Ratchasuda College
วิทยาลัยราชสุดา 1. Access technology and quality [of] life for physically disabled students in higher educational institutions in the Bangkok Metropolis = เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการทางร่างกายหรือความเคลื่อนไหวที่ศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร / Wanaporn Ratanaphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 2. The adoption of upper extremity prothesis of unilateral upper extremity amputees = การยอมรับแขนเทียมของคนพิการแขนขาขาดข้างเดียว / Suchitporn Seephan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 3. Attitudes of physical therapists toward persons with physical disabilities = เจตคติของนักกายภาพบำบัดที่มีต่อคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว / Surachade leelakajohnkit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 4. Current situation of sign language interpreters in Bangkok and the vicinity = สภาพปัจจุบันของล่ามภาษามือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Nungruethai Torsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 5. Economical status of spinal cord injury persons in Bangkok and vicinities = การศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลพิการจากการบาดเจ็บทางไขสันหลัง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Suchada Yutitham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 6. The effect of group counseling toward stress of parents of autistic children = ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อความเครียดของผู้ปกครองเด็กออทิสติก / Gunvipa Hongngam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 7. The effect of individual counseling on the anxiety level of paraplegic patients = ผลของการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง / Duangjai Sucontamarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 8. The effects of group work on low self-concept amputee workers at industrial rehabilitation centre : Pathumtani provice = ผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อคนงานพิการแขนขาที่มีคะแนนอัตมโนทัศน์ต่ำ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี / Darika Saingam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 9. The effects of keyguard use with typing aid in Thai language on children with cerebral palsy = ผลของการใช้คีย์การ์ดร่วมกับอุปกรณ์ช่วยกดแป้นพิมพ์ภาษาไทยสำหรับเด็กสมองพิการ / Pimon Jongpaisalsatit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 10. Factor associated with the use of prosthesis : case study of disabled persons who received prostheses made by material in Thailand at Trang Provincial Hospital = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ขาเทียม : ศึกษาเฉพาะคนพิการที่มารับขาเทียมที่ผลิตจากวัสดุภายในประเทศ ในโรงพยาบาลตรัง / Nattee Boonjan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 11. Knowledge and attitude on using white cane of the visually impared students in the secondary schools in Bangkok = ระดับความรู้และทัศนคติต่อการใช้ไม้เท้าขาวของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร / Kazuya Watanabe
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 12. Knowledge and attitudes of special education teachers towards students with hearing impairment in the northeast region = ความรู้และเจตคติของครูโรงเรียนศึกษาพิเศษต่อเด็กพิการทางการได้ยินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Thearnsinee Pokathrap
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 13. The opinion of clients on service quality of assistive devices for disabled in general hospitals, Kanchanaburi province = ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการเครื่องช่วยคนพิการในโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐ จังหวัดกาญจนบุรี / Sornsiree Pummarin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 14. Opinions of workplace administrators in Bangkok concerning employment of persons with disabilities = ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานประกอบการในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ / Soraya Unruenngam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 15. The relationship of population factors, family and social support to the adaptation of adolescent students with visual impairment = ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางประชากร ครอบครัวและแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของนักเรียนวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการเห็น / Orawan Pinsawasdi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 16. Self-concept and adjustment of visually impaired persons at Pakret Skill Development Center for the Blind and Sampran Vocational Training Center for Blind Women = อัตมโนทัศน์และการปรับตัวของคนพิการทางการมองเห็นที่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ดและศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน / Petchladda Boonyawantung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 17. Self-esteem of students with visual impairment in Bangkok School for the Blind = การศึกษาการมองเห็นคุณค่าแห่งตนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น : ในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ / Virongrong Fangsa-ard
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 18. A sfudy of learning achievement about personal hygiene of students with mental retardation by using electric board : case study of special education school in Nakhon Si Thammarat province = ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลของนักเรียนปัญญาอ่อนด้วยการใช้แผ่นป้ายไฟฟ้า กรณีศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช / Theeraphorn Jitwiriyatham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 19. A study of accessible websites for blind users in Thailand = การศึกษาเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้สำหรับคนตาบอดในประเทศไทย / Nawitta Sundaravej
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 20. A study of behavior and needs to access information through the internet of persons with visual impairment living in Bangkok and vicinity = การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของคนพิการทางการมองเห็น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Atchara Suwannakin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 21. A study of current status and job satisfaction of the deaf teachers = ศึกษาสภาพปัจจุบันและความพึงพอใจในการทำงานของครูหูหนวก / Pimjit Kanjanasint
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 22. A study of facility and service management in library services for people with physical disabilities and mobility impairment in schools : a case study at Srisangwan School and Khonkaen Special Education School = การศึกษาสภาพการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในห้องสมุดสำหรับคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์และโรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแก่น / Sucheera Pholrachom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 23. A study of student activity management for the deaf students : a case at Ratchasuda College, Mahidol University = การศึกษาสภาพของการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาหูหนวก : กรณีศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล / Pintip Wichitchamaree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 24. A study of using on-screen keyboard software to substitute writing for cerebral palsied children at Srisangwal School = การศึกษาการนำโปรแกรมแสดงแป้นพิมพ์บนจอภาพมาทดแทนการเขียนสำหรับเด็กสมองพิการในโรงเรียนศรีสังวาลย์ / Alisa Suwannarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 25. The study of problems, needs and planning in counseling & guidance of deafblind cases in the rehabilitation institutes = การศึกษาปัญหาความต้องการและแนวทางให้การปรึกษาและแนะแนวคนตาบอดหูหนวกในสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ / Saowaruk Sukontharungsee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 26. A study on problems and needs of the visually impaired students on access technology in the post secondary educational institutes of the Bangkok metropolis = การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกของนักศึกษาพิการทางการเห็นในสถาบันระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Netnapa Anuprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 27. A study on quality of life in the physically disabled at the Redemptorist Vocational School for the Disabled, Pattaya = การศึกษาคุณภาพชีวิตของคนพิการทางกายที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา / Nipapan Tipayajak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 28. A survey of perspective of persons with visual impairment and instructors on orientation and mobility training : case studies at Skills Development Center for the Blind and the Sampran Rehabilitation and Vocational Training Center for Blind Women = การสำรวจความคิดเห็นของคนพิการทางการเห็นและผู้สอนเกี่ยวกับการฝึกทักษะความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลเคลื่อนไหว : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด และศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน / Vithita Prachanukul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 29. A survey of wheelchair services for the paraplegics in vocational rehabilitation institutes = การสำรวจการได้รับบริการด้านรถนั่งของคนพิการอัมพาตครึ่งท่อนล่าง ณ สถาบันฟื้นฟูอาชีพคนพิการ / Wirongrong Yasasindhu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 30. Working status of disabled persons after vocational training from the Redemptorist Vocational School for the Disabled, Pattaya = สถานภาพการทำงานของคนพิการทางกายที่จบการศึกษาจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา / Kalyanee Phumchusree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 31. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวที่มีลูกหูหนวก = A case study of child rearing of deaf families / อารีลักษณ์ คีมทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 32. กลวิธีการเผชิญปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นตาบอดที่ศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Coping strategies of blind adolescent students in Chiang Mai province, Thailand / สายพิณ ยานะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 33. การเปลี่ยนผ่านในระบบการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นในประเทศไทย = Transition in educational system from high school to university for students with visual impairment in Thailand / วิปณา จันทร์วัฒนเดชากุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 34. การเลี้ยงดูเด็กพิการทางสติปัญญาของครอบครัว : กรณีศึกษาครอบครัวที่มารับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 และศูนย์การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร = Child rearing practice in families of children with intellectual disability : a case study of families receiving services from the special education center, region one and special education center, Suandusit Rajabhat University, Bangkok / บุศรินทร์ เจริญวัฒนดุลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 35. การจัดอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในโบราณสถาน กรณีศึกษา : โบราณสถานในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร = Survey of physical access in selected heritage buildings in Phranakron district, of Bangkok, Thailand / พีรพงษ์ เพ็ชรี่
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 36. การนำแบบตรวจสอบ ICF ไปใช้ในเด็กสมองพิการ : กรณีศึกษา ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต = An application of the ICF checklist for cerebral palsy children : a case study at Vachiraphuket Hospital / ดวงสมร นิลวัฒน์วนาพันธ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 37. การประเมินผลโปรแกรมประยุกต์ภาพสื่อความหมายสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ Motor Aphasia บนอุปกรณ์แทฝ้บเล็ต = Evaluation of application for communication using meaningful pictures on a tablet for people with motor aphasia / สามารถ สุขเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 38. การประยุกต์ใช้โปรแกรมผลิตและอ่านหนังสือเสียงระบบเดซีกับภาษาไทยสำหรับคนตาบอด = The application of Daisy talking book production and playback program in Thai for the blind / ธรรม จตุนาม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 39. การปรับตัวในการทำงานของบัณฑิตที่มีความพิการทางการได้ยินที่จบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2546 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล = Adjustment to work environment of the first hearing impaired Graduates of Ratchasuda College, Mahidol University with Bachelor of Art (deaf studies) in academic year 2003 / ชวพล ลิตติพานิช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 40. การปรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมสำหรับระบบขนส่งสาธารณะ (รถไฟ) เพื่อคนพิการ กรณีศึกษา : สถานีรถไฟสามเสน = Architectural and environmental adaptation of the railway public transportation system for accessibility of persons with disabilities : case study Samsen Railway Station / จุฑาธิป นะมาตร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 41. การปรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสถาปัตยกรรมสำหรับที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขของการสื่อสารแห่งประเทศไทยเพื่อคนพิการ : กรณีศึกษา : แบบมาตรฐาน ปท.111 ปท.205 ปท.309 และ ปท.401 = Architectural adaptation of access facilities of the post office of the Communications Authority of Thailand for accessibility of persons with disabilities case study : the typical drawing of the post office no.111,205,309 and 401 / อนันต์ สิริพฤกษา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 42. การพัฒนาแบบทดสอบและแบบสอบถามมัลติมีเดียภาษามือสำหรับคนหูหนวก = The development of a Thai sign language multimedia achievement test and questionnaire for the deaf / จิตติมา บุญดีเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 43. การพัฒนาความสามารถในการประกอบกิจกรรมของผู้ป่วยจิตเภทโดยใช้โปรแกรมฟื้นฟู สมรรถภาพตามทฤษฎี Sensory integration = The improvement in the occupational performance of schizophrenia patient using rehabilitation program based on sensory integration theory / อินทิรา อะตะมะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 44. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับคนตาบอด เรื่องการใช้งานโปรแกรมอ่านจอภาพบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ = Development of a computer assisted instruction lesson for the blind on the use of screen reader software under windows operating system / จักรพงศ์ พิพิธภักดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 45. การพัฒนาภาพสัญลักษณ์แบบลายเส้นสำหรับสื่อความหมายในเด็กสมองพิการ = Development of graphic communication symbols for children with cerebral palsy / นิสากร คงศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 46. การพัฒนาอุปกรณ์เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับต้นทุนต่ำ = Development of low-cost wheelchair cushion for pressure sore prevention / สุมิตตรา สีทาสังข์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 47. การศึกษาเปรียบเทียบการสอนการดุแลตอขาของคนพิการขาขาดระหว่างการสอนโดยพยาบาลกับการสอนโดยใช้สื่อวิดิทัศน์ = A comparative study of an instructional program on stump care of lower extremity amputees between a nurse's teaching method and an instructional video program / ชนานันท์ โพธิ์ขวาง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 48. การศึกษาการใช้โปรแกรมเดาคำศัพท์ เพื่อเพิ่มอัตราการพิมพ์และความถูกต้อง สำหรับนักเรียนสมองพิการ ในโรงเรียนศรีสังวาลย์ = A study of using word prediction software to increase typing rate and accuracy for cerebral palsy stsudents in srisangwal school / จักรกฤช ทองสุก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 49. การศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในโรงเรียนประถมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา = A study of in itegrated classroom management for visually impaired students inprimary demonstration Rajahbat Institute Suansunandha / จันทิรา เลิศจรัสอร่ามดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 50. การศึกษาความรู้ทัศนคติและปัจจัยในการมีชีวิตคู่ของบุคคลพิการจากการบาดเจ็บทางไขสันหลังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = A study of knowledge attitude and factor related of marriage life of spinal cord injury persons / เพชรน้ำหนึ่ง ศรีวรรธนะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 51. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรเพื่อการจัดการของครอบครัวกับระดับความเครียดของบิดามารดาเด็กออทิสติก = A study of the relationship between family resources and stress of parent of autistic children / ศิรัฌชยา สร้อยจันทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 52. การศึกษาทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวของคนตาบอดต้นแบบ : กรณีศึกษาชุมชนคนตาบอดดาวคะนอง กรุงเทพฯ = A study of best practice in orientation and mobility skills among the blind : case study of the blind community in DAO-Kanong, Bangkok / กรวิทย์ จันทร์ดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 53. การศึกษารูปแบบการใช้มือในการอ่านอักษรเบรลล์ไทยของนักเรียนพิการทางการมองเห็นในระดับมัธยมศึกษา = A study of pattern of hand activity in Thai Braille reading among blind students in secondary school / สุปราณี ศรีสวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 54. การศึกษาสภาพการได้รับบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ : กรณีศึกษา ผู้รับบริการในโรงเรียนเรียนร่วม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง ปีการศึกษา 2547 = A study on the provision of assistive technologies, educational media and other support services, according to the ministerial regulation : case study on educational level supported by the central special education center during the academic year 2004 / ปวิชญา สุภินนพงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 55. การสนับสนุนทางสังคมของผู้พิการทางร่างกายในจังหวัดนครปฐม = The social support of persons with physical disabilities in Nakhonpathom / แพรว เอี่ยมน้อย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 56. การสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมสำหรับคนพิการในโรงพยาบาลที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร = A survey of architectural and environmental facilities for persons with disabilities in Bangkok metropolitan administration Hospitals / อำนาจ ดวงตระกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 57. ความต้องการบริการช่วยเหลือของผู้ดูแลบุคคลสมองพิการในชุมชนชนบทจังหวัดชัยภูมิ = Service needs of caregivers for people with cerebral palsy in rural areas of Chaiyaphoum province / ฐาปณีย์ โลพันดุง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 58. ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหว : กรณีศึกษาในคนพิการวัยทำงานที่กำลังเข้ารับฝึกอาชีพ = Self-esteem of persons with mobility impairment : a case study of mobility impaired working persons in vocational training / พรพิมล พรแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 59. คุณภาพชีวิตของพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคเรื้อรังที่มารับบริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ = Quality of life among Thai Buddhist monks with chronic illnesses at priest hospital / ภัทรพล ตันเสถียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 60. คุณลักษณะภายในของคนพิการที่เอื้อต่อการประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระ = Entrepreneurial internal attributes of persons with disabilities / กิ่งกาญจน์ หงษ์ร่อน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 61. เจตคติและปัญหาในการให้บริการต่อคนพิการของคนขับรถแท็กซี่ = Attitudes toward and problems of taxi drivers in providing service to persons with disabilities / กาญจนา มิตตานนท์สกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 62. แบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียทางการศึกษาสำหรับคนพิการทางการได้ยิน = An assessment instrument to evaluate quality of educational multimedia for people with hearing impairment / ผคม ลิมปิพิพัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 63. ประสิทธิผลในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกพิมพ์ดีดสัมผัสสำหรับคนพิการทางการเห็น = Effectiveness of using touch typing software for the visually impaired / ภัคธีมา เที่ยงตรง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 64. ประสิทธิภาพการใช้กระดานเรขาคณิตเปรียบเทียบกับสื่อวัสดุเรขาคณิต : กรณีศึกษากับนักเรียนพิการทางการเห็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสอนคนตาบอด = Efficiency of using geoboard compare with geometric tactile materials : case study of fifth grade students with visual impairment at school for the blind / เจน ชัยเดช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 65. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของผู้ป่าวยภายหลังจากการฟื้นฟูสภาพจากสถาบันตติยภูมิ = Factors associated with the utilization of assistive technology by patients discharged from tertiary rehabilitation settings / นัดดา รีชีวะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 66. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของคนพิการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอพระประแดง = Factors affecting decision making on lottery selling of people with physical disavilities and mobility impairment : a case study in Phrapradaeng district / ช่อทิพย์ นิยมพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 67. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตคู่ของผู้พิการทางการมองเห็นในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors related to married life satisfaction of visually impaired persons in Bangkok / สุปราณี วาสนาม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 68. แผนบริการเฉพาะครอบครัว : กรณีศึกษาเด็กตาบอดแรกเกิด-6 ปี = A case study of individualized family service plans for blind children newborn-6 years / ณุชนาฎ โต๊ะดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 69. แผนบริการเฉพาะครอบครัว : กรณีศึกษาเด็กปัญญาอ่อนแรกเกิด - 6 ปี = A case study of individualized family service plans for mental retardation children newborn - 6 years / ทวีศักดิ์ ศักดิ์ศรีวิทยากูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 70. แผนบริการเฉพาะครอบครัว : กรณีศึกษาเด็กสมองพิการแรกเกิด-6 ปี = A case study of individualized family service plans for children with cerebral palsy newborn-6 years / ปัทมา ทองสตา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 71. แผนบริการเฉพาะครอบครัว : กรณีศึกษาเด็กหูหนวกแรกเกิด-6 ปี = A case study of individualized family service plans for deaf children newborn-6 years / ธิดารัตน์ นงค์ทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 72. พฤติกรรมและความพึงพอใจของคนพิการทางการได้ยินในการใช้เทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร = Behavior and satisfaction of people with hearing disabilities toward telecommunication technology / ธีรธร เลอศิลป์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 73. รูปแบบการจัดโปรแกรมการฝึกทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว : กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมประเภท Retinitis Pigmentosa (RP) ที่โรงพยาบาลศิริราช ประเทศไทย = A model of orientation and mobility training program : case studies of patients with Retinitis Pigmentosa (RP) at Siriraj Hospital, Thailand / อารยา ประโมจนีย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 74. ศึกษาความคิดเห็นของคนพิการทางการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญหาการเดินทางในกรุงเทพมหานคร = A study of opinions of people with mobility impairment on transportation problems in Bangkok / ศิริพร สุขสงวน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 75. ศึกษาความพึงพอใจของคนพิการทางการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสถาปัตยกรรมของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร = A study on the level of satisfaction of people with physical disability regarding architectural accessibility for hospitals in the Bangkok area / สุมาลี สว่างสุขสกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 76. ศึกษาทักษะการมีวิถีชีวิตอิสระในกลุ่มผู้ใหญ่ที่พิการทางการมองเห็นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = A study of independent living skills of visually impaired persons in Bangkok and vicinities / สามารถ รัตนสาคร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 77. สภาพการทำงานของคนพิการทางการมองเห็นในสถานประกอบการ ศึกษาเฉพาะกรณีในกลุ่มพนักงานสลับสายโทรศัพท์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล = Working conditions of persons with visual impairment in business enterprise : a case study of telephone operators in Bangkok and vicinity / ศักดิธร อุบลวัตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 78. สภาพปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา = Current situation related to utilization of access technology for hearing impaired in school for the deaf / ดุษณี ดีหนอ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 79. สภาวะของบุคลากรที่ทำงานกับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากรณีศึกษา : โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล = Conditions of personnel working with children with intellectual disabilities : case study of chumphon panyanukul school / จันทนา เหลืองเลิศขจร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

ปรับปรุง : มีนาคม 2560