Sompongsa
Suksamai Sompongsa, 1952-
Abstract  pdf

346Health personnel competency in development promotion of children 0-5 years in Burirum province = ความสามารถในการปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปีของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ / Charus Karakes
Charus Karakes, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

347Health promoting behaviors of Thai Muslims in Bangkok metropolitan = พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชาวไทยมุสลิม กรุงเทพมหานคร / Phajee Meewuthi
Phajee Meewuthi, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

348Health promotion capacity building team in a large industrial factory = การสร้างและพัฒนาทีมงานส่งเสริมสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ / Pachanee Suwannasri
Pachanee Suwannasri, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

349Health protecting behaviors against chemical hazards among cleaning employees = พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีอันตรายของพนักงานทำความสะอาด / Poonsup Komutpol
Poonsup Komutpol, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

350Health risk behaviors, awareness, treatment and control of hypertension among rural community people in Chachoengsao province = พฤติกรรมเสี่ยง ความตระหนัก การรักษา และการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในเขตชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา / Ronnachai Sittilerd
Ronnachai Sittilerd, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

351Health Status of foreign Migrants in Samutprakan province = สถานะสุขภาพผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติในจังหวัดสมุทรปราการ / Nunchana Udomyat
Nunchana Udomyat, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

352Healthy aging from rural thai elderly's perspectives : a case study of Northern village, Thailand = ผู้สูงอายุสุขภาพดีจากมุมมองผู้สูงอายุในชนบท : กรณีศึกษาผู้สูงอายุหมู่บ้านในภาคเหนือของประเทศไทย / Chuleekorn danyuthasilpe
Chuleekorn Danyuthasilpe, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

353Hepatitis B seroprevalence and risk behavior among garbage collectors of Bangkok metropolitan administration = ความชุกของเครื่องหมายทางน้ำเหลือง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในพนักงานเก็บขนขยะกรุงเทพมหานคร / Patcharin Sakburanaphet
Patcharin Sakburanaphet, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

354Hepatitis B virus seroprevalence and factors associated with hepatitis B virus infection among married couple in Kanchanaburi province = ความชุกทางน้ำเหลืองและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในคู่สมรสจังหวัดกาญจนบุรี / Pittaya Piroonamornpun
Pittaya Piroonamornpun, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

355Hepatitis c virus seroprevalence and risk factors among patients attending sexually transmitted diseases and aids control section, regional center 2, Saraburi = ความชุกทางน้ำเหลืองและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ เขต 2 สระบุรี / Porntip Khemnak
Porntip Khemnak, 1965-
Abstract  pdf

356Hepattis B virus vaccination acceptance among community hospital nurses : Prevalence estimates and associated characteristics = การยอมรับการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน : การประมาณความชุกและปัจจัยสัมพันธ์ / Pratin Piyanit
Pratin Piyanit, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

357Home health care analysis of community health nurses in the regional and General Hospitals in Zone No.9 : a case study of chronic patient care = การวิเคราะห์งานดูแลสุขภาพที่บ้านของพยาบาลอนามัยชุมชนในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป เขต 9 กรณีศึกษา : การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง / Yukonthorn Wangruangsatit
Yukonthorn Wangruangsatit, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

358Household hygiene practices, microbial counts, particulate matter(PM 10) and prevalence of indoor air related symptoms among children and care providers at Rajvithi home = การปฏิบัติด้านสุขลักษณะระดับครัวเรือนปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ปริมาณฝุ่น (10 ไมครอน) และความชุกของอาการที่เกี่ยวของกับอากาศภายในอาคารของเด็กและพี่เลี้ยงบ้านราชวิถี / Yuwadee Rathanakhot
Yuwadee Ratthanakhot, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

359Identification of leptin gene variants in school children with early onset obesity = การวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงของยีนเลปตินในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน / Paleerath Kongmacheep
Paleerath Kongmacheep, 1984-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

360Identification of melanocortin-4 receptor gene variants in school children with early onset obesity = การวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงของยีน Melanocortin-4 receptor ในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน / Roscharin Siriwoen
Roscharin Siriwoen, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

361Immunodot assay using partially purified leptospiral antigen in the diagnosis of human Leptospirosis = การวิเคราะห์ด้วยวิธีอิมมิวโนด็อทโดยใช้แอนติเจนที่บริสุทธิ์บางส่วนของเชื้อเลปโตสไปราสำหรับการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสในคน / Chnatip Kaiyasit
Chnatip Kaiyasit, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

362Impact of a health education program on exercise for health behavior of Bang Pakong power plant personnel in Chachoengsao province = ผลของโครงการสุขศึกษาต่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา / Chatri Prachapiphat
Chatri Prachapiphat, 1945-
Abstract  pdf

363Impact of physician-pharmacist collaboration on dyslipidemia management in type 2 diabetic patients = ผลของความร่วมมือระหว่างแพทย์และเภสัชกรในการจัดการภาวะไขมันผิดปกติในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 / Ratreerat Tangjaideeborisut
Ratreerat Tangjaideeborisut, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

364Impacts on enterprises implementing the Thai labour standard (TLS 8001-2003) = การศึกษาผลกระทบของการดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทยต่อสถานประกอบการ : มรท. 8001-2546 / Thitirat Nganchamung
Thitirat Nganchamung, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

365Improvement of biological nutrient removal performance for treating domestic wastewater using supplements : acid fermentation products of primary sludge/molasses distillery wastewater = การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยการเติมผลิตภัณฑ์หมักกรดจากตะกอนขั้นต้นหรือน้ำกากส่า / Sayan Meekaew
Sayan Meekaew, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

366Improvement of communication effeciency in half mask users = การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของผู้ใช้หน้ากากนิรภัยชนิดครื่งหน้า / Phontip Kanlahasuth
Phontip Kanlasuth, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

367Improvement of particulate air filters on Aspergillus niger disinfection by TiO2 photocatalyst = การพัฒนาแผ่นกรองอนุภาคชนิดต่าง ๆ เพื่อการกำจัด Aspergillus niger โดยการใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ / Sakda Seesophon
Sakda Seesophon, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

368Improvement of workstation for reducing muscular fatigue among female hand-weaving operators = การปรับปรุงบริเวณที่ทำงานเพื่อลดความเมื่อยล้าในผู้ประกอบอาชีพหญิงทอผ้าด้วยมือ / Chalalai Hanchenlash
Chalalai Hanchenlash, 1973-
Abstract  pdf

369Improving adherence to iron/folate supplementation during pregnancy in Cambodia / Pierre Lacerte
Lacerte, Pierre, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

370Improvment criteria for hospital meal carts to reduce risk of musculoskeletal problems = แนวทางการปรับปรุงรถเข็นอาหารในโรงพยาบาลเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเจ็บป่วยของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อของเจ้าหน้าที่ขนส่งอาหาร / Siwalee Khunapai
Siwalee Khunapai, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

371In vitro drug sensitivity of Plasmodium vivax to chloroquine using microscopic, isotopic and picogreen assays = การทดสอบความไวของเชื้อ Plasmodium vivax ต่อยา Chloroquine ในหลอดทดลอง โดยวิธีการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ วิธี Isotopic และวิธี Picogreen / Varakorn Kosaisavee
Varakorn Kosaisavee, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

372Increasing the potentiality of nurses for prevention of ventilator-associated pneumonia = การเพิ่มศักยภาพของพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ / Supanee Chuchat
Supanee Chuchat, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

373Induction of immunity to plasmodium yoelii MSP1 19 by intranasal immunization using different mucosal adjuvants = การกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อ MSP1 19 โดยการให้ผ่านทางรูจมูกร่วมกับสารกระตุ้น / Warunee Chaigamphang
Warunee Chaigamphang, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

374Influence of anaerobic digestion on ascaris suum and heavy metals in wastewater sludge = อิทธิพลของถังหมักไร้อากาศต่อพยาธิไส้เดือนหมูและโลหะหนักในกากตะกอนน้ำเสีย / Nitaya Niumpang
Nitaya Niumpang, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

375Influence of life skills and family characteristics on amphetamine users among secondary school students in Narathiwat province = ปัจจัยทักษะชีวิตและลักษณะครอบครัวต่อการใช้ยาบ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส / Wongsiri Termsrirat
Wongsiri Termsrirat, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

376Influence of parenting styles on pre-school children development in Roi Et province = อิทธิพลของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด / Chutima Ngaosusit
Chutima Ngaosusit, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

377Influencing factors on overnutrition among children in a private kindergarten, Bangkok = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการเกินในเด็กซึ่งกำลังศึกษาในโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร / Sirikunya Torugsa
Sirikunya Torugsa, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

378Integration of mathematical model (MIKE11) and geographical information system (GIS) for a prediction of water quality in the lower reach of Chao Phraya River = การผสมผสานระหว่างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพยากรณ์คุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง / Yuwadee Wongbiasajj
Yuwadee Wongbiasajj, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

379Integration of safe behavior audit and incident & injury free program for reducing incident number of contractor employees in an oil refinery company = บูรณาการการตรวจประเมินพฤติกรรมความปลอดภัยกับโปรแกรมการปลอดอุบัติการณ์และการบาดเจ็บเพื่อลดจำนวนอุบัติการณ์ในกลุ่มลูกจ้างผู้รับเหมาของโรงกลั่น / Sanong Chaobol
Sanong Chaobol, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

380Interactions between motor actions and language functions in right and left handed subjects = ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมการเคลื่อนไหวของสมองแต่ละซีกต่อการใช้ภาษาในคนที่ถนัดมือแต่ละข้าง / Sudarat Lipatarat
Sudarat Lipatarat, 1963-
Abstract  pdf

381Investigation of the papaya seed oil properties for development into edible oil = การศึกษาสมบัติของน้ำมันเมล็ดมะละกอเพื่อพัฒนาเป็นน้ำมันบริโภค / Piyawadee Sammarphet
Piyawadee Sammarphet, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

382Iron availability in rice-based meal with various animal protein sources = ธาตุเหล็กที่ใช้ประโยชน์ได้ในอาหารที่มีข้าวเป็นองค์ประกอบหลักที่เติมแหล่งโปรตีนจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ / Watoo Yongphankul
Watoo Yongphankul, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

383Isoflavones content from soy and soy products consumption among working age women = ปริมาณสารไอโซฟลาโวนที่ได้รับจากการบริโภคถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองของผู้หญงวัยทำงาน / Worrapreeya Tamwongwan
Worrapreeya Tamwongwan, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

384Job stress among polishing workers using demand-control model = การศึกษาความเครียดจากการทำงานในคนงานขัดชิ้นงานโดยใช้แบบจำลอง demand-control / Major Surasawadee Tanudsintum
Surasawadee Tanudsintum, Major, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

385Judgment for hospital's drug inventory / Paipun Phitayanon
Paipun Phitayanon
Abstract  pdf

386Junk food consumption of students in urban : Pathumwan district, Bangkok = พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำของนักเรียนวัยรุ่นในเขตเมือง / Sunisa Atthakrisna
Sunisa Atthakrisna, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

387Kinetic study of two-phase mesophilic anaerobic digestion of organic fraction municipal solid waste by using Chen-Hashimoto methane production model = การศึกษาทางจลศาสตร์ของระบบหมักไร้อากาศ แบบสองขั้นตอน ภายใต้อุณหภูมิปานกลาง โดยใช้ส่วนที่เป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากขยะชุมชน โดยใช้แบบจำลองการเกิดก๊าซมีเทนของ เชน-ฮาชิโมโตะ / Surapol Padungthon
Surapol Padungthon, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

388Knowledge, attitude and practice of food handlers and food sanitary condition in bus terminals at Bangkok mass transit authority bus zone 7 = ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของผู้สัมผัสอาหารและสภาวะสุขาภิบาลอาหารในกองเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 7 / Suthida Chongpiyawarang
Suthida Chongpiyawarang, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

389Knowledge, attitude and practice of hawkers in street food and food sanitary condition of street food in Ladkrabang Bangkok = ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้จำหน่ายอาหารริมบาทวิถี และภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร / Arpornpan Poyoung
Arpornpan Poyoung, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

390Law enforcement of police officer on criminal abortion : a case study in Bangkok Metropolitan and surrounding area = การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความผิดฐานทำให้แท้งลูกของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Amornrat Phromsuwan
Amornrat Phromsuwan, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

391Lead and nickel removal from battery industry wastewater using ground fish scales = การลดปริมาณตะกั่วและนิกเกิลจากน้ำเสียโรงงานแบตเตอรี่โดยใช้ผงเกล็ดปลา / Sangrawee Naksawas
Sangrawee Naksawas, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

392Lead distribution and its potential environmental risks derived from a battery recycling plant = การกระจายตัวของตะกั่วจากโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าและศักยภาพความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม / Naruemol Jongkolrat
Naruemol Jongkolrat, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

393Lead leachability and compressive strength of solidified battery waste sludge using calcium carbide waste and rice husk ash = การชะละลายของตะกั่วและกำลังรับแรงอัดจากการหล่อแข็งกากตะกอนของโรงงานแบตเตอรี่โดยใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์และขี้เถ้าแกลบ / Pornsuda Sirisawetvarin
Pornsuda Sirisawetvarin, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

394Lead removal efficiency by korat soil series with added fly ash = ประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วด้วยดินชุดโคราชผสมเถ้าลอย / Warangkana Srimoke
Warangkana Srimoke, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

395Lead removal from battery industry wastewater using ground egg shells = การลดปริมาณตะกั่วจากน้ำเสียโรงงานแบตเตอรี่โดยใช้ผงเปลือกไข่ / Pornsawai Praipipat
Pornsawai Praipipat, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

396Leadership, organizational climate, job empowerment, and service quality management of head nurses in regional and general hospitals in the central region = ภาวะผู้นำ บรรยากาศองค์กร การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับการบริหารงานคุณภาพบริการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในภาคกลาง / Natthakun Hnujak
Natthakun Hnujak, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

397Legal enforcement for health protection of working pregnant nurse in government hospitals = มาตรการทางกฏหมายการให้ความคุ้มครองสุขภาพพยาบาลที่ตั้งครรภ์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ / Orawan Saisawat
Orawan Saisawat, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

398Lifestyle and hypertension among hill tribe population of Mae Fah Luang district, Chiang Rai province = วิถีชีวิตและโรคความดันโลหิตสูงในประชากรชาวเขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / Yuwadee Duangtep
Yuwadee Duangtep, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

399Logistic regression approach to determine the association of litter contamination, acid administration and feed withdrawal period on Salmonella contamination in broilers = การนำสถิติวิธีโลจิสติก รีเกรสชั่น เพื่อหาความสัมพันธ์ของการปนเปื้อนในสิ่งปูรองพื้น การผสมกรดในน้ำให้ไก่กินและระยะเวลาอดอาหารก่อนจับ ต่อการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลล่าในไก่เนื้อ / Orawan Fakkham
Orawan Fakkham, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

400Management of water quality in middle and Lower Tha Chin river using mathematical model (mike 11) in coorperation with geographic information system (GIS) = การจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีนตอนกลางและตอนล่างโดยใช้แบบจอลองทางคณิตศาสตร์ (mike 11) ร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ / Sirirat Yensong
Sirirat Yensong, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

401Marital adjustment of women in the rural area of Phromphiram district, Phitsanulok province = การปรับตัวในชีวิตสมรสของสตรีในเขตชนบท อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก / Prapassorn Toopmongkol
Prapassorn Toopmongkol, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

402Mass reduction and composting performance of mixed banana and papaya peels waste by adding pig manure as an activator = การลดปริมาณมูลฝอยเปลือกกล้วยและเปลือกมะละกอและการศึกษาสมรรถภาพของกระบวนการหมักโดยการเติมมูลสุกรเพื่อเป็นสารเร่ง / Pimpilas Nuntiphon
Pimpilas Nuntiphon, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

403Maternal periodontal disease and preterm birth / Hang Thi Thu Le
Hang, Thi Thu Le, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

404Maximum loading and effects of used lubricating oil (water-miscible type) on the performance comparison between completely-mixed activated sludge processes (CMAS) and Pre-anoxic activated sludge system (Pre-anoxic as) = ภาวะบรรทุกสูงสุดและผลกระทบของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว (ชนิดละลายน้ำ) ที่มีต่อประสิทธิผลในการทำงานของระบบที่เปรียบเทียบกันระหว่างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกวนสมบูรณ์ และระบบบำบัดแบบพรีแอนนอกซิก / Jarunee Rungsin
Jarunee Rungsin, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

405Metal leachability of discarded mobile phone batteries by a modified waste extraction test = ความสามารถในการชะละลายโลหะจากแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ทิ้งแล้วด้วยวิธีทดสอบการสกัดของเสียแบบประยุกต์ / Chalermjit Maksirisombat
Chalermjit Maksirisombat, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

406Microbial air quality and infection control towards tuberculosis before and after intervention in a general hospital, Bangkok = คุณภาพอากาศทางจุลินทรีย์และการควบคุมการติดเชื้อวัณโรคก่อนและดำเนินการในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง, กรุงเทพมหานคร / Jiraporn khumsri
Jiraporn khumsri, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

407Microbial air quality and particulate matter and related illnesses among street venders in Bangkok fashion city = คุณภาพอากาศทางจุลินทรีย์ ปริมาณฝุ่น และการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องในผู้ค้าริมถนนกรุงเทพเมืองแฟชั่น / Mayurachat Mopuang
Mayurachat Mopuang, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

408Microbial air quality, biosafety practices and air quality related symptoms among laboratory personnel of governmental hospital in Bangkok : คุณภาพอากาศทางจุลินทรีย์, การปฏิบัติด้านความปลอดภัยชีวภาพและอาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศของบุคลากรในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร / Nuchanard Kiennukul
Nuchanard Kiennukul, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

409Mineralization process of acid soil mixed with food industry sludge = กระบวนการปลดปล่อยธาตุอาหารในดินกรดที่มีการเติมกากตะกอนจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / Warut Namatra
Warut Namatra, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

410Mixed vegetables as a source of calcium in rice crisps (Khaotang) = การใช้ผักผสมเป็นแหล่งของแคลเซียมในข้าวตัง / Suphanna Charoenkul
Suphanna Charoenkul, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

411Modification of lunch menus in a Thai children can do it school, Muang district, Nakhonratchasima province, Thailand = การปรับปรุงคุณค่าอาหารกลางวันในโรงเรียนเด็กไทยทำได้ เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย / Sujitra Sumonnork
Sujitra Sumonnork, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

412Modification of the existing slaughterhouse wastewater treatment plant for biological nutrient removal = การดัดแปลงระบบน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เพื่อบำบัดธาตุอาหารด้วยวิธีทางชีวภาพ / Nuch Khuhasawan
Nuch Khuhasawan, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

413Multilevel logistic regression in studying factors affecting HIV risk behaviors in vocational students in Thailand = การถดถอยลอจิสติกหลายระดับเพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในนักเรียนอาชีวศึกษา ประเทศไทย / Sarika Pattanasin
Sarika Pattanasin, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

414Municipal readiness for legal enforcement of the public health ministerial regulation on infectious waste disposal B.E.2545 : a case study in northeastern municipality = ความพร้อมของเทศบาลต่อการบังคับใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 กรณีศึกษา : เทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Sugunya Sangtunshai
Sugunya Sangtunshai, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

415Nickel recovery from electroplating sludge by using bioleaching of Thiobacillus ferrooxidans in batch reactor = การนำนิคเกิลจากสลัดจ์โรงงานชุบโลหะโดยกระบวนการไบโอลิชชิ่งของ Thiobacillus ferrooxidans ในถังปฏิกรณ์เติมอากาศแบบทีละเทกลับมาใช้ใหม่ / Nuchanad Aroonjarattham
Nuchanad Aroonjarattham, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

416Noise control efficiency of fiberboard made from oil palm frond = ประสิทธิภาพในการควบคุมเสียงของแผ่นใยไม้อัดซึ่งทำจากก้านใบปาล์มน้ำมัน / Tanasri Sihabut
Tanasri Sihabut, 1972-
Abstract  pdf

417Nosocomial pneumonia among intubated patients in Trat Hospital = ปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจในโรงพยาบาลตราด / Salisa Wisutthipate
Salisa Wisutthipate, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

418Nursing ethical guideline in caring of terminal cancer patients = แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายให้สอดคล้องกับจริยธรรมการพยาบาล / Unchittha Tipayavongvijit
Unchittha Tipayavongvijit, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

419Nursing practice to protect rights of sexually abused children and women in Bangkok Metropolitan Administration Hospitals = การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในโรงพยาบาลสังกัด / Kantana Tangmanustrong
Kantana Tangmanustrong, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

420Nursing supervisory development of after hours nurse supervisors, Nursing Division, National Cancer Institute, Department of Medical Services, Thailand, 2005 = การพัฒนางานนิเทศทางการพยาบาลของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ กลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ประเทศไทย พ.ศ. 2548 / Alisa Chuangaroon
Alisa Chuangaroon, 1960-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

421Observational learning by modeling on dental health care behaviors among primary school students in Khoksrisupan district, Sakonnakhon province = กระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร / Chakkrit Ponrachom
Chakkrit Ponrachom, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

422Occupational and work-related accident and illness cost among rubber tappers = การศึกษาต้นทุนอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงานและที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพกรีดยางพารา / Porntip Chaonasuan
Porntip Chaonasuan, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

423Occupational contact dermatitis from exposure to fiberglass = โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสไฟเบอร์กลาส / Kritsana Pasawate
Kritsana Pasawate, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

424Occupational stress and health status among traffic policemen in Samutprakarn province, Thailand = ความเครียดจากการทำงานกับภาวะสุขภาพของตำรวจจราจรในจังหวัดสมุทรปราการ / Suparat Jirapattarasakul
Suparat Jirapattarasakul, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

425Operational effectiveness of governmental primary care units under the universal coverage health insurance policy in Samutprakarn province = ประสิทธิผลการดำเนินงานศูนย์สุขภาพชุมชนภาครัฐ ภายใต้นโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดสมุทรปราการ / Jiraporn Pomin
Jiraporn Pomin, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

426Optimal cut-off points of body mass index and waist circumference for identifying cardiovascular disease risk factors in urban Thai population = จุดตัดที่เหมาะสมของดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวสำหรับแสดงปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มประชากรไทยที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง / Thanakit Thanatadthanakul
Thanakit Thanatadthanakul, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

427Optimal water sample preparation for recovery of Legionella pneumophila = การเตรียมตัวอย่างน้ำที่เหมาะสมในการตรวจหา Legionella pneumophila / Kanokwan Jomkumsing
Kanokwan Jomkumsing, 1976-
Abstract  pdf

428Optimum conditions for removal of bisphenol a by Hapalosiphon hibernicus = การกำจัดการบิสฟีนอลเอโดยสาหร่ายแฮพพาโลไซฟอน ไฮเปอร์นิคัส / Thitiporn Pitakamonpan
Thitiporn Pitakamonpan, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

429Optimum conditions of cadmium and zinc removal by Hapalosiphon hibernicus = สภาวะที่เหมาะสมของการกำจัดแคดเมียมและสังกะสีโดยใช้ไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon hibernicus / Jirawan Torit
Jirawan Torit, 1984-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

430Organizational citizenship behavior and job satisfaction of the personnel at Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital = พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ และความพึงพอใจในงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / Warunee Dityen
Warunee Dityen, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

431Organizational climate and quality of working life for personnel towards Bangpakok Hospital Group = บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก / Nattapong Kuasir
Nattapong Kuasiri, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

432Parent-adolescent daughter communication about sexuality = การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างพ่อแม่และลูกสาววัยรุ่น / Supit Siriarunrat
Supit Siriarunrat, 1962-
Abstract  pdf

433Participatory learning program for aedes aegypti larva control among household representatives in Khlongsan district Bangkok = โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการควบคุมลูกน้ำยุงลายของตัวแทนครัวเรือน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร / Sauwakon Pattharasikarin
Sauwakon Pattharasikarin, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

434Participatory learning to solve dengue haemorrhagic fever in Ban Korang, Bangteay sub-district, Sampran district, Nakornpathom province = กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกบ้านคอราง หมู่ที่ 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / Sukanya Puangdownreong
Sukanya Puangdownreong, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

435Particle size effects of rice husk ash and waste sludge on compressive strength and leachability of solidified battery waste sludge = ผลกระทบของขนาดอนุภาคขี้เถ้าแกลบและกากตะกอนของเสียจากโรงงานแบตเตอร์รี่ต่อกำลังรับแรงอัดและการชะละลายของแท่งหล่อแข็ง / Nakarin Trongjit
Nakarin Trongjit, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

436Patient rights protection by using compulsory licensing : a case study for accessing to Efavirenz in Access to Care Program = การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยโดยมาตรการบังคับใช้สิทธิ : กรณีศึกษาการเข้าถึงยา Efavirenz ในโครงการ Access to Care / Raksaworn Jaisa-ard
Raksaworn Jaisa-ard, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

437PCR identification and antimicrobial susceptibility studies of Clostridium perfringens isolated from human and animal feces and other environmental samples = การตรวจพิสูจน์เชื้อคลอสตริเดียม เปอร์ฟริงเจนส์ที่แยกจากอุจจาระคนและสัตว์และจากสิ่งแวดล้อมโดยวิธีพีซีอาร์ และการศึกษาความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ / Wiriya Matra
Wiriya Matra, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

438People practicing according to public health Act, B.E. 2535 in Amphur Ra Ngae, Narathiwat Province, Thailand = การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของประชาชนในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส / Charnchai Poowong
Charnchai Poowong, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

439Perceived occupational health hazards, organizational climate, and turnover intention among nurses : a case study in a hospital under the Thai Red Cross = การรับรู้สิ่งคุกคามด้านสุขภาพจากการทำงาน บรรยากาศองค์การ และความตั้งใจในการลาออกหรือโอนย้ายงานของพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสังกัดสภากาชาดไทย / Jiranun Ponmafuang
Jiranun Ponmafuang, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

440Perceived self-efficacy, social support and factors related self-care behavior of adolescents with type 1 diabetes mellitus = ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเอง การสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการดูแลตนเองของวัยรุ่นที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 / Nupawee Narit
Nupawee Narit, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

441Perception of illness and health promoting behavior of the elderly under the universal coverage program, Buriram province = การรับรู้ความเจ็บป่วยและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดบุรีรัมย์ / Sukanya Phoolphoklang
Sukanya Phoolphoklang, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

442Performance effectiveness of dental nurse in primary care unit in the North-Eastern part of Thailand = ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในศูนย์ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Saowaluk Wijaranaphiti
Saowaluk Wijaranaphiti, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

443Performance effectiveness of head nurses working in hospitals under the jurisdiction of the Royal Thai Army = ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก / Sureporn Potjanasitt
Sureporn Potjanasitt, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

444Performance of plastic and terracotta reactors for food waste composting = สมรรถนะของถังพลาสติกและกระเบื้องดินเผาสำหรับหมักขยะเศษอาหาร / Varangrut Phokaew
Varangrut Phokaew, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

445Performance of post mortem inquests on the corpses of Muslims in accordance with Islamic law = วิธีการชันสูตรพลิกศพมุสลิมที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติอิสลาม / Jitlada Waiyasil
Jitlada Waiyasil, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

446Performance of upflow anaerobic sludge blanket treatment of coconut milk wastewater with hydraulic retention times = สมรรถนะการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานกะทิด้วยระบบชั้นตะกอนแบบไหลขึ้นที่ระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียต่างกัน / Neeranart Naksagul
Neeranart Naksagul, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

447Performance of upflow sludge bed filter for noodle soup wastewater treatment with different hydraulic retention times = สมรรถนะระบบชั้นตะกอนแบบไหลขึ้นชนิดมีตัวกลางในการบำบัดน้ำเสียจากน้ำต้มก๋วยเตี๋ยวที่ระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียแตกต่างกัน / Sutasinee Ungsoongnern
Sutasinee Ungsoongnern, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

448Pesticide exposure and its effect on blood cholinesterase enzyme = การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับเอ็นซัยม์ โฆลีนเอสเทอเรสในเลือดของคนงานที่สัมผัสกับยาฆ่าแมลง / Darunee Mittraree
Darunee Mittraree, 1942-
Abstract  pdf

449Photodegradation for formaldehyde removal by adding titanium dioxide in acrylic paint : a study in static air chambers = การสลายด้วยแสงของฟอร์มัลดีไฮด์โดยใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ที่ผสมลงในสีอะครีลิก : ศึกษาในตู้อากาศแบบสถิตย์ / Narut Sahanavin
Narut Sahanavin, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

450Physical activity of the older adults in Bangkok = กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร / Wee Poolsawat
Wee Poolsawat, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

451Phytoremediation of bisphenol A by Dracaena sanderina = การกำจัดบิสฟีนอล เอ โดยใช้ต้นกวนอิม / Weerayuth Siriratruengsuk
Weerayuth Siriratruengsuk, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

452Phytoremediation of cadmium by selected leguminous plants from hydroponic culture = การบำบัดแคดเมียมในพืชตระกูลฝักที่คัดเลือกภายใต้การเลี้ยงโดยใช้สารละลายอาหาร / Daungrat Suekhum
Daungrat Suekhum, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

453Phytotoxic assessment of a co-compost from different ratios of residue from the sweetener industry and food waste = การประเมินความเป็นพิษต่อพืชของปุ๋ยหมักร่วมที่ผลิตจากกากของเสียจากโรงงานผลิตสารให้ความหวานและเศษอาหารที่อัตราส่วนแตกต่างกัน / Wissanupong Kliengchauy
Wissanupong Kliengchauy, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

454Piggery wastewater treatment using an integration of anaerobic filters and constructed wetlands = การใช้ระบบผสมผสานระหว่างถังกรองไร้อากาศและบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร / Kannaporn Ruenpanich
Kannaporn Ruenpanich, 1976-
Abstract  pdf

455Plasmodium falciparum : mitochondrial oxygen uptake in asexual and sexual blood stages = การใช้ออกซิเจนของเชื้อมาลาเรียฟาลซิพารั่มในระยะไร้เพศและมีเพศ / Dockbou Burat
Dockbou Burat, 1967-
Abstract  pdf

456Policy formulating health promoting school model and its implementation in Thailand = รูปแบบการกำหนดนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทยและการนำไปปฏิบัติ / Srisuda Surakiat
Srisuda Surakiat, 1958-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

457Post-transfusion hepatitis in Siriraj Hospital / Kakanang Naksawasdi
Kakanang Naksawasdi
Abstract  pdf

458Potential impacts of heavy metals from the paper sludge-derived flowerpot = ผลกระทบของโลหะหนักจากกระถางที่ผลิตจากกากตะกอนเยื่อกระดาษ / Nalinee Wachiranugul
Nalinee Wachiranugul, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

459Practice and nutrient intake for weight reduction during the last 3 days prior to the competition in Thai boxers = การปฏิบัติตัวและการบริโภคอาหารเพื่อการลดน้ำหนักของนักมวยไทยอาชีพในช่วง 3 วันสุดท้ายก่อนการแข่งขัน / Punnee Sangperm
Punnee Sangperm, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

460Predation of adult cybister limbatus fabricius on larvae and pupae of aedes aegypti (L.) and culex quinquefasciatus say = ความสามารถของแมลงตับเต่าตัวเต็มวัยในการกินลูกน้ำและตัวโม่งของยุงลายและยุงรำคาญ / Jaramporn Yukalang
Jaramporn Yukalang, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

461Predicting traffic noise model for predicting traffic noise model of Chalong-Rat expressway = แบบจำลองเสียงรบกวนสำหรับทำนายเสียงจากการจราจรของทางพิเศษฉลองรัช / Ratthapol Sillaparassamee
Ratthapol Sillaparassamee, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

462Prediction of birth weight from maternal anthropometric measurement since the 24 week of pregnancy = การทำนายน้ำหนักแรกเกิดของทารกจากรูปร่างของมารดาที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ขึ้นไปศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลวชิรพยาบาล / Boonsri Kittichotpanich
Boonsri Kittichotpanich, 1952-
Abstract  pdf

463Prediction of birth weight from measurement of symphysis fundal height and anthropometric measurement at term gestation in Ramathibodi hospital = การทำนายน้ำหนักทารกแรกเกิดโดยใช้การวัดระดับความสูงของยอดมดลูกและรูปร่างของมารดาที่มีอายุครรภ์ครบกำหนดในโรงพยาบาลรามาธิบดี / Jinda Pooprasat
Jinda Pooprasat, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

464Preparation and training of manual for hazard identification and risk assessment in small liquefied petroleum gas packing factories = การจัดเตรียมและอบรมคู่มือการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงสำหรับโรงงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดเล็ก / Piyaporn Thiencharoen
Piyaporn Thiencharoen, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

465Prevalence and associated factors of microalbuminuria in Thai type 2 diabetic patients = ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับไมโครแอลบูมินูเรียในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 คนไทย / Sirima Mongkolsomlit
Sirima Mongkolsomlit
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

466Prevalence and factors affecting job strain among workers in an electronic factory = ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อความล้าจากการทำงานของคนงานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ / Jirachai Jirachewee
Jirachai Jirachewee, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

467Prevalence and intensity of helminth and protozoa in swine feces from municipal abattoirs in the central region of Thailand = ความชุกและความรุนแรงของหนอนพยาธิและโปรโตซัวในมูลสุกรจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ในเขตภาคกลางของประเทศไทย / Sutida Punstitwong
Sutida Punstitwong, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

468Prevalence and risk factors for overweight among school children in urban areas, Pichit province = ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะน้ำหนักเกินในเด็กวัยเรียนเขตเมือง จังหวัดพิจิตร / Pimpapisa Pichayasakulkarn
Pimpapisa Pichayasakulkarn, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

469Prevalence and risk factors of unintentional home injury in preschool children, Roi Et province = ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจที่เกิดขึ้นในบ้านของเด็กก่อนวัยเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด / Teera Sirisamutr
Teera Sirisamutr, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

470Prevalence of Tembusu virus from field-caught and experimental infection of culex spp. = ความชุกชุมของไวรัส Tembusu ในยุงรำคาญและการทดสอบการติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการ / Tummanit Nitkumhan
Tummanit Nitkumhan, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

471Prevalence of the metabolic syndrome using the NCEP ATPIII, WHO and IDF definitions in personnel in the cardiovascular health program at the electricity generating authority of Thailand = ความชุกของภาวะเมตตาบอลิกชินโดรมโดยใช้ความหมายของ NCEP, IDF และ WHO ในผู้เข้าร่วมโครงการโรคหัวใจแลหลอดเลือดของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / Kanuengnit Srisala
Kanuengnit Srisala, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

472Prevalence of virulence factors producing strains of helicobacter pylori and their association to peptic ulcer in patients at Rajavithi hospital = ความชุกของ Helicobacter pylori ที่มีปัจจัยก่อความรุนแรงของโรคและความสัมพันธ์กับการเกิดแผลในทางเดินอาหารในผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถี / Sansanee Tanjatham
Sansanee Tanjatham, 1955-
Abstract  pdf

473Preventive health behavior regarding acute respiratory tract infections among caregivers of children of age 0-5 years at Queen Sirikit National Institute of Child Health = พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจของผู้ดูแลเด็กป่วยที่มีอายุ 0-5 ปี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี / Suraphong Leaungwutiwong
Suraphong Leaungwutiwong, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

474Professional nurse competency in the Universal Coverage Health Insurance in Health Centers, the Health Department, Bangkok Metropolitan Administration = สมรรถนะในการปฏิบัติงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร / Suni Kolsatayasmit
Suni Kolsatayasmit, 1957-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

475Program development on prevention skills against sexual assault among school aged children in Maung district, Uttaradit province = โปรแกรมสร้างเสริมทักษะการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศของเด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ / Sutida Klatthong
Sutida Klatthong, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

476Promotion of fruit consumption for substitution of snack among school children, grade 5 in Bangkok Municipality = การส่งเสริมการบริโภคผลไม้ทดแทนขนมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร / Rapeephun Katesira
Rapeephun Katesira, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

477Protozoa in public swimming pools, inner zone, Bangkok = โปรโตซัวในสระว่ายน้ำสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้นใน / Khuanrudee Chaimongkol
Khuanrudee Chaimongkol, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

478Psychological self-care, social support, and mental health status of high school students, Bangkok Metropolis = การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต การสนับสนุนทางสังคม กับสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร / Panthip Chantarachote
Panthip Chantarachote, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

479Quality of life before and after open-heart operations = คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจ / Pranee Tongsai
Pranee Tongsai, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

480Quality of life of stroke survivors : a 3-month follow-up study = คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า 3 เดือน / Sangkaew Rachpukdee
Sangkaew Rachpukdee, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

481Quality of life of the early retired government officers in Nonthaburi province during 2000-2002 = คุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด พ.ศ. 2543-2545 จังหวัดนนทบุรี / Udomlux Pasapun
Udomlux Pasapun, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

482Quality of Work Life of health professions of His Majesty Queen Sirikit Hospital Naval Medical Department = คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติงานใน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ / Sakdawut Thongthitcharoen
Sakdawut Thongthitcharoen, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

483Quality of work life of laboratory personnel in Siriraj Hospital = คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศิริราช / Korawan Printarakul
Korawan Printarakul, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

484Quality of work life of the provincial health personnel in the Northeast of Thailand = คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / Chaiyong Khamrat
Chaiyong Khamrat, 1947-
Abstract  pdf

485Quality of working life of health personnel in primary care unit in region 6 = คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน ในเขต 6 / Auamduan Siramahamongko
Auamduan Siramahamongkol, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

486Rama-EGAT heart score validity among acute coronary syndromes patients in Siriraj Hospital = การทดสอบความแม่นยำของแบบประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ Rama-EGAT heart score ในผู้ป่วย acute coronary syndrome โรงพยาบาลศิริราช / Pattanaporn Supina
Pattanaporn Supina, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

487Rapid detection of pathogenic leptospira in environmental water samples by duplex polymerase chain reaction = การตรวจหาเชื้อเลปโตสไปร่าสายพันธุ์ก่อโรคอย่างรวดเร็วในตัวอย่างน้ำสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีดูเพล็ก-พีซีอาร์ / Chanchai Thipsuk
Chanchai Thipsuk, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

488Rapid detection of pathogenic leptospira in serum samples by duplex-PCR and hybridization using two synthetic DNA probes = การตรวจหาเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ก่อโรคอย่างรวดเร็วในตัวอย่างซีรัมด้วยวิธีดูเพล็ก-พีซีอาร์และการไฮบริไดเซชันด้วยโพรบที่สังเคราะห์ 2 ชนิด / Suppalak Yesaeng
Suppalak Yesaeng, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

489Rapid detection of rotavirus in shellfish by Nested Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction = การตรวจไวรัสโรตาในหอยอย่างรวดเร็วโดยวิธี Nested Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction / Khurawan Kumkrong
Khurawan Kumkrong, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

490Readiness and participation in nursing quality assurance of registered nurses in a Hospital under Department of Medical Service, Bangkok Metropolitan Administration = ความพร้อมและการปฏิบัติการประกันคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร / Chutchanun Thongthai
Chutchanun Thongthai, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

491Recidivism in violence among delinquent Thai juveniles : geographic situation and risk factor analysis = การกระทำผิดซ้ำในคดีรุนแรงของเด็กและเยาวชนไทย : การวิเคราะห์สถานการณ์เชิงภูมิศาสตร์และปัจจัยเสี่ยง / Supaporn Upalabat
Supaporn Upalabat, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

492Reduction of Ascaris Suum eggs in lettuce and coriander by using tap water = การลดการปนเปื้อนไข่พยาธิไส้เดือนในผักกาดหอมและผักชีด้วยน้ำประปา / Kanchan Chutaprayoonsak
Kanchan Chutaprayoonsak, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

493Reduction of chrome leather waste and isolation of valuable protein product and chromium by enzymatic treatment = การลดปริมาณเศษหนังที่ผ่านการฟอกโครมและการแยกโปรตีนและโครเมียมออกจากเศษหนังโดยใช้เอนไซม์ / Jittima Khorungkul
Jittima Khorungkul, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

494Relationship between administrative factors and effectiveness of health promotion services of health centers in Nakhon Pathom province = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารงานกับผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของสถานีอนามัยในจังหวัดนครปฐม / Pranee Tungcharuwatanachai
Pranee Tungcharuwatanachai, 1959-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

495Relationship between body size and severity of dengue hemorrhagic fever among children aged 0-14 years = ขนาดรูปร่างกับการเกิดโรคไข้เลือดออกรุนแรงในเด็ก 0-14 ปี / Noparat Mongkalangoon
Noparat Mongkalangoon, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

496Relationship between colonization of benthic macroinvertebrates on artficial substrates and water quality in the Chao Phraya River ความสัมพันธ์ระหว่างการเกาะอาศัยของสัตว์หน้าดินไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่บนที่เกาะอาศัยจำลองกับคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา / Kittikand Tanrattanawong
Kittikand Tanrattanawong, 1979-
Abstract  pdf

497Relationship between dietary calcium intake, exercise and bone mineral density in the first five postmenopausal years in Thai women = ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารประเภทแคลเซียมและการออกกำลังกายที่มีผลต่อความหนาแน่นของเนื้อกระดูกในสตรีไทยที่มีระยะเวลาของการหมดประจำเดือน 1-5 ปี / Jaruwan Phaitrakoon
Jaruwan Phaitrakoon, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

498Relationship between industrial noise level and community subjective response = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเสียงรบกวนจากโรงงานอุตสาหกรรมกับการตอบสนองของประชาชนในชุมชน / Chamnong Thanapop
Chamnong Thanapop, 1973-
Abstract  pdf

499Relationship between menopausal perception, adaptation, and sexual life of andropausal men in Bangkok metropolitan = ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของหญิงวัยหมดประจำเดือน การปรับตัวกับชีวิตเพศของชายวัยทองในกรุงเทพมหานคร / Churairat Krajangsawasdi
Churairat Krajangsawasdi, 1959-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

500Relationship between selected factors and blood pressure among crew at the Port Authority of Thailand = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรและความดันโลหิตของพนักงานเดินเรือการท่าเรือแห่งประเทศไทย / Wanna Snongdech
Wanna Snongdech, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

501Relationship between weight gain and lipid profile among female employees of the Government Saving Bank = ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวเพิ่มกับไขมันในเลือดของพนักงานหญิงธนาคารออมสิน / Thaveesub Suakrai
Thaveesub Suakrai, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

502Relationship of coping behaviors, social support and family well-being of family with stroke patients = ความสัมพันธ์ของการเผชิญปัญหาการสนับสนุนทางสังคมกับความผาสุกในครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / Wasinee Charnsri
Wasinee Charnsri, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

503Relationships between caffeine consumption, calcium intake and the risk of osteoporosis among Thai women during the first five menopausal years = ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคคาเฟอีนและแคลเซียมกับความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนในหญิงไทยที่หมดประจำเดือนมาแล้ว 1-5 ปี / Ni-orn Chaiyanit
Ni-orn Chaiyanit. 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

504Relationships between health behaviors and physiological risk factors of cardiovascular disease in post-menopausal women = ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงทางสรีรวิทยาต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน / Chalada Palodom
Chalada Palodom, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

505Relationships between personal characteristics emotional quotient job satisfaction and professional nurses' ability in primary care units Region 2 = ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ์ ความพึงพอใจในงานกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชนเขต 2 / Pornpimon Taweerat
Pornpimon Taweerat, 1958-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

506Relationships between personal factors, spiritual well-being, and sexual risk behaviors of vocational students in Bangkok = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความผาสุกทางจิตวิญญาณกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาสตรีแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร / Chanida Mattavangkul
Chanida Mattavangkul, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

507Removal efficiency of humic acid in raw water by using potassium permanganate and alum in coagulation = การลดปริมาณกรดฮิวมิคในน้ำดิบโดยใช้ด่างทับทิมและสารส้มในกระบวนการตกตะกอน / Kulwarang Suwanasri
Kulwarang Suwanasri, 1974
Abstract  pdf

508Removal of ammonia-nitrogen from a recirculation system using immovilization of nitrifying bacteria into PVA (Polyvinyl Alcohol) = การกำจัดแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ำเสียจากระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนโดยการใช้เม็ดบีด (bead) ที่ได้ทำการตรึงไนตริฟายอิงแบคทีเรียด้วยโพลิไวนิลแอลกอฮอล / Phayan Tansakul
Phayan Tansakul, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

509Removal of an offensive odor from wastewater treatment plant by using biofilter treatment = ระบบการกำจัดกลิ่นจากระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการกรองแบบชีวภาพ / Ornouma Suksess
Ornouma Suksess, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

510Removal of bisphenol a by chlorella vulgaris var. vulgaris and hapalosiphon hibernicus = การกำจัดสารบิสฟีนอลเอโดยสาหร่าย Chlorella vulgaris var. vulgaris และสาหร่าย Hapalosiphon hibernicus / Piyavadee Srivichai
Piyavadee Srivichai, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

511Removal of bisphenol A by sawdust bottom ASH = การกำจัดบิสฟีนอล เอ โดยเถ้าหนักขี้เลื่อย / Winita Talawal
Winita Talawal, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

512Removal of bisphenol a in synthetic solution and hazardous landfill leachate by normal and acclimatized hapalosiphon hibernicus = การกำจัดบิสฟีนอลเอในสารละลายสังเคราะห์และน้ำชะมูลฝอยอันตรายโดยเซลล์ปกติและเซลล์ปรับสภาพของสาหร่ายแฮพพาโลไซฟอนไฮเปอร์นิคัส / Wachiraporn Kumyoung
Wachiraporn Kumyoung, 1984-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

513Removal of chlorella sp. in treated synthetic swine wastewater by moina macrocopa = การใช้ไรแดงกำจัดสาหร่ายคลอเรลล่าในน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร / Ratana Asawasinsopon
Ratana Asawasinsopon, 1976-
Abstract  pdf

514Removal of Chlorella sp.. in treated septage by Moina macrocopa = การใช้ไรแดงกำจัดสาหร่ายคลอเรลล่าในน้ำทิ้งสิ่งปฏิกูล / Lunchakorn Prathumratana
Lunchakorn Prathumratana, 1978-
Abstract  pdf

515Removal of chromium from chrome tanning wastewater by electrochemical precipitation = การกำจัดโครเมียมจากน้ำเสียฟอกโครมโดยการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าเคมี / Chavinthorn Maiyapakdee
Chavinthorn Maiyapakdee, 1978-
Abstract  pdf

516Removal of color from synthetic reactive dye solution by using treated flute reed in a fixed bed column = การกำจัดสีจากสารละลายสีรีแอคทีฟสังเคราะห์โดยใช้หญ้าแขมปรับสภาพในระบบคอลัมน์ / Kannika Tipprasertsin
Kannika Tipprasertsin, 1977-
Abstract  pdf

517Reproductive health status and reproductive health care behavior of female adolescent in overpopulated communities in the Bangkok Metropolis = สภาวะสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรีวัยรุ่นในชุมชนแออัดเขตกรุงเทพมหานคร / Chantima Charanasri
Chantima Charanasri, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

518Resource and budget allocation for health promotion and disease prevention programmes based on health need in Lamphun = การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยใช้ความจำเป็นทางสุขภาพเป็นบรรทัดฐาน จังหวัดลำพูน / Prakai Chaikhiawkaew
Prakai Chaikhiawkaew, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

519Responses to tobacco control policy and measures of the official in accordance with the tobacco control laws, Chonburi province = การตอบสนองต่อนโยบายและมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในจังหวัดชลบุรี / Penpak Chantasorn
Penpak Chantasorn, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

520Reuse of steel furnace slag for interlocking concrete paving blocks = การนำของเสียประเภทตะกรันเตาหลอมเหล็กมาใช้ประโยชน์ในการทำบล็อคประสานปูพื้น / Chatrada Tapasa
Chatrada Tapasa, 1974-
Abstract  pdf

521Reusing electric ARC furnace dust as reductant to remove chromium ions from electroplating wastewater = การนำฝุ่นจากเตาอาร์กไฟฟ้ากลับมาใช้เป็นรีดักแทนท์เพื่อกำจัดโครเมียมออกจากน้ำเสียกระบวนการชุบโลหะ / Darika Pansuk
Darika Pansuk, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

522Right to claim for medical compensation of employee according to the social security act B.E. 2533 in Samutprakarn province = การใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนทางการแพทย์ตรมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ของผู้ประกันตนในจังหวัดสมุทรปราการ / Sumalee Punyakam
Sumalee Punyakam, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

523Risk behaviours for AIDS among adolescents in Sathorn district Bangkok Metropolis = พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ของวัยรุ่นเขตสาธรกรุงเทพมหานคร / Prathum Chaladkijsirikul
Prathum Chaladkijsirikul, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

524Risk evaluation of perchloroethylene exposure among dry-cleaning workers in Thailand = การประเมินความเสี่ยงการสัมผัสสารเปอร์คลอโรเอธิลีนของพนักงานซักแห้งในประเทศไทย / Budtree Thepthong
Budtree Thepthong, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

525Risk evaluation of reusable medical gloves in hospital setting = การประเมินความเสี่ยงเมื่อนำถุงมือยางทางการแพทย์มาใช้งานซ้ำในโรงพยาบาล / Phensri Phaosup
Phensri Phaosup, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

526Risk evaluation of toluene exposure : case study in paint factory = การประเมินความเสี่ยงในกลุ่มพนักงานที่สัมผัสสารโทลูอีนในอุตสาหกรรมผลิตสี / Mana Hasamah
Mana Hasamah, 1967-
Abstract  pdf

527Risk factors of mortality associated with motor vehicle accidents in Saraburi province / Nilarat Premmanisakul
Nilarat Premmanisakul, 1966-
Abstract  pdf

528Risk factors of multidrug resistant Acinetobacter baumannii nosocomial infection in Siriraj Hospital = ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อดื้อยา Acinetobacter baumannii ในโรงพยาบาลศิริราช / Kunlayanee Surasarang
Kunlayanee Surasarang, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

529Risk factors of multidrug-resistant Acinetobacter Baumannii infection in intubated patients in Nakhon Pathom Hospital = ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อดื้อยา Acinetobacter Baumannii ในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจโรงพยาบาลนครปฐม / Patthana Lersaksombat
Patthana Lersaksombat, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

530Risk factors, prevention and control performance of dengue haemorrhagic fever : a comparative study between districts with the highest and the lowesr incidences in Pathum Thani province = ปัจจัยเสี่ยง, การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก : เปรียบเทียบระหว่างอำเภที่มีอัตราป่วยสูงสุดและต่ำสุด จังหวัดปทุมธานี / Sakesun Sawasdee
Sakesun Sawasdee, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

531Role performance of professional nurses in relation to nursing quality development strategy = การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล / Prinyachat Premasawad
Prinyachat Premasawad, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

532Safer sex practices of male vocational students in Nakhon Pathom province = พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดนครปฐม / Napatsawan Watronachai
Napatsawan Watronachai, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

533Safety management intervention program for primary school in Nakhonratchasima educational service area office 5 :case study for Nongkratum school and Tangta school = การดำเนินโครงการบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 : กรณีศึกษาโรงเรียนหนองกระทุ่มแบะโรงเรียนต่างตา / Kiattisak Batsungnoen
Kiattisak Batsungnoen, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

534Sanitary conditions and bacteriological quality of ice in ice plants, Bangkok Metropolitan = สภาวะสุขาภิบาลและคุณภาพทางด้านแบคทีเรียของน้ำแข็งในโรงน้ำแข็ง เขตกรุงเทพมหานคร / Prasert Makkaew
Prasert Makkaew, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

535Satisfaction of universal health care coverage scheme customer and general customer towards OPD services in university hospital = ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประกันสุขภาพถ้วนหน้าและผู้ใช้บริการทั่วไปต่อแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย / Chantana Sovat
Chantana Sovat, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

536Schick test survey in preschoolers age 1-5 years Din Daeng Housing Project no. 6001-6003, Bangkok 1982 / by Chusri Wongkruawan
Chusri Wongkruawan
Abstract  pdf

537Selected factors related to self-care behaviors of essential hypertension patients : Mahosot Hospital Vientiane Municipality, People Democratic Republic of Laos = ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุโรงพยาบาลมโหสด กำแพงนครเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Vone Keomany
Vone Keomany, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

538Self massage for stress reduction among workers in Ao Udom Hospital, Siracha, Chonburi = การนวดตนเองเพื่อลดความเครียดในบุคลากรโรงพยาบาลอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / Suchada Chinaworapong
Suchada Chinaworapong, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

539Self-discipline and factors related to over-nutritional status of school children = ความมีวินัยในตนเองและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน / Wasoontara Ratanopas
Wasoontara Ratanopas, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

540Self-efficacy and social support as related to psychological self-care among secondary school students, Bangkok Metropolis = ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในตนเองและการสนับสนุนทางสังคมกับการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเขตกรุงเทพมหานคร / Sangduen Tangtongkam
Sangduen Tangtongkam, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

541Self-esteem and factors related to obesity among school children, Bangkok = ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนชั้นประถมศึกษา, กรุงเทพมหานคร / Noppawan Buakong
Noppawan Buakong, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

542Self-esteem of the elderly in rural areas of Nakhon Sawan province = ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในเขตชนบท จังหวัดนครสวรรค์ / Arunsiri Makapat
Arunsiri Makapat, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

543Self-medication among Myanmar villagers / Aung Myint
Aung Myint, 1953-
Abstract  pdf

544Sero-epidemiological study of hepatitis c virus and human immunodeficiency virus infections among selected groups of skin disease patients = วิทยาการระบาดทางน้ำเหลืองของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีและการติดเชื้อไวรัสเอดส์ในผู้ป่วยโรคผิวหนังที่คัดสรร / Somjai Chantavoraluk
Somjai Chantavoraluk, 1962-
Abstract  pdf

545Seroprevalence of borna disease virus in sexually-transmitted disease patients and injecting drug users = ความชุกทางน้ำเหลืองของไวรัสบอร์นาดิซิสในผู้ป่วยกามโรคและผู้ใช้ยาเสพย์ติดชนิดฉีด / Ruangchai Loket
Ruangchai Loket, 1963-
Abstract  pdf

546Seroprevalence of Helicobacter pylori among family members of H.pylori positive and negative patients = ความชุกทางน้ำเหลืองของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร ในสมาชิกครอบครัวของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อและไม่มีการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร / Arbkanok Tongtham
Arbkhanok Tongtham, 1971
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

547Sexual behaviors and HIV infection among pregnant hilltribe women in Northern Thailand = พฤติกรรมทางเพศและการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้หญิงชาวเขาที่ตั้งครรภ์ในภาคเหนือประเทศไทย / Tawatchai Keereekamsuk
Tawatchai Keereekamsuk, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

548Sexual self-schema, perceived sexual self-efficacy and sexual behaviors among female adolescents living in communities in Bangkok metropolitan = ความนึกคิดทางเพศการรับรู้สมรรถนะของตนเองในด้านเพศและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นหญิงในชุมชนแออัดเขตกรุงเทพมหานคร / Rakchanoke Kotcharoen
Rakchanoke Kotcharoen, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

549Shortening the operating cycle of an anaerobic sequencing batch reactor (AnA2/O2SBR) in the organic and nutrient removal from hospital wastewater = การลดช่วงเวลาในวัฎจักรการเดินระบบแอนแอโรบิก เอสบีอาร์ (AnA2/O2SBR) ในการกำจัดสารอินทรีย์และสารอาหารจากน้ำเสียโรงพยาบาล / Chachchaya Chomsri
Chachchaya Chomsri, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

550Sludge preservation techiques for the improvement of seeding and acclimatization of anaerobic sequencing batch reactor (AnA2/O2SBR) in the removal of organic matter and nutrients from synthetic wastewater = เทคนิคการเก็บรักษากากตะกอนจุลินทรีย์ เพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงหัวเชื้อและปรับสภาพของตะกอนจุลินทรีย์ของระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอนแอโรบิคเอสบีอาร์ (แอมเอทูโอทู เอสบีอาร์) ในการกำจัดสารอินทรีย์และสารอาหาร จากน้ำเสียชุมชนสังเคราะห์ / Wiboonlug Supa-Aim
Wiboonlug Supa-Aim, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

551Social mobilization for health promoting behavior development among the elderly in Phitsanulok province = การระดมพลังทางสังคมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก / Angkhanaporn Sornngai
Angkhanaporn Sornngai, 1956-
Abstract  pdf

552Solidification / stabilization of manganese in dry cell battery = การปรับเสถียร / การทำก้อนแข็งของแมงกานิสจากถ่านไฟฉาย / Kulchate Liemsombat
Kulchate Liemsombat, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

553Some environmental factors and inhabitant behaviors affecting cockroach infestation in Nonthaburi province = ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมผู้อยู่อาศัยที่มีผลต่อการเข้าอยู่อาศัยของแมลงสาบในจังหวัดนนทบุรี / Pratoomtip Damsuwon
Pratoomtip Damsuwon, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

554Spatial distribution and factors associated with stress among adolescents in Banpeaw district Samutsakhorn province : using geographic information system (GIS) = ความสัมพันธ์ข้อมูลเชิงพื้นที่กับการเกิดความเครียดในวัยรุ่นอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร / Tuanjai Nuchtean
Tuanjai Nuchtean, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

555Specific immunodiagnosis for Strongyloides stercoralis = การวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันวิทยาเฉพาะหนอนพยาธิสตรองจิรอยดิ์เดสสเตอร์โคราลิส / Usa Chuenbal
Usa Chuenbal, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

556Spontaneous occurrence of cell mediated immune response to pregnancy specific proteins in gestational abnormality / Molvibha Duangsawasdi V. Athavichitjanyaraks.
Molvibha Duangsawasdi V. Athavichitjanyaraks
Abstract  pdf

557Stabilization/solidification of chrome-tanning sludge using cement and rice husk ash = การปรับเสถียรภาพ/การทำก้อนแข็งของตะกอนจากกระบวนการฟอกโครมโดยใช้ซีเมนต์และเถ้าแกลบ / Chaiwat Rungsipanodorn
Chaiwat Rungsipanodorn, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

558Stages of change in smoking cessation behavior among conscript Antiaircraft Artillery Division 1 = ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ ของทหารกองประจำการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 / Lalida Ketgudee
Lalida Ketgudee, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

559Strengthening capability of family health leaders on sustainable community-based health promotion = การสร้างเสริมศักยภาพของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพบนพื้นฐานของชุมชนอย่างยั่งยืน / Wanasara Chaoniyom
Wanasara Chaoniyom, 1960-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

560Stress and quality of work life of government officials in Srithanya hospital = ความเครียดและคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการในโรงพยาบาลศรีธัญญา / Kunnaree Na Takuatung
Kunnaree Na Takuatung, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

561Stress coping among buddhist monks in Bangkok metropolitan = การเผชิญความเครียดของพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร / Aunchalee Suksavage
Aunchalee Suksavage, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

562Studies on experimental transmission of Wesselsbron virus by Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus / Phinit Simasathien
Phinit Simasathien
Abstract  pdf

563Study and evaluation on Medical Cooperative Program / by Prapaisri Songlin
Prapaisri Songlin, 1941-
Abstract  pdf

564Supervision model of community health center in Chiang Mai province = ตัวแบบการนิเทศงานในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ / Panida Sennun
Panida Sennun, 1957-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

565Supportive factors affecting maternal feeding behavior on their children aged 3-6 years attending private daycare centers in Bangkok = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงดูเด็กด้านการบริโภคของมารดาที่มีบุตรอายุ 3-6 ปี ในสถานเลี้ยงเด็กกลางวันเอกชน กรุงเทพฯ / Katiya Ivanovitch
Katiya Ivanovitch, Pol.Maj., 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

566Survival of patients with advanced non-small-call lung cancer at Ubonratchathani Cancer Center = การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดไม่ใช้เซลล์เล็กระยะรุนแรงในศูนย์มะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี / Kitiporn Srisam-ang
Kitiporn Srisam-ang, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

567Survival of tuberculosis patients with HIV infection at Yala hospital and Tuberculosis center 12 = การรอดชีพของผู้ป่วยวัณโรคที่มีการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีร่วมด้วยที่โรงพยาบาลยะลาและศูนย์วัณโรคเขต 12 / Narumon Chaisangcharoen
Narumon Chaisangcharoen, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

568Survival rate and prognostic factors of colorectal cancer = อัตราการรอดชีพและปัจจัยพยากรณ์โรคของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ / Parapat Techatanol
Parapat Techatanol, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

569Task development in maintenance : a case study of Bangphae Hospital = การพัฒนางานซ่อมบำรุง : กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลบางแพ / Chan Eiumsuksri
Chan Eiumsuksri, 1956-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

570The adjusted corrective constant factor for audiometric test = ค่าปรับคงที่ของการวัดระดับการได้ยิน / Charin Yenjai
Charin Yenjai, 1963-
Abstract  pdf

571The application of school health promotion model on nutrition promotion in primary school students of Department of Education Bangkok Metropolitan = ผลของการดำเนินงานตามรูปแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในการส่งเสริมโภชนาการเด็กนักเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร / Nuchada Nuchanon
Nuchada Nuchanon, 1968-
Abstract  pdf

572The application of self-efficacy theory to promote food consumption behavior among prathom V students in Ubon Ratchathani province = การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี / Russanee Srisuan
Russanee Srisuan, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

573The association between lifestyle and metabolic syndrome among male naval personnel in Bangkok and Suburban = ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินชีวิตกับการเกิดเมตาบอลิคซินโดรมในข้าราชการทหารเรือชายสังกัดกรุงเทพและปริมาณฑล / LCDR.Duangkmol Chatngern WRTN.
Duangkmol Chatngern, LCDR., 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

574The association of obesity and body fat distribution with hypertension among thai population in public health region 11 = ความสัมพันธ์ของโรคอ้วนและการกระจายไขมันของร่างกายกับโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในเขตสาธารณสุขที่ 11 / Supachok Tipayapatanakul
Supachok Tipayapatanakul, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

575The association of work safety regulations with practical knowledge and attitude among safety supervisors in fibre cement plant = ความสอดคล้องของข้อกำหนดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่มีต่อความรู้และทัศนคติเชิงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในกลุ่มโรงงานผลิตกระเบื้อง / Songkram Tontithavornwat
Songkram Tontithavornwat, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

576The bootstrap for multiple regression coefficient estimating with multicollinearity = การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในกรณีพหุสัมพันธ์ด้วยวิธีบูตสแตรป / Nannapas Bhagaman
Nannapas Bhagaman, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

577The client's perception of primary care services under universal health insurance policy in Nonthaburi province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพบริการการรักษาพยาบาลปฐมภูมิของผู้ใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกภายใต้นโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของจังหวัดนนทบุรี / Vasinee Singsa
Vasinee Singsa, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

578The comparative study of head arm vibration using anti-vibration gloves and insulated handles among stone grinding workers = การเปรียบเทียบค่าความสั่นสะเทือนที่มือเมื่อใช้ถุงมือและวัสดุหุ้มด้ามจับของคนงานเจียรหิน / Pornthip Yenjai
Pornthip Yenjai, 1969-
Abstract  pdf

579The comparison of four indices to evaluate the manganese chronic exposures = การเปรียบเทียบดัชนีชี้วัด 4 ชนิดในการประเมินกลุ่มผู้สัมผัสแมงกานีสชนิดเรื้อรัง / Suparat Chaikittiporn
Suparat Chaikittiporn, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

580The comparison of safety management score between hazardous material transportation sizes and accident occurrences = การเปรียบเทียบคะแนนการบริหารงานความปลอดภัยระหว่างขนาดของการขนส่งวัตถุอันตรายกับการเกิดอุบัติเหตุ / Warakorn Decha
Warakorn Decha, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

581The construction of a ceramic painter's chair for reducing muscular fatigue = การสร้างเก้าอี้เพื่อลดความเมื่อยล้าสำหรับพนักงานวาดแบบเซรามิคส์ / Aniruth Manothum
Aniruth Manothum, 1972-
Abstract  pdf

582The construction of a portable dust control system for cast cutting = การสร้างระบบขจัดฝุ่นละอองที่เกิดจากการตัดเฝือกปูน / Junchai Sriboon
Junchai Sriboon, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

583The correlation of fiber and mass concentrations sampling by Niosh method 7400 and Niosh method 0600 in a glasswool manufacturing plant = ความสัมพันธ์ของความเข้มข้นเส้นใยและน้ำหนักของตัวอย่างอากาศที่เก็บด้วย Niosh method 7400 และ Niosh method 0600 ในโรงงานผลิตฉนวนใยแก้ว / Wipada Sangkaew
Wipada Sangkaew, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

584The correlations between affecting factors and wound healing rate in diabetic foot ulcers = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการหายของแผลและอัตราการหายของแผลเท้าเบาหวาน / Lt. Nipamard Kaewloet
Nipamard Kaewloet, Lt., 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

585The design and construction of a control unit for dust and metal fumes from a melting bronze furnace = การออกแบบและสร้างระบบกำจัดฝุ่นและฟูมโลหะจากเตาหลอมสัมฤทธิ์ / Chanrit Punkluaymai
Chanrit Punkluaymai, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

586The design of portable emergency eyewash = การสร้างที่ล้างตาฉุกเฉินชนิดเคลื่อนย้ายได้ / Anulux Thanomsitthikul
Anulux Thanomsitthikul, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

587The development and validation of Novel ELISA and real-time PCR plasmodium falciparum in vitro drug sensitivity assays = การพัฒนาและความน่าเชื่อถือของวิธี Novel ELISA และวิธี real-time PCR ในการทดสอบความไวของยารักษามาลาเรียชนิด plasmodium falciparum / Pradist Kaewsatien
Pradist Kaewsatien, 1958-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

588The development of a control chart for service quality control in out-patient department of Nakornchaisi hospital, Thailand = การพัฒนาแผนภูมิควบคุมในการควบคุมคุณภาพบริการงานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครชัยศรี / Pirom Leesuwan
Pirom Leesuwan, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

589The development of a management training programme through the empowerment process managemnet model of developing leadership potential for health center chiefs = การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมด้านบริหารโดยใช้รูปแบบกระบวนการสร้างพลังทางการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำสำหรับหัวหน้าสถานีอนามัย / Chawthip Boromtanarat
Chawthip Boromtanarat, 1958-
Abstract  pdf

590The development of a pre-hospital care service, Phyathai 2 Hospital, Thailand, 2004 = การพัฒนางานบริการดูแลรักษาพยาบาลฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2 ประเทศไทย พ.ศ. 2547 / Paungpaka Boonchum
Paungpaka Boonchum, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

591The development of alliances for health promotion among the older persons in an urban community in Bangkok = การพัฒนาพันธมิตรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมืองกรุงเทพมหานคร / Supada Kumsuchat
Supada Kumsuchat, 1947-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

592The development of CPR nurses' record in resuscitation room, emergency department of Ramathibodi Hospital = การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี / Suleeporn Pittayanon
Suleeporn Pittayanon, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

593The development of emergency service in Prachomklao Hospital, Petchaburi province, Office of the Permanent Secretary of Public Health, 2002 = การพัฒนางานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / Paradee Rattanachetsada
Paradee Rattanachetsada, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

594The development of health promoting school program on food consumption behaviors of primary school students in Prachinburi municipality = การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี / Sasithorn Wanchai
Sasithorn Wanchai, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

595The development of information system for nursing human resources training and development in nursing department, Pranangklao Hospital = การพัฒนาระบบสารสนเทศงานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า / Suwapa Cheeparanai
Suwapa Cheeparanai, 1958-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

596The development of information technology-assisted counseling approach to modifying bone health promotion behavior among late adolescent women = การพัฒนาวิธีการให้คำปรึกษาโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกระดูกในหญิงวัยรุ่นตอนปลาย / Sutheera Satsue
Sutheera Satsue, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

597The development of In-Patient Discharge Planning and Referral for Continuing Care form at Kantharalak Hospital, Srisaket = การพัฒนาแบบบันทึกการวางแผนจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการดูแลต่อเนือง งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ / Wanattha Butalome
Wanattha Butalome, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

598The development of management information system on health education program via internet = การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการสุขศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต / Saisampun Rubkwan
Saisampun Rubkwan, 1955-
Abstract  pdf

599The development of referral system for pregnant women in BMA through participative management approach = การพัฒนาการดำเนินงานระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ของกรุงเทพมหานครโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม / Chuenjit Potisupsuk
Chuenjit Potisupsuk, 1955-
Abstract  pdf

600The effect of a discharge plan on occurrence of pressure ulcers among at risk patients in Siriraj Hospital = ผลของแผนการจำหน่ายต่ออุบัติการณ์แผลกดทับของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในโรงพยาบาลศิริราช / Niwan Nuntasukkasame
Niwan Nuntasukkasame, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

601The effect of a newly designed Tuk-Tuk driver seat on low back muscle activity = ผลของที่นั่งคนขับรถตุ๊กตุ๊กที่ออกแบบใหม่ต่อการทำงานของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง / Chalermsiri Theppitak
Chalermsiri Theppitak, 1970-
Abstract  pdf

602The effect of a supportive-educative nursing program on knowledge, perceived self-efficacy, and strain from worry of caregiving among caregivers of patients with stroke = ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้แก่ญาติผู้ดูแลต่อความรู้การรับรู้ความสามารถและความเครียดจากความวิตกกังวลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / Bussarin Rattanasit
Bussarin Rattanasit, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

603The effect of alcohol beverage control regulation on alcohol consumption among youth, Lopburi province = ผลการใช้มาตรการทางกฏหมายควบคุมการดื่มเคลื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีต่อพฤติกรรมการดื่มเคลื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ในจังหวัดลพบุรี / Chayaporn Boonruangsak
Chayaporn Boonruangsak, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

604The effect of composting factors on Kluai Nam Wa-peel waste properties in composting process with activator LD-1 = ผลของปัจจัยการหมักต่อลักษณะสมบัติของมูลฝอยเปลือกกล้วยน้ำว้าในกระบวนการหมักด้วยสารเร่ง พด.1 / Tippamars Taracheewin
Tippamars Taracheewin, 1981
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

605The effect of vitamin C and tannic acid in fruit juices on iron availability from the experimental diet by an In vitro method = ผลของวิตามินซีและกรดแทนนิคในน้ำผลไม้ต่อปริมาณธาตุเหล็กที่ใช้ประโยชน์ได้จากอาหาร / Nalinee Boriboonthanarak
Nalinee Boriboonthanarak, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

606The effectiveness of a breast-feeding promotion programme in postpartum women at Health Promotion Center region 1 Bangkok = ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 สัปดาห์ในหญิงหลังคลอด ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรุงเทพมหานคร / Chantira Wannarachoo
Chantira Wannarachoo, 1967-
Abstract  pdf

607The effectiveness of a health education program for blood sugar control among diabetes mellitus type II patients attending Khaojetlook, primary care unit in Tabkhor district, Pichit province = ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินหน่วยบริการปฐมภูมิสถานีอนามัยตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร / Adisai Srithong
Adisai Srithong, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

608The effectiveness of a health education program on blood pressure control for hypertensive patients attending Saraburi Hospital = ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลสระบุรี / Kanitta Pasuwan
Kanitta Pasuwan, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

609The effectiveness of a health education program on dengue haemorrhagic fever prevention behavior among grade 6 students, Thunyaburi district, Pathumthani Province = ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี / Nutavadee Woranetesudatip
Nutavadee Woranetesudatip, 1961-
Abstract  pdf

610The effectiveness of a health promotion program for weight control among fifth grade students in Ratchaburi province = ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อควบคุมน้ำหนักนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดคราชบุรี / Tanyalak Suwanno
Tanyalak Suwanno, 1959-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

611The effectiveness of a health promotion program on behavioral modification for dietary control and exercise among type 2 diabetic patients at Pathumthani Hospital, Pathumthani province = ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลปทุมธานี / Sasithorn Saiwong
Sasithorn Saiwong, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

612The effectiveness of a health promotion program on blood pressure control among hypertensive patients at Dankhunthot Hospital, Nakhonratchasima Province = ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ในการควบคุมความดันของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา / Pratuang Teerapattanapong
Pratuang Teerapattanapong, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

613The effectiveness of an application of a health belief model and life skill education to quit smoking cigarettes among the conscripts in Adisorn Fort, Saraburi province = ประสิทธิผลของการประยุกต์ความเชื่อด้านสุขภาพและการพัฒนาทักษะชีวิตในการเลิกสูบบุหรี่ของทหารเกณฑ์ในค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรี / Jeerawan Prommobol
Jeerawan Prommobol, 1948-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

614The effectiveness of an empowerment program on care-giving ability, self-efficacy and self-esteem among family caregivers of cerebrovascular disease patients = ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างพลังต่อความสามารถในการดูแลผู้ป่วย ความเชื่อในความสามารถตนเองและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / Puangtong Petchtone
Puangtong Petchtone, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

615The effectiveness of applying the Roy adaptation model program on non-insulin dependent diabetes mellitus, Koh Samui hospital = ผลของโปรแกรมการปรับตัวโดยประยุกต์ทฤษฎีของรอยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน โรงพยาบาลเกาะสมุย / Ketrut Kraiwong
Ketrut Kraiwong, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

616The effectiveness of dietary and exercise behavior development program for overweight students = ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติการการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายสำหรับเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน / Pariyaporn Maneedang
Pariyaporn Maneedang, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

617The effectiveness of education program on knowledge and self care behavior in patients with essential hypertension Prachathipat Hospital, Patumthanee province = ผลของการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้และการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี / Waraphorn Pengpud
Waraphorn Pengpud, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

618The effectiveness of empowerment program provided for community leaders in control of malnutrition among children with age 1-5 years in Amnatcharoen province = ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างพลังกลุ่มแกนนำในการควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุ 1-5 ปี ของจังหวัดอำนาจเจริญ / Julasak Norkaew
Julasak Norkaew, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

619The effectiveness of health education on changing of knowledge, attitudes and adoption of post-partum sterilization / by Pranee Soonthornsaduog
Pranee Soonthornsaduog
Abstract  pdf

620The effectiveness of health education program for blood pressure control among hypertension patients at Primary Care Unit of Banlaum, Banlaum Hospital, Nakhonrajasima province = ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเหลื่อม โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา / Kaewta Cheukhunthod
Kaewta Cheukhunthod, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

621The effectiveness of health education programme on rehabilitation provided for industrial male workers with hand injury, industrial rehabilitation centre, Pathumthani province = ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการฟื้นฟูสมรรถภาพลูกจ้างชายไดัรับบาดเจ็บที่มือเนื่องจากการทำงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี / Somkiat Sirichoosup
Somkiat Sirichoosup, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

622The effectiveness of health promoting program on low density lipoprotein control among the health team personnel in Pathumtani hospital = ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดไขมันในเลือดชนิดความหนาแน่นต่ำของบุคลากรทีมสุขภาพโรงพยาบาลปทุมธานี / Nareerat Chanta
Nareerat Chanta, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

623The effectiveness of health promotion program for menopause clinic clients, King Chulalongkorn Memorial hospital the Thai Red Cross Society = ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทอง คลีนิกวัยทอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย / Busaba Consunsi
Busaba Consunsi, 1970-
Abstract  pdf

624The effectiveness of holistic exercise promotion program among the elderly in Thamasala Municipality, Nakhonpathom province = ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายแบบองค์รวมในผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลธรรมศาลา จังหวัดนครปฐม / Paradee Sriposhang
Paradee Sriposhang, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

625The effectiveness of implementing the expanded program on immunization for infant of health centers in Chaiyaphum province = ประสิทธิผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ของสถานีอนามัย ในจังหวัดชัยภูมิ / Roengchai Bunpool
Roengchai Bunpool, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

626The effectiveness of individual counselling to promote preventive behaviors against complications among post coronary artery bypass graft patients attending Pramongkutklao Hospital = ประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลเพื่อป้องกันภาวะไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร / Maj.Soontaree Yeamyim
Soontaree Yeamyim, Maj., 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

627The effectiveness of management results of primary care unit chiefs in Nakhonratchasima province = ประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดนครราชสีมา / Theerachai Pobhirun
Theerachai Pobirun, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

628The effectiveness of participatory learning on a life skills development program to prevent sexual problems for 8th grade students = ประสิทธิผลของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / Kinnaree Jantarat
Kinnaree Jantarat, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

629The effectiveness of participatory learning process on Enhancing self esteem among male juvenile delinquents in the Training School of the Observation and Protection Center of Suratthani province = ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี / Arunee Hurtheangthum
Arunee Hurtheangthum, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

630The effectiveness of participatory learning program on sex education for the father or mother of Mattayomsuksa II students, Meuang district, Lopburi province = ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเรื่องเพศศึกษาแก่บิดาหรือมารดาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี / Buppasawan Udompuech
Buppasawan Udompuech, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

631The effectiveness of protection motivation theory to behavioral modification to reduce the risk of coronary heart disease among upper secondary male students in schools under Bangkok Private Education Office = ประสิทธิผลของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร / Nitinart Tipmonta
Nitinart Tipmonta, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

632The effectiveness of protective clothing to reduce cold strain in canned food workers = ประสิทธิผลของผ้าในการลดความเครียดจากความเย็นในพนักงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง / Orawich Kongsuk
Orawich Kongsuk, 1969-
Abstract  pdf

633The effectiveness of sex education program on prevention of undesirable sexual behaviors among grade 8 female students in Nakhonrachasima = ประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนเพศศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ ในนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา / Surangrat Khosittanasarn
Surangrat Khosittanasarn, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

634The effectiveness of the health promotion program applying self-efficacy theory and group process on diabetes mellitus prevention among population at risk = ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองและกระบวนการกลุ่มในประชากรกลุ่มเสี่ยง / Uraiwan Boonkerd
Uraiwan Boonkerd, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

635The effectiveness of weight management program using camp technique in obese school children = ประสิทธิผลของโปรแกรมการควบคุมน้ำหนักโดยใช้เทคนิคการจัดค่ายในเด็กอ้วนวัยเรียน / Monrudee Chokprajakchad
Monrudee Chokprajakchad, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

636The effects of a nursing intervention applying the protection motivation theory and social support on type 2 diabetes mellitus preventive behaviors in the population at risk, Pangsilathon district, Kamphaengphet province = ผลของรูปแบบการพยาบาลที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวสนในประชาชนกลุ่มเสี่ยง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร / Apinya Phanpinij
Apinya Phanpinij, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

637The effects of a sexual hygiene program on knowledge, attitude, and sexual hygiene practice of the 6th grade students Muang district Nakornpathom province = ผลของโปรแกรมการสอนสุขอนามัยทางเพศต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / Ratchanee Teerakittiwattana
Ratchanee Teerakittiwattana, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

638The effects of a training program about infant developmental promotion on maternal knowledge, practice and infant development = ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการทารกต่อความรู้การปฏิบัติของมารดาและพัฒนาการของทารก / Wichien Thongnop
Wichien Thongnop, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

639The effects of Buddhist breathing meditation (Anapanasati) on pain and self-care for first-time mothers after caesarean section = ผลของการฝึกสมาธิตามพุทธวิธีโดยกำกับลมหายใจแบบอานาปานสติต่อความเจ็บปวดและความสามารถในการดูแลตนเองในหญิงผ่าตัดคลอดบุตรครรภ์แรก / Amornrat Bangseangon
Amornrat Bangseangon, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

640The effects of fill-times and fill-patterns on the removal efficiency of organics and nutrients from slaughterhouse wastewater using an Anaerobic Sequencing Batch Reactor (AnA2/O2SBR) systems = การศึกษาผลกระทบของระยะเวลาการเติมน้ำเสียและรูปแบบการเติมน้ำเสียที่มีต่อประสิทธิภาพการกำจัดสารอินทรีย์และสารอาหารจากน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ด้วยระบบแอนแอโรบิคเอสบีอาร์ (แอนแอเอทูโอทูเอสบีอาร์) / Phajongjit Kasawayut
Phajongjit Kasawayut, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

641The effects of meteorological data manipulation on the prediction of an industrial source complex short term model (ISCST) = ผลกระทบของการจัดการข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่มีต่อการทำนายด้วยแบบจำลอง ISCST / Smith Sookcharoen
Smith Sookcharoen, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

642The effects of mother providing premature infant massage program on attachment and bonding between mothers and premature infants = ผลการนวดสัมผัสของมารดาต่อความรักผูกพันระหว่างมารดาและทารกคลอดก่อนกำหนด / Chariya Lokham
Chariya Lokham, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

643The effects of Qigong meditation exercise on blood sugar level in type 2 diabetes mellitus patients = ผลของการออกกำลังกายโดยการปฏิบัติสมาธิแบบชี่กงต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน / Kanya Leiankure
Kanya Leiankure, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

644The effects of socioeconomic factors on the severity and care of diarrheal diseases in infant at the Children's Hospital, Bangkok, Thailand = ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อความรุนแรงของโรคอุจจาระร่วงในทารกและการดูแลรักษา ณ โรงพยาบาลเด็ก กรุงเทพมหานคร / Savitree Teanchai
Savitree Teanchai, 1950-
Abstract  pdf

645The effects of supportive educative nursing system on self care of pulmonary tuberculosis prisoners = ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองของผู้ต้องขังป่วยวัณโรคปอด / Nipa Ngamtrairai
Nipa Ngamtrairai, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

646The effects of the effluents from battery industries on clastogenicity of root tip cells of shallot (Allium ascalonicum L.) = ผลของน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต่อความผิดปกติในเซลล์ของปลายรากหอมแดง / Patumrat Jaipet
Patumrat Jaipet, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

647The effects of the empowerment process on smoking prevention for the 6th grade students Nonthaburi province = ผลของการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนนทบุรี / Pattana Satawatcharawanij
Pattana Satawatcharawanij, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

648The effects of transtheoretical model application on low back pain prevention among workers in sanitary production factories = ผลของการประยุกต์ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อการป้องกันการปวดหลังส่วนล่างของคนงานโรงงานผลิตสุขภัณฑ์ / Penchan Sittipreechachan
Penchan Sittipreechachan, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

649The efficiency and effectiveness of computer-assisted instruction Fun with Nutrition for prevention of childhood obesity = ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สนุกกับโภชนาการ ในการป้องกันโรคอ้วนในเด็ก / Khanitta Thepprasit
Khanitta Thepprasit, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

650The efficiency of an anaerobic sequencing batch reactor (AnA2/O2 SBR) in the removal of cod, TKN and TP from Chinese-cake shop wastewater = ประสิทธิภาพของระบบแอนแอโรบิคเอสบีอาร์ (แอนเอทูโอทู เอสบีอาร์) ในการกำจัดสารอินทรีย์ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากน้ำทิ้งร้านขนมเปี๊ยะ / Jutarat Aniwattapong
Jutarat Aniwattapong, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

651The estimation of sodium intake by semi quantitative food frequency questionnaire among undergraduate students of Mahidol University = การประเมินปริมาณโซเดียมที่ได้รับโดยใช้แบบสอบถามความถี่อาหารบริโภคกึ่งปริมาณ ในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล / Supawadee Sunthonwaraluk
Supawadee Sunthonwaraluk, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

652The factors affecting use of health services among the Thai population = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถานบริการด้านสุขภาพของประชากรไทย / Kitsanee Lertkitiyos
Kitsanee Lertkitiyos, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

653The factors related to the clients' satisfaction in Primary Care Unit, Saraburi province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดสระบุรี / Saneekan Seemanee
Saneekan Seemanee, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

654The factors related to violence against adolescent wives : situation analysis in Kanchanaburi province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงต่อภรรยาในคู่สมรสวัยรุ่นจังหวัดกาญจนบุรี / Wimonrut Srisutham
Wimonrut Srisutham, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

655The improvement of sculptors' workstation in pottery handicraft for reducing muscular fatigue and discomfort = การปรับปรุงบริเวณที่ทำงานเพื่อลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อและความรู้สึกไม่สบาย ในกลุ่มอาชีพช่างแกะลายหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา / Yuparat Limmongkon
Yuparat Limmongkon, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

656The improvement of work station for risk reduction in a plastic recycle industry = การปรับปรุง สถานที่ทำงานเพื่อลดระดับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติก / Kanatid Gueadclai
Kanatid Gueadclai, 1960-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

657The influence of parental child rearing practices on childhood obesity in primary schools in urban Bangkok = อิทธิพลการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาต่อการเกิดโรคอ้วนเด็กวัยเรียนในชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร / Patima Pornpojamarn
Patima Pornpojamarn, 1975-
Abstract  pdf

658The influencing factors on job stress of non-commissiones police officers in Metropolitan Police Stations in Bangkok = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนสังกัดสถานีตำรวจนครบาลในเขตกรุงเทพมหานคร / Police captain Withee Phoosit
Withee Phoosit, Pol.Capt., 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

659The optimal cut-off points of body mass index which reflect the risk factors of cardiovascular disease in urban Thai male population = จุดตัดของดัชนีมวลกายที่สะท้อนปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มประชากรชายไทยที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง / Prapaphorn Kaewboonruang
Prapaphorn Kaewboonruang, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

660The organizational commitment of staff in Maharaj Nakhonratchasima Hospital = ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา / Sawalak Rumpoipol
Sawalak Rumpoipol, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

661The potential microbiological hazards and critical control points of salads sold by a street vendor and salad bar in a supermarket = อันตรายจากจุลชีพและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของสลัดที่จำหน่ายโดยผู้ขายริมบาทวิถีและสลัดบาร์ในซุปเปอร์มาเก็ต / Chutima Jongpakdee
Chutima Jongpakdee, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

662The potential use of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis dehn.) for phytoremediation of lead = ศักยภาพของต้นยูคาลิปตัสในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนด้วยตะกั่วผ่านกระบวนการเจริญเติบโตของพืช / Kamolwan Pokaeo
Kamolwan Pokaeo, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

663The preliminary compensation claims under the protection for motor vehicle accident victims ACT, B.E. 2535 (1992), in Hospitals under the Jurisdiction of the Royal Thai Army = การเรียกเก็บค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ของโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก / Captain Amitra Jitranukij
Amitra Jitranukij, Capt., 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

664The process of developing students' health behavior by applying the concept of health promoting school : Ban Phanao School, Nakhon Ratchasima provice = กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ตามแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ : โรงเรียนบ้านพะเนา จังหวัดนครราชสีมา / Piyamaporn Lothaveemongkol
Piyamaporn Lothaveemongkol, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

665The promotion of food consumption behavior applying self-efficacy theory and social support among hemodialysis patients = การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกันแรงสนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยไตวายที่ฟอกเลือด / Yupin Tultrirat
Yupin Tultrirat, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

666The quantity of specific nutrients related to cardiovascular disease in popular Thai ready to eat food products = ปริมาณสารอาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่คนไทยนิยมบริโภค / Poonsak Boonyoung
Poonsak Boonyoung, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

667The relationship between Buddhist characteristics and behavior in AIDS counseling among professional nurses = ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพระพุทธศาสนาและพฤติกรรมการให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพ / Sarawin Sittiwongse
Sarawin Sittiwongse, 1958-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

668The relationship between driving anger work ability job characteristics and accidents at work among truck drivers = ความสัมพันธ์ระหว่างความโกรธในขณะขับรถ ความสามารถในการทำงาน ลักษณะงาน กับการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานของพนักงานขับรถบรรทุก / Pornlert Chumchai
Pornlert Chumchai, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

669The relationship between family coping and family well-being in urban area, Sathorn district, Bangkok = ความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญปัญหาในครอบครัวกับความผาสุกในครอบครัวชุมชนเมือง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร / Sawitree Buranakarn
Sawitree Buranakarn, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

670The relationship between food consumption and rate of weight gain in the third trimester among HIV infected pregnant women = ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหาร กับการอัตราการเพิ่มของน้ำหนักตัวในไตรมาสที่ 3 ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอช ไอ วี / Jatuporn Rattanasil
Jatuporn Rattanasil, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

671The relationship between health belief, pesticide use and safety behaviors with acute poisoning symptoms of farmers, Chaiyaphum province = ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับอาการแพ้พิษสารเคมีเฉียบพลันของเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ / Warissara Sorat
Warissara Sorat, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

672The relationship between life skills and mental health of lower secondary school students in Phraphutthabat district, Saraburi province = ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตกับภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี / Kanchana Supphakun
Kanchana Supphakun, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

673The relationship between quality of working life and health status of registered nurses in government hospital at Rayong province = ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับภาวะสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดระยอง / Vipaporn Phachiyanukul
Vipaporn Phachiyanukul, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

674The relationship between readiness and nursing performance for hospital accreditation of professional nurses in priest hospital = ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมกับการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ระบบรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงฆ์ / Siriluk Suesat
Siriluk Suesat, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

675The relationship between selected factors and food consumption among monks in the northern region of Thailand = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมด้านการบริโภคของพระสงฆ์ในเขตภาคเหนือ / Boonrid Prasitnarapun
Boonrid Prasitnarapun, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

676The relationship between stress and its related factors influencing exclusive breastfeeding among working mothers = ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในกลุ่มแม่ที่ทำงานนอกบ้าน / Chariya Apichatvorapong
Chariya Apichatvorapong, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

677The relationship between stress, self-esteem, and health promoting behaviors of adolescents in Bangkok Metropolitan = ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด ความมีคุณค่าในตนเองกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นเขตกรุงเทพมหานคร / Tanaporn Thammatuksa
Tanaporn Thammatuksa, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

678The relationships between personal characteristics, leadership, job satisfaction, and job performance among head nurses of Community Hospital, Region 11. = ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ ความพึงพอใจในงานกับการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน โรงพยาบาลชุมชน เขต 11 / Thasanee Khamronrithisorn
Thasanee Khamronrithisorn, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

679The relationships between total quality management and quality improvement activities in nursing departments of community hospital Suphanburi province = ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพทั้งองค์กรกับการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี / Natthaporn Polsen
Natthaporn Polsen, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

680The removal of colors in non-carbonated soft drinks using granular activated carbon for coliform detection by sanitary indicator medium = การกำจัดสีในเครื่องดื่มไร้คาร์บอเนตโดยใช้ถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ดเพื่อการตรวจโคลิฟอร์มด้วยอาหารตรวจเชื้อที่เป็นตัวชี้วัดด้านสุขาภิบาล / Naovarat Srisantisang
Naovarat Srisantisang, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

681The right to know of out patient in Private Hospital in Bangkok Metropolitan = สิทธิที่จะรู้ของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร / Prapar Sudram
Prapar Sudram, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

682The study of agglutinin levels against 6 strains of bordetella pertussis in the pertussis patients and dip vaccinated children = การศึกษาความแตกต่างของระดับแอกกลูตินินโดยการทดสอบกับเชื้อที่ทำให้เกิดโรคไอกรน 6 ชนิดในผู้ป่วยและเด็กที่ได้รับวัคซีนดีทีพี / Saovalug Limpiwattakee
Saovalug Limpiwattakee, 1957-
Abstract  pdf

683The study of cross protection between Bordetella pertussis serotypes = การศึกษาความสามารถในการป้องกันข้ามระหว่างซีโรทัปย์ของเชื้อ Bordetella pertussis / by Pipat Luksamijarulkul
Pipat Luksamijarulkul, 1957-
Abstract  pdf

684The study of direct-current gloves for the frozen food workers = การศึกษาถุงมือขดลวดความร้อนไฟฟ้ากระแสตรงในกลุ่มพนักงานอาหารแช่แข็ง / Nualkanda Siri-Achawawath
Nualkanda Siri-Achawawath, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

685The study of fatigue of gastrocnemius muscle and the leucocyte count before and after using exercise program in prolong standing workers = การศึกษาระดับความล้าในกล้ามเนื้อน่องและเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดขาวก่อนและหลังการใช้โปรแกรมออกกำลังกายในคนงานที่ต้องยืนทำงานเป็นเวลานาน / Netnaphang Sapcharoen
Netnaphang Sapcharoen, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

686The study of food supplement program on the nutritional status of preschool children in the slum area of Bangkok Metropolitan = การศึกษาโครงการให้อาหารเสริมต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในแหล่งเสื่อมโทรมกรุงเทพมหานคร / Prayoon Ongkulna
Prayoon Ongkulna, 1950-
Abstract  pdf

687The study of human brucelia antibody at the dairy farming promotion organization of Thailand (D.P.O.) in Saraburi province by passive haemagglutination test (PHAT) and standard tube agglutination test (STAT) = การศึกษาแอนติบอดี้ย์ต่อเชื้อบรูเซลลาในคนในสมาชิกองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ที่จังหวัดสระบุรีโดยวิธีการเกาะกลุ่มเม็ดเลือดแดงและการเกาะกลุ่มตัวเชื้อ / Nuntareeya Taouto
Nuntareeya Taouto, 1960-
Abstract  pdf

688The study of serotypes and virulence genes of vibrio parahaemolyticus in healthy carriers at frozen seafood plants = การศึกษาซีโรไทป์และยีนที่ควบคุมการก่อโรคของวิบริโอพาราฮีโมลัยติกัสในพาหะในโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง / Capt.Thanuncha Athajariya
Thanuncha Athajariya, Capt., 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

689The success of hospital accreditation policy implementation in case Siriraj Hospital = ความสำเร็จในการนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไปปฏิบัติของโรงพยาบาลศิริราช / Kamolnate Chiemkaes
Kamolnate Chiemkaew, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

690The TVOCs risk investigations from gasoline service stations in Bangkok areas = การสืบสวนความเสียงของสารอินทรีย์ระเหยทั้งหมดจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตกรุงเทพมหานคร / Wassana Kanawapee
Wassana Kanawapee, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

691The urinary excretion of vitamin B6 and serotonin metabolite in pregnant women / by Daranee Shumnumsirivath
Daranee Shumnumsirivath, 1945-
Abstract  pdf

692The use of healthtron for reducing occupational stress in the correction officers = การใช้โปรแกรมเก้าอี้สุขภาพเพื่อลดความเครียดจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ / Rathawadee Nimitkasemsupak
Rathawadee Nimitkasemsupak, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

693The use of microalgae for color and chemical oxygen demand removal in treated molasses wastewater = การใช้สาหร่ายกำจัดสีและซีโอดีในน้ำทิ้งจากโรงงานสุราที่ใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ / Chaunjit Chanchitpricha
Chaunjit Chanchitpricha, 1974-
Abstract  pdf

694The use of sludge from a modified starch factory mixed with charcoal residue for briquetted fuel = การใช้ประโยชน์กากตะกอนจากโรงงานแป้งมันดัดแปรผสมกับเศษถ่านผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง / Sutchamarn Trancharoen
Sutchamarn Trancharoen, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

695The utilization of sludge cake from textile industry to produce fertilizer = การใช้ประโยชน์จากกากตะกอนน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมในการผลิตปุ๋ย / Treepradub Nimrothum
Treepradub Nimrothum, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

696The viability of opisthorchis viverrini metacercria in the form of Koi-Pla and its various recipes = การคงรอดชีวิตของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ระยะเมตตาเซอร์คาเรียในก้อยปลาและเครื่องปรุง / Panawadee Tantisirintr
Panawadee Tantisirintr, 1954-
Abstract  pdf

697The wastewater treatment plant management of community hospital, Ministry of Public Health in central region = การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข ในเขตภาคกลาง / Suradej Praditbatuka
Suradej Praditbatuka, 1953-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

698Thiamin retention in nam (fermented pork) = การคงอยู่ของไทอะมินในแหนม / Kring Bumrungcheep
Kring Bumrungcheep, 1949-
Abstract  pdf

699Thinking system and decision making process on weight loss behavior among overweight adolescents in Bangkok Metropolitan = วิธีคิดและกระบวนการตัดสินใจในเรื่องพฤติกรรมการลดน้ำหนักของวัยรุ่นอ้วนในกรุงเทพมหานคร / Siwarak Kitchanapaiboon
Siwarak Kitchanapaiboon, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

700Time spent on nursing activities in Orthopedics Department, Phramongkutklao Hospital = การใช้เวลาการบริการพยาบาล งานบริการผู้ป่วยในแผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า / Benjawan Wongprach
Benjawan Wongprach, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

701Total direct cost per unit of the Meeting Room in His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Building at Rajavithi Hospital for the 2002 fiscal year = ต้นทุนรวมทางตรงต่อหน่วยบริการห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาโรงพยาบาลราชวิถี ปีงบประมาณ 2545 / Narisara Ngamsa-Ard
Narisara Ngamsa-Ard, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

702Transformational leadership characteristics of chiefs of health centers affecting organizational climate of health centers in Ratchaburi province = ลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าสถานีอนามัยที่มีผลต่อบรรยากาศองค์การของสถานีอนามัยในจังหวัดราชบุรี / Nopparat Morsup
Nopparat Morsup, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

703Treatment efficiency of silk dyeing wastewater from household production by using sugar cane bagasse packed column = ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมไหมระดับครัวเรือนโดยการใช้ชานอ้อยในระบบคอลัมน์ / Maneenuch Haisirikul
Maneenuch Haisirikul, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

704Type and intensity of parasites in wastewater from the municipal swine slaughterhouses in the central region of Thailand = ชนิดและปริมาณของปรสิตในน้ำทิ้งจากโรงฆ่าสุกรเทศบาล ในเขตภาคกลาง / Napaporn Tongpoonperm
Napaporn Tongpoonperm, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

705Understanding and usage of nutrition labeling among type 2 diabetes patients = ความเข้าใจและการใช้ฉลากโภชนาการของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 / Patcharavee Chantaradee
Patcharavee Chantaradee, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

706Unit cost analysis of Social Medicine Department, Saraburi Hospital, Saraburi province for fiscal year 2000 = การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 / Pannipa Nualanan
Pannipa Nualanan, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

707Unit cost of primary health care service in a selective contracting private clinic under national health insurance scheme in Bangkok = การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมในคลินิกเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร / Nattayanee Seingnoo
Nattayanee Seingnoo, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

708Use of bacterial DNA extract for induction of immunity to malarial parasite in mice = การใช้ดีเอ็นเอของแบคทีเรียในการชักนำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อมาลาเรียในหนูทดลอง / Renu Wattanaluangarun
Renu Wattanaluangarun, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

709Using sludge cake from paper mill wastewater treatment plants for degradable pot production = การใช้กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานกระดาษเพื่อผลิตกระถางแบบย่อยสลายได้ / Supasak Nimsongtham
Supasak Nimsongtham, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

710Utilization of calcium carbide waste to remove lead from integrated circuits industrial wastewater = การใช้ประโยชน์กากแคลเซียมคาร์ไบด์ในการกำจัดตะกั่วในนำ้เสียจากอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้า / Suwat Tharayuth
Suwat Tharayuth, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

711Utilization of molasses, molasses distillery slop and vegetable wastes for producing liquid organic fertilizer by using anaerobic fermentation = การใช้ประโยชน์ของเสียจากกากน้ำตาล น้ำกากส่า และเศษผักเพื่อผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพในการหมักแบบไร้อากาศ / Siriporn Kaewyasri
Siriporn Kaewyasri, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

712Utilization of oil palm ash as an adsorbent for chrome plating wastewater treatment and admixture for stabilization/solidification of ash-sludge = การใช้ประโยชน์จากเถ้าปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นสารดูดซับโครเมียมในน้ำเสียโรงงานชุบโลหะและเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมในการปรับเสถียรและทำให้เป็นก้อนแข็ง / Pattarchanok Chiaovit
Pattarachanok Chiaovit, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

713Utilization of oil-palm ash for solidification/stabilization of chromium from steel blasting dust = การใช้ประโยชน์จากเถ้ากะลาปาล์มในการบำบัดโครเมียมในฝุ่นสีด้วยวิธีการปรับเสถียรและการทำให้เป็นก้อน / Suchathit Viroonpinyo
Suchathit Viroonpinyo, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

714Utilization of polyvinyl alcohol (PVA) with coal ASH to immobilize nitrifying bacteria for ammonia-nitrogen removal in shrimp culture wastewater recirculation system = การใช้โพลิไวนิล แอลกอฮอล์ร่วมกับเถ้าถ่านหินในการตรึงแบคทีเรียไนตริไฟอิ้งเพื่อกำจัดแอมโมเนียไนโตรเจนในระบบหมุนเวียนน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ้ง / Wannasiri Charee
Wannasiri Charee, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

715Utilization of pulp and paper industrial waste to remove heavy metals from metal finishing wastewater = การใช้ประโยชน์จากของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษในการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมตกแต่งผิวโลหะ / Neeyana Paninthorn
Neeyana Paninthorn, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

716Utilization of sludge cake from water supply treatment plant as planting soil = การใช้ประโยชน์กากตะกอนจากโรงงานผลิตน้ำประปาเป็นดินปลูกพืช / Kulnaree Tainak
Kulnaree Tainak, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

717Utilization of sludge from water treatment plant as additonal material for building brick production = การใช้ตะกอนจากโรงผลิตน้ำประปาเป็นส่วนผสมในการทำอิฐก่อสร้าง / Sudjai Srichaitumrong
Sudjai Srichaitumrong , 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

718Utilization of zeolite industrial wastewater for removal of copper and zinc from copper-brass pipe industrial wastewater = การใช้ประโยชน์น้ำเสียจากขบวนการผลิตสารซีโอไลท์ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตท่อทองแดงทองเหลือง / Thunyaluk Muangsuwan
Thunyaluk Muangsuwan, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

719Variability of folic acid content in pickle processing / by Darunee Chiangthian
Darunee Chiangthian, 1945-
Abstract  pdf

720Violence against nurses and the consequences = ความรุนแรงและผลกระทบต่อพยาบาล / Naruemon Sitthilutrakul
Naruemon Sitthilutrakul, 1973-
Abstract  pdf

721Way of exercise o f elderly : a case study among members of and elderly club under an expressway in Bangkok = วิถีการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุใต้ทางด่วน กรุงเทพมหานคร / Jarin Phangsa
Jarin Phangsa, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

722Working effectiveness of the sub-boards considering the payment for the reimbursement according to national health security act, B.E. 2545 = ประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 / Palida Thitapan
Palida Thitapan, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

723Workstation improvement for waterwork cashiers to reduce neck and shoulder muscular fatigue = การปรับปรุงสถานีงานสำหรับพนักงานรับเงินของการประปาเพื่อลดความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อคอและไหล่ / Phonnipha Boriboonsuksree
Phonnipha Boriboonsuksree, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

724Workstation improvement to reduce muscular fatigue of workers in air conditioner factory = การปรับปรุงสถานีทำงานเพื่อลดความเมื่อยล้าส่วนไหล่และหลังของพนักงานแขวนชิ้นงานบนราวลำเลียงในอุตสาหกรรมผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศ / Supranee Pochaka
Supranee Pochaka, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

743เครือข่ายทางสังคมกับกระบวนการพัฒนาชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน = Social network and developing process of exercise clubs for health in Chiangklang district, Nan province / กรภัทร ขันไชย
กรภัทร ขันไชย, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

744เปรียบเทียบการบริหารงานความปลอดภัยในสถานประกอบการการผลิต = Comparative study for safety management in the manufacturing factory / โดย จุฑาพนิต กลิ่นเฟื่อง
จุฑาพนิต กลิ่นเฟื่อง
Abstract  pdf

745เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจกระหว่างก่อนกับหลังผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมโรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2551 = The quality of life of elderly cataract patients before and after intraocular lens implantation surgery at Siriraj Hospital, Thailand, 2008 / ธิดาวรรณ ไชยมณี
ธิดาวรรณ ไชยมณี, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

746เปรียบเทียบจุดคุ้มทุนของหน่วยเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ ชนิด CT SCAN ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชในปีงบประมาณ 2534 = The comparison of break even point of computerized tomography unit in Ramathibodi and Bhumibol Ardulyadaj Hospital in fiscal year B.E. 2534 / โดย เพชรา ขวัญไพโรจน์
เพชรา ขวัญไพโรจน์
Abstract;http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/scan/23363.pdf Full Text (Mahidol member only)"  pdf

747เปรียบเทียบผลของการนวดไทยประยุกต์กับการใช้ยาพาราเซตามอลในบุคคลที่มีอาการปวดศีรษะเนื่องจากความเครียด = The comparison of the effects of Thai traditional massage and the use of Paracetamal for reducing tension of persons with headache / เรณู มีชนะ
เรณู มีชนะ, 2494-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

748เปรียบเทียบผลของการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานแบบเดิมกับการนิเทศงานตามป ัญหาและความต้องการของผู้รับการนิเทศแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี = The comparison of the effect of traditional integrated health supervision with problem-based supervision to sub-district health personnel Amphur Dhanchang, Suphanburi Province โดย นิภาพรรณ ศิริโชติ
นิภาพรรณ ศิริโชติ
Abstract  pdf

749เปรียบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนระหว่างโรงเรียนในและนอกเครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ = Comparison of students' smoking behavior inside and outside of school networks againt tobacco / กนกวรรณ ชมเชย
กนกวรรณ ชมเชย, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

750แนวทางการไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดสมุทรปราการ : กรณีร้องเรียนด้านการรักษาพยาบาล = Guideline for conflict management in state hospitals in Samutprakarn province, Thailand : a case study of complaints in health care services / จันทร์พร จันทร์สิน
จันทร์พร จันทร์สิน, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

751แนวทางการตรากฎกระทรวงการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในความคิดเห็นของผู้ป่วย ญาติและแพทย์ = Main concepts for issuing the ministerial regulation of the national health act B.E. 2550 : according to the opinion of the patients, relatives and physicians / ศิวพร ดีบ้านคลอง
ศิวพร ดีบ้านคลอง, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

752แบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มของวัยรุ่นที่เป็นนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Beverage consumption patterns in adolescents who are students of public health, Mahidol University / เมลดา อภัยรัตน์
เมลดา อภัยรัตน์, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

753แบบแผนการบริโภคและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารว่างระหว่างเด็กขาดสารอาหารและเด็กปกติ อายุ 2-6 ปี ในจังหวัดร้อยเอ็ด = Patterns and nutritive value of snacks consumption among malnourished and normal children aged 2-6 years old in Roi-et province. / คำปุ่น จันโนนม่วง
คำปุ่น จันโนนม่วง, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

754โครงการสุขศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับหญิงอาชีพพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร = Health education program to prevent sexual transmission disease for female prostitutes in Bangkok / ปิยะวดี แสงใหญ่
ปิยะวดี แสงใหญ่
Abstract  pdf

755โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของคนงาน กองโรงงานช่างกล กรุงเทพมหานคร = Participatory learning program to promote working safety for mechanical maintenance division workers, Bangkok metropolis / วิทยา ชาญชัย
วิทยา ชาญชัย, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

756โปรแกรมการจัดการความโกรธร่วมกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อระดับความโกรธ และพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นตอนต้น = Effect of a mood management program incorporating guardians' participation on the reduction of anger and aggression among early teenager students / วาสนา จันทรพินิจ
วาสนา จันทรพินิจ, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

757โปรแกรมการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมโรงพยาบาลศิริราช = Self care program for hip replacement patients, Siriraj Hospital / เสาวภา อินผา
เสาวภา อินผา, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

758โปรแกรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในระดับปฐมภูมิในชุมชนจังหวัดนครปฐม = Primary hypertension prevention in a community, Kakonpathom province / อรนุช พงษ์สมบูรณ์
อรนุช พงษ์สมบูรณ์, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

759โปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการสำหรับผู้เลี้ยงดูเด็กวัยก่อนเรียนที่มีภาวะอ้วน = Nutrition promotion program for caretakers of obese preschool children / สร้อย มะโนรา
สร้อย มะโนรา, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

760โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด = The health promotion program for uncontrolled type 2 diabetes / จันทิมา เนียมโภคะ
จันทิมา เนียมโภคะ, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

761โปรแกรมการสร้างพลังแกนนำชุมชนเพื่อป้องกันไข้หวัดนก จังหวัดลพบุรี = Empowerment program for community leaders in prevention of avian influenza, Lopburi province / ทิพย์เนตร รวยนิรัตน์
ทิพย์เนตร รวยนิรัตน์, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

762โปรแกรมการสร้างพลังร่วมกับการตั้งเป้าหมายเพื่อปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก = Empowerment program with goal setting for type II diabetes patients' self-care behaviors at Somdejprajoataksinmaharaj Hospital, Tak province / ธิดา ศิริ
ธิดา ศิริ, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

763โปรแกรมการสอนการเลือกอาหารบริโภคที่มีน้ำตาลและไขมันตามสีสัญญาณไฟจราจรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Teaching program of sugar and fat foods selection by linking to the signals on a trafficlight among grade five students / จีระภา คล้ายเพ็ชร
จีระภา คล้ายเพ็ชร, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

764โปรแกรมกิจกรรมทางกายในการทำกิจวัตรประจำวันที่บ้านของผู้สูงอายุ = The home-based physical activities program in daily life among older adults / ศรันยา ดีสมบูรณ์
ศรันยา ดีสมบูรณ์, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

765โปรแกรมจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสริมความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนลุกลาม = Participatory learning strategy to promote health literacy of pre-invasive cervical carcinoma patient / ฐิติยา แก้วสมบูรณ์
ฐิติยา แก้วสมบูรณ์, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

766โปรแกรมวัณโรคศึกษาสำหรับผู้ต้องขังป่วยวัณโรคทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ = Tuberculosis education program for male prisoner TB patients in medical correctional institute / พรนิภา คชชา
พรนิภา คชชา, 2522-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

767โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางสรีรวิทยาต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในหญิงวัยก่อนหมดประจำเดือน = Nutrition promotion program for physiological risk prevention of cardiovascular disease in pre-menopause women / นฤมล เวชจักรเวร
นฤมล เวชจักรเวร, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

768โปรแกรมส่งเสริมพัฒนกิจของครอบครัวในการป้องกันการติดเกมคอมพิวเตอร์ในเด็กวัยเรียน = Family developmental task program for the prevention of computer game addiction in school-age children / ชนิดา สีนวล
ชนิดา สีนวล, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

769โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อลดโอกาสการเป็นโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงเพศหญิง = Health education program for decreasing diabetes mellitus among female risk groups / ธนินี อรุณรักษ์รัตนะ
ธนินี อรุณรักษ์รัตนะ, 2502-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

770โปรแกรมสุขศึกษาต่อการป้องกันการเสพย์แอมเฟตามีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร = A health education program to prevent amphetamine abuse behavior among Bangkok grade 5 students / ศุภลักษณ์ มณฑากร
ศุภลักษณ์ มณฑากร, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

771กระบวนการตัดสินใจและปัจจัยกำหนดการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Decision making process and determinants of exercise among urban elderly in Prachuapkhirikhan province / สมลักษณ์ ศุกระศร
สมลักษณ์ ศุกระศร, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

772กระบวนการบริการของคลินิกอดบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดรัฐและเอกชน = Process of cessation clinics in govermental and private hospitals / ปิยาภรณ์ เยาวเรศ
ปิยาภรณ์ เยาวเรศ, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

773กระบวนการบริหารจัดการการดำเนินงานลพบุรีสุขภาพดี สู่เมืองไทยแข็งแรง ปี 2548 = Administration of healthy Lopburi to healthy Thailand, 2005 / บรรจง จันทร์จีน
บรรจง จันทร์จีน, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

774กระบวนงานและผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี = The solid waste management procedures and performances of municipalities in Nonthaburi province / พุทธชาติ กอแก้ว
พุทธชาติ กอแก้ว, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

775การเปรียบเทียบค่านิยมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการสอนจริยธรรมโดยวิธีการทำค่านิยมให้กระจ่างกับการสอนโดยวิธีการสอนแบบปกติ : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย = A comparison of moral values of nursing students being taught by value clarification method and traditional teaching method : The Thai Red Cross College of Nursing / กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์
กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์
Abstract  pdf

776การเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าหัวใจของพนักงานฮอทไลน์ที่ทำงานในสภาวะที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า กรณีศึกษา :การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค = ECG changes in hot line workers exposed to electromagnetic fields : a case study of a provicial electricity authority / สุวิมล ศิริญานันท์
สุวิมล ศิริญานันท์, 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

777การเรียนรู้เรื่องผักและผลไม้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 = Learning about vegetables and fruits by computer-assisted instruction for P4-P6 students (10-12 years old) / เพ็ญนภา ฤทธิ์วงศ์
เพ็ญนภา ฤทธิ์วงศ์, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

778การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของผู้บริโภคอายุ 20-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร = The effect of food label information on the decision making behavior in buying milk products among peaple aged 20-60 years in Bangkok / อรพร วนมงคล
อรพร วนมงคล, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

779การให้บริการพยาบาลแก่ผู้ต้องขังป่วยกรณีศึกษาการเคารพสิทธิผู้ป่วย ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ = Health services provided to sick prisoners : a case study of respect for patient's rights in the Correctional Hospital / วิกร สุวรรณโณ
วิกร สุวรรณโณ, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

780การจัดการตนเองของชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาพในชุมชนมุสลิม = Community self-managed for health development in the Muslim community / บุญเรือง ขาวนวล
บุญเรือง ขาวนวล, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

781การชี้แนะสาธารณะเพื่อผลักดันมาตรการห้ามตั้งแสดงบุหรี่ ณ จุดขายในประเทศไทย = Advocacy for nanning the display of cigarettes at point of sale in Thailand / จารึก ไชยรักษ์
จารึก ไชยรักษ์, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

782การดำเนินงานควบคุมยาสูบตามองค์ประกอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดอุดรธานี = Tobacco control based on the health-promoting school components and smoking behavior among middle school students in Udonthani province / สุทธิดา นิ่มศรีกุล
สุทธิดา นิ่มศรีกุล, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

783การบริหารความปลอดภัยในโรงงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 18001 = Factory safety management base on Thai Industrial Standards 18001 / จินดาพลอย ต่างใจ
จินดาพลอย ต่างใจ, 2503-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

784การบริหารงานเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสถานีอนามัยในจังหวัดระยอง = The adminstration of avian influenza surviellance of health service personnel at subdistrict health center level, Rayong province, Thailand / เวสารัช วรุตมะพงศ์พันธ์
เวสารัช วรุตมะพงศ์พันธุ์, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

785การบริหารจัดการพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษา : แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชวิถี = Health behavior management of hypertension disease : case study Rajavithe Hospital / สุรีรัตน์ กุลฉิม
สุรีรัตน์ กุลฉิม, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

786การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมยาแผนโบราณตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในเขตภาคกลาง = Legal enforcement on controlling over traditional medicine of drug act B.E. 2510 of consumer protection units of central area of Thailand / นันทวลักษณ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ
นันทวลักษณ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

787การบังคับใช้กฎหมายในสถานบริการประเภทไนท์คลับ ผับ บาร์ เป็นเขตปลอดบุหรี่จังหวัดกรุงเทพทหานคร = Effects of enforcement of smoke-Free nightclubs, pubs and brars in Bangkok metropolitan / วราภรณ์ คำรศ
วราภรณ์ คำรศ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

788การบังคับใช้กฎหมายด้านการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะของเทศบาล = Law enforcement on distribution of merchandise in public places or ways of the municipality / บังอร พรหมมินทร์
บังอร พรหมมินทร์, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

789การบำบัดน้ำกากส่าด้วยเครื่องกรองแอนแอโรบิคไหลย้อนขึ้น = Distill ery wastewater treatment by upflow anaerobic filter / ประสาท รักพาณิชสิริ
ประสาท รักพาณิชสิริ
Abstract  pdf

790การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับและไม่ได้รับค่าตอบแทนในกรุงเทพมหานคร = Performance of paid and non-paid health volunteers in Bangkok / พรทิพย์ จักขุทิพย์
พรทิพย์ จักขุทิพย์, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

791การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนในเขตภาคเหนือ = The health consumer protection performance of community hospital pharmacists in Northern Thailand / สิริพร วงษ์ศรีทอง
สิริพร วงษ์ศรีทอง, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

792การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา = Performance of health workers toward standard criterion of primary care units in Nakhonratchasima province / ยงยุทธ นวลสันเทียะ
ยงยุทธ นวลสันเทียะ, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

793การปฏิบัติงานตามบทบาทในการจัดการเหตุรำคาญของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม = Performance role of nuisance management of the local official in Nakhonpathom province, Thailand / จันทกาญจน์ นกแก้ว
จันทกาญจน์ นกแก้ว, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

794การปฏิบัติงานตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน = Performance of private hospital nurses in their professional roles / สุจิตกุล แสนคำ
สุจิตกุล แสนคำ, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

795การปฏิบัติตามกฎหมายของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานคร = Legal appliance involving health Spa business in Bangkok / ขวัญใจ จิรัฐจินดา
ขวัญใจ จิรัฐจินดา, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

796การปฏิบัติตามบทบาทของประธานคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม = Role performance of Tambon Administration Organization Chairman on environmental health management / วิทยา หาดนิล
วิทยา หาดนิล, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

797การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพในจังหวัดปทุมธานีตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 = Performance of professional safety officers following ministry regulation of safety, health and environmental management B.E. 2549, Pathumthani province, Thailand / ลลิตา กรองแก้ว
ลลิตา กรองแก้ว, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

798การประเมินและพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพัฒนานิคมตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ = The assessment and development process according to public sector management quality a ward criteria at Pattananikom district health office / กมลวรรณ สนามทอง
กมลวรรณ สนามทอง, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

799การประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัด = Role performance assessment of provincial AIDS prevention and alleviation sub-committee / สุธิดา วรโชติธนัน
สุธิดา วรโชติธนัน, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

800การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดและความตั้งใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร = Health risk assessment of cardiovascular disease and intention to change behaviors among personnel in a private hospital in Bangkok / วนัสสุดา ฟุ้งลัดดา
วนัสสุดา ฟุ้งลัดดา, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

801การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล = Evaluation of the nurse assistant curriculum : School of Nurse Assistant, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University / ดารณี ทู้สกุล
ดารณี ทู้สกุล, 2501-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

802การประเมินภาวะสุขภาพของตำรวจที่ปฎิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตำรวจ = Health assessment of traffic policemen working in Bangkok metropolitan area : Police General Hospital / ร้อยตำรวจโทหญิงวิไล สุธีรางกูร
วิไล สุธีรางกูร, ร.ต.ท.หญิง, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

803การประเมินระบบการบริหารของการประปาหมู่บ้านแบบผิวดินที่สนับสนุนการก่อสร้างโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดอุทัยธานี = Evaluation of the administration of the surface water supply system, supported by the Department of Health, Ministry of Public Health, Uthaithani province / เกษม ประสาทเขตรการ
เกษม ประสาทเขตรการ, 2503-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

804การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรงานจ่ายกลาง โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก = Job competency assessment of central sterile supply personnel at the Royal Thai Army hospitals / พันโทหญิงอรสา สุขดี
อรสา สุขดี, พันโทหญิง, 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

805การประยุกต์แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสำหรับโปรแกรมเลิกบุหรี่ของนักเรียนชายมัธยมศึกษา = An application of stage of change and self-efficacy on smoking cessation program among male high school students / นิรันตา ไชยพาน
นิรันตา ไชยพาน, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

806การประยุกต์แบบแผนการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ในการลดภาวะไขมันในเลือดของกำลังพล กองทัพเรือ = The application of Pender's health promotion model for reduction of serum cholesterol among the Royal Thai Navy / เรือเอกหญิงเปรมใจ สุขศิริ
เปรมใจ สุขศิริ, เรือเอกหญิง, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

807การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของมารดาในการเลี้ยงดูบุตรอายุ 2-5 ปี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = An application of the health belief model to promote the mothers' behavior in preventing diarrheal disease among children aged 2-5 in Krathumban district, Samutsakhon province / พงศ์พัฒน์ ชวโรกร
พงศ์พัฒน์ ชวโรกร, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

808การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการสร้างพลังในตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี = An application of health belief model and empowerment to behavioral change in solid waste management, Leamchabang municipality, Chonburi province / เสาวลักษณ์ ขันทอง
เสาวลักษณ์ ขันทอง, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

809การประยุกต์ใช้ Two-component survival กับลักษณะการแต่งงาน-การหย่าร้างของประชากรบางส่วนในกรุงเทพมหานคร = Two-component marriage-divorce model : applied survival method for some Bangkok population / ณัฐนารี เอมยงค์
ณัฐนารี เอมยงค์, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

810การประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรี่ของทหารเกณฑ์ในค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี = An application of stages of change theory on smoking cessation among the conscripts in Vipawadeeransit camp, Suratthani province / ปิยมาศ สวนกูล
ปิยมาศ สวนกูล, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

811การประยุกต์ความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการกระตุ้นเตือนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยหมดประจำเดือนในคลินิกวัยทอง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี = An application of health belief model and reminding technique to promote breast self-examination among menopausal women at Menopausal clinic in Paholpolpayuhaseana Hospital, Kanchanaburi / ฐิตวันต์ พิทักษ์จงวัฒนา
ฐิตวันต์ พิทักษ์จงวัฒนา, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

812การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคในการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา = The application of the protection motivation theory to promote breast self-examination among early adulthood females in Mueng district, Nakhonratchasima province / จงกล ศักดิ์ตระกูล
จงกล ศักดิ์ตระกูล, 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

813การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนจากญาติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลเลิดสิน = An application of the Protection Motivation Theory and Social Support in modifying prevensive behaviors against complications of essential hypertensive patients attending Lerdsin General Hospital / วิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์
วิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์, 2499-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

814การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคโดยแกนนำกลุ่มเพื่อนเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิง = An application of protection motivation theory with peer leaders to prevent risky sexual behavior among female students / อรนรร ธรรมวิจิตรกุล
อรนรร ธรรมวิจิตรกุล, 2523-
Abstract  pdf

815การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับกลุ่มช่วยเหลือตนเองเพื่อควบคุมความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร = An application of protection motivation theory with self-help group to hypertension control among out patients attending Phichit province / จารุภา เลาหพจนารถ
จารุภา เลาหพจนารถ, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

816การประยุกต์ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมในโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี = Application of social support theory in promoting of fruit and vegetable consumption program among grade 5 students in Warinchamrap district, Ubonratchathani province / ศศิธร บุญสุข
ศศิธร บุญสุข, 2523-
Abstract  pdf

817การประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ = An application of self efficacy theory and social support influences on exercise-promoting behavior in coronary artery bypass graft surgery patients / อนุสรา มั่นศิลป์
อนุสรา มั่นศิลป์, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

818การประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน = An application of the Transtheoretical Model to promote behaviors against complications among essential hypertensive patients in the Hospital for Tropical Diseases / ดวงเดือน เที่ยงสันเทียะ
ดวงเดือน เที่ยงสันเทียะ, 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

819การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยวัณโรคปอดให้ปฏิบัติตามแผนการรักษา ณ โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = An application of self-efficacy theory to compliance behaviors modification among pulmonary tuberculosis patients at Pranakhonsriayuthaya Hospital / ฤทัยวรรณ์ บุญเป็นเดช
ฤทัยวรรณ์ บุญเป็นเดช, 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

820การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยหมดระดูเขตชนบทจังหวัดนครราชสีมา = An application of self-efficacy theory and social support on health promotion beheaviors among menopausal women, in rural areas Nakhonratchasima province / บุญช่วย นาสูงเนิน
บุญช่วย นาสูงเนิน, 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

821การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อการป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างของผู้ประกอบอาชีพทำอิฐมอญ = The application of self efficacy theory and social support on low back pain prevention among brick workers / นิธิตา ธารีเพียร
นิธิตา ธารีเพียร, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

822การประยุกต์ทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการส่งเสริมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร = An exercise promotion program applying the transtheoretical model in nursing students at Kuakarun College of Nursing, Department of Medicine, Bangkok metropolitan administration / นิตยา สุขชัยสงค์
นิตยา สุขชัยสงค์, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

823การประยุกต์ทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันเชื้อเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนสหศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดบุรีรัมย์ = An application of life skills to AIDS prevention among grade 9 junior high school students in Burirum province / มาลี ซันศิริ
มาลี ซันศิริ, 2501-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

824การประยุตก์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว = An application of self-efficacy theory on oral health promotion among Matthayomsuksa 1 students, Aranyaprathet district, Sakaeo province, Thailand / ปัญนี กิตติพงศ์พิทยา
ปัญนี กิตติพงศ์พิทยา, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

825การผสมผสานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ : กรณีศึกษา โรงนมเม็ดสวนดุสิตโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา = Integration of occupational health and safety management system in management by objective case study : milk tablet plant of Royal Chitralada project / พรใจ ชินอำนวยสุข
พรใจ ชินอำนวยสุข, 2502-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

826การฝึกอบรมที่พึงปรารถนาเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย = Desirable training to develop nurse administration skill of head nurses, at King Chulalongkorn Memorial Hospital The Thai Red Cross Society / จริยา ลัทธศักดิ์ศิริ
จริยา ลัทธศักดิ์ศิริ, 2496-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

827การพัฒนาแบบประเมินภาวะผู้นำสุขภาพดีถ้วนหน้าของสาธารณสุขอำเภอ = Development of health for all leadership assessment scale for district health officer / พนิดา ดามาพงศ์
พนิดา ดามาพงศ์
Abstract  pdf

828การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข = Development of competency assessmement scale among nurse directors in Community hospitals under the jurisdiction of the Ministry of Public Health / จริยา พิชญ์ชยะนนท์
จริยา พิชญ์ชยะนนท์, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

829การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข = Public sector management quality : a case study of Department of Disease Control, Ministry of Public Health / จิตติญา ลัดดากลม
จิตติญา ลัดดากลม, 2522-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

830การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเสพยาบ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านชุมนุมนักเรียนบ้านโป่งราชบุรี = The development of life skills for prevention of amphetamine use among primary school students through student club in Banpong district, Ratchaburi / จรรยา ลาภศิริอนันต์กุล
จรรยา ลาภศิริอนันต์กุล, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

831การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยเรื้อรังจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไปสู่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร = The development of a referral system for chronic disease patients from Pramongkutklao Hospital to health centers of Bangkok metropolitan administration / ร้อยเอกหญิงสรรเสริญ ไข่ลือนาม
สรรเสริญ ไข่ลือนาม, ร้อยเอกหญิง, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

832การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้ข้อมูลผู้ป่วยก่อนจำหน่ายหอผู้ป่วยสามัญศัลยกรรมหัวใจโรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ. 2549 = A model development of patient's education before discharge in cardiovascular surgical unit, Rajavithi Hospital, Thailand, 2006 / จุไรรัตน์ แย้มพลอย
จุไรรัตน์ แย้มพลอย, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

833การพัฒนารูปแบบหน่วยตรวจโรคค่ายบุรฉัตรตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข = Development of Burachat fort health care unit under primary care unit standard of the public health ministry Thailand / พันโทหญิงเกยูร ปัญญะบูรณ์
เกยูร ปัญญะบูรณ์, พันโทหญิง, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

834การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลน้ำหนักตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Development of instruction media for behavior modification related to weight management among fourth grade / นันทวดี สาริกานนท์
นันทวดี สาริกานนท์, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

835การพัฒนาสูตรบะหมี่สดเสริมเยื่อเมือกเมล็ดแมงลัก = Formulation development of egg noodles fortified with hairy basil seed mucilage / สถิระ หิรัญ
สถิระ หิรัญ, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

836การมีผลไม้ภายในบ้านกับการบริโภคขนมกรุบกรอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในเขตกรุงเทพมหานคร = Household fruits availability and consumption of junk food among students grade 7-9 in Bangkok / การ์ตูน เพ็งพรม
การ์ตูน เพ็งพรม, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

837การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้บริหารเทศบาลเมืองต่อการบริหารจัดการมูลฝอย = The decision-making participation of Muang municipality's administrators towards solid-waste management / ดวงกมล ชนมนัส
ดวงกมล ชนมนัส
Abstract  pdf

838การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมลูกน้ำยุงลายในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี = Community participation for aedes aegypti larvae control in Muang district, Chonburi province / ณัฐพร มีสุข
ณัฐพร มีสุข, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

839การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการงานบริการสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี = Community participation in management of elderly health services : a case study of primary care unit in Thayang destrict Petchburi province / ณัฐพร เพชรสวัสดิ์
ณัฐพร เพชรสวัสดิ์, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

840การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง = Community involvement in the development of a hypertension surveillance system / สุภาภรณ์ นิยมสรวญ
สุภาภรณ์ นิยมสรวญ, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

841การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยของเทศบาลเขตเมือง กรณีศึกษา : เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี = Public participation in solid waste management of municipalities in an urban area : case study of Nonthaburi municipality, Nonthaburi province, Thailand / อินทิรา อินทรัตน์
อินทิรา อินทรัตน์, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

842การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง จังหวัดนครราชสีมา = Aging participation in elderly club whose passed the evaluation criteria on strengthen elderly club, Nakhonratchasima province / ศิริพร เกษธนัง
ศิริพร เกษธนัง, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

843การยอมรับบริการของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก : กรณีศึกษาโรงพยาบาลราชวิถี = The acceptance of service at out patient department : a case study in Rajavithi Hospital / อรวรรณ เหลืองรุ่งทรัพย์
อรวรรณ เหลืองรุ่งทรัพย์, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

844การรณรงค์สุขาภิบาลอาหารปลอดภัยของผู้ขายอาหารริมบาทวิถีเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร = Campaign for food safety sanitation in food street vender in Wangtonglang district, Bangkok metropolis / กทลี ปัจจัยเจริญ
กทลี ปัจจัยเจริญ, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

845การรับรู้ในเครื่องหมายบนฉลากอาหารและการใช้ข้อมูลบนฉลากอาหารในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของผู้มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรามาธิบดี = Perception of symbols and use of information on the food label for food choice behavior among clients at out-patient department of Ramathibodi Hospital / ณัฐพิมณฑ์ ภิรมย์เมือง
ณัฐพิมณฑ์ ภิรมย์เมือง, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

846การรับรู้ความปลอดภัยในการมาใช้บริการที่โรงพยาบาล = Patient perceptions of hospital safety / เรือเอกหญิง จารุวรรณ ขำประเสริฐ
จารุวรรณ ขำประเสริฐ, เรือเอกหญิง, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

847การรับรู้บทบาทการเป็นบิดาของสามีที่พาภรรยาครรภ์แรกมาฝากครรภ์ศึกษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ = Husbands' pereception of father's roles during wife's primigravida at Chulalongkorn hospital / ปรียารัตน์ ศักดิ์ณรงค์
ปรียารัตน์ ศักดิ์ณรงค์
Abstract  pdf

848การรับรู้พฤติกรรมทารกแรกเกิดของมารดาและประสิทธิผลของการสอนมารดาครรภ์แรกหลังคลอด ณ ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 5 เชียงใหม่ = Maternal perception of newborn's behavior and the effectiveness of teaching on primiparas at maternal and child health center region 5 Chiangmai / อัญชลี เมธีสถาพร
อัญชลี เมธีสถาพร
Abstract  pdf

849การลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจก่อนย้ายออกจากซีซียู โดยการเตรียมอย่างมีแบบแผน = Effects of pre-transfer structured preparation on coronary heart patients' anxiety upon discharge from coronary care unit / วริยา วชิราวัธน์
วริยา วชิราวัธน์
Abstract  pdf

850การวิเคราะห์ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วยนอกสถาบันประสาทวิทยา ปีงบประมาณ 2541 = Cost and unit cost analysis of out-patients at Prasat Neurological Institute, fiscal year 1998 / จงกล สยนานนท์
จงกล สยนานนท์, 2498-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

851การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการรักษาคลองรากฟันของคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2548 = Activity-based costing of root canal treatment in special dental clinic, faculty of dentistry, Mahidol University, Thailand / เพ็ญสินี เฉลิมศรีสุข
เพ็ญสินี เฉลิมศรีสุข, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

852การวิเคราะห์ต้นทุนของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลชุมพรปีงบประมาณ 2542 = Cost analysis of mobile medical care unit : Chumphon hospital in fiscal 1999 / กฤษณ์ติวัฒน์ ฉัตรทอง
กฤษณ์ติวัฒน์ ฉัตรทอง, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

853การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชโรคที่พบมาก 5 อันดับแรกในหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดีปีงบประมาณ 2548 = Unit cost analysis of care and treatment for the patients with top 5 psychiatric diseases in the psychiatric ward at Ramathibodi Hospital, Faculty of Medicine Mahidol University, Thailand / ดรุณี หอมแก่นจันทร์
ดรุณี หอมแก่นจันทร์, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

854การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลบริการผู้ป่วยสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในแผนกผู้ป่วยนอกและหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Cost-effectiveness analysis of hypertensive elderly service : outpatient department and primary care unit of Hua Hin Hospital in Prachuabkhirikhun province, Thailand / ศศิธร สุรทานต์นนท์
ศศิธร สุรทานต์นนท์, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

855การวิเคราะห์ภารกิจของบุคลากรทางการพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลศิริราช = Task analysis of nursing staff in the general surgical intensive care unit at Siriraj Hospital, Thailand / วาริดา จงธรรม์
วาริดา จงธรรม์, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

856การวิเคาระห์ต้นทุนกิจกรรมในงานบริการผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาเฉพาะที่งานบริการผู้ป่วยนอก สถาบันโรคผิวหนัง ปีงบประมาณ 2550 = Activity-based costing of service among patients with psoriasis vulgaris, outpatient department in The Institute of Dermatology, fiscal year 2007 / ณัฐพร แตงทรัพย์
ณัฐพร แตงทรัพย์, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

857การวิจัยปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดร้อยเอ็ด = Action research for modification of sexual health risk behavior of female high school students in Roi-Et province / เกษแก้ว เสียงเพราะ
เกษแก้ว เสียงเพราะ, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

858การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีสอนด้วยหนังสือการ์ตูนกับวิธีสอนแบบบรรยาย = Comparison of achievement in healtheducation of phathomsuksa six students learning with comic book and leture method / กรีชา วงศ์นาม
กรีชา วงศ์นาม
Abstract  pdf

859การศึกษาการดูดซับตะกั่วของดินชุดบางเลน = Lead adsorption of Banglen series soils / วาสิฎฐี อุดชาชน
วาสิฎฐี อุดชาชน, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

860การศึกษาผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อยในจังหวัดนครราชสีมา = Case study on the duty of officers responsible for the clean food good taste project in Nakhonratchasima province, Thailand / มานะ สายท่าเสา
มานะ สายท่าเสา, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

861การศึกษารูปแบบการบริการพยาบาลของงานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในเชิงโครงสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสระบุรี = The nursing pattern study of the structure, process, and outcome of the emergency department : Saraburi Hospital case study / ผกามาศ ลฆุภาพ
ผกามาศ ลฆุภาพ, 2502-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

862การส่งเสริมการบริโภคอาหารเช้าที่มีคุณภาพโดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสมุทรสงคราม = Promoting healthy breakfast consumption by applying self-efficacy theory among junior high school students in Samutsongkhram province / มนัสนันท์ หยกสกุล
มนัสนันท์ หยกสกุล, 2526-
Abstract  pdf

863การส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียนอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี = A dental health promotion among pre school age children in Amphur Songphinong, Suphanburi province / สุธรรม เยี่ยมสวัสดิ์
สุธรรม เยี่ยมสวัสดิ์, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

864การส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน = Exercise promoting behavior in overweight students / สุภัทรา อะนันทวรรณ
สุภัทรา อะนันทวรรณ, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

865การสนับสนุนจากองค์กรและความผูกพันต่อองค์การของทันตแพทย์ เขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 = Organizational support and organizational commitment of dentists in the 4 th and 5th public health areas (Thailand) / วัชรชัย ทิวากรกฎ
วัชรชัย ทิวากรกฎ, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

866การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Life skills promoting program to prevent sexual behavior among female junior high school students in Prajuabkirikan province / เนตรทราย ปัญญชุณห์
เนตรทราย ปัญญชุณห์, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

867การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล = Health promotion to personnel in Golden Jubilee Medical Centre, Mahidol University / วิลาวัลย์ ขุทรานนท์
วิลาวัลย์ ขุทรานนท์, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

868การสร้างพลังชุมชนเพื่อจัดตั้งระบบการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกโดยชุมชน = Community empowerment for establishing community-based surveillance system for avian influenza / ชฎาภรณ์ บุตรบุรี
ชฎาภรณ์ บุตรบุรี, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

869การสอนสุขศึกษาโดยวิธีการเรียนรู้จากปัญหาในการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระนอง = Health problem-based learning on prevention of AIDS among Ranong Technical Students College / เกรียงศักดิ์ ไชยยา
เกรียงศักดิ์ ไชยยา
Abstract  pdf

870การสะสมตะกั่วในผักบุ้งและผักกระเฉดจากแหล่งน้ำผิวดิน = Lead accumulation in Ipomoea aquatica Forsk and Nepotunia oleracea, Lour form surface water / ธงชัย ภู่วชิรานนท์
ธงชัย ภู่วชิรานนท์
Abstract  pdf

871ขั้นตอนการทำงานเป็นทีมของบุคลากรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลรามาธิบดี = Stage of the teamwork of nursing personnel at inpatient department, Ramathobidi Hospital / กานดา ธีระวัฒนศิริ
กานดา ธีระวัฒนศิริ, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

872ความเครียดและการทำละเมิดของพยาบาลวิชาชีพต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลตติยภูมิ = Stress and patient violations among nursing profession at tertiary care hospitals / เรือเอกหญิง เกล็ดแก้ว พรหมมา
เกล็ดแก้ว พรหมมา, เรือเอกหญิง, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

873ความเครียดจากการทำงานและภาวะสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครนายก ประเทศไทย = Job stress and health status among registered nurses under the office of the permanent secretary ministry of public health in Nakhonnayok province, Thailand / ทิพากร สายเพ็ชร
ทิพากร สายเพ็ชร, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

874ความแตกฉานด้านสุขภาพในผู้ป่วยผ่าตัดตา = Health literacy among eye surgery patients / กัญญา แซ่โก
กัญญา แซ่โก, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

875ความคิดเห็นของผู้รับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 : ศึกษาเฉพาะผู้ป่วยใน = Health consumers' views on nurses' ethical behaviors in the army hospitals indicating in nursing and midwifery professional act B.E. 2528 : a case study in In-Patients / บุรีรัชต์ รอดทิพย์
บุรีรัชต์ รอดทิพย์
Abstract  pdf

876ความต้องการขยายขอบเขตใช้ยารักษาโรคเบื้องต้นในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 = Expanding need for primary medical care in nursing and midwifery clinics according to the Sanaporium Act B.E. 2541, Thailand / เจริญทิพย์ โชครุ่งรัตนชัย
เจริญทิพย์ โชครุ่งรัตนชัย, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

877ความตั้งใจในการไปใช้บริการสุขภาพจิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม = Intention of mental health services utilization among undergraduate students at Chandrakasem Rajabhat University, Thailand / ศศิธร ไชยสิทธิพร
ศศิธร ไชยสิทธิพร, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

878ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของเจ้าหน้าที่ : ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิคด้านโรคเอดส์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย = Turnover intention of employees : a study of the HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration, Thai Red Cross Aids Research Centre / สินีนาฏ ชาวตระการ
สินีนาฏ ชาวตระการ, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

879ความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ = Psychological well-being of the elderly in Samutprakan province / ธิดา ทองวิเชียร
ธิดา ทองวิเชียร, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

880ความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรามาธิบดี = Organizational commitment of professional nurses in Ramathibodi Hospital / ปภาวดี เหล่าพาณิชย์เจริญ
ปภาวดี เหล่าพาณิชย์เจริญ, 2526-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

881ความพร้อมในการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดสมุทรสงคราม = Readiness of health officer for the primary health care unit standard in Samutsongkhram province / ปิยวัฒน์ อร่ามเมือง
ปิยวัฒน์ อร่ามเมือง, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

882ความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดจันทบุรี = Readiness of sub-district health officers to transfer to sub-district administrative organizations in Chantaburi province, Thailand / อภิชัย พูลศักดิ์
อภิชัย พูลศักดิ์, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

883ความพึงพอใจและผลกระทบภายหลังการถ่ายโอนบุคลากรสาธารณสุขให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล = Satisfaction and impact after transfer of health workers to subdistrict administrative organizations / วิไลลักษณ์ ทิวากรกฎ
วิไลลักษณ์ ทิวากรกฎ, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

884ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ = Job performance satisfaction of nurses in Buriram Hospital / รัตนาภรณ์ กาญจนฤทธากรณ์
รัตนาภรณ์ กาญจนฤทธากรณ์, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

885ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลปทุมธานี = Job satisfaction of registered nurses at Pathumthani Hospital / ณัฐสุดา อั้งโสภา
ณัฐสุดา อั้งโสภา, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

886ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลปากท่อจังหวัดราชบุรี = The satisfaction of outpatient service users at Paktho Hospital in Ratchaburi province / เกศินี ศรีคงอยู่
เกศินี ศรีคงอยู่, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

887ความยั่งยืนของโครงการสุขภาพภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย = Program sustainability of health projects under cooperative activity for prevention and care of HIV/AIDS, TB and STI, Global AIDS Program, Thailand : GAP / อัจฉรา ศรีอินทร์สุทธ
อัจฉรา ศรีอินทร์สุทธิ์, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

888ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การที่มีผลต่อการเป็นองค์การที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข = Organizational commitment and organizational citizenship behavior in relation to the high performing organization of department of health, ministry of bublic health / ปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์
ปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

889ความรุนแรงและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงต่อพยาบาลสาธารณสุขสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร = Violence and related factors to public health nursing, health department, Bangkok metropolitan administration / ชนิกนันท์ พันธุ์พยัคฆ์
ชนิกนันท์ พันธุ์พยัคฆ์, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

890ความรุนแรงในสถานที่ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดราชบุรี = Workplace violence in the governmental hospitals, Ratchaburi province / จันทนา มะโนวัฒนา
จันทนา มะโนวัฒนา, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

891ความรู้ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีต่ออำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 = Knowledge opinion of chief of health center on public health competent toward authority public health act B.E. 2535 / กมล ศรีล้อม
กมล ศรีล้อม, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

892ความรู้ทัศนคติการบริหารและการพัฒนางานบริการพยาบาลตามโครงการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค (พบส.) ของจังหวัดในเครือข่าย 6/1 = Knowledge, attitude, administration and outcome of nursing service development among the provinces in health care net work 6/1 / โดย พัชรา ศรีดุรงคธรรมพ์
พัชรา ศรีดุรงคธรรมพ์
Abstract  pdf

893ความสัมพันธ์ของการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการกับการปรับตัวภา ยหลังเกษียณอายุราชการของข้าราชการพลเรือน จังหวัดนครราชสีมา = The relationship between retirement preparation and adjustment to retirement of retired civil servats, Nakornrajasima province / เบญจมา เลาหพูนรังษี
เบญจมา เลาหพูนรังษี
Abstract  pdf

894ความสัมพันธ์ของการใช้เครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปกับปริมาณโซเดียมในอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = The relationship between bouillon commercial products used and sodium content in cooking food among consumers in Bangkok / ลักษณิน รุ่งตระกูล
ลักษณิน รุ่งตระกูล, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

895ความสัมพันธ์ของปริมาณวิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอี และซิลิเนียม ที่ได้รับจากอาหารบริโภคกับความรุนแรงของโรคหืดในวัยผู้ใหญ่ = The correlation of vitamin A, vitamin C, vitamin E and selenium in dietary intake with asthma severity in adults / อรุณวดี ทองบุญ
อรุณวดี ทองบุญ, 2527-
Abstract  pdf

896ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม ดัชนีชีวภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในโครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสระดับชาติ = The relationship between self-care, social support, bio-markers, and quality of life among people living with HIV/AIDS in national access to antiretroviral program / ชุติวรรณ จันคามิ
ชุติวรรณ จันคามิ, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

897ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เรื่องน้ำหนักตัวกับการบริโภคอาหารไขมัน :กรณีศึกษาของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยศิลปากร = The relationship between body weight perception and intakes of fat diets : case study of female students at Silpakorn University / มัณฑนา ทรงธรรมวัฒน์
มัณฑนา ทรงธรรมวัฒน์, 2522-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

898ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง ความสามารถในการปฏิบัติงาน กับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนเขต 4 = Relationships between risk perception, work performance and joy at work among professional nurses in primary care unit, region 4 / พรทิพย์ พึ่งศักดิ์
พรทิพย์ พึ่งศักดิ์, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

899ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังการผ่าตัดเต้านม จังหวัดราชบุรี = The relationship between self cafe efficacy and quality of life among breast cancer patients with mastectomy, Ratchaburi province / มีนา ชูใจ
มีนา ชูใจ, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

900ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะในการดูแลการได้รับความรู้และการสนับสนุนจากพยาบาลกับภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = The relationships among caregiving self efficacy, receiving knowledge and support from nurses and perceived caregiving burden in caregivers of patients with stroke / ปิยรัตน์ ตวงสิน
ปิยรัตน์ ตวงสิน, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

901ความสัมพันธ์ระหว่างความแชื่อด้านสุขภาพการสนับสนุนทางสังคมและลักษณะประชากรกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรคปอด ในเขตอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี = The relationships between health beliefs, social support, patient characteristics and self-care of pulmonary tuberculosis patients in Damnoensaduak district, Ratchaburi province / ประยงค์ สัจจพงษ์
ประยงค์ สัจจพงษ์
Abstract  pdf

902ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการปฏิบัติกิจกรรมการบริการสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ของหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = The relationship between selected factors and the health care activities for the elderly in communities of the chiefs health promotion section at community hospitals in northeast region of Thailand / ศรีรัตน์ กวินปณิธาน
ศรีรัตน์ กวินปณิธาน, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

903ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาลในชุมชนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The relationship between certain selected factors with decision making ability regarding the nursing problems in the community of the fourth year nursing students in Nursing Colleges, under the jurisdiction of the Ministry of Public Health in the Northeast of Thailand / กิตติภูมิ ภิญโย
กิตติภูมิ ภิญโย, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

904ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการดื่มสุราของนักเรียนนายสิบทหารบก = The relationships between selected factors and alcohol drinking behavior of Army Non-Commissioned Officer students / ร้อยเอกหญิง สายพิณ สาประเสริฐ
สายพิณ สาประเสริฐ, ร.อ.หญิง, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

905ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับระดับขวัญของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ในคลินิคยาเสพติดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร = The relationship between selected factors and morale of health care workers working with AIDS-risk behavior persons in drug abuse clinics, Health Department, Bangkok Metropolitan / กอบแก้ว กปิลกาญจน์
กอบแก้ว กปิลกาญจน์
Abstract  pdf

906ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของสาธารณสุขอำเภอกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดสุพรรณบุรี = The relationship between leaderships of district health officers and job satisfaction of health center chiefs in Suphanburi province / กีรติ รุ่งแจ้ง
กีรติ รุ่งแจ้ง, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

907ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพกับภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย จังหวัดลพบุรี = The relationship between lifestyle for health promotion and health status of public health personnel in Lopburi province / ปาริชาติ ลวกุล
ปาริชาติ ลวกุล, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

908ความสามารถในการปฏิบัติงานบริหารเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดชลบุรี = Ability in drug and medical supply management of tambon health personnel in Chonburi Province / โดย ขวัญเรือน วัฒนา
ขวัญเรือน วัฒนา
Abstract  pdf

909ความสามารถทางสาธารสุขที่มีผลต่อประสิทธิผลการให้บริการสุขภาพของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดระยอง = Public health competencies affecting towards health service performance in primary care unite : Rayong province / ศุภกร จุฑาจันทร์
ศุภกร จุฑาจันทร์, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

910ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดระยอง = Life happiness of the elderly in Rayong province / ชุติไกร ตันติชัยวนิช
ชุติไกร ตันติชัยวนิช, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

911คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า = Quality of working life among staff nurses in Phanungklao Hospital / รินดา กาฬเนตร
รินดา กาฬเนตร, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

912คุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข = Quality of work life affecting burnout of professional nurses in regional hospitals under the ministry of public health / อารีรัตน์ ชวาลา
อารีรัตน์ ชวาลา, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

913คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี = Quality of life of diabetes mellitus patients in Chombung Crown Prince Hospital, Ratchaburi province, Thailand / ศลาฆนันท์ หงษ์สวัสดิ์
ศลาฆนันท์ หงษ์สวัสดิ์, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

914คุณภาพชีวิตสมรสของสตรีที่ทำงานระบบกะในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Marital quality among female labourers in one electronic factory, Bangpa-in industrial estate, Ayutthaya province / จิรนันท์ ครุฑอยู่
จิรนันท์ ครุฑอยู่, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

915คุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ การสนับสนุนและเครือข่ายทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพผู้สูงอายุพิการ จังหวัดสุพรรณบุรี = Personal characteristics, health risk behaviors, social support and social networks related to health status of the handicapped elderly in Suphanburi province / ขวัญสุภา วงษ์บา
ขวัญสุภา วงษ์บา, 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

916บทบาทการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดปทุมธานี = Performance role as to professional standard of nurses in PCUs, Pathumthani province / พรรณี ขาวเมฆ
พรรณี ขาวเมฆ, 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

917ประเมินการจัดหน่วยพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ = The assessment of the nursing unit in factories : a case study of textile industry / จรียา ยมศรีเคน
จรียา ยมศรีเคน, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

918ประเมินการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี = Job performance assessment of nurses in Community hospitals, Kanchanaburi province / กรรณิการ์ สุวรรณศักดิ์ชัย
กรรณิการ์ สุวรรณศักดิ์ชัย, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

919ประสิทธิผลโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการสร้างเสริมความแตกฉานด้านสุขภาพในผู้ป่วยที่มารับการเจาะชิ้นเนื้อตับที่โรงพยาบาลศิริราช = Effectiveness of a participatory learning program to promote health literacy in patients undergoing liver biopsy at Siriraj Hospital, Thailand / จารุวรรณ กองแก้ว
จารุวรรณ กองแก้ว, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

920ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี = The effectiveness of the application of the protection motivation theory to the health education program on high blood pressure prevention among elderly people in Det-Udom Municipality of Ubon-Ratchathani province / ขนิษฐา ทองหยอด
ขนิษฐา ทองหยอด, 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

921ประสิทธิผลการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักวิชาเคหพยาบาล โรงเรียนอายุรเวท กรุงเทพมหานคร = The effectiveness of a problem-based learning approach teaching the nursing home subject at Ayuraved school, Bangkok province / สุภาวดี ดอนเมือง
สุภาวดี ดอนเมือง, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

922ประสิทธิผลการจัดการกระบวนการชดเชยบริการทางการแพทย์ค่าใช้จ่ายสูงของโรงพยาบาลภาครัฐ ประเทศไทย = The effectiveness of process management of high cost care claim in Thailand's government hospitals / สมพร แวงแก้ว
สมพร แวงแก้ว, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

923ประสิทธิผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดราชบุรี = The effectiveness of cervical cancer screening in women target groups by sub-district health personnel in Ratchaburi province / ณัฐกาญจน์ ศรีสุพพัตพงษ
ณัฐกาญจน์ ศรีสุพพัตพงษ์, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

924ประสิทธิผลการดำเนินงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช = Effectiveness in performance of head nurses as perceived by subordinates in medical and psychiatric nursing division Siriraj Hospital / สุมลรัตน์ กนกกวินวงศ์
สุมลรัตน์ กนกกวินวงศ์, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

925ประสิทธิผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในจังหวัดสระบุรี = The effectiveness of dengue hemorrhagic fever prevention and control by sub-district health personnel in Saraburi province / กาญจนา อินทรักษ์
กาญจนา อินทรักษ์, 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

926ประสิทธิผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงของสถานีอนามัยในจังหวัดฉะเชิงเทรา = The effectiveness of the diarrhea prevention and control of health centers in Chachoengsao province / จันทนา สุขรัตน์อมรกุล
จันทนา สุขรัตน์อมรกุล, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

927ประสิทธิผลการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี = The effectiveness of community mental health practiced by health volunteers in Singburi province / อารีย์ บุญผ่อง
อารีย์ บุญผ่อง, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

928ประสิทธิผลการบริหารหอผู้ป่วยของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ = Effectiveness of the ward head nurse in administering the ward at government university hospitals / ศิริทรัพย์ อินทร์หลวงดี
ศิริทรัพย์ อินทร์หลวงดี, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

929ประสิทธิผลการปฏิบัติงานส่งเสริมโภชนาการของครูอนามัยโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี = Performance effectiveness of health education teachers on nutrition promotion in schools under the initiatives of her royal highness princess Maha Chakri Sirindhorn / แก้วกัลยา ขวัญพรม
แก้วกัลยา ขวัญพรม, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

930ประสิทธิผลการปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กของสถานีอนามัยในจังหวัดพิจิตร = The effectiveness of maternal and child health performance at health centers in Phichit province / รัตติกาล จันทวงษ์
รัตติกาล จันทวงษ์, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

931ประสิทธิผลการลดขั้นตอนการทำงานคลินิกสุขภาพเด็กดีในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนนทบุรี = Effectiveness of well baby clinic procedure reducing in community hospitals, Nonthaburi province / ปริญญา หงส์พรรคมนุญ
ปริญญา หงส์พรรคมนุญ, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

932ประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตในการป้องกันโรคพยาธิปากขอของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน = The effectiveness of experieantial activities planner in prevention of hookworm infection among primary school students in Bo-Klue district, Nan province / วรยุทธ นาคอ้าย
วรยุทธ นาคอ้าย, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

933ประสิทธิผลของโครงการค่ายเยาวชนและการเสริมแรงเพื่อการงดสูบบุหรี่ในนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกรุงเทพมหานคร = The effectiveness of youth camp and reinforcement programme on stop smoking among male students at the early secondary school level, Bangkok / โดย กำไลรัตน์ เย็นสุจิตร
กำไลรัตน์ เย็นสุจิตร
Abstract  pdf

934ประสิทธิผลของโครงการป้องกันการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ : กรณีศึกษาในกลุ่มจักสานกระจูด บ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง = The effectiveness of a muscle pain prevention program : a case study of Krajood craftswomen in Baan Taleynoi, Pathalung (Thailand) / สุภาวดี เจ้ยชุม
สุภาวดี เจ้ยชุม, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

935ประสิทธิผลของโครงการสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการกลับซ้ำของโรคคอและทอนซิลอักเสบเฉียบพลันในเด็กกองตรวจรักษาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรุงเทพมหานคร = The effectiveness of health education program on mother's behavior for preventing recurrent acute pharyngo-tonsillitis in children, out patient department, Bhumibol Adulyadej hospital, Bnagkok / ยมสิริ นาวานุรักษ์
ยมสิริ นาวานุรักษ์
Abstract;http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/scan/22967.pdf Full Text (Mahidol member only)"  pdf

936ประสิทธิผลของโปรแกรมการงดสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี = The effectiveness of smoking cassation program in technical students at Suphanburi Technical College / โดย ชัชวาลย์ สิงหรัตนศิริ
ชัชวาลย์ สิงหรัตนศิริ
Abstract  pdf

937ประสิทธิผลของโปรแกรมการงดสูบบุหรี่ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมปั่นทอด้ายจังหวัดนครปฐม = The effectiveness of a smoking cessation program among workers in textile industry, Nakhon Pathom province / พิมพ์นิภา ดิศรินทร์ไตรภาดา
พิมพ์นิภา ดิศรินทร์ไตรภาดา, 2524-
Abstract  pdf

938ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันอาการปวดกล้ามเนื้อในกลุ่มคนงานเย็บจักรอุตสาหกรรมโรงงานผลิตเครื่องแต่งกายทหาร กรมพลาธิการทหารบก = The effectiveness of a muscle pain prevention program on musculoskeletal complaints of sewing machine operators in uniform factory the quartermaster department, Royal Thai Army / ร้อยโทหญิงนที ลุ่มนอก
นที ลุ่มนอก, ร้อยโทหญิง, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

939ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างพลังในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของหญิงตั้งครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า = The effectiveness of empowerment program on AIDS prevention among pregnant women attending antenatal care at Pramongkutklao hospital / จรัสศรี อินทรสมหวัง
จรัสศรี อินทรสมหวัง, 2496-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

940ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อการลดโรคเหงือกอักเสบในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร = The effectiveness of dental health education program on reduction of gingivitis among high school students in Bangkok / ปาริชาติ ฉายสีศิริ
ปาริชาติ ฉายสีศิริ
Abstract  pdf

941ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจทางการค้า เขตเทศบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ = The effectiveness of exercise promoting program among traders in Somdet municipal, Kalasin province / โชคชัย มงคลสินธุ์
โชคชัย มงคลสินธุ์, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

942ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกิน = Effectiveness of health education program in modifying eating behavior of students who are overweight / กานต์ธิดา ตันวัฒนถาวร
กานต์ธิดา ตันวัฒนถาวร, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

943ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารดาในการป้องกันโรคปอดบวมเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง = The effectiveness of health education program on mother's prevention behavior regarding pneumonia in children age under 5 years old in Viseschaichan district, Angthong province / สุดาวดี เอนก
สุดาวดี เอนก, 2503-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

944ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันการเสพยาบ้าในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร = The effectiveness of health education program in amphetamine abuse prevention among secondary school students, Department of General Education, Bangkok Methopolitan Administration / ธนัชพร สิริยานนท์
ธนัชพร สิริยานนท์, 2498-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

945ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ของพนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร = The effectiveness of the health education program on promotion of AIDS preventive behavior among female factory workers. in Samutsakhorn province / บุญเลิศ เยี่ยมสวัสดิ์
บุญเลิศ เยี่ยมสวัสดิ์, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

946ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการควบคุมตนเองในการลด/เลิกสูบบุหรี่ของทหารกองประจำการค่ายภาณุรังษี ส่วนที่ 2 จังหวัดราชบุรี = The effectiveness of health education program by applying self-control technique in smoking reduction and cessation of army conscripts section two at Phanurangsri fort, Rajburi province / ร้อยเอกหญิงนวพรรษ เปรมปราศรัย
นวพรรษ เปรมปราศรัย, ร้อยเอกหญิง, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

947ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการเลิกสูบบุหรี่ของผู้นำชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง = the effectiveness of health education programs on smoking cessation among community leaders in Muang district Phatthalung province / กิติศักดิ์ เมืองหนู
กิติศักดิ์ เมืองหนู, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

948ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการควบคุมน้ำหนักวัยรุ่นตอนต้น (อายุ 10-12 ปี) ที่เป็นโรคอ้วนในกรุงเทพมหานคร = The effectiveness of health education program on weight control among obese early adolescents (aged 10-12 years) in Bangkok / กันยารัตน์ กุยสุวรรณ
กันยารัตน์ กุยสุวรรณ, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

949ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า = The effectiveness of a health education program on self-care among patients with osteoarthritis of the knee at Pramongkutklao hospital / พันตรีหญิงเบญจมาศ ม่วงทอง
เบญจมาศ ม่วงทอง, พ.ต.หญิง, 2501-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

950ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ = The effectiveness of the health education program on self-care behaviors among cervical cancer patients treated by radiation at the National Cancer Institute / ณาตยา ทรัพย์สินธรรม
ณาตยา ทรัพย์สินธรรม, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

951ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับปรุงสภาวะสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการค้าอาหารแผงลอยในเขตเทศบาลเมืองระนอง = The effectiveness of a health education programme for food sanitation improvement of street food vendors, Ranong municipality / พสุธร ชาญโลหะ
พสุธร ชาญโลหะ, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

952ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อนด้วยตนเองของประชากรกลุ่มเสี่ยง อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ = Effectiveness of a health education programme on health behaviours toward self-prevention of leprosy population at risk in Mae Poen district, Nakornsawan province / อานุภาพ พงษ์พานิช
อานุภาพ พงษ์พานิช, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

953ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาดำเนินการโดยกลุ่มแม่บ้านที่ได้รับการฝึกอบรมให้การกระตุ้นเตือนมารดานำบุตรมารับภูมิคุ้มกันโรค อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ = Effectiveness of health education program through trained housewives efforts to persuade mothers pursuing their children's immunization in Jaturas District of Chaiyapoom Province / โดย ไชยา มาแจ้ง
ไชยา มาแจ้ง
Abstract  pdf

954ประสิทธิผลของการใช้กิจกรรม AIC เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การปรับปรุงบริการและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลเสนาและชุมชน : กรณีศึกษา = The effectiveness of appreciate influence control activities in promoting learning and improving services and linkages between Sena hospital and the community : case study / เบญจมาศ ประไพพงษ์
เบญจมาศ ประไพพงษ์, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

955ประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อการปฏิบัติตัวในด้านการป้องกัน การติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อโรคเอดส์ในผู้ป่วยติดเฮโรอีนทางเส้น เลือดโรงพยาบาลธัญญารักษ์ = The effectiveness of health counselling on AIDS prevention among intravenous drug users users being admitted in Thanyarak Hospital / โดย นิภา ณีสกุล
นิภา ณีสกุล
Abstract  pdf

956ประสิทธิผลของงานสาธารณสุขมูลฐานของจังหวัดเชียงใหม่ บี พ.ศ. 2533 = The PHC effectiveness of Chiengmai Province B.E. 2533 / เบ็ญจวรรณ กันเขตต์
เบ็ญจวรรณ กันเขตต์
Abstract  pdf

957ประสิทธิผลของทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่และสภาวะการไหลเวียนเลือดส่วนปลายของพนักงานขับรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ = The effectiveness of life skills on smoking behavior and peripheral blood circulation in bus drivers working at Bangkok mass transit authority / ร้อยเอกหญิงประทุมพร สุรภีร์
ประทุมพร สุรภีร์, ร้อยเอกหญิง, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

958ประสิทธิผลของมาตรการควบคุมการจำหน่ายสุราของร้านค้าปลีกในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี = The effectiveness of legally alcohol control of retail outlets in Sirindhon district, Ubonratchathani province / เรืองยศ บุญภักดี
เรืองยศ บุญภักดี, 2522-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

959ประสิทธิผลของรูปแบบการให้สุขศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ความเชื่อและพฤติกรรมการป้องกันโรคของมารดาเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เขตบางเขน กรุงเทพฯ = Effectiveness of health educational model for improving maternal knowledge, belief and preventive behavior concerning diarrheal disease in children under 5 years in Bangkhaen, Bangkok / โดย กาญจนา พันธุเตชะ
กาญจนา พันธุเตชะ
Abstract  pdf

960ประสิทธิผลบริการแบบองค์รวมของโครงการการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์จังหวัดนครราชสีมา = Effectiveness of holistic care in national access to antiretroviral program, Nakhonratchasima province / นนทลี นิ่มสมบุญ
นนทลี นิ่มสมบุญ, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

961ประสิทธิผลองค์การระดับหอผู้ป่วยในตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ เขตภาคกลาง = Organizational effectiveness of in-patient department as perceived by professional nurses, public university hospital in the central region / ปาริชาติ ศาลากิจ
ปาริชาติ ศาลากิจ, 2501-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

962ประสิทธิภาพการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีการลอยตัวร่วมกับคอร์ริวเกตเพลต = Efficiency of oil/water separation from gas station by flotation and corrugated plates / กัตติกา เทิดทูนธรรม
กัตติกา เทิดทูนธรรม, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

963ประสิทธิภาพการกำจัดสิ่งปฏิกูลจากส้วมโดยใช้จุลินทรีย์สำเร็จรูป = The efficiency of commercial waste digester for toilet excreta digesting / บัน ยีรัมย์
บัน ยีรัมย์
Abstract  pdf

964ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนที่ปนเปื้อนนิคเกิลโดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ = Efficiency of SBR in treating domestic wastewater contaminated with nickel / ยุทธชัย สาระไทย
ยุทธชัย สาระไทย, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

965ปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคมาลาเรียของสมาชิกครอบครัวจังหวัดนราธิวาส = Ecological factors related to Malaria prevention behaviors of household members, Narathiwat province / โรสอนีตา บินนิโซะ
โรสอนีตา บินนิโซะ, 2523-
Abstract  pdf

966ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความดันโลหิตในพนักงานขับรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ = Selected factors related to blood pressure among bus drivers in bus operation Bangkok Mass Transit Authority / อัญชลี ศรีสวัสดิ์
อัญชลี ศรีสวัสดิ์, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

967ปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพย์ยาบ้ากลับซ้ำของนักเรียนที่เข้ารับการรักษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี = The selected factors affecting to repeated amphetamine addiction of the patient students who cured : case study patients at Thunyarak Hospital / โยธิน ปอยสูงเนิน
โยธิน ปอยสูงเนิน, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

968ปัจจัยคัดสรรลักษณะส่วนบุคคลการรับรู้เกี่ยวกับสภาวะสุขภาพและการรับรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ : กรณีศึกษาพยาบาลวิชาชีพในห้องผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร = Selected factors of personal characteristics, health status and work environment affecting nurse burnout : a case study on operative nurses in general hospitals under Department of the Medical Service of the Ministry of Public Health in Bangkok / เบญจมาศ หล่อสุวรรณกุล
เบญจมาศ หล่อสุวรรณกุล, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

969ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาลสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนเขตภาคกลาง = Predictors of public health nurses' health status in the central region of Thailand / ประภัสสร รื่นภิรมย์
ประภัสสร รื่นภิรมย์, 2523-
Abstract  pdf

970ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการจัดการค่าตอบแทนตามผลงานในงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร = Factors related to performance based payment on health promotion and prevention of National Health Security Office region 13 Bangkok / ปิยรัตน์ ตรีประพิณ
ปิยรัตน์ ตรีประพิณ, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

971ปัจจัยที่เอื้อต่อการบรรลุความพึงพอใจในงานของผู้บริหารและประสิทธิผลองค์การของโรงพยาบาลชุมชน เขต 6, ประเทศไทย = Factors related to the attainment of job satisfaction by administrators and organizational effectiveness of community hospitals in region 6, Thailand / อารยา พิทักษ์โรจนานนท์
อารยา พิทักษ์โรจนานนท์, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

972ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ของสตรีวัยรุ่นครรภ์แรกที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร = Factors associated with adolescent pregnancy among adolescent primigavida attending antenatal care clinic at Samutsakhon Hospital / วราพร บุญยะธาน
วราพร บุญยะธาน, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

973ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลอาชีวอนามัย = Factors affecting the role performance of occupational health nurses in health promotion / ธัญรัศม์ สุขบัว
ธัญรัศม์ สุขบัว, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

974ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกในครอบครัวของพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร = Factors related to family well-being among public health nurses in the Department of Health, Bangkok Metropolitan Administration / อรวรรณ ลิขิตพรสวรรค์
อรวรรณ ลิขิตพรสวรรค์, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

975ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทำงานของแรงงานสตรีสูงอายุในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Factors related to work ability of aging female workers in electronic industries, Ayutthaya province / นิภาดา ธารีเพียร
นิภาดา ธารีเพียร, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

976ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู = Factors related to quality of life among older adults recovering from a stroke / อภันตรี บัวเหลือง
อภันตรี บัวเหลือง, 2514-
Abstract  pdf

977ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของสามีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในภรรยา = Factors related to the role of husbands in preventing cervical cancer in their wives / นิรมล พระสุพรรณ์
นิรมล พระสุพรรณ์, 2507-
Abstract  pdf

978ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในเขต 8 = The factor related to maternal and child work of distric health officer in Health Region 8 / กศมา เหล่าเมือง
กศมา เหล่าเมือง, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

979ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสับปะรดกระป๋องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Factors related to alcohol consumption behavior of pineapple factory employees in Prachuapkhirikhan province, Thailand / สุดคนึง บุญก่อสกุล
สุดคนึง บุญก่อสกุล, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

980ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตตามแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้ป่วยมะเร็ง = Factors related to self care behavior and quality of life among cancer patients : a holistic health care concept / สุกัญญา เตชะโชควิวัฒน์
สุกัญญา เตชะโชควิวัฒน์, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

981ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะ = Factors related to the diseases and occupational injuries of garbage collectors and their preventive behavior / วิราภรณ์ ทองยัง
วิราภรณ์ ทองยัง, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

982ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและออกกำลังกาย ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี = Factors related to food consumption and exercise behavior among personnel, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital / รสรินทร์ แก้วตา
รสรินทร์ แก้วตา, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

983ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้สูงอายุ = Factors related to health promoting behaviors to minimize risk for prostate cancer in older adults / ญาณนันท์ รัตนธีรวิเชียร
ญาณนันท์ รัตนธีรวิเชียร, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

984ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมคุณภาพของครอบครัวที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง = Correlates of health promoting behaviors in family-at-risk for stroke / ชลิดา โสภิตภักดีพงษ์
ชลิดา โสภิตภักดีพงษ์, 2521-
Abstract  pdf

985ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเพิ่มของน้ำหนักเป็น 2 เท่าของน้ำหนักแรกเกิด = Factors related to birth weight doubling time / เกียรติสุดา บุญมี
เกียรติสุดา บุญมี, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

986ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามแนวคิดการดูแลระดับปฐมภูมิสำหรับโรคหลอดเลือดของหัวใจของพยาบาลสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร = Correlates of practice on primary care concept for coronary heart diseases of public health nurses in public health centers, Bangkok metropolitan administration / สุดฤทัย เรืองฤทธิ์
สุดฤทัย เรืองฤทธิ์, 2518-
Abstract  pdf

987ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่นภาคใต้ตอนบน = Factors relating to sexual behaviors among adolescents in the upper south of Thailand / อังคณา เพชรกาฬ
อังคณา เพชรกาฬ, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

988ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดย่อม = Factors related to stress of garment workers in small enterprises / ธนวรรณ หมีรักษา
ธนวรรณ หมีรักษา, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

989ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิงในระบบการศึกษานอกโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors related to sexually transmitted infections preventive behavior of female adolescents in Bangkok non-formal education / คณานิตย์ แสงหิรัญ
คณานิตย์ แสงหิรัญ, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

990ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของวัยรุ่นหญิงในกรุงเทพมหานคร = Factors relating to osteoporosis prevention behaviors among female adolescents in Bangkok / เสาวภา ทองงาม
เสาวภา ทองงาม, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

991ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนของโรงพยาบาลชุมชนในภาพเหนือของประเทศไทย = Factors effecting the performance of community mental health services of community hospitals in Northern Thailand / ประณีตศิลป์ วงษ์ชมภู
ประณีตศิลป์ วงษ์ชมภู
Abstract  pdf

992ปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเบียร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร = Factors effecting to beer beverage drinking of high school students in Bangkok, Thailand / หนึ่งฤทัย มีสอาด
หนึ่งฤทัย มีสอาด, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

993ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าสถานีอนามัย จังหวัดนครปฐม = Factors affecting health center chiefs' performance for dental health surveillance and promotion among primary education students in Nakonpathom province / สมโภชน์ คชศิลา
สมโภชน์ คชศิลา, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

994ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ตามบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย = Factors affecting roles and functions in drug's administration of community pharmaceutical Section chiefs in community hospitals in the Central region of Thailand / โดย พรรษา ชุมเกษียร
พรรษา ชุมเกษียร
Abstract  pdf

995ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัยโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี = Factors affecting the job performance of the health-leader students in elementary school at Pathumtanee province / ดวงใจ จงรวมกลาง
ดวงใจ จงรวมกลาง, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

996ปัจจัยที่มีผลต่อการประสานงานด้านการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอ เขตสาธารณสุขที่ 4 = Factors affecting the coordination of surveillance and rapid response team at district level in public health region 4 / ศิลป์ชัย เนตรทานนท์
ศิลป์ชัย เนตรทานนท์, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

997ปัจจัยที่มีผลต่อการผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน เขต 4 = Factors affecting the passing of primary health care unit standard evaluation and quality assurance in region 4 / วิไลลักษณ์ โกมลจันทร์
วิไลลักษณ์ โกมลจันทร์, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

998ปัจจัยที่มีผลต่อการล่าช้าในการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในศูนย์มะเร็งภาคกลาง = Factors affecting delayed treatment among breast cancer patients in the central-region cancer centers / นภนิศ รัตนภาสุร
นภนิศ รัตนภาสุร, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

999ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดมุกดาหาร = Factors affecting job satisfaction among local public health officers in Mukdaharn province / ชาติชาย สุวรรณนิตย์
ชาติชาย สุวรรณนิตย์
Abstract  pdf

1,000ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดพิจิตร = Factors affecting the job performance satisfaction of Health Center Chiefs in Phichit province / สมศักดิ์ จันทวงษ์
สมศักดิ์ จันทวงษ์, 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,001ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก สาขากายภาพบำบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล = Factor related to satisfactions of out patients Physical Therapy Division Department of Orthopaedic and Physical Therapy Faculty of Medicine Siriraj / นฤมล ตอวิเชียร
นฤมล ตอวิเชียร, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,002ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการตรวจวินิจฉัยเสมหะผู้มีอาการสงสัยป่วยเป็นวัณโรคที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค = Factors affecting quality of tuberculosis diagnosis in suspected cases the national tuberculosis reference laboratory, department of disease control / ชนัฎตรี บุญอินทร์
ชนัฎตรี บุญอินทร์, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,003ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเขต 6 = Factors affecting the administrative performance effectiveness of heads of primary health care units in region 6, Thailand / เนตรนภา แก้วพูน
เนตรนภา แก้วพูน, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,004ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 18-34 ปี) = Factors affecting self-care behaviors in early adulthood with type 2 diabetes (age 18-34 years) / นริศา โพธิอาศน์
นริศา โพธิอาศน์, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,005ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting eating behaviors among registered nurses at hospitals under the jurisdiction of the ministry of defense affairs in Bangkok / ร้อยเอกหญิงดารินทร์ ฤาชัย
ดารินทร์ ฤาชัย, ร้อยเอกหญิง, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,006ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันและพฤติกรรมการปฏิบัติตนขณะป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงของประชาชน ในจังหวัดยโสธร = Factors affecting diarrheal preventive and self care behavior of the people in Yasothorn Province / โดย ชฎาภรณ์ สุขนิรันดร์
ชฎาภรณ์ สุขนิรันดร์
Abstract  pdf

1,007ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของแรงงานสูงอายุชายในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ = Factors related to health promoting behaviors among thai aging male workers in Samutprakarn Province / เย็นฤดี แสงเพ็ชร
เย็นฤดี แสงเพ็ชร, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,008ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะด้านบริหารของหัวหน้าสถานีอนามัยในเขต 6 = Factors effecting the managerial competencies of heads of health centers in region 6, Thailand / ชัยณรงค์ สุขขำ
ชัยณรงค์ สุขขำ, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,009ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์และสุขภาพจิตของวัยรุ่นชายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ = Factros affecting computer game addiction and mental health of male adolescents in Muang district, Sisaket province / ประกายเพชร สุภะเกษ
ประกายเพชร สุภะเกษ, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,010ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของหัวหน้างานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง = Factors affecting job performance of heads of sanitation and environmental health in Muang municipalities / ขวัญฤทัย พรรณวิจารณ์
ขวัญฤทัย พรรณวิจารณ์, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,011ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของพยาบาล = Factors influencing burnout in nurses / นวลอนง ศรีธัญรัตน์
นวลอนง ศรีธัญรัตน์
Abstract  pdf

1,012ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกของผู้สูงอายุที่ประสบภัยพิบัติสึนามิปี 2547 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา = Factors influencing well-being of order adults affected by the 2004 Tsunami, at Takuapa district, Phang-Nga province, Thailand / วาสนา เพ็ชรภักดิ์
วาสนา เพ็ชรภักดิ์, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,013ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพในสถานีอนามัย = Factor affecting job satisfaction among professional nurses of health centers / จริยา เพ็งมีศรี
จริยา เพ็งมีศรี, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,014ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันในองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชันแนล = Factors influencing organizational commitment of the registered nurses in Bumrungrad International Hospital / จิดาภา นากา
จิดาภา นากา, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,015ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการทำงานของแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ = Factors influencing the work ability among industrial workers / สุภลักษณ์ เชยชม
สุภลักษณ์ เชยชม, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,016ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรที่สังกัดศูนย์อนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข = Factors influence on happiness at work among personnel in north-eastern regional health promotion center, department of health, ministry of public health / นภัชชล รอดเที่ยง
นภัชชล รอดเที่ยง, 2522-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,017ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของหญิงครรภ์แรกที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สังกัดศูนย์อนามัยเขตภาคกลางของประเทศไทย = Factors influencing happiness among primigravidae who attend antenatal care at the health promotion hospital, central regional health promotion center, Thailand / จุฑาทิพย์ ไพรวิจารณ์
จุฑาทิพย์ ไพรวิจารณ์, 2511-
Abstract  pdf

1,018ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นตอนต้น จังหวัดสมุทรปราการ = Factors influencing on quality of life among early adolescents in Samutprakran province / ภาวรัตน์ ผาสุกสถาพร
ภาวรัตน์ ผาสุกสถาพร, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,019ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Factors influencing sexual risk-taking behavior among high school students, Prachuapkhirikhan povince / ลัชนา ฉายศรี
ลัชนา ฉายศรี, 2516-
Abstract  pdf

1,020ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ = The factors influencing sexual risk behavior of secondary school students in Samuthprakarn province / อรอุษา จันทรวิรุจ
อรอุษา จันทรวิรุจ, 2496-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,021ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการติดเกมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช = Factors affecting game addiction behavior in junior high school students, Nakhon Si Thammarat province / ปัทมา อนุมาศ
ปัทมา อนุมาศ, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,022ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร = Factors affecting behavior related to food safety consumption among primary school children in Bangkok metropolitan / อรนุช อุดมประสิทธิ์
อรนุช อุดมประสิทธิ์, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,023ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพแบบชีวจิตของสมาชิกมูลนิธิชีวจิตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = The influential factors on Cheewajit (alternative medicine) health behavior among Cheewajit Foundation members in Bangkok and suburban areas / วรรณษา ปรารมย์
วรรณษา ปรารมย์, 2502-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,024ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง = Factors affecting health behavior among junior high school students in Suksamran district, Ranong province, Thailand / เบญจมาศ สุขศรีเพ็ง
เบญจมาศ สุขศรีเพ็ง, 2523-
Abstract  pdf

1,025ปัจจัยที่สัมพันธ์กับบทบาทในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนของพยาบาลสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ = Factors related to roles in provicing care of patients with cerebrovascular disease by public health nurses in the primary care unit / ร้อยโทหญิงหงสรถ ทรัพย์ชูกุล
หงสรถ ทรัพย์ชูกุล, ร้อยโทหญิง, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,026ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทยมุสลิม จังหวัดกระบี่ = Factors related to cervical cancer screening behavior among Thai-Muslim women Krabi province / สาวิตรี พรสินศิริรักษ์
สาวิตรี พรสินศิริรักษ์, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,027ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อชะลอภาวะกระดูกพรุนของสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือนเขตกรุงเทพมหานคร = Factors related to health promotion behaviors for delaying osteoporosis among pre-menopausal women in Bangkok / สาวิตรี นิโรภาส
สาวิตรี นิโรภาส, 2522-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,028ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนในชายวัยทอง = Factors related to health promoting behaviors for prevention of osteoporosis in aging males / พวงนิตย์ พรหมบุตร
พวงนิตย์ พรหมบุตร, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,029ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลทารกของมารดาวัยรุ่นจังหวัดนนทบุรี = Factors related to child-rearing practice of teenage mothers in Nonthaburi province / ยุภาวดี คำหอมกุล
ยุภาวดี คำหอมกุล, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,030ปัจจัยสู่ความสำเร็จของศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่จังหวัดอ่างทอง = Successful factors of healthy child care center, Angthong province / คมคาย สิทธิโชค
คมคาย สิทธิโชค, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,031ปัจจัยอันตรายที่มีอิทธิพลต่อน้ำหนักแรกเกิดของทารก = Risk factors influencing birth weight / สุมาลี อารีเอื้อ
สุมาลี อารีเอื้อ
Abstract  pdf

1,032ปัญหาและความต้องการของลูกจ้างทุพพลภาพจากการทำงาน = Problems and needs of disabled workers / สงกรานต์ ดีรื่น
สงกรานต์ ดีรื่น, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,033ผลกระทบของความรุนแรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบและการรับรู้ความเสี่ยงจากการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในงานอนามัยโรงเรียนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ = The impact of political violence and the risk perception affecting working performance among school health nursing professionals in the 3 southern border provinces / ณัฐวี ปานมาก
ณัฐวี ปานมาก, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,034ผลการเตรียมเต้านมในระยะก่อนและหลังคลอดต่อความพร้อมในการให้นมบุตร = Effect of prenatal and postnatal breast preparation on the readiness for breastfeeding /cวรรณี รุ่งเรืองพนัสกุล
วรรณี รุ่งเรืองพนัสกุล
Abstract  pdf

1,035ผลการเตรียมผู้ดูแลต่อพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหัวเฉียว = The effectiveness of care providers preparation on the care of the elderly with myocardial infarction in Hua Chiew hospital / วิไล พฤกษ์ร่มเย็น
วิไล พฤกษ์ร่มเย็น, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,036ผลการเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจทุก 24 ชั่วโมง ต่ออุบัติการของปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ = The effect of ventilator circuit changes every 24 hours on the incidence of ventilator-associated nosocomial pneumonia / นพมาศ พงษ์ประจักษ์
นพมาศ พงษ์ประจักษ์
Abstract  pdf

1,037ผลการใช้กระบวนการกลุ่มในการส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี = Effectiveness of group process for promoting motorcycle helmet use among senior high school students of watpleng district Rajchaburi province, Thailand / กนกวรรณ บริสุทธิ์
กนกวรรณ บริสุทธิ์, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,038ผลการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จังหวัดปทุมธานี = The performance of PHC community centers in Prathumthanee province / อภิสิทธิ์ ทองสุก
อภิสิทธิ์ ทองสุก, 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,039ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรงด้านสาธารณสุข ปี 2549 ของสถานีอนามัยในสาธารณสุข เขต 7 = The performance of public health in healthy Thailand 2006 at health centers in regional area 7 / พงษ์เทพ รอดท่าไม้
พงษ์เทพ รอดท่าไม้, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,040ผลการประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานของสมาชิกกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า = Effectiveness of the application of the transtheoretical model of behavior change on muscle pain reduction among home-based garment workers / ณัฐรพี ใจงาม
ณัฐรพี ใจงาม, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,041ผลการฝึกสมาธิตามแบบพุทธวิธีต่อการลดความวิตกกังวลและความเจ็บปวดของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ = Effectiveness of Buddhist meditation on anxiety and pain among rheumatoid arthritis patients / ขวัญตา เพชรมณีโชติ
ขวัญตา เพชรมณีโชติ, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,042ผลการสนับสนุนและให้ความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแก่ผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุเบาหวาน = Effects of educative supportive and participatory learning on caregivers' caring behavior for elderly people with diabetes mellitus / อารมย์ อร่ามเมือง
อารมย์ อร่ามเมือง, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,043ผลการสร้างแรงจูงใจร่วมกับการใช้คู่มือพัฒนาการแม่ลูกผูกพันที่มีต่อความรู้การรับรู้และพฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตร = Effect of motivation and Mother-Child Developmental Manual on knowledge, perception and practice of mother in promoting child development / ร้อยเอกหญิงธนพร โกมะหะวงศ์
ธนพร โกมะหะวงศ์, ร.อ.หญิง, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,044ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนต่อความรู้เจตคติและพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครนายก = The effectiveness of the consumer protection participatory learning program on knowledge, attitudes, and food selecting behaviors of students in elementary schools, Nakhonnayok province / ภาวิณี สุนทรธาราวงศ์
ภาวิณี สุนทรธาราวงศ์, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,045ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคไข้หวัดนก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ = Effectiveness of a community participatory learning program for Avian influenza prevention, Mueang district, Nakhonsawan province / ประสิทธิ์ นิมสุวรรณ์
ประสิทธิ์ นิมสุวรรณ์, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,046ผลของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยวัณโรค = The effect of the stages of change and social support applied to a smoking cessation program among TB patients / นาวาตรีหญิงอังคณา วนาอุปถัมภ์กุล
อังคณา วนาอุปถัมภ์กุล, นาวาตรีหญิง, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,047ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดโดยการประยุกต์การรับรู้สมรรถนะตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อระดับความเครียดของพนักงานในสถานประกอบการขนาดกลาง = Effects of a stress management program applying self-efficacy and social support to stress levels among workers in medium-sized industry / รวินันท์ นุชศิลป์
รวินันท์ นุชศิลป์, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,048ผลของโปรแกรมการป้องกันโรคอ้วนในเด็ก่อนวัยเรียนของผู้เลี้ยงดู = Effects of obesity prevention program on preschool caregivers / ไพรินทร์ พูลสุขโข
ไพรินทร์ พูลสุขโข, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,049ผลของโปรแกรมการป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในบริเวณบ้านสำหรับผู้สูงอายุ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี = The effects of the program for the prevention of falling accidents at home among the elderly in Sriprachan district Suphanburi province / ดุษฎี ปาลฤทธิ์
ดุษฎี ปาลฤทธิ์, 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,050ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของนักเรียนหญิงวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ = Effectiveness of life skills on self-efficacy for prevention of premarital sex of female vocational students, Chiangmai province / จอมขวัญ อร่ามกชกร
จอมขวัญ อร่ามกชกร, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,051ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน = The effects of a self-efficacy promotion program for family caregivers of persons with stroke at home / นิชธิมา ศรีจำนงค์;"The effects of a self-efficacy promotion program for family caregivers of persons with stroke at home
นิชธิมา ศรีจำนงค์, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,052ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทการเป็นมารดาต่อความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารก ความพึงพอใจในบทบาทของมารดาความสามารถในการเรียนรู้พฤติกรรมทารก และการเจริญเติบโตของทารก = The effect of a maternal role promoting program on maternal-infant attachment, maternal role satisfaction, competency in infant behavioral learning and infant growth / มนต์ตรา พันธุฟัก
มนต์ตรา พันธุฟัก, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,053ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมมารดาในการกระตุ้นพัฒนาการทารกแรกเกิด-2 เดือน = Effects of promotion program on mother's behaviors towards infant development (birth-2 months) / รัมภา โสดจำปา
รัมภา โสดจำปา, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,054ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อความรู้การปฏิบัติของมารดาและพัฒนาการเด็กอายุ 1-3 ปี = Effect of training program to enhance child development on knowledge, practice of mothers with children aged one to three years old / ชูชาติ มีรอด
ชูชาติ มีรอด, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,055ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อทักษะชีวิตในการป้องกันความรุนแรงด้านร่างกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดสมุทรสาคร = Effect of participatory learning life skill development on life skills toward physical violent prevention among secondary school students, Samutsakorn province, Thailand / นพาภรณ์ เสนา
นพาภรณ์ เสนา, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,056ผลของโปรแกรมพัฒนาพัฒนกิจระยะตั้งครรภ์ของมารดาครรภ์แรกโดยการมีส่วนร่วมของสามี : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนนทบุรี = Effects of a marternal task developmental program with husband participation during pregnancy among primigravida women : a case study of community hospital, Nonthaburi province, Thailand / รุ่งทิวา พรตระกูลทรัพย์
รุ่งทิวา พรตระกูลทรัพย์, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,057ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง = Effect of social participatory training program on self-esteem of the elderly in La-Un district Ranong province / รวิ ใจหาญ
รวิ ใจหาญ, 2508-
Abstract  pdf

1,058ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพต่อพฤติกรรมผู้ปกครองในการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน = Effects of dental health promotion program on guardian's dental care of preschool children / กิตติมา ปรารมภ์
กิตติมา ปรารมภ์, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,059ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี = The effects of a health promotion program on elderly club members, amphur Muang, Nonthaburi province / สายใจ ชัยสงคราม
สายใจ ชัยสงคราม, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,060ผลของกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมลูกน้ำยุงลาย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี = Effectiveness of a community participatory learning program for Aedes Larva control behavior Mueang district, Chanthaburi province / อรุณ สิทธิโชค
อรุณ สิทธิโชค, 2503-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,061ผลของกระบวนการสุขศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กแรกเกิดถึง 3 เดือน จังหวัดราชบุรี = A sequential health education program for diarrheal disease prevention : effects on the behavior of mothers of infants aged 0-3 months, Ratchaburi / ประไพ เทียนศาสตร์
ประไพ เทียนศาสตร์
Abstract  pdf

1,062ผลของการเยี่ยมบ้านโดยประยุกต์แบบจำลองระบบของนิวแมน ต่อการปฏิบัติตัวและระดับค่าฮีมาโตคริต ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น = The effects of home visit with an application of the Neuman system model on the practices and hematocrit level of pregnant women with iron deficiency anemia in Nong Song Hong district, Khon Kaen province / รพีพร สิงขรอาสน์
รพีพร สิงขรอาสน์, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,063ผลของการเล่านิทานก่อนนอนโดยพ่อแม่ที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย = Effect of bedtime storytelling by parents on moral behaviors in preschool children / สายทิพย์ บำบัดภัย
สายทิพย์ บำบัดภัย, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,064ผลของการเสนอตัวแบบผ่านนิทานสร้างเสริมสุขนิสัยโดยใช้สื่ออุปกรณ์ในเด็กปฐมวัย = Effect of storytelling modeling method through health habit promotion by using instructional medias in early childhood / จารุณี ทรัพย์ประเสริฐ
จารุณี ทรัพย์ประเสริฐ, 2522-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,065ผลของการใช้กระบวนการประชุมเพื่อระดมพลังความคิดโดยประยุกต์ทฤษฎีความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุโรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The result of participating in appreciation influence control by applying the health belief model in prevention of complications of essential hypertension at Parkpanang hospital, Nakhonsritammarat province / จินตนา วิเศษสาธร
จินตนา วิเศษสาธร, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,066ผลของการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อความวิตกกังวลและความสามารถในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย = The effect of health counseling on anxiety and self-care agency of thalassemia-carrier pregnant women / มณีรัตน์ ศรีมาน้อย
มณีรัตน์ ศรีมาน้อย, 2502-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,067ผลของการจัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี = The effectiveness of group activity on enhancing self-esteem among female adolescents in the Rajvithi home for girls / ทวีพร พาณิชย์พงษ์
ทวีพร พาณิชย์พงษ์, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,068ผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการถูกเข็มตำของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจ = Applcation the health belief model and participatory learning in the prevention of needlestick injuries of nurses in the police general hospital / พันตำรวจโทหญิงชมพู ยงค์ประดิษฐ์
ชมพู ยงค์ประดิษฐ์, พันตำรวจโทหญิง, 2506 -
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,069ผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก = Effects of the application of health belief model and community participation on pesticide poisoning prevention behaviors among gardeners, Ongkarak district, Nakhonnayok province, Thailand / ศิริพร สมบูรณ์
ศิริพร สมบูรณ์, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,070ผลของการประยุกต์ใช้โปรมแกรมทักษะชีวิตร่วมกับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง (5A' s) เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชุมชนแออัด = Effects of life skill application with guardian's support (5A's) on smoking prevention in adolesents living in congested communities / ศุภรัตน์ อิ่มวัฒนกุล
ศุภรัตน์ อิ่มวัฒนกุล, 2522-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,071ผลของการประยุกต์การฝึกหะฐะโยคะร่วมกับทฤษฎีความสามารถตนเองต่อสมรรถภาพทางกายและภาวะสุขภาพทางกายของผู้สูงอายุ = The effects of Hatha Yoga applying with self-efficacy on physical fitness and physical health among the elderly / รัชนู รัตนภาค
รัชนู รัตนภาค, 2522-
Abstract  pdf

1,072ผลของการประยุกต์การพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา = The effect of the application of the supportive-educative nursing system on self-care in patients with radiation therapy for carcinoma of the cervix / อภิรดี ชูพันธุ์
อภิรดี ชูพันธุ์, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,073ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้เรื่องโรคและพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคต้อหินปฐมภูมิมุมเปิดโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี = The effects of the supportive-educative nursing system on knowledge and self-care in primary open angle glauoma patients in Paholpolpayuhasena Hospital, Kanchanaburi / ขนิษฐา คุณสว่าง
ขนิษฐา คุณสว่าง, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,074ผลของการพัฒนาความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจสถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี = Effects of self-efficacy development and social support on self-care behaviors of the cardiac valve replacement patients, chest disease institute, Nonthaburi province / นวรัตน์ สุทธิพงศ์
นวรัตน์ สุทธิพงศ์, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,075ผลของการสอนอย่างมีแบบแผนต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่ง = The effect of planned instruction on knowledge and self-care behavior in patients with congestive heart failure / สุรินทร์ ทองยิ้ม
สุรินทร์ ทองยิ้ม, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,076ผลของการสัมผัสเสียงและสารละลายอินทรีย์ต่อการสูญเสียการได้ยิน = Effects of exposure to noise and organic solvents on hearing loss / อัจฉราณี สังสะนะ
อัจฉราณี สังสะนะ, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,077ผลของระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองและควบคุมอาการโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมือง กรุงเทพมหานคร = Effects of supportive educative nursing system on self-care and symptom control for older adults with osteoarthritis of the knee in an urban community, Bangkok / เบญจยามาศ พิลายนต์
เบญจยามาศ พิลายนต์, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,078ผลลัพธ์การบริหารคุณภาพโดยรวมของเครือข่ายสถานีอนามัย จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2543 = Performance of total quality management of health center networking in Udonthani province / อลิสา ศรีอรรคจันทร์
อลิสา ศรีอรรคจันทร์, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,079พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย = Organizational citizenship behavior of professional nurses of king Chulalongkorn memorial hospital : the thai red cross society / สิริกัญญวรรณ ศรีเกษม
สิริกัญญวรรณ ศรีเกษม, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,080พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไตของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลราชวิถี = Self care behaviors to prevent kidney complication of diabetic patients at Rajavithi Hospital / พิจิตรา ทูลมาลา
พิจิตรา ทูลมาลา, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,081พฤติกรรมการบริโภคโซเดียมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กวัยก่อนเรียนในคลินิกเด็กสุขภาพดี = Sodium consumption behavior and related factors among preschool children in well child clinic / วนิตา ลีลาจรัสกุล
วนิตา ลีลาจรัสกุล, 2528-
Abstract  pdf

1,082พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทำงานในบุคลากรทางการพยาบาลงานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช = Tuberculosis preventive behaviors among nurse personnel in the out-patient department, Siriraj Hospital / เกษฎาภรณ์ ขวัญทะเล
เกษฎาภรณ์ ขวัญทะเล, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,083พฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บในโรงเรียนของนักเรียนชายโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร = Injury prevention behavior among male students of a vocational college, Bangkok metropolitan / สติมา มาศผล
สติมา มาศผล, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,084พฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บทางตาจากการประกอบอาชีพของช่างเชื่อมโลหะในจังหวัดปทุมธานี = Eye injury prevention of welders in Pathumthani province / ณัทธร สุขสีทอง
ณัทธร สุขสีทอง, 2522-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,085พฤติกรรมการสอนและรูปแบบการสอนวิชาจริยศาสตร์สำหรับพยาบาลของอาจารย์พยาบาล = The study of the teaching behaviors and the model of teaching of nurse instructors in the Nursing Ethics Course / รพีพรรณ คงดำรงเกียรติ
รพีพรรณ คงดำรงเกียรติ, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,086พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนจ่าทหารเรือและการตอบสนองต่อนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบของกองทัพเรือในโรงเรียนจ่าทหารเรือ = Smoking behavior among naval ratings and responses to the tobacco consumption control policy of the Royal Thai navy in Naval Rating Schools / พันจ่าเอกอภิชาติ เชื้อสีดา
อภิชาติ เชื้อสีดา, พันจ่าเอก, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,087พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี = Health promoting behavior of public health personnel, Kanchanaburi province / นวพรรณ จิณแพทย์
นวพรรณ จิณแพทย์, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,088พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกำลังพลกองทัพบกตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต = Health-promoting behavior among the royal thai army under quality of life development project / ร้อยเอกหญิง ภัทริดา เอกบรรณสิงห์
ภัทริดา เอกบรรณสิงห์, ร้อยเอกหญิง, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,089พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้เสพติดเฮโรอีนทางเส้นเลือดที่เข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ = The health promoting behaviors of intravenous injection heroin addict patients at Thanyarak hospital / ขนิษฐา ขันตี
ขนิษฐา ขันตี, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,090ภาวะผู้นำตามระบบบริหาร 4 ระบบที่มีอิทธิพลต่อความเครียดจากภาระงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคเหนือ = System 4 management leadership styles of head nurses and their relationship to job stress in registered nurses in public hospitals in the North of Thailand / พิชชากานต์ วิเชียรกัลยารัตน์
พิชชากานต์ วิเชียรกัลยารัตน์, 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,091ภาวะผู้นำทางการพยาบาลกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร = Nursing leadership and learnning organizations of hospitals in Bangkok / ปาริชาติ ชัยอินทร์
ปาริชาติ ชัยอินทร์, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,092มาตรการควบคุมการปลูกถ่ายอวัยวะตามความคิดเห็นของแพทย์และนักกฎหมาย = Organ transplantation from the perspective of surgeons and lawyears / สมปรารถนา รัตนมณี
สมปรารถนา รัตนมณี, 2521-
Abstract  pdf

1,093มาตรฐานโรงพยาบาลด้านโครงสร้างทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับการตรวจรับรองโรงพยาบาลในประเทศไทย = Hospital standard in physical structure and environment for hospital accreditation in Thailand / กรองกาญจน์ หอมกลิ่น
กรองกาญจน์ หอมกลิ่น, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,094ระดับทักษะของผู้นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอในจังหวัดราชบุรี = Skills level of district supervisors in Ratchaburi Province / โดย ฉันทนา เจนศุภเสรี
ฉันทนา เจนศุภเสรี
Abstract  pdf

1,095ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร = Patients' safety management system on falling precaution in private Hospital of Bangkok metropolitan area / จีรภรณ์ ชนะภัย
จีรภรณ์ ชนะภัย, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,096ระบาดวิทยาของทริโคโมนิเอซีสพฤติกรรมการปฏิบัติตนหญิงที่มารับบริการตรวจรักษาที่สถานกามโรคบ้านชีวีและเปรียบเทียบประสิทธิผลในการรักษาด้วยยาออร์นิดาโซลกับทินิดาโซลแบบให้รับประทานครั้งเดียว = Epidemiology of trichomoniasia : health practice of women attending Ban Shee Vee V.D. control unit and comparative efficacy of ornidazole and tinidazole (single dose) / ปิ่นนภ ธุวานนท์
ปิ่นนภ ธุวานนท์
Abstract  pdf

1,097รูปแบบการเลี้ยงดูและการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาว ต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นตอนต้นหญิง เขตกรุงเทพมหานคร = Parenting styles and sexual communication between mother and early adolescent daughters on sexual behavior among female early adolescents Bangkok metropolis / ชลนิทรา แสงบุราณ
ชลนิทรา แสงบุราณ, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,098รูปแบบการดำเนินงานสารบรรณในโรงพยาบาลทั่วไป (ขนาดเล็ก) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2532 = A model of correspondence management in general hospital (140-250 beds), Office of Permanent Secretary, Ministry of Public Health 1989 / เชิดชาย วรวัฒน์
เชิดชาย วรวัฒน์
Abstract  pdf

1,099รูปแบบการปฏิบัติตนด้านสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุบลราชธานี = Patterns of personal health practice : high school students in Ubonratchathani province / อนุสรณ์ บุญทรง
อนุสรณ์ บุญทรง, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,100ลักษณะงาน ความโกรธและความอ่อนล้าทางอารมณ์ที่มีผลต่อความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข = Job characteristics, anger, and emotional exhaustion related to work ability among professional nurses in general hospitals under the ministry of public health / กรรณิการ์ คูประสิทธิ์
กรรณิการ์ คูประสิทธิ์, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,101วิธีปฏิบัติในการรักษาสภาพของสถานที่เกิดเหตุในคดีฆาตกรรม = Preservation performance on crime scene in murder cases / ณุชชนา สวัสดี
ณุชชนา สวัสดี, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,102สถานการณ์การสัมผัสฝุ่นฝ้ายของคนงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและคุณภาพของอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ = Cotton dust exposure among textile industrial workers and quality of respiratory protective devices / มาลี พงษ์โสภณ
มาลี พงษ์โสภณ, 2502-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,103สมรรถนะการบันทึกทางการพยาบาลของพยาบาลประจำการแผนกหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า = Nursing record competency of professional nurses in the inpateint department of Somdejprapinklao Hospital / ทิพวรรณ โฉมใส
ทิพวรรณ โฉมใส, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,104สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร = Registered nurse competency at the department of medical services in Bangkok metropolis / วิลาสินี ชวลิตดำรง
วิลาสินี ชวลิตดำรง, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,105สิทธิที่จะเลือกและกำหนดการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย = The right in advance directive for terminal stage cancer patient / วันวิสาข์ เส็งประเสริฐ
วันวิสาข์ เส็งประเสริฐ, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,106สุขภาพทางเพศของผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี = Sexual health among HIV positive women / นิติยา ชมเชย
นิติยา ชมเชย, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

update : april 2012