Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1. A calculation method for the output factors of irregularly shaped electron fields by a sector-integration method = วิธีการคำนวณค่าเอาท์พุทแฟคเตอร์ของลำอิเล็กตรอนที่มีรูปร่างต่างจากมาตรฐานโดยวิธีเซ็กเตอร์อินทิเกรชั่น / Chulee Charoonsantikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 2. A casual model of Thai women's physical activity during second trimester of pregnancy = แบบจำลองเชิงสาเหตุของการทำกิจกรรมทางกายของสตรีไทยในระยะไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์ / Bungorn Supavititpatana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 3. A causal model of postpartum weight retention among Thai women in Bangkok = แบบจำลองเชิงเหุตผลเกี่ยวกับภาวะน้ำหนักเกิน หลังคลอดของสตรีไทยในกรุงเทพมหานคร / Piyanut Xuto
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 4. A comparasion study of middle latency response between learning disabilities and normal children aged 8-12 years = การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจการได้ยินเหนือระดับก้านสมองระหว่างเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนกับเด็กปกติอายุ 8-12 ปี / Kanokporn Kitisupornpun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 5. A comparative study in the growth and development of premature infants between the groups of control and treatment under the multi-modalities sensory stimulation program = การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกคลอดก่อนกำหนดระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมกระตุ้นการรับความรู้สึกหลายรูปแบบ / Sirinat Tinikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 6. A comparative study of fundamental frequency between Thai esophageal speech and laryngeal speech = การศึกษาเปรียบเทียบความถี่มูลฐานเสียงพูดระหว่างคนไทยที่พูดโดยใช้หลอดอาหารและผู้ที่พูดโดยใช้กล่องเสียง / Kanjana Aumsompong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 7. A comparative study of maximum phonation time in Thai children aged 6 to 12 years at Saimai district, Bangkok = การศึกษาเปรียบเทียบความแม็กซิมั่มโฟเนชั่นไทม์ในเด็กไทยปกติอายุ 6 ถึง 12 ปี ในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร / Flt.Lt. Pitthaya Chomputong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 8. A comparative study of tests for alpha-fetoprotein / Arunee Rojvatunyu
    Full Text (Mahidol member only)

 9. A comparative study of verb expression between normal children and mentally retarded children = การศึกษาเปรียบเทียบการพูดคำกริยาระหว่างเด็กปกติกับเด็กปัญญาอ่อน / Srinakorn Prohmtong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 10. A comparison of fatigue, episiotomy pain and satisfaction between side-lying and sitting positions in postpartum breastfeeding mothers = เปรียบเทียบความเหนื่อยล้าความเจ็บปวดแผลฝีเย็บและความพึงพอใจระหว่างท่านอนตะแคงและท่านั่งให้นมบุตรในมารดาหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / Pavadee Pochaiqoupt
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 11. A comparison of outcome on TECOAE measurement between echocheck and ILO96 V-5 in full term neonates = การเปรียบเทียบผลของการตรวจวัดเสียงสะท้อนจากหูชั้นใน โดยใช้เสียงกระตุ้นในเด็กแรกเกิดครบกำหนดระหว่างเครื่อง Echocheck กับ ILO96 V-5 / Thitiya Imkiat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 12. A comparison of the effects of endotracheal suctioning with and without normal saline instillation on physiologic changes in pediatric patients with mechanical ventilation = การศึกษาเปรียบเทียบ ผลของการหยอดน้ำเกลือนอร์มัลผ่านท่อหลอดลมคอก่อนการดูดเสมหะต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาในผู้ป่วยเด็กที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ / Jiraporn Punyoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 13. A comparison of tympanometry by using probe tone frequency 226 and 660 Hz in normal full term neonates = การเปรียบเทียบผลการทดสอบ tympanometry โดยใช้เสียงความถี่ 226 และ 660 Hz ในเด็กแรกเกิดครบกำหนด / Thiraporn Manon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 14. A comparison study of test performance of adult aphasic patients and normal subjects by using the Thai version of the Minnesota test for differential diagnosis of aphasia = การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาของผู้ใหญ่ปกติและผู้ป่วยอะเฟเซียโดยใช้แบบทดสอบมินเนโซต้าฉบับภาษาไทยสำหรับผู้ป่วยอะเฟเซีย / Savitree Duangbanyang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 15. A dose optimization study in Kilovoltage cone beam computed tomography for image guided radiation therapy = การศึกษาค่าปริมาณรังสีจากการถ่ายภาพด้วย Kilovoltage cone beam computer tomography สำหรับการฉายรังสีด้วยเทคนิคภาพนำวิถี / Nunthawadee Teocharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 16. A double-blind, randomized comparison of the efficacy and safety of orlistat versus placebo in obese patients with type 2 diabetes mellitus = การวิจัยแบบสุ่มไม่ทราบชนิดยาทั้งสองทางเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาออร์ลิสแตทกับยาหลอกในผู้ป่วยโรคอ้วนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 / Sujitra Suphanpayak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 17. A field trail of lysine-fortified rice on growth and selected immunopara-meters in preschool children of Northeast Thailand = การศึกษาผลของการเสริมไลซีนในข้าวต่อการเจริญเติบโตและตัวบ่งชี้ทางภูมิคุ้มกันโรคในเด็กก่อนวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย / Krithakorn Pratumvong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 18. A follow-up study of chronic wound healing dressing with pure natural honey = การศึกษาติดตามการหายของบาดแผลเรื้อรังที่ทำแผลด้วยน้ำผึ้ง / Emorn Dumronglert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 19. A follow-up study of health status in patients with chronic low back pain before and after spinal surgery = การศึกษาติดตามภาวะสุขภาพของผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง / Inthira Roopsawang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 20. A multiplex RT-PCR assay for the detection of chimeric transcripts in pediatric acute lymphoblastic leukemia = การจำแนกชนิดของยีนลูกผสมในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด acute lymphoblastic leukemia ในผู้ป่วยเด็กโดยการใช้ปฏิกิริยา multiplex reverse transcription polymerase chain reaction / Mantana Matharit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 21. A narrow range digital densitometer for medical application / Wichai Chongsiripinyo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 22. A new competitive inhibition technique for determination of plasma fibronectin activity and plasma fibronectin in [beta]-thalassemia/HbE : The role of plasma fibronectin as a non-immunological opsonin to promote monocyte phagocytic function in [beta]-thalassemia HbE / Chawalit Kritpetchrarut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 23. A passive hemagglutination inhibition test for determination of myoglobin and ABH blood group substances in diabetic patients / Ladda Kaojareon.
    Abstract

 24. A programme for calculation of intracavitary dose delivered by RALSTRON CO-60 afterloading unit = คอมพิวเตอร์โปรแกรมในการคำนวณปริมาณรังสีที่ได้รับในการรักษา แบบสอดใส่แร่ โคบอลท์-60 โดยเครื่อง RALSTRON / Tawal Sooktalae
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 25. A retrospective study of congenital deafness cases in Ramathibodi hospital in past twelve years : early identification and educational opportunity = การสำรวจจำนวนผู้ป่วยประสาทหูพิการแต่กำเนิดของโรงพยาบาลรามาธิบดีในรอบ 12 ปี / Vasana Vaseenon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 26. A study of auditory comprehension of children aged 3 years to 6 years 11 months in Bangkok by using Thai version of test for auditory comprehension of language (TACL-3) = การศึกษาการฟังเข้าใจภาษาของเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 3 ปีถึง 6 ปี 11 เดือนใน จ.กรุงเทพฯโดยใช้แบบทดสอบการฟังเข้าใจภาษา test for auditory comprehension of language (TACL-3) ซึ่งดัดแปลงเป็นฉบับภาษาไทย / Kwanlada Liengswnagwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 27. A study of chosen playthings in bed rest school-age patients with heart failure = การศึกษาการเล่นของเล่นชนิดต่าง ๆ ที่เลือกสรรแล้วในผู้ป่วย เด็กวัยเรียนที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวและต้องนอนอยู่บนเตียง / Nongluk Chintanadilok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 28. A study of levels of zinc, copper, chromium and manganese in the blood of patients receiving parenteral nutrient admixture containing multi-trace elements from modified AMA formula and commercial formula = การศึกษาระดับสังกะสี ทองแดง โครเมียม และแมงกานีสในเลือดของผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำที่ผสม multi-trace element สูตรดัดแปลงจาก AMA และสูตรการค้า / Jiraporn Chiaovit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 29. A study of medication knowledge and medication self-care practice in the patients with coronary artery disease = การศึกษาความรู้และการดูแลตนเองเกี่ยวกับยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ / Tittaya Taepaiboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 30. A study of naming ability in normal Thai adults based on age and educational in Bangkok using the Thai adaptation of naming test = การศึกษาความสามารถในการบอกชื่อรูปภาพในคนไทยปกติตามช่วงอายุและระดับการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบทดสอบการบอกชื่อรูปภาพฉบับภาษาไทย / Capt. Supak Koonchit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 31. A study of nasalance in normal children aged 6 to 15 years in Bangkok, Thailand = การศึกษาเสียงก้องโพรงจมูกของเด็กปกติ อายุ 6 ถึง 15 ปี ในกรุงเทพมหานคร / Netra Buakanok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 32. A study of normative characteristics of auditory brainstem response to bone-conduction in normal newborns = การศึกษาค่ามาตรฐานของการทดสอบการได้ยินระดับก้านสมองโดยการนำเสียงผ่านทางกระดูกในเด็กแรกเกิดปกติที่ไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน / Thitima Hanchokchaiskul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 33. A study of osteoporosis preventive behavior among village health volunteers = การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันภาวะกระดูกพรุนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน / Wanipa Tubthieng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 34. A study of radiation doses at the various organs of patients be treated with CO-60 teletherapy machines / Nakorn Hamah
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 35. A study of the characteristics of two dimentional diode array for intensity modulated radiation therapy plan verification = การศึกษาคุณลักษณะของเครื่องวัดรังสีชนิดไดโอดแบบ 2 มิติ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการวางแผนการรักษาปรับความเข้ม / Puntiwa Insang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 36. A study of the hearing in the Royal Thai Navy Cadets of Royal Thai Naval Academy = การศึกษาสภาพการได้ยินของนักเรียนนายเรือ / Lt.JG, RIN. Wandee Boonhai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 37. A study of the possibility to use saliva in estimation of serum unbound cortisol levels = การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้น้ำลายเป็นตัวอย่างสำหรับ ประมาณระดับคอร์ติซอลอิสสระในซีรั่ม / Tueanjit Jamsil
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 38. A study of tympanometric types and risk factors of abnormal tympanogram in preschool children in Bangkok by using portable tympanometer screening = การศึกษาชนิดและปัจจัยเสี่ยงในการเกิด tympanogram ที่ผิดปกติในเด็กก่อนวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้เครื่องตรวจคัดกรองการทำงานของหูชั้นกลางแบบพกพา / Buncha Krasaepit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 39. A survey of nursing research related to pain in Thailand = การสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลเกี่ยวกับความปวดในประเทศไทย / Kattiyaporn Konthieng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 40. A survey of symptom experience, symptom management, and symptom management outcomes in persons living with breast cancer in the central part of Thailand = การสำรวจประสบการณ์อาการที่พบบ่อยการจัดการกับอาการและผลลัพธ์ของการจัดการในผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมที่มีถิ่นพำนักในภาคกลางของประเทศไทย / by Busakorn Sangkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 41. A Synthesis of literature for developing sensory stimulation methods in comatose patients following traumatic brain injury = การสังเคราะห์วรรณกรรมเพื่อการัพัฒนาวิธีการกระตุ้นประสาท / Sasitorn Sirikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 42. A systematic review : massage on body weight in preterm infants = การทบทวนองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเรื่องการนวดต่อน้ำหนักในทารกเกิดก่อนกำหนด / Varthinee Sanyod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 43. A systematic review : obesity prevention in preschool children = การทบทวนองศ์ความรู้อย่างเป็นระบบเรื่อง การป้องกันภาวะอ้วนในเด็กวัยก่อนเรียน / Orasa Siri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 44. Abortion in Ramathibodi Hospital = การแท้งบุตรในโรงพยาบาลรามาธิบดี / Shuleeporn Prohm
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 45. Absolute quantitation of I-131 activity in thyroid gland by scinticamera = การหาปริมาณรังสีสัมบูรณ์ของสารกัมมันตรังภาพรังสีไอโอดีน-131 ที่ต่อมธัยรอยด์โดยใช้กล้องถ่ายภาพรังสีแกมม่า / Veerathep Sataratanakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 46. Absorbed dose calculation of tissue inhomeogeneities / Nisa Chawapun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 47. Accuracy of equivalent square method in cobalt-60 output calculation for various field sizes = ความน่าเชื่อถือของการใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสมมูลย์ในการคำนวณอัตราการเปล่งรังสีจากเครื่องฉายรังสีโคบอลท์ 60 ที่มีขนาดของลำแสงต่าง ๆ / Supoj Ua-apisitwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 48. Acute effect of medium-chain triglyceride on platelet buoyancy, aggregation and morphology in man = ผลเฉียบพลันของมีเดียมเซนไตรกลีเซอไรด์ต่อการลอยตัว, การเกาะกลุ่มและรูปร่างของเกร็ดเลือดในคน / Tipayanate Ariyapitipun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 49. Agglutinins and hemolysins A and B in blood donors and evaluation of techniques in blood group antibody detection / Sirirat Tunsakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 50. Alkaline phosphatase isoenzymes determination and zinc concentrations in human serum, liver and pancreas / Kulnaree Vorapongpichest
    Abstract

 51. Alteration of fat metabolism in insulin-requiring patients after long-term intake of different glycemic diets = การเปลี่ยนแปลงเมตาโบลิซึมของไขมันในผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการอินสุลินหลังการกินอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลระดับต่าง ๆ เป็นระยะเวลานาน / Pornsiri Panthasee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 52. Alteration of fat metabolism in NIDDM patients after long-term intake of different glycemic diets = การเปลี่ยนแปลงของเมตาโบลิซึมของไขมัน ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลินหลังการกินอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลระดับต่างๆ เป็นระยะเวลานาน / Tongpean Putaseub
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 53. An estimation of relative output factors of 6-MV photon beam using monte carlo simulation = การประมาณค่าเอาท์พุทสัมพันธ์ของลำรังสีโฟตอนพลังงาน 6 เมกกะโวลท์โดยวิธีการมอนติคาร์โล / Wanchaloem Saprangsi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 54. An exploratory study of physical restraint use for Thai hospitalized elderly patients = การศึกษาการใช้การผูกยึดในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / Busara Oearsakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 55. An in vitro angiogenesis : a new model for medical use = การสร้างหลอดเลือดในหลอดทดลองรูปแบบใหม่เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ / Monnipha Sila-Asna
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 56. An indirect hemagglutination test for Salmonella antibodies / Ruchanee Ausavarungnirun
    Full Text (Mahidol member only)

 57. Analysis of hematological parameters for thalassemia detection = การวิเคราะห์ค่าทางโลหิตวิทยาสำหรับการตรวจหาธาลัสซีเมีย / Darunee Utannam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 58. Anthropometric parameters of school children in selected central and Northeast provinces / Sujit Saleepan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 59. Antiformation of toxic compound by some antioxidants : mutagenicity of 1-aminopyrene treated with nitrite and occurrence of N-nitrosomorpholine = ความสามารถของสารกันหืนในการยับยั้งการเกิดสารพิษ : ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของ 1-aminopyrene ที่ทำปฏิกิริยากับ nitrite และการเกิด nitrosomorpholine / Sunisa Daengniam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 60. Antioxidant activity and protective effects of Gymnema Inodorum decne. on red blood cell hemolysis and DNA damage in TK6 human lymphoblastoid cells = การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักเชียงดาต่อการป้องกันการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงและการเสียหายของดีเอ็นเอในเซลล์เม็ดเลือดขาวมนุษย์ชนิด TK6 / Thanyaluk Muangman
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 61. Antioxidants and antioxidant activities of pigmented rice varieties and rice bran = สารต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของข้าวที่มีสายพันธุ์ต่าง ๆ และรำข้าว / Phenphan Chanphrom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 62. Antioxidants and antioxidant activity in 7 pungent Thai herbs and the antioxidative stress effect in training soldiers = การศึกษาฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรไทยรสเผ็ดร้อน 7 ชนิด และฤทธิ์ในการลดภาวะออกซิเดทีฟสเตรสในทหารเกณฑ์ / Captain Jiraporn Chaopothong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 63. Application of automated flow cytochemistry and manual cytochemistry in analysis of lymph node biopsies in patients with lymphadenopathies / Patraporn Suppatkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 64. Application of automated flow cytochemistry in differential diagnosis of acute leukemias classified according to FAB classification / Phaikasame Sanyanusin
    Full Text (Mahidol member only)

 65. Application of microplate elisa for the detection of platelet antibodies = การตรวจหา platelet antibodies โดยวิธี microplate elisa / Jariya Saipin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 66. Application of scanning electron microscopy on diagnosis of acute leukemia : a study in relation with FAB classification and cytochemistry = การใช้กล้องจุลทัศน์อิเลคตรอนชนิดสแกน ตรวจวินิจฉัยโรค Acute leukemia : ศึกษาความสัมพันธ์กับการจัดกลุ่มแบบ FAB และ Cytochemistry / Suteerat Srisupaluk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 67. Are monocytes activated in splenectomized hemoglobin E/[beta] thalassemic patients?= สภาวะของโมโซัยท์ในผู้ป่วยฮีโมโกลบินอี/บีตาธาลัสซีเมียหลังตัดม้าม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 68. Articulatory characteristics of kindergarten children aged three to four years eleven months in Bangkok = ลักษณะการแปรเสียงพยัญชนะในภาษาไทยของเด็กนักเรียนในช่วงอายุ 3 ปีถึง 4 ปี 11 เดือน ในโรงเรียนอนุบาลกรุงเทพมหานคร / Pisamai Boonyathitisuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 69. Articulatory characteristics of school children aged three to eight years in Phya-Thai area = ลักษณะการออกเสียงพูดของเด็กนักเรียนอายุ 3-8 ปีในเขตพญาไท / Sunee Mukngoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 70. Assessing factors affecting the measurement of lipid associated sialic acid in serum = การประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวิธีการวัดระดับไลปิดแอสโสซิเอเตดไซอะลิคแอซิดในซีรั่ม / Pornphan Nawarungraeng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 71. Assessing performances of the atomlab 200 dose calibrator = การประเมินสมรรถนะของเครื่องปรับเทียบปริมาณรังสีจากสารกัมมันตรังสี / Napapong Pongnapang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 72. Assessing the effects of varying field sizes and depths in phantom on wedge transmission factors for Universal wedges used in 6 MV X-Ray beam = การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ลำรังสีและความลึกในแฟนทอมต่อค่าเว็จแฟกเตอร์ของยูนิเวอซัลเว็จในรังสีเอกซ์พลังงาน 6 เมกกะโวลต์ / Somsak Khuenchana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 73. Assessing the reliability of film and semiconductor detector in measurement of central axis depth dose of electron beams = การประเมินค่าความน่าเชื่อถือของฟิล์มและเซมิคอนดัคเตอร์ในการวัดค่าปริมาณรังสีสัมพันธ์ที่ระดับความลึกต่าง ๆ ตามแนวแกนกลางลำรังสีอิเล็กตรอน / Daranee Piriyasang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 74. Assessment of breastfeeding at Angthong Hospital = การประเมินการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลอ่างทอง / Suphaphat Nakwaree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 75. Assessment of circulating endothelial cells in patients with dengue hemorrhagic fever = การประเมินหาเซลล์บุผนังหลอดเลือดที่หลุดลอยอยู่ในกระแสเลือดของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก / Sirichan Chunhakan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 76. Assessment of communicative ability in Thai aphasic patients by using Thai version of pica test / Sriwimon Monochiopinig
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 77. Assessment of nutrition research conducted in Thailand during 1980-1991 = การประเมินงานวิจัยด้านโภชนาการในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2523-2534 / Vilaiporn Bagchi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 78. Assessment of patient doses of endovascular embolization of the arteriovenous vascular malformations = การประเมินปริมาณรังสีของผู้ป่วยในระหว่างการทำ endovascular embolization ของโรค arteriovenous vascular malformations / Wanlapa Promsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 79. Assessment of reliability in conventional methods for cobalt-60 output calibration = การประเมินความน่าเชื่อถือของวิธีการต่างๆ ที่ใช้วัดอัตราเปล่งรังสีจากเครื่องฉายรังสีโคบอลท์-60 / Aroonsri Liesuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 80. Assessment of the nutritional status in athletic swimmers = การประเมินภาวะโภชนาการในนักกีฬาว่ายน้ำ / Narangkana Boondarig
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 81. Attachment behaviors in adolescent mothers and three-month-old infants during breast feeding = พฤติกรรมความผูกพันในมารดาวัยรุ่นและบุตรวัย 3 เดือนขณะให้นม / Jariyaporn Wannachot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 82. Audiological findings in diabetes mellitus patients with and those without hearing symptom = การตรวจวัดการได้ยินในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการและไม่มีอาการผิดปกติทางการได้ยิน / Suwimol Ruencharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 83. Audiotory brainstem response (ABR) : a normative study in Thai normal hearing adults = การศึกษาปฏิกิริยาตอบสนองจากเสียงกระตุ้นทีวัดได้จากเครื่อง Auditory Brainstem Response (ABR) / Mukda Phadhana-anek
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 84. Auditory brainstem response : a comparative study of ipsilateral and contralateral recordings in normal and unilateral hearing loss subjects = การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาเกิดคลื่นไฟฟ้าจากก้านสมอง เมื่อใช้เสียงกระตุ้นแล้ววัดการตอบสนองจากหูข้างที่กระตุ้น และหูด้านตรงข้ามในคนหูพิการข้างเดียว / Nutpinong Wijayaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 85. Auditory steady-state response (ASSR) and behavioral hearing thresholds in children with absent click-auditory brainstem response = การศึกษาเปรียบเทียบระดับการได้ยินจากการตรวจ ASSR และการตรวจการได้ยินแบบการตอบสนองทางพฤติกรรมในเด็กที่ไม่มีการตอบสนองตากการตรวจ click-ABR / Kulkanya Wongsantichon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 86. B lymphocyte purification : comparative study between AET-SRBC rosette formation and nylon wool filtration techniques and incidence of HLA antibody production in pregnant women / Montian Pantumethakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 87. Baccalaureate nursing students' emotional intelligence in the Colleges of Nursing under Praboromarajchanok Institute = ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก / Pimpimol Ruangrit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 88. Beam incidence and surface dose for 6MV medical linear accelerator = มุมตกกระทบและปริมาณรังสีที่ผิวของเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนที่ใช้ในทางการแพทย์ขนาดพลังงาน 6 เมกกะโวลท์ / Paitoon Tawsagul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 89. Behavior of snack consumption among school children in rural = การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของว่างและของขบเคี้ยวในเด็กนักเรียนในชนบท / Laddawan Limpijarnkit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 90. Bithermal caloric stimulation test in patients with possible and definite meniere's disease = การตรวจคาลอริกในผู้ป่วยโรคมีเนียร์ / Ratree Likhitamnuay
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 91. Brain growth in rats fed essential fatty acid deficient diet since neonatal period = ผลของการขาดกรดไขมันจำเป็นต่อการเจริญของสมองลูกหนูตั้งแต่อายุแรกเกิด / Uraiwan Wutisilp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 92. Calcium and magnesium statuses and effects of calcium supplement in pregnant Thai women suffering from frequent leg cramps = สถานภาพของแคลเซียมและแมกนีเซียมและผลของการเสริมแคลเซียมในหญิงไทยที่มีปัญหาตะคริวที่ขา / Jintana Sirivarasry
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 93. Calcium status, factors affecting calcium and bone status in healthy Thais living in Bangkok = ภาวะโภชนาการของแคลเซียม : ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของแคลเซียมและความหนาแน่นของกระดูกในคนไทย ปกติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ / Noppawan Piaseu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 94. Calibration and dose distribution of Co-60 high dose rate remote control afterloading brachytherapy machine (Ralstron-20B) in phantom = การตรวจสอบการทำงานของเครื่องราลสตรอน-20 ปี ที่ใช้ในงานใส่แร่ผู้ป่วยด้วยรังสีแกมม่าจากโคบอลท์-60 อัตรารังสีสูงแบบควบคุมระยะไกลและกระจายของรังสีขณะทำการรักษาในหุ่นจำลอง / Prawat Padoongcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 95. Care activities, family caregivers' needs, and consequences of being a caregiver of elderly patients with orthopedic surgery = กิจกรรมการดูแลความต้องการของญาติในฐานะผู้ดูแลและผลที่เกิดกับญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ / Chanchai Yothayai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 96. Caregivers' experiences in caring for dependent elderly persons = ประสบการณ์การดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา / Ratchanee Papangkorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 97. Caregiving demands, stress, and coping of family caregivers of patients with cerebrovascular disease = ความต้องการการดูแลความเครียดและการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / Suwaluk Wongjunlongsin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 98. Caregiving duration, family life events, family hardiness, and well-being of family caregivers of stroke survivors = ระยะเวลาในการดูแลเหตุการณ์ชีวิตครอบครัวความเข็มแข็งของครอบครัวและความผาสุกของสมาชิกครอบครัวผู้ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / Nipa Niyomthai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 99. Caring behaviors of family caregivers, caring needs and caring perceptions of addicted adolescents = พฤติกรรมเอื้ออาทรของญาติผู้ดูแลในครอบครัวความต้องการความเอื้ออาทรและการรับรู้พฤติกรรมเอื้ออาทรของวัยรุ่นที่ติดสารเสพติด / Choochart Deeromram
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 100. Carnitine and protein-calorie status in patients with carcinoma of the larynx = ภาวะโภชนาการของคาร์นิทีนโปรตีนและพลังงานในผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียง / Oravan Saeuei
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 101. Carnitine status in adult protein-calorie malnutrition / Nusiri Lerdvuthisopon
    Full Text (Mahidol member only)

 102. Cell analysis of bronchoalveolar lavage fluid = การตรวจวิเคราะห์จำแนกชนิดของเซลจากน้ำล้างถุงลมปอด / Teera Lakapojpanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 103. Changes in sexual behavior among AIDS patients = การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วยโรคเอดส์ชาย / Nualnapa Kasemvilawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 104. Changes of antioxidant activity and total phenolic compounds during storage of selected fruits and their juices = การเปลี่ยนแปลงของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีโนลิคระหว่างการเก็บผลไม้และน้ำผลไม้ / Oruma Patthamakanokporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 105. Changes of nutritive values of mungbean during germination = การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของสารอาหารในระหว่างการงอกของถั่วเขียว / Sunee Sahaspot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 106. Characteristics and management of obstetric and gynecologic patients at emergency unit ramathibodi Hospital = ลักษณะและการดูแลรักษาผู้ป่วยทางสูตินรีเวชกรรมที่มารับการรักษาหน่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี / Srinat Loungnarin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 107. Characterization of P-type diode use for in vivo dosimetry of 6 MV photon beam therapy = การศึกษาคุณสมบัติของเครื่องวัดรังสีประเภทไดโอดชนิดพีที่โฟตอนพลังงาน 6 เมกะโวลด์เพื่อใช้สำหรับการศึกษาปริมาณรังสีในตัวผู้ป่วย / Sangutid Thongsawad
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 108. Chromosome study in acute monlymphocytic leukemia = การศึกษาโครโมโซมในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดเฉียบพลัน / Patcharin Eurvivatsakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 109. Click evoked otoacoustic emissions and distortion product in full term neonates = การวัดเสียงสะท้อนจากหูชั้นในโดยใช้เสียงคลิ๊กและ distortion product ในเด็กแรกเกิดที่ไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน / Rada Dara
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 110. Click evoked otoacoustic emissions and distortion product in normal hearing and hearing impaired adults = การวัดเสียงสะท้อนจากหูชั้นในโดยใช้เสียง click และ distortion product ในผู้ใหญ่ที่มีการได้ยินปกติและสูญเสียการได้ยิน / Piyawadee Sonthisombat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 111. Clinical nursing practice guideline for post extubation care in infant patients = แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กทารกภายหลังเอาท่อช่วยหายใจออก / Manee Sakunpunphuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 112. Clinical nursing practice guideline for promoting self-care ability of persons with hypertension = แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการดูแลตนเอง สำหรับผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง / Mayuree Moonsawad
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 113. Clinical nursing practice guidelines for successful weaning from mechanical ventilation = แนวปฎิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ / Yupha Wongrostrai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 114. Coconut water as an enrichment for cultivation of Neisseria gonorrhoeae / Thumanut Kongsawadi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 115. Commissioning and dosimetric verification for an enhanced dynamic wedge in eclipse 8.0 treatment planning system for 6 MV photon beam = การ commissioning และตรวจสอบความถูกต้องในการคำนวณปริมาณรังสีของ enhanced dynamic wedge ในเครื่องวางแผนการรักษา eclipse 8.0 สำหรับโฟตอนพลังงาน 6 เมกะโวลท์ / Waraporn Sangsrijan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 116. Commissioning and evaluation of electron beam dose calculation in a computerized treatment planning system using generalized gaussian pencil beam and macro monte carlo model = การจัดเก็บและการประเมินการคำนวณปริมาณรังสีอิเล็กตรอนด้วยแบบคำนวณปริมาณรังสี generalized gaussian pencil beam และ macro monte carlo model ในเครื่องวางแผนการรักษาคอมพิวเตอร์ / Piyanan Liammookda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 117. Commparison the effect of sodium dodecyl sulfate and potassium ferricyanide to the precipitation technique for elimination of bilirubin interference on serum creatinine analysis = การเปรียบเทียบผลการใช้ sodium dodecyl sulfate และ potassium ferricyanide กับ precipitation technique เพื่อขจัดการรบกวนจากปิลิรูบินต่อการตรวจวิเคราะห์ซีรั่มครีอะตินิน / Noppmats Sritong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 118. Comparative assessment of second cancer risks after prostate cancer treatment by stereotactic body radiotherapy and three-dimensional conformal radiotherapy = การเปรียบเทียบความเสี่ยงต่อมะเร็งทุติยภูมิในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากจากการบำบัดโดยรังสีรักษาร่วมพิกัดแบบทั่วร่างกายและรังสีรักษาสามมิติ / Rattana Watjiranon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 119. Comparative penumbral widths for small fields of 6 MV photon beam = การเปรียบเทียบขนาดขอบพื้นที่รังสีสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กของลำรังสีโฟตอนพลังงาน 6MV / Sukesorn Panyawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 120. Comparative studies of nutritive value in varieties of pumpkin and assessment of pumpkin seeds consumption data = การเปรียบเทียบคุณค่าอาหารของฟักทองพันธุ์ดำ พันธุ์ลาย และพันธุ์ญี่ปุ่นและการสำรวจความนิยมในการบริโภคเมล็ดฟักทอง / Siriket Saelee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 121. Comparative study in changing of mean arterial pressure heart rate systolic : diastolic pressure during the process of defecation with two positions in acute myocardial infarcted patients = ศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยความดันโลหิตแดง ชีพจร ความดันซิสโตลิค และความดันไดแอสโตลิค ในกระบวนการถ่ายอุจจาระในท่านั่งยอง ๆ บนกระโถนบนเตียง กับนั่งเก้าอี้ถ่ายข้างเตียง ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน / Riab Ruangpanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 122. Comparative study of bilirubin interference on serum creatinine assays by the kinetic Jaffe reaction with and without the precipitation technique to the enzymatic method = การศึกษาผลการรบกวนของบิลิรูบินต่อผลการตรวจ creatinine ในซีรั่มโดยวิธี kinetic Jaffe reaction ที่มีการตกตะกอนและไม่มีการตกตะกอนเปรียบเทียบกับวิธีที่ใช้เอ็นไซม์ / Sukchai Jaruthunyaluck
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 123. Comparative study of enzymatic reagents using cholesterol oxidase from Nocardia, Streptomyces and Pseudomonas species for total serum cholesterol determination and preparation of pooled serum for the technicon SMA II primer = การศึกษาเปรียบเทียบน้ำยาที่ใช้เอมไซม์โคเลสเตอรอลออกซิเดสจากเชื้อ Nocardia, Streptomyces และ Pseudomonas / Yaovalak Jantaveesirirat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 124. Comparative study of the characteristics of Cholesterol Esterase isolated from pseudomonas Fluorescens, Candida Cylindracea, Bovine pancreas and porcine pancreas for the kinetic determination of total serum cholesterol = การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของ Cholesterol esterase ที่สกัดจาก Pseudomonas Fluorescens, Candida Cylindracea, Bovine Pancreas และ Porcine Pancreas ในการตรวจซีรัม Cholesterol โดยวิธี kinetic / Noppadol Prasertsincharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 125. Comparison of absolute dose from therapeutic photon beams in a chest rando phantom: treatment planning calculation, monte carlo simulation, and TLD measurement = การเปรียบเทียบปริมาณรังสีจากลำรังสีโฟตอนในบริเวณทรวงอกของ rando phantom จากโปรแกรมการวางแผนการรักษาการจาลองมอนติคาร์โล และการวัดด้วยทีแอลดี / Wasuma Rakkrai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 126. Comparison of absorbed dose for high energy photon beams determination by IAEA TRS 398 and IAEA TRS 277 for 8 hospitals in Bangkok = การวัดปริมาณรังสีจากโฟตอนพลังงานสูงโดยวิธี IAEA TRS 398 เปรียบเทียบกับวิธี IAEA TRS 277 ของโรงพยาบาล 8 แห่งในกรุงเทพฯ / Isra Israngkul Na Ayuthaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 127. Comparison of absorbed dose in high energy electron beams determined by the Iaea TRS-398 and TRS-381 ptotocols = การเปรียบเทียบปริมาณรังสีดูดกลืนในลำรังสีอิเล็กทรอนพลังงานสูงซึ่งวัดโดยใช้ดปรโตคอล Iaea TRS-398 กับ TRS-381 / Urairat Kaewbunperm
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 128. Comparison of beam data for different detectors of a 6 MV photon beam = การเปรียบเทียบหัววัดรังสีในการวัดลำรังสีโฟตอนพลังงาน 6 MV / Thepphithak Watthanasarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 129. Comparison of currently available phenotypic methods for detection of staphylococci and enterococci with reduced susceptibility to glycopeptides = การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อใช้ตรวจหาเชื้อ staphylococci และ enterococci ที่ไวต่อยากลุ่ม glycopeptides ลดลง / Pawana Panomket
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 130. Comparison of dose distribution for different techniques of breast irradiation treatment = การเปรียบเทียบการกระจายปริมาณรังสีของการรักษามะเร็งเต้านมเทคนิคแบบต่างๆ / Pachuen Potup
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 131. Comparison of knowledge and attitude towards Aids between primary and secondary school students in Samutprakarn province = เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ระหว่างนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ / Puttiraporn Hungsawanus
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 132. Comparison of knowledge, attitude and skill in condom application in male vocational students = การเปรียบเทียบความรู้ทัศนคติและทักษะการสวมถุงยางอนามัยกับหุ่นในนักเรียนอาชีวศึกษาชาย / Utaiwan Koktatong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 133. Comparison of media for the best isolation of Salmonella and Shigella from feces = เปรียบเทียบอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งใช้ในการแยกเชื้อ Salmonella และ Shigella จากสิ่งส่งตรวจที่เป็นอุจจาระ / Tavinun Chavalit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 134. Comparison of nutritional knowledge, attitude towords food, food intake and nutritional status between pre-adolescents in urban and rural Lampang province = การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทางโภชนาทัศนคติต่ออาหารการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการระหว่างเด็กวัยเรียนในเขตเมือง เมืองและนอกเมือง จังหวัดลำปาง / Mayurachat Kanyamee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 135. Comparison of personal and reproductive health behavior between female patients admitted with cardiovascular disease, female patients admitted with non cardiovascular diseases and females who had not been admitted to hospital = เปรียบเทียบพฤติกรรมส่วนบุคคลและอนามัยเจริญพันธุ์ระหว่างผู้ป่วยหญิงที่รับไว้ในโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจหลอดเลือด, ผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดและผู้หญิงที่ไม่ได้รับไว้ในโรงพยาบาล / Suphansa Woramalee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 136. Comparison of proton MR spectroscopy between 1.5 T and 3.0 T = การเปรียบเทียบ H-MRS ระหว่างความเข้มสนามแม่เหล็ก 1.5 เทสลา และ 3.0 เทสลา / Prapa Sodkokkruad
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 137. Comparison of quality of life in coronary artery disease patients between before and three months after coronary artery bypass graft = เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบระหว่างก่อนและ3 เดือนหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ / Pornpimol Masnaragorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 138. Comparison of reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) to fluorescence in situ hybridization (fish) technique to identify the BCR/ABL fusion gene in chronic myeloid leukemia = การจำแนกยีนลูกผสม bcr/abl ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิด Chronic myeliod leukemia โดยการเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคนิคปฏิกริยาลูกโซ่และฟลูออเรสเซนส์อินไซตูไฮบริไดเซชั่น / Supaporn Wiwattanakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 139. Comparison of the 3D time of flight and the 3D phase contrast magnetic resonance angiographic techniques with digital subtraction angiography in investigation of the cervical carotid artery = การเปรียบเทียบเทคนิค 3D time of flight และ 3D phase contrast magnetic resonance angiographic กับ digital subtraction angiography ในการวินิจฉัยขนาดของหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณคอ / Sawwanee Asavaphatiboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 140. Comparison of the dose distribution between Ir-192 and Cs-137 sources at the reference points in the treatment of the cervical carcinoma = การเปรียบเทียบการกระจายรังสีระหว่างต้นกำเนิดรังสี Ir-192 และ Cs-137 ณ จุดอ้างอิงในการรักษามะเร็งปากมดลูก / Waraporn Hantragulsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 141. Comparison of the dose distribution from cobalt-60 in spinal cord from different block techniques used for the treatment of nasopharyngeal carcinama = การศึกษาความแตกต่างของการกระจายของปริมาณรังสีในบริเวณไขสันหลัง จากการฉายด้วยเครื่องฉายรังสีระยะไกลโคบอลต์-60 เปรียบเทียบเทคนิคการฉายแบบปิดกั้นลำรังสีบางส่วนที่แตกต่างกัน ในโรคมะเร็งช่องคอหลังโพรงจมูก / Chanida Phaettut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 142. Comparison study of acoustic analysis of maximum speech performance tasks between normal adult speakers and spastic dysarthria patients = การศึกษาเปรียบเทียบ การวัดค่า ความสามารถสูงสุดในกลไกการพูดระหว่างผู้พูดปกติผู้ใหญ่และผู้ป่วยที่พูดผิดปกติชนิด spastic dysarthria โดยใช้เครื่องมือ / Somjit Ruamsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 143. Comparison study of acoustic analysis of maximum speech performance tasks between normal children and children with spastic Dysarthria in Chiangmai province = การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถสูงสุดในกิจกรรมการพูด (Maximum speech performance tasks) โดยวิธีวิเคราะห์คุณลักษณะของคลื่นเสียงระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีการพูดชนิดสปาสติก / Kanokwan Boonsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 144. Complementary and alternative therapy using in hospitalized HIV/AIDS patients = การใช้การรักษาแบบผสมผสานและการแพทย์ทางเลือกในผู้ติดเชื้อเอช ไอ วีและผู้ป่วยเอดส์ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล / Saijai Pintobtang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 145. Computer calculation of cobalt-60 teletherapy planning / Kanjanee Sunyapridakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 146. Computer calculation of dose for irregularly shaped fields for cobalt-60 teletherapy = การคำนวณปริมาณรังสีสำหรับ Irregular shaped field ของโคบอลท์ โดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ / Chumpot Kakanaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 147. Computer programming in treatment planning for radium intracavitary dosage calculation = การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการวางแผนรังสีรักษาสำหรับคำนวณหาปริมาณรังสีจากแท่งเรเดียมในคนไข้มะเร็งปากมดลูก / Manit Prabhasanont
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 148. Confirmatory diagnosis of Hemoglobin variants in Thailand by multiplex ARMS-PCR = การตรวจยืนยันชนิดของฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบในประเทศไทยโดยวิธี Multiplex ARMS-PCR / Noppawan Tangbubpha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 149. Consistency of subthalamic nucleus coordinate using magnetic resonance imaging in Thai people with clinical applications = ความแม่นยำในการหาตำแหน่งซับธาลามิกนิวเคลียสโดยใช้ภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในคนไทยและการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก / Pataravit Rukskul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 150. Contrast optimized of fluid-attenuated inversion recovery (Flair) pulse sequence technique in MRI = การศึกษาปัจจัยกำหนดการแยกความเปรียบต่างของขบวนการสร้างภาพคลื่นสนามแม่เหล็กโดยวิธีให้ลำดับคลื่นวิทยุแบบฟลูอิด-แอทเทนนูเอเต็ด อินเวอร์ชั่นรีคัฟเวอรี่ / Pathchraporn Saengruang-orn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 151. Correlation among selected factors, marital relationship, perceived uncertainty and coping strategies in infertile women = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส ความรู้สึกไม่แน่นอน และวิธีการเผชิญความเครียดของสตรีที่มีบุตรยาก / Budsagorn Prapapornsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 152. Correlation between blood picture and red cell distribution width development of computer program = การเปรียบเทียบระหว่างภาพเม็ดเลือดแดงกับค่าความกว้างของการกระจายขนาดเม็ดเลือดแดง (RDW) เพื่อการพัฒนาสู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Thurdsak Sinthana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 153. Crisis, coping and family adaptive problems of the family with chronically ill children = ภาวะวิกฤตการเผชิญปัญหาและระดับปัญหาการปรับตัวของครอบครัวที่มีบุตรป่วยด้วยโรคเรื้อรัง / Surangkana Poltana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 154. Cross calibration of bone mineral density values among three dual energy X-Ray absorptiometry systems = การปรับเทียบค่าความหนาแน่นของกระดูกระหว่างเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูกโดยการใช้เอกซเรย์ 2 ค่าพลังงาน 3 เครื่อง / Sasithorn Amnuaywattakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 155. Crossmatching techniques facilitating kidney transplantation = วิธีทดสอบการเข้ากันได้ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต / Bundit Buabut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 156. Cyclin D1 genetic polymorphism and clinical presentation of childhood acute lymphoblastic leukemia = ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ cyclin D1 และการแสดงออกทางคลิกนิกของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสต์ / Pornthip Phaichitchinda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 157. Deformability and malaria infection in thalassemic and hemoglobinopathic erythrocytes = ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการติดเชื้อมาลาเรียในเม็ดเลือดแดงธาลัสซีเมียและเม็ดเลือดแดงที่มีความผิดปกติของฮีโมโกลบิน / Nattaya Sae-ung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 158. Delivery of iron supplementation to rural pregnant women through primary health care = การเสริมยาเม็ดเหล็กให้กับหญิงมีครรภ์ในชนบทโดยผ่านระบบสาธารณสุขมูลฐาน / Wandee Thongnopakhun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 159. Dengue virus type 2 infection : effect of factors released from infected fibroblasts on mononuclear cell infection = การติดเชื้อเดงกิวไวรัส ทัยป์ 2 : ผลของแฟคเตอร์ที่หลั่งจากไฟโบรบลาสที่ติดเชื้อต่อการติดเชื้อของโมโนนิวเคลียเซลล์ / Kunchit Kongros
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 160. Depression among undergraduate nursing students = ภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี / Duangjai Vatanasin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 161. Design and construction of a respiratory motion phantom for testing the targeting accuracy of the cyberknife system with the synchrony respiratory tracking system = การออกแบบและประดิษฐ์หุ่นจำลองการหายใจสำหรับทดสอบความถูกต้องของเป้าหมายของเทคนิคการติดตามการหายใจซินโครนีในเครื่องฉายรังสีศัลยกรรมทั่วร่างกายชนิดไซเบอร์ไนฟ์ / Chirasak Khamfongkhruea
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 162. Detection and monitoring of mycobacterium tuberculosis in clinical samples using DNA amplification = การตรวจหาและติดตามเชื้อ mycobacterium tuberculosis ในสิ่งส่งตรวจโดยการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ / Worawan Chumpia
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 163. Detection for hepatitis Be antigen and antibody to hepatitis Be antigen by microelisa system = การตรวจหา อีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบชนิดบี และแอนติบอดีย์ต่ออีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบชนิดบี โดยวิธีไมโครอีไลซ่า / Sopaporn Niemhom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 164. Detection of [beta]-Thalassemia mutations using a multiplex amplification refractory mutation system polymerase chain reaction (Marms-PCR) = การตรวจหา [beta]-Thalassemia mutations โดยใช้ multiplex amplification refractory mutation system polymerase chain reaction (Marms-PCR) / Anchalee Thedsawad
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 165. Detection of chromosomal trisomies 21, 18, 13, X and Y by using single tube multiplex-PCR = การตรวจหาสภาวะไตรโซมี่ 21, 18, 13, X และ Y ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ / Tharathip Ruangvithayanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 166. Detection of fetal elements by str markers on chromosome 21 from non-invasive procedure samples = การตรวจหาตัวอย่างจากทารกโดยใช้ลำดับเบสซ้ำบนโครโมโซมคู่ที่ 21 จากการเก็บตัวอย่างแบบไม่เสี่ยงต่อการแท้งบุตร / Patcharee Meaunpim
    Abstract

 167. Detection of HBV genome by gene amplification method in HBsAg negative blood donors = การตรวจหายีโนมของไวรัสตับอักเสบบีโดยวิธีเพิ่มปริมาณยีนในเลือดของผู้บริจาคโลหิตที่มีผลลบต่อเอชบีเอสแอนติเจน / Somchai Chaturachumroenchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 168. Detection of herpesviruses in cell cultures and clinical specimens by in situ hybridization = การตรวจหาเชื้อเฮอร์พีส์ไวรัสในเซลเพาะเลี้ยงและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยโดยวิธีอินไซตู้ไฮบริไดเซชั่น / Sumalee Jindadamrongwech
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 169. Detection of maternal lymphocytotoxins using various sources of lymphocytes and mixed lymphocyte culture (MLC) : a modified technique / Kanchana Sujirachato
    Full Text (Mahidol member only)

 170. Detection of metallo-beta-lactamase genes in ceftazidime-resistant gram-negative bacilli = การตรวจหายีนส์เมตาโลเบต้าแลคแตมเมสในแกรมลบรูปแท่งที่ดื้อเซฟแตสซิดิม / Mantana Jamklang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 171. Detection of metallo-beta-lactamase in ceftazidime-resistant gram-negative bacilli = การตรวจหาเมตาโลเบต้าแลคแตมเมสในแกรมลบรูปแท่งที่ดื้อแซฟแตสซิดิม / Nuttiya Intachang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 172. Detection of pharmacogenetic markers and haplotype determination of CYP2B6 corrected with plasma Efavirenz concentration in HIV-1 infection = การตรวจตัวบ่งชี้ทางเภสัชพันธุศาสตร์และการแปลผล Haplotype ของยีน CYP 2B6 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการออกฤทธิ์ของยาเอฟาวิเรนซ์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีแบบที่ 1/ Pattamawan Prapaithong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 173. Determinant of iron in red blood corpuscles (RBC) of cancer patients bu neutron activation analysis / Muangchai Seangkeaw
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 174. Determination of plasma iohexol by high performance liquid chromatography : effect of an improved method in renal and liver diseases patients = การตรวจวิเคราะห์อิโอเฮกซอลในพลาสมาด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง : ผลของการปรับปรุงวิธีใหม่ต่อการตรวจวิเคราะห์ในผู้ป่วยโรคไตและโรคตับ / Pornchai Meemaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 175. Determination of plasminogen by the he magglutination inhibition technique and peroxidase conjugation of antibody to replace fluorescent antibody technique / Ubolratana Pratumvinit
    Full Text (Mahidol member only)

 176. Determination of serum aspartate aminotranferase by using immobilized malate dehydrogenase on the dialyzer groove of the autoanalyzer II / Wimonman Sriroongrueng
    Full Text (Mahidol member only)

 177. Determination of serum ethylene glycol and glycolic acid in subjects exposed to ethylene glycol = การตรวจวิเคราะห์ซีรั่มเอทธิลีนไกลคอลและกรดไกลโคลิคในกลุ่มผู้สัมผัสสารเอทธิลีนไกลคอล / Narisa Kengtrong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 178. Determination of serum glucose and urea nitrogen by immobilized glucose oxidase and urease on the dialyzing plates / Srisanit Sorndaeng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 179. Determination of urinary homovanillic acid and vanillylmandelic acid in children for the diagnosis of neural crest tumors = การตรวจหาระดับ homovanillic acid และ Vanillylmandelic acid ในปัสสาวะเด็กเพื่อวินิจฉัย neural crest tumors / Promjit Jutabha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 180. Determination of urinary vanyl mandelic acid / Sujitra Tunchinwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 181. Determinations of mononuclear blood cell magnesium and magnesium status in healthy Thais and of magnesium, calcium, sodium, potassium status in individuals suffering from rest cramps = การวัดปริมาณแมกนีเซียมในโมโนนิวเคลียรเซลล์และสถานภาพของแมกนีเซียมในคนไทยปกติและการศึกษาสถานภาพแมกนีเซียม แคลเซียม โซเดียม โปตัสเซียม ในกลุ่มคนที่เป็นตะคริว / Sumontip Narkvijitr
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 182. Developing a screening tool for risk assessment in the late pregnancy / Sukunya Parisunyakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 183. Development of a novel combined assimilation-fermentation media for identification of medically important yeasts = การพัฒนาชุดทดสอบทางชีวเคมีแบบใหม่เพื่อใช้วินิจฉัยชนิดของยีสต์ที่สำคัญทางการแพทย์ / Panan Pattiyathanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 184. Development of a self-care management program for persons with type 2 diabetes mellitus in the community = การพัฒนาโครงการ การจัดการดูแลตนเองสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานประเภทที่ 2 ในชุมชน / Patcharee Singcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 185. Development of a teaching package for caregivers to care for older patients with stroke = การพัฒนาชุดการสอนสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นอัมพาต / Suluck Vongterapak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 186. Development of appropriate production and quality assurance systems for small-scale producers of pasteurized beverages packed in closed plastic containers in the 14 southern provinces of Thailand = การวิจัยหารูปแบบกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์ชนิดบรรจุขวดและถุงพลาสติกใน 14 จังหวัดภาคใต้ / Wachira Jirarattanarangsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 187. Development of capabilities of caregivers for older patients = การพัฒนาความสามารถญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ / Natta Soranansri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 188. Development of clinical practice guideline for oral care of functionally dependent eldrly patients = การพัฒนาแนวปฏิบัตทางการพยาบาลในการดูแลช่องปากผู้ป่วยสุงอายุทีมีภาวะต้องพึ่งพาผู้อืน / Suree Sitticharoensuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 189. Development of digital densitometer for medical applications = การพัฒนาเครื่องวัดความดำของฟิล์มสำหรับใช้ในการแพทย์ / Pornvipa Aungkapanitchakit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 190. Development of formulative tube feeding for patients with infacat gastrointestinal function = การพัฒนาสูตรอาหารทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีการทำงานของระบบทางเดินอาหารปกติ / Wantanee Worawongtud
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 191. Development of high protein and calcium careal-based extruded health food fish powder = การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบเพื่อสุขภาพชนิดโปรตีนและแคลเซียมสูงจากปลาป่นโดยขบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น / Charuvan Charoenphol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 192. Development of reference amounts for Thai nutrition labelling and food composition data base of Thai commercial food products = การจัดทำปริมาณบริโภคมาตรฐานสำหรับทำฉลากโภชนาการและฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปของไทย / Monthip Raroengwichit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 193. Development of reference recipes for commonly consumed Thai one-plate dishes and snacks and their nutritive values = การพัฒนาตำรับอาหารไทยอ้างอิงประเภทอาหารจานเดียวและอาหารว่างและการศึกษาคุณค่าทางโภชนการ / Suchada Suphanpayak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 194. Development of reference recipes for commonly consumed Thai side dishes and their nutritive values = การพัฒนาตำรับอาหารไทยอ้างอิง ประเภทอาหารคาวร่วมสำรับและการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ / Pattaya Maruekin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 195. Development of simple anthropometric tools for growth monitoring in primary school children = การสร้างเครื่องมืออย่างง่ายเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน / Uraiporn Chittchang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 196. Development of suitable transportation and storage models for pasteurized school milk = การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการขนส่งและเก็บรักษานมชนิดพาสเจอร์ไรส์ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคนมโรงเรียน / Junjira Siroratanawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 197. Development of tele-nuclear medicine system via internet network = การพัฒนาระบบเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต / Surin Uadrang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 198. Development of Thai spondee words for speech audiometry = การทดสอบความไวของหูโดยใช้เสียงพูดภาษาไทย / Benchawan Kangsanarak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 199. Development of the Thai synthetic sentence identification test = การสร้างแบบทดสอบประโยคสังเคราะห์ภาษาไทย / Wanpen Wissawapaisal
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 200. Development of vitamin A-rich preserved foods by using appropriate technologies = การถนอมอาหารชนิดที่อุดมด้วยวิตามินเอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม / Rochana Pisaphab
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 201. Diagnosis of thalassemia and abnormal hemoglobin in Thailand by HPLC system = การตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในประเทศไทยโดยวิธี HPLC / Raewadee Wisedpanichkij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 202. Dietary and clinical assessment in patients with liver cirrhosis = การประเมินอาหารที่รับประทานและอาการทางคลินิกในผู้ป่วยโรคตับแข็ง / On-arin Chittham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 203. Dietary and drug treatment in patients with hyperlipoproteinemia = การรักษาผู้ป่วยไขมันสูงด้วยอาหารและยา / Krisana Chamruengsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 204. Dietary effect on serum fatty acid composition / Kittisuck Kittimanakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 205. Different degree of oxidative stress and its antioxidative mechanisms in red cells of patients with hemoglobin H disease / Suttiphan Prasartkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 206. Differential diagnosis of thalassemia using red cell parameters from flow cytometry and image analysis = การตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียโดยใช้ค่าวิเคราะห์เม็ดเลือดแดงจาก Flow cytometer และ Image analysis / Sarawut Saichanma
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 207. Diphtheria and tetanus antitoxin among the Thais by passive hemagglutination test and an evaluation of the various methods for the identification of beta - hemolytic streptococci group A / Partoompit Suwattika
    Abstract

 208. Direct immunofluorescence for diagnosis of upper respiratory tract infections by Chlamydia pneumoniae = ไดเรกอิมมูโนฟลูออเรสเซ็นต์สำหรับการวินิจฉัยการติดเชื้อ Chlamydia pneumoniae ของทางเดินหายใจส่วนต้น / Chanyuth Pongkun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 209. Direct measurement of thyroid hormones in post-radioiodine (I-131) whole-body scan of patients with differentiated thyroid carcinoma by gel chromatography = การวัดระดับไทรอยด์ฮอร์โมนรังสีหลังการทำสแกนทั่วตัวด้วยไอโอดีน-131 ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์โดยวิธีเจลโครมาโตกราฟี / Duangpen Puchinda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 210. Direct mutagenic potential of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) treated with nitrite in simulated gastric condition : comparison between authentic PAHs and PAH-containing fraction derived from smoked and charcoal-broiled foods using Ames assay = ศักยภาพการก่อกลายพันธุ์ชนิดตรงของสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ที่ทำปฏิกิริยากับเกลือไนไตรทในสภาวะเลียนแบบกระเพาะอาหาร : การเปรียบเทียบผลระหว่าง PAHs กับส่วนสกัดจากอาหารปิ้งย่าง-รมควันโดยวิธี Ames test / Kanocvan Manoonphol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 211. DNA amplification for the detection of HIV-1 proviral DNA in blood donors = การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรันเอชไอวี-1 ในผู้บริจาคโลหิตโดยเทคนิคการเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอ / Nuanjun Wichukchinda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 212. DNA fingerprinting in paternity testing = การนำลายพิมพ์ดีเอ็นเอมาใช้ในการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูก / Pramote Sriwanitcharak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 213. DNA repair genetic polymorphisms in childhood acute lymphoblastic leukemia = DNA repair genetic polymorphisms ในมะเร็งเม็ดเลือดขาว เฉียบพลเฉียบพลันชนิด lymphoblastic ในเด็ก / ธนสาร ศิริรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 214. Dose determination for different techniques of total body irradiation = การศึกษาการกระจายของรังสีในอวัยวะต่างๆ จากการฉายรังสีแบบครอบคลุมทั้งร่างกายเพื่อเตรียมผู้ป่วยในการทำการเพาะปลูกถ่ายไขกระดูก / Boonrut Vutiprasetpong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 215. Dose distribution in chest wall irradiation by cobalt-60 teletherapy machine : comparison between traditional and couch rotation techniques = การศึกษาการกระจายของปริมาณรังสีบริเวณ chest wall จากการฉายด้วยเครื่องฉายรังสีระยะไกลโคบอลต์-60 : เปรียบเทียบระหว่างเทคนิคปกติกับเทคนิคหมุนเตียง / Kriangdate Boonlerluk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 216. Dose perturbation at metal/tissue interface from coblat-60 teletherapy treatment = ปริมาณรังสีบริเวณรอยต่อของโลหะและเนื้อเยื่อในการฉายรังสีจากเครื่องโคบอลท์-60 / Amporn Fusian
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 217. Dosimetric characteristic of an amorphous silicon electronic portal imaging device for dynamic intensity modulated radiation therapy = การศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์ electronic portal imaging device ชนิด amorphous silicon เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องในเทคนิคการฉายรังสีสามมิติแปรความเข้ม / Khummook Krongyuth
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 218. Dosimetric characteristics of The Mini MLC Elekta beam modulator TM linear accelerator for 6 MV photon beam = คุณลักษณะทางด้านข้อมูลลำรังสีของเครื่องเร่งอนุภาค The Mini MLC Elekta beam modulator TM สำหรับโฟตอนพลังงาน 6 MV / Plt. Off.Namfon Bua-Iam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 219. Dosimetric comparison between Simultaneous Integrated Boost and sequential intensity-modulated radiotherapy techniques in nasopharyngeal carcinoma = การเปรียบเทียบการวัดปริมาณรังสีจากการฉายรังสีแบบปรับความเข้มในผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก ด้วยเทคนิคซิมูตาเนียส อินทิเกรตเต็ต บูส์ท และเทคนิคซีเคว็นเซียล / Paowarin Khayaiwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 220. Dosimetric verification of a treatment planning system for photon external beam therapy of Ramathibodi Hospital = การตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณปริมาณรังสีของเครื่องวางแผนการรักษาด้วยลำรังสีฤฟตอนของโรงพยาบาลรามาธิบดี / Suchart Changmanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 221. Dosimetry for small MLC radiation field from various detectors compared with monte carlo simulations = การวัดปริมาณรังสีในลำรังสีขนาดเล็กชนิดมัลติลีฟคอลลิเมเตอร์โดยใช้เครื่องมือวัดรังสีชนิดต่าง ๆ เทียบกับการคำนวณด้วยวิธีมอนติคาร์โล / Wutthichai Boonrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 222. Dosimetry for the half-beam block defined by independent jaws = ปริมาณรังสีในพื้นที่ที่รังสีถูกจำกัดลงครึ่งหนึ่งโดยคอลลิเมเตอร์อิสระ / Chotika Jumpangern
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 223. Dosimetry in treatment of malignant lymphoma with mantle technique / Chirapha Tannanonta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 224. Dot-immunobinding assay for monoclonal anti-A and anti-B = การตรวจหาโมโนโคลนอล-เอ และแอนติ-บี โดยวิธี ดอด-อิม มูโนบายดิ่ง / Witoon Arunosisakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 225. Drug resistance genotyping in HIV-I isolated from Thai patients = การตรวจการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีในผู้ติดเชื้อชาวไทยด้วยวิธีการตรวจจีโนทัยป์ / Ekachai Jenwitheesuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 226. Drug resistance of Haemophilus ducreyi = การดื้อสารต้านจุลชีพของเชื้อฮีโมฟิลุส ดูคริอาย / Achawee Rutanarugsa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 227. Duration of sheath remain, complications, pain, and discomfort of patients with sheath left in femoral artery after percutaneous transluminal coronary revascularization = ระยะเวลาการคาท่อนำสาย ภาวะแทรกซ้อน ความปวดและความไม่สุขสบายของผู้ป่วยที่คาท่อนำสายไว้ในหลอดเลือดแดงฟิเมอรอลภายหลังการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ / Patcharaporn Untaja
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 228. Effect of a food preservative nitrite on mutagenicity of Thai medicinal plants using the Ames test = ผลของสารกันเสียไนไตรต์ต่อฤทธิก่อกลายพันธุ์ของยาสมุนไพรไทยซึ่งทดสอบโดยใช้เอมส์เทสต์ / Chaniphun Ieamworapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 229. Effect of adipose tissue essential fatty acid on the content of essential fatty acid in rat's milk = อิทธิพลของกรดไขมันจำเป็นในเนื้อเยื่อไขมันที่มีต่อระดับกรดไขมันจำเป็นในน้ำนมหนู / Uraiporn Chayutipraiwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 230. Effect of age maturation on distortion product otoacoustic emissions in normal hearing school children aged 4 to 10 years old = อิทธิพลของวัยวุฒิที่มีต่อการตรวจวัดเสียงสะท้อนจากหูชั้นในโดยใช้ Distortion product ในเด็กวัยเรียนที่มีการได้ยินปกติอายุ 4 ถึง 10 ปี / Kesara Kehmawut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 231. Effect of alpha-glucosidase inhibitor (glucobay) on body weight and biochemical profile of the obese type 2 diabetic patients = ผลของตัวขัดขวางแอลฟ่ากลูโคสิเดส (กลูโคเบย์) ต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวและผลทางชีวเคมีของผู้ป่วยอ้วนที่เป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน / Watjana Lorprayoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 232. Effect of aroma oil massage on depression state in older adlts = ผลของการนวดน้ำมันหอมระเหยต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จังหวัดนครราชสีมา / Pornsiri Muangnil
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 233. Effect of branched-chain amino acid enriched diet on proteincalorie status in patients with liver cirrhosis = ผลของการรับประทานอาหารเสริมด้วยกรดอะมิโนชนิดโซ่กิ่งต่อภาวะโภชนาการด้านโปรตีนและพลังงานในผู้ป่วยโรคตับแข็ง / Kanitha Tisapamoak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 234. Effect of breathing exercise on exercise tolerance in patients with chronic obstructive pulmonary disease / Raviwan Charnvej
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 235. Effect of carnitine supplementation of carnitine and protien-calorie status in surgical patients on total parenteral nutrition = ผลของการให้คาร์นิทีน โปรตินและพลังงานในผู้ป่วยศัลยกรรมที่ได้รับอาหารทั้งหมดทางหลอดเลือดดำ / Waraporn Fuengshunut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 236. Effect of cereals and nata de coco supplementation in hyperlipidemia = ผลของการเสริมผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและวุ้นน้ำมะพร้าวในผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง / Korrakot Weratean
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 237. Effect of chili pepper (capsicum frutescens) ingestion on eating pattern, dietary intake and serum lipid levels in dyslipidemia patients = ผลของการรับประทานพริกขี้หนูต่อรูปแบบการบริโภค, สารอาหารที่ได้รับและระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง / Auratai Chatkittikunwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 238. Effect of CYP3A genetic polymorphisms on risk of childhood acute lymphoblastic leukemia = ผลกระทบของ CYP3A genetic polymorphisms ต่ออัตราเสี่ยงโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิด lymphoblasticในเด็ก / Ekchol Mukda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 239. Effect of decimal point on quality control chart in clinical chemistry and elimination of bilirubin interference on enzymatic serum cholesterol assay by using potassium ferrocyanide = ผลของจุดทศนิยมต่อแผนภูมิการควบคุมคุณภาพทางเคมีคลินิก / Veeravan Lekskulchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 240. Effect of dietary essential fatty acid on the content of essential fatty acid tn rat's milk = ความสำคัญของกรดไขมันจำเป็นในอาหารที่มีต่อระดับของกรดไขมันจำเป็นในน้ำนม / Benja Suthonthanyakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 241. Effect of dietary fatty acid intakes on serum lipoprotein levels and essental fatty acid status in healthy men = ผลของกรดไขมันในอาหารที่รับประทานต่อระดับไลโปโปรตีนในซีรัมและภาวะกรดไขมันจำเป็นในชายปกติ / Savanit Ongroongruang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 242. Effect of diets prepared by using sodium-reduced condiment on lowering blood pressure in hypertensive persons = ประสิทธิผลของการจำกัดปริมาณการบริโภคโซเดียมโดยใช้เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมต่ำแทนเครื่องปรุงรสปกติต่อระดับความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง / Weerawan Limmanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 243. Effect of enteral medical food on nutritional status in head and neck cancer patients during chemotherapy and radiotherapy treatment = ผลของสูตรอาหารทางการแพทย์ต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและคอในระหว่างรับการรักษาด้วยการฉายแสงและเคมีบำบัด / Tunyakarn Surakupt
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 244. Effect of essential fatty acid deficiency on brain growth of rats = ผลของการขาดกรดไขมันจำเป็นต่อการเจริญของสมองหนู / Narisa Booranasubkajorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 245. Effect of family counseling on family functioning in families of adolescent methamphetamine abuser = ผลการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อการทำหน้าที่ของครอบครัวในครอบครัวของวัยรุ่นที่ใช้เมทแอมเฟตามีน / Panisa Lakthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 246. Effect of fructose-1, 6-diphosphate on lipid metabolism in surgical patients on total parenteral nutrition = ผลของฟรักโทส-1, 6-ไดฟอสเฟตต่อเมตาบอลิสมของไขมันในผู้ป่วยศัลยกรรมที่ได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำ / Supunnee Seangtharathip
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 247. Effect of garlic concentrate treatment on serum lipid levels in patients with hypercholesterolemia = ผลการใช้กระเทียมสกัดสดเข้มข้นต่อระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยที่มีภาวะโคเลสเตอรอลสูง / Supujchara Nopchinda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 248. Effect of garlic treatment on lipid status in hypercholesterolemic patients = ผลการรักษาด้วยกระเทียมต่อภาวะโภชนาการด้านไขมันในผู้ป่วยโคเลสเตอรอลสูงในเลือด / Siwaporn Sangwarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 249. Effect of genetic alteration of cytosine arabinoside metabolizing enzymes in childhood acute lymphoblastic leukemia = ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของยา cytosine arabinoside ในเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันลิมโฟบลาสต์ / Chumphorn Banklaui
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 250. Effect of heartbeat sound on sleep duration of preterm infants = ผลของเสียงจังหวะการเต้นของหัวใจต่อระยะเวลาการหลับในทารกเกิดก่อนกำหนด / Somjit Wannakhow
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 251. Effect of heat on fatty acid composition of some selected fried foods = ผลของการให้ความร้อนต่อส่วนประกอบของกรดไขมันในอาหารบางชนิด / Rattana Prayanoi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 252. Effect of HMG-CoA reductase inhibitors on lipid metabolism in type II hyperlipoprotienemic patients = ผลของการยับยั้ง HMG CoA reductase ต่อเมตาบอลิซึมของไขมันในผู้ป่วยไลโปโปรตีนสูงในเลือดประเภท II / Pairoj Leelahakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 253. Effect of home processing on fatty acid composition and vitamin A content of some Thai foods = อิทธิพลของการปรุงอาหารในครัวเรือนต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน และวิตามินเอในอาหารไทยบางชนิด / Sumnuan Sridetch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 254. Effect of individual counseling on anxiety in mastectomy patients = ผลของการให้คำปรึกษารายบุคคลต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม / Sununta Tangpanithandee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 255. Effect of isometric exercise and mental effort on blood pressure and pulse rate in normotensive and hypertensive subjects / Prapai Burintramart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 256. Effect of ispaghula husk (fybogel) on body weight and biochemical profiles of the obese niddm patients = ผลของอิสปากุห์ลาฮัสค์ (ฟัยโบเจล) ต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวและค่าทางชีวเคมีของผู้ป่วยอ้วนที่เป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน / Orpin Choothawornchaikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 257. Effect of long-term different glycemic diet intake on carbohydrate metabolism in insulin-requiring diabetic patients = ผลของการรับประทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่างๆ เป็นเวลานานต่อเมตาบอลิซึมของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการรักษาด้วยการฉีดอินซูลินใต้ผิวหนัง / Munyat Soothampitag
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 258. Effect of modified partial partial parenteral nutrition (PPN) administration techniques on the prevention of thrombophlebitis, the nutritional status and patients' psycho-somatic impact = ผลของการดัดแปลงวิธีการให้อาหารทางหลอดเลือดดำแบบไม่สมบูรณ์ทางหลอดเลือดดำส่วนปลายเพื่อลดอัตราการอักเสบของหลอดเลือด, และปรับปรุงภาวะทางโภชนาการและผลกระทบต่อสภาวะร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย / Noree Chongwilaikasem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 259. Effect of mother class on fetal movement observation of pregnant women who attend antenatal care clinic in a suburban community hospital = ผลการสอนเป็นกลุ่มเรื่องการสังเกตการดิ้นของทารกในครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชนชานเมือง / Ourawan Kamyarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 260. Effect of mushroom ganoderma lucidum extract treatment in hypercholesterolemic patients = ผลการรักษาผู้ป่วยโคเลสเตอรอลในเลือดสูงด้วยเห็ดหลินจือสกัด / Pachara Panpunuan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 261. Effect of mushroom ganoderma lucidum extract treatment in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus = ผลการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่พึ่งอินซูลินด้วยเห็นหลินจือสกัด / Savanee Chaveesuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 262. Effect of nicotinic acid derivative on plasma lipoprotein composition in type II hyperlipoproteinemic patients = ผลของอนุพันธ์กรดนิโคตินิกต่อพลาสมาไลโปโปรตีนในผู้ป่วยภาวะไลโปโปรตีนสูงในเลือดประเภทสอง / Kingkaew Pattarakarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 263. Effect of nursing support on anxiety of pregnant women with pregnancy-induced hypertension = ผลของการสนับสนุนทางการพยาบาลต่อความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์ / Pranee Pongrua
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 264. Effect of nutrition education to the mothers of preschool children using a simplified guide book = ผลการให้ความรู้ทางโภชนการโดยใช้หนังสือคู่มืออย่างง่ายแก่มารดาของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตเมืองและชนบท จังหวัดพิษณุโลก / Sumalee Piyawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 265. Effect of pantethine in the treatment of patients with hyperlipoproteinemia = ผลการใช้ยา pantethine ในการรักษาผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง / Supanee Putadechakum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 266. Effect of preoperative phone call on anxiety in patients undergoing outpatient diagnostic gynecologic laparoscopy = ผลการเยี่ยมก่อนผ่าตัดทางโทรศัพท์ต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยโรคทางนรีเวชแบบผู้ป่วยนอก / Chutima Sawangarom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 267. Effect of pumpkin seed and orthophosphate supplementations on urinary compositions of blader stone disease children = ผลของเมล็ดฟักทองและสารออร์โธฟอสเฟตต่อส่วนประกอบของปัสสาวะในเด็กที่เป็นโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ / Chanintorn Yarnnon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 268. Effect of pumpkin seeds supplement in urolithiasis = ผลการให้เมล็ดฟักทองในผู้ป่วยนิ่วทางเดินปัสสาวะ / Wannee Sangthumsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 269. Effect of quiet time implementation on sleep-wake states of premature infants in the neonatal intensive care unit = ผลของการจัดช่วงเวลาสงบต่อภาวะการหลับตื่นของทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิด / Sakuntala Sudsaneha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 270. Effect of Ramathibodi standard total parenteral nutrition on nutritional status in patients at Ramathibodi Hospital = ผลของสารอาหารทางหลอดเลือดดำแบบครบถ้วน สูตรมาตรฐานต่อภาวะโภชนาการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี / Uratchat Vichaidit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 271. Effect of riceberry bran oil on antioxidants and oxidative stress status of normal and beta-thalassemic mice = การศึกษาผลการให้น้ำมันรำข้าวไรซืเบอร์รีต่อสภาวะสารต้านอนุมูลอิสระและออกซิเดทีฟสเตรสในหนูปกติและหนูธาลัสซีเมียชนิดเบต้า / Kanin Teeratantikanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 272. Effect of role preparation of spouse support on family member well-being in family with chronically ill child = ผลของการเตรียมบทบาทการสนับสนุนระหว่างคู่สมรสต่อความผาสุกของสมาชิกครอบครัวในครอบครัวที่มีบุตรเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง / Tippawan Vipamaneeroj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 273. Effect of small field dosimetry on accuracy of dose calculation using AAA 8.6 algorithm in head and neck IMRT = ผลของข้อมูลลำรังสีในพื้นที่ขนาดเล็กต่อความถูกต้องของการคำนวณรังสีจากการใช้สมการคำนวณชนิด AAA เวอร์ชั่น 8.6 ในเทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้มของมะเร็งบริเวณศรีษะและลำคอ / Thida Niyomthai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 274. Effect of smoking on vitamin C status = ผลของการสูบบุหรีต่อภาวะโภชนาการไวตามินซี / Somporn Tungboribunrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 275. Effect of solid foods and reduction of milk quantity on postprandial colonic lactose fermentation = ผลของอาหารและการลดปริมาณนมต่อการย่อยน้ำตาลแลคโตสโดยแบคทีเรียในลำไส้ / Wenika Benjapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 276. Effect of soybean supplementation on essential fatty acid status in institutionalized Thai adolescents / Boondee Limpaitoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 277. Effect of soybean supplementation on iron status in institutionalized Thai adolescents = ผลของการเสริมถั่วเหลืองต่อภาวะโภชนาการของเหล็กในวัยรุ่น / Sriwatana Songchitsomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 278. Effect of soybean supplementation on protein-calorie status in institutionalized Thai adolescents = ผลของการเสริมถั่วเหลืองต่อภาวะโภชนาการด้านโปรตีนและพลังงานในวัยรุ่น / Krongkaew Konnak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 279. Effect of soybean supplementation on thiamin and riboflavin status in institutionalized Thai adolescents = ผลของการเสริมถั่วเหลืองต่อภาวะโภชนาการด้านวิตามินบีหนึ่ง และบีสองในวัยรุ่น / Rujira Sammasut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 280. Effect of soybean-based formula intake on lipid status in healthy adults and patients on tube feeding = ผลของการรับประทานอาหารสูตรถั่วเหลืองต่อภาวะโภชนาการด้าน ไขมันในผู้ใหญ่และผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร / Anchalee Prasapairin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 281. Effect of soybean-based formula intake on protein-calorie status in healthy adults and patients on tube feeding = ผลของการรับประทานอาหารสูตรถั่วเหลืองต่อภาวะโภชนาการด้าน โปรตีนและพลังงานในผู้ใหญ่ปกติและผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร / Jinda Kanthatasiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 282. Effect of soybean-based formula supplementation on lipid status in patients with type II hyperlipoproteinemia = ผลการเสริมสูตรอาหารถั่วเหลืองต่อภาวะโภชนาการด้านไขมันในผู้ป่วยภาวะไลโปโปรตีนสูงในเลือดประเภทสอง / Wasana Stitchantrakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 283. Effect of soybean-based formula supplementation on protein-energy and lipid status in thalassemic children = ผลการเสริมสูตรอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองต่อภาวะพลังงานโปรตีนและไขมันในเด็กธาลัสซีเมีย / Oravan Puchaiwatananon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 284. Effect of spouse involvement in breast-feeding promotion program for working mother on exclusive breast-feeding in first month = ผลจากการมีส่วนร่วมของสามีในโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงทำงานนอกบ้านต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในเดือนแรก / Chalermsri Kerdmakmee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 285. Effect of sprouts from some kinds of bean and rice seeds on the mutagenicity of the nitrosated beef extract in Ames test = ผลของต้นอ่อนของถั่วและข้าวบางชนิดต่อฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากเนื้อวัวที่ทำปฏิกิริยากับไนไตรท์โดยทดสอบด้วยวิธีของเอมส์ / Chatchawin Petchlert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 286. Effect of supportive-educative nursing system on anxiety among parents with children undergoing cardiac catheterization = ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความวิตกกังวลของ บิดามารดา เมื่อบุตรได้รับการตรวจสวนหัวใจ / Nuttanicha Baiya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 287. Effect of systematic health education toward perceived benefits of action and health promotion behaviors in pregnant women with inadequate prenatal care = ผลของการให้สุขศึกษาอย่างมีแบบแผนต่อการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรถ์ที่มาฝากครรถ์ไม่ครบตามเกณฑ์ / Ubol Thadang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 288. Effect of tube feeding formulas on essential fatty acid status in postoperative patients / Srijun Kuvijitsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 289. Effect of tube feeding formulas on lipid metabolism in patients with carcinoma of the larynx = ผลของสูตรอาหารที่ให้ทางสายให้อาหารต่อการครองธาตุของไขมันในผู้ป่วยมะเร็งของกล่องเสียง / Venus Tantibul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 290. Effect of tube feeding formulas on the protein-calorie status in postoperative patients = ผลการให้สูตรอาหารทางสายให้อาหารต่อภาวะโภชนาการด้านโปรตีนและพลังงานในผู้ป่วยหลังผ่าตัด / Dalad Tawesub
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 291. Effect of two doses of iron supplementation on iron and zinc status during pregnance = การเสริมยาเม็ดเล็กและผลกระทบต่อภาวะเหล็กและสังกะสีในหญิงตั้งครรภ์ / Samerchai Pongpaisal
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 292. Effect of various vegetable oil intake on calcium and phosphorous balances in adult males = ผลของการรับประทานน้ำมันพืชต่างชนิดต่อดุลแคลเซียมและฟอสฟอรัสในผู้ชาย / Chavalee Boonto
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 293. Effect of various vegetable oil intake on lipid status = อิทธิพลของน้ำมันพืชชนิดต่าง ๆ ต่อภาวะโภชนาการของไขมัน / Ratana Pakpeankitvatana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 294. Effect of vegetable eating on the levels of nitrate and nitrite in urine and saliva = ผลของการบริโภคผักชนิดต่างๆต่อระดับไนเตรทและไนไตรท์ในปัสสาวะและน้ำลาย / Nantawan Wongwongsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 295. Effect of vitamin B2 supplementation in Ubon school children = ผลของการเสริมวิตามินบีสองในเด็กวัยเรียน จังหวัดอุบลราชธานี / Vallapa Sangveraphunsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 296. Effect of vitamin C and E supplementation on lipid peroxidation in nonsmokers and smokers = ผลของการเสริมวิตามินซีและวิตามินอีต่อการเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชั่นในคนสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ / Natthanat Jeampiriyakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 297. Effectiveness of music therapy on anxiety, physiological responses, vital capacity, and oxygen saturation in mechanically ventilated patients = ประสิทธิภาพของดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลการตอบสนองทางสรีระความจุปอดและความอิ่มตัวของออกซิเจนในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ / Sumolchat Puang-Ngern
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 298. Effectiveness of the primary care provided at midwifery private clinics : Chiang Mai province = ประสิทธิผลของการให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิของสถานผดุงครรภ์ : จังหวัดเชียงใหม่ / Parinya Promdacha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 299. Effects of a home-based management intervention program for family caregivers of elderly patients undergoing HIP arthroplasty on caregivers' adaptation, and satisfaction = ผลของการสอนญาติด้วยโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหักหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกต่อการปรับตัวในการดูแลและความพึงพอใจของญาติผู้ดูแลต่อการพยาบาลที่ได้รับ / Sutthida Phongphanngam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 300. Effects of a home-based management intervention program for family caregivers of elderly patients undergoing hip arthroplasty on elders' postoperative recovery, and satisfaction = ผลของการสอนญาติด้วยโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหักหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการพยาบาลที่ได้รับ / Athithan Sumarnjaroen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 301. Effects of a supportive educative nursing system on primary caregiver behavior in caring for children with cyanotic heart disease at risk of cyanotic spells and the occurrence of cyanotic spells = ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมของผู้ดูแลหลักในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียวที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะเขียวกะทันหันและการเกิดภาวะเขียวกะทันหัน / Onchira Theannamngian
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 302. Effects of adaptive behavior promotion program for family caregivers of schizophrenic patients on adaptation = ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพฤติกรรม การปรับตัวสำหรับญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทต่อการปรับตัว / Theerayut Keudsang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 303. Effects of application of King's theory of goal attainment on patient's recovery from surgery and satisfaction = ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิงต่อการฟื้นฟูภาพหลังผ่าตัด และความพึงพอใจของผู้ป่วย / Pikul Vinya-nguag
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 304. Effects of caregiver preparation on separation anxiety in hospitalized children and caregivers = ผลการเตรียมผู้เลี้ยงดูต่อความวิตกกังวลจากการแยกจากของผู้ป่วยเด็กและผู้เลี้ยงดู / Naraumon Pichaipanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 305. Effects of childbirth preparation on fear, labor pain coping behaviors, and childbirth satisfaction in primiparas = ผลของการเตรียมตัวเพื่อคลอดต่อความกลัวพฤติกรรมการเผชิญภาวะเจ็บครรภ์และความพึงพอใจการคลอดในสตรีครรภ์แรก / Kotchakorn Tampawiboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 306. Effects of chloroform-methanol extraction and periodic acid oxidation on performance of the lipid associated sialic acid assay in detection of head and neck cancers = ผลกระทบของเทคนิคการสกัดและการอ็อกซิเดชั่นต่อสมรรถนะของวิธีการวัดระดับไลปิดแอสโสซิเอเตด ไซอะลิค แอซิดในซีรัมผู้ป่วยมะเร็งในบริเวณศีรษะและลำคอ / Wirawat Jalayondeja
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 307. Effects of continuing spouse involvement in breastfeeding promotion program for working mother on exclusive breastfeeding during first four months = ผลของการมีส่วนร่วมของคู่สมรสในโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องสำหรับหญิงทำงานนอกบ้านต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวถึง 4 เดือน / Penchan Chaemsai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 308. Effects of cooking on cholesterol content of various cephalopod and a survey of cephalopod consumption = ผลของการหุงต้มต่อปริมาณโคเลสเตอรอลของปลาหมึกชนิดต่างๆ และการสำรวจการบริโภคปลาหมึกโดยใช้แบบสอบถาม / Jeeradach Intajarurnsan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 309. Effects of creatine supplementation on body composition and anaerobic performance in amle sprint runners = ผลของครีเอทีนต่อสัดส่วนของร่างกายและสมรรถภาพการทำงานของร่างกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในนักวิ่งระยะสั้นเพศชาย / Khanitta Boonsang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 310. Effects of dietary changes on nutritional status in us peace corps volunteers working in Thailand = ผลของการเปลี่ยนแปลงอาหารที่รับประทานต่อภาวะโภชนาการของอาสาสมัครหน่วยสันติภาพอเมริกันที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย / Stolberg M. Carolyn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 311. Effects of dietary counseling on the nutritional status of chronic renal failure patients undergoing chronic hemodialysis = ผลของการให้คำแนะนำอาหารต่อภาวะโภชนาการของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือด / Jarunee Thirawitayakom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 312. Effects of dietary counseling with or without fish oil supplement on nutritional and vitamin status in Thai rheumatoid arthritis patients = ผลของการให้คำแนะนำด้านอาหารพร้อมกับการได้รับหรือไม่ได้รับการเสริมด้วยน้ำมันปลาต่อภาวะโภชนาการและภาวะวิตามินในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ / Jitlada Thawornkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 313. Effects of dietary fat and [beta]-carotene from green leafy vegetable supplementation on vitamin A nutrition in preschool children = ผลของอาหารไขมันและการเสริมเบต้า-คาโรทีนจากผักใบเขียวต่อภาวะโภชนาการของวิตามินเอในเด็กวัยก่อนเรียน / Roongsiri Kamtrakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 314. Effects of empowerment program on adolescents' self-esteem and depression = ผลของโปรแกรมการศึกษาเพื่อสร้างพลังต่อการเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและลดภาระซึมเศร้าในกลุ่มเด็กวัยรุ่น / Phakason Sonwai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 315. Effects of foot reflex zone therapy on abdominal distention in postoperative abdominal hysterectomy patients = ผลของการนวดจุดฝ่าเท้าต่ออาการท้องอืดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมดลูกออกทางหน้าท้อง / Jamrieng Patharathamaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 316. Effects of foot zone therapy on pain outcomes and relaxation in cancer patients = ผลของการกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้าต่อความปวดและการผ่อนคลายในผู้ป่วยมะเร็ง / Bangorrut Poonsaard
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 317. Effects of holistic comfort care on the physiological and behavioral responses of premature infants undergoing insertion of binasopharyngeal prongs = ผลของการดูแลเพื่อส่งเสริม ความสุขสบายแบบองศ์รวมต่อการตอบสนองด้านสรีรวิทยาและพฤติกรรมในทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้รับการใส่ท่อหายใจทางจมูก / Ua-Aree Wongsawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 318. Effects of informational and emotional support on the anxiety and satisfaction of accidental patients' relatives during the waiting period at the accident and emergency department = ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความวิตกกังวลและความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยอุบัติเหตุขณะรอผู้ป่วยรับการรักษาที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน / Somkid Panprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 319. Effects of ingestion of desserts made from mungbean and rice flour on plasma glucose, serum lipids and blood viscosity in hyperlipidaemic niddm patients = การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือด ไขมันและความหนืดของเลือดในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงภายหลังการรับประทานขนมที่ทำจากแป้งถั่วเขียวและแป้งข้าวเจ้า / Porntita Visavajarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 320. Effects of iron supplementation on iron status and cell-mediated immune response in Thai women = ผลของการเสริมเหล็กต่อภาวะโภชนาการของเหล็กและภูมิต้านทานชนิดผ่านเซลล์ในหญิงไทย / Winai Dahlan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 321. Effects of maillard reaction products (MRPs) on mutagenicity of nitrite-aminopyrene reaction product : studies on formation of mutagen and on final product = ผลกระทบของ Maillard reaction products ต่อฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาของไนโตรทกับอะมิโนพัยรีน : ศึกษาการเกิดสารก่อกลายพันธุ์และผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้ / Renu Chongmankongcheep
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 322. Effects of maternal hold and touch on full-term infants' responses towards pain from heelstick = ผลการอุ้มและสัมผัสของมารดาต่อการตอบสนองความเจ็บปวดจากการเจาะส้นเท้าในทารกแรกคลอดครบกำหนด / Arrunya Ngamvittayapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 323. Effects of medium-chain triglyceride diet on the development of fat pads and glucose metabolism in adipose tissue and diaphragm of rats = ผลของมีเดียมเชนไตรกรีเซอไรด์ต่อการเจริญของเนื้อเยื่อไขมันและการครองธาตุกลูโคสในเนื้อเยื่อไขมันและกระบังลมของหนู / Aungkana Pongrujikorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 324. Effects of medium-chain triglycerides on the absorption of vitamins A and E in premature infants = ผลของมีเดียมเซนไตรกลีเซอรไรด์ต่อการดูดซึมไวตามินเอ, อีในเด็กเกิดก่อนกำหนด / Pathama Chumchue
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 325. Effects of multi-modalities sensory stimulation program on the body weight and sleeping period of premature infants = ผลของโปรแกรมการกระตุ้นประสาทสัมผัสหลายรูปแบบต่อน้ำหนักตัว และระยะเวลาการหลับของทารกเกิดก่อนกำหนด / Kulwara Peinjing
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 326. Effects of multi-modalities sensory stimulation program on the growth of premature infants and maternal infant attachment = ผลของโปรแกรมการกระตุ้นประสาทสัมผัสหลายรูปแบบต่อการเจริญเติบโตของทารกเกิดก่อนกำหนดและสัมพันธภาพระหว่างมารดากับทารก / Poonsin Charoensri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 327. Effects of multivatamin supplementation for improvement of thiamin, riboflavin, and retinol nutrition in hospitalized pediatric patients = ผลของการเสริมวิตามินรวมต่อภาวะวิตามินบีหนึ่ง บีสอง และวิตามินเอ ในผู้ป่วยเด็กที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล / Jongjit Gritsanaprakorngit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 328. Effects of music on sleep quality and physiological responses in patients with coronary artery disease during admission in the critical care unit = ผลของดนตรีต่อคุณภาพการนอนหลับและภาวะการผ่อนคลายของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติ / Mali Wongman
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 329. Effects of music therapy on anxiety and pain in cancer patients = ผลของดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลและความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง / Jirapee Soonthornkul Na Cholburi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 330. Effects of newborn interactive bath teaching on maternal attachment, role satisfaction and competency in infant behavioral learning of first-time mothers = ผลของการสอนอาบน้ำทารกแบบมีปฏิสัมพันธ์ต่อความผูกพัน ความพึงพอใจในบทบาทมารดา และความสามารถในการเรียนรู้พฤติกรรมทารก ของมารดาครรภ์แรก / Jiraporn Sanguanklin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 331. Effects of preparatory information on patients undergoing cardiac cathetrerization = ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจสวนหัวใจ / Pol.Lt.Col. Napaporn Petsorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 332. Effects of pumpkin seeds formula on the promoter and inhibitor of crystal formation or aggregation in urine of children with presumptive symptoms of bladder stone disease = ผลของสูตรอาหารเมล็ดฟักทองต่อระดับของตัวส่งเสริมและตัวยับยั้งการเกาะกลุ่มรวมตัวกันของผลึกในปัสสาวะของผู้ป่วยที่มีอาการโรคนิ่วกระเพาะปัสสาวะ / Nuntaya Morjaroen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 333. Effects of reflex zone therapy on pain and distress in abdominal hysterectomy patients = ผลของการนวดจุดฝ่าเท้าต่อความปวดและความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง / Wunpen Panyim
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 334. Effects of supportive-educative nursing system on maternal caregiving behaviors and health outcome of premature infants = ผลของการพยาบาลการระบบสนับสนุนและให้ความรู้แก่มารดาทารกคลอดก่อนกำหนดต่อพฤติกรรมการดูแลของมารดาและผลลัพธ์สุขภาพทารก / Nethong Taya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 335. Effects of sweet basil seed extract treatment in obese women = ผลการรักษาโรคอ้วนในผู้หญิงด้วยเมล็ดแมงลักสกัด / Wanpen Mewomya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 336. Effects of the mother's infant massage with an interaction program on maternal-infant attachment, growth and development of infants born to HIV-positive mothers = ผลของโปรแกรมการพัฒนาความสามารถของมารดาในการนวดสัมผัสร่วมกับการมีปฏิสัมพันธ์กับทารกต่อความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดา-ทารกการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อไวรัสเอดส์ / Supawadee Tubglam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 337. Effects of the self medication management program on knowledge about medication use,medication management abilities, medication adherence, and blood pressure control in persons with essential hypertension = ผลของโปรแกรมการบริหารจัดการยาด้วยตนเองต่อความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการยาความสม่ำเสมอในการรับประทานยาและการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหุต / Nontarut Sataverapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 338. Effects of the smoking cessation in hopitalized patients with cardiovascular disease on smoking cessation behavior = ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่รับไว้ในโรงพยาบาลต่บาลต่อความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ / Tadsaneewan Gantagad
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 339. Effects of therapeutic group on anxiety and depression in gynecologic cancer patients undergoing radiation therapy = ผลของกลุ่มบำบัดต่อความวิตกกังวลและความซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ได้รับรังสีรักษา / Pornnipa Harnlacon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 340. Effects of varying levels of protein intake on nitrogen, calcium and phosphorus utilization in young children = ผลกระทบจากการกินโปรตีนที่ระดับต่างกันต่อภาวะการใช้ประโยชน์ของสารไนโตรเจน แคลเซี่ยม และฟอสฟอรัสในเด็กเล็ก / Uruwan Valaiphatchara
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 341. Effects of vitamin administration on thiamin and riboflavin status in adults = การศึกษาผลของการให้ไวตามินต่อภาวะโภชนาการไวตามินบีหนึ่งและบีสองในผู้ใหญ่ / Maliwal Chuaroon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 342. Efficacy and tolerance of specialized liquid nutrition in hemodialyzed patients = ประสิทธิผลและการยอมรับได้ของสูตรอาหารเฉพาะโรคไตในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / Churirat Vongareeswat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 343. Eldercare workers' opinion on job satisfaction factors in Bangkok Metropolis = ความคิดเห็นต่อปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร / Noochanart Akanimanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 344. Electronysagmographic findings in diabetes mellitus patients with and those without dizziness or vertigo = การตรวจวัดระบบการทรงตัวในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการและไม่มีอาการเวียนศรีษะ / Chittima Srisomphon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 345. Electronystagmography : a normative study in normal persons aged 20-40 years = การศึกษาผลการทดสอบ Electronystagmography ในคนปกติที่มีอายุ 20-40 ปี / Porntip Thepmontar
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 346. Eletronystagmography : a normative study in normal persons aged 40-60 years = การศึกษาผลการทดสอบ Electronystagmograph ในคนปกติอายุ 40-60 ปี / Tankamon Kampangkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 347. Emotional intelligence and adaptation to clinical practice of nursing students at Kuakarun Nursing College = ความฉลาดทางอารมณ์และการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ / Sombat Riyaphun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 348. Energy balance in Thai women : comparison between obese and normal women = ดุลของพลังงานในหญิงไทย : เปรียบเทียบระหว่างคนอ้วนและคนปกติ / Onnipa Wongseelashote
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 349. Enhancing self-care ability and quality of life among rural-dwelling Thai elders with type2 diabetes through a self-help group : a participatory action research approach = การส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยในชนบทที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่สองโดยกลุ่มช่วยเหลือตนเอง : การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม / Arissara Sukwatjanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 350. Enzime linked antiglobulin test : an accurate and simple method to detect red blood cell antibodies in immune hemolytic anemia / Amornrat Vanichkajorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 351. Enzyme linked immunosorbent assay and reverse passive hemagglutination for detection of factor VIII-related antigen / Juree Jearanaisilavong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 352. Essential fatty acid status in patient with liver cirrhoses = ภาวะโภชนาการของกรดไขมันจำเป็นในผู้ป่วยโรคตับแข็ง / Panida Sennun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 353. Essential fatty acid status in patients with carcinoma of the esophagus = ภาวะโภชนาการของกรดไขมันจำเป็นในผู้ป่วยโรคมะเร็งหลอดอาหาร / Vilailuk Pinmuangngam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 354. Essential fatty acid status in Thai recruits = ภาวะกรดไขมันจำเป็นในทหารประจำการสามเหล่าทัพ / Kriangyuth Leekontud
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 355. Establishing criteria for acceptable sputum for bacterial culture = การกำหนดเกณฑ์เพื่อคัดกรองเสมหะที่เหมาะสมในการเพาะเชื้อแบคทีเรีย / Noppadon Jumroon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 356. Estimation of [alpha]/[beta] ratio for benign tumor of the brain from clinical data = การประเมินอัตราส่วนของค่าแอลฟ่าต่อเบต้าสำหรับเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงของสมองจากข้อมูลทางคลินิก / Nauljun Stansook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 357. Estimation of ejection fractions by three quantitative gated SPECT software packages = การประเมินค่า Ejection Fractions ที่ได้จาก 3 โปรแกรม ที่ใช้ในการคำนวณเชิงปริมาณจาก Gated spect / Oranuch Tiapetch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 358. Estimation of glomerular filtration rate from Tc-99m DTPA renal scan method = การประมาณค่าอัตราการกรองของไตจากวิธีสะแกนไตโดยใช้เทคนีเชียม 99 เอ็ม ดีทีพีเอ / Adcharee Seenukhroah
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 359. Estimation of glomerular filtration rate using gamma camera method = การประมาณค่าอัตราการกรองของไตโดยใช้เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมม่า / Panya pasawang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 360. Estimation of scattered dose in adult and children undergoing radiosurgery irradiation = การประมาณค่าปริมาณรังสีกระเจิงในผู้ใหญ่และเด็กเมื่อได้รับการฉายรังสีแบบรังสีศัลยกรรม / Wasana Sangchang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 361. Estimation of small dense LDL-Cholesterol from calculated and direct LDL-Cholesterol = การประมาณค่า small, dense LDL-Cholesterol จากผลการทดสอบ LDL-Cholesterol ที่ได้จากวิธีการคำนวณและวิธีการตรวจวัดโดยตรง / Sirirat Chaloeysup
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 362. Evaluation of 2 enteral formulas on lipid status in patients with carcinoma of the larynx = ภาวะไขมันในผู้ป่วยโรคมะเร็งกล่องเสียงที่ได้รับสูตรอาหารสองสูตรที่ต่างกัน / Kanjana Kiatkanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 363. Evaluation of amino acid mixture and glucose solutions in surgical pediatric patients = การประเมินการใช้สารน้ำผสมของกรดอะมิโนและกลูโคส / Aroonrasamee Cheevacomnoun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 364. Evaluation of antibody elution techniques using enzyme-linked antiglobulintest (ELAT) / Chanvit Leelayawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 365. Evaluation of benfulorex treatment in patients with hyperlipoproteinemia = การประเมินผลการรักษาผู้ป่วยโรคภาวะไขมันสูงในเลือดด้วยเบนฟลูโอเร็กซ์ / Ubolwannee Malila
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 366. Evaluation of cryptococcus neoformans antibody in cryptococcosis by immunofluorescence = การประเมินระดับของแอนติบอดีต่อเชื้อราคริบโตคอคคัสนีโอฟอร์แมนส์ในผู้ป่วยโรคคริปโตคิคโคซีสโดยวิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ / Torphong Wiangcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 367. Evaluation of efficacy and safety of dexfenfluramine in obese women = การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเดกซ์เฟนฟลูรามีนในผู้หญิงอ้วน / Nareerat Thammasitchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 368. Evaluation of factors affecting genetic association study using SNP-based analysis in Thai population = การประเมินผลของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยความหลากหลายของลำดับเบสเดี่ยวในประชากรไทย / Somying Promso
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 369. Evaluation of knowledge, attitude, and behavior of high school students according to ministry of education's guidelines on sexual education = เปรียบเทียบหลักสูตรเพศศึกษากับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / Somjintana mudchachip
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 370. Evaluation of knowledge, attitude, and behavior of secondary school students in Chumphon province, Thailand according to ministry of education's guidelines on sexual education = การประเมินความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดชุมพรตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ / Punyawadee Thongkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 371. Evaluation of parenteral administration of vitamins and trace minerals on thiamin, riboflavin, pyridoxine, iron, zinc and copper status in surgical patients on parenteral nutrition = การประเมินผลการให้วิตามินและเกลือแร่ปริมาณน้อยมากทางหลอดเลือดดำต่อภาวะโภชนาการของวิตามินบีหนึ่ง บีสอง บีหก เหล็ก สังกะสี และทองแดง ในผู้ป่วยศัลยกรรมที่ได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำ / Sriwatana Songchitsomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 372. Evaluation of patient dose undergoing common radiologic examinations at Ramathibodi Hospital using IAEA TRS 457 protocol = การประเมินปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยใช้ระเบียบการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ TRS 457 / Kronvadee Promsupap
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 373. Evaluation of patient dose undergoing interventional radiology at Ramathibodi Hospital = การประเมินปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากรังสีร่วมรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี / Jula Urairat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 374. Evaluation of rheophoresis and enzyme-linked immunospecific assay for detection of hepatitis B surface antigen by locall-produced antibody / Wanida Assawamhasakda
    Full Text (Mahidol member only)

 375. Evaluation of teaching package for self-care in persons with diabetes mellitus : a case study of a Bangkok Metropolitan hospital = การประเมินสื่อเพื่อการดูแลตนเองในผู้เป็นเบาหวาน : กรณีศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งสังกัดกรุงเทพมหานคร / Taunjai Thongkled
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 376. Evaluation of the efficacy of total parenteral nutrition on nutritional status in surgical patients = การประเมินประสิทธิภาพการให้อาหารทางหลอดเลือดดำต่อภาวะโภชนาการของผู้ป่วยศัลยกรรม / Utaiwan Thamrongyouth
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 377. Evaluation of tube feeding formulas on microbiological safety and protein metabolism in patients with carcinoma of the larynx = การประเมินผลการให้สูตรอาหารทางสายให้อาหารต่อความปลอดภัยด้านจุลินทรีย์และเมตาบอลิซึมของโปรตีนในผู้ป่วยโรคมะเร็งกล่องเสียง / Panwadee Putwatana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 378. Evaluation of two quality control softwares in generating the dose volume histograms for volumetric modulated Arc radiotherapy plan in head region = การประเมินความสัมพันธ์ของปริมาณรังสีและปริมาตรจากสองซอฟต์แวร์ในแผนการรักษาเทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้มหมุนรอบตัวผู้ป่วยบริเวณศรีษะ / Sirinya Ruangchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 379. Evaluation the performance characteristic of cholesterol oxidase isolated from streptomyces sp., pseudomonas sp., brevibacterium sp. and cellulomonas sp. for the kinetic determination of total serum cholesterol = การประเมินคุณสมบัติของ cholesterol oxidase จาก Streptomyces sp. Pseudomonas sp., Brevibacterium sp. และ Cellulomonas sp. ที่เหมาะจะใช้กับการตรวจโคเลสเตอรอลในซีรั่ม / Pornpen Nithipaichit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 380. Experience of xerostomia, management and outcome in patients with head and neck cancer post radiation = ประสบการณ์การมีภาวะน้ำลายแห้ง วิธีการจัดการและผลลัพธ์ของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอภายหลังได้รับรังสีรักษา / Piyawadee Kuthasema
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 381. Experience, management, and effects of pain in chronic low back pain patients = ความปวด การจัดการกับความปวด ผลของความปวดต่อภาวะการทำหน้าที่และอารมณ์ในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง / Sureeporn Peangnakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 382. Expression and purification of crystalline surface layer recombinant protein of rickettsia typhi for use as antigen in specific antibody detection test in Murine typhus = การผลิตโบรตีนรีคอมบิแนนท์ crystalline surface ของเชื้อ rickettsia typhi สำหรับใช้เป็นแอนติเจนในการทดสอบหาแอนติบอดีจำเพาะในผู้ป่วยโรค Murine typhus / Vongsakorn Poonpiriya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 383. Fabrication of cadmium telluride (CdTe) semiconductor for gamma ray detectors = การประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำแคดเมี่ยมเทลลูไรด์ (CdTe) สำหรับทำเป็นหัววัดรังสีแกมม่า / Pattama Na nakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 384. Factor related to parental childrearing behaviors of preschool children in Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนเรียนของบิดามารดาในเขตกรุงเทพมหานคร / Mayuree Wibultanaphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 385. Factor VII deficient substrate preparation and coaqulation studies in malaria / Vicha Surakamolleart
    Full Text (Mahidol member only)

 386. Factors accounting for self-breast examination behavior among Muslim women in Pattani province = ปัจจัยที่อธิบายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีมุสลิมในจังหวัดปัตตานี / Rewwadee Pethsirason
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 387. Factors affecting nutritional promoting behavior of thalassaemic carrier pregnant women = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย / Panida Rattanaprom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 388. Factors affecting skin care for premature infants among nurses in neonatal intensive care units = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูแลผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนดของพยาบาลในหออภิบาลทารกแรกเกิด / Nonglak Sang-Aroon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 389. Factors associated to home injuries in preschool children = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บที่บ้านของเด็กวัยก่อนเรียน / Wannaprai Yamma
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 390. Factors associated with bowel discomfort after non-emergency hysterectomy in Ramathibodi Hospital = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะท้องอืดภายหลังการผ่าตัดมดลูกออกทางหน้าท้องแบบไม่ฉุกเฉินในโรงพยาบาลรามาธิบดี / Kanokwan Bunwittaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 391. Factors associated with decision to exclusively breastfeed among postpartum women at Ramathibodi Hospital = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียวในสตรีหลังคลอดโรงพยาบาลรามาธิบดี / Kasiruck Madee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 392. Factors associated with menopausal symptoms : a study at Health Clinic, Health Promotion Center region 1 = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการจากภาวะหมดระดู : ศึกษาที่คลินิคสุขภาพ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 / Boonsong Cheewaroungroj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 393. Factors associated with physical performance among elderly in urban poor community = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในชุมชนแออัด / Kamonrat Kittipimpanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 394. Factors associated with postpartum and interval female sterilization at Ramathibodi Hospital = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องระหว่างการทำหมันหลังคลอดและการทำหมันแห้งในโรงพยาบาลรามาธิบดี / Monsupa Komolchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 395. Factors associated with pregnancy among primigravida adolescents at King Chulalongkorn Memorial Hospital = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ของสตรีวัยรุ่นครรภ์แรกในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ / Ubolwan Promwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 396. Factors associated with preterm labour at Prachuapkhirikhan Hospital = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคลอดก่อนกำหนดที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ / Orawan Araksomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 397. Factors associated with sexual relationship among high school female students in Angthong province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่นหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอ่างทอง / Arpar Punsang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 398. Factors associated with sexual relationship among high school female students in Nakhonratchasima province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่นหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดนครราชสีมา / Sineenart Sanrung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 399. Factors associated with sexual relationship among high school female students in Ratchaburi province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่นหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดราชบุรี / Ratchanee Laksitanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 400. Factors associated with the contraceptive used by postpartum women with two or more living children at Amnatcharoen Hospital = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดของสตรีหลังคลอดที่มีบุตรมีชีวิต 2 คนขึ้นไป ที่ ร.พ. อำนาจเจริญ / Nunnapat Peeranunrungsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 401. Factors associated with the use of implants at family planning clinic Ramathibodi Hospital = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้ยาฝังคุมกำเนิดของสตรีในโรงพยาบาลรามาธิบดี / Theeraya Taarsa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 402. Factors associated with urinary problems among postpartum women at Ramathibodi Hospital = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาการปัสสาวะในสตรีหลังคลอด โรงพยาบาลรามาธิบดี / Chollaporn Sawatsuwannakun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 403. Factors associated with urinary problems among postpartum women at Siriraj Hospital = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาการปัสสาวะในสตรีระยะหลังคลอดโรงพยาบาลศิริราช / Onanong Buala
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 404. Factors associated with use of condom to prevent sexually transmitted infections among male clients visiting sex service places in Bangkok = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ของชายที่เที่ยวสถานบริการทางเพศในเขตกรุงเทพมหานคร / Aschara Phasie
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 405. Factors influence on dose calculation in the Split Field Technique / Tweesak Reamsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 406. Factors influencing decision making in the acceptance of post-partum sterilization among women with two or more children in Ramathibodi Hospital = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำหมันหลังคลอดของสตรีที่มีบุตร 2 คน ขึ้นไปในโรงพยาบาลรามาธิบดี / Chanthira Chuenravee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 407. Factors influencing exclusive breastfeeding among women in Nakhon Pathom province, Thailand = ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของสตรีในจังหวัดนครปฐม / Supaporn Sittikon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 408. Factors influencing health risk behaviors among adolescent students = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพของนักเรียนวัยรุ่น / Jaruwan Praisri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 409. Factors influencing obesity in school children in Bangkok Metropolitan = ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน ในกรุงเทพมหานคร / Wanvimol Kittidilokkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 410. Factors influencing quality of life in adolescents with type 1 diabetes = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กวัยรุ่นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 / Porntip Tachanivate
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 411. Factors influencing severity of pneumonia in children aged 2 months to 5 years = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรุนแรงของโรคปอดบวมในเด็กอายุ 2 เดือนถึง 5 ปี / Karuna Sookkasem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 412. Factors influencing uncertainty in illness of parents with children admitted in intensive care unit = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาต่อความเจ็บป่วยของบุตรที่เข้ารับการรักษาในหอภิบาลผู้ป่วยหนัก / Rattanasuda Yotwongratsamee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 413. Factors predicting length of hospital stay of older patients in medical wards of Ramathibodi Hospital = ปัจจัยทำนายจำนวนวันนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดี / Nuchanad Jeangsawang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 414. Factors predicting the plasma glucose level in older persons with Type 2 diabetes mellitus = ปัจจัยทำนายระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 415. Factors related to adaptation to clinical practice of nursing students at Srimahasarakham Nursing College = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวในการฝึกภาคปฎิบัติของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลศีรมหาสารคาม / Nouvarat Suknalum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 416. Factors related to caregivers' help with medication adherence of patients receiving tuberculosis treatment = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคในการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอของผู้ดูแล / Araya Chattanapanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 417. Factors related to caregivers' help with medication adherence of persons with hypertension = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการช่วยเหลือผู้ที่มีความดันโลหิตสูงในการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ ของผู้ดูแล / Siriporn Itthakomi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 418. Factors related to clients' satisfaction towards health services at primary care units in Suratthani province, Thailand = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการสุขภาพ ณ หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในจังหวัดสุราษฎร์ธานี / Nantiya Richoungh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 419. Factors related to ethical issues of staff nurses in caring for HIV/AIDS patients = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดประเด็นจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ของพยาบาล / Sarika Somsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 420. Factors related to fatigue in leukemic children receiving chemotherapy = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอ่อนล้าของเด็กป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด / Supawan Pimpayorm
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 421. Factors related to health-promoting behaviors among Thai laborers before going to work abroad = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ / Dusanee Suwankhong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 422. Factors related to hyperlipidemia in a Thai-Burmese border community = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะไขมันในเลือดสูงในชุมชนชายแดนไทย-พม่า / Suthatsanee Numkhom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 423. Factors related to hypothermia in premature infants rooming-in with their mothers = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกคลอดก่อนกำหนดที่อยู่กับมารดาในระยะ 24 ชั่วโมงหลังคลอด / Sureeporn Kearttiwongkru
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 424. Factors related to intention to smoke cigarettes in secondary school students = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น / Pakawadee Promnuch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 425. Factors related to maternal adaptation in caring for infants with congenital heart disease = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดวัยทารก / Rachaneeboon Mornmoung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 426. Factors related to maternal grief after prenatal loss = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเศร้าโศกของมารดาที่สูญเสียทารกในครรภ์ / Rattiya Jultanmas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 427. Factors related to medication adherence among persons with hypertension = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกินยาอย่างสม่ำเสมอของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง / Supporn Naewbood
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 428. Factors related to medication adherence among tuberculosis patients = ปัจจัยที่สัมสัมพันธ์กับการรับประทานยารักษาวัณโรคอย่างสมำเสมอของผู้ป่วยวัณโรค / Sichon Wongyou
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 429. Factors related to mid-life women's menopausal symptoms = ปัจจัยที่มีผลต่ออาการของภาวะหมดประจำเดือนของสตรีวัยกลางคน / Ratanakorn Nakkasam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 430. Factors related to osteoporosis preventive behaviors among pre-menopausal women = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันภาวะกระดูกพรุนของสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน / Suwicha Teraroganawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 431. Factors related to self-care operations capabilities in school-aged children with epilepsy = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลตนเองในเด็กวัยเรียนโรคลมชัก / Ratanaporn Sooktip
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 432. Factors related to the quality of life of clients with type 2 diabetes = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 / Umaporn Hanrungchrotorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 433. Fall assessment and social support from family among elderly people in community = การประเมินการหกล้มและการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของผู้สูงอายุในชุมชน / Rawiwan Panjamanas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 434. Fatigue, related factors, and self-care actions to manage fatigue of head and neck cancer patients receiving radiation therapy = ความอ่อนล้าปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการดูแลตนเองเพื่อจัดการกับความอ่อนล้าของผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา / Aimorn Saejew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 435. Fatty acid patterns of cooking oils, margarines and fish = ชนิดของกรดไขมันของน้ำมันปรุงอาหาร, มาร์การีน และปลา / Prasan Swatsitang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 436. Flavonoid content and free radical scavenging activity of herbs commonly used in Thai dishes = การศึกษาปริมาณฟลาโวนอยด์และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพรที่ใช้ในอาหารไทย / Pimporn Dangubon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 437. Flow cytometric monitoring of minimal residual disease in childhood acute lymphoblastic leukemia in Thailand = การตรวจวัดจำนวนเซลล์มะเร็งที่หลงเหลือโดยวิธีโฟลไซโตเมทรีในเด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟบลาสต์ชนิดเฉียบพลันในประเทศไทย / Jukrit Opatnawakun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 438. Fluorescence In situ hybridization (FISH) Technique for detetion of genetic abnormalities in childhood acute lymphoblastic leukemia = การตรวจหาความผิดปกติของยีนในผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมฟอยด์แบบเฉียบพลัน โดยวิธีฟลูออเรสเซนส์อินไซตูไฮบริดไดเซชั่น / Kanyarat Kanta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 439. Follow up study of patients' adaptation after mild head injury = การศึกษาติดตามการปรับตัวของผู้ป่วยหลังได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อย / Thanaporn Premsai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 440. Formation of N-nitrosopiperidine in sausages = การเกิดเอ็น-ไนโตรโซบิเปอริคีนในไส้กรอก / Ownitee Penpain
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 441. Formulation and evaluation of supplementary foods for Thai pregnant women / Utumporn Booranasubkajorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 442. Formulation of canned complementary food using locally available materials = การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทารกตามวัยที่บรรจุในกระป๋องโดยใช้วัตถุดิบที่มีภายในประเทศ / Souwanee Souvaphapsopha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 443. Formulation of coconut milk-substitute Thai desserts containing low saturated fat, sugar and sodium = การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานไทยสูตรทดแทนกะทิชนิดไขมันอิ่มตัวน้ำตาลและโซเดียมต่ำ / Anchalee Srichamroen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 444. Formulation of dietary fiber-enriched bakery products containing dried okara and defatted dried okara = การพัฒนาสูตรขนมอบเสริมใยอาหารโดยใช้กากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองพร่องไขมัน / Rujirej Nuntisak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 445. Formulation of high fiber bakery products and Thai traditional sweets containing soybean hulls = การพัฒนาสูตรอาหารว่างใยอาหารสูงประเภทขนมอบและขนมไทยจากเปลือกถั่วเหลือง / Manee Arpanantikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 446. Formulation of high-fiber snack bars containing soybean hulls, pineapple core and wheat brain = การพัฒนาสูตรอาหารว่างชนิดแท่งใยอาหารสูงโดยใช้เปลือกถั่วเหลือง แกนสับปะรดและรำข้าวสาลี / Arunee Wongkasemsombat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 447. Formulation of pre-event meals and their effect on endurance performance in athletes = การพัฒนาสูตรอาหารก่อนการแข่งขันและผลต่อสมรรถภาพด้านความอดทนของนักกีฬา / Panik Avirutdhakarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 448. Formulation of reduced-calorie frozen desserts using pectin as fat replaces and aspartame as sweetener = การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหวานแช่แข็งสูตรลดพลังงาน โดยใช้เพคทินเป็นสารทดแทนไขมันร่วมกับการใช้สารให้ความหวาน / Sanuch Kotchabhakdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 449. Formulation of resistant starch-enriched fresh wheat noodles and instant noodles = การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมรีซิสแต๊นท์สตาร์ช / Napaporn Sermsai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 450. Formulation of soy protein-enriched instant noodles = การพัฒนาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมโปรตีนถั่วเหลือง / Napawan Tongpun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 451. Formulation pumpkin seeds snacks and dietary surveys of children with presumptive symptoms of bladder stone disease = การคิดสูตรอาหารเมล็ดฟักทองและการสำรวจอาหารที่บริโภคของเด็กที่มีอาการโรคนิ่วกระเพาะปัสสาวะ / Indhira Pukboonme
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 452. Functional abilities in activities of daily living and related factors among stroke patients 3 months after onset = ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภายหลังเกิดอาการ 3 เดือน / Anuree Chantawatchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 453. Functional and biochemical reponses to zinc and/or vitamin A supplementation in school children of Northeast Thailand = การตอบสนองด้านการทำงานและด้านชีวเคมีต่อการเสริมธาตุสังกะสี และ / หรือวิตามินเอในเด็กวัยเรียนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย / Somsri Charoenkiatkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 454. Functitonal indices for assessment of vitamin A status in rural community = การประเมินภาวะวิตามินเอ โดยเครื่องชี้วัดการทำงานของวิตามินเอในชนบท / Janya Saiui
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 455. Genetic mutation in homozygous hemoglobin E and red cell changes = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพันธุกรรมของกลุ่มคนที่มีฮีโมโกลบินอีแบบโฮโมซัยกัสกับการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดแดง / Sahawat Barusrux
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 456. Glucose oxidase membrane for ysi glucose analyzer / Piangjai Saiyen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 457. Glycemic index of Khanom-Tian (KT) in type 2 diabetes and improvement of plasma glucose, serum lipids and blood viscosity after modification of its covering flour = ดัชนีน้ำตาลของขนมเทียนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กับผลดีที่เกิดขึ้นต่อระดับน้ำตาล, ไขมันและความหนืดของเลือดหลังจากดัดแปลงแป้งห่อด้วยแป้งชนิดต่าง ๆ / Thanwarin Tangsermwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 458. Glycemic indexes of durian, mango, longan, pineapple, guava and dragon fruit and acute responses of plasma glucose, serum lipids and blood viscosity after ingestion different amounts of fruits in hyperlipidemic type 2 DM patients = ดัชนีน้ำตาลของทุเรียน, มะม่วง, ลำไย, สับปะรด, ฝรั่ง และแก้วมังกรกับผลการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาล, ระดับไขมันและความหนืดของเลือดภายหลังการรับประทานผลไม้แต่ละชนิดและปริมาณต่างกันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และมีภาวะไขมันในเลือดสูง / Surasawadee Somnuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 459. Glycemic indexes of tangerine, banana, papaya, rambutan, pomelo, and rose apple and acute responses of serum lipid and blood viscosity in DM type 2 patients = ดัชนีน้ำตาลของส้ม, กล้วย, มะละกอ, เงาะ, ส้มโอ และชมพู่ และการตอบสนองของไขมันและความหนืดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 / Pasinee Chartchuathaicharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 460. Guideline for self-care ability development in renal transplantation patients= แนวทางพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต / Supanee Wilainumchokechai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 461. Hazard of beverages interacted with nitrite in the present of vitamin C : direct mutagenic potential and nitroso compound formation = อันตรายของเครื่องดื่มที่ทำปฏิกิริยากับไนไตรต์ในสภาวะที่มีไวตามินซี : การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และการเกิดสารประกอบไนโตรโซ / Vasana Jitima
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 462. Hearing manifestations of middle ear cholesteatoma : review of the literature and case study = การได้ยินเสียงผู้ป่วยโคเลสทีเอโตม่าของหูชั้นกลาง / Satit Chayaphum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 463. Hematological and biochemical studies in blood of healthy volunteers and diabetes mellitus patients consuming royal jelly = การศึกษาความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลหิตของอาสาสมัครและผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับอาหารเสริมนมผึ้ง / Lily Rirermvanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 464. Hope, sense of coherence, and quality of life of adolescent students of parents with HIV/AIDS = ความหวัง ความเข้มแข็งในการมองโลก และคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ / Surichai Kidhathong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 465. Human platelet antigen genotyping by PCR-SSP in central Thais = การตรวจหายีน Human platelet antigen ในประชากรไทยภาคกลางด้วยวิธี PCR-SSP / Chalunda Kongmaroeng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 466. Hydrolytic enzymes of anaerobic bacteria = ไฮโดรลัยติคเอ็นซายม์ของแบคทีเรียชนิดแอนแอโรบส์ / Rawee Teanpaisan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 467. Identification and characterization of quorum sensing and quinolone sensing systems in Burkholderia pseudomallei = การพิสูจน์และวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของระบบ qurum sensing และระบบ quinolone sensing ในเชื้อ Burkholderia pseudomallei / Putthapoom Lumjiaktase
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 468. Identification of the quorum sensing genes in Burkholderia Pseudomallei = การพิสูจน์ลักษณะของยีน quorum sensing ในเชื้อ Burkholderia Pseudomallei / Putthapoom Lumjiaktase
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 469. Image analysis of red blood cell morphology and nucleated red blood cell in relation to parameters of hematology analyzer = การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์สัณฐานวิทยาของเม็ดเลือดแดงเพื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ / Ketsarin Pintaraks
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 470. Image quality and radiation dose evaluation for radiotherapy cone beam computed tomography = การประเมินคุณภาพและปริมาณรังสี สำหรับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดลำรังสีรูปกรวยในรังสีรักษา / Tanawat Tawonwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 471. Immunodiagnosis of gonorrhea by antigen detection = การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อหนองในโดยวิธีการวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันวิทยา / Jindawan Siruntawineti
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 472. Immunophenotype of acute myelogenous leukemia = การศึกษาอิมมิวโนฟีโนทัยป์ผู้ป่วยโรคมะเร็งเฉียบพลันชนิด acute myelogenous leukemia (AML) ในประเทศไทย / Wiwat Pocathikorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 473. Immunophenotyping of acute lymphoblastic leukemia and lymphoma in Thai patients by immuno-alkaline phosphatase (APAAP) staining = การแบ่งกลุ่มย่อยของโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิด All และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในผู้ป่วยไทยโดยการย่อยสีชนิดอิมมูโนอัลคาลายฟอสฟาเตส / Chaleow Salakij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 474. Impact of an integrated health education and exercise program in middle-aged adults with osteoarthritis of the knee = ผลของโปรแกรมบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพ และการออกกำลังกายในผู้ใหญ่วัยกลางคนโรคข้อเข่าเสื่อม / Naphaphorn Piyakhachornrot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 475. Impact of new guideline for central venous catheter care on infectious complications of total parenteral nutrition : experience in Ramathibodi Hospital = ผลการใช้แนวทางการดูแลสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางสำหรับการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำแบบครบถ้วนต่อภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนในโรงพยาบาลรามาธิบดี / Vittanee Getupook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 476. Implementing protocols for neutropenic patient care in a pediatric ward using participatory action research = การนำข้อปฎิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะนิวโตรพีเนียไปใช้ในหอผู้ป่วยเด็ก โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ / Kulvadee Surayuthpreecha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 477. Improvement of HIV-1DNA detection by one-tube seminested PCR followed by solution hybridization enzyme immunoassay = การปรับปรุงวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ HIV-1 โดย one-tube seminested PCR ร่วมกับ solution hybridization enzyme immunoassay / Porntip Awatcharagarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 478. In vitro modification of red cell and cytometric analysis for classification and differential diagnosis of anemia = การวิเคราะห์เม็ดเลือดแดงโดยการดัดแปลงในหลอดทดลองเพื่อการจัดกลุ่มและวินิจฉัยแยกประเภทโลหิตจาง / Yupin Jopang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 479. In vitro rapidly available glucose (RAG)" value use as an indicator for glucose response after digestion of thai rice and rice products = การใช้ค่า rapidly available glucose เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองต่อระดับน้ำตาลที่เปลี่ยนแปลงในข้าวและผลิตภัณฑ์หลังจากการย่อย / Narumol Ratanakonpun"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 480. In vitro study of protective roles of thalassemic/hemoglobinopathic erythrocyctes againts P. falciparum infection / Punnee Butthep
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 481. Incidence and risk factors of preeclampsia in Ramathibodi Hospital = อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะ preeclampsia ในโรงพยาบาลรามาธิบดี / Korravarn Yodmai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 482. Incidence and risk factors of preterm delivery at Ramathibodi Hospital : 2005-2006 = อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี / Benjamat Hantanong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 483. Influence of conventional processing on vitamins and protein digestibility of different Thai foods = ผลของการประกอบอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณวิตามินและความสามารถในการถูกย่อยของโปรตีนในอาหารไทย / Nutjira Imanothai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 484. Influence of dietary protein intake on carnitine status in Thai adult males / Ratana Pakpeankitvatana
    Abstract

 485. Influence of intravenous fat and carbohydrate administration on essential fatty acid status in patients on total parenteral nutrition = อิทธิพลของการให้ไขมันและคาร์โบไฮเดรทต่อภาวะโภชนาการของกรดไขมันจำเป็นในผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทั้งหมดทางหลอดเลือดดำ / Venus Tantibul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 486. Influence of personal factors, life events and social support on depression of postpartum mothers = อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลเหตุการณ์ในชีวิตและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อภาวะซึมเศร้าของมารดาหลังคลอด / Saranya Withayaprapaipan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 487. Inhibitory effects of medicinal plants with and without nitrite on in vitro digestion of bovine serum albumin = การยับยั้งเนื่องจากสมุนไพรที่มีและไม่มีเกลือไนไตรท์ต่อการย่อยโบไวนซีรั่มอัลบูมินในหลอดทดลอง / Sudaratana Hualmukda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 488. Institutional canteen food service management towards the nutrition standard : a case study in Phramongkutklao College of Medicine = การจัดบริการอาหารสำหรับครัวกลางสู่มาตรฐานโภชนาการ = กรณีศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า / Areewan Sengtrakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 489. Interaction between nurses and patients with endotracheal intubation = ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ / Tipporn Sae-choen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 490. Interaction of malaria-infected erythrocyte with monocyte : a study of possible enhancing factors in thalassemic / hemoglobinopathic erythrocytes = ปฏิกริยาของมาลาเรียกับโมโนไซท์ : กลไกที่อาจส่งเสริมให้โมโนไซท์กินเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อมาลาเรียของคนที่ เป็นธาลัสซีเมียหรือฮีโมโกลบินผิดปกติ / Surangrat Srisurapanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 491. Internal disimetry calculation to red marrow from [superscript]131 I-MIBG treatment in neuroendocrine tumor patients = การคำนวณหาปริมาณรังสีดูดกลืนในไขกระดูกแดงที่ได้รับการรักษาด้วย 131 I-MIBG ในผู้ป่วยโรค neuroendocrine tumor / Wirote Changmuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 492. In-vitro bioavailability of calcium and the presence of some inhibitory factors in vegetables, legumes and seeds = การศึกษาการดูดซึมได้ในหลอดทดลองของแร่ธาตุแคลเซียมจากผักและพืชเมล็ด / Achiraya Kamchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 493. Iodine fortification in Som-Fak and its characteristics during fermentation, storage and after cooking = การเสริมไอโอดีนในส้มฟักและคุณลักษณะระหว่างการหมัก การเก็บรักษาและหลังการทำให้สุก / Numphung Rujithamkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 494. Iron and nutritional status, physical and cognitive performance of school adolescents in Nakhon Chaisri district, Nakhon Pathom province = ภาวะธาตุเหล็กและโภชนาการสมรรถภาพทางกายและทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนวัยรุ่นในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม / Tasaneewan Phu-aree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 495. Iron bioavailability in newly bred high iron thai rice varieties : human study = การศึกษาการนำธาตุเหล็กไปใช้ในร่างกายจากพันธุ์ข้าวธาตุเหล็กสูงพันธุ์ใหม่ในประเทศไทย / Tipakorn Intajak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 496. Iron overload in thalassemia / Manasaree Anuwatanakulchai
    Full Text (Mahidol member only)

 497. Iron status in Thai recruits = ภาวะเหล็กในทหารประจำการสามเหล่าทัพ / Sungval Tunsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 498. Iron status of infants (4-6 months) after daily and weekly iron supplementation of mothers during pregnancy = การศึกษาเปรียบเทียบภาวะธาตุเหล็กของทารกอายุ 4-6 เดือนที่มารดาได้รับยาเม็ดเหล็กเสริมระหว่างตั้งครรภ์วันละครั้งหรือสัปดาห์ละครั้ง / Upapan Vijitpavan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 499. Iron status of lactating women (4-6 months postpartum) receiving daily versus weekly iron supplementation during pregnancy = ภาวะธาตุเหล็กของหญิงให้นมบุตร (4-6 เดือนหลังคลอด) ซึ่งได้รับการเสริมธาตุเหล็กทุกวันหรือสัปดาห์ละครั้งในระยะตั้งครรภ์ / Auruwadee Promkote
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 500. Isoflavone content and nutritive value of soyfoods in Thai vegetarian diets = การวิเคราะห์ปริมาณสารไอโซฟลาโวนและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองในอาหารมังสวิรัติไทย / Sompit Chuenjitsaowakhon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 501. Isotope calibrator / Paisarn Suwannakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 502. Knowledge and attitude toward induced abortion among Thai men in Nakorn Ratchasima province = ความรู้, ทัศนคติของผู้ชายไทยต่อการทำแท้ง / Pattaraporn Sitthai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 503. Knowledge and attitude toward induced abortion among women of reproductive age in Nakhon Ratchasima province = ความรู้และทัศนคติของหญิงวัยเจริญพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมาต่อการทำแท้ง / Arunothai Intarakumhaeng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 504. Knowledge and attitude toward invitro-fertilization among infertile women attending the infertility clinic in Ramathibodi hospital = ความรู้และเจตคติต่อการมีบุตรโดยใช้เทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วในสตรีมีบุตรยากที่เข้ารับการรักษาในคลีนิกผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลรามาธิบดี / Suphamas Partiprajak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 505. Knowledge and attitude toward use of emergency contraceptive pills among vocational students in Ranong province = ความรู้ ทัศนคติ และการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดระนอง / Thanyaporn Intra
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 506. Knowledge and attitude towards using pregnancy pathway during antenatal care among pregnant women at Samutsakhon hospital = ความรู้เจตคติและการใช้เส้นทางลูกรักของสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์โรงพยาบาลสมุทรสาคร / Wararat Thongsirima
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 507. Knowledge and attitudes towards thalassemia in sub-district (tambon) Health Personnel Maha Sarakham province = ความรู้และทัศนคติต่อโรคธาลัสซีเมียของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดมหาสารคาม / Ratana Arayasompho
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 508. Knowledge and beliefs of hilltribe women in Lampang province about carcinoma of the cervix and cervical cancer screening = ความรู้และความเชื่อของสตรีชาวเขาในจังหวัดลำปางเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก / Dussanee Pairsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 509. Knowledge, attitude and behavior towards prevention of HIV infection among male factory workers in Rayong province = ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของพนักงานชายในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง / Siraya Pimpakai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 510. Knowledge, attitude and breast self-examination for breast cancer screening among female factory workers = ความรู้ ทัศนคติ และการตรวจเต้านมด้วนตนเองเพื่อตรวจกรองมะเร็งเต้านมของสตรีที่ใช้แรงงานในโรงงาน เขตกรุงเทพมหานคร / Jirapa Jongjamarisithong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 511. Knowledge, attitude and self-care of postmenopausal women in the rural area Sakhonnakorn province, Thailand = ความรู้ ทัศนคติ และการดูแลตนเองของสตรีวัยหมดประจำเดือนในชนบทจังหวัดสกลนคร / Titima Tungpimoljit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 512. Knowledge, attitude, and caring behavior for end of life patients among professional nurses in governmental Hospital Bangkok = ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมในการดูแลผู้ป่วยใกล้ตายของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐกรุงเทพมหานคร / Piyawan Pokpalagon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 513. Laboratory discrimination between iron deficiency anemia and heterozygous [beta]-thalassemia / Uraiwon Kaewborworn
    Full Text (Mahidol member only)

 514. Lactose digestion and tolerance after whole milk and low lactose milk products consumption in middle age people = ภาวะการย่อยน้ำตาลแลคโตสและอาการที่เกิดขึ้นภายหลังการดื่มนมและผลิตภัณฑ์นมแลคโตสต่ำในผู้ใหญ่วัยกลางคน / Siriporn Wichito
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 515. Lead and cadmium contents in organic, hygienic and conventional chinese kales = ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในผักคะน้าอินทรีย์, ผักคะน้าปลอดภัยจากสารพิษและผักคะน้าเคมี / Weeraya Karnpanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 516. Learning performance of mentally retarded children by using symbols in augmentative and alternative communication system = ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กปัญญาอ่อนโดยใช้ภาพสัญลักษณ์ในระบบการสื่อความหมายทดแทน / Chutiwan Kaewsai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 517. Leukocyte and platelet antibodies in aplastic anemia and acute leukeia / Napaporn Archararit
    Full Text (Mahidol member only)

 518. Leukocyte function and cytochemical changes in relation to ferritin level in patients with [beta]-thalassemia/Hb E disease / Sompong Trewatcharegon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 519. Levels and risk assessment of potentially toxic polycyclic aromatic hydrocarbons in some Thai foods = ปริมาณและการประเมินความเสี่ยงของสารพิษกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอาหารไทยบางชนิด / by Nitaya Promvanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 520. Lipid status in Ramathibodi hospital staff = ภาวะโภชนาการด้านไขมันของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดี / Panitda Achariyanont
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 521. Long term outcomes of thymectomy in myasthenia patients = ผลระยะยาวของการตัดต่อมทัยมัสในผู้ป่วยมัยแอนธีเนีย / Chutiwan Kaewsai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 522. Long term study of the adequacy of Thai habitual weaning food in young children / Nissawan Ajmanwra
    Full Text (Mahidol member only)

 523. Low-dose versus high-dose narrow-band UVB phototherapy in severe atopic dermatitis = การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังชนิดรุนแรงด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตบี แบบช่วงคลื่นแคบในปริมาณรังสีขนาดต่ำ เปรียบเทียบกับปริมาณรังสีขนาดสูง / Poomthon Arunyakasemsook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 524. Lysine intake and nutritional status of preschool children, Ubon Ratchathani province = การศึกษาปริมาณกรดอะมิโนไลซีนและภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยในจังหวัดอุบลราชธานี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 525. Macro and trace elements in Thai food : protein sources / Ratchanee Kongkachuichai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 526. Maternal and fetal factors associated with one minute apgar scores of 7 or less at Samutprakarn hospital = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคลอดทารกที่มีคะแนนแอพการ์ใน 1 นาทีแรกคลอดเท่ากับหรือต่ำกว่า 7 ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ / Sunanta Choibamphen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 527. Mean length of utterance of Thai children aged 2-4 years old in Khon Kaen Municipality, Thailand = ความยาวเฉลี่ยของถ้อยความของเด็กไทยอายุ 2-4 ปี ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น / Amornrat Pongjanyakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 528. Meta-analysis of educative-supportive intervention research for diabetic patients in Thailand = การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน / Sineenart Likitratcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 529. Metabolic evaluation of supplementary food from rice, legume and sesame in young children / Areeya Busayanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 530. Method comparison of lipid, lipoprotein and biomarker for cardiovascular disease in the large population = การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์และความมีประสิทธิภาพทางคลินิกของไลปิดไลโปโปรตีนและสารชีวโมเลกุลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ / Anchalee Chittamma
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 531. MHC class II alleles and immune response to hepatitis B vaccination in Thais = ความสัมพันธ์ระหว่าง MHC class II และการตอบสนองต่อวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีในประชากรไทย / Jongkol Akahat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 532. Microarray-based pharmacogenetics testing and haplotype/predicted phenotypes determination of CYP2D6 and CYP2C19 correlation with tamoxifen response in Thai patients in adjuvant treatment of breast cancer = การตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์และการแปลผลแบบ haplotype/predicted phenotypes ของยีน CYP2D6 และ CYP2C19 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมกับผลการตอบสนองต่อการรักษาเสริมของยา tamoxifen ด้วยเทคนิคไมโครอาเรย์ / Montri Chamnanphon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 533. Microcolumn technique for glycosylated hemoglobin determination / Pasara Suttiprapa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 534. Micro-latex agglutination test, stapphylococcal coagglutination test, and Biken test for heat-labile enterotoxin of Escherichia coli / Kriangkrai Phuvipirome
    Full Text (Mahidol member only)

 535. Microscopic study of thalassemic mouse liver : loss of vitamin a storage and gain of iron deposits = การศึกษาจุลทรรศนวิทยาของตับหนูธาลัสซีเมีย : สัมพันธนะระหว่างการสูญไปซึ่งไวตามินเอสะสมกับการได้มาซึ่งเหล็กตกค้าง / Teanthong Suyaraj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 536. Minerals, phytate and tannin contents in selegted thai fruits for health and diseases guildlines = เกลือแร่ชนิดต่างๆ ไฟเตทและแทนนินในผลไม้ไทยเพื่อการแนะนำทางด้านโภชนาการ / Chaninneat Torsahakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 537. Modeling of 10 MV photon seam from medical linear accelerator using monte carlo simulation = การจำลองรังสีโฟตอนพลังงาน 10 เมกกะโวลต์จากเครื่องเร่งอนุภาคทางการแพทย์ด้วยการจำลองแบบมอนติคาร์โล / Chitsanupong Butdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 538. Modelling 6 MeV electron beam from medical linear accelerator using monte carlo simulation = การสร้างแบบจำลองเครื่องฉายรังสีทางการแพทย์สำหรับรังสีอิเล็กตรอนพลังงาน 6 เมกกะอิเล็กตรอนโวลต์โดยการจำลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล / Patchareporn Dechsupa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 539. Modification of health related life-style and glucoregulation of type 2 diabetes clients = ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับวิถีชีวิตและภาวะการควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 / Petcharat Pumsang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 540. Molecular analysis of HIV-1 drug resistant mutation and defective CCR5 allele in HIV-1 infected naive pregnant women and their infants in Thailand = การวิเคราะห์ลักษณะการดื้อยาของเชื้อ HIV-1 ในระดับโมเลกุลและลักษณะที่บกพร่องของยีน CCR5 ในกลุ่มตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อซึ่งไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมาก่อนและบุตรที่คลอดในประเทศไทย / Somsri Auswinporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 541. Multiple disk diffusion testing for determination of penicillin-and cefotaxime-resistant Streptococcus pneumoniae = การตรวจหาเชื้อ Streptococcus pneumoniae ที่ดื้อยาเพนนิซิลลิน และเซฟโฟเทกซิม โดยวิธี multiple disk diffusion / Sirintorn Tengamnuay
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 542. Mutagenic potential of Thai fermented soy bean products and their nitrosated products = ศักยภาพการก่อกลายพันธุ์ของผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักของไทยและผลิตผลจากปฏิกิริยาไนไตรเซซั่น / Ratiya Charoensakdi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 543. Mutagenicity modification of oolong tea on nitrite treated filtrate of five-spice seasoned pork : studies on precursor formed during cooking and on mutagenic product in acid solution using ames test = การปรับเปลี่ยนฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของน้ำหมูพะโล้ที่ทำปฏิกิริยากับไนไตร์ทด้วยชาอูล่ง : ศึกษาการเกิดสารตั้งต้นในน้ำหมูพะโล้ระหว่างการปรุงและผลต่อสารก่อกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นภายหลังทำปฏิกิริยากับไนไตร์ทในสภาวะกรดโดยใช้การทดสอบเอมส์ / Linna Tongyonk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 544. Natural killer cells in Thai children with dengue hemorrhagic fever/dengue shock syndrome = เซลล์ เอ็น เค ในเด็กไทยที่เป็นโรคไข้เลือดออกทั้งที่มีและไม่มีอาการช้อค / Preecha Homchampa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 545. Need of care and customer satisfaction from eldercare workers in Metropolitan Bangkok = ความต้องการการดูแลและความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร / Arunsri Chanpradit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 546. Neonatal screening for thalassemia and hemoglobinopathies by isoelectric focusing (IEF) in Thai neonates = การตรวจกรองธาลัสซีเมียและภาวะฮีโมโกลบินผิดปกติในทารกแรกเกิดด้วยวิธีไอโซอิเลคทริกโฟกัสซิง (ไออีเอฟ) / Punyanuch Pornpanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 547. Nitrate and nitrite contents in various types of vegetables from conventional, hygienic and organic cultivations = การตกค้างของสารไนเตรทและไนไตรท์ ในผักต่างชนิด ที่เพาะปลูกแบบเคมี แบบปลอดภัยจากสารพิษและแบบอินทรีย์ / Amphika Poowanasatien
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 548. Nitrate in green leafy vegetables and its role on the possible in vivo formation of n-nitroso proline in school children = ไนเตรดในผักและบทบาทต่อการเกิดไนโตรโซโพรลีนในร่างกายเด็กวัยเรียน / Anchanee Utaipatanacheep
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 549. Nitrite scavenging activity of fibers derived from fruits and vegetables, and their antimutagen formation of aminopyrene and nitrite in simulated gastric condition using ames test = ความสามารถของเส้นใยที่เตรียมจากผักและผลไม้หลายชนิดในการจับ ไนไตรทและยับยั้งการเกิดสารก่อกลายพันธุ์จากอะมิโนพัยรีนที่ทำปฏิกิ ริยากับไนไตรทในสภาวะเลียนแบบกระเพาะอาหารที่ศึกษาโดยใช้เอมส์เทสต์ / Prapasri Laohavechvanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 550. Noise-induced hearing loss among Royal Thai Air Force pilots = การศึกษาการเกิดประสาทหูเสื่อมในนักบินกองทัพอากาศไทย / Darunee Daungrussami
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 551. Nuchal arch and holder : an invention for better securing endotracheal tubes in neonates = การประดิษฐ์ลวดโค้งและที่ยึดเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อหลอดลมคอในทารกแรกเกิด / Preedawan Boonmark
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 552. Nurse caring behavior perceptions and satisfaction with nurse caring in postpartum mothers = การรับรู้ของมารดาหลังคลอดต่อพฤติกรรมการดูแลของพยาบาล และความพึงพอใจในการดูแลที่ได้รับ / Rachinya Jumrernvanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 553. Nurses' and caregivers' perception on self-care requisites in elderly patients with heart failure, and caregivers' efficacy = การรับรู้ของพยาบาลและผู้ดูแลเกี่ยวกับการดูแลที่จำเป็นในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะหัวใจวายและสมรรถนะการดูแลของผู้ดูแล / Uayporn Pichayamongkol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 554. Nurses' attitudes and social influence toward nurses' activities related to nutritional care for trauma patients = ทัศนคติของพยาบาลและอิทธิพลของสังคมต่อการปฏิบัติการพยาบาลด้านโภชนาการในผู้ป่วยอุบัติเหตุ / Pol. Capt. Wiyada Gubpawattanaworasuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 555. Nursing instructors activities and students perception on student-centered learning = กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของอาจารย์พยาบาลและการรับรู้ของนักศึกษา / Rangsima Layangkoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 556. Nursing practice guideline to prevent and relieve oral mucositis among patients receiving chemotherapy and radiotherapy = แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของการเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดและรังสีรักษา / Kannika Supachai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 557. Nursing practice guidelines to develop emotional intelligence adolescen = แนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการฝึกความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมภ์ในเด็กวัยรุ่น / Budsaba Klaimook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 558. Nutrient intake and health status of Thai vegans : trace elements and vitamin B12 = ปริมาณสารอาหารที่ได้รับและภาวะโภชนาการของคนมังสวิรัติชนิดเคร่งครัด : แร่ธาตุปริมาณน้อยและวิตามิน บี 12 / Chureeporn Chitchumroonchokchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 559. Nutrients losses in children during acute diarrhea and pneumonia = การสูญเสียสารอาหารในเด็กป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงอย่างเฉียบพลันและปอดอักเสบ / Patcharaporn Aree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 560. Nutritional and antinutritional properties of Ma-king (Hodgsonia heteroclita and Hodgsonia macrocarpa) and Kra-bok (Irvingia malayana) seeds and their use in cookies = สารอาหารและสารต่อต้านคุณค่าทางโภชนาการในเมล็ดมะกิ้งและกระบกและการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์คุกกี้ / Narintra Chawaluechai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 561. Nutritional and safety evaluation of supplementary foods = การประเมินคุณค่าและความปลอดภัยในอาหารเสริมเด็ก / Somkiat Kosulwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 562. Nutritional and toxicological aspects of some food colors : effects on in vitro protein and starch digestibilities and the mutagenic potential using ames test = ปัญหาทางโภชนาการและพิษวิทยาของสีผสมอาหาร : ผลต่อการย่อยโปรตีนและแป้งในหลอดทดลอง และการประเมินฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ โดยใช้เอมส์เทสต์ / Supen Asawatreratanagun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 563. Nutritional quality and heavy metal contamination of street food in some area of Bangkok = คุณภาพทางโภชนาการและการปนเปื้อนของโลหะหนักในอาหารบาทวิถีในบางท้องที่ของกรุงเทพมหานคร / Netnapit Hussamin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 564. Nutritional status and adequacy of nutritional support among medical patients with mechanical ventilators = ภาวะโภชนาการและความพอเพียงของการได้รับอาหารของผู้ป่วยอายุรกรรมที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ / Chadaporn Pramparmamon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 565. Nutritional status, opinions, practices, and energy balance in Thai national athletes = ภาวะโภชนาการความคิดเห็นการปฏิบัติตัวและดุลพลังงานของนักกีฬาทีมชาติไทย / Kerada Krainuwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 566. Nutritive value of soybean and cow's milk based infant formula : effects on growth, protein status and stool characteristics = การเจริญเติบโต ภาวะโปรตีนในเลือดและลักษณะอุจจาระในทารก เลี้ยงด้วยสูตรนมที่เตรียมจากถั่วเหลืองและนมวัว / Bongkoch Pianpaktr
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 567. Nutritive value of soybean and cow's milk based infant formula : effects on mineral status = ภาวะแคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก สังกะสี และทองแดงในเลือดในทารกเลี้ยงด้วยสูตรนมที่เตรียมจากถั่วเหลืองและนมวัว / Sirijit Siriworawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 568. Nutritive values and sensory acceptability of red tilapia : a comparative study of freshwater and seawater cultured fish = คุณค่าทางโภชนาการและการยอมรับของผู้บริโภคต่อปลานิลแดง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปลานิลแดงที่เลี้ยงในน้ำจืดกับน้ำเค็ม / Suthida Chatvuitinun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 569. Nutritive values of egg-base infant formulas = คุณค่าทางโภชนาการของสูตรนมไข่สำหรับเลี้ยงทารก / Sakda Pruenglampoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 570. Nutritive values of Thai fruit juices and fruit drinks and effect of storage time on vitamin C content in orange juice = คุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้ของไทยและผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อปริมาณวิตามินซีในน้ำส้มคั้นสด / Parichart Charoenrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 571. Optimizing radiation dose and image quality in a multi-detector computed tomography = การปรับค่าปริมาณรังสีให้เหมาะสมกับคุณภาพของภาพในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดหลายหัววัด / Pimolpun Changkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 572. Optimum correction techniques in myocardial spect image = การชดเชยค่าแก้ที่เหมาะสมสำหรับภาพสเปคของกล้ามเนื้อหัวใจ / Wachirakorn Nakpoonnabutr
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 573. Origin of Marrow-derived human mesenchymal stem cell (MSC) in severe thalassemic patients following allogenic bone marrow transplantation = ต้นกำเนิดของ Mesenchymal Stem Cell ในไขกระดูกของผู้ป่วยโรคธาลลัสซีเมียหลังทำการปลูกถ่ายไขกระดูก / Sawang Petvises
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 574. Outcomes of acute st-elevetion myocardial infarction patients who underwent primary percutaneous coronary intervention = ผลลัพธ์ของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาโดยวิธีการขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดปฐมภูมิ / Patchaneeporn Ungrattanachai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 575. Output factor assessment for irregularly shaped electron fields of Philips SL 15 linear accelerator by calculation method = การตรวจวัดและประเมินความถูกต้องในการคำนวณปริมาณรังสีของโคนที่มีรูปร่างต่างจากโคนมาตรฐานสำหรับเครื่องเร่งอนุภาค Philips SL 15 / Wararat Prommoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 576. Output factors for shaped electron beam of Ramathibodi linear accelerator = ความสัมพันธ์ของปริมาณรังสีในลำอิเล็คตรอนที่มีการกั้นรังสีเพิ่มเติมด้วยอัลลอยกับค่าที่ไม่มีอัลลอย / Tasanee Layangkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 577. Output factors for shaped electron beams from a linear accelerator of Ramathibodi Hospital = ความสัมพันธ์ของปริมาณรังสีอิเล็กตรอนในโคนมาตรฐานกับโคนที่มีการกั้นรังสีจากเครื่องฉายรังสีชนิดเร่งอนุภาคของโรงพยาบาลรามาธิบดี / Supranee Supanunt
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 578. P53 expression and steroid receptor status in breast cancer = การแสดงออกของโปรตีน p53 และตัวรับสเตียรอยด์ฮอร์โมนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม / Oranan Preechanont
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 579. Pain experience and pain management in women after cesarean section = ประสบการณ์ความปวด และการจัดการกับความปวดในหญิงหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง / Chaiyaporn Waiyanetta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 580. Pain experiences, depression, and pain management of the hospitalized elderly patients = ประสบการณ์ความปวดภาวะซึมเศร้าและการจัดการกับความปวดของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / Panchan Khlongyant
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 581. Pain, pain management, and satisfaction with pain management in total abdominal hysterectomy patients = ความปวด การจัดการกับความปวดและความพึงพอใจต่อการจัดการกับความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมดลูกออกทางหน้าท้อง / Kwanjit Punpho,
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 582. Parental anxiety and attitudes to neonatal hearing screening = ความวิตกกังวลและทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด / Arun Suwannapak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 583. Parenting styles and moral judgment in juvenile delinquency in Southern Thailand = รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและระดับการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในเยาวชนที่กระทำผิดในเขตภาคใต้ของประเทศไทย / Praedao Klengklao
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 584. Patterns of fatigue, related factors, and self-care actions among breast cancer patients receiving chemotherapy = แบบแผนของความอ่อนล้า ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / Piyawan Pritsanapanurungsie
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 585. Perceived self-efficacy, interpersonal influence, and adolescent coronary heart disease risk behaviros = การรับรู้สมรรถนะของตนเองอิทธิพลระหว่างบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจของวัยรุ่น / Khanidtha Teewaree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 586. Performance of cricical care and point-of-care analyzers versus routine chemistry chemistry analyzers : instrument evaluation, compasrison of calculated bicarbonate and measured total carbon dioxide content and their anion gap values = การศึกษาสมรรถภาพของเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีสำหรับใช้กับผู้ป่วยหนักและเครื่องวิเคราะห์สารเคมีที่ใช้ข้างเตียงผุ้ป่วยในเรื่องการประเมินสมรรถภาพของเครื่องมือการเปรียบเทียบค่าใบไอออนแกป / Wanvisa Boonlert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 587. Personal factors predicting anxiety and depression of pregnant and postpartum women = ปัจจัยส่วนบุคคลที่สามารถทำนายอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด / Pinkaew Choteamnuay
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 588. Personal factors, health-promoting lifestyles, and health outcomes in community-dwelling diabetes = ปัจจัยส่วนบุคคลวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพและผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่อาศัยอยู่ในชุมชน / Wipharat Masong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 589. Personal factors, perceived benefits of and perceived barriers to exercise and the exercise behavior of postpartum women = ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคของการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการออกกำลังกายของมารดาหลังคลอด / Khuanjai Teeintong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 590. Personal factors, self-esteem, marital relationship and depression of pregnant women = ปัจจัยส่วนบุคคลความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสและภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์ / Wannee Saramolee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 591. P-Glycoprotein-mediated multidrug resistance expression and functional efflux in acute myelogenous leukemia = การแสดงออกของการดื้อต่อยาหลายชนิดและการขับสารออกจากเซลล์เนื่องมาจากพี-ไกลโคโปรตีนในมะเร็งเม็ดโลหิตขาวแบบเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ / Kittipong Dhanuthai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 592. Phenotypic resistance prediction from genotypes for human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) protease and reverse transcriptase inhibitors using neural networks = การทำนายผลฟีโนไทป์ของการดื้อยาเชิงคุณภาพจากผลจีโนไทป์สำหรับเชื้อเอชไอวี ชนิดที่ 1 ในยากลุ่มที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โปรตีนเอสและรีเวอร์สทรานคริปเตสโดยเทคนิคนิวรอลเน็ตเวิร์ก / Ekawat Pasomsub
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 593. Photographic film for determination of output factors for electron beams = การใช้ฟิล์มในการหาค่าเอาท์พุทแฟคเตอร์ของลำอิเล็กตรอน / Taweap Sanghangthum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 594. Physical and clinical performance characterization of fuji XG-1 computed radiography system = การประเมินคุณสมบัติเชิงฟิสิกส์และคลินิกของเครื่องถ่ายภาพรังสีคอมพิวเตอร์ Fuji XG-1 / Kumutinee Pairat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 595. Physical and dosimetric characterization of rounded-leaf end multileaf collimator system for clinical implementation = คุณลักษณะทางฟิสิกส์และข้อมูลลำรังสีของระบบ rounded-leaf end multileaf collimator สำหรับเตรียมใช้งานทางด้านการแพทย์ / Krittiya Chantarawanitkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 596. Physical performance characteristics in computed tomography : experimental comparison of single and multislice CT using catphan phantom = คุณสมบัติเชิงฟิสิกส์ของเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ : การทดลองเปรียบเทียบระหว่างเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งหัววัด และหลายหัววัดโดยใช้แฟนตอมของแค็ตแฟน / Suthamat Wattanachaiyasit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 597. Plasma glucose, serum lipid and blood viscosity response in hyperlipidemic niddm patients after ingestion of mangoes (Mangifera Indica L) CV. Keaw Sawoey : effect of doses and degree of ripeness = การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาล ไขมันและความหนืดของเลือดในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงภายหลังการบริโภคมะม่วงพันธุ์เขียวเสวยในปริมาณและระดับความสุกดิบต่าง ๆ / Rasamee Chaichumporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 598. Plasma ketone body levels and protein-calorie status in surgical patients / Mariam Puengthomwatanakul
    Abstract

 599. Plasma levels of vascular endothelial growth factor in patients with head and neck cancers = ระดับวาสคิวลาร์เอ็นโดทีเลียลโกรทแฟคเตอร์จากพลาสมาของผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ / Srinuan Pusampao
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 600. Plasmid study in gram negative nosocomial isolates / Wipawadee Manmontri
    Full Text (Mahidol member only)

 601. Potentially toxic chemicals in conventional Thai seafoods : level of polycyclic aromatic hydrocarbons in raw seafoods and the effect of processing / Atchasai Siritantikorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 602. Predictability of personal factors, family background, sense of coherence, and social support on amphetamine preventive behaviors among vocational students in Bangkok Metropolis = ความ สามารถในการทำนายของปัจัจยส่วนบุคคลพื้นฐานครอบครัวความเข้มแข็งในการมองโลกและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการป้องกันการใช้ยาบ้าของนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร / Duangkamol Kowitwibool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 603. Predicting factors of care-giving behaviors for the HIV-exposed infants = ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลเด็กที่เกิดจากมารดาติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ / Wanlapa Noirungsee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 604. Predicting factors of depression among caregivers of persons with dementia = ปัจจัยทำนายความซึมเศร้าของผู้ดูแลที่มีภาวะสมองเสื่อม / Pasitta Ondee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 605. Predicting factors of intimate partner violence in abortive women = ปัจจัยทำนายความรุนแรงจากคู่สมรสในหญิงแท้งบุตร / Nareerat Boonnate
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 606. Predictive score for diagnosis of late-onset neonatal sepsis = สมการทางคลินิกเพื่อการทำนายการเกิดการติดเชื้อในทารกแรกเกิดชนิดล่าช้า / Chusak Okascharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 607. Predictors of well-being in families with hospitalized high-risk pregnant women = ปัจจัยที่ทำนายความผาสุกในครอบครัวหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / Somjit Phavech
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 608. Preparation and evaluation of control materials for multiparameter hematology analyzer = การเตรียมวัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับประเมินเครื่องมือวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาชนิดหลายค่า / Panatda Lasaeng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 609. Preparation and functions of platelet concentrates, I. the influence of centrifugation on platelet yield in platelet concentrates, II. effect of storage on platelet functions / Tipaparn Khemdang
    Full Text (Mahidol member only)

 610. Preparation and nutritive value of plasma proteins = การเตรียมและการตรวจสอบคุณค่าทางอาหารของโปรตีนจากพลาสมา / Chitsuda Chuenvarin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 611. Preparation of control cells from normal and thalassemic blood for automated blood cell analyzers = การเตรียมเซลล์ควบคุมจากเลือดของคนปกติและธาลัสซีเมียสำหรับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ / Pasra Arnutti
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 612. Preparation of inexpensive reagents for use with the Beckman System E4A electrolyte analyzer : and, Reference range of anion gap determined by the ion selective electro-des analyzer / Bhumisuk Pramprechayan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 613. Preservation of bacteria / Kul Boranintra
    Full Text (Mahidol member only)

 614. Prevalence and correlation of adenoviruses, JC and BK human polyoma virus infection in bone marrow transplanted patients by real time PCR = การศึกษาความชุกและความสัมพันธ์ของเชื้อ adenoviruses, JC และ BK ไวรัสในกลุ่มผู้ป่วยทีปลูกถ่ายไขกระดูกโดยวิธี Real Time PCR / Kanjana Premchaiporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 615. Prevalence of hyperlipidemia in the officials of electricity generating authority of Thailand = ความชุกของภาวะไขมันสูงในเลือด ของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / Narumon Viruenchavee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 616. Prevalence of sensorineural hearing loss among army workers in the small arm ammunition factory, ordnance department = อุบัติการประสาทหูเสื่อมของคนงานทหารในโรงงานผลิตกระสุนปืนเล็ก กรมสรรพาวุธทหารบก / Captain Supattaree Boonpram
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 617. Prevalence of the prisoners' hearing disorders and ear hygiene in 4 penitentiaries in Bangkok by screening method = ความชุกของความผิดปกติทางการได้ยินและสุขภาพหูของผู้ต้องขังในเรือนจำ 4 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการคัดกรอง / Suwaree Punlerudthai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 618. Prevalence, characteristics and impact of dysmenorrhea and self care of schoolgirls in Phetchabun province = ความชุกลักษณะและผลกระทบของอาการปวดระดู และการดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดระดูของนักเรียนหญิงจังหวัดเพชรบูรณ์ / Kunlaya Niyompeng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 619. Prevalence, type, severity, self-management, and consequence of urinary incontinence in late adult and elderly = ความชุก ชนิดความรุนแรงการจัดการด้วยตนเองและที่เกิดขึ้นของภาวะ กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้ใหญ่ตอนปลายและผู้สูงอายุ / Nettip pradujkanchana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 620. Prevention and management of constipation in adult and older adult = การป้องกันและการจัดการท้องผูกในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ / Botan Sansuksawat
    Abstract

 621. Prevention and management of delirium in critically ill patients = การป้องกันและการจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยวิกฤต / Wasana Thanased
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 622. Production of anti C3d for immunochemical quantitation of plasma C3d levels ; and, Prevalence study of toxoplasma antibodies in pregnant women / Jiraporn Yuvavittayapanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 623. Production of recombinant 56-kDa protein of Orientia tsutsugamushi using as antigens in specific antibody detection test for diagnosis of scrub typhus = การผลิต Recombinant protein ส่วน 56-kDa ของเชื้อ Orientia tsutsugamushi เพื่อใช้เป็นแอนติเจนในการทดสอบหาแอนติบอดีที่จำเพาะเพื่อวินิจฉัยโรค scrub typhus / Jiraporn Gatedee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 624. Prognostic factors of graft survival after renal tranplantation in Ramathibodi Hospital = ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดไตวายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยโรคไตที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนไต / Atiporn Ingsathit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 625. Protein requirements of training Thai soldiers = การศึกษาปริมาณความต้องการสารอาหารโปรตีนในทหารฝึก / Chachadapon Jitta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 626. Protein-calorie and carnitine statuses in surgical patients on total parenteral nutrition = ภาวะโภชนาการของโปรตีน พลังงาน และคาร์นิทีนในผู้ป่วยศัลยกรรมที่ได้อาหารทั้งหมดทางหลอดเลือดดำ / Preeya Leelahagul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 627. Protein-calorie status and its associated risk factors in Ramathibodi hospital staff = ภาวะโภชนาการด้านโปรตีนและพลังงานกับปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกันของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดี / Sutira Soipet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 628. Protein-energy and carnitine status in patients with carcinoma of the larynx receiving two different types of enteral formulas = ภาวะโปรตีนและพลังงานกับคาร์นิทีนในผู้ป่วยโรคมะเร็งกล่องเสียงที่ได้รับสูตรอาหารสองสูตรที่ต่างกัน / Orawan Pichitchaipitak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 629. Purification and radioimmunoassay of human alpha-fetoprotein / Seni Raruen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 630. Qualitative phenotypic resistance prediction from genotypes for human immunodeficiencyency type 1 (HIV-1) protease inhibitors using neural networks = การทำนายผลฟีโนไทป์ของการดื้อยาเชิงคุณภาพจากผลจีโนไทป์สำหรับเชื้อเอชไอวีชนิดที่ 1 ในยากลุ่มที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ย่อยโปรตีนโดยเทคนิคนิวรอลเน็ตเวิร์ก / Ekawat Pasomsub
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 631. Quality of infant care among nulliparous teenage mothers in Burirum province, Thailand = การเลี้ยงดูทารกของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกในจังหวัดบุรีรัมย์ / Watcharaporn Hoontanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 632. Quality of life of laryngectomee = คุณภาพชีวิตของผู้ไร้กล่องเสียง / Wanida Likitsinsopon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 633. Quality of single donor platelets in additive solution = การศึกษาคุณภาพของ single donor platelets ใน additive solution / Wimol Thienphopirak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 634. Quality of sleep and sleep disturbing factors of patients in medical intensive care unit = คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม / Kanokporn Jiewprasat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 635. Quantification of HIV-1 by real-time PCR assay using self-quenched fluorogenic primers = การตรวจหาปริมาณไวรัส HIV-1 โดยใช้เทคนิค Real-Time PCR ซึ่งใช้self-quenched fluorogenic primersเป็นตัวติดตาม / Somying Promso
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 636. Quantitation of lymphocyte subpopulation using monoclonal antibodies and cytochemistry / Chawadee Wisitpongpun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 637. Question comprehension and response abilities of public school children aged 3 to 6 years at Muang District in Chachoengsao Province, Thailand = ความเข้าใจคำถามและความสามารถในการตอบคำถามของเด็กอายุ 3 ถึง 6 ปี ในโรงเรียนสังกัดรัฐบาลในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย / Piyaporn Nipaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 638. Radiation leakage from acrylic electron cones for an intraoperative therapy linear accelerator = รังสีรั่วไหลจากโคนชนิดอะไครลิคที่ใช้ในการรักษาด้วยลำรังสีอิเลคตรอนจากเครื่องเร่งอนุภาคขณะทำการผ่าตัด / Choengchai Orkongkiat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 639. Radiation treatment of breast cancer : dose dtection by TLD / Chiraporn Iamchula
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 640. Rapid diagnosis of anaerobic infection by gas liquid chromatography / Niwat Chaisatit
    Abstract

 641. Rapid diagnosis of bacteremia and anaerobic infection by gas liquid chromatography / Somchai Santiwatanakul
    Full Text (Mahidol member only)

 642. Receptive and expressive language of thai children from birth to 36 months by using a Thai adaptation of the receptive-expressive emergent language test (reel-3) = ความเข้าใจและการใช้ภาษาของเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 36 เดือนโดยใช้แบบทดสอบความเข้าใจและการใช้ภาษาวัยแรกเริ่ม / Patamalak Lattanan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 643. Red cell density gradient for determination of malaria infection in red cells from beta-thalassemia heterozygotes = การศึกษาปริมาณการติดเชื้อมาลาเรียจากเม็ดเลือดแดงในกลุ่มบีต้าธาลัสซีเมียเฮทเทอโรไซโกท โดยวิธีแยกเม็ดเลือดแดงตามระดับความหนาแน่น / Saristha Sodsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 644. Related factors and outcome of falls in the elderly = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลจากการหกล้มในผู้สูงอายุ / Pensri Lausawatchaikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 645. Relationhips between selected factors and length of hostipal stay of older patients undergoing orthopedic surgery = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัดโรคกระดูกและข้อ / Amornta Archapitak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 646. Relationship among caregiving demands of parkinson's patients, self-efficacy, and stress of family caregivers = ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการในการดูแลของผู้ป่วยพาร์กินสันการรับรู้สมถรรนะของตนเองและความเครียดของญาติผู้ดูแล / Watcharaporn Kuaprom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 647. Relationship between coping strategies and well-being of parents whose newborn infants were hospitalized in the neonatal intensive care unit = ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเผชิญความเครียดกับความผาสุกในบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด / Atchariya Wonginchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 648. Relationship between family background, family functions, and women's marital satisfaction = ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของครอบครัวหน้าที่ของครอบครัวและความพึงพอใจในชีวิตสมรสของสตรี / Lertluck Chirabandhu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 649. Relationship between family health related lifestyle, parent's modeling and health promoting behavior of adolescents in Saraburi province = ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของครอบครัว การเป็นแบบอย่างของบิดามารดาและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดสระบุรี / Suree Jinruang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 650. Relationship between personal factors perceived benefits of and perceived barriers to health promoting behavior and health promoting behaviors of postpartum women = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีหลังคลอด / Wilawan Arethiwetch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 651. Relationship between protein-energy malnutrition, anemia and academic achievement in school children = ความสัมพันธ์ระหว่างการขาดโปรตีน-พลังงาน,โรคโลหิตจางต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของเด็กวัยเรียน / Kanas Watanakool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 652. Relationship between self-esteem, social support, selected factors and self-care behavior in pregnant adolescents = ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองการสนับสนุนทางสังคมปัจจัยคัดสรรบางประการกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น / Sirinat Sriumporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 653. Relationship of nutrient intake, renal stone and distal renal tubular acidosis (dRTA) in the North-East of Thailand = ความสัมพันธ์ของสารอาหารที่ได้รับของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กับการเกิดโรคนิ่วในไต และโรคไตขับกรดไม่ได้ / Sompong Liammongkolkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 654. Relationships among personal factors, social support, perception of maternal competence, perception of newborn behaviors and maternal role adaptation of postpartum mothers = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลการสนับสนุนทางสังคมการรับรู้ความสามารถในการเป็นมารดาและการรับรู้พฤติกรรมทารกแรกเกิดกับการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอด / Supakarn Sirikarna
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 655. Relationships among selected basic conditioning factors, child-care agency, and maternal care-giving behaviors upon febrile children aged 3 months to 6 years = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานบางประการ ความสามารถในการดูแลบุตรที่มีไข้สูงและพฤติกรรมการดูแลบุตรที่มีไข้สูงของมารดาเด็กอายุ 3 เดือนถึง 6 ปี / Narumol Gajaseni
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 656. Relationships among selected factors and grief response in women with prenatal loss = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรและภาวะโศกเศร้าในหญิงที่สูญเสียทารกในครรภ์ / Phunvadee Tunlert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 657. Relationships between daily hassles, personal factors and postpartum depression in mothers = ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งรบกวนในชีวิตประจำวันปัจจัยส่วนบุคคลและอาการซึมเศร้าหลังคลอดของมารดา / Vorrapun Phadungyotee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 658. Relationships between personal factors, marital relationship, social support, and maternal role adaptation in postpartum period = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสการสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอด / Porntip Choketaweepanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 659. Relationships between resilience factors, perception of adversities and risk behaviors in vocational student = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความยืดหยุ่นและทนทาน การรับรู้มรสุมแห่งชีวิต และพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา / Acthara Kittivongvisut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 660. Relationships between selected factors, conflict and conflict management with burnout among staff nurses = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรความขัดแย้งการจัดการกับความขัดแย้งและความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลประจำการ / Saowanee Jampangam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 661. Relationships between selected factors, marital relationship, and maternal role attainment in postpartum mothers with their separated infants = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสและการแสดงบทบาทมารดาในมารดาที่บุตรแยกจากหลังคลอด / Kingfa Donrasee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 662. Relationships between selected factors, uncertainty in illness and parturition, social support and fear of childbirth among high-risk primiparous women = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการตั้งครรภ์ แรงสนับสนุนทางสังคม กับความกลัวการคลอดบุตรของหญิงตั้งครรภ์แรกที่มีภาวะเสี่ยงสูง / Poonsab Lapchem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 663. Relationships between sense of coherence, spiritual well-being and smoking behavior in adolescents = ความสัมพันธ์ระหว่างความเข็มแข็งในการมองโลก ความผาสุกทางจิตวิญญาณ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในวัยรุ่น / Wanwisa Meesawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 664. Relationships of family support and friend support to life satisfaction of older adults in rural areas = ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนจากครอบครัวและแรงสนับสนุนจากเพื่อนกับความพึงพอใจในชวิตของผู้สูงอายุในชนบท / Jiraporn Kongiem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 665. Relationships of health status, family Relations, and lonelness to depression in older adults = ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพ สัมพันธภาพในครอบครัว ความว้าเหว่และภาวะซึมเศร้าในผู้สูง อายุ / Pornpen Sampao
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 666. Reliable radiation dosimetry system for acquiring beam data for 6 MV linac based stereotactic radiosurgery = ความน่าเชื่อถือของเครื่องวัดรังสีในการเก็บข้อมูลลำรังสีโฟตอน พลังงาน 6 เมกะโวลต์สำหรับงานรังสีร่วมพิกัด / Sukanya Rutchantuek
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 667. Reversed passive hemagglutination test and reversed passive hemagglutination inhibition test for diagnosis of rotavirus infection / Prasan Pitiranggon
    Full Text (Mahidol member only)

 668. Risk estimation of radiation induced second cancers for three dimensional conformal radiotherapy (3D-CRT) and intensity modulated radiotherapy (IMRT) = การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทุติยภูมิจากการบำบัดด้วยรังสีรักษาวิธีการฉายรังสี 3 มิติ และการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม / Siwaporn Sakulsingharoj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 669. Role congruence and role satisfaction of nurses with a master's degree in nursing in the university hospitals and the hospitals under the jurisdiction of the Ministry of Public Health = ความสอดคล้องของบทบาท และความพึงพอใจในบทบาทของพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข / Pramesiri Chanloha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 670. Role expectation and role performance perceived by nurses with a master's degree in nursing in hospitals under the jurisdiction of The Ministry of Public Health = บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงตามการรับรู้ของพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข / Chiraporn Chammo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 671. Role expectation and role performance perceived by nurses with a master's degree in nursing in university hospitals = บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงตามการรับรู้ของพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย / Siriwan Kuawiriyapan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 672. Role of biofilm in the pathogenisis of melioidiosis = บทบาทของไบโอฟิล์มต่อการก่อโรคเมลิออยโดสิส / Malai Vorachit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 673. Role of green leafy vegetables in prevention of vitamin A deficiency in Thai children / Somsri Charoenkiatkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 674. Role of macrophage on the apoptosis of erythroid precursor cells : an in vitro study = บทบาทของแมคโครฟาจต่อการเกิดอะพอพโตซิสของเซลล์เม็ดเลือดแดงตัวอ่อนในหลอดทดลอง / Tipparat Penglong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 675. Satisfaction and problems of hearing aid users in daily life = ความพึงพอใจและปัญหาของผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยฟังในชีวิตประจำวัน / Flt. Lt. Aunchalee Sripoka
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 676. Scanning electron microscopic study of thalassemic platelets = การศึกษาเกล็ดเลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมียด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบสแกน / Nantarat Komanasin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 677. Scintigraphic studies to evaluate gastric functions = การศึกษาการทำงานของกระเพาะอาหารโดยใช้วิธีการทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ / Atchara Promdaung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 678. Screening for carcinoma of cervix by Visual Inspection with acetic acid (VIA) method and PAP smear among women in Amnat Charoen province, Thailand = การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีมองด้วยตาเปล่าภายหลังป้ายด้วยน้ำส้มสายชูและวิธี PAP smear ของสตรีในจังหวัดอำนาจเจริญ / Kriankkrai Panpipat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 679. Screening for window period of HIV-1 infection in blood donors = การตรวจหาการติดเชื้อ HIV ระยะแรกเริ่มในเลือดบริจาค / Wachanan Wongsena
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 680. Screening of cervical cancer by conventional papanicolaou smear and a liquid-based thin-layer (thin prep) smear = การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการทดสอบแพ็ปสามัญและแพ็ปแผ่นบาง / Aphinya Fuangkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 681. Screening of malnutrition and risk of postoperative infections and mortality in patients undergoing abdominal surgery = การคัดกรองภาวะทุพโภชนาการและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการตายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง / Pinmanee Reodecha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 682. Selected factors determining health responsibility in pregnant women infected with HIV = ปัจจัยคัดสรรบางประการที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบทางด้านสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี / Bumpen Kamdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 683. Selected factors predicting exercise behavior of pregnant women = ปัจจัยคัดสรรในการทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้หญิงตั้งครรภ์ / Sirikanok Klankhajhon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 684. Selected factors predicting osteoporosis preventive behavior among nursing personnel = ปัจจัยคัดสรรในการทำนายพฤติกรรมป้องกันภาวะกระดูกพรุนของบุคลากรทางการพยาบาล / Phichpraorn Youngcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 685. Selected factors, anxiety, marital relationship and prenatal attachment in pregnant women who have experienced perinatal loss = ปัจจัยคัดสรรความวิตกกังวลสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสและความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกในครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่เคยสูญเสียบุตร / Suporn Keawsiriwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 686. Selected factors, nurse-client relationship and coping strategies in pregnant women = ปัจจัยคัดสรรสัมพันธภาพระหว่างพยาบาล-ผู้ใช้บริการกับวิธีการเผชิญปัญหาของสตรีตั้งครรภ์ / Naruetaya Pakpreo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 687. Selected factors, self-esteem, social support, and maternal role adaptation of postpartal mothers = ปัจจัยคัดสรรความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองแรงสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวด้านบทบาทของมารดาหลังคลอด / Sasiya Buaphut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 688. Self studying video program for B.Sc. radiologic technology students on radiation therapy in carcinoma of the cervix uteri = บทเรียนเทปโทรทัศน์เรื่องการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยรังสี สำหรับนักศึกษารังสีเทคนิคระดับปริญญาตรี / by Sumalai Vangvannarath
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 689. Self-care agency and diabetic control in type 2 diabetic patients = ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะควบคุมโรคในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 / Runchida Tantiwarasakool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 690. Self-care burden and quality of life of patients with osteoarthritis of the knee = ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม / Nonglak Jangtrakoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 691. Self-care for medication use in older patients with chronic obstructive pulmonary disease = การดูแลตนเองเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / Panida Krainara
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 692. Self-care of chronic renal failure patients undergoing hemodialysis = การดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / Panchit Chokephichit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 693. Self-Help group and psychosocial adjustment in people living with HIV/AIDS = กลุ่มช่วยเหลือตนเองกับการปรับภาวะจิตสังคมในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ / Waraporn Boonprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 694. Serodiagnosis of legionnaires' disease / Arunrat Romphryk
    Full Text (Mahidol member only)

 695. Serological test for diagnosis of leptospirosis / Apapan Srisarin
    Full Text (Mahidol member only)

 696. Serum fatty acid concentrations in subjects who have risk factors of coronary heart disease and healthy controls = ระดับกรดไขมันในซีรัมคนที่มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดและคนปกติ / Khakhanang Ratananikom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 697. Serum lipids and lipoprotein profiles in selected groups of Thai population / Siripong Na Nan
    Full Text (Mahidol member only)

 698. Severity of side effects, self-esteem, social support, and role adaptation of cervical cancer patients receiving radiation therapy = ความรุนแรงของอาการข้างเคียงความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองแรงสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา / Luppana Kitrungrote
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 699. Sexual behavior among M.S. 3 students in Ubonratchathani province = พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี / Nipa Krisawekwisai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 700. Simultaneous determination of sodium, potassium chloride and bicarbonate by direct continuous-flow analysis / Kitirat Limpavithayakul
    Full Text (Mahidol member only)

 701. Sleep pattern and sleep disturbance factors of 1 to 2 year old ill children in the general pediatric unit = แบบแผนการนอนหลับและสิ่งรบกวนการนอนหลับของเด็กป่วยอายุ 1-2 ปี ที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม / Ratikan Ngampiam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 702. Sleep quality of hospitalized elderly undergoing surgery = คุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด / Panthip Prasertphol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 703. Smoking behavior in older adults based on the transtheoretical model = พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สูงอายุระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม / Pacharanun Parn-in
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 704. Social role adaptation of school-age children with thalassemaia = การปรับตัวด้านบทบาททางสังคมของเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย / Kaitsara Wanachotitragul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 705. Sodium consumption of persons with hypertension = การบริโภคโซเดียมของผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง / Dolrat Rujiwatthanakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 706. Solid-phase antiglobulin test for detection of red blood cell antibodies = การตรวจหาแอนติบอดีย์ต่อเม็ดเลือดแดงโดยวิธีโซลิค-เฟส แอนติโกลบูลีน / Aungsana Skunthongaram
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 707. Speech problems in Thai cleft palate children aged 3 to 8 years = ปัญหาในการออกเสียงพูดของเด็กเพดานโหว่ไทยอายุ 3 ถึง 8 ปี / Lt.Cdr. Thipsuda Rattanaphimon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 708. Stacked auditory brainstem response (Stacked ABR) : a normative study in Thai normal hearing adults = การศึกษาค่าปกติของผลตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง ด้วยวิธี Stacked ABR ในผู้ใหญ่ที่มีการได้ยินปกติ / Thitiya Stantriphob
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 709. Stigma perception and health promoting self-care ability of young adults with HIV/AIDS = การรับรู้ตราบาปและความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ / Benjamas Suksatit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 710. Stimulus passages for nasalance asessment among Thai cleft palate patients aged 6 to 15 years in Bangkok = การศึกษาบทความที่ใช้วัดค่าเสียงก้องในโพรงจมูกในเด็กเพดานโหว่ที่มีอายุ 6-15 ปี ในกรุงเทพมหานคร / Sirilak Limpakanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 711. Stress and coping of patients in surgical intensive care unit = ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม / Siriporn Soengthaworn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 712. Stress, coping resources, and constraints against utilizing coping resources of relatives of adult patients in the ICU = ความเครียดแหล่งประโยชน์และข้อจำกัดของการใช้แหล่งประโยชน์ในการเผชิญความเครียดของญาติผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยหนัก / Rungrat Wanichapichat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 713. Stress, coping, and social support among traumatic brain injury patients' caregivers = ความเครียด การเผชิญความเครียดและแรงสนับสนุนทางสังคมของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง / Siriluck Kaewsriwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 714. Stress, related factors, and coping strategies of mothers of premature infants Hospitalized in NICU = ความเครียดปัจัจยที่เกี่ยวข้องและกลวิธีเผชิญความเครียดของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับ การรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด / Ampaiporn Kautrakool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 715. Stroke caregiving networks in Bangkok : patterns of social exchange behavior = เครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพาตจากหลอดเลือดสมองในกรุงเทพ : รูปแบบการช่วยเหลือทางสังคม / Somunk Sakunhongsophon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 716. Student-centered learning in Faculty of Nursing under the Ministry of University Affairs = การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณะพยาบาลศาสตร์สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย / Siranee Jansing
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 717. Studies of effect of oxidative stress and sialic acid density and distribution on genetically abnormal erythrocytes with P. falciparum infection = การศึกษาผลของ Oxidative Stress และความหนาแน่นและการเรียงตัวของ Sialic Acid ในเม็ดเลือดแดงที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมและที่ติดเชื้อมาเลเรีย P. falciparum/ Sumalee Kamchonwongpaisan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 718. Studies on the association between herpes simplex virus type 2 and cervical carcinoma in Thailand / Pilaipan Puthavathana
    Full Text (Mahidol member only)

 719. Study of endothelial cell and red blood cell interaction in Plasmmodium falciparum infection a comparative study between normal and thalassemia = ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุหลอดเลือดและเม์ดเลือดแดงในโรคมาลาเรียชนิดพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมโดยการเปรียบเทียบระหว่างคนปกติและผู้ป่วยธาลัสซีเมีย / Surasak wanram
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 720. Study of self-quenched Geiger-Muller counter / Janchai Yingprayoon
    Abstract

 721. Study of von willebrand factor in patients with dengue hemorrhagic fever = การศึกษา von Willebrand factor ในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก / Lt. Col. Chartchai Puripokai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 722. Study on formulation of high fiber cookies containing pineapple core = การศึกษาเพื่อพัฒนาสูตรคุกกี้ชนิดปริมาณใยอาหารสูงโดยใช้แกนสับปะรด / Suvannee Teerapapthamkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 723. Study on prevalence and management of hyperlipidemia in firs-line relatives of patients with hyperlipidemia = การศึกษาความชุกและการบำบัดภาวะไขมันสูงในเลือดของญาติสายตรงของผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันสูงในเลือด / Patcharaporn Aree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 724. Study on the utilization of lactose in Thai adults consuming yogurt and milk = การศึกษาการใช้น้ำตาลแลคโตสในนมและโยเกิร์ตในผู้ใหญ่ไทย / Wilai Yankirati
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 725. Survey of knowledge and food behaviors on potential carcinogen in secondary school students in Bangkok = การสำรวจความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร / Panadda Netrpraphai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 726. Survey of vocal quality disorders among elementary school children in Phyathai area / Sumalee Dechongkit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 727. Symptom experience and fatigue management among leukemic children receiving chemotherapy = ประสบการณ์มีอาการและการจัดการกับความอ่อนล้าในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด / Nopparat Prajimtis
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 728. Symptom experience, palliative care, and spiritual well-being in patients with advanced cancer = ประสบการณ์การเผชิญอาการ การดูแลแบบประคับประคอง และความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม / Suchira Get-Kong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 729. Symptom experience, symptom management strategies and outcomes of the patient with allergic rhinitis = ประสบการณ์การมีอาการ วิธีการจัดการกับอาการ และ ผลจาก การ จัดการ กับอาการ ของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ / Sutthinee Sudchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 730. Symptom experiences and management strategies and quality of life of females with overactive bladder = ประสบการณ์การมีอาการ วิธีจัดการกับอาการและคุณภาพชีวิตของผู้หญิงมีปัญหากระเพาะปัสสาวะไวเกิน / Sujinda Chaiparyorm
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 731. Symptom experiences and management strategies in adults with common cold or influenza = ประสบการณ์การมีอาการและการจัดการกับไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ในผู้ใหญ่ / Sabpanich Palabun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 732. Symptom experiences and management strategies in older adults with common cold or influenza = ประสบการณ์การมีอาการและการจัดการกับไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ / Jaruwan Rattanamongkolkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 733. Symptom experiences, management strategies and symptom outcomes as perceived by persons with HIV/AIDS = ประสบการณ์การมีอาการวิธีการจัดการกับอาการและผลลัพธ์ตามการรับรู้ของผู้ ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ / Mayuree Boontad
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 734. Tests for carbohydrate malabsorption in pediatric patients with diarrhea = การทดสอบภาวะความบกพร่องของการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตในผู้ป่วยเด็กโรคอุจจาระร่วง / Nantika Soonthornchaikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 735. Thai tonal perception in hearing-imporied patients / Chuleeporn Nimitbunnasarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 736. Thai tone perception in deaf adults who use cochlear implants = การศึกษาความสามารถในการรับรู้เสียงวรรณยุกต์ไทยในผู้ป่วยที่ใช้หูชั้นในเทียม / Ravin Suvanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 737. The comparison of naming ability of thai anterior and posterior aphasic patients using Thai adaptation of naming test = การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการบอกชื่อรูปภาพของผู้ป่วยไทยอะเฟเซียที่มีพยาธิสภาพบริเวณสมองซีกซ้ายด้านหน้ากับด้านหลัง / Kanjana Prasurdeengam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 738. The accuracy assessment of computer planning system = การตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณปริมาณรังสีจากเครื่องวางแผนด้านรังสีรักษา / Pornpan Yongvithisatid
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 739. The air gap effect on electron dose and depth dose of a linear accelerator = ผลจากการใช้ระยะทางเพิ่มขึ้นจากปกติต่ออัตรารังสีอิเล็คตรอนและเปอร์เซ็นต์รังสีตามความลึกเมื่อฉายผู้ป่วยด้วยรังสีอิเล็กตรอนจากเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง / Puangpen Tangboonduangjit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 740. The apraxia test for Thai adults performances of subjects aged 20 to 65 years = แบบทดสอบ apraxia : ความสามารถทางการเคลื่อนไหวของผู้ใหญ่ไทยอายุ 20 ถึง 65 ปี / Chawadee Sarankawin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 741. The auditory brainstem response to bone-conducted clicks in normal hearing adults = การตอบสนองการได้ยินระดับก้านสมองโดยใช้เสียงคลิกกระตุ้นผ่านทางกระดูกในผู้ใหญ่ที่มีการได้ยินปกติ / Phakhawan Srijan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 742. The cardiovascular fitness in preschool children, age 3-5 years, of different nutritional status = ความสมบูรณ์ของระบบหัวใจและหลอดเลือดในเด็กวัยก่อนเรียน อายุ 3-5 ขวบ ที่มีภาวะโภชนาการต่างกัน / Patcharin Sunpachang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 743. The causes and factors affecting food habits of pregnant and lactating women, and preschool children : a case study at Ban Siow, Kalasin province = สาเหตุและปัจจัยของบริโภคนิสัยในหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กวัยก่อนวัยเรียนในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาเฉพาะกรณีที่บ้านเสียว หมู่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ / Pissanu Uttamavatin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 744. The characterization of two sigma factors (RpoE and RpoH) in burkholderia pseudomallei = การศึกษาซิกม่าเฟคเตอร์สองชนิด (RpoE และ RpoH) ในเชื้อ burkholderia pseudomallei / Muthita Vanaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 745. The comparative study of characteristics of P300 in normal children and children with learning disabilities = การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจการได้ยินในระบบประสาทส่วนกลางของคลื่น P300 ระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน / Nongyouw Srinangyam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 746. The comparative study of language abilities in Thai aphasic patients with left hemispheric lesions and Thai right-handed patients with right hemispheric lesions by using a diagnostic aphasia examination for Thai = การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาของผู้ป่วยอะเฟเซียที่มีพยาธิสภาพบริเวณสมองซีกซ้ายกับผู้ป่วยที่ถนัดมือขวาซึ่งมีพยาธิสภาพบริเวณสมองซีกขวาโดยใช้แบบทดสอบเพื่อการวินิจฉัยผู้ป่วยไทยที่เป็นอะเฟเซีย / Chalatorn Pannak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 747. The comparison of communication performance of dementia patients and control elderly subjects by using Thai adaptation of the arizona battery for communication disorders of dementia = การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อความหมายของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมกับผู้สูงอายุปกติโดยใช้แบบทดสอบอะริโซนาฉบับภาษาไทยสำหรับความผิดปกติของการสื่อความหมายของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม / Sirirat Prayoonperaput
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 748. The comparison of communication performance of normal elderly and young adults on the Thai adaptation of the Arizona Battery for communication disorders of dementia = การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อความหมายของคนปกติวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุโดยใช้แบบทดสอบอะริโซนาสำหรับวัดความผิดปกติของการสื่อความหมายในผู้ป่วยความจำเสื่อม / Apinya Treekittichai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 749. The comparison of distortion product otoacoustic emissions between meniere and non-meniere hearing loss ears = การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวัดเสียงสะท้อนโดยใช้distortion product otoacoustic emissions ระหว่างผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยินที่เป็นโรคมีเนียร์และไม่เป็นโรคมีเนียร์ / Chuleerat Jantrasakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 750. The comparison of language abilities of Thai aphasic patients and Thai normal subjects by using Thai adaptation of Western Aphasia Battery = เปรียบเทียบความสามารถทางภาษาของผู้ป่วยไทยอะเฟเซียกับคนไทยปกติ โดยใช้แบบทดสอบ Thai Adaptation of Western Aphasia Battery / Worawan Teerapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 751. The comparison of SP/AP amplitude and area ratio between normal hearing and definite meniere's disease adults by using stimulus clicks on the extratympanic electrocochleography = การศึกษาเปรียบเทียบค่าอัตราส่วนความสูงและค่าอัตราส่วนพื้นที่ของคลื่น SP และ AP จากผลการทดสอบการได้ยินในระดับหูชั้นในและประสาทการได้ยินโดยการกระตุ้นด้วยเสียงคลิกผ่านทางอิเล็คโทรดชนิดใส่ในช่องหูชั้นนอกระหว่างผู้ใหญ่ที่มีการได้ยินปกติและผู้ป่วยโรคมีเนียร์ / Yothin Rodthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 752. The comparison of the isodose distribution lines from the film densit ometry to the computerized treatment planning and to the isodose chart shift method / Charlie Kanistachart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 753. The comparison of the vestibular evoked myogenic potential between definite meniere's disease patients and normal healthy adults = การศึกษาเปรียบเทียบ VEMP ระหว่างผู้ป่วยโรคมีเนียร์กับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี / Khongpol Euasirirattanapaisan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 754. The construction of the Thai semantic development test for children aged 3-7 : 11 years old in Bangkok metropolitan = การสร้างแบบทดสอบพัฒนาการด้านคำศัพท์สำหรับเด็กอายุ 3 ปี ถึง 7 ปี 11 เดือน ในเขตกรุงเทพมหานคร / Pawinee Onnark
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 755. The construction of the Thai syntactic development test for children aged 3-7 : 11 years old in Bangkok metropolitan = การสร้างแบบทดสอบพัฒนาการด้านวลีและประโยคภาษาไทยสำหรับเด็กอายุ 3 ปีถึง 7 ปี 11 เดือน ในเขตกรุงเทพมหานคร / Thanaporn Intasiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 756. The contribution of breakfast to nutrient intakes of Thai school-aged children : case study in basic education commission (BEC) area 3 = การศึกษาปริมาณพลังงานและสารอาหารที่เด็กไทยวัยเรียนได้รับจากอาหารมื้อเช้า : กรณีศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 3 / Jureeporn Nounmusig
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 757. The criterion for evaluation breast engorgement in postpartum women = เกณฑ์สำหรับประเมินภาวะการคัดตึงของเต้านมในหญิงหลังคลอด / Anuree Autayakool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 758. The cultural and health perspectives of Thai diet and current situation of eating pattern of urban adult Thai population = เอกลักษณ์ของอาหารไทยในเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพและรูปแบบการบริโภคของคนไทยในเขตเมือง / Nattaya Ganjanasuntorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 759. The development of a simple calculation method for estimating quantity and quality of recipes in school lunch program = การพัฒนาสูตรคำนวณอย่างง่ายเพื่อประเมินปริมาณและคุณภาพตำรับอาหารกลางวันในโรงเรียน / พิชัย พันเลิศกิจสกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 760. The development of clinical nursing practice guideline for managing pain in patients with cancer = การพัฒนาแนวปฎิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้ป่วยโรคมะเร็ง / Samruay Nawarak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 761. The differentiation of cells in pleural effusions / Phantip Sestapruks
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 762. The direct manual method for serum uric acid determination / Napaporn Tojinda
    Full Text (Mahidol member only)

 763. The distribution of nurses with a master's degree in nursing practicing in the university hospitals and the hospital under the jurisdiction of the Ministry of Public Health = การกระจายของพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข / Budsaya Wongkittitham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 764. The effect of a coping promotion program on well-being of relatives of patients in the intensive care unit = ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเผชิญความเครียดต่อความผาสุกของญาติผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต / Ruamporn Laopet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 765. The effect of aloe vera vs reparil gel on prevention of thrombophlebitis in partial parenteral nutrition : double blind controlled trial = ผลของเจล ว่านหางจระเข้, เรพาริล เจล ต่อการเกิดภาวะหลอดโลหิตดำอักเสบส่วนปลายในคนไข้ที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย / Chortip Kocharsanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 766. The effect of contrast agents on dose calculation in conformal radiotherapy planning using computer tomography for tumors at different anatomical regions = ผลของสารทึบรังสีต่อการคำนวณปริมาณรังสีจากแผนการรักษาแบบสามมิติโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับมะเร็งในตำแหน่งต่าง ๆ / Sumalee Yabsantia
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 767. The effect of dietary fiber on hydrogen and methane production in vegetarians = การศึกษาผลของการกินอาหารที่มีใยอาหารต่อการสร้างก๊าซไฮโดรเจนและมีเธนในคนที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ / Nantana Suppapitnarm
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 768. The effect of distraction by using a party blower on pain level during intravenous insertion in preschool children = ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยของเล่นที่ใช้การเป่าต่อระดับความเจ็บปวดจากการแทงเส้นโลหิตดำเพื่อให้สารน้ำในเด็กวัยก่อนเรียน / Soontaree Sriarammanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 769. The effect of exercise intervention on bone mineral accretion in 7-9 year-old Thai girls = ผลของการเพิ่มการออกกำลังกายต่ออัตราการเพิ่มมวลกระดูกของเด็กหญิงไทยอายุ 7-9 ปี / Purisa Wecharak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 770. The effect of exercise-promoting program on exercise behavior of the adolescent postpartum mothers = ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายต่อพฤติกรรมการออก กำลังกายของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด / Suwimol Chanmanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 771. The effect of foot reflexology on asthmatic control in pre-school children with asthma = ผลของการนวดกดจุดสะท้อนที่เท้าต่อการควบคุมโรคหืดในเด็กก่อนวัยเรียนโรคหืด / Nantawadee Kumdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 772. The effect of group counseling using Ohlsen's theory on self-esteem of the elderly women in Donlan home for the aged at Phakhai district Ayutthaya province = ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวผลของโอลเชนต่อการเพี่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุหญิงในสถานสงเคราะห์คนชราดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Nonglak Kantasiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 773. The effect of integrated pain management program on labor pain, duration of first stage of labor, and childbirth experience in primiparous mothers = ผลของโปรแกรมการจัดการกับความเจ็บปวดแบบผสมผสานต่อความเจ็บปวดในระยะคลอดระยะเวลาในระยะที่หนึ่งของการคลอดและประสบการณ์การคลอดของมารดาครรภ์แรก / Plernpit Promrak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 774. The effect of malnutrition on physical performance in urban male adolescence = ผลของภาวะโภชนาการบกพร่องต่อสมรรถภาพร่างกายในเด็กผู้ชายวัยรุ่นเขตชุมชนเมือง / Worawan Ngamsubphanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 775. The effect of milk/yogurt consumption on protein and iron status in Thai adolescent subjects = การศึกษาผลของการบริโภคนม/โยเกิร์ต ต่อภาวะโภชนาการโปรตีนและธาตุเหล็กในวัยรุ่นไทย / Harutai Kornawakan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 776. The effect of music on sleep in efficiency among patients during admission in the coronary care unit = ผลของดนตรีต่อประสิทธิภาพการนอนหลับของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตระบบหัวใจและหลอดเลือด / Sunisa Pongam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 777. The effect of music on sleep-wake states of premature infants in neonatal intensive care unit = ผลของดนตรีต่อภาวะหลับตื่นของทารกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยบำบัดวิกฤตทารกแรกเกิด / Tippawan Srichalerm
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 778. The effect of music therapy on anxiety physiological responses and weaning parameters in patients during weaning from mechanical ventilation = ผลของดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลการตอบสนองทางสรีระและตัวแปรในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยระหว่างหย่าจากเครื่องช่วยหายใจ / Jiraporn Chontichachalalauk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 779. The effect of music therapy on nausea and vomiting in pediatric cancer patients receiving chemotherapy = ผลของดนตรีบำบัดต่ออาการคลื่นไส้และอาเจียนในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด / Jatuporn Phankein
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 780. The effect of paternal support program on anxiety of the parents with premature infants = ผลของโปรแกรมการสนับสนุนบิดาต่อระดับความวิตกกังวลของบิดามารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนด / Wanpen Preeklang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 781. The effect of relaxing music with breathing technique on anxiety and pain in labour = ผลของดนตรีประเภทผ่อนคลายร่วมกับเทคนิคการหายใจต่อความวิตกกังวลและความปวดในระยะคลอด / Jutarat Kerdcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 782. The effect of self-care agency developing program on self-care behaviors and health status of school-age children with sinusitis = ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียนโรคไซนัสอักเสบ / Thanimporn Petcharatna
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 783. The effect of stimulus clicks on the extratympanic electrocochleography in normal hearing adults = การศึกษาผลการทดสอบการตรวจการได้ยินในระดับหูชั้นในและประสาทการได้ยินในผู้ใหญ่ที่มีการได้ยินปกติโดยการกระตุ้นด้วยเสียงคลิกโดยใช้อิเล็คโทรดชนิดใส่ในช่องหูชั้นนอก / Teeranuch Engkawisan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 784. The effect of stimulus repetition rate on the auditory brainstem response in normal hearing adults : a normative study = การศึกษาปฏิกิริยาการตอบสนองจากการเปลี่ยนอัตราเร็วของเสียงกระตุ้นต่อการทดสอบการได้ยินระดับก้านสมองในคนที่มีการได้ยินปกติ / Panida Tanavirattananit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 785. The effect of the preoperative preparation program on anxiety in caregivers of one-month to six-year-old children undergoing open-heart surgery = ผลของโปรแกรมการเตรียมก่อนผ่าตัดต่อความวิตกกังวลในผู้ดูแลของเด็กอายุ 1 เดือนถึง 6 ปี ที่กำลังได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด / Siriporn Sangkhamal
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 786. The effectiveness of a self-care participation promotion program on perceived self-care efficacy, well-being, and disease control in essential hypertensive patients = ประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่อการรับรู้สมรรถนะในการดูแลตนเองความผาสุกและภาวะการควบคุมโรคในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตู / Sumran Kotcharin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 787. The effectiveness of an educative-supportive program on improving perceived self-care efficacy and diabetic control in uncontrolled type 2 diabetic patients : a case study of a rural hospital in the north = ประสิทธิภาพของโครงการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการปรับปรุงการรับรู้สมรรถนะในการดูแลตนเองและภาวะการควบคุมโรคในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 : กรณีศึกษา ณ โรงพยาบาลชนบทแห่งหนึ่งในภาคเหนือ / Watchara Muangkae
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 788. The effectiveness of an educative-supportive program on improving perceived self-care efficacy and diabetic control in uncontrolled type 2 diabetic patients : a case study of a rural hospital in the south = ประสิทธิภาพของโครงการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการปรับปรุงการรับรู้สมรรถนะในการดูแลตนเองและภาวะการควบคุมโรค ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ที่ควบคุมโรคไม่ได้ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชนบทแห่งหนึ่งในภาคใต้ / Buntana Phumleng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 789. The effectiveness of an educative-supportive program on perceived self-care efficacy and diabetic control in elderly women with uncontrolled type 2 diabetes : a case study at the general hospital in the central region of Thailand = ประสิทธิภาพของโครงการสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อปรับปรุงการรับรู้สมรรถนะในการดูแลตนเองและภาวะการควบคุมโรคในผู้ป่วยหญิงสูงอายุโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ที่ควบคุมโรคไม่ได้ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคกลาง / Wariya Boonchauy
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 790. The effectiveness of self-care participation promotion program on perceived self-care efficacy, disease control, and satisfaction of health care service in essential hypertensive patients = ประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่อการรับรู้สมรรถนะในการดูแลตนเอง ภาวะการควบคุมโรค และความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ / Rotsukon Varitsakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 791. The effectiveness of self-care participation promotion program on self-esteem, perceived self-care efficacy and disease control in essential hypertensive patients = ประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองการรับรู้สมรรถนะในการดูแลตนเองและภาวะการควบคุมโรคในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ / Sathidporn Nopplub
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 792. The effectiveness of the nutrition counseling intervention on weight control program in obese school-aged children = ประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการในการควบคุมน้ำหนักของเด็กอ้วนวัยเรียน / Narisara Sangthien
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 793. The effectiveness study of Sinlek rice consumption on improvement of iron status in Hill-Tribe children = ประสิทธิผลของการบริโภคข้าวสินเหล็กต่อการปรับปรุงภาวะโภชนาการของธาตุเหล็กในเด็กชาวเขา / Orraya Porniammongkol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 794. The effects of a participatory learning sexual health education program on self-efficacy of sexual health behaviors among 6th grade students = ผลของโปรแกรมการสอนสุขภาพทางเพศแบบมีส่วนร่วมต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / Chuntana Gasonbou
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 795. The effects of a self-care promotion program on quality of life and reduction of risk factors of coronary heart disease patients = ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองต่อคุณภาพชีวิตและการลดปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / Aem-orn Saengsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 796. The effects of a supportive-educative nursing system on maternal caregiving behaviors and severity of asthma in young asthmatic children = ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมมารดาในการดูแล และภาวะความรุนแรงของโรคหืดในเด็กเล็ก / Thida Kaewlao
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 797. The effects of a supportive-educative nursing system on self-care agency and pregnancy outcomes of pregnant women with premature labor pain = ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความสามารถในการดูแลตนเองและผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ในหญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด / Kanok-Orn Wongtongchareon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 798. The effects of beam hardening on bone densitometry measurement = ผลของลำรังสีที่ถูกกรองให้พลังงานสูงขึ้นที่มีต่อการวัดค่าความหนาแน่นของกระดูก / Sunan Somnak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 799. The effects of childbirth training program for pregnant women and supporters on pain level, pain coping behaviors, laboring period, and childbirth experience = ผลของโปรมแกรมการเตรียมการคลอดสำหรับสตรีตั้งครรภ์และผู้สนับสนุนการคลอดต่อระดับความปวดพฤติกรรมการเผชิญความปวดระยะเวลาการคลอด และประสบการณ์การคลอด / Jatuporn Tuntanokij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 800. The effects of computer-assisted instruction in supportive-educative nursing system on self care practices in school-age children with nephrotic syndrome = ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในเด็กวัยเรียนโรคไตกลุ่มอาการเนฟโฟรติก / Temduang Choyhirun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 801. The effects of expressed breast milk on pain responses to heel stick in full-term neonates = ผลของการให้น้ำนมมารดาต่อการตอบสนองความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดส้นเท้าในทารกแรกเกิดคลอดครบกำหนด / Nuttaya Angkhaprasertku
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 802. The effects of group counseling based on ohlsen on self-esteem in abused girls = ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวของโอลเซนต่อการเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเด็กหญิงที่ถูกทารุณกรรม / Nitaya Sintu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 803. The effects of group counseling on loneliness in the elderly = ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อความว้าเหว่ของผู้สูงอายุ / Kingkaew Sangsawang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 804. The effects of group support and prompting on satisf action, duration and behavior of breastfeeding in teenage mothers = ผลของการใช้กลุ่มสนับสนุนและกระตุ้นเตือน ต่อความพึงพอใจ ระยะเวลา และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่น / Nittaya sooksaen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 805. The effects of group therapy based on psychodrama theory and therapeutic factors on emotional intelligence in male juvenile offenders at Sirindhorn Juvenile Vocational Training Center for Boys = ผลของกลุ่มบำบัดผลของกลุ่มบำบัดตามทฤษฏีละครจิตบำบัดและปัจจัยบำบัด ต่อความฉลาดทางอารมภ์ในเยาวชนชายกระทำผิดที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร / Suda Rongmuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 806. The effects of music on pain and physiological responses in school-aged children during post open-heart surgery = ผลของดนตรีต่อความเจ็บปวดและการตอบสนองทางสรีรวิทยาในเด็กวัยเรียนภายหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด / Nantaporn Settakonnukoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 807. The effects of music on pain relief in gynecologic patients undergoing uterine curettage = ผลของดนตรีต่อการลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยทางนรีเวชกรรมที่ได้รับการขูดมดลูก / Montarop Srakaethong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 808. The effects of mutual goal setting between first time mothers and a nurse on maternal behavior and infant's health status = ผลของการตั้งเป้าหมายระหว่างมารดาที่มีบุตรคนแรก และพยาบาลต่อพฤติกรรมการดูแลทารกและภาวะสุขภาพทารกวัย 6 เดือน / Punnee Jongsupangkarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 809. The effects of nursing support during labor on labor pain coping behaviors and the perception of childbirth experience of first-time mothers = ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนประคับประคองในระยะคลอดต่อพฤติกรรม การเผชิญความเจ็บปวดและการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การคลอดของมารดาครรภ์ แรก / Wiparat Sodsong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 810. The effects of pediatric triage training course on nurses' triage knowledge, performance accuracy and waiting time of pediatric patients in emergency department = ผลของการฝึกอบรมการจำแนกประเภทผู้ป่วยเด็กตามความรีบด่วน ต่อความรู้ ความแม่นยำของพยาบาลและระยะเวลาการรอตรวจของผู้ป่วยเด็ก ในหน่วยฉุกเฉิน / Chayanuj Chaiyaratana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 811. The effects of positioning on oxygen saturation and pain response in infants after abdominal surgery = ผลของการจัดท่านอน ต่อความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง และความเจ็บปวดในทารกหลังผ่าตัดช่องท้อง / Sudaporn Payakkaraung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 812. The effects of preadmission teaching program on postoperative recovery, knowledge and satisfaction in total knee arthroplasty patients = ผลของโปรดแกรมการสอนผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมต่อการฟื้นสภาพหลังการผ่าตัด ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวและความพึงพอใจ / Naruemon Anganan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 813. The effects of preparatory information on patients' pain and distress during extracorporeal shock wave lithotripsy = ผลของการให้ข้อมูลต่อความปวดและความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยขณะได้รับการสลายนิ่ว / Intira Pakanta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 814. The Effects of probiotic herbal solution on forcine peripheral blood lymphocyte subsets and monocytes = ผลของน้ำสมุนไพรและโปรไบโอติกกับการตอบสนองของ lymphocyte subsets และ monocyte ในเลือดสุกร / Nuttha Sirijaroenchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 815. The effects of relaxation training on pre and postoperative anxiety of patients undergoing a total abdominal hysterectomy = ผลการฝึกการผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลก่อนและหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูก / Benjamaporn Poolsawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 816. The effects of self-care agency developing program an self-care behaviors in school-age children with leukemia = ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว / Anchalee Somsopon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 817. The effects of sexual health education progam on knowledge, attitudes, and sexual health care care behaviors of caregivers for mentally retarded girls = ผลของโปรแกรมการสอนเรื่องเพศศึกษาต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการดูแลเรื่องเพศในผู้ดูแลเด็กปัญญาอ่อน / Nillachorn Yenyazun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 818. The effects of shoy-rich diet on lipid profile, lipid peroxidation and renal function in patients with systemic lups Eerythematosus (SLE) = ผลของการกินอาหารที่มีถั่วเหลืองมากต่อระดับไขมันและไลปิดเปอร์อ็อกซิเดชั่น และการทำงานของไตในผู้ป่วยเอส แอล อี / Duangnapa Danboonchant
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 819. The effects of soy-rich diet on lipid profile, lipid peroxidation and menopausal symptoms in climacteric women = ผลของการกินอาหารที่มีปริมาณของถั่วเหลืองมากต่อระดับไขมันและไลปิดเปอร์อ็อกซิเดชั่นในเลือดและอาการจากภาวะหมดระดูของหญิงวัยทอง / Kittana Chanda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 820. The effects of structured information on perceived self-efficacy, outcome expectation of health behaviors and outcome of pregnancy in pregnant women with premature labor pain = ผลการให้ข้อมูลอย่างมแบบแผนต่อ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนความคาดหวังผลลัพธ์ในการปฎิบัติตนด้านสุขภาพและผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด / Supiya Wirifai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 821. The effects of supportive-educative nursing system in controlling body weight of patients with breast cancer receiving adjuvant chemotherapy = ผลการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ในการควบคุมน้ำหนักตัวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาเสริมด้วยเคมีบำบัด / Panitnat Chamnansua
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 822. The effects of supportive-educative nursing system on anxiety, dependent-care agency of the mothers and growth of the premature infants = ผลการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความวิตกกังวล ความสามารถของมารดาในการดูแลทารกและการเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนด / Nareeluk Suwannobol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 823. The effects of supportive-educative nursing system on capability of breastfeeding, nipple pain, frequency and duration of breastfeeding = ผลการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความสามารถในการให้นมมารดา อาการเจ็บหัวนม ความถี่และระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา / Ratchaneekorn Santitham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 824. The effects of supportive-educative nursing system on mothers' dependent-care agency, growth, development and temperament of premature infants = ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความสามารถของมารดาในการดูแลทารกการเจริญเติบโตพัฒนาการและพื้นฐานทางอารมณ์ของทารกเกิดก่อนกำหนด / Pol.Capt. Naowanit Poungjuntaradej
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 825. The effects of swaddling and pacifier on pain responses to heel stick in premature infants = ผลของการห่อตัวและการใช้จุกนมหลอกต่อการตอบสนองต่อความเจ็บปวดการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าในทารกคลอดก่อนกำหนด / Pol.Capt.Ruttikorn Srithong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 826. The effects of swaddling on pain response related to heelstick in premature infants = ผลของการห่อตัวต่อการตอบสนองต่อความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าในทารกคลอดก่อนกำหนด / Euangdoi Tantapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 827. The effects of systematic instructional program on breastfeeding self-efficacy, nipple pain, nipple skin changes and incision pain of cesarean mothers = ผลของโปรแกรมการให้คำแนะนำอย่างมีแบบแผนต่อสมรรถนะแห่งตนในการให้นมบุตร, อาการเจ็บหัวนม, การเปลี่ยนแปลงของหัวนม และความเจ็บปวดแผลผ่าตัด ในมารดาหลังผ่าตัดคลอด / Benjamas Thussanasupap
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 828. The effects of the ICU transferred-preparation program for opened-heart sugery patients on transfer anxiety = ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมใน ในการย้ายออกจากไอซียูในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดต่อความวิตกกังวลจากการย้าย / Wattakorn Rak-Issara
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 829. The effects of the nurses' weaning competency - promoting program on nurses' performance and satisfaction in weaning patients from mechanical ventilators = ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของพยาบาลในการหย่าเครื่องช่วยหายใจต่อการปฏิบัติและความพึงพอใจของพยาบาลในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ / Sountaree Jianvitayakij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 830. The effects of the paternal role promotion program on paternal-infant attachment and paternal role adaptation for first-time fathers = ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทบิดาต่อความผูกพันระหว่างบิดาและทารก และการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของบิดาที่มีบุตรคนแรก / Pawana Fromneramit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 831. The effects of the squatting position on the second stage of labor in term primigravida = ผลของท่านั่งยองของการคลอดต่อระยะที่ 2 ในหญิงตั้งครรภ์แรก ครบกำหนด / Pornwipa Muangprakaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 832. The efficacy of Glycerine Payayor in prevention and relief of oral mucositis among patients with cancer receiving chemotherapy = ประสิทธิผลของกลีเซอรีนพญายอในการป้องกันและบรรเทาอาการเยื่อยุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด / Phichanee Sanmanowong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 833. The evaluation of feasibility in using high calcium fish powder fortified in local diets of pregnant women in Ubon Ratchathani province = การประเมินความเป็นไปได้ของการเสริมปลาผงแคลเซียมสูงในอาหารท้องถิ่นหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดอุบลราชธานี / Sirirat Lorkerdphol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 834. The extraction and application of dietary fiber from by-product of fresh ground turmeric (Curcuma longa Linn.) = การสกัดเส้นใยอาหารจากกากขมิ้นชันและการนำไปใช้ประโยชน์ / Sansanee Lertphatcharanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 835. The health belief and safety behaviors of parents with 3-6 year old children in Rajathevi district, Bangkok = ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลความปลอดภัยแก่บุตรวัย 3-6 ปีของบิดามารดาเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร / Jirawan Klommek
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 836. The health beliefs and botttle feeding behaviors of mothers with children 12-36 months old = ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมขวดของมารดาที่มีบุตรอายุ 12-36 เดือน / Pissamai Wattanasit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 837. The incidence and factors related to acute confusional states in hospitalized elderly patients = อุบัติการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุภายหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / Busara Oearsakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 838. The incidence of acute confusional states and associated factors in postoperative elderly patients = อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัด / Piyatida Boonphadh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 839. The Influence of maternal caregiving behaviors and basic conditioning factors on severity of asthma in children aged 1-5 years = อิทธิพลของพฤติกรรมการดูแลบุตรของมารดาและปัจจัยพื้นฐานต่อภาวะความรุนแรงของโรคหอบหืดในเด็กอายุ 1-5 ปี / Warunee Ratanawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 840. The influence of maternal factors, infant behavior, social support on maternal role performance of postpartum mothers = อิทธิพลของปัจจัยด้านมารดา, พฤติกรรมทารก, การสนับสนุนทางสังคม กับการแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาในระยะหลังคลอด / Rattiya Hankla
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 841. The influence of selected factors self-esteem and social support on maternal grief after pregnancy loss = อิทธิพลของปัจจัยคัดสรรความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความเศร้าโศกจากการสูญเสียทารกในครรภ์ของมารดา / Chitraladda Wongwiggan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 842. The influence of soybean compared with soybean-egg diets on protein-calorie status and protein metabolism in healthy men = อิทธิพลของอาหารถั่วเหลืองเปรียบเทียบกับอาหารถั่วเหลืองและไข่ต่อภาวะโภชนาการด้านโปรตีนและพลังงานและเมตาบอลิซึมของโปรตีนในผู้ชายปกติ / Preeya Leelahagul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 843. The interaction between beta thalassemia hemoglobin E red blood cells and endothelial cell in vitro = การศึกษาความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างเม็ดเลือดแดงผู้ป่วย Beta thalassemia hemoglobin E และ endothelial cell / Mantana Pribwai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 844. The Measurement of hole angulation for collimator used in SPECT = การศึกษาโครงสร้างของคอลลิเมเตอร์ที่ใช้กับเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาชนิดหัววัดหมุนรอบตัว / Chatchai Navikhacheevin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 845. The measurements of absorbed dose and effective dose by free-in-air method in multi-detector x-ray computed tomography = การวัดปริมาณรังสีดูดกลืนและปริมาณรังสียังผลด้วยวิธีการวัดรังสีในอากาศจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดหลายหัววัด / Samrit Kittipayak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 846. The modification of MAC-ELISA and haemadsorption tests for the detection of specific IgM antibody to JEV / Surapol Sriboonthrong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 847. The nutrient composition of ready-to-cook foods : stir-fried vegetables = คุณค่าทางโภชนาการของอาหารถาดพร้อมปรุงประเภทผัดผัก / Katharine Polpongse
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 848. The nutrient composition of retail chicken and the effect of cooking on fat and vitamin content = องค์ประกอบของสารอาหารและผลของการประกอบอาหารต่อปริมาณไขมันและวิตามินที่มีในส่วนต่าง ๆ ของไก่ / Nampetch Engprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 849. The occurrence and formation of volatile N-nitroso compounds in broiled and roasted Thai food = การเกิดสารประกอบเอน-ไนโตรโซ ชนิดระเหยได้ในอาหารไทยประเภทปิ้งหรือย่าง / Srisuda Leelachaikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 850. The perception of administrators concerning role expectation and role performance of nurses with a master's degree in nursing in hospitals under the Jurisdiction of the Ministry of Public Health = บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้บริหารในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข / Oranit Suwintharakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 851. The perception of administrators concerning role expectation and role performance of nurses with a master's degree in nursing in university hospitals = บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้บริหารในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย / Araya Jeranukul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 852. The performances of 0.028 cc ionization chamber and radiographic film for dosimetry in stereotactic radiosurgery = สมรรถนะของหัววัดไอออนไนเซซั่นขนาด 0.028 ลูกบาศก์เซนติเมตรและฟิล์มบันทึกภาพรังสีสำหรับการวัดปริมาณรังสีในเทคนิคสเตอริโอแทคติคราดิโอเซอร์เจอรี่ / Porntip Thamwinitchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 853. The Physiological and sleep-wake behavioral responses of premature infants to the neonatal intensive care unit environment = การตอบสนองทางด้านสรีรวิทยาและพฤติกรรมการหลับตื่นของทารกคลอดก่อนกำหนดต่อสิ่งแวดล้อมในหออภิบาลทารกแรกเกิด / Supreeda Kurdrit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 854. The preliminary study of auditory disturbances in Thai aphasic patients = ความบกพร่องด้านการฟังและความเข้าใจภาษาของผู้ป่วยอะเฟเซีย / Suchai Tummahagin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 855. The quantitation of platelet-associated IGG (PAIgG), platelet-associated IgM (PAIgM), platelet-bindable IgG (PBIgG) and platelet-bindable IgM (PBIgM) by enzyme linked antiglobulin consumption test (ELACT) = การตรวจวัดปริมาณ PAIgG, PAIgM, PBIgG และ PBIgM โดยวิธี Enzyme Linked Antiglobulin Consumption Test (ELACT) / Yuttana Mundee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 856. The referral system of parturients and neonates in community hospitals in Ubon Ratchathani province = ระบบการส่งต่อผู้คลอดและทารกแรกเกิดจากโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี / Laor Jansuta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 857. The relationship among caregiving burden, coping resources and quality of life of dependent older adults' caregivers = ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะในการดูแลแหล่งเผชิญความเครียดและคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา / Boonrod Donprapeng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 858. The relationship among selected factors, social support, uncertainty, and coping strategies of pregnant women waiting for elective cesarean section = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรแรงสนับสนุนทางสังคมความรู้สึกไม่แน่นอนและวิธีการเผชิญปัญหาของหญิงตั้งครรภ์ที่รอผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง / Kanjana Naromrum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 859. The relationship between exposure to sexually explicit content via the internet, and the sexual knowledge and behavior of adolescents in Bangkok = ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาทางเพศกับความรู้และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร / Sukandha Petchum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 860. The relationship between personal factors, daily hassles, social support, and maternal role adaptation in first time pregnant women = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลสิ่งรบกวนในชีวิตประจำวันการสนับสนุนทางสังคมและการปรับบทบาทการเป็นมารดาในหญิงครรภ์แรก / Siriporn Chudjuajeen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 861. The relationship between selected factors and expectant father's grief response to perinatal loss = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความเศร้าโศกของสามีที่ภรรยาสูญเสียทารกในครรภ์ / Sirinporn Sukarawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 862. The relationship between selected factors, anxiety and prenatal attachment in women who have previously experienced perinatal loss = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ความวิตกกังวล กับความผูกพันระหว่างมารดาและทารกในครรภ์ของสตรีที่เคยสูญเสียบุตร / Napaporn Kala
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 863. The relationship between selected factors, self-esteem and maternal-fetal attachment of pregnant women = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกในครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ / Nopparat Kaewboonruang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 864. The relationship between stigma perception, hope, and self-care agency in HIV/AIDS patients = ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ที่เป็นตราบาป ความหวังและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ / Surang Tantiwinyupong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 865. The relationship between stimuli frame and structure provider with uncertainty in illness in structure provider with uncertainty in illness in patients with hemodialysis = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสิ่งกระตุ้นแหล่งประโยชน์กับความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / Wattana Langnak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 866. The relationship between the characteristics of information and uncertainty in illness in post-operative colorectal cancer patients during hospitalization = ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะข้อมูลที่ผู้ป่วยได้รับและความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ได้รับการผ่าตัดขณะอยู่โรงพยาบาล / Aporacha Lumdubwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 867. The relationship between the exposure to sexually explicit Japanese comic books and sexual relations among co-ed secondary school students in the Bangkok Metropolis = ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีเนื้อหาทางเพศกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสหศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร / Kunnikar Ketkeaw
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 868. The relationship of illness representations and beliefs about medications to adherence to oral hypoglycemic medications in persons with type 2 diabetes = ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อความเจ็บป่วยและความเชื่อเกี่ยวกับยากับความสม่ำเสมอในการรับประทานยาลดระดับน้ำตาลของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 / Napaporn Rujisatian
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 869. The relationships among life events, social support, and self-esteem of adolescents in a Charity Boarding School = ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตแรงสนับสนุนทางสังคมและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งหนึ่ง / Jaroonrat Rodniam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 870. The relationships among selected factors, caregiving burden and family well-being in mothers of children with autistic disorders = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรภาระการดูแลและความผาสุกในครอบครัวของมารดาที่มีบุตรออทิสติก / Chayamon Boonluk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 871. The relationships among selected factors, postpartum support, infant temperament, and postpartum anxiety and depression = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล, แรงสนับสนุนในระยะหลังคลอด, ลักษณะพื้นฐานทางอารมณ์ของบุตรกับอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าในระยะหลังคลอด / Atcharee Thongsawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 872. The relationships among social support, therapeutic alliance, experience of medication side-effects, illness representation, intention to change adherence behavior, and self-reported adherence behavior in schizophrenic patients at the follow-up visit = ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทาง สังคม ความผูกพันระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางสุขภาพ ประสบการณ์การเกิดผลข้างเคียงจากยา มุมมองของผู้ป่วยที่มีต่อโรคความตั้งใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องและการรายงานพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องในผู้ป่วยจิตเภทที่มา ตามนัด / Malatee Rungruangsiripan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 873. The relationships between personal factors, self-esteem, social support and stress during antepartum hospitalization in high-risk pregnant women = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และความเครียดในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงซึ่งเข้าพักรับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนกำหนดคลอด / Thitima Lueprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 874. The relationships between resilience factors, perceived life adversities, personal characteristics, and substance use behavior of slum adolescents lingering in a public playground = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความยืดหยุ่นทนทานการรับรู้มรสุมชีวิตลักษณะส่วนบุคคลบางประการพฤติกรรมการเสพสารเสพติดของวัยรุ่นสลัมที่เตร็ดเตร่ในสนามเด็กเล่น / Bussarin Lhimsoonthon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 875. The relationships between staff nurses' job satisfaction with head nurses' leadership behavior and job empowerment at Ramathibodi hospital = ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการกับพฤติกรรมความเป็นผู้นำและการเสริมสร้างพลังอำนาจของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี / Rungjit Termsirikulchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 876. The study of blood clotting factors in Thai oral contraceptive users and, quantitative and morphological assessment of platelet aggregation / Rachanee Ravivongse
    Full Text (Mahidol member only)

 877. The study of composition of gallbladder bile in patients with gallstone diseases = การศึกษาส่วนประกอบของน้ำดีในถุงน้ำดีของผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี / Wanida Pongstaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 878. The study of dose at the junction field in head and neck cancer treatment = การศึกษาปริมาณรังสีที่บริเวณรอยต่อของลำรังสีในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ / Nuntawat Ou-Dee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 879. The study of head-scatter factors in open and wedge fields for 6 and 10 MV photon beams from linear accelerators = การศึกษาผลกระทบของ head-scatter factors ของพื้นที่ลำรังสีเปิดและพื้นที่ลำรังสีที่ใช้ร่วมกับ wedge filter สำหรับลำรังสีเอกซ์ 6 และ 10 เมกะโวลท์ / Nuanpen Damrongkijudom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 880. The study of Kodak X-Omat V film for dosimetry utilization in A 6 MV photon beam = การศึกษาการใช้ฟิล์มโกดัก X-Omat V ในทางการวัดปริมาณรังสีสำหรับโฟตอนพลังงาน 6 เมกะโวล์ท / Bencharat Chaorungrit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 881. The study of nasalance scores in Thai cleft palate patients aged 8 to 15 years = การศึกษาเสียงก้องในโพรงจมูกในผู้ป่วยเพดานโหว่ไทยอายุ 5 ถึง 15 ปี / Parichat Pimanthep
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 882. The study of seven rule-based algorithms for the interpretation of HIV genotypic resitance data in Thailand = การศึกษาความสัมพันธ์ของการทำนายผลการดื้อยาต้านไวรัสของเชื้อเอชไอวี ที่ระบาดในประเทศไทย /cVongsakorn Poonpiriya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 883. The survey of speech defects among prathom 4 students in Mitsampan school group / Dussadee Sindermsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 884. The testing of diagnostic ultrasound performance in tissue equivalent material and registration error in B-SCAN / Surat Pongnoparat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 885. The use of lipid associated sialic acid (LASA) in detection of laryngeal cancers = การใช้เทคนิคการวัดไซอะลิคแอซิดในสารประกอบไขมันสำหรับการตรวจมะเร็งกล่องเสียง / Orathai Channumsin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 886. Thiamin and riboflavin status in Thai recruits = ระดับวิตามินบีหนึ่งและบีสองในทหารประจำการสามเหล่าทัพ / Sujing Wongdacharkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 887. Total dust concentration and factors associated with respiratory symptoms among home-based cloth workers = ความเข้มข้นของฝุ่นและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการทางระบบหายใจในกลุ่มผู้รับงานผ้าไปทำที่บ้าน / Thitiporn Songkroh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 888. Total skin electron irradiation dosimetry using high dose rate mode with a linear accelerator at Ramathibodi Hospital = การตรวจวัดข้อมูลทางรังสีสำหรับเทคนิคการฉายทั่วผิวหนังด้วยลำรังสีอิเล็กตรอนโดยใช้โหมดอัตราปริมาณรังสีต่อเวลาสูงของเครื่องเร่งอนุภาคโรงพยาบาลรามาธิบดี / Supaporn Srisuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 889. Training program analysis and management of babysitters and eldercare workers in Private Training Centers in Bangkok Metropolis = การวิเคราะห์หลักสูตรและการบริหารจัดการ การจัดอบรมผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุของโรงเรียนและสถานฝึกอบรมเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Peeraporn Kampimoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 890. Two red cell population detection by fluorescent microsphere method = การตรวจภาวะเม็ดเลือดแดงสองกลุ่มโดยวิธี Fluorescent microsphere / Warasook Iamsilp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 891. Ultramicro method for glucose determination / Busara Manmontri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 892. Up-date on value of the anion gap in clinical diagnosis and laboratory evaluation = การประเมินประโยชน์ของแอนติออนแกปทางการแพทย์และทางห้องปฏิบัติการคลินิกให้ทันสมัย / Somlak Vanavanan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 893. Uric acid status in Thai adults = ระดับกรดยูริคในเลือดและปัสสาวะของคนไทย / Sutira Soipet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 894. Urinary estrogen determination in pregnancy and colorimetric determination of serum magnesium / Worawidh Wajjwalku
    Full Text (Mahidol member only)

 895. Use of complementary and alternative medicine among migraine patients in prasat neurological institute = การใช้การรักษาแบบผสมผสานและการแพทย์ทางเลือกของผู้ป่วยไมเกรนในสถาบันประสาทวิทยา / Parichad Chaithum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 896. Use of semiconductor-based oligonucleotide microarrays for identification and monitoring of H5N1 avian influenza a virus mutation = การตรวจติดตามและบ่งชี้การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช5เอ็น1โดยเทคนิคของเซมิคอนดักเตอร์เบสโอลิโกนิวคลีโอไทด์ไมโครอะเรย์ / Supaporn Kaewpongsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 897. Validity and reliability assessment of the physical activity questionnaire in school girls aged 7-9 years = การประเมินความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามกิจกรรมทางกาย / Kanyarat Cutchawaree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 898. Validity of dose distribution of electron beam therapy of ADAC pinnacle3 treatment planning system version 7.6C = การตรวจสอบความถูกต้องในการคำนวณปริมาณรังสีอิเลกตรอนของเครื่องวางแผนการรักษา ADAC pinnacle3 เวอร์ชั่น 7.6C / Saengduean songsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 899. Vitamin A, Iron, Zinc, iodine deficiencies, and their coexistence among rural Northeast school children, Thailand = ภาวะการขาดวิตามินเอ ธาตุเหล็ก สังกะสี และไอโอดีน ของเด็กวัยเรียนในเขตชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / Supaporn Pengnonyang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 900. Vitamin B12 in fermented plant prodcts, and effect of cooking process = วิตามินบี 12 ในอาหารหมักจากพืช และผลของขบวนการประกอบอาหาร / Sutarnthip Rugsagunpiwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 901. Volume determination of myocardial infarct by spect using Tc-99m pyrophosphate = การหาปริมาตรของกล้ามเนื้อหัวใจตายโดยการใช้เทคนีเซียม 99 เอ็มไพโรฟอสเฟสด้วยเครื่องถ่ายภาพแกมมาชนิดหัวรับรังสีหมุนได้รอบตัว / Santi Sontrapornpol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 902. Weight reduction by very low calorie diet and the use of diet package control = ผลการลดน้ำหนักของอาหารพลังงานต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ร่วมกับอาหารซองลดน้ำหนัก / Rungthiwa Kantawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 903. Zinc and copper status in thalassemic children = ภาวะโภชนาการของสังกะสีและทองแดงในเด็กธาลัสซีเมีย / Budsaya Visuthi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 904. Zinc, copper and related enzyme levels in blood of Thai adults up to 60 years old = ระดับสังกะสี ทองแดง และเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องในเลือดของคนไทยผู้ใหญ่ถึงอายุ 60 ปี / Panida Kittiwarawut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 905. เปรียบเทียบแบบแผนชีวิตระหว่างผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีความดันโลหิตปกติ = The comparative study of lifestyle between hypertensive and normotensive subjects / วาสนา ปุรณมณีวิวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 906. เปรียบเทียบการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบเนื่องจากการให้สารน้ำโดยใช้เข็มและตำแหน่งที่แทงเข็มต่างกัน = A comparison of postinfusion phlebitis associated with different types of cannulas, and infusion sites / สุจีรา จียาศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 907. เปรียบเทียบการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบเนื่องจากวิธีการฉีดยา เพนนิซีลิน จี โซเดียม ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน = A comparison of infusion thrombophlebitis associated with two methods of penicillin G. sodium administration / ศิวาพร ทองสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 908. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของระดับบิลิรูบินในทารกแรกเกิดที่ตัวเหลืองซึ่งได้รับการรักษาโดยวิธีการที่ต่างกันของการส่องไฟและให้น้ำ = Comparison of bilirubin levels in icteric newborn infants on different regimen of phototherapy and water intake / สงวนศรี มยุเรศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 909. เปรียบเทียบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียจากเลือดในขวดเพาะเชื้อเมื่อเปลี่ยนเข็มกับไม่เปลี่ยนเข็มก่อนบรรจุเลือดในขวดเพาะเชื้อ = Comparative study of bacteria contamination in blood culture using changed and unchanged needles prioring to blood collecting in container / สุรีพร ทองธีรภาพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 910. เปรียบเทียบการประเมินอายุครรภ์โดยใช้ประวัติรอบระดูครั้งสุดท้ายการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงและการใช้สายวัดระดับยอดมดลูกในหญิงตั้งครรภ์ปกติ อายุครรภ์ 20-28 สัปดาห์ที่มารับการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลรามาธิบดี = Comparative study of the estimation of gestational age by last menstrual period, ultrasound, and symphysial-fundal height measurement between 20-28 weeks of gestation at Ramathibodi Hospital / อุสาห์ ศุภรพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 911. เปรียบเทียบความต้องการการเรียนรู้ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีรักษาและที่ได้รับรังสีรักษาระหว่างผู้ป่วยและพยาบาล = A comparison of learning need of breast cancer patients receiving chemotherapy and radiotherapy between pafient and nurse / เพ็ญจันทร์ นิลวัชรารัง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 912. เปรียบเทียบความรู้และการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยสไลด์ประกอบเสียงกับกลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติ = A comparison of the Knowledge and the Adaptation of the Patients with carcinoma of Cervix Treated by Radiation Between the Slide-Tape Programme and the Conventional Instructiion Groups / จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 913. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการส่งเสริมการดูแลตนเอง 2 วิธีต่อคุณภาพชีวิตและภาวะอารมณ์ทุกข์โศกในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ไ ด้รับรังสีรักษา = Comparative study the effectiveness of two methods in promotion of self-care on the quality of life and vulnerability in cervical cancer patients receiving radiotherapy / โดย สุนิสา วัฒนกิตติศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 914. เปรียบเทียบผลการให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการดูแลตนเองในผู้ป่วยโคลอสโตมีย์โดยใช้สไลด์ประกอบเสียงกับภาพพลิก = A comparison of the effect of health education by sound-slide and flip charts on colostomate patients self care / พรพิมล อุปถัมภ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 915. เปรียบเทียบผลการตั้งครรภ์ระหว่างมารดาวัยรุ่นกับมารดาอายุ 20-30 ปี ในโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พ.ศ.2537-2539 = Comparative outcome between adolescent pregnancy and pregnancy in age 20-30 at Phra Pok Klao Hospital Chantaburi : 1994-1996 / อรัญญา พวงผกา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 916. เปรียบเทียบผลการลดความเจ็บปวดแผลฝีเย็บภายหลังคลอดระหว่างวิธีประคบด้วยความเย็นและประคบด้วยความร้อน = A comparison the effect of cold and hot compress for relief of postpartum perineal pain / สุจินตนา พันธ์กล้า
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 917. เปรียบเทียบผลของการรักษาทารกโรคท้องร่วงระหว่างการให้น้ำแป้งข้าวจ้าวใส่เกลือและน้ำกลูโคสอีเล็คโตรลัยท์ทางปาก = Comparison of rice flour with salt solution versus glucose electrolyte solution in oral therapy of infants diarrhoea / พรทิพย์ เกรียงเจริญศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 918. เปรียบเทียบผลของการอาบน้ำครั้งแรกในช่วงเวลาที่ต่างกันต่อการปรับตัวทางสรีรวิทยาของการควบคุมอุณหภูมิภายในทารกแรกเกิด = Comparison of effects of first of bath at different times on physiology of thermoregulation of newborns / เกศสุดา วงศ์สารภี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 919. เปรียบเทียบมโนทัศน์ของความตายในเด็กอายุ 7-11 ปีที่มีสุขภาพปกติและผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง = Comparison of the concept of death among healthy and chronically ill children from seven to eleven / อุทัยวรรณ พุทธรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 920. เปรียบเทียบอัตราการคงใช้ห่วงอนามัยในระยะรณรงค์และระยะปกติ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2529 = Comparative study of the IUD continuation rate between the campaign period and non-campaign period, Udornthani province, 1986 / ปรีดา โนวฤทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 921. แนวโน้มของความสูง น้ำหนักของมารดาและน้ำหนักแรกเกิดของทารกในมารดาครรภ์แรกครรภ์เดี่ยวในโรงพยาบาลรามาธิบดี : พ.ศ. 2520-2530 = The trends of maternal height, weight and birth-weight of singleton primigravida in Ramathibobi Hospital : 1977-1987 / บุญสนอง ภิญโญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 922. แนวทางปฎิบัติการพยาบาลที่บ้านสำหรับผู้ปวดเข่า = Nursing practice guideline of home care for persons with snee pain / วรรณวส อินทร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 923. แนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดแผลกดทับที่บ้าน = Nursing practice guideline to prevent pressure ulcer at home / สุจินต์ จุลจาจันทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 924. แนวปฎิบัติการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมการปรับภาพลักษณ์ในสตรีผ่าตัดมะเร็งเต้านม = Clinical nursing practice guideline for promoting body image adaptation in mastectomy women / จันทรา เรืองศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 925. แนวปฎิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันเสมหะเหนียวในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ใช้เครื่องหายใจ = Clinical nursing practice guideline for prevent tenacious sputum in preterm neonates with mechanical ventilation / นภาพร รัตน์นสิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 926. แนวปฎิบัติการพยาบาลเพื่อพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองด้านอาหารและการออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่มีไขมันในเลือดสุง = Clinical nursing practice guideline forself - care ability development of dietary intake and exercise in hyperlipdemai elderly persons / อิสราภรณ์ รัตนโภคภัณฑ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 927. แนวปฎิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยทารกแรกเกิด = Clinical nursing practice guideline for weaning from mechanical ventilation in newborn patients / พ.ต.ต.(หญิง)ทัศวารินทร์ โรจนภัทรากุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 928. แนวปฎิบัติทางการพยาบาลในการสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนในวัยรุ่นหญิง = Clinical nursing practice guideline for promoting osteoporosis preventive behaviors in young women / พัชรี รัตนาพรพิทักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 929. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดแบบไม่ใช้ยาในทารกแรกเกิดครบกำหนดที่ได้รับการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้า = Clinical nursing practice guidelines of nonpharmacological methods to reduce pain from heelstick in full-term infants / นันทิยา ปรีชาเสถียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 930. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะอ้วนในเด็กวัยก่อนเรียน = Nursing practice guidelines for obesity prevention in preschool children / สุมนา ศรีนุกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 931. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดการคั่งค้างของเสมหะในผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคหลอดลมโป่งพอง = Clinical nursing practice guideline to decrease retained secretions in adolescents with bronchiectasis / เรือเอกหญิงจิตสิริ รุ่นใหม่
    Abstract

 932. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสุขสบายแบบองค์รวมในเด็กป่วยวิกฤตใช้เครื่องช่วยหายใจ = Clinical nursing practice guidelines to promote holistic comfort care in critically ill children on a mechanical ventilator / ศรีวรรณา ทาสันเทียะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 933. แนวปฏิบัติการพยาบาลการป้องกันการติดเชื้อสายสวนคาหลอดเลือดดำของกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช = Clinical nursing practice guidelines for the prevention of catheter-related infections in hemodialysis patients at Bhumibol Adulyadej Hospital / นาวาอากาศตรีหญิงรัตตินันท์ สิงห์ประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 934. แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดก่อนกำหนดโดยใช้พลาสติกห่อหุ้มภายใต้เครื่องให้ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสี = Clinical nursing practice guideline for hypothermia prevention in preterm infants by using plastic wrap under radiant warmer / กันตินันท์ สอดสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 935. แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ที่เริ่มมีความดันโลหิตสูงในชุมชน = Nursing practice guideliness for persons with prehypertension in the community / ริรร์ พิมมานุรักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 936. แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลช่องปากเพื่อบรรเทาภาวะน้ำลายแห้งในผู้ป่วยที่รับรังสีรักษา = Clinical nursing practice guideline for oral care of patients with radiation induced xerostomia / นิรมล พจน์ด้วง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 937. แบบแผนการเกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียนปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด = Patterns of nausea and vomiting, associated factors, and self-care among breast cancer patients receiving chemotherapy / ประทุม สร้อยวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 938. แบบแผนการเผชิญปัญหากับการรับรู้ถึงความผาสุกในครอบครัวของมารดาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมป์โฟบลาส = Coping pattern and perception of family well-being in mother of children with acute lymphoblastic leukemia / บุหงา ภูชะคราม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 939. แบบทดสอบการแปรเสียงพยัญชนะไทย = Thai articulation test / ดาราณี ธนรัตน์สุทธิกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 940. แบบภาพรามา SD-III ทดสอบการฟังแยกเสียงพูดระดับคำของเด็ก = Rama SD-III words picture speech discrimination test for children / พัชรวรรณ วิเศษสุมน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 941. แรงสนับสนุนทางสังคม ความพร่องในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ = Social support, self-care deficit and quality of life in HIV infected persons / เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 942. แรงสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการปรับตัวในผู้ป่วยภายหลังการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย = Social support, uncertainty in illness and adaptation in post myocardial infarction patients / จันทร์ทิพย์ วงศ์วิวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 943. แรงสนับสนุนทางสังคมการดูแลตนเองและคุณภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Social support, self-care practice, and quality of life in patient with chronic obstructive pulmonary disease / นิรามัย ใช้เทียมวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 944. แรงสนับสนุนทางสังคมความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนด้านสุขภาพและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ = Social support, health locus of control and self-care agency in elderly persons / สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 945. แรงสนับสนุนทางสังคมความสามารถในการดูแลตนเองและผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ = Social support, self-care agency and outcome of pregnancy / ศรีสมร ภูมนสกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 946. แรงสนับสนุนทางสังคมความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ = Social support, self-care agency and health status in elderly person / มณฑนา เจริญกุศล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 947. โปรแกรมการให้ความรู้และการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยเพื่อลดปวดในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง = Program of health education and aroma oil massage for pain relief in patients with low back pain / ทิพย์สุดา ลาภภักดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 948. โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มสำหรับผู้สูงอายุ = Exercise program for fall prevention in older persons / พวงเพชร กล่ำสมบุญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 949. โปรแกรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยพาร์กินสัน = Exercise program for persons with parkinson's disease / บุษบา วงศ์ชนะภัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 950. โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ชาวเขาในการลดอัตราเกิดทารกน้ำหนักน้อย = Health promotion program for tribal pregnant women in decrresing rate of low birth weight / สุภาวดี อิศรกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 951. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคของนักเรียนชาย : เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษากับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 2527 = Sexually transmitted diseases and condom usage : comparison between technical students level and high school students / สุมาลี โพธิ์ทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 952. กรณีศึกษา : การรับรู้การป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสในชุมชนที่เลือกสรร = Case study : perception of Leptospirosis prevention in a selected community / สุชารัตน์ ผลโภค
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 953. กรณีศึกษา : นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อระดับน้ำตาลในเลือดและอาการเท้าชาของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน = Case study : effect of foot reflexology on blood sugar and peripheral neuropathy in diabetic patients / พรอุมา โอฬารฤทธินันท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 954. กรณีศึกษา : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคความความดันโลหิตสูงของผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี = Case study : factors related hypertensive patient under age 35 years / กรุณา ตรีผล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 955. กรณีศึกษา : ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมน้ำหนักของวัยรุ่นนตอนต้นที่อ้วน = Case study : problems and barriers of weight control in early adolescents with obesity / ลัดดา เอี่ยมกล้าหาญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 956. กรณีศึกษา : ผลของการนวดกดจุดใบหน้าต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุ = Case study : effects of acupoint facial massage on quality of sleep in older persons / บุญสม หงษ์โต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 957. กรณีศึกษา : ผลของการนวดประคบสมุนไพรต่ออาการปวดและการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม = Case studies : effects of thai herbal ball massage on pain and activity of daily living in person with knee osteoarthritis / สาธิตา ตรีสัตยตระกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 958. กรณีศึกษา : พฤติกรรม ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมความดันโลหิตของผุ้ที่มีความดันโลหิตสูงระดับรุนแรงในชุมชน = Case study : behaviors, problems and barriers of blood pressure control in persons with severe hypertension in a community / สุมณฑา ห่วงทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 959. กรณีศึกษา : พฤติกรรมการไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย = Case study : no helmet use behavior of motorcycle riders among senor high school students / นฤมล ทองประดับ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 960. กรณีศึกษา : พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวันรุ่นตอนปลายที่มีภาวะโภชนาการเกิน = Case study : food consumption behavior in late adolescents with overnutrition / สุนีย์ เตโชเรืองวิวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 961. กรณีศึกษา : รูปแบบการออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนที่เลือกสรรอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Case study : exercise pattern for people in a selected community Amphoe Bang Pa-In, Pranakornsriayutthaya province / เพ็ญประภา หันตรา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 962. กรณีศึกษา ติดตามผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่ออาการคลื่นใส้ อาเจียนและความพึงพอใจในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Case study : foot reflexology on nausea, vomiting and satisfaction in cancer patients undergoing chemotherapy / กาญจณา เหลี่ยมไตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 963. กรณีศึกษาการจัดการผู้ป่วยรายกรณีตามแนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน = A case study of a case management for schizophrenia following a psychiatric home care clinical nursing practice guideline / นพภัสสร วิเศษ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 964. กรณีศึกษาครอบครัว : ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ = Family study : problems and barriers to blood sugar control in persons with uncontrolled diabetes type II / ศรัณย์พร มณีวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 965. กรณีศึกษาครอบครัว : พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 = Family study : self-care behavior of the type 2 diabetes / กุศลิน บุญมี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 966. กระบวนการตัดสินใจดำเนินการตั้งครรภ์ของหญิงที่มีการติดเชื้อเอชไอวี = The process of decision to continue pregnancy in HIV-infected women / กิ่งกาญจน์ คงสาคร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 967. การเปรียบเทียบความรู้ ความคิดเห็นและการปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถี = A comparison of knowledge opinion and practice of breast self-examination between nurses and patients at Rajavithi Hospital / อวยพร สุทธิสนธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 968. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการส่งเสริมการดูแลตนเอง 2 วิธีต่อความพร่องของการดูแลตนเองและอาการข้างเคียงจากรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก = Comparative study the effectiveness of two methods in promotion of self-care on self-care deficit and radiation side-effects among cervical cancer patients / แสงเดือน เทพรักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 969. การเปรียบเทียบผลการตั้งครรภ์ระหว่างมารดาตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยงสูงและมารดาตั้งครรภ์มีภาวะเลี่ยงต่ำในโรงพยาบาลสระบุรี = The comparison of pregnancy outcomes between high-risk and low-risk pregnancy in Saraburi hospital / ปรียดา แจ้งประดิษฐ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 970. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักกับเรียนแบบดั้งเดิม = A comparison of learning achievement and critical thinking abilities of nursing students between problem-based learning and traditional learning / ดวงเนตร ธรรมกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 971. การเปลี่ยนผ่านจากการใช้ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทานเป็นยาฉีดอินซูลินของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 = Transition from use of oral hypoglycemic agents to insulin treatment of persons with type 2 diabetes / ยุพาพรรณ ช้างพลายงาม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 972. การแสวงหาข้อมูลความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนด้านสุขภาพและการควบคุมตนเอง ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา = Information seeking, health locus of control, and personal control in cancer patients receiving radiation therapy / อังศุมา วิทยาวีรศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 973. การใช้แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในศูนย์สุขภาพชุมชน : กรณีศึกษา = Usage of clinical practice guidelines in caring for patients with diabetes and hypertension at primary care units : a case study / อมรรัตน์ สุขสุวรรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 974. การใช้แนวทางเวชปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ = Usage of clinical practice guidelines for health promotion and disease prevention in pregnant women at a contracting unit for primary care : a case study / วนิดา กิจสมัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 975. การใช้โปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น = Implementation of the resilience promoting program for junior high school students / ศรัณยา ปานปิ่น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 976. การใช้โปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า = Implementation of the cognitive behavior therapy program in persons with major depressive disorders / ณัจยา เกียรติเกษม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 977. การใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่น = Implementing life skills training program for smoking prevention in adolescents / อนันท์ หารวัง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 978. การใช้การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าเพื่อลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรควิตกกังวลชนิด GAD = Useing progressive muscle relaxation to reduce anxiety in generalized anxiety disorder pateints / จำรักษ์ หอมพรมมา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 979. การให้ความหมายเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย = The meaning of illness and self-care in post myocardial infarction patients / อุมา จันทวิเศษ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 980. การให้คุณค่าต่อสุขภาพและการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียน = Health value and self-care practice in school age children / อมรรัตน์ ประดิษฐ์สาร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 981. การจัดการดูแลตนเองเรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุ = Self medication management in older adults / แสงเดือน อภิรัตนวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 982. การจัดการปัญหาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Management of insomnia in hospitalized older adults / เมธารัตน์ เยาวะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 983. การดูแลด้านโภชนาการและผลลัพท์ทางคลินิกในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม = Nutrition support and clnical outcomes in surgical critical patients / ไพรินทร์ แสนรังค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 984. การดูแลตนเองและความผาสุกในผู้ป่วยโรดปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Self-care practice and well-being in patients with chronic obstructive pulmonary disease / เกศรินทร์ ศรีสง่า
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 985. การตัดสินใจสิ้นสุดการตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์ต่อในหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวี = Decision to terminate or continue pregnancy in HIV-infected pregnant women / เพชรรัตน์ อรรถโกวิท
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 986. การตายของทารกปริกำเนิดในมารดาครรภ์เดี่ยวที่โรงพยาบาลนครปฐม : 2527-2530 = Perinatal mortality of singleton pregnancy in Nakornpathom Hospital : 1984-1987 / ทัศนีย์ ทิพย์ไสยาสน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 987. การตายของทารกปริกำเนิดในมารดาครรภ์เดี่ยวที่โรงพยาบาลสระบุรี : 2526-2530 = Perinatal mortality of singleton pregnancy in Saraburi Hospital : 1983-1987 / สานิตย์ พ่วงทรัพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 988. การตายของทารกปริกำเนิดในมารดาครรภ์เดี่ยวที่โรงพยาบาลอุดรธานี : 2528-2531 = Perinatal mortality of singleton pregnancy in Udonthanee hospital : 1985-1988 / อรวรรณ แสนนามวงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 989. การตายของทารกปริกำเนิดในมารดาครรภ์เดี่ยวที่คลอดในโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2535-2536 = Perinatal mortality of singleton pregnangy at hospitals in Petchaboon province : 1992-1993 / ทวีวรรณ ศรีสุขคำ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 990. การติดเชื้อที่ตำหน่งผ่าตัดปัจจัยที่เกี่ยวข้องระยะเวลาที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล และต้นทุนทางตรงในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง = Surgical site infections, risk factors, length of hospital stay and direct costs in patients undergoing abdominal surgery risk factors, length of hospital stay and direct costs in patients undergoing abdominal surgery / พัชรี เสน่ห์เจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 991. การทดสอบการได้ยินจากก้านสมอง : ผลจากการใส่เสียงรบกวนในหูตรงข้าม = The auditory brainstem response : the effect of contralateral masking / พิมพา ขจรธรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 992. การทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = Research review on management to improve nutritonal status in patients with end stage renal disease undergoing hemodialysis / กนกวรรณ ผาสุขดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 993. การทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว = A literature review related to the management for reducing readmission in patients with heart failure / รพีพันธุ์ สุ่มหิรัญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 994. การทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในการป้องกันการกำเริบเฉียบพลันในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = A literature review of research related to effects of pulmonary rehabilitation to prevent acute exacerbation in persons with chronic obstructive pulmonry disease / พรพิมล เลิศอนันตืตระกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 995. การทบทวนวรรณกรรม : ผลการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อการจัดการความปวด = Literature review : effect of foot reflexology on pain manangement / สุวพร เหลืองอร่ามกุล
    Abstract

 996. การทบทวนวรรณกรรม : ผลการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่ออาการปวดวิตกกังวล เหนื่อยล้า และคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็ง = A literature review : effects of foot reflexology on pain, anxiety, fatigue, and nausea vomiting in cancer patints / ณัฐนิชา ปณารัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 997. การทบทวนวรรณกรรม : ผลของการนวดต่อการบรรเทาอาการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Literature review : effect of massage on symptom management in stroke patients / ญาณิชกาญจน์ บุญยืน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 998. การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง = Reviewing the literature of health promotion programs for the aging with hypertension / วราภร ทัพคง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 999. การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผน = Literature review related to nursing practice for prevention of unplanned extubation / สุวารี สาระอาภรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1000. การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความวิตกกังวลภาวะความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตรายและภาวะซึมเศร้าของครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตในหน่วยบำบัดพิเศษ = Aliterature review related to anxiety, posttraumatic stress disorder, and depression in family members of intensive care unit patients / ปรารถนา ฉิมวงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1001. การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัย การป้องกัน และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการกลับเข้ารักษาซ้ำโดยไม่ได้วางแผนในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ = A literture review related to factors, prevention, and management of unplanned readmission in patients after cardiac surgery / รจนา กล่อมเกลี้ยง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1002. การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเอง = A literature review related to the effectiveness of self-help groups in patients with cancer / รัตนา ชัยอินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1003. การทบทวนวรรณกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาสำหรับพยาบาลในชุมชน = Literature review of breastfeeding promotion for nurses in the community / อรสุภา เพ็ญสมบรูณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1004. การทบทวนวรรณกรรมปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ที่เป็นเบาหวาน = Literature review of factors related to foot care behaviors in persons with diabetes / พาฝัน โชติมา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1005. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการใช้การผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดความเครียดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง = Systematic review : progressive muscle relaxation to reduce stress in hypertensive patients / จุฑามาศ ผดุงญาต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1006. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ติดสุรา = A systematic review of research on motivational enhancement therapy in alcohol dependent patients / สัมพันธ์ พัฒศร
    Abstract

 1007. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับกิจกรรมการพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวลในผู้คลอด = A systematic review of nursing intervention to reduce anxiety in parturient women / อารีรัตน์ สีกล้า
    Abstract

 1008. การทบทวนองค์ความรู้ : ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกเกิดก่อนกำหนด = Literature review : successful breast feeding in preterm infants / สุธาทิพย์ สุขฉลาด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1009. การทบทวนองค์ความรู้อย่างเป็นระบบการล้างจมูกในเด็กที่มีน้ำมูกคั่งค้าง = A systematic literature review : nasal irrigation in children with retained nasal secretion obstruction / ศศิธร กันกา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1010. การทบทวนองศ์ความรู้อย่างเป็นระบบเรื่องแสงและเสียงที่มีผลต่อภาวะหลับตื่นในทารกเกิดก่อนกำหนด = A systematic review : light and noise on sleep-awake state in preterm infants / กมลชนก มากมา
    Abstract

 1011. การทำนายโรคความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์โดยการวัดความดันโลหิตในท่านอนตะแคงซ้ายงอเข่าและท่านอนหงาย = Roll over test for predicting pregnancy-induced hypertension / สุทธิลักษณ์ เจนสระคู
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1012. การนำโปรแกรมทักษะชีวิตไปใช้เพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น = An application of the life skills training program to prevent substance use in junior high school students / เพงสวรรค์ โพธิ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1013. การบำบัดทางพฤติกรรมปัญญาในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ : การสังเคราะห์งานวิจัย = Cognitive behavioral therapy among patients with HIV/AIDS : research synthesis / นิตยา จันทร์ฤกษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1014. การประเมินความสามารถในการฟังแยกเสียงในเด็กพูดไม่ชัดอายุ 3 ปีถึง 6 ปี 11 เดือน ด้วยแบบทดสอบการฟังแยกเสียงที่เป็นรูปภาพ = An assessment of the auditory discrimination ability in functional articulation disorder children aged 3 years to 6 years 11 months / สมจิตต์ อารยะทวีกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1015. การประเมินคุณภาพของการพยาบาลในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ = The appraisal quality of nursing care in patients with mechanical ventilator / ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1016. การประเมินตัดสินเกี่ยวกับการบริจาคไต แรงสนับสนุนทางสังคมและภาวะสุขภาพของผู้บริจาคไต = Cognitive appraisal, social support and health status of living kidney donors / สุนิสา มหาสิทธิวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1017. การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลปทุมธานี = The evaluation of one stop crisis center at Pathumthani Hospital / พรทิพย์ คนึงบุตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1018. การประเมินผลคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดที่มีความต้านทานต่ำเพื่อป้องกันการติดเชื้อระยะที่อยู่ห้องแยก = Appraisal quality of care in patients with hematologic disease during protective isolation and low resistant / ปัทมา ประเสริฐประศาสน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1019. การประเมินระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาล = Self-monitoring of blood glucose in hospitalized diabetic patients / ฉวีวรรณ หมอยา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1020. การประเมินวันกำหนดคลอดโดยวิธีวัดความสูงของยอดมดลูก = Estimation of expected date of confinement by measurement of symphysial fundal height / อัฏฐพร หิรัญพฤกษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1021. การประยุกต์ใช้โปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เพื่อป้องกันพฤติกรรมก้าวร้าวในนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 = Implementing the enhancing emotional ouotient program to prevent aggressive behaviors in grade 6 students / ดลฤดี สุรินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1022. การประยุกต์ใช้โปรแกรมระลึกความหลังแบบรายบุคคลในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า = Implementing the individual reminiscence program in older adults with depressive symptoms / ชุลีกร กิตติกำแหง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1023. การป้องกันและจัดการการหกล้มในผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล = Fall prevention and management in hospitalized patients / ทิพเนตร งามกาละ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1024. การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการหยุดหายใจในผู้ป่วยเด็กทารกเกิดก่อนกำหนด = The development of clinical nursing practice guideline for apnea prevention in preterm infants / วรรณี จันทร์มาศ
    Abstract

 1025. การพัฒนาแนวปฎิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัดโรคหัวใจและหลอดเลือด = Clinical practice guideline for weaning from mechanical ventilation in patients after cardiac on surgery / อรนุช ขวัญเมือง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1026. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม = Development of clinical nursing practice guidelines for exercise in older adults with osteoarthritis of the knee / รัตติกาล ชื่นสมบัติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1027. การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรี = Development of a program to promote breast self-examination / สมพร แจ้งสุทิมล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1028. การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความผูกพันของบิดามารดาผ่านการนวดสัมผัสทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย = Parent-infant attachement promoting program the therapeutic massage in low birth weight infants/ รัชนี พิพัฒน์มงคล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1029. การพัฒนาคู่มือการอ่านฉลากโภชนาการเพื่อการเลือกขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน = Development of a nutrition labeling manual on snack and beverage selection for guardians of pre-school- children / บุษรัตน์ วงศ์ศฤงคาร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1030. การพัฒนาคู่มือการอ่านฉลากโภชนาการประเภทเครื่องปรุงรสและอาหารแปรรูปเพื่อป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง = Development of nutrition labeling manual on condiments and processed food to prevent and control hypertension / สกุณา เนียมเงิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1031. การฟังเข้าใจคำวิเศษณ์เปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นที่สุดของเด็กไทยที่อายุระหว่าง 3 ปีถึง 4 ปี 11 เดือนในเขตกรุงเทพมหานคร = The auditory comprehension ability of some adjectives in the comparative and superlative degree among Thai children aged 3 years to 4 years 11 months in Bangkok / สุภานี อริยะโสภณวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1032. การฟังเข้าใจคำวิเศษณ์และคำบุพบทในภาษาไทยของเด็กอนุบาลที่มีอายุ 3 ปี 6 เดือนถึง 4 ปี 11 เดือนในเขตกรุงเทพมหานคร = The auditory comprehension of some adjectives and prepositions in Thai Language among children aged 3 years 6 months to 4 years 11 months in the kindergarten schools in Bangkok / อัญญาพร ปัญญาภวกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1033. การฟังเข้าใจภาษาของเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 3 ปี ถึง 4 ปี 11 เดือน ในเขตกรุงเทพมหานคร = Auditory comprehension of language in Thai children age 3 years to 4 years 11 months in Bangkok / ลินดา ปั้นทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1034. การฟังเข้าใจภาษาของเด็กไทยอายุระหว่าง 5 ปีถึง 6 ปี 11 เดือน ในเขตกรุงเทพมหานคร = Auditory comprehension of language in Thai children aged 5 to 6 years 11 months in Bangkok / วรรณภา หารชุมพล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1035. การมีเพศสัมพันธ์และการคุมกำเนิดของกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในจังหวัดสุพรรณบุรี = Coital eperience and contraceptive practice of high school students in Suphanburi province / จุฑามาศ นุชนารถ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1036. การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์สุขภาพชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน : กรณีศึกษา = Participation of schools parents, primary care units and the local administrative authority in school health : a case study / อมรศรี ฉายศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1037. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Parent participation in the care of hospitalized children / แขนภา รัตนพิบูลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1038. การรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์กับความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ในหญิงอาชีพพิเศษ = Perception in AIDS and self-care agency to prevent AIDS in prostitute / มัลลิกา ตั้งเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1039. การรับรู้และการปฎิบัตโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางการดูแลของบุคคลากรทางสุขภาพ = Perception and practice of family-centered care in health care professions / นวพร แสงเนตรสว่าง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1040. การรับรู้ความเจ็บปวดและวิธีบรรเทาความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง = Pain perception and pain relief measures in postoperative patients with abdominal surgery / นิโรบล กนกสุนทรรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1041. การรับรู้ความอ่อนล้าและการจัดการความอ่อนล้าในเด็กวัยรุ่นโรคมะเร็ง = Perceived fatigue and fatigue management in adolescents with cancer / ณัฐวรรณ เอี่ยมสวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1042. การรับรู้ถึงความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยการเผชิญความเครียดและความผาสุกโดยทั่วไปของบิดา-มารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหน่วยบำบัดพิเศษ = Perception of uncertainty in illness, coping and general well-being of parents with children admitted in intensive care unit / วิมลวัลย์ วโรฬาร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1043. การรับรู้ปัญหาสุขภาพและการดูแลตนเองของเยาวชนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม = Perception in health problems and self-care practice in industrial youth workers / ปัทมา กาญจนวงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1044. การรับรู้สมรรถนะของตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย = Perceived self-efficacy and self-care behavior in myocardial infarction patients / ศรีสุดา เจริญวงศ์วิวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1045. การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้กลุ่มสุขภาพจิตศึกษาเพื่อลดความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท = An anlyis of research on psychoeducation support groups for reducing the burden of schizophrenia caregivers / จำนรรจ์ พลไพรินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1046. การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้กลุ่มสุขภาพจิตศึกษาในผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อม = An Analysis of research on psychoeducation groups for caregivers of older adults with dementia / นำพล กิ่งก้วน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1047. การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดทางพฤติกรรมปัญญาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า = An analysis of research on cognitive behavior therapy in depressive patients / นันท์นภัส พรหมแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1048. การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออก = An analysis of research on assertiveness training for non-assertive psychiatric patients / วิภา วณิชกิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1049. การวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานระบบการดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลในชุมชนที่เลือกสรร = Situational analysis of pre-hospital care system for emergency patients in selected community / นราพร แย้มเจิม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1050. การวิเคราะห์สถานการณ์พฤติกรรมรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ = A situational analysis of violent behaviors in psychiatric patients at Galyarajanagarindra Institute / สุดสาคร จำมั่น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1051. การศึกษาเชิงสำรวจผู้ป่วยที่มีติ่งเนื้อของสายเสียงในคลินิกฝึกพูดโรงพยาบาลศิริราช = Vocal nodule : a survey study at the speech clinic, Siriraj hospital / ศรีสุดา วิโนทัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1052. การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการทำหมันในผู้รับบริการทำหมันและคู่สมรสที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2522 : ผลทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและพฤติกรรมทางเพศ = A comparative study of the perceived impacts of voluntary surgical sterilization on clients and their partners who underwent vasectomy and tubectomy at Chulalongkorn hospital in 1979 : physical,mental,social and sexual behavioural aspects / โดย รุ่งนภา ยิ่งชาญกุล
    Abstract

 1053. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสวนอุจจาระ 3 วิธีร่วมกับการให้ยาระบายในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ไขสันหลัง = A comparative study of the effectiveness of three different methods of cleansing enema accompanied with oral laxative in patients suffering from spinal cord injury / วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1054. การศึกษาเปรียบเทียบผลการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการที่ทำการสวนปัสสาวะเป็นระยะ ๆ ด้วยเทคนิคสะอาดและที่คาสายสวนปัสสาวะไว้ด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ = Comparison of clean inter mittent catheterization and sterile indwelling catheterization in urinary tract infection in the patients with neurogenic bladder / ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1055. การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบการได้ยินระดับก้านสมองระหว่างขณะใส่เครื่องช่วยฟังและไม่ใส่เครื่องช่วยฟังในผู้ใหญ่ที่สูญเสียการได้ยินชนิดประสาทหูพิการ = A comparison of auditory brainstem response between using and unusing hearing aid in sensorineural hearing loss adults / รติรมย์ ชวิตรานุรักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1056. การศึกษาเปรียบเทียบผลการลดอาการอักเสบของข้อในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์โดยการอบตัวด้วยไอน้ำร้อนร่วมกับไอน้ำมันหอมระเหยจากไพล และการอบตัวด้วยไอน้ำร้อนอย่างเดียว = The comparative study to evaluate between the effect of body incubation with essential oil extracted from Plai (Zingiber cassumunar Roxb.) in hot water vapor and body incubation with hot water vapor on the reduction of joint inflammation in the patients with rheumtoid arthrits / อัจฉรา สุคนธสรรพ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1057. การศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนเรื่องอาการและการปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง = A comparative study of patient-teching achieves and self-practice for the backache patients / นวลตา วันเพ็ญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1058. การศึกษาเปรียบเทียบผลของวิธีปฏิบัติ 3 วิธี หลังหยอดยาขยายรูม่านตาที่มีต่อการขยายรูม่านตา = A comparative study of three different practive after mydriatics installation on puple dilation / สุจินดา ริมศรีทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1059. การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะภายในช่องปากระหว่างการให้การดูแลช่องปากเป็นพิเศษและการดูแลแบบธรรมดาเพื่อป้องกันการเกิดอาการแทรกซ้อนภายในปาก เนื่องจากการใช้เคมีรักษาในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง = Comparison of oral conditions batween special and ordinary oral care to prevent oral complication from chemotherapy in pediatric patients / บุญเพียร จันทวัฒนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1060. การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการขจัดสารของเยื่อบุช่องท้องในการทำเพอริโตเนียล ไดอะลัยลิสระหว่างแบบเร่งเวลากับไม่เร่งเวลา = Comparative study of peritoneal clearances in time accelerated dialysis and non-time accelerated dialysis / วันดี ธารามาศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1061. การศึกษาการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด = A study of self-help group on the post-mastectomy patients with chemotherapy / บุญชื่น อิ่มมาก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1062. การศึกษาการใช้ประโยคของเด็กอายุ 4 ปีถึง 6 ปี 11 เดือนโดยใช้ภาพเรียงลำดับเหตุการณ์ = The study of verbal production of sentences in normal children aged 4 years to 6 years 11 months by picture arrangment / นิตยา เกษมโกสินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1063. การศึกษาการติดเชื้อภายหลังได้รับการดูแลตามกิจกรรมการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำแบบสมบูรณ์ = Effect of nursing intervention to prevent catheter-related infection in total parenteral nutrition therapy / วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1064. การศึกษาการพูดของเด็กออทิสติด = The preliminary study of speech in autistic children / นิตยา รํ่ารวย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1065. การศึกษาการฟังเข้าใจคำวิเศษณ์เปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นที่สุดของเด็กปัญญาอ่อนระดับเรียนรู้ได้ที่มีอายุสมองอยู่ในช่วง 3 ปีถึง 4 ปี 11 เดือน ในเขตกรุงเทพมหานคร = The study of auditory comprehension ability of some adjectives in comparative and superative degree among educable mental retardation mental aged 3 years to 4 years 11 months in Bangkok / สุภาพร ชินชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1066. การศึกษาการฟังเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานของเด็กอายุ 4 ปีถึง 6 ปี 11 เดือน ในเขตธนบุรีและเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร = The ability of auditory comprehension of basic vocabularies in Thai children aged 4 years to 6 years 11 months in Thonburi and Chomthong districts in Bangkok / บุญเกื้อ ตุ้มนิลกาล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1067. การศึกษาการฟังเข้าใจภาษาไทยในเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีอายุระหว่าง 4 ปี ถึง 7 ปี 11 เดือน = The study of auditory comprehansion in Thai hearing-impaired children aged 4 years to 7 years 11 months / นวนศรี สงวนชาติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1068. การศึกษาการฟังเข้าใจภาษาไทยในเด็กปัญญาอ่อนระดับเรียนรู้ได้ = The study of auditory comprehension of Thai language in educable mentally retarded children / รัตนา ถิ่นนัยธร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1069. การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้บทสวดมนต์ประกอบดนตรีในการส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับของผู้ที่เป็นมะเร็งรังไข่ = Feasibility of musical prayer to enhance the quality of sleep in persons with ovarian cancer / ซู้หงษ์ ดีเสมอ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1070. การศึกษาความคิดรวบยอดด้านความเจ็บป่วยในเด็กวัยเรียนที่มีความเจ็บป่วยที่ยาวนานและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = A study of concepts of illness in school-age hospitalized children with long-term illness / ศิริลักษณ์ แก้วความครัญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1071. การศึกษาความรู้เจตคติและการปฏิบัติของครูและพยาบาลอนามัยโรงเรียน เรื่องโรคหูน้ำหนวก = A study of knowledge attitude and practice of teacher and school health nurse toward chronic otitis media / วิยะดา พงศ์นคินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1072. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนัก, ความสูง, น้ำหนักเพิ่มระหว่างตั้งครรภ์ของมารดากับการคลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี = The effect of maternal weight, height weight gain on birth outcome at Ramathibodi hospital / พัทธกา ปิยะภิญโญ
    Abstract

 1073. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเผชิญปัญหากับความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองปัจจุบันของญาติ = Relationship between family coping behavior and confidence in dependent care of stroke patients / นิตยา สุทธยากร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1074. การศึกษาความสามารถในการพูดคำวิเศษณ์และคำบุพบทซึ่งเป็นคู่คำที่มีความหมายสัมพันธ์กันในทางตรงข้ามของเด็กไทยที่มีอายุ 4 ปี ถึง 6 ปี 11 เดือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี = The study of production ability of adjective and preposition antonym pairs in Thai children aged 4 years to 6 years 11 months in Muang district, Chonburi province / อรนันต์ กฤษณจันทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1075. การศึกษาความสามารถทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาของเด็กอายุระหว่าง 6 ปี ถึง 9 ปี 11 เดือนโดยใช้แบบทดสอบ ITPA = The study of psycholinguistic abilities of children aged 6 years to 9 years 11 months by using ITPA / เดือนฉาย แก้วน้อย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1076. การศึกษาค่าแรงดันลมในช่องจมูกขณะพูดของคนปกติและผู้ป่วยเพดานโหว่ = The study of intranasal pressure in normal and cleft palate speakers / จรัญญา สุขวนาชัยกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1077. การศึกษาค่าแรงดันลมในช่องปากของเด็กปกติที่มีอายุ 5 ปีถึง 9 ปี 11 เดือน = The study of intraoral air pressure in normal children aged 5 to 9 years 11 months / ผ่องศรี กองกาญจนาทิพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1078. การศึกษาค่าปกติของผลการทดสอบการได้ยินระดับก้านสมองในเด็กแรกเกิดที่ไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน = A normative study of characteristic of hearing in normal newborns by using the auditory brainstem response / ดาวเรือง บุญยรักษ์โยธิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1079. การศึกษาคุณภาพเสียงผิดปกติในครูชั้นประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต = The study of vocal quality disorders among elementary school teachers in Dusit area / กาญจน์ลักษณ์ สัจจลักษณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1080. การศึกษาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อหลอดคอทางปากในหน่วย ไอ.ซี.ยู. = Study of the quality of nursing care for the children with oro-endotracheal tube in intensive care unit / วารี กังใจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1081. การศึกษาช่วงความจำจากการได้ยินของเด็กปกติอายุ 4 ปี ถึง 8 ปี 11 เดือน ในกรุงเทพมหานคร = The study of auditory memory span of Thai children aged 4 years to 8 years 11 months in Bangkok / ดวงมน วงษ์จันทร์แดง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1082. การศึกษาตัวอย่างคำพูดในสถานการณ์ธรรมชาติของเด็กที่มีอายุระหว่าง 5 ปีถึง 5 ปี 11 เดือน = A study of speech samples in a naturalistic context in children aged 5 years to 5 years 11 months / สิริมา ณ นคร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1083. การศึกษาติดตามการปรับตัวของผู้ป่วยมายอาสธีเนียกราวิสหลังจากได้รับการสอนและการพยาบาลในคลีนิคประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี = A follow up study of myasthenic patient's adaptability after receiving planned instruction and nursing care in neurology clinic, Ramathibodi Hospital / วารุณี ตีรณวัมนากูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1084. การศึกษาติดตามการหายของบาดแผลเรื้อรังภายหลังการทำแผลด้วยน้ำเชื่อมชนิดเข้มข้น = A follow up study of chronic wound healting dressing with super saturated syrup / วรนุช เกียรติพงษ์ถาวร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1085. การศึกษาติดตามความสามารถในการขับถ่ายปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีกระเพาะปัสสาวะพิการจากการบาดเจ็บไขสันหลังซึ่งได้รับการฝึกกระเพาะปัสสาวะอย่างมีแบบแผนตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาล = A follow up study of urination competency in spinal cord injury patients with neurogenic bladder dysfunciton who received planned bladder retraining throughout hospitalization / ประณีต ส่งวัฒนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1086. การศึกษาติดตามปฏิกิริยาทางอารมณ์ความรู้ความสามารถในการดูแลตนเองในผู้ป่วยภายหลังทำผ่าตัดโคลอสโตมีย์ที่ได้รับการพยาบาลอย่างมีระบบตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล = A follow up study of reactions, knowledge and capabilities in self-care in postoperative colostomates who received systematic nursing care throughout hospitalization / พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
    Abstract

 1087. การศึกษาถึงสัมฤทธิผลของการฝึกเสียงในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีติ่งเนื้อที่สายเสียงในคลินิกฝึกพูด โรงพยาบาลรามาธิบดี = The study of the effectiveness of voice therapy in adult patients with vocal nodules in Speech Clinic of the Ramathibodi hospital / กัลยาณี มกราภิรมย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1088. การศึกษาน้ำระเหยของคนปกติวัยหนุ่มสาวในฤดูหนาวและฤดูร้อน = A study of evaporative water loss of healthy young adult in winter and summer / ชูชื่น ดำรงธรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1089. การศึกษาประสิทธิผลของการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อต้นขาควอดไดรเซ็นส์และข้อเข่าในผู้ป่วยกระดูกต้นขาส่วนก้านหักที่ไม่มีบาดแผลเปิดและได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายใน = The effects of rehabilitative nursing on quadriceps muscle strength and knee joints movement in patients with closed fracture femoral shaft after internal fixation / ชุมศรี แผ้วพลสง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1090. การศึกษาผลการทดสอบ Tympanometry โดยใช้เสียงความถี่ 630 เฮิรตซ์ ในผู้ใหญ่ที่มีการได้ยินปกติ = A study of tympanometry by using probe tone frequency 630 hz in normal hearing adults / กนกพร คงกระพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1091. การศึกษาผลการทดสอบการได้ยินที่ระดับก้านสมองโดยใช้เสียงกระตุ้น tone pips ในผู้ใหญ่ที่มีการได้ยินปกติ = A study of auditory brainstem responses (ABR) by using tone pips stimuli in normal hearing adults / จีรนันท์ สินธุรัตเวช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1092. การศึกษาภาวะควบคุมโรคความร่วมมือในการรักษาความเชื่อสุขภาพและความเชื่ออำนาจในตน-นอกตนด้านสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่มารับบริการจากแผนกผู้ป่วยนอก = The study of state of disease control, compliance, health beliefs and health locus of control in diabetic type II outpatients / โดย ดวงกมล อัครอนุสรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1093. การศึกษาลักษณะความถี่มูลฐานเสียงพูดของคนไทยปกติ = A study of fundamental frequency characteristics in speech of normal Thai adults / ร้อยตำรวจเอกวิภา กาญจนถวัลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1094. การศึกษาสติปัญญา ความพร้อมทางสังคมและการเจริญเติบโตทางร่างกายของผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย = Study of intellectual social maturity and physical growth of Thai thalassemic children / วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1095. การศึกษาอัตราการพูดและองค์ประกอบที่เกี่ยวพันกับอัตราการพูดของคนปกติและผู้ที่พูดโดยใช้หลอดอาหาร = The study of speech rate and some related factors of normal and esophageal speakers / นิลภา ชัยธิมา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1096. การส่งเสริมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน ในระดับโรงพยาบาลประจำจังหวัด = Self-care promotion program for diabetes at the level of a provincial hospital / ภาวนา กีรติยุตวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1097. การส่งต่อมารดาขณะตั้งครรภ์และคลอดของโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยในจังหวัดสตูล = The referral of pregnant women and parturients of community hospitals and health centers in Satul province / วงศ์ โดยพิลา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1098. การสนับสนุนและส่งเสริมในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์มีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง = Promotion HIV/AIDS patients participation in self-care / ดวงกมล วัตราดุลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1099. การสนับสนุนพัฒนากิจของสามีต่อการปรับบทบาทการเป็นบิดาและความผูกพันระหว่างบิดากับบุตรในครรภ์ของหญิงครรภ์แรก = The support of paternal developmental tasks on paternal role and paternal - petal attachment in primigravida / วลัยลักษณ์ พรหมทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1100. การสังเกตการดิ้นของทารกในครรภ์ของสตรีที่ฝากครรภ์ในโรงพยาบาลรามาธิบดี = Self observation of fetal movements among pregnant women in Ramathibodi hospital / จิรพร จันทรมณี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1101. การสังเคราะห์งานวิจัยเกิ่ยวกับการป้องกันการสูบบุหรี่สำหรับวัยรุ่นไทย = A synthesis of research on smoking prevention for Thai adolescents / สุรีย์ คูหะรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1102. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สุงอายุ = A synthesis of research on mental health promotion in older adults / พิริยา สุทธิเลิศ
    Abstract

 1103. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางป้องกันการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในวัยรุ่น = A synthesis of the research on guidelines for prevention of motorcycle riding injuries among adolescents / นริศรา โสดาสร้อย
    Abstract

 1104. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในวัยผู้ใหญ่ = Synthesis of research on smoking cessation program in adults / เพียงพิมพ์ ปัณระสี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1105. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่น = A synthesis of research on sexual risk behavior prevention and reduction programs in adolescents / ภาวิตา รัตนพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1106. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมการป้องกันภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่ศึกษาในประเทศไทย = A synthesis of research on depression prevention programs in adolescents studying in Thailand / ดวงพร คำชำนาญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1107. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเภท = A synthesis of research on social skills training programs for schizophrenia / จีรพันธ์ เอิบกมล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1108. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Research synthesis of pulmonary rehabilitation programs in patients with chronic obstructive pulmonary disease / จินดารัตน์ อิ่มสุวรรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1109. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมการส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยจิตเภท = A synthesis of research on medication compliance/adherance programes for persons with schizophrenia / สุรีย์ จันทร์เกตุวงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1110. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเสพยาบ้าในนักเรียนวัยรุ่น = A synthesis of research on amphetamine use prevention for adolescent students by life skills training program / ศุภมาศ บำรุงรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1111. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้กลุ่มสุขภาพจิตศึกษาในผู้ป่วยจิตเภท = A synthesis of research on psychoeducation groups in schizophrenic patients / ปัณฑารีย์ ประสาทศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1112. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการให้การปรึกษารายบุคคลในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย = A synthesis of literature on individual counseling for suicide attempts / สุริยะ จงแพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1113. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการให้การปรึกษารายบุคคลกับการปรับภาวะจิตสังคมในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ = A synthesis of research on individual counseling and psychosocial adjustment in people living with HIV/AIDS / เอื้อมเดือน นามวิเศษ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1114. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการผู้ป่วยรายกรณีสำหรับผู้ป่วยจิตเภท = A synthesis of research on case management for persons with schizophrenia / สุภาพรรณ สงศ์เสาร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1115. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท = A synthesis of research on symptom management of auditory hallucinations in schizophrenia / จุฑารัตน์ พิลา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1116. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการช่วยเหลือในการจัดการความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นมะเร็ง = A research synthesis to help family caregivers of people with cancer in stress management / นันท์นภัส ยุทธไธสงค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1117. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท = A synthesis of research on family interventions for schizophrenia patients / นุชนาถ ชัยเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1118. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน = A synthesis of research on home care for schizophrenia patients / วารุณี มากำเนิด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1119. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการหายใจเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผุ้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Research synthesis of breathing exercise for pulmonary rehabilitation in persons with chronic obstructive pulmonary disease / ลลิตา รอดภัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1120. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารร่างกายด้วยโยคะในผู้ที่มีภาวะปวดหลังส่วนล่าง = A research synthesis related to Yoga exercise for persons with low back pain / ธิดารัตน์ ลาลาด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1121. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดโดย cognitive therapy / cognitive behavior therapy เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำ = A synthesis of research on Cognitive therapy/cognitive behavior therapy to prevent repeated attempt suicide / แสงเดือน จันทร์เพ็ญ
    Abstract

 1122. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรควิตกกังวลชนิด generalized anxiety disorder = A synthesis of reserach on cognitive behavior therapy to reduce anxiety in patients with generalized anxiety disorder / วารุณี เลิศพงษ์วรพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1123. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ติดสุราเรื้อรัง = A synthesis of research on cognitive behavior therapy for alcoholism / ศรีวรรณ สรชนานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1124. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคตื่นตระหนก = A systhesis of research on cognitive behavioral therapy in panic disorder / ศิวาทิตย์ สุวัฒน์พัฒนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1125. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยจิตเภท = A synthesis of research on cognitive behavioral therapy in schizophrenia / พงษ์ลดา ลอยสมบัติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1126. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดทางจิตสังคมต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ติดสุราในประเทศไทย = A synthesis of research on psychosocial intervention for alcohol dependence in Thailand / กิตติมาภรณ์ พรมมาลุน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1127. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับเด็กสมาธิสั้น = A synthesis of search on psychosocial therapy for children with attention deficit hyperactivity disorders / นุจรีย์ ภู่ระย้า
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1128. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดทางปัญญาและพฤติกรรมในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจจิตใจภายหลังได้รับภยันตราย = A synthesis of research on cognitive behavior therapy for patients with post-traumatic stress disorder / ภาวนา ชุติพิมลกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1129. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและผลลัพธ์ทางการพยาบาลของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงโรคมะเร็ง = A synthesis of research related to advanced practice nursing interventions and outcome of oncollogy advanced practice nurses / ปนิฏฐา นาคช่วย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1130. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ตามแนวคิด transtheoretical model = A synthesis of research on smoking behavior modification based on transtheoretical model / ยุพิน กีรติพงศ์พันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1131. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภท = A synthesis of research on relapse prevention in schizophrenia / ทิชากร คล้ายสุทธิ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1132. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการสูบบุหรีในวัยรุ่นโดยใช้โปรแกรมทักษะชีวิต = A synthesis of research on smoking prevention among youth by life skills training program / มณี ธาดาบดินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1133. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการฝึกความจำในผุ้สูงอายุสมองเสื่อม = A synthesis of research on memory training older adults with dementia / อรพรรณ แอบไธสง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1134. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว = Synthesis of research on exercise in patients with heart failure / อมราวดี บุญยรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1135. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 = A synthesis of research of exercise influencing glycemic control in persons with type 2 diabetes / ขวัญฤทัย ไตรพืช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1136. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว = A synthesis of research on personal factors related to aggressive behavior in psychiatric patients / วิมลตรา สาตพร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1137. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีในสังคมไทย = A synthesis of research on factors related to domestic violence among women in Thai society / อาภรณ์ เสียงแหลม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1138. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสมาธิบำบัดในผู้ที่เป็นโรควิตกกังวล = A research synthesis of meditation therapy in persons with anxiety disorders / สังวรณ์ รุ่งกำจัด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1139. การสังเคราะห์งานวิจัยในการป้องกันและการจัดการภาวะกลั้นอุจจาระไม่อยู่ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Research synthesis on prevention and management in adults and older people with fecal incontinence / ดวงแก้ว เอี่ยมกระสินธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1140. การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการเกิดภาวะลำไส้เน่าในทารกเกิดก่อนกำหนด = A synthesis of researches related to necrotizing enterocolitis prevention in preterm infants / สุกันติมา ทวีทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1141. การสังเคราะห์องค์ความรุ้เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของผู้ดูแลเด็กออทิสติก = A synthesis of research on promoting capablities in caregivers of autistic children / ธิชา ลิมพะสุต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1142. การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง = A synthesis of research on management of urinary incontinence in persons with stroken / ศุกลดี ช้อยชาญชัยกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1143. การสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลแบบไม่ทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย = A survey of non-experimental nursing research about diabetic patients in Thailand / พิมลรัตน์ อินแสน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1144. การสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลแบบไม่ทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในประเทศไทย = A survey of non-experimental nursing research among patients with hypertension in Thailand / บัณฑิตา คำโฮม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1145. การสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลแบบทดลองและแบบกึ่งทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย = A survey of experimental and quasi-experimental nursing research about diabetic patients in Thailand / สุภาพร พลายระหาร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1146. การสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลแบบทดสอบและแบบกึ่งทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในประเทศไทย = A survey of experimental and quasi-experimental nursing reseach among hypertensive patients in Thailand / ศรินภัสร์ เนตรณรงค์พร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1147. การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในประเทศไทย = A survey of depression resaerch in Thailand / สุทธานันท์ ชุนแจ่ม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1148. การสำรวจทัศนคติของบุคลากรพยาบาลที่มีต่อผู้ป่วยภายหลังทำผ่าตัดโคลอสโตมี = A survey of nursing personnel's attitudes toward postoperative colostomates / ละออ นาคคำ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1149. การสำรวจภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ = A survey of dementia in the elderly in Muang district, Nakornsawan province / ชุติมา สืบวงศ์ลี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1150. กิจกรรมการพยาบาลและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ = Nursing activities and factors related to increased intracranial pressure in head injured patients / อุษา พงษ์เลาหพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1151. กิจกรรมทางเพศของสตรีตั้งครรภ์แรก : เปรียบเทียบในระยะก่อนและระหว่างตั้งครรภ์ = Sexual activity of primigravida : comparison between prior to and during pregnancy / กรรณิการ์ มณีวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1152. กิจกรรมทางกายในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ = Physical activity in persons with uncontrolled type 2 diabetes mellitus / ศิรประภา ขจรบุญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1153. ความเข้มแข็งในการมองโลกแรงสนับสนุนทางสังคมและความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก = Sense of coherence, social support and burnout in critical care nurse / กังสดาล สุทธวิรีสรรค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1154. ความเข้าใจและการพูดคำนามของเด็กออทิสติก = The comprehension and production of nouns in autistic children / รัชนี สุภวัตรจริยากุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1155. ความเข้าใจและการพูดคำนามของนักเรียนอนุบาลที่มีอายุระหว่าง 3-4 ปี ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น = The comprehension and production of nouns among the children aged 3 to 4 years in the Kindergarten school in the municipality of Khonkean province / เบญจมาศ ภูมิอมร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1156. ความเครียด การเผชิญความเครียด แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา = Stress, coping social support, and quality of life of family caregivers of persons with cancer receiving radiotherpy / บุญมาศ จันศิริมงคล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1157. ความเครียด การเผชิญความเครียด ปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับยาเคมีบำบัด = Stress, coping, personal factors and quality of life of patients with lung cancer receiving chemotherapy / แสงรุ้ง สุขจิระทวี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1158. ความเครียด การเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลและการจัดการกับปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในผู้ป่วยภายหลังบาดเจ็บที่ศีรษะ = Family caregiver's stress, coping, and management of behavioral and emotional problems following traumatic brain injury / ไพรินทร์ พัสดุ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1159. ความเครียดและการเผชิญความเครียดในสตรีที่มีผลการตรวจหามะเร็งปากมดลูกที่ผิดปกติ = Stress and coping in women with abnormal papanicolaou smear / จันทกานต์ ช่างวัฒนชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1160. ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี = Stress and coping strategies in patients with cholangiocarcinoma / นภาพร สวนแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1161. ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาหลังคลอดขณะอยู่ไฟ = Stress and coping of postpartum mothers during traditional postpartum practices / ฐิติรัตน์ หมื่นศรีชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1162. ความเครียดการเผชิญความเครียดและแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด = Stress, coping, and social support of patients with colorectal cancer receiving chemotherapy / สุภาพร จงประกอบกิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1163. ความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติตนเพื่องดสูบบุหรี่ของบุคลากรชายในโรงพยาบาล = Health belief and health practice to quit smoking of male personal in the hospital / นิตยา เย็นฉ่ำ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1164. ความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันกามโรคในหญิงอาชีพพิเศษ = Health belief and prevention of venereal diseases health behaviors in prostitues / สุกัญญา ณรงค์วิทย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1165. ความเป็นห่วงของมารดาในด้านการปฏิบัติตนและการเลี้ยงบุตรในระยะหลังคลอด = Maternal concerns of self-care and child-rearing practice in postpartum period / โสมภัทร ศรไชย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1166. ความเหนื่อยล้าและปัจจัยทำนายความเหนื่อยล้าของญาติผู้ดูแล ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = Fatigue and predicting factors in family caregivers of endstage renal disease patients with hemodialysis / อุษณีย์ เหมแหวน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1167. ความเหนื่อยล้าในมารดาหลังคลอดที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง = Fatigue in postpartum mothers undergoing cesarean section / รัชดา วงษ์นิพนธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1168. ความเหนื่อยล้าในสตรีตั้งครรภ์ = Fatigue in pregnant women / จิตสดา ศรีหาเวช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1169. ความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลรามาธิบดี = Burnout among the staff nurses in Ramathibodi Hospital / สิระยา สัมมาวาจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1170. ความกังวลห่วงใยวิธีเผชิญปัญหาและอารมณ์ทุกข์โศกของมารดาที่บุตรป่วยเป็นโรคมะเร็ง = Concern, coping and vulnerability in mother of children with cancer / จรูญศรี สุวรรณกูฏ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1171. ความคิดเห็นและกิจกรรมของพยาบาลต่อระบบการส่งต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Nurses' opinions and activities in referral system in general hospitals in the Northeastern part of Thailand / สุภาพ สุวรรณเวโช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1172. ความคิดเห็นในกิจกรรมการพยาบาลที่คาดหวังกับความเป็นจริงของผู้ป่วยและพยาบาลในโรงพยาบาลรามาธิบดี = Opinions concerning about the expected and the actual nursing care of patients and nurses at Ramathibodi Hospital / กนกนุช ชื่นเลิศสกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1173. ความคิดเห็นของผู้ป่วยต่อคำแนะนำก่อนการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลรามาธิบดี = Patients' opinions towards health information before discharge from Ramathibodi Hospital / สราญจิตต์ กาญจนาภา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1174. ความคิดเห็นของผู้ป่วยต่อสิทธิของตนในโรงพยาบาลรามาธิบดี = Patients' opinions about their rights in ramathibodi Hospital / มาลี สุจิรพัฒน์พงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1175. ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองขณะพักรักษาในโรงพยาบาล = The needs and responses to needs as perceived by the family members of hospitalized traumatic brain injury patients / รุ่งราวรรณ บัวชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1176. ความต้องการการได้รับการตอบสนองความต้องการความเครียดและการเผชิญความเครียดของญาติผู้ป่วยก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยวิกฤต = Needs, responses to needs, stress and coping of patients' relatives before transfer from intensive care unit / ฐิติมาภรณ์ พรหมรอด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1177. ความต้องการการดูแล การรับรู้พฤติกรรมการดูแล และความพึงพอใจในพฤติกรรม การดูแลที่ได้รับจากพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น = Caring needs, perception of caring behaviors, and satisfaction about nurses' caring behaviors of adolescent pregnant women / ลักขณา สุวะจันทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1178. ความต้องการการดูแลและการได้รับการดูแลจากพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีในโรงพยาบาลรามาธิบดี = Caring need and caring received from nurses : the perception of patients with cervical cancer treated by radiotherapy in Ramathibodi hospital / บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1179. ความต้องการของญาติผู้ป่วยภาวะวิกฤต = Needs of relatives of critically ill patients / อุไรพร พงศ์พัฒนาวุฒิ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1180. ความต้องการมีส่วนร่วมและการได้มีส่วนร่วมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน = Self-care participation preference and actually received among diabetes / สุดาพร ว่องไววิทย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1181. ความต้องการมีส่วนร่วมและการได้มีส่วนร่วมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Self-care participation preference and actually received among cancer patients receiving chemotherapy / จันทร์เพ็ญ กิติโสภากุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1182. ความปลอดภัยของการใช้กระบอกฉีดอินสุลินชนิดพลาสติกและเข็มซ้ำหลายครั้งในผู้ป่วยเบาหวานภายนอกโรงพยาบาล = The safety of the multiple use of disposable insulin syringes in ambulatory diabetic patients / สมจิตร สัมฤทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1183. ความปวด การจัดการกับความปวดและภาวะสุขภาพในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม = Pain, pain management and health status in knee osteoartritis patient / มาริสา สุวรรณราช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1184. ความปวดความสามารถในการทำกิจกรรมและคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างที่รับการรักษาด้วยการฉีดยาเข้าไขสันหลัง = Pain, functional ability, and quality of life in persons with low back pain undergoing epidural steroid injection / กานดา กาญจนโพธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1185. ความพร่องของมารดาในการดูแลบุตรและความผาสุกในครอบครัวของเด็กป่วยกลุ่มอาการชัก = Dependent-care deficit and family well-being in epileptic children / โดย ชื่นฤดี แก้วบุตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1186. ความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดต่อบริการพยาบาลที่ได้รับ = Satisfaction of postpartum mothers toward nursing care delivery / ปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1187. ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดในหน่วยบำบัดระยะสั้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี = Satisfaction of service quality in patients with cancer receiving chemotherapy in the short stay service at Ramathibodi Hospital, Thailand / ปริมประภา ปัจสา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1188. ความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกกับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลตนเองในมารดาครรภ์แรกหลังคลอดปกติ = Maternal-infant bonding and self-care agency operation in primiparous normal labour / วิภารัตน์ ยมดิษฐ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1189. ความรู้เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกของสตรีที่มารับบริการวางแผนครอบครัว จังหวัดอุดรธานี = Knowledge, attitudes and practice of cervical cancer screening among women who attend family planning clinic in Udorn Thani province / อาภากร สุปัญญา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1190. ความรู้เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจหลังคลอดของสตรีที่คลอดที่โรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรุงเทพมหานคร = Knowledge attitude and practice of postpartum visit among women who delivered at Maternal and Child hospital, Health Promotion Center Rigion 1 Bangkok / ฉวีวรรณ ชโนวิทย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1191. ความรู้เจตคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี = Knowledge attitude and practice on AIDS prevention of student nurses in Sanpasittiprasong Nursing College Ubonratchathani province / สายพิณ ศรีพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1192. ความรู้เรื่องเพศในสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนา = Sex knowledge in the unwanted pregnants / นิ่มนวล ไชยวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1193. ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการใช้กราฟดูแลการคลอดของพบาบาลห้องคลอดโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในประเทศไทย = Knowlege and attitude of labor ward nurses who used partograph at regional hospitals and medical centers/general hospitals in Thailand / เกศอุไร เผด็จศึก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1194. ความรู้และเจตคติของพยาบาลต่อการบริจาคอวัยวะ = Knowledge and attitudes of nurses towards orgna donation / สุวิรัช รัตนมณีโชติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1195. ความรู้และการปฏิบัติตนด้านสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น = Knowledge and health practice in adolescent pregnancy / วิไล รัตนพงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1196. ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่มาขอรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี = Knowledge and beliefs about cervical carcinoma in women who request pap's test at Ramathibodi Hospital / ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1197. ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริจาคเลือดให้ตนเองของผู้ป่วยที่จะผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในโรงพยาบาลรามาธิบดี = Knowledge and opinions about autologous blood donation in the cases of elective cesarean section at Ramathibodi hospital / เพียรพร นาครำไพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1198. ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีคลอดของหญิงตั้งครรภ์ ครั้งแรกที่จองคลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี : 2532 = Knowledge and opinions about methods of delivery in primigravida confined at Ramathibodi Hospital : 1989 / เยาวลักษณ์ ตันศุภผล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1199. ความรู้และทัศนคติต่อการสาธารณสุขมูลฐานของผดุงครรภ์อนามัยผู้สำเร็จใหม่ = Knowledge and attitudes toward primary health care among the newly graduated midwives / สมจิต แดนสีแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1200. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ศูนย์โภชนาการเด็กในจังหวัดปราจีนบุรี : 2531 = Knowledge attitude and performance of staff in Prachinburi's Child Nutrition Centers : 1988 / สิริพร รมยานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1201. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนของประชาชนต่อระบบการส่งต่อผู้ป่วยในเขตอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี = Knowledge, attitudes and practices of people about referral system at Banmoh district, Saraburi province / มาลินี คำภู
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1202. ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดยโสธร = Knowledge attitude and practice for preventing iodine deficiency disorder of pregnant women attending the first antenatal visit in district hospitals in Yasothon province / ไพรวัลย์ กาลจักร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1203. ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของอาจารย์พยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนโดยมีทฤษฎีทางการพยาบาลเป็นพื้นฐาน = Knowledge, attitude, and behavior of nursing instructor toward theoretical-based instruction / อัญชนา จุลศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1204. ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคเอสแอลอี = Uncertainty in illness, and factors related to uncertainty in illness among patients with S.L.E. / สุภาณี แก้วธำรงค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1205. ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญกับความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล = Uncertainty in illness and coping strategies of family caregivers of hospitalized symptomatic HIV patients / กิตติกร นิลมานัต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1206. ความวิตกกังวลและการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Anxiety and self-care practice in patients with chronic obstructive pulmonary disease / ประสบสุข อินทรักษา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1207. ความวิตกกังวลและความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยก่อนผ่าตัด = Patients' pre-operative anxiety and information needs / ขนิษฐา นาคะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1208. ความวิตกกังวลความต้องการและการตอบสนองความต้องการที่ได้รับของญาติผู้ป่วยหนักในหน่วยบำบัดพิเศษ = Anxiety, needs and receipt of needs' response of critically ill families / อารีย์ บุญบวรรัตนกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1209. ความวิตกกังวลความพร่องในการดูแลตนเองและแบบแผนการเกิดอาการคลื่นไส้ และอาเจียนในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Anxiety, self-care deficit and patterns of nausea and vomiting in cancer patients receiving chemotherapy / รัชนี นามจันทรา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1210. ความวิตกกังวลความรู้สึกไม่แน่นอนและวิธีการเผชิญกับปัญหาขณะรอฟังผลการ ตรวจชิ้นเนื้อในผู้ป่วยที่มีก้อนบริเวณเต้านม = Anxiety, uncertainty, and coping in women after breast biopsy / โดย มณฑา ลิ้มทองกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1211. ความสัมพันธ์ของการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในญาติสายตรงของผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 = Association of health belief perception and diabetic preventive behaviors in first degree relatives of patients with DM type 2 / สุพัชยา วิลวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1212. ความสัมพันธ์ของทัศนคติและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงกับความตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร = Relationship of attitudes and subjective norm toward intentional behavioral to HIV prevention among pratom six students in Sakol Nakhon province / สุทธิมา ตระกูลสุ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1213. ความสัมพันธ์ของภาวะโภชนาการ ความรู้ และการปฏิบัติตนของสตรีในระยะที่สามของการตั้งครรภ์กับผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ = The relationship between maternal nutritional status, knowledge and practice during the third trimester and the products of conception / อรสา เปรุนาวิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1214. ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์กับความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ = The relationship between selfcare of pregnant women and knowledge and perception about pregnancy / ศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1215. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย = Relationship between health belief perception and type 2 diabetic preventive behaviors in senior high school / อัจฉรา จินดาวัฒนวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1216. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การรับรู้บทบาทแพทย์และพยาบาล กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4-6 เดือน = The relationship between the perceived benefit of breastfeeding, the role of physicians and exclusive breastfeeding at 4-6 months / ปิยรัตน์ สมันตรัฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1217. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพแรงสนับสนุนทางสังคมเจตคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น = The relationships between perception of health, social support, attitude toward pregnancy, and prenatal visits of adolescent pregnant women / มะลิวรรณ หมื่นแกล้วกล้าวิชิต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1218. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะของตนเอง การรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ = The relationships between perceived self-efficacy, perceived health status and health-promoting behaviors in elderly persons / วันดี แย้มจันทร์ฉาย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1219. ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการพยาบาลในโรงพยาบาลที่สนับสนุนการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดากับการเริ่มและระยะเวลาในการให้น้ำนมมารดา = Nursing activities in the hospital supporting breast-feeding correlate with initiation and duration of breast-feeding / เพ็ญจันทร์ เจริญผล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1220. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนด้านสุขภาพปัจจัยพื้นฐานบางประการกับความสามารถในการดูแลตนเองในหญิงอาชีพพิเศษ = Relationship among health locus of control, basic conditioning factors and self-care agency in prostitutes / จอนผะจง เพ็งจาด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1221. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนด้านสุขภาพอนามัยปัจจัยพื้นฐานบางประการกับแบบแผนการดำเนิน ชีวิตของคนงานหญิงโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ = Relationships between health locus of control, basis conditioning factors and lifestyle in textile woman workers in Amphur Muang Samutprakarn / พรรณี ปานเทวัญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1222. ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของการรับรู้ความเจ็บปวดกับผลการควบคุมความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดระหว่างผู้ป่วยและพยาบาล = Relationship between the differences of patients' and nurses' perception of postoperative pain and the degree of pain control as perceived by patients / สังวาลย์ แก้วประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1223. ความสัมพันธ์ระหว่างความผาสุกทางจิตวิญญาณ การสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม = Relationships between spiritual well-being, social support and perceiverity of illness to psychological self-care behavior in breast cancer patients/ พรพรหม รุจิไพโรจน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1224. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ำท่วมของประชาชนตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี = Association of knowledge, attitude, and flood preparedness behaviors among people in Patal subdistrict, Muang district, Lopburi province / อังศณา คล้ายสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1225. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เจตคติกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของหญิงมีครรภ์ที่มาฝากครรภ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี = The association between knowledge, attitude and the practices of AIDS prevention among pregnant women booked at Thammasart hospital Pratumthanee province / แก้วตะวัน ต่วนชะเอม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1226. ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องของการรับรู้ความต้องการและการได้รับบริการโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางของการดูแลกับความวิตกกังวลของบิดามารดาทารกแรกเกิดที่มีภาวะการเจ็บป่วย = A relationship between the fit of demand and receipt of family-centered care and anxiety of parents in ailing newborns / อัมพร ถุงแก้วรุ่งเรือง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1227. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูแลเด็กของบิดามารดากับภาวะสุขภาพของเด็กวัย 5 ขวบปีแรก = Relationship between parents' care agency for children and health status of children under five years old / มณี คูประสิทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1228. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการพยาบาลตามความคิดเห็นของผู้ป่วยกับระดับความแตกต่างของการให้อันดับความสำคัญในกิจกรรมการพยาบาลของผู้ป่วยและพยาบาล = The relation ship between quality of nursing care as viewed by the patients and the degree of difference between patients and nurses in rating the importance of nursing care activities / อำไพ ยุติธรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1229. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผุ้ได้รับการปลูกถ่ายไต = The relationship between selected and self-care behaviors in persons with kidney transplantation / ปัญฑ์ชนิต จินดาธนสาร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1230. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเงื่อนไขพื้นฐานบางประการความสามารถในการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Relationships among selected basic conditioning factors, self-care agency, and quality of life in adult cancer patients receiving chemotherapy / มาลี วรลัคนากุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1231. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ความต้องการการพยาบาล การพยาบาลที่ได้รับ และความพึงพอใจในการพยาบาลระยะคลอดของผู้คลอดในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Relationship between selected factors, nursing care needs, nursing care received, and satisfaction in nursing care of women in labor in community Hospitals, Suratthani province / ขนิษฐา ใจชื่น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1232. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ความรู้สึกไม่แน่นอนขณะรอตรวจคัดกรองเบาหวาน กับการเผชิญความเครียดของสตรีตั้งครรภ์ = The relationship between selected factors, uncertainty during glucose screening test for gestational diabetes mellitus and coping in pregnant women / กองแก้ว ราษฎรดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1233. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด = Relationship among selected factors, uncertainly in illness, social support and adaptation in Breast Cancer Women receiving chemotherapy / โดย จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1234. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการแรงสนับสนุนทางสังคมกับความสา มารภในการดูแลตนเองในผู้ป่วยความคันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ = Rel ationships among selected basic conditioning factors social support and self-care agency in essential hypertensive patients / จิรภา หงษ์ตระกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1235. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานบางประการและการรับรู้สมรรถนะในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน = Relationships between selected basic conditioning factors and perceived self-care efficacy in non-insulin depencent diabetic patients / รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1236. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานบางประการกับความพร่องในการดูแลตนเองและการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด = The relationship between basic conditioning factors, self-care deficit and premature labor pain / พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1237. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานบางประการอัตมโนทัศน์และความสามารถในการดูแลตนเองในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการขจัดของเสียทางเยื่อบุช่องท้องอย่างต่อเนื่อง = Relationships among selected basic conditioning factors, self-concept and self-care agency in end stage renal disease patients undergoing continuos ambulatory peritoneal dialysis / โดย ดารากร แซ่โค้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1238. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เจตคติที่มีต่อภาวะหมดประจำเดือน การสนับสนุนทาง สังคม เหตุการณ์ความเครียดในชีวิต กับภาวะซึมเศร้าในสตรีวัยหมดประจำเดือน = Relationships between personal factors, attitude toward menopause, social support, streesful life events, and derpession in menopausal women / ธิติมา กาญจนสาย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1239. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การรับรู้ต่อการส่งเสริมสุขภาพ กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิม = Relationships between personal factors, factors, beliefs in pregnancy, perception of health promotion and health promotion and health promoting behaviors among Thai-Muslim pregnant women / ศิริหงษ์ ซิ้มเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1240. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจในงาน การรับรู้บทบาทกับการปฏิบัติงานของพยาบาลอนามัยโรงเรียน = The relatiohship between individual factors, job satisfaction, role perception and role performance of school nurses / เสาวนิภา ฮุ่งหวล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1241. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สัมพันธภาพระหว่างคุ่สมรสความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของหญิงตั้งครรภ์ = The relationships between personal factors, marital relationship, self-esteem, and perception of body image in pregnant wome / ศิริรัตน์ สฤษดิ์อภิรักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1242. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเผชิญความเครียดกับความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคความคันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ = Relationships between coping behaviors and compliance in essential hypertensive patients / สุรางค์ เปรื่องเดช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1243. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้เลี้ยงดูในการส่งเสริมพัฒนาการ กับระดับพัฒนาการตามวัยของเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ = Relationships between behavior of primary caretaker in promoting development of infants and toddlers / จำรัส บิ่นเงิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1244. ความสัมพันธ์ระหว่างภาระการดูแลบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วย การดูแลตนเองและความต้องการการช่วยเหลือของญาติผู้ดูแลที่ทำงานนอกบ้าน = The relationship between caregiving burden, self-care activities, and needs of support of working caregivers / พารุณี เกตุกราย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1245. ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเผชิญความเครียดกับความผาสุกโดยทั่วไป ในมารดาของเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Relationship among coping strategies and general well-being in mother of hospitalized child / ศากุล คงพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1246. ความสัมพันธ์ระหว่างอาการอ่อนล้า การจัดการกับอาการอ่อนล้า และคุณภาพชีวิตของเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด = Relations among fatigue, management of fattigueand quality of life in pediatric oncology patients receiving chemotherapy retention / ธัญญาศิริ โสมคำ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1247. ความสามารถในการดูแลตนเองและการรับรู้ความผาสุกในผุ้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะท้ายที่ได้รับการรักษาโดยการขจัดของเสียทางเยื่อบุช่องท้องอย่างต่อเนื่อง = Self-care agency and subjective well-being in end-stage renal disease patients treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis / สนธยา พิชัยกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1248. ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอขณะได้รับรังสีรักษาและภายหลังได้รับรังสีรักษาครบ = Self care agency and quality of life in head & neck cancer patients while receiving and after the completion of radiotherapy / นิตยา ตากวิริยะนันท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1249. ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ = Self-care agency and health status in elderly person / นิรนาท วิทยโชคกิติคุณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1250. ความสามารถในการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ขณะได้รับรังสีรักษาและภายหลังได้รับรังสีรักษา = Self care agency and quality of life in cervical cancer patients during and post receiving radiotherapy / วรวรรณ เหนือคลอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1251. ความสามารถในการทำนายของแรงสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส และการรับรู้ภาวะสุขภาพต่อความผาสุกในครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสุง = The predictability of social support, self-esteem, marital relationship and perceived health on family well-being of pregnant women with pregnancy-induced hypertension / กุลสตรี วรรธนะไพสิฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1252. ความสามารถในการทำนายของปัจจัยคัดสรร ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและการเผชิญความเครียดของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยายับยั้งการเจ็บครรภ์คลอด = The predictability of selected factors on uncertainty in preterm labor pain and coping of pregnant women tocolysis / เทียรทอง นิ่มศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1253. ความสามารถในการทำนายของปัจจัยส่วนบุคคลการสนับสนุนทางสังคมและความรู้สึกไม่แน่นอนต่อความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของบิดาที่มีบุตรคนแรกจากการตั้งครรภ์เสี่ยง = The predictability of personal factors, social support and uncertainty on stress and coping behavior of frist- time fathers from high risk pregnancy / อารีรัตน์ แนวชาลี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1254. ความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการจัดการของครอบครัวในการดูแลต่อที่บ้าน = Functional status of hospitalized elderly patients and families management regarding caregiving at home / วิริยะ สัมปทานุกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1255. ความสามารถในการพูดคำกริยาของเด็กไทยที่มีอายุ 3 ปีถึง 4 ปี 11 เดือน ในเขตกรุงเทพมหานคร = The production ability of verbs in Thai children aged 3 years to 4 years 11 months in Bangkok / วราภรณ์ วิไลนาม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1256. ความสามารถในการพูดคำกริยาของเด็กไทยที่มีอายุ 3-5 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of verb production ability among Thai children aged 3-5 years in Bangkok metropolitan / ยุวดี อ่ำประยูร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1257. ความสามารถในการฟังเข้าใจคำลักษณนามของเด็กไทยที่มีอายุ 3 ปี ถึง 7 ปี 11 เดือนในเขตประเวศ เขตพระโขนง และเขตคลองเตย = The ability of auditory comprehension of numeral classifiers in Thai children aged 3 years to 7 years 11 months in Phrawet Phrakanong and Khlong Toey / รศนา เกตุทัต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1258. ความสามารถในการฟังแยกเสียงของเด็กที่มีอายุระหว่าง 5 ปี ถึง 7 ปี 11 เดือน = The auditory discrimination ability of children aged 5 years to 7 years 11 months / เจียมใจ จีระอัมพร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1259. ค่าแม็กซิมั่มโฟเนชั่นไทม์และความจุไวตัลในคนปกติอายุ 20-40 ปี และความสัมพันธ์ระหว่างค่าแม็กซิมั่มโฟเนชั่นไทม์กับความจุไวตัล = Maximum phonation time and vital capacity in adults aged 20 to 40 years and the relation between maximum phonation time and vital capacity / นวภรณ์ ลิ้มประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1260. คุณประโยชน์ของ วิธีรามาธิบดี ในการเลือกเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้ป่วยประสาทหูพิการ = Benefits of Ramathibodi method for hearing aid evalutation in sensorineural hearing loss patients / คนึงนิจ วิจิตรปิยะกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1261. คุณภาพการนอนหลับและสิ่งรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลรามาธิบดี = Quality of sleep and sleep disturbances of the postoperative patients in Ramathibodi Hospital / ดารัสนี โพธารส
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1262. คุณภาพการนอนหลับของบุคลากรทางสุขภาพในมหาวิทยาลัยมหิดล = A Sleep quality of health personnel in Mahidol University / ศิวาภรณ์ โกศล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1263. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตล้มเหลวเรื้อรังที่รักษาด้วยการล้างช่องท้องแบบถาวร = The quality of life in chronic renal failure patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis / ทัศนีย์ จินางกูร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1264. คุณลักษณะของหัวหน้าสถานีอนามัยที่มีอิทธิพลต่อผลงานการให้บริการ วางแผนครอบครัวรายใหม่ในจังหวัดอุดรธานี = The influence of the characteristics of the head of health centers on the new family planning acceptors in Udon Thani province / จีรภา ภิญโญทรัพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1265. คุณลักษณะบางประการของสตรีที่ทำหมันเมื่อมีบุตร 2 คนในจังหวัดสกลนคร = Some characteristics of the women with 2 children who have sterilization done in Sakon Nakhon province / อนงค์นิตย์ ตรงวัฒนาวุฒิ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1266. ตัวแปรคัดสรรกับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อกิจกรรมการพยาบาลในโรงพยาบาลราชวิถี = Selected variables and patient's satisfaction in nursing activities at the Rajavithi hospital / อินทิมา ศุภสินธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1267. ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการสอนผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการให้สวนปัสสาวะด้วยตนเองเป็นระยะด้วยเทคนิคที่สะอาดที่บ้าน = A follow up the achievement of teaching on clean intermittent self catherization in neurogenic, bladder patient at home / สมใจ ทรัพย์พ่วง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1268. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการมารับการรักษาต่อเนื่องในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษา = Role of local administrative authority to support continutiy care of older persons with chronicillinesses : case study / ระเบียบ เทียมมณี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1269. บุคลิกภาพที่เข้มแข็งแรงสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต = Hardiness characteristic, social support, and adaptation in post renal transplant patient / ศรัณญา เบญจกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1270. ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อโรคและการปรับตัวในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม = Reaction to cancer and adaptation in breast cancer patients / จารุวรรณ กฤตย์ประชา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1271. ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นการดูแลในโรงพยาบาลรามาธิบดี = Caring in nursing practice in Ramathibodi Hospital / ยี่สุ่น ใจดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1272. ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเอดส์ของภรรยา = Wife caregivers' experiences in caring for AIDS patients / นริศรา ครสาคู
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1273. ประสบการณ์การมีอาการ กลวิธีการจัดการกับอาการ และคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเพศชายที่มีกลุ่มอาการกระเพาะปัสสาวะไวเกิน = Symptom experiences, management strategies, and quality of life of male patients with overactive bladder syndrome / วสันต์ชาย สุรมาตย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1274. ประสบการณ์การอาการ วิธีการจัดการ และผลของการจัดการกับอาการของผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัดในศูนย์มะเร็งภาคกลางของประเทศไทย = Symptom experiences symptom management and outcoms of patients with head and neck cancer undergoing concurrent chemoradiation at cancer centers in the central part of Thailand / สุจิรา ฟุ้งเฟื่อง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1275. ประสบการณ์ความปวดและวิธีการจัดการกับความปวดในผู้ป่วยมะเร็งที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี = Pain experience and pain management among hospitalized cancer patients in Ramathibodi Hospital / สุธีรา จักรกุล เหลืองสุขเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1276. ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันอาการท้องผูกในผู้สูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัดกระดูกสะโพก = The effectiveness of a constipation prevention program for hospitalized elderly with hip surgery / พวงผกา มั่นหมาย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1277. ประสิทธิผลของกระบวนการกลุ่มต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ของสตรีตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลรามาธิบดี = Effectiveness of group process in improving knowledge attitude and practice on AIDS prevention of pregnant women in Ramathibodi hospital / แสงดาว ธีระทองคำ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1278. ประสิทธิภาพและการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียของการให้อาหารปั่นผสมทางสายให้อาหารโดยการใช้ซ้ำชุดให้อาหารสำเร็จรูปกับชุดที่ประดิษฐ์ขึ้น = Efficacy and bacterial contamination of blenderized formula enteral feeding with reused commercial and modified feeding sets / พันตรีหญิงรุ่งทิวา พิมพ์สักกะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1279. ประสิทธิภาพของเบนไซดามีนไฮโดรคลอไรด์ในการป้องกันและบรรเทาผลของรังสีรักษาต่อช่องปากในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ = Efficacy of benzydamine hydrochloride in prevention and relieving of radiotherapy oral reactions in head and neck cancer patients / ทองดี ศรีจงใจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1280. ประสิทธิภาพของโปรแกรมการให้การปรึกษาโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแบบสั้นต่อความรู้เกี่ยวกับวัณโรคและความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาของผู้ป่วยวัณโรคปอด = The effect of a counseling program using brief motivational interviewing on knowledge about tuberculosis and medication adherence among patients with pulmonary tuberculosis / บุษบา ประสมผล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1281. ประสิทธิภาพของการดูดน้ำมูกในปากและจมูกโดยใช้เอ็มยู-ทิปในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการช่วยหายใจโดยใช้แรงดันบวกอย่างต่อเนื่องทางจมูก = The efficacy of oropharyngeal and nasopharyngeal suctioning by using MU-Tip on premature infants receiving nasal continuous positive airway pressure ventilatory support / สุมลทิพย์ สนธิเมือง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1282. ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งพีเอช 5 ยูเซอรินในการป้องกันผลของรังสีรักษาต่อผิวหนังในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ = Efficacy of pH5 eucerin ointment in prevention of radiotherapy skin reactions in head and neck cancer patients / สุดธิดา สันติไชยกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1283. ปริมาณความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยเด็กสามัญโรงพยาบาลรามาธิบดี = Nursing care needs in genernal pediatric wards Ramathibodi Hospital / ทิพวัลย์ ดารามาศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1284. ปัจจัยคัดสรรกับการปรับตัวของผู้ป่วยทหารราชการสนามที่ถูกตัดอวัยวะแขนขา = Selected factors and adaptation in amputated veteran patients / อรวรรณ จุลวงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1285. ปัจจัยคัดสรรความสามารถในการดูแลตนเองและสุขภาพในผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดเรื้อรัง = Selected basic conditioning factors, self-care agency and health status in chronic glaucoma patients / ชวลี โฆษิตทาภิวัธน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1286. ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมและได้รับยาเคมีบำบัดเสริม = Selected factors related to health promoting behaviors in woman with breast cancer undergone adjuvant chemotherapy / พงษ์สิทธิ์ พงษ์ประดิษฐ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1287. ปัจจัยคัดสรรที่ทำนายความเหนื่อยหน่ายของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Selected factors predicted burnout in family caregivers of stroke patients / จันทร์เพ็ญ แซ่หวุ่น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1288. ปัจจัยทำนายการปรับตัวของผู้ดูแลเด็กโรคลมชัก = Predictive factors for adaptation among caregivers of children with epilepsy / พันธกานต์ ทำเนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1289. ปัจจัยทำนายความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี = Factors influencing nurses' performance of professional nurses at Queen Sirikit national institute of child health / ทัศนีย์ วงศ์เกษมศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1290. ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด = Predicted factors of quality of life in family caregivers of person with cancer receiving chemotherapy / วันเพ็ญ อึ้งวัฒนศิริกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1291. ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด = Predicted factors of quality of life in family caregivers of surgical oncology patients / ศิริพรรณ ปิติมานะอารี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1292. ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงชาวเขาเผ่าม้งในเขตอำเภอพบพระ จังหวัดตาก = Factors predicting depression in Hmong hill tribe women living in Phopphra district, Tak province / จันทนา ชุ่มเย็น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1293. ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในพยาบาลวิชาชีพสตรี = Predictors of depression in female nurses / มณีกานต์ สุภาเส
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1294. ปัจจัยทำนายภาวะน้ำหนักเกินในเด็กอายุ 2 ปี = Determinants of overweight in children at two years of age / สุวัจนา น้อยแนม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1295. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อการดูแลตนเองของประชาชนของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลชลบุรี = Factors associated with self-care attitude of the baccalaureate nursing student s and the faculty members at Chonburi Nursing College / โดย มาลี แน่นหนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1296. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเท้าและสภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน = Factors related to foot care and foot appearance in non-insulin-dependent diabetic patients / นงลักษณ์ นฤวัตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1297. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการพบาบาลชั้นสูง = Factors related to advanced practice nurse's job satisfaction / กิจภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1298. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุในแผนกอายุรกรรม = Factors related to depression of hospialized older patients in medcal units / กาญจนา กิริยางาม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1299. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลที่เท้าของผู้ที่เป็นเบาหวาน = Factors related to foot ulcer in persons with diabetes / กนกวรรณ ปั้นทรัพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1300. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดของกลุ่มสตรีหลังคลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี = Factors associated with the contraceptive used by women after delivery in Ramathibodi hospital / แอนนา วงษ์กุหลาบ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1301. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้ห่วงอนามัยของสตรีหลังคลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี = Factors associated with the decision making of postpartum women to use intrauterine device in Ramathibodi Hospital / จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1302. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตกเลือดหลังคลอดทันทีในมารดาที่คลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2522-2531 = Factors affecting immediate postpartum haemorrhage at Ramathibodi hospital 1979-1988 / นงจรส ศุภกิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1303. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจทำหมันหลังคลอดของสตรี ที่มีบุตรมีชีวิตอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป และมีบุตรเพียงพอแล้วในโรงพยาบาลรามาธิบดี = Factors influenced decision making about the acceptance of postpartum sterilization among women having at least two living children and completed their family in Ramathibodi hospital / ยุวดี วิทยพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1304. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมาฝากครรภ์ครบหรือไม่ครบตามเกณฑ์ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดบุตรในโรงพยาบาลศิริราช = Factors associated with adequate or inadequate antenatal care of pregnant women delivered in Siriraj Hospital / อรุณี พึ่งแพง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1305. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนชนบททางภาคใต้ = Factors related to food security among older adults in a rural community of Southern Thailand / วันทนีย์ ชัยฤทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1306. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Factors related to caregivers' abilities in stroke patients' medication taking / วิสาข์ วัชระศิริบรรลือ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1307. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น = Factors related to happiness in junior high school students / ลัดดาวัลย์ พลชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1308. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักคงค้างหลังคลอด = Factors related to postpartum weight retention / รุจิพร จิตตวิสุทธิวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1309. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์ = Factors associated with sub-district health personnel's performance on maternal and child health care in Buriram province / อาภัสรา วงศ์สัมพันธ์ชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1310. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลงานการให้บริการใส่ห่วงอนามัยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดมุกดาหาร = Factors associated with health personnel's performance on intrauterine device service in Mukdahan province / นุชราพร แสนบล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1311. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวานในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม = Factors associated with food behavior for snacks and sweet beverages among primary school students in Amphur-Muang, Nakhon Patom province / นาวาอากาศตรีหญิง สุธีรา บัวทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1312. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจของผู้ดูแลเด็กในสถาบันรับเลี้ยงเด็ก = Factors related to child care workers' behavior in prevention of acute respiratory infection in child care centers / ชญาน์นันท์ ใจดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1313. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า = Factors associated with preventive AIDS behaviors of military cadet in Chulachomklao Royal Military Academy / หทัยชนก ธนะศิรินานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1314. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของพนักงานและคนงานชายในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรี = Factors associated with AIDS preventive behaviors among male workers in factories in Saraburi province / พัชรินทร์ บางท่าไม้
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1315. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของสตรีตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา = Factors associated with preventive AIDS behaviors of pregnant women in Phranakornsriayuthaya hospital / กนกพร โฉมเฉลา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1316. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว = Factors related to health promoting behaviors among patients with congestive heart failure / เสาวลักษณ์ ทำมาก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1317. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ Preeclampsia ในสตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2537-2538 = Factors associated with preeclampsia in pregnant women admitted at Ramathibodi Hospital, 1994-1995 / กชพร สิงหะหล้า
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1318. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนในเขตจังหวัดนครนายก = Factors associated with nutritional status among pre-school children in Nakhonnayok province / ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1319. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร = Factors related to nutritional status among older adults in crowded Bangkok community / สุนีย์ อังศุภาสกร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1320. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะตัวเหลืองโดยไม่ทราบสาเหตุในทารกแรกเกิดอายุครรภ์ครบกำหนด ในโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2531 = Factors associated with jaundice of unknown cause in the full-term neonate at Ramathibodi hospital in 1988 / วงเดือน ศุภฤกษ์พรชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1321. ปัจจัยที่มีต่อความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้ห่วงอนามัยในผู้รับบริการคุมกำเนิดรายใหม่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา = Factors related to selection of intrauterine devices among new acceptors in Health Promotion Center Region 12 Yala / ธัญญลักษณ์ ศิริชนะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1322. ปัจจัยที่มีผลต่อการคลอดก่อนกำหนดของหญิงมีครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี : 2531-2533 = Factors associated with preterm delivery in pregnant women at Ramathibodi hospital : 1988-1990 / โดย ลัดดา สำลี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1323. ปัจจัยที่มีผลต่อการคุมกำเนิดของสตรีชาวเขาเผ่าม้งและเผ่ากะเหรี่ยง = Factors affecting contraceptive practice among Hmong and Karen Hill tribe women / วราพร วันไชยธนวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1324. ปัจจัยที่มีผลต่อการทำหมันชายในเขตชนบทของจังหวัดลำปาง ระหว่างปี พ.ศ. 2529-2533 = Factors influencing vasectomy in rural area of Lampang Province : 1986-1990 / สายสุทธี สุนทรานน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1325. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการคงใช้ยาฝังคุมกำเนิดในระยะรณรงค์ จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2534 = Factors affecting the continuation rate of norplants implant during the campaigning period in Udornthani province : 1991 / มยุรี แสนวงษา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1326. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของสตรีหลังคลอดที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ = Factors influencing breast feeding of post-partum women at Health Promotion Center region 6, Nakornsawan province / เสาวภาคย์ พานิชยากร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1327. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาชายในกรุงเทพมหานคร = Factors influencing condom use among vocational education male students in Bangkok / กอบกาญจน์ มหัทธโน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1328. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดถาวรและชนิดชั่วคราวในกลุ่มสตรีหลังคลอดที่มีบุตรมีชีวิต 2 คนขึ้นไป ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ = Factors influencing pernament and temporary children at health promotion center 6, Nakhon Sawan province / โดย วิไลลักษณ์ ปริยฉัตรกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1329. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตรวจหลังคลอดที่ศูนย์อนามัยแม่และเด็กชนบทที่ 41 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น = Factors effecting postpartum check up at Maternal and Child Health Center 41, Phol district, Khon Kaen province / สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1330. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำหมันหลังคลอดของสตรีที่มีบุตร 2 คนขึ้นไปที่โรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรี = Factors influenced decision making about the acceptance of post-partum sterilization among women with two or more children at Hospitals in Kanchanaburi Province / โดย สมสมัย มารักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1331. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำหมันหลังคลอดของสตรีที่มีบุตรตั้งแต่ 3 คนขี้นไปในโรงพยาบาลเขตจังหวัดบุรีรัมย์ = Factors influencing the acceptance of post-partum sterilization among women with three or more children in hospitals of Buri-Ram province / นันทนา คงนันทะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1332. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อน้ำหนักทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลรามาธิบดี = Factors influencing birthweight at Ramathibodi hospital / สมนึก น้อยนงเยาว์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1333. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตายของทารกปริกำเนิดในแต่ละช่วงเวลาคลอดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี : 2524-2532 = Factors related to perinatal mortality at different time of birth in Ramathibodi Hospital : 1981-1989 / สุภาพรรณ ทรัพย์มาดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1334. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Factors related to to medication adherence among persons with diabetis mellitus type2 / ชัชฎาภรณ์ กมขุนทด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1335. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2531 = Factors associated with neonatal jaundice at ramathibodi Hospital 1988 / สุภาวดี อ่อนละมัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1336. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะเวลามาถึงโรงพยาบาลหลังจากเกิดอาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน = Factors related to onset arrival time in patients with acute stroke / ตวงทิพย์ บินไทยสงค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1337. ปัจจัยพื้นฐานบางประการแรงสนับสนุนทางสังคมและความสามารถในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ = Basic conditioning faactors, social support and self-care agency in pregnant women / กาญจนา บุญทับ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1338. ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และการปรับตัวด้านจิตสังคมของสตรีตั้งครรภ์ที่อายุมาก = Personal factors self-esteem social support and psychosocial adjustment of pregnant women with advanced age / จิราวรรณ นิรมิตภาษ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1339. ปัญหาและอุปสรรคของการไม่มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในชุมชนที่คัดสรร : กรณีศึกษา = Problem and barriers of mis-screening for cervical cancer in a selected community : case study / สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์
    Abstract

 1340. ปัญหาทางเพศของสตรีระหว่างใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดยาฉีดคุมกำเนิดและห่วงอนามัย = Female sexual problems during oral, injectable or intraute rine contraceptive practice / เพ็ญศรี สุวรรณศรี
    Abstract

 1341. ปัญหาสุขภาพของสตรีที่มารับบริการในคลินิกวัยหมดระดูโรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ = Health problems in women attending the menopausal clinics at northern regional hospitals and medical conters / อัจฉรา สิทธิรักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1342. ผลการเตรียมญาติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนักโดยการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อระดับความวิตกกังวล = The effect of informational preparation on the level of aniety among relatives of the patients admitted in the intensive care unit / พิกุล ตันติธรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1343. ผลการใช้กราฟดูแลการคลอดขององค์การอนามัยโลกในโรงพยาบาลสกลนคร = Effects of the use of WHO partogram at Sahonnakhon hospital / วัลยดา อินธิแสง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1344. ผลการคลอดระหว่างการใช้แบบบันทึกการคลอดแบบบรรยายกับการใช้กราฟดูแลการคลอดขององค์การอนามัยโลกในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา = Outcome of delivery between use of labour record and WHO partograph in Maharaj Nakhonratchasima hospital / ปัทมา ศิลานันท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1345. ผลการตั้งครรภ์ของมารดาที่ได้รับการดูแลก่อนคลอดในคลินิกตรวจครรภ์มีภาวะเสี่ยงสูง โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2526-2528 = Pregnancy outcome in high-rksk pregnancy clinic Ramathibodi Hospital 1983-1985 / บุญสม ผาสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1346. ผลการตั้งครรภ์ครั้งถัดไปของมารดาที่คลอดบุตรตายปริกำเนิดในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี = Outcome of subsequent pregnancy following perinatal deaths at Ramathibodi Hospital / โดย วารุณี ตันติวิสุทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1347. ผลการนวดประคบสมุนไพรต่ออาการปวดข้อเข่า อาการข้อเข่าฝืด ปฏิกิริยาสะท้อนความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และความยากลำบากในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม = Effect of Thai herbal massage on knee joint pain, knee joint stiffness, electromyogram biofeedback and activity of daily living in older adults with knee osteoarthritis / สายชล ศรีแพ่ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1348. ผลการประยุกต์ใช้ระบบการพยาบาลของโอเร็มต่อความผาสุก ภาวะแทรกซ้อนและจำนวนวันที่อยู่ในโรงพยาบาลในผู้ป่วยสูงอายุ = Effects of application of Orem's nursing system on well-being, complications, and length of stay in elderly patients / สุวรรณี มหากายนันท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1349. ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อระดับความวิตกกังวลและการปรับตัวต่อการเป็นมารดาในผู้ป่วยครรภ์แรกที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง = The effect of systematic instruction on the level of anxiety and adaptation to motherhood in primiparity delivered by cesarean section / กัญจนี พัฒิยะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1350. ผลของแบบแผนการให้สารน้ำต่อการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบและการติดเชื้อจากการได้รับสารน้ำในผู้ป่วยอ่อนอิมมูน = Effects of infusion program on the intravenous thrombophlebitis and infection rates in immunocompromised patients / สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1351. ผลของโครงการบัตรสุขภาพที่มีต่อการรับบริการอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัวในระดับตำบลจังหวัดลำปาง = Effect of Health Card Programme on maternal and child health and family planning services in district of Lampang provice / อรนุช โอภาสเสถียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1352. ผลของโปรแกรมกลุ่มจิตศึกษาต่อการลดความรู้สึกเป็นตราบาปในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท = Effects of group psychoeducational program to reduce stigma in family caregivers of schizopherenic patients / จิตภินันท์ โชครัศมีหิรัญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1353. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนอาหารต่อความรู้ในการดูแลตนเอง การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองและตัวแปรทางคลินิกของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด = The effect of education program for diet modification on knowledge of self care, perceived self care abilities and clinical parameters in pateints undergoing hemodialysis / มะลิวรรณ สง่าลี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1354. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการสนับสนุน ต่อความวิตกกังวลในบิดา-มารดา ที่บุตรมีภาวะตัวเหลืองและได้รับการส่องไฟในระยะหลังคลอด = Effect of an educative and supportive program on the anxiety of parents who have infants with hyperbilirubinemia and received phototherapy during the postpartum period / ขนิษฐา ประสมศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1355. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ร่วมกับแรงสนับสนุนจากสามี ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้หญิงที่เป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ = Effect of an educational program and spouse support on health-promoting behaviors and glycemic control in pregnant women with gestational diabetes mellitus / จีระภา มหาวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1356. ผลของโปรแกรมการจัดการกับความเหนื่อยล้าต่อระดับความเหนื่อยล้าในมารดาหลังคลอดบุตรทางช่องคลอด = The effect of a fatigue management program on the level of fatigue in first-time postpartum mothers who had vaginal deliver / กมลวรรณ นำรอดภัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1357. ผลของโปรแกรมการบริหารแขนและไหล่ต่อความสามารถในการบริหาร และภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัด = The effect of shoulder and joint exercise programme on ablity to exercis and post-operative complications in breast cancer patients with surgery / นงนุช ทากัณหา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1358. ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิงต่อภาวะปอดแฟบและความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = Effects of nursing program based on King's theory of goal attainment on lung atelectasis and satisfaction in postoperative open heart patients / อัญชลี วงศ์ใหญ่
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1359. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการแสดงบทบาทเป็นมารดาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสามีต่อการแสดงบทบาทการเป็นมารดาในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก = The effect of a maternal role attainment enhancement program encountered spouse support on maternal role attainment of first-time pregnancy adolescents / ศิณัฐชานันท์ วงษ์อินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1360. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสามีในระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอดต่อสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส การรับรู้ประสบการณ์การคลอดของมารดาและความรักใคร่ผูกพันระหว่างบิดามารดาและทารก = The effects of a program to promote spouse involvement in pregnancy and birth on marital relationships, perception of childbirth experience, maternal-infant attachment, and paternal-infant attachment / นวพร มามาก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1361. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่คลอดทางช่องคลอด = The effect of a self-efficacy promoting program on self-care behaviors of first-time postpartum mothers who had vaginal delivery / เทวีรัตน์ ฉวีวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1362. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของผู้ป่วยและญาติในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวต่อการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาล = The effect of a self-efficacy promotion program for patients with heart failure and their caregivers on readmission of the patients / นิภาพร ประจันบาน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1363. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนให้ความรู้ ต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลว = The effect of a supportive educational program on knowledge, self-care behavior, and the level of severity of heart failure / จันทร์จิรา เกียริตสี่สกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1364. ผลของโปรแกรมการสอนทักษะสุขภาพโดยใช้หนังสือการ์ตูนต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = The effects of health skill training program using cartoon books on health behavior among grade five students / ณัฐติพร อ้นด้วง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1365. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง เส้นรอบเอว และระดับไขมันในเลือด (เอชดีแอลคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์)ของบุคลากรสุขภาพ = Effects of hula-hoopexercise programme on perceived self efficacy, waist circumference andbloodlipid level (hdl cholesterol and triglyceride) in health care personnel / ษารินทร์ สิงห์สวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1366. ผลของโปรแกรมจัดการกับอาการปวดหลังส่วนล่างต่อระดับความปวดและภาวะจำกัดความสามารถของหญิงตั้งครรภ์ = The effect of low back pain management program on pain level and disability of the pregnant women / นพวรรณ จันณรงค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1367. ผลของโปรแกรมป้องกันอาการท้องผูกสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท = Effect of a constipation prevention program for neurological patients / วาสนา บุตรปัญญา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1368. ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้หนังสือการ์ตูนต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = The effects of the life skills development program using cartoon books media on life skills among grade five students / ร้อยเอกหญิง พิชญากร ศรีปะโค
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1369. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะในตนเองของพยาบาลวิชาชีพ = The effect of a supportive educational, end-of-life care program on knowledge and perceived self-efficacy of professional nurses / แพรวพรรณ ปราโมช ณ อยุธยา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1370. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการปฎิบัติตนที่สอดคล้องกับแผนการรักษาพยาบาลและความรุนแรงของโรคในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรครรภ์ = Effects of self-efficacy enhancing program on adherence to regimen of treatment and severity of illness in pregnant women with pregnancy induced hypertension / พิริยา ทิวทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1371. ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อการรับรู้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในญาติสายตรง= Effect of health promotion program on health belief perception and preventive behaviors in first degree relatives of persons with type II diabetes / สุภัชชา โลหิตไทย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1372. ผลของการเช็ดตัวการอาบน้ำการประคบด้วยผ้าเปียกและการรับประทานยาลดไข้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายในเด็กที่มีไข้ = The effect of sponging, bathing, wet-cloth wrapping and oral antipyretic therapy on body temperature change in febrile children / จริยา วงศ์นาม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1373. ผลของการเตรียมโดยการให้ข้อมูลต่อปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ป่วยระหว่างการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ = Effects of informational preparation on patients' response undergoing cystoscopy / พูลศรี เหมือนคิด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1374. ผลของการเตรียมตัวคลอดต่อความวิตกกังวลความเจ็บปวด ระยะเวลาคลอดและการรับรู้ประสบการณ์คลอด = Effects of childbirth preparation on anxiety level, pain sensation, duration labour and perception of childbirth experience / โดย อุษา เชื้อหอม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1375. ผลของการเสริมสร้างการรับรุ้สมรรถะแห่งตน ต่อการรับรู้สมรรถนะการมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤกตของผู้แล = Effects of self-efficacy promotion on perceived self-efficacy of caregivers participating in care provided to critically ill children / โสพิศ สุมานิต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1376. ผลของการใช้โปรแกรมการป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นตามทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรม = The effects of using an adolescent smoking behavior prevention program based on the theory of planned behavior / จุไรรัตน์ อันทระบุตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1377. ผลของการใช้โปรแกรมการวางแผนพฤติกรรมต่อทัศนคติ บรรทัดฐาน การรับรู้ ความสามารถในการควบคุม ความตั้งใจและพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น = Effects of the planned behavior program on attitudes, norms, perceived behavior control, intentions, and alcohol use in adolescents / ศิริพร ชาวสุรินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1378. ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มในการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาต่ออัตราและระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว ของสตรีที่ทำงานนอกบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร = The effect of group process on the rate and duration of breastfeeding in working women living in Bangkok metropolitan / กัลญาณี มูลแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1379. ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา = Effects of self-help group on self-esteem and seld-care agency in head and neck cancer patients receiving radiotherapy / จารุวรรณ รัศมีเหลืองอ่อน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1380. ผลของการใช้การพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้สึกไม่แน่นอน ในความเจ็บป่วยในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่กำลังรับรังสีรักษา = The effect of supportive-educative nursing system on uncertainty in illness in head and neck cancer patients receiving radiation therapy / บุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1381. ผลของการใช้คู่มือการตรวจสุขภาพของคู่สมรสต่อความรู้และเจตคติในการตรวจสุขภาพของคู่สมรสในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร = The effect of a booklet on premarital health examinations, on knowledge and attitudes of couples registering their marriage at Rathathewi district, Bangkok / มุกดา ลือสกลกิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1382. ผลของการใช้ดนตรีบำบัดร่วมกับการจัดท่าในระยะที่ 1 ของการคลอดต่อความเจ็บปวด ความวิตกกังวลระยะเวลาของการคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของหญิงรอคลอดครรภ์แรก = The effect of music therapy and positioning in the first stage of labour on labour pain, anxiety, stage of labour, and childbirth experience in primiparous labouring women / อุบลรัตน์ สุทธิวณิชศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1383. ผลของการใช้ระบบการพยาบาลชนิดสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา = The effect of supportive-educative nursing systems on uncertainly in illness in cervical cancer patients receiving radiation therapy / โดย ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1384. ผลของการใส่น้ำยาแซพลอนในถุงเก็บปัสสาวะเป็นระยะ ๆ ต่ออุบัติการการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะไว้ = The effect of periodic instillation of Savlon" into urinary bag on the incidence of catheter-associated urinary tract infection / ปราถนา ภู่สวรรค์"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1385. ผลของการให้ข้อมูล 2 ชนิด เกี่ยวกับการเจาะเลือดต่อปฏิกิริยาความกลัวของเด็กวัย 7-11 ปี = Effects of two types of information giving about venipuncture on fear reaction in seven to eleven years old children / ยุพยงค์ ว่องศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1386. ผลของการให้ความรู้และการสนับสนุนต่อความวิตกกังวลของมารดาหลังคลอดที่มีบุตรตัวเหลือง = The effect of educative and supportive intervention on anxiety of postpartal mother with jaundice baby / พุ่มพวง จิรากูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1387. ผลของการให้ความรู้และการสนับสนุนอย่างมีแบบแผนแก่คู่สมรสต่อการปรับตัว ทางเพศและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยผ่าตัดเต้านมออก = The effect of educative-supportive intervention program for couple on sexual adjustment and depression in mastetomy patients / ภัทรภรณ์ ภัทรโยธิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1388. ผลของการให้คำปรึกษาโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ = The effect of counseling using motivational interviewing on adherence to antiretroviral therapy / โดยร.ท.หญิงองค์อร ประจันเขตต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1389. ผลของการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรามาธิบดี = The effect of health counseling on anxiety reduction in out-patient of Ramathibodi Hospital / สุรีย์ เทพศุภรังษิกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1390. ผลของการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อความวิตกกังวลขณะเผชิญของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะน้ำคร่ำทางหน้าท้องเพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอด = Effect of health counseling on state anxiety in pregnant women receiving prenatal diagnosis by amniocentesis / ชไมพร โนนศรีชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1391. ผลของการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะโรคธาลัสซีเมีย = The effect of health counseling on anxiety of Thalassemia-Carrier pregnant women / วิรานุช มิตรารัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1392. ผลของการกดตำแหน่งฉีดยาเพื่อลดความเจ็บปวดจากการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อในเด็กนักเรียน = The effects of injection site pressure for reducing intramuscular injection pain in school-aged children / รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1393. ผลของการกระตุ้นประสาทสัมผัสการรับกลิ่นด้วยน้ำนมมารดา ต่อการตอบสนองความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าในทารกแรกเกิดครบกำหนด = Effects of olfactory stimulation with breast milk on pain response to heel stick in full term infant / สิรวี อินหรุ่น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1394. ผลของการกลั้วคอด้วยน้ำอุ่นต่อการลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยหลังถอดท่อหลอดลมคอ = The effect of warm water gargling on pain relief in post-endotracheal extubated patients / สุพัตรา สิงห์คำราม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1395. ผลของการคลอดโดยวิธีการคลอดเองและการกระตุ้นคลอด = The effects of spontaneous labour and stimulation of labour / พรทิพย์ อารีย์กุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1396. ผลของการดูดหัวนมปลอมขณะได้รับอาหารทางสายยางในทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนด = The effects of nonnutritive sucking during tube feeding in premature infants / วิจิตรา อาภาธีรพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1397. ผลของการตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างพยาบาลเฉพาะทางและผู้ป่วยเบาหวานที่ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองต่อภาวะควบคุมโรคและความพึงพอใจในชีวิต = Effects of mutual goal setting between nurse specialist and diabetic patients using self-monitoring of bolld glucose on disease control and life satisfaction / ยุพิณ ทองสวัสดิ์วงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1398. ผลของการตั้งครรภ์ไม่ปรารถนาและการคุมกำเนิดภายหลังการตั้งครรภ์ไม่ปรารถนาของสตรีวัยเจริญพันธุ์ในประเทศไทย = Pregnancy outcoe and contraception of unwanted pregnancy among women of reproductive age in Thailand / วรรณรัตน์ สุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1399. ผลของการทำให้อุณหภูมิของหนังศรีษะลดลงต่อระดับการเกิดผมร่วงและระยะเวลาของการเกิดผมร่วงในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด = The effect of scalp hypothermia on degree and onset of hair loss in cancer patients treated with chemotherapy / พิมพา ธนกรวิทย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1400. ผลของการนวดกดจุดฝ่าเท้าต่อการตอบสนองทางสรีระการผ่อนคลายและความพึงพอใจในผู้เป็นความดันโลหิตสูง = Effects of foot reflexology on physiological response relaxation and satisfaction in persons with hypertension / ปราณี จงสมจิตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1401. ผลของการนวดกดจุดฝ่าเท้าต่อความเครียดและความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหุต = The effect of foot reflexology on stress and blood pressure in essential hypertensive patients / พาพร วิมุกตะลพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1402. ผลของการนวดกดจุดฝ่าเท้าต่อคุณภาพการนอนในผู้สูงอายุที่มีภาวะนอนไม่หลับ = Effect of foot reflexology on quality of sleep in elderly with insomnia / จรียา เขียวผึ้ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1403. ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อระดับน้ำตาลในเลือดและอาการชาของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที 2 = Effect of foot reflexology on blood sugar numbness of persons with type 2 diabetes mellitus / ยมพร ศักดานุภาพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1404. ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่ออาการชาและแรงกดที่เท้าของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of foot reflexology on numbness and foot pressure in persons with type 2 diabetes / พนิดา ภูโยฤทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1405. ผลของการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยต่อความเหนื่อยล้าและคุณภาพการนอนหลับในมารดาหลังคลอด = The effects of aroma oil massage on fatigue and quality of sleep in postpartum mothers / ทิพย์รัตน์ อุดมสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1406. ผลของการนอนยกศีรษะและลำตัวสูงในระยะที่หนึ่งของการคลอดต่อกระบวนการคลอด = The effects of upright position during the first stage of labour toward the process of labour / ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1407. ผลของการบรรเทาปวดแบบไม่ใช้ยาต่อระดับความเจ็บปวดอัตราการเต้นของหัวใจและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในทารกแรกเกิดที่ได้รับการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้า = Effects of nonpharmacological pain management on levels of pain, heart rates and oxygen saturation related to heelstick in neonates / อัจฉรา พิทักษ์ศิลป์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1408. ผลของการประยุกต์ใช้การพยาบาลตามแนวทฤษฎีของคิงต่อความวิตกกังวลของสตรีมีบุตรยาก = Effect of applying King's nursing theory on infertile women's anxiety / กิติยา สมุทรประดิษฐ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1409. ผลของการประยุกต์ใช้ระบบการพยาบาลตามทฤษฎีของโอเร็มต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการพยาบาลที่ได้รับและความสามารถในการกระทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Effects of application of Orem's nursing system on patients' and relatives' satisfaction with care and functional outcomes in hospitalized elderly patients / ชวลี แย้มวงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1410. ผลของการผ่อนคลายต่อการลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง = Effects of relaxation on pain relief in patients with abdominal surgery / รุ่งทิพย์ จามรมาน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1411. ผลของการฝากครรภ์ต่อสุขภาพของมารดาและทารกแรกเกิดในวชิรพยาบาล พ.ศ. 2529 = The effect of prenatal care upon the health of mothers and the neonates in Vajira hospital 1986 / จารุวรรณ ริ้วไพบูลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1412. ผลของการฝึกกระเพาะปัสสาวะอย่างมีแบบแผนต่อความสามารถในการขับถ่ายปัสสาวะในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการจากการบาดเจ็บไขสันหลัง = The effects of planned bladder training on urination competency in patients with neurogenic bladder dysfunction from spinal cord injury / นิตยา ภู่ธรรมศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1413. ผลของการฝึกบริหารศีรษะแบบคอว์ธอร์นในผู้ป่วยเวียนศีรษะจากการเปลี่ยนท่าที่ไม่ทราบสาเหตุ = The effects of the Cawthorne's head exercise on the benign paroxysmal positional vertiginous patients / นิยา สออารีย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1414. ผลของการฝึกออกกำลังกายและการฝึกการผ่อนคลายก่อนคลอดต่อระยะเวลาการคลอดและปฏิกริยาของร่างกายระหว่างคลอด = The effects of antenatal gymnastics and relaxation on the duration of and reactions to labour / วรรณดา มลิวรรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1415. ผลของการฝึกอานาปานสติสมาธิต่อสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยหอบหืดที่เกิดจากการออกกำลังกาย = The effect of Anapanasati Samadhi upon pulmonary function of excercise-induced asthma / นที เกื้อกูลกิจการ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1416. ผลของการพยาบาลเพื่อส่งเสริมโภชนาการต่อพฤติกรรมส่งเสริมโภชนาการและภาวะโภชนา การของหญิงตั้งครรภ์พาหะธาลัสซีเมียชนิดอี = The effect of nutriton promoting nusing care on nutrition promoting behavior and nutrition status in hemoglobin-e trait pregnant women / สุทน เพ็ชรรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1417. ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนประคับประคองในระยะคลอดต่อความเครียดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก = The effect of nursing support during labor on laboring stress and perception of childbirth experience of first-time teenage mother / บุญทวี สุนทรลิ้มศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1418. ผลของการพยาบาลตามทฤษฏีความสำเร็จตามเป้าหมายต่อความวิตกกังวลของบิดามารดาผู้ป่วยในหน่วยบำบัดพิเศษเด็ก = Effect of application of theory of goal attainment on parents' anxiety in pediatric intensive care unit / อัญชลี ประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1419. ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการลดความพร่องของผู้ดูแลเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = The effect of supportive-educative nursing system on dependent care deficit of the child with cancer receiving chemotherapy / กฤษณา ครามแสง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1420. ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความพร่องในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคหัวใจรูห์มาติค = The effect of supportive educative nursing system on self care deficit of school age children with rheumatic heart disease / เรืออากาศเอกหญิง สุชาดา ประสงค์ตันสกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1421. ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความสามารถในการดูแลตนเองและการเกิดความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง = Effects of supportive-educative nursing system on self-care agency and pregnancy induced hypertension prevalence in mothers at risk / จรัสศรี ธีระกุลชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1422. ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความสามารถในการดูแลตนเองและผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น = Effect of supportive-educative nursing system on self-care agency and pregnancy outcomes in pregnant adolescents / สุวรรณา ธาดาพิพัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1423. ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีวิทยารักษา = The effect of supportive-education nursing system on the quality of life in cervical cencer patients receiving radiotherapy / แสงอรุณ สุขเกษม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1424. ผลของการพยาบาลอย่างมีแบบแผนต่อความเครียดในผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกขาและได้รับการดึงถ่วงกระดูก = Effects of planned nursing care on patient's stress with skeletal traction in the leg / มาริสา ไกรฤกษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1425. ผลของการล้างมือก่อนการผ่าตัดต่อจำนวนนิคมและชนิดของแบคทีเรีย = The result of pre-operative handwashing on the colony count and type of Bacteria / ทัศนีย์ ทองประทีป
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1426. ผลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่ออุบัติการณ์เกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ = The effcct of participatory action research the on incidence of ventilator associated pneumonia / สุภาพร พัฒนสาร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1427. ผลของการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่อการฟื้นสภาพ ภายหลังผ่าตัดนิ่วในไตและท่อไตและความพึงพอใจในการพยาบาลที่ได้รับ = Effects of promoting patients' participation in self-care on postoperative recovery among patients with renal and ureteral calculi and satisfaction with care / อรชร มาลาหอม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1428. ผลของการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่อความพร่องในการดูแลตนเองและการปรับตัวในสังคมของผู้ป่วยจอประสาทตาลอก = Effects of promoting patients' participation in self-care on self-care deficit and social adjustment in the retinal detachment patients / มุกดา คุณาวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1429. ผลของการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่อความวิตกกังวล การมีส่วนได้ควบคุมตนเอง และการฟื้นสภาพหลังผ่าตัด = Effects of promoting patients' participation in self-care on anxiety, personal control and postoperative recovery / โดย วัชรี กลิ่นเฟื่อง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1430. ผลของการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่ออาการไม่สุขสบายภาวะอารมณ์และความพร่องในการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Effects of promoting patients' participation in self-care on symptom distress, mood state, and self-care deficit in cancer patients receving chemotherapy / ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1431. ผลของการส่งเสริมญาติให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อการฟื้นสภาพของผู้ป่วยและความพึงพอใจของญาติต่อการพยาบาล = Effects of family participation in caring of the hospitalized elderly patients on patients' recovery and family satisfaction with nursing car / ทัศนีย์ อนันตพันธุ์พงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1432. ผลของการส่งเสริมบทบาทบิดาต่อการแสดงบทบาทและความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในระยะคลอด = Effect of promotion on fathers' role performance and satisfaction in participation during delivery / นันทิญา ทองชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1433. ผลของการส่งเสริมสัมพันธภาพภายหลังคลอดต่อความผูกพันระหว่างบิดาและทารกและบทบาทในการเลี้ยงดูบุตรของบิดาที่มีบุตรคนแรก = The effect of postnatal attachment promotion on paternal-newborn bonding and the role of first time fathers / อารียา เตชะไมตรีจิตต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1434. ผลของการสอนอย่างมีแบบแผนในผู้ป่วยที่เจาะล้างไซนัส = The effect of systematic instruction in patients with antral irrigation / นิลวรรณ ศิริคูณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1435. ผลของการสัมผัสและกระตุ้นไคเนสเธอติคต่อน้ำหนักตัวและพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นในทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนด = The effects of tactile and kinesthetic stimulation on weight and behavior response to the stimuli in neonatal premature infant / สมศรี ธัมทะมาลา
    Abstract

 1436. ผลของการสัมผัสทารกทันทีหลังคลอดต่อความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกในมารดาที่ได้รับการระงับปวดต่างกัน = Effect of early skin-to-skin contact to maternal-infant bonding in different pain management / โดย ชนิตา คชะสุต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1437. ผลของการอาบน้ำและเช็ดตัวที่มีต่ออุณหภูมิร่างกายของทารกแรกเกิด = Effect of tub-bath and sponge-bath on body temperature of newborn-infant / ศิริพร อินทรกำแหง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1438. ผลของกิจกรรมพยาบาลต่อระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดแดงของผู้ป่วยเด็กที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ = Effect of nursing activities on oxygen saturation in mechanical ventilated children / เสริมศรี สันตติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1439. ผลของวิธีเบ่งและท่าคลอดต่อการคลอด = The effects of pushing techniques and maternal positions on delivery / เกสรา ศรีพิชยาการ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1440. ผลของอัตราการไหลของอาหารต่อการว่างของกระเพาะอาหารในผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหารแบบหยด = Effect of flow rates on gastric emptying in patient with intermittent feeding / พจนา โพธิเวชกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1441. ผลสัมฤทธิ์ของการสอนสุขศึกษาและการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ได้รับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้น = The achievement of health education and continuity of care for pulmonary tuberculosis patients with short course chemotherapy / นงพิมล ศาภิมล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1442. พฤติกรรมการแสวงหาการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน = Health seeking behavior of patients with non-insulin dependent diabetes mellitus / เรือเอกหญิงนุสรา นิ่มน้อย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1443. พฤติกรรมการดูแลของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้คลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี = Nurse caring behaviors as perceived by parturients in Ramathibodi hospital / ประนอม ภู่ศรีทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1444. พฤติกรรมการตอบสนองต่อความเจ็บปวดของเด็กตามระดับพัฒนาการทางด้านความรู้ความเข้าใจ = Children's behavioral responses to painful stimuli related to cognitive development / รุ่งทิวา อัศวินานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1445. พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่นชายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร์ = Sexual behavior and factors associated to sexual intercourse among male adolescent students in Surin Municipal area Surin province / จุฬารัตน์ ห้าวหาญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1446. พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่สามารถร่วมทำนายการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนหญิงโสดในสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี = Sexual behavior and factors predicting coitus among single female youth of Udonthani provincial non-formal education centre / ขวัญชนก ศิริวัฒนกาญจน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1447. พฤติกรรมทางเพศของสตรีในระยะหลังคลอดของโรงพยาบาลรามาธิบดี = Sexual behavior of women during puerperium at Ramathibodi Hospital / ภารดี ชาญสมร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1448. พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยส่วนบุคคล และผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยภูเขาในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮองสอน = Health behaviors, personal factors, and pregnancy outcomes of hill tribe pregnant women in maesarieng district, maehongson province / ปุญญิสา พรหมมา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1449. พัฒนาการทางการพูดด้านการเปล่งเสียงหน่วยเสียงภาษาลานนาของเด็กอายุ 3-5 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ = Phonemic development in Lanna dialect of children aged 3-5 years in Chiangmai / ศรีทนต์ บุญญานุกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1450. ภาระในการดูแลและความผาสุกโดยทั่วไปของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา = Care burden and general well-being in family caregivers of dependent elderly / วิภาวรรณ ชะอุ่ม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1451. ภาระในการดูแลและความผาสุกในครอบครัวของมารดาที่มีบุตรปัญญาอ่อน = Mother's caregiving burden and family well-being in the mentally retarded child / รสลิน เอี่ยมยิ่งพานิช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1452. ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนไต = Self-care burden and quality of life among kidney transplanted patients / นงนุช บุญยัง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1453. ภาระในการดูแลตนเองของผู้ป่วยภายหลังการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน = Self-care burden in post acute myocardial infarction patients / ณัฐสุภา ฉลาดสุนทรวาที
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1454. ภาวะแทรกซ้อนและผลการคลอดของมารดาวัยรุ่นในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2530 = Pregnancy outcome in adolescent mothers at Maharat Nakornratchasima Hospital / สุจิตรา ล้อทวีสวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1455. ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วไป = Nutritional status among hospitalized elders in a general hospital / มณีรัตน์ ศรีสวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1456. ภาวะควบคุมโรคและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการควบคุมโรคของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดพึ่งอินสุลินในโรงพยาบาลรามาธิบดี = Glucoregulation and factors adversely affect its control in insulin-dependent diabetic patients in Ramathibodi hospital / ปองทิพย์ โพธิวาระ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1457. ภาวะท้องอืดการจัดการกับภาวะท้องอืดและความพึงพอใจต่อการจัดการกับภาวะท้องอืดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดมดลูกออกทางหน้าท้อง = Abdominal distention, symptom management and satisfaction with abdominal distention management in patients with total abdominal hysterectomy / ศิริรัตน์ มั่นใจประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1458. ภาวะทางร่างกายภาวะซึมเศร้าการดูแลตนเองด้านโภชนาการและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในชุมชน = Physical status, depression, nutritional self-care, and nutritional status of the community dwelling elderly / อรุณี นาคะพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1459. ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมแสวงหาการดูแลสุขภาพของแม่ชีไทยสูงอายุ = Health status and health -seeking behavior of older Thai nuns/ ปวีณา งามสิงห์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1460. ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพค้าขายสินค้าในตลาดสด จังหวัดน่าน = Health statud and health promoting behavior among market marchants in Nan province / บุญญาภา กันยะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1461. รูปแบบการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง = Model of helping patients with acute myocardial infarction to develop self-care capabilities / จริยา ตันติธรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1462. รูปแบบการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งของระบบโลหิตในการเผชิญกับโรค = Model of helping the patients with hematologic malignancy to cope with the disease / โดย สุภาณี กาญจนจารี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1463. รูปแบบการดูแลผุ้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนที่เลือกสรร : กรณีศึกษา = Stroke caregiving models in a selected community : a case study / อุษา นิ่มอนงค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1464. รูปแบบการป้องกันและจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล = The model of prevention and management of delirium in hospitalized older patients / บุษยา เลียบทวี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1465. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด = Development of self-care agency model in breast cancer patients receiving chemotherapy / พินทุสร โชตนาการ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1466. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก = Development of self-care agency model in colorectal and anal cancer patients receiving treatments in outpatient clinic / แม้นมนา จิระจรัส
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1467. ลักษณะการใช้คำถามของเด็กอายุ 3 ปี ถึง 6 ปี = The characteristics of questions asked by three to six year-old children / วิภาวรรณ วาณิชยเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1468. ลักษณะการได้ยินของผู้ป่วยโรคโอโตสเคลอโรลิส : การศึกษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2512-2521 = Audiological manifestations of otoclerotic patients : a study in Ramathibodi Hospital 1969-1978 / กลอยใจ เนตราคม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1469. ลักษณะการรับบริการฝากครรภ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงที่คลอดบุตร ณ ห้องคลอดสามัญโรงพยาบาลศิริราช 2534 = Utilization of antenatal care and associated at non-private delivery suite in Siriraj Hospital 1991 / โดย สุพิศ สุวรรณประทีป
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1470. ลักษณะบางประการของสตรีผู้มาขอรับคำปรึกษาปัญหาทางเพศ = Characteristics of female sexual dysfunction who needed counseling / พิศ แสนศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1471. วิธีเผชิญปัญหาและภาวะอารมณ์ทุกข์โศกในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา = Coping strategies and vulnerability in cervical caner patient receiving radiation therapy / นิโลบล กฤษณพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1472. วิธีการเผชิญปัญหาและการปรับตัวด้านจิตใจในผู้ป่วยอุบัติเหตุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล = Coping devices and psychological adaptation in traumatic hospitalized patients / ผ่องศรี ศรีมรกต
    Abstract

 1473. ศึกษากิจกรรมการดูแลและอุบัติการของภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติของระดับความรู้สึกตัวและมีข้อจำกัดในการช่วยเหลือตนเอง = Study of care activities and incidence of complications in adult patients with disturbance of consciousness and self-help deficit / อรัญญา อินทรโชติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1474. ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Study of factors related to the critical thinking abilities of nursing students at private academy in Bangkok / ศศิธร จิตตพุทธิ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1475. สภาพการได้ยินเสียงของนักเรียนนายเรืออากาศ = Hearing conditions in the Royal Thai Air Force Cadets / สุภา พฤกษานุศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1476. สภาพการได้ยินเสียงของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า = Hearing conditions in the army cadets of chulachomklao Royal Military Academy / พัชนีพร เกษตรเวทิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1477. สภาพการได้ยินของคนงานโรงงานอัดมันเม็ดศรีราชา : การติดตามผล 4 ปี = Hearing in workers of the Tapioca Industry at Sriracha : a 4 years longitudinal research / นัยนา นักรบไทย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1478. สภาวะของคุณลักษณะแม่และเด็กไทยในเขตพื้นที่ชนบทยากจน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Current situation of selected profile of Thai mother and child in the rural poverty area of amphoer Doi-Saket, Chiang-Mai province / ชวพรพรรณ สอนง่าย
    Abstract

 1479. สมรรถภาพการสอนในคลินิกของอาจารย์พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข = Instructors' clinical teaching competency in nursing colleges under Ministry of Public Health / วารุณี มีเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1480. สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือและไว้วางใจกับความเครียดในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข = Helping-trust relationship and stress in clinical practice among nursing students in College of Nursing, Ministry of Health / วารุณี เกตุอินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1481. สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือและความเครียดในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ = Helping relationship and stress in clinical pratice of Naval Nursing Students / เรือเอกสุจิตรา แพสุพัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1482. สิ่งรบกวนในชีวิตประจำวันแรงสนับสนุนทางสังคมภาวะสุขภาพและการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ = Daily hassles, social support, health status and blood pressure control in essectial hypertensive patients / ประสบสุข ศรีแสนปาง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1483. สิ่งรบกวนในชีวิตประจำวันแรงสนับสนุนทางสังคมภาวะสุขภาพและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน = Daily hassles, social support, health status and glucoregulation in noninsulin dependent diabetic patients / พรพิศ ชีวะคำนวณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1484. หน้าที่ของการพูดเลียนแบบทันทีในเด็กออทิสติค = The functions of immediate echolalia in autistic children / ร้อยเอกหญิง สารภี เจริญโภคราช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1485. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของผู้ป่วยไตล้มเหลวเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมตลอดชีวิต = Factors related to adaptational ability of maintenance hemodialysis patients / สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1486. อัตมโนทัศน์ ความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ = Self concept, self-care agency and quality of life in elderly persons / สุวิมล พนาวัฒนกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1487. อัตมโนทัศน์และความสามารถในการดูแลตนเองในเด็กธาลัสซีเมีย = Self-concept and self-care agency in thalassemic children / กันทิมา เอกโพธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1488. อัตมโนทัศน์ความวิตกกังวลและความผูกพันระหว่างมารดาและทารกในครรภ์ของสตรีที่มีภาวะเสี่ยงสูงขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนกำหนดคลอด = Self-concept, anxiety and prenatal attachment of high-risk woman during antepartum hospitalization / ดวงหทัย สงไตรรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1489. อัตราการตั้งครรภ์และปัจจัยของการมีบุตรยากในคู่สามีภรรยาที่ตั้งครรภ์ภายหลังการรักษาในคลินิกโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2523-2527 = Pregnancy rate and infertility factors in the couples who became pregnant after attending Ramathibodi infertility clinic during the period of 1980-1984 / วารีวรรณ ศิริวาณิชย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1490. อาการคันตามผิวหนัง กลวิธีการจัดการอาการ และผลลัพธ์ของการจัดการอาการตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี = Pruritus, management strategies and outcomes as perceived by persons with cholangiocarcinoma / พนัชญา ขันติวิจิตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1491. อาการระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของผู้รับงานผ้ามาทำที่บ้าน : กรณีศึกษาชุมชนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Respiratory sympyoms and pulmonary function of home-based garment workers : a cade study in Bansang community, Bangpa-in district, Phranakhon Si Ayutthaya province / ศตกมล ประสงค์วัฒนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1492. อายุเมื่อหมดประจำเดือนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของสตรีวัยหมดประจำเดือนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี = Age at menopause and associated factors among menopausal women in Suratthani Province / โดย สมหมาย คชนาม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1493. อายุเมื่อหมดระดูและปัญหาสุขภาพของสตรีวัยหมดระดูในจังหวัดราชบุรี = Age at menopause and health problems of menopausal women in Ratchaburi province / วนิดา กมลฉ่ำ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1494. อิทธิพลของการรับรู้ถึงความสอดคล้องในความคาดหวังขององค์กรกับความสามารถทางการพยาบาลต่อความเครียดและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน = Effects of fit between organizational expectation and nursing agency on strain and performance of nurses in a university and a private hospital / สุภารัตน์ ไวยชีตา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1495. อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ความวิตกกังวลและการสนับสนุนทางสังคมต่อการแสดงบทบาทการเป็นมารดาในมารดาที่ทารกแรกเกิดมีภาวะตัวเหลืองและได้รับการส่องไฟ = Influence of personal factors, anxiety, and social support on maternal role attainment of postpartum mothers who have infants with hyperbilirubinemia and received phototherapy / จันทรา ว่องวัฒนกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1496. อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล อัตมโนทัศน์ และแรงสนับสนุนจากคู่สมรส ต่อพัฒนกิจของการตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นตอนปลาย = The effect of personal factors, self-concept and spouse support on developmental tasks of late adolescent pregnant women / อรทัย ทรงผาสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1497. อุบัติการณ์การปวดศีรษะและการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตของผู้ป่วยเมื่อลุกนั่งในระยะเวลาที่แตกต่างกันภายหลังได้รับยาชาทางช่องน้ำไขสันหลัง = The incidence of headache and the change in blood pressure level of patients after the administration of spinal anesthesia at different intervals of sitting position / วิมลวรรณ พลบุรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

ปรับปรุง : มีนาคม 2560