home > e-thesis > faculty of science

Faculty of Science

117[beta]-estradiol mediated neuroprotection after spinal cord injury in rats required Hsp27 upregulation = ฮอร์โมนอีสโตรเจนป้องกันการทำลายระบบประสาทที่เกิดจากการบาดเจ็บของไขสันหลังในหนูแรทโดยการเพิ่มปริมาณโปรตีน Hsp27 / Pimonporn Chaovipoch
Pimonporn Chaovipoch, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

2A case study of Thai EFL university learners' oral responses to spoken questions = กรณีศึกษาการฟังและการตอบคำถามภาษาอังกฤษแบบปากเปล่าของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากการฟังคำถามภาษาอังกฤษ / Rathawan Suk-A-Nake
Rathawan Suk-A-Nake, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

3A comparative study between the C-Test and the NC-Test and between the MC-Test and the NMC-Test, using identical texts = การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างแบบทดสอบ C-Test กับ NC-Test และแบบทดสอบ MC-Test กับ NMC-Test โดยใช้เนื้อความเดียวกัน / Montarat Rungruangthum
Montarat Rungruangthum, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

4A comparative study of English proficiency levels of Prince of Songlka University first-year students selected by two different procedures = การเปรียบเทียบสมิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ผ่านการสอบคัดเลือกด้วยวิธีการที่ต่างกัน / Nanta Palanukulwong
Nanta Palanukulwong, 1955-
Abstract  pdf

5A comparative study of the structures of language and linguistics journal research article introductions written in Thai and in English = การศึกษาเปรียบเทียบแนวการเขียนบทนำที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษของบทความงานวิจัยในวารสารด้านภาษาและภาษาศาสตร์ / Porjai Im-O-Cha
Porjai Im-O-Cha, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

6A comparative study of vocabulary learning strategies between mattayom suksa six students in science and arts programmes at Hunkhapittayakom school, Chainat province = การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และศิลปะโรงเรียนหันคาพิทยาคม, จังหวัดชัยนาท / Pajonsak Mingsakoon
Pajonsak Mingsakoon, 1971-
Abstract  pdf

7A comparison of fluorescent antibody techniques with conventional methods for detection of neisseria gonorrhea / Kannikar Migasena
Kannikar Migasena, 1967-
Abstract  pdf

8A corpus study of high-frequency words in civil engineering research articles : subdisciplinary differences between structure and transportation = การศึกษาหมวดคำหลักที่ใช้ในบทความวิจัยสองสาขาย่อยที่แตกต่างกันของวิศวกรรมโยธาสาขาโครงสร้างกับวิศวกรรมโยธาสาขาขนส่ง / Chamnan Para
Chamnan Para, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

9A course syllabus evaluation of foundation English courses (I and II) at Sripatum University, Chonburi campus = การประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี / Soottirak Suwandecha
Soottirak Suwandecha, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

10A design of minimum cost multicast routing algorithm = การออกแบบวิธีการหาเส้นทางการส่งข้อมูลแบบมัลติคาสก์ที่มีค่าใช้จ่ายน้อย / Somonsak Thojun
Sumonsak Thojun, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

11A green fluorescent protein microplate assey (GFPMA) for screening of antimycobacterial compounds = การตรวจกรองสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อมัยโคแบคทีเรียด้วยวธี GFP microplate assay / Chartchai Changsen
Chartchai Changsen, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

12A high performance system for printed Thai character recognition with a stroke structure approach = ระบบการรู้จำตัวพิมพ์อักษรภาษาไทยประสิทธิภาพสูงโดยใช้ลักษณะเส้นในการเขียนตัวอักษร / Orawan Jungthanawong
Orawan Jungthanawong, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

13A kinetic flow injection method for determination of iodate in iodized salt = การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันเพื่อใช้ในการหาปริมาณไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีน / Kanokrat Lukkanakul
Kanokrat Lukkanakul, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

14A longitudinal study of the prolactin-stimulated transepithelial calcium transport in the duodenum of pregnant and lactating rats = การศึกษาผลต่อเนื่องระยะยาวของโพรแลกตินที่กระตุ้นการขนส่งแคลเซียมผ่านเยื่อบุผนังลำไส้เล็กส่วนต้นของหนูขาวที่ตั้งทัองและให้นม / Kamonshanok Kraidith
Kamonshanok Kraidith, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

15A mathematical model and numerical solutions of wave propagation in shallow water = แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และคำตอบเชิงตัวเลขของการกระจายของคลื่นในน้ำตื้น / Sineenart Srimongkol
Sineenart Srimongkol, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

16A mathematical model of an influenza epidemic for rapid public health policy = แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของไข้หวัดใหญ่เพื่อการออกนโยบายทางสาธารณสุขอย่างเร่งด่วน / Nattwut Ekapirat
Nattwut Ekapirat, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

17A molecular phylogenetic study of selected ingoldian species = การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของราน้ำในกลุ่มอินโกเดียน / Nattawut Boonyuen
Nattawut Boonyuen, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

18A new approach for the isolation of human lactate dehydrogenase-X from human testes / Prapaporn Toowicharanont.
Prapaporn Toowicharanont.
Abstract  pdf

19A new approach to assessing the reverse transcriptase inhibitor susceptibility of human immunodeficiency virus type 1 using ultrasensitive reverse transcriptase assays and real time PCR = วิธีการใหม่ในการตรวจสอบการดื้อยาต้านไวรัสกลุ่ม reverse transcriptase inhibitor ต่อเชื้อ HIV-1 โดยใช้ Ultrasensitive reverse transcriptase assay ร่วมกับ Real-time PCR / Damrong Sakulpongyuenyong
Dumrong Sakulpongyuenyong, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

20A new Chemiluminescent assay for linamarin = วิธีการตรวจหาลินามารินแบบใหม่โดยใช้วิธีเคมิลูมิเนสเซนส์ / Sutarnthip Ruengprapavut
Sutarnthip Ruengprapavut, 1963-
Abstract  pdf

21A nonlinear model of red blood cells with effective delays = ตัวแบบไม่เชิงเส้นของเม็ดเลือดแดงกับความล่าช้าที่มีผลกระทบ / Kanchana Kumnungkit
Kanchana Kumnungkit, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

22A novel luciferase from Vibrio cambellii : Isolation, cloning, expression, and reaction = การแยกให้บริสุทธิ์, การโคลนและแสดงออกของยีน, และการศึกษาทางจลนศาสตร์ของเอนไซม์ลูซิเฟอเรสจากแทคทีเรีย วิบริโอ แคมเบลลิอาย / Chutintorn Suadee
Chutintorn Suadee, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

23A pharmacological study of certain diuretic action of Mimusops elengi (Pikhun) / Duangta Kanjanapothi.
Duangta Kanjanapothi.
Abstract  pdf

24A potential anti-breast cancer mechanism of the cyclic peptide VR-3848, extracted from Euphobiaceae = การศึกษา gene responses ของเซลล์มะเร็งเต้านมต่อ cyclic peptide ซึ่งสกัดจากพืชในสกุล euphobiaceae / Promsin Masrinoul
Promsin Masrinoul, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

25A process design for VPN handoff in wireless network with high reliability = กระบวนการออกแบบสำหรับการส่งต่อ VPN ในเครือข่ายไร้สายที่มีความทนทานสูง / Kopchai Saisingthong
Kopchai Saisingthong, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

26A prototype of speech recognition system for Thai language with speaker independence = ระบบต้นแบบการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยโดยไม่ขึ้นกับผู้พูด / Thanyarat Prutpapop
Thanyarat Prutpapop, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

27A prototype of voice personality transformation = ต้นแบบการเปลี่ยนลักษณะการพูดของมนุษย์ / Pongrat Pasatchasartnukoon
Pongrat Pasatchasartnukoon, 1972-
Abstract  pdf

28A prototype system in network security for intrusion detection using a decoy = ระบบต้นแบบในการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายสื่อสารสำหรับการตรวจจับการบุกรุกโดยใช้ระบบตัวล่อ / Labhidhorn Pangphuthipong
Labhidhorn Pangphuthipong, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

29A prototype system of ICT security measurement using balanced scorecard = ระบบต้นแบบในการประเมินระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ balanced scorecard / Orathai Ungamrung
Orathai Ungamrung, 1979-
Abstract  pdf

30A quantitative study of some compositions in soybean varieties / Nithiya Pratoomrattana.
Nithiya Pratoomrattana.
Abstract  pdf

31A role of Burkholderia Pseudomallei flagella as a virulent factor = บทบาทของเฟลคเจลลาในการก่อความรุนแรงของเชื้อเบอร์โคลเดอเรีย สูโดมาลลิไอ / Tippamas Chuaygud
Tippamas Chuaygud, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

32A search for B-globin gene from a patient with B-thalassemia/hemoglobin E by DNA cloning / by Orntipa Sethabutr
Orntipa Sethabutr, 1959-
Abstract  pdf

33A secure query model for encrypted database = ตัวแบบสอบถามที่ปลอดภัยของฐานข้อมูลเข้ารหัส / Nongnuch Poolsawad
Nongnuch Poolsawad, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

34A security model of voice eavesdropping protection over digital networks = โมเดลความปลอดภัยของการป้องกันการดักฟังบนเครือข่ายดิจิตอล / Sathaporn Kassuva
Sathaporn Kassuvan, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

35A self assessment system for elementary school in Thailand = ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย / Pornkamol Rahannok
Pornkamol Rahannok, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

36A self-assessment tool for capability maturity model = เครื่องมือประเมินผลวุฒิภาวะความสามารถในการพัฒนาระบบงาน / Rachaphon Ma-In
Rachaphon Ma-In, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

37A semi-automatic construction of Thai wordnet lexical database from machine readable dictionaries = การสร้างฐานข้อมูลคำศัพท์ไทยเวิร์ดเน็ตจากพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์แบบกึ่งอัตโนมัติ / Patanakul Sathapornrungkij
Patanakul Sathapornrungkij, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

38A stock price prediction model by the neural network approach = ต้นแบบการพยากรณ์ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีของโครงข่ายนิวรอล / Prapaphan Pan-O
Prapaphan Pan-O, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

39A study and evaluation of dna-sequence-assembly programs = การศึกษาและการประเมินค่าของโปรแกรมรวบรวมดีเอ็นเอ / Anukoon Wisitsora-at
Anukoon Wisitsora-at, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

40A study of abrasion resistance of silica-filled natural rubber and its improvement = การศึกษาและปรับปรุงสมบัติความคงทนต่อการสึกกร่อนของยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยซิลิกา / Promsak Sa-Nguanthammarong
Promsak Sa-Nguanthammarong, 1975-
Abstract  pdf

41A study of characterisation and homogenisation of natural rubber/nitrile rubber blend = การศึกษาการตรวจลักษณะและการผสมเข้ากันของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ / Orathai Sroysom
Orathai Sroysom, 1973
Abstract  pdf

42A study of definition statements in scientific texts / Piyanart Hemsuchi.
Piyanart Hemsuchi, 1952-
Abstract  pdf

43A study of factors affecting bulk properties of layered rubber vulcanisates = การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทั้งก้อนของยางคงรูปที่มีโครงสร้างเป็นชั้น / Tibhawan Sajjayanukul
Tibhawan Sajjayanukul, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

44A study of factors affecting weld line strength of polystyrene in the infection molding process = การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมของโพลีสไตรีนในกระบวนการฉีดขึ้นรูป / Surachit Huadsarkhar
Surachit Huadsarkhar, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

45A study of general vocabulary knowledge of the pre-medical science students at Mahidol University / Jutharat Prawanpath
Jutharat Prawanpath, 1950-
Abstract  pdf

46A study of language learning strategies of graduate science students at Mahidol University = กรณีศึกษาการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ / Naruemol Kaotsombut
Naruemol Kaotsombut, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

47A study of optical transmissivity and optical phase retardation measurement by using a fiber loop mirror architecture = การศึกษาการวัดค่าการส่งผ่านและค่าความต่างเฟสของแสงของวัตถุในสถาปัตยกรรมกระจกสะท้อนแบบไฟเบอร์ลูป / Kanitha Katanyukunanon
Kanitha Katanyukunanon, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

48A study of peroxide vulcanisation of purified natural rubber and its properties = การศึกษาการวัลคาไนซ์ด้วยเปอร์ออกไซด์และสมบัติที่ได้ของยางธรรมชาติ บริสุทธิ์ / Suphannipha Nimsuwan
Suphannipha Nimsuwan, 1974-
Abstract  pdf

49A study of phase morphology and mechanical properties of immiscible blends = การศึกษาสัณฐานวัฏภาคและสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม / Pongsak Pulchuai
Pongsak Pulchuai, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

50A study of phase structure formation and mechanical properties of ternary composites of polypropylene, elastomer and filler = การศึกษาลักษณะการเกิดโครงสร้างและสมบัติเชิงกลของคอมโพสิทสามวัฎภาคของพอลิโพรพิลีน, อิลาสโตเมอร์ และฟิลเลอร์ / Pornsuda Horanont
Pornsuda Horanont, 1974-
Abstract  pdf

51A study of reduced relative clauses in scientific texts / by Duangporn Nupong.
Duangporn Nupong.
Abstract  pdf

52A study of relationships of phase morphology, oil resistance, ageing properties and mechanical properties in sulphur vulcanised chlorinated polyethylene and natural rubber blends = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสัณฐาน การทนต่อน้ำมัน การทนต่อความร้อน และสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางคลอลิเนตเทตพอลิเอทธิลีนและยางธรรมชาติที่ผ่านการทำให้ยางสุกด้วยระบบซัลเฟอร์ / Sirichai Pattanawanidchai
Sirichai Pattanawanidchai, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

53A study of temperature cycling effect on the viscoelastic behaviour of natural rubber = การศึกษาสมบัติการหยุ่นหนืดของยางธรรมชาติภายใต้สภาวะการขึ้นลงของอุณหภูมิอย่างเป็นวัฎจักร / Chuleekorn Tangjai
Chuleekorn Tangjai, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

54A study of Thai syllables to the effectiveness in machine verification of speakers = เสียงของคำในภาษาไทยที่เป็นปัจจัยในการตรวจสอบผู้พูด / Apichat Trongsukson
Apichat Trongsukson, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

55A study of the affixes found in a scientific text / by Parichart Sanghiran.
Parichart Sanghiran.
Abstract  pdf

56A study of the choleretic effect of acetophenones and its interactions with organic anion transporters in comparison with nonsteroidal anti-inflammatory drugs = การศึกษาฤทธิ์ของสารอะซีโตฟีโนนในการกระตุ้นการหลั่งน้ำดีและปฏิสัมพันธ์ต่อโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบโดยเปรียบเทียบกับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ / Suparat Chanluang
Suparat Chanluang, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

57A study of the effects of some vasoactive drugs on cerebrospinal fluid pressure in cat / Prasan Dhumma-upakorn.
Prasan Dhumma-upakorn.
Abstract  pdf

58A study of the method for detection of added milk powder in milk and processed milk = การศึกษาวิธีการตรวจสอบการเติมนมผงในนมและผลิตภัณฑ์นมแปรรูป / Benjaporn Narinrak
Benjaporn Narinrak, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

59A study of the physicochemical properties of combined crosslinking and phosphorylation reactions by semi-dry state = การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งดัดแปรระหว่างปฏิกริยาครอสลิงและฟอสโฟรีเลชั่นในสภาวะกึ่งแห้ง / Pawinee Deetae
Pawinee Deetae, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

60A study of thermal oxidative ageing in natural rubber (NR) = การศึกษาการเสื่อมสภาพของยางธรรมชาติ (ที่เชื่อมโยงด้วยพันธะซัลเฟอร์) ภายใต้การบ่มเร่งด้วยความร้อน / Vorapong Pimolsiriphol
Vorapong Pimolsiriphol, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

61A study of y-radiation vulcanised natural rubber and skim latices for encapsulation of urea fertiliser = การศึกษาน้ำยางธรรมชาติที่วัลคาไนซ์ด้วยรังสีแกมมาและน้ำยางสกิมเพื่อใช้เตรียมแคปซูลของปุ๋ยยูเรีย / Thitiporn Tanunchai
Thitiporn Tanunchai, 1974-
Abstract  pdf

62A study of-ing clauses : their grammatical and communicative functions with their implications to EEE = การศึกษาเรื่อง Ing Clauses : หน้าที่ทางไวยากรณ์และหน้าที่ทางการสื่อความหมาย รวมทั้งการนำผลที่ได้รับไปใช้กับภาษาอังกฤษทางวิศวกรรมไฟฟ้า / Chuanpit Wongwiwat (Phonwatana)
Chuanpit Wongwiwat, 1951-
Abstract  pdf

63A study on silane grafting and water crosslinking of polypropylene and its filled composites = การศึกษาการกราฟท์ของพอลิโพรพิลีนและพอลิโพรพิลีนคอมโพสิทด้วยไซเลน และการเชื่อมโยงสายโซ่ด้วยน้ำ / Keskanok Kawko
Keskanok Kawko, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

64A study on the cerebellar afferent projections from neurons in motor nuclei of cranial nerves demonstrated by retrograde axonal transport of horseradish peroxidase / by Nopparatn Tippayatorn
Nopparat Tippayatorn, 1952-
Abstract  pdf

65A study on the effect of phloracetophenone on biliary excretion of methylmercury in rats = การศึกษาผลของสารฟลออะซีโตฟีโนนต่อการขับสารเมทิลเมอร์คิวรี่ออกทางน้ำดีในหนูแรท / Supaporn Kongsawat
Supaporn Kongsawat, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

66A study on the genetic polymorphism of Paraoxonase 1 in Thai population = การศึกษาความหลากหลายของยีน Paraoxonse 1 (PON 1) ในกลุ่มประชากรไทย / Arthit Sripirom
Arthit Sripirom, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

67A study on the mechanism of castor oil-in-duced diarrhea / by Somboon Jearamanytwesin
Somboon Jearamanytwesin, 1957-
Abstract  pdf

68A study on the motor function of the cerebral frontal eye field / Prayode Boonsinsukh.
Prayode Boonsinsukh.
Abstract  pdf

69A study on wave prediction using parametric wave model : case study of wave in the Gulf of Thailand = การศึกษาการพยากรณ์คลื่นโดยแบบจำลองเชิงสถิติ : กรณีศึกษาคลื่นในอ่าวไทย / Charn Khetchaturat
Charn Khetchaturat, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

70A study to improve adhesion between surface grafted polyethylene and epoxy resin = การศึกษาเพื่อปรับปรุงการยึดติดระหว่างพอลิเอทิลีนที่ทำการกราฟท์แล้วกับอีพอกซีเรซิน / Jittrawadee Phunkum
Jittrawadee Phunkum, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

71A study to improve oil and thermo-oxidative resistances of natural rubber by blending with acrylic rubber = การศึกษาการปรับปรุงสมบัติการทนน้ำมันและทนความร้อนของยางธรรมชาติโดยการผสมกับยางอะคริลิก / Kannaporn Pooput
Kannaporn Pooput, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

72A survey of the needs, wants, and expectations for the use of English of nurses : undergraduates at Mahidol University / Naruemol Siriwong
Naruemol Siriwong, 1960-
Abstract  pdf

73A survey study of status, problems, and needs in learning and teaching technical English in the Faculty of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology = การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเทคนิคในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า / Pattrawadee Ongsakul
Pattarawadee Ongsakul, 1951-
Abstract  pdf

74A synthetic approach to furofuran lignans = การสังเคราะห์สารฟิวโรฟิวแรนประเภทลิกแนน / Attapol Pinsa
Attapol Pinsa, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

75A synthetic approach to indolizidines 167B and 209D = การสังเคราะห์สารอินโดลิซิดีน 167B และ 209D / Saisuree Prateeptongkum
Saisuree Prateeptongkum, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

76A table-based clustering strategy for XML data storage and querying = กลยุทธ์การจัดกลุ่มข้อมูลแบบเทเบิลเบสสำหรับการจัดเก็บและการสอบถามข้อมูลเอกซ์เอ็มแอล / Nattapong Thawornkool
Nattapong Thawornkool, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

77A variation of the opaque problem = การแปรผันของปัญหารูปทึบแสง / Chanun Lewchalermvongs
Chanun Lewchalermvongs, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

78A2V : an alternative active view construction based on decentralized control = เอทูวี : ทางเลือกในการสร้างแอคทีฟวิวโดยวิธีควบคุมแบบกระจาย / Chainarong Kongchoke
Chainarong Kongchoke, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

79Abnormal iron deposits in thalassemic red cells = การศึกษาความผิดปกติในการสะสมธาตุเหล็กของเม็ดเลือดแดงผู้ป่วยธาลัสซีเมีย / Jongkol Sankote
Jongkol Sankote, 1970-
Abstract  pdf

80Accounting rules management system = ระบบการจัดการข้อมูลกฎการบันทึกบัญชี / Phayao Tiwaporn
Phayao Tiwaporn, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

81Accumulation and toxicity of lead and chromium in Hydrocotyle umbellata L. = การสะสมและความเป็นพิษของตะกั่วและโครเมียมในต้นแว่นแก้ว Hydrocotyle umbellata L. / Jiraporn Yongpisanphop
Jiraporn Yongpisanphop, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

82Activation of cholangiocarcinoma cell invasiveness by TNF-alpha = กลไกการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีโดยการกระตุ้นจาก TNF-alpha / Panthip Rattanasinganchan
Panthip Rattanasinganchan, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

83Acute actions and signaling transduction of prolactin on transepithelial calcium transport in epithelial-like CACO-2 monolayer = กลไกระดับเซลล์ของโพรแลคตินฮอร์โมนในการกระตุ้นการขนส่งแคลเซี่ยมอย่างฉับพลันในเซลล์เพาะเลี้ยง / Narongrit Thongon
Narongrit Thongon, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

84Acute and chronic effects of prolactin on passive calcium absorption in suckling rats = ผลเฉียบพลันและผลในระยะยาวของโพรแลคตินต่อการดูดซึมแคลเซียมแบบไม่ใช้พลังงานในหนูที่ยังไม่หย่านม / Suwimol Amnattanakul
Suwimol Amnattanakul, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

85Acute and subacute toxicity of cadmium in the spotted babylon, Babylonia areolata (Neogastropoda : Buccinidae) = พิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเฉียบพลันของแคดเมียมที่มีต่อหอยหวาน Babilonia areolata / Phanwimol Tanhan
Phanwimol Tanhan, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

86Acute and subacute toxicity of lead in the spotted babylon, Babylonia areolata (Neogastropoda : Buccinidae) = พิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันของตะกั่วต่อหอยหวาน / Pairum Supanopas
Pairum Supanopas, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

87Acute toxicity of copper and cadmium in single and mixed salt solutions to juvenile giant freshwater prawn, macrobrachium rosenbergii de man / Prasong Rojlertjanya
Prasong Rojlertjanya, 1954-
Summary  pdf

88Acute toxicity of endosulfan and the effect on Acetylcholinesterase and Glutathione-S-Transferase of riceland shrimp, Macrobrachium lanchesteri = พิษเฉียบพลันและผลของเอนโดซัลแฟนต่อปฎิกิริยา Acetylcholinesterase และ Glutathione-S-Transferase ในกุ้งฝอย, Macrobrachium Lanchesteri / Saifon Archanachai
Saifon Archanachai, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

89Acute toxicity of some detergents on the freshwatwer fish, Puntius gonionotus (Bleeker) / byMigquan Buapetch
Migquan Buapetch, 1957-
Abstract  pdf

90Adaptive changes in bone in response to long standing metabolic acidosis in rats = การปรับตัวของกระดูกต่อภาวะเลือดเป็นกรดระยะยาวในหนูขาว / Jenjira Assapun
Jenjira Assapun, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

91Addition of Alpha-chloromethyl phenyl sulfone carbanion to imine bond : part II : Solvolysis of Beta-hydroxy-Alpha iodomethyl phenyl sulfoxides / by Chitchanun Panyachotipun
Chitchanun Panyachotipun, 1959-
Abstract  pdf

92Ambiguity resolution in Thai word segmentation using contextual information = วีธีการแก้ปัญหาความกำกวมในการแบ่งคำไทยโดยใช้ข้อมูลเชิงบริบท / Duanphen Thaiprayoon
Duanphen Thaiprayoon, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

93An alternative degenerate kernel method for integral equaltions = วิธีเจนเนอเรตเคอร์เนลทางเลือกสำหรับสมการเชิงปริพันธ์ / Kuntalee Chaisee
Kuntalee Chaisee, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

94An analysis of students' errors in certain registers in written business English as a basic for remedial materials design = การวิเคราะห์ความผิดในการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านทักษะเขียนของนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเสริม / by Saisamorn Cheuytrongkarn
Saisamorn Cheuytrongkarn, 1958-
Abstract  pdf

95An analysis of the errors in English which graduate science students make in the discussion section of their thesis = การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษจากการเขียนบทอภิปรายผลในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Piyathida Sereebenjapol
Piyathida Sereebenjapol, 1977-
Abstract  pdf

96An efficient method for a system of linear equations with a large symmetric coefficient matrix with complex entries = วิธีที่เหมาะสมสำหรับระบบสมการเชิงเส้นที่มีเมตริกซ์สัมประสิทธิ์เป็นเมตริกซ์สมมาตรขนาดใหญ่ / Tippaporn Eungrasamee
Tippaporn Eungrasamee, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

97An E-help desk : a case study of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative (E-help desk : BAAC) = ระบบบริการตอบปํญหาแบบอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร / Chokdee Chantavong
Chokdee Chantavong, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

98An evaluation of electromyography in the lumbar disc syndrome / Patomrat Teingpitak.
Patomrat Teingpitak.
Abstract  pdf

99An evaluation of the master of arts program in Applied Linguistics (Teaching English for Specific Purposes) Mahidol University = การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต์ (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ) มหาวิทยาลัยมหิดล / Manta Supanakorn
Manta Supanakorn, 1976-
Abstract  pdf

100An experiment to analyse human chromosome polymorphisms by densitometric measurements / by Siriporn Siriyakorn.
Siriporn Siriyakorn
Abstract  pdf

101An investigation into the english vocabulary proficiency in a natural science context of first year arts and science oriented university students = การศึกษาความรู้ทางด้านคำศัพท์ในบริบททางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีพื้นฐานความรู้จากสายวิทยาศาสตร์และสายศิลปศาสตร์ / Panitda Reanjaroensuk
Panitda Reanjaroensuk, 1970-
Abstract  pdf

102An investigation of the significance of endogenous prolactin in the regulation of calcium metabolism in young and nonmated mature wistar rats-A longitudinal study = ความสำคัญของฮอร์โมนโพรแลคตินในการควบคุมสมดุลแคลเซียมตั้งแต่ช่วงเจริญเติบโตจนถึงวัยเจริญพันธุ์ในหนูขาว / Pritsana Piyabhan
Pritsana Piyabhan, 1976-
Abstract  pdf

103An investigation of the subfornical organ as a receptor for histamine, acetylcholine or angiotensin-II in mediating drinking behavior / Daryanto Padmowijoyo.
Padmowijoyo, Daryanto.
Abstract  pdf

104An object-oriented versioning approach for multidimensional database schema evolution = การใช้หลักการเวอร์ชันนิ่งเชิงวัตถุสำหรับการปรับเปลี่ยนเค้าโครงฐานข้อมูลแบบหลายมิติ / Somchart Fugkeaw
Somchart Fugkeaw, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

105An online adaptive testing system : a case study of the revenue department of Thailand = ระบบข้อสอบแบบปรับเหมาะออนไลน์สำหรับกรมสรรพากร / Phurin Kongjam
Phurin Kongjam, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

106An online expert system for analyzing thai student knowledge and misconceptions about vectors and linear motion = ระบบผู้เชี่ยวชาญออนไลน์สำหรับวิเคราะห์ความรู้ของนักเรียนไทยในเรื่องปริมาณเวกเตอร์และการเคลื่อนที่แนวตรง / Puesapa Laimuengam
Puesapa Laimuengam, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

107Analysis of differential protein expression during storage root formation in cassava = การศึกษาความแตกต่างการแสดงออกของโปรตีนในระหว่างการสร้างหัวมันสำปะหลัง / Maliwan Naconsei
Maliwan Naconsie, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

108Analysis of non-photochemical quenching in dunaliella salina (green alga) = การวิเคราะห์การระงับพลังงานส่วนเกินจากการสังเคราะห์ด้วยแสงในสาหร่ายสีเขียว / Rutanachai Thaipratum
Rutanachai Thaipratum, 1982-
Abstract  pdf

109Analysis of peripheral blood mononuclear cells and infiltrating cells of cutaneous warts = การวิเคราะห์คุณลักษณะของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันชนิดนิวเคลียสเดี่ยวในเลือดและในชิ้นหูดผิวหนัง / Potjaman Phumeesat
Potjaman Phumeesat, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

110Analysis of Thai Airways international flight attendants' language difficulties to provide practical suggestions for language training = การวิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน เพื่อเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / Ganchalie Permtanjit
Ganchalie Permtanjit, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

111Analysis of the YHV genome and expression of recombinant glycoprotein GP116 = การวิเคราะห์ยีโนมและการแสดงออกของไกลโคโปรตีนลูกผสมขนาด 116 กิโลดาลตันของไวรัสหัวเหลือง / Nusra Sittidilokratna
Nusra Sittidilokratna, 1967-
Abstract  pdf

112Annulation of heteroaromatic compounds / by Pongthip Tepchumrune.
Pongthip Tepchumrune.
Abstract  pdf

113Anthocyanin profiles of male bracts of wild banana species in Thailand = องค์ประกอบของแอนโทไซยานินจากกาบปลีกล้วยป่าในประเทศไทย / Kasipong Kitdamrongsont
Kasipong Kitdamrongsont, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

114Antibiotic susceptibility and B-lactamase production of clinically isolated anaerobic bacteria / by Siripan Wongwanich
Siripan Wongwanich, 1952-
Summary  pdf

115Antifungal susceptibility testing of Cryptococcus neoformans and Candida SPP. isolates using etest and disk diffusion method = การทดสอบความไวต่อยาต้านเชื้อราของเชื้อคริปโตคอคคัสนีโอฟอร์แมนและแคนดิดาสปีชีส์ที่แยกจากผู้ป่วยด้วยวิธีอีเทสและดีสดีฟฟิวชั่น / Pakdee Watanatraibhob
Pakdee Watanatraibhob, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

116Antimalarial activity of artemisinin : an iron-dependent mechanism of action = การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรียซึ่งอาศัยเหล็กของยาอาร์ทีมิซินิน / Nathawut Sibmooh
Nathawut Sibmooh, 1972
Abstract  pdf

117Anti-tumor activities of JTT-2, a compound extracted from jatropha curcas = ฤทธิ์ต้านมะเร็งของ JTT-2 สารสกัดจากสบู่ดำ / Surin Muangman
Surin Muangman, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

118Antiviral mechanism of Nitric oxide, Mycophenolic acid and Ribavirin on dengue virus type 2 infection = การศึกษากระบวนการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสเดงกี่สายพันธุ์ที่ 2 ในเซลล์เลี้ยงเชื้อ โดยสารต้านไวรัส nitric oxide, mycophenolic acid และ ribavirin / Ratree Takhampunya
Ratree Takhampunya, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

119Apoptosis in yellow head virus infected shrimp = การศึกษาการตายของเซลล์แบบ Apoptosis ในกุ้งกุลาดำที่ติดเชื้อโรคหัวเหลืองและการเพาะเลี้ยงเซลล์กุ้งขั้นพื้นฐาน / Chumporn Soowannayan
Chumporn Soowannayan, 1972-
Abstract  pdf

120Application of audio card for interfacing a fia system with a pc and its use in the determination of iodate in table salt = การประยุกต์ใช้การ์ดเสียงเพื่อเชื่อมต่อระบบโฟลอินเจคชันเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานเพื่อวิเคราะห์ไอโอเดตในเกลือแกง / Mana Amornthammarong
Mana Amornthammarong, 1974-
Abstract  pdf

121Application of B-glucan prepared from spent brewer's yeast as a fat replacer in mayonnaise = การประยุกต์ใช้เบต้า-กลูแคนที่เตรียมจากยีสต์ใช้แล้วในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์เพื่อเป็นสารทดแทนไขมันในมายองเนส / Supachai Worrasinchai
Supachai Worrasinchai, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

122Application of biological and chemical methods in identification of Kratom leaves = การประยุกต์วิธีการทางชีววิทยาและเคมีในการระบุใบกระท่อม / Jitpraphat T. Charoen
Jitpraphat T. Charoen, 1985-
Abstract  pdf

123Application of dynamic mechanical analyzer to the study of natural rubber / Prasin Sawadcitang
Prasin Sawadcitang, 1958-
Abstract  pdf

124Application of geographic information system (GIS) and remote sensing (RS) for evaluating dengue risk in Thailand = การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อการประเมินความเสี่ยงต่อไข้เลือดออกในประเทศไทย / Chitti Chansang
Chitti Chansang, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

125Application of poisson regression analysis for a queueing system of the demand for medical and health service = การประยุกต์ของการวิเคราะห์การถดถอยปัวซงสำหรับระบบแถวคอยชองความต้องการสำหรับการรักษาพยาบาลและการบริการสาธารณสุข / Krieng Kitbumrungrat
Krieng Kitbumrungrat, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

126Application of synthetic monolithic material in capillary electrophoresis and capillary electrochromatography = การประยุกต์วัสดุสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างพรุนแบบต่อเนื่องในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสและแคปปิลารีอิเล็กโทรโครมาโทรกราฟี / Patcharin Chaisuwan
Patcharin Chaisuwan, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

127Applying reverse engineering for automatic generation of web services from web applications = การประยุกต์วิศวกรรมย้อนรอยสำหรับการสร้างเว็บเซอร์วิสจากเว็บแอพพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติ / Tassawan Kulsiriwiwat
Tussawan Kulsiriwiwat, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

128Applying role hierarchy and keys for encrypted database = การประยุกต์โครงสร้างบทบาทแบบลำดับชั้นและการใช้คีย์สำหรับฐานข้อมูลเข้ารหัส / Thanarom Nimitklaitikai
Thanarom Nimitklaitikai, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

129Architecture, energetic, and electronic proterties of carbon nanotubes for electronic applications = สมบัติเชิงสถาปัตยกรรม พลังงานและอิเล็กทรอนของท่อนาโนคาร์บอนสำหรับประยุกต์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / Anurak Udomvech
Anurak Udomvech, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

130Arsenic accumulation in freshwater fish and plants collected from arsenic-contaminated area = การสะสมสารหนูในปลาน้ำจืดและพืชจากพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนสารหนู / Patcharin Jankong
Patcharin Jankong, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

131Aspects of sperm capacitation and determination of male reproductive performance of the white pacific shrimp Litopenaeus vannamei = การเปลี่ยนแปลงของอสุจิในการผสมกับไข่และการหาวิธีเปรียบเทียบสมรรถภาพของพ่อพันธุ์กุ้งขาวลิโธพีเนียสแวนนาไม / Sirinda Aungsuchawan
Sirinda Aungsuchawan, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

132Asymmetric reduction of ketones with chiral hydridecomplexes and asymmetric synthesis of butenolides / by Chujit Jiravinyu
Chunjit Jiravinyu, 1960-
Abstract  pdf

133Atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate and styrene catalyzed by CuCI/tripodal ligands bearing ferrocene and benzyl moieties = การสังเคราะห์พอลิเมอร์ของเมทิลเมทาไคเลทและสไตรรีนโดยใช้อนุมูลอิสระในการถ่ายโอนอะตอม (เอทีอาร์พี) โดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างคอปเปอร์(+1)คลอไรด์และลิแกนด์สามขาที่มีหมู่เฟอโรซีนและเบนซิลเป็นส่วนประกอบ / Nuttaporn Wisutsri
Nuttaporn Wisutsri, 1984-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

134Augmenting prefixspan algorithm to support public phone malfunction prediction = การแต่งเติมอัลกอริทึมพรีฟิกซ์สแปนเพื่อสนับสนุนการทำนายเหตุเสียเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ / Varaluk Diloktrakarnkij
Varaluk Diloktrakarnkij, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

135Automated change management agents for multiperspective distributed application development environments = เอเจ็นท์สำหรับการจัดการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติสำหรับสภาพแวดล้อมการพัฒนาระบบประยุกต์แบบกระจายหลายมุมมอง / Chantima Wungdeelert
Chantima Wungdeelert, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

136Automatic categorization of tax forms and component block decomposition = การจำแนกประเภทและการแยกส่วนประกอบของแบบฟอร์มภาษีโดยอัตโนมัติ / Benjawan Pisuthisombut
Benjawan Pisuthisombut, 1975-
Abstract  pdf

137Automatic extraction of grammar-rule from XML document to support XML compression = การสกัดกฎไวยกรณ์โดยอัตโนมัติจากเอกสารเอกซ์เอ็มแอลเพื่อรองรับการบีบอัดเอกสารเอกซ์เอ็มแอล / Amornrat Suwanrattanakul
Amornrat Suwanrattanakul, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

138Automatic thesaurus construction with term context and syntactic analysis for Thai text retrieval = การสร้างธิซอรัสแบบอัตโนมัติโดยใช้การวิเคราะห์บริบทของคำและไวยกรณ์สำหรับการค้นคืนเอกสารภาษาไทย / Kanyarat Lairungruang
Kanyarat Lairungruang, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

139Bacterial utilization of spent sulfite liquor and single cell production / by Sirinda Yunchalard
Sirinda Yunchalard, 1958-
Abstract  pdf

140Bamboo-shaped disease in Litopenaeus vannamei = โรคกุ้งคดงอในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei / Waraporn Sakaew
Waraporn Sakaew, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

141Benzoylformate decarboxylase from Psyeudomonas stutzeri ST-201: gene cloning, enzyme characterization and role in d-phenylglygine degradation = เอนไซม์เบนโซอิลฟอร์เมต ดีคาร์บอกซิเลส จาก Pseudomonas stutzeri ST-201: การโคลนยีน การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์และบทบาทของเอนไซม์ในการย่อยสลายดี-ฟินิลกลัยซีน / Choedchai Saehuan
Choedchai Saehuan, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

142Bifurcation analysis of a product inhibition model of a continuous fermentation process / by Chalard Chiaranai
Chalard Chiaranai, 1960-
Abstract  pdf

143Bilingual machine readable dictionary extraction and concept tree construction for thai wordnet development = การสกัดข้อมูลจากพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์สองภาษาและการสร้างต้นไม้แนวคิดสำหรับการพัฒนาโครงข่ายคำภาษาไทย / Yutthana Pirunsarn
Yutthana Pirunsarn, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

144Bioactive compounds from garcinia speciosa = การศึกษาสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้น garcinia speciosa (guttiferae) / Ranee Sangsuwon
Ranee Sangsuwon, 1964-
Abstract  pdf

145Bioactive compounds from local fungi : chemical constituents of Cordyceps SP., Verticillium Hemipterigenum, Microsphaeropsis SP. and Trichoderma SP. = การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราท้องถิ่น : Cordyceps SP., Verticillium Hemipterigenum, Microsphaeropsis SP. and Trichoderma SP. / Prapairat Seephonkai
Prapairat Seephonkai, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

146Bioactive compounds from Myristica cinnamomea fruits and from the fungus Stachybotrys nephrospora = การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผลจันทน์ป่าและเชื้อรา Stachybotrys nephrospora / Supaporn Sawadjoon
Supaporn Sawadjoon, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

147Bioactive compounds from the fungus Hirsutella Kobayasii BCC 1660, and from higher plants, getonia floribunda and camchaya calarea = การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา Hirsutella kobayasii BCC 1660 และจากต้นติ่งตั่งและต้นกระดุมม่วง / Namphung Vongvanich
Namphung Vongvanich, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

148Bioactive constituents in plant : Dephniphyllum combodianum gagnep. (daphniphyllaceae) and insect : Cydnus indicus westwood (Cydnidae) = การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นไม้ Dephniphyllum combodianum gagnep. และจากแมลง Cydnus indicus westwood / Suthatip Ngokpol
Suthatip Ngokpol, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

149Biodegradation of heptachlor and its metabolite by soil microcosms = การย่อยสลายสารเฮปตาคลอร์โดยแบคทีเรียในดิน / Toemthip Poolpak
Toemthip Poolpak, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

150Biodegradation of petroleum contaminated-sludge from the olefins plant : effects of spiked microbial culture = การย่อยสลายตะกอนน้ำมันปิโตรเลียมจากโรงงานโอเลฟินส์โดยวิธีการทางชีวภาพ : ผลของการกระตุ้นด้วยเชื้อจุลินทรีย์ / Sirindhorn Khamniyom
Sirindhorn Khamniyom, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

151Biodesulfurization of crude oil by mesophilic bacteria = การกำจัดกำมะถันอินทรีย์จากน้ำมันดิบโดยเชื้อจุลินทรีย์ / Natnapang Tanterdtit
Natnapang Tanterdtit, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

152Biodesulfurization of organic sulfur in petroleum by newly found microorganisms in Thailand = การกำจัดสารกำมะถันอินทรีย์จากน้ำมันโดยเชื้อจุลินทรีย์ที่พบใหม่ในประเทศไทย / Nantaka Kheawpraju
Nantaka Kheawpraju, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

153Biologically active metabolites from the marine fungus Halorosellinia oceanica BCC 5149 and the seed fungi Menisporopsis theobromae strains BCC 4162 and BCC 3975 = การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราทะเล Halorosellinia oceanica BCC 5149 และเชื้อราบนเมล็ดพืช Menisporopsis theobromae สานพันธุ์ BCC 4162 และ BCC 3975 / Maneekarn Chinworrungsee
Maneekarn Chinworrungsee, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

154Biophysical characteristics and mechanisms of prolactin-stimulated calcium transport in the duodenum of female rats = คุณสมบัติทางชีวฟิสิกส์และกลไกของโพรแลคตินที่ใช้กระตุ้นการขนส่งแคลเซียมในลำไส้เล็กส่วนต้นของหนูเพศเมีย / Walailak Jantarajit
Walailak Jantarajit, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

155Biosorption of cadmium by cyanobacteria, oscillatoria subtilissima and oscillatoria jasorvensis = การดูดซับโลหะหนักแคดเมียมโดยใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิด Oscillatoria subtilissima และ Oscillatoria jasorvensis / Busaba Warakamin
Busaba Warakamin, 1978-
Abstract  pdf

156Biosynthesis study of natural polyisoprenes : initiation step of rubber formation = การศึกษาขั้นตอนการสังเคราะห์โพลีไอโซพรีนที่ได้จากยางธรรมชาติ-ขั้นเริ่มต้นของการสังเคราะห์ยาง / Dararat Mekkriengkrai
Dararat Mekkriengkrai, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

157Boron-doped diamond : Sensor for chromatographic analysis of inogranic anions = การใช้ขั้วไฟฟ้าฟิล์มบางของเพชรที่โดปด้วยโบรอนเพื่อเป็นหัววัดในไอออนโครมาโทรกราฟีสำหรับวิเคราะห์สารอนินทรีย์ที่มีประจุลบ / Benjamapawn Promthong
Benjamapawn Promthong, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

158Burkholderia pseudomallei induces mouse macrophage activation via MyD88-dependent pathway = เบอร์โคลเดอเรีย สูโดมาลลิไอกระตุ้นมาโครฟาจของหนูโดยการส่งสัญญาณผ่าน MyD88-dependent pathway / Matsayapan Pudla
Matsayapan Pudla, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

159Cadmium-induced hypertension and the protective effect of standardized extracts from Andrographis paniculata (Burm.f.) nees = การเกิดความดันโลหิตสูงจากแคดเมียมและการป้องกันโดยใช้สารสกัดมาตรฐานจากฟ้าทะลายโจร / Nattaporn Yoopan
Nattaporn Yoopan, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

160Calcium permeability and transepithelial calcium transport in the duodenum of endurance swimming female rats = คุณสมบัติการยอมให้แคลเซียมผ่านและการขนส่งแคลเซียมผ่านผนังเยื่อบุลำไส้เล็กส่วนต้นของหนูขาวเพศเมียที่ผ่านการฝึกว่ายน้ำแบบทนทาน / Nitita Dorkkam
Nitita Dorkkam, 1984-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

161Cardioprotection by exercise training in ovariectomized rat hearts : Restoration of changes in sarcoplasmic reticulum calcium-uptake function = การป้องกันการเปลยนแปลงการทำงานของหัวใจหนูตัดรังไข่ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ: การป้องกันการเปลี่ยนแปลงการกลับแคลเซียมของซาร์โคพลาสมิกเรทิคูลัม / Jitanan Laosiripisan
Jitanan Laosiripisan, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

162Cation-exchange properties of some clay minerals = สมบัติการแลกเปลี่ยนไอออนบวกของแร่ดินเหนียวบางชนิด / Pranorm Saejueng
Pranorm Saejueng, 1974-
Abstract  pdf

163Cerebellar influnce on cardiovascular function : the mediation by the paramedian reticular nucleus / by Abdulcholiq Chuseri
Chuseri, Abdulcholiq
Abstract  pdf

164Changes in cardiac myofibrillar calcium activation in ovariectomized rats : alternative prevention and mechanism of changes = การเปลี่ยนแปลงการทำงานของเส้นใยกล้ามเนื้อหัวใจในหนูตัดรังไข่ : วิธีการป้องกันและกลไกการเปลี่ยนแปลง / Tepmanas Bupha-Intr
Tepmanas Bupha-Intr, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

165Changes in gastric mucosal barrier in the presence of bile and during hemorrhag stress in rats / Orapin Komonpunporn
Orapin Komonpunporn, 1958-
Abstract  pdf

166Changes in the expression of genes related to calcium transport in the intestine of endurance swimming female rats = การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวกับการขนส่งแคลเซียมในลำไส้ของหนูขาวเพศเมียที่ว่ายน้ำแบบทนทาน / Jarinthorn Teerapornpuntakit
Jarinthorn Teerapornpuntakit, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

167Changes of muscle enzymes from pre- and post- racing in horses FED with high and low carbohydrate diets = การเปลี่ยนแปลงของเอ็นไซม์กล้ามเนื้อก่อนและหลังแข่งในม้าที่มให้อาหารด้วยคาร์โบไฮเดรทสูงและต่ำ / Jaidao Petchthiranon
Jaidao Petchthiranon, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

168Changes of sugar alcohol content and related gene expression during early period of salt stress in Thai rice (Oryza sativa L. SPP. indica) lines = การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลแอลกอฮอล์และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวเนื่องในช่วงแรกของการได้รับสภาวะเครียดจากเกลือของข้าวสายพันธุ์ไทย / Sarunyaporn Maksup
Sarunyaporn Maksup, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

169Chaos and control action in a kolmogorow type model for food webs with harvesting or replenishment = ความสับสนและการควบคุมแบบจำลองแบบโคลโมโกรอฟสำหรับสายใยอาหารที่มีการเก็บเกี่ยวหรือการเติม / Adoon Pansuwan
Adoon Pansuwan, 1973-
Abstract  pdf

170Characterisation of biologically active compounds from the fungus diaporthe sp. BCC 6140, and from higher plant, cordia globifera = การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา diaporthe sp. BCC 6140 และจากต้นสักหิน / Suppamit Dettrakul
Suppamit Dettrakul, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

171Characteristics and fabrication of organic light emitting devices base on tris (8-hydroxyquinoline) aluminum = คุณลักษณะและการประดิษฐ์อุปกรณ์เปล่งแสงจากสารอินทรีย์ด้วย tris (8-hydroxyquinoline) aluminum / Yingyot Infahsaeng
Yingyot Infahsange, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

172Characterization and functional analysis of PPK in Burkholderia Pseudomallei = การศึกษาคุณสมบัติและหน้าที่ของยีน ppk ในเชื้อ Burkholderia Pseudomallei / Suda Tunpiboonsak
Suda Tunpiboonsak, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

173Characterization and mutagenesis of D-amino acid dehydrogenase homologue gene in Xanthomonas campestris pv. phaseoli = การศึกษาและทำให้กลายพันธุ์ในยีน D-amino acid dehydrogenase homologue ใน Xanthomonas campestris pv. phaseoli / Rattiya Cheewapat
Rattiya Cheewapat, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

174Characterization and production of chitinase from Bacillus thuringiensis subsp. pakistani and its transformants = การศึกษาลักษณะของไคติเนสจากเชื้อ Bacillus thuringiengiensis สายพันธุ์ pakistani และ transformant / Surang Thamthiankul
Surang Thamthiankul, 1974-
Abstract  pdf

175Characterization and purification of a bacteriocin produced by Lactobacillus plantarum PMU33 strain from fermented fish products = การศึกษาคุณสมบัติและการทำให้บริสุทธิ์ของสารยับยั้งแบคเทอรอโอซินจาก Lactobacillus plantarum สายพันธุ์ PMU33 แยกจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากปลา / Pensom Jumriangrit
Pensom Jumriangrit, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

176Characterization of 130 KDa mosquito-larvicidal endotoxin relating genes of Bacillus thuringiensis subsp israelenais strain 4Q272 = การศึกษาลักษณะของยีนที่มีความสัมพันธ์กับยีนสร้างโปรตีนขนาด 130 กิโลดาลตัน ซึ่งมีความเป็นพิษต่อลูกน้ำยุงในเชื้อ / Wichet Leelamanit
Wichet Leelamanit, 1960-
Abstract  pdf

177Characterization of cassava root proteins : albumin and globulin = การศึกษาสมบัติของโปรตีนอัลบูมินและกลอบูลินจากหัวมันสำปะหลัง / Jariya Sukhapan
Jariya Sukhapan, 1974-
Abstract  pdf

178Characterization of CYP6AA3 in baculovirus expression system = การศึกษาคุณสมบัติของ CYP6AA3 ในระบบ baculovirus / Soamrutai Boonsuepsakul
Soamrutai Boonsuepsakul, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

179Characterization of gametocyte proteins inducing natural antibodies in plasmodium falciparum infection = การค้นหาโปรตีนแกมมีโตไซท์ของพลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม ซึ่งกระตุ้นการสร้างแอนติบอดี / Salil Siriwat
Salil Siriwat, 1984-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

180Characterization of hemoglobin A+ Bart's syndrome = การวิเคราะห์ลักษณะของโรคฮีโมโกลบิน A+Bart s / by Pranee Winichagoon.
Pranee Winichagoon
Abstract  pdf

181Characterization of hemoglobin Kodaira II, hemoglobin Hekinan and hemoglobin Kurozaki in Thailand = การศึกษาคุณลักษณะของฮีโมโกลบินโคดาอิร่า 2, ฮีโมโกลบินเฮกินันและฮีโมโกลบินคุโรซากิในประเทศไทย / Lukana Ngiwsara
Lukana Ngiwsara, 1978-
Abstract  pdf

182Characterization of HPV16 oncogenes : genetic variation, localization and transactivation function = การศึกษาคุณสมบัติของยีนมะเร็งของไวรัส HPV16 : ความหลากหลายของยีน แหล่งที่อยู่และหน้าที่การกระตุ้นการแสดงออกของยีน / Kulthida Vaeteewoottacharn
Kulthida Vaeteewoottacharn, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

183Characterization of Japanese encephalitis virus grown at high temperature = คุณสมบัติของไวรัสไข้สมองอักเสบที่เจริญเติบโตในที่ที่มีอุณหภูมิสูง / Kanjana Nukdee
Kanjana Nukdee, 1975-
Abstract  pdf

184Characterization of SOD genes involved in oxidative stress response and tumor formation in Agrobacterium Tumefaciens = การศึกษาคุณสมบัติของยีน SOD ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อ oxidative stress และความสามารถในการก่อให้เกิดปุ่มปมของเชื้อ Agrobacterium Tumefaciens / Panatda Saenkham
Panatda Saenkham, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

185Characterization of the gene homologous of rpoS in Burkholderia pseudomallei = การศึกษายีน rpoS ในเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei / Benchamas Subsin
Benchamas Subsin, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

186Chemical constituents of Aigialus parvus BCC 5311 and an unidentified fungus, BCC 2629 = องค์ประกอบทางเคมีของเชื้อรา Aigialus parvus BCC 5311 และจากเชื้อราสายพันธุ์ BCC 2629 / Pornrapee Vongvilai
Pornrapee Vongvilai, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

187Chemical constituents of boesenbergia pandurata SCHI (Red Form) and boesenbergia SP. (Zingiberaceae) / Orasa Pancharoen
Orasa Pancharoen
Abstract  pdf

188Chemical constituents of Gardenia campanulata (Rubiaceae) = การศึกษาสารองค์ประกอบจาก Gardenia campanulata (Rubiaceae) / Janchai Poonlaphdecha
Janchai Poonlaphdecha, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

189Chemical induction of oocyte maturation and spawning in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii de man) = การใช้สารเคมีกระตุ้นการพัฒนาของรังไข่และการวางไข่ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de man) / Sithee Tanboonteck
Sithee Tanboonteck, 1970-
Abstract  pdf

190Chemical modifications of Butadine rubber and natural rubber by reactive processing = การปรับแต่งยางบิวตะไดอีนและยางธรรมชาติโดยวิธีการแปรรูปเชิงปฏิกิริยา / Kanoktip Boonkerd
Kanoktip Boonkerd, 1973-
Abstract  pdf

191Chemical preparation and composition analysis of strontium doped lead zirconate titanate = การเตรียมสารเลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกเจือสตรอนเซียมโดยวิธีเคมีและการวิเคราะห์องค์ประกอบ/ Chutimon Ratanapeanchai
Chutimon Ratanapeanchai, 1974-
Abstract  pdf

192Chemometrics approach to acid-base properties of humic fractions and their interactions with calcium cation = การใช้วิธีทางเคโมเมตริกเพื่อศึกษาพฤติกรรมกรด-เบสของฮิวมิกแฟรกชันและอันตรกิริยาของฮิวมิกกับแคลเซียมอิออน / Warunya Boonjob
Warunya Boonjob, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

193Childhood schizophrenia / Penkhae Limsila.
Penkhae Limsila.
Abstract  pdf

194Cholinomimetic effects of permethrin on cardiovasculaf and motor functions = การออกฤทธิ์เลียนแบบระบบประสาทโคลิเนอร์จิกของเพอร์เมทรินต่อการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด และการเคลื่อนไหว / Sathaporn Prutipanlai
Sathaporn Prutipanlai, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

195Chromatin structure in mamalian sperm / by Pornpilai Thungkasemvathana.
Pornpilai Thungkasemvathana.
Abstract  pdf

196Chromatographic determination of oxidative damage markers in thalassemic patients = การวิเคราะห์ด้วยโครมาโตกราฟีเพื่อหาตัวบ่งชี้ภาวะการถูกทำลายแบบออกซิเดชันในคนไข้ธาลัสซีเมีย / Chutima Matayatsuk
Chutima Matayatsuk, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

197Chromatographic separation of triiodothyronine in serum / Nongnuch Phasuk.
Nongnuch Phasuk
Abstract  pdf

198Circadian rhythm of the resistance of mice to acute pneumococcal infection / Mai Wongwiwat.
Mai Wongwiwat
Abstract  pdf

199Clinical characteristic of presbycusis in Ramathibodi Hospital / by Cheamchit Tawin.
Cheamchit Tawin.
Abstract  pdf

200Cloning and characterization of genes involved in rubber tree trunk phloem necrosis = การโคลนและการศึกษาลักษณะของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเปลือกแห้งในยางพารา / Chutima Charoenwut
Chutima Charoenwut, 1982-
Abstract  pdf

201Cloning and characterization of the cDNA encoding rice DNA methyltransferase = การโคลนและการศึกษาคุณสมบัติของคอมพลิเมนทารีดีเอ็นเอของดีเอ็นเอเมทิลทรานสเฟอเรสในข้าว / Nopmanee Wiriyawutikorn
Nopmanee Wiriyawutikorn, 1975-
Abstract  pdf

202Cloning and expression of Anopheles minimus NADPH-Cytochrome P450 reductase gene and in Vitro study of CYP6P7 enzyme system = การโคลนและการแสดงออกของยีน Nadph-Cytochrome P450 Reductase ในยุงก้นปล่อง Anopheles Minimus และศึกษาการทำงานของเอนไซม์ CYP6P7 ในหลอดทดลอง / Dolnapa Kaewpa
Dolnapa Kaewpa, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

203Cloning and expression of the oxygenase component of para-hydroxyphenylacetate hydroxylase = การโคลนและการแสดงออกของยีนออกซิเจนเนสของเอนไซม์พาราไฮดรอกซีฟีนิลอะซิเตตไฮดรอกซีเลส / Kittisak Thotsaporn
Kittisak Thotsaporn, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

204Cloning, characterization and expression of Vasa-like gene in the germ cells of giant freshwater prawn, Macrobrachium Rosenbergii = การศึกษาการโคลนและการแสดงออกของยีน vasa-like ในเซลล์สืบพันธุ์ของกุ้งก้ามกราม / La-Iad Nakkrasae
La-Iad Nakkrasae, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

205Closest string matching = การค้นหาสายอักขระที่ใกล้เคียงกันที่สุด / Tanachai Pathomrat
Tanachai Pathomrat, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

206Communication anxiety for the basic signal officers in the English classroom at the signal school = ความวิตกกังวลในการสื่อสารในห้องเรียนภาษาอังกฤษของหลักสูตรชั้นนายร้อยโรงเรียนทหารสื่อสาร / Jirapan Udomkit
Jirapan Udomkit, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

207Comparative analysis of two fatty acid binding proteins (FABPS) from fasciola Gigantica = การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ Fatty acid binding proteins (FABPS) 2 รูปแบบของพยาธิใบไม้ตับชนิด Fasciola Giganitca / Supatra Chunchob
Supatra Chunchob, 1980-
Abstract  pdf

208Comparative effect of flexion and extension exercise in mechanical back pain patients = เปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายแบบก้มและเงยลำตัวต่อผู้ป่วยปวดหลัง / Chommanee Patthanapiradej
Chommanee Patthanapiradej, 1959-
Abstract  pdf

209Comparative effects of diabetogenic agents on hepatic drug metabolism and liver morphology / Krongtong Chawalit
Krongtong Chawalit, 1952-
Abstract  pdf

210Comparative study of habitual with left and right handwritings of the same person = การศึกษาเปรียบเทียบความเคยชินในการเขียนด้วยมือซ้ายและมือขวาของบุคคลคนเดียวกัน / Anongnath Soison
Anongnath Soison, 1984-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

211Comparative study of interaction of human macrophages and dendritic cells with virulent Burkholderia pseudomallei and avirulent Burkholderia thailandensis = การศึกษาเปรียบเทียบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง macrophages และ dendritic cells ของคนกับจุลชีพก่อโรค Burkholderia pseudomallei และจุลชีพไม่ก่อโรค Burkholderia thailandensis / Jaruek Charoensap
Jaruek Charoensap, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

212Comparison of color texture features based on parallel and integrative approaches for image retrieval = การเปรียบเทียบลักษณะสำคัญของสีและพรรณลักษณ์โดยวิธีแบบขนานและแบบบูรณาการ / Chareerat Prachaktham
Chareerat Prachaktham, 1977
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

213Comparison of ITS2 rDNA in black flies (Diptera : Simuliidae) from Thailand = ศึกษาเปรียบเทียบการเรียงลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ ITS2 ของไรโบโซมัลดีเอ็นเอของแมลงริ้นดำในประเทศไทย / Aunchalee Thanwisai
Aunchalee Thanwisai, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

214Comparison of Mn-doped lead zirconate titanate ceramics prepared by mixed-oxide and auto-combustion of citrate-nitrate gel techniques = การเปรียบเทียบผลของการเติมธาตุ Mn ในเลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์ที่เตรียมโดยวิธีการผสมผงออกไซด์และการเผาไหม้ของซิเตรต-ไนเตรตเจล / Pimonpan Sakoncharone
Pimonpan Sakoncharone, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

215Comparison of surviving and moribund pacific whiteleg shrimp Penaeus vannamei challenged with yellow-head virus = การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกุ้งขาวแปซิฟิก Penaeus vannamei ที่รอดชีวิตกับกุ้งที่ตายภายหลังการติดเชื้อไวรัสโรคตัวเหลือง / Gun Anantasomboon
Gun Anantasomboon, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

216Comparison of the sensitivities of PCR metohds for genotyping of Giardia duodenalis = การเปรียบเทียบความไวของ PCR วิธีต่าง ๆ ในการแยกสายพันธุ์ของเชื้อจิอาร์เดียดูโอดีนาลิส / Kwannan Nantavisai
Kwannan Nantavisai, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

217Composite boson theory of the fractional quantum hall effect = ทฤษฎีอนุภาคประกอบแบบโบซอนของปรากฏการณ์แฟรกชันแนลควอนตัมฮอลล์ / Niwat Viriyapukdee
Niwat Viriyapukdee, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

218Computational prediction of RPOS-dependent promoters in burkholderia pseudomallie using proteomic profile information = การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์โปรโมเตอร์ RPOS ในเชื้อเบอร์โคเดอเรียสูโดมาลลิอายจากข้อมูลทางโปรติโอมิก / Yupaporn Osiriphun
Yupaporn Osiriphun, 1979-
Abstract  pdf

219Concerted mechanism of CDC5/POLO and CLA4/PAK in SWE1 regulatory pathway of saccharomyces cerevisiae = กลไกการทำงานร่วมกันของ CDC5/POLO และ CLA4/PAK ในวิถีควบคุม SWE1 ของบัดดิงยีสต์ / Krisada Sakchaisri
Krisada Sakchaisri, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

220Conductivity improvement of carbon black filled polypropylene (PP) polystyrene (PS) blend by controlling morphology = การปรับปรุงการนำไฟฟ้าของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิโพรพิลีนและพอลิสไตรีนที่เติมผงเขม่าดำโดยการควบคุมสัญฐาน / Weawkamol Leelapornpisit
Weawkamol Leelapornpisit, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

221Conformational analysis and flexibility of glycosidic bonds based on melezitose structure by NMR, molecular dynamics, and monte carlo simulations = การวิเคราะห์คอนฟอร์มเมชั่นและความยืดหยุ่นของพันธะไกลโคซิดิกที่อยู่บนพื้นฐานโครงสร้างเมลิซิโทสโดยนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซืการจำลองพลศาสตร์และมอนติคาร์โลของโมเลกุล / Wiwaporn Soodsawang
Wiwaporn Soodsawang, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

222Consequences of seed dispersal, seed predation by animals and natural disturbance on the recruitment of spondias axillaris, a light-demanding zoochorous tree = ผลจากการแพร่กระจายเมล็ดและการค่าเมล็ดโดยสัตว์และการรบกวนในธรรมชาติที่มีต่อการฟื้นตัวของประชากรต้น Spondias axillaris / Wirong Chanthorn
Wirong Chanthorn, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

223Conservation and management of elephants in Thailand = การอนุรักษ์และการจัดการช้างในประเทศไทย / Mattana Srikrachang
Mattana Srikrachang, 1953-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

224Construction of cDNA library of Lymphoid Organ of YHV infected shrimp (penaeus monodon) = การสร้างห้องสมุด cDNA จากอวัยวะน้ำเหลืองของกุ้งกุลาดำที่ติดเชื้อไวรัสหัวเหลือง / Jutamas Ngopon
Jutamas Ngopon, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

225Construction of chromosomal engineered Bacillus thuringiensis serovar aizawai expressing a transcriptionally fused chitinase gene during sporulation = การสร้างสายพันธุ์ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ที่ผลิตเอนไซม์ไคติเนสในระยะเซลล์สร้างสปอร์ / Surang Thamthiankul
Surang Thamthiankul, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

226Construction of synthetic gene for dihydropteroate synthase and molecular characterization of bifunctional dihydropteridine pyrophosphokinase/dihydropteroate synthase from plasmodium falciparum = การสร้างยีนสังเคราะห์สำหรับเอ็นไซม์ไดไฮโดรพเทอโรเอท ซินเทส และการศึกษาคุณสมบัติทางชีวโมเลกุลสำหรับเอ็นไซม์ไดไฮโดรพเทอริดิน ไพโรฟอสโฟไคเนส และไดไฮโดรพเทอโรเอท ซินเทส จากเชื้อพลาสโมเดียมฟัลซิปารั่ม / Waraporn Kasekarn
Waraporn Kasekarn, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

227Continuous-flow extraction for determination of available metals in soils = การหาปริมาณธาตุที่พืชสามารถดูดซึมได้โดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยระบบการสกัดอย่างต่อเนื่อง / Sopon Purawatt
Sopon Purawatt, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

228Control of film formation and defects of thin film prepared from sulphur vulcanised NR latex by straight dipping process = การควบคุมการเกิดฟิล์มและตำหนิของฟิล์มบางที่เตรียมจากน้ำยางธรรมชาติที่วัลคาไนซ์ด้วยกำมะถันโดยกระบวนการจุ่มแบบไม่ใช้สารช่วยจับตัว / Sunanta Chuayprakong
Sunanta Chuayprakong, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

229Control of the degradation of natural rubber : analysis and application of naturally occurring anti-and pro-oxidants in natural rubber = การควบคุมการย่อยสลายของยางธรรมชาติ : การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้สารต้านและสารเร่งการเกิดออกซิเดชันที่มีอยู่ในยางธรรมชาติ / Surakit Tuampoemsab
Surakit Tuampoemsab, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

230Conversion of bacterial penicillin-G acylase to cephalosporin-C acylase by protein engineering = การเปลี่ยนความจำเพาะของเอนไซม์เพนนิซิลิน-จี เอซิเลสจากเชื้อแบคทีเรียให้เป็นเซฟฟาโลสพอริน-ซี เอซิเลสโดยวิธีวิศวกรรมโปรตีน / Catleya Rojviriya
Catleya Rojviriya, 1978-
Abstract  pdf

231Correlation between Point mutation and truncation of thyroglobulin and Their patterns of export and iodination = ความสัมพันธ์ระหว่าง ไธโรโกลบุลินกลายพันธุ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนเพียงหนึ่งตำแหน่ง และที่เกิดจากการขาดหายไปของสายเปปไทด์บางส่วน กับ รูปแบบการถูกส่งออกนอกเซลล์ และ รูปแบบการเติมไอโอดีนให้แก่ไธโรโกลบุลินกลายพันธุ์เหล่านี้ / Piyanuch Jongsamak
Piyanuch Jongsamak, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

232Correlation between level of consciousness of head injury patients and neurotransmitters in cerebrospinal fluid, plasma, urine and physiological parameters / by Chutcharin Ungsuparkorn
Chutcharin Ungsuparkorn
Abstract  pdf

233Cross validation of body density equations in Thai male aged between 16-22 years = การทดสอบสมการที่ใช้หาความหนาแน่นของร่างกายว่าสามารถใช้กับชายไทยอายุ 16-22 ปีได้หรือไม่ / Supaporn Silalertdetkul
Supaporn Silalertdetkul, 1971-
Abstract  pdf

234Cryopreservation of dendrobium cruentum Rchb. f. / Keiko Kagawa
Kagawa, Keiko, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

235Cryopreservation of embryos and spermatophores from the freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man) in glycerol and ethylene glycol = การเก็บรักษาเอมบริโอและสเปอร์มมาโทฟอร์ของกุ้งก้ามกรามในกลีเซอรอลและเอทิลีนไกลคอลที่อุณหภูมิต่ำ / Khattiya Akarasanon
Khattiya Akarasanon, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

236Cryopreservation of jackfruit (Artocarpus heterophyllus Lamk.) = การเก็บรักษาขนุนในไนโตรเจนเหลว / Witayaporn Pornchuti
Witayaporn Pornchuti, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

237Cryopreservation of shoot tips of Vanda coerulea Griff. ex Lindl. by encapsulation/vitrification = การเก็บรักษาตายอดกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง / Luxsana Soamkul
Luxsana Soamkul, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

238Crystal structure of plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase in complex with trimethoprim = โครงสร้างผลึกเอกซเรย์ของเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทส-ไธมิดิเลตซินเทสจากเชื้อมาลาเรีย พลาสโมเดียม ฟาลซิพารัม กับสารประกอบไตรเมโธพริม / Duangrudee Tanramluk
Duangrudee Tanramluk, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

239Crystallization of 2-Methyl-3-Hydroxypyridine-5-Carboxylic acid oxygenase from soil bacterium Pseudomonas SP. MA-1 = การตกผลึกของเอนไซม์ 2-เมทธิล-3-ไฮดรอกซีไพริดีน-5-คาร์บอกซีลิก แอซิด ออกซีจีเนสจากเชื้อแบคทีเรียในดิน Pseudomonas SP. MA-1 / Worrapoj Oonanant
Worrapoj Oonanant, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

240Current status of forensic DNA laboratories in Bangkok Thailand = สถานภาพปัจจุบันของห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร / Samart Panthuen
Samart Panthuen, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

241Cyclohexene epoxides : major constituents of Uvaria purpurea and Uvaria ferruginea (Annonaceae) / by Montree Kodpinid
Montree Kodpinid, 1956-
Abstract  pdf

242Cytoadherence characteristics of Plasmodium Falciparum isolates and cytokine response in placental malaria infection = การศึกษาลักษณะการเกาะติดของเชื้อ Plasmodium Falciparum และการตอบสนองของสารหลั่งใน placental malaria infection / Sujittra Chaisavaneeyakorn
Sujittra Chaisavaneeyakorn, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

243Cytochrome C release and caspase-3 activation : a possible mechanism of VR-3623-induced apoptosis in human lung cancer LU-1 cell line = สารวีอาร์-3623 เหนี่ยวนำให้เซลล์มะเร็งปอดตายแบบอะพอพโทซิสโดยผ่านกลไกของไซโตโครมซีและคาสเพส-3 / Jeerapa Jarutwanitpong
Jeerapa Jarutwanitpong, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

244Cytochrome P450 2C8 : optimization of bacterial expression and contribution of selected active site residues to substrate selectivity and regioselectivity = การผลิตเอนไซม์ cytochrome P450 2C8 โดยใช้แบคทีเรียและการศึกษาบทบาทของกรดอะมิโนบางตำแหน่งในส่วนเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ต่อ substrate selectivity และ regioselectivity / Oranun Kerdpin
Oranun Kerdpin, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

245Cytogenetic studies in the Drosophila kikkawai complex / by Sangvorn Kitthawee.
Sangvorn Kitthawee.
Abstract  pdf

246Cytogenetic studies of the Anopheles nivipes group / by Charoenwitt Hankaew
Charoenwitt Hankaew, 1958-
Abstract  pdf

247Cytogenetics of amphibians in Thailand = เซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทย / Thavorn Supaprom
Thavorn Supaprom, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

248Cytogenetics of Simulium Siammense (Diptera : Simuliidae) in Thailand = การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ในแมลงริ้นดำชนิด Simulium Siamense (Diptera : Simuliidae) ในประเทศไทย / Unchulee Lualon
Unchulee Lualon, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

249Cytogenetics of the Simulium Tuberosum group (diptera : simuliidae) in Thailand = การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของแมลงริ้นดำกลุ่ม tuberosum (diptera : simuliidae) ในประเทศไทย / Ubon Tangkawanit
Ubon Tangkawanit, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

250Cytokine response and genetic regulation in children and adults with cerebral malaria disease / Acleus Stanislaua Malinzi Rutta
Rutta, Acleus Stanislaus Malinzi, 1955-
Abstract  pdf

251Decarboxylation of glycidic salt and some reactions of alpha-aminonitriles / by Sirichai Panichanun.
Sirichai Panichanun.
Abstract  pdf

252Degenerate kernel method for hammerstein integral equations : wavelets application = วิธีเจอเนอเรตเคอร์เนลสำหรับสมการเชิงปริพันธ์ไม่เชิงเส้นฮัมมีเทนโดยประยุกต์ใช้เวฟเลต / Khomsan Neamprem
Khomsan Neamprem, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

253Dengue viral antigen as observed by peroxidase-anti-peroxidase (PAP) method / Kitti Khamsattaya
Kitti Khamsattaya, 1953-
Abstract  pdf

254Density, distribution and human consumption of small mammals around a Karen village in Mae Hong Son province, Thailand = ความหนาแน่น การแพร่กระจาย และการบริโภคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก : กรณีศึกษาหมู่บ้านกะเหรี่ยงจังหวัดแม่ฮ่องสอน / Nattha Wattanaratchakit
Nattha Wattanaratchakit, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

255Design a new computerized charging system via expressway tag = การออกแบบระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ / Suwimon Paisanwattana
Suwimon Paisanwattana, 1971-
Abstract  pdf

256Design and analysis of the algorithm for solving factorial problem of any reasonably large number using the power-decimal system = การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีสำหรับการแก้ปัญหา factorial ของตัวเลขขนาดใหญ่ โดยการใช้ระบบ Power-Decimal / Nguyen Ba Hung
Nguyen, Ba Hung, 1965-
Abstract  pdf

257Design and development of a software tool for economic factors analysis = การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ / Suwichai Gulthammanusorn
Suwichai Gulthammanusorn, 1969-
Abstract  pdf

258Design and development of a user-centric web quality evaluation model = การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองการประเมินคุณภาพเว็บที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง / Supotchanee Nakwichian
Supotchanee Nakwichian, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

259Design and implementation of snort IDS rules management = การออกแบบและพัฒนาการบริหารจัดการเงื่อนไขของการตรวจสอบการบุกรุกของระบบด้วยระบบการตรวจสอบผู้บุกรุก / Chitthaporn Sae-Ngow
Chitthaporn Sae-Ngow, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

260Designing an implementation framework of E-business using ebXML standard = การออกแบบกรอบงานเพื่อสร้างแบบการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้มาตรฐาน ebXML / Amarat Sawatthaweekul
Amarat Sawatthaweekul, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

261Designing the model-based system for Thai tax revenue forecasting (MBS-TTRF) = การออกแบบระบบฐานแบบจำลองสำหรับการพยากรณ์รายได้ภาษีของไทย / Pattama Tounprasert
Pattama Tounprasert, 1976-
Abstract  pdf

262Detection latent fingerprints on wet nonporous surface = การตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุผิวเปียกชื้น / Saitharn Sukkasem
Saitharn Sukkasem, 1984-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

263Detection of opisthorchis viverrini infection by enzyme-linked immunosorbent assay using partially purified antigens / Nitaya Poopyruchpong
Nitaya Poopyruchpong, 1950-
Abstract  pdf

264Determination of an alteration of neurotransmitter transporter gene and protein expression during rabies virus infection in mouse model = การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออกของยีนและโปรตีน Neurotransmitter transporter ในหนูเมาส์ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า / Jitra Kasisith
Jitra Kasisith, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

265Determination of corticosteroids by high performance liquid chromatography = การวิเคราะห์สารคอร์ติโคสเตียรอยด์ด้วยเทคนิคไฮเปอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี / Jeerapan Tientong
Jeerapan Tientong, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

266Determination of dihydroartemisinin by high performance liquid chromatography = การวิเคราะห์เชิงปริมาณของไดไฮโดรอาร์ติมิซินินด้วยเทคนิคไฮเปอร์ฟอร์มานลิควิดโครมาโตกราฟี / Patcharin Chaisuwan
Patcharin Chaisuwan, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

267Determination of iodide in pharmaceutical samples by gas diffusion flow injection using iodine-starch reaction = การวิเคราะห์ไอโอไดด์ในผลิตภัณฑ์ยาด้วยระบบโฟลอินเจคชันร่วมกับการใช้ก๊าซดิฟฟิวชันโดยอาศัยปฏิกิริยาของไอโอดีนและน้ำแป้ง / Kanchana Uraisin
Kanchana Uraisin, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

268Determination of methionine, cysteine and homocysteine in plasma by gas chromatography = การวิเคราะห์ปริมาณเมไทโอนีน ซิสเทอีนและโฮโมซิสเทอีนในพลาสมาโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี / Kittiporn Laosangthum
Kittiporn Laosangthum, 1959-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

269Determination of microbial biomass gases using titration and headspace gas chromatography = การหาปริมาณของแก๊สชีวมวลจิลินทรีย์ด้วยเทคนิคไทเทรตและเฮดสเปสแก๊สโครมาโทกราฟี / Premsak Puangploy
Premsak Puangploy, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

270Determination of organophosphate pesticides using gas chromatography = การวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชประเภทออร์กาโนฟอสเฟตด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี / Orawee Deerasamee
Orawee Deerasamee, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

271Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples by using high performance liquid chromatography = การวิเคราะห์สารประกอบโพลีไซคลิกอาโรมาติคไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างน้ำโดยอาศัยเทคนิคไฮเปอร์ฟอร์แมนลิควิทโครมาโตรกราฟ / Ruchaya Boonyatumanond
Ruchaya Boonyatumanond, 1964-
Abstract  pdf

272Determination of the significance of Nitric Oxide during natural Dengue Virus infection and host genetic response to Nitric Oxide susceptible and Nitric Oxide resistant Dengue Virus infection = การศึกษาความสำเร็จของสารไนตริกออกไซด์ระหว่างการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ในธรรมชาติ และการตอบสนองทางด้านยีนส์ของเซลล์เจ้าบ้านต่อการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ที่ทนทานและไม่ทนทานต่อสารไนตริกออกไซด์ / Takol Chareonsirisuthigul
Takol Chareonsirisuthigul, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

273Determination of vitamin A status by using vitamin A2 / by Punnee Thaitawee
Punnee Thaitawee, 1959-
Abstract  pdf

274Developing and promoting students' understanding of species and species evolution via a fighting fish activity = การพัฒนาและส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องสปีซีส์และวิวัฒนาการของสปีซีส์ด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับปลากัด / Namkang Sriwattanarothai
Namkang Sriwattanarothai, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

275Development and application of dynamic extraction systems with hyphenated techniques for assessment of elemental fractionation in solid substrates = การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบการสกัดแบบไดนามิกส์เชื่อมต่อกับการตรวจวัดแบบออนไลน์เพื่อประเมินค่าการแยกส่วนของธาตุในตัวอย่างของแข็ง / Janya Buanuam
Janya Buanuam, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

276Development of a conceptual survey in mechanical waves = การพัฒนาแบบสำรวจความเข้าใจในเรื่องคลื่นกล / Apisit Tongchai
Apisit Tongchai, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

277Development of a monoclonal antibody assay for Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrois Virus (IHHINV) of shrimp / Bui Thi Bich Hang
Bui, Thi Bich Hang, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

278Development of an in vitro potency assay for antivenom against the Malayan pit viper (Calloselasma rhodostoma) = การพัฒนาวิธีการหาความแรงของเซรุ่มแก้พิษงูกะปะโดยวิธีทางหลอดทดลอง (in vitro) / Duangporn Pornmuttakun
Duangporn Pornmuttakun, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

279Development of chemical sensors using molecular design and thin film fabrication = การพัฒนาหัววัดเซ็นเซอร์เคมีด้วยการออกแบบโมเลกุลและการประกอบฟิล์มบาง / Sumana Kladsomboon
Sumana Kladsomboon, 1984-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

280Development of computerized laboratory environments to promote active science learning : nose simulator and contact angle simulation = การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยการทดลองผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติ : Nose simulator และ contact angle simulation / Niwat Srisawasdi
Niwat Srisawasdi, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

281Development of data classification tools to support analysis of network equipment maintenance of the revenue department = การประยุกต์เทคนิคของการขุดค้นเหมืองข้อมูลในการวิเคราะห์การใช้อุปกรณ์เครือข่ายของกรมสรรพากร / Nowarat Silprasert
Nowarat Silprasert, 1965-
Abstract  pdf

282Development of electrochemical sensors for analysis of medical and environmental analytes = การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าเพื่อการวิเคราะห์สารทางแพทย์และสิ่งแวดล้อม / Tanin Tangkuaram
Tanin Tangkuaram, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

283Development of fasciola gigantica (cobbold, 1856) in mice and characterization of a monoclonal antibody against adult worm antigen = พัฒนาการของพยาธิใบไม้ตับ fasciola gigantica (cobbold, 1856) ในหนูและการวิเคราะห์คุณสมบัติของโมโนโคลนัลแอนติบอดีต่อแอนติเจนของพยาธิตัวเต็มวัย / Supeecha Kumkate
Supeecha Kumkate, 1974-
Abstract  pdf

284Development of GC-MS method for analysis of [beta]-lactam antibiotics in animal tissue = การพัฒนาวิธีจีซี-เอ็มเอสสำหรับการวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะเบต้าแลคแตมในเนื้อเยื่อสัตว์ / Yupa Opakart
Yupa Opakart, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

285Development of high performance liquid chromatography for long chain fatty acids determination in environmental sample = การพัฒนาเทคนิคไฮเปอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับหาปริมาณกรดไขมันสายยาวในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม / Weena Sitthirakan
Weena Sitthirakan, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

286Development of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) method using a simple turbidimeter for detection of infectious myonecrosis virus (IMNV) and macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) = การพัฒนาเทคนิค loop-mediated isothermal amplification (LAMP) และเครื่องมือตรวจวัดความขุ่นสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส infectious myonecrosis virus (IMNV) (ในกุ้งขาว) และ Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) (ในกุ้งก้ามกราม) / Teeranart Puthawibool
Teeranart Puthawibool, 1985-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

287Development of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) methods using a simple turbidimeter for detection of taura syndrome virus (TSV) and white spot syndrome virus (WSSV) = การพัฒนาเทคนิค loop-mediated isothermal amplification (LAMP) และเครื่องมือตรวจวัดความขุ่นสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคทอร่า (TSV) และไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) / Wansadaj Jaroenram
Wansadaj Jaroenram, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

288Development of measures for preventing microbial contamination of pasteurized milk produced from small-scale production plant based on good manufacturing practice : case study at Zonta Chombung Dairy Cooperative = การพัฒนาวิธีการป้องกันการปนเปื้อนทางด้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ที่ผลิตจากโรงงานแปรรูปขนาดเล็กโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต : กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมซอนต้า จอมบึง จำกัด / Ronnachai Yoddumnern
Ronnachai Yoddumnern, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

289Development of molecular sensors based on optical absorption of organic thin films = การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับโมเลกุลด้วการดูดกลีนแสงฟิล์มบางประเภทสารอินทรีย์ / Sureeporn Uttiya
Sureeporn Uttiya, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

290Development of monoclonal antibodies to polyhedrin of monodon baculovirus = การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อโพลีฮีดรินของเชื้อโมโนดอนแบคคูโลไวรัสในกุ้งกุลาดำ / Chumphol Boonsanongchokying
Chumphol Boonsanongchokying, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

291Development of new color presumptive test for amphetamine/methamphetamine in urine = การพัฒนาชุดน้ำยาชนิดสีเพื่อการตรวจสอบยาบ้าในปัสสาวะ / Supanat Panomnoptham
Supanat Panomnoptham, 1984-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

292Development of new L-glutamate assays based on L-glutamate dehydrogenase-D-phenylglycine aminotransferase cycling reactions = การพัฒนาวิธีการตรวจวัด แอล-กลูตาเมตแบบใหม่โดยใช้หลักการปฏิกิริยาหมุนเวียนของเอนไซม์ ดี-ฟินิลกลัยซีน อะมิโนทรานสเฟอเรสและแอล-กลูตาเมต ดีไฮโดรจีเนส / Wanida Khampha
Wanida Khampha, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

293Development of quality assurance system and improvement of sanitation and hygiene practice in the central bakery plant at the 2[supersript]nd bus terminal, Nakornratchasima province = การพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการปรับปรุงด้านสุขลักษณะและสุขอนามัยในครัวกลางเบเกอรี่ ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา / Worrawalan Phoonsawat
Worrawalan Phoonsawat, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

294Development of surface plasmon resonance spectroscopy as a biological sensor = การพัฒนา surface plasmon resonance spectroscopy เป็นเครื่องมือตรวจวัดทางชีวภาพ / Jarupat Disrattakit
Jarupat Disrattakit, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

295Differentiation of mycobacterium tuberculosis strains by amplification of variable number of tandemrepeats / Mansuet Michael Temu
Temu, Mansuet Michael, 1959-
Abstract  pdf

296Diffserv conditionalized handover for HMIPv6 = การ handover โดยใช้เงื่อนไขของ diffserv สำหรับ HMIPv6 / Sophon Mongkolluksamee
Sophon Mongkolluksamee, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

297Digestion, disposition and metabolism of stevioside = การศึกษาถึงเภสัชจลนศาสตร์ของสารหวานสตีวิโอไซด์ / Albert Manggading Hutapea
Hutapea, Albert Manggading, 1962-
Abstract  pdf

298Dihydrofolate reductase of plasmodium falciparum : effects of junctional peptide on enzyme kinetics = เอ็นไซน์ไดไฮโดรโฟเลท รีดักเตส ของเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่ม : การศึกษาผลกระทบของเปปไทด์เชื่อมที่มีต่อจลศาสตร์ของเอ็นไซม์ / Capt. Napaporn Winijnaiyapark
Napaporn Winijnaiyapark, Capt., 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

299Dihydropteroate synthase of mycobacterium tuberculosis : expression and characterization of sulfa-resistant mutants = การแสดงออกและการศึกษาเอนไซม์ไดไฮโดรเทอโรเอทซินเทสของเชื้อวัณโรคและการดื้อยาซัลฟา / Chamaiporn Budriang
Chamaiporn Budriang, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

300Dilatometric properties of pure and mixed liquid crystals / by Kanchit Pongthana-ananta.
Kanchit Pongthana-ananta.
Abstract  pdf

301Distribution and accumulation of some heavy metals in water, sediment and aquatic organisms in klong Phasicharoen, Thailand = การสะสมและการแพร่กระจายของโลหะหนักบางชนิดในน้ำ ดิน และสิ่งมีชีวิตในคลองภาษีเจริญ / Rungruang Bunsong
Rungruang Bunsong, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

302Diversity of butterfly populations at Pha Kluai Mai-Haew Suwat Waterfall trail, Khao Yai National Park, Thailand = ความหลากหลายของประชากรผีเสื้อกลางวัน ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติผากล้วยไม้-น้ำตกเหวสุวัตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย / Premsak Ratiwiriyapong
Premsak Ratiwiriyapong, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

303Diversity, distribution and Wolbachia infection of rice field odonate insects in Thailand = ความหลากหลายการแพร่กระจายและการติดเชื้อแบคทีเรีย Wolbachia ของแมลงกลุ่ม odonate ในนาข้าวในประเทศไทย / Apisit Thipaksorn
Apisit Thipaksorn, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

304DNA recovery from forensic clothing samples by tape-lift = การตรวจดีเอ็นเอจากแถบกาวที่เก็บจากวัตถุพยานประเภทเสื้อผ้า / Aree Lempan
Aree Lempan, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

305Document engineering using formal concept analysis and XML technology = วิศวกรรมเอกสารโดยใช้การวิเคราะห์แบบฟอร์มมอลคอนเซบและเทคโนโลยีเอ๊กซ์เอ็มแอล / Thida Srithantip
Thida Srithantip, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

306Document oriented workflow definition language = ภาษาสำหรับการกำหนดสายงานเชิงเอกสาร / Suchart Limpanasukhon
Suchart Limpanasukhon, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

307Drift motions of energetic particles in an interplanetary magnetic cloud = การเคลื่อนที่แบบลอยเลื่อนของอนุภาคพลังงานสูงภายในเมฆแม่เหล็กในอวกาศระหว่างดาวเคราะห์ / Watcharawuth Krittinatham
Watcharawuth Krittinatham, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

308Drinking water qualities for primary schools in Bangkok = คุณภาพของน้ำดื่มสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร / Urapin Chukohtuad
Urapin Chukohtuad, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

309DSS for QAED : decision support system for quality assurance in education = ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการประกันคุณภาพของการศึกษา / Jintana Khemprasit
Jintana Khemprasit, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

310Dynamic dispersion model based on neural network for predicting sulfur dioxide impact at the Mae Moh thermal power plant = แบบจำลองพลวัตด้วยระบบใยประสาทสำหรับการทำนายผลกระทบของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ / Pirapun Juangaroon
Pirapun Jaungaroon, 1961-
Abstract  pdf

311Dynamics of persistent coinfections of a densovirus and dengue virus in a mosquito cell line = ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการติดเชื้อร่วมกันแบบเรื้อรังของไวรัสเดนโวและเด็งกี่ในเซลล์ยุง / Nipaporn Kanthong
Nipaporn Kanthong, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

312Dynamics of rigidly rotating spiral waves under local and non-local feedback control in the light-sensitive Belousov-Zhabotinsky reaction = พลศาสตร์ขดคลื่นที่หมุนเกร็งภายใต้การควบคุมแบบป้อนกลับชนิดเฉพาะที่และชนิดไม่เฉพาะที่ในปฏิกิริยาเบลูซอฟจาโบทินสกีที่ไวแสง / Chananate Uthaisar
Chananate Uthaisar, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

313Dynamics of Wolbachia infection in dengue vectors = พลวัตการติดเชื้อ Wolbachia ในยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก / Toon Ruangareerate
Toon Ruangareerate, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

314Early development of heart resistance of proteins during sporulation of Bacillus Licheniformis / Sangkot Marzuki
Marzuki, Sangkot.
Abstract  pdf

315Echo cancellation in voice over IP = การตัดเสียงสะท้อนบน Voice over IP / Ittipon Rassameeroj
Ittipon Rassameeroj, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

316Ecological study of lianas and some vines in Mo Singto Biodiversity Research Plot, Khao Yai National Park, Thailand = นิเวศวิทยาของเถาวัลย์ในแปลงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพมอสิงโตเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / Kanok Lertpanich
Kanok Lertpanich, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

317Ecology and conservation of the white-handed gibbon (Hylobates lar L.) in a tropical seasonal deciduous forest in Mae Hong Son province, Northern Thailand = นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ชะนีมือขาว (Hylobates lar L.) ในป่าผลัดใบเขตร้อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน / Pathom Yimkao
Pathom Yimkao, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

318Ecology and population dynamics of aquilaria crassna in Khao Yai national park of Thailand / Zhang Lixin
Zhang, Lixin, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

319Ecology of molluscs in heavy metal contaminated mangrove areas along the upper gulf of Thailand = นิเวศวิทยาของมอลลัสก์ในป่าชายเลนที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน / Cheewarat Printrakoon
Cheewarat Printrakoon, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

320Ecotoxicological assessment of pesticides and heavy metals in Nile Tilapia (Oreochromis Niloticus) = การประเมินผลกระทบทางนิเวศพิษวิทยาของสารกำจัดศัตรูพืชและโลหะหนักในปลานิล / Piyanut Peebua
Piyanut Peebua, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

321Ecotoxicological effects of sediments from Kae Klong river tributaries on golden apple snail (Pomacea Canaliculata, Lamarck 1822) = ผลกระทบของโลหะหนักในดินตะกอนบริเวณคลองสาขาแม่น้ำแม่กลองต่อหอยเชอรี่ / Cheerawan Sumritdee
Cheerawan Sumritdee, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

322Effect of 3', 5' cAMP on embryonic development of the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii = ผลของ 3', 5' cAMP ต่อการเจริญของเอมบริโอกุ้งก้ามกราม / Ketkaew Suwannarong
Ketkaew Suwannarong, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

323Effect of Andrographis paniculata (burm.f.) nees. on arsenic-induced cardiovascular disorders = ฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจรต่อความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดซึ่งเกิดจากสารหนู / Piengpen Thisoda
Piengpen Thisoda, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

324Effect of annealing on the magnetic properties of Fe[subscript]40Ni[subscript]38B[subscript]18Mo[subscript]4 amorphous ribbons = ผลของการเผาอบต่อสมบัติแม่เหล็กของแผ่นอะมอร์ฟัสริบบิ้น Fe[subscript]40Ni[subscript]38B[subscript]18Mo[subscript]4 / Kritsanu Tivakornsasithorn
Kritsanu Tivakornsasithorn, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

325Effect of antimalarial drugs on DNA synthesis in the bone morrow cells / Saisanom Tampitag.
Saisanom Tampitag.
Abstract  pdf

326Effect of cadmium levels on chromosome structure of catfish (Clarias batrachus) = ผลกระทบของระดับแคดเมียมต่อโครงสร้างโครโมโซมของปลาดุก / Udarat Boonraksa
Udarat Boonraksa, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

327Effect of cadmium on metallothionein mRNA in silver carp, Puntius gonionotus = ผลกระทบของแคดเมียมต่อ metallothionein mRNA ในปลาตะเพียนขาว / Suwimol Utarnpongsa
Suwimol Utarnpongsa, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

328Effect of caffeine on psychomotor performance in healthy Thai volunteers = ผลของแคฟเฟอีนต่อระบบประสาทการเคลื่อนไหวอัตโนมัติในอาสาสมัครไทยสุขภาพดี / Pacharin Luksanaprom
Pacharin Luksanaprom, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

329Effect of chemotherapy on the T-cell subpopulations' distribution patterns in leprosy = ผลของการใช้ยาต่อองค์ประกอบชนิดที่เซลล์ในผู้ป่วยโรคเรื้อน / Adelwisa Robles Ortega
Ortega, Adelwisa Robles, 1950-
Abstract  pdf

330Effect of chloramphenicol, cycloheximide and glucose on nucleic acid synthesis and biogenesis of yeast mitochondria / by Kanit Krisnangkura
Kanit Krisnangkura
Abstract  pdf

331Effect of chronic salbutamol administration on growth and biochemical changes in striated and cardiac mussles of sprague-dawley rats = ผลของการใช้ซัลบูตามอลระยะยาวต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของกล้ามเนื้อลายและกล้ามเนื้อหัวใจของหนูขาว / Piyanat Toniti
Piyanat Toniti, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

332Effect of creatine supplement at two different doses on performance of Thai swimmers = การศึกษาผลของครีเอทีนปริมาณต่าง ๆ ต่อสมรรถนะของนักกีฬาว่ายน้ำ / Sirilak Nutamonwarakul
Sirilak Nutamonwarakul, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

333Effect of Curcusone B on KKU-100 cell invasion = ผลของ Curcusone B ต่อการบุกรุกของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี KKU-100 / Montri Thippornwong
Montri Thippornwong, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

334Effect of different beta-glucans on the gelatinization and retrogradation of rice starch = ผลของเบต้า-กลูแคนชนิดต่าง ๆ ต่อเจลาติไนเซชั่นและเรโทรเกรเดชั่นของแป้งข้าวจ้าว / Rawiwan Banchathanakij
Rawiwan Banchathanakij, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

335Effect of ethanol on gastrointestional motilty and calcium absorption / Jantana Treratanapun
Jantana Treratanapun, 1956-
Summary  pdf

336Effect of exposure to the environment on the infectivity of group A streptococcal / Kiti Srisuparbh
Kiti Srisuparbh
Abstract  pdf

337Effect of gossypol on human seminal plasma acidic protease / Likasit Vongsorasak
Likasit Vongsorasak, 1959-
Abstract  pdf

338Effect of heat treatment on nanocrystalline formation in Fe40Ni40(Si+B)19Mo1-2 amorphous ribbons = ผลของการให้ความร้อนที่มีต่อการเกิดผลึกขนาดนาโนเมตรในแผ่นอะมอฟัส Fe40Ni40(Si+B)19Mo1-2 / Somjet Saiseng
Somjet Saiseng, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

339Effect of high and low glycemic meals on physical performance in racing horses = ผลของอาหารที่มีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตที่สูงและต่ำต่อประสิทธิภาพของการออกกำลังกายในม้าแข่ง / Chayakit Sinthusing
Chayakit Sinthusing, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

340Effect of hydrocolloids on physical and rheological properties of rice starch = ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและรีโอโลยีของแป้งข้าว / Jetnapa Techawipharat
Jetnapa Techawipharat, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

341Effect of iron doping on the structure and proterties of barium zirconate titanate (BZT) ceramics prepared by auto-combustion method = ผลของการเติมไอออนเหล็กต่อโครงสร้างและสมบัติของแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์ซึ่งเตรียมโดยวิธีการเผาไหม้เอง / Pornsatit Sookchoo
Pornsatit Sookchoo, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

342Effect of isolated red blood cell membrane proteins on cpmplement lysis / Nuanthip Kamolvarin.
Nuanthip Kamolvarin.
Abstract  pdf

343Effect of manganese and iron doping on the properties of strontium bismuth tantalate ceramics prepared by auto-combustion of citrate-nitrate gel process = ผลของการเติมแมงกานิสและเหล็กไอออนต่อสมบัติของสทรอนเชียมบิสมัทแทนทาเลตเซรามิกส์ซึ่งเตรียมโดยวิธีการเผาไหม้ของซิเตรต-ไนเตรตเจล / Temporn Sookawee
Temporn Sookawee, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

344Effect of melt viscosity of polypropylene on morphology and mechanical properties of TLCP/PP IN SITU composite films = อิทธิพลของความหนืดของพอลิโพรพิลีนที่มีต่อโครงสร้างสัณฐานและสมบัติเชิงกลของฟิลม์ TLCP/PP IN SITU คอมโพสิท / Banchob Wanno
Banchob Wanno, 1972-
Abstract  pdf

345Effect of metalloprotease inhibitors on invasion of red blood cell by Plasmodium falciparum = บทบาทของ metalloprotease inhibitors ต่อการเข้าเซลล์เม็ดเลือดแดงของเชื้อ พลาสโมเดียม ฟัลซิพารั่ม / Anong Kitjaroentham
Anong Kitjaroentham, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

346Effect of non-rubber components on basic characteristics and physical properties of natural rubber from Havea Brasiliensis = ผลขององค์ประกอบที่ไม่ใช่ยางต่อสมบัติพื้นฐานและสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติฮีเวียบราซิเลียนสิส / Kanjanee Nawamawat
Kanjanee Nawamawat, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

347Effect of osmotic pressure treatment in comparison with the heat-moisture treatment on the physicochemical properties of potato, sago and maize starches = ผลของการดัดแปรแป้งด้วยแรงดันออสโมติคเปรียบเทียบกับการดัดแปรแป้งด้วยความร้อนชื้นต่อคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งมันฝรั่ง, แป้งสาคูและแป้งข้าวโพด / Chirdchan Pukkahuta
Chirdchan Pukkahuta, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

348Effect of ovariectomy and estrogen supplementation on the recovery from exercise-induced muscle injury = ผลของการตัดรังไข่และฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อการฟื้นฟูของกล้ามเนื้อภายหลังจากการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย / Khajirat Netnee
Khajirat Netnee, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

349Effect of phenobarbital pretreatment on the metabolism and toxicity of acetaminophen in thiamine deficient rats / by Nisita Bumrungwong
Nisita Bumrungwong, 1958-
Summary  pdf

350Effect of piperine on the mutagen-induced chromosome aberrations in rat bone marrow cells = ผลของสารไพเพอรีนที่มีต่อสารก่อการกลายพันธุ์ที่ขักนำให้เกิดความเสียหายต่อโครโมโซมในเซลล์ไขกระดูกของหนูแรทขาว / Sareeya Wongpa
Sareeya Wongpa, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

351Effect of Pr doping on the superconductivity of Bi2[subscript]Sr2[subscript]CaCu2[subscript]Oy[subscript](Bi2212) = การศึกษาผลของการเติมไอออนเพรสซิโอดิเมียมต่อสภาพตัวนำยิ่งยวดของระบบ Bi2[subscript]Sr2[subscript]CaCu2[subscript]Oy[subscript](Bi2212) / Thipvan Muangon
Thipvan Muangon, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

352Effect of prolactin on calcium metabolism in mammary gland cells = ผลของโพรแลคตินต่อแคลเซียมเมตาบอลิซึมในเซลล์เต้านม / Utchariya Anantamongkol
Utchariya Anantamongkol, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

353Effect of Sm3+, Pr3+ and Eu3+ doping on the piezoelectricity of lead zirconate titanate ceramics = การศึกษาผลของการเติมธาตุ Sm3+, Pr3+ และ Eu3+ ต่อสมบัติเพียโซอิเล็กตริกของเลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์ / Khanitha Wanchai
Khanitha Wanchai, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

354Effect of temperature and pH on biological evidence in forensic examination of crime scene = ผลของอุณหภูมิและความเป็นกรด-ด่างของวัตถุพยานต่อกระบวนการตรวจสถานที่เกิดเหตุ / Kannika Sutthapodjanarux
Kannika Sutthapodjanarux, 1975-
Abstract  pdf

355Effect of temperature and surfactant on bioremediation of crude oil in soil by Candida tropicalis = ผลของอุณหภูมิและสารลดแรงตึงผิวต่อการย่อยสลายน้ำมันในดินโดย Candida tropicalis / Ampai Soros
Ampai Soros, 1969-
Abstract  pdf

356Effect of vitamin E deficiency on the lipid composition of rabbit erytrocyte and skeletal muscle / Mondhon Sanguansermsri
Mondhon Sanguansermsri
Abstract  pdf

357Effects of 5-hydroxytryptamine on larval development of the giant freshwater prawn, macrobrachium rosenbergii = ผลของ 5-hydroxytryptamine ต่อการเจริญของลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน / Pawat Tangvuthipong
Pawat Tangvuthipong, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

358Effects of acrylonitrile on muscarinic receptors and their signalings = ผลของอะคริโลไนไตรล์ต่อระดับของตัวรับมัสคารินิกและการส่งสัญาณผ่านตัวรับมัสคารินิก / Wantika Chantara
Wantika Chantara, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

359Effects of Bayluscide, bis (tri-n-butyltin) oxide and tributyltin fluoride on some medically importanat snails and mosquito larvae / by Pongpen Sa-nguankul.
Pongpen Sa-nguankul.
Abstract  pdf

360Effects of cadmium level on chromosomal structure of snakehead-fish (Ophicephalus striatus) = ผลกระทบของระดับแคดเมียมต่อโครงสร้างโครโมโซมของเซลล์ปลาช่อน / Sarunya Laovitthayanggoon
Sarunya Laovitthayanggoon, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

361Effects of copper, iron and zinc on the freshwater invertebrate, Moina Macrocopa / by Sunee Kwansiriroje
Sunee Kwansiriroje, 1958-
Abstract  pdf

362Effects of cow manure and silicate fertilizer on uptake and accumulation of cadmium in ocimum basilicum = ผลของปุ๋ยคอกและซิลิเกตต่อการดูดซับและสะสมแคดแมียมในต้นโหระพา / Narupot Putwattana
Narupot Putwattana, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

363Effects of curcumin on in vitro invasion of human cholangiocarcinoma cell lines = ผลของสารเคอร์คิวมินที่มีต่อการบุกรุกและแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในคน / Kanittha Sangkachantaranon
Kanittha Sangkachantaranon, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

364Effects of denial of service attack and traffic shaping on server survivability = ผลกระทบของการโจมตีแบบ Denial of service และการบีบจราจรเครือข่ายต่อความอยู่รอดของเครื่องแม่ข่าย / Chinawat Wongvivitkul
Chinawat Wongvivitkul, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

365Effects of diallyl sulfide on acute exhaustive exercise induced oxidative stress in plasma, diaphragm, fast and slow twitch muscles in rats = ผลของ diallyl sulfide จากกระเทียมกับการออกกำลังกายจนล้าและการเปลี่ยนแปลงอนุมูลอิสระในพลาสมา กระบังลม กล้ามเนื้อหดตัวเร็วและช้าในหนูออกกำลังกายจนล้า / Suwat Jitdamrong
Suwat Jitdamrong, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

366Effects of diallyl sulfide on exhaustive exercise-induced lipid peroxidation in heart, lung, liver and kidneys of rats = ผลของ Diallyl sulfide จากกระเทียมกับการออกกำลังกายจนล้าและการเปลี่ยนแปลงอนุมูลอิสระในหัวใจ ปอด ตับ และไต / Uraiwan Huaysoke
Uraiwan Huaysoke, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

367Effects of electromagnetic fields on biological systems : Leptospira = ผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากับระบบชีวภาพ : เชื้อเลปโตสไปรา / Jirasak Wong-Ekkabut
Jirasak Wong-Ekkabut, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

368Effects of ethanol and partial hepatectomy on ethionine induced hepatotoxicity and preneoplastic lession / Pimpawan Maneechai
Pimpawan Maneechai
Abstract  pdf

369Effects of exercise training and vitamin E supplementation on hepatotoxicity in rats induced by aflatoxin B1 = ผลของการฝึกออกกำลังกายและการให้วิตามินอีต่อการเกิดพิษในหนูที่ได้รับแอฟฟล่าท๊อกซิน บี 1 / Sheepsumon Viboolvorakul
Sheepsumon Viboolvorakul, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

370Effects of exercise training on lipid peroxidation, scavenging enzymes and muscle damage in young Thai athletes = ผลของการฝึกซ้อมกีฬาต่อลิปิดเปอร์ออกซิเดชันสคาเวนจิงเอนไซม์และการทำลายเซลล์กล้ามเนื้อในนักกีฬาเยาวชนไทย / Daroonwan Chakraphan
Daroonwan Chakraphan, 1973-
Abstract  pdf

371Effects of exercise training on physical fitness and psychomotor performance in the amputee = ผลของการฝึกออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายและระบบประสาทการเคลื่อนไหวของผู้พิการแขนขาด / Amornpan Ajjimaporn
Amornpan Ajjimaporn, 1966-
Abstract  pdf

372Effects of hydrogen sulfide on catfish (Clarias batrachus Linnaeus.) and its antagonistic actions with some inorganic compounds / Orathai Peturiyawate
Oratai Peturiyawate, 1958-
Abstract  pdf

373Effects of hyperprolactinemia and high calcium diet on duodenal active calcium absorption in ovariectomized rats = ผลของภาวะโพรแลคตินในเลือดสูงและอาหารแคลเซียมสูงต่อการดูดซึมแคลเซียมแบบใช้พลังงานในลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัมของหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่ / Kukiat Tudpor
Kukiat Tudpor, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

374Effects of hyperprolactinemia on bone remodeling in ovariectomized rats with or without estrogen supplement = ผลของภาวะโพรแลคตินในเลือดสูงต่อการสร้างและการสลายกระดูกในหนูแรทที่ถูกตัดรังไข่ที่ได้และ/หรือไม่ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนเสริม / Kanogwun Thongchote
Kanogwun Thongchote, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

375Effects of internal donor maturity and auxin on embryogenic callus induction and polyamines effect on plantlets regeneration from anther-derived embryogenic callus of indica rice (Oryza sativa L. ssp. indica) = อิทธิพลของความสมบูรณ์ภายในต้นแม่และออกซินต่อการชักนำเอมบริโอจีนิคแคลลัสและอิทธิพลของโพลีเอมีนต่อการพัฒนาเป็นต้นของเอมบริโอจีนิคแคลลัสที่ได้จากการเพาะเลี้ยงละอองเรณูของข้าวอินดิกา (Oryza sativa L. ssp. indica) / Bootsaya Srianan
Bootsaya Srianan, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

376Effects of iodoacetate, N-ethylmaleimide and fenton's reaction of human erythrocyte membrane CA2+-Atpase = ผลของไอโอโดอะซีเตท, เอ็น-เอทิลมาลอิมิดและปฏิกิริยาเฟนตอนต่อเอ็นไซม์แคลเซียมเอทีพีเอสบนเยื่อหุ้มเซลล์ของเม็ดเลือดแดงมนุษย์ / Tanapon Thadtapong
Tanapon Thadtapong, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

377Effects of melatonin on accessory sex glands in testosterone-treated, orchidectomized rats = ผลของเมลาโทนินต่อต่อมเพศของหนูที่ถูกตัดลูกฉัณฑะ และได้รับการเสริมด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน / Nisaudah Radenahmad
Nisaudah Radenahmad, 1961-
Abstract  pdf

378Effects of paraquat, propanil, glyphosate, and 2, 4-D on the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii de Man / by Poranee Utayopas
Poranee Utayopas
Abstract  pdf

379Effects of permethrin on non-target microarthropods in agricultural soil = ผลกระทบของเพอร์มีทรินต่อสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินเกษตร / Nantaporn Sumanothum
Nantaporn Sumanothum, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

380Effects of phytoestrogen on synapse formation in cultured rat hippocampal neuron = ผลของไฟโตเอสโตรเจนต่อการสร้างไซแนปซ์ในเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสของหนูแรทในจานเพาะเลี้ยง / Rattiya Chindewa
Rattiya Chindewa, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

381Effects of piperine on wistar rats = ผลของสารไพเพอรีนต่อหนูขาวสายพันธุ์วิสตาร์ / Jiraporn Suwana
Jiraporn Suwana, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

382Effects of polymer architecture on Cis-Trans Isomerization of azobenzene group = อิทธิพลของโครงสร้างของพอลิเมอร์ที่มีผลต่อซิส-ทรานซ์ไอโซเมอร์ไรเซชั่นของหมู่เอโซเบนซีน / Chakkresit Chindawong
Chakkresit Chindawong, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

383Effects of respiratory muscle training on exercise and recovery responses under normoxia and hypoxia in young and old females = ผลของการฝึกกล้ามเนื้อหายใจต่อการตอบสนองของร่างกายในขณะออกกำลังกายและขณะฟื้นตัวในสภาวะปกติและสภาวะขาดออกซิเจนในสตรีวัยสาวและวัยสูงอายุ / Kanoknan Suchao-in
Kanoknan Suchao-in, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

384Effects of some physico-chemical factors on the hatching of egg masses and on the survival of juvenile and adult snails of Bulinus (physopsis) abyssinicus / Mohamed Abdilahi Dagal
Dagal, Mohamed Abdilahi, 1951-
Abstract  pdf

385Effects of structure and composition on the photoinduced alignment of copolymer containing azobenzene moiety = อิทธิพลของโครงสร้างและองค์ประกอบพอลิเมอร์ที่มีผลต่อการเรียงตัวเนื่องจากแสงของโคพอลิเมอร์ซึ่งมีหมู่เอโซเบนซีน / Pattrawin Gasemjit
Pattrawin Gasemjit, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

386Effects of synthetic pyrethroid, decamethrin, on neurotransmitter systems of corpus striatum of the rat / by Chavanee Channoi
Chavanee Channoi, 1954-
Abstract  pdf

387Effects of tannic acid on the biological activit of thiamin / Sirilaksana Kunjara.
Sirilaksana Kunjara.
Abstract  pdf

388Effects of TBT on glutathione production and lipid peroxidation in littoraria melanostoma (GRAY, 1839) = ผลกระทบของ TBT ต่อการผลิตสารกลูตาไธโอนและลิปิดเปอร์ออกซิเดชันในหอย Littoraria melanostoma (Gray, 1839) / Acharaporn Doungkaew
Acharaporn Doungkaew, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

389Effects of TBT on tissues of various organ systems in littoraria melanostoma (Gray, 1839) = ผลกระทบของสาร TBT ต่อเนื้อเยื่อในระบบต่าง ๆของหอย Littoraria melanostoma (Gray, 1839) / Siriya Seneewongse Na Ayudthaya
Siriya Seneewongse Na Ayudthaya, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

390Effects of vitamin B6 on CC14 toxicities in rats / by Pittaya Kanchanapakonchai
Pittaya Kanchanapakonchai, 1953-
Abstract  pdf

391Effects of vitrification on mouse embryonic gene activity, cytology of swamp buffalo oocyte and subsequent development = ผลของการแช่แข็งต่อการแสดงออกของยีนในเอมบริโอของหนูเม้าส์เซลล์วิทยาของโอโอไซต์กระบือปลักและผลต่อการพัฒนาของเอมบริโอ / Duangjai Boonkusol
Duangjai Boonkusol, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

392Effects of water temperatures on the acute toxicity of lead to giant freshwater prawns, Macrobrachium rosenbergii de man / Cherid Kalayanamitr
Cherid Kalayanamitr, 1959-
Abstract  pdf

393Efficiency comparison of Microsoft Excel and SPSS for Wondows applications in statistical analysis = การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล และโปรแกรมเอสพีเอสเอส ฟอร์ วินโดวส์ในสถิติวิเคราะห์ / Aisawan Chankarn
Aisawan Chankarn, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

394Efficiency of calcium pre-exposure to reducing effect of lead in nile tilapia (oreochromis niloticus) = ผลของแคลเซี่ยมในการป้องกันพิษตะกั่วในปลานิล / Piyaporn Singhadach
Piyaporn Singhadach, 1984-
Abstract  pdf

395Efficient document clustering using suffix array = การจัดกลุ่มเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ / Kovit Karawatreedech
Kovit Karawatreedech, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

396EFL university teachers' perceptions of their language teaching materials : as the teachers tell it themselves = การรับรู้และเข้าใจในสื่อที่ใช้สอนภาษาอังกฤษของอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย : คำบอกเล่าจากประสบการณ์ตรงของอาจารย์ผู้สอน / Sansanee Punyalert
Sansanee Punyalert, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

397Electrical conduction of side chain liquid crystalline copolymers = การนำไฟฟ้าของโคพอลิเมอร์สายโซ่ด้านข้าง / Areefen Rassamesard
Areefen Rassamesard, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

398Electron paramagnetic resonance study of Gd3+ in heat-treated natural zircon = การศึกษาอิเล็กตรอนพาราแมกเนติกเรโซแนนซ์ของกาโดลิเนียมไอออนในเซอร์คอนธรรมชาติที่ผ่านกรรมวิธีการเผา / Nuttawisit Yasarawan
Nuttawisit Yasarawan, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

399Electron spin resonance study of Cr3+ and Fe3+ in heat-treated natural sapphire = การศึกษาอิเล็กตรอนสปินเรโซเนนซ์ของไอออนโครเมียมและเหล็กในพลอยแซปไฟร์ธรรมชาติที่ผ่านกรรมวิธีโดยการเผา / Supparesk Rittikulsittichai
Supparesk Rittikulsittichai, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

400Electronic help desk system for the revenue department of Thailand (RD E-helpdesk) = ระบบรับจ้างและตอบปัญหาแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร / Athittaya Chankaew
Athittaya Chankaew, 1975-
Abstract  pdf

401Electronic medical record system using multimedia = ระบบเวชระเบียนคนไข้แบบสื่อผสม / Predaporn Wiriyavoravech
Predaporn Wiriyavoravech, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

402Electronystagmogram in normal subjects in Thailand / Deja Sriratana.
Deja Sriratana.
Abstract  pdf

403Electro-optical studies of nematic liquid crystals / by Sauvarop Bualek.
Sauvarop Bualek.
Abstract  pdf

404Electrophoretic study of the Bactrocera tau complex (diptera : tephritidae) in certain populations in Thailand = การศึกษากลุ่มประชากรแมลงวันผลไม้ Bactrocera tau complex (diptera : tephritidae) ในประเทศไทย / Anchalee Saelee
Anchalee Saelee, 1973-
Abstract  pdf

405Elucidation of apoptotic pathway in human breast cancer, MCF-7 cell, induced by VR-3848 isolated from euphobiaceae = การศึกษาวิถีการชักนำให้เกิดการตายแบบ apoptosis ของสารสกัดจากพืชในวงศ์ยูโฟบีเอซีกับเซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์ / Jarin Kramyu
Jarin Kramyu, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

406Emotional state classification using heart rate signal = การแบ่งแยกอารมณ์โดยใช้สัญญาณการเต้นของหัวใจ / Akara Sopharak
Akara Sopharak, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

407Enhancing effect of l-glutamate on methylmercury-induced toxicity = ผลของสารแอลกลูตาเมทในการเสริมความเป็นพิษของสารเมททิลเมอร์คิวรี่ / Sirirat Amonpatumrat
Sirirat Amonpatumrat, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

408Enrichment and identification of surface markers of spermatogonial stem cells in neonatal mouse testes = การเพิ่มจำนวนและการหาโปรตีนบ่งชี้เฉพาะบนผิวของเซลล์ต้นกำเนิดเชื้ออสุจิในอัณฑะของลูกหนูเมาส์ / Anyanee Buageaw
Anyanee Buageaw, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

409Environmental effects on the neutron monitor yield function = ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อนิวตรอนมอนิเตอร์ฟังก์ชันเยียลด์ / Preeksingh Anan
Preeksingh Anan, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

410Erythrocyte membrane phosphorylation in Plasmodium berghei infected mice / by Porntip Chaimanee
Porntip Chaimanee, 1952-
Abstract  pdf

411Establishment of short-term in vitro cultivation of Thai isolate Theileria Sp. for screening of anti-theilerial substances = ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อไธเลเรียเพื่อการตรวจกรองหาสารที่มีฤิทธิ์ต้านเชื้อ / Lt.Chanutree Kerdmanee, RTN
Chanutree Kerdmanee, Lt. RTN, 1973-
Abstract  pdf

412E-tax invoice system using web services technology = ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของเว็บเซอร์วิส / Sukanya Suwisuthikasem
Sukanya Suwisuthikasem, 1979-
Abstract  pdf

413Ethylene poymerization using metallocene/MCM-48 catalyst : kinetics and mechanisms = การสังเคราะห์โพลีเอทิลีนโดยใช้เมทัลโลซีน/เอ็มซีเอ็ม-48 คะตะลีสต์ : จลนพลศาสตร์และกลไก / Cherdchai Phonsri
Cherdchai Phonsri, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

414Evaluation of bioequivalence of the three oral formulations of dihydroartemisinin based on ex vivo blood schizontocidal activities against plasmodium falciparum = การประเมินชีวสมมูลของรูปแบบยากิน 3 ชนิดของยาไดฮัยโดรอาร์ติมิซินินโดยการศึกษาฤทธิ์วิทยาในการฆ่าเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัม / Monticha Kongthaisong
Monticha Kongthaisong, 1978-
Abstract  pdf

415Evaluation of densonucleosis viruses as potential biological control agents of dengue vectors = การประเมินความเป็นไปได้ในการใช้เดนโซไวรัสเป็นตัวควบคุมทางชีวภาพของยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก / Supanee Hirunkanokpun
Supanee Hirunkanokpun, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

416Evaluation of methodologies for control of the dengue vector, Aedes aegypti, in Thailand = การประเมินวิธีการควบคุมยุงลาย Aedes aegypti พาหะนำโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย / U-Ruyakorn Chansang
U-Ruyakorn Chansang, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

417Evaluation of microsatellite loci polymorphism in the Asian elephant, Elephas maximus = การประเมินความแปรผันทางพันธุกรรมของตำแหน่งไมโครแซทเทลไลท์ในช้างไทย (Elephas maximus) / Chomcheun Siripunkaw
Chomcheun Siripunkaw, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

418Evaluation of the roles of OHR and AHPC in Organic Hydroperoxide detoxification in Xanthomonas Campestris PV. Phaseoli = การศึกษาหน้าที่ของยีน OHR และ AHPC ในการกำจัดพิษของ Organic Hydroperoxide ใน Xanthomonas Campestris PV. Phaseoli / Chananat Klomsiri
Chananat Klomsiri, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

419Exchange interactions in the intermetallic compounds GdCo4-xNixAl = อันตรกริยาแลกเปลี่ยนในสารประกอบอินเตอร์เมทัลลิก GdCo4-xNixAl / Jariyanee Prasongkit
Jariyanee Prasongkit, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

420Excretions and secretions of Angiostrongylus cantonensis and their role in immunity / by Ream Techasoponmani
Ream Techasoponmani, 1940-
Abstract  pdf

421Experimental fish sauce fermentation using enzymes and halophilic bacterial culteres / by Chananan Mittrenond
Chananan Mittranond, 1956-
Summary  pdf

422Experimental validation and parameter sensitivity of a model for biotrickling filtration of hydrogen sulfide = การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองกับข้อมูลจริงในห้องปฏิบัติการและการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อระบบของการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระบบกรองชีวภาพแบบหยด / Jiraphat Yokrattanasak
Jiraphat Yokrattanasak, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

423Exploratory studies on the generation and the chemistry of 1,1-difluoro-1-phenylsulfanyl methyl carbocation = การศึกษาการสังเคราะห์และปฏิกิริยาเคมีของ 1,1-ไดฟลูออโรฟีนิลซัลฟานิลเมธิลคาร์โบแคตไอออน / Siriporn Kamtonwong
Siriporn Kamtonwong, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

424Exploratory work on titanium (II) midiated deoxygenation reactions / byGanniga Turongsomboon
Ganniga Turongsomboon, 1956-
Abstract  pdf

425Exposure to air pollutants associates with oxidative stress in bus drivers = การได้รับมลพิษทางอากาศเกี่ยวข้องกับการเกิดอ็อกซิเดทีฟสเตรสในพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง / Katesiri Satethasilnuchai
Katesiri Satethasilnuchai, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

426Expression and characterization of rearranged variable regions of immunoglobulin gene from non-propagating human EBV-transformed B lymphocyte, 33G2, in E. Coli. = การศึกษาคุณสมบัติในส่วนผันแปรของอิมมูโนโกลบุลินโดยการแสดงออกของยีนจากเซลล์ลิมโฟซัยท์ที่ถูกเปลี่ยนสภาพโดย Epstein Barr Virus, 33G2 / Sumet Wajanarogana
Sumet Wajanarogana, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

427Expression of the rat organic anion transporter 1 (rOAT1) in the yeast saccharomyces cerevisiae = การแสดงออกของโปรตีน organic anion transporter 1 ของหนูในยีสต์ Saccharomyces cerevisiae / Suphansa Sawamiphak
Suphansa Sawamiphak, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

428Extraction and characterization of seed oils from Borassus flabellifer, Caesalpinia pulcherrima, Irvingia malayana and Terminalia catappa and Their application in cosmetic products = การสกัดและศึกษาคุณสมบัติของน้ำมันจากเมล็ดจาก หางนกยูง, กระบก และ หูกวาง เพื่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง / Supaporn Booranathet
Supaporn Booranathet, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

429Fabrication and characterization of ultra-thin poly 4'-(6-acryloxy) hexyloxy-4-methoxy azobenzenene film prepared by langmuir-schaefer (LS) technique and surface functionalization of bovine serum albumin (BSA) for biological sensors = เตรียมและวิเคราะห์ฟิลม์บางมากของ Poly 4'-(6-acryloxy) hexyloxy-4-methoxyazobenzene ที่เตรียมโดยเทคนิค langmuir-schaefer และการเตรียมพื้นผิวของ bovine serum albumin สำหรับเครื่องตรวจจับทางชีววิทยา / Sukanya Petchsirivej
Sukanya Petchsirivej, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

430Fabrication of molecular device and application = การประกอบอุปกรณ์โมเลกุลและการประยุกต์ / Kasin Kasemsuwan
Kasin Kasemsuwan, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

431Facial recognition based person identification system = ระบบการระบุตัวบุคคลโดยใช้การรู้จำใบหน้า / Sukit Ieamsaard
Sukit Ieamsaard, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

432Facile catalytic synthesis of Alkyl(S)-Lactate and Alkyl(S,S)-Lactyllactate VIA Alchoholysis of L-Lactide = การสังเคราะห์แอลคิล(เอส)แลกแทตและแอลคิล(เอสเอส)แลกทิลแลกแทตด้วยกระบวนการแอลกอฮอล์ไลซิสของแอลแลกไทด์ / Phenphak Phonjanthuek
Phenphak Phonjanthuek, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

433Factors inducing post-obstructive diuresis / by Siriphum Sorrasuchart
Siriphun Sorrasuchart

434Factors influencing quality of gas-assisted injection-moulded polypropylene parts = ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานโพลีโพรพิลีนที่ขึ้นรูปโดยกระบวนการฉีดพลาสติกโดยการใช้แก๊สช่วย / Yuttana Kositsagul
Yuttana Kositsagul, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

435Fair cash scheme based on okamoto's divisible electronic cash = การปรับปรุงแบบจำลองเงินอิเล็คโทรนิคของโอกาโมโต้เพื่อให้มีความสบดุลย์ระหว่างความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของระบบ / Phitha Tanpairoj
Phitha Tanpairoj, 1973-
Abstract  pdf

436Federated role-based access control models (FRBAC) = แบบจำลองการควบคุมการเข้าใช้งานโดยใช้บทบาทแบบเฟเดอรัล / Anan Shotiprawit
Anan Shotiprawit, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

437Finding subjective interestingness patterns by using meta-rules guided mining based on ontology = การค้นหารูปแบบที่มีความน่าสนใจตามอัตวิสัยด้วยเทคนิคเมต้า-รูล ไกด์ไมนิ่งบนพื้นฐานออนโทโลยี / Preecha Tangworakitthaworn
Preecha Tangworakitthaworn, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

438Flow induced morphology of polyolefin blends = โครงสร้างสัณฐานของพอลิออเลฟินส์ผสมที่เกิดจากการไหล / Patcharapol Supatham
Patcharapol Supatham, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

439Flow injection system for urinary iodine determination = ระบบโฟลอินเจคชั่นสำหรับการวิเคราะห์ไอโอดีนในน้ำปัสสาวะ / Saowapha Muangkaew
Saowapha Muangkaew, 1974-
Abstract  pdf

440Fluorescence changes on activation and inhibition of human seminal plasma acidic protease / by Piyawan Surinrut
Piyawan Surinrut, 1955-
Abstract  pdf

441Fluoride-catalyzed gem-difluorophenyl-sulfanyl-methylation of carbonyl compounds using alpha, alpha-difluoro-alpha-phenylsulfanyl-alpha-trimethylsilylme-thane = ปฏิกิริยาการเติมหมู่ เจ็ม-ไดฟลูออโรฟีนิลซัลฟานิลเมททิลเลทชั่นแก่สารประกอบคาร์บอนิล โดยใช้แอลฟา, แอลฟา-ไดฟลูออโร-แอลฟา-ฟีนิลซัลฟานิล-แอลฟา-ไตรเมททิลไซลิลมีเทนและใช้ฟลูออไรด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา / Kanhokthron Boonkitpattarakul
Kanhokthron Boonkitpattarakul, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

442Food overlap and fruit selection among four sympatric hornbill species during different phases of their annual cycle = การซ้อนทับกันของอาหารและการเลือกกินผลไม้ของนกเงือกสี่ชนิดที่อาศัยในพื้นที่เดียวกันของช่วงชีวิตต่าง ๆ ในรอบปี / Chuti-on Savini
Chuti-on Savini, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

443Forensic detection and discrimination of cannabis types = การตรวจหาและแยกประเภทของกัญชาในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ / Somsaruay Watanasiri
Somsaruay Watanasiri, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

444Frame rate up conversion by block based affine transform = การแปลงเพิ่มเฟรมเรตด้วยการแปลงแบบบล็อกแอฟไฟน์ / Saranta Ponla
Saranta Ponla, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

445From macro-bore to micro-bore : method development in flow based analysis = จากท่อขนาดแมคโครสู่ท่อไมโคร : การพัฒนาเทคนิคทางการวิเคราะห์ในระบบที่มีการไหล / Maliwan Amatatongchai
Maliwan Amatatongchai, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

446Function and application of rotenoid B-glucoside and its B-glucosidase enzyme from thai rosewood = การศึกษาบทบาทหน้าที่ และการประยุกต์ใช้ของสารโรตีนอยด์ เบต้า-กลูโคไซด์จากไม้พะยูง/ Kriengsak Lirdprapamongkol
Kriengsak Lirdprapamongkol, 1974-
Abstract  pdf

447Functional analysis of a Penicillium Marneffei gene involved in the fungal development = การศึกษาบทบาทของยีนต่อการเจริญของเชื้อราเพ็นนิซิเลี่ยมมาร์เนฟฟิไอ / Supinya Pongsunk
Supinya Pongsunk, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

448Functional assessment of organic cation transporter 1 (rbOCT1) and organic cation transporter 2 (rbOCT2) in S2 segment of rabbit renal proximal tubule = การทดสอบหาระดับการทำงานของตัวขนส่งสารอินทรีย์ประจุบวก rbOCT1 และ rbOCT2 ในท่อไตเล็กส่วนต้น (S2) ของกระต่าย / Santi Kaewmokul
Santi Kaewmokul, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

449Functional characterization of penaeus monodon 5-HT receptor = การศึกษาบทบาทหน้าที่ของตัวตอบรับซีโรโตนินในกุ้งกุลาดำ / Soontaree Petchdee
Soontaree Petchdee, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

450Functional characterization of sodium-carboxylate cotransporters in human hepatoma cell lines = การทดสอบลักษณะการทำงานของตัวขนส่งสารโซเดียม-คาร์บอกซีเลตแบบร่วมในเซลล์เพาะเลี้ยงเฮบปาโตมาของมนุษย์ / Piyarat Srisawang
Piyarat Srisawang, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

451Functional study of starch biosynthesis related gene using cassava genetic transformation system = การศึกษาหน้าที่ของยีนในกระบวนการสังเคราะห์แป้งของมันสำปะหลังโดยวิธีการถ่ายยีน / Laddawan Saelim
Laddawan Saelim, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

452Functionalization of rubber latex VIA photocatalytic reaction using TiO2 as a catalyst = การเพิ่มหมู่ฟัวก์ชันของน้ำยางโดยปฏิกิริยาการฉายแสงร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนียมไดออกไซด์ / Sumethanee Teangtae
Sumethanee Teangtae, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

453Further studies on the effect of vitamin E on DNA synthesis in human bone marrow / Kannikar Sirisinha.
Kannikar Sirisinha.
Abstract  pdf

454Gas chromatographic methods for analyses of nitrofuran in animal tissue and fatty acid methyl esters in biodiesel = วิธีแก๊สโครมาโทกราฟสำหรับการวิเคราะห์ไนโตรฟิวแรนในเนื้อเยื่อสัตว์และแฟตตี้แอซิดเมทิลเอสเธอร์ในไบโอดีเซล / Warawut Tipapongpattana
Warawut Tiyapongpattana, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

455Gelatinization and retrogradation of rice starch-xanthan mixtures : effects of molecular weight of xanthan and different salts = เจลาติไนเซชั่นและเรโทรเกรเดชั่นของจองผสมแป้งข้าวจ้าวและแซนแทนกัม : ผลของขนาดโมเลกุลของแซนแทนและเกลือชนิดต่าง ๆ / Yuvaret Viturawong
Yuvaret Viturawong, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

456Gender differences in the experession level and function of OCT2 in mouse proximal tubule = ความแตกต่างของเพศที่มีต่อหน้าที่ของโปรตีนขนส่งสารประจุบวกในท่อไตส่วนต้นของหนูถีบจักร / Paranee Meetam
Paranee Meetam, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

457Genetic diversity of Thai banana (Musa) Cultivars using AFLPs = ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กล้วยไทยด้วยเทคนิค AFLPs / Sirapope Wongniam
Sirapope Wongniam, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

458Genetic engineering of d-phenylglycine aminotransferase to facilitate immobilization and maximize catalytic performance = การดัดแปลงโครงสร้างโมเลกุลของเอนไซม์ดี-ฟินิลกลัยซีน อะมิโนทรานสเฟอเรสโดยใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรึงและสมรรถนะในการเร่งปฏิกิริยา / Theerasak Rojanarata
Theerasak Rojanarata, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

459Genetic engineering of sweet potato purple acid phosphatases for metal sensing = พันธุวิศวกรรมเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของโลหะที่มีต่อความสามารถในการทำปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ / Teerawit Waratrujiwong
Teerawit Waratrujiwong, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

460Genetic polymorphisms of UDP-glucuronosyltransferase in metabolism of acetaminophen in B-thalassemia/hemoglobin E patients = ความหลากหลายทางพันธุ์กรรมของเอนไซม์ UDP-Glucuronosyltransferase ในการเปลี่ยนแปลงยาอะเซตามิโนเฟน ในคนไข้เบต้าธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี / Jeeranut Tankanitlert
Jeeranut Tankanitlert, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

461Genome-wide search for disease modifier genes in [beta]-Thalassemia = การศึกษาหาตัวแปรในจีโนมที่ทำให้ผู้ป่วยธาลัสซีเมียมีความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน / Orapan Sripichai
Orapan Sripichai, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

462Genotyping study of UGT1A9 in Thai population = การศึกษาจีโนไทป์ของยีน UGT1A9 ในประชากรไทย / Porntipa Korprasertthaworn
Porntipa Korprasertthaworn, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

463Glycation of industrial [alpha]-amylase and glucoamylase under high reducing sugar conditions = การเกิดไกลเคชันของเอนไซม์อัลฟา-อะมัยเลสและกลูโคอะมัยเลสที่ใช้ในอุตสาหกรรมภายใต้ภาวะน้ำตาลรีดิวซ์สูง / Pornpong Sutthirak
Pornpong Sutthirak, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

464Gossypol from Pho-Talay (Thespesia populnea) : preparation and physiochemical nature / by Piyawan Yanapirut
Piyawan Yanapirut, 1958-
Summary  pdf

465Green fabrication of nanoparticles on Clear Vermicelli = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนบนวุ้นเส้นโดยวิธีไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม / Channarong Poolperm
Channarong Poolperm, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

466Growth, sporulation, crystal formation and toxicity of Bacillus thuringiensis subspecies Kurstaki HD-73 grown on various complex nutrient sources = การเจริญเติบโตการสร้างสปอร์การสร้างผลึกโปรตีนและความเป็นพิษของเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis subspecies Kurstaki HD-73 ที่เจริญในหลายแหล่งของอาหารเชิงซ้อน / Sanom Nonklang
Sanom Nonklang, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

467GrSPLITT size based fractionation of mekong river particulates and their elemental characterization by XRF and ICP-OES = การคัดขนาดอนุภาคในแม่น้ำโขงด้วยเทคนิค GrSPLITT และการวิเคราะห์ธาติด้วยเทคนิค XRF และ ICP-OES / Orapun Thawornsinsurakul
Orapun Thawornsinsurakul, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

468Halophilic chitinase : cloning of its gene and characterization = ไคติเนสทนเกลือ : การขยายยีนและการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ / Ratchaneewan Aunpad
Ratchaneewan Aunpad, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

469Hemin-polypyrrole film modified carbon paste electrode for phosphate determintion in natural water = การปรับปรุงขั้วไฟฟ้าคาร์บอนเพสโดยเฮมีนและโพลีไพโรลฟิล์มสำหรับตรวจวัดฟอสเฟตในแหล่งน้ำธรรมชาติ / Chatchai Ponchio
Chatchai Ponchio, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

470Hepatocardinogenesis of 3'-methyl-4-dimethylaminoazobenzene on rat liver following centrolobular and periportal injuries / Darunee Jintakanon
Darunee Jintakanon
Abstract  pdf

471Histological studies upon certain organs of the genito-urinary system of the Lylei's flying fox / by Puntawee Chuekao
Puntawee Chuekao, 1953-
Abstract  pdf

472Histology of testis and brood pouch of brooding and non-brooding male seahorses, Hippocampus kuda = จุลกายวิภาคของอัณฑะและถุงเพาะฟักเอมบริโอในม้าน้ำเพศผู้ระยะเพาะฟักและไม่เพาะฟักเอมบริโอ, Hippocampus kuda / Parichart Laksanawimol
Parichart Laksanawimol, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

473HIV-1 variation and HLA class I diversity : impact on vaccine design = ความหลากหลายของเชื้อ HIV-1 และ HLA class I : ผลกระทบต่อการออกแบบวัคซีน / Unchalee Visawapoka
Unchalee Visawapoka, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

474Homogeneous nano-droplet growth on a two-dimensional surface = การก่อตัวของละอองอนุภาคแบบจำลองเอกพันธุ์บนระนาบสองมิติ / Banpot Kongtrong
Banpot Kongtrong, 1981-
Abstract  pdf

475Hormonal baseline data of M. fascicularis in Thailand / by Siripim Sukarasorn
Siripim Sukarasorn, 1961-
Abstract  pdf

476HTML for Thai language = HTML สำหรับภาษาไทย / Theera Durongroengrit
Theera Durongroengrit, 1966-
Abstract  pdf

477Human Alpha-Globin termination mutants : Intra-Erythrocytic pathophysiology and DNA detection = โปรตีนแอลฟาโกลบินของมนุษย์ชนิดที่มีการผ่าเหล่าที่ตำแหน่งเทอร์มิเนชั่น : พยาธิสรีรวิทยาในเม็ดเลือดแดงและการตรวจพบในระดับดีเอ็นเอ / Chairat Turbpaiboon
Chairat Turbpaiboon, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

478Human face recognition system = ระบบรู้จำใบหน้ามนุษย์ / Chittrapol Inkuna
Chittrapol Inkuna, 1978-
Abstract  pdf

479Human genetic susceptibility to clinical Malaria = ลักษณะทางพันธุกรรมในคนที่มีผลต่อความไวในการเกิดโรคมาลาเรีย / Bhee Witoonpanich
Bhee Witoonpanich, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

480Hydrogenation of deproteinized natural rubber latex = ปฏิกิริยาการเติมก๊าซไฮโดรเจนของยางธรรมชาติที่ผ่านการกำจัดโปรตีน / Suwatchai Chiampreecha
Suwatchai Chiampreecha, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

481Hydrolysis of unreacted alkyl acrylate and methacrylate monomer from emulsion polymerization by lipases = การกำจัดอัลคิลอคริเลตและเมตทาคริเลตโมโนเมอร์จากกระบวนการอิมัลชันโพลีเมอร์ไรเซชันโดยเอนไซม์ไลเปส / Supaporn Phruksaryangkun
Supaporn Phruksarayangkun, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

482Hydroxynitrile lyase from cassava tubers = เอนไซม์ไฮดรอกซีไนไตรไลเอสจากหัวมันสำปะหลัง / Suwatchara Leelamaneepong
Suwatchara Leelamaneepong, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

483Hypoglycemic effect of Momordica charantia Linn.in rabbits / by Kampanat Praphapraditchote
Kampanat Praphapraditchote, 1960-
Summary  pdf

484Identification and characterization of cftr inhibitors for cholera therapy = การค้นหาและการทดสอบคุณสมบัติสารยับยั้งซีเอฟทีอาร์เพื่อใช้ในการรักษาอหิวาตกโรค / Chatchai Muanprasat
Chatchai Muanprasat, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

485Identification and characterization of rhamnolipid operon in Burkholderia pseudomallei = การศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติกลุ่มยีนการสร้าง rhamnolipid ในเชื้อ Burkholderia pseudomallei / Peerasak Nichayapun
Peerasak Nichayapun, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

486Identification and characterization of the prx gene involved in oxidative stress in Xanthomonas campestris pv. campestris = การศึกษาการแสดงออกของยีน prx ที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อ oxidative stress ในเชื้อ Xanthomonas campestris pv. campestris / Nisa Patikarnmonthon
Nisa Patikarnmonthon, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

487Identification and characterization of Xanthomonas Campestris pv. phaseoli fur homologue = การแยกและศึกษายีนคล้าย fur ในเชื้อ Xanthomonas Campestris PV. phaseoli / Ratiboot Sallabhan
Ratiboot Sallabhan, 1968-
Abstract  pdf

488Identification and functional analysis of quorum sensing-like genes in Burkholderia Thailandensis = การพิสูจน์และวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของยีน Quorum Sensing ในเชื้อ Burkholderia Thailandensis / Samerkhae Soyluang
Samerkhae Soyluang, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

489Identification and purification of a bacteriocin secreted by lactic acid bacteria isolated from traditional thai fermented food = การจัดจำแนกและทำให้บริสุทธิ์แบคเทอริโอซินจากแบคทีเรียกลุ่มแลคติกแยกจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้านไทย / Kanjana Wittayacom
Kanjana Wittayacom, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

490Identification of flammable solvent residue on skin by GC/MS = การตรวจพิสูจน์คราบน้ำมันเชื้อเพลิงบนผิวหนังโดยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟี / Suwanna Lapsuwatchananon
Suwanna Lapsuwatchananon, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

491Identification of gene expression under oxidative stress via Sigma S regulation in Burkholderia Pseudomallei = การสืบหายีนที่แสดงออกภายใต้ความเครียดของออกซิเดทีฟผ่านการควบคุมโดย Sigma S ใน Burkholderia Pseudomallei / Witawat Jangiam
Witawat Jangiam, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

492Image enhancement for tax form images = การปรับปรุงคุณภาพของภาพแบบฟอร์มภาษี / Penthip Charoenrit
Penthip Charoenrit, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

493Image registration using edge based mutual information = การประทับจำภาพโดยใช้ปริมาณข่าวสารร่วมบริเวณขอบภาพ / Suwisa Kophon
Suwisa Kophon, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

494Image retrieval using color-based affective features = การค้นคืนภาพโดยใช้ลักษณะสำคัญของสีที่สัมพันธ์กับความรู้สืกเชิงอารมณ์ / Jinnawat Kong-AM
Jinnawat Kong-am, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

495Immune evasion strategies of colorectal cancer = กลไกการหลบหลีกภูมิคุ้มกันของมะเร็งลำไส้ใหญ่ / Kawin Leelawat
Kawin Leelawat, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

496Immunity and immunopathological study of irradiated schizont - stage of plasmodium berghei in immunized mice after challenge with viable schizont - stage perasites / by Sauvarat Tangpoonphonvivat
Sauvarat Tangpoonphonvivat, 1955-
Abstract  pdf

497Immunochemical and biochemical comparisons of equine monovalent and polyvalent snake antivenoms and a new fractionation scheme for equine antivenom = การเปรียบเทียบทางอิมมูโนเคมีและชีวเคมีของเซรุ่มแก้พิษงูชนิด monovalent และ polyvalent และกระบวนการใหม่ในการแยกภูมิคุ้มกันจากเซรุ่มม้า / Rutai Raweerith
Rutai Raweerith, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

498Immunoglobulins of the subhuman primates / Sirichai Chaichanawong
Sirichai Chaichanawong.
Abstract  pdf

499Immunological aberrations in vitamin A deficient rats / byMetta Ongsakul
Metta Ongsakul, 1950-
Summary  pdf

500Impact of Vitamin D Receptor (VDR) gene polymorphisms on blood lead levels in Thailand exposed workers = การศึกษาความหลากหลายของวิตามินดีรีเซปเตอร์ยีนต่อระดับตะกั่วในเลือดในคนงานไทยที่สัมผัสกับสารตะกั่ว / Nirada Kasiwut
Nirada Kasiwut, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

501Improvement of adhesion between natural rubber and nitrile rubber by using adhesion promoter compound based on chlorosulfonated polyethylene and chlorinated natural rubber = การปรับปรุงสมบัติการยึดติดระหว่างยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์โดยใช้สารเพิ่มการยึดติดที่มียางเอทธิลีนคลอโรซัลฟอเนตและยางธรรมชาติคลอริเนตเป็นส่วนประกอบ / Pimsuda Heamtanon
Pimsuda Heamtanon, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

502Improvement of bonding between natural rubber and nitrile rubber by chlorination of natural rubber surface = การปรับปรุงสมบัติการยึดติดระหว่างยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์โดยวิธีคลอริเนชั่นบนพื้นผิวของยางธรรมชาติ / Patcharin Thamasirianunt
Patcharin Thamasirianunt, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

503Improvement on string matching algorithm using partitioning and hashing = การปรับปรุงวิธีการค้นหาสายอักขระโดยใช้วิธีการตัดแบ่งและการทำแฮชชิ่ง / Siriwan Chaiwitooanukul
Siriwan Chaiwitooanukul, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

504Improving web accessibility for visually disabled users = การปรับปรุงการเข้าใช้งานเว็บสำหรับผู้พิการทางสายตา / Jutharat Ase-Neow
Jutharat Sae-Neow, 1976-
Abstract  pdf

505In silico prediction and immunological validation of candida albicans secretory aspartyl proteinase 2 peptides bound to multiple HLA-DRB1 supertypes = การทำนายด้วยวิธีทางคอมพิวเตอร์และการยืนยันผลการทำนายด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกันของเปปไทด์ secretory aspartyl proteinase 2 (Sap2) จากเชื้อรา candida albicans ซึ่งสามารถจับกับ HLA-DRB1 ได้หลาย supertype / Songsak Tongchusak
Songsak Tongchusak, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

506In vitro genotoxic effects of clieistanthoside a tetraacetate in human lymphocytes and Salmonella typhimurim bacteria = ศึกษาพิษต่อสารพันธุกรรมของสารไคสแตนโธไซด์เอเตตระอะซิเตรทในเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนและในแบคทีเรียซาลโมเนลลาไทฟิมูเรียม / Ratigon Tammasakchai
Ratigon Tammasakchai, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

507In vitro rubber biosynthesis from fresh bottom fraction formation of polyprenol and rubber = ชีวเคมีของการสังเคราะห์ยางในหลอดทดลองจาดส่วนล่างสุดของน้ำยาง : การเกิดพอลิพรีนอลและยาง / Kamalin Kanyawararak
Kamalin Kanyawararak, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

508In vitro studies of globin synthesis in protein-calorie malnutrition children, starved and protein-deprived rats and alpha-thalassemia patients / Karnchana Ounarom
Karnchana Ounarom
Abstract  pdf

509Inactivation of artemisinin by normal and variant erythrocytes = การหมดประสิทธิภาพของยาอาร์ทีมิซินินโดยเม็ดเลือดแดงปกติและเม็ดเลือดแดงธาลัสซีเมีย / Juree Charoenteeraboon
Juree Charoenteeraboon, 1967-
Abstract  pdf

510Induced mutation of crude oil biodegrading bacteria (Pseudomonas aeruginosa) = การเหนี่ยวนำมิวเตชันในแบคทีเรียที่ย่อยสลายน้ำมัน / Apiradee Suwanwong
Apiradee Suwanwong, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

511Induction of apoptosis in the absence of Caspase-3 by the Flavone VR-3623 in human breast cancer cell line = การเหนี่ยวนำให้เซลล์ตายแบบเอปอปโทซิสโดยไม่ต้องอาศัยเอนไซม์คาสเพส-3 โดยสารฟลาโวน-วีอาร์ 3623 ในเซลล์มะเร็งเต้านมคน / Orawin Prangsaengtong
Orawin Prangsaengtong, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

512Induction of inflammatory cytokine expression in epithelial cells and cultured cholangiocarcinoma cells in response to opisthorchis viverrini antigen stimulation = การเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้าง inflammatory cytokine ในเซลล์เยื่อบุผิวและเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีเมื่อได้รับการกระตุ้นโดยแอนติเจนของพยาธิใบไม้ในตับ / Wanphen Wannapapho
Wanphen Wannapapho, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

513Infection by infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus in the black tiger shrimp Penaeus monodon = การติดเชื้อไวรัส infectious hypodermal and hematopietic necrosis ในกุ้งกุลาดำ / Kanokporn Chayaburakul
Kanokporn Chayaburakul, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

514Infectious drug resistance in enteric bacilli in Thailand / Chawewan Koonkhamlert.
Chawewan Koonkhamlert
Abstract  pdf

515Influence of early life stress on the effects of carbamazepine and lithium in the adult rats = อิทธิพลของความเครียดในวัยเยาว์ต่อการออกฤทธิ์ของยา carbamazepine และ lithium ในหนูเจริญวัย / Ekawit Threenet
Ekawit Threenet, 1975-
Abstract  pdf

516Influence of soil amendments on growth and cadmium accumulation in Ocimum Gratissimum (African Basil) and O. Tenuiflorum (Holy Basil) = อิทธิพลของสารปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตและการสะสมแคดเมียมของ ocimum bratissimum (ต้นยี่หร่า) และ O. tenuiflorum (ต้นกะเพรา) / Rujira Suebsimma
Rujira Suebsimma, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

517Influence of spent brewer's yeast [beta]-glucan on gelatinization and retrogradation of rice starch = ผลกระทบของเบต้ากลูแคนที่เตรียมจากยีสต์ใช้แล้วในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ต่อการเกิดเจลาไนเซชั่นและเรโทรเกรเดชั่นของแป้งข้าวเจ้า / Sripattra Satrapai
Sripattra Satrapai, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

518Influence of temperature and nutrient on bioremediation of crude oil in soil by candida tropicalis = ผลกระทบของอุณหภูมิและธาตุอาหารต่อการบำบัดน้ำมันดิบในดินโดยยีสต์ / Pornphan Phanphattrapong
Pornphan Phanphattrapong, 1972-
Abstract  pdf

519Influence of various ethylene copolymers on the silane-water crosslinking of high-density polyethylene = ผลของเอทธิลีนโคพอลิเมอร์ต่างชนิดที่มีต่อการเชื่อมโยงสายโซ่ของพอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นสูงโดยใช้ไซเลนและน้ำ / Soontaree Kositchaiyong
Soontaree Kositchaiyong, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

520Insertion Sort By Hashing (ISBH) = การเรียงลำดับข้อมูลแบบแทรกด้วยแฮชชิ่ง / Naridchaya Thongyoo
Naridchaya Thongyoo, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

521Interaction of a benzimidazole antimalarial drug with DNA / by Siriwan Srisook
Siriwan Srisook, 1957-
Abstract  pdf

522Interactions of Bacillus thuringiensis Cry4Ba toxin with lipid Langmuir-Blodgett monolayers = การศึกษาปฏิกิริยาระหว่าง Bacillus thuringiensis Cry4Ba กั้นชั้นฟิล์มบางของไขมันที่ถูกเตรียมโดยวิธี Langmuir-Blodgett / Nattanan Chabasri
Nattanan Chabasri, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

523Interactions of hCG, PGF2 and indomethacin on testicular production in the crude Leydig cell / by Pisamai Laupattarakasem.
Pisamai Laupattarakasem.
Abstract  pdf

524Intercalation in some clay minerals = การแทรกชั้นในแร่ดินเหนียวบางชนิด / Supara Tokunalai
Supara Tokunalai, 1974-
Abstract  pdf

525Interlayer bonding in kaolinite / Nuchanart Sooppipatt
Nuchanart Sooppipatt, 1956-
Abstract  pdf

526Intestinal absorption of fluid containing different composition of carbohydrates in sedentary and athletes = ผลของความเข้มข้นและองค์ประกอบของสารละลายคาร์โบไฮเดรตสำหรับชดเชยการสูญเสียของเหลวในร่างกายต่อการดูดซึมที่ลำไส้เล็กในคนปกติและนักกีฬา / Phuntila Tharabenjasin
Phuntila Tharabenjasin, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

527Intramolecular acylation of &-sulfinyl carbanions preparation of cyclopentenone and cyclohexenone derivatives / Pranee Phinyocheep
Pranee Phinyocheep, 1959-
Abstract  pdf

528Intramolecular acylation of [alpha]sulfinyl carbanion : syntheses of cycloheenones and methylene cycloentenones / by Sirirat Chancharunee
Sirirat Chancharunee, 1960-
Abstract  pdf

529Investigation of bioactive compounds from Cratoxylum Arborescens (Guttiferae) = การศึกษาสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้น Cartoxylum arborescens (Guttiferae) / Waraporn Chanakul
Waraporn Chanakul, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

530Investigation of bioactive compounds from Phomposis spp., endophytic fungi of Casearia Grewiaefolia and Stephania Hernandifolia = การแยกและการพิสูจน์โครงสร้างของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา Phomposis spp., ของ Casearia Grewiaefolia และ Stephania hernandifolia / Supreeya Cheewarat
Supreeya Cheewarat, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

531Investigation of metal diffusion in amorphous silicon thin film = การตรวจหาการแพร่ของโลหะไปสู่ชั้นของซิลิกอนอสัณฐาน / Wasutep Luangtip
Wasutep Luangtip, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

532Investigation of substrate-selectivity patterns in the oxidation of secondary alcohols by amino acid-derived ibx derivatives and selective oxidation of secondary alcohols using 0-iodoxybenzoic acid (IBX) = ส่วนที่ 1 การศึกษารูปแบบตัวเกิดปฏิกิริยาต่อการเลือกทำปฏิกิริยาของปฏิกิริยาออกซิเดชันของอัลกอฮอล์ทุติยภูมิโดยใช้อนุพันธ์ของไอบีเอ็กซ์ที่เตรียมได้จากกรดอะมิโน ส่วนที่ 2 การเลือกทำปฏิกิริยาออกซิเดชันของอัลกอฮอล์ทุติยภูมิโดยใช้ออโทไอโอดอกซีเบนโซอิกแอซิด (ไอบีเอ็กซ์) / Krisada Kittigowittana
Krisada Kittigowittana, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

533Investigation of the acute effects of prolactin on the ion transport properties of the colonic epithelium = การศึกษาผลเฉียบพลันและกลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนโพรแลคตินต่อคุณสมบัติในการขนส่งอิออนผ่านเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ใหญ่ / Supaporn Puntheeranurak
Supaporn Puntheeranurak, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

534Investigation of tubular structure formation : involvement of proteins in SK-Hep-1 hetatocellular carcinoma cell line = การศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง tubular structure ในเซลล์มะเร็งตับ SK-Hep-1 / Patcharapan Siriwat
Patcharapan Siriwat, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

535Investigation on one dimensional device simulation of organic light emtting devices = การศึกษาแบบจำลองอุปกรณ์ของสิ่งประดิษฐ์สารอินทรีย์เปล่งแสง / Kanchana Sivalertporn
Kanchana Sivalertporn, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

536Investigation on the role of threonine 169 in the reaction catalyzed by pyranose 2-oxidase = การศึกษาบทบาทของกรดอะมิโนทรีโอนีนที่ตำแหน่ง 169 ในการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ไพราโนสออกซิเดส / Warintra Pitsawong
Warintra Pitsawong, 1984-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

537Investigation on the toxic metabolites produced by Nomuraea rileyi = การศึกษาการสร้างสารพิษจากเชื้อรา Nomuraea rileyi / Pannipa Prompiboon
Pannipa Prompiboon, 1977-
Abstract  pdf

538Iron homeostasis regulation and oxidative stress response in Xanthomonas campestris pv. campestris = การศึกษากลไกการควบคุมสมดุลเหล็กและ Oxidative stresses ใน Xanthomonas campestris pv. campestris / Thichakorn Jittawuttipoka
Thichakorn Jittawuttipoka, 1981-
Abstract  pdf

539Isolation and characterization of acid-sensitive Lactobacillus plantarum BCC 9546, a starter culture for Nham production = การคัดเลือกและการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อ Lactobacillus plantarum BCC 9546 ที่มีความไวต่อความเป็นกรดเพื่อใช้เป็นต้นเชื้อในการผลิตแหนม / Pornpan Jaichumjai
Pornpan Jaichumjai, 1983-
Abstract  pdf

540Isolation and characterization of biosurfactant producing microorganism = การคัดเลือกและการศึกษาลักษณะสารไบโอเซอร์แฟคแตนท์ที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ / Pumnat Chunchomrat
Pumnat Chunchomrat, 1973-
Abstract  pdf

541Isolation and characterization of DNA methyltransferase genes in rice (Oryza Sativa L.) = การแยกและศึกษายีนดีเอ็นเอเมทิลทรานสเฟอเรสในข้าว / Prapapan Teerawanichpan
Prapapan Teerawanichpan, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

542Isolation and characterization of the oxidative stress regulated Oxyr gene from Agrobacterium tumefaciens NTL4 = การแยกและศึกษาคุณสมบัติของยีน oxyR ซึ่งถูกควบคุมโดยกลไก oxidative stress จากเชื้อ Agrobacterium tumefaciens NTL4 / Kaewkanya Nakjarung
Kaewkanya Nakjarung, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

543Isolation and characterization of the oxidative stress SOXR regulated gene from agrovacterium tumefaciens NTL4 = การแยกและศึกษาคุณสมบัติของยีน SOXR ซึ่งถูกควบคุมโดยกลไก oxidative stress จากเชื้อ agrobacterium tumefaciens NTL4 / Karawan Eiamphungporn
Warawan Eiamphungporn, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

544Isolation and optimization of lichenized fungi for bioactive compounds screening = การคัดแยกและสภาวะที่เหมาะสมของราที่ก่อให้เกิดไลเคนเพื่อตรวจสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ / Veera Sri-indrasutdhi
Veera Sri-indrasutdhi, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

545Isolation and structural characterisation of hemicelluloses from vetiver grass = การสกัดแยกและวิเคราะห์โครงสร้างของเฮมิเซลลูโลสจากหญ้าแฝก / Oraphin Chaikumpollert
Oraphin Chaikumpollert, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

546Isolation and structure identification of bioactive compounds from Phyllanthus Taxodiifolius = การแยกและการพิสูจน์โครงสร้างของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Phyllanthus Taxodiifolius / Anawat Kumkao
Anawat Kumkao, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

547Isolation of bacteria capable of removing organic wastes in intensive shrimp farms = การคัดเลือกสายพันธุ์ของแบคทีเรียเพื่อใช้ในการบำบัดของเสียอินทรีย์จากบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา / Mananya Nikroth
Mananya Nikroth, 1970-
Abstract  pdf

548Isolation of nuclear protein matrix from human sperm head / Oranart Suntornwat
Oranart Suntornwat, 1957-
Abstract  pdf

549Kinetic and mechanistic studies on p-Hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase from acinetobacter baumannii = การศึกษาจลนพลศาสตร์และกลไกปฏิกิริยาเคมีของเอนไซม์ p-Hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase จากเชื้อ acinetobacter baumannii / Jeerus Sucharitakul
Jeerus Sucharitakul, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

550Kinetic study of the thermal cis-trans isomerization of hydrazone compounds : structure-activity relationship = การศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการเปลี่ยนรูปไอโซเมอร์ของสารประกอบไฮดราโซน / Sairoong Muangpil
Sairoong Muangpil, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

551Kinetics and thermodynamics of complex formation reaction of hydrazones with some metal ions in aqueous solution = จลนศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาเชิงซ้อนของสารไฮดราโซนกับอิออนโลหะบางชนิดในสารละลาย / Siriwan Srisorrachatr
Siriwan Srisorrachatr, 1957-
Abstract  pdf

552Kinetics of IgG and IgM antibody responses to antirabies vaccines in man and survey of rabies in healthy dogs / Pakorn Thaiyanant
Pakorn Thaiyanant
Abstract  pdf

553Knowledge discovery in database based on Kohonen self-organizating map algorithm = การค้นหาคลังความรู้โดยวิธีการจัดผังด้วยตนเองของโคโฮเนน / Surajit Nuddamongkol
Surajit Nuddamongkol, 1975-
Abstract  pdf

554Laemsingh virus in the neural tissue of the black tiger shrimp penaeus monodon = การศึกษาแหลมสิงห์ไวรัสในเนื้อเยื่อประสาทของกุ้งกุลาดำ / Benjamart Pratoomthai
Benjamart Pratoomthai, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

555Large polaron mobility in a magnetic field of arbitrary strength = ความคล่องตัวของโพลารอนขนาดใหญ่ภายใต้สนามแม่เหล็กที่มีความเข้มใดๆ / Sikarin Yoo-Kong
Sikarin Yoo-Kong, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

556Lead accumulation and phytochelatin synthase expression in Sonchus Arvensis = การสะสมตะกั่วและการแสดงออกของยีนไฟโทคีลาตินซินเทสใน Sonchus Arvensis / Wunrada Surat
Wunrada Surat, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

557Lectins in Thai plants : purification and characterization of a lectin from jack fruit (Artocarpus heterophyllus) / by Pisit Namjuntra
Pisit Namjuntra, 1957-
Summary  pdf

558Lightweight detection of DoS attacks = การตรวจจับการจู่โจมประเภท DoS (Denial of Service) / Sirikarn Pukkawanna
Sirikarn Pukkawanna, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

559Lung function in sport trained and untrained thai children and adolescents = สมรรถภาพของปอดในเด็กและวัยรุ่นไทยที่ฝึกและไม่ฝึกกีฬา / Sirirat Panphunpho
Sirirat Panphunpho, 1969-
Abstract  pdf

560Magnetic studies of the effects of Pr Doping into several re-123 HTSC = การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของผลการแทนที่ด้วยไอออนของเพรสซิโอเมียมในสารตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงสำหรับระบบแรเอิร์ท-123 / Lt.Jg. Nipaphat Charoenthai
Nipaphat Charoenthai, Lt.Jg., 1971-
Abstract  pdf

561Mammographic masses classification using active contour models and shape features = การแยกประเภทของก้อนเนื้อในภาพแมมโมแกรมโดยการใช้โมเดลเส้นรูปร่างไวงานและคุณลักษณะเด่นทางรูปร่าง / Ouychai Intharasombat
Ouychai Intharasombat, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

562Managing human-elephant conflict (HEC) based on elephant and human behaviors : a case study at Thong Pha Phum National Park, Kanchanaburi, Thailand = การจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างบนฐานพฤติกรรมช้างและพฤติกรรมคน : กรณีศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี / Bhichet Noonto
Bhichet Noonto, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

563Managing ungulate hotspots as sources of wildlife for maintaining forest corridor function in Thong Pha Phum National Park, Western Thailand = การจัดการสัตว์ป่าด้วยข้อมุลความชุกชุมของสัตว์กีบเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการรักษาศักยภาพการกระจายตัวของสัตว์ป่าในแนวป่าเชื่อมต่อ (คอร์ริดอร์) ในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี / Peechanit Ketsuwan
Peechanit Ketsuwan, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

564Maternal cell-mediated immune cytolysis of fetal target cells and its regulation / by Kanokwan Wattanasak
Kanokwan Wattanasak, 1947-
Abstract  pdf

565Mathematical modelling of fluid flow and heat transfer under electromagnetic force in the continuous steel casting process = การจำลองแบบทางคณิตศาสตร์ของการไหลของของเหลวและการถ่ายเทความร้อนด้วยแรงจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในกระบวนการหล่อเหล็กต่อเนื่อง / Jutatip Archapitak
Jutatip Archapitak, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

566Mathematical modelling of SARS epidemic : investigating the effect of quarantine and isolation = การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส (SARS) เพื่อศึกษาผลกระทบของการกักบริเวณผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อโรคและการแยกผู้ป่วย / Weerachai Sarakorn
Weerachai Sarakorn, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

567Mathematical models for the effect of total nitrogen on mangrove forest = ตัวแบบทางคณิตศาสตร์แสดงผลกระทบของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดต่อป่าชายเลน / Wichuta Sae-Jie
Wichuta Sae-Jie, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

568Mathematical programming for the efficient allocation of health care resources : a case study of Bamrasnaradura Institute, Thailand = การศึกษารูปแบบทางคณิตศาสตร์ของการจัดสรรทรัพยากรทางสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาสถาบันบำราศนราดูร / Sommaphun Tabjareon
Sommaphun Tabjareon, 1982-
Abstract  pdf

569Matrix removal and analyte preconcentration before inductively coupled plasma spectrometric detection: development and use of a laboratory made hollow fiber flow filtration unit = การกำจัดตัวรบกวนและเพิ่มความเข้มข้นของสารตัวอย่างก่อนการตรวจวัดด้วย อินดัคทิฟลี คัพเปิลพลาสมา สเปกโทรเมตรี : การพัฒนาหน่วยกรองแบบไหลโดยใช้เยื่อเลือกผ่านชนิดท่อกลมกลวงที่ประดิษฐ์ขั้นเองและประยุกต์ใช้ / Thanyarat Sawatsuk
Thanyarat Sawatsuk, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

570Maturation of Rana tigerina ovarian follicles: correlation between ultrastructural changes, induction of germinal vesicle breakdown (GVBD), and steroid hormone production = ขบวนการพัฒนาของไข่กบนา : ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างละเอียด, การกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสและการสร้างสเตรอยด์ฮอร์โมนในกบนา / Chanonya Chaiwongroj
Chanonya Chaiwongroj, 1973-
Abstract  pdf

571Mechanical properties of gum and black-filled deproteinized natural rubber in comparison with synthetic CIS-1, 4-polyisoprene vulcanizates = การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติโปรตีนต่ำและยางสังเคราะห์โพลีไอโซพรีนในระบบที่มีและไม่มีผงเขม่าดำ / Uraiwan Thammasiripong
Uraiwan Thammasiripong, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

572Mechanism of antimalarial action of tetracycline / by Phisit Prapunwattana
Phisit Prapunwattana, 1963-
Abstract  pdf

573Mechanism of changes in cardiac myofilament activation in ovariectomized rats = กลไกการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเส้นใยกล้ามเนื้อหัวใจในหนูขาวภายหลังการตัดรังไข่ / Surin Preawnim
Surin Preawnim, 1963-
Abstract  pdf

574Mechanism of changes in cardiac myofilament activation in ovariectomized rats with diabetic complication = กลไกการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเส้นใยกล้ามเนื้อหัวใจในหนูตัดรังไข่ที่เป็นเบาหวาน / Ariyaporn Thawornkaiwong
Ariyaporn Thawornkaiwong, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

575Membrane permeation for selective quantitation of iodide = การใช้เมมเบรนเพื่อวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนอย่างจำเพาะเจาะจง / Nuanlaor Ratanawimarnwong
Nuanlaor Ratanawimarnwong, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

576Metasearch engine using fuzzy logic and content-based clustering approaches = เครื่องมือค้นหาแบบเมตาเสริชโดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือและการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยเนื้อหาของข้อมูล / Werasak Yuokoolbodee
Werasak Yuokoolbodee, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

577Method development for elements determination in high salt medium using AAS and AES after matrix removal = การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณธาตุในตัวอย่างที่มีเกลือปริมาณสูงโดยใช้เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันและอะตอมมิกอิมิสชันสเปกโทรเมตรีหลังผ่านการขจัดสารรบกวน / Kamolchanok Kotakanok
Kamolchanok Kotakanok, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

578Microbiological studies of male non-gonococcal urethritis especially T-strain mycoplasmas in Chiang Mai and antibiotic sensitivity of microorganisms isolated, 1975 / Khwanpong Thienhiran.
Khwanpong Thienhiran.
Abstract  pdf

579Microcirculatory impairment in hepatic ischemia-reperfusion injury : a structural analysis of pig liver = การศึกษาเชิงโครงสร้างว่าด้วยความผันผวนแห่งการไหลเวียน โลหิตตับระดับจุลภาค ภายใต้ภาวะขาดเลือดและคืนเลือดในสุกร / Borimas Hanboonkunupakarn
Borimas Hanboonkunupakarn, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

580Microscopic examination of damage to textiles caused by various tools = การศึกษาทางจุลภาคของรอยฉีกขาดบนผ้าที่เกิดจากเครื่องมือชนิดต่างๆ / Kanchalee Sirimongkol
Kanchalee Sirimongkol, 1984-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

581Microvascularization of thalamus and metathalamus in common tree shrew (Tupaia glis) = การศึกษารายละเอียดโครงหลอดเลือดของทาลามัสและเมตาทาลามัสในกระแต / Sununta Chuncher
Sununta Chuncher, 1974-
Abstract  pdf

582Mobile IP pre-registration for smooth handoff = ระบบการลงทะเบียนก่อนของไอพีที่เคลื่อนย้ายได้เพื่อการรับส่งข้อมูลอย่างราบเรียบ / Ekkawit Sawatpeera
Ekkawit Sawatpeera, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

583Modeling of tax installment by radio frequency identification (RFID) = การจำลองระบบการผ่อนชำระภาษีผ่านบัตร radio frequency identification (RFID) / Supot Sornsang
Supot Sornsang, 1968-
Abstract  pdf

584Modeling on system authentication by fingerprint (MSAF) = ระบบต้นแบบการตรวจสอบสิทธิด้วยลายนิ้วมือ / Apiradee Phaisitkulwiwat
Apiradee Phaisitkulwiwat, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

585Modification of cardiac responses to autonomic drugs during sodium barbital tolerance and withdrawal / by Petcharat Kraivaphan
Petcharat Kraivaphan, 1954-
Summary  pdf

586Modification of swelling clays for use as reinforcing additives in poly(vinyl chloride) = การปรับปรุงดินชนิดพองตัวเพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงสำหรับโบลีไวนิลคลอไรด์ / Saisamorn Lumlong
Saisamorn Lumlong, 1967-
Abstract  pdf

587Modification of urinary catheter surface to improve infection resistant property = การปรับผิวท่อยางสวนปัสสาวะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ / Pimpun Chumningan
Pimpun Chumningan, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

588Modification, characterization and utilization of various starch types and zeta potential for the determination of protein content of rice flour and degree of substitution of rice starch phosphates = การดัดแปร, การศึกษาคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์ของแป้งชนิดต่าง ๆ และซีต้าโพเทนเชียลสำหรับการวัดปริมาณโปรตีนในแป้งข้าวเจ้าฟลาวร์และระดับการแทนที่ของแป้งข้าวเจ้าฟอสเฟต / Rungtiwa Wongsagonsup
Rungtiwa Wongsagonsup, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

589Modified Pictet-Spengler reaction / Nongnuch Patranuwatana
Nongnuch Patranuwatana
Abstract  pdf

590Modulated optical path length Interferometry and applications = อินเตอร์ฟีรอมิเตอร์ชนิดมอดูเลตทางเดินแสงและการประยุกต์ / Pornsak Panjavirat
Pornsak Panjavirat, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

591Molecular alterations of urinary HCG from hydatidiform mole / by Napaporn Kukiatinant
Napaporn Kukiatinant, 1958-
Abstract  pdf

592Molecular analysis of apoptosis-related gene(s) in black tiger shrimp (Penaeus Monodon) = การค้นหาและศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตายของเซลล์ในกุ้งกุลาดำ / Sudkhate Molthathong
Sudkhate Molthathong, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

593Molecular analysis of claudin expression and localization in the bone of female rats during chronic metabolic acidosis = การวิเคราะห์การแสดงออกของโปรตีนชนิดคลอดินในกระดูกหนูเพศเมียภายใต้ภาวะเลือดเป็นกรดแบบเมตาบอลิกเรื้อรัง / Kannikar Wongdee
Kannikar Wongdee, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

594Molecular analysis of plant proteins that are involved in the regulation of transcriptional gene silencing = การศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกลไกการควบคุมการถอดรหัสของยีนที่ไม่แสดงออกในพืชที่ผ่านการถ่ายยีน / Chotika Smathajitt
Chotika Smathajitt, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

595Molecular characterization of drug resistance and subtype diversity in HIV-1 infected patients : Implication for subtype-specific mutational pathway on protease and reverse transcriptase genotype = การศึกษาคุณลักษณะการดื้อยาในระดับโมเลกุลและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเอชไอวี แบบที่ 1 : ผลการถอดรหัสพันธุกรรม ยีนควบคุมการสร้างเอนไซม์ / Chonlaphat Sukasem
Chonlaphat Sukasem, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

596Molecular cloning and expression of catalase gene of lactobacillus sake 911 in lactobacillus sp. A28 = การขยายตัดต่อและการแสดงออกของยีนคะตะเลสของ Lactobacillus sake 911 ในเชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus sp. A28 / Ampornpan Kengluecha
Ampornpan Kengluecha, 1971-
Abstract  pdf

597Molecular cloning and functional expression of a novel extracellular lipase from the thermotolerant yeast, Candida thermophila = การโคลนยีนและการแสดงออกของเอนไซม์ไลเปสที่หลั่งออกมานอกเซลล์จากยีสต์ทนร้อน Candida thermophila / Jantaporn Thongekkaew
Jantaporn Thongekkaew, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

598Molecular cloning of antigen encoding genes from Opisthorchis Viverrini (liver fluke) and primary analysis of encoded proteins = การโคลนยีนจากพยาธิใบไม้ในตับชนิด Opisthorchis Viverrini และการวิเคราะห์โปรตีนที่ได้จากยีนต้นแบบ / Veerachai Eursitthichai
Veerachai Eursitthichai, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

599Molecular cloning of excretory-secretory antigens encoding genes from the liver fluke, Opisthorchis viverrini = การโคลนยีนของแอนติเจนที่ได้จากการคัดหลั่งและขับออกจากพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini / Jiraporn Ruangsittichai
Jiraporn Ruangsittichai, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

600Molecular design of functionalized carbon nanotubes = การออกแบบท่อนาโนคาร์บอนที่มีหมู่ฟังก์ชั่นโดยใช้คอมพิวเตอร์ / Chatchawal Wongchoosuk
Chatchawal Wongchoosuk, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

601Molecular dynamics of bacillus thuringiensis Cry4Ba toxin = การศึกษาโปรตีนสารพิษ Cry4Ba จากแบคทีเรียbacillus thuringiensisโดยใช้วิธีการจำลองเชิงโมเลกุล / Chonticha Suwattanasophon
Chonticha Suwattanasophon, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

602Molecular dynamics of the nanoscale interface = พลวัตเชิงโมเลกุลที่รอยต่อระดับนาโน / Sriprajak Krongsuk
Sriprajak Krongsuk, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

603Molecular evolution and epidemiology of dengue virus type 4 in Thailand = วิวัฒนาการและระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเดงกี่ชนิดที่ 4 ในประเทศไทย / Chonticha Klungthong
Chonticha Klungthong, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

604Molecular genetic characterization and expression studies of sucrose transporter genes in cassava (manihot exculenta crantz) = การศึกษาทางพันธุศาสตร์โมเลกุลและการแสดงออกของยีนโปรตีนขนส่งน้ำตาลซูโครสในมันสำปะหลัง / Apaporn Rattanakitti
Apaporn Rattanakitti, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

605Molecular genetic study of genes related to sucrose synthesis in cassava = การศึกษาพันธุศาสตร์โมเลกุลของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์น้ำตาลในน้ำมันสำปะหลัง / Kessarin Tungngoen
Kessarin Tungngoen, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

606Molecular genetic study of proteins differentially express during cassava (manihot esculenta crantz) tuber development = การศึกษาทางพันธุศาสตร์โมเลกุลของโปรตีนที่แสดงออกในช่วงการพัฒนาของหัวมันสำปะหลัง / Manassawe Lertpanyasampatha
Manassawe Lertpanyasampatha, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

607Molecular mechanism of uteroglobin-related protein (UGRP) 1 gene induction by interleukin-10 in airway epithelial cells = กลไกการแสดงออกของยีน uteroglobin-related protein (UGRP) 1 โดยสารอินเตอร์ลูคิน-10 ในเซลล์เนื้อเยื่อทางเดินหายใจ / Achara Srisodsai
Achara Srisodsai, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

608Molecular modeling of carbon nanotube junctions / MD. Shafiquzzaman
MD. Shafiquzzaman, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

609Molecular phylogenetic study of culicine mosquitoes using the mitochondrial cytochrome oxidase I gene and the relationships with mosquito-borne flaviviruses = การศึกษาวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลของยุงในกลุ่ม Culicine โดยใช้ยีน Cytochrome Oxidase I ใน Mitochondria และความสัมพันธ์กับ Flavivirus ที่นำโดยยุงพาหะ / Tada Juthayothin
Tada Juthayothin, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

610Monitoring vulcanisation level in natural rubber by ultrasonic measurement = การศึกษาระดับการวัลคาไนซ์ในยางธรรมชาติโดยการทดสอบด้วยวิธีทางอัลตราโซนิก / Pathomchat Polachan
Pathomchat Polachan, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

611Monofilaments of thermoplastic polyurethane elastomer reinforced with thermotropic liguid crystalline polymer = เส้นใยเดี่ยวของยางเทอร์มอพลาสติกพอลิยูรีเทนเสริมแรงโดยพอลิเมอร์ผลึกเหลว / Suwat Nanan
Suwat Nanan, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

612Morphological and biochemical studies on bovine spermatozoa / by Patchara Chalothorn
Patchara Chalothorn, 1960-
Summary  pdf

613Morphological development of the polychaete Perinereis cf. nuntia and the effect of its hormonal extracts on ovarian maturation in penaeus monodon that do not undergo eyestalk ablation = การพัฒนาของตัวอ่อนของแม่เพรียง Perinereis cf. nuntia และผลของฮอร์โมนที่สกัดจากแม่เพรียงวชนิดนี้ต่อการเจริญเติบโตของรังไข่ของแม่กุ้งกุลาดำ / Pisit Poltana
Pisit Poltana, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

614Morphological diversity of wild banana (Musa acuminata Colla) in Thailand = ความหลากหลายทางสัญฐานวิทยาของกล้วยป่า (musa acuminata colla) ในประเทศไทย / Kanokporn Athawongsa
Kanokporn Athawongsa, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

615Morphology and histological studies of the gastro-intestinal tract of Lyllei's flyint fox / Kosum Buacharoen
Kosum Buacharoen, 1952-
Abstract  pdf

616Morphology and histology of the family littorinidae and potamididae at TBT contaminated areas, Chonburi province = สัณฐานวิทยาและเนื้อเยื่อวิทยาของหอยในแฟมิลีลิท โทลินิดีและโพทามิดิดีในบริเวณที่มีการปนเปื้อนของสารไตรบิวทิลทินที่จังหวัดชลบุรี / Tiantip Boonchuay
Tiantip Boonchuay, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

617MPI-SV : Middleware for MPI applications VIA web services = MPI-SV : โปรแกรมตัวกลางสำหรับประยุกต์ใช้งาน MPI ผ่านเว็บเซอร์วิส / Pitch Sajjipanon
Pitch Sajjipanon, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

618Multivariate physiological responses of indica rice (oryza sativa L. Spp. indica) to salt stress as effective indices for salt-tolerant screening = การตอบสนองทางสรีระวิทยาแบบสหสัมพันธ์ของข้าวอินดิกาต่อสภาวะเครียดจากความเค็มเพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมในการคัดเลือกลักษณะทนเค็ม / Thanaphol Boriboonkaset
Thanaphol Boriboonkaset, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

619Mutation analysis of the 5' noncoding region of degue type 2 virus = การศึกษาการกลายพันธุ์ของ 5' noncoding region ของไวรัสไข้เลือดออกชนิดที่ 2 / Wipawan Sirigulpanit
Wipawan Sirigulpanit, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

620Mutational studies of plasmodium falciparum dihydrofolate reductase : identification of potential amino acids associated with WR99210 binding = การศึกษากรดอะมิโนที่บริเวณเร่งของเอ็นไซม์ไดไฮโดรโฟเลต รีดักเทสของเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่มซึ่งเกี่ยวข้องกับการจับกับยา WR99210 / Pornpun Theinsathid
Pornpun Theinsathid, 1976-
Abstract  pdf

621Natural fertilization of the black tiger shrimp Penaeus Monodon = การปฎิสนธิตามธรรมชาติของกุ้งกุลาดำ / Pattira Taweepreda
Pattira Taweepreda, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

622Neuropharmacology of acrylamide / Methi Sunbhanich.
Methi Sunbhanich.
Abstract  pdf

623Novel dynamic key management for secure continuous roaming in wireless lan = การจัดการคีย์แบบแปรเปลี่ยนเพื่อการเคลื่อนข้ามเครือข่ายอย่างต่อเนื่องบนเครือข่ายไร้สายอย่างปลอดภัย / Manop Kalong
Manop Kalong, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

624Novel synthesis of 2-substituted - benzofuran derivatives / Parinya Theramongkul
Parinya Theramongkol
Abstract  pdf

625Object speed detection from a video scene = ระบบตรวจจับความเร็ววัตถุจากภาพเคลื่อนไหว / Kaweepap Kongkittisan
Kaweepap Kongkittisan, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

626Observations on eimeria in chickens in Thailand / Niti Rittiponpunt.
Niti Rittiponpunt.
Abstract  pdf

627OHRR1-OHR is the primary protective system against organic hydroperoxides in Agrobacterium Tumefaciens = OHRR1-OHR กลไกหลักในการป้องกัน Organic Hydroperoxides ในแบคทีเรีย Agrobacterium Tumefaciens / Tatsanee Chuchue
Tatsanee Chuchue, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

628On QF-3 Rings and Hereditary Rings = วงคิวเอฟ-3 และวงฮิเรดอิแทรี / Maliwan Tunapan
Maliwan Tunapan, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

629On the computation of the correlation functions of the two-dimensional frustrated ising model using rational arithmetic = การคำนวณฟังก์ชันสหสัมพันธ์ของแบบจำลองฟรัสเตรทเท็ดไอซิ่งสองมิติโดยวิธีเลขคณิตตรรกยะ / Chatchawan Watchararuangwit
Chatchawan Watchararuangwit, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

630On-line sample pretreatment using membrane/membraneless gas-diffusion for selective chemical analysis of specific analytes as volatiles = การเตรียมตัวอย่างแบบออนไลน์โดยใช้แก๊สติฟฟิวชั่นแบบมีและไม่มีเยื่อเลือกฝ่านเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมีอย่างจำเพาะเจาะจงของสารในรูปสารระเหย / Nathawut Choengchan
Nathawut Choengchan, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

631Oocyte numbers and follicular development in the immature mammallan ovary / Padung Vongpayabal.
Padung Vongpayabal.
Abstract  pdf

632Optical and electrical properties of multilayer poly (2-methoxy-5-(2'-ethylhexyloxy)-1, 4-phenylene vinylene) (MEH-PPV) and organic thin films = สมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของแผ่นฟิล์มขนาดบางที่เตรียมจาก poly(2-methoxy-5-(2'-ethylhexyloxy)-1, 4-phenylene vinylene) (MEH-PPV) ที่เป็นชนิดชั้นเดียวและหลายชั้น / Pairote Jaideaw
Pairote Jaideaw, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

633Optimal paths in construction networks : a case study of Mr. Piyasatjadej's house = เส้นทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงข่ายงานก่อสร้าง : กรณีศึกษาการก่อสร้างบ้านพักอาศัย คุณ พรเทพ ปิยะสัจจะเดช / Tanagorn Saidchoduk
Tanagorn Saidchoduk. 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

634Optimization techniques and design curves for pickett-potter horns = เทคนิคการวิเคราะห์และ design curves สำหรับการออกแบบ pickett-potter horn / Amorn Jiralucksanawong
Amorn Jiralucksanawong, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

635Organic light emitting devices based on new anthracene derivatives as light emitting materials = อุปกรณ์อินทรีย์เปล่งแสงโดยใช้อนุพันธ์ของแอนทราซีนชนิดใหม่เป็นตัวเปล่งแสง / Piangkhwan Wanitchang
Piangkhwan Wanitchang, 1985-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

636Origin of colloidal behavior of natural rubber particles = การศึกษาที่มาของพฤติกรรมความเป็นคอลลอยด์ของอนุภาคยางทางธรรมชาติ / Jitlada Sansatsadeekul
Jitlada Sansatsadeekul, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

637Overweight and obese diet program using linear programming : case study in Bangkok, Thailand = โปรแกรมลดน้ำหนักสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนโดยใช้กำหนดการเชิงเส้น : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ประเทศไทย / Paweena Pangthipampai
Paweena Pangthipampai, 1976-
Abstract  pdf

638Parsing Thai text with syntactic analysis using digraph representation = การตัดคำภาษาไทยโดยการวิเคราะห์โครงสร้างทางไวยากรณ์ของประโยคในรูปแบบของไดกราฟ / Anukul Chimpipop
Anukul Chimpipop, 1974-
Abstract  pdf

639Part I : Exploratory studies on the generation and the chemistry of 1,1-Difluoro-1-Phenylsulfanylmethyl Radical Part II : New initiators for Nitroxide-mediated living free radical polymerization = ส่วนที่ 1 : การศึกษาการสังเคราะห์และปฏิกิริยาเคมีของ 1,1-ไดฟลูออโร-1-ฟีนิลซัลฟานิลเมธิล เรดิคัล ส่วนที่ 2 : การสังเคราะห์ตัวเริ่มใหม่ที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซซั่นแบบอนุมูลอิสระโดยผ่านตัวกลางประเภทไนทร็อกไซด์ / Thanchanok Thongpaisanwong
Thanchanok Thongpaisanwong, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

640Part I : the chemistry of Samarium Enolate and Dienolate, Part II : A direct Catalytic Asymmetic Mannich-Type reacation Via a Dinuclear Zinc Catalyst = ส่วนที่ 1 : เคมีของซามาเรียมอีโนเลตและไดอีโนเลต , ส่วนที่ 2 ปฏิกิริยาคะตะไลติคแมนนิชแบบอสมมาตร โดยใช้ไดนิวเคลียร์ซิงค์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา / Jaray Jaratjaroonphong
Jaray Jaratjaroonphong, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

641Parthenogenesis-derived embryonic stem cells from buffalo and chondrogenic differentiation induced by growth factors = การผลิตเซลล์ต้นกำเนิดจากกระบือปลักและการแปรสภาพไปเป็นเซลล์กระดูกอ่อน / Hathaitip Sritanaudomchai
Hathaitip Sritanaudomchai, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

642Partial purification and characterization of thymidylate synthetase and dihydrofolate reductase from Plasmodium Berghei / by Sa-nga Pattanakitsakul
Sa-nga Pattanakitsakul, 1956-
Abstract  pdf

643Partial purification of hCG and analysis of protein components in vesicular fluid of molar placenta / by Sarintip Rajatasriprasert
Sarintip Rajatasriprasert, 1951-
Abstract  pdf

644Partial string matching using bit-sliced signature files = การค้นหาคำแบบบางส่วนโดยการใช้แฟ้มข้อมูลลายเซ็นแบบลำดับ / Athiwat Arpapongsak
Athiwat Arpapongsak
Abstract  pdf

645Pathogenesis and immunogenesis of dengue virus type-2 (DV2-16681) = กลไกการก่อโรคและการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัสไข้เลือดออกชนิดที่สอง / Natthanej Luplertlop
Natthanej Luplertlop, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

646Payment analysis of personal income tax by using decision tree classification technique = การวิเคราะห์การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้เทคนิคการจัดแบ่งประเภทข้อมูล / Kotcharat Nilpamorn
Kotcharat Nilpamorn, 1966-
Abstract  pdf

647Percolation of loose bonds using spin-correlation functions of the bimodal 2-dimensional ising spin glass = การไหลซึมของพันธะอย่างหลวมโดยใช้ฟังก์ชันสหสัมพันธ์ระหว่างสปินของไอซิ่งสปินกลาสสองมิติแบบทวิฐานนิยม / Areeya Chantasri
Areeya Chantasri, 1984-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

648Performance evaluation of bitmap indexing based on time granularity = การประเมินประสิทธิภาพของ bitmap indexing ตามความละเอียดของหน่วยเวลา / Varunya Klangcharoenlap
Varunya Klangcharoenlap, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

649Performance evaluation of Java EE Cluster using TPC-H Benchmark = การประเมินความสามารถของ Java EE Cluster โดยใช้ TPC-H Benchmark / Winai Nadee
Winai Nadee, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

650Performance evaluation of three representative models of B2C E-business = การวัดประสิทธิภาพของระบบของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทผู้บริโภคกับธุรกิจสามรูปแบบ / Parawee Panochit
Parawee Panochit, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

651Performance evaluation of video streaming on a rocks cluster = การประเมินประสิทธิภาพของวีดีโอสตรีมมิ่งบนระบบร็อคคลัสเตอร์ / Teeradach Johnsamer
Teeradach Johnsamer, 1977-
Abstract  pdf

652Personal income tax application form image authentication = การพิสูจน์ตัวจริงของภาพแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / Witchaya Sutheeputthipong
Witchaya Sutheeputthipong, 1977-
Abstract  pdf

653Personal income tax form reading system = ระบบอ่านข้อมูลบนแบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 / Sangwan Intasuk
Sangwan Intasuk, 1975-
Abstract  pdf

654Personality of the rapists = บุคลิกภาพของผู้ข่มขืน / Kanitta Santikul
Kanitta Santikul, 1951-
Abstract  pdf

655Pharmacokinetics and protein binding of phenylbutazone in Thai subjexts / Romeo F. Quijano
Quijano, Romeo F.
Abstract  pdf

656Pharmacological characterization of steviol and its derivative for the treatment of secretory diarrhea = การศึกษากลไกทางเภสัชวิทยาของสตีวิออลและสารอนุพันธ์ต่อการคัดหลั่งของของเหลวในลำไส้ / Praphaphimon Pariwat
Praphaphimon Pariwat, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

657Phase equilibria in mesomorphic systems of 4,4'-bis (n-alkyloxy) azobenzenes and 4,4'-bis (n-alkyloxy) azoxybenzenes / Cheawchan Utarapichart
Cheawchan Utarapichart, 1952-
Abstract  pdf

658Phenotypic responses of rice (oryza sativa L. indica) to salt stress controlled by environmental engineering system = การตอบสนองทางฟีโนไทป์ของข้าวต่อสภาพเครียดจากความเค็มภายใต้ระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / Suriyan Cha-um
Suriyan Cha-um, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

659Ph-mediated inhibition of herpes simplex virus type 2 expression in vitro / by Parvapan Bhattarakosol
Parvapan Bhattarakosol, 1959-
Abstract  pdf

660Phosphatidylserine exposure in apoptosis of fas type I cells = การแสดงออกของฟอสฟาทิดิลเซอรีนบนผิวของเซลล์ที่ตายโดยกระบวนการอะพอพโทซิสของเซลล์ที่ถูกกระตุ้นด้วยฟาสแบบที่หนึ่ง / Wanlaya Uthaisang
Wanlaya Uthaisang, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

661Phosphofructokinase of human ejaculated sperm and testes / Em-on Benjavongkulchai
Em-on Benjavongkulchai
Abstract  pdf

662Physical and rheological properties of mixture of waxy corn starch and hydrocolloid dispersions during and after heating = คุณสมบัติทางกายภาพและรีโอโลยีของของผสมระหว่างแป้งข้าวโพดข้าวเหนียวและไฮโดรคอลลอยด์ในระหว่างและหลังการให้ความร้อน / Piyada Achayuthakan
Piyada Achayuthakan, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

663Physical and rheological properties of starch-gum mixtures during pasting = การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและรีโอโลจีของของผสมแป้งกับกัมระหว่างการให้ความร้อน / Montri Chaisawang
Montri Chaisawang, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

664Physiological analysis of Xanthomonas campestris pv. phaseoli in response to oxidants killing and physiological and molecular analysis of hemk-like gene = การศึกษากลไกการป้องกันตัวของ Xanthomonas campestris pv. phaseoli ต่อสาร oxidants และศึกษาโครงสร้างทางสรีระวิทยาและระดับโมเลกุลของยีน hemk / Rutchadaporn Sriprang
Rutchadaporn Sriprang, 1973-
Abstract  pdf

665Physiology of Bacillus thuringiensis subspecies Kurstaki HD-73 cultivated in yeast extract-containing media = สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis subspecies Kurstaki HD-73 ที่เจริญในอาหารที่มีสารสกัดจากยีสต์ / Catherin Assantachai
Catherin Assantachai, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

666Phytase studies : producer screening, enzyme purification and characterization, and gene cloning = การศึกษาเอนไซม์ไฟเตส : การคัดเลือกซื้อจุลินทรีย์ การผลิต และการทำให้เอนไซม์บริสุทธิ์ การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์และการโคลนยีนของเอนไซม์ไฟเตส / Wang Xueying
Wang Xueying, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

667Phytoextraction and accumulation of lead from contaminated soil by Typha Angustifolia = ประสิทธิภาพการดูดซับสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในดินโดยใช้ธูปฤาษี (Typha Angustifolia) / Thanawan Panich-pat
Thanawan Panich-pat, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

668Phytoextraction and accumulation of lead from contaminated soil by vetiver grass = การดูดซับและสะสมสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในดินโดยหญ้าแฝก / Somsanguan Chantachon
Somsanguan Chantachon, 1960-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

669Phytoextraction of lead by Chromolaena odorata : hydroponic and pot experiments = การบำบัดตะกั่วโดยต้นสาปเสือ Chromolaena odorata : การทดลองในภาวะไฮโดรโพนิก และในดิน / Phanwimol Tanhan
Phanwimol Tanhan, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

670Phytoremediation of cadmium and zinc contaminated soil by Chromolaena odorata = การบำบัดดินที่ปนเปื้อนด้วยสารแคดเมียมและสังกะสีด้วยต้นสาบเสือ Chromolaena odorata / Suttiwat Boonlert
Suttiwat Boonlert, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

671Phytoremediation of cadmium contaminated wetland using aquatic macrophytes = การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ชุ่มน้ำที่ปนเปื้อนแคดเมียมโดยใช้พืช / Sushera Bunluesin
Sushera Bunluesin, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

672Phytoremediation of lead contaminated soil using various grass specite = การบำบัดดินที่ปนเปื้อนด้วยสารตะกั่วโดยใช้หญ้าชนิดต่าง ๆ / Puttipar Rotkittikhun
Puttipar Rotkittikhun, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

673Phytoremediation potential of lead by Buddleja Sp. and effects of its rhizobacteria on metal uptake = การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พืชตระกลูราชาวดีในการบำบัดตะกั่วและศึกษาผลงานของแบคทีเรียจากรากของต้นราชาวดีป่าในการกำจัดโลหะ / Piyaporn Waranusantigul
Piyaporn Waranusantigul, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

674Plant B-glucosidases : study of transglucosylation of long chain alcohols and crystallisation of Thai rosewood B-glucosidase = เอนไซม์เบต้ากลูโคไซเดสจากพืช : การศึกษาปฏิกิริยาการโยกย้ายหมู่น้ำตาลสู่แอลกอฮอล์สายยาวและการตกผลึกของเอนไซม์เบต้ากลูโคไซเดสที่แยกบริสุทธิ์จากเมล็ดพะยูง / Rakrudee Sarnthima
Rakrudee Sarnthima, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

675Plaque formation by dengue viruses under gum tragacanth overlayer and determination of virus growth curves in extracellular fluids of various cell lines / Danee Laosunthorn.
Danee Laosunthorn.
Abstract  pdf

676Plasmodium falciparum : studies on antimalarial chalcone-chloroquine combination and development of fluorescence-bases antimalarial assay = การศึกษาผลของการใช้ชัลโคนร่วมกับคลอโรควินและการพัฒนาวิธีตรวจสอบสารต้านมาลาเรียโดยใช้สารฟลูออเรสเซนต์ในเชื้อพลาสโมเดียม ฟัลซิพารั่ม / Nongluk Sriwilaijaroen
Nongluk Sriwilaijaroen, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

677Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase : interaction among amino acid residues responsible for antifolate binding = การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของกรดอะมิโนที่เกี่ยวข้องกับการจับกันระหว่างแอนตี้โฟเลตและเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสของเชื้อมาลาเรียฟัลซิฟารั่ม / Amornrat Bunwattanakul
Amornrat Bunwattanakul, 1968-
Abstract  pdf

678Plasmodium vivax cryopreservation to preserve gametocyte infectivity = การเก็บรักษาเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์ด้วยวิธีการแช่แข็งเพื่อรักษาคุณสมบัติในการก่อโรคของเชื้อระยะมีเพศ / Nongnuch Yimamnuaychoke
Nongnuch Yimamnuaychoke, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

679Polymorphisms at the 5'-flanking region, exons 1,8,13, and 18 of low density lipoprotein receptor gene in Thai subjects = ความหลากหลายของยีน LDL receptor ใน 5'-flanking region, exon 1,8,13 และ 18 ในคนไทย / Theerasak Pimsawat
Theerasak Pimsawat, 1966-
Abstract  pdf

680Population genetic studies of two closely related species of the genus Afgekia Craib (leguminosae) in Thailand= พันธุศาสตร์ประชากรของพืชสกุลถั่วแปบช้าง 2 ชนิด ในประเทศไทย / Preecha Prathepha
Preecha Prathepha, 1960-
Abstract  pdf

681Population interaction between the nematode parasite, Angiostrongylus cantonensis and its molluscan intermediate host, Achatina fulica / by Paiboon Sithithaworn
Paiboon Sithithaworn
Abstract  pdf

682Possible involvement of myosin in malaria development and invasion = บทบาทของ myosin ต่อการเจริญเติบโตและการบุกรุกเข้าสู่เม็ดเลือดแดงของเชื้อมาลาเรีย / Usawadee Sakulkhu
Usawadee Sakulkhu, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

683Possible role of capsule, lipopolysaccharide and flagella in burkholderia pseudomallei pathogenicity using phagocytic and nonphagocytic cells = บทบาทของแคปซูลลิโพโพลีแซกคาไรด์และแฟลกเจลลาในการก่อโรคของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในเซลล์ฟาโกไซต์และนอนฟาโกไซต์ / Chantiwa Wikraiphat
Chanthiwa Wikraiphat, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

684Postcoital antifertility effect and mechanism of action of piperine in rats / by La-or Chailurkit
La-or Chailurkit
Summary  pdf

685Post-dispersal of seeds in feces of white-handed Gibbons (Hylobates lar) by Dung beetles (Coleoptera : scarabaeidae) = บทบาทของด้วงมูลสัตว์ในการกระจายเมล็ดพืชจากกองมูลของชะนีมือขาว / Janya Jadejaroen
Janya Jadejaroen, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

686Potential of pteris vittata and pityrogramma calomelanos for phytoextraction of lead from contaminated soil = ศักยภาพของ Pteris vittata และ pityrogramma calomelanos ในการบำบัดดินที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่ว / Patarika Soongsombat
Patarika Soongsombat, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

687Preliminary study of genetic diversity of Pneumocystis Carinii F. SP. Hominis in Thailand = การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรานิวโมซีสทีสคารินิไอ / Suradej Siripattanapipong
Suradej Siripattanapipong, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

688Preparation and characterization of a carrier system for [alpha]-tocopherol from hem egg white protein/ and observation of [alpha]-tocopherol-induced gold nanoparticles growth using flow field-flow fractionation = การเตรียมและการทดสอบคุณลักษณะอนุภาคนำส่งสำหรับแอลฟา-โทโคฟีรอลจากโปรตีนไข่ขาว/ และการสังเกตแอลฟา-โทโคฟีรอลในการเหนี่ยวนำการขยายขนาดของอนุภาคทางขนาดนาโนเมตรโดยใช้เทคนิคการแยกแบบไหลภายใต้สนามโดยอาศัยแรงไหล / Wimut Sermsri
Wimut Sermsri, 1984-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

689Preparation and characterization of annealed-enzymatic hydrolyzed tapioca starch and the utilization in tableting and studies on the retrogradation of succinate rice starch and rice starches of various cultivars through the rheological property characterizations = การดัดแปร, การศึกษาคุณลักษณะของแป้งมันสำปะหลังที่ผ่านการแอนนีลและการย่อยด้วยเอนไซม์และการนำไปใช้ประโยชน์ในการตอกเม็ดยาและการศึกษาการเกิดรีโทรเกรดของแป้งข้าวซัคซิเนทและแป้งข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ โดยการศึกษาคุณสมบัติความเป็นของไหล / Tuangporn Tukomane
Tuangporn Tukomane, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

690Preparation and investication of the effect of isovalent and nonisovalent substitutions on the electrical and magnetic properties of manganese perovskite oxides = การเตรียมและศึกษาอิทธิพลของตัวเติมที่มีต่อสมบัติทางแม่เหล็กและไฟฟ้าของแมงกานีสเพอรอฟสไกต์ออกไซด์ / Taweesak Sudyoadsuk
Taweesak Sudyoadsuk, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

691Preparation and property studies of polyblends of natural rubber and polystyrene / by Jedsada Mokhagul
Jedsada Mokhagul, 1958-
Abstract  pdf

692Preparation of combined annealing and enzymatic treatment of tapioca and rice starches and the utilization = การเตรียมแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวเจ้าจากการแอนนีลร่วมกับการใช้เอนไซม์และการใช้ประโยชน์ / Prakan Leerapongnun
Prakan Leerapongnun, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

693Preparation of II - arenechromiumtricarbonyl complexes and synthesis of stilbenes from aryl einnamates / Somdej Chaona
Somdej Chaona, 1954-
Abstract  pdf

694Preparation of poly (hydroxamic acid)-g-polyethylene and study of its metal binding properties = การเตรียมพอลิเอทิลีนที่กราฟท์ด้วยพอลิไฮดรอกซามิคแอซิดและศึกษาสมบัติการจับโลหะ / Kulsinee Sintasanai
Kulsinee Sintasanai, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

695Printed text and handwriting identification in Thai document images = การระบุตัวพิมพ์และลายมือเขียนในภาพเอกสารภาษาไทย / Tipawan Khunvipakorn
Tipawan Khunvipakorn, 1977-
Abstract  pdf

696Printed Tthai character recognition by genetic algorithm = การรู้จำตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยหลักการทางพันธุศาสตร์ / Montri Daveloh
Montri Daveloh, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

697Production and characterization of extracellular phytase from Pseudomonas sp. = การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไฟเทสจากเชื้อ Pseudomonas sp. / Weerachat Sri-akkharin
Weerachat Sri-akkharin, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

698Production and characterization of fungal phytase prodeced by solid-state fermentation = การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไฟเทสจากเชื้อราโดยการหมักในกากถั่วเหลือง / Kwanjira Chantasartrassmee
Kwanjira Chantasartrassmee, 1978-
Abstract  pdf

699Production and characterization of monoclonal antibodies against recombinant cathepsin L-A (rFgCatL-A) of fasciola gigantica = การผลิตและวิเคราะห์คุณสมบัติของแอนติบอดีจำเพาะต่อ recombinant cathepsin L-A (rFgCatL-A) ของพยาธิใบไม้ตับชนิด fasciola fifantica / Lalita Inthakanok
Lalita Inthakanok, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

700Production and characterization of phytase from an endophytic fungus MEC1 = การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไฟเทสจากเชื้อราเอนโดไฟท์สายพันธุ์ MEC1 / Kathawut Sopalun
Kathawut Sopalun, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

701Production of L-lysine by homoserine auxotroph and S- (2 -aminoethyl) cysteine resistant mutants of Corynebacterium glutamicum / Saovanee Chancharoensin
Saovanee Chancharoensin
Abstract  pdf

702Production of monoclonal antibodies specific to a pathogenic strain of Aeromonas Hydrophila in fish = การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดที่จำเพาะต่อเชื้อ Aeromonas Hydrophila ที่ก่อโรคในปลา / Kriengkrai Prahkarnkaeo
Kriengkrai Prahkarnkaeo, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

703Production of Penaeus monodon Rab7 by Pichia pastoris = การผลิตโปรตีน Penaeus monodon Rab7 ใน Pichia pastoris / Kanyapak Sapsanyakorn
Kanyapak Sapsanyakorn, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

704Production of polyvalent therapeutic antivenom against vipera russelli siamensis, calloselasma rhodostoma, and trimeresurus albolabris = การผลิตเซรุ่มแก้พิษงูชนิด polyvalent ต่อพิษงูแมวเซา, พิษงูกะปะ และพิษงูเขียวหางไหม้เพื่อการบำบัดรักษา / Sompong Sapsutthipas
Sompong Sapsutthipas, 1972-
Abstract  pdf

705Production of potent polyvalent antivenom against Naja kaouthia, Ophiophagus hannah and Bungarus fasciatus = การผลิตเซรุ่มแก้พิษงูหลายชนิด (Polyvalent antivenom) ที่มีประสิทธิภาพสูงต่อพิษงูเห่า, พิษงูจงอาง และพิษงูสามเหลี่ยม / Charoonroj Chotwiwatthanakun
Charoonroj Chotwiwatthanakun, 1975-
Abstract  pdf

706Production of recombinant molt-inhibiting hormone (MIH), and mapping of MIH cells in the optic lobe of penaeus monodon by immunohistochemistry = การผลิต Recombinant โปรตีนต่อฮอร์โมนยับยั้งการลอกคราบและการกำหนดแผนที่ของเซลล์ที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนยับยั้งการลอกคราบในก้านตากุ้งกุลาดำด้วยวิธี immunohistochemistry / Printip wongthai
Printip Wongthai, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

707Production of recombinant phytase in Pseudomonas putida carrying the Escherichia Coli gene (appA) = การผลิตเอนไซม์ไฟเทสจาก Pseudomonas putida ที่มียีน appA จาก Escherichia coli / Jetnapa Techawiparat
Jetnapa Techawiparat, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

708Prolactin-induced alterations in the microarchitecture of trabecular bones in pregnant and lactating rats = การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางจุลภาคของกระดูกโดยโพรแลคตินในหนูท้องและให้นม / Panan Suntornsaratoon
Panan Suntornsaratoon, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

709Properties of Ce (III) doped lead zirconate ititnate = สมบัติของเลดเซอร์โนเนตไททาเนตเซรามิกส์ที่มีซีเรียมเป็นสารตัวเดิม / Supranee Lao-Ubol
Supranee Lao-Ubol, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

710Properties of NR/SBR blend influenced by carbon black and silica as reinforcing filler = สมบัติของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางเอสบีอาร์ซึ่งมีผลจากการใส่สารเสริมแรงประเภทคาร์บอนแบรคและซิลิกา / Thipiphong Musickarat
Thitiphong Musickarat, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

711Protease inhibitors and osteolathyrism in the rats / Malee Winyasopit.
Malee Winyasopit.
Abstract  pdf

712Protection of cell from oxidative stress by microsomal glutathione atansferase 1 = การป้องกันเซลล์จากภาวะ oxidative stress โดยเอนไซม์ microsomal glutathione transferase 1 / Atchasai Siritantikorn
Atchasai Siritantikorn, 1959-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

713Protective effect of punica granatum on ferric nitrilotriacetate-induced toxicity in oreochromis miloticus = ประสิทธิผลของทับทิมต่อการลบล้างพิษของ ferric nitrilotriacetate ในปลานิล / Wipaphorn Jaikua
Wipaphorn Jaikua, 1984-
Abstract  pdf

714Protein engineering of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase mutants for increased solubility = การคัดเลือกเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลทรีดักเตสจากเชื้อพลาสโมเดียม ฟัลซิฟารัมชนิดกลายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติในการละลายเพิ่มข้น / Deanpen Japrung
Deanpen Japrung, 1977-
Abstract  pdf

715Proteomic analysis of a unicellular green alga, Chlamydomonas reinhardtii, in response to high-light stress = การศึกษาโปรตีนทั้งหมดของสาหร่ายสีเขียว Chlamydomonas reinhardtii ในการตอบสนองต่อแสงที่มีปริมาณสูง / Bancha Mahong
Bancha Mahong, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

716Proteomic analysis of differently expressed proteins in penaeus vannamei survivors after acute yellow head virus infection = การศึกษาความแตกต่างของแบบแผนโปรตีนในกุ้ง penaeus vannamei ที่อยู่รอดจากการติดเชื้อไวรัสหัวเหลืองอย่างเฉียบพลัน / Triwit Rattanarojpong
Triwit Rattanarojpong, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

717Psychometrics in psychopharmacology : the measurement of CNS active drugs = เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพของระบบจิตประสาทรับรู้และสั่งการในจิตเภสัชวิทยาต่อผลของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง / Sompop Soo-Ampon
Sompop Soo-Ampon, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

718Psychomotor effects of exercise in blind, deaf, and non-handicapped adolescents = ผลของการออกกำลังกายต่อระบบประสาทการเคลื่อนไหวในวัยรุ่นปกติกับวัยรุ่นที่พิการทางการมองเห็นหรือการได้ยิน / Supalak Khemthong
Supalak Khemthong, 1975-
Abstract  pdf

719Purification and characterization of B-Glucosidase and its natural substrates from Solanum torvum Sw. = การทำบริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสและสับสเตรทธรรมชาติ จากต้นมะเขือพวง / Dumrongkiet Arthan
Dumrongkiet Arthan, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

720Purification and characterization of serine hydroxymethyltransferase from plasmodium vivax = การแยกเอนไซม์ให้บริสุทธิ์และการศึกษาสมบัติทางชีวเคมีของเอนไซม์ซีรีนไฮดรอกซีเมทิลทรานส์เฟอเรสจากเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์ / Kittipat Sopitthummakhun
Kittipat Sopitthummakhun, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

721Quantitative and qualitative evaluation of pituitary anti-GH and anti-PRL labelled cells of the cycling female syrian hamsters / by Kajee Chittong-Pilakasiri
Kajee Chittong-Pilakasiri, 1956-
Abstract  pdf

722Quantitative CMMI assessment using analysis of project management repository = การประเมินเชิงปริมาณตามแบบจำลองซีเอ็มเอ็มไอโดยใช้การวัดและการิวเคราะห์จากที่รวมข้อมูลการจัดการโครงการ / Ni-on Nobprapai
Ni-on Nobprapai, 1981-
Abstract  pdf

723Quantum theory for a time-dependent harmonic oscillator = ทฤษฎีควอนตัมสำหรับตัวกวัดแกว่งฮาร์มอนิกที่ขึ้นกับเวลา / Surarit Pepore
Surarit Pepore, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

724Quarkonium / by Preecha Yupapin
Preecha Yupapin
Abstract  pdf

725Quaternions and the problem of Thomas precession = ควอเทอร์เนียนและปัญหาการส่ายของโธมัส / Somboon Rhianphumikarakit
Somboon Rhianphumikarakit, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

726Question answering system for the revenue department supervisory system = ระบบถาม-ตอบปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร / Wallop Angkanasopit
Wallop Angkanasopit, 1971-
Abstract  pdf

727Radioimmunoassay of serum human thyroid stimulationg hormone / Malee Sritongkul
Malee Sritongkul, 1953-
Abstract  pdf

728Reaction of (alpha-bromo-alpha, alpha-difluoromethyl-sulfanyl) benzene with grignard reagents = ปฏิกิริยาของ (แอลฟา-โบรโม-แอลฟา, แอลฟา-ไดฟลูออโรเมธิลซัลฟานิล) เบนซีน กับกรินยาร์ด รีเอเจนต์ / Winai Ieawsuwan;([alpha]-BROMO-[alpha]"[alpha]-difluoromethylsulfanyl) benzene with grignard reagents
Winai Ieawsuwan, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

729Reactions of sulfonyl carbanions with succinic acid derivatives a simple two-step synthesis of sym-1,4-diketones and an attempted synthesis of r-alkylidene-r-butyrolactones / Dusanee Vanichpitmonanan
Dusanee Vanichpitmonanan, 1957-
Abstract  pdf

730Reactions of vicinal dianions derived from [alpha]-aroylsuccinic esters : synthesis of some 2,6-diaryl-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane-4,8-diones = ปฏิกิริยาของวิซินอลไดแอนไอออนที่ได้มาจากสารประกอบอัลฟา-เอโรอิลซัคซินิคเอสเทอร์ : การสังเคราะห์สารประเภท 2,6-ไดเอริล-3,7-ไดออกซาไบไซโคล[3.3.0]ออกเทน-4,8-ไดโอน / Tipwan Mophuang
Tipwan Mophuang, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

731Reactions of vicinal dianions of chiral succinic acid derivatives = ปฏิกิริยาของวิซินัลไดแอนไอออนของสารประกอบอนุพันธ์ของซัคซินิคแอซิดที่เป็นไครัล / Darunee Soorukram
Darunee Soorukram, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

732Reading strategies and strategy instruction to improve reading comprehension for first year nursing students at Mahidol University = กลวิธีการอ่านและการสอนกลวิธีการอ่านเพื่อปรับปรุงการอ่านแบบจับใจความของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล / Sutthima Wanpeng
Sutthima Wanpeng, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

733Recycling of chlorinated polyethylene/natural rubber blends = การศึกษาการนำกลับมาใช้ใหม่ของพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางคลอลิเนตเตืพอลิเอททิลีนกับยางธรรมชาติ / Preeyanuch Prasopnatra
Preeyanuch Prasopnatra, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

734Regio and stereospecific deprotonation of epoxy esters on anthracene-adducts and thermal rearrangement of vinylcyclopropanes = การดึงโปรตอนในทิศทางและสเตอริโอที่จำเพาะของสารอิพ็อกซี่เอสเทอร์บนแอนทราซีน-แอดดักส์ และการจัดเรียงตัวใหม่โดยใช้ความร้อนของไวนิลไซโคลโพรเพน / Rujee Lorpitthaya
Rujee Lorpitthaya, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

735Regional carbonic anhydrase and anion and water transport in the rabbit small and large intestine / Riang Muangdit.
Riang Muangdit.
Abstract  pdf

736Regulation of suppressor of cytokine signaling (SOCS) in mouse macrophage (RAW264.7) infected with burkholderia pseudomallei = การควบคุมการแสดงออกของโปรตีนซ๊อคส์ในเซลล์แมโครฟาจของหนูที่ได้รับเชื้อเบอร์โคลเดอเรีย สูโดมาลลิไอ / Peeraya Ekchariyawat
Peeraya Ekchariyawat, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

737Regulatory T cells in lupus glomerulonephritis = การศึกษา T cells ยับยั้งชนิด CD4+CD25+ ในผู้ป่วยโรคลูปัสที่มีภาวะแทรกซ้อนในไต / Masatha Thongpan
Masatha Thongpan, 1983-
Abstract  pdf

738Reinforcement of natural rubber with silica/carbon black hybrid filler = การเสริมแรงยางธรรมชาติโดยใช้สารตัวเติมผสมของซิลิกาและผงเขม่าดำ / Thanunya Saowapark
Thanunya Saowapark, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

739Reintroduction of Pileated Gibbons (Hylobates pileatus) : a study in southeast Thailand = การปล่อยชะนีมงกุฎ (Hylobates pileatus) คืนสู่ธรรมชาติ การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย / Nantawan Yatbantoong
Nantawan Yatbantoong, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

740Relational database to object-oriented database conversion = การแปลงผันฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นฐานข้อมูลเชิงวัตถุ / Jaruwan Romlamduan
Jaruwan Romlamduan, 1972-
Abstract  pdf

741Relationships among habitat quality, home range size and group size in the Puff-Throated Bulbul (Alophoixus pallidus) at Mo-Singto, Khao Yai National Park = ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของถิ่นที่อยู่อาศัย ขนาดพื้นที่อาศัยและขนาดฝูงในนกปรอทโอ่งเมืองเหนือ ณ มอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / Supatcharee Tanasarnpaiboon
Supatcharee Tanasarnpaiboon, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

742Relationships between respiratory muscle strength and weightlifting performance in weightlifters = ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและความสามารถยกน้ำหนักในนักยกน้ำหนัก / Weerapong Chidnok
Weerapong Chidnok, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

743Remote console with an iterative, connection-oriented multiprocess server via TCP/IP on windows = การควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยเซิร์ฟเวอร์แบบ Iterative, Connection-Oriented Multiprocess ผ่าน TCP/IP บน windows / Pornchai Ackarasoranee
Pornchai Ackarasoranee, 1972-
Abstract  pdf

744Removal of ferric iron from iron-stained kaolinite = การขจัดเหล็กเฟอร์ริกจากเคโอลิไนต์ที่มีเหล็กปนเปื้อน / Somrit Putthunbut
Somrit Putthunbut, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

745Removal of hydrogen sulfide by fixed-film bioscrubber = การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์ / Siraporn Potivichayanon
Siraporn Potivichayanon, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

746Removal of lead by aquatic macrophytes under hydroponic conditions = การกำจัดตะกั่วโดยพืชน้ำในระบบไฮโดรโพนิก / Prayooth Yaowakhan
Prayooth Yaowakhan, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

747Reproductive effects of Wolbachia on the fruit fly parasitoid Diachasmi0orpha Longicaudata (Hymenoptera : Braconidae) = ผลกระทบของ Wolbachia ต่อระบบสืบพันธุ์ของแตนเบียนแมลงวันผลไม้ Diachasmimorpha Longicaudata (Hymenoptera : Braconidae) / Tongdee Dulpinittrakul
Tongdee Dulpinittrakul, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

748Responses to salt stress on proline accumulation of thai rice (oryza sativa L. Spp. indica) lines = การตอบสนองต่อความเค็มโดยการสะสมโพรลีนในข้าวสายพันธุ์ไทย / Wasinee Pongprayoon
Wasinee Pongprayoon, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

749Restructuring of EPI INFO software for public health surveillance system = การปรับปรุงโครงสร้างของโปรแกรม EPI INFO สำหรับระบบเฝ้าระวังทางสาธารณสุข / Tippa Wongstitwilairoong
Tippa Wongstitwilairoong, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

750Retail trade in Japanese signature seal (Hanko) and other ivory items in Japan and Thailand and its effect on elephant conservation = การค้าปลีกแท่งประทับชื่อของคนญี่ปุ่น (Hanko) และผลิตภัณฑ์จากงาช้างอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยและผลกระทบที่มีต่อการอนุรักษ์ช้าง / Akiri Kanayama
Kanayama, Akiri, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

751Revenue department information visualization system = ระบบการแสดงข้อมูลสารสนเทศของกรมสรรพากรด้วยภาพ / Winyoo Koyakul
Winyoo Koyakul, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

752Reversion behavior, mechanical and thermal aging properties of natural rubber vulcanizates cured with various accelerators and sulfur to accelerator ratios = พฤติกรรมการเกิดรีเวอร์ชันม สมบัติเชิงกลและสมบัติการทนความร้อนของยางธรรมชาติที่คงรูปด้วยตัวเร่งกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้อัตราส่วนกำมะถันต่อสารตัวเร่งที่แตกต่างกัน / Kanyarat Boonsomwong
Kanyarat Boonsomwong, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

753Rheological and mechanical properties in clay filled chlorinated polyethylene and natural rubber blends = การศึกษาสมบัติการไหลและสมบัติเชิงกลในพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางคลอริเนเทตพอลิเอทธิลีนกับยางธรรมชาติโดยมีดินขาวเป็นสารตัวเติม / Thitiporn Hongthong
Thitiporn Hongthong, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

754Rheological and mechanical properties in sulphur vulcanised chlorinated polyethylene and natural rubber blends = สมบัติการไหลและสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางคลอริเนตเทตพอลิเอทธิลีนและยางธรรมชาติที่เชื่อมโยงพันธะด้วยซัลเฟอร์ / Nilobon Phewthongin
Nilobon Phewthongin, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

755Rheological behavior, morphology and properties of liquid crystalline polymer (rodrun LC3000)/thermoplastic elastomer (SEBS) in-Situ composites = พฤติกรรมกระแส สัณฐานวิทยา และสมบัติของพอลิเมอร์ผสมแบบอิน-ซิทู ระหว่างพอลิเมอร์ผลึกเหลว (rodrun LC3000) และยางเทอร์โมพลาสติก (SEBS) / Sunan Saikrasun
Sunan Saikrasun, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

756Rice wine production from non-glutinous Thai rice cultivars = การผลิตไวน์ข้าวจากข้าวเจ้าสายพันธุ์ไทย / Natapon Tunsakun
Natapon Tunsakun, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

757Rickettsia-like organism (RLO) infection in the abalone haliotis diversicolor supertexta : histopathology, diagnosis and treatment = การศึกษาด้านพยาธิสภาพ การวินิจฉัยและการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อริกเก็ตเซียในหอยเป๋าฮื้อ haliotis / Thanitsara Wetchateng
Thanitsara Wetchateng, 1972-
Abstract  pdf

758Role of 2,4,6-Trihydroxyacetophenone on Cholesterol 7@-hydroxylase (CYP7A1) expression in human hepatocarcinoma (HEP G2) cells = บทบาทของสาร 2,4,6-ไตรดรอดซีอะซีโตรฟีโนนต่อการแสดงออกของเอนไซม์คอเลสเตอรอล-7-อัลฟาไฮดรอดซีเรสในเซลล์ตับเพาะเลี้ยง (เฮ็บจี2) / Juree Charoenteeraboon
Juree Charoenteeraboon, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

759Role of host adhesion molecules and Innate immunity in response to Penicillium Marneffei conidia = บทบาทของโมเลกุลเกาะติดของโฮสต์และภูมิคุ้มกันแบบ Innate ต่อสปอร์ของเชื้อรา penicillium marneffei / Yuttana Srinoulprasert
Yuttana Srinoulprasert, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

760Role of lipid hydroperoxides on the oxidative modification of lipoproteins in thalassemia = บทบาทของไลปิดไฮโดรเปอร์ออกไซด์ต่อการเปลี่ยนแปลงไลโปโปรตีนของผู้ป่วยธาลัสซีเมียโดยปฏิกริยาออกซิเดชัน / Narumon Laohareungpanya
Narumon Laohareungpanya, 1962-
Abstract  pdf

761Role of spectrin phosphorylation and transglutaminase on the properties of thalassemic erythrocyte membrane = บทบาทของการเติมหมู่ฟอสเฟตที่สเปคตรินและการทำงานของเอนไซม์ทรานสกลูตามิเนสในการควบคุมคุณสมบัติการยืดหยุ่นตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย / Pornpimon Metheenukul
Pornpimon Metheenukul, 1973-
Abstract  pdf

762Role of thiamenase in the etiology of beriberi in Thailand / Nitaya Nimitmongkol.
Nitaya Nimitmongkol.
Abstract  pdf

763Roles of HPV oncoproteins in anti-apoptosis and transcriptional regulation = บทบาทของโปรตีนที่ก่อมะเร็งจาก HPV ในการต่อต้านการตายและควบคุมการแสดงออกของยีน / Saharat Aungsumart
Saharat Aungsumart, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

764Roles of hydrolytic enzymes in the reproductive systems of mice and black tiger shrimp, penaeus monodon = บทบาทของไฮโดรไลติกแอนไซม์ในระบบสืบพันธุ์ของหนูเม้าส์และกุ้งกุลาดำ Penaeus monodom / Sitthichai Iamsaard
Sitthichai Iamsaard, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

765Roles of L-valine on acute toxicity of paraquat = บทบาทของแอลวาลีนต่อความเป็นพิษเฉียบพลันของพาราควอท / Thida Chanyachukul
Thida Chanyachukul, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

766Router's performance evaluation and IPv6 traffic monitoring system in network using Isatap = การประเมินประสิทธิภาพของเร้าเตอร์และระบบตรวจจับปริมาณการใช้งานในเครือข่าย ISATAP / Niwat Bureenok
Niwat Bureenok, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

767Routing based service discovery in Mobile Ad Hoc Network = การค้นหาบริการเครือข่าย Mobile Ad Hoc Network โดยอาศัยวิธีการหาเส้นทาง / Porrameth visuddhidham
Porrameth Visuddhidham, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

768Samarium(II) iodide-mediated reductive elimination of a-bromo-B-hydroxy phenylsulfone and a-bromo-B-acetoxy phenylsulfone derivatives : synthesis of substituted a,B-unsaturated sulfones and exploratory studies toward a total synthesis of naturally occurring pyranonaphthoquinone = ส่วนที่1 ปฏิกิริยารีดักทีฟอีลิมิเนชันของสารอนุพันธ์พวกแอลฟาโบรโมเบต้าไฮดรอกซีเฟนนิลซัลโฟนและสารพวกแอลฟาโบรโมเบต้าอะเซทอกซีเฟนนิลซัลโฟนด้วยซามาเรียมไดไอโอไดด์ : การสังเคราะห์สารพวกแอลฟาเบต้าอันแซทูเรทเตตซัลโฟน ส่วนที่ 2 การศึกษาสังเคราะห์สารพวกพีราโนแนฟโธควิโนนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ / Suwatchai Jarussophon
Suwatchai Jarussophon, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

769Sap phenolic compositions in some bananas in Thailand = สารประกอบฟีนอลในยางกล้วยในประเทศไทย / Pongsagon Pothavorn
Pongsagon Pothavorn, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

770Screening for anti-metastatic and anti-angiogenic agents, and investigation of their mechanisms = การคัดกรองและศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งและยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ / Kriengsak Lirdprapamongkol
Kriengsak Lirdprapamongkol, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

771Screening medicinal plant extracts for larvicidal properties and other effects on Aedes Aegypti (Diptera : Culicidae) and toxicity to a non-target organism = การคัดเลือกสมุนไพรเพื่อเป็นยาฆ่าลูกน้ำและศึกษาผลกระทบต่อวงจรชีวิต รูปร่างลักษณะทางสัณฐานวิทยาและตำแหน่งที่ทำให้ยุงลายชนิด Aedes aegypti ตาย / Suwannee Promsiri
Suwannee Promsiri, 1957-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

772Secondary succession of tropical seasonal evergreen forest : species composition and dispersal at Mo Singto, Khao Yai Nation Park, Thailand = การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของป่าดิบแล้งรุ่นที่สอง : ส่วนประกอบของชนิดพืชและการแพร่กระจายที่มอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย / Supreeda Tangprasertsri
Supreeda Tangprasertsri, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

773Secretion of carnitine by the perfused rat caput epididymidis in vitro = การหลั่งสารคาร์นิทีนจากท่อพักเชื้ออสุจิส่วนต้นของหนูพุกขาวที่ถูก Perfused ในหลอดทดลอง / Kanokporn Poungpong
Kanokporn Poungpong, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

774Secure online trading system = ระบบรักษาความปลอดภัยทางการค้าออนไลน์ / Kaytip Ojaka
Kaytip Ojaka, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

775Segmentation of catalog document using crossing count and projection techniques = การแบ่งส่วนของเอกสารประเภทแค็ตตาล็อกโดยใช้เทคนิคการนับค่าสลับและการฉาย / Smith Mangmeetakun
Smith Mangmeetakun, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

776Seir model of disease transmission on complex network = แบบจำลอง Seir ของการแพร่ระบาดของโรคบนเครือข่ายที่ซับซ้อน / Pathamaporn Awachai
Pathamaporn Awachai, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

777Selected studies of elemental speciation in environmental and nutritional samples = การศึกษารูปฟอร์มของธาตุในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและโภชนาการ / Nattikarn Kaewkhomdee
Nattikarn Kaewkhomdee, 1979-
Abstract  pdf

778Selection of the emergent plants suitable for removal of arsenic from arsenic contaminated water = การคัดเลือกพืชเหนือนำ้ที่เหมาะสมต่อการดูดซับสารหนูจากนำ้ที่ปนเปื้อนสารหนู / Ekkasit Aksorn
Ekkasit Aksorn, 1974-
Abstract  pdf

779Separation and detection of stereoisomers of methamphetamine and amphetamine in forensic samples by GC/MS = การวิเคราะห์และแยกโครงสร้างสเตอริโอไอโซเมอร์ของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในตัวอย่างทางนิติวิทยาศาสตร์โดยวิธีแก็สโครมาโทกราฟฟีและแมสสเปโทรเมตรี / Jompol Sukkwan
Jumpol Sukkwan, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

780Sequence analysis and application of cloned DNA from Plasmodium falciparum / by Chokchai Intapruk
Chokchai Intapruk, 1959-
Abstract  pdf

781Serotype distribution and antibiotic-resistance pattern of Streptococcus pneumoniae in Bangkok, Thailand / Chatchai Sornchai
Chatchai Sornchai
Abstract  pdf

782Serum lipoproteins and lipid profiles in experimental fatty liver of various etiology = การศึกษาลักษณะไลโปโปรตีน และไขมันในซีรั่มในภาวะที่มีไขมันคั่งในตับด้วยสาเหตุต่าง ๆ / by Jitthavil Thongsopit
Jitthavil Thongsopit, 1958-
Abstract  pdf

783Sialic acids and sialoglycoproteins in sperm and fluid of rat epididymis / by Prapaporn Toowicharanont
Prapaporn Toowicharanont
Abstract  pdf

784Sialoglycoproteins of ejaculated human spermatozoa and seminal plasma / by Chaisiri Wongkome
Chaisiri Wongkome
Summary  pdf

785Silica reinforcement in chlorinated polyethylene/natural rubber blends = การเสริมแรงด้วยซิลิกาในพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางคลอริเนตเทตพอลิเอทธิลีนกับยางธรรมชาติ / Pakpum Phewphong
Pakpum Phewphong, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

786Simulation of the queueing system for venepuncture service at Ramathibodi Hospital = การจำลองแบบระบบแถวคอยสำหรับการให้บริการเจาะเลือดโรงพยาบาลรามาธิบดี / Chanakarn Kiataramkul
Chanakarn Kiataramkul, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

787Simulation of traffic flow along test road by paramics technique = การจำลองการไหลของการจราจรบนถนนทดสอบโดยเทคนิคของพารามิค / Ekkachai Kunnawuttipreechachan
Ekkachai Kunnawuttipreechachan, 1973-
Abstract  pdf

788Single particle tracking for MinE protein oscillations in Escherichia coli : dynamics and localization = การติดตามอนุภาคเดี่ยวสำหรับโปรตีนชนิด MinE ในแบคทีเรียชนิด Escherichia coli : พลวัตและการประจำที่ / Udorn Junthorn
Udorn Junthorn, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

789SIS mixer saturation due to large multitone RF signals = ผลของสัญญาณ RF แบบหลายความถี่ต่อกำลังขยายของ Sis mixer / Siroj Preechawai
Siroj Preechawai, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

790Site preference and magnetic properties of chromium substituted barium ferrites prepared by sol-gel method = ตำแหน่งอิออนและสมบัติทางแม่เหล็กของแบเรียมเฟอร์ไรท์ที่เติมโครเมียมเตรียมโดยวิธีซอลเจล / Suriya Ounnunkad
Suriya Ounnunkad, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

791Site preference of impurity ions in M-type barium ferrites = การเลือกเข้าแทนที่บางตำแหน่งของเหล็กด้วยไอออนมลทินในแบเรียมเฟอร์ไรท์ / Sirikanjana Thongmee
Sirikanjana Thongmee, 1974-
Abstract  pdf

792Social behaviour and ecology of the Siamese fireback lophura diardi in Khao Yai National park, Thailand = พฤติกรรมสังคมและนิเวศวิทยาของไก่ฟ้าพญาลอ Lophura diardi ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประเทศไทย / Nichaya Praditsup
Nichaya Praditsup, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

793Soil microarthropod diversity in natural and disturbed forests = ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินในพื้นที่ป่าธรรมชาติและป่าที่ถูกรบกวน / Somawan Sukprasert
Somawan Sukprasert, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

794Solar neutron statistical concepts = สังกัปสถิติของนิวตรอนจากดวงอาทิตย์ / Chanoknan Banglieng
Chanoknan Banglieng, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

795Some chemical constituents of the heartwood extractives of MORCEAE Cudrania Javanensis, Frec. and A preliminary investigation of the shell of the seeds of FLACOURTIACEAE Hydnocarpus Kurzii. / Pimol Peetiya.
Pimol Peetiya.
Abstract  pdf

796Some properties of MgB2 in the two-band model for eliashberg's equations = สมบัติของแมกนีเซียมไดโบไรด์ในแบบจำลองสองแถบสำหรับสมการอีเลียส์เบอก์ / Somporn Punpocha
Somporn Punpocha, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

797Some reactions of -aminonitriles / by Piniti Ratananukul.
Piniti Ratananukul.
Abstract  pdf

798Species diversity and distribution of mangrove gastropods in TBT contaminated areas at Chonburi province by GIS = ความหลากหลายและการกระจายตัวของหอยฝาเดียวในป่าชายเลนบริเวณที่มีสาร TBT ปนเปื้อน จ. ชลบุรี โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ / Wiwan Hanamorn
Wiwan Hanamorn, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

799Specific desulfurization by recombinant rhodococcus gordoniae = การกำจัดสารกำมะถันโดยวิธีการทางชีวภาพด้วย rhodococcus gordoniae / Theeta Sricoth
Theeta Sricoth, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

800Spectroscopic and X-ray crystallographic studies of Metacycloprodigiosin complexed with DNA = การศึกษาด้านสเปคโตรสโคปีและเอ็กซเรย์ของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Metacycloprodigiosin และ DNA / Anothai Suphanpong
Anothai Suphanpong, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

801Spirocyclic systems via intramolecular acylation of [alfa]-sulfinyl carbanions : convenient synthesis of spiro[4.n]-alk-2-ene-1,6-diones and spiro[5.n]-alk-2-ene-1,7-diones = การสังเคราะห์สาร spiro[4.n] alk-2-ene-1,6-diones และ spito[5.n] alk-2-ene-1, 7-diones โดยผ่านปฏิกิริยา Intramolecular acylation ของ[alfa]-sulginyl carbanions / Tanasri Bunlaksananusorn
Tanasri Bunlaksananusorn, 1974-
Abstract  pdf

802Stabilization of oil-in-water emulsions by polysaccharides and proteins = การทำให้อิมัลชันชนิดน้ำมันในน้ำมีเสถียรภาพโดยการใช้พอลิเซ็คคาไรด์และโปรตีน / Rujirat Santipanichwong
Rujirat Santipanichwong, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

803Stabilization of toxic metals in solid waste from a zinc refinery = การปรับเสถียรภาพของโลหะมีพิษในกากตะกอนจากโรงงานถลุงสังกะสี / Rattikan Chantiwas
Rattikan Chantiwas. 1973-
Abstract  pdf

804Starch, sucrose, glucose, fructose and titraable acidity in various Thai fruits / by Ochara Parn-amphand.
Ochara Parn-amphand.
Abstract  pdf

805Status, diversity and relative abundance of small carnivores and other mammals in a small protected area of 50 KM2 in Thong Pha Phum district, Western Thailand = สถานภาพ, ความหลากหลายและความชุกชุมสัมพัทธ์ของสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ในพื้นที่อนุรักษ์ขนาดเล็ก อำเภอทองผาภูมิ ประเทศไทย / Nopphadol Prayong
Nopphadol Prayong, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

806Stoichiometric and formation constant study of reaction between ferroprotoporphyrin IX (reduced hemin) and artemisinin by continuous variation method = ศึกษาปริมาณสัมพันธ์และค่าคงที่ การเกิดสารเชิงซ้อนของปฎิกิริยาระหว่าง ferroprotoporphyrin IX (reduced hemin) และอาร์เทอร์มิสซินินโดยวิธีการแปรต่อเนื่อง / Man Theerasilp
Man Theerasilp, 1977-
Abstract  pdf

807Structural characterization of mitochondrial DNA of black tiger prawn (penaeus monodon) = การศึกษาคุณลักษณะดีเอ็นเอจากไมโตครอนเดรียจากกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon / Trilert Chaicherdsakul
Trilert Chaicherdsakul, 1975-
Abstract  pdf

808Structural characterization of natural rubber from hevea brasiliensis determination of &-terminal group = การศึกษาโครงสร้างของยางธรรมชาติจากยางพารา-การวิเคราะห์หมู่ปลายแอลฟา / Lucksanaporn Tarachiwin
Lucksanaporn Tarachiwin, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

809Structure and activity relationships in thai plant B-glucosidases = การศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์เบต้ากลูโคไซเดสในพืชไทย / Greanggrai Hommalai
Greanggrai Hommalai, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

810Structure and piezoelectric properties of lead zirconate titanate Ceramics doped with Gd2O3 and CeO2 = การศึกษาโครงสร้างและสมบัติเพียโซอิเล็กตริกของเลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์ที่มีตัวเติมเป็น Gd2O3 และ CeO2 / Patcharee Srimaungsong
Patcharee Srimaungsong, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

811Structure modifications of naturally occurring racemosol and de-o-methylracemosol as cyclooxygenase inhibitors and synthesis of heterocycles VIA a palladium catalysed allenylation/azide incorporation/intramolecular 1,3-dipolar cycloaddition cascades = การปรับปรุงโครงสร้างของสารธรรมชาติเรซีโมเซิลและดี-โอ-เมทิลเรซีโมเซิลเพื่อศึกษาสมบัติในการเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจีเนสและการสังเคราะห์สารเฮเทอโรไซเคิลโดยผ่านปฏิกิริยาที่มีพาลาเดียมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบต่อเนื่องของปฏิกิริยาแอลลินิเลชัน/ เอไซด์ อินคอร์ปอเรชัน/ อินทราโมเลกุลาร์ 1, 3-ไดโพลาไซโคลแอดิชัน / Saiphon Songarsa
Saiphon Songarsa, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

812Studies in chloride-bicarbonate exchanger gene AE1 mutations in subjects with Southeast Asian ovalocytosis and distal renal tubular acidosis = การศึกษาการกลายพันธุ์ในยีนควบคุมการแลกเปลี่ยนคลอไรด์-ไบคาร์บอเนตชนิดเออี 1 ในผู้ป่วยดิสตัลรีนัลทูบูลาร์แอซิโดซิสซึ่งพบร่วมกับเซาท์อีสอาเซียนโอวาโลซัยโตซิส / Peti Thuwajit
Peti Thuwajit, 1969-
Abstract  pdf

813Studies of biological significance of apoptosis upon white-spot syndrome virus infection in penaeid shrimp = การศึกษาความสำคัญทางชีวภาพของการตายของเซลล์แบบอะพอพโทสิสต่อการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกลุ่มพีเนียด / Anchukorn Rijiravanich
Anchukorn Rijiravanich, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

814Studies of Paraoxonase and platelet-activating factor acetylhydrolase and their protective effect on hemin induced lipoprotein oxidation = การศึกษาปฏิกิริยาการทำงานของเอนไซม์ paraoxonase และ PAF-acetylhydrolase และผลการป้องกันของเอนไซม์ต่อการเปลี่ยนแปลงของไลโพโปรตีนโดยปฏิกิริยา oxidation จากการกระตุ้นโดยฮีมิน / Doungporn Wongroganawong
Doungporn Wongroganawong, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

815Studies of prolactin action on solvent drag-induced active calcium transport in rat duodenum = การศึกษาผลของโพรแลคตินต่อการดูดซึมแคลเซียมแบบตามการไหลของตัวทำละลายในลำไส้เล็กส่วนต้นของหนูแรท / Chaiyot Tanrattana
Chaiyot Tanrattana, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

816Studies of proteins of serum and spinal fluid from patterns with eosinophilic meningitis / Rachaneepas Tungkanak
Rachaneepas Tungkanak
Abstract  pdf

817Studies of the interaction between novel antimalarials and heme = การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารต้านฤทธิ์มาลาเรียกับฮีมโดยวิธีสเปคโตรสโคปี / Soebsakul Chapoomram
Soebsakul Chapoomram, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

818Studies on blood parasites of some wild animals in Thailand / Pongpan Kongtong.
Pongpan Kongtong.
Abstract  pdf

819Studies on feeding and growth of the Thai abalone haliotis asinina linneaus = การศึกษาการกินอาหารและอัตราการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อพันธุ์พื้นเมือง / Saowapa Sawatpeera
Saowapa Sawatpeera, 1954-
Abstract  pdf

820Studies on In Vitro sensitivity to Malarone (atovaquone-proguanil) and polymorphisms of Cytochrome b gene in thai isolates of Plasmodium falciparum = การศึกษาการตอบสนองต่อยา Malarone (atovaquone-proguanil) และความหลากหลายของ Cytochrome b gene ของเชื้อ Plasmodium falciparum สายพันธุ์ไทย / Rommanee Khositnithikul
Rommanee Khositnithikul, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

821Studies on mechanisms of 4-monohydroxyacetophenone on bile acid independent secretion, and human liver organic anion transporting polypeptide 1B1 and 1B3 = การศึกษากลไกกระตุ้นการหลั่งน้ำดีแบบไม่ขึ้นกับเกลือน้ำดีของสารโมโนไฮดรอดซีแะซีโตฟีโนนและกลไกการทำงานของโปรตีนขนส่ง OATP1B1 และ 1B3 / Chitrawina Mahagita
Chitrawina Mahagita, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

822Studies on physical effects on snail intermediate hosts of a liver fluke (Opisthorchis viverrini) / Pakorn Sumethanurugkul
Pakorn Sumethanurugkul, 1937-
Abstract  pdf

823Studies on protective effect, immunopathology, pathology and serology of vaccinated mice with irradiated blood stage of plasmodium berghei : variations in vaccinating doses and intervals between vaccination and challenge / Galayanee Ekapanyakul
Galayanee Ekapanyakul
Abstract  pdf

824Studies on specific molecular markers of tapping panel dryness (tpd) in hevea brasiliensis = การศึกษาโปรตีนบ่งชี้จำเพาะของโรคเปลือกแห้งในยางพารา / Unchera Sookmark
Unchera Sookmark, 1975-
Abstract  pdf

825Studies on susceptibility and transovarial transmission of dengue virus type 2 in Aedes Aegyti mosquito strains collected in Thailand / by Chaivat Kittigul
Chaivat Kittigul, 1958-
Summary  pdf

826Studies on telomerase of the human malaria parasite, Plasmodium falciparum = การศึกษาเอนไซม์ Telomerase ของเชื้อมาลาเรีย Plasmodium falciparum / Nongluk Sriwilaijareon
Nongluk Sriwilaijareon, 1974-
Abstract  pdf

827Studies on the activation factors of rubber biosynthesis in small rubber particles of hevea brasiliensis latex = การศึกษาตัวแปรที่มีผลกระตุ้นการสังเคราะห์ยางในอนุภาคยางขนาดเล็กของน้ำยางฮีเวียบราซิเลียนสิส / Paveena Nawakitkosol
Paveena Nawakitkosol, 1984-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

828Studies on the dihydropterin pyrophosphokinase-dihydropteroate synthase of plasmodium falciparum = การศึกษาเอนไซม์ไดไฮโดรพเทอริดิน ไพโรฟอสโฟไคเนสและไดไฮโดรพเทอโรเอท ซินเทส จากเชื้อพลาสโมเดียมฟัลซิปารั่ม / Woraphol Rattanachuen
Woraphol Rattanachuen, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

829Studies on the effect of inhibiting factor-hypoxanthine on the in vitro maturation of bovine oocytes using light and transmission electron microscopy = การศึกษาสารยับยั้งที่มีผลต่อการสุกของไข่วัวในจานแก้วโดยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาและจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องผ่าน / Busaba Panyarachun
Busaba Panyarachun, 1961-
Abstract  pdf

830Studies on the intestinal handling of bile acids : effects of choleretic hydroxyacetophenones on ileal bile acid absorption and the mechanisms of bile acid-induced colonic chloride secretion = การศึกษาบทบาทของลำไส้ต่อกรดน้ำดี : ผลของสารกระตุ้นการหลั่งน้ำดีไฮดรอกซีอะเซโตฟีโนนต่อการดูดซึมกรดน้ำดีในลำไส้เล็กส่วนปลายและกลไกการกระตุ้นการหลั่งคลอไรด์ด้วยกรดน้ำดีในลำไส้ใหญ่ / Jainuch Kanchanapoo
Jainuch Kanchanapoo, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

831Studies on the mechanism of ivasion of human erythrocytes by merozoites of Plasmodium falciparum / by Porn-ngarm Dejkriengkraikhul
Porn-ngarm Dejkriengkraikhul, 1958-
Abstract  pdf

832Studies on the metabolism of retinyl methyl ether in the rat / Pan Pimpa.
Pan Pimpa.
Abstract  pdf

833Studies on the removal of nonrubber materials from natural rubber and their effect on some properties of raw rubber / by Santana Thaiyarpirom
Santana Thaiyarpirom
Abstract  pdf

834Studies on uric acid solubility and vesical calculi of the uric acid type / Ratree Pimpantha.
Ratree Pimpantha.
Abstract  pdf

835Study for preparation of carbon black/natural rubber masterbatch from natural rubber latex = การศึกษาเพื่อเตรียมมาสเตอร์แบทซ์ของเขม่าดำกับยางธรรมชาติโดยใช้น้ำยางธรรมชาติ / Chaveewan Rakdee
Chaveewan Rakdee, 1973-
Abstract  pdf

836Study of a cellular mechanism of phloracetophenone and its analogues on bile secretion in rats = การศึกษากลไกกระตุ้นการหลั่งน้ำดีในระดับเซลล์ของสารฟลอราเซโตฟีโนนและอนาลอกในหนูขาว / Lukmanee Tradtrantip
Lukmanee Tradtrantip, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

837Study of a novel [beta]-glucosidase from Thai plants = การศึกษาเอ็นไซม์เบต้ากลูโคซิเดสชนิดใหม่จากพืชในประเทศไทย / Doungkamol Boonclarm
Doungkamol Boonclarm, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

838Study of active-site specificity of plasmodium falciparum plasmepsins = การศึกษาความจำเพาะในบริเวณเร่งของเอนไซม์พลาสเมปซิน ใน Plasmodium falciparum / Pilaiwan Siripurkpong
Pilaiwan Siripurkpong, 1970-
Abstract  pdf

839Study of acute and subacute toxicity of 2,4,6-trihydroxyacetophenone and its effect on hepatic excretory function = การศึกษาถึงพิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันของสาร 2,4,6-ไตรไฮดรอกซี่อะเซโตฟีโนนและผลต่อหน้าที่การขับทิ้งของตับ / Chatsuda Tubtim
Chatsuda Tubtim, 1974-
Abstract  pdf

840Study of appropriate collection method for oil-contaminated fingerprints = ศึกษาวิธีการตรวจเก็บลายนิ้วมือเปื้อนน้ำมัน / Aurapa Jaijarat
Aurapa Jaijarat, 1984-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

841Study of hemolysin BL heterogeneity in bacillus cereus isolated in Thailand = การศึกษาความแตกต่างของสารพิษ hemolysi BL ที่ผลิตโดยเชื้อ Bacillus cereus ที่แยกได้ในประเทศไทย / Suwicha Thaenthanee
Suwicha Thaenthanee, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

842Study of histone during growth of Entamoeba invadens PZ strain / Pote Sriboonlue.
Pote Sriboonlue.
Abstract  pdf

843Study of immunomodulatory effect of Curcuma comosa Roxb = การศึกษาฤทธิ์ในการปรับภูมิคุ้มกันของว่านชักมดลูก / Amorntus Sodsai
Amorntus Sodsai, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

844Study of lysogeny of bacteriophage VHS1 in Vibrio harveyi = การศึกษาไลโซเจนีของแบคเทอริโอฟาจ VHS1 ในเชื้อ Vibrio harveyi / Krit Khemayan
Krit Khemayan, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

845Study of morphine-codeine ratios in whole blood by HPLC = ศึกษาสัดส่วนของมอร์ฟีน-โคดิอีนในเลือดครบส่วนโดยวิธี HPLC / Warachate Khobjai
Warachate Khobjai, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

846Study of NADPH-cytochrome p450 oxidoreductase from Anopheles minimus mosquito = การศึกษาเอนไซม์ NADPH-cytochrome p450 จากยุงก้นปล่องสายพันธุ์ Anopheles minimus / Songklod Sarapusit
Songklod Sarapusit, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

847Study of oxidative stress in blood of patients with parkinson's disease = การศึกษาภาวะเครียดออกซิเดชันในเลือดผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน / Sirinthorn Piweha
Sirinthorn Pinweha, 1969-
Abstract  pdf

848Study of preparation of fatty acid methyl esters (FAMEs) from vegetable oil by transesterification reaction using gas chromatography = การศึกษาการเตรียมเอสเทอร์ของกรดไขมันจากน้ำมันพืชโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นโดยใช้เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี / Wanvisa Chomsiri
Wanvisa Chomsiri, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

849Study of relationship between the specificity of lipozyme R (Lipase of Mucor miehei, EC 3.1.1.3) and the structure of methyl acrylate telomer = การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความจำเพาะเจาะจงของไลโปไซม์ (ไลเปสจาก Mucor miehei, EC 3.1.1.3) กับโครงสร้างของเมทิลอะคริเลตเทโลเมอร์ / Sarinya Kittinantapan
Sarinya Kittinantapan, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

850Study of sonication effect and stabilization of TiO2 Nanoparticles by Polyacrylamide = ศึกษาผลของอัลตราโซนิกและความเสถียรของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยใช้โพลิอคิลาไมด์ / Sarayut Termnak
Sarayut Termnak, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

851Study of the alteration of ink components with time = การศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของหมึกตามอายุหมึก / Kritsana Sanplirm
Kritsana Sanplirm, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

852Study of the antigonistic effect of slaed pang porn (clinacanthus) against Thailand cobra venom (naja naja siamensis) / Chatchawadee Thongtharb.
Chatchawadee Thongtharb.
Abstract  pdf

853Study of the dynamics and localization of MinD protein through single particle tracking = การศึกษาพลศาสตร์และการอยู่เฉพาะที่ของการสั่นของโปรตีน MinD ด้วยวิธีการติดตามอนุภาคเดี่ยว / Somrit Unai
Somrit Unai, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

854Study of the effect of phloracetophenone on lipid metabolism in hypercholesterolemic hamsters = การศึกษาผลของฟลออะเซโตฟีโนนต่อกระบวนการเมตาบอลิซึ่มของไขมันในหนูแฮมสเตอร์ที่มีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง / Pornpikul Srivoraphan
Pornpikul Srivoraphan, 1974-
Abstract  pdf

855Study of the preparation of liquid natural rubber and its chemical modification / by Prasert Khunkamchoo
Prasert Khunkamchoo, 1958-
Abstract  pdf

856Study on accumulation and toxicity of arsenic and lead on some vegetables = การศึกษาการสะสมและอาการเกิดพิษของสารหนูและตะกั่วในพืชผัก / Hataya Kanjanasombut
Hataya Kanjanasombut, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

857Study on correlation between kinetics of oxygen uptake during exercise and anaerobic threshlod = การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างจลนศาสตร์ของการใช้ออกซิเจนขณะออกกำลังกายและแอนแอโรบิคเธรชโฮลด์ / Natjaree Vijavej
Natjaree Vijavej, 1967-
Abstract  pdf

858Study on invertebrate host-viral interaction using a mosquito-parvovirus model = การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrate) และไวรัส (Virus) โดยใช้แบบจำลอง Mosquito-Parvovirus / Songsak Roekring
Songsak Roekring, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

859Study on mechanisms of pyrimethamine resistance in plasmodium falciparum by microarray analysis = การศึกษากลไกการดื้อยาไพริเมธามีนในเชื้อพลาสโมเดียมฟัลซิพารัมโดยวิธีไมโครอะเรย์ / Napawan Ponmee
Napawan Ponmee, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

860Study on paraoxonase polymorphism as a determinant of toxic response to organophosphate occupational exposure in thai agricultural population = การศึกษาความหลากหลายของยีน paraoxonase เป็นตัวกำหนดการสอบสนองความเป็นพิษต่ออาชีพที่สัมผัสออร์กาโนฟอสเฟตในกลุ่มเกษตรกรไทย / Jintana Sirivarasai
Jintana Sirivarasai, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

861Study on the effects of exercise in lupus-prone mice = การศึกษาผลของการออกกำลังกายในหนูที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคลูปัส / Supawan Visetnoi
Supawan Visetnoi, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

862Sulfonamide resistance in Mycobacterium leprae = การดื้อยาซัลฟาในเชื้อโรคเรื้อน / Arpaporn Sonthithai
Arpaporn Sonthithai, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

863Sulfur-selective biodesulfurrizatin of organosulfur compounds in model oils and distillate frections = การกำจัดกำมะถันออกจากสารประกอบอินทรีย์ในน้ำมันโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ / Jantana Tangaromsuk
Jantana Tangaromsuk, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

864Surface modification of epoxidized natural rubber latex film by polymerization of methyl methacrylate and by deposition of poly (methyl methacrylate) particles using layer-by-layer technique = การปรับแต่งผิวของยางอิพอกไวด์โดยกระบวนการพอลิเมอร์ไรซ์เซซันเมทิลเมทาคริเลตและการติดอนุภาคพอลิเมทิลเมทาคริเลตด้วยเทคนิคการเคลือบผิวทีละขั้น / Chonlada Amornchaiyapitak
Chonlada Amornchaiyapitak, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

865Surface modification of vulcanized natural rubber and its adhesion to synthetic rubbers = การปรับผิวยางธรรมชาติเพื่อการยึดติดกับยางสังเคราะห์ / Siriwat Radabutra
Siriwat Radabutra, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

866Survey and characterization of mosquito-borne flaviviruses in natural populations of mosquitoes in Thailand = การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะของ flavivirus ที่นำโดยยุงพาหะในประเทศไทย / Worawit Uamcharoen
Worawit Uamcharoen, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

867Survey of cannabis sativa L. fiber type cultivated in Thailand = การสำรวจการปลูกกัญชงในประเทศไทย / Kraiwuth Kallawicha
Kraiwuth Kallawicha, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

868Sympathoadrenal neuroendocrine counterregulation of plasma glucose / Sanya Roysommuti
Sanya Roysommuti, 1958-
Summary  pdf

869Synergistic effects of cadmium and zinc to walking catfish, Clarias macrocephalus Gunther / Pattanee Saisombat
Pattanee Saisombat
Abstract  pdf

870Synthesis and characterization of nanocrystalline ZnS:Mn[superscript]2+-polyelectrolyte = การเตรียมและศึกษาสมบัติของผลึกขนาดนาโนเมตรของผลึกซิงค์ซัลไฟด์ที่ถูกเจือด้วยแมงกานีสไอออนในสภาวะที่มีพอลิอิเลคโทรไลท์ / On-Uma Nimittrakoolchai
On-Uma Nimittrakoolchai, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

871Synthesis and conformational analysis of chiral molecules based on Bis (benzimidazole) anthracene-adduct = การสังเคราะห์และการวิเคราะห์คอนฟอร์มเมชั่นของโมเลกุลไครอลบิสเบนซิมิดาโซลซึ่งมีแอนทรานซีน-แอดดักเป็นองค์ประกอบ / Viroj Sakdalitburee
Viroj Sakdalitburee, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

872Synthesis and thermal decomposition studies of dithiocarbamate complexes = การสังเคราะห์และศึกษาการสลายตัวเชิงความร้อนของสารประกอบเชิงซ้อนไดโอคาร์บาเมต / Nirawan Thammakan
Nirawan Thammakan, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

873Synthesis of endoperoxide of anthracene derivatives and their biological activities and chemistry of 4,6-dimethoxyindole derivatives : photooxidation and nitration = การสังเคราะห์เอนโดเปอร์ออกไซด์ของอนุพันธ์แอนทราซีนและการศึกษาสมบัติทางชีวภาพและการศึกษาสมบัติทางเคมีของสารอนุพันธ์ 4,6-ไดเมทอกซิอินโดล : ปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชัน และไนเตรชัน / Tinnagon Keawin
Tinnagon Keawin, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

874Synthesis of ethyl 2-alkyl-5-phenyl-6-oxa-1-azabicyclo [3.1.0] hexane-2-carboxylate derivatives and evaluation of their biological activities = การสังเคราะห์สารอนุพันธ์ของเอทธิล 2-อัลคิล-5-ฟีนิล-6-ออกซ่า-1-เอซ่าไบไซโค [3.1.0] เฮกเซน-2-คาร์บอกซิเลท ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ / Nongpanga Ningsanont
Nongpanga Ningsanont, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

875Synthesis of Magnesium Dicarboxylate Complex and Aminobenzimidazole = การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของแมกนีเซียมไดคาร์บอกซิเลตและอะมิโนเบนซิมิดาโซล / Nuchanaporn Kullabootdee
Nuchanaporn Kullabootdee, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

876Synthesis of melodorinols and analogues = การสังเคราะห์สารเมโลโดรินอลและสารที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน / Attasit Limpongpan
Attasit Limpongpan, 1974-
Abstract  pdf

877Synthesis of the main carbon skeleton of sootepenseone and its derivatives = การศึกษาการสังเคราะห์โครงสร้างหลักของซูทีเพนซีโอนและอนุพันธ์ / Apiwat Chompoosor
Apiwat Chompoosor, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

878Synthetic approach to tetrasubstituted dihydrofurans and furans = การสังเคราะห์ไดไฮโดรฟิวแรนและฟิวแรนที่มีหมู่แทนที่สี่หมู่ / Arisara Issaree
Arisara Issaree, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

879Tack reduction by surfactants and development of acrylate polymer films for pharmaceutical coatings = การลดการแตะติดด้วยสารลดแรงตึงผิวและการพัฒนาฟิล์มอะคริเลทพอลิเมอร์เพื่อการเคลือบทางเภสัชกรรม / Sathaporn Nimkulrat
Sathaporn Nimkulrat, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

880Target guided synthesis of 5-Benzyl-2,4-diaminopyrimidine antimalarials = การสังเคราะห์สารต้านมาลาเรียในกลุ่ม 5-เบนซิล-2,4-ไดอะมิโนไพริมิดีนโดยใช้เอนไซม์เป้าหมายเป็นตัวนำ / Chawanee Sirichaiwat
Chawanee Sirichaiwat, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

881TEPT : a tool using heuristic rules in machine learning for domain specific resources acquisition and text parsing = TEPT : เครื่องมือที่ใช้ Heuristic rules ในการเรียนรู้ด้วยเครื่องเพื่อการสร้างปัจจัยหลักในการวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาและใชังานใน Domain เฉพาะที่ผู้ใช้สนใจ / Kullawat Wuttisunkornsakul
Kullawat Wuttisunkornsakul, 1961-
Abstract  pdf

882Text categorization & retrieval for thai item bank using patterned keyword in phrase (PKIP) = การจำแนกและการค้นคืนข้อความตัวอักษร สำหรับคลังข้อมูลภาษาไทยโดยใช้รูปแบบของคำหลักในวลี / Atorn Nuntiyagul
Atorn Nuntiyagul, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

883Texture classification using co-occurrence matrix based features and multi-scale representation = การแยกประเภทภาพของเทกซ์เจอร์โดยใช้ลักษณะเด่นจากโคออคเคอร์เรนซ์เมทริกซ์และการแทนแบบหลายสเกล / Wimon Utanon
Wimon Utanon, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

884Texture classification using wavelet transform and dynamic feature selection = การจำแนกภาพเท็กเจอร์โดยใช้การแปลงเวฟเล็ตและการเลือกลักษณะสำคัญแบบพลวัต / Surachai Didsawat
Surachai Didsawat, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

885Thai bank note verification = การตรวจสอบธนบัตรไทย / Yanisa Prasert
Yanisa Prasert, 1968-
Abstract  pdf

886Thai blooming flower recognition = ระบบรู้จำดอกไม้ไทยที่มีลักษณะบาน / Artidtaya Suppaiboonvong
Artidtaya Suppaiboonvong, 1985-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

887Thai handwritten character recognition system (THW-CR) improving feature extraction process by the analysis of contour characteristics = ระบบการรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยโดยการปรับปรุงกระบวนการคัดแยกลักษณะบ่งชี้ด้วยการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของโครงร่าง / Urairat Limkonglap
Urairat Limkonglap, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

888Thai language access to database = การใช้ภาษาไทยติดต่อกับฐานข้อมูล / Wanpen Supasuth
Wanpen Supasuth, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

889Thai semantic analyzer using conceptual graphs = การวิเคราะห์ความหมายของภาษาไทยโดยใช้คอนเซฟชวลกราฟ / Lalida Boonmana
Lalida Boonmana, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

890Thai spelling correction using statistical language model = การตรวจคำสะกดคำไทยโดยใช้ตัวแบบภาษาเชิงสถิติ / Pornchai Tummarattananont
Pornchai Tummarattananont, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

891Thai syllable speech recognition using Hidden Markov Models = การรู้จำเสียงพยางค์ภาษาไทยโดยใช้ Hidden Markov Models / Pornchai Po-Aramsri
Pornchai Po-Aramsri, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

892Thai university engineering Students' perception of the importance of spoken English : a comparison of the attitudes of two groups of second-year students = การรับรู้ถึงความสำคัญของการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์ : การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาปีที่ 2 สองกลุ่ม / Ladawan Rujipornwasin
Ladawan Rujipornwasin, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

893The ABC-service agent : a system providing an enterprise with the electronic service of activity-based costing = The ABC-service agent : ระบบให้บริการงานต้นทุนกิจกรรมของธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ / Junphen Chatpiriyakul
Junphen Chatpiriyakul, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

894The application of gene probes to detect hpv of penaeus monodon by instu hybridization, dot blot hybridization and pcr amplification = การประยุกต์ใช้ตัวติดตามดีเอ็นเอจำเพาะเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ในกุ้งกุลาดำโดยวิธีอินซิตูไฮบริไดเซชั่น ด็อตบร็อทไฮบริไดเซชั่น และพีซีอาร์ / Jurairat Phromjai
Jurairat Phromjai, 1973-
Abstract  pdf

895The assay of vitamin B12 content in serum and some materials / Punnee Hemindra.
Punnee Hemindra.
Abstract  pdf

896The biology and mating behavior of an aquatic firely species, Luciola aquatilis sp. nov. Thancharoen (coleoptera : lampyridae) = ชีววิทยาและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของหิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis sp. nov. Thancharoen (coleoptera : lampyridae) / Anchana Thancharoen
Anchana Thancharoen, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

897The CFTR-Based high-throughput screening assay for GPCR modulators = การคัดกรองหาสารปรับการทำงานของรีเซพเตอร์ที่จับกับจีโปรตีนโดยอาศัยซีเอฟทีอาร์โปรตีน / Buranee Yangthara
Buranee Yangthara, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

898The characteristics and biological activities of millettia leucantha kurz extracts = คุณลักษณะและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดสะทอน / Urairut Ganjanakhundee
Urairut Ganjanakhundee, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

899The characterization of iron-saccharide samples = การตรวจสอบคุณลักษณะ ของสารประกอบระหว่างเหล็ก-แซคคาไรด์ / Saifon Vininantharat
Saifon Vininantharat, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

900The chemical constitutes of the flower of Nymphaeaceae Nymphaea lotus, Linn / Kan Chantrapromma.
Kan Chantrapromma
Abstract  pdf

901The comparative study of gene expression profile in PBMC of SLE during active and inactive stage, the significance of apoptosis, and the detection of polymorphism of candidate genes involved in SLE pathogenesis = การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการแสดงออกของยีนไนเซลล์ PBMC จากผู้ป่วยเอสแอลอีในระยะแสดงอาการและระยะสงบ ความสำคัญของการตายของเซลล์แบบ apoptosis และการตรวจหา polymorphism ของยีนที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินพยาธิสภาพของโรคเอสแอลอี / Dhanesh Pitidhammabhorn
Dhanesh Pitidhammabhorn, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

902The contribution of plasmids to antibiotic resistance in Campylobacter Jejuni = บทบาทของพลาสมิดต่อการดื้อยาปฏิชีวนะในเชื้อ Campylobacter Jejuni / Warawadee Nirdnoy
Warawadee Nirdnoy, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

903The design of A 3-dimension encryption algorithm = การออกแบบวิธีการเข้ารหัสลับในรูปแบบ 3 มิติ / Patiphan Sukosol
Patiphan Sukosol, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

904The design of a tree-based scalable distributed group key management = การออกแบบการจัดการกลุ่มกุญแจแบบกระจายและขยายได้โดยใช้โครงสร้างแบบต้นไม้ / Wisut Piewkham
Wisut Piewkham, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

905The Development of 4-path laser interferometer system for 1-D precision block measurement = การพัฒนาระบบเลเซอร์เฟียรโรมิเตอร์แบบสี่ทางเดินสำหรับการวัดขนาดของแท่งโดยละเอียด / Narin Chanthawong
Narin Chanthawong, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

906The development of a data mart system for tax collection management of large business taxpayers : a case study of the revenue department of Thailand = การพัฒนาระบบดาต้ามาร์ทเพื่อการบริหารจัดเก็บภาษีสำหรับผู้เสียภาษีรายธุรกิจขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาของกรมสรรพากรแห่งประเทศไทย / Pornsuk Saising
Pornsuk Saising, 1978-
Abstract  pdf

907The development of loop-mediated isothermal amplification with lateral-flow dipsticks (LAMP-LFD) to detect infection of Hepatopancreatic parvovirus (HPV) = การพัฒนาเทคนิค loop-mediated isothermal amplification ร่วมกับเทคนิค lateral-flow dipsticks (LAMP-LFD) เพื่อการศึกษาการมีอยู่ของเชื้อไวรัส Hepatopancreatic parvovirus (HPV) ที่เป็นสาเหตุของโรคกุ้งแคระ / Tongchai Nimitphak
Tongchai Nimitphak, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

908The development of Mahidol University student data mart system (Mu-SDM) = การพัฒนาระบบดาตามาร์ทนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล / Siriporn Rojanakosol
Siriporn Rojanakosol, 1972-
Abstract  pdf

909The development of single-site catalysts containing group 1 and group 13 metals for lactide polymerization = การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโลหะหมู่ 1 และหมู่ 13 เป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ในการสังเคราะห์พอลิแลกไทด์ / Supathana Pracha
Supathana Pracha, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

910The dynamic behaviour of oil-swollen epdm rubber under pre-strain = การศึกษาสมบัติทางพลศาสตร์ของยางอีพีดีเอ็มที่มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบภายใต้สภาวะการดึงยืด / Chumpol Treepetch
Chumpol Treepetch, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

911The Dynamic Parallel Ant Crawler (DPAC) for the Thai Search Engine = การสืบค้นแบบพลวัตด้วยวิธีการของมดแบบคู่ขนานสำหรับเครื่องมือค้นหาข้อมูลภาษาไทย / Parichat Ka-Nueng-Hade
Parichat Ka-Nueng-Hade, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

912The dynamics of the partitioning of the bacteria : attice-boltzmann method = พลวัตการแบ่งตัวของแบคทีเรีย : วิธีแลททิตโบทซ์มานน์ / Waipot Ngamsaad
Waipot Ngamsaad, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

913The dynamics of the partitioning of the bacteria : with and without and external field = พลวัตของการแบ่งตัวของแบคทีเรีย : ในกรณีมีและไม่มีสนามภายนอก / Paisan Kanthang
Paisan Kanthang, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

914The ecology of ecotone, primary-secondary forest, Mo Singto, Khao Yai NP., Thailand = การศึกษานิเวศวิทยาบริเวณรอยต่อของป่าดั้งเดิมกับป่ารุ่นสอง ณ. แปลงศึกษาพลวัตรระยะยาวมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย / Yingluck Ratanapongsai
Yingluck Ratanapongsai, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

915The effect of carbamate insecticide on the growth of three aquatic plant species : Ipomoea aquatica, pistia stratiotes and hydrocharis dubia = ผลของยาฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บาเมตต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำสามชนิด : ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica), จอก (Pistia stratiotes) และตับเต่านา (Hydrocharis dubia) / Siriorn Boonyawanich
Siriorn Boonyawanich, 1974-
Abstract  pdf

916The effect of cryopreservation on structure and viability of spermatozoa of Rana tigerina = การศึกษาผลกระทบของการเก็บรักษาน้ำเชื้อโดยวิธีแช่แข็งต่อการรอดชีวิตและโครงสร้างของสเปิร์มกบนา / Piyada Chittanon
Piyada Chittanon, 1972-
Abstract  pdf

917The effect of filler upon the phase morphology and properties of polypropylene/polyamide 6 blends = อิทธิพลของสารตัวเติมที่มีผลต่อสัณฐานวัฏภาคและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมพอลิพรอพิลีนและพอลิเอไมด์-6 / Montha Kaihirun
Montha Kaihirun, 1972-
Abstract  pdf

918The effect of lesions in the forebrain on parturition, maternal and sexual behavior of the female rats / Arpa Pantharangul.
Arpa Pantharangul.
Abstract  pdf

919The effect of social cannibalism on a structured predator-prey system = ผลกระทบของพฤติกรรมทางสังคมเกี่ยวกับการกินกันเองต่อโครงสร้างของระบบผู้ล่า-เหยื่อ / Ratchanee Muangjai
Ratchanee Muangjai, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

920The effect of time delay on the transmission of Plasmodium falciparum malaria = ผลกระทบจากความช้าของเวลาต่อแบบจำลองการแพร่เชื้อของ Plasmodium falciparum มาลาเรีย / Somchai Sriyab
Somchai Sriyab, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

921The effect of various factors on the fabrication of anodized aluminum oxide = ผลกระทบต่าง ๆ ในการสร้างอลูมิเนียมออกไซด์ / Nattasamon Petchsang
Nattasamon Petchsang, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

922The effect of vasopressin on secretin - stimulated pancreatic flow in the rabbit, in vivo and in vitro / Paiboon Buranarugsa.
Paiboon Buranarugsa.
Abstract  pdf

923The effect of water types used for bloodstain collection on DNA analysis = ผลกระทบจากน้ำที่ใช้ในการเก็บคราบเลือดต่อการวิเคราะห์สารพันธุกรรม / Yuvadee Sivamoke
Yuvadee Sivamoke, 1984-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

924The effects and mechanism of prolactin on bone remodeling = ผลและกลไกการออกฤทธิ์ของโพรแลคตินต่อการสร้างและสลายกระดูก / Dutmanee Seriwatanachai
Dutmanee Seriwatanachai, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

925The effects and mechanisms of sex steroids on gastric acid secretion / by Pawinee Piyachaturawat
Pawinee Piyachaturawat
Abstract  pdf

926The effects of 17[beta]-estradiol on the activty-regulated cytoskeleton associated protein (Arc), implicated in the consolidation of memory = ผลของเอสโตรเจนต่อการแสดงออกของโปรตีน Arc ในการเพิ่มความจำ / Siriporn Chamniansawat
Siriporn Chamniansawat, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

927The effects of acute and chronic exposure to high altitude on pigeons / Pipat Cherdrungsi.
Pipat Cherdrungsi.
Abstract  pdf

928The effects of arsenic exposure on blood glucose and vascular contraction in rats = ฤทธิ์ของสารหนูต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดและการหดตัวของหลอดเลือดหนูขาว / Duanghatai Chirapathomsakul
Duanghatai Chirapathomsakul, 1972-
Abstract  pdf

929The effects of cooperative learning on cooperative attitudes and cooperative behaviors of children / by Duangsmorn Asavatanabodee
Duangsmorn Asavatanabodee
Abstract  pdf

930The effects of Ganoderma lucidum extracts on P388 leukemic cells = ผลของสารสกัดจากเห็ดหลินจือต่อเซลล์ลิวคีเมียชนิดพี 388 / Thansak Teaktong
Thanasak Teaktong, 1974-
Abstract  pdf

931The effects of malnutrition and social stimulation on mental development during the first two years of life / Jiraporn Tangkittipaporn
Jiraporn Tangkittipaporn, 1957-
Abstract  pdf

932The effects of monsodium glutamate upon the tibiae and the retinas of young rats /by Rosarin Ratanalekha
Rosarin Ratanalekha, 1984-
Summary  pdf

933The effects of mouthwash on micronucleus formation in human buccal epithelial cells and KB cell line = ผลของน้ำยาบ้วนปากต่อการเกิดไมโครนิวเคลียสของเซลล์เยื่อบุผิวข้างแก้มและเซลล์เพาะเลี้ยง / Siriwan Songwattana
Siriwan Songwattana, 1957-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

934The effects of nutrients and surfactants on the biodegradation of petroleum-contaminated sludge from the NPC olefins plant, Maptaphut = ผลของสารอาหารและสารลดแรงตึงผิวที่มีต่อการย่อยสลายตะกอนดินที่ปนเปื้อนสารปิโตรเลียมจากโรงงานโอเลฟินส์ / Samerkae Sangdao
Samerkae Sangdao, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

935The effects of osmotic diuresis on urine and renal tissue in rat / Choogiart Sucanthapree
Choogiart Sucanthapree, 1944-
Abstract  pdf

936The effects of temperature on the biodegradation of crude oil and biofilm, development = ผลของอุณหภูมิต่อการย่อยสลายน้ำมันดิบและการพัฒนาของไบโอฟิล์ม / Ni-orn Phurat
Ni-orn Phurat, 1977-
Abstract  pdf

937The effects of transcendental meditation on some characteristics of juvenile offenders' personality = ผลของการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มต่อลักษณะบุคลิกภาพบางประการของเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง / Chaw-Keerati Sriripoon
Chaw-Keerati Sriripoon, 1946-
Abstract  pdf

938The effects of tributyltin on proteomic expression of indian-rock oyster, saccostrea forskali = พิษผลกระทบของสาร tributyltin ต่อการแสดงออกของโปรตีนในหอยนางรมปากจีบ / Sutin Kingtong
Sutin Kingtong, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

939The effects of water hardness and temperature on the toxicity of detergents to the freshwater fish, Puntius Gonionotus, bleeker / Harwinta F. Eyanoer
Eyanoer, Harwinta F., 1942-
Summary  pdf

940The elemental response in arsenic hyperaccumulating fern and arsenic sensitive fern after sodium arsenate exposure = ผลกระทบของสารหนูต่อการเปลี่ยนแปลงแร่ธาตุในเฟิร์นที่สะสมสารหนูและในเฟิร์นที่ไม่ทนต่อสารหนู / Weeraphan Sridokchan
Weeraphan Sridokchan, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

941The energy dependence of the transmission coefficients in two - material junctions / Ekachai Prongpanyasakul
Ekachai Prongpanyasakul
Abstract  pdf

942The enhancement of an understanding the nature of science by the use of gis for study the mollusk ecology through 5Es learning cycle model = การส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศึกษานิเวศวิทยาของมอลลัสก์ในรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้น / Joompot Poomsripanon
Joompot Poomsripanon, 1960-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

943The enhancement of GQ-Mac protocol on GSM/GPRS network = การปรับปรุงโปรโตคอลจีคิว-แม็ก บนเครือข่าย GSM/GPRS / Pimook Ngamthammachat
Pimook Ngamthammachat, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

944The family littorinidae (Gastropods : Caenogastropoda) in Thailand : their distribution, systematic relationships, ecology and reproductjion = การศึกษาหอยครอบครัวลิทโทรินิดีในประเทศไทย : การแพร่กระจาย อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและการสืบพันธ์ / Kittithorn Sanpanich
Kitithorn Sanpanich, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

945The friedel-crafts reaction of N-[(phenylsulfonyl) alkyl] carbamates = การศึกษาปฏิกิริยา Friedel-crafts ของ N-[(phenylsuflonyl) alkyl] carbamates / Kassrin Tangdenpaisal
Kassrin Tangdenpaisal, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

946The function and direction of grooming in white-hander gibbons (Hylobates Lar) / Josie Vayro
Vayro, Josie, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

947The geometry and electronic structure of nanotubes and their application as charge storage and transport devices = โครงสร้างเชิงเรขาคณิตและเชิงอิเล็กตรอนของท่อนาโนของคาร์บอนกับการใช้งานเพื่อกักเก็บและขนส่งประจุ / Anurak Udomvech
Anurak Udomvech, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

948The image compression for the personal income tax application forms = การบีบอัดข้อมูลภาพสแกนของแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / Kanyarat Prompim
Kanyarat Prompim, 1975-
Abstract  pdf

949The influence of PH and xanthan gum on freeze-thaw stability of tapioca starch pastes = ผลกระทบของพีเอช และแซนแทนกัมต่อเสถียรภาพในการแช่แข็งและการละลายของแป้งมันสำปะหลังต้มสุก / Viriya Sae-Kang
Viriya Sae-Kang, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

950The influence of polymer microstructure upon mixing in the melt state = อิทธิพลของโครงสร้างระดับจุลภาคของพอลิเมอร์ที่มีต่อการผสมกันในสถานะหลอมเหลว / Noree Phochalam
Noree Phochalam, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

951The information retrieval system for Thai revenue codes = ระบบค้นคืนสารสนเทศข้อกฎหมายสำหรับประมวลรัษฎากร / Chompoom Phuekprom
Chompoo Phuekprom, 1976-
Abstract  pdf

952The information retrieval system for the revenue department intranet = ระบบค้นคืนสารสนเทศสำหรับเครือข่ายภายในกรมสรรพากร / Kanjana Srisoontorn
Kanjana Srisoontorn, 1971-
Abstract  pdf

953The interactions and transport of the natural sweetener, stevioside, and its metabolite, steviol, by renal organic anion transporters = ปฏิสัมพันธ์และการขนส่งของสารสตีวิโอไซด์และสารสตีวิออลต่อตัวขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบในท่อไตส่วนต้น / Chutima Srimaroeng
Chutima Srimaroeng, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

954The interactions between compatibiliser activity under melt processing conditions and the morphology and mechanical properties of polyamide 6/polypropylene blends = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญของสารช่วยผสมภายใต้สภาวะการผสมแบบหลอมเหลวกับโครงสร้างสัณฐานและคุณสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมพอลิเอไมด์ 6 และพอลิพรอพิลีน / Adisakdi Chatathanom
Adisakdi Chatathanom, 1974-
Abstract  pdf

955The isolation and characterissation of bisbenzylisoquinoline alkaloid tetrandrine from the root of Cissampelos pareira L. / Gumpon Rijanasoonthon.
Gumpon Rojanasoonthon.
Abstract  pdf

956The kinetic study of iodide catalysed reaction between iron(III)-thiocyanate complex ion by nitrate and nitrite in sulphuric acid = การศึกษาจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาระหว่างเหล็ก(III)-ไทโอไซยาเนต ไนเตรตและไนไตรต์ในกรดซัลฟูริกโดยมีไอโอไดด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา / Kittiya Wongkhan
Kittiya Wongkhan, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

957The lack of nitric oxide activity modulates renal hemodynamics and renal handing of water and electrolytes following ischemia/reperfusion in rat = ผลของการขาดไนตริกออกไซด์ต่อการไหลเวียนเลือดที่ไตและการทำงานของไตในการรักษาสมดุลน้ำและเกลือแร่ภายหลังภาวะไตขาดเลือดชั่วคราว / Piyarat Sreesawang
Piyarat Sreesawang, 1973-
Abstract  pdf

958The machine translation of Pali into English = การแปลภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ / Bang-Orn Kornwirat
Bang-Orn Kornwirat, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

959The measurement of the focal length of the thermal lens in the slab laser medium = การวัดความยาวโฟกัสของเทอร์มัลเลนส์ในตัวกลางเลเซอร์ชนิดสแลบ / Jintawat Tanamatayarat
Jintawat Tanamatayarat, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

960The michael initiated ring closure reaction / by Shuleewan Rajviroongit
Shuleewan Rajviroongit, 1957-
Abstract  pdf

961The normalized conductance in A N-I-MgB2 tunnel junction using the quasiparticle tunneling method in two band model = สภาพนำยวดยิ่งในระบบรอยต่อโลหะปกติ-ฉนวน-แมกนีเซียมไดบอไรด์โดยการใช้ระเบียบวิธีการทะลุผ่านของอนุภาคควอไซในแบบจำลองสองแถบพลังงาน / Poon Yingpratanporn
Poon Yingpratanporn, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

962The object-based hierarchical task-network planning system in deductive database framework = การวางแผนงานแบบเครือข่ายเชิงลำดับชั้นด้วยหลักเชิงวัตถุภายใต้กรอบงานของฐานข้อมูลเชิงอนุมาน / Jitratda Tepsuwan
Jitratda Tepsuwan, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

963The preparation and metabolism of crustaxanthin / Jariya Boonjawat.
Jariya Boonjawat.
Abstract  pdf

964The production of instant soymilk powders by spray drying and fluidized bed agglomeration = การผลิตนมถั่วเหลืองชนิดผลสำเร็จรูปโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยและการเกาะกลุ่มด้วยฟลูอิดไดซืเบด / Nakarin Jinapong
Nakarin Jinapong, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

965The proliferation of parietal cells and the mitotic activity in gastric epithelium of newborn rats under the influence of steroid hormones and thyroxine / Korakod Indrapichate.
Korakod Indrapichate.
Abstract  pdf

966The protective effect of renal hypothermia and renal compensation in canines / Chucheep Praputpittaya
Chucheep Praputpittaya
Abstract  pdf

967The regulatory mechanism of organic anion transport via organic anion transporter 3 (OAT3) = กลไกการควบคุมของการขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบผ่านตัวขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบ 3 / Sunhapas Soodvilai
Sunhapas Soodvilai, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

968The relationship between Burkholderia Pseudomallei RpoS and OxyR expressions in the intracellular environment of human neutrophils = การศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงออกของยีน RpoS และ OxyR ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ภายในเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลของมนุษย์ / Namkang Sriwattanarothai
Namkang Sriwattanarothai, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

969The relationship between compensation strategies and english proficiency of medical students at Mahidol University = ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการชดเชยข้อบกพร่องในการใช้ภาษาและความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Jarimjit Sroysamut
Jarimjit Sroysamut, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

970The relationship between the metabolism and toxicity of dimethylnitrosamine the effects of microsomal enzyme inducers on the metabolism and toxicity of dimethylnitrosamine / Sangsant Panich
Sangsant Panich
Abstract  pdf

971The role of active vocabulary in the development of the reading comprehension of diploma-level technical students = บทบาทของคำศัพท์ประเภทแอคทีฟที่มีต่อการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษาแผนกช่างอุตสาหกรรมระดับ ปวส. / Duangchan Sinpho
Duangchan Sinpho, 1962-
Abstract  pdf

972The role of citrate synthase encoded gene on virulence of agrobacterium tumefaciens strain C58 = บทบาทของยีนที่ให้ผลผลิตเอ็นไซม์ซิเตรท ซินเทสต่อความรุนแรงของการก่อโรคในเชื้อแบคทีเรีย / Maneewan Suksomtip
Maneewan Suksomtip, 1959-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

973The role of nitric oxide, angiotensin II, and endothelin on renal function after ischemia/reperfusion in rats = ผลของไนตริกออกไซด์, แอนจิโอเทนซิน II และเอนโดทีลินต่อการทำงานของไตในสภาวะไตขาดเลือดชั่วคราวในหนูเร็ท / Umarat Srisawat
Umarat Srisawat, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

974The screening of anti-inflammatory action of Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau : a critical evaluation of carrageenan-induced hind paw edema model / Wipa Tanasomwang
Wipa Tanasomwang, 1958-
Abstract  pdf

975The sign algorithm for solving coupled algebraic matrix riccati equations / by Jarersri Limsupavanich
Jarernsri Limsupavanich
Abstract  pdf

976The study of immunotoxic effects of clinacanthus nutans extract in male Wistar rats = การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากใบสดของเสลดพังพอนตัวเมียที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของหนูขาว / Sumitra Suntararuks
Sumitra Suntararuks, 1970-
Abstract  pdf

977The study of iron contents in curcuma products and its adverse effects in rats = การศึกษาปริมาณเหล็กในผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันและผลเสียในหนู / Kanyarat Promchan
Kanyarat Promchan, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

978The study of ITS, rbcL, and trnT-F regions in Kratom (Mitragyna speciosa korth.) for forensic identification by DNA = การศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลในตำแหน่ง ITS, rbcL, และ trnT-F เพื่อการตรวจพิสูจน์พืชกระท่อมในงานทางนิติวิทยาศาสตร์ / Korapin Srisiri
Korapin Srisiri, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

979The study of new family negative transcription regulator, organic hydroperoxide resistance regulator (OHRR), in Xanthomonas campestris PV. phaseoli = การศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมยีนที่ตอบสนองต่อสาร organic hydroperoxide ในแบคทีเรีย Xanthomonas campestris PV. phaseoli / Warunya Panmanee
Warunya Panmanee, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

980The study of oxidative stress response in Xanthomonas spp. = การศึกษากลไกการต้านทานต่อ Oxidative stress ในแบคทีเรียแซนโทโมนาส / Paiboon Vattanaviboon
Paiboon Vattanaviboon, 1962-
Abstract  pdf

981The study on association of focal adhesion kinase in HGF-mediated cell proliferation and invasion in human cholangiocarcinoma cell line, HuCCa-1 = การศึกษาความเกี่ยวข้องของ Focal adhesion kinase (FAK) ต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์และการรุกรานของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี HuCCA-1 ที่เกิดโดย Hepatocyte growth factor (HGF) / Urai Pongchairerk
Urai Pongchairerk, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

982The study on low dose subacute Paraquat toxicity and alteration in the hepatic Xenobiotic-metabolizing enzymes as related to its bioaccumulation in male wistar rats = การศึกษาการเกิดพิษของพาราควอทและการเปลี่ยนแปลงเมตาบอลิสมของสารซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการสะสมของสารในหนูขาวเพศผู้ / Varaporn Podprasart
Varaporn Podprasart, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

983The surface curvedness operator and its applications to image classification and image retrieval = ตัวดำเนินการความโค้งพื้นผิวและการประยุกต์ใช้งานในการจัดหมวดหมู่ภาพและการค้นคืนภาพ / Tanongchai Sookawat
Tanongchai Sookawat, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

984The synergistic cytotoxicity of tnf-a and pha stimulated pbmc supernatant and their roles on cyclin D1,E,A p16 and p21 expressions on cholangiocarcinoma cell line = ผลเสริมการทำลายของทูเมอร์เนโครซิสแฟคเตอร์และสารหลั่งจากเซลล์นิวเคลียสที่กระตุ้นด้วยพีเอชเอ และบทบาทต่อซัยคลิน ดี1, อี, เอ พี16, พี21 ในเซลล์คลอแรงจีโอคาร์ซิโนม่า / Ajchara Aksomboon
Ajchara Aksomboon, 1967-
Abstract  pdf

985The synthesis and the biological activities of [alpha]-methylene-[beta]-hydroxy-[gamma]-butyrolactams and [alpha]-methylene-[beta]-hydroxy fused bicyclic lactonelactams from an epoxy diester adducts and bioactive constituents from the roots of Artocarpus Lakoocha, Diospyros Rhodocalyx, and Millingtonia Hortensis = การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของอัลฟา-เมธิลลีน-แกมมา-บิวธิโรแลกแทม และอัลฟาเมธิลลีน-เบตา-ไฮดรอกซิ ฟิวส์ไบโซคลิกแลกโทน-แลกแทมจากอีพอกซี่ไดเอสเทอร์แอดดักส์และสารออกฤทธิ์จากรากมะหาด, ตะโกนา, และปีป / Apirak Puntumchai
Apirak Puntumchai, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

986The tibiae of the Thai and the Chinese / by Preecha Dhanvarjor
Preecha Dhanvarjor, 1950-
Abstract  pdf

987The transmural potential difference across the developing rabbit ileum in vitro / Sakol Pongsakorn.
Sakol Pongsakorn.
Abstract  pdf

988The two-dimensional +/-J Ising spin glass at finite temperature = Ising spin glass ใน 2 มิติ ณ อุณหภูมิจำกัด / Ratee Sungthong
Ratee Sungthong, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

989The use of interactive lecture demonstrations in force and motion to teach high school-level physics = การสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่สำหรับการสอนในระดับมัธยม / Umpol Jairuk
Umpol Jairuk, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

990The use of simple electronic devices for chemical flow analysis = การประยุกต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปสำหรับงานวิเคราะห์ทางเคมีแบบการไหล / Natchanon Amornthammarong
Natchanon Amornthammarong, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

991The validation of a new instrument to assess the English oral proficiency of the first-year medical students at Mahidol University = การทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดสัมฤทธิผลทางการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล / Daranee Narue-Domkul
Daranee Narue-Domkul, 1959-
Abstract  pdf

992The wavelet-based image watermarking = การแฝงภาพลายน้ำโดยใช้เทคนิคการแปลงแบบเวฟเล็ต / Somrawee Aramkul
Somrawee Aramkul, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

993Thin film thickness measurement by using a hibi fiber polarization modulation technique = การวัดความหนาแน่นของฟิล์มบางโดยใช้เทคนิคมอดูเลตโพลาไรเซซันของแสง / Somporn Buaprathoom
Somporn Buaprathoom, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

994TIBS : a Test-Item Banking System = ทิบส์ : ระบบธนาคารข้อทดสอบ / Pornsuk Vanajeera
Pornsuk Vanajeera, 1977-
Abstract  pdf

995Time course of changes in amino acid patterns in rapid and synchronous vitamin A deficiency / by Sathorn Suwan
Sathorn Suwan, 1956-
Abstract  pdf

996Topological study of human complement terminal complex / by Nuanthip Kamolvarin
Nuanthip Kamolvarin, 1954-
Summary  pdf

997Toxic evaluation of D- galactosamine, 6- azauridine and 5 - fluorouridine combination in rats / by Jakkrapong Limpanussorn
Jakkrapong Limpanussorn, 1958-
Abstract  pdf

998Toxicities of some insecticides and cholinesterase inhibitions in the fresh-water fish, Puntius gonionotus (Bleeker) / by Kusuma Khatikarn
Kusuma Khatikarn, 1956-
Abstract  pdf

999Toxicity of cadmium on histology of gill, liver and kidney in Puntius gonionotus, bleeker = พิษของแคดเมียมที่มีผลต่อเนื้อเยื่อเหงือกตับไตในปลาตะเพียนขาว / Alisa Wangsongsak
Alisa Wangsongsak, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,000Toxicity tests of permethrin on a springtail species (Hexapoda : collembola) in suborder arthropleona = การศึกษาความเป็นพิษของเพอร์มิทรินต่อแมลงหางดีดในอับดับย่อยอาร์โทรพลีโอนา / Tiprattana Chaekpimai
Tiprattana Chaekpimai, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,001Toxicologic pathology on rats given Aspergillus glaucus toxin / by Saowalak Pruksucho.
Saowalak Pruksucho.
Abstract  pdf

1,002Toxicological evaluation of some commercially available herbal preparations in Thailand = การประเมินความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่จำหน่ายในประเทศไทย / Nanthiya Rattanakhot
Nanthiya Rattanakhot, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,003Toxicopathologic effects of aflatoxin B1 and malarial infection in rat liver / by Permsin Sathiropas
Permsin Sathiropas, 1957-
Abstract  pdf

1,004TPC-H query optimization for load balancing on mySQL cluster = การปรับปรุง TPC-H query เพื่อ load balancing บน mySQL cluster / Rangsan Pornpattana
Rangsan Pornpattana, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,005Tracing charged particle motion in a turbulent magnetic field = การจำลองการเคลื่อนที่ของอนุภาคมีประจุในสนามแม่เหล็กแบบปั่นป่วน / Achara Seripienlert
Achara Seripienlert, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,006Transcriptional regulation of the distal promoter of the rat pyruvate carboxylase gene in insulin-secreting cells = การศึกษาการควบคุมการถอดรหัสพันธุกรรมจากโปรโมเตอร์ด้านไกลของยีนเอ็นไซม์ไพรูเวทคาร์บอกซิเลซของหนูในเซลล์ตับอ่อน / Thirajit Boonsaen
Thirajit Boonsaen, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,007Transgene repeat formation and promoter methylation in transgenic plants = การจัดเรียงตัวของยีนและการเกิดดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นบนโปรโมเตอร์ในพืชที่ผ่านกระบวนการถ่ายยีน / Nitima Yookongkaew
Nitima Yookongkaew, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,008Transketolase and other pentose phosphate pathway enzymes in malaria parasites / by Petchporn Sresthaolarn
Petchporn Sresthaolarn, 1960-
Abstract  pdf

1,009Transplastomic system for production of pharmaceutical product in tobacco = ระบบการย้ายยีนเข้าสู่พลาสติดเพื่อการผลิตเวชภัณฑ์ในต้นยาสูบ / Tarinee Tungsuchat
Tarinee Tungsuchat, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,010Transport properties of nonsteroidal anti-inflammatory drugs and prostanoids by organic anion transporter 1 = คุณสมบัติของ Organic anion transporter 1 ในการขนส่งยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์และสารกลุ่มพรอสตานอยด์ / Nopporn Apiwattanakul
Nopporn Apiwattanakul, 1973-
Abstract  pdf

1,011Treatment of lead-contaminated soil by wetland plants : the hydroponic and batch studies = การบำบัดดินที่ปนเปื้อนด้วยสารตะกั่วโดยใช้พืชในพื้นที่ชุ่มน้ำ / Kunaporn Homyog
Kunaporn Homyog, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,012Trust management applied to log access = การจัดการความน่าเชื่อถือที่ประยุกต์ใช้กับการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกระบบ / Khomdrad Boontae
Khomdrad Boontae, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,013Trusted electronic mail system on internet = ระบบไปรษณีย์อิเลคโทรนิคที่มีความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต / Peerawit Wannawittayapa
Peerawit Wannawittayapa, 1973-
Abstract  pdf

1,014Two-dimensional direct current resistivity inversion : finite difference method = การแก้ปัญหาย้อนกลับสำหรับข้อมูลของสภาพต้านทานไฟฟ้าโดยไฟฟ้ากระแสตรงใน 2 มิติ : ไฟไนต์ดิฟเฟอร์เลนต์ / Chatchai Vachiratienchai
Chatchai Vachiratienchai, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,015Two-dimensional direct current resistivity inversion : finite element method = การแก้ปัญหาย้อนกลับสำหรับข้อมูลของสภาพต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงใน 2 มิติ : ไฟไนต์เอลิเมนต์ / Songkhun Boonchaisuk
Songkhun Boonchaisuk, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,016Types of vascular wall as related to vasa vasorum in common tree shrew (tupaia glis) = การแบ่งชนิดของผนังของหลอดเลือดในกระแตโดยใช้ลักษณะการกระจายของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหลอดเลือดเป็นปัจจัยกำหนด / Sununta Chuncher
Sununta Chuncher, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,017Ultrastructural changes in rat liver cellsafter acute intoxication with aspergillus glaucus toxin / Siriporn Sriurairatana
Siriporn Sriurairatana.
Abstract  pdf

1,018UML-Bsed Web Application Analysis Model = โมเดลสำหรับวิเคราะห์ระบบงานเว็บบนพื้นฐานยูเอ็มแอล / Khanit Sawetsutthisirikul
Khanit Sawetsutthisirikul, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,019Uncovering genes involved in cassava starch biosynthesis through suppression subtractive hybridization = การค้นหากลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องในวิถีการสังเคราะห์แป้งในมันสำปะหลังด้วยเทคนิค Suppression subtractive hybridization / Jaruswan Warakanont
Jaruswan Warakanont, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,020Underlying mechanisms of the alteration of respiratory structure and function after exhaustive exercise = กลไกการเปลี่ยนแปลงทางหน้าที่และโครงสร้างของระบบหายใจภายหลังการออกกำลังกายจนล้า / Saiphon Kongkum
Saiphon Kongkum, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,021Use of polyethylene graft maleic anhydride film for binding extractable proteins from natural rubber = การใช้แผ่นฟิล์มพอลิเอธิลีนกราฟท์มาเลอิคแอนไฮไดรด์สำหรับจับโปรตีนที่สกัดได้จากยางธรรมชาติ / Ladawan Watthanachote
Ladawan Watthanachote, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,022Using CORBA and load balancing technique to improve the multi-teir Proxy Server performance = การใช้คอร์บาและโหลดบาลานซ์ซิ่งเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพร็อกซี่เซิฟเวอร์แบบหลายระดับ / Nuntapol Khonkhayun
Nuntapol Khonkhayun, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,023Using Lyophilization instead of acetone dehydration in sheet plastination of human brain = การใช้วิธีการระเหิดแห้งแทนการแทนที่น้ำด้วยอะซีโตนในการผลิตชิ้นส่วนชีวภาพของสมองที่กำซาบด้วยพลาสติก / Phensiri Inthisean
Phensiri Inthisean, 1972-
Abstract  pdf

1,024Variable-aperture-based image matting = การทำแม็ทติ้งโดยใช้ภาพที่ถ่ายด้วยช่องรับแสงต่างกัน / Nuttapol Boonsom
Nuttapol Boonsom, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,025Vat taxpayers verification support system with C4.5 classification technique = ระบบสนับสนุนการทวนสอบผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเทคนิคการจัดแบ่งประเภทแบบ C4.5 / Jeerawan Konkaew
Jeerawan Konkaew, 1979-
Abstract  pdf

1,026Vitamin D and mitochondrial functions / Payong Wanikeat.
Payong Wanikeat.
Abstract  pdf

1,027Vitamin E and fertility / Pa-nga Viriyapanich.
Pa-nga Viriyapanich.
Abstract  pdf

1,028Vitrification-based cryopreservation of Vanda Coerulea Griff. Ex Lindl = การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งโดยวิธี vitrification / Nipawan Jitsopakul
Nipawan Jitsopakul, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,029Wind-wave characteristics generated by tropical cyclone activity in the gulf of Thailand = ลักษณะของคลื่นลมซึ่งเกิดมาจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนในอ่าวไทย / Wattana Kanbua
Wattana Kanbua, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,030Wolbachia bacteria of arthropods : Phylogenetic relationship, relative density and host effects = แบคทีเรีย Wolbachia ของกลุ่มสัตว์ขาปล้อง : ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ปริมาณความหนาแน่นสัมพัทธ์และผลกระทบต่อสัตว์ให้อาศัย / Supat Wiwatanaratanabutr
Supat Wiwatanaratanabutr, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,031Wolbachia infection and age effects on the mating success and offspring production of the fruit fly parasitoid diachasmimorpha longicaudata (Hymenoptera : Braconidae) = การติดเชื้อ Wolbachia และผลของอายุต่อความสำเร็จในการผสมพันธุ์และการผลิตลูกของแตนเบียนแมลงวันผลไม้ชนิด diachasmimorpha longicaudata (Hymenoptera : Braconidae) / Kallayanee Laempoo
Kallayanee Laempoo, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,032Wrapping legacy information system to web services : a case study of electronic banking = การหุ้มห่อระบบสารสนเทศที่พัฒนาสืบทอดต่อกันมาให้เป็นเว็บเซอร์วิส : กรณีศึกษาระบบธนาคารอิเลกทรอนิกส์ / Woraluck Puttrangkul
Woraluck Puttrangkul, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,033Xpack : a grammar-based XML document compression = Xpack : การบีบอัดเอกสาร XML ด้วยวิธีการเชิงไวยากรณ์ / Kesmanas Mairiang
Kesmanas Mairiang, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,034XPAQ : an XML packing and querying tool = เอ็กซ์แพค : เครื่องมือการอัดแน่นและการสอบถามข้อมูลเอกซ์เอ็มแอล / Sirinthorn Cheyasak
Sirinthorn Cheyasak, 1976-
Abstract  pdf

1,035การวิเคราะห์หาวัสดุเรดาร์ = Theoretical analysis of anti-radar materials classification / วารินทร์ เจริญรัตน์
วารินทร์ เจริญรัตน์
Abstract  pdf

1,036ผลของการฝึกสมาธิต่อระดับความวิตกกังวล = The effect of Buddhist Meditation on the level of anxiety / ชมชื่น สมประเสริฐ
ชมชื่น สมประเสริฐ
Abstract  pdf

1,037ผลของการฝึกอานาปานสติสมาธิในพุทธศาสนาต่อการพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม = The effect of Anapanasati samedhi in Buddhism on development of moral reasoning / โดย อวยชัย โรจนนิรันดร์กิจ
อวยชัย โรจนนิรันดร์กิจ
Abstract  pdf

update : april 2012