home > e-thesis > faculty of science

Faculty of Science

117[beta]-estradiol mediated neuroprotection after spinal cord injury in rats required Hsp27 upregulation = ฮอร์โมนอีสโตรเจนป้องกันการทำลายระบบประสาทที่เกิดจากการบาดเจ็บของไขสันหลังในหนูแรทโดยการเพิ่มปริมาณโปรตีน Hsp27 / Pimonporn Chaovipoch
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


22D direct current resistivity modeling and inversion with hybrid FD-FE technique and 3D controlled-source electromagnetic modeling and inversion with scattered-field technique = การแก้ปัญหาไปข้างหน้าและย้อนกลับในสองมิติของข้อมูลจากการสำรวจไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้เทคนิคลูกผสมระหว่างไฟไนท์ดิฟเฟอเรินซและไฟไนท์เอลละเมินทและการแก้ปัญหาไปข้างหน้าและย้อนกลับในสามมิติของข้อมูลจากการสำรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดควบคุมเหล่ากำเนิดโดยใช้เทคนิคคลื่นกระเจิง / Chatchai Vachiratienchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


3A biomechanical study of muscle activation during a straight reverse punch : a study using Thai national amateur boxers = ชีวกลศาสตร์การทำงานของกล้ามเนื้อของหมัดตรงในนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย / Piyachat Sutthajinda
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


4A case study : a technical English syllabus design for Aeronautical Engineering Students of the Air Technical Training School = กรณีศึกษา: การสร้างโครงร่างการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับนักเรียนจ่าอากาศ สาขาวิชาช่างอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ / Flight Lieutenant Saneha Deekawong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


5A case study of Thai EFL university learners' oral responses to spoken questions = กรณีศึกษาการฟังและการตอบคำถามภาษาอังกฤษแบบปากเปล่าของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากการฟังคำถามภาษาอังกฤษ / Rathawan Suk-A-Nake
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


6A collective learning process of establishment and operation in local museums = กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดตั้งและดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น / Yanin Rugwongwan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


7A comparative socio-economic study of local communities in Laem Chabang Port, part of the Eastern Seaboard Development Project a case study : Ban Laem Chabang Community and Ban Nong Khla Mai Community = การศึกษาเปรียบเทียบทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่นจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านแหลมฉบังและชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ / Kwanhathai Sukwilai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


8A comparative study between the C-Test and the NC-Test and between the MC-Test and the NMC-Test, using identical texts = การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างแบบทดสอบ C-Test กับ NC-Test และแบบทดสอบ MC-Test กับ NMC-Test โดยใช้เนื้อความเดียวกัน / Montarat Rungruangthum
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


9A comparative study of English proficiency levels of Prince of Songlka University first-year students selected by two different procedures = การเปรียบเทียบสมิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ผ่านการสอบคัดเลือกด้วยวิธีการที่ต่างกัน / Nanta Palanukulwong
Abstract  pdf

10A comparative study of the activity of catholic and protestant churches in relation to Thai culture and customs = การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเผยแพร่คริสตศาสนาในประเทศไทย ระหว่างนิกายแคทอลิค และนิกายโปรเตสแตนท์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเทศไทย / by Piengchan Sreehatagam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


11A comparative study of the concept of human emotion in Western psychology and in the Buddhist doctrine = การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องทรรศนะเกี่ยวกับอารมณ์มนุษย์ในวิชาจิตวิทยาตะวันตกและหลักทางพุทธศาสนา / Suddhinand Janthagul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


12A comparative study of the roles of a Buddhist monastery and an organization of the roman catholic church in promoting social justice for people of low income : a case study in Nakornratchasima = การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของวัดและองค์กรของโรมันคาทอลิคในการส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมทางสังคมแก่ผู้มีรายได้น้อยศึกษาเฉพาะกรณีที่ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา / Kongsamuth Dulayapinun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


13A comparative study of the roles of Theravada Buddhist monks and Protestant Christian ministers pertaining to mental health problem solving : a case study in Bangkok = การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์พุทธเถรวาท และนักบวชคริสต์โปรเตสแตนท์ ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต : ศึกษาเฉพาะกรณี กรุงเทพมหานคร / by Jariya Naulniran
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


14A comparative study of the status and roles of Theravada Buddhist and Roman Catholic nuns : a case study in the community of Bangkok / Parichart Suwanbubha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


15A comparative study of the structures of language and linguistics journal research article introductions written in Thai and in English = การศึกษาเปรียบเทียบแนวการเขียนบทนำที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษของบทความงานวิจัยในวารสารด้านภาษาและภาษาศาสตร์ / Porjai Im-O-Cha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


16A comparative study of the Theravada Buddhist and Roman Catholic concepts of love : a case study at Baan Mai and Thakham subdistricts, Samphran district, Nakorn Pathom province / Somsri Saphapramai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


17A comparative study of vocabulary learning strategies between mattayom suksa six students in science and arts programmes at Hunkhapittayakom school, Chainat province = การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และศิลปะโรงเรียนหันคาพิทยาคม, จังหวัดชัยนาท / Pajonsak Mingsakoon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


18A comparison of fluorescent antibody techniques with conventional methods for detection of neisseria gonorrhea / Kannikar Migasena
Abstract  pdf

19A comparison of value of life, TB control concerns by using treatment and compliance behaviors between TB patients with and without AIDS = การเปรียบเทียบคุณค่าของชีวิตการให้ความสำคัญต่อการควบคุมวัณโรคด้วยการรักษาและพฤติกรรมการปฏิบัติตามแผนการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่เป็นและไม่เป็นโรคเอดส์ / Burinee Bunmeepipit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


20A contextual analysis of self-control, differrential association and routine activity theories of juvenile and youth forcible rape offencers = การวิเคราะห์สาเหตุการกระทำผิดเกี่ยวกับการข่มขืนของเด็กและเยาวชนในบริบทของทฤษฎีการควบคุมตนเอง, การคบหาสมาคมที่แตกต่างกันและทฤษฎีภาวะปกติวิสัย / Pornpimon suttisomboon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


21A continuous-flow sequential extraction with ETAAS detection for chemical speciation of arsenic in soil and sediment = การสกัดลำดับขั้นแบบต่อเนื่องและวิเคราะห์ด้วยอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโตรเมตรีเพื่อหาสปีชีส์ของสารหนูในดินและดินตะกอน / Nuannat Chanmekha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


22A corpus analysis of psychology texts as a basis for the development of teaching materials in English for academic purposes = การวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในการเขียนทางจิตวิทยาเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา / Chaiwat Kaewphanngam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


23A corpus study of high-frequency words in civil engineering research articles : subdisciplinary differences between structure and transportation = การศึกษาหมวดคำหลักที่ใช้ในบทความวิจัยสองสาขาย่อยที่แตกต่างกันของวิศวกรรมโยธาสาขาโครงสร้างกับวิศวกรรมโยธาสาขาขนส่ง / Chamnan Para
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


24A cost analysis on reproductive tract infections (RTIs) service provision in rural Yunnan, China / Shi Li
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


25A course syllabus evaluation of foundation English courses (I and II) at Sripatum University, Chonburi campus = การประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี / Soottirak Suwandecha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


26A critical study of hacker ethics = การศึกษาเชิงวิพากษ์หลักจริยธรรมของนักเลงคอมพิวเตอร์ / Atiwit Loturat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


27A critical study of the ethical thoughts regarding the rule of law of the international commission of jurists according to Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto)'s view = การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเชิงจริยศาสตร์ในหลักนิตธรรมของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลตามทรรศนะของพระธรรมปิฎก / Phitux Sangsayan
Abstract  pdf

28A demand for health services at Lerdsin Hospital after implementation of the universal health coverage scheme = อุปสงค์ด้านการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเลิดสินภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / Nualpund Eamtrakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


29A design and construction of a pelvic floor muscle strength evaluation device = การออกแบบและสร้างเครื่องประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อเชิงกราน / Sakuntala Kamthaworn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


30A design and construction of plantar pressure analyzer = การออกแบบและสร้างเครื่องวิเคราะห์แรงกดฝ่าเท้า / Kuson Petsarb
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


31A design of minimum cost multicast routing algorithm = การออกแบบวิธีการหาเส้นทางการส่งข้อมูลแบบมัลติคาสก์ที่มีค่าใช้จ่ายน้อย / Somonsak Thojun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


32A development framework for internet trading systems = โครงสร้างระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอเนท / Niwat Watcharapalakorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


33A development of hi-performance industrial rubber rollers based on neoprene rubber = การพัฒนายางลูกกลิ้งอุตสาหกรรมสมรรถนะสูงจากยางโนโอพรีน / Yotwadee Chokanandsombat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


34A flow injection system for determination of iodine in drinking water = ระบบโฟลอินเจคชั่นเพื่อหาปริมาณไอโอดีนในน้ำดื่ม / Nathawut Choengchan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


35A follow-up study on the Tri-Partite seminar course training for environmental surveillance = การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรการประชุมสัมมนาไตรภาคีเพื่อการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม / Nasarin Niyomdej
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


36A green fluorescent protein microplate assey (GFPMA) for screening of antimycobacterial compounds = การตรวจกรองสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อมัยโคแบคทีเรียด้วยวธี GFP microplate assay / Chartchai Changsen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


37A high performance system for printed Thai character recognition with a stroke structure approach = ระบบการรู้จำตัวพิมพ์อักษรภาษาไทยประสิทธิภาพสูงโดยใช้ลักษณะเส้นในการเขียนตัวอักษร / Orawan Jungthanawong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


38A kinematics analysis of sprint start in Thai national male and youth national male = การวิเคราะห์ทางคิเนเมติกส์ของการออกตัววิ่งระยะสั้นในนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนไทย / Duangjun Puntayuth
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


39A kinetic flow injection method for determination of iodate in iodized salt = การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันเพื่อใช้ในการหาปริมาณไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีน / Kanokrat Lukkanakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


40A longitudinal study of the prolactin-stimulated transepithelial calcium transport in the duodenum of pregnant and lactating rats = การศึกษาผลต่อเนื่องระยะยาวของโพรแลกตินที่กระตุ้นการขนส่งแคลเซียมผ่านเยื่อบุผนังลำไส้เล็กส่วนต้นของหนูขาวที่ตั้งทัองและให้นม / Kamonshanok Kraidith
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


41A mathematical model and numerical solutions of wave propagation in shallow water = แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และคำตอบเชิงตัวเลขของการกระจายของคลื่นในน้ำตื้น / Sineenart Srimongkol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


42A mathematical model of an influenza epidemic for rapid public health policy = แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของไข้หวัดใหญ่เพื่อการออกนโยบายทางสาธารณสุขอย่างเร่งด่วน / Nattwut Ekapirat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


43A mathematical model study in growth kinetics of screened lactobacilli sp. for probiotics use = การศึกษาพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์สำหรับสายพันธุ์ Lactobacilli sp. ที่คัดเลือกสำหรับเป็นสารเสริมชีวภาพในไก่ / Eakchai Navapunyakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


44A mediation system for information discovery in distributed environments : an implementation case of heterogeneity resolution on CORBAMED = ระบบตัวกลางสำหรับการค้นหาข้อมูลในสภาวะแวดล้อมแบบกระจาย : กรณีการใช้งานเพื่อการแก้ปัญหาความหลากหลายบนคอร์บาเมด / Benjamas Limprasert
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


45A model explaining violent behavior among youth : a case study of middle school students in Bangkok = โมเดลอธิบายพฤติกรรมรุนแรงในวัยรุ่น : ศึกษากรณีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร / Amornthip Amaraphibal
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


46A model for the promotion of local people participation in community forest management : a case study of a village in Ubonartchathani province = แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนของประชาชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี / Supis Kotamas
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


47A model of environmental education for water resource management in rural communities = รูปแบบสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนชนบท / Yingsak Nitising
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


48A model of environmental education network for the development of school curriculum regarding local-related content in Thailand = รูปแบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในประเทศไทย / Maream Sormadl
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


49A model of environmental education research promotion = รูปแบบการส่งเสริมการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา / Jintanapa Sobhon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


50A model of prevention and solutions to crimes committed by street children = รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของเด็กเร่ร่อน / Pol. Capt.Krisanaphong Poothakool
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


51A molecular phylogenetic study of selected ingoldian species = การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของราน้ำในกลุ่มอินโกเดียน / Nattawut Boonyuen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


52A motivational study of exerciser in Bangkok Metropolitan Administration Public Parks = การศึกษาแรงจูงใจของผู้ที่มาออกกำลังกายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร / Samorn Mateeskunkan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


53A new approach for the isolation of human lactate dehydrogenase-X from human testes / Prapaporn Toowicharanont.
Abstract  pdf

54A new approach to assessing the reverse transcriptase inhibitor susceptibility of human immunodeficiency virus type 1 using ultrasensitive reverse transcriptase assays and real time PCR = วิธีการใหม่ในการตรวจสอบการดื้อยาต้านไวรัสกลุ่ม reverse transcriptase inhibitor ต่อเชื้อ HIV-1 โดยใช้ Ultrasensitive reverse transcriptase assay ร่วมกับ Real-time PCR / Damrong Sakulpongyuenyong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


55A new assay for the enzymic degradation of polylactic acid = วิธีใหม่สำหรับการตรวจสอบการย่อยสลายทางเอ็นไซม์ของ poly (lactic acid) / Virun Vichaibun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


56A new Chemiluminescent assay for linamarin = วิธีการตรวจหาลินามารินแบบใหม่โดยใช้วิธีเคมิลูมิเนสเซนส์ / Sutarnthip Ruengprapavut
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


57A nonlinear model of red blood cells with effective delays = ตัวแบบไม่เชิงเส้นของเม็ดเลือดแดงกับความล่าช้าที่มีผลกระทบ / Kanchana Kumnungkit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


58A novel learning module on earthquakes based on an inquiry approach = ชุดการเรียนรู้แบบใหม่ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เรื่องแผ่นดินไหว / Suttida Rakkapao
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


59A novel luciferase from Vibrio cambellii : Isolation, cloning, expression, and reaction = การแยกให้บริสุทธิ์, การโคลนและแสดงออกของยีน, และการศึกษาทางจลนศาสตร์ของเอนไซม์ลูซิเฟอเรสจากแทคทีเรีย วิบริโอ แคมเบลลิอาย / Chutintorn Suadee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


60A participatory action research for sustainable tourism development through environmental education process : a case study of the Sirindhorn International Environmental Park = การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี / Kitti Ariyanon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


61A pathological study in mice experimentally infected with Sarcocystis spp. from cattle = การศึกษาพยาธิสภาพในหนูทดลองที่ได้รับพยาธิเม็ดข้าวสาร / Tapee Sirisom
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


62A pharmacological study of certain diuretic action of Mimusops elengi (Pikhun) / Duangta Kanjanapothi.
Abstract  pdf

63A political-economic investigation into the labor process and its relations to the use of non-narcotic analgesic drugs to alleviate muscular pain and fatigue : a case study of a food canning factory in the Bangkok vicinity = กระบวนการแรงงานความปวดเมื่อยและการใช้ยาแก้ปวดเมื่อยของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารกระป๋องแห่งหนึ่งของจังหวัดในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร / Kitti Shiyalap
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


64A potential anti-breast cancer mechanism of the cyclic peptide VR-3848, extracted from Euphobiaceae = การศึกษา gene responses ของเซลล์มะเร็งเต้านมต่อ cyclic peptide ซึ่งสกัดจากพืชในสกุล euphobiaceae / Promsin Masrinoul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


65A practical research on application of Buddhadhamma techniques to stimulate integral self-development potentiality : a case study of participating groups at Mahidol University and at Wat Yannawa = การวิจัยเชิงปฏิบัติเทคนิคการนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในการกระตุ้นศักยภาพเพื่อการพัฒนาตนแบบบูรณาการ : กรณีศึกษากลุ่มผู้เข้ารับการอบรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลและวัดยานนาวา / Naruemon Samarksavee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


66A Predictive model of neonatal tetanus preventive intention among women in Nihn Phuoc district, Vietnam / Lam Nu Tra Mi
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


67A process design for VPN handoff in wireless network with high reliability = กระบวนการออกแบบสำหรับการส่งต่อ VPN ในเครือข่ายไร้สายที่มีความทนทานสูง / Kopchai Saisingthong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


68A proposed model of provincial environmental education centers = รูปแบบศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด / Raweewon Sananworakiat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


69A prototype of Agricultural Information System = ระบบต้นแบบสารสนเทศทางการเกษตรสำหรับประเทศไทย / Somsak Suthawanvittaya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


70A prototype of Fast Parcel Delivery and Tracking System = ต้นแบบของระบบจัดส่งและติดตามพัสดุภัณฑ์ / Chareonchai Maneerattanasak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


71A prototype of speech recognition system for Thai language with speaker independence = ระบบต้นแบบการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยโดยไม่ขึ้นกับผู้พูด / Thanyarat Prutpapop
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


72A prototype of Text-to-Speech for Thai based on Time Domain Pitch-Synchronous Overlap and Add = ต้นแบบการสังเคราะห์เสียงพูดในภาษาไทย / Natthakij Angsubhakorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


73A prototype of Thai text-to-speech synthesis based on linear predictive coding (LPC) method = ต้นแบบการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย / Suttisun Suthad Na Ayudthya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


74A prototype of voice personality transformation = ต้นแบบการเปลี่ยนลักษณะการพูดของมนุษย์ / Pongrat Pasatchasartnukoon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


75A prototype system in network security for intrusion detection using a decoy = ระบบต้นแบบในการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายสื่อสารสำหรับการตรวจจับการบุกรุกโดยใช้ระบบตัวล่อ / Labhidhorn Pangphuthipong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


76A prototype system of ICT security measurement using balanced scorecard = ระบบต้นแบบในการประเมินระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ balanced scorecard / Orathai Ungamrung
Abstract  pdf

77A quantitative study of some compositions in soybean varieties / Nithiya Pratoomrattana
Abstract  pdf

78A relationship between mental health and the characteristics of sexual offense in male inmates of Klong-Prem central prison = ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทางสุขภาพจิตกับลักษณะการกระทำผิดทางเพศของนักโทษชายเด็ดขาดในเรือนจำกลางคลองเปรม / Paritat Watiktinkorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


79A research study on the relationship between the religiosity and alcohol drinking of young students : a case study of the first year students at Mahidol University = การศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างศาสนภาพและการเสพสุราของเยาวชน : ศึกษากรณีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล / Phramaha Phromphisit Phanchan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


80A role of Burkholderia Pseudomallei flagella as a virulent factor = บทบาทของเฟลคเจลลาในการก่อความรุนแรงของเชื้อเบอร์โคลเดอเรีย สูโดมาลลิไอ / Tippamas Chuaygud
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


81A search for B-globin gene from a patient with B-thalassemia/hemoglobin E by DNA cloning / by Orntipa Sethabutr
Abstract  pdf

82A secure query model for encrypted database = ตัวแบบสอบถามที่ปลอดภัยของฐานข้อมูลเข้ารหัส / Nongnuch Poolsawad
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


83A security model of voice eavesdropping protection over digital networks = โมเดลความปลอดภัยของการป้องกันการดักฟังบนเครือข่ายดิจิตอล / Sathaporn Kassuva
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


84A self assessment system for elementary school in Thailand = ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย / Pornkamol Rahannok
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


85A self-assessment tool for capability maturity model = เครื่องมือประเมินผลวุฒิภาวะความสามารถในการพัฒนาระบบงาน / Rachaphon Ma-In
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


86A semi-automatic construction of Thai wordnet lexical database from machine readable dictionaries = การสร้างฐานข้อมูลคำศัพท์ไทยเวิร์ดเน็ตจากพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์แบบกึ่งอัตโนมัติ / Patanakul Sathapornrungkij
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


87A simple protocol for identifying of glass fragments by their physical properties for forensic science work = เกณฑ์วิธีอย่างง่ายในการจำแนกเศษแก้วโดยใช้สมบัติทางกายภาพสำหรับงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ / Walyaporn Jamjumrus
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


88A single-pixel ghost shadow imaging with the influence of the characteristics of light source profiles and a theoretical discussion on entanglement generation using linear-optical elements = การสร้างภาพโกสต์ชาโดว์ (Ghost Shadow) แบบจุดภาพเดี่ยวและผลกระทบของรูปแบบแหล่งกำเนิดแสงและการสึกษาการกำเนิดสภาวะพัวพันด้วยอุปกรณ์ทัศนศาสตร์เชิงเส้น / Theeraphot Sriarunothai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


89A situation analysis of HIV/AIDS telephone counseling in Shanghai and Guangxi, China / Gao Yanning
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


90A stock price prediction model by the neural network approach = ต้นแบบการพยากรณ์ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีของโครงข่ายนิวรอล / Prapaphan Pan-O
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


91A strategic model of community policing applied to counteract narcotic drugs (YABA) community policing : a case study of Bangkok-Yai Community Committee, Bangkok = รูปแบบที่เหมาะสมของการนำกลยุทธ์แบบตำรวจชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านยาเสพติด (ยาบ้า) ในชุมชน : ศึกษาจากกรณีของคณะกรรมการชุมชนในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร / Pol.Lt.Col. Adirek Beraheng
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


92A study and evaluation of dna-sequence-assembly programs = การศึกษาและการประเมินค่าของโปรแกรมรวบรวมดีเอ็นเอ / Anukoon Wisitsora-at
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


93A study brachial and lumbosacral plexuses of macacus irus / Nongyao Lertprapai
Abstract  pdf

94A study of abrasion resistance of silica-filled natural rubber and its improvement = การศึกษาและปรับปรุงสมบัติความคงทนต่อการสึกกร่อนของยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยซิลิกา / Promsak Sa-Nguanthammarong
Abstract  pdf

95A study of bilingual school effectiveness in Chaoyang district of Beijing, China / Yingjuan Yang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


96A study of blood and urine levels of mercury in healthy and high risk subjects = การศึกษาปริมาณปรอทในเลือดและปัสสาวะของคนกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยง / Noppadon Tangpukdee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


97A study of body image and cosmetic surgery among Thai female beauty pageant contestants / Tavanun Boonbongkarn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


98A study of characterisation and homogenisation of natural rubber/nitrile rubber blend = การศึกษาการตรวจลักษณะและการผสมเข้ากันของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ / Orathai Sroysom
Abstract  pdf

99A study of communication strategies of Isan in-migrants in coffee Plantations in Southern Thailand = การศึกษาวิธีการสื่อสารของชาวอีสานย้ายถิ่นทำไร่กาแฟ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร / Chuucheep Beadnok
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


100A study of content and training methods for a five-day trainer course = การศึกษาเนื้อหาและวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรระยะสั้น 5 วัน / Wantana Ampaipipatkul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


101A study of defect formation in highly drawn high density polyethylenes = การศึกษาการเกิดตำหนิในพอลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการยืดอย่างมาก / Ponusa Songtipya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


102A study of definition statements in scientific texts / Piyanart Hemsuchi.
Abstract  pdf

103A study of development of learning source in natural area and community : multiple case study = การศึกษาการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในพืนที่ธรรมชาติและชุมชน : พหุกรณีศึกษา / Athapol Anunthavorasakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


104A study of ethical concepts and ethical issues in sports : overemphasis on winning and commercialized sports = การศึกษาแนวความคิดทางจริยศาสตร์และประเด็นจริยธรรมทางการกีฬา : การมุ่งชัยชนะเป็นสำคัญและการเล่นกีฬาเชิงพาณิชย์ / Uthaiwan Theerapanphong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


105A study of factors affecting bulk properties of layered rubber vulcanisates = การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทั้งก้อนของยางคงรูปที่มีโครงสร้างเป็นชั้น / Tibhawan Sajjayanukul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


106A study of factors affecting male sex offenders in Klongprem prison and Youth Correction Institute, Thailand = การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดทางเพศของนักโทษชายในเรือนจำกลางคลองเปรมและทัณฑสถานวัยหนุ่ม / Udomporn Thammakittikhun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


107A study of factors affecting weld line strength of polystyrene in the infection molding process = การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมของโพลีสไตรีนในกระบวนการฉีดขึ้นรูป / Surachit Huadsarkhar
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


108A study of fallacious reasoning among internet users : a case study of web board messages on moral issues = ศึกษาการใช้ทุตกรรบทของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต : ศึกษาเฉพาะกรณีความคิดเห็นเชิงจริยธรรมบนกระดานข่าว / Kanchana Chokwichien
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


109A study of football teams management in a competition of the sixth Thailand provincial football league division 1 = การศึกษาการจัดการทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมในการแข่งขันไทยแลนด์โปรวินเชียล ฟุตบอลลีก ดิวิชั่น 1 ครั้งที่ 6 / Thanadech Kookannog
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


110A study of general vocabulary knowledge of the pre-medical science students at Mahidol University / Jutharat Prawanpath
Abstract  pdf

111A study of genotypes of blastocysits hominis in Thailand = การศึกษาพันธุกรรมของเชื้อบลาสโตซีสโฮมินีสในประเทศไทย / Umaporn Thathaisong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


112A study of implementation of school based management program in schools at Minuwangoda zone, Sri Lanka / W.A.K.H. de Silva
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


113A study of job satisfaction factors and participation or non-participation in early retirement program of the Army Officers in Bangkok = การศึกษาปัจจัยความพึงพอใจในงานกับการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานคร / Rujirek Boonsiri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


114A study of language learning strategies of graduate science students at Mahidol University = กรณีศึกษาการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ / Naruemol Kaotsombut
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


115A study of linguistic and cultural difficulties encountered by Thai graduate students in their use of English when studying overseas = ปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยขณะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ต่างประเทศ / Juthamas Thongsongsee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


116A study of low density polyethylene and polystyrene blends with reactive compatibilisers = การศึกษาพอลิเมอร์ผสมของพอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ-พอลิสไตรีนโดยการใช้สารช่วยผสมแบบเกิดปฏิกิริยา / Wirote Sarakarnkosol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


117A study of mortality data in Sakaeo province by verbal autopsy = การศึกษาข้อมูลการตายของประชากรในจังหวัดสระแก้วจากการสอบสวนสาเหตุการตายโดยการสัมภาษณ์ / Suthatip Srihirun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


118A study of narcotics situation of the Provincial Police of Lopburi = การศึกษาสถานการณ์ปัญหายาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี / Pol.Capt.Khempat Potipituk
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


119A study of optical transmissivity and optical phase retardation measurement by using a fiber loop mirror architecture = การศึกษาการวัดค่าการส่งผ่านและค่าความต่างเฟสของแสงของวัตถุในสถาปัตยกรรมกระจกสะท้อนแบบไฟเบอร์ลูป / Kanitha Katanyukunanon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


120A study of peroxide vulcanisation of purified natural rubber and its properties = การศึกษาการวัลคาไนซ์ด้วยเปอร์ออกไซด์และสมบัติที่ได้ของยางธรรมชาติ บริสุทธิ์" / Suphannipha Nimsuwan"
Abstract  pdf

121A study of phase morphology and mechanical properties of immiscible blends = การศึกษาสัณฐานวัฏภาคและสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม / Pongsak Pulchuai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


122A study of phase structure formation and mechanical properties of ternary composites of polypropylene, elastomer and filler = การศึกษาลักษณะการเกิดโครงสร้างและสมบัติเชิงกลของคอมโพสิทสามวัฎภาคของพอลิโพรพิลีน, อิลาสโตเมอร์ และฟิลเลอร์ / Pornsuda Horanont
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


123A study of preparation of core-shell latex particles by heterocoagulation technique = การศึกษาเพื่อเตรียมอนุภาคลาเทกซ์ประเภท core-shell โดยใช้เทคนิคการเกาะรวมกัน / Umawasi Buranabunya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


124A study of private health club management in Bangkok Metropolitan = การศึกษาการจัดการศูนย์สุขภาพเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Supinya Boonnum
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


125A study of reduced relative clauses in scientific texts / Duangporn Nupong.
Abstract  pdf

126A study of relationship between mechanical properties, oil resistance, rheological properties and phase size of rubber dispersed in NR/NBR blends = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติเชิงกล การทนต่อน้ำมัน สมบัติการไหลและขนาดวัฏภาคของยางที่มีการกระจายตัวในยางคู่ผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางไนไตรล์ / Jarunee Thunyarittikorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


127A study of relationships between phase morphology, oil resistance, ageing properties and mechanical properties in chlorinated polyethylene and natural rubber blends = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสัณฐาน การทนต่อน้ำมัน การทนต่อการเสื่อมสภาพ และสมบัติเชิงกลของระบบพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางพอลิเอทธิลีนคลอริเนตและยางธรรมชาติ / Jantagarn Guaysomboon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


128A study of relationships of phase morphology, oil resistance, ageing properties and mechanical properties in sulphur vulcanised chlorinated polyethylene and natural rubber blends = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสัณฐาน การทนต่อน้ำมัน การทนต่อความร้อน และสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางคลอลิเนตเทตพอลิเอทธิลีนและยางธรรมชาติที่ผ่านการทำให้ยางสุกด้วยระบบซัลเฟอร์ / Sirichai Pattanawanidchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


129A study of rheology, morphology, properties and molecular orientation of thermotropic liquid crystalline polymer/polypropylene in-situ composite film = การศึกษาวิทยากระแสโครงสร้างสัณฐาน สมบัติและการจัดเรียงโมเลกุลของอิน-ซิทูคอมพอสิทฟิล์มที่เตรียมได้จากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเมอร์ผลึกเหลวและพอลิโพรพิลีน / Sayant Saengsuwan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


130A study of sleep breathing disorders in the Thai population = การศึกษาภาวะการหายใจผิดปกติขณะนอนหลับในกลุ่มประชากรไทย / Patcharee Boonmee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


131A study of smoke-free programs in Bangkok secondary male schools / Krissana Chuenjit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


132A study of Stokes parameters photopolarimetry for surface characterization = การศึกษา Stokes parameters photopolarimetry เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พื้นผิว / Surachai Nopparatjamjomras
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


133A study of teacher imbalance in Jaffna district schools / Kadampeswaran Manimarrphan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


134A study of teacher motivation and principals' leadership behaviors of Chilaw educational zone, Sri Lanka / Jayni Prishangika
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


135A study of temperature cycling effect on the viscoelastic behaviour of natural rubber = การศึกษาสมบัติการหยุ่นหนืดของยางธรรมชาติภายใต้สภาวะการขึ้นลงของอุณหภูมิอย่างเป็นวัฎจักร / Chuleekorn Tangjai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


136A study of Thai syllables to the effectiveness in machine verification of speakers = เสียงของคำในภาษาไทยที่เป็นปัจจัยในการตรวจสอบผู้พูด / Apichat Trongsukson
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


137A study of the affixes found in a scientific text / Parichart Sanghiran.
Abstract  pdf

138A study of the choleretic effect of acetophenones and its interactions with organic anion transporters in comparison with nonsteroidal anti-inflammatory drugs = การศึกษาฤทธิ์ของสารอะซีโตฟีโนนในการกระตุ้นการหลั่งน้ำดีและปฏิสัมพันธ์ต่อโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบโดยเปรียบเทียบกับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ / Suparat Chanluang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


139A study of the effect of a magnetic field on the reduction of the surface tension of water = การศึกษาถึงผลของสนามแม่เหล็กต่อการลดความตึงผิวของน้ำ / Naovarat Srisuthikul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


140A study of the effects of some vasoactive drugs on cerebrospinal fluid pressure in cat / Prasan Dhumma-upakorn.
Abstract  pdf

141A study of the environment and attitude towards alcohol of Thai primary school student = การศึกษาสภาพแวดล้อมและเจตคติต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาไทย / Punnarat Kriengwatana
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


142A study of the environmental conservation behavior of tourists at Koh Chang National marine park = พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของนักท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง / Thaniya Taengchan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


143A study of the implementation of Communicative Language Teaching at the lower secondary school level in Bangkok public schools = การศึกษาการนำวิธีการสอนตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารมาใช้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร / Saowapha Wongnoppharatlert
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


144A study of the leadership behaviors of public university administrators as perceived by faculty members in Bangkok = การศึกษาพฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร / Fontip Mulpramook
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


145A study of the life experiences of female homicide inmates : a case study of female correctional institution in the Bangkok metropolitan area = การศึกษาประสบการณ์ชีวิตของผู้ต้องขังหญิงในความคิดฐานฆ่าผุ้อื่น : ศึกษากรณีทัณฑสถานหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร / Thitiya Petmunee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


146A study of the main features of English used by Thai recreational users of web boards = การศึกษาลักษณะภาษาอังกฤษของคนไทยที่ใช้กระดานสนทนาในอินเตอร์เน็ตเพื่อนันทนาการ / Suratchada Kaneungpian
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


147A study of the method for detection of added milk powder in milk and processed milk = การศึกษาวิธีการตรวจสอบการเติมนมผงในนมและผลิตภัณฑ์นมแปรรูป / Benjaporn Narinrak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


148A study of the National Sports Development Program management at Chulalongkorn University = การศึกษาการจัดโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Numpung Rungchot
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


149A study of the physicochemical properties of combined crosslinking and phosphorylation reactions by semi-dry state = การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งดัดแปรระหว่างปฏิกริยาครอสลิงและฟอสโฟรีเลชั่นในสภาวะกึ่งแห้ง / Pawinee Deetae
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


150A study of the relationship between managerial skills and job satisfaction among nurses of Private hospitals in Bangkok = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับทักษะการบริหารจัดการงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Naowarat Riantawan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


151A study of the relationship between transformational leadership and job satisfaction : a case study of the Royal University of Phnom Penh, Cambodia / Kak Rachna
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


152A study of the strengthened people's organizations in the Western region of Thailand = การศึกษาองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งในภาคตะวันตกของประเทศไทย / Pamornrat Sutum
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


153A study of the use of the internet by upper secondary level (mattayom 4) Thai students who are high achievers in English language = การศึกษาการใช้อินเตอร์เน็ตโดยนักเรียนไทยที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / Jantima Jinwuth
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


154A study of thermal oxidative ageing in natural rubber (NR) = การศึกษาการเสื่อมสภาพของยางธรรมชาติ (ที่เชื่อมโยงด้วยพันธะซัลเฟอร์) ภายใต้การบ่มเร่งด้วยความร้อน / Vorapong Pimolsiriphol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


155A study of time management of nurse educator at Ramathibodi School of Nursing / Rujires Thanooruk
Abstract  pdf

156A study of training and awareness programmes of implementing an ISO-based environmental management system : a case study of the River Side Bangkok Hotel = การศึกษาโครงการการฝึกอบรมและการตระหนักรู้ถึงการใช้ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานไอเอสโอ : กรณีศึกษาโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร / Apichart Patcharapinyopong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


157A study of training process in direct selling business = การศึกษากระบวนการฝึกอบรมในธุรกิจขายตรง / Nassara Hongron
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


158A study of viscoelastic properties of fly ash/natural rubber composites = การศึกษาสมบัติสภาพหยุ่นหนืดของวัสดุเชิงประกอบของยางธรรมชาติที่มีเถ้าลอยเป็นสารตัวเดิม / Thanunya Saowapark
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


159A study of y-radiation vulcanised natural rubber and skim latices for encapsulation of urea fertiliser = การศึกษาน้ำยางธรรมชาติที่วัลคาไนซ์ด้วยรังสีแกมมาและน้ำยางสกิมเพื่อใช้เตรียมแคปซูลของปุ๋ยยูเรีย / Thitiporn Tanunchai
Abstract  pdf

160A study of-ing clauses : their grammatical and communicative functions with their implications to EEE = การศึกษาเรื่อง Ing Clauses : หน้าที่ทางไวยากรณ์และหน้าที่ทางการสื่อความหมาย รวมทั้งการนำผลที่ได้รับไปใช้กับภาษาอังกฤษทางวิศวกรรมไฟฟ้า / Chuanpit Wongwiwat (Phonwatana)
Abstract  pdf

161A study on actual and expected situations in the training process in Kuliyapitiya education zone, Sri Lanka / Rohitha Amaradasa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


162A study on health care needs of heroin dependents : a case study of male patients in government drug dependent treatment centres in The Southern region = การศึกษาความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้ติดเฮโรอีนที่เข้ารับการบำบัดรักษา : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ป่วยชายในสถานบำบัดรักษายาเสพติดของรัฐในภาคใต้ / Patikom Vivatthananon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


163A study on silane grafting and water crosslinking of polypropylene and its filled composites = การศึกษาการกราฟท์ของพอลิโพรพิลีนและพอลิโพรพิลีนคอมโพสิทด้วยไซเลน และการเชื่อมโยงสายโซ่ด้วยน้ำ / Keskanok Kawko
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


164A study on sperm quality and chromatin condensation in domestic cat (Felis catus) = การศึกษาคุณภาพของเซลล์อสุจิและการขดแน่นของเส้นใยโครมาตินของเซลล์อสุจิในแมว / Sarawut Sringam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


165A study on teachers' burnout in secondary schools at He Qing county of Yunnan province, China / Min Huang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


166A study on the 32nd suranaree University Games management = การศึกษาการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 / Artchara Tankapanich
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


167A study on the cerebellar afferent projections from neurons in motor nuclei of cranial nerves demonstrated by retrograde axonal transport of horseradish peroxidase / by Nopparatn Tippayatorn
Abstract  pdf

168A study on the design and construction of computer-assisted instruction : clinical application of defibrillator = การศึกษาออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้เครื่องดีฟิบริลเลเตอร์ / Isariya Intrasongkraw
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


169A study on the design and construction of pulse oximeter = การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องพัลส์ออกซิมิเตอร์ / Theera Leeudomwong
Abstract  pdf

170A study on the design and construction of the anesthesia jet ventilator for laryngeal surgery = การศึกษาออกแบบและสร้างเครื่องช่วยหายใจแบบฉีดอากาศสำหรับใช้วิสัญญีสำหรับการผ่าตัดกล่องเสียง / Thirapong Boonthajit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


171A study on the design and construction of the defibrillator analyzer = การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์ / Wicha Thienkusol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


172A study on the design and construction of the dual channels screening audiometer = การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินชนิดตรวจได้ครั้งละ 2 คน / Tanunchai Boonnuk
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


173A study on the design and contruction of EMG and heart rate monitors for mental stress detection and management = การศึกษาการออกแบบและการสร้างเครื่องโมนิเตอร์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อลายและอัตราการเต้นของหัวใจสำหรับการตรวจวัดและจัดการสภาวะความเครียดทางจิตใจ / Chanchai Supakitamonphane
Abstract  pdf

174A study on the effect of phloracetophenone on biliary excretion of methylmercury in rats = การศึกษาผลของสารฟลออะซีโตฟีโนนต่อการขับสารเมทิลเมอร์คิวรี่ออกทางน้ำดีในหนูแรท / Supaporn Kongsawat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


175A study on the environmental education curiculum of primary schools in Wangdue Phodrang district / Wangchuk Bidha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


176A study on the evaluation of infusion pump performance used in B.M.A. General Hospital = การศึกษาการประเมินสมรรถนะของเครื่องปั๊มของเหลวเข้าสู่ร่างกายที่ใช้ในโรงพยาบาลกลาง / Alisa Teso
Abstract  pdf

177A study on the evaluation of ventilator performance used in Siriraj hospital = การศึกษาการประเมินสมรรถภาพของเครื่องช่วยหายใจที่มีใช้ในโรงพยาบาลศิริราช / Suwanna Tawonrungrojn
Abstract  pdf

178A study on the genetic polymorphism of delta aminolevulinic acid dehydratase (ALAD) in lead exposed workers = การศึกษาความหลากหลายของยีนเดลต้าอะมิโนลิวูลินิกแอซิดดีไฮดราเตสในกลุ่มคนที่ทำงานรับสัมผัสสารตะกั่ว / Porntip Salaitanawatwong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


179A study on the genetic polymorphism of Paraoxonase 1 in Thai population = การศึกษาความหลากหลายของยีน Paraoxonse 1 (PON 1) ในกลุ่มประชากรไทย / Arthit Sripirom
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


180A study on the mechanism of castor oil-in-duced diarrhea / by Somboon Jearamanytwesin
Abstract  pdf

181A study on the motor function of the cerebral frontal eye field / Prayode Boonsinsukh.
Abstract  pdf

182A study on training process on the water-hyacinth handicraft vocational training groups : amphur Muang, Payao province = การศึกษากระบวนการฝึกอบรมของกลุ่มอาชีพหัตกรรมผักตบชวา อ. เมือง จ. พะเยา / Areerat La-ongnual
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


183A study on wave prediction using parametric wave model : case study of wave in the Gulf of Thailand = การศึกษาการพยากรณ์คลื่นโดยแบบจำลองเชิงสถิติ : กรณีศึกษาคลื่นในอ่าวไทย / Charn Khetchaturat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


184A study to improve adhesion between surface grafted polyethylene and epoxy resin = การศึกษาเพื่อปรับปรุงการยึดติดระหว่างพอลิเอทิลีนที่ทำการกราฟท์แล้วกับอีพอกซีเรซิน / Jittrawadee Phunkum
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


185A study to improve oil and thermo-oxidative resistances of natural rubber by blending with acrylic rubber = การศึกษาการปรับปรุงสมบัติการทนน้ำมันและทนความร้อนของยางธรรมชาติโดยการผสมกับยางอะคริลิก / Kannaporn Pooput
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


186A survey of capacity building situation in decentralized education management of provincial education services in the central part of Lao people's democratic republic / Viengkeo Phommavong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


187A survey of ethical views of level VI students in primary schools under the office of Nakhon Pathom educational distric, region I = การสำรวจทรรศนะเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 / Phramaha Supat Watcharapratheep
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


188A survey of the needs and problems of business administration students and of employees as a basis for materials selection for the English for business course at Ubon Ratchathani Univeristy = การสำรวจความต้องการและปัญหาของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์และของพนักงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการเลือกเอกสารประกอบการสอนสำหรับวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Tiraporn Sriboonyong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


189A survey of the needs, wants, and expectations for the use of english of nurses : undergraduates at Mahidol University / Naruemol Siriwong
Abstract  pdf

190A survey study of status, problems, and needs in learning and teaching technical English in the Faculty of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology = การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเทคนิคในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า / Pattrawadee Ongsakul
Abstract  pdf

191A synthesis of graduate studies research in group dynamics in Thailand during the academic years 1974-2001 = การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับกลุ่มสัมพันธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517-2544 / Ratmanee Phanmanee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


192A synthetic approach to furofuran lignans = การสังเคราะห์สารฟิวโรฟิวแรนประเภทลิกแนน / Attapol Pinsa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


193A synthetic approach to indolizidines 167B and 209D = การสังเคราะห์สารอินโดลิซิดีน 167B และ 209D / Saisuree Prateeptongkum
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


194A table-based clustering strategy for XML data storage and querying = กลยุทธ์การจัดกลุ่มข้อมูลแบบเทเบิลเบสสำหรับการจัดเก็บและการสอบถามข้อมูลเอกซ์เอ็มแอล / Nattapong Thawornkool
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


195A training model on awareness of providing good and appropriate services for health care providers in hospitals under the Ministry of Defence in Bangkok = รูปแบบการฝึกอบรมจิตสำนึกการให้บริการที่ดีและเหมาะสมแก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานคร / Patra Kaewjongprasit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


196A variation of the opaque problem = การแปรผันของปัญหารูปทึบแสง / Chanun Lewchalermvongs
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


197A2V : an alternative active view construction based on decentralized control = เอทูวี : ทางเลือกในการสร้างแอคทีฟวิวโดยวิธีควบคุมแบบกระจาย / Chainarong Kongchoke
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


198Abnormal iron deposits in thalassemic red cells = การศึกษาความผิดปกติในการสะสมธาตุเหล็กของเม็ดเลือดแดงผู้ป่วยธาลัสซีเมีย / Jongkol Sankote
Abstract  pdf

199Access to sexual and reproductive health (SRH) : voices of women with HIV in Yangon, Myanmar / Kathy Shein
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


200Accounting rules management system = ระบบการจัดการข้อมูลกฎการบันทึกบัญชี / Phayao Tiwaporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


201Accumulation and toxicity of lead and chromium in Hydrocotyle umbellata L. = การสะสมและความเป็นพิษของตะกั่วและโครเมียมในต้นแว่นแก้ว Hydrocotyle umbellata L. / Jiraporn Yongpisanphop
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


202Achievement of therapeutic community implementation in the correction of juvenile delinquency : a specific of Rayong Observation and Protection Center = ความสัมฤทธิ์ผลของการนำวิธีการชุมชนบำบัดมาใช้แก้ไขเด็กและเยาวชนกระทำผิด : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จังหวัดระยอง / Araya Neaugjumnong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


203Acquired defense of Penaeus monodon following bacterin, [beta]-1, 3-glucan and probiotics administration = การเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาดำ หลังจากได้รับวัคซีนเชื้อแบคทีเรีย, บีต้ากลูแคน และโปรไบโอติก / Supattra Somapa Klannukarn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


204Activation of cholangiocarcinoma cell invasiveness by TNF-alpha = กลไกการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีโดยการกระตุ้นจาก TNF-alpha / Panthip Rattanasinganchan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


205Active view agents system for electronic commerce = ระบบตัวช่วยแสดงข้อมูลสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / Kesorn Sakulwong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


206Activities for preparation of child development at the pre-school level under the Office of Primary Education, Ratchaburi province = การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเด็กในระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี / Nittaya Paoleng
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


207Acute actions and signaling transduction of prolactin on transepithelial calcium transport in epithelial-like CACO-2 monolayer = กลไกระดับเซลล์ของโพรแลคตินฮอร์โมนในการกระตุ้นการขนส่งแคลเซี่ยมอย่างฉับพลันในเซลล์เพาะเลี้ยง / Narongrit Thongon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


208Acute and chronic effects of prolactin on passive calcium absorption in suckling rats = ผลเฉียบพลันและผลในระยะยาวของโพรแลคตินต่อการดูดซึมแคลเซียมแบบไม่ใช้พลังงานในหนูที่ยังไม่หย่านม / Suwimol Amnattanakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


209Acute and subacute toxicity of cadmium in the spotted babylon, Babylonia areolata (Neogastropoda : Buccinidae) = พิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเฉียบพลันของแคดเมียมที่มีต่อหอยหวาน Babilonia areolata / Phanwimol Tanhan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


210Acute and subacute toxicity of lead in the spotted babylon, Babylonia areolata (Neogastropoda : Buccinidae) = พิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันของตะกั่วต่อหอยหวาน / Pairum Supanopas
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


211Acute toxicity of copper and cadmium in single and mixed salt solutions to juvenile giant freshwater prawn, macrobrachium rosenbergii de man / Prasong Rojlertjanya
Summary  pdf

212Acute toxicity of endosulfan and the effect on Acetylcholinesterase and Glutathione-S-Transferase of riceland shrimp, Macrobrachium lanchesteri = พิษเฉียบพลันและผลของเอนโดซัลแฟนต่อปฎิกิริยา Acetylcholinesterase และ Glutathione-S-Transferase ในกุ้งฝอย, Macrobrachium Lanchesteri / Saifon Archanachai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


213Acute toxicity of some detergents on the freshwatwer fish, Puntius gonionotus (Bleeker) / Migquan Buapetch
Abstract  pdf

214Adaptive changes in bone in response to long standing metabolic acidosis in rats = การปรับตัวของกระดูกต่อภาวะเลือดเป็นกรดระยะยาวในหนูขาว / Jenjira Assapun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


215Addition of Alpha-chloromethyl phenyl sulfone carbanion to imine bond : part II : Solvolysis of Beta-hydroxy-Alpha iodomethyl phenyl sulfoxides / by Chitchanun Panyachotipun
Abstract  pdf

216Adenosine and the neurotoxicity of dichlorvos in rats = อะดีโนซีนและความเป็นพิษต่อระบบประสาทของไดคลอวอสในหนู / Julaporn Srinha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


217Adjustment of the poor older persons in Phetchabun province = การปรับตัวของผู้สูงอายุยากจนในจังหวัดเพชรบูรณ์ / Chesada Panpeng
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


218Adolescent acquaintance rape survivors' experience of unwanted pregnancy : a study of perception, decision making, effects, and women's strategies in Yogyakarta, Indonesia / Ekandari Sulistyaningsih
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


219Ageism, stigma of tuberculosis and illness experience of elderly female patient in Yogyakarta Indonesia / Yudhanto Eddy Hastomo
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


220Agriculturist's self-care behavior, environment and consumer protection in pesticide uses : a case study of Pathumthani province = พฤติกรรมของเกษตรกรในการดูแลตนเองสภาพแวดล้อมและผู้บริโภคจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี / Capt. Vichuda Lojananont
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


221Alteration of vasomotor responses by thermal stimulation athletes' arms and legs druing aerobic and anaerobic training = ผลของการออกกำลังกายระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดจากการกระตุ้นตัวรับรู้อุณหภูมิ / Ashira Hiruntrakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


222Alteration of vasomotor responses of arms and legs by exercise stimulation in aerobic and anaerobic athletes = ผลของการออกกำลังกายระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดจากการใช้กล้ามเนื้อในระยะสั้น / Ungsumalin Phumchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


223Alterations of respiratory pressure, respiratory muscle force and chest surface area after swim training in prepubertal children = การเปลี่ยนแปลงของความดันแรงของกล้ามเนื้อหายใจและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ผิวของทรวงอกตามการฝึกว่ายน้ำในเด็ก / Kanokwan Srisupornkornkool
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


224Alternative sentencing : Intermediate punishment = ทางเลือกในการลงโทษจำเลยในคดีอาญา : มาตรการลงโทษระดับกลาง / Dol Bunnag
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


225Ambiguity resolution in Thai word segmentation using contextual information = วีธีการแก้ปัญหาความกำกวมในการแบ่งคำไทยโดยใช้ข้อมูลเชิงบริบท / Duanphen Thaiprayoon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


226Amphetamine network in Thai society : an investigation based on the experience of narcotic law enforcement Officers = เครือข่ายยาบ้าในสังคมไทยศึกษาจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด / Pol.Lt.Col. Garoon Buapheun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


227An alleviation of drug abuse problem through neighborhood driving forces : a case study of Suan-Oy community in Bangkok metropolitan area = การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน : ศึกษากรณีพื้นที่ชุมชนสวนอ้อย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร / Prapaipat Komapat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


228An alternative degenerate kernel method for integral equaltions = วิธีเจนเนอเรตเคอร์เนลทางเลือกสำหรับสมการเชิงปริพันธ์ / Kuntalee Chaisee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


229An analysis of causes of deviant juvenile behaviors during current globalization = การวิเคราะห์สาเหตุการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนในยุคโลกาภิวัตน์ / Sunee Kanyajit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


230An analysis of gender inequality in Vietnam's patriarchal society : the case of HIV infection among commercial sex workers in Ho Chi Minh city / Le Ngoc Hai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


231An analysis of students' errors in certain registers in written business English as a basic for remedial materials design = การวิเคราะห์ความผิดในการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านทักษะเขียนของนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเสริม / by Saisamorn Cheuytrongkarn
Abstract  pdf

232An analysis of the Buddhist ethical principles in the folk songs of Suphanburi : a case study of the E-saew songs = วิเคราะห์หลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณีเพลงอีแซว / Phramaha Sakorn Sridee
Abstract  pdf

233An analysis of the causality of violent offenses committed by the young male offenders = การวิเคราะห์สาเหตุการกระทำความผิดคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญของผู้ต้องขังวัยหนุ่ม / Pitakpong Noipitak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


234An analysis of the development of resource person process in the short course training program = วิเคราะห์กระบวนการสร้างวิทยากรจากหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น / Chuthatip Toryord
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


235An analysis of the errors in English which graduate science students make in the discussion section of their thesis = การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษจากการเขียนบทอภิปรายผลในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Piyathida Sereebenjapol
Abstract  pdf

236An analysis of the ethical principles in the writings of King Rama V = การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยธรรมจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / Saritphol Sookkamnerd
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


237An analysis of youth behaviors related playing computer games = การวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ / Sompop Wachirapong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


238An analysis study of female and male proportional trends in graduate studies in the next decade (2002-2011) = การศึกษาวิเคราะห์สัดส่วนและแนวโน้มสัดส่วนของนักศึกษาหญิงและชายในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2545-2554) / Ploypacharin Chansawang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


239An analytical study of ethical values for women in Sunthorn Puh's works = การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางจริยธรรมในการปฏิบัติตนของสตรีในวรรณกรรมของสุนทรภู่ / Patomporn Chinapan
Abstract  pdf

240An analytical study of ethics in the tourist guide profession in Thailand : a case study of the professional tourist guides' code of ethics = การศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมในอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาจริยธรรมวิชาชีพมัคคุเทศก์ของสมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย / Piyaporn Somjaiwong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


241An analytical study of sports marketing of Manchester United football club = การศึกษาวิเคราะห์การตลาดทางการกีฬาของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด / Thiti Pluckcha-oom
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


242An analytical study of the concept of Buddhas in the Karandavyuha Sutra = การวิเคราะห์ศึกษาแนวคิดเรื่องพุทธะในคัมภีร์การัณฑะวยูหะสูตร / Mingkwan Chaiyapong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


243An analytical stydy of human dignity : a case study of the teaching of the catholic church = ศึกษาวิเคราะห์เรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ : ศึกษากรณีคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก / Nipapan Saengpradab
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


244An application of ISO 9001 for an effective management of training and seminar services in Thailand / Sunee Kotheeranurak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


245An application of the geographic information system to the motorcycle theft prevention and suppression : a case study of the Khlong Luang police station, Thailand = การนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไปใช้ในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง / Pol. Col.Preeda Piamwaree
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


246An appropriate management by using infectious waste incinerator : a case study of hospital under Ministry of Public Health in Nonthaburi = กระบวนการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยใช้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตจังหวัดนนทบุรี / Tarinee Navanuja,
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


247An appropriate model for inmates treatment in special units of maximum security prisons in Thailand = ตัวแบบที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเขตควบคุมพิเศษ เรือนจำความมั่นคงสูงในประเทศไทย / Daranee Pibultip
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


248An appropriate plea bargaining model for Thailand = รูปแบบการต่อรองคำรับสารภาพที่เหมาะสมกับประเทศไทย / Pol.Col.Prawut Thavornsiri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


249An appropriate training model for HA400 program on quality improvement and accreditation of hospitals in Thailand = รูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับหลักสูตร HA400 เพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทย / Wasana Tanjanapun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


250An assessment of law enforcement on the domestic violence act B.E. 2550 = การประเมินการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 / Pol. Maj. Gen.Adul Anrongsak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


251An eco-bio-social approach to assess dengue transmission dynamics in Thailand = การใช้วิธีการทางด้านนิเวศ-ชีวะ-สังคมในการประเมินพลวัตรการแพร่เชื้อของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย / Surachart Koyadun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


252An economic evaluation on the new cooperative medical scheme (NCMS) financing : a case study of Meedu county, Yunnan province, China / Yiyun Zhang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


253An efficient method for a system of linear equations with a large symmetric coefficient matrix with complex entries = วิธีที่เหมาะสมสำหรับระบบสมการเชิงเส้นที่มีเมตริกซ์สัมประสิทธิ์เป็นเมตริกซ์สมมาตรขนาดใหญ่ / Tippaporn Eungrasamee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


254An efficient modified hierarchical domain decomposition for two-dimensional magnetotelluric forward problems = การแบ่งโดเมนอย่างมีลำดับขั้นโดยปรับแก้ให้มีประสิทธิภาพสำหรับการแก้ปัญหาไปข้างหน้าของแมกนีโตเทลลูริคในสองมิติ / Tawat Rung-Arunwan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


255An E-help desk : a case study of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative (E-help desk : BAAC) = ระบบบริการตอบปํญหาแบบอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร / Chokdee Chantavong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


256An eigenvalue problem for a large sparse skew symmetric matrix = ปัญหาค่าเฉพาะของเมทริกซ์สมมาตรเสมือนมากเลขศูนย์ที่มีขนาดใหญ่ / Puntip Toghaw
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


257An ethno-epidemiological study of lay beliefs and experiences of fever-related illness among Laotian patients living near the Lao-Thai border = การศึกษาเชิงระบาดวิทยาชาติพันธุ์ว่าด้วยความเชื่อพื้นบ้านและประสบการณ์เจ็บป่วยด้วยไข้ในผู้ป่วยชาวลาวบริเวณพื้นที่ชายแดนลาว-ไทย / Pahurat Kongmuang Taisuwan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


258An evaluation of electromyography in the lumbar disc syndrome / Patomrat Teingpitak.
Abstract  pdf

259An evaluation of personnel participation in environmental management system ISO14001 certified companies : a case study of the Matsushita group = การประเมินการมีส่วนร่วมของพนักงานในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : กรณีศึกษาบริษัทในกลุ่มมัตสุชิตะ / Aunchalee Suebsuk
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


260An evaluation of the community-based Anti-narcotics Volunteer Project : a case study of Khlong Toey Community Network = การประเมินโครงการสร้างองค์กรประชาชนต่อต้านยาเสพติดของสมาคมอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดเครือข่ายคลองเตย กรุงเทพมหานคร / Pol. Lieut. Sarawut Lijchaveeraj
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


261An evaluation of the master of arts program in Applied Linguistics (Teaching English for Specific Purposes) Mahidol University = การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต์ (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ) มหาวิทยาลัยมหิดล / Manta Supanakorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


262An evaluation of training of instructors programme in enhancing the teaching skills of instructors of vocational training institutes of Bhutan / Karma Loday
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


263An exercise program for low back pain conditions : agreement and satisfaction of physical therapists and patients = โปรแกรมออกกำลังกายสำหรับภาวะปวดหลังส่วนล่าง : ความเห็นพ้องและความพึงพอใจของนักกายภาพบำบัดและผู้ป่วย / Orawan Yeampattanaporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


264An experiment to analyse human chromosome polymorphisms by densitometric measurements / Siriporn Siriyakorn
Abstract  pdf

265An investigation into the English vocabulary proficiency in a natural science context of first year arts and science oriented university students = การศึกษาความรู้ทางด้านคำศัพท์ในบริบททางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีพื้นฐานความรู้จากสายวิทยาศาสตร์และสายศิลปศาสตร์ / Panitda Reanjaroensuk
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


266An investigation of polysemantic word knowledge in general and science contexts of first-year science students at Mahidol University = การศึกษาความรู้คำศัพท์หลากความหมายในบริบททั่วไปและบริบททางวิทยาศาสตร์ของนักศึษาชั้นปีที่หนึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Patcharee Seangmanee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


267An investigation of the organization and linguistic features of one genre : Research article abstracts in the field of English Language Learning and Teaching (ELLT) = การศึกษารูปแบบการเขียนและลักษณะทางภาษาศาสตร์ของบทคัดย่อวารสารทางการวิจัยในสาขาการเรียนรู้และการสอนภาษาอังกฤษ / Thanate Vongvanit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


268An investigation of the significance of endogenous prolactin in the regulation of calcium metabolism in young and nonmated mature wistar rats-A longitudinal study = ความสำคัญของฮอร์โมนโพรแลคตินในการควบคุมสมดุลแคลเซียมตั้งแต่ช่วงเจริญเติบโตจนถึงวัยเจริญพันธุ์ในหนูขาว / Pritsana Piyabhan
Abstract  pdf

269An investigation of the subfornical organ as a receptor for histamine, acetylcholine or angiotensin-II in mediating drinking behavior / Daryanto Padmowijoyo.
Abstract  pdf

270An object-oriented versioning approach for multidimensional database schema evolution = การใช้หลักการเวอร์ชันนิ่งเชิงวัตถุสำหรับการปรับเปลี่ยนเค้าโครงฐานข้อมูลแบบหลายมิติ / Somchart Fugkeaw
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


271An online adaptive testing system : a case study of the revenue department of Thailand = ระบบข้อสอบแบบปรับเหมาะออนไลน์สำหรับกรมสรรพากร / Phurin Kongjam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


272An online expert system for analyzing thai student knowledge and misconceptions about vectors and linear motion = ระบบผู้เชี่ยวชาญออนไลน์สำหรับวิเคราะห์ความรู้ของนักเรียนไทยในเรื่องปริมาณเวกเตอร์และการเคลื่อนที่แนวตรง / Puesapa Laimuengam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


273An opinion of health insurance patient toward quality service at frontliner, Damnernsaduak hospital = ความคิดเห็นของผู้ประกันสุขภาพต่อคุณภาพบริการด่านหน้าของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก / Sompol Neamlang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


274An opinion of lecturers on professional development in Ho Chi Minh City University of education-Vietnam / Le Nguyen Viet Yen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


275An XML-Based Multi-Agents model for information retrieval on WWW = การพัฒนาแบบจำลอง XML-Based Multi-Agents สำหรับการสืบค้นข้อมูลบน WWW / Waraporn Jirapanthong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


276An XML-MAS architectural model for web-based application development and transformation = แบบจำลองสถาปัตยกรรมมัลติเอเจนท์และเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและการเปลี่ยนย้ายโปรแกรมประยุกต์สู่เว็บ / Chaiyut Boonpanyos
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


277Analysis and improvement of service system of the Otolaryngology and Ophthalmology outpatient departments in Ramathibodi Hospital = การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการให้บริการของหน่วยตรวจผุ้ป่วยนอก หู คอ จมูก และตา โรงพยาบาลรามาธิบดี / Makusee Masae
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


278Analysis of criminal behavior of police officers = การวิเคราะห์การกระทำความผิดทางอาญาของข้าราชการตำรวจ / Pol.Lt.Col. Suwit Madaman
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


279Analysis of differential protein expression during storage root formation in cassava = การศึกษาความแตกต่างการแสดงออกของโปรตีนในระหว่างการสร้างหัวมันสำปะหลัง / Maliwan Naconsei
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


280Analysis of non-photochemical quenching in dunaliella salina (green alga) = การวิเคราะห์การระงับพลังงานส่วนเกินจากการสังเคราะห์ด้วยแสงในสาหร่ายสีเขียว / Rutanachai Thaipratum
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


281Analysis of peripheral blood mononuclear cells and infiltrating cells of cutaneous warts = การวิเคราะห์คุณลักษณะของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันชนิดนิวเคลียสเดี่ยวในเลือดและในชิ้นหูดผิวหนัง / Potjaman Phumeesat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


282Analysis of spent brewer's yeast cell wall fractions and their applications as immunostimulant for the black tiger prawn, PENAEUS MONODON = การวิเคราะห์ผนังเซลล์ของยีสต์ที่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์และการประยุกต์ใช้เป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดำ / Phat Thanardkit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


283Analysis of Thai Airways international flight attendants' language difficulties to provide practical suggestions for language training = การวิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน เพื่อเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / Ganchalie Permtanjit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


284Analysis of the YHV genome and expression of recombinant glycoprotein GP116 = การวิเคราะห์ยีโนมและการแสดงออกของไกลโคโปรตีนลูกผสมขนาด 116 กิโลดาลตันของไวรัสหัวเหลือง / Nusra Sittidilokratna
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


285Analysis studies of the prevention and suppression of marine transport crimes : a case study of captains of lighters in the province of Samutprakan = การปราบปรามผู้กระทำผิดคดีโจรกรรมสินค้าทางน้ำ : ศึกษาจากผู้ควบคุมเรือลากจูงสินค้าทางน้ำในเขตจังหวัดสมุทรปราการ / Pol.Capt.Sutin Klinhual
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


286Angular profile of lower extremity in Bangkokian children aged 3 to 7 years = ข้อมูลเกี่ยวกับมุมของขาในเด็กกรุงเทพมหานคร อายุ 3 ถึง 7 ปี / Mullika Santayayon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


287Annulation of heteroaromatic compounds / Pongthip Tepchumrune.
Abstract  pdf

288Anthocyanin profiles of male bracts of wild banana species in Thailand = องค์ประกอบของแอนโทไซยานินจากกาบปลีกล้วยป่าในประเทศไทย / Kasipong Kitdamrongsont
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


289Antibiotic self-medication for treatment of reproductive tract infections (RTIs) among female garment factory workers in Lao PDR / Litdavone Manivanh
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


290Antibiotic susceptibility and [beta]-lactamase production of clinically isolated anaerobic bacteria / Siripan Wongwanich
Summary  pdf

291Antibody platform for microalbumin detection and ABO blood typing by antibodies arrays based surface plasmon resonance imaging = การพัฒนารูปแบบของแอนติบอดิสำหรับการตรวจวัดไมโครอัลบูมินและการจำแนกหมู่เลือดชนิดเอบีโอในลักษณะอาร์เรย์โดยเทคนิคเอสพีอาร์แบบภาพ / Nongluck Houngkamhang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


292Anti-diabetic and antioxidant activities of Pseuderanthemum Palatiferum (Nees) Radlk. ex Lindau leaf aqueous extract = ฤทธิ์ต้านเบาหวานและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากใบฮวานง็อก / Kullacha Chayarop
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


293Antifungal susceptibility testing of Cryptococcus neoformans and Candida SPP. isolates using etest and disk diffusion method = การทดสอบความไวต่อยาต้านเชื้อราของเชื้อคริปโตคอคคัสนีโอฟอร์แมนและแคนดิดาสปีชีส์ที่แยกจากผู้ป่วยด้วยวิธีอีเทสและดีสดีฟฟิวชั่น / Pakdee Watanatraibhob
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


294Antimalarial activity of antisense oligodeoxynucleotides against Plasmodium falciparum topoisomerase II gene = ฤทธิ์การต้านมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum ของแอนติเซนต่อยีนส์ topoisomerase II / Wirat Nimitsuntiwong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


295Antimalarial activity of artemisinin : an iron-dependent mechanism of action = การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรียซึ่งอาศัยเหล็กของยาอาร์ทีมิซินิน / Nathawut Sibmooh
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


296Antioxidant properties of Thunbergia laurifolia leaf on lead poisoning in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) = คุณสมบัติในการต้านสารอนุมูลอิสระของใบรางจืดต่อความเป็นพิษของสารตะกั่วในปลานิล Oreochromis niloticus / Sarawoot Palipoch
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


297Anti-tumor activities of JTT-2, a compound extracted from jatropha curcas = ฤทธิ์ต้านมะเร็งของ JTT-2 สารสกัดจากสบู่ดำ / Surin Muangman
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


298Antiviral mechanism of Nitric oxide, Mycophenolic acid and Ribavirin on dengue virus type 2 infection = การศึกษากระบวนการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสเดงกี่สายพันธุ์ที่ 2 ในเซลล์เลี้ยงเชื้อ โดยสารต้านไวรัส nitric oxide, mycophenolic acid และ ribavirin / Ratree Takhampunya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


299Apoptosis in yellow head virus infected shrimp = การศึกษาการตายของเซลล์แบบ Apoptosis ในกุ้งกุลาดำที่ติดเชื้อโรคหัวเหลืองและการเพาะเลี้ยงเซลล์กุ้งขั้นพื้นฐาน / Chumporn Soowannayan
Abstract  pdf

300Application of audio card for interfacing a fia system with a pc and its use in the determination of iodate in table salt = การประยุกต์ใช้การ์ดเสียงเพื่อเชื่อมต่อระบบโฟลอินเจคชันเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานเพื่อวิเคราะห์ไอโอเดตในเกลือแกง / Mana Amornthammarong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


301Application of B-glucan prepared from spent brewer's yeast as a fat replacer in mayonnaise = การประยุกต์ใช้เบต้า-กลูแคนที่เตรียมจากยีสต์ใช้แล้วในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์เพื่อเป็นสารทดแทนไขมันในมายองเนส / Supachai Worrasinchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


302Application of biological and chemical methods in identification of Kratom leaves = การประยุกต์วิธีการทางชีววิทยาและเคมีในการระบุใบกระท่อม / Jitpraphat T. Charoen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


303Application of continuous flow technique for sequential extraction and for determination of phosphorus in soil and sediment = การประยุกต์ใช้เทคนิคการไหลอย่างต่อเนื่องสำหรับการสกัดแบบลำดับขั้นและการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสในดินและดินตะกอน / Warawut Tiyapongpattana
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


304Application of dynamic mechanical analyzer to the study of natural rubber / Prasin Sawadcitang
Abstract  pdf

305Application of geographic information system (GIS) and remote sensing (RS) for evaluating dengue risk in Thailand = การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อการประเมินความเสี่ยงต่อไข้เลือดออกในประเทศไทย / Chitti Chansang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


306Application of log-linear models to cancer patients : a case study of the National Cancer Institute = การประยุกต์ตัวแบบลอการิทึมเชิงเส้นสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง : กรณีศึกษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ / Pornpis Yimprayoon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


307Application of micro-FISH for characterization of structural chromosome abnormalities = การประยุกต์ใช้ micro-FISH ในการวินิจฉัยความผิดปกติเชิงโครงสร้างของโครโมโซม / Lalana Pitchayaphan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


308Application of poisson regression analysis for a queueing system of the demand for medical and health service = การประยุกต์ของการวิเคราะห์การถดถอยปัวซงสำหรับระบบแถวคอยชองความต้องการสำหรับการรักษาพยาบาลและการบริการสาธารณสุข / Krieng Kitbumrungrat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


309Application of sulfonamides to the synthesis of isoquinoline alkaloids = การประยุกต์ใช้สารซัลโฟนามายด์ ในการสงเคราะห์อนุพันธ์ของไอโซควิโนลีนอัลคาลอยด์ / Wanna Phoousaha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


310Application of synthetic monolithic material in capillary electrophoresis and capillary electrochromatography = การประยุกต์วัสดุสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างพรุนแบบต่อเนื่องในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสและแคปปิลารีอิเล็กโทรโครมาโทรกราฟี / Patcharin Chaisuwan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


311Application of the philosophy of criminology in sentencing of Thai courts : case study of intentional criminals, negligent criminals, and provoked criminals = การนำปรัชญาอาชญาวิทยามาใช้ในการกำหนดโทษของศาลไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ร้ายและผู้กระทำผิดโดยพลั้งพลาด / Utid Suparp
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


312Application of vocational training of the released prisoners of the Department of Corrections for their future career : a case study of Thonburi Remand Prison = การนำความรู้ของผู้ต้องขังพ้นโทษที่ผ่านการฝึกอบรมด้านวิชาชีพของกรมราชทัณฑ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ : กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษธนบุรี / Bamrungkiat Vinaipanij
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


313Applications of log-linear models to road traffic accidents in Bangkok = การประยุกต์ตัวแบบลอการิทึมเชิงเส้นสำหรับอุบัติเหตุการจราจรทางบกที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร / Watsana Taungwiwat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


314Applications of surface plasmon resonance imaging for detection of bacteria = การประยุกต์ใช้เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนแบบภาพสำหรับการตรวจวัดแบคทีเรีย / Chokchai Puttharugsa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


315Applied mathematical models forecasting in ground-level ozone of Bangkok = การพยากรณ์ปริมาณก๊าซโอโซนในระดับพื้นผิวของกรุงเทพมหานครด้วยตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ / Kaewta Sriratanaporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


316Applying reverse engineering for automatic generation of web services from web applications = การประยุกต์วิศวกรรมย้อนรอยสำหรับการสร้างเว็บเซอร์วิสจากเว็บแอพพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติ / Tassawan Kulsiriwiwat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


317Applying role hierarchy and keys for encrypted database = การประยุกต์โครงสร้างบทบาทแบบลำดับชั้นและการใช้คีย์สำหรับฐานข้อมูลเข้ารหัส / Thanarom Nimitklaitikai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


318Approaches in protecting individual witnesses in criminal cases at the interrogation of the police : a case study of the metropolitant police division 9 = แนวทางในการคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญาในชั้นสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol. Lt.Theerayut Sutthiponpisarn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


319Appropriate method of death penalty for offenders in Thailand = รูปแบบที่เหมาะสมในการลงโทษประหารชีวิตของผู้กระทำความผิดในประเทศไทย / Pongapinun Chanklin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


320Appropriated model for prevention and solution of human trafficking : a case study of women and children = มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการค้าหญิงและเด็ก / Daraporn Amornkraisee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


321Architecture, energetic, and electronic proterties of carbon nanotubes for electronic applications = สมบัติเชิงสถาปัตยกรรม พลังงานและอิเล็กทรอนของท่อนาโนคาร์บอนสำหรับประยุกต์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / Anurak Udomvech
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


322Arsenic accumulation in freshwater fish and plants collected from arsenic-contaminated area = การสะสมสารหนูในปลาน้ำจืดและพืชจากพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนสารหนู / Patcharin Jankong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


323Aspects of economy, power and status and their relationships to breast feeding behaviour in Sri Lanka / Shanti Nandana Wijesinghe
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


324Aspects of sperm capacitation and determination of male reproductive performance of the white pacific shrimp Litopenaeus vannamei = การเปลี่ยนแปลงของอสุจิในการผสมกับไข่และการหาวิธีเปรียบเทียบสมรรถภาพของพ่อพันธุ์กุ้งขาวลิโธพีเนียสแวนนาไม / Sirinda Aungsuchawan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


325Asymmetric reduction of ketones with chiral hydridecomplexes and asymmetric synthesis of butenolides / by Chujit Jiravinyu
Abstract  pdf

326Atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate and styrene catalyzed by CuCI/tripodal ligands bearing ferrocene and benzyl moieties = การสังเคราะห์พอลิเมอร์ของเมทิลเมทาไคเลทและสไตรรีนโดยใช้อนุมูลอิสระในการถ่ายโอนอะตอม (เอทีอาร์พี) โดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างคอปเปอร์(+1)คลอไรด์และลิแกนด์สามขาที่มีหมู่เฟอโรซีนและเบนซิลเป็นส่วนประกอบ / Nuttaporn Wisutsri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


327Attitude and cognition toward, and, interest in, Buddhism of the youth of the observation and protection centers in Thailand = ทัศนคติความสนใจ และความรู้ความเข้าใจต่อพุทธศาสนาของเยาวชนที่ศาลพิพากษาว่ากระทำผิด / Napapon Narnchanakanon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


328Attitude of the fund committee towards the village and urban community fund : a case study of Nakorn Phathom province = ทัศนะคติของคณะกรรมการกองทุนที่มีต่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม / Thunwadee Sooksena
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


329Attitudes of administrators and teachers in using Computer Assisted Instruction in teaching and learning English in Catholic schools under the supervision of the Bangkok Archdiodese = ทัศนคติของผู้บริหารและครูต่อการนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร / Pranee Chanla
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


330Attractors in paradigm shift process towards sustainable agriculture of farmers = ตัวดึง-เร่งวิถีในกระบวนการเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์สู่เกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกร / Chollada Thongtawee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


331Attributions and social representations of schizophrenia : a study in Northern community of Thailand = การกล่าวอ้างสาเหตุและภาพตัวแทนทางสังคมที่เกี่ยวกับจิตเภท : การศึกษาในชุมชนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย / Pornpen Sirisatayawong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


332Augmenting prefixspan algorithm to support public phone malfunction prediction = การแต่งเติมอัลกอริทึมพรีฟิกซ์สแปนเพื่อสนับสนุนการทำนายเหตุเสียเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ / Varaluk Diloktrakarnkij
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


333Automated change management agents for multiperspective distributed application development environments = เอเจ็นท์สำหรับการจัดการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติสำหรับสภาพแวดล้อมการพัฒนาระบบประยุกต์แบบกระจายหลายมุมมอง / Chantima Wungdeelert
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


334Automatic categorization of tax forms and component block decomposition = การจำแนกประเภทและการแยกส่วนประกอบของแบบฟอร์มภาษีโดยอัตโนมัติ / Benjawan Pisuthisombut
Abstract  pdf

335Automatic extraction of grammar-rule from XML document to support XML compression = การสกัดกฎไวยกรณ์โดยอัตโนมัติจากเอกสารเอกซ์เอ็มแอลเพื่อรองรับการบีบอัดเอกสารเอกซ์เอ็มแอล / Amornrat Suwanrattanakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


336Automatic hypertext generation by application of lexical chain = การสร้างไฮเปอร์เทกซ์ลิงค์แบบอัตโนมัติโดยการประยุกต์ใช้แลกซิคอลเชน / Suwimol Wahakit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


337Automatic query expansion for information retrieval using local context analysis with location-weighted level of related terms in documents = การขยายคำสั่งสอบถามแบบอัตโนมัติสำหรับการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์บริบทท้องถิ่นร่วมกับการกำหนดน้ำหนักตามตำแหน่งที่ปรากฎของคำที่สัมพันธ์กันในเอกสาร / Tipparat Sooksri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


338Automatic thesaurus construction with term context and syntactic analysis for Thai text retrieval = การสร้างธิซอรัสแบบอัตโนมัติโดยใช้การวิเคราะห์บริบทของคำและไวยกรณ์สำหรับการค้นคืนเอกสารภาษาไทย / Kanyarat Lairungruang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


339Awareness about premarital health screening of the employee in Prachinburi province = ความตระหนักในการตรวจสุขภาพก่อนสมรสของผู้ใช้แรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี / Busaba Swaengpon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


340Awareness on member of the Municipal Council Nonthaburi province regarding the environmental problems = ความตระหนักของสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม / Kanya Aditto
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


341Back pain of labourers in the context of labour process : a case study of ready-made clothes factory in Bangkok vinicity = ภาวะการปวดหลังของแรงงานในบริบทของกระบวนการแรงงาน : กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมการเย็บเสื้อผ้าในกรุงเทพมหานคร / Somruthai Intakochasarn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


342Backpropagation Neural Network Simulator tool = เครื่องมือเพื่อสร้างแบบจำลองโครงข่ายนิวรอนโดยใช้อัลกอริทึมแบคพรอพพาเกชั่น / Aungsana Duangkaew
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


343Bacterial expression of cathepsin-like protease from liver-fluke Fasciola gigantica = การผลิตเอนไซม์โปรตีเอสของพยาธิใบไม้โดยใช้แบคทีเรีย / Netnapa Nakngam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


344Bacterial utilization of spent sulfite liquor and single cell production / by Sirinda Yunchalard
Abstract  pdf

345Bacteriocin of Lactococcus Lactis Subsp. Lactis from Nham = แบคเทอริโอซินจากเชื้อ Lactococcus Lactis Subsp. Lactis จากแหนม / Rungtiwa Chiwprasertphol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


346Bamboo-shaped disease in Litopenaeus vannamei = โรคกุ้งคดงอในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei / Waraporn Sakaew
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


347Bang Prakong river conservation behavior of the people living in Muang Chachoengsao municipality, Chachoengsao province = พฤติกรรมการอนุรักษ์แม่น้ำบางปะกงของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา / Rissadee Cherdchoo-Ngram
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


348Bank of Thailand employees' acceptance of the reorganization : a case study of employees in Bangkok = การยอมรับการปรับปรุงองค์กรณ์ : กรณีศึกษาเฉพาะพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร / Kanokrat Deemangmee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


349Basic education commission's role and performance of school committees in Nakhonphanom province under the secondary educational service area office 22 = การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 / Phusana Kuekkan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


350Behavior of children (age 8-12 years) in using motorcycles : a case study of Ban Plaibang community, Bangkrouy district, Nontaburi province = พฤติกรรมการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยเรียน (อายุ 8-12 ปี) ในชุมชนบ้านปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี / Sutthirat Promkham
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


351Behavior on infectious waste management of nurses in Bhumibol Adulyadej Hospital = พฤติกรรมของพยาบาลในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช / Flight Lieutenant Nartrudee Krasaetanont
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


352Behavioral study on triple anti-retroviral drug use among HIV/AIDS patients in hospital : the co-payment system = การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ : กรณีศึกษาผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยโรคเอดส์ในโครงการแม่แบบนำร่องการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์สูตรแบบสามชนิดพร้อมกันรูปแบบจ่ายบางส่วน / Chayapa Permpornsakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


353Being a Smart gir"l : constructing the new image for female entertainment workers Phnom Penh Cambodia / Bou Amara"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


354Being women living with HIV in rural China : discourse, sexuality, and experiences of sexual and reproductive health / Yaping Qiao
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


355Beliefs in Hindu Trimurti : a case study of modernThai youths in Bangkok = ความเชื่อเกี่ยวกับตรีมูรติในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู : กรณีศึกษาวัยรุ่นชาวไทยในกรุงเทพมหานคร / Wichanchai Boonsang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


356Benzoylformate decarboxylase from Psyeudomonas stutzeri ST-201: gene cloning, enzyme characterization and role in d-phenylglygine degradation = เอนไซม์เบนโซอิลฟอร์เมต ดีคาร์บอกซิเลส จาก Pseudomonas stutzeri ST-201: การโคลนยีน การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์และบทบาทของเอนไซม์ในการย่อยสลายดี-ฟินิลกลัยซีน / Choedchai Saehuan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


357Bifurcation analysis of a product inhibition model of a continuous fermentation process / by Chalard Chiaranai
Abstract  pdf

358Bilingual machine readable dictionary extraction and concept tree construction for thai wordnet development = การสกัดข้อมูลจากพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์สองภาษาและการสร้างต้นไม้แนวคิดสำหรับการพัฒนาโครงข่ายคำภาษาไทย / Yutthana Pirunsarn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


359Bioactive compounds from Endophytic fungi of Thai medicinal plants = สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเอนโดไฟท์ของพืชสมุนไพรไทย / Wattana Panphut
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


360Bioactive compounds from garcinia speciosa = การศึกษาสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้น garcinia speciosa (guttiferae) / Ranee Sangsuwon
Abstract  pdf

361Bioactive compounds from Gardenia obtusifolia Roxb. and Gardenia collinsae Craib = สารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Gardenia obtusifolia Roxb. และ Gardenia Collisae Craib / Wilart Pompimon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


362Bioactive compounds from local fungi : chemical constituents of Cordyceps SP., Verticillium Hemipterigenum, Microsphaeropsis SP. and Trichoderma SP. = การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราท้องถิ่น : Cordyceps SP., Verticillium Hemipterigenum, Microsphaeropsis SP. and Trichoderma SP. / Prapairat Seephonkai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


363Bioactive compounds from Myristica cinnamomea fruits and from the fungus Stachybotrys nephrospora = การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผลจันทน์ป่าและเชื้อรา Stachybotrys nephrospora / Supaporn Sawadjoon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


364Bioactive compounds from Phyllanthus emblica Linn., Solanum aculeatissimum Jacq. and Ellipanthus tomentosus Kurz tomentosus ssp. tomentosus var. tomentosus = การศึกษาสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากมะขามป้อม, มะเขือขื่น และคำรอก / Kampanart Chayajarus
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


365Bioactive compounds from root of phyllanthus acidus skeels = การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากมะยม / Namphung Vongvanich
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


366Bioactive compounds from the fungus Hirsutella Kobayasii BCC 1660, and from higher plants, getonia floribunda and camchaya calarea = การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา Hirsutella kobayasii BCC 1660 และจากต้นติ่งตั่งและต้นกระดุมม่วง / Namphung Vongvanich
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


367Bioactive constituents in plant : Dephniphyllum combodianum gagnep. (daphniphyllaceae) and insect : Cydnus indicus westwood (Cydnidae) = การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นไม้ Dephniphyllum combodianum gagnep. และจากแมลง Cydnus indicus westwood / Suthatip Ngokpol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


368Bioaugmentation of activated sludge with selected bacterial strains = การเสริมสมรรถนะแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ด้วยแบคทีเรียที่คัดสรรมา / Thamarat Sukjeeradet
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


369Biochemical studies on inherited polysaccharide disorder = การศึกษาเชิงชีวเคมีเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติของโพลีแซคคาไรด์ / Supattra Sukcharoen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


370Biodegradation of heptachlor and its metabolite by soil microcosms = การย่อยสลายสารเฮปตาคลอร์โดยแบคทีเรียในดิน / Toemthip Poolpak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


371Biodegradation of petroleum contaminated-sludge from the olefins plant : effects of spiked microbial culture = การย่อยสลายตะกอนน้ำมันปิโตรเลียมจากโรงงานโอเลฟินส์โดยวิธีการทางชีวภาพ : ผลของการกระตุ้นด้วยเชื้อจุลินทรีย์ / Sirindhorn Khamniyom
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


372Biodesulfurization of crude oil by mesophilic bacteria = การกำจัดกำมะถันอินทรีย์จากน้ำมันดิบโดยเชื้อจุลินทรีย์ / Natnapang Tanterdtit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


373Biodesulfurization of organic sulfur in petroleum by newly found microorganisms in Thailand = การกำจัดสารกำมะถันอินทรีย์จากน้ำมันโดยเชื้อจุลินทรีย์ที่พบใหม่ในประเทศไทย / Nantaka Kheawpraju
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


374Biological sequence analysis = การวิเคราะห์ลำดับข้อมูลทางชีววิทยา / Direk Takmatcha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


375Biologically active metabolites from the marine fungus Halorosellinia oceanica BCC 5149 and the seed fungi Menisporopsis theobromae strains BCC 4162 and BCC 3975 = การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราทะเล Halorosellinia oceanica BCC 5149 และเชื้อราบนเมล็ดพืช Menisporopsis theobromae สานพันธุ์ BCC 4162 และ BCC 3975 / Maneekarn Chinworrungsee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


376Biomechanical alterations of jumping in volleyball players after joint strapping of the lower extremity of the body = การเปลี่ยนแปลงทางชีวกลศาสตร์ของการกระโดดในนักวอลเลย์บอลหลังจากการยึดข้อต่อ / Nuttika Nakphet
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


377Biomechanical analysis of long jumpers male and female = การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของนักกีฬาวิ่งกระโดดไกลชายและหญิง / Wacharee Rittiwat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


378Biomechanical analysis of the stance phase between barefoot and different hardness running shoes = การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ในช่วงเท้าเหยียบพื้นขณะวิ่งเท้าเปล่าและสวมรองเท้าที่มีความแข็งของพื้นรองเท้าแตกต่างกัน / Chitchanok Nutalaya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


379Biomedical science discourse and dentists' oral health promotion concepts : a case study in Chiang Mai = วาทกรรมการแพทย์แบบวิทยาศาสตร์กับแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของทันตแพทย์ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / Songvuth Tuongratanaphan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


380Biophysical characteristics and mechanisms of prolactin-stimulated calcium transport in the duodenum of female rats = คุณสมบัติทางชีวฟิสิกส์และกลไกของโพรแลคตินที่ใช้กระตุ้นการขนส่งแคลเซียมในลำไส้เล็กส่วนต้นของหนูเพศเมีย / Walailak Jantarajit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


381Bioremediation of crude oil and standard hydrocarbons in soil = วิธีการบำบัดคราบน้ำมันดิบและสารมาตรฐานไฮโดรคาร์บอนในดิน / Acharaporn Sungpetch
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


382Bioremediation of oil contaminated gravel = การศึกษาการย่อยสลายคราบน้ำมันที่ปนเปื้อนบนก้อนหิน / Prapaipit Teparot
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


383Biosorption of cadmium by cyanobacteria, oscillatoria subtilissima and oscillatoria jasorvensis = การดูดซับโลหะหนักแคดเมียมโดยใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิด Oscillatoria subtilissima และ Oscillatoria jasorvensis / Busaba Warakamin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


384Biosynthesis study of natural polyisoprenes : initiation step of rubber formation = การศึกษาขั้นตอนการสังเคราะห์โพลีไอโซพรีนที่ได้จากยางธรรมชาติ-ขั้นเริ่มต้นของการสังเคราะห์ยาง / Dararat Mekkriengkrai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


385Biotecnological application for improvement of antimalarial agent productions in qing-hao (Artemisia Annua L.) = การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงระดับการผลิตสารต้านมาลาเรียในต้นชิงเฮา / Pornnaree Cheewasakulyong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


386Birthing experiences of internally displaced mothers in Aceh / Ervita Sumardjono
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


387Blood pressure measurement evaluation of different automated oscillometric devices = การประเมินผลการวัดค่าความดันเลือดด้วยเครื่องชนิดอัตโนมัติแบบออสซิลโลเมตริก / Areephan Anuchapreeda
Abstract  pdf

388Body fat assessment in Thai adolescents using 4-Compartment Model = การวัดไขมันร่างกายในวัยรุ่นไทยโดยใช้วิธี 4-Compartment Model / Weerachat Srichan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


389Body image and weight control behavior : a study of high school female students = ภาพลักษณ์ร่างกายกับพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของวัยรุ่นหญิง : การศึกษานักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / Supattra Mungkalachaiya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


390Body image, expected body size, and eating behavior of first year Mahidol University students / Sayamon Pawaputanond na Mahasarakam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


391Body, consumption and braces wearing of young adolescents in Bangkok = ร่างกาย การบริโภค และการใส่เหล็กจัดฟันของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร / Thanida Pothidee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


392Body, power, and discourse in childbirth = เรือนร่าง อำนาจ และวาทกรรมในการคลอดบุตร / Arattha Rungpueng
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


393Boron-doped diamond : sensor for chromatographic analysis of inogranic anions = การใช้ขั้วไฟฟ้าฟิล์มบางของเพชรที่โดปด้วยโบรอนเพื่อเป็นหัววัดในไอออนโครมาโทรกราฟีสำหรับวิเคราะห์สารอนินทรีย์ที่มีประจุลบ / Benjamapawn Promthong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


394Breach of discipline of teachers employed in Bangkok Metropolitan administration : situation, trends, and solutions = การกระทำผิดวินัยของครูสังกัดกรุงเทพมหานคา : สถานการณ์ แนวโน้ม และการแก้ไข / Sarintee Rugsakeaw
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


395Breathing pattern and ventialatory capacity in endurance athletes and sedentary subject during and after progressive exercise test = รูปแบบและความสามารถในการหายใจในนักกีฬาที่ฝึกความอดทน และคนปกติในขณะและภายหลังการออกกำลังกายแบบเพิ่มความหนัก / Yupa Praingamnet
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


396Bridging the gap of teacher professional development : a case study of lincang city in China / Xiuping Wang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


397Buddhavivarana : a case study on attitudes of Buddhist scholars in contemporary Thai society = พุทธวิวรณ์ : กรณีศึกษาทัศนคติของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน / Phra Boonsong Hongsakorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


398Buddhism and romantic love : a case study of ex-monk Isaramuni = พุทธศาสนากับรักความระหว่างเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีอดีตพระอิสรมุนี / Pinayo Prommuang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


399Buddhist ethics and biotechnological business : a case study in plants genetically modified organisms (P-GMOs) = พุทธจริยศาสตร์กับธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ : กรณีศึกษาพืชตัดต่อพันธุกรรม / Kridchayapong Boonnaphai
Abstract  pdf

400Buddhist paradigm on health and healing = กระบวนทัศน์พุทธศาสนาด้านสุขภาพและการเยียวยา / Wichit Paonil
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


401Buddhist university's students and social activism : a case study of the attitude of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nakhon Phanom Sangha College's students toward thier social activism = พระนิสิตกับปฏิบัติการทางสังคม : ศึกษากรณีทัศนคติของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม / Phra Boorakorn Boriboon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


402Burden in everyday life and patterns of confrontation with physical pain among the rural Southern Thai women in low-income families = ภาระในชีวิตประจำวันกับรูปแบบการเผชิญภาวะเจ็บปวดทางร่างกายของผู้หญิงชนบทภาคใต้ในครอบครัวเศรษฐานะยากจน / Wansuree Prompat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


403Burden of tuberculosis in Myanmar social science perspectives / Soe Moe
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


404Burkholderia pseudomallei induces mouse macrophage activation via MyD88-dependent pathway = เบอร์โคลเดอเรีย สูโดมาลลิไอกระตุ้นมาโครฟาจของหนูโดยการส่งสัญญาณผ่าน MyD88-dependent pathway / Matsayapan Pudla
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


405Cadmium and zinc toxicity on growth, chilorophyll contents and accumulation of Hydrocotyle umbellata L. = พิษของแคดเมียมและสังกะสีที่มีต่อการเติบโตประมาณคลอโรฟิลล์และการสะสมของต้นแว่นแก้ว Hydrocotyle umbellata / Sopit Panyakhan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


406Cadmium biosorption by Bacterial biomass = การดูดซับแคดเมียมโดยใช้แบคทีเรีย / Jantana Tangaromsuk
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


407Cadmium-induced hypertension and the protective effect of standardized extracts from Andrographis paniculata (Burm.f.) nees = การเกิดความดันโลหิตสูงจากแคดเมียมและการป้องกันโดยใช้สารสกัดมาตรฐานจากฟ้าทะลายโจร / Nattaporn Yoopan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


408Calcium permeability and transepithelial calcium transport in the duodenum of endurance swimming female rats = คุณสมบัติการยอมให้แคลเซียมผ่านและการขนส่งแคลเซียมผ่านผนังเยื่อบุลำไส้เล็กส่วนต้นของหนูขาวเพศเมียที่ผ่านการฝึกว่ายน้ำแบบทนทาน / Nitita Dorkkam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


409Cancer patients and Cheewajit : illness experiences and change of ideas towards illness and life = มะเร็งกับชีวจิต : ประสบการณ์ความเจ็บป่วยและกระบวนการปรับเปลี่ยนแนวคิดต่อโรคและชีวิตของผู้ป่วย / Auengpha Singtipphun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


410Capacities of some chitosans for adsorption with iron (II) in 0.01 M hydrochloric solution = ค่าความจุของการดูดซับอิออนของเหล็ก (II) ด้วยไคโตแซนบางชนิดในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.01 โมลาร์ / Wanravee Chantore
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


411Capitalist patriarchal relations and noncompliance with Directly Observed Treatmentfor tuberculosis among women : a study in Nyein township, Yangon. Myanmar / Myint Myint Win
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


412Capitalist patriarchal relations and the implementation of integrated essential reproductive health services policy : a case study of the primary health care in Tasikmalaya district, Indonesia / Yuly Astuti
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


413Cardioprotection by exercise training in ovariectomized rat hearts : Restoration of changes in sarcoplasmic reticulum calcium-uptake function = การป้องกันการเปลี่ยนแปลงการทำงานของหัวใจหนูตัดรังไข่ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ: การป้องกันการเปลี่ยนแปลงการกลับแคลเซียมของซาร์โคพลาสมิกเรทิคูลัม / Jitanan Laosiripisan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


414Caregiver management in stroke' patients : symbolic interaction perspectives = การจัดการของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : มิติทางสัญลักษณ์นิยม / Siriwan Anantato
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


415Case study of cooperative learning by using jigsaw technique with second-year English major students at Naresuan University = กรณีศึกษาการเรียนแบบเป็นกลุ่มโดยใช้วิธีจิกซอว์กับกลุ่มนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่หนึ่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวร / Pongsakorn Meteetum
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


416Cassava glucosyltransferase = เอ็นไซม์กลูโคซิลทรานส์เฟอเรสจากมันสำปะหลัง / Thitima Keskanokwong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


417Catalase-genetically modified Lactobacillus plantarum as a starter culture in fermented meat product = การใช้ Lactobacillus plantarum ที่เติมยีนคะตะเลสโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรมเป็นหัวเชื้อในเนื้อหมัก / Somkid Sitthimonchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


418Cation-exchange properties of some clay minerals = สมบัติการแลกเปลี่ยนไอออนบวกของแร่ดินเหนียวบางชนิด / Pranorm Saejueng
Abstract  pdf

419Causal attribution of improving behavior among children with attention-deficit/hyperactivity disorder and parental compliance = การอ้างสาเหตุการมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและความร่วมมือในการรักษาของผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น / Maadmanee Veeranarong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


420Causal paths of communicative actions and strategic actions in physicians' communication regarding passive euthanasia = เส้นทางการเกิดการสื่อสารแบบเท่าเทียมหรือการสื่อสารแบบใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารของแพทย์เกี่ยวกับการพักการรักษาที่อาจไม่จำเป็นในระยะสุดท้ายของชีวิต / Wacharin Sindhvananda
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


421Cause of juvenile delinquency in Eastern Provinces : Cholburi, Rayong and Chantaburi = สาเหตุการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออก : ศึกษาเฉพาะจังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี / Police Captain Ekarin Itthiwatanan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


422Cerebellar influnce on cardiovascular function : the mediation by the paramedian reticular nucleus / by Abdulcholiq Chuseri
Abstract  pdf

423Changes in calcium balance and intestinal calcium transporter gene expression in cecectomized female rats = การเปลี่ยนแปลงของสมดุลแคลเซียมและการแสดงออกของยีนโปรตีนขนส่งแคลเซียมในลำไส้ของหนูเพศเมียที่มีมีกระพุ้งไส้ใหญ่ / Prapaporn Jongwattanapisan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


424Changes in cardiac myofibrillar calcium activation in ovariectomized rats : alternative prevention and mechanism of changes = การเปลี่ยนแปลงการทำงานของเส้นใยกล้ามเนื้อหัวใจในหนูตัดรังไข่ : วิธีการป้องกันและกลไกการเปลี่ยนแปลง / Tepmanas Bupha-Intr
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


425Changes in gastric mucosal barrier in the presence of bile and during hemorrhag stress in rats / Orapin Komonpunporn
Abstract  pdf

426Changes in the expression of genes related to calcium transport in the intestine of endurance swimming female rats = การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวกับการขนส่งแคลเซียมในลำไส้ของหนูขาวเพศเมียที่ว่ายน้ำแบบทนทาน / Jarinthorn Teerapornpuntakit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


427Changes of muscle enzymes from pre- and post- racing in horses FED with high and low carbohydrate diets = การเปลี่ยนแปลงของเอ็นไซม์กล้ามเนื้อก่อนและหลังแข่งในม้าที่มให้อาหารด้วยคาร์โบไฮเดรทสูงและต่ำ / Jaidao Petchthiranon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


428Changes of sugar alcohol content and related gene expression during early period of salt stress in Thai rice (Oryza sativa L. SPP. indica) lines = การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลแอลกอฮอล์และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวเนื่องในช่วงแรกของการได้รับสภาวะเครียดจากเกลือของข้าวสายพันธุ์ไทย / Sarunyaporn Maksup
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


429Changing of the organizational culture in hospital accreditation development programs : a case study in Kaiprajuksilapakom Hospital = การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์การโรงพยาบาลในการดำเนินโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพ HA : กรณีศึกษาโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม / Upsorn Bencharat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


430Chaos and control action in a Kolmogorow type model for food webs with harvesting or replenishment = ความสับสนและการควบคุมแบบจำลองแบบโคลโมโกรอฟสำหรับสายใยอาหารที่มีการเก็บเกี่ยวหรือการเติม / Adoon Pansuwan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


431Characterisation of biologically active compounds from the fungus diaporthe sp. BCC 6140, and from higher plant, cordia globifera = การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา diaporthe sp. BCC 6140 และจากต้นสักหิน / Suppamit Dettrakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


432Characteristics and fabrication of organic light emitting devices base on tris (8-hydroxyquinoline) aluminum = คุณลักษณะและการประดิษฐ์อุปกรณ์เปล่งแสงจากสารอินทรีย์ด้วย tris (8-hydroxyquinoline) aluminum / Yingyot Infahsaeng
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


433Characterization and functional analysis of PPK in Burkholderia Pseudomallei = การศึกษาคุณสมบัติและหน้าที่ของยีน ppk ในเชื้อ Burkholderia Pseudomallei / Suda Tunpiboonsak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


434Characterization and mutagenesis of D-amino acid dehydrogenase homologue gene in Xanthomonas campestris pv. phaseoli = การศึกษาและทำให้กลายพันธุ์ในยีน D-amino acid dehydrogenase homologue ใน Xanthomonas campestris pv. phaseoli / Rattiya Cheewapat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


435Characterization and production of chitinase from Bacillus thuringiensis subsp. pakistani and its transformants = การศึกษาลักษณะของไคติเนสจากเชื้อ Bacillus thuringiengiensis สายพันธุ์ pakistani และ transformant / Surang Thamthiankul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


436Characterization and purification of a bacteriocin produced by Lactobacillus plantarum PMU33 strain from fermented fish products = การศึกษาคุณสมบัติและการทำให้บริสุทธิ์ของสารยับยั้งแบคเทอรอโอซินจาก Lactobacillus plantarum สายพันธุ์ PMU33 แยกจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากปลา / Pensom Jumriangrit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


437Characterization of 130 KDa mosquito-larvicidal endotoxin relating genes of Bacillus thuringiensis subsp israelenais strain 4Q272 = การศึกษาลักษณะของยีนที่มีความสัมพันธ์กับยีนสร้างโปรตีนขนาด 130 กิโลดาลตัน ซึ่งมีความเป็นพิษต่อลูกน้ำยุงในเชื้อ / Wichet Leelamanit
Abstract  pdf

438Characterization of a bacteriophage VHS1 that increases the virulence of Vibrio harvyi to shrimp = การศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอฟาจ VHS1 ในการเพิ่มความรุนแรงของเชื้อ Vibrio harveyi / Orapim Puiprom
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


439Characterization of cassava root proteins : albumin and globulin = การศึกษาสมบัติของโปรตีนอัลบูมินและกลอบูลินจากหัวมันสำปะหลัง / Jariya Sukhapan
Abstract  pdf

440Characterization of CYP6AA3 in baculovirus expression system = การศึกษาคุณสมบัติของ CYP6AA3 ในระบบ baculovirus / Soamrutai Boonsuepsakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


441Characterization of gametocyte proteins inducing natural antibodies in plasmodium falciparum infection = การค้นหาโปรตีนแกมมีโตไซท์ของพลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม ซึ่งกระตุ้นการสร้างแอนติบอดี / Salil Siriwat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


442Characterization of hemoglobin A+ Bart's syndrome = การวิเคราะห์ลักษณะของโรคฮีโมโกลบิน A+Bart's / Pranee Winichagoon.
Abstract  pdf

443Characterization of hemoglobin Kodaira II, hemoglobin Hekinan and hemoglobin Kurozaki in Thailand = การศึกษาคุณลักษณะของฮีโมโกลบินโคดาอิร่า 2, ฮีโมโกลบินเฮกินันและฮีโมโกลบินคุโรซากิในประเทศไทย / Lukana Ngiwsara
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


444Characterization of HPV16 oncogenes : genetic variation, localization and transactivation function = การศึกษาคุณสมบัติของยีนมะเร็งของไวรัส HPV16 : ความหลากหลายของยีน แหล่งที่อยู่และหน้าที่การกระตุ้นการแสดงออกของยีน / Kulthida Vaeteewoottacharn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


445Characterization of imidazoline receptor on porcine renal cortex membranes = การศึกษาคุณสมบัติของตัวรับอิมมิดาโซลีนบนส่วนเปลือกนอกของไตหมู / Pattraporn Pukklay
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


446Characterization of Japanese encephalitis virus grown at high temperature = คุณสมบัติของไวรัสไข้สมองอักเสบที่เจริญเติบโตในที่ที่มีอุณหภูมิสูง / Kanjana Nukdee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


447Characterization of SOD genes involved in oxidative stress response and tumor formation in Agrobacterium Tumefaciens = การศึกษาคุณสมบัติของยีน SOD ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อ oxidative stress และความสามารถในการก่อให้เกิดปุ่มปมของเชื้อ Agrobacterium Tumefaciens / Panatda Saenkham
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


448Characterization of the gene homologous of rpoS in Burkholderia pseudomallei = การศึกษายีน rpoS ในเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei / Benchamas Subsin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


449Chemical constituents of Aigialus parvus BCC 5311 and an unidentified fungus, BCC 2629 = องค์ประกอบทางเคมีของเชื้อรา Aigialus parvus BCC 5311 และจากเชื้อราสายพันธุ์ BCC 2629 / Pornrapee Vongvilai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


450Chemical constituents of boesenbergia pandurata SCHI (Red Form) and boesenbergia SP. (Zingiberaceae) / Orasa Pancharoen
Abstract  pdf

451Chemical constituents of Gardenia campanulata (Rubiaceae) = การศึกษาสารองค์ประกอบจาก Gardenia campanulata (Rubiaceae) / Janchai Poonlaphdecha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


452Chemical constituents of Irvingia malayana and Clausena excavata = องค์ประกอบทางเคมีจาก Irvingia malayana และ Clausena excavata / Thaworn Jaipetch
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


453Chemical induction of oocyte maturation and spawning in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii de man) = การใช้สารเคมีกระตุ้นการพัฒนาของรังไข่และการวางไข่ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de man) / Sithee Tanboonteck
Abstract  pdf

454Chemical modifications of Butadine rubber and natural rubber by reactive processing = การปรับแต่งยางบิวตะไดอีนและยางธรรมชาติโดยวิธีการแปรรูปเชิงปฏิกิริยา / Kanoktip Boonkerd
Abstract  pdf

455Chemical mutagenesis for investigation on the mechanism of 2-Methyl-3-hydroxypyridine-5-carboxylic acid (MHPC) oxygenase (MHPCO) = การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของโคเอนไซม์เพื่อศึกษากลไกในปฏิกิริยาเคมีของเอนไซม์ 2-Methyl-3-hydroxypyridine-5-carboxylic acid (MHPC) oxygenase (MHPCO) / Jeerus Sudcharitkul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


456Chemical preparation and composition analysis of strontium doped lead zirconate titanate = การเตรียมสารเลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกเจือสตรอนเซียมโดยวิธีเคมีและการวิเคราะห์องค์ประกอบ/ Chutimon Ratanapeanchai
Abstract  pdf

457Chemometrics approach to acid-base properties of humic fractions and their interactions with calcium cation = การใช้วิธีทางเคโมเมตริกเพื่อศึกษาพฤติกรรมกรด-เบสของฮิวมิกแฟรกชันและอันตรกิริยาของฮิวมิกกับแคลเซียมอิออน / Warunya Boonjob
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


458Child sexual abuse, capitalism, patriarchy and resistance : a study of women's experiences in one village, west Java, province, Indonesia / Theresia Sri Endras Iswarini
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


459Childhood schizophrenia / Penkhae Limsila.
Abstract  pdf

460Cholinomimetic effects of permethrin on cardiovasculaf and motor functions = การออกฤทธิ์เลียนแบบระบบประสาทโคลิเนอร์จิกของเพอร์เมทรินต่อการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด และการเคลื่อนไหว / Sathaporn Prutipanlai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


461Christian ethical perspective on moral problems : sexual relations in adolescents = ทรรศนะจริยศาสตร์คริสต์ที่มีต่อปัญหาเพศสัมพันธ์ของเด็กวัยรุ่น / Tadsanee Mathurotsuwan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


462Christian ethics on human cloning : the dehumanization and the family devaluation = คริสตจริยศาสตร์กับการโคลนนิ่งมนุษย์ : การลดคุณค่าของความเป็นคนและชีวิตครอบครัว / Wattanasak Srivorakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


463Chromatin condensation during spermatogenesis in mountain frog, Rana Blythii = การขดตัวของเส้นใยโครมาตินในช่วงที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ในกบภูเขา / Sumon Jungudomjaroen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


464Chromatin organization and packaging in the male germ cells of the common tree shrew, tupaia glis = การศึกษาการขดเรียงตัวของเส้นใยโครมาตินในเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของกระแต / Worawit Suphamungmee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


465Chromatin structure in mamalian sperm / Pornpilai Thungkasemvathana.
Abstract  pdf

466Chromatographic determination of oxidative damage markers in thalassemic patients = การวิเคราะห์ด้วยโครมาโตกราฟีเพื่อหาตัวบ่งชี้ภาวะการถูกทำลายแบบออกซิเดชันในคนไข้ธาลัสซีเมีย / Chutima Matayatsuk
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


467Chromatographic separation of triiodothyronine in serum / Nongnuch Phasuk.
Abstract  pdf

468Civic-minded in the context of Thai civil society = จิตสำนึกพลเมืองในบริบทประชาสังคมไทย / Wirat Kamsrichan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


469Classification of mammographic masses using 3D surface texture = การแบ่งแยกชนิดของก้อนเนื้องอกจากภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกโดยใช้สภาพผิว 3 มิติ / Thanapol Intravesn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


470Clients satisfaction of public universities' sports center = ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยของรัฐ / Paweena Sankhot
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


471Clinical characteristic of presbycusis in Ramathibodi Hospital / Cheamchit Tawin.
Abstract  pdf

472Cloning and characterization of genes involved in rubber tree trunk phloem necrosis = การโคลนและการศึกษาลักษณะของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเปลือกแห้งในยางพารา / Chutima Charoenwut
Abstract  pdf

473Cloning and characterization of the cDNA encoding rice DNA methyltransferase = การโคลนและการศึกษาคุณสมบัติของคอมพลิเมนทารีดีเอ็นเอของดีเอ็นเอเมทิลทรานสเฟอเรสในข้าว / Nopmanee Wiriyawutikorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


474Cloning and expression of Anopheles minimus NADPH-Cytochrome P450 reductase gene and in Vitro study of CYP6P7 enzyme system = การโคลนและการแสดงออกของยีน Nadph-Cytochrome P450 Reductase ในยุงก้นปล่อง Anopheles Minimus และศึกษาการทำงานของเอนไซม์ CYP6P7 ในหลอดทดลอง / Dolnapa Kaewpa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


475Cloning and expression of the oxygenase component of para-hydroxyphenylacetate hydroxylase = การโคลนและการแสดงออกของยีนออกซิเจนเนสของเอนไซม์พาราไฮดรอกซีฟีนิลอะซิเตตไฮดรอกซีเลส / Kittisak Thotsaporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


476Cloning, characterization and expression of Vasa-like gene in the germ cells of giant freshwater prawn, Macrobrachium Rosenbergii = การศึกษาการโคลนและการแสดงออกของยีน vasa-like ในเซลล์สืบพันธุ์ของกุ้งก้ามกราม / La-Iad Nakkrasae
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


477Closest string matching = การค้นหาสายอักขระที่ใกล้เคียงกันที่สุด / Tanachai Pathomrat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


478Coexpression of chitinase and the cry11Aa1 toxin genes in bacillus thuringiensis subsp. israelensis = การแสดงออกร่วมกันของยีนไคติเนสและยีนสารพิษ cry11Aa1 ใน Bacillus thuringiensis subsp. israelensis / Nuntaree Sirichotpakorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


479Cognitive appraisal, social support and depression among postpartum mothers in Sri Lanka / Chamindi Nirosha Rathnayake
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


480Commodification of pleasure : a study of male migrant sex worker in Hanoi, Vietnam / Dinh Thai Son
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


481Communication anxiety for the basic signal officers in the English classroom at the signal school = ความวิตกกังวลในการสื่อสารในห้องเรียนภาษาอังกฤษของหลักสูตรชั้นนายร้อยโรงเรียนทหารสื่อสาร / Jirapan Udomkit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


482Communities of practice and conditioning factors to learning outcome in organic farmers = ชุมชนชาวนานักปฏิบัติเกษตรอินทรีย์และปัจจัยเงื่อนไขการเรียนรู้ของชาวนานักปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ / Chalat Glinubol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


483Community attitudes to counter crime for polices in Bangkhunnon police station = ทัศนคติของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ / Pol. Lt. Kakain Nikornhatsachai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


484Community crime prevention of the Muslim citizens in the responsible area of Prakhanong Metropolitan Police Station = การป้องกันชุมชนจากอาชญากรรมของชาวไทยมุสลิมในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง / Police Lieutenant Colonel Nat Bandhurat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


485Community empowerment on child rearing in child under 6 years old by using participatory action research = การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


486Community needs for participation on peat swamp fire protection in Koun Kreng Nakhon Sri Thammarat = ความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช / Sunantha Ruksakaew
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


487Community participation process in drug prevention through participatory action research, Tambol Bang Prom, Bang Khonthi district, Samut Songkhram province = กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันยาเสพติดโดยวิธีการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม / Police General Kraisook Sinsook
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


488Community thinking toward dengue hemorrhagic fever prevention : a case study in Ratchaburi = ความคิดของชุมชนต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก : ศึกษาชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดราชบุรี / Nippaya Chompoonuch
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


489Community-cultures based environmental education : a case study for the world cultural heritage of Ayutthaya Historic City = สิ่งแวดล้อมศึกษาบนฐานวัฒนธรรมชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่มรดกโลก พระนครศรีอยุธยา / Weera Rawang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


490Comparative analysis of two fatty acid binding proteins (FABPS) from fasciola Gigantica = การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ Fatty acid binding proteins (FABPS) 2 รูปแบบของพยาธิใบไม้ตับชนิด Fasciola Giganitca / Supatra Chunchob
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


491Comparative effect of flexion and extension exercise in mechanical back pain patients = เปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายแบบก้มและเงยลำตัวต่อผู้ป่วยปวดหลัง / Chommanee Patthanapiradej
Abstract  pdf

492Comparative effects of diabetogenic agents on hepatic drug metabolism and liver morphology / Krongtong Chawalit
Abstract  pdf

493Comparative study of habitual with left and right handwritings of the same person = การศึกษาเปรียบเทียบความเคยชินในการเขียนด้วยมือซ้ายและมือขวาของบุคคลคนเดียวกัน / Anongnath Soison
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


494Comparative study of interaction of human macrophages and dendritic cells with virulent Burkholderia pseudomallei and avirulent Burkholderia thailandensis = การศึกษาเปรียบเทียบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง macrophages และ dendritic cells ของคนกับจุลชีพก่อโรค Burkholderia pseudomallei และจุลชีพไม่ก่อโรค Burkholderia thailandensis / Jaruek Charoensap
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


495Comparative testicular structure and spermatogenesis between the hybrid catfish (big-oui) and their parental species, Clarias macrocephalus and Clarias gariepinus = การเปรียบเทียบโครงสร้างของอัณฑะและขบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ระหว่างปลาดุกลูกผสม (บิ๊กอุย) และสายพันธุ์แม่ (ปลาดุกอุย) กับสายพันธุ์พ่อ / Ronnarong Palasoon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


496Comparision of P53 tumor suppressor gene mutations in human brain tumors between child and adult patients = เปรียบเทียบการผ่าเหล่าของยีนที่ยับยั้งมะเร็งเนื้องอกสมองระหว่างกลุ่มผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ / Busabongkoch Chawengchao
Abstract  pdf

497Comparison of color texture features based on parallel and integrative approaches for image retrieval = การเปรียบเทียบลักษณะสำคัญของสีและพรรณลักษณ์โดยวิธีแบบขนานและแบบบูรณาการ / Chareerat Prachaktham
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


498Comparison of cost effectiveness of cataract surgery by ECCE and phaco = การเปรียบเทียบต้นทุนประสิทธิผลของการผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี ECCE และสลายด้วยคลื่นความถี่สูง / Boobpha Suwannachatkul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


499Comparison of health practice between women and men infected with HIV/AIDS = การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการปฏิบัติตนด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ หญิง-ชาย / Chotimar Papugdee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


500Comparison of ITS2 rDNA in black flies (Diptera : Simuliidae) from Thailand = ศึกษาเปรียบเทียบการเรียงลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ ITS2 ของไรโบโซมัลดีเอ็นเอของแมลงริ้นดำในประเทศไทย / Aunchalee Thanwisai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


501Comparison of Mn-doped lead zirconate titanate ceramics prepared by mixed-oxide and auto-combustion of citrate-nitrate gel techniques = การเปรียบเทียบผลของการเติมธาตุ Mn ในเลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์ที่เตรียมโดยวิธีการผสมผงออกไซด์และการเผาไหม้ของซิเตรต-ไนเตรตเจล / Pimonpan Sakoncharone
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


502Comparison of protein expression and transposase gene between Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailandensis = การเปรียบเทียบการแสดงออกของโปรตีนและยีนทรานสโปเสสระหว่างเชื้อ Burkholderia pseudomallei และ Burkholderia thailandensis / Amaraporn Choeycharoen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


503Comparison of sacroiliac joint movement between primigravida and non pregnant women = การเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของข้อต่อกระดูกเชิงกรานระหว่างสตรีตั้งครรภ์และสตรีไม่ตั้งครรภ์ / Puthipong Thowmanee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


504Comparison of standing and walking balance between children with autism and typical children = การเปรียบเทียบสมดุลการทรงท่ายืนและเดินระหว่างเด็กออทิสติกและเด็กทั่วไป / Piyatida Naksakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


505Comparison of surviving and moribund pacific whiteleg shrimp Penaeus vannamei challenged with yellow-head virus = การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกุ้งขาวแปซิฟิก Penaeus vannamei ที่รอดชีวิตกับกุ้งที่ตายภายหลังการติดเชื้อไวรัสโรคตัวเหลือง / Gun Anantasomboon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


506Comparison of the sensitivities of PCR metohds for genotyping of Giardia duodenalis = การเปรียบเทียบความไวของ PCR วิธีต่าง ๆ ในการแยกสายพันธุ์ของเชื้อจิอาร์เดียดูโอดีนาลิส / Kwannan Nantavisai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


507Comparison of various techniques for determination of iodine in table salt / Kezang Choden
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


508Competencies of monks as change agents : a case study in Kanchanaburi = ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นของพระสงฆ์ : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี / Sombat Pruettikul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


509Competency development approaches adressing workers in the informal sector : a case study of the Thai traditional massagers at tourist seaside resorts = แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถแรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษาแรงงานนวดไทยบริเวณแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล / Maj. Gen. Surapee Hemvanich
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


510Complementary relations in alternative medicine : a study of six provider groups in amphor Muang Chiangmai, Thailand = ความสัมพันธ์เกื้อกูลของการแพทย์ทางเลือก : ศึกษาในกลุ่มการแพทย์ทางเลือกของอำเภอเมืองเชียงใหม่ / Buathon Thienarrom
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


511Composite boson theory of the fractional quantum hall effect = ทฤษฎีอนุภาคประกอบแบบโบซอนของปรากฏการณ์แฟรกชันแนลควอนตัมฮอลล์ / Niwat Viriyapukdee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


512Compositions of the self-development of the employees in the learning organization = องค์ประกอบของการพัฒนาตนเองของพนักงานในองค์การแห่งการเรียนรู้ / Vanida Sudnuch
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


513Compression of DNA sequences = การบีบอัดลำดับข้อมูลของพันธุกรรม / Theerachai Laokulsant
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


514Computational prediction of RPOS-dependent promoters in burkholderia pseudomallie using proteomic profile information = การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์โปรโมเตอร์ RPOS ในเชื้อเบอร์โคเดอเรียสูโดมาลลิอายจากข้อมูลทางโปรติโอมิก / Yupaporn Osiriphun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


515Computer commands by voice with a feature-based technique = การสั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยเสียงโดยวิธี feature-based / Jitdumrong Precharsuk
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


516Computer-assisted instruction of occupational therapy for prople with spinal cord injuries = คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง / Panintorn Konggateyai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


517Concerted mechanism of CDC5/POLO and CLA4/PAK in SWE1 regulatory pathway of saccharomyces cerevisiae = กลไกการทำงานร่วมกันของ CDC5/POLO และ CLA4/PAK ในวิถีควบคุม SWE1 ของบัดดิงยีสต์ / Krisada Sakchaisri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


518Condition and problem of sport management in tourism business = สภาพและปัญหาการจัดการกีฬาในธุรกิจการท่องเที่ยว / Krittanai Akawat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


519Condom, no! unsafe sex, yes : sexual meanings and condom use among Myanmar migrant fishermen in Ranong, Thailand / Phyo San Win
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


520Conductivity improvement of carbon black filled polypropylene (PP) polystyrene (PS) blend by controlling morphology = การปรับปรุงการนำไฟฟ้าของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิโพรพิลีนและพอลิสไตรีนที่เติมผงเขม่าดำโดยการควบคุมสัญฐาน / Weawkamol Leelapornpisit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


521Conflicts management in organizations : case study of hospitals in Nakhonpathom province = การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กรณีศึกษาโรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม / Chutima Pathomkumnird
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


522Conformational analysis and flexibility of glycosidic bonds based on melezitose structure by NMR, molecular dynamics, and monte carlo simulations = การวิเคราะห์คอนฟอร์มเมชั่นและความยืดหยุ่นของพันธะไกลโคซิดิกที่อยู่บนพื้นฐานโครงสร้างเมลิซิโทสโดยนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซืการจำลองพลศาสตร์และมอนติคาร์โลของโมเลกุล / Wiwaporn Soodsawang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


523Consciousness of social invironmental impacts regarding alcohol drinking : a study of drunken driving probationers = จิตสำนึกถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมอันเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ : การศึกษาผู้ถูกคุมความประพฤติฐานขับขี่รถขณะเมาสุรา / Kanjana Supnui
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


524Consequence of non-linearity of gravitation in the early universe = ผลของความไม่เป็นเชิงเส้นของความโน้มถ่วงในช่วงปฐมภูมิของเอกภพ / Udomchai Rungwongpanich
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


525Consequences of seed dispersal, seed predation by animals and natural disturbance on the recruitment of spondias axillaris, a light-demanding zoochorous tree = ผลจากการแพร่กระจายเมล็ดและการค่าเมล็ดโดยสัตว์และการรบกวนในธรรมชาติที่มีต่อการฟื้นตัวของประชากรต้น Spondias axillaris / Wirong Chanthorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


526Conservation and management of elephants in Thailand = การอนุรักษ์และการจัดการช้างในประเทศไทย / Mattana Srikrachang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


527Conservation of large mammals in Bhutan with special reference to Takin (Budorcas taxicolor whitei) = การอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในประเทศภูฎานโดยเฉพาะทาคิน / Karma Dhendup
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


528Construction of cDNA library of Lymphoid Organ of YHV infected shrimp (penaeus monodon) = การสร้างห้องสมุด cDNA จากอวัยวะน้ำเหลืองของกุ้งกุลาดำที่ติดเชื้อไวรัสหัวเหลือง / Jutamas Ngopon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


529Construction of chromosomal engineered Bacillus thuringiensis serovar aizawai expressing a transcriptionally fused chitinase gene during sporulation = การสร้างสายพันธุ์ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ที่ผลิตเอนไซม์ไคติเนสในระยะเซลล์สร้างสปอร์ / Surang Thamthiankul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


530Construction of synthetic gene for dihydropteroate synthase and molecular characterization of bifunctional dihydropteridine pyrophosphokinase/dihydropteroate synthase from plasmodium falciparum = การสร้างยีนสังเคราะห์สำหรับเอ็นไซม์ไดไฮโดรพเทอโรเอท ซินเทส และการศึกษาคุณสมบัติทางชีวโมเลกุลสำหรับเอ็นไซม์ไดไฮโดรพเทอริดิน ไพโรฟอสโฟไคเนส และไดไฮโดรพเทอโรเอท ซินเทส จากเชื้อพลาสโมเดียมฟัลซิปารั่ม / Waraporn Kasekarn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


531Constructivism in sustainable development of energy = การสร้างองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืนในด้านพลังงาน / Pairoj Kaewma
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


532Consumerism and herbal product consumption : a case study of Abhaibhubejhr herbal products = บริโภคนิยมและการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร : กรณีศึกษาการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร / Supaporn Pitiporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


533Consumers' perception and attitude towards genetically modified organism products (GMOs) : a case study of housewives in metropolitan Bangkok = การรับรู้และเจตคติต่อผลิตภัณฑ์สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) ของผู้บริโภค : กรณีศึกษาแม่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร / Prapan Srisawad
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


534Contesting discourses on sexuality and sexual subjectivity among single young women in pesantren (Muslim Boarding School), West Java, Indonesia / Dwi Rubiyanti Kholifah
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


535Continuous-flow extraction for determination of available metals in soils = การหาปริมาณธาตุที่พืชสามารถดูดซึมได้โดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยระบบการสกัดอย่างต่อเนื่อง / Sopon Purawatt
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


536Contraceptive use behaviour among never married young women who have unwanted pregnancy : an exploratory study in Beijing, China / Wu Jiuling
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


537Contributing factors of job competency of basic educational institution board = ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / Peerasak Rattana
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


538Control of film formation and defects of thin film prepared from sulphur vulcanised NR latex by straight dipping process = การควบคุมการเกิดฟิล์มและตำหนิของฟิล์มบางที่เตรียมจากน้ำยางธรรมชาติที่วัลคาไนซ์ด้วยกำมะถันโดยกระบวนการจุ่มแบบไม่ใช้สารช่วยจับตัว / Sunanta Chuayprakong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


539Control of phase morphology of natural rubber/EPDM blends and its effects on ozone resistance of the blends = การควบคุมโครงสร้างวัฏภาคของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางอีพีดีเอ็มและผลที่มีต่อสมบัติการทนโอโซน / Pathompong Pangamol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


540Control of the degradation of natural rubber : analysis and application of naturally occurring anti-and pro-oxidants in natural rubber = การควบคุมการย่อยสลายของยางธรรมชาติ : การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้สารต้านและสารเร่งการเกิดออกซิเดชันที่มีอยู่ในยางธรรมชาติ / Surakit Tuampoemsab
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


541Controlled degradation of cured natural rubber by encapsulated benzophenone as photosensitizer = การควบคุมการสลายตัวของยางธรรมชาติแบบวัลคาไนซ์โดยการใช้เบนโซฟีโนนเป็นสารว่องไวแสง / Sa-ad Riyajan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


542Conversion of bacterial penicillin-G acylase to cephalosporin-C acylase by protein engineering = การเปลี่ยนความจำเพาะของเอนไซม์เพนนิซิลิน-จี เอซิเลสจากเชื้อแบคทีเรียให้เป็นเซฟฟาโลสพอริน-ซี เอซิเลสโดยวิธีวิศวกรรมโปรตีน / Catleya Rojviriya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


543Coping behavior to release the stress among mathayomsuksa six students in the Bangkok Metropolitan area = พฤติกรรมการเผชิญปัญหาเพื่อลดความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตกรุงเทพมหานคร / Supaporn Choeytim
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


544Correlation between clinical and biomehchanic cheracteristic of gait in individuals with stroke = ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคลินิกและชีวกลศาสตร์ในการเดินของผู้ป่วยอัมพาตครึงซีก / Sunee Bovonsunthonchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


545Correlation between level of consciousness of head injury patients and neurotransmitters in cerebrospinal fluid, plasma, urine and physiological parameters / Chutcharin Ungsuparkorn
Abstract  pdf

546Correlation between Point mutation and truncation of thyroglobulin" and "Their patterns of export and iodination" = ความสัมพันธ์ระหว่าง "ไธโรโกลบุลินกลายพันธุ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนเพียงหนึ่งตำแหน่ง และที่เกิดจากการขาดหายไปของสายเปปไทด์บางส่วน" กับ "รูปแบบการถูกส่งออกนอกเซลล์ และ รูปแบบการเติมไอโอดีนให้แก่ไธโรโกลบุลินกลายพันธุ์เหล่านี้" / Piyanuch Jongsamak"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


547Cost-effectiveness analysis of coronary artery bypass graft (CABG) : a comparison between on-pump CABG versus off-pump CABG = การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจระหว่างวิธีที่ใช้และไม่ใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม / Sombat Gunyaphan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


548Cost-effectiveness analysis of family planning services in rural Yunnan province of China / Liu Wei
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


549Creation and pilot-testing of an environmental education curriculum on conservation of endangered biological resources for volunteers = การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับอาสาสมัครเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพใกล้สูญพันธุ์ / Teerayuth La-Orphanphol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


550Credit card crime network in Thailand : the case study of the department of special investigation = เครือข่ายอาชญากรรมบัตรเครดิตในประเทศไทย : กรณีศึกษากรมสอบสวนคดีพิเศษ / Pol. Col.Akarapol Punyopashtambha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


551Cricumstances effecting the operations of the officers : case study in the jurisdiction of Metropolitan Police Division 9 = สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol.Capt. Suppawat Pandang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


552Crime report project participation among public motorcycle drivers in Nong Khaem Bangkok, Thailand = การมีส่วนร่วมของผู้ขับขี่รถจักยานยนต์รับจ้างในการป้องกันอาชญากรรมตามโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม / Surattana Guatragool
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


553Crime status analysis of the 3rd provincial police : a study of Nakornratchasrima province = การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรมตำรวจภูธรภาค 3 : ศึกษาเฉพาะกรณีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา / Pol.Capt. Vatcharaphan Siripark
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


554Crime status analysis of the 7th provincial police : a study of the crime prevention and suppression police = การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรมในเขตตำรวจภูธรภาค 7 : ศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามตำรวจภูธรภาค 7 / Pol. Capt. Rangsi Pratumporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


555Criminal patterns and methods of pyramid schemes in direct sales business in Thailand = รูปแบบและวิธีการกระทำความผิดประกอบธุรกิจขายตรงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ในประเทศไทย / Pol. Lt. Col. Patchara Sinloyma
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


556Cross validation of body density equations in Thai male aged between 16-22 years = การทดสอบสมการที่ใช้หาความหนาแน่นของร่างกายว่าสามารถใช้กับชายไทยอายุ 16-22 ปีได้หรือไม่ / Supaporn Silalertdetkul
Abstract  pdf

557Crustal structure study in Kanchanaburi province, Thailand using integrated geophysical methods = การศึกษาโครงสร้างระดับเปลือกโลกในจังหวัดกาญจนบุรีโดยบูรณาการวิธีทางธรณีฟิสิกส์ / Songkhun Boonchaisuk
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


558Cryopreservation of dendrobium cruentum Rchb. f. / Keiko Kagawa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


559Cryopreservation of embryos and spermatophores from the freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man) in glycerol and ethylene glycol = การเก็บรักษาเอมบริโอและสเปอร์มมาโทฟอร์ของกุ้งก้ามกรามในกลีเซอรอลและเอทิลีนไกลคอลที่อุณหภูมิต่ำ / Khattiya Akarasanon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


560Cryopreservation of jackfruit (Artocarpus heterophyllus Lamk.) = การเก็บรักษาขนุนในไนโตรเจนเหลว / Witayaporn Pornchuti
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


561Cryopreservation of shoot tips of Dendrobium Walter Oumae = การเก็บรักษาตายอดกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์วอเตอร์โอมายที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง / Wanna Lurswijidjarus
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


562Cryopreservation of shoot tips of Vanda coerulea Griff. ex Lindl. by encapsulation/vitrification = การเก็บรักษาตายอดกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง / Luxsana Soamkul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


563Crystal field calculations and electron spin resonance study of iron ion in sapphire = การคำนวณสนามของผลึกและการศึกษาคุณสมบัติของไอออนของเหล็กในพลอยโดยวิธีอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ / Charuayrat Yaokulbodee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


564Crystal structure of plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase in complex with trimethoprim = โครงสร้างผลึกเอกซเรย์ของเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทส-ไธมิดิเลตซินเทสจากเชื้อมาลาเรีย พลาสโมเดียม ฟาลซิพารัม กับสารประกอบไตรเมโธพริม / Duangrudee Tanramluk
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


565Crystallization of 2-Methyl-3-Hydroxypyridine-5-Carboxylic acid oxygenase from soil bacterium Pseudomonas SP. MA-1 = การตกผลึกของเอนไซม์ 2-เมทธิล-3-ไฮดรอกซีไพริดีน-5-คาร์บอกซีลิก แอซิด ออกซีจีเนสจากเชื้อแบคทีเรียในดิน Pseudomonas SP. MA-1 / Worrapoj Oonanant
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


566Cultural barriers to birth spacing among kreung indigenous women in Ratanakiri province, Cambodia / Phok Sokuntheary
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


567Cultural construction of risk perception : a case study of motorbike riders in Nakorn Pathom = การก่อร่างเชิงวัฒนธรรมของการรับรู้ความเสี่ยง : กรณีศึกษาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดนครปฐม / Jureerat Kijsomporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


568Cultural dimensions of control and protection of sexual life : the case of female adolescents in urban poor community of Bangkok / Suwan Limsumphan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


569Cultural factors in male adolescent alcohol use among ede ethnic minority in central highland Vietnam / Y Hu Nie Kdam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


570Cultural herritage conservation at Ayutthaya historic city by Rajabhat Institute Phranakhon Si Ayutthaya through participatory action research = การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Noppawon Theerapuncharoen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


571Cultural knowledge in English for advanced diploma in hospitality students in Rajamangala Institute of Technology = ความรู้ด้านวัฒนธรรมภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการโรงแรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / Boonyarit Omanee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


572Cultural meaning that affect self-medication behavior of female laborers who experience leukorrhea = การให้ความหมายทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยารักษาตนเองของผู้ใช้แรงงานหญิงที่มีอาการตกขาว / Podjana Thanyakittikul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


573Cultural meanings and practices regarding pregnancy, childbirth, and the role of women : a community study in Myanmar / Chit Ko Ko
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


574Cultural meanings of childhood disease and immunization : an anthropological study of EDE ethnic minority mothers in Dak Lak province, Vietnam / Mai Thi Phuoc Loan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


575Current status of forensic DNA laboratories in Bangkok Thailand = สถานภาพปัจจุบันของห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร / Samart Panthuen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


576Customer satisfaction for private hospital which has received the ISO 9002 certificate : a case study of Mahachai 2 private hospital = ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตปริมณฑลที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านบริการระบบ ISO 9002 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาชัย 2 / Ladawan Sinweeruthai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


577Cyclohexene epoxides : major constituents of Uvaria purpurea and Uvaria ferruginea (Annonaceae) / Montree Kodpinid
Abstract  pdf

578Cytoadherence characteristics of Plasmodium Falciparum isolates and cytokine response in placental malaria infection = การศึกษาลักษณะการเกาะติดของเชื้อ Plasmodium Falciparum และการตอบสนองของสารหลั่งใน placental malaria infection / Sujittra Chaisavaneeyakorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


579Cytochrome C release and caspase-3 activation : a possible mechanism of VR-3623-induced apoptosis in human lung cancer LU-1 cell line = สารวีอาร์-3623 เหนี่ยวนำให้เซลล์มะเร็งปอดตายแบบอะพอพโทซิสโดยผ่านกลไกของไซโตโครมซีและคาสเพส-3 / Jeerapa Jarutwanitpong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


580Cytochrome P450 2C8 : optimization of bacterial expression and contribution of selected active site residues to substrate selectivity and regioselectivity = การผลิตเอนไซม์ cytochrome P450 2C8 โดยใช้แบคทีเรียและการศึกษาบทบาทของกรดอะมิโนบางตำแหน่งในส่วนเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ต่อ substrate selectivity และ regioselectivity / Oranun Kerdpin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


581Cytogenetic studies in the Drosophila kikkawai complex / Sangvorn Kitthawee.
Abstract  pdf

582Cytogenetic studies of the Anopheles nivipes group / by Charoenwitt Hankaew
Abstract  pdf

583Cytogenetics of amphibians in Thailand = เซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทย / Thavorn Supaprom
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


584Cytogenetics of Simulium Siammense (Diptera : Simuliidae) in Thailand = การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ในแมลงริ้นดำชนิด Simulium Siamense (Diptera : Simuliidae) ในประเทศไทย / Unchulee Lualon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


585Cytogenetics of the Simulium Tuberosum group (diptera : simuliidae) in Thailand = การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของแมลงริ้นดำกลุ่ม tuberosum (diptera : simuliidae) ในประเทศไทย / Ubon Tangkawanit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


586Cytokine response and genetic regulation in children and adults with cerebral malaria disease / Acleus Stanislaua Malinzi Rutta
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


587Daily life and sexuality in heterosexual love relation of female students : Experiences from a University in Beijing, China / Cai Ying
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


588Decarboxylation of glycidic salt and some reactions of alpha-aminonitriles / by Sirichai Panichanun.
Abstract  pdf

589Decision in arrest of violent crime committers of the detective police officers in the Police Station in 7th. Metropolitan Police Division = การตัดสินใจจับกุมผู้กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน ประจำสถานีตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 / Pol.Capt.Bundit Khaosutham
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


590Decision making behaviors of the chairman of tambol administration organization = พฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล / Danusorn Kanajanawong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


591Decision making in the type of occupation selection of students in agriculture certificate level under the Agricultural Education Reform for a Better Life Project : College of Agriculture and Technology in the Northeastern Region = การตัดสินใจเลือกประเภทอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรศาสตร์ ในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Kesorn Chinda
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


592Decoherence of nuclear spins in quantum hall system = ดีโคฮีเรนซ์ของนิเคลียร์สปินในระบบควอนตัมฮอลล์ / Maneenate Wechakama
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


593Degenerate kernel method for hammerstein integral equations : wavelets application = วิธีเจอเนอเรตเคอร์เนลสำหรับสมการเชิงปริพันธ์ไม่เชิงเส้นฮัมมีเทนโดยประยุกต์ใช้เวฟเลต / Khomsan Neamprem
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


594Delay to receive emergency obstetric care in Thai-Binh, Vietnam : quality of care analysis and socio-cultural, psychological factors affecting decision to seek care / Pham Duc Duc
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


595Dengue viral antigen as observed by peroxidase-anti-peroxidase (PAP) method / Kitti Khamsattaya
Abstract  pdf

596Density, distribution and human consumption of small mammals around a Karen village in Mae Hong Son province, Thailand = ความหนาแน่น การแพร่กระจาย และการบริโภคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก : กรณีศึกษาหมู่บ้านกะเหรี่ยงจังหวัดแม่ฮ่องสอน / Nattha Wattanaratchakit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


597Dependence of cancer cell invasion on MRLC phosphorylation = บทบาทของการเติมหมู่ฟอสเฟตใน myosin light chain ต่อบทบาทในการบุกรุกของมะเร็ง / Arunya Jiraviriyakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


598Design a new computerized charging system via expressway tag = การออกแบบระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ / Suwimon Paisanwattana
Abstract  pdf

599Design and analysis of the algorithm for solving factorial problem of any reasonably large number using the power-decimal system = การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีสำหรับการแก้ปัญหา factorial ของตัวเลขขนาดใหญ่ โดยการใช้ระบบ Power-Decimal / Nguyen Ba Hung
Abstract  pdf

600Design and construction of a temperature control device for a cardioplegia solution set = การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิของชุดให้สารละลายปกป้องกล้ามเนื้อหัวใจ / Preecha Kotphootorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


601Design and construction of ECG telemeter for medical care by radio communication project / Pisit Trongthammakij
Abstract  pdf

602Design and development of a software tool for economic factors analysis = การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ / Suwichai Gulthammanusorn
Abstract  pdf

603Design and development of a user-centric web quality evaluation model = การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองการประเมินคุณภาพเว็บที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง / Supotchanee Nakwichian
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


604Design and implementation of snort IDS rules management = การออกแบบและพัฒนาการบริหารจัดการเงื่อนไขของการตรวจสอบการบุกรุกของระบบด้วยระบบการตรวจสอบผู้บุกรุก / Chitthaporn Sae-Ngow
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


605Designing an implementation framework of E-business using ebXML standard = การออกแบบกรอบงานเพื่อสร้างแบบการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้มาตรฐาน ebXML / Amarat Sawatthaweekul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


606Designing Rajabhat Institutes Imformation Systems (RIIS) using an agent-based approach = การออกแบบระบบสารสนเทศของสถาบันราชภัฏ ด้วยหลักการของ Agent-based / Paijit Suksomboon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


607Designing the model-based system for Thai tax revenue forecasting (MBS-TTRF) = การออกแบบระบบฐานแบบจำลองสำหรับการพยากรณ์รายได้ภาษีของไทย / Pattama Tounprasert
Abstract  pdf

608Detection latent fingerprints on wet nonporous surface = การตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุผิวเปียกชื้น / Saitharn Sukkasem
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


609Detection of opisthorchis viverrini infection by enzyme-linked immunosorbent assay using partially purified antigens / Nitaya Poopyruchpong
Abstract  pdf

610Determinants of lifestyle contributing to risk of coronary heart disease among junior high school students in Phuket province = ปัจจัยกำหนดแบบแผนการดำเนินชีวิต ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดภูเก็ต / Prapornsri Narintaruksa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


611Determination of amphetamine and related compounds in urine by high performance liquid chromatography with sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulphonate as derivatizing agent = การวิเคราะห์เชิงปริมาณของแอมเฟตามีนและอนุพันธ์อื่น ๆ ในปัสสาวะด้วยเทคนิคไฮเปอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทรกราฟีโดยอาศัย soduim1,2-naphthoquinone-4-sulphonate เป็น derivatizing agent / Weeraya Khummueng
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


612Determination of an alteration of neurotransmitter transporter gene and protein expression during rabies virus infection in mouse model = การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออกของยีนและโปรตีน Neurotransmitter transporter ในหนูเมาส์ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า / Jitra Kasisith
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


613Determination of antioxidants in polymer by high performance liquid chromatography = การหาปริมาณสารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในพอลีเมอร์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง / Thanakorn Pluangklang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


614Determination of artemisinin and its derivatives by gas chromatography with flame ionization detector = การวิเคราะห์ปริมาณอาร์ติไมซินินและอนุพันธ์ด้วยเทคนิคก๊าซโครมาโตกราฟีและเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์ / Thitikan Thanadechanon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


615Determination of corticosteroids by high performance liquid chromatography = การวิเคราะห์สารคอร์ติโคสเตียรอยด์ด้วยเทคนิคไฮเปอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี / Jeerapan Tientong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


616Determination of dihydroartemisinin by high performance liquid chromatography = การวิเคราะห์เชิงปริมาณของไดไฮโดรอาร์ติมิซินินด้วยเทคนิคไฮเปอร์ฟอร์มานลิควิดโครมาโตกราฟี / Patcharin Chaisuwan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


617Determination of iodide in pharmaceutical samples by gas diffusion flow injection using iodine-starch reaction = การวิเคราะห์ไอโอไดด์ในผลิตภัณฑ์ยาด้วยระบบโฟลอินเจคชันร่วมกับการใช้ก๊าซดิฟฟิวชันโดยอาศัยปฏิกิริยาของไอโอดีนและน้ำแป้ง / Kanchana Uraisin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


618Determination of isoniazid in human urine by high performance liquid chromatography using derivatization with some aldehydes = การวิเคราะห์ปริมาณไอโซไนซิดในปัสสาวะมนุษย์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงโดยการทำอนุพันธ์กับอัลดีไฮด์บางชนิด / Sirikan Pernsamut
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


619Determination of methionine, cysteine and homocysteine in plasma by gas chromatography = การวิเคราะห์ปริมาณเมไทโอนีน ซิสเทอีนและโฮโมซิสเทอีนในพลาสมาโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี / Kittiporn Laosangthum
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


620Determination of microbial biomass gases using titration and headspace gas chromatography = การหาปริมาณของแก๊สชีวมวลจิลินทรีย์ด้วยเทคนิคไทเทรตและเฮดสเปสแก๊สโครมาโทกราฟี / Premsak Puangploy
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


621Determination of organophosphate pesticides using gas chromatography = การวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชประเภทออร์กาโนฟอสเฟตด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี / Orawee Deerasamee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


622Determination of phosphorus in Bray II soil extracts using flow injection technique = การวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำยาสกัดดินสูตร Bray II ด้วยเทคนิคโฟลอินเจคชัน / Suwat Pabchanda
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


623Determination of sulfide in environmental samples by chromatographic technique = การวิเคราะห์หาปริมาณซัลไฟด์ในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟี / Sudarat Kanperm
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


624Determination of the significance of Nitric Oxide during natural Dengue Virus infection and host genetic response to Nitric Oxide susceptible and Nitric Oxide resistant Dengue Virus infection = การศึกษาความสำเร็จของสารไนตริกออกไซด์ระหว่างการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ในธรรมชาติ และการตอบสนองทางด้านยีนส์ของเซลล์เจ้าบ้านต่อการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ที่ทนทานและไม่ทนทานต่อสารไนตริกออกไซด์ / Takol Chareonsirisuthigul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


625Determination of vitamin A status by using vitamin A2 / by Punnee Thaitawee
Abstract  pdf

626Developing and promoting students' understanding of species and species evolution via a fighting fish activity = การพัฒนาและส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องสปีซีส์และวิวัฒนาการของสปีซีส์ด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับปลากัด / Namkang Sriwattanarothai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


627Developing in code of professional ethical standards for attorneys = การพัฒนามาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ / Aukarin Limprasert
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


628Development and application of dynamic extraction systems with hyphenated techniques for assessment of elemental fractionation in solid substrates = การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบการสกัดแบบไดนามิกส์เชื่อมต่อกับการตรวจวัดแบบออนไลน์เพื่อประเมินค่าการแยกส่วนของธาตุในตัวอย่างของแข็ง / Janya Buanuam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


629Development of a community-based prehospital care management model for emergency volunteers = การพัฒนารูปแบบการจัดการอาสาสมัครฉุกเฉินโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนนำส่งสถานพยาบาล / Taweewun Chaleekrua
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


630Development of a conceptual survey in mechanical waves = การพัฒนาแบบสำรวจความเข้าใจในเรื่องคลื่นกล / Apisit Tongchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


631Development of a curriculum for environmental education on mangrove forests for lower secondary school students in Samutprakarn province = การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาป่าชายเลนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสมุทรปราการ / Prarop Kaoses
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


632Development of a learning book on surveillance of the Rayong River for subdistrict administrative organization = การพัฒนาหนังสือเสริมการเรียนรู้เรื่องการเฝ้าระวังแม่น้ำระยองสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล / Panida Chalermpornchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


633Development of a learning network model for energy conservation = การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้สำหรับการอนุรักษ์พลังงาน / Nongnapas Thiengkamol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


634Development of a method to create an automotive paint database = การพัฒนาวิธีการที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลของสีรถยนต์ / Opas Thongnoi
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


635Development of a monoclonal antibody assay for Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrois Virus (IHHINV) of shrimp / Bui Thi Bich Hang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


636Development of a rapid detection of iodine in urine = การพัฒนาวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว สำหรับใช้ในภาคสนามสำหรับการวัดปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ / Atchariya Rattanapongleka
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


637Development of a specific DNA probe and PCR based technique for detection of luminous Vibrio harveyi in penaeid shrimp = การพัฒนาตัวตรวจสอบดีเอ็นเอจำเพาะและวิธีพีซีอาร์เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียเรืองแสง Vibrio harveyi ในกุ้ง / Srisombat Wannaying
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


638Development of a video program for tourist entrepreneurs and tourist guides on sustainable tourism development of Samet Island Rayong province = การพัฒนารายการวิดีทัศน์สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง / Nongapas Thiengkamol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


639Development of a video-tape entitled an appreciation of Rattanakosin cultural heritage for students at lower secondary school level = การสร้างและทดลองใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเห็นคุณค่าของกรุงรัตนโกสินทร์ / Wanpen Pornlertwadee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


640Development of a workshop curriculum on environmental education project for teachers of school surrounding the boundary of Dong-Yai wildlife sanctuary in Buriram province = การสร้างหลักสูตรฝึออบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโครงงานสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูโรงเรียนรอบแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ / Nicha Silachan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


641Development of alumina substrate for lead zirconate titanate thin films prepared by sol-gel method = การพัฒนาแผ่นรองรับอะลูมินาสำหรับฟิล์มบางเลดเซอร์โคเนตไททาเนตที่เตรียมโดยกระบวนการซอลเจล / Manthana Jariyaboon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


642Development of an in vitro potency assay for antivenom against the Malayan pit viper (Calloselasma rhodostoma) = การพัฒนาวิธีการหาความแรงของเซรุ่มแก้พิษงูกะปะโดยวิธีทางหลอดทดลอง (in vitro) / Duangporn Pornmuttakun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


643Development of atmospheric plasma system by dielectric barrier discharge = การพัฒนาระบบผลิตพลาสมาที่ความดันบรรยากาศแบบไดอิเล็กตริกแบริเออร์ / Pongsathon Jitsomboonmit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


644Development of chemical sensors using molecular design and thin film fabrication = การพัฒนาหัววัดเซ็นเซอร์เคมีด้วยการออกแบบโมเลกุลและการประกอบฟิล์มบาง / Sumana Kladsomboon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


645Development of competency model of small-scale fishers in fishery co-management = การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะของชาวประมงพื้นบ้านในการจัดการประมงร่วม / Natthita Rojchanaprasart
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


646Development of computerized laboratory environments to promote active science learning : nose simulator and contact angle simulation = การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยการทดลองผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติ : Nose simulator และ contact angle simulation / Niwat Srisawasdi
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


647Development of data classification tools to support analysis of network equipment maintenance of the revenue department = การประยุกต์เทคนิคของการขุดค้นเหมืองข้อมูลในการวิเคราะห์การใช้อุปกรณ์เครือข่ายของกรมสรรพากร / Nowarat Silprasert
Abstract  pdf

648Development of diffusive sampler and optimization of static headspace-gas chromatography for monitoring indoor air quality in the workplace = การพัฒนาชุดเก็บตัวอย่างแบบแพร่และการหาสภาวะที่เหมาะสมของเทคนิคสแตติกเฮดซเปส-แก๊สโครมาโตกราฟีสำหรับการตรวจติดตามคุณภาพอากาศภายในสถานที่ทำงาน / Wilailak Srisuk
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


649Development of electrochemical sensors for analysis of medical and environmental analytes = การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าเพื่อการวิเคราะห์สารทางแพทย์และสิ่งแวดล้อม / Tanin Tangkuaram
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


650Development of environmental education laboratory lessons on a fresh water ecosystem in a science subject for Mathayomsuksa 1 students = การพัฒนาบทปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดรายวิชาว102วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / Nongnart Jindawatt
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


651Development of environmentat management standards for municipalities = การพัฒนามาตรฐานการจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับเทศบาล / Theranun Wannasiri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


652Development of fasciola gigantica (cobbold, 1856) in mice and characterization of a monoclonal antibody against adult worm antigen = พัฒนาการของพยาธิใบไม้ตับ fasciola gigantica (cobbold, 1856) ในหนูและการวิเคราะห์คุณสมบัติของโมโนโคลนัลแอนติบอดีต่อแอนติเจนของพยาธิตัวเต็มวัย / Supeecha Kumkate
Abstract  pdf

653Development of GC-MS method for analysis of [beta]-lactam antibiotics in animal tissue = การพัฒนาวิธีจีซี-เอ็มเอสสำหรับการวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะเบต้าแลคแตมในเนื้อเยื่อสัตว์ / Yupa Opakart
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


654Development of high performance liquid chromatography for long chain fatty acids determination in environmental sample = การพัฒนาเทคนิคไฮเปอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับหาปริมาณกรดไขมันสายยาวในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม / Weena Sitthirakan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


655Development of hollow fiber flow field-flow fractionation coupled with thermospray flame furnace atomic absorption spectrometry for nanoparticle characterization = การพัฒนาเทคนิคการแยกแบบไหลภายใต้สนามโดยใช้เส้นใยชนิดท่อกลมกลวงร่วมกับเทคนิคเทอร์โมสเปรย์เฟรมเฟอร์เนสอะตอมมิคแอพซอพชันสเปกโตรเมตรีสำหรับการตรวจวัดอนุภาคระดับนาโนเมตร / Jaruwan Mettakoonpitak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


656Development of local curriculum on natural resources and environmental conservation for schools surrounding the boundary of Dong-Yai wildlife sanctuary in Buriram province = การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนที่อยู่รอบแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ / Rungrawee Tanwanchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


657Development of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) method using a simple turbidimeter for detection of infectious myonecrosis virus (IMNV) and macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) = การพัฒนาเทคนิค loop-mediated isothermal amplification (LAMP) และเครื่องมือตรวจวัดความขุ่นสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส infectious myonecrosis virus (IMNV) (ในกุ้งขาว) และ Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) (ในกุ้งก้ามกราม) / Teeranart Puthawibool
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


658Development of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) methods using a simple turbidimeter for detection of taura syndrome virus (TSV) and white spot syndrome virus (WSSV) = การพัฒนาเทคนิค loop-mediated isothermal amplification (LAMP) และเครื่องมือตรวจวัดความขุ่นสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคทอร่า (TSV) และไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) / Wansadaj Jaroenram
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


659Development of measures for preventing microbial contamination of pasteurized milk produced from small-scale production plant based on good manufacturing practice : case study at Zonta Chombung Dairy Cooperative = การพัฒนาวิธีการป้องกันการปนเปื้อนทางด้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ที่ผลิตจากโรงงานแปรรูปขนาดเล็กโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต : กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมซอนต้า จอมบึง จำกัด / Ronnachai Yoddumnern
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


660Development of molecular sensors based on optical absorption of organic thin films = การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับโมเลกุลด้วการดูดกลีนแสงฟิล์มบางประเภทสารอินทรีย์ / Sureeporn Uttiya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


661Development of monoclonal antibodies to polyhedrin of monodon baculovirus = การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อโพลีฮีดรินของเชื้อโมโนดอนแบคคูโลไวรัสในกุ้งกุลาดำ / Chumphol Boonsanongchokying
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


662Development of nanogold particles for detection of white spot syndrome virus = การพัฒนาอนุภาคขนาดเล็กระดับนาโนเมตรของทองเพื่อใช้ในการตรวจโรคตัวแดงดวงขาว / Tosapol Chatvarapitag
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


663Development of new color presumptive test for amphetamine/methamphetamine in urine = การพัฒนาชุดน้ำยาชนิดสีเพื่อการตรวจสอบยาบ้าในปัสสาวะ / Supanat Panomnoptham
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


664Development of new L-glutamate assays based on L-glutamate dehydrogenase-D-phenylglycine aminotransferase cycling reactions = การพัฒนาวิธีการตรวจวัด แอล-กลูตาเมตแบบใหม่โดยใช้หลักการปฏิกิริยาหมุนเวียนของเอนไซม์ ดี-ฟินิลกลัยซีน อะมิโนทรานสเฟอเรสและแอล-กลูตาเมต ดีไฮโดรจีเนส / Wanida Khampha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


665Development of novel anilinoacridine compounds directed at multiple targets in the malaria parasite, plasmodium falciparum = การพัฒนายาต้านมาลาเรียชนิดพลาสโมเดียม ฟัลซิพารัมจากสารอะนิลิโนอะคริดีน ให้มีฤทธิ์ต่อเป้าหมายมากกว่าหนึ่งชนิด / Saranya Auparakkitanon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


666Development of portable electronic nose based on nanostructure gas sensors = การพัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาได้บนพื้นฐานของก๊าซเซนเซอร์ที่มีโครงสร้างแบบนาโน / Chatchawal Wongchoosuk
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


667Development of quality assurance system and improvement of sanitation and hygiene practice in the central bakery plant at the 2[supersript]nd bus terminal, Nakornratchasima province = การพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการปรับปรุงด้านสุขลักษณะและสุขอนามัยในครัวกลางเบเกอรี่ ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา / Worrawalan Phoonsawat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


668Development of stable cell line expressing active MEK and effect of its inhibitor on cytoskeletal organization = การพัฒนาสายพันธ์ของเซลล์ที่มีความสามารถในการผลิต active MEK และผลของ MEK inhibitor ต่อการจัดเรียงตัวของ cytoskeleton / Sarawut Kumphune
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


669Development of supplementary book on Biotechnology and life" integrated to environmental education for the third level of basic education students = การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตเพื่อบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 / Ajchariya Thongpong"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


670Development of surface plasmon resonance spectroscopy as a biological sensor = การพัฒนา surface plasmon resonance spectroscopy เป็นเครื่องมือตรวจวัดทางชีวภาพ / Jarupat Disrattakit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


671Development of the learning process for the Thai judge = การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้พิพากษาไทย / Tanansak Borwornnuntakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


672Development of the network-based operation model of the sub-district health insurance funds committees = การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเชิงเครือข่ายของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล / Bancha Promdit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


673Development of toughened polystyrene from natural rubber latex using phase transfer technique = การพัฒนาพลาสติกพอลิสไตรีนเหนียวทนแรงกระแทกจากน้ำยางธรรมชาติโดยการใช้เทคนิกเฟสทรานเฟอร์ / Churat Tiyapiboonchaiya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


674Development of web-based strategy to promote consumption of environmentally friendly products = การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม / Maturaporn Parkprot
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


675Development process of community-based environmental public policy in people sector = กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมในภาคประชาชน / Parkorn Suwanich
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


676Development program for the center of gravity = การพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์จุดศูนย์ถ่วงในร่างกายมนุษย์ / Phavadon Raktavee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


677Diet analysis of the red-headed trogon and orange-breasted trogon in relation to seasonal arthropod abundance and avian phenology / James Scott Steward
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


678Dietary calcium reducing effects of waterborne lead uptake in Nile Tilapia (Oreochromis Niloticus) = ผลของอาหารเสริมแคลเซี่ยมต่อการลดความเป็นพิษของตะกั่วในปลานิล / Kandarat Lamchumchang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


679Dietary composition of Bufo melanostictus schneider, 1799 and Polypedates leucomystax (gravenhorst, 1829) at Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima Province = อาหารของคางคกบ้าน (Bufo melanostictus, schneider, 1799) และปาดบ้าน (Polypedates leucomystax, (gravenhorst, 1829) บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา / Marut Promchua
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


680Differences between male and female in the pontine nuclei of sprague-dawley rats as studied by three-dimensional computer graphic system = ความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียในกลุ่มเซลล์ประสาทพอนทีนของหนูสปรากดอว์ลีย์ : การศึกษาโดยระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ / Khantichat Khankasikam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


681Differentiation of mycobacterium tuberculosis strains by amplification of variable number of tandemrepeats / Mansuet Michael Temu
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


682Difficulties of justice administration on juvenile delinquency : a case study of interrogation officers in the metropolitan police sub division II = ปัญหาข้อขัดข้องในการอำนวยความยุติธรรมคดีเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณีพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 / Pol. Lt.Kitichai Rarouirune
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


683Diffserv conditionalized handover for HMIPv6 = การ handover โดยใช้เงื่อนไขของ diffserv สำหรับ HMIPv6 / Sophon Mongkolluksamee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


684Digestion disposition and metabolism of stevioside = การศึกษาถึงเภสัชจลนศาสตร์ของสารหวานสตีวิโอไซด์ / Albert Manggading Hutapea
Abstract  pdf

685Dihydrofolate reductase of plasmodium falciparum : effects of junctional peptide on enzyme kinetics = เอ็นไซน์ไดไฮโดรโฟเลท รีดักเตส ของเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่ม : การศึกษาผลกระทบของเปปไทด์เชื่อมที่มีต่อจลศาสตร์ของเอ็นไซม์ / Capt. Napaporn Winijnaiyapark
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


686Dihydropteroate synthase of mycobacterium tuberculosis : expression and characterization of sulfa-resistant mutants = การแสดงออกและการศึกษาเอนไซม์ไดไฮโดรเทอโรเอทซินเทสของเชื้อวัณโรคและการดื้อยาซัลฟา / Chamaiporn Budriang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


687Dilatometric properties of pure and mixed liquid crystals / by Kanchit Pongthana-ananta.
Abstract  pdf

688Discourse, contestation, and resistance of Thai traditional medicine : a study of the community hospital in Nakhon Pathom province = วาทกรรม การปะทะ ต่อต้าน ของการแพทย์แผนไทย : กรณีศึกษาของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครปฐม / Phitsanu Aphisamacharayothin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


689Disparities in health and health care : a case study in Buddhist Thais and Muslim Thais in Nakhon Nayok province = ความแตกต่างทางสุขภาพและการดูแลสุขภาพ : กรณีศึกษาชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมในจังหวัดนครนายก / Supoj Ali-usman
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


690Disparities in health and health care between Thai and hill tribe people at Poppra district, Tak province = ความแตกต่างทางสุขภาพและการได้รับการดูแลสุขภาพระหว่างคนไทยกับชาวเขา : กรณีศึกษาอำเภอพบพระ จังหวัดตาก / Laddawan Panya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


691Distribution and accumulation of some heavy metals in water, sediment and aquatic organisms in klong Phasicharoen, Thailand = การสะสมและการแพร่กระจายของโลหะหนักบางชนิดในน้ำ ดิน และสิ่งมีชีวิตในคลองภาษีเจริญ / Rungruang Bunsong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


692Distribution, phylogenetic relationships and temporal prevalence of wolbachia within arthropod communities of pumpkin and loofah plants = การกระจายตัว, ความสัมพันธ์ด้านวิวัฒนาการและความผันแปรของความถี่ในการตรวจพบแบคทีเรีย Wolbachia ในประชากรของสัตว์ขาปล้องในแปลงฟักทองและบวบหอม / Siriluk Sintupachee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


693District chief officer's leadership style and coordination in Phattalung province = รูปแบบภาวะผู้นำกับการประสานงานของนายอำเภอในจังหวัดพัทลุง / Sornanong Songsompun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


694Diversity of butterfly populations at Pha Kluai Mai-Haew Suwat Waterfall trail, Khao Yai National Park, Thailand = ความหลากหลายของประชากรผีเสื้อกลางวัน ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติผากล้วยไม้-น้ำตกเหวสุวัตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย / Premsak Ratiwiriyapong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


695Diversity, distribution and Wolbachia infection of rice field odonate insects in Thailand = ความหลากหลายการแพร่กระจายและการติดเชื้อแบคทีเรีย Wolbachia ของแมลงกลุ่ม odonate ในนาข้าวในประเทศไทย / Apisit Thipaksorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


696DNA recovery from forensic clothing samples by tape-lift = การตรวจดีเอ็นเอจากแถบกาวที่เก็บจากวัตถุพยานประเภทเสื้อผ้า / Aree Lempan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


697Doctrinal and social interaction of Buddhism and Christianity in contemporary Thailand as reflected at Samsen-district in Bangkok / Teddy Prasetyo
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


698Document alignment with thesaurus-like dictionary wordlist = การค้นหาเอกสารที่มีเนื้อความคล้ายกันโดยใช้ตารางคำอภิธาน / Prachya Yodprasit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


699Document clustering using top term frequency selection = การจัดกลุ่มเอกสารด้วยวิธีการเลือกคำดรรชนีที่มีความถี่ในการปรากฎสูง / Parinya Saeang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


700Document engineering using formal concept analysis and XML technology = วิศวกรรมเอกสารโดยใช้การวิเคราะห์แบบฟอร์มมอลคอนเซบและเทคโนโลยีเอ๊กซ์เอ็มแอล / Thida Srithantip
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


701Document oriented workflow definition language = ภาษาสำหรับการกำหนดสายงานเชิงเอกสาร / Suchart Limpanasukhon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


702Domestic violence : socio-cultural perspective and social intervention in a Thai community = ความรุนแรงในครอบครัว : มิติทางสังคมและวัฒนธรรมและการแทรกแซงทางสังคมในชุมชนไทยแห่งหนึ่ง / Suwat Srisorrachatr
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


703Domestic violence against women by male partners during pregnancy in attapeu province, Lao P.D.R. / Sysavanh Phommachanh
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


704Downsizingx : a rule-based system for downsizing the corporation's computer systems = ระบบฐานกฎเกณฑ์เพื่อการลดขนาดระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร / Thammasak Plengpung
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


705Drift motions of energetic particles in an interplanetary magnetic cloud = การเคลื่อนที่แบบลอยเลื่อนของอนุภาคพลังงานสูงภายในเมฆแม่เหล็กในอวกาศระหว่างดาวเคราะห์ / Watcharawuth Krittinatham
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


706Drinking water qualities for primary schools in Bangkok = คุณภาพของน้ำดื่มสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร / Urapin Chukohtuad
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


707Drivers' opinions of participation in solving air pollution problems caused by ground traffic in Nonthaburi province, Thailand = ความคิดเห็นของผู้ขับขี่รถยนต์ต่อการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการจราจรทางบกในจังหวัดนนทบุรี / Soynapa Harnmetta
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


708DSS for QAED : decision support system for quality assurance in education = ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการประกันคุณภาพของการศึกษา / Jintana Khemprasit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


709Dynamic dispersion model based on neural network for predicting sulfur dioxide impact at the Mae Moh thermal power plant = แบบจำลองพลวัตด้วยระบบใยประสาทสำหรับการทำนายผลกระทบของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ / Pirapun Juangaroon
Abstract  pdf

710Dynamics of persistent coinfections of a densovirus and dengue virus in a mosquito cell line = ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการติดเชื้อร่วมกันแบบเรื้อรังของไวรัสเดนโวและเด็งกี่ในเซลล์ยุง / Nipaporn Kanthong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


711Dynamics of rigidly rotating spiral waves under local and non-local feedback control in the light-sensitive Belousov-Zhabotinsky reaction = พลศาสตร์ขดคลื่นที่หมุนเกร็งภายใต้การควบคุมแบบป้อนกลับชนิดเฉพาะที่และชนิดไม่เฉพาะที่ในปฏิกิริยาเบลูซอฟจาโบทินสกีที่ไวแสง / Chananate Uthaisar
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


712Dynamics of spiral waves under feedback control in the light-sensitive Belousov-Zhabotinsky reaction = พลศาสตร์ของขดคลื่นภายใต้การควบคุมแบบป้อนกลับในปฏิกิริยาเบลูซอฟจาโบทินสกีที่ไวแสง / On-Uma Kheowan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


713Dynamics of Wolbachia infection in dengue vectors = พลวัตการติดเชื้อ Wolbachia ในยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก / Toon Ruangareerate
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


714Early adolescent parenting skills in Bangkok = ทักษะการทำหน้าที่พ่อแม่ต่อลูกวัยรุ่นตอนต้นในกรุงเทพมหานคร / Chanram Ruanpan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


715Early development of heart resistance of proteins during sporulation of Bacillus Licheniformis / Sangkot Marzuki
Abstract  pdf

716Early marriage and sexual-reproductive health among madurese women : an ethnographic study of an Indonesian community / Veronica Diana Asmarawardani
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


717Echo cancellation in voice over IP = การตัดเสียงสะท้อนบน Voice over IP / Ittipon Rassameeroj
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


718Ecological study of lianas and some vines in Mo Singto Biodiversity Research Plot, Khao Yai National Park, Thailand = นิเวศวิทยาของเถาวัลย์ในแปลงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพมอสิงโตเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / Kanok Lertpanich
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


719Ecology and behavior of gaur (Bos gaurus) in a degraded area at Khao Phaeng-Ma, the northeastern edge of Khao Yai National Park, Thailand = นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของกระทิงในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของเขาแผงม้าเขตติดต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / Thattaya Bidayabha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


720Ecology and conservation of the white-handed gibbon (Hylobates lar L.) in a tropical seasonal deciduous forest in Mae Hong Son province, Northern Thailand = นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ชะนีมือขาว (Hylobates lar L.) ในป่าผลัดใบเขตร้อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน / Pathom Yimkao
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


721Ecology and interspecific relations of two sympatric hylobates species (H.Lar and H.Pileatus) in Khao Yai National Park, Thailand = นิเวศวิทยาและความสัมพันธ์ระหว่างชะนีมือขาวและชะนีมงกุฏ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย / Udomlux Suwanvecho
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


722Ecology and population dynamics of aquilaria crassna in Khao Yai national park of Thailand / Zhang Lixin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


723Ecology of molluscs in heavy metal contaminated mangrove areas along the upper gulf of Thailand = นิเวศวิทยาของมอลลัสก์ในป่าชายเลนที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน / Cheewarat Printrakoon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


724Economic burden of illness for near poor households in comparison with the poor and other income groups in Vietnam / Nguyen Thi Thu Cuc
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


725Economic factors and food safety policy of the european union affecting the aggregate demand of Thai frozen chicken exported to the European market : a case study of Germany and the Netherlands = ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายความปลอดภัยทางอาหารของสหภาพยุโรปที่มีผลต่ออุปสงค์รวมการนำเข้าไก่สดแช่แข็งของไทยในตลาดสหภาพยุโรป : กรณีศึกษาประเทศเยอรมนีและเนเธอแลนด์ / Prakit Boonpornprasert
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


726Ecotoxicological assessment of pesticides and heavy metals in Nile Tilapia (Oreochromis Niloticus) = การประเมินผลกระทบทางนิเวศพิษวิทยาของสารกำจัดศัตรูพืชและโลหะหนักในปลานิล / Piyanut Peebua
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


727Ecotoxicological effects of sediments from Kae Klong river tributaries on golden apple snail (Pomacea Canaliculata, Lamarck 1822) = ผลกระทบของโลหะหนักในดินตะกอนบริเวณคลองสาขาแม่น้ำแม่กลองต่อหอยเชอรี่ / Cheerawan Sumritdee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


728Effect of 3', 5' cAMP on embryonic development of the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii = ผลของ 3', 5' cAMP ต่อการเจริญของเอมบริโอกุ้งก้ามกราม / Ketkaew Suwannarong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


729Effect of Andrographis paniculata (burm.f.) nees. on arsenic-induced cardiovascular disorders = ฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจรต่อความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดซึ่งเกิดจากสารหนู / Piengpen Thisoda
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


730Effect of annealing on the magnetic properties of Fe[subscript]40Ni[subscript]38B[subscript]18Mo[subscript]4 amorphous ribbons = ผลของการเผาอบต่อสมบัติแม่เหล็กของแผ่นอะมอร์ฟัสริบบิ้น Fe[subscript]40Ni[subscript]38B[subscript]18Mo[subscript]4 / Kritsanu Tivakornsasithorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


731Effect of antimalarial drugs on DNA synthesis in the bone morrow cells / Saisanom Tampitag.
Abstract  pdf

732Effect of cadmium levels on chromosome structure of catfish (Clarias batrachus) = ผลกระทบของระดับแคดเมียมต่อโครงสร้างโครโมโซมของปลาดุก / Udarat Boonraksa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


733Effect of cadmium on metallothionein mRNA in silver carp, Puntius gonionotus = ผลกระทบของแคดเมียมต่อ metallothionein mRNA ในปลาตะเพียนขาว / Suwimol Utarnpongsa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


734Effect of caffeine on psychomotor performance in healthy Thai volunteers = ผลของแคฟเฟอีนต่อระบบประสาทการเคลื่อนไหวอัตโนมัติในอาสาสมัครไทยสุขภาพดี / Pacharin Luksanaprom
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


735Effect of chemotherapy on the T-cell subpopulations' distribution patterns in leprosy = ผลของการใช้ยาต่อองค์ประกอบชนิดที่เซลล์ในผู้ป่วยโรคเรื้อน / Adelwisa Robles Ortega
Abstract  pdf

736Effect of chloramphenicol, cycloheximide and glucose on nucleic acid synthesis and biogenesis of yeast mitochondria / by Kanit Krisnangkura
Abstract  pdf

737Effect of chronic salbutamol administration on growth and biochemical changes in striated and cardiac mussles of sprague-dawley rats = ผลของการใช้ซัลบูตามอลระยะยาวต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของกล้ามเนื้อลายและกล้ามเนื้อหัวใจของหนูขาว / Piyanat Toniti
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


738Effect of Cobalt substitution in high Tc superconductors REBa2Cu3O7-y = ผลของการแทนไอออนโคบอลต์ในตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิวิกฤตสูง REBa2Cu3O7-y / Tasanee Prirunrom
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


739Effect of creatine supplement at two different doses on performance of Thai swimmers = การศึกษาผลของครีเอทีนปริมาณต่าง ๆ ต่อสมรรถนะของนักกีฬาว่ายน้ำ / Sirilak Nutamonwarakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


740Effect of Curcusone B on KKU-100 cell invasion = ผลของ Curcusone B ต่อการบุกรุกของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี KKU-100 / Montri Thippornwong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


741Effect of different beta-glucans on the gelatinization and retrogradation of rice starch = ผลของเบต้า-กลูแคนชนิดต่าง ๆ ต่อเจลาติไนเซชั่นและเรโทรเกรเดชั่นของแป้งข้าวจ้าว / Rawiwan Banchathanakij
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


742Effect of early life stress on GAP-43, pGAP-43 and synaptophysin in the hippocampus of postnatal rat / Szeifoul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


743Effect of ethanol on gastrointestional motilty and calcium absorption / Jantana Treratanapun
Summary  pdf

744Effect of exercise on blood oxygen affinity and erythrocyte 2,3-diphosphoglycerate in anemic athletes = ผลของการออกกำลังกายต่อความสามารถจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดงและระดับสาร 2,3-ดีพีจี ในเลือดในนักกีฬาที่มีภาวะโลหิตจาง / Supa Pudkasam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


745Effect of fast eccentric strength training on hamstring muscle performance = ผลการฝึกความแข็งแรงแบบยืดยาวออกอย่างเร็วต่อความสามารถของกล้ามเนื้อ hamstring / Pongchai Watcharakeunkhan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


746Effect of fibre surface treatment on the interfacial adhesion between aramid fibre and thermoplastic elastomer = ผลของการปรับสภาพผิวของเส้นใยอะรามีดที่มีต่อการยึดติดระหว่างเส้นใยอะรามีดและเทอร์โทพลาสติกอิลาสโตเมอร์ / Yodpant Busanong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


747Effect of gossypol on human seminal plasma acidic protease / Likasit Vongsorasak
Abstract  pdf

748Effect of Hatha Yoga training on pulmonary function, trunk muscle endurance, flexibility and psychomotor speed = ผลของการฝึกหฐโยคะต่อการทำงานของปอด ความทนทานและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อลำตัวและความเร็วซัยโคมอเตอร์ / Chanjira Keidwan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


749Effect of heat treatment on nanocrystalline formation in Fe40Ni40(Si+B)19Mo1-2 amorphous ribbons = ผลของการให้ความร้อนที่มีต่อการเกิดผลึกขนาดนาโนเมตรในแผ่นอะมอฟัส Fe40Ni40(Si+B)19Mo1-2 / Somjet Saiseng
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


750Effect of high and low glycemic meals on physical performance in racing horses = ผลของอาหารที่มีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตที่สูงและต่ำต่อประสิทธิภาพของการออกกำลังกายในม้าแข่ง / Chayakit Sinthusing
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


751Effect of hydrocolloids on physical and rheological properties of rice starch = ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและรีโอโลยีของแป้งข้าว / Jetnapa Techawipharat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


752Effect of imidazoline and non-imidazoline alpha-adrenergic agents on human platelet aggregation = การศึกษาผลของสารออกฤทธิ์ที่ตัวรับแอลฟาอะดรีเนอจิกที่มีสูตรโครงสร้างเป็นอิมมิดาโซลีนและไม่ใช่อิมมิดาโซลีนต่อการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด / Piyada Songsermsakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


753Effect of inspiratory muscle training on pulmonary function and inspiratory muscle strength in individuals with parkinson's disease = ผลของการฝึกกล้ามเนื้อหายใจเข้าต่อสมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้าในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน/ Suparoek Nawarat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


754Effect of iron doping on the structure and proterties of barium zirconate titanate (BZT) ceramics prepared by auto-combustion method = ผลของการเติมไอออนเหล็กต่อโครงสร้างและสมบัติของแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์ซึ่งเตรียมโดยวิธีการเผาไหม้เอง / Pornsatit Sookchoo
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


755Effect of isolated red blood cell membrane proteins on cpmplement lysis / Nuanthip Kamolvarin.
Abstract  pdf

756Effect of manganese and iron doping on the properties of strontium bismuth tantalate ceramics prepared by auto-combustion of citrate-nitrate gel process = ผลของการเติมแมงกานิสและเหล็กไอออนต่อสมบัติของสทรอนเชียมบิสมัทแทนทาเลตเซรามิกส์ซึ่งเตรียมโดยวิธีการเผาไหม้ของซิเตรต-ไนเตรตเจล / Temporn Sookawee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


757Effect of melt viscosity of polypropylene on morphology and mechanical properties of TLCP/PP IN SITU composite films = อิทธิพลของความหนืดของพอลิโพรพิลีนที่มีต่อโครงสร้างสัณฐานและสมบัติเชิงกลของฟิลม์ TLCP/PP IN SITU คอมโพสิท / Banchob Wanno
Abstract  pdf

758Effect of metalloprotease inhibitors on invasion of red blood cell by Plasmodium falciparum = บทบาทของ metalloprotease inhibitors ต่อการเข้าเซลล์เม็ดเลือดแดงของเชื้อ พลาสโมเดียม ฟัลซิพารั่ม / Anong Kitjaroentham
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


759Effect of nitric oxide on water and electrolyte transport in cauda epididymis of the rat = ผลของไนตริกออกไซด์ต่อการขนส่งน้ำและสารอิเลกโทรไลด์ในท่อพักเชื้ออสุจส่วนปลายของหนูขาว / Thitirut Tangam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


760Effect of non-rubber components on basic characteristics and physical properties of natural rubber from Havea Brasiliensis = ผลขององค์ประกอบที่ไม่ใช่ยางต่อสมบัติพื้นฐานและสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติฮีเวียบราซิเลียนสิส / Kanjanee Nawamawat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


761Effect of organoclay surface coverage on polymer clay nanocomposites formation / Jumpei Hoshino
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


762Effect of osmotic pressure treatment in comparison with the heat-moisture treatment on the physicochemical properties of potato, sago and maize starches = ผลของการดัดแปรแป้งด้วยแรงดันออสโมติคเปรียบเทียบกับการดัดแปรแป้งด้วยความร้อนชื้นต่อคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งมันฝรั่ง, แป้งสาคูและแป้งข้าวโพด / Chirdchan Pukkahuta
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


763Effect of ovariectomy and estrogen supplementation on the recovery from exercise-induced muscle injury = ผลของการตัดรังไข่และฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อการฟื้นฟูของกล้ามเนื้อภายหลังจากการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย / Khajirat Netnee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


764Effect of phenobarbital pretreatment on the metabolism and toxicity of acetaminophen in thiamine deficient rats / by Nisita Bumrungwong
Summary  pdf

765Effect of piperine on dimethylhydrazine-induced aberrant crypt foci in colon carcinogenesis = ศึกษาผลของไพเพอรีนที่มีต่อไดเมททิลไฮดราซีนในการชักนำให้เกิด แอบเบอแรนท์ คริบโฟไซ (Aberrant crypt foci) ในกระบวนการเกิดมะเร็งลำใส้ใหญ่ / Pattaraporn Khongboon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


766Effect of piperine on the mutagen-induced chromosome aberrations in rat bone marrow cells = ผลของสารไพเพอรีนที่มีต่อสารก่อการกลายพันธุ์ที่ขักนำให้เกิดความเสียหายต่อโครโมโซมในเซลล์ไขกระดูกของหนูแรทขาว / Sareeya Wongpa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


767Effect of Pr doping on the superconductivity of Bi2[subscript]Sr2[subscript]CaCu2[subscript]Oy[subscript](Bi2212) = การศึกษาผลของการเติมไอออนเพรสซิโอดิเมียมต่อสภาพตัวนำยิ่งยวดของระบบ Bi2[subscript]Sr2[subscript]CaCu2[subscript]Oy[subscript](Bi2212) / Thipvan Muangon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


768Effect of Pr substitution in different 123" high temperature superconductivity ; possible pairs breaking = ผลจากการแทนสาร Pr(แพสซิโอไดเมียม) ลงไปในสารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูงตระกูล 123 ; ความน่าจะเป็นของการแตกคู่อิเล็กตรอน / Raumporn Thongruang"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


769Effect of prenatal stress on calbindin D-28K immunoreactive cells in hippocampus of postnatal rat = การศึกษาผลของความเครียดในแม่หนูตั้งครรภ์ต่อจำนวนเซลล์ที่มีการแสดงออกของโปรตีน Dalbindin D-28K ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของลูกหนู / Maturot Booncharoen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


770Effect of prolactin on calcium metabolism in mammary gland cells = ผลของโพรแลคตินต่อแคลเซียมเมตาบอลิซึมในเซลล์เต้านม / Utchariya Anantamongkol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


771Effect of Sm3+, Pr3+ and Eu3+ doping on the piezoelectricity of lead zirconate titanate ceramics = การศึกษาผลของการเติมธาตุ Sm3+, Pr3+ และ Eu3+ ต่อสมบัติเพียโซอิเล็กตริกของเลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์ / Khanitha Wanchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


772Effect of Tai-Chi on type 2 diabetic patients = ผลของการฝึกไทเก็กในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 / Wantanee Yodchaisarn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


773Effect of temperature and pH on biological evidence in forensic examination of crime scene = ผลของอุณหภูมิและความเป็นกรด-ด่างของวัตถุพยานต่อกระบวนการตรวจสถานที่เกิดเหตุ / Kannika Sutthapodjanarux
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


774Effect of temperature and surfactant on bioremediation of crude oil in soil by Candida tropicalis = ผลของอุณหภูมิและสารลดแรงตึงผิวต่อการย่อยสลายน้ำมันในดินโดย Candida tropicalis / Ampai Soros
Abstract  pdf

775Effect of temperature cycling on Retrogradation of rice starch in the presence of different [beta]-Glucans = ผลของการสลับเปลี่ยนอุณหภูมิต่อเรโทรแดรเดชั่นของแป้งข้าวเจ้าที่มีส่วนผสมของเบต้า-กลูแคนชนิดต่าง ๆ / Athit Charoenwuttichai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


776Effect of time delay on the transmission model of dengue haemorrhagic fever = ผลกระทบจากความช้าของเวลาต่อแบบจำลองของการระบาดของโรคไข้เลือดออกเดงกี / Kot Patanarapelert
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


777Effect of vitamin E deficiency on the lipid composition of rabbit erytrocyte and skeletal muscle / Mondhon Sanguansermsri
Abstract  pdf

778Effect of water aerobic exercise at chest and waist-deep water upon physical fitness = ผลของการเต้นแอโรบิกในน้ำที่ความลึกระดับอกและระดับเอวที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย / Wichai Sittipon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


779Effectiveness of a community safety zone in Nonthaburi province, Thailand = ประสิทธิผลของโครงการกำหนดเขตพื้นที่ปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี / Pol.Lt.Col.Prasong Sirithipvanich
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


780Effectiveness of custody and prevention of prisoner escape from prison = ประสิทธิภาพของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมและการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังในเรือนจำ / Chan Vachiradath
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


781Effectiveness of Tambon administration organization, Roi-Et province = ประสิทธิผลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด / Pat Boondej
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


782Effectiveness of the training workshop among the local people towards coastal resource conservation : a case study of Koh Lan, Chonburi province = ประสิทธิผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษาเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี / Saowarose Prajamgid
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


783Effectiveness on training information and communication technology by Khmer language software : a case study of the National Institute of Education Cambodia / Chheang Sangvath
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


784Effects and toxicity of aluminum accumulation in Pistia stratiotes L. = ผลกระทบและความเป็นพิษของสารอะลูมินัมที่สะสมในจอก (Pistia stratiotes L.) / Ramet Juijunjerm
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


785Effects of 40% oxygen supplemental during recovery period of repeated exercise bouts on rate of recovery = ผลของการให้ 40 เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในช่วงระยะเวลาพักของการออกกำลังกายแบบแบ่งเป็นช่วงต่ออัตราการฟื้นตัว / Ophas Aksornchanya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


786Effects of 5-hydroxytryptamine on larval development of the giant freshwater prawn, macrobrachium rosenbergii = ผลของ 5-hydroxytryptamine ต่อการเจริญของลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน / Pawat Tangvuthipong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


787Effects of abdominal restriction on lung volumes, capacities and air flows during submaximal exercise in healthy women = ผลของการใช้แรงบีบรัดหน้าท้องต่อปริมาตรของปอดและการไหลของอากาศในขณะออกกำลังกายในผู้หญิงสุขภาพดี / Jaruwan Kamthip
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


788Effects of acculturation on illness and healing among Thai Hmong = ผลของการผสมผสานทางวัฒนธรรมต่อความเจ็บป่วยและการเยียวยารักษาพยาบาลของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง / Chalee Juntakanbandit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


789Effects of acrylonitrile on muscarinic receptors and their signalings = ผลของอะคริโลไนไตรล์ต่อระดับของตัวรับมัสคารินิกและการส่งสัญาณผ่านตัวรับมัสคารินิก / Wantika Chantara
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


790Effects of acute and subchronic exposure of cadmium on histopathology and hematology of white seabass, lates calcarifer = ผลของการได้รับแคดเมียมแบบเฉียบพลันและแบบกึ่งเรื้อรังต่อพยาธิสภาพและองค์ประกอบเลือดของปลากระพงขาว / Suchada Thophon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


791Effects of aerobic dance and water aerobic exercise on physical fitness = ผลของการเต้นแอโรบิกบนบกและในน้ำที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย / Kanita Tepkaew
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


792Effects of aroma on heart rate recovery, mood states and exercise performance after submaximal exercise = ผลของกลิ่นหอมต่อการกลับคืนสู่ภาวะปกติของอัตราการเต้นหัวใจ สภาวะอารมณ์ และประสิทธิภาพในการออกกำลังกายหลังการออกกำลังกายด้วยความเข้มข้นต่ำกว่าความสามารถสูงสุด / Ampika Nanbancha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


793Effects of Bayluscide, Bis(tri-n-butyltin) oxide and tributyltin fluoride on some medically importanat snails and mosquito larvae / Pongpen Sa-nguankul.
Abstract  pdf

794Effects of cadmium level on chromosomal structure of snakehead-fish (Ophicephalus striatus) = ผลกระทบของระดับแคดเมียมต่อโครงสร้างโครโมโซมของเซลล์ปลาช่อน / Sarunya Laovitthayanggoon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


795Effects of copper, iron and zinc on the freshwater invertebrate, Moina Macrocopa / by Sunee Kwansiriroje
Abstract  pdf

796Effects of cow manure and silicate fertilizer on uptake and accumulation of cadmium in ocimum basilicum = ผลของปุ๋ยคอกและซิลิเกตต่อการดูดซับและสะสมแคดแมียมในต้นโหระพา / Narupot Putwattana
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


797Effects of curcumin on in vitro invasion of human cholangiocarcinoma cell lines = ผลของสารเคอร์คิวมินที่มีต่อการบุกรุกและแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในคน / Kanittha Sangkachantaranon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


798Effects of denial of service attack and traffic shaping on server survivability = ผลกระทบของการโจมตีแบบ Denial of service และการบีบจราจรเครือข่ายต่อความอยู่รอดของเครื่องแม่ข่าย / Chinawat Wongvivitkul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


799Effects of diallyl sulfide on acute exhaustive exercise induced oxidative stress in plasma, diaphragm, fast and slow twitch muscles in rats = ผลของ diallyl sulfide จากกระเทียมกับการออกกำลังกายจนล้าและการเปลี่ยนแปลงอนุมูลอิสระในพลาสมา กระบังลม กล้ามเนื้อหดตัวเร็วและช้าในหนูออกกำลังกายจนล้า / Suwat Jitdamrong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


800Effects of diallyl sulfide on exhaustive exercise-induced lipid peroxidation in heart, lung, liver and kidneys of rats = ผลของ Diallyl sulfide จากกระเทียมกับการออกกำลังกายจนล้าและการเปลี่ยนแปลงอนุมูลอิสระในหัวใจ ปอด ตับ และไต / Uraiwan Huaysoke
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


801Effects of differencing heel heights on the lower limb biomechanics and energy profiles of young thai females during constant speed walking = ผลของความต่างของความสูงรองเท้าส้นสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวกลศาสตร์ของระยางค์ส่วนล่างและการใช้พลังงานในวัยรุ่นไทยเพศหญิงขณะเดินด้วยความเร็วคงที่ / Chuanphis Boonkerd
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


802Effects of different running shoe soles on vertical ground reaction force in Thai female recreational runners = ผลของความแตกต่างของพื้นรองเท้าวิ่งต่อแรงปฏิกิริยาจากพื้นในแนวดิ่งในหญิงไทยที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่ง / Phansa Amornmongkol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


803Effects of doctor-patient relationships on diabetic care study at Sampran District Hospital, Nakhonpathom province = ผลของความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับคนไข้ต่อการรักษาเบาหวาน กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / Sittichai Pattanasuwan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


804Effects of electromagnetic fields on biological systems : Leptospira = ผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากับระบบชีวภาพ : เชื้อเลปโตสไปรา / Jirasak Wong-Ekkabut
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


805Effects of Ergonomic intervention in printing office on work-related musculoskeletal disorders and visual fatigue = ผลของการปรับปรุงทางการยศาสตร์ในพนักงานโรงพิมพ์ต่อทางผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและความล้าทางการมองเห็น / Nuttaporn Praditpod
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


806Effects of essential oil on spatial learning in mice = ผลของน้ำมันหอมระเหยต่อการเรียนรู้เชิงมิติสัมพันธ์ในหนู / Nonthawat Prachantasena
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


807Effects of ethanol and partial hepatectomy on ethionine induced hepatotoxicity and preneoplastic lession / Pimpawan Maneechai
Abstract  pdf

808Effects of exercise training and antioxidant supplementation on streptozotocin induced diabetes in rats = ผลของการฝึกออกกำลังกายและการให้สารแอนติออกซิแดนท์ต่อภาวะเบาหวานในหนูที่เหนี่ยวนำโดยสารสเตรปโทโซโทซิน / Piyanat Bunnitigon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


809Effects of exercise training and vitamin E supplementation on hepatotoxicity in rats induced by aflatoxin B1 = ผลของการฝึกออกกำลังกายและการให้วิตามินอีต่อการเกิดพิษในหนูที่ได้รับแอฟฟล่าท๊อกซิน บี 1 / Sheepsumon Viboolvorakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


810Effects of exercise training on lipid peroxidation, scavenging enzymes and muscle damage in young Thai athletes = ผลของการฝึกซ้อมกีฬาต่อลิปิดเปอร์ออกซิเดชันสคาเวนจิงเอนไซม์และการทำลายเซลล์กล้ามเนื้อในนักกีฬาเยาวชนไทย / Daroonwan Chakraphan
Abstract  pdf

811Effects of exercise training on physical fitness and psychomotor performance in the amputee = ผลของการฝึกออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายและระบบประสาทการเคลื่อนไหวของผู้พิการแขนขาด / Amornpan Ajjimaporn
Abstract  pdf

812Effects of exercise with different thoracic restriction on respiratory performance in Thai athletes = ผลของการออกกำลังกายที่ใช้แรงต้านต่อทรวงอกในรูปแบบต่าง ๆ ต่อสมรรถภาพการหายใจในนักกีฬา / Monchai Chottidao
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


813Effects of exposure to air pollution from petrochemical (benzene) in gasoline station = ผลกระทบของการได้รับมลพิษทางอากาศจากสารปิโครเคมี (เบนซีน) ในสถานีบริการน้ำมัน / Pornpat Intarasunanont
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


814Effects of female sex hormones on myocardial stiffness in diabetic-ovariectomized rats = ผลกระทบของฮอร์โมนเพศหญิงต่อความฝืดแข็งของกล้ามเนื้อหัวใจในหนูตัดรังไข่เป็นเบาหวานร่วม / Ye Win Oo
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


815Effects of formative assessment on motivation and learning outcomes of first year students at Wang Klai Kangwon campus, Rajamangala Institute of Technology = ผลของการประเมินความก้าวหน้าระหว่างการเรียนการสอนที่มีต่อแรงจูงใจและการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / Nunthawadee Wongsathian
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


816Effects of GYM ball exercise program on trunk stabilization = ผลของการออกกำลังกายด้วยลูกบอลต่อความมั่นคงของหลัง / Krittika Hongto
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


817Effects of hip adductor exertions and two exercise sequencer on Vastus Medialis Oblique (VMO) and Vastus Lateralis (VL) EMG activities during squat exercise = ผลของแรงหุบสะโพกและลำดับการหุบสะโพกสองแบบต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ Vastus Medialis Oblique (VMO) และ Vastus Lateralis (VL) ขณะออกกำลังกายท่าย่อเข่า / Sirirat Kaewwichai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


818Effects of hydrogen sulfide on catfish (Clarias batrachus Linnaeus.) and its antagonistic actions with some inorganic compounds / Orathai Peturiyawate
Abstract  pdf

819Effects of hyperprolactinemia and high calcium diet on duodenal active calcium absorption in ovariectomized rats = ผลของภาวะโพรแลคตินในเลือดสูงและอาหารแคลเซียมสูงต่อการดูดซึมแคลเซียมแบบใช้พลังงานในลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัมของหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่ / Kukiat Tudpor
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


820Effects of hyperprolactinemia on bone remodeling in ovariectomized rats with or without estrogen supplement = ผลของภาวะโพรแลคตินในเลือดสูงต่อการสร้างและการสลายกระดูกในหนูแรทที่ถูกตัดรังไข่ที่ได้และ/หรือไม่ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนเสริม / Kanogwun Thongchote
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


821Effects of imagery training on the accuracy of serve in tennis = ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความแม่นยำในการเสริร์ฟเทนนิส / Thanawat Pantawong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


822Effects of internal donor maturity and auxin on embryogenic callus induction and polyamines effect on plantlets regeneration from anther-derived embryogenic callus of indica rice (Oryza sativa L. ssp. indica) = อิทธิพลของความสมบูรณ์ภายในต้นแม่และออกซินต่อการชักนำเอมบริโอจีนิคแคลลัสและอิทธิพลของโพลีเอมีนต่อการพัฒนาเป็นต้นของเอมบริโอจีนิคแคลลัสที่ได้จากการเพาะเลี้ยงละอองเรณูของข้าวอินดิกา (Oryza sativa L. ssp. indica) / Bootsaya Srianan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


823Effects of iodoacetate, N-ethylmaleimide and fenton's reaction of human erythrocyte membrane CA2+-Atpase = ผลของไอโอโดอะซีเตท, เอ็น-เอทิลมาลอิมิดและปฏิกิริยาเฟนตอนต่อเอ็นไซม์แคลเซียมเอทีพีเอสบนเยื่อหุ้มเซลล์ของเม็ดเลือดแดงมนุษย์ / Tanapon Thadtapong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


824Effects of iron oxidative stress in SK-N-SH dopaminergic neuroblastoma cells : model of Parkinson's disease = ผลกระทบของเหล็กและ Oxidative stress ในเซลล์ประสาทโดปามีน SK-N-SH แบบจำลองของโรคพาร์กินสัน / Patcharee Koonchumchoo
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


825Effects of malaria immune plasma on the adherence property of plasmodium falciparum infected erythrocytes = การศึกษาผลของพลาสมาจากผู้ติดเชื้อมาลาเรียต่อคุณสมบัติการเกาะของเม็ดเลือดแดงติดเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม / Ratsamee Fongkhum
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


826Effects of male sex hormone on cardiac myofilament activation = ผลของฮอร์โมนเพศชายต่อการทำงานเส้นใยกล้ามเนื้อหัวใจ / M.L.Narudee Kashemsant
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


827Effects of maternal stress on the expression of growth-associated protein-43 (GAP-43) in prefrontal cortex of neonatal rat = การศึกษาผลของความเครียดขณะตั้งครรภ์ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีน GAP-43 ในสมองส่วนหน้าของลูกหนู / Nongnuch Polaboon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


828Effects of melatonin on accessory sex glands in testosterone-treated, orchidectomized rats = ผลของเมลาโทนินต่อต่อมเพศของหนูที่ถูกตัดลูกฉัณฑะ และได้รับการเสริมด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน / Nisaudah Radenahmad
Abstract  pdf

829Effects of muscle strength between single set and multiple sets on strength training = ผลของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อระหว่างแบบการฝึกหนึ่งชุดและสามชุด / Patthanee Settheethanyahan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


830Effects of music on enhancing exercise performance = ผลของดนตรีต่อการเพิ่มสมรรถภาพในการออกกำลังกาย / Chadaphan Suwannate
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


831Effects of neem flower extracts on hepatic cytochrome P450 enzyme activities involved in carcinogenic activation in rats and mice = ผลของสารสกัดจากดอกสะเดาต่อระดับเอนไซม์ cytochrome P450 กลุ่มกระตุ้นสารก่อมะเร็งในตับหนู / Buncha Chewasantikan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


832Effects of N-Terminal truncation of plasmodium falciparum dihydrofolate reductase on its activity and thymidylate synthase function = ผลของการตัดทอนปลายอะมิโนของเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลทรีดักเตสจากมาลาเรีย (Plasmodium falciparum) ที่มีต่อความสามารถในการเร่งปฏิกริยาของเอนไซม์และผลต่อหน้าที่ของเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเดทซินเทส / Jantanee Wattanarangsan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


833Effects of obscene media on male youth offenders in a youth correction institute = ปัจจัยทางสื่อลามกอนาจารที่มีผลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับเพศของผู้ต้องขังวัยหนุ่มในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางจังหวัดปทุมธานี / Chartinate Putananon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


834Effects of paraquat, propanil, glyphosate, and 2, 4-D on the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii de Man / by Poranee Utayopas
Abstract  pdf

835Effects of permethrin on non-target microarthropods in agricultural soil = ผลกระทบของเพอร์มีทรินต่อสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินเกษตร / Nantaporn Sumanothum
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


836Effects of Physical Therapy Treatments with and without Spinal Mobilization in individuals with acute nonspecific low back pain : a randomized trial = ผลของการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยมีและไม่มีการขยับเคลื่อนข้อกระดูกสันหลังในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเฉียบพลัน : การศึกษาแบบสุ่ม / Prasert Sakusriprasert
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


837Effects of phytoestrogen on synapse formation in cultured rat hippocampal neuron = ผลของไฟโตเอสโตรเจนต่อการสร้างไซแนปซ์ในเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสของหนูแรทในจานเพาะเลี้ยง / Rattiya Chindewa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


838Effects of piperine on wistar rats = ผลของสารไพเพอรีนต่อหนูขาวสายพันธุ์วิสตาร์ / Jiraporn Suwana
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


839Effects of polymer architecture on Cis-Trans Isomerization of azobenzene group = อิทธิพลของโครงสร้างของพอลิเมอร์ที่มีผลต่อซิส-ทรานซ์ไอโซเมอร์ไรเซชั่นของหมู่เอโซเบนซีน / Chakkresit Chindawong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


840Effects of progressive resistance strength training on hemiparetic gait = ผลของการฝึกความแข็งแรงโดยการเพิ่มแรงต้านแบบก้าวหน้าต่อลักษณะท่าทางเดินในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ครึ่งซีก / Ratakorn Aimkosa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


841Effects of relaxation music on recovery period = ผลของเพลงผ่อนคลายต่อช่วงการฟื้นตัว / Prompatsorn Pattanapornchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


842Effects of respiratory muscle training on exercise and recovery responses under normoxia and hypoxia in young and old females = ผลของการฝึกกล้ามเนื้อหายใจต่อการตอบสนองของร่างกายในขณะออกกำลังกายและขณะฟื้นตัวในสภาวะปกติและสภาวะขาดออกซิเจนในสตรีวัยสาวและวัยสูงอายุ / Kanoknan Suchao-in
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


843Effects of semi-chronic ethanol consumption on the cerebellar dentate nucleus : a quantitative study in the rats = ผลของการได้รับแอลกอฮอล์แบบกึ่งเรื้อรังต่อ Dentate Nucleus ของสมองนัอย : ศึกษาเชิงปริมาณในหนู / Tsui-Chin Wang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


844Effects of serotonin on the fecundity of broodstock and the development of embryonic primordial germ cells of giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii de Man = ผลของซีโรโทนินต่อการเจริญพันธุ์ของแม่พันธุ์และการพัฒนาของลูกกุ้งและเซลล์สืบพันธุ์ของลูกกุ้งในกุ้งก้ามกราม / Prasert Meeratana
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


845Effects of some physico-chemical factors on the hatching of egg masses and on the survival of juvenile and adult snails of Bulinus (physopsis) abyssinicus / Mohamed Abdilahi Dagal
Abstract  pdf

846Effects of stevioside and steviol on P-aminohippurate transport by isolated perfused rabbit renal proximal tubule = ผลของสารสตีวิโอไซด์และสตีวิออลต่อการขนส่งพาราอะมิโนฮิปปูเรตโดยหลอดไตส่วนต้นของกระต่าย / Promsuk Jutabha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


847Effects of stevioside on intestinal brush border membrane compositions and cecal bacterial enzyme activities in rats = ผลของสตีวิโอไซด์ต่อส่วนประกอบไขมันและโปรตีนของเยื่อหุ้มเซลล์ด้านบรัชบอร์เดอร์ของลำไส้เล็ก และต่อการทำงานของเอนไซม์ของแบคทีเรียในบริวเณลำไส้ใหญ่ของหนูพุกขาว / Sakara Tunsophon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


848Effects of stimulation sites of tens on pressure pain threshold in asymptomatic females = ผลของตำแหน่งการวางขั้วไฟฟ้าของเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนังต่อระดับกั้นความเจ็บปวดจากแรงกดในผู้หญิงที่ไม่มีอาการปวด / Sudarat Borisut
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


849Effects of structure and composition on the photoinduced alignment of copolymer containing azobenzene moiety = อิทธิพลของโครงสร้างและองค์ประกอบพอลิเมอร์ที่มีผลต่อการเรียงตัวเนื่องจากแสงของโคพอลิเมอร์ซึ่งมีหมู่เอโซเบนซีน / Pattrawin Gasemjit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


850Effects of synthetic pyrethroid, decamethrin, on neurotransmitter systems of corpus striatum of the rat / by Chavanee Channoi
Abstract  pdf

851Effects of Tai-Chi exercise on balance control and neuropsychophysiological performance in eldery practitioners = ผลจากการออกกำลังกายแบบไทชิในผู้สูงอายุต่อระบบการทรงตัวและสมรรถภาพทางจิตประสาทสรีรวิทยา / Ltjg Panuphong Manmai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


852Effects of tannic acid on the biological activit of thiamin / Sirilaksana Kunjara.
Abstract  pdf

853Effects of TBT on glutathione production and lipid peroxidation in littoraria melanostoma (GRAY, 1839) = ผลกระทบของ TBT ต่อการผลิตสารกลูตาไธโอนและลิปิดเปอร์ออกซิเดชันในหอย Littoraria melanostoma (Gray, 1839) / Acharaporn Doungkaew
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


854Effects of TBT on tissues of various organ systems in littoraria melanostoma (Gray, 1839) = ผลกระทบของสาร TBT ต่อเนื้อเยื่อในระบบต่าง ๆของหอย Littoraria melanostoma (Gray, 1839) / Siriya Seneewongse Na Ayudthaya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


855Effects of technological changes on the family roles in elderly support : a case study of Unauki town, Japan / Kaori Tanaka
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


856Effects of temperature on bioavailability of crude oil components during biodegradation process = ผลกระทบของอุณหภูมิที่มีต่อความพร้อมทางชีวภาพของส่วนประกอบในน้ำมันดิบระหว่างการย่อยสลายทางชีวภาพ / Nataya Samasanti
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


857Effects of the ingestion of carbohydrate with protein-amino acids beverage during exercise on endurance performance = ผลของการดื่มเครื่องดื่มที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตร่วมกับโปรตีนและกรดอะมิโนในขณะออกกำลังกายที่มีผลต่อสมรรถภาพความอดทน / Nutcharee Chupradit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


858Effects of two methods of physical training on blood lactate level and athletic performances = ผลของสองรูปแบบการฝึกสมรรถภาพทางกายต่อระดับกรดแลคติคในเลือดและสมรรถภาพนักกีฬา / Pattarapong Yingdamnun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


859Effects of various size of gloves on boxing related muscle fatigue in boxer = ผลของนวมขนาดต่าง ๆ ต่อความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อในการชกมวยในนักมวย / Supaporn Teppanich
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


860Effects of vitamin B6 on CC14 toxicities in rats / by Pittaya Kanchanapakonchai
Abstract  pdf

861Effects of vitrification on mouse embryonic gene activity, cytology of swamp buffalo oocyte and subsequent development = ผลของการแช่แข็งต่อการแสดงออกของยีนในเอมบริโอของหนูเม้าส์เซลล์วิทยาของโอโอไซต์กระบือปลักและผลต่อการพัฒนาของเอมบริโอ / Duangjai Boonkusol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


862Effects of warm-up intensity on explosive performance in swimmers = การศึกษาอัตราชีพจรขณะอบอุ่นร่างกายต่อสมรรถนะในการออกตัวและการว่ายระยะสั้นของนักกีฬาว่ายน้ำ / Natruja Aramsri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


863Effects of water temperatures on the acute toxicity of lead to giant freshwater prawns, Macrobrachium rosenbergii de man / Cherid Kalayanamitr
Abstract  pdf

864Effects of weight sled resistance training and interval training on muscle power in Thai athletes = ผลของการฝึกโดยการลากเลื่อนถ่วงน้ำหนักและการฝึกแบบหนักสลับเบาต่อกำลังกล้ามเนื้อในนักกีฬาไทย / Narongphan Netcharoen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


865Efficacy expectation and outcome expectation to exercise behavior of nursing students at Phra-Pok-Klao Nursing College, Chanthaburi = ความคาดหวังในผลลัพธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี / Yosapon Leaungsomnapa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


866Efficiency comparison of Microsoft Excel and SPSS for Wondows applications in statistical analysis = การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล และโปรแกรมเอสพีเอสเอส ฟอร์ วินโดวส์ในสถิติวิเคราะห์ / Aisawan Chankarn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


867Efficiency concerning service of the river patrol officers : a specific study of the perception of the river tourists in Kanchanaburi province = ประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่สายตรวจทางน้ำ : ศึกษาจากนักท่องเที่ยวทางน้ำในเขตจังหวัดกาญจนบุรี / Pasaworn Ruangrong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


868Efficiency of calcium pre-exposure to reducing effect of lead in nile tilapia (oreochromis niloticus) = ผลของแคลเซี่ยมในการป้องกันพิษตะกั่วในปลานิล / Piyaporn Singhadach
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


869Efficiency of officials in the department of community development : a case study of Saraburi province = ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี / Kittipat Pengsri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


870Efficiency of Recombinant Vaccinia Virus containing influenza H5 HA gene in the induction of immune response in mice = ความสามารถของ Recombinant Vaccinia Virus ที่มียีนฮีแมกกลูตินินของไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของหนู / Jing Chairath
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


871Efficient document clustering using suffix array = การจัดกลุ่มเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ / Kovit Karawatreedech
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


872EFL university teachers' perceptions of their language teaching materials : as the teachers tell it themselves = การรับรู้และเข้าใจในสื่อที่ใช้สอนภาษาอังกฤษของอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย : คำบอกเล่าจากประสบการณ์ตรงของอาจารย์ผู้สอน / Sansanee Punyalert
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


873Elderly participation in self-help group development = การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการพัฒนากลุ่มช่วยเหลือตนเอง / Vimolpun Nitipong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


874Electrical conduction of side chain liquid crystalline copolymers = การนำไฟฟ้าของโคพอลิเมอร์สายโซ่ด้านข้าง / Areefen Rassamesard
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


875Electrochemical conversion of oxovanadium species at some selected electrode materials in a simple redox flow cell = การเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าเคมีของออกโซวาเนเดียมสปีชีย์ที่ขั้วไฟฟ้าบางชนิดในรีดอกซ์เซลล์แบบไหลผ่านอย่างง่าย / Tinakorn Kanyanee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


876Electron paramagnetic resonance study of Gd3+ in heat-treated natural zircon = การศึกษาอิเล็กตรอนพาราแมกเนติกเรโซแนนซ์ของกาโดลิเนียมไอออนในเซอร์คอนธรรมชาติที่ผ่านกรรมวิธีการเผา / Nuttawisit Yasarawan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


877Electron spin resonance study of Cr3+ and Fe3+ in heat-treated natural sapphire = การศึกษาอิเล็กตรอนสปินเรโซเนนซ์ของไอออนโครเมียมและเหล็กในพลอยแซปไฟร์ธรรมชาติที่ผ่านกรรมวิธีโดยการเผา / Supparesk Rittikulsittichai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


878Electronic help desk system for the revenue department of Thailand (RD E-helpdesk) = ระบบรับจ้างและตอบปัญหาแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร / Athittaya Chankaew
Abstract  pdf

879Electronic mathematics dictionary system (MyEMD) = ระบบพจนานุกรมอิเล็คทรอนิคส์สำหรับคณิตศาสตร์ / Nakorn Orapunt
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


880Electronic medical record system using multimedia = ระบบเวชระเบียนคนไข้แบบสื่อผสม / Predaporn Wiriyavoravech
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


881Electronic Sangayana of Buddhist scriptures = การสังคายนาพระไตรปิฎกด้วยระบบอิเล็คทรอนิค / Pananan Muanjit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


882Electro-optical studies of nematic liquid crystals / Sauvarop Bualek.
Abstract  pdf

883Electrophoretic study of the Bactrocera tau complex (diptera : tephritidae) in certain populations in Thailand = การศึกษากลุ่มประชากรแมลงวันผลไม้ Bactrocera tau complex (diptera : tephritidae) ในประเทศไทย / Anchalee Saelee
Abstract  pdf

884Electrothermal AAS determination and continuous-flow sequential extraction for arsenic speciation in soils and sediments = การศึกษาเทคนิคอิเล็กโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบซอร์พชั่นสเปกโตรเมตรีและการสกัดลำดับขั้นแบบต่อเนื่องสำหรับการหาสปีชีส์ของสารหนูในดินและดินตะกอน / Anchalee Samphao
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


885Elucidation of apoptotic pathway in human breast cancer, MCF-7 cell, induced by VR-3848 isolated from euphobiaceae = การศึกษาวิถีการชักนำให้เกิดการตายแบบ apoptosis ของสารสกัดจากพืชในวงศ์ยูโฟบีเอซีกับเซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์ / Jarin Kramyu
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


886EMG activity of the vastus medialis oblique and vastus lateralis muscles during repeated isokinetics contractions = อัตราส่วนปริมาณคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อวาสตัส มีเดียลลิส ออบลีคและวาสตัส แลท เทอรัลลิสขณะหดตัวซ้ำแบบไอโสไคเนติก / Jitlada Tantithavorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


887Emotional expression among stroke patients with aphasia : perspectives of nurses and caregivers = การแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาในการพูดจากการสืบรู้ของพยาบาลและผู้ดูแล / Nethnapa Vongskan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


888Emotional state classification using heart rate signal = การแบ่งแยกอารมณ์โดยใช้สัญญาณการเต้นของหัวใจ / Akara Sopharak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


889Employee perceptions of corporate cultural change : a case study of a private company in Bangkok = การรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร : กรณีศึกษาในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร / Apirak Varachanonth
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


890Encouragement and support of the legal rights of the public by commissioned police officers of the metropolitan police subdivision 9 = การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนตามสิทธิทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol. Capt. Pongpichan Chayanonpiriya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


891Energy saving behavior of bachelor degree students = พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี / Pongpun Ampawa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


892Enhancing effect of l-glutamate on methylmercury-induced toxicity = ผลของสารแอลกลูตาเมทในการเสริมความเป็นพิษของสารเมททิลเมอร์คิวรี่ / Sirirat Amonpatumrat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


893Enrichment and identification of surface markers of spermatogonial stem cells in neonatal mouse testes = การเพิ่มจำนวนและการหาโปรตีนบ่งชี้เฉพาะบนผิวของเซลล์ต้นกำเนิดเชื้ออสุจิในอัณฑะของลูกหนูเมาส์ / Anyanee Buageaw
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


894Environmental education based indigenous knowledge management for community learning = การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน / Ekachai Phumduang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


895Environmental education for management of local mangrove at Yisan sub-district, Amphawa district, Samutsongkhram province, Thailand = สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการป่าชายเลนสำหรับชุมชนในท้องถิ่นตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม / Amaraporn Sripurjarean
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


896Environmental education for sustainable agriculture management = สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน / Chutathip Thawornratana
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


897Environmental education management of private vocational schools in Nakhonpathom province = การจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม / Punyanee Arame
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


898Environmental education organizing model of the temples located in the vicinity of Bangkok Metropolis = รูปแบบการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในวัด ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร / Prapaporn Chulilung
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


899Environmental effects on the neutron monitor yield function = ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อนิวตรอนมอนิเตอร์ฟังก์ชันเยียลด์ / Preeksingh Anan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


900Environmental security perception model in dyeing industry = แบบจําลองการรับรู้ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมฟอกย้อม / Ranin Kijkla
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


901Environmental social factors affecting offences of sentenced women prisoners : a case study of women prisoners in the women central correctional institution in Bangkok = ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิง : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร / Jintana Anantasiri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


902Enzymatic production of cyclodextrins from sago starch = การผลิตไซโคลเด็กซ์ทรินโดยใช้แป้งสาคู / Nisanart Charoenlap
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


903Epidemiological-based health care budget allocation model at the provincial level : a case study of Nakhon Pathom province, Thailand = รูปแบบการจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขระดับจังหวัดโดยใช้ข้อมูลด้านระบาดวิทยา : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม / Kanittha Chamroonsawasdi
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


904Equity in health : a case study of self-medication in Chiang Mai province = ความเป็นธรรมทางสุขภาพ : กรณีศึกษาการซื้อยากินเองในจังหวัดเชียงใหม่ / Naphaphorn Panklang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


905Equity in health and health care in universal health coverage program : a case study of Nakhon Pathom province = ความเป็นธรรมด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม / Boonkert Nguanboonmak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


906Equity in oral health in Thailand : case study in Kukot Municipality, Pratumtani province = ความเป็นธรรมในเรื่องสุขภาพช่องปากของสังคมไทย : กรณีศึกษา เทศบาลคูคต จังหวัดปทุมธานี / Thongchai Vachirarojpisan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


907Equity of health care utilization by the elderly population in Thailand during the periods of the economic bubble and after the economic crisis : policy options = ความเป็นธรรมในการใช้บริการสุขภาพของกลุ่มประชากรวัยสูงอายุในประเทศไทยช่วงระหว่างเศรษฐกิจฟองสบู่และหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ทางเลือกเชิงนโยบาย / Sarunya Benjakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


908Erectile dysfunction and sexual satisfaction : case study in male aged range 40-70 years in Bangkok = การหย่อนสมรรถภาพทางเพศและความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ของชายไทย อายุ 40-70 ปีในกรุงเทพมหานคร / heewan Choorerk
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


909Ergonomic intervention for reducing work-related musculoskeletal disorders by wise technique in a cardboard box factory = การปรับปรุงทางกายศาสตร์เพื่อลดความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับงานโดยใช้เทคนิค wise ในโรงงานกล่องกระดาษ / Praphatson Klangsin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


910Erythrocyte membrane phosphorylation in Plasmodium berghei infected mice / by Porntip Chaimanee
Abstract  pdf

911Establishing of Buddhist moralism in preventing of premarital sex of female adolescents : a comparative study among female adolescents from Buddhabutra Camp Project and higher secondary school students in Bangkok = การปลูกฝังพุทธจริยธรรมในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของวัยรุ่น : ศึกษาเปรียบเทียบวัยรุ่นหญิงที่ผ่านและไม่ผ่านโครงการค่ายพุทธบุตร กรุงเทพมหานคร / Patsawanan Srisamran
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


912Establishment of short-term in vitro cultivation of Thai isolate Theileria Sp. for screening of anti-theilerial substances = ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อไธเลเรียเพื่อการตรวจกรองหาสารที่มีฤิทธิ์ต้านเชื้อ / Lt.Chanutree Kerdmanee, RTN
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


913E-tax invoice system using web services technology = ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของเว็บเซอร์วิส / Sukanya Suwisuthikasem
Abstract  pdf

914Ethical problems in healing by witchcraft practice : a case study of Mhor Thum in Tambon Nongsuang, Amphur Nongkungsri, Kalasin province = ปัญหาจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคด้วยวิธีการทางไสยศาสตร์กรณีศึกษาการรักษาโรคของหมอธรรม / Santi Kinnaree
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


915Ethical values as appeared in Phnom Rung inscriptions = คุณค่าทางจริยธรรมที่ปรากฏในจารึกพนมรุ้ง / Suwannee Piyawong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


916Ethics of sexual health among school adolescents in Nakornratchsima province = จริยธรรมด้านสุขอนามัยทางเพศของวัยรุ่นในสถานศึกษา จังหวัดนครราชสีมา / Nussara Vichitkaew
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


917Ethnic migrant workers living with HIV/Aids : stigma and discrimination in urban areas of Kunming, Yunnan province, China / Li Zhu Chen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


918Ethylene poymerization using metallocene/MCM-48 catalyst : kinetics and mechanisms = การสังเคราะห์โพลีเอทิลีนโดยใช้เมทัลโลซีน/เอ็มซีเอ็ม-48 คะตะลีสต์ : จลนพลศาสตร์และกลไก / Cherdchai Phonsri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


919Evaluation of a flow system for chemical speciation of metals by sequential extraction = การประเมินระบบโฟลว์สำหรับการวิเคราะห์สปีชีส์ของโลหะโดยการสกัดลำดับขั้น / Sumontha Nookabkaew
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


920Evaluation of bioequivalence of the three oral formulations of dihydroartemisinin based on ex vivo blood schizontocidal activities against plasmodium falciparum = การประเมินชีวสมมูลของรูปแบบยากิน 3 ชนิดของยาไดฮัยโดรอาร์ติมิซินินโดยการศึกษาฤทธิ์วิทยาในการฆ่าเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัม / Monticha Kongthaisong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


921Evaluation of biological activities of phytoestrogens in Curcuma comosa Roxb. = การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่มีฤทธิ์เอสโตรเจนในว่านชักมดลูก / Jittima Weerachayaphorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


922Evaluation of competency of the crime watch volunteers in the Samreah Police station ares = การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมในเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ / Kittipat Chachaeng
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


923Evaluation of densonucleosis viruses as potential biological control agents of dengue vectors = การประเมินความเป็นไปได้ในการใช้เดนโซไวรัสเป็นตัวควบคุมทางชีวภาพของยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก / Supanee Hirunkanokpun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


924Evaluation of effectiveness of environmental education in certified environmental management system (ISO 14001) secondary schools in Bangkok = การประเมินประสิทธิผลการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ในเขตกรุงเทพมหานคร / Wilawon Buahoong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


925Evaluation of methodologies for control of the dengue vector, Aedes aegypti, in Thailand = การประเมินวิธีการควบคุมยุงลาย Aedes aegypti พาหะนำโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย / U-Ruyakorn Chansang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


926Evaluation of microsatellite loci polymorphism in the Asian elephant, Elephas maximus = การประเมินความแปรผันทางพันธุกรรมของตำแหน่งไมโครแซทเทลไลท์ในช้างไทย (Elephas maximus) / Chomcheun Siripunkaw
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


927Evaluation of pesticide avoidance behavior in anopheles minimus, a malaria vector in Thailand = การประเมินพฤติกรรมหลีกหนีสารกำจัดแมลงในยุงก้นปล่องชนิดมินิมัส ซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรียในประเทศไทย / Sungsit Sungvornyothin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


928Evaluation of the economic incentives of the Khao Wong Community Forest Management Cooperation = การประเมินค่าสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจของการร่วมมือกันจัดการป่าชุมชนเขาวง / Rames Khanhirun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


929Evaluation of the effectiveness of the AIC process in the executive training workshops on the environmental management system of Anandhamahidol hospital = การประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ AIC ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหาร เรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอานันทมหิดล / Major Narisara Thumapa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


930Evaluation of the quality of services delivered by government hospitals under the universal coverage health insurance policy : a case study of Nonthaburi province = การประเมินคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐที่ดำเนินงานตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


931Evaluation of the roles of OHR and AHPC in Organic Hydroperoxide detoxification in Xanthomonas Campestris PV. Phaseoli = การศึกษาหน้าที่ของยีน OHR และ AHPC ในการกำจัดพิษของ Organic Hydroperoxide ใน Xanthomonas Campestris PV. Phaseoli / Chananat Klomsiri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


932Evaluation of transmission-blocking activity of tafenoquine (WR-238605), WR-250547, artelinic acid and primaquine against Plasmodium vivax in Anopheles dirus mosquitoes = การประเมินผลของยา tafenoquine (WR-238605) WR-250547 artelinic acid และ primaquine ต่อการป้องกันการแพร่ของเชื้อ plasmodium vivax ในยุงก้นปล่อง anopheles dirus / Narong Ponsa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


933Exchange interactions in the intermetallic compounds GdCo4-xNixAl = อันตรกริยาแลกเปลี่ยนในสารประกอบอินเตอร์เมทัลลิก GdCo4-xNixAl / Jariyanee Prasongkit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


934Excretions and secretions of Angiostrongylus cantonensis and their role in immunity / by Ream Techasoponmani
Abstract  pdf

935Expectation and satisfaction toward educational administration of Mahachulalongkornrajavidayalaya University / Phra Sophoan Khy
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


936Expectation of success in implementing the policy to control entertainment places : a case study of government officers in Samutpakarn province = ความคาดหวังต่อผลสำเร็จของการนำนโยบายจัดระเบียบสังคมไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดสมุทรปราการ / Pangkae Pincoum
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


937Expectation of the people Bangkok metropolis towards the roles of the crime suppression division Police Officers = ความคาดหวังของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม / Police Major Somyos Romson
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


938Expectations and neede of prisoners who committed narcotic violations before they are released from prisons and correctional Institutions in region 1 = ความคาดหวังและความต้องการของผู้ต้องขังที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ก่อนที่จะได้รับการปลดปล่อยจากเรือนจำและทัณฑสถานในเขต 1 / Police Captain Chalothorn Wattanachot
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


939Expectations to leadership behaviors of the commander of traffic police devision = ความคาดหวังของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บังคับการตำรวจจราจร / Kitisak Sathidpanid
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


940Experience of motherhood among women with physical disability in Thailand = ประสบการณ์ความเป็นแม่ของผู้หญิงพิการด้านร่างกายในประเทศไทย / Nawarat Boonpiam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


941Experiences of women with postpartum complication in Battambang province, Cambodia / Vong Lenin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


942Experimental fish sauce fermentation using enzymes and halophilic bacterial culteres / by Chananan Mittrenond
Summary  pdf

943Experimental validation and parameter sensitivity of a model for biotrickling filtration of hydrogen sulfide = การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองกับข้อมูลจริงในห้องปฏิบัติการและการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อระบบของการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระบบกรองชีวภาพแบบหยด / Jiraphat Yokrattanasak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


944Exploratory studies on the generation and the chemistry of 1,1-difluoro-1-phenylsulfanyl methyl carbocation = การศึกษาการสังเคราะห์และปฏิกิริยาเคมีของ 1,1-ไดฟลูออโรฟีนิลซัลฟานิลเมธิลคาร์โบแคตไอออน / Siriporn Kamtonwong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


945Exploratory study on the chemistry of bromodifluoromethyl phenyl sulfide = การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของโบรโมไดฟลูออโรเมทิลเฟนิลซัลไฟด์ / Nakin Surapanich
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


946Exploratory work on titanium (II) midiated deoxygenation reactions / Ganniga Turongsomboon
Abstract  pdf

947Exploring sexual experiences among menopausal women in semi-urban Northern Vietnam / Nguyen Luong Hien
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


948Exploring sexuality of older people in an urban area of Thai Binh province, contemporary Vietnam / Nguyen Ngoc Son
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


949Exposure to air pollutants associates with oxidative stress in bus drivers = การได้รับมลพิษทางอากาศเกี่ยวข้องกับการเกิดอ็อกซิเดทีฟสเตรสในพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง / Katesiri Satethasilnuchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


950Expression and characterization of functionally active thymidylate synthase of Plasmodium falciparum in Escherichia coli = การศึกษาการแสดงออกและคุณสมบัติในส่วนของเอ็นไซม์ไทมิไดเลตซินเทสของเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่มในแบคทีเรียอี โคไล / Maneenop Yimyam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


951Expression and characterization of rearranged variable regions of immunoglobulin gene from non-propagating human EBV-transformed B lymphocyte, 33G2, in E. Coli. = การศึกษาคุณสมบัติในส่วนผันแปรของอิมมูโนโกลบุลินโดยการแสดงออกของยีนจากเซลล์ลิมโฟซัยท์ที่ถูกเปลี่ยนสภาพโดย Epstein Barr Virus, 33G2 / Sumet Wajanarogana
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


952Expression of MICA and MICB in HPV infected cervical cancers = การแสดงออกของโปรตีน MicA และ MicB ในมะเร็งปากมดลูกที่ติดเชื้อไวรัส HPV / Wimonrat Hoasadawut
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


953Expression of the gene encoding hepatitis B virus surface antigen in yeast by PHO84 promoter = การแสดงออกของยีนส่วนผิวของไวรัสตับอักเสบชนิดบีในยีสต์ โดย PHO84 โปรโมเตอร์ / Jintana Wongwigkarn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


954Expression of the rat organic anion transporter 1 (rOAT1) in the yeast saccharomyces cerevisiae = การแสดงออกของโปรตีน organic anion transporter 1 ของหนูในยีสต์ Saccharomyces cerevisiae / Suphansa Sawamiphak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


955Expression of the rat organic anion transporter OAT1 in the yeast Pichia pastoris = การแสดงออกของยีน organic anion transporter OAT1 จากหนูในยีสต์ Pichia pastoris / Benjamas Punlungka
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


956Extraction and characterization of seed oils from Borassus flabellifer, Caesalpinia pulcherrima, Irvingia malayana and Terminalia catappa and Their application in cosmetic products = การสกัดและศึกษาคุณสมบัติของน้ำมันจากเมล็ดจาก หางนกยูง, กระบก และ หูกวาง เพื่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง / Supaporn Booranathet
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


957Fabrication and characterization of ultra-thin poly 4'-(6-acryloxy) hexyloxy-4-methoxy azobenzenene film prepared by langmuir-schaefer (LS) technique and surface functionalization of bovine serum albumin (BSA) for biological sensors = เตรียมและวิเคราะห์ฟิลม์บางมากของ Poly 4'-(6-acryloxy) hexyloxy-4-methoxyazobenzene ที่เตรียมโดยเทคนิค langmuir-schaefer และการเตรียมพื้นผิวของ bovine serum albumin สำหรับเครื่องตรวจจับทางชีววิทยา / Sukanya Petchsirivej
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


958Fabrication of molecular device and application = การประกอบอุปกรณ์โมเลกุลและการประยุกต์ / Kasin Kasemsuwan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


959Facial recognition based person identification system = ระบบการระบุตัวบุคคลโดยใช้การรู้จำใบหน้า / Sukit Ieamsaard
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


960Facial surgery : the reconstruction of beauty for Thai women = ศัลยกรรมใบหน้า : การสร้างเสริมความงามของผู้หญิงไทย / Mullika Muttiko
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


961Facile catalytic synthesis of Alkyl(S)-Lactate and Alkyl(S,S)-Lactyllactate VIA Alchoholysis of L-Lactide = การสังเคราะห์แอลคิล(เอส)แลกแทตและแอลคิล(เอสเอส)แลกทิลแลกแทตด้วยกระบวนการแอลกอฮอล์ไลซิสของแอลแลกไทด์ / Phenphak Phonjanthuek
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


962Factor affecting causality of violent offenses committed by the male offenders : a case study Bang Kwang Central Prison = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญของผู้ต้องขังชาย : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางบางขวาง / Pol.Lt.Narongpol Pimolsiri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


963Factor affecting to crime victimity in the case of property crime : a case study of robbery in metropolitan police bureau = ปัจจัยที่มีผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะคดีชิงทรัพย์ที่เกิดขึ้นในเขตกองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol.Lt.Col.Sanhong Sadvaree
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


964Factor affecting to sexual abuse (rape) of male youth offenders in youth correction institute = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางเพศ กรณีการข่มขืนกระทำชำเราของผู้ต้องขังชายในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง / Seksit Sawanyathiput
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


965Factor monitoring a risk group free from drug abuse : case study of the drug addicted sibling at-risk group = ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มเสี่ยงไม่ติดยาเสพติด : กรณีศึกษากลุ่มเสี่ยงที่มีพี่หรือน้องติดยาเสพติด / Siriporn Chantaluk
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


966Factors affacting to juveniles and youths' drug abuse : a case study of juveniles and youths in Bangkok metropolitan and peripheral areas = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของเด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Supakanda Suksriwong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


967Factors affecting acceptance of rehabilitation module of inmates in the Women's Central Correctional Institution, Bangkok metropolis = ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับรูปแบบในการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานคร / Attcha Wu
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


968Factors affecting amphetamine disposal offence in Saraburi provincial police region : study of opinion of the police narcotics Supperssion units = ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายยาบ้าในเขตรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี 1 : ศึกษาจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด / Pornchai Nalavachai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


969Factors affecting and protection against the motorcycle accident : a case study of Kanchanaburi non-commissioned police = ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน กรณีศึกษา : ตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี / Nuttaphol Sitanonth
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


970Factors affecting attendance of government health promotion program for elderly : a survey in Hoamark area, Bangkok, Thailand / Sivalee Meesook
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


971Factors affecting behavior in the use of personal protective devices among furniture manufacture workers in Bang Sue district Bangkok Metropolis = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของคนงานในสถานประกอบการประดิษฐ์ไม้ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร / Uthaiwan Jamklang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


972Factors affecting career aspirations of secondary school leavers in Bhutan / Jigme Dorji
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


973Factors affecting decision making in encounters of police in metropolitant division 7 : a case study of the patrol police = ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 7/ Pol. Capt.Ake Thongsamak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


974Factors affecting decision on drug use, narcotic type 1 (Amphetamine) of male juveniles in a Central Observation and Protection Center = ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (แอมเฟตามีน) ของเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง กรุงเทพมหานคร / Pol.Maj.Wisit Muensuwan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


975Factors affecting democratic behavior of Mahidol University Students = ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล / Pannee Trangkasant
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


976Factors affecting drug trafficking offences by non-Thai female leading to imprisonment in the central women's correctional institution = ปัจจัยที่มีผลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงชาวต่างประเทศในทัณฑสถานหญิงกลาง / Theera Hemuppatham
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


977Factors affecting drug use (amphetamines) among drug offenders from the fishery occupation in Samutsakorn prison = ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติด (ยาบ้า) ของผู้ต้องขังชายที่มีอาชีพทำการประมงในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร / Pol.Maj. Nuttapon Suvunnavonk
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


978Factors affecting escape tendency of delinquent juveniles : a case study of offciers in the observation and protection centers and training school, Bangkok area = ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มในการหลบหนีของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณีเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Thitiporn Rarouirune
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


979Factors affecting family's capabilities on oral self-care and deciduous caries among pre-school children in Ubonratchathani province = ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการดูแลตนเองด้านทันตสุขภาพของครอบครัวและการเกิดสภาวะโรคฟันน้ำนมผุในเด็กวัยก่อนเรียนจังหวัดอุบลราชธานี / Kridsana Wuttisin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


980Factors affecting fear of crime among women in Bangkoknoi district, Bangkok metropolis = ปัจจัยที่มีผลต่อความหวาดกลัวอาชญากรรมของผู้หญิงในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร / Pol. Lt.Titiwat Rouchanukul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


981Factors affecting female drug offender inmates' needs and expectations of life before and after release = ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการและความคาดหวังในการดำเนินชีวิตก่อนและหลังปลดปล่อยของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดี พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ / Darunai Changjai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


982Factors affecting female offenders' drug abuse in the central female prison = ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาบ้าของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร / Montree Tedkhan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


983Factors affecting investigation on female child sex-sale service (child prostitute) of noncommissioned police under 1-5th divisions of metropolitan police bureau = ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบสวนในคดีความผิดเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศของเด็กหญิง : ศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-5 กองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol.Lt.Col.Somchat Sachan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


984Factors affecting job of private security guards : a case study of Amphur Muang Nonthaburi = ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชนในเขตที่พักอาศัย : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมืองนนทบุรี / Samak Suwansrinon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


985Factors affecting job performance of police officers in control of entertainment place : Makasan Metropolitan Police Station = ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านการควบคุมสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน / Pol.Lt.Col. Kittituch Pimton
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


986Factors affecting job satisfaction of correctional officers in the Bangkok region = ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเขตอิสระ / Khomdej Chansangsawang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


987Factors affecting job satisfaction of the staff in Can Tho University of Medicine and Pharmacy Viet Nam / Phan Thi Luyen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


988Factors affecting justice services : case study deputy superintendents (investigation) in Metropolitan Police Bureau / Police Lieutenant Colonel Somchai Kaitsuwan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


989Factors affecting management to achievement in investigation : a case study in the metropolitan police subdivision 1 = ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จในการสืบสวนคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 / Pol.Capt.Pornsak Laorujiralai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


990Factors affecting morale in job performance of non-commissioned police under the supervision of Metropolitan Police Subdivision 7, metropolitan police devision = ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 กองบัญชาการตำรวจนครบาล / Sirinadda Panichphong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


991Factors affecting narcotics investigation of the police officers in the Prosecution and Financial Investigation Division Narcotics Suppression Bureau = ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกองบังคับการสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด / Pol.Lt. Suphot Chaosritong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


992Factors affecting non-commissioned police officers in drug investigation sub-division, Metropolitan Police Bureau = ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนในกองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล/ Thanuthep Ritiluechai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


993Factors affecting occupational group's strength in Chiangmai province = ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในจังหวัดเชียงใหม่ / Chomparee Chompurat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


994Factors affecting of the criminal investigation of the capital offense = การสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม / Pol.Capt.Kwanthoon Panyapiyawit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


995Factors affecting on discretion of judges to punishment in criminal cases = ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษของศาลยุติธรรม / Nuttaya Chanyachailart
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


996Factors affecting organization coordination within General Staff Division of Provincial Police Region 1 = การประสานงานภายในของข้าราชการตำรวจกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 1 / Srisak Pphromboon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


997Factors affecting people's behaviors in garbage disposal in Muang district Ratchaburi province = ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการแยกทิ้งมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี / Thiraporn Chandrasiri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


998Factors affecting pregnancy termination practice in contemporary Vietnam : a case study in Hochiminh city / Pham Gia Tran
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


999Factors affecting principals' performance in public schools in the Galle district of Sri Lanka / Sumith Parakramawansa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,000Factors affecting self-protection behavior from noise pollution by officers of Airports of Thailand Public Company Limited = ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากมลพิษทางเสียงของพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) / Somkiat Lainumcharoen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,001Factors affecting sexual abuse against women by male police in the metropolitan police station under metropolitan police divisions 7 = ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีของเจ้าหน้าที่ตำรวจชายในสถานีตำรวจนครบาลสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 / Pol. Capt. Natdanai Ampa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,002Factors affecting sexual abuse of male prisoners in Bangkwang Central Prison : a case study of rape case = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางเพศของผู้ต้องขังชายในเรือนจำบางขวาง : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดการข่มขืนกระทำชำเรา / Pol.Capt. Jeera Laohabud
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,003Factors affecting stress and coping behavior of women prisoners : a case study of the Central Women's Correctional Institution, Bangkok = ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของผู้ต้องขังหญิง : ศึกษาเฉพาะกรณีทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร / Ratchanan Vangpoka
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,004Factors affecting teacher morale under trashigang district in Bhutan / Leki Wangdi
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,005Factors affecting the aggravated assualt of male juvenile offeders in the central observation and protection centers = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดในคดีทำร้ายร่างกายของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง กรุงเทพมหานคร / Pol.Capt. Kukkong Disavatana
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,006Factors affecting the amphetamine abuse of female juveniles in the observation and protection center in central region region = ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาบ้าของเด็กและเยาวชนหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กในเขตภาคกลาง / Preechakit Chuatrisorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,007Factors affecting the car theft suppression of the police officers in the provincial police region 7 = ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร ภาค 7 / Police Captain Somboon Moorapan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,008Factors affecting the crimes against properties of the male juveniles in the Central Observation and Protection Centers = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง / Pol.Capt. Pitsanu Polabout
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,009Factors affecting the decision-making ability of the basic educational institution committee in secondary schools = ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา / Kiatidumgeng Kumsura
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,010Factors affecting the duty performance of the legal officers in the customs criminal proceedings = ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของนิติกรในการดำเนินคดีอาญาศุลกากร / Achara Khemthongyai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,011Factors affecting the efficiency of fiscal administration of Subdistrict Administration Organization : a case study of Pranakhon Si Ayutthaya province = ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Matima Tanprayoon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,012Factors affecting the existence of the grocery store in Maung district, Nakhonpathom province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / Benjamaporn Chewha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,013Factors affecting the job satisfaction in mob control of the Police officers in the riot control and suppression sub-division = ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมฝูงชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการป้องกันและปราบปรามจราจล / Ittichai Nunthapruksa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,014Factors affecting the job satisfaction of female noncommissioned police officers in police subdivision 1-5, Metropolitan Police, Royal Thai Police = ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนหญิงในกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-5 กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Pol.Lt.Col. Surachat Maneejak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,015Factors affecting the learning organization characteristics of Dramatic Arts College = ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะความเป็นองค์การเอื้อการเรียนรู้ของวิทยาลัยนาฎศิลป / Chanathorn Tubporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,016Factors affecting the male adolescence's drug use (amphetamine) in the Medical Correctional Institution in Pathum Thani = ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติด (ยาบ้า) ของผู้ต้องขังวัยรุ่นชายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษปทุมธานี / Pol. Capt. Wittaya Pathomneela
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,017Factors affecting the participation in local development of TAO committee in Chon Buri province = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชลบุรีในการพัฒนาชุมชน / Wandee Rakchat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,018Factors affecting the recidivism of female granted royal pardon offenders = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ / Ungsana Chaisiri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,019Factors affecting the state of maternal child-rearing practices toward enhancing self-esteem of school children = ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอบรมเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับนับถือตนเองในเด็กวัยเรียน / Wichakorn Langkafha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,020Factors affecting the team innovation of research and development projects in Thailand = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมของทีมวิจัยและพัฒนาประเทศไทย / Porntida Visaetsilapanonta
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,021Factors affecting to drug use (Amphetamine) of female juveniles in Central Observation and Protection Center = ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายยาเสพติด (ยาบ้า) ของเด็กและเยาวชนหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง กรุงเทพมหานคร / Police Lieutenant Colonel Panya Pinsook
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,022Factors affecting to female juvenile's against property (larceny theft) in Bangkok observation and protection center and surrounding area = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์กรณีลักทรัพย์ของเด็กและเยาวชนหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Pol.Capt. Wansit Bamrungrasd
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,023Factors affecting to violated traffic act of the driver : a case study of the noncommissioned police officers in Metropolitan Police Division 7,8 and 9 Metropolitant Police = ปัจจัยที่มีผลต่อการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรของผู้ขับขี่รถยนต์ : ศึกษาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรชั้นประทวนในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 7,8 และ 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Pol.Capt. Nithi Chanprasitphol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,024Factors affecting traffic performance of police traffic in the metropolitan police subdivision 9 = ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol.Capt.Sorasak Thongmee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,025Factors affecting white-collar crime within the stock exchange of Thailand = ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมคอปกขาวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / Kamol Supreyasunthorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,026Factors analysis of self-control, social bond and differential association affecting drug addicts : a case study of rehabilitation residents of Thanyarak Institute = การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อศึกษาปัจจัยด้านการควบคุมตนเอง, ความผูกพันทางสังคมและการคบหาสมาคมที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการติดยาเสพติด : กรณีศึกษาผู้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูสถาบันธัญญารักษ์ / Sirilak Wiset
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,027Factors effecting job satisfaction of the noncommissioned police officers in Metropolitan Police Division 3 = ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 3 / Pol.Capt. Grittinart Tulyalak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,028Factors in performance of the patrol police officers in Amphur Maung provincial police station in Nakhonpathom province = ปัจจัยทีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชั้นประทวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม / Chanchai natsonamai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,029Factors inducing post-obstructive diuresis / by Siriphum Sorrasuchart
Summary  pdf

1,030Factors influencing employees' self-development in Nanyang Textile group = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองของบุคคลระดับปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ / Korakot Mekchaidee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,031Factors influencing narcotic drug smuggling by male foreign prisoners : a case study of Klong Prem central prison Bangkok Thailand = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษของผู้ต้องขังชายชาวต่างชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร / Suchet Deemangmee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,032Factors influencing of police job under project discussions on problems of narcotic drugs in workplace = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามโครงการ เสวนาปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ / Pol.Lt. Rungsakul Bunkhapue
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,033Factors influencing quality of gas-assisted injection-moulded polypropylene parts = ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานโพลีโพรพิลีนที่ขึ้นรูปโดยกระบวนการฉีดพลาสติกโดยการใช้แก๊สช่วย / Yuttana Kositsagul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,034Factors influencing the decision making of public servants regarding the early retirement program : a case study of the Office of the Permanent Secretary for Public Health = การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / Supanida Tootongkam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,035Factors influencing the potential decisions of government officials to become state employees under an autonomous university : a case study of Mahidol University = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยมหิดล / Saisuda Boonwiset
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,036Factors of power-control theory and self-control theory related to offenses against persons by juvenile delinquents in Bangkok metropolitan and periphery = ปัจจัยด้าน power-control และปัจจัยด้านการควบคุมตนเองที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดในคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Supitcha Yannawornsitdech
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,037Factors of self-control, social bond and differential association affecting to the assault cases : a case study of delinquent juveniles in the observation and protection centers and training school, Bangkok metropolis and premises = ปัจจัยด้านการควบคุมตนเอง, ความผูกพันทางสังคมและการคบหาสมาคมที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในคดีทำร้ายร่างกาย : กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Ratchatawan Maliwan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,038Factors of the social background affecting the investigation and arrest of methamphetaminists : a case study of the investigation officers in the metropolitan police devision 9 = ปัจจัยด้านภูมิหลังทางสังคมที่มีผลต่อการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Police Captain Trairat Pengnoo
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,039Factors related the parental readiness of the married couple having the first child receiving service at Nakorn Pathom Hospital = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเป็นบิดามารดาของคู่สมรสที่มีบุตรคนแรกที่มารับบริการโรงพยาบาลนครปฐม / Pranee Katanyutita
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,040Factors related to amphetamine offences : a case study of prisoners in the Central Corrections Institution for Female Drug offenders = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทำผิดด้านเสพจำหน่าย เสพ และจำหน่ายยาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง / Yupa Boonkern
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,041Factors related to antenatal care services and health status of mothers and infants : a case study maternal and child hospital, health promotion center region 4 Ratchaburi = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์และภาวะสุขภาพของมารดาและทารกแรกเกิด : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแม่และเด็ก / Kessanee Koktatong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,042Factors related to development of the executives judges in the judiciary court = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาผู้บริหารศาลในศาลยุติธรรม / Pittawat Ritraksa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,043Factors related to dietary supplement consumption among middle-aged people in Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของวัยกลางคนในกรุงเทพมหานคร / Supawan Wongteerasuppaya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,044Factors related to exercise behavior of youth in the Youth Centers of Bangkok Metropolitan Administration = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของเยาวชนในศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร / Nusara Paphangkorakit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,045Factors related to investigation and arrest of narcotics criminals by the police officers of investigation section of the metropolitan police subdivision 9 = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาบ้าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol. Capt.Sunthorn Malavate
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,046Factors related to job security among the community hospitals' officials in Lopburi province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกมั่นคงในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลพบุรี / Adtaporn Tantiwut
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,047Factors related to job security and the working efficiency of commercial bank staff = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้สึกมั่นคงในการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ / Prasan Jansila
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,048Factors related to needs of police officers transfer in the Police Cadet Academy = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการเปลี่ยนงานของข้าราชการตำรวจในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ / Police Lieutenant Supaporn Hengtee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,049Factors related to patterns of life after having joined the early retirement programme : a study of teachers in the Central Region of the Office of the National Primary Education Commission = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแบบแผนการดำเนินชีวิตหลังการเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขตภาคกลาง / Prayod Chamkham
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,050Factors related to property offence of juveniles in Bangkok metropolitan and periphery = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Chankanit Kritya Suriyamanee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,051Factors related to role of TAO executive committee in developing local occupation : case study in Nakhonsawan = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อบทบาทในการพัฒนาอาชีพของกรรมการบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ / Sangthain Inpayung
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,052Factors related to situation awareness and crisis management in a viation = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตระหนักรู้สถานการณ์ และการจัดการภาวะวิกฤติทางการบิน / Panida Chuenchom
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,053Factors related to solid waste sorting behavior among housewives in Bang Sue District Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้านในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร / Rungnapha Makmattayan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,054Factors related to stress management of the traffic police of the metropolitan police subdivision 8 = ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความเครียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 / Pol. Lt. Techin Kanchanaclod
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,055Factors related to the consumption need level of dietary supplement products of the secondary school's teacher in the Department of General Ducation in Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร / Nitima Tangtrongchit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,056Factors related to the decision making of the agriculturists' households in the agricultural employment of Cambodian migrant labor force in Trat = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจของครัวเรือนเกษตรกรในการจ้างงานภาคเกษตรกรรมจากแรงงานย้ายถิ่นชาวกัมพูชาศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดตราด / Niyom Suttiporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,057Factors related to the family relationship of the women administrative leaders in government service in the Bangkok Mftropolitan area = ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้บริหารสตรีในหน่วยงานภาครัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร / Cheevinphan Dhitayarak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,058Factors related to the labor skill of insurance sales personel = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะแรงงานด้านการขายประกันชีวิต / Nichareethorn Suwannarong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,059Factors related to the organization commitment of automobile company employees = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทรถยนต์ / Pimchanok Phengnaren
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,060Factors related to the parental perceptions of child behavior patterns at kindergarten level II in schools under the office of primary education of Bangkok metropolitan = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของบิดามารดาต่อแบบแผนพฤติกรรมเด็ก ในระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร / Nithivadee Noochaiya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,061Factors related to the perception of organizational climate of police officers in the Police Cadet Academy = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้บรรยากาศองค์การของข้าราชการตำรวจในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ / Police Captain Amphan Chumpho
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,062Factors related to the perceptions about job security of technician in the large cement factories ; Saraburi province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับความมั่นคงในอาชีพของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กรณีศึกษาโรงงานปูนซีเมนต์ในจังหวัดสระบุรี / Hathaikarn Kasorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,063Factors related to the quality of life of 12 to 18-month-old babies of HIV-Infected mothers = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของเด็กอายุ 12-18 เดือนที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี / Wipada Sanyanusin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,064Factors related to the roles of sub-district sport committees toward the local sport development in Nakornpathom Province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์กีฬาตำบลต่อการพัฒนากีฬาท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม / Marut Sawaengsuk
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,065Factors related to values of sexual risk behavior control among Thai secondary school students adolescents in Samutprakan = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับค่านิยมการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนวัยรุ่นในจังหวัดสมุทรปราการ / Sumalee Srilumputong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,066Factors related to vision of the head of health centers in Public Health Region 4 = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ต่อสถานีอนามัยของหัวหน้าสถานีอนามัยในเขตสาธารณสุข 4 / Yothsanai Kruangtip
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,067Factors related with emotional quotient of chiefs of police stations in Metropolitan Police Bureau = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อเชาวน์อารมณ์ของหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol.Capt.Parkpoom Rawirot
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,068Factors relating people expectation over the role behaviors of police immigration bureau : case study in Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานคร / Pol. Capt. Nuengphathai Thiwakornkitkul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,069Factors relating the administration of the police patrol officers : a case study of the police station in the Metropolitan Police Bureau 6 = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารงานสายตรวจศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 / Pongsak Kittipibul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,070Factors relating to coping patterns of caregivers of metastasis cancer patients = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม / Somjai Navacheun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,071Factors relating to self-defenst from crimes in residence : a case study in Phuttamonton district, Nakhonpathom province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมในที่พักอาศัย : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม / Sukanya Subsongsang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,072Factors relating to the morale of noncommissioned officers in the Police Cadet Academy = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ / Pol.Capt. Apichat Hongpiboon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,073Factors relating to the success of ISO 9000 implementation at Nursing Colleges of Pra-Borommarajanock Institute, Ministry of Public Health = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสัมฤทธิผลของระบบคุณภาพ ISO 9000 ของคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข / Bampen Phongphetdit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,074Factors that encourage young female to practice unsafe sex, Bangladesh / Nasrin Akter
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,075Factors that influence pregnant women's decision to have a caesarean section and its health consequence in Daknong province in Vietnam / H Vinh Nie
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,076Factors that related to staff morale in the Office of the President of Mahidol University = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / Piyachon Photharom
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,077Factors which affected illegal sale of amphetamines of female offenders in the Central Women's Correctional Institution = ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายยาเสพติด (ยาบ้า) ของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร / Pol.Lt.Col.Wuttipong Petchkumneard
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,078Faculty members' opinions on the readiness of the Nursing College, Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health in training management = ความพร้อมของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขในการจัดฝึกอบรมตามความคิดเห็นของอาจารย์ / Chuleekorn Montana
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,079Fair cash scheme based on okamoto's divisible electronic cash = การปรับปรุงแบบจำลองเงินอิเล็คโทรนิคของโอกาโมโต้เพื่อให้มีความสบดุลย์ระหว่างความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของระบบ / Phitha Tanpairoj
Abstract  pdf

1,080Family and exercise behavior of health care personnel = ครอบครัวกับการออกกำลังกายของบุคลากรทางด้านสุขภาพ / Chongruk Rodkasem
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,081Family care activities in providing care for kidney transplanted patients = กิจกรรมการดูแลของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต / Supattraporn Doungkumchan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,082Family factors affecting drug use (amphetamine) of male juveniles in the central observation and protection center = ปัจจัยทางด้านครอบครัวที่มีผลต่อการกระทำความผิดในคดียาเสพติด (ยาบ้า) ของเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง / Pol.Lt.Col.Jakgree Suntharow
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,083Family factors affecting on student achievement in Sri Lanka : a case study of wilgamuwa educational zone / T.M.P.S.K. Tennakoon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,084Family planning policy analysis in Thailand = วิเคราะห์นโยบายวางแผนครอบครัวของประเทศไทย / Sasamon Srisuthisak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,085Family support in self-care of myocardial infarction patient's after dilate coronary artery = การสนับสนุนในครอบครัวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายภายหลังได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ / Siriporn Samsee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,086Farmers' behavior on soil and water conservation in Nakhon Pathom provincial land reform areas = พฤติกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม / Nantana Apiwattanakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,087Fatigability of arms and legs of boxing and Thai boxing training = ความเมื่อยล้าของแขนและขาของนักมวยที่ฝึกมวยสากลและมวยไทย / Sopa Vititamonvet
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,088Fear of crime among people in Klong Toey Slum = ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนแออัดคลองเตย / Pol.Lt.Col.Kraiwin Wattanasin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,089Fear of crime and expectation of foreign tourists toward tourist police = ความหวาดกลัวอาชญากรรมและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อตำรวจท่องเที่ยว / Pol.Lt.Col.Ekapong Amornmuneepong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,090Feasibility studies to establish the criminology institute in Thailand = การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการก่อตั้งสถาบันอาชญาวิทยาในประเทศไทย / Pol.Capt. Pattanachai Pamornphibul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,091Feasible models for collaboration among government and non-government organizations in implementation of compulsory system on drug treatment and rehabilitation in Thailand = แบบจำลองที่มีความเป็นไปได้ในความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานของระบบบังคับบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย / Apasiri Suwannanon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,092Federated Role-Based Access Control models (FRBAC) = แบบจำลองการควบคุมการเข้าใช้งานโดยใช้บทบาทแบบเฟเดอรัล / Anan Shotiprawit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,093Feminine body, risk, and breast self-examination = ร่างกายที่เป็นหญิง ความเสี่ยงกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง / Patchanee Jinchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,094Filariasis elimination programme : an investigation of factors associated with drug distribution and compliance = โครงการกำจัดโรคเท้าช้าง : การสืบค้นเพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับยาและความร่วมมือรับประทานยา / Capt. Nida Laothong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,095Finding subjective interestingness patterns by using meta-rules guided mining based on ontology = การค้นหารูปแบบที่มีความน่าสนใจตามอัตวิสัยด้วยเทคนิคเมต้า-รูล ไกด์ไมนิ่งบนพื้นฐานออนโทโลยี / Preecha Tangworakitthaworn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,096Fisherman's awareness regarding anchovy conservation : a case study of Langsuan district Chumphon province = ความตระหนักของชาวประมงท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลากะตัก กรณีศึกษา : อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร / Onsiri Sukyingyod
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,097Flexibility, stability and muscular performance in pain-free and symptomatic shoulder in swimmers = ความยืดหยุ่นของข้อไหล่ ความมั่นคงของข้อไหล่และสมรรถภาพของกล้ามเนื้อข้อไหล่ในนักว่ายน้ำที่มีและไม่มีอาการปวดข้อไหล่ / Raveewan Kulimakin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,098Flow induced morphology of polyolefin blends = โครงสร้างสัณฐานของพอลิออเลฟินส์ผสมที่เกิดจากการไหล / Patcharapol Supatham
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,099Flow injection system for urinary iodine determination = ระบบโฟลอินเจคชั่นสำหรับการวิเคราะห์ไอโอดีนในน้ำปัสสาวะ / Saowapha Muangkaew
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,100Fluidity of Thai queer sexualities and their experiences of accessing sexual health care / Prempreeda Pramoj Na Ayutthaya
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,101Fluorescence changes on activation and inhibition of human seminal plasma acidic protease / by Piyawan Surinrut
Abstract  pdf

1,102Fluoride-catalyzed gem-difluorophenyl-sulfanyl-methylation of carbonyl compounds using alpha, alpha-difluoro-alpha-phenylsulfanyl-alpha-trimethylsilylme-thane = ปฏิกิริยาการเติมหมู่ เจ็ม-ไดฟลูออโรฟีนิลซัลฟานิลเมททิลเลทชั่นแก่สารประกอบคาร์บอนิล โดยใช้แอลฟา, แอลฟา-ไดฟลูออโร-แอลฟา-ฟีนิลซัลฟานิล-แอลฟา-ไตรเมททิลไซลิลมีเทนและใช้ฟลูออไรด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา / Kanhokthron Boonkitpattarakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,103Food consumption behavior of diabetic patients in the family context = ครอบครัวกับการบริโภคอาหารในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยเบาหวาน / Nalin Mingkonsi
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,104Food overlap and fruit selection among four sympatric hornbill species during different phases of their annual cycle = การซ้อนทับกันของอาหารและการเลือกกินผลไม้ของนกเงือกสี่ชนิดที่อาศัยในพื้นที่เดียวกันของช่วงชีวิตต่าง ๆ ในรอบปี / Chuti-on Savini
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,105Foreign administrators' attitudes towards thai industrial engineers = เจตคติของผู้บริหารชาวต่างชาติที่มีต่อวิศวกรไทยในภาคอุตสาหกรรม / Anantaporn Na Charoen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,106Forensic detection and discrimination of cannabis types = การตรวจหาและแยกประเภทของกัญชาในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ / Somsaruay Watanasiri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,107Forensic examination of ink on different surfaces by ATR-FTIR microscopy = การตรวจสอบหมึกปากกาลูกลื่นบนพื้นผิวต่างๆในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธี เอทีอาร์-เอฟทีไออาร์ สเปกโทรสโกปี / Pol. Capt.Korn-Usa Techabowornkiat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,108Forensic science applying in the criminal justice process = การนำวิทยาการตำรวจมาใช้ในการดำเนินคดีอาญา / Pol.Lt.Col.Napop Nganearm
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,109Formulating strategies for improving the educational management of Nursing Colleges under the jurisdiction of the Ministry of Public Health : benchmarking approach = การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงการจัดการการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้กระบวนการ Benchmarking / Konkanok Lattanand
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,110Formulation of environmental education training curriculum on tourist natural resources conservation for Ao Phang-Nga national park voluntary rangers = การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสำหรับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา / Suttipat Kongpetch
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,111Frame rate up conversion by block based affine transform = การแปลงเพิ่มเฟรมเรตด้วยการแปลงแบบบล็อกแอฟไฟน์ / Saranta Ponla
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,112From macro-bore to micro-bore : method development in flow based analysis = จากท่อขนาดแมคโครสู่ท่อไมโคร : การพัฒนาเทคนิคทางการวิเคราะห์ในระบบที่มีการไหล / Maliwan Amatatongchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,113Fruit production and seed dispersal of Choerospondias axillaris (Anacardiaceae) in Khao Yai National Park, Thailand = การศึกษาผลผลิตและการกระจายเมล็ดของต้น Choerospondias axillaris (Anacardiaceae) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / Pranom Kunsakorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,114Full-band Monte Carlo simulation of electron transport in silicon germanium compound = การจำลองมอนติคาร์โลเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ในสารประกอบซิลิกอนเจอร์มาเนียมโดยพิจารณาทุกค่าของแถบพลังงาน / Surachai Pengmanayol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,115Function and application of rotenoid [beta]-glucoside and its [beta]-glucosidase enzyme from Thai rosewood = การศึกษาบทบาทหน้าที่ และการประยุกต์ใช้ของสารโรตีนอยด์ เบต้า-กลูโคไซด์จากไม้พะยูง/ Kriengsak Lirdprapamongkol
Abstract  pdf

1,116Functional analysis of a Penicillium Marneffei gene involved in the fungal development = การศึกษาบทบาทของยีนต่อการเจริญของเชื้อราเพ็นนิซิเลี่ยมมาร์เนฟฟิไอ / Supinya Pongsunk
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,117Functional assessment of organic cation transporter 1 (rbOCT1) and organic cation transporter 2 (rbOCT2) in S2 segment of rabbit renal proximal tubule = การทดสอบหาระดับการทำงานของตัวขนส่งสารอินทรีย์ประจุบวก rbOCT1 และ rbOCT2 ในท่อไตเล็กส่วนต้น (S2) ของกระต่าย / Santi Kaewmokul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,118Functional characterization of dihydrofolate reductase-thymidylate synthase of plasmodium ovale and plasmodium malariae and automated synthesis of the Nod factor oligosaccharide = การศึกษาการแสดงออกของการทำงานของโปรตีน ไดไฮโดรโฟเลท รีดักเทส-ไทมิไดเลสซินเทสของเชื้อพลาสโมเดียมโอวาเล่ และเชื้อพลาสโมเดียมมาลาเรอิ / Srisuda Tirakarn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,119Functional characterization of penaeus monodon 5-HT receptor = การศึกษาบทบาทหน้าที่ของตัวตอบรับซีโรโตนินในกุ้งกุลาดำ / Soontaree Petchdee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,120Functional characterization of sodium-carboxylate cotransporters in human hepatoma cell lines = การทดสอบลักษณะการทำงานของตัวขนส่งสารโซเดียม-คาร์บอกซีเลตแบบร่วมในเซลล์เพาะเลี้ยงเฮบปาโตมาของมนุษย์ / Piyarat Srisawang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,121Functional characterization of truncated BinB fragments from bacillus sphaericus = การศึกษาหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุง BinB ของแบคทีเรีย Bacillus sphaericus / Chontida Tangsongcharoen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,122Functional studty of amino acids at N-and C-termini of Cyt2Aa2 toxin = การศึกษาบทบาทและหน้าที่ของกรดอะมิโนบนปลายด้านหมุ่อะมิโนและด้านหมู่คาร์บอกซีของโปรตีน Cyt2Aa2 / Siriya Thammachat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,123Functional study of starch biosynthesis related gene using cassava genetic transformation system = การศึกษาหน้าที่ของยีนในกระบวนการสังเคราะห์แป้งของมันสำปะหลังโดยวิธีการถ่ายยีน / Laddawan Saelim
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,124Functionalization of rubber latex VIA photocatalytic reaction using TiO2 as a catalyst = การเพิ่มหมู่ฟัวก์ชันของน้ำยางโดยปฏิกิริยาการฉายแสงร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนียมไดออกไซด์ / Sumethanee Teangtae
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,125Further studies on the effect of vitamin E on DNA synthesis in human bone marrow / Kannikar Sirisinha.
Abstract  pdf

1,126Gametogenic processes in pearl oyster, pteria penguin (roding, 1798) (bivalvia, mollusca) = กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในหอยมุกกัลปังหา, pteria penguin (roding, 1798) (bivalvia, mollusca) / Usanee Arjarasirikoon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,127Gas chromatographic methods for analyses of nitrofuran in animal tissue and fatty acid methyl esters in biodiesel = วิธีแก๊สโครมาโทกราฟสำหรับการวิเคราะห์ไนโตรฟิวแรนในเนื้อเยื่อสัตว์และแฟตตี้แอซิดเมทิลเอสเธอร์ในไบโอดีเซล / Warawut Tipapongpattana
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,128Gelatinization and retrogradation of rice starch-xanthan mixtures : effects of molecular weight of xanthan and different salts = เจลาติไนเซชั่นและเรโทรเกรเดชั่นของจองผสมแป้งข้าวจ้าวและแซนแทนกัม : ผลของขนาดโมเลกุลของแซนแทนและเกลือชนิดต่าง ๆ / Yuvaret Viturawong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,129Gender analysis on sociocultural and behavioral consequences of Leprosy in Myanmar / Kyi Kyi Sein
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,130Gender and sexuality, and their implications on sexual reproductive health including HIV/AIDS : a case study of young female factory workers in Vientiane, Laos / Viengthong Manivone
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,131Gender differences in the experession level and function of OCT2 in mouse proximal tubule = ความแตกต่างของเพศที่มีต่อหน้าที่ของโปรตีนขนส่งสารประจุบวกในท่อไตส่วนต้นของหนูถีบจักร / Paranee Meetam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,132Gender differences of sexual meanings among Thai adolescents : a case study of Hotline Center Foundation's clients = ความแตกต่างของเพศในการให้ความหมายเรื่องเพศของวัยรุ่นไทย : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการมูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ / Narin Karinchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,133Gender relations and low birth weight infants = บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายในครอบครัวของมารดาที่คลอดทารกน้ำหนักน้อย / Major. Wimonpun Kamonpetch
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,134Gender role in diabetic retinopathy blindness prevention = บทบาทหญิงชายกับการป้องกันการตาบอดจากจอประสาทตาเสื่อมอันเนื่องมาจากเบาหวาน / Prapapan Sadara
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,135Gender, culture and infertility in Cambodian society / Sok Sophanna
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,136Generation of oxiranyl remote" anion from alpha beta-Epoxy imide = การศึกษาเคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์ของการเกิดอิออนลบระยะไกลของสารในกลุ่มอัลฟ้า-เบต้า อีพอกซี่อิไมด์ / Panumart Thongyoo"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,137Generation of Porphyromonas gingivalis-specific t cells by dendritic cells from periodontitis patients = การผลิตที่เซลล์ไลน์ที่จำเพาะต่อพอฟีโรโมแนส จินจิวาลิสโดยเซลล์เดนดริทริกในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ / Nuntana Aroonrerk
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,138Generic method for propagation of shrimp viruses in SF-9 insert cells = วิธีพื้นฐานสำหรับการเพิ่มจำนวนของไวรัสกุ้งในเซลล์แมลง Sf-9 / Anuwat Sriton
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,139Genetic diversity of Thai banana (Musa) Cultivars using AFLPs = ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กล้วยไทยด้วยเทคนิค AFLPs / Sirapope Wongniam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,140Genetic engineering of d-phenylglycine aminotransferase to facilitate immobilization and maximize catalytic performance = การดัดแปลงโครงสร้างโมเลกุลของเอนไซม์ดี-ฟินิลกลัยซีน อะมิโนทรานสเฟอเรสโดยใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรึงและสมรรถนะในการเร่งปฏิกิริยา / Theerasak Rojanarata
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,141Genetic engineering of sweet potato purple acid phosphatases for metal sensing = พันธุวิศวกรรมเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของโลหะที่มีต่อความสามารถในการทำปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ / Teerawit Waratrujiwong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,142Genetic polymorphisms of UDP-glucuronosyltransferase in metabolism of acetaminophen in B-thalassemia/hemoglobin E patients = ความหลากหลายทางพันธุ์กรรมของเอนไซม์ UDP-Glucuronosyltransferase ในการเปลี่ยนแปลงยาอะเซตามิโนเฟน ในคนไข้เบต้าธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี / Jeeranut Tankanitlert
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,143Genome-wide search for disease modifier genes in [beta]-Thalassemia = การศึกษาหาตัวแปรในจีโนมที่ทำให้ผู้ป่วยธาลัสซีเมียมีความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน / Orapan Sripichai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,144Genotyping study of UGT1A9 in Thai population = การศึกษาจีโนไทป์ของยีน UGT1A9 ในประชากรไทย / Porntipa Korprasertthaworn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,145Gift exchange and SI" in pharmaceutical representative and physician relationships = การแลกเปลี่ยนและความ "ซี้" ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนยาและแพทย์ / Viboon Wattananamkul"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,146Girl prostitutes' life : case study on the girls after care of the Center for the Protection of Children's Life = สาเหตุและวิถีชีวิตของโสเภณีเด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กหญิงภายใต้การดูแลของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก / Pol.Lt Suraphong Plengkham
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,147Glucose metabolism in Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki = การย่อยสลายของ Glucose โดย Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki / Angkana Saovapakhiran
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,148Glycation of industrial [alpha]-amylase and glucoamylase under high reducing sugar conditions = การเกิดไกลเคชันของเอนไซม์อัลฟา-อะมัยเลสและกลูโคอะมัยเลสที่ใช้ในอุตสาหกรรมภายใต้ภาวะน้ำตาลรีดิวซ์สูง / Pornpong Sutthirak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,149Good governance and efficiency of municipal administration = ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล / Parin Pengsuwan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,150Gossypol from Pho-Talay (Thespesia populnea) : preparation and physiochemical nature / by Piyawan Yanapirut
Summary  pdf

1,151Graphic-based participatory methodolgy for community development = กระบวนการพัฒนาชุมชนด้วยความร่วมมือของสมาชิกชุมชนโดยใช้การวาดภาพช่วย / Kitjakaan Chuaychuwong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,152Gravitational field-flow fractionation for the studies of marl particles = ฟิลด์โฟลแฟรกขันเนชันแบบแรงโน้มถ่วงสำหรับศึกษาอนุภาคดินสอพอง / Wannee Srinuttrakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,153Green fabrication of nanoparticles on Clear Vermicelli = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนบนวุ้นเส้นโดยวิธีไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม / Channarong Poolperm
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,154Growth of Bacillus thuringiensis on brewer's and baker's yeast extracts : a physiological study = การศึกษาด้านสรีระวิทยาในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis ในสารสกัดจากยีสต์ผลิตเบียร์และยีสต์ขนมปัง / Sujinan Saksinchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,155Growth, sporulation, crystal formation and toxicity of Bacillus thuringiensis subspecies Kurstaki HD-73 grown on various complex nutrient sources = การเจริญเติบโตการสร้างสปอร์การสร้างผลึกโปรตีนและความเป็นพิษของเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis subspecies Kurstaki HD-73 ที่เจริญในหลายแหล่งของอาหารเชิงซ้อน / Sanom Nonklang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,156GrSPLITT size based fractionation of mekong river particulates and their elemental characterization by XRF and ICP-OES = การคัดขนาดอนุภาคในแม่น้ำโขงด้วยเทคนิค GrSPLITT และการวิเคราะห์ธาติด้วยเทคนิค XRF และ ICP-OES / Orapun Thawornsinsurakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,157Guidelines for the promotion of tourist guide consciousness regarding conservation of the inner Rattanakosin cultural environment = แนวทางการส่งเสริมจิตสำนึกแก่มัคคุเทศก์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน / Siriporn Panpanich
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,158Guidelines to develop the model Mahidol University's Sports Center = แนวทางการกำหนดรูปแบบศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล / Ornnapa Tasnaina
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,159Habitat use and the population trend of kitti's hog-nosed bats (craseonycteris thonglongyai) in disturbed habitats in Western Thailand = แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรและการเลือกใช้พื้นที่ในการหากินของค้างคาวกิตติ (Craseonycteris thonglongyai) ทางตะวันตกของประเทศไทย / Medhi Yokubol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,160Halophilic chitinase : cloning of its gene and characterization = ไคติเนสทนเกลือ : การขยายยีนและการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ / Ratchaneewan Aunpad
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,161Hamstring to quadriceps strength ratio in Mahidol University soccer players = การศึกษาสัดส่วนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแฮมสตริงต่อกล้ามเนื้อควอดไดรเซพในนักกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยมหิดล / Sompong Yeefun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,162Happiness and causal attribution among depressive patients = ความสุขและการอ้างเหตุแห่งความสุขของผู้ป่วยซึมเศร้า / Maj. Panomporn Phoomchan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,163Happy life of the elderly in a village of Khon Kaen province : a case study of Ban Kai Na of Muang district = ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาบ้านไก่นา อำเภอเมือง / Pirasak Sriruecha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,164Healing from social suffering : women's experience in a drug abuse afflicted, Jingpo community in Yunnan, China / Zhixiang Zu
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,165Health behavior on risk reduction and health outcome among pregnant women over 35 years old : an analysis of linear structural relationship model = พฤติกรรมสุขภาพที่ลดภาวะเสี่ยงและผลลัพธ์ทางสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์อายุมากกว่า 35 ปี : การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น / Sommai Kochanam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,166Health effects of traffic air pollution in Bangkok = ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการจราจรในกรุงเทพมหานคร / Ormrat Kampeerawipakorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,167Health personnel's behavior on electrical energy conservation for general hospitals in Ratchaburi province, Thailand = พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรี / Wanlee Theeranantachai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,168Health risk behaviors of personnel and local residents involved in solid waste disposal site of Nonthaburi province = พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสถานที่กำจัดมูลฝอยนนทบุรี / Pol.Capt.Worapan Pisutthanon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,169Health service utilization behaviors of the registered patients under universal coverage for health insurance project = พฤติกรรมการใช้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / Renu Kamchoom
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,170Health service utilization of women with reproductive tract infections in rural China / Guo Sufang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,171Health teaching competency bases for nurses = ความสามารถพื้นฐานในด้านการให้ความรู้ทางสุขภาพสำหรับพยาบาล / Jarunan Srijandee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,172Help seeking behavior of infertile women in the context of gender relation = แบบแผนการแสวงหาการรักษาของหญิงมีบุตรยากในบริบทความสัมพันธ์หญิงชาย / Sineenard Phatdiphan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,173Hemin-polypyrrole film modified carbon paste electrode for phosphate determintion in natural water = การปรับปรุงขั้วไฟฟ้าคาร์บอนเพสโดยเฮมีนและโพลีไพโรลฟิล์มสำหรับตรวจวัดฟอสเฟตในแหล่งน้ำธรรมชาติ / Chatchai Ponchio
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,174Hepatocardinogenesis of 3'-methyl-4-dimethylaminoazobenzene on rat liver following centrolobular and periportal injuries / Darunee Jintakanon
Abstract  pdf

1,175Hierarchical Join Index in ROLAP = ดัชนีลำดับชั้นเพื่อการเชื่อมโยงสำหรับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์ที่ใช้ระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ / Chaleaw Puapanniwat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,176High school student's sexuality in Bangkok = เพศภาวะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร / Ranu Khongraksa
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,177Higher dimensional formulation of singular perturbation analysis pivoting about the fast rate equation : application to a model of HIV proliferation = ทฤษฎีมิติสูงของการวิเคราะห์เชิงซิงกูลาร์เพอร์เทอร์เบชันนรอบสมการอัตราเร็ว : การประยุกต์ใช้กับแบบจำลองของการแพร่เชื้อ HIV / Rujira Ouncharoen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,178Histological characteristics of the digestive system in haliotis asinina linnaeus = การศึกษาลักษณะของเซลล์ของระบบย่อยอาหารในหอยเป๋าฮื้อพันธุ์พื้นเมือง / Pornrut Rabintossaporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,179Histological studies upon certain organs of the genito-urinary system of the Lylei's flying fox / by Puntawee Chuekao
Abstract  pdf

1,180Histology of testis and brood pouch of brooding and non-brooding male seahorses, Hippocampus kuda = จุลกายวิภาคของอัณฑะและถุงเพาะฟักเอมบริโอในม้าน้ำเพศผู้ระยะเพาะฟักและไม่เพาะฟักเอมบริโอ, Hippocampus kuda / Parichart Laksanawimol
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,181Histopathological and biochemical effects of roundup, a glyphosate herbicide, to nile tilapia, Oreochromis niloticus = การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพและชีวเคมีของปลานิลต่อราวด์อัพสารกำจัดวัชพืชชนิดไกลโฟเซต / Wannee Jiraungkoorskul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,182Histopathology and apoptosis in tissues of black tiger shrimp penaeus monodon following white spot syndrome virus infection = การศึกษาพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อและการทำลายตัวเองของเซลล์ในกุ้งกุลาดำที่ติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว / Kanokpan Wongprasert
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,183HIV men who have sex with men and unsafe sex practices in Phnom Pehn, Cambodia / Meas Kimsan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,184HIV transmission from husbands to wives in the context of gender and class relations, an urban slum area, Phnom Penh, Cambodia / Chea Thy
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,185HIV vulnerability among married women : a case study of migrant workers in slum areas of Phnom Penh, Cambodia / Kong Sopheap
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,186HIV/AIDS preventive behavior (condom use) and its determinants among female commercial sex workers in Beijing, China / Chang Chun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,187HIV/AIDS preventive behavior : factors underlying condom use among Myanmar migrant workers in Thailand / Ni Ni Khaing
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,188HIV/AIDS transmission risky behaviors of migrants in Dhaka city : analysis of sexual behaviors / Seerat Nasir
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,189HIV-1 variation and HLA class I diversity : impact on vaccine design = ความหลากหลายของเชื้อ HIV-1 และ HLA class I : ผลกระทบต่อการออกแบบวัคซีน / Unchalee Visawapoka
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,190Home electric energy saving model through environmental education process = รูปแบบการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านโดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา / Taradol Tepareenun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,191Home health care quality indicator development in chronic disease for health team by participatory action research = การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านสำหรับทีมสุขภาพโดยวิธีวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม / Orawan Katekaew
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,192Homogeneous nano-droplet growth on a two-dimensional surface = การก่อตัวของละอองอนุภาคแบบจำลองเอกพันธุ์บนระนาบสองมิติ / Banpot Kongtrong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,193Homosexuality in contemporary chinese society : implications for HIV/AIDS prevention / Li Haochu
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,194Hormonal baseline data of M. fascicularis in Thailand / by Siripim Sukarasorn
Abstract  pdf

1,195Hotel executive visions and staff participation on environmental management : a case study of Green Leaf Foundation members = วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรมกรณีศึกษาโรงแรมที่เป็นสมาชิกของมูลนิธิใบไม้เขียว / Wirinee Wattana
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,196Household hazardous waste management behavior of people in Bangkok = พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยอันตรายในครัวเรือนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Thipjutha Amornakarawat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,197Housing Business System = ระบบธุรกิจที่อยู่อาศัย / Walaiporn Lekching
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,198How farmers protect themselves against pesticides : a case study of farmers in Lomsak district Phetchabun province = พฤติกรรมเกษตรกรในการป้องกันตนเองจากสารกำจัดศัตรูพืช : กรณีศึกษาอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ / Donlatip Perchpolcharoen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,199HPLC determination of mimosine in serum and urine as biomarker for toxicological risk of leucaena leucocephala = การวิเคราะห์หาระดับไมโมซินในเลือดและปัสสาวะเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเสี่ยงต่อการเป็นพิษของกระถิน / Weena Kumtrup
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,200HTML for Thai language = HTML สำหรับภาษาไทย / Theera Durongroengrit
Abstract  pdf

1,201Human Alpha-Globin termination mutants : Intra-Erythrocytic pathophysiology and DNA detection = โปรตีนแอลฟาโกลบินของมนุษย์ชนิดที่มีการผ่าเหล่าที่ตำแหน่งเทอร์มิเนชั่น : พยาธิสรีรวิทยาในเม็ดเลือดแดงและการตรวจพบในระดับดีเอ็นเอ / Chairat Turbpaiboon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,202Human face recognition system = ระบบรู้จำใบหน้ามนุษย์ / Chittrapol Inkuna
Abstract  pdf

1,203Human genetic susceptibility to clinical Malaria = ลักษณะทางพันธุกรรมในคนที่มีผลต่อความไวในการเกิดโรคมาลาเรีย / Bhee Witoonpanich
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,204Human monitoring of Aflatoxins exposure = การวิเคราะห์ติดตามการได้รับสารอฟลาทอกซินในคน / Urathida Pengpan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,205Human resource development and employment rate in the paper and packaging business of the Siam Cement Group = การพัฒนาบุคลากรกับการคงอยู่ของพนักงานในธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์เครือซิเมนต์ไทย / Apidsara Samaksamosorn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,206Human resource development in chemicals and chemical products related industries for the environmental management system ISO 14000 = การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอุตสาหกรรมสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 / Jutamas Makaluck
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,207Human resource development in motor vehicle and transportation equipment related industries for the environmental management system ISO 14000 = การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 / Kanchon Techanan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,208Human resource development of accredited hospitals = การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้มาซึ่งการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล / Thitiporn Poolsukh
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,209Human resource development of cement concretes and lime related industries for the environmental management system ISO 14000 = การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คอนกรีต และใยหินเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 / Sasithon Nudee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,210Human resource development of radio tv and communication equipment related industries for the environmental management system ISO 14000 = การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอุตสาหกรรมวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 / Chananchida Kwanjai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,211H-vat system : a vat information analysis tool on handheld devices for revenue department's decision makers = H-vat : เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภาษีมูลค่าเพิ่มบนคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับช่วยเหลือผู้มีอานาจตัดสินใจของกรมสรรพากร / Kwanrung Kerdpiloam
Abstract  pdf

1,212Hydrogenation of deproteinized natural rubber latex = ปฏิกิริยาการเติมก๊าซไฮโดรเจนของยางธรรมชาติที่ผ่านการกำจัดโปรตีน / Suwatchai Chiampreecha
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,213Hydrolysis of unreacted alkyl acrylate and methacrylate monomer from emulsion polymerization by lipases = การกำจัดอัลคิลอคริเลตและเมตทาคริเลตโมโนเมอร์จากกระบวนการอิมัลชันโพลีเมอร์ไรเซชันโดยเอนไซม์ไลเปส / Supaporn Phruksaryangkun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,214Hydroxynitrile lyase from cassava tubers = เอนไซม์ไฮดรอกซีไนไตรไลเอสจากหัวมันสำปะหลัง / Suwatchara Leelamaneepong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,215Hypoglycemic effect of Momordica charantia Linn.in rabbits / by Kampanat Praphapraditchote
Summary  pdf

1,216Identification and characterization of cftr inhibitors for cholera therapy = การค้นหาและการทดสอบคุณสมบัติสารยับยั้งซีเอฟทีอาร์เพื่อใช้ในการรักษาอหิวาตกโรค / Chatchai Muanprasat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,217Identification and characterization of rhamnolipid operon in Burkholderia pseudomallei = การศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติกลุ่มยีนการสร้าง rhamnolipid ในเชื้อ Burkholderia pseudomallei / Peerasak Nichayapun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,218Identification and characterization of the prx gene involved in oxidative stress in Xanthomonas campestris pv. campestris = การศึกษาการแสดงออกของยีน prx ที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อ oxidative stress ในเชื้อ Xanthomonas campestris pv. campestris / Nisa Patikarnmonthon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,219Identification and characterization of Xanthomonas Campestris pv. phaseoli fur homologue = การแยกและศึกษายีนคล้าย fur ในเชื้อ Xanthomonas Campestris PV. phaseoli / Ratiboot Sallabhan
Abstract  pdf

1,220Identification and functional analysis of quorum sensing-like genes in Burkholderia Thailandensis = การพิสูจน์และวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของยีน Quorum Sensing ในเชื้อ Burkholderia Thailandensis / Samerkhae Soyluang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,221Identification and localization of hormone producing cells in pars distalis of Rana blythii = การจำแนกและหาตำแหน่งของเซลล์ที่ผลิตฮอร์โมนในต่อมใต้สมองส่วนหน้าของกบภูเขา / Supattra Suwanmanee
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,222Identification and purification of a bacteriocin secreted by lactic acid bacteria isolated from traditional thai fermented food = การจัดจำแนกและทำให้บริสุทธิ์แบคเทอริโอซินจากแบคทีเรียกลุ่มแลคติกแยกจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้านไทย / Kanjana Wittayacom
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,223Identification of flammable solvent residue on skin by GC/MS = การตรวจพิสูจน์คราบน้ำมันเชื้อเพลิงบนผิวหนังโดยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟี / Suwanna Lapsuwatchananon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,224Identification of gene expression under oxidative stress via Sigma S regulation in Burkholderia Pseudomallei = การสืบหายีนที่แสดงออกภายใต้ความเครียดของออกซิเดทีฟผ่านการควบคุมโดย Sigma S ใน Burkholderia Pseudomallei / Witawat Jangiam
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,225Identification of membrane transporter gene (s) in Burkholderia Pseudomallei = การตรวจค้นยีนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผ่านผนังเซลล์ในแบคทีเรีย Burkholderia Pseudomallei / Sasinee Bunyarataphan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,226Illness experience of HIV positive married women in Peri-Urban Yangon, Myanmar / Win Win Aye
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,227Illness experiences and coping with gynecological cancer among northeast Thai female patients = ประสบการณ์การเจ็บป่วยและพฤติกรรมการเผชิญปัญหาโรคมะเร็งทางนรีเวชในกลุ่มผู้ป่วยสตรีเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Amornrat Ratanasiri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,228Illness suffering experience, stigma and discrimination against people living with HIV/AIDS : a case study of plwas using voluntary counseling confidentiality and testing in Kirivong Referral Hospital, Takeo province, Cambodia / Nget Chiv
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,229Image enhancement for tax form images = การปรับปรุงคุณภาพของภาพแบบฟอร์มภาษี / Penthip Charoenrit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,230Image registration using edge based mutual information = การประทับจำภาพโดยใช้ปริมาณข่าวสารร่วมบริเวณขอบภาพ / Suwisa Kophon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,231Image retrieval using color-based affective features = การค้นคืนภาพโดยใช้ลักษณะสำคัญของสีที่สัมพันธ์กับความรู้สืกเชิงอารมณ์ / Jinnawat Kong-AM
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,232Immobilization of a thermostable alpha-amylase and a glucoamylase by covalent binding with dialdehyde cellulose = การตรึงเอนไซม์ thermostable alpha-amylase และ glucoamylase โดยเชื่อมต่อด้วยวิธีโควาเลนต์บน dialdehyde cellulose / Narisa Chaokasem
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,233Immune evasion strategies of colorectal cancer = กลไกการหลบหลีกภูมิคุ้มกันของมะเร็งลำไส้ใหญ่ / Kawin Leelawat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,234Immunity and immunopathological study of irradiated schizont - stage of plasmodium berghei in immunized mice after challenge with viable schizont - stage perasites / by Sauvarat Tangpoonphonvivat
Abstract  pdf

1,235Immunochemical and biochemical comparisons of equine monovalent and polyvalent snake antivenoms and a new fractionation scheme for equine antivenom = การเปรียบเทียบทางอิมมูโนเคมีและชีวเคมีของเซรุ่มแก้พิษงูชนิด monovalent และ polyvalent และกระบวนการใหม่ในการแยกภูมิคุ้มกันจากเซรุ่มม้า / Rutai Raweerith
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,236Immunoglobulins of the subhuman primates / Sirichai Chaichanawong
Abstract  pdf

1,237Immunological aberrations in vitamin A deficient rats / byMetta Ongsakul
Summary  pdf

1,238Impact force and pressure on the head models from straight punch with varied boxing gloves weight = แรงกระแทกและแรงกดต่อหุ่นศีรษะที่เกิดจากการชกหมัดตรงหลังเมื่อใช้นวมที่มีน้ำหนักแตกต่างกัน / Patcharin Damrongpipatkul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,239Impact of crime news presenttation of mass media upon operation of the metropolitan police detectives = ผลกระทบของการเสนอข่าวของสื่อสารมวลชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานสืบสวน / Pol.Capt.Sarawut Iemcharoen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,240Impact of Vitamin D Receptor (VDR) gene polymorphisms on blood lead levels in Thailand exposed workers = การศึกษาความหลากหลายของวิตามินดีรีเซปเตอร์ยีนต่อระดับตะกั่วในเลือดในคนงานไทยที่สัมผัสกับสารตะกั่ว / Nirada Kasiwut
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,241Implementing the empowerment learning technique to prevent and solve violence problem for youths and adolescents in schools in Nonthaburi province, Thailand = การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบเสริมพลังเพื่อป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี / Juthamas Booranamanus
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,242Improvement of adhesion between natural rubber and nitrile rubber by using adhesion promoter compound based on chlorosulfonated polyethylene and chlorinated natural rubber = การปรับปรุงสมบัติการยึดติดระหว่างยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์โดยใช้สารเพิ่มการยึดติดที่มียางเอทธิลีนคลอโรซัลฟอเนตและยางธรรมชาติคลอริเนตเป็นส่วนประกอบ / Pimsuda Heamtanon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,243Improvement of bonding between natural rubber and nitrile rubber by chlorination of natural rubber surface = การปรับปรุงสมบัติการยึดติดระหว่างยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์โดยวิธีคลอริเนชั่นบนพื้นผิวของยางธรรมชาติ / Patcharin Thamasirianunt
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,244Improvement of crystallizing ability of plasmodium falciparum plasmepsin II Complexes = การปรับปรุงความสามารถในการตกผลึกของเอนไซม์พลาสเมปซิน II จากเชื้อมาลาเรีย / Jariya Tontivatereungdech
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,245Improvement of pattern matching algorithms using characters distribution property of a language = การปรับปรุงวิธีการค้นหาสายอักขระโดยใช้คุณสมบัติการกระจายของตัวอักษรในภาษา / Porntep Suksrivilaikul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,246Improvement of the freeze-thaw stability of tapioca starch, sago starch and rice flour = การปรับปรุงคุณสมบัติความคงตัวของการทำให้เย็น แข็ง และละลาย ของแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู และแป้งข้าวเจ้า / Surangruk Anuntavuttikul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,247Improvement on string matching algorithm using partitioning and hashing = การปรับปรุงวิธีการค้นหาสายอักขระโดยใช้วิธีการตัดแบ่งและการทำแฮชชิ่ง / Siriwan Chaiwitooanukul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,248Improving lecturing effectiveness for a management training course = การเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการบรรยายในการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ / Nuanphan Sirisri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,249Improving web accessibility for visually disabled users = การปรับปรุงการเข้าใช้งานเว็บสำหรับผู้พิการทางสายตา / Jutharat Ase-Neow
Abstract  pdf

1,250In love we trust" : barriers to condom use among female migrant university students in Hanoi Vietnam / Nguyen Thi Thao"
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,251In silico prediction and immunological validation of candida albicans secretory aspartyl proteinase 2 peptides bound to multiple HLA-DRB1 supertypes = การทำนายด้วยวิธีทางคอมพิวเตอร์และการยืนยันผลการทำนายด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกันของเปปไทด์ secretory aspartyl proteinase 2 (Sap2) จากเชื้อรา candida albicans ซึ่งสามารถจับกับ HLA-DRB1 ได้หลาย supertype / Songsak Tongchusak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,252In vitro cultivation of gametocyte-producing strains of plasmodium falciparum and the assessment of their sensitivity to gametocytocidal compounds = การเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสโมเดียมสายพันธุ์ที่สร้างระยะมีเพศและศึกษาความไวของเชื้อต่อสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งระยะมีเพศ / Sutheera Arjcharoen
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,253In vitro genotoxic effects of clieistanthoside a tetraacetate in human lymphocytes and Salmonella typhimurim bacteria = ศึกษาพิษต่อสารพันธุกรรมของสารไคสแตนโธไซด์เอเตตระอะซิเตรทในเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนและในแบคทีเรียซาลโมเนลลาไทฟิมูเรียม / Ratigon Tammasakchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,254In vitro metabolism of stevioside and effect of stevioside on the intestinal bacterial enzyme activities = การศึกษาขบวนการเปลี่ยนแปลงสารหวาน, สตีวิโอไซด์, ในหลอดทดลอง และผลของสตีวิโอไซด์ต่อการทำงานของเอนไซม์ของแบคทีเรียในลำไส้ / Roongthip Boondao
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,255In vitro oocyte maturation with or without granulosa cell co-culture and development of embryos produced by somatic cell nuclear transfer in domestic cats = การศึกษาการสุกของเซลล์ไข่ภายนอกร่างกาย โดยเพาะเลี้ยงร่วมกับเซลล์แกรนูโลซา และการเจริญเติบโตของเอมบริโอจากการถ่ายฝากนิวเคลียสเซลล์ร่างกายในแมวบ้าน / Tuempong Wongtawan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,256In vitro rubber biosynthesis from fresh bottom fraction formation of polyprenol and rubber = ชีวเคมีของการสังเคราะห์ยางในหลอดทดลองจาดส่วนล่างสุดของน้ำยาง : การเกิดพอลิพรีนอลและยาง / Kamalin Kanyawararak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,257In vitro selection of somaclonal variations and application of induced mutagenesis in easter lily (Lilium longiflorum) = การคัดเลือกการแปรปรวนพันธุ์และการประยุกต์ใช้เทคนิคก่อกลายพันธุ์ในลิลลี่ลองจิฟลอรัม / Ratchada Sangthong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,258In vitro studies of globin synthesis in protein-calorie malnutrition children, starved and protein-deprived rats and alpha-thalassemia patients / Karnchana Ounarom
Abstract  pdf

1,259Inactivation of artemisinin by normal and variant erythrocytes = การหมดประสิทธิภาพของยาอาร์ทีมิซินินโดยเม็ดเลือดแดงปกติและเม็ดเลือดแดงธาลัสซีเมีย / Juree Charoenteeraboon
Abstract  pdf

1,260Indicative criteria of death sentencing = เกณฑ์ชี้วัดการตัดสินลงโทษประหารชีวิต / Pol.Col. Piyapun Pingmuang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,261Indigenous knowledge edification of soil water and forest resources among the Kaloeng Ethnic Group = การถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านเรื่องทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเลิง / Songkoon Chantachon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,262Indigenous knowledge of community forest conservation : a case study of Aloe-Doenban in Surin = ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าอาลอ-โดนแบน จังหวัดสุรินทร์ / Katcharin Intrarungsri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,263Indigenous medical revivalism and the politics of social space : a case study of the folk healer movement in Northern Thailand = ขบวนการฟื้นฟูการแพทย์พื้นบ้านไทยกับการเมืองเรื่องการเปิดพื้นที่ทางสังคม : กรณีเครือข่ายหมอเมืองภาคเหนือตอนบน / Yongsak Tantipidoke
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,264Individual differences of Thai judges that influence on sentencing goals in criminal cases = ความแตกต่างของปัจเจกบุคคลของผู้พิพากษาไทยที่มีอิทธิพลต่อจุดประสงค์การลงโทษในคดีอาญา / Paijit Savasdisara
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,265Induced abortion : a societal problem in Sri Lanka / Rathnayake Mudiyanselage Abeyrathne
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,266Induced mutation of crude oil biodegrading bacteria (Pseudomonas aeruginosa) = การเหนี่ยวนำมิวเตชันในแบคทีเรียที่ย่อยสลายน้ำมัน / Apiradee Suwanwong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,267Induction of apoptosis in the absence of Caspase-3 by the Flavone VR-3623 in human breast cancer cell line = การเหนี่ยวนำให้เซลล์ตายแบบเอปอปโทซิสโดยไม่ต้องอาศัยเอนไซม์คาสเพส-3 โดยสารฟลาโวน-วีอาร์ 3623 ในเซลล์มะเร็งเต้านมคน / Orawin Prangsaengtong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,268Induction of inflammatory cytokine expression in epithelial cells and cultured cholangiocarcinoma cells in response to opisthorchis viverrini antigen stimulation = การเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้าง inflammatory cytokine ในเซลล์เยื่อบุผิวและเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีเมื่อได้รับการกระตุ้นโดยแอนติเจนของพยาธิใบไม้ในตับ / Wanphen Wannapapho
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,269Induction of quinone reductase in hepa 1C1C7 murine hepatoma cell line by neem (azadirachta indica A.juss var. siamensis valeton) flower constituents = การเหนี่ยวนำเอ็นไซม์ Quinone reductase ในเซลล์มะเร็งตับ Hepa 1C1C7 โดยสารประกอบจากดอกสะเดา / Hathaitip Sritanaudomchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,270Industrial accidents in the context of labor process : a case study of food cannery factory in Bangkok vicinity = อุบัติเหตุจากการทำงานของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมในบริบทกระบวนการแรงงาน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารกระป๋องในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร / Jittirat Booranaprapruck
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,271Infection by infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus in the black tiger shrimp Penaeus monodon = การติดเชื้อไวรัส infectious hypodermal and hematopietic necrosis ในกุ้งกุลาดำ / Kanokporn Chayaburakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,272Infectious drug resistance in Enteric Bacilli in Thailand / Chawewan Koonkhamlert.
Abstract  pdf

1,273Infectious waste management among the health officers in health centers Suphanburi Province = การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัยจังหวัดสุพรรณบุรี / Pannee Insawang
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,274Influence of early life stress on the effects of carbamazepine and lithium in the adult rats = อิทธิพลของความเครียดในวัยเยาว์ต่อการออกฤทธิ์ของยา carbamazepine และ lithium ในหนูเจริญวัย / Ekawit Threenet
Abstract  pdf

1,275Influence of music training on academic examinations and stress in adolescents = อิทธิพลของการฝึกดนตรีต่อการสอบของโรงเรียนและความเครียดในเด็กวัยรุ่น / Janejira Laohawattanakun
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,276Influence of pregnancy women's power factors and domestic violence on the risk of infection with HIV/AIDS = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอำนาจความรุนแรงในครอบครัวและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV/AIDS / Pintippa Sangwan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,277Influence of soil amendments on growth and cadmium accumulation in Ocimum Gratissimum (African Basil) and O. Tenuiflorum (Holy Basil) = อิทธิพลของสารปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตและการสะสมแคดเมียมของ ocimum bratissimum (ต้นยี่หร่า) และ O. tenuiflorum (ต้นกะเพรา) / Rujira Suebsimma
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,278Influence of spent brewer's yeast [beta]-glucan on gelatinization and retrogradation of rice starch = ผลกระทบของเบต้ากลูแคนที่เตรียมจากยีสต์ใช้แล้วในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ต่อการเกิดเจลาไนเซชั่นและเรโทรเกรเดชั่นของแป้งข้าวเจ้า / Sripattra Satrapai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,279Influence of temperature and nutrient on bioremediation of crude oil in soil by candida tropicalis = ผลกระทบของอุณหภูมิและธาตุอาหารต่อการบำบัดน้ำมันดิบในดินโดยยีสต์ / Pornphan Phanphattrapong
Abstract  pdf

1,280Influence of various ethylene copolymers on the silane-water crosslinking of high-density polyethylene = ผลของเอทธิลีนโคพอลิเมอร์ต่างชนิดที่มีต่อการเชื่อมโยงสายโซ่ของพอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นสูงโดยใช้ไซเลนและน้ำ / Soontaree Kositchaiyong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,281Influences of state-of-mix on rheological, mechanical and dynamic properties in SBR compounds = ผลของปริมาณการกระจายตัวของเขม่าดำที่มีต่อสมบัติด้านการไหล, สมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงพลวัตในยางสไตรีน บิวทาไดอีน / Weerapen Sittichokchuchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,282Influences of stigmatization and discrimination on care for people living with HIV/AIDS (plwha) : a study of home based care services in Phnom Penh, Cambodia / Seng Vuthy
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,283Information reception and environmentally friendly products consumption among women in Bangkok Metropolis = การรับข่าวสารและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสตรี / กรุงเทพมหานคร / Phiree Chaichana
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,284Insertion Sort By Hashing (ISBH) = การเรียงลำดับข้อมูลแบบแทรกด้วยแฮชชิ่ง / Naridchaya Thongyoo
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,285Integration of environmental education for teachers in basic education schools = การบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / Seree Woraphong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,286Intention to revisiting on private hospital in Bangkok metropolis = ความตั้งใจในการบริการซ้ำของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Suvimon Sanveingchan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,287Interaction of a benzimidazole antimalarial drug with DNA / by Siriwan Srisook
Abstract  pdf

1,288Interactions of Bacillus thuringiensis Cry4Ba toxin with lipid Langmuir-Blodgett monolayers = การศึกษาปฏิกิริยาระหว่าง Bacillus thuringiensis Cry4Ba กั้นชั้นฟิล์มบางของไขมันที่ถูกเตรียมโดยวิธี Langmuir-Blodgett / Nattanan Chabasri
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,289Interactions of hCG, PGF2 [alpha] and indomethacin on testicular production in the crude leydig cell / Pisamai Laupattarakasem
Abstract  pdf

1,290Intercalation in some clay minerals = การแทรกชั้นในแร่ดินเหนียวบางชนิด / Supara Tokunalai
Abstract  pdf

1,291Interlayer bonding in kaolinite / Nuchanart Sooppipatt
Abstract  pdf

1,292International tourists and stakeholders' expectations of competency and ability of monastery tour guides = ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยววัดต่อทักษะของมัคคุเทศกนำเที่ยววัด / Patarapol Aisi
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,293International tourists' satisfaction with the quality of service in accommodation in Thailand = ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีต่อคุณภาพการบริการของที่พักแรมในประเทศไทย / Phenphun Charoenpong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,294Inter-religious dialogue in the higher educational institutes : a comparative study of dialogue between Mahachulalongkornrajavidyalaya University and Saengtham College = สานเสวนาทางศาสนาในสถาบันการศึกษาศาสนาระดับอุดมศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบสานเสวนาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับวิทยาลัยแสงธรรม / Phramaha Thongpool Kulwong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,295Intestinal absorption of fluid containing different composition of carbohydrates in sedentary and athletes = ผลของความเข้มข้นและองค์ประกอบของสารละลายคาร์โบไฮเดรตสำหรับชดเชยการสูญเสียของเหลวในร่างกายต่อการดูดซึมที่ลำไส้เล็กในคนปกติและนักกีฬา / Phuntila Tharabenjasin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,296Intramolecular acylation of &-sulfinyl carbanions preparation of cyclopentenone and cyclohexenone derivatives / Pranee Phinyocheep
Abstract  pdf

1,297Intramolecular acylation of [alpha]sulfinyl carbanion : syntheses of cycloheenones and methylene cycloentenones / by Sirirat Chancharunee
Abstract  pdf

1,298Introduction of heterologous gene into P1/HC-PRO junction of full-length PRSV-W cDNA clone / Ibsa Fite Merga
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,299Investgation of top management of correctional institutions, Correction Department, Ministy of Justice, Thailand = แนวทางในการพัฒนาเรือนจำของผู้บริหารระดับสูง กระทรวงยุติธรรม / Pichai Pichienpong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,300Investigation of anti-herpes simplex virus activities of Barleria Lupulina Lindl. and clinacanthus nutans (Burm F.) Lindau extracts using plaque inhibition and yield reduction assays = การตรวจสอบความสามารถในการต้านไวรัสเริมของสารสกัดสมุนไพรเสลดพังพอนและพญายอโดยศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเกิด Plaque และผลผลิตของไวรัส / Yawalak Panpisutchai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,301Investigation of bioactive compounds from Cratoxylum Arborescens (Guttiferae) = การศึกษาสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้น Cartoxylum arborescens (Guttiferae) / Waraporn Chanakul
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,302Investigation of bioactive compounds from Phomposis spp., endophytic fungi of Casearia Grewiaefolia and Stephania Hernandifolia = การแยกและการพิสูจน์โครงสร้างของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา Phomposis spp., ของ Casearia Grewiaefolia และ Stephania hernandifolia / Supreeya Cheewarat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,303Investigation of metal diffusion in amorphous silicon thin film = การตรวจหาการแพร่ของโลหะไปสู่ชั้นของซิลิกอนอสัณฐาน / Wasutep Luangtip
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,304Investigation of microsatellite alterations in childhood and adult gliomas = การศึกษาไมโครเซทเทิลไลต์อัลเทอร์เรอชั่นในผู้ป่วยมะเร็งสมองเด็กและผู้ใหญ่ / Supawadee Put-ti-noi
Abstract  pdf

1,305Investigation of reduction of iodate to iodide prior to kinetic determination of iodine using cerium(IV)-arsenic(III) reaction = การศึกษาการรีดิวซ์ไอโอเดตเป็นไอโอไดด์ก่อนวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนด้วยวิธีทางจลนศาสตร์อาศัยปฏิกิริยาระหว่างซีเรียม(IV)-อาร์เซนิก(III) / Supasin Suwannachoat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,306Investigation of substrate-selectivity patterns in the oxidation of secondary alcohols by amino acid-derived ibx derivatives and selective oxidation of secondary alcohols using 0-iodoxybenzoic acid (IBX) = ส่วนที่ 1 การศึกษารูปแบบตัวเกิดปฏิกิริยาต่อการเลือกทำปฏิกิริยาของปฏิกิริยาออกซิเดชันของอัลกอฮอล์ทุติยภูมิโดยใช้อนุพันธ์ของไอบีเอ็กซ์ที่เตรียมได้จากกรดอะมิโน ส่วนที่ 2 การเลือกทำปฏิกิริยาออกซิเดชันของอัลกอฮอล์ทุติยภูมิโดยใช้ออโทไอโอดอกซีเบนโซอิกแอซิด (ไอบีเอ็กซ์) / Krisada Kittigowittana
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,307Investigation of the acute effects of prolactin on the ion transport properties of the colonic epithelium = การศึกษาผลเฉียบพลันและกลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนโพรแลคตินต่อคุณสมบัติในการขนส่งอิออนผ่านเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ใหญ่ / Supaporn Puntheeranurak
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,308Investigation of tubular structure formation : involvement of proteins in SK-Hep-1 hetatocellular carcinoma cell line = การศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง tubular structure ในเซลล์มะเร็งตับ SK-Hep-1 / Patcharapan Siriwat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,309Investigation on one dimensional device simulation of organic light emtting devices = การศึกษาแบบจำลองอุปกรณ์ของสิ่งประดิษฐ์สารอินทรีย์เปล่งแสง / Kanchana Sivalertporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,310Investigation on the role of threonine 169 in the reaction catalyzed by pyranose 2-oxidase = การศึกษาบทบาทของกรดอะมิโนทรีโอนีนที่ตำแหน่ง 169 ในการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ไพราโนสออกซิเดส / Warintra Pitsawong
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,311Investigation on the toxic metabolites produced by Nomuraea rileyi = การศึกษาการสร้างสารพิษจากเชื้อรา Nomuraea rileyi / Pannipa Prompiboon
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,312Investigations of bioactive compounds from Lagerstroemia calyculata (Lythraceae) = การศึกษาสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Lagerstroemia calyculata (Lythraceae)/ Komkrit Hasitapan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,313Iron homeostasis regulation and oxidative stress response in Xanthomonas campestris pv. campestris = การศึกษากลไกการควบคุมสมดุลเหล็กและ Oxidative stresses ใน Xanthomonas campestris pv. campestris / Thichakorn Jittawuttipoka
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,314Isolation and characterization of acid-sensitive Lactobacillus plantarum BCC 9546, a starter culture for Nham production = การคัดเลือกและการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อ Lactobacillus plantarum BCC 9546 ที่มีความไวต่อความเป็นกรดเพื่อใช้เป็นต้นเชื้อในการผลิตแหนม / Pornpan Jaichumjai
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,315Isolation and characterization of biosurfactant producing microorganism = การคัดเลือกและการศึกษาลักษณะสารไบโอเซอร์แฟคแตนท์ที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ / Pumnat Chunchomrat
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,316Isolation and characterization of DNA methyltransferase genes in rice (Oryza Sativa L.) = การแยกและศึกษายีนดีเอ็นเอเมทิลทรานสเฟอเรสในข้าว / Prapapan Teerawanichpan
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,317Isolation and characterization of oxidative stress regulated catalase A gene (katA) from Xanthomonas campestris pv. phaseoli = การแยกและการศึกษาคุณสมบัติของยีน catalase a (katA) ซึ่งถูกควบคุมโดยกลไก oxidative stress จาก Xanthomonas campestris pv. phasioli / Nopmanee Chauvatcharin
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,318Isolation and characterization of rice DNA hypomethylation mutant = การคัดเลือกและการศึกษาคุณสมบัติของต้นข้าวกลายพันธุ์ที่มีระดับของดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นลดลง / Suteewan Thammagowit
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,319Isolation and characterization of the oxidative stress regulated Oxyr gene from Agrobacterium tumefaciens NTL4 = การแยกและศึกษาคุณสมบัติของยีน oxyR ซึ่งถูกควบคุมโดยกลไก oxidative stress จากเชื้อ Agrobacterium tumefaciens NTL4 / Kaewkanya Nakjarung
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,320Isolation and characterization of the oxidative stress SOXR regulated gene from agrovacterium tumefaciens NTL4 = การแยกและศึกษาคุณสมบัติของยีน SOXR ซึ่งถูกควบคุมโดยกลไก oxidative stress จากเชื้อ agrobacterium tumefaciens NTL4 / Karawan Eiamphungporn
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,321Isolation and optimization of lichenized fungi for bioactive compounds screening = การคัดแยกและสภาวะที่เหมาะสมของราที่ก่อให้เกิดไลเคนเพื่อตรวจสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ / Veera Sri-indrasutdhi
Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)   pdf


1,322Isolation and purification of the methyl parathion hydrolase enzyme from methyl parathion-degra