Faculty of Science / คณะวิทยาศาสตร์ 1. 1-[(2-methoxyethoxy) methoxy]-2-phenylsulfonycyclopropane AS d[superscript]3-reagent / Somchai Pisutjaroenpong
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 2. 17[beta]-estradiol mediated neuroprotection after spinal cord injury in rats required Hsp27 upregulation = ฮอร์โมนอีสโตรเจนป้องกันการทำลายระบบประสาทที่เกิดจากการบาดเจ็บของไขสันหลังในหนูแรทโดยการเพิ่มปริมาณโปรตีน Hsp27 / Pimonporn Chaovipoch
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 3. 2D direct current resistivity modeling and inversion with hybrid FD-FE technique and 3D controlled-source electromagnetic modeling and inversion with scattered-field technique = การแก้ปัญหาไปข้างหน้าและย้อนกลับในสองมิติของข้อมูลจากการสำรวจไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้เทคนิคลูกผสมระหว่างไฟไนท์ดิฟเฟอเรินซและไฟไนท์เอลละเมินทและการแก้ปัญหาไปข้างหน้าและย้อนกลับในสามมิติของข้อมูลจากการสำรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดควบคุมเหล่ากำเนิดโดยใช้เทคนิคคลื่นกระเจิง / Chatchai Vachiratienchai
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 4. A biomechanical study of muscle activation during a straight reverse punch : a study using Thai national amateur boxers = ชีวกลศาสตร์การทำงานของกล้ามเนื้อของหมัดตรงในนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย / Piyachat Sutthajinda
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 5. A case study : a technical English syllabus design for Aeronautical Engineering Students of the Air Technical Training School = กรณีศึกษา: การสร้างโครงร่างการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับนักเรียนจ่าอากาศ สาขาวิชาช่างอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ / Flight Lieutenant Saneha Deekawong
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 6. A case study of Thai EFL university learners' oral responses to spoken questions = กรณีศึกษาการฟังและการตอบคำถามภาษาอังกฤษแบบปากเปล่าของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากการฟังคำถามภาษาอังกฤษ / Rathawan Suk-A-Nake
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 7. A collective learning process of establishment and operation in local museums = กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดตั้งและดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น / Yanin Rugwongwan
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 8. A comparative socio-economic study of local communities in Laem Chabang Port, part of the Eastern Seaboard Development Project a case study : Ban Laem Chabang Community and Ban Nong Khla Mai Community = การศึกษาเปรียบเทียบทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่นจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านแหลมฉบังและชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ / Kwanhathai Sukwilai
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 9. A comparative study between the C-Test and the NC-Test and between the MC-Test and the NMC-Test, using identical texts = การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างแบบทดสอบ C-Test กับ NC-Test และแบบทดสอบ MC-Test กับ NMC-Test โดยใช้เนื้อความเดียวกัน / Montarat Rungruangthum
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 10. A comparative study of English proficiency levels of Prince of Songlka University first-year students selected by two different procedures = การเปรียบเทียบสมิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ผ่านการสอบคัดเลือกด้วยวิธีการที่ต่างกัน / Nanta Palanukulwong
    Abstract
 11. A comparative study of the activity of catholic and protestant churches in relation to Thai culture and customs = การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเผยแพร่คริสตศาสนาในประเทศไทย ระหว่างนิกายแคทอลิค และนิกายโปรเตสแตนท์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเทศไทย / by Piengchan Sreehatagam
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 12. A comparative study of the concept of human emotion in Western psychology and in the Buddhist doctrine = การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องทรรศนะเกี่ยวกับอารมณ์มนุษย์ในวิชาจิตวิทยาตะวันตกและหลักทางพุทธศาสนา / Suddhinand Janthagul
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 13. A comparative study of the roles of a Buddhist monastery and an organization of the roman catholic church in promoting social justice for people of low income : a case study in Nakornratchasima = การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของวัดและองค์กรของโรมันคาทอลิคในการส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมทางสังคมแก่ผู้มีรายได้น้อยศึกษาเฉพาะกรณีที่ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา / Kongsamuth Dulayapinun
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 14. A comparative study of the roles of Theravada Buddhist monks and Protestant Christian ministers pertaining to mental health problem solving : a case study in Bangkok = การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์พุทธเถรวาท และนักบวชคริสต์โปรเตสแตนท์ ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต : ศึกษาเฉพาะกรณี กรุงเทพมหานคร / by Jariya Naulniran
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 15. A comparative study of the status and roles of Theravada Buddhist and Roman Catholic nuns : a case study in the community of Bangkok / Parichart Suwanbubha
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 16. A comparative study of the structures of language and linguistics journal research article introductions written in Thai and in English = การศึกษาเปรียบเทียบแนวการเขียนบทนำที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษของบทความงานวิจัยในวารสารด้านภาษาและภาษาศาสตร์ / Porjai Im-O-Cha
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 17. A comparative study of the Theravada Buddhist and Roman Catholic concepts of love : a case study at Baan Mai and Thakham subdistricts, Samphran district, Nakorn Pathom province / Somsri Saphapramai
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 18. A comparative study of vocabulary learning strategies between mattayom suksa six students in science and arts programmes at Hunkhapittayakom school, Chainat province = การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และศิลปะโรงเรียนหันคาพิทยาคม, จังหวัดชัยนาท / Pajonsak Mingsakoon
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 19. A comparison of fluorescent antibody techniques with conventional methods for detection of neisseria gonorrhea / Kannikar Migasena
    Abstract
 20. A comparison of the reading perceptions of Thai and North American raters on some selected Thai and American newspaper = การเปรียบเทียบการมองรูปแบบการเรียบเรียงบทบรรณาธิการจากหนังสือพิมพ์ไทยและอเมริกันของผู้อ่านไทยและอเมริกันเหนือ / Tasanee Ounvichit
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 21. A comparison of value of life, TB control concerns by using treatment and compliance behaviors between TB patients with and without AIDS = การเปรียบเทียบคุณค่าของชีวิตการให้ความสำคัญต่อการควบคุมวัณโรคด้วยการรักษาและพฤติกรรมการปฏิบัติตามแผนการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่เป็นและไม่เป็นโรคเอดส์ / Burinee Bunmeepipit
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 22. A computer application of comparative basic word lists / Kanlayanee Wattatongchai
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 23. A contextual analysis of self-control, differrential association and routine activity theories of juvenile and youth forcible rape offencers = การวิเคราะห์สาเหตุการกระทำผิดเกี่ยวกับการข่มขืนของเด็กและเยาวชนในบริบทของทฤษฎีการควบคุมตนเอง, การคบหาสมาคมที่แตกต่างกันและทฤษฎีภาวะปกติวิสัย / Pornpimon suttisomboon
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 24. A continuous-flow sequential extraction with ETAAS detection for chemical speciation of arsenic in soil and sediment = การสกัดลำดับขั้นแบบต่อเนื่องและวิเคราะห์ด้วยอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโตรเมตรีเพื่อหาสปีชีส์ของสารหนูในดินและดินตะกอน / Nuannat Chanmekha
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 25. A corpus analysis of psychology texts as a basis for the development of teaching materials in English for academic purposes = การวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในการเขียนทางจิตวิทยาเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา / Chaiwat Kaewphanngam
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 26. A corpus study of high-frequency words in civil engineering research articles : subdisciplinary differences between structure and transportation = การศึกษาหมวดคำหลักที่ใช้ในบทความวิจัยสองสาขาย่อยที่แตกต่างกันของวิศวกรรมโยธาสาขาโครงสร้างกับวิศวกรรมโยธาสาขาขนส่ง / Chamnan Para
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 27. A cost analysis on reproductive tract infections (RTIs) service provision in rural Yunnan, China / Shi Li
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 28. A course syllabus evaluation of foundation English courses (I and II) at Sripatum University, Chonburi campus = การประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี / Soottirak Suwandecha
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 29. A critical study of hacker ethics = การศึกษาเชิงวิพากษ์หลักจริยธรรมของนักเลงคอมพิวเตอร์ / Atiwit Loturat
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 30. A critical study of the ethical thoughts regarding the rule of law of the international commission of jurists according to Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto)'s view = การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเชิงจริยศาสตร์ในหลักนิตธรรมของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลตามทรรศนะของพระธรรมปิฎก / Phitux Sangsayan
    Abstract
 31. A demand for health services at Lerdsin Hospital after implementation of the universal health coverage scheme = อุปสงค์ด้านการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเลิดสินภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / Nualpund Eamtrakul
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 32. A design and construction of a pelvic floor muscle strength evaluation device = การออกแบบและสร้างเครื่องประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อเชิงกราน / Sakuntala Kamthaworn
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 33. A design and construction of plantar pressure analyzer = การออกแบบและสร้างเครื่องวิเคราะห์แรงกดฝ่าเท้า / Kuson Petsarb
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 34. A design of minimum cost multicast routing algorithm = การออกแบบวิธีการหาเส้นทางการส่งข้อมูลแบบมัลติคาสก์ที่มีค่าใช้จ่ายน้อย / Somonsak Thojun
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 35. A development framework for internet trading systems = โครงสร้างระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอเนท / Niwat Watcharapalakorn
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 36. A development of hi-performance industrial rubber rollers based on neoprene rubber = การพัฒนายางลูกกลิ้งอุตสาหกรรมสมรรถนะสูงจากยางโนโอพรีน / Yotwadee Chokanandsombat
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 37. A flow injection system for determination of iodine in drinking water = ระบบโฟลอินเจคชั่นเพื่อหาปริมาณไอโอดีนในน้ำดื่ม / Nathawut Choengchan
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 38. A follow-up study concerning the practical use of English for occupational purposes of the police officers under the Immigration Division = การติดตามผลการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาชีพของนายตำรวจประจำกองตรวจคนเข้าเมือง / Patcharie Narunartsenie
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 39. A follow-up study on the Tri-Partite seminar course training for environmental surveillance = การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรการประชุมสัมมนาไตรภาคีเพื่อการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม / Nasarin Niyomdej
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 40. A green fluorescent protein microplate assey (GFPMA) for screening of antimycobacterial compounds = การตรวจกรองสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อมัยโคแบคทีเรียด้วยวธี GFP microplate assay / Chartchai Changsen
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 41. A high performance system for printed Thai character recognition with a stroke structure approach = ระบบการรู้จำตัวพิมพ์อักษรภาษาไทยประสิทธิภาพสูงโดยใช้ลักษณะเส้นในการเขียนตัวอักษร / Orawan Jungthanawong
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 42. A kinematics analysis of sprint start in Thai national male and youth national male = การวิเคราะห์ทางคิเนเมติกส์ของการออกตัววิ่งระยะสั้นในนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนไทย / Duangjun Puntayuth
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 43. A kinetic flow injection method for determination of iodate in iodized salt = การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันเพื่อใช้ในการหาปริมาณไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีน / Kanokrat Lukkanakul
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 44. A longitudinal study of the prolactin-stimulated transepithelial calcium transport in the duodenum of pregnant and lactating rats = การศึกษาผลต่อเนื่องระยะยาวของโพรแลกตินที่กระตุ้นการขนส่งแคลเซียมผ่านเยื่อบุผนังลำไส้เล็กส่วนต้นของหนูขาวที่ตั้งทัองและให้นม / Kamonshanok Kraidith
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 45. A mathematical model and numerical solutions of wave propagation in shallow water = แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และคำตอบเชิงตัวเลขของการกระจายของคลื่นในน้ำตื้น / Sineenart Srimongkol
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 46. A mathematical model of an influenza epidemic for rapid public health policy = แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของไข้หวัดใหญ่เพื่อการออกนโยบายทางสาธารณสุขอย่างเร่งด่วน / Nattwut Ekapirat
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 47. A mathematical model study in growth kinetics of screened lactobacilli sp. for probiotics use = การศึกษาพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์สำหรับสายพันธุ์ Lactobacilli sp. ที่คัดเลือกสำหรับเป็นสารเสริมชีวภาพในไก่ / Eakchai Navapunyakul
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 48. A mediation system for information discovery in distributed environments : an implementation case of heterogeneity resolution on CORBAMED = ระบบตัวกลางสำหรับการค้นหาข้อมูลในสภาวะแวดล้อมแบบกระจาย : กรณีการใช้งานเพื่อการแก้ปัญหาความหลากหลายบนคอร์บาเมด / Benjamas Limprasert
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 49. A model explaining violent behavior among youth : a case study of middle school students in Bangkok = โมเดลอธิบายพฤติกรรมรุนแรงในวัยรุ่น : ศึกษากรณีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร / Amornthip Amaraphibal
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 50. A model for the promotion of local people participation in community forest management : a case study of a village in Ubonartchathani province = แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนของประชาชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี / Supis Kotamas
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 51. A model of environmental education for water resource management in rural communities = รูปแบบสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนชนบท / Yingsak Nitising
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 52. A model of environmental education network for the development of school curriculum regarding local-related content in Thailand = รูปแบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในประเทศไทย / Maream Sormadl
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 53. A model of environmental education research promotion = รูปแบบการส่งเสริมการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา / Jintanapa Sobhon
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 54. A model of prevention and solutions to crimes committed by street children = รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของเด็กเร่ร่อน / Pol. Capt.Krisanaphong Poothakool
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 55. A molecular phylogenetic study of selected ingoldian species = การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของราน้ำในกลุ่มอินโกเดียน / Nattawut Boonyuen
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 56. A motivational study of exerciser in Bangkok Metropolitan Administration Public Parks = การศึกษาแรงจูงใจของผู้ที่มาออกกำลังกายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร / Samorn Mateeskunkan
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 57. A new approach for the isolation of human lactate dehydrogenase-X from human testes / Prapaporn Toowicharanont.
    Abstract
 58. A new approach to assessing the reverse transcriptase inhibitor susceptibility of human immunodeficiency virus type 1 using ultrasensitive reverse transcriptase assays and real time PCR = วิธีการใหม่ในการตรวจสอบการดื้อยาต้านไวรัสกลุ่ม reverse transcriptase inhibitor ต่อเชื้อ HIV-1 โดยใช้ Ultrasensitive reverse transcriptase assay ร่วมกับ Real-time PCR / Damrong Sakulpongyuenyong
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 59. A new assay for the enzymic degradation of polylactic acid = วิธีใหม่สำหรับการตรวจสอบการย่อยสลายทางเอ็นไซม์ของ poly (lactic acid) / Virun Vichaibun
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 60. A new Chemiluminescent assay for linamarin = วิธีการตรวจหาลินามารินแบบใหม่โดยใช้วิธีเคมิลูมิเนสเซนส์ / Sutarnthip Ruengprapavut
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 61. A new synthesis of [alpha], [beta]-unsaturated [gamma]- and [alpha]-lactones via intramolecular acylation of [alpha]-sulfinyl carbanion / Prapanpong Jarupan
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 62. A nonlinear model of red blood cells with effective delays = ตัวแบบไม่เชิงเส้นของเม็ดเลือดแดงกับความล่าช้าที่มีผลกระทบ / Kanchana Kumnungkit
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 63. A novel learning module on earthquakes based on an inquiry approach = ชุดการเรียนรู้แบบใหม่ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เรื่องแผ่นดินไหว / Suttida Rakkapao
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 64. A novel luciferase from Vibrio cambellii : Isolation, cloning, expression, and reaction = การแยกให้บริสุทธิ์, การโคลนและแสดงออกของยีน, และการศึกษาทางจลนศาสตร์ของเอนไซม์ลูซิเฟอเรสจากแทคทีเรีย วิบริโอ แคมเบลลิอาย / Chutintorn Suadee
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 65. A participatory action research for sustainable tourism development through environmental education process : a case study of the Sirindhorn International Environmental Park = การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี / Kitti Ariyanon
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 66. A pathological study in mice experimentally infected with Sarcocystis spp. from cattle = การศึกษาพยาธิสภาพในหนูทดลองที่ได้รับพยาธิเม็ดข้าวสาร / Tapee Sirisom
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 67. A pharmacological study of certain diuretic action of Mimusops elengi (Pikhun) / Duangta Kanjanapothi.
    Abstract
 68. A political-economic investigation into the labor process and its relations to the use of non-narcotic analgesic drugs to alleviate muscular pain and fatigue : a case study of a food canning factory in the Bangkok vicinity = กระบวนการแรงงานความปวดเมื่อยและการใช้ยาแก้ปวดเมื่อยของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารกระป๋องแห่งหนึ่งของจังหวัดในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร / Kitti Shiyalap
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 69. A potential anti-breast cancer mechanism of the cyclic peptide VR-3848, extracted from Euphobiaceae = การศึกษา gene responses ของเซลล์มะเร็งเต้านมต่อ cyclic peptide ซึ่งสกัดจากพืชในสกุล euphobiaceae / Promsin Masrinoul
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 70. A practical research on application of Buddhadhamma techniques to stimulate integral self-development potentiality : a case study of participating groups at Mahidol University and at Wat Yannawa = การวิจัยเชิงปฏิบัติเทคนิคการนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในการกระตุ้นศักยภาพเพื่อการพัฒนาตนแบบบูรณาการ : กรณีศึกษากลุ่มผู้เข้ารับการอบรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลและวัดยานนาวา / Naruemon Samarksavee
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 71. A Predictive model of neonatal tetanus preventive intention among women in Nihn Phuoc district, Vietnam / Lam Nu Tra Mi
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 72. A process design for VPN handoff in wireless network with high reliability = กระบวนการออกแบบสำหรับการส่งต่อ VPN ในเครือข่ายไร้สายที่มีความทนทานสูง / Kopchai Saisingthong
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 73. A proposed model of provincial environmental education centers = รูปแบบศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด / Raweewon Sananworakiat
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 74. A prototype of Agricultural Information System = ระบบต้นแบบสารสนเทศทางการเกษตรสำหรับประเทศไทย / Somsak Suthawanvittaya
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 75. A prototype of Fast Parcel Delivery and Tracking System = ต้นแบบของระบบจัดส่งและติดตามพัสดุภัณฑ์ / Chareonchai Maneerattanasak
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 76. A prototype of speech recognition system for Thai language with speaker independence = ระบบต้นแบบการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยโดยไม่ขึ้นกับผู้พูด / Thanyarat Prutpapop
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 77. A prototype of Text-to-Speech for Thai based on Time Domain Pitch-Synchronous Overlap and Add = ต้นแบบการสังเคราะห์เสียงพูดในภาษาไทย / Natthakij Angsubhakorn
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 78. A prototype of Thai text-to-speech synthesis based on linear predictive coding (LPC) method = ต้นแบบการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย / Suttisun Suthad Na Ayudthya
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 79. A prototype of voice personality transformation = ต้นแบบการเปลี่ยนลักษณะการพูดของมนุษย์ / Pongrat Pasatchasartnukoon
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 80. A prototype system in network security for intrusion detection using a decoy = ระบบต้นแบบในการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายสื่อสารสำหรับการตรวจจับการบุกรุกโดยใช้ระบบตัวล่อ / Labhidhorn Pangphuthipong
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 81. A prototype system of ICT security measurement using balanced scorecard = ระบบต้นแบบในการประเมินระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ balanced scorecard / Orathai Ungamrung
    Abstract
 82. A quantitative study of some compositions in soybean varieties / Nithiya Pratoomrattana
    Abstract
 83. A relationship between mental health and the characteristics of sexual offense in male inmates of Klong-Prem central prison = ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทางสุขภาพจิตกับลักษณะการกระทำผิดทางเพศของนักโทษชายเด็ดขาดในเรือนจำกลางคลองเปรม / Paritat Watiktinkorn
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 84. A research study on the relationship between the religiosity and alcohol drinking of young students : a case study of the first year students at Mahidol University = การศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างศาสนภาพและการเสพสุราของเยาวชน : ศึกษากรณีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล / Phramaha Phromphisit Phanchan
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 85. A role of Burkholderia Pseudomallei flagella as a virulent factor = บทบาทของเฟลคเจลลาในการก่อความรุนแรงของเชื้อเบอร์โคลเดอเรีย สูโดมาลลิไอ / Tippamas Chuaygud
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 86. A search for B-globin gene from a patient with B-thalassemia/hemoglobin E by DNA cloning / by Orntipa Sethabutr
    Abstract
 87. A secure query model for encrypted database = ตัวแบบสอบถามที่ปลอดภัยของฐานข้อมูลเข้ารหัส / Nongnuch Poolsawad
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 88. A security model of voice eavesdropping protection over digital networks = โมเดลความปลอดภัยของการป้องกันการดักฟังบนเครือข่ายดิจิตอล / Sathaporn Kassuva
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 89. A self assessment system for elementary school in Thailand = ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย / Pornkamol Rahannok
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 90. A self-assessment tool for capability maturity model = เครื่องมือประเมินผลวุฒิภาวะความสามารถในการพัฒนาระบบงาน / Rachaphon Ma-In
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 91. A semi-automatic construction of Thai wordnet lexical database from machine readable dictionaries = การสร้างฐานข้อมูลคำศัพท์ไทยเวิร์ดเน็ตจากพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์แบบกึ่งอัตโนมัติ / Patanakul Sathapornrungkij
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 92. A simple protocol for identifying of glass fragments by their physical properties for forensic science work = เกณฑ์วิธีอย่างง่ายในการจำแนกเศษแก้วโดยใช้สมบัติทางกายภาพสำหรับงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ / Walyaporn Jamjumrus
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 93. A single-pixel ghost shadow imaging with the influence of the characteristics of light source profiles and a theoretical discussion on entanglement generation using linear-optical elements = การสร้างภาพโกสต์ชาโดว์ (Ghost Shadow) แบบจุดภาพเดี่ยวและผลกระทบของรูปแบบแหล่งกำเนิดแสงและการสึกษาการกำเนิดสภาวะพัวพันด้วยอุปกรณ์ทัศนศาสตร์เชิงเส้น / Theeraphot Sriarunothai
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 94. A situation analysis of HIV/AIDS telephone counseling in Shanghai and Guangxi, China / Gao Yanning
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 95. A stock price prediction model by the neural network approach = ต้นแบบการพยากรณ์ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีของโครงข่ายนิวรอล / Prapaphan Pan-O
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 96. A strategic model of community policing applied to counteract narcotic drugs (YABA) community policing : a case study of Bangkok-Yai Community Committee, Bangkok = รูปแบบที่เหมาะสมของการนำกลยุทธ์แบบตำรวจชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านยาเสพติด (ยาบ้า) ในชุมชน : ศึกษาจากกรณีของคณะกรรมการชุมชนในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร / Pol.Lt.Col. Adirek Beraheng
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 97. A study and evaluation of dna-sequence-assembly programs = การศึกษาและการประเมินค่าของโปรแกรมรวบรวมดีเอ็นเอ / Anukoon Wisitsora-at
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 98. A study brachial and lumbosacral plexuses of macacus irus / Nongyao Lertprapai
    Abstract
 99. A study of abrasion resistance of silica-filled natural rubber and its improvement = การศึกษาและปรับปรุงสมบัติความคงทนต่อการสึกกร่อนของยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยซิลิกา / Promsak Sa-Nguanthammarong
    Abstract
 100. A study of bilingual school effectiveness in Chaoyang district of Beijing, China / Yingjuan Yang
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 101. A study of blood and urine levels of mercury in healthy and high risk subjects = การศึกษาปริมาณปรอทในเลือดและปัสสาวะของคนกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยง / Noppadon Tangpukdee
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 102. A study of body image and cosmetic surgery among Thai female beauty pageant contestants / Tavanun Boonbongkarn
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 103. A study of characterisation and homogenisation of natural rubber/nitrile rubber blend = การศึกษาการตรวจลักษณะและการผสมเข้ากันของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ / Orathai Sroysom
    Abstract
 104. A study of communication strategies of Isan in-migrants in coffee Plantations in Southern Thailand = การศึกษาวิธีการสื่อสารของชาวอีสานย้ายถิ่นทำไร่กาแฟ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร / Chuucheep Beadnok
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 105. A study of content and training methods for a five-day trainer course = การศึกษาเนื้อหาและวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรระยะสั้น 5 วัน / Wantana Ampaipipatkul
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 106. A study of defect formation in highly drawn high density polyethylenes = การศึกษาการเกิดตำหนิในพอลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการยืดอย่างมาก / Ponusa Songtipya
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 107. A study of definition statements in scientific texts / Piyanart Hemsuchi.
    Abstract
 108. A study of development of learning source in natural area and community : multiple case study = การศึกษาการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในพืนที่ธรรมชาติและชุมชน : พหุกรณีศึกษา / Athapol Anunthavorasakul
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 109. A study of ethical concepts and ethical issues in sports : overemphasis on winning and commercialized sports = การศึกษาแนวความคิดทางจริยศาสตร์และประเด็นจริยธรรมทางการกีฬา : การมุ่งชัยชนะเป็นสำคัญและการเล่นกีฬาเชิงพาณิชย์ / Uthaiwan Theerapanphong
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 110. A study of factors affecting bulk properties of layered rubber vulcanisates = การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทั้งก้อนของยางคงรูปที่มีโครงสร้างเป็นชั้น / Tibhawan Sajjayanukul
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 111. A study of factors affecting male sex offenders in Klongprem prison and Youth Correction Institute, Thailand = การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดทางเพศของนักโทษชายในเรือนจำกลางคลองเปรมและทัณฑสถานวัยหนุ่ม / Udomporn Thammakittikhun
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 112. A study of factors affecting weld line strength of polystyrene in the infection molding process = การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมของโพลีสไตรีนในกระบวนการฉีดขึ้นรูป / Surachit Huadsarkhar
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 113. A study of fallacious reasoning among internet users : a case study of web board messages on moral issues = ศึกษาการใช้ทุตกรรบทของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต : ศึกษาเฉพาะกรณีความคิดเห็นเชิงจริยธรรมบนกระดานข่าว / Kanchana Chokwichien
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 114. A study of football teams management in a competition of the sixth Thailand provincial football league division 1 = การศึกษาการจัดการทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมในการแข่งขันไทยแลนด์โปรวินเชียล ฟุตบอลลีก ดิวิชั่น 1 ครั้งที่ 6 / Thanadech Kookannog
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 115. A study of gamma-radiation vulcanisation of natural rubber latex = การศึกษาการวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติโดยรังสีแกมม่า / Kulthida Vongbupnimit
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 116. A study of general vocabulary knowledge of the pre-medical science students at Mahidol University / Jutharat Prawanpath
    Abstract
 117. A study of genotypes of blastocysits hominis in Thailand = การศึกษาพันธุกรรมของเชื้อบลาสโตซีสโฮมินีสในประเทศไทย / Umaporn Thathaisong
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 118. A study of implementation of school based management program in schools at Minuwangoda zone, Sri Lanka / W.A.K.H. de Silva
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 119. A study of job satisfaction factors and participation or non-participation in early retirement program of the Army Officers in Bangkok = การศึกษาปัจจัยความพึงพอใจในงานกับการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานคร / Rujirek Boonsiri
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 120. A study of language learning strategies of graduate science students at Mahidol University = กรณีศึกษาการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ / Naruemol Kaotsombut
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 121. A study of linguistic and cultural difficulties encountered by Thai graduate students in their use of English when studying overseas = ปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยขณะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ต่างประเทศ / Juthamas Thongsongsee
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 122. A study of low density polyethylene and polystyrene blends with reactive compatibilisers = การศึกษาพอลิเมอร์ผสมของพอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ-พอลิสไตรีนโดยการใช้สารช่วยผสมแบบเกิดปฏิกิริยา / Wirote Sarakarnkosol
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 123. A study of mortality data in Sakaeo province by verbal autopsy = การศึกษาข้อมูลการตายของประชากรในจังหวัดสระแก้วจากการสอบสวนสาเหตุการตายโดยการสัมภาษณ์ / Suthatip Srihirun
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 124. A study of narcotics situation of the Provincial Police of Lopburi = การศึกษาสถานการณ์ปัญหายาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี / Pol.Capt.Khempat Potipituk
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 125. A study of optical transmissivity and optical phase retardation measurement by using a fiber loop mirror architecture = การศึกษาการวัดค่าการส่งผ่านและค่าความต่างเฟสของแสงของวัตถุในสถาปัตยกรรมกระจกสะท้อนแบบไฟเบอร์ลูป / Kanitha Katanyukunanon
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 126. A study of peroxide vulcanisation of purified natural rubber and its properties = การศึกษาการวัลคาไนซ์ด้วยเปอร์ออกไซด์และสมบัติที่ได้ของยางธรรมชาติ บริสุทธิ์ / Suphannipha Nimsuwan
    Abstract
 127. A study of phase morphology and mechanical properties of immiscible blends = การศึกษาสัณฐานวัฏภาคและสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม / Pongsak Pulchuai
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 128. A study of phase structure formation and mechanical properties of ternary composites of polypropylene, elastomer and filler = การศึกษาลักษณะการเกิดโครงสร้างและสมบัติเชิงกลของคอมโพสิทสามวัฎภาคของพอลิโพรพิลีน, อิลาสโตเมอร์ และฟิลเลอร์ / Pornsuda Horanont
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 129. A study of preparation of core-shell latex particles by heterocoagulation technique = การศึกษาเพื่อเตรียมอนุภาคลาเทกซ์ประเภท core-shell โดยใช้เทคนิคการเกาะรวมกัน / Umawasi Buranabunya
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 130. A study of private health club management in Bangkok Metropolitan = การศึกษาการจัดการศูนย์สุขภาพเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Supinya Boonnum
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 131. A study of reduced relative clauses in scientific texts / Duangporn Nupong.
    Abstract
 132. A study of relationship between mechanical properties, oil resistance, rheological properties and phase size of rubber dispersed in NR/NBR blends = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติเชิงกล การทนต่อน้ำมัน สมบัติการไหลและขนาดวัฏภาคของยางที่มีการกระจายตัวในยางคู่ผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางไนไตรล์ / Jarunee Thunyarittikorn
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 133. A study of relationships between phase morphology, oil resistance, ageing properties and mechanical properties in chlorinated polyethylene and natural rubber blends = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสัณฐาน การทนต่อน้ำมัน การทนต่อการเสื่อมสภาพ และสมบัติเชิงกลของระบบพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางพอลิเอทธิลีนคลอริเนตและยางธรรมชาติ / Jantagarn Guaysomboon
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 134. A study of relationships of phase morphology, oil resistance, ageing properties and mechanical properties in sulphur vulcanised chlorinated polyethylene and natural rubber blends = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสัณฐาน การทนต่อน้ำมัน การทนต่อความร้อน และสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางคลอลิเนตเทตพอลิเอทธิลีนและยางธรรมชาติที่ผ่านการทำให้ยางสุกด้วยระบบซัลเฟอร์ / Sirichai Pattanawanidchai
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 135. A study of rheology, morphology, properties and molecular orientation of thermotropic liquid crystalline polymer/polypropylene in-situ composite film = การศึกษาวิทยากระแสโครงสร้างสัณฐาน สมบัติและการจัดเรียงโมเลกุลของอิน-ซิทูคอมพอสิทฟิล์มที่เตรียมได้จากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเมอร์ผลึกเหลวและพอลิโพรพิลีน / Sayant Saengsuwan
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 136. A study of sleep breathing disorders in the Thai population = การศึกษาภาวะการหายใจผิดปกติขณะนอนหลับในกลุ่มประชากรไทย / Patcharee Boonmee
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 137. A study of smoke-free programs in Bangkok secondary male schools / Krissana Chuenjit
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 138. A study of Stokes parameters photopolarimetry for surface characterization = การศึกษา Stokes parameters photopolarimetry เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พื้นผิว / Surachai Nopparatjamjomras
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 139. A study of teacher imbalance in Jaffna district schools / Kadampeswaran Manimarrphan
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 140. A study of teacher motivation and principals' leadership behaviors of Chilaw educational zone, Sri Lanka / Jayni Prishangika
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 141. A study of temperature cycling effect on the viscoelastic behaviour of natural rubber = การศึกษาสมบัติการหยุ่นหนืดของยางธรรมชาติภายใต้สภาวะการขึ้นลงของอุณหภูมิอย่างเป็นวัฎจักร / Chuleekorn Tangjai
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 142. A study of Thai syllables to the effectiveness in machine verification of speakers = เสียงของคำในภาษาไทยที่เป็นปัจจัยในการตรวจสอบผู้พูด / Apichat Trongsukson
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 143. A study of the affixes found in a scientific text / Parichart Sanghiran.
    Abstract
 144. A study of the choleretic effect of acetophenones and its interactions with organic anion transporters in comparison with nonsteroidal anti-inflammatory drugs = การศึกษาฤทธิ์ของสารอะซีโตฟีโนนในการกระตุ้นการหลั่งน้ำดีและปฏิสัมพันธ์ต่อโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบโดยเปรียบเทียบกับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ / Suparat Chanluang
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 145. A study of the effect of a magnetic field on the reduction of the surface tension of water = การศึกษาถึงผลของสนามแม่เหล็กต่อการลดความตึงผิวของน้ำ / Naovarat Srisuthikul
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 146. A study of the effects of some vasoactive drugs on cerebrospinal fluid pressure in cat / Prasan Dhumma-upakorn.
    Abstract
 147. A study of the environment and attitude towards alcohol of Thai primary school student = การศึกษาสภาพแวดล้อมและเจตคติต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาไทย / Punnarat Kriengwatana
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 148. A study of the environmental conservation behavior of tourists at Koh Chang National marine park = พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของนักท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง / Thaniya Taengchan
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 149. A study of the implementation of Communicative Language Teaching at the lower secondary school level in Bangkok public schools = การศึกษาการนำวิธีการสอนตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารมาใช้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร / Saowapha Wongnoppharatlert
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 150. A study of the leadership behaviors of public university administrators as perceived by faculty members in Bangkok = การศึกษาพฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร / Fontip Mulpramook
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 151. A study of the life experiences of female homicide inmates : a case study of female correctional institution in the Bangkok metropolitan area = การศึกษาประสบการณ์ชีวิตของผู้ต้องขังหญิงในความคิดฐานฆ่าผุ้อื่น : ศึกษากรณีทัณฑสถานหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร / Thitiya Petmunee
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 152. A study of the main features of English used by Thai recreational users of web boards = การศึกษาลักษณะภาษาอังกฤษของคนไทยที่ใช้กระดานสนทนาในอินเตอร์เน็ตเพื่อนันทนาการ / Suratchada Kaneungpian
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 153. A study of the method for detection of added milk powder in milk and processed milk = การศึกษาวิธีการตรวจสอบการเติมนมผงในนมและผลิตภัณฑ์นมแปรรูป / Benjaporn Narinrak
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 154. A study of the National Sports Development Program management at Chulalongkorn University = การศึกษาการจัดโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Numpung Rungchot
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 155. A study of the physicochemical properties of combined crosslinking and phosphorylation reactions by semi-dry state = การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งดัดแปรระหว่างปฏิกริยาครอสลิงและฟอสโฟรีเลชั่นในสภาวะกึ่งแห้ง / Pawinee Deetae
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 156. A study of the problems, wants and needs of undergraduate computer students learning English at the University of the Thai Chamber of Commerce / Umaporn Uraisakul
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 157. A study of the relationship between managerial skills and job satisfaction among nurses of Private hospitals in Bangkok = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับทักษะการบริหารจัดการงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Naowarat Riantawan
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 158. A study of the relationship between transformational leadership and job satisfaction : a case study of the Royal University of Phnom Penh, Cambodia / Kak Rachna
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 159. A study of the strengthened people's organizations in the Western region of Thailand = การศึกษาองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งในภาคตะวันตกของประเทศไทย / Pamornrat Sutum
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 160. A study of the use of the internet by upper secondary level (mattayom 4) Thai students who are high achievers in English language = การศึกษาการใช้อินเตอร์เน็ตโดยนักเรียนไทยที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / Jantima Jinwuth
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 161. A study of thermal oxidative ageing in natural rubber (NR) = การศึกษาการเสื่อมสภาพของยางธรรมชาติ (ที่เชื่อมโยงด้วยพันธะซัลเฟอร์) ภายใต้การบ่มเร่งด้วยความร้อน / Vorapong Pimolsiriphol
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 162. A study of time management of nurse educator at Ramathibodi School of Nursing / Rujires Thanooruk
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 163. A study of training and awareness programmes of implementing an ISO-based environmental management system : a case study of the River Side Bangkok Hotel = การศึกษาโครงการการฝึกอบรมและการตระหนักรู้ถึงการใช้ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานไอเอสโอ : กรณีศึกษาโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร / Apichart Patcharapinyopong
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 164. A study of training process in direct selling business = การศึกษากระบวนการฝึกอบรมในธุรกิจขายตรง / Nassara Hongron
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 165. A study of viscoelastic properties of fly ash/natural rubber composites = การศึกษาสมบัติสภาพหยุ่นหนืดของวัสดุเชิงประกอบของยางธรรมชาติที่มีเถ้าลอยเป็นสารตัวเดิม / Thanunya Saowapark
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 166. A study of y-radiation vulcanised natural rubber and skim latices for encapsulation of urea fertiliser = การศึกษาน้ำยางธรรมชาติที่วัลคาไนซ์ด้วยรังสีแกมมาและน้ำยางสกิมเพื่อใช้เตรียมแคปซูลของปุ๋ยยูเรีย / Thitiporn Tanunchai
    Abstract
 167. A study of-ing clauses : their grammatical and communicative functions with their implications to EEE = การศึกษาเรื่อง Ing Clauses : หน้าที่ทางไวยากรณ์และหน้าที่ทางการสื่อความหมาย รวมทั้งการนำผลที่ได้รับไปใช้กับภาษาอังกฤษทางวิศวกรรมไฟฟ้า / Chuanpit Wongwiwat (Phonwatana)
    Abstract
 168. A study on actual and expected situations in the training process in Kuliyapitiya education zone, Sri Lanka / Rohitha Amaradasa
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 169. A study on health care needs of heroin dependents : a case study of male patients in government drug dependent treatment centres in The Southern region = การศึกษาความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้ติดเฮโรอีนที่เข้ารับการบำบัดรักษา : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ป่วยชายในสถานบำบัดรักษายาเสพติดของรัฐในภาคใต้ / Patikom Vivatthananon
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 170. A study on silane grafting and water crosslinking of polypropylene and its filled composites = การศึกษาการกราฟท์ของพอลิโพรพิลีนและพอลิโพรพิลีนคอมโพสิทด้วยไซเลน และการเชื่อมโยงสายโซ่ด้วยน้ำ / Keskanok Kawko
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 171. A study on sperm quality and chromatin condensation in domestic cat (Felis catus) = การศึกษาคุณภาพของเซลล์อสุจิและการขดแน่นของเส้นใยโครมาตินของเซลล์อสุจิในแมว / Sarawut Sringam
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 172. A study on teachers' burnout in secondary schools at He Qing county of Yunnan province, China / Min Huang
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 173. A study on the 32nd suranaree University Games management = การศึกษาการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 / Artchara Tankapanich
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 174. A study on the cerebellar afferent projections from neurons in motor nuclei of cranial nerves demonstrated by retrograde axonal transport of horseradish peroxidase / by Nopparatn Tippayatorn
    Abstract
 175. A study on the design and construction of computer-assisted instruction : clinical application of defibrillator = การศึกษาออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้เครื่องดีฟิบริลเลเตอร์ / Isariya Intrasongkraw
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 176. A study on the design and construction of pulse oximeter = การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องพัลส์ออกซิมิเตอร์ / Theera Leeudomwong
    Abstract
 177. A study on the design and construction of the anesthesia jet ventilator for laryngeal surgery = การศึกษาออกแบบและสร้างเครื่องช่วยหายใจแบบฉีดอากาศสำหรับใช้วิสัญญีสำหรับการผ่าตัดกล่องเสียง / Thirapong Boonthajit
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 178. A study on the design and construction of the defibrillator analyzer = การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์ / Wicha Thienkusol
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 179. A study on the design and construction of the dual channels screening audiometer = การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินชนิดตรวจได้ครั้งละ 2 คน / Tanunchai Boonnuk
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 180. A study on the design and contruction of EMG and heart rate monitors for mental stress detection and management = การศึกษาการออกแบบและการสร้างเครื่องโมนิเตอร์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อลายและอัตราการเต้นของหัวใจสำหรับการตรวจวัดและจัดการสภาวะความเครียดทางจิตใจ / Chanchai Supakitamonphane
    Abstract
 181. A study on the effect of phloracetophenone on biliary excretion of methylmercury in rats = การศึกษาผลของสารฟลออะซีโตฟีโนนต่อการขับสารเมทิลเมอร์คิวรี่ออกทางน้ำดีในหนูแรท / Supaporn Kongsawat
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 182. A study on the environmental education curiculum of primary schools in Wangdue Phodrang district / Wangchuk Bidha
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 183. A study on the evaluation of infusion pump performance used in B.M.A. General Hospital = การศึกษาการประเมินสมรรถนะของเครื่องปั๊มของเหลวเข้าสู่ร่างกายที่ใช้ในโรงพยาบาลกลาง / Alisa Teso
    Abstract
 184. A study on the evaluation of ventilator performance used in Siriraj hospital = การศึกษาการประเมินสมรรถภาพของเครื่องช่วยหายใจที่มีใช้ในโรงพยาบาลศิริราช / Suwanna Tawonrungrojn
    Abstract
 185. A study on the genetic polymorphism of delta aminolevulinic acid dehydratase (ALAD) in lead exposed workers = การศึกษาความหลากหลายของยีนเดลต้าอะมิโนลิวูลินิกแอซิดดีไฮดราเตสในกลุ่มคนที่ทำงานรับสัมผัสสารตะกั่ว / Porntip Salaitanawatwong
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 186. A study on the genetic polymorphism of Paraoxonase 1 in Thai population = การศึกษาความหลากหลายของยีน Paraoxonse 1 (PON 1) ในกลุ่มประชากรไทย / Arthit Sripirom
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 187. A study on the mechanism of castor oil-in-duced diarrhea / by Somboon Jearamanytwesin
    Abstract
 188. A study on the motor function of the cerebral frontal eye field / Prayode Boonsinsukh.
    Abstract
 189. A study on the zoonotic-transmission of brugia malayi (Lichtenstein, 1927) in Southern Thailand = การศึกษาการถ่ายทอดโรคพยาธิฟิลาเรียชนิด Brugia malayi (Lichtenstein, 1927) จากสัตว์สู่คนในภาคใต้ของประเทศไทย / Kosol Roongruangchai
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 190. A study on training process on the water-hyacinth handicraft vocational training groups : amphur Muang, Payao province = การศึกษากระบวนการฝึกอบรมของกลุ่มอาชีพหัตกรรมผักตบชวา อ. เมือง จ. พะเยา / Areerat La-ongnual
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 191. A study on wave prediction using parametric wave model : case study of wave in the Gulf of Thailand = การศึกษาการพยากรณ์คลื่นโดยแบบจำลองเชิงสถิติ : กรณีศึกษาคลื่นในอ่าวไทย / Charn Khetchaturat
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 192. A study to improve adhesion between surface grafted polyethylene and epoxy resin = การศึกษาเพื่อปรับปรุงการยึดติดระหว่างพอลิเอทิลีนที่ทำการกราฟท์แล้วกับอีพอกซีเรซิน / Jittrawadee Phunkum
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 193. A study to improve oil and thermo-oxidative resistances of natural rubber by blending with acrylic rubber = การศึกษาการปรับปรุงสมบัติการทนน้ำมันและทนความร้อนของยางธรรมชาติโดยการผสมกับยางอะคริลิก / Kannaporn Pooput
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 194. A survey of academic English Language needs of graduate students at the Faculty of Science, Mahidol University = การสำรวจความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Wutinat Chirapan
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 195. A survey of capacity building situation in decentralized education management of provincial education services in the central part of Lao people's democratic republic / Viengkeo Phommavong
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 196. A survey of current uses of and educator's attitudes towards computer assisted language learning in terms of the present status and its future implications = การสำรวจการใช้และทัศนคติของนักการศึกษาที่มีต่อการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาในแง่ของสถานภาพในปัจจุบันและการนำไปใช้ในอนาคต / Anchalee Pongpun
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 197. A survey of English needs for academic use of nursing students at Kuakarun Nursing College = การสำรวจความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ กรุงเทพมหานคร / Patcharee Chaikitkosi
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 198. A survey of ethical views of level VI students in primary schools under the office of Nakhon Pathom educational distric, region I = การสำรวจทรรศนะเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 / Phramaha Supat Watcharapratheep
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 199. A survey of problems and wants in the learning and teaching of English for Communication Arts at Bangkok University = การสำรวจปัญหาและความต้องการในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักนิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / Kanchana Khamnungsook
    Abstract | Full Text (Mahidol member only)
 200. A survey of teachers' problems and needs concerning measurement and evaluation of students' proficiency in English at the upper secondary level in educational region 7 = การสำรวจปัญหาและความจำเป็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 7 / Krongkarn Bangnarong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 201. A survey of the needs and problems of business administration students and of employees as a basis for materials selection for the English for business course at Ubon Ratchathani Univeristy = การสำรวจความต้องการและปัญหาของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์และของพนักงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการเลือกเอกสารประกอบการสอนสำหรับวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Tiraporn Sriboonyong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 202. A survey of the needs, wants, and expectations for the use of english of nurses : undergraduates at Mahidol University / Naruemol Siriwong
    Abstract  

 203. A survey of needs, wants and problems of the medical students at Mahidol University for the use of the four skills of English / Wantana Pleansaisurb
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 204. A survey study of status, problems, and needs in learning and teaching technical English in the Faculty of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology = การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเทคนิคในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า / Pattrawadee Ongsakul
    Abstract  

 205. A synthesis of graduate studies research in group dynamics in Thailand during the academic years 1974-2001 = การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับกลุ่มสัมพันธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517-2544 / Ratmanee Phanmanee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 206. A synthetic approach to furofuran lignans = การสังเคราะห์สารฟิวโรฟิวแรนประเภทลิกแนน / Attapol Pinsa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 207. A synthetic approach to indolizidines 167B and 209D = การสังเคราะห์สารอินโดลิซิดีน 167B และ 209D / Saisuree Prateeptongkum
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 208. A table-based clustering strategy for XML data storage and querying = กลยุทธ์การจัดกลุ่มข้อมูลแบบเทเบิลเบสสำหรับการจัดเก็บและการสอบถามข้อมูลเอกซ์เอ็มแอล / Nattapong Thawornkool
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 209. A training model on awareness of providing good and appropriate services for health care providers in hospitals under the Ministry of Defence in Bangkok = รูปแบบการฝึกอบรมจิตสำนึกการให้บริการที่ดีและเหมาะสมแก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานคร / Patra Kaewjongprasit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 210. A variation of the opaque problem = การแปรผันของปัญหารูปทึบแสง / Chanun Lewchalermvongs
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 211. A2V : an alternative active view construction based on decentralized control = เอทูวี : ทางเลือกในการสร้างแอคทีฟวิวโดยวิธีควบคุมแบบกระจาย / Chainarong Kongchoke
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 212. Abnormal iron deposits in thalassemic red cells = การศึกษาความผิดปกติในการสะสมธาตุเหล็กของเม็ดเลือดแดงผู้ป่วยธาลัสซีเมีย / Jongkol Sankote
    Abstract  

 213. Abnormality of ovarian follicies and corp lutea in the alloxan induced diabetic rats / Tunda Suttitum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 214. Access to sexual and reproductive health (SRH) : voices of women with HIV in Yangon, Myanmar / Kathy Shein
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 215. Accounting rules management system = ระบบการจัดการข้อมูลกฎการบันทึกบัญชี / Phayao Tiwaporn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 216. Accumulation and toxicity of lead and chromium in Hydrocotyle umbellata L. = การสะสมและความเป็นพิษของตะกั่วและโครเมียมในต้นแว่นแก้ว Hydrocotyle umbellata L. / Jiraporn Yongpisanphop
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 217. Achievement of therapeutic community implementation in the correction of juvenile delinquency : a specific of Rayong Observation and Protection Center = ความสัมฤทธิ์ผลของการนำวิธีการชุมชนบำบัดมาใช้แก้ไขเด็กและเยาวชนกระทำผิด : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จังหวัดระยอง / Araya Neaugjumnong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 218. Acquired defense of Penaeus monodon following bacterin, [beta]-1, 3-glucan and probiotics administration = การเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาดำ หลังจากได้รับวัคซีนเชื้อแบคทีเรีย, บีต้ากลูแคน และโปรไบโอติก / Supattra Somapa Klannukarn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 219. Activation of cholangiocarcinoma cell invasiveness by TNF-alpha = กลไกการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีโดยการกระตุ้นจาก TNF-alpha / Panthip Rattanasinganchan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 220. Active view agents system for electronic commerce = ระบบตัวช่วยแสดงข้อมูลสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / Kesorn Sakulwong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 221. Activities for preparation of child development at the pre-school level under the Office of Primary Education, Ratchaburi province = การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเด็กในระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี / Nittaya Paoleng
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 222. Acute actions and signaling transduction of prolactin on transepithelial calcium transport in epithelial-like CACO-2 monolayer = กลไกระดับเซลล์ของโพรแลคตินฮอร์โมนในการกระตุ้นการขนส่งแคลเซี่ยมอย่างฉับพลันในเซลล์เพาะเลี้ยง / Narongrit Thongon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 223. Acute and chronic effects of prolactin on passive calcium absorption in suckling rats = ผลเฉียบพลันและผลในระยะยาวของโพรแลคตินต่อการดูดซึมแคลเซียมแบบไม่ใช้พลังงานในหนูที่ยังไม่หย่านม / Suwimol Amnattanakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 224. Acute and subacute toxicity of cadmium in the spotted babylon, Babylonia areolata (Neogastropoda : Buccinidae) = พิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเฉียบพลันของแคดเมียมที่มีต่อหอยหวาน Babilonia areolata / Phanwimol Tanhan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 225. Acute and subacute toxicity of lead in the spotted babylon, Babylonia areolata (Neogastropoda : Buccinidae) = พิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันของตะกั่วต่อหอยหวาน / Pairum Supanopas
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 226. Acute effect of ethanol on gastrointestinal handling of calcium and water / Pornpimon Boonpimon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 227. Acute toxicity, bioaccumulation and sublethal effects of endrin and carbofuran on the giant freshwater praws, Macrobrachium Rosenbergii de mann / Tawatchai Siripatrachai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 228. Acute toxicity of copper and cadmium in single and mixed salt solutions to juvenile giant freshwater prawn, macrobrachium rosenbergii de man / Prasong Rojlertjanya
    Summary  

 229. Acute toxicity of endosulfan and the effect on Acetylcholinesterase and Glutathione-S-Transferase of riceland shrimp, Macrobrachium lanchesteri = พิษเฉียบพลันและผลของเอนโดซัลแฟนต่อปฎิกิริยา Acetylcholinesterase และ Glutathione-S-Transferase ในกุ้งฝอย, Macrobrachium Lanchesteri / Saifon Archanachai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 230. Acute toxicity of dieldrin and carbofuran in single and mixed solutions to common silver barb, Puntius gonionotus (Bleeker) / Jittinard Tandulyaseri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 231. Acute toxicity of mixed DDT and dieldrin, and methyl parathion and mevinphos on freshwater fish, Puntius gonionotus Bleeker / Somsanguan Passago
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 232. Acute toxicity of some detergents on the freshwatwer fish, Puntius gonionotus (Bleeker) / Migquan Buapetch
    Abstract  

 233. Acute toxicity of the synergism of surfactant (LAS) and copper on Puntius gonionotus (Bleeker) / Chalida Jangchudjai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 234. Adaptive changes in bone in response to long standing metabolic acidosis in rats = การปรับตัวของกระดูกต่อภาวะเลือดเป็นกรดระยะยาวในหนูขาว / Jenjira Assapun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 235. Addition of Alpha-chloromethyl phenyl sulfone carbanion to imine bond : part II : Solvolysis of Beta-hydroxy-Alpha iodomethyl phenyl sulfoxides / by Chitchanun Panyachotipun
    Abstract  

 236. Adenosine and the neurotoxicity of dichlorvos in rats = อะดีโนซีนและความเป็นพิษต่อระบบประสาทของไดคลอวอสในหนู / Julaporn Srinha
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 237. Adjustment of the poor older persons in Phetchabun province = การปรับตัวของผู้สูงอายุยากจนในจังหวัดเพชรบูรณ์ / Chesada Panpeng
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 238. Adolescent acquaintance rape survivors' experience of unwanted pregnancy : a study of perception, decision making, effects, and women's strategies in Yogyakarta, Indonesia / Ekandari Sulistyaningsih
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 239. Adrenergic-cholinergic interaction in rat heart : evidence from radioligand binding studies = อันตรกิริยาระหว่างระบบประสาทอัตโนมัติอะดรีเนอร์จิกและโคลิเนอร์จิกในหัวใจของหนูขาว : ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยด้านการจับกับตัวรับยา / Surin Plasen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 240. Aerobic exercise training and humoral immune response in university students = ผลของการออกกำลังกายแบบอากาศนิยมต่อระบบภูมิคุ้มกัน / Waree Keatisuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 241. Ageism, stigma of tuberculosis and illness experience of elderly female patient in Yogyakarta Indonesia / Yudhanto Eddy Hastomo
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 242. Agriculturist's self-care behavior, environment and consumer protection in pesticide uses : a case study of Pathumthani province = พฤติกรรมของเกษตรกรในการดูแลตนเองสภาพแวดล้อมและผู้บริโภคจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี / Capt. Vichuda Lojananont
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 243. Alteration of vasomotor responses by thermal stimulation athletes' arms and legs druing aerobic and anaerobic training = ผลของการออกกำลังกายระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดจากการกระตุ้นตัวรับรู้อุณหภูมิ / Ashira Hiruntrakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 244. Alteration of vasomotor responses of arms and legs by exercise stimulation in aerobic and anaerobic athletes = ผลของการออกกำลังกายระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดจากการใช้กล้ามเนื้อในระยะสั้น / Ungsumalin Phumchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 245. Alterations of cardiac cholinoceptor and adrenoceptor responses during benzodiazepines treatment and termination / Krittika Polratana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 246. Alterations of respiratory pressure, respiratory muscle force and chest surface area after swim training in prepubertal children = การเปลี่ยนแปลงของความดันแรงของกล้ามเนื้อหายใจและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ผิวของทรวงอกตามการฝึกว่ายน้ำในเด็ก / Kanokwan Srisupornkornkool
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 247. Alternative sentencing : Intermediate punishment = ทางเลือกในการลงโทษจำเลยในคดีอาญา : มาตรการลงโทษระดับกลาง / Dol Bunnag
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 248. Ambiguity resolution in Thai word segmentation using contextual information = วีธีการแก้ปัญหาความกำกวมในการแบ่งคำไทยโดยใช้ข้อมูลเชิงบริบท / Duanphen Thaiprayoon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 249. Amphetamine network in Thai society : an investigation based on the experience of narcotic law enforcement Officers = เครือข่ายยาบ้าในสังคมไทยศึกษาจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด / Pol.Lt.Col. Garoon Buapheun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 250. An alleviation of drug abuse problem through neighborhood driving forces : a case study of Suan-Oy community in Bangkok metropolitan area = การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน : ศึกษากรณีพื้นที่ชุมชนสวนอ้อย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร / Prapaipat Komapat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 251. An analysis of research studies in English language learning and teaching in Thailand for the academic years B.E. 2518-2528 = การวิเคราะห์งานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ระหว่างปีการศึกษา 2518-2528 / Roong-aroon Buddhanond
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 252. An alternative degenerate kernel method for integral equaltions = วิธีเจนเนอเรตเคอร์เนลทางเลือกสำหรับสมการเชิงปริพันธ์ / Kuntalee Chaisee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 253. An analysis of causes of deviant juvenile behaviors during current globalization = การวิเคราะห์สาเหตุการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนในยุคโลกาภิวัตน์ / Sunee Kanyajit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 254. An analysis of gender inequality in Vietnam's patriarchal society : the case of HIV infection among commercial sex workers in Ho Chi Minh city / Le Ngoc Hai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 255. An analysis of students' errors in certain registers in written business English as a basic for remedial materials design = การวิเคราะห์ความผิดในการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านทักษะเขียนของนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเสริม / by Saisamorn Cheuytrongkarn
    Abstract  

 256. An analysis of the Buddhist ethical principles in the folk songs of Suphanburi : a case study of the E-saew songs = วิเคราะห์หลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณีเพลงอีแซว / Phramaha Sakorn Sridee
    Abstract  

 257. An analysis of the causality of violent offenses committed by the young male offenders = การวิเคราะห์สาเหตุการกระทำความผิดคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญของผู้ต้องขังวัยหนุ่ม / Pitakpong Noipitak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 258. An analysis of the development of resource person process in the short course training program = วิเคราะห์กระบวนการสร้างวิทยากรจากหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น / Chuthatip Toryord
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 259. An analysis of the errors in English which graduate science students make in the discussion section of their thesis = การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษจากการเขียนบทอภิปรายผลในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Piyathida Sereebenjapol
    Abstract  

 260. An analysis of the ethical principles in the writings of King Rama V = การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยธรรมจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / Saritphol Sookkamnerd
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 261. An analysis of youth behaviors related playing computer games = การวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ / Sompop Wachirapong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 262. An analysis study of female and male proportional trends in graduate studies in the next decade (2002-2011) = การศึกษาวิเคราะห์สัดส่วนและแนวโน้มสัดส่วนของนักศึกษาหญิงและชายในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2545-2554) / Ploypacharin Chansawang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 263. An analytical study of ethical values for women in Sunthorn Puh's works = การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางจริยธรรมในการปฏิบัติตนของสตรีในวรรณกรรมของสุนทรภู่ / Patomporn Chinapan
    Abstract  

 264. An analytical study of ethics in the tourist guide profession in Thailand : a case study of the professional tourist guides' code of ethics = การศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมในอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาจริยธรรมวิชาชีพมัคคุเทศก์ของสมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย / Piyaporn Somjaiwong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 265. An analytical study of sports marketing of Manchester United football club = การศึกษาวิเคราะห์การตลาดทางการกีฬาของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด / Thiti Pluckcha-oom
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 266. An analytical study of the concept of Buddhas in the Karandavyuha Sutra = การวิเคราะห์ศึกษาแนวคิดเรื่องพุทธะในคัมภีร์การัณฑะวยูหะสูตร / Mingkwan Chaiyapong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 267. An analytical stydy of human dignity : a case study of the teaching of the catholic church = ศึกษาวิเคราะห์เรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ : ศึกษากรณีคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก / Nipapan Saengpradab
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 268. An application of ISO 9001 for an effective management of training and seminar services in Thailand / Sunee Kotheeranurak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 269. An application of the geographic information system to the motorcycle theft prevention and suppression : a case study of the Khlong Luang police station, Thailand = การนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไปใช้ในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง / Pol. Col.Preeda Piamwaree
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 270. An appropriate management by using infectious waste incinerator : a case study of hospital under Ministry of Public Health in Nonthaburi = กระบวนการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยใช้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตจังหวัดนนทบุรี / Tarinee Navanuja,
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 271. An appropriate model for inmates treatment in special units of maximum security prisons in Thailand = ตัวแบบที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเขตควบคุมพิเศษ เรือนจำความมั่นคงสูงในประเทศไทย / Daranee Pibultip
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 272. An appropriate plea bargaining model for Thailand = รูปแบบการต่อรองคำรับสารภาพที่เหมาะสมกับประเทศไทย / Pol.Col.Prawut Thavornsiri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 273. An appropriate training model for HA400 program on quality improvement and accreditation of hospitals in Thailand = รูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับหลักสูตร HA400 เพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทย / Wasana Tanjanapun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 274. An assessment of law enforcement on the domestic violence act B.E. 2550 = การประเมินการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 / Pol. Maj. Gen.Adul Anrongsak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 275. An eco-bio-social approach to assess dengue transmission dynamics in Thailand = การใช้วิธีการทางด้านนิเวศ-ชีวะ-สังคมในการประเมินพลวัตรการแพร่เชื้อของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย / Surachart Koyadun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 276. An economic evaluation on the new cooperative medical scheme (NCMS) financing : a case study of Meedu county, Yunnan province, China / Yiyun Zhang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 277. An efficient method for a system of linear equations with a large symmetric coefficient matrix with complex entries = วิธีที่เหมาะสมสำหรับระบบสมการเชิงเส้นที่มีเมตริกซ์สัมประสิทธิ์เป็นเมตริกซ์สมมาตรขนาดใหญ่ / Tippaporn Eungrasamee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 278. An efficient modified hierarchical domain decomposition for two-dimensional magnetotelluric forward problems = การแบ่งโดเมนอย่างมีลำดับขั้นโดยปรับแก้ให้มีประสิทธิภาพสำหรับการแก้ปัญหาไปข้างหน้าของแมกนีโตเทลลูริคในสองมิติ / Tawat Rung-Arunwan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 279. An E-help desk : a case study of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative (E-help desk : BAAC) = ระบบบริการตอบปํญหาแบบอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร / Chokdee Chantavong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 280. An eigenvalue problem for a large sparse skew symmetric matrix = ปัญหาค่าเฉพาะของเมทริกซ์สมมาตรเสมือนมากเลขศูนย์ที่มีขนาดใหญ่ / Puntip Toghaw
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 281. An ethno-epidemiological study of lay beliefs and experiences of fever-related illness among Laotian patients living near the Lao-Thai border = การศึกษาเชิงระบาดวิทยาชาติพันธุ์ว่าด้วยความเชื่อพื้นบ้านและประสบการณ์เจ็บป่วยด้วยไข้ในผู้ป่วยชาวลาวบริเวณพื้นที่ชายแดนลาว-ไทย / Pahurat Kongmuang Taisuwan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 282. An evaluation of electromyography in the lumbar disc syndrome / Patomrat Teingpitak.
    Abstract  

 283. An evaluation of personnel participation in environmental management system ISO14001 certified companies : a case study of the Matsushita group = การประเมินการมีส่วนร่วมของพนักงานในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : กรณีศึกษาบริษัทในกลุ่มมัตสุชิตะ / Aunchalee Suebsuk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 284. An evaluation of the community-based Anti-narcotics Volunteer Project : a case study of Khlong Toey Community Network = การประเมินโครงการสร้างองค์กรประชาชนต่อต้านยาเสพติดของสมาคมอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดเครือข่ายคลองเตย กรุงเทพมหานคร / Pol. Lieut. Sarawut Lijchaveeraj
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 285. An evaluation of the M.A. courses in applied linguistics at Mahidol University 1981-1984 = การประเมินรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2524-2527 / Wiwat Puntai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 286. An evaluation of the master of arts program in Applied Linguistics (Teaching English for Specific Purposes) Mahidol University = การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต์ (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ) มหาวิทยาลัยมหิดล / Manta Supanakorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 287. An evaluation of training of instructors programme in enhancing the teaching skills of instructors of vocational training institutes of Bhutan / Karma Loday
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 288. An exercise program for low back pain conditions : agreement and satisfaction of physical therapists and patients = โปรแกรมออกกำลังกายสำหรับภาวะปวดหลังส่วนล่าง : ความเห็นพ้องและความพึงพอใจของนักกายภาพบำบัดและผู้ป่วย / Orawan Yeampattanaporn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 289. An experiment to analyse human chromosome polymorphisms by densitometric measurements / Siriporn Siriyakorn
    Abstract  

 290. An experimental study of teaching listening comprehension reinforced by reading skill / Chanida Intaravisut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 291. An investigation into the effects of self-correction in combination with peer correctin on students writing proficiency and their attitudes = การศึกษาผลของวิธีการตรวจและแก้ไขงานเขียนของนักเรียน โดยให้นักเรียนแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตัวเองและร่วมกับเพื่อน ที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและทัศนคติของนักเรียน / Supasiri Hongrittipun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 292. An investigation into the English vocabulary proficiency in a natural science context of first year arts and science oriented university students = การศึกษาความรู้ทางด้านคำศัพท์ในบริบททางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีพื้นฐานความรู้จากสายวิทยาศาสตร์และสายศิลปศาสตร์ / Panitda Reanjaroensuk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 293. An investigation into the research of foreign language teachers in Bangkok government secondary schools / Anchalee Wannaruk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 294. An investigation of general and ESP tests for first year students at Mahidol University = การศึกษาเรื่องข้อสอบภาษาอังกฤษเนื้อหาทั่วไป และข้อสอบภาษาอังกฤษเนื้อหาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล / Phennapha Thammarakkit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 295. An investigation of polysemantic word knowledge in general and science contexts of first-year science students at Mahidol University = การศึกษาความรู้คำศัพท์หลากความหมายในบริบททั่วไปและบริบททางวิทยาศาสตร์ของนักศึษาชั้นปีที่หนึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Patcharee Seangmanee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 296. An investigation of the organization and linguistic features of one genre : Research article abstracts in the field of English Language Learning and Teaching (ELLT) = การศึกษารูปแบบการเขียนและลักษณะทางภาษาศาสตร์ของบทคัดย่อวารสารทางการวิจัยในสาขาการเรียนรู้และการสอนภาษาอังกฤษ / Thanate Vongvanit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 297. An investigation of the significance of endogenous prolactin in the regulation of calcium metabolism in young and nonmated mature wistar rats-A longitudinal study = ความสำคัญของฮอร์โมนโพรแลคตินในการควบคุมสมดุลแคลเซียมตั้งแต่ช่วงเจริญเติบโตจนถึงวัยเจริญพันธุ์ในหนูขาว / Pritsana Piyabhan
    Abstract  

 298. An investigation of the subfornical organ as a receptor for histamine, acetylcholine or angiotensin-II in mediating drinking behavior / Daryanto Padmowijoyo.
    Abstract  

 299. An investigation on the alteration of pituitary hormone secretion in Thai hyperthyroidism patients / Somsamorn Jongrungreang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 300. An object-oriented versioning approach for multidimensional database schema evolution = การใช้หลักการเวอร์ชันนิ่งเชิงวัตถุสำหรับการปรับเปลี่ยนเค้าโครงฐานข้อมูลแบบหลายมิติ / Somchart Fugkeaw
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 301. An online adaptive testing system : a case study of the revenue department of Thailand = ระบบข้อสอบแบบปรับเหมาะออนไลน์สำหรับกรมสรรพากร / Phurin Kongjam
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 302. An online expert system for analyzing thai student knowledge and misconceptions about vectors and linear motion = ระบบผู้เชี่ยวชาญออนไลน์สำหรับวิเคราะห์ความรู้ของนักเรียนไทยในเรื่องปริมาณเวกเตอร์และการเคลื่อนที่แนวตรง / Puesapa Laimuengam
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 303. An opinion of health insurance patient toward quality service at frontliner, Damnernsaduak hospital = ความคิดเห็นของผู้ประกันสุขภาพต่อคุณภาพบริการด่านหน้าของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก / Sompol Neamlang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 304. An opinion of lecturers on professional development in Ho Chi Minh City University of education-Vietnam / Le Nguyen Viet Yen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 305. An XML-Based Multi-Agents model for information retrieval on WWW = การพัฒนาแบบจำลอง XML-Based Multi-Agents สำหรับการสืบค้นข้อมูลบน WWW / Waraporn Jirapanthong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 306. An XML-MAS architectural model for web-based application development and transformation = แบบจำลองสถาปัตยกรรมมัลติเอเจนท์และเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและการเปลี่ยนย้ายโปรแกรมประยุกต์สู่เว็บ / Chaiyut Boonpanyos
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 307. Anaerobic threshold in short-, middle- and long-distance runners / Apasara Arkarapanthu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 308. Analysis and improvement of service system of the Otolaryngology and Ophthalmology outpatient departments in Ramathibodi Hospital = การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการให้บริการของหน่วยตรวจผุ้ป่วยนอก หู คอ จมูก และตา โรงพยาบาลรามาธิบดี / Makusee Masae
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 309. Analysis of criminal behavior of police officers = การวิเคราะห์การกระทำความผิดทางอาญาของข้าราชการตำรวจ / Pol.Lt.Col. Suwit Madaman
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 310. Analysis of differential protein expression during storage root formation in cassava = การศึกษาความแตกต่างการแสดงออกของโปรตีนในระหว่างการสร้างหัวมันสำปะหลัง / Maliwan Naconsei
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 311. Analysis of non-photochemical quenching in dunaliella salina (green alga) = การวิเคราะห์การระงับพลังงานส่วนเกินจากการสังเคราะห์ด้วยแสงในสาหร่ายสีเขียว / Rutanachai Thaipratum
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 312. Analysis of peripheral blood mononuclear cells and infiltrating cells of cutaneous warts = การวิเคราะห์คุณลักษณะของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันชนิดนิวเคลียสเดี่ยวในเลือดและในชิ้นหูดผิวหนัง / Potjaman Phumeesat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 313. Analysis of spent brewer's yeast cell wall fractions and their applications as immunostimulant for the black tiger prawn, PENAEUS MONODON = การวิเคราะห์ผนังเซลล์ของยีสต์ที่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์และการประยุกต์ใช้เป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดำ / Phat Thanardkit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 314. Analysis of Thai Airways international flight attendants' language difficulties to provide practical suggestions for language training = การวิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน เพื่อเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / Ganchalie Permtanjit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 315. Analysis of the YHV genome and expression of recombinant glycoprotein GP116 = การวิเคราะห์ยีโนมและการแสดงออกของไกลโคโปรตีนลูกผสมขนาด 116 กิโลดาลตันของไวรัสหัวเหลือง / Nusra Sittidilokratna
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 316. Analysis studies of the prevention and suppression of marine transport crimes : a case study of captains of lighters in the province of Samutprakan = การปราบปรามผู้กระทำผิดคดีโจรกรรมสินค้าทางน้ำ : ศึกษาจากผู้ควบคุมเรือลากจูงสินค้าทางน้ำในเขตจังหวัดสมุทรปราการ / Pol.Capt.Sutin Klinhual
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 317. Angular profile of lower extremity in Bangkokian children aged 3 to 7 years = ข้อมูลเกี่ยวกับมุมของขาในเด็กกรุงเทพมหานคร อายุ 3 ถึง 7 ปี / Mullika Santayayon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 318. Annulation of heteroaromatic compounds / Pongthip Tepchumrune.
    Abstract  

 319. Anthocyanin profiles of male bracts of wild banana species in Thailand = องค์ประกอบของแอนโทไซยานินจากกาบปลีกล้วยป่าในประเทศไทย / Kasipong Kitdamrongsont
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 320. Antibiotic self-medication for treatment of reproductive tract infections (RTIs) among female garment factory workers in Lao PDR / Litdavone Manivanh
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 321. Antibiotic susceptibility and [beta]-lactamase production of clinically isolated anaerobic bacteria / Siripan Wongwanich
    Summary  

 322. Antibody platform for microalbumin detection and ABO blood typing by antibodies arrays based surface plasmon resonance imaging = การพัฒนารูปแบบของแอนติบอดิสำหรับการตรวจวัดไมโครอัลบูมินและการจำแนกหมู่เลือดชนิดเอบีโอในลักษณะอาร์เรย์โดยเทคนิคเอสพีอาร์แบบภาพ / Nongluck Houngkamhang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 323. Anti-diabetic and antioxidant activities of Pseuderanthemum Palatiferum (Nees) Radlk. ex Lindau leaf aqueous extract = ฤทธิ์ต้านเบาหวานและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากใบฮวานง็อก / Kullacha Chayarop
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 324. Antifertility effect of sulfanilamide on ultrastructure and motility of epididymal spermatozoa in rats = ผลการลดภาวะการสืบพันธุ์ของยาประเภทซัลฟานิลาไมด์ต่อโครงสร้างและการเคลื่อนไหวของเชื้ออสุจิจากท่อพักเชื้อและจากน้ำอสุจิของหนู / Siriwan Prapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 325. Antifertility effect of sulfasalazine and its metabolites in the male rats / Anant Srikhao
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 326. Antifungal susceptibility testing of Cryptococcus neoformans and Candida SPP. isolates using etest and disk diffusion method = การทดสอบความไวต่อยาต้านเชื้อราของเชื้อคริปโตคอคคัสนีโอฟอร์แมนและแคนดิดาสปีชีส์ที่แยกจากผู้ป่วยด้วยวิธีอีเทสและดีสดีฟฟิวชั่น / Pakdee Watanatraibhob
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 327. Antimalarial activity of antisense oligodeoxynucleotides against Plasmodium falciparum topoisomerase II gene = ฤทธิ์การต้านมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum ของแอนติเซนต่อยีนส์ topoisomerase II / Wirat Nimitsuntiwong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 328. Antimalarial activity of artemisinin : an iron-dependent mechanism of action = การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรียซึ่งอาศัยเหล็กของยาอาร์ทีมิซินิน / Nathawut Sibmooh
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 329. Antioxidant properties of Thunbergia laurifolia leaf on lead poisoning in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) = คุณสมบัติในการต้านสารอนุมูลอิสระของใบรางจืดต่อความเป็นพิษของสารตะกั่วในปลานิล Oreochromis niloticus / Sarawoot Palipoch
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 330. Anti-tumor activities of JTT-2, a compound extracted from jatropha curcas = ฤทธิ์ต้านมะเร็งของ JTT-2 สารสกัดจากสบู่ดำ / Surin Muangman
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 331. Antiviral mechanism of Nitric oxide, Mycophenolic acid and Ribavirin on dengue virus type 2 infection = การศึกษากระบวนการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสเดงกี่สายพันธุ์ที่ 2 ในเซลล์เลี้ยงเชื้อ โดยสารต้านไวรัส nitric oxide, mycophenolic acid และ ribavirin / Ratree Takhampunya
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 332. Apoptosis in yellow head virus infected shrimp = การศึกษาการตายของเซลล์แบบ Apoptosis ในกุ้งกุลาดำที่ติดเชื้อโรคหัวเหลืองและการเพาะเลี้ยงเซลล์กุ้งขั้นพื้นฐาน / Chumporn Soowannayan
    Abstract  

 333. Application of audio card for interfacing a fia system with a pc and its use in the determination of iodate in table salt = การประยุกต์ใช้การ์ดเสียงเพื่อเชื่อมต่อระบบโฟลอินเจคชันเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานเพื่อวิเคราะห์ไอโอเดตในเกลือแกง / Mana Amornthammarong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 334. Application of B-glucan prepared from spent brewer's yeast as a fat replacer in mayonnaise = การประยุกต์ใช้เบต้า-กลูแคนที่เตรียมจากยีสต์ใช้แล้วในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์เพื่อเป็นสารทดแทนไขมันในมายองเนส / Supachai Worrasinchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 335. Application of biological and chemical methods in identification of Kratom leaves = การประยุกต์วิธีการทางชีววิทยาและเคมีในการระบุใบกระท่อม / Jitpraphat T. Charoen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 336. Application of continuous flow technique for sequential extraction and for determination of phosphorus in soil and sediment = การประยุกต์ใช้เทคนิคการไหลอย่างต่อเนื่องสำหรับการสกัดแบบลำดับขั้นและการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสในดินและดินตะกอน / Warawut Tiyapongpattana
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 337. Application of dynamic mechanical analyzer to the study of natural rubber / Prasin Sawadcitang
    Abstract  

 338. Application of fungal lipase to modify palm oil by interesterification = การใช้ไลเปสในการดัดแปลงน้ำมันปาล์มโดยวิธีอินเตอร์เอสเตอริฟิเคชั่น / Wimon Pheagvatanakun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 339. Application of geographic information system (GIS) and remote sensing (RS) for evaluating dengue risk in Thailand = การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อการประเมินความเสี่ยงต่อไข้เลือดออกในประเทศไทย / Chitti Chansang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 340. Applications of jack fruit lectin / Pornthip Prapunpoj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 341. Application of log-linear models to cancer patients : a case study of the National Cancer Institute = การประยุกต์ตัวแบบลอการิทึมเชิงเส้นสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง : กรณีศึกษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ / Pornpis Yimprayoon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 342. Application of micro-FISH for characterization of structural chromosome abnormalities = การประยุกต์ใช้ micro-FISH ในการวินิจฉัยความผิดปกติเชิงโครงสร้างของโครโมโซม / Lalana Pitchayaphan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 343. Application of poisson regression analysis for a queueing system of the demand for medical and health service = การประยุกต์ของการวิเคราะห์การถดถอยปัวซงสำหรับระบบแถวคอยชองความต้องการสำหรับการรักษาพยาบาลและการบริการสาธารณสุข / Krieng Kitbumrungrat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 344. Application of sulfonamides to the synthesis of isoquinoline alkaloids = การประยุกต์ใช้สารซัลโฟนามายด์ ในการสงเคราะห์อนุพันธ์ของไอโซควิโนลีนอัลคาลอยด์ / Wanna Phoousaha
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 345. Application of synthetic monolithic material in capillary electrophoresis and capillary electrochromatography = การประยุกต์วัสดุสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างพรุนแบบต่อเนื่องในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสและแคปปิลารีอิเล็กโทรโครมาโทรกราฟี / Patcharin Chaisuwan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 346. Application of the philosophy of criminology in sentencing of Thai courts : case study of intentional criminals, negligent criminals, and provoked criminals = การนำปรัชญาอาชญาวิทยามาใช้ในการกำหนดโทษของศาลไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ร้ายและผู้กระทำผิดโดยพลั้งพลาด / Utid Suparp
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 347. Application of vocational training of the released prisoners of the Department of Corrections for their future career : a case study of Thonburi Remand Prison = การนำความรู้ของผู้ต้องขังพ้นโทษที่ผ่านการฝึกอบรมด้านวิชาชีพของกรมราชทัณฑ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ : กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษธนบุรี / Bamrungkiat Vinaipanij
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 348. Applications of log-linear models to road traffic accidents in Bangkok = การประยุกต์ตัวแบบลอการิทึมเชิงเส้นสำหรับอุบัติเหตุการจราจรทางบกที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร / Watsana Taungwiwat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 349. Applications of surface plasmon resonance imaging for detection of bacteria = การประยุกต์ใช้เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนแบบภาพสำหรับการตรวจวัดแบคทีเรีย / Chokchai Puttharugsa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 350. Applied mathematical models forecasting in ground-level ozone of Bangkok = การพยากรณ์ปริมาณก๊าซโอโซนในระดับพื้นผิวของกรุงเทพมหานครด้วยตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ / Kaewta Sriratanaporn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 351. Applying reverse engineering for automatic generation of web services from web applications = การประยุกต์วิศวกรรมย้อนรอยสำหรับการสร้างเว็บเซอร์วิสจากเว็บแอพพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติ / Tassawan Kulsiriwiwat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 352. Applying role hierarchy and keys for encrypted database = การประยุกต์โครงสร้างบทบาทแบบลำดับชั้นและการใช้คีย์สำหรับฐานข้อมูลเข้ารหัส / Thanarom Nimitklaitikai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 353. Approaches in protecting individual witnesses in criminal cases at the interrogation of the police : a case study of the metropolitant police division 9 = แนวทางในการคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญาในชั้นสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol. Lt.Theerayut Sutthiponpisarn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 354. Appropriate method of death penalty for offenders in Thailand = รูปแบบที่เหมาะสมในการลงโทษประหารชีวิตของผู้กระทำความผิดในประเทศไทย / Pongapinun Chanklin
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 355. Appropriated model for prevention and solution of human trafficking : a case study of women and children = มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการค้าหญิงและเด็ก / Daraporn Amornkraisee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 356. Architecture, energetic, and electronic proterties of carbon nanotubes for electronic applications = สมบัติเชิงสถาปัตยกรรม พลังงานและอิเล็กทรอนของท่อนาโนคาร์บอนสำหรับประยุกต์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / Anurak Udomvech
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 357. Arsenic accumulation in freshwater fish and plants collected from arsenic-contaminated area = การสะสมสารหนูในปลาน้ำจืดและพืชจากพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนสารหนู / Patcharin Jankong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 358. Artificial insemination in cows : estrous and pregnancy detection by measurement of reproductive hormones / Wunnee Buaboocha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 359. Aspects of economy, power and status and their relationships to breast feeding behaviour in Sri Lanka / Shanti Nandana Wijesinghe
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 360. Aspects of sperm capacitation and determination of male reproductive performance of the white pacific shrimp Litopenaeus vannamei = การเปลี่ยนแปลงของอสุจิในการผสมกับไข่และการหาวิธีเปรียบเทียบสมรรถภาพของพ่อพันธุ์กุ้งขาวลิโธพีเนียสแวนนาไม / Sirinda Aungsuchawan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 361. Asymmetric reduction of ketones with chiral hydridecomplexes and asymmetric synthesis of butenolides / by Chujit Jiravinyu
    Abstract  

 362. Atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate and styrene catalyzed by CuCI/tripodal ligands bearing ferrocene and benzyl moieties = การสังเคราะห์พอลิเมอร์ของเมทิลเมทาไคเลทและสไตรรีนโดยใช้อนุมูลอิสระในการถ่ายโอนอะตอม (เอทีอาร์พี) โดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างคอปเปอร์(+1)คลอไรด์และลิแกนด์สามขาที่มีหมู่เฟอโรซีนและเบนซิลเป็นส่วนประกอบ / Nuttaporn Wisutsri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 363. Attitude and cognition toward, and, interest in, Buddhism of the youth of the observation and protection centers in Thailand = ทัศนคติความสนใจ และความรู้ความเข้าใจต่อพุทธศาสนาของเยาวชนที่ศาลพิพากษาว่ากระทำผิด / Napapon Narnchanakanon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 364. Attitude of the fund committee towards the village and urban community fund : a case study of Nakorn Phathom province = ทัศนะคติของคณะกรรมการกองทุนที่มีต่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม / Thunwadee Sooksena
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 365. Attitudes of administrators and teachers in using Computer Assisted Instruction in teaching and learning English in Catholic schools under the supervision of the Bangkok Archdiodese = ทัศนคติของผู้บริหารและครูต่อการนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร / Pranee Chanla
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 366. Attractors in paradigm shift process towards sustainable agriculture of farmers = ตัวดึง-เร่งวิถีในกระบวนการเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์สู่เกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกร / Chollada Thongtawee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 367. Attributions and social representations of schizophrenia : a study in Northern community of Thailand = การกล่าวอ้างสาเหตุและภาพตัวแทนทางสังคมที่เกี่ยวกับจิตเภท : การศึกษาในชุมชนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย / Pornpen Sirisatayawong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 368. Augmenting prefixspan algorithm to support public phone malfunction prediction = การแต่งเติมอัลกอริทึมพรีฟิกซ์สแปนเพื่อสนับสนุนการทำนายเหตุเสียเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ / Varaluk Diloktrakarnkij
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 369. Automated change management agents for multiperspective distributed application development environments = เอเจ็นท์สำหรับการจัดการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติสำหรับสภาพแวดล้อมการพัฒนาระบบประยุกต์แบบกระจายหลายมุมมอง / Chantima Wungdeelert
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 370. Automatic categorization of tax forms and component block decomposition = การจำแนกประเภทและการแยกส่วนประกอบของแบบฟอร์มภาษีโดยอัตโนมัติ / Benjawan Pisuthisombut
    Abstract  

 371. Automatic extraction of grammar-rule from XML document to support XML compression = การสกัดกฎไวยกรณ์โดยอัตโนมัติจากเอกสารเอกซ์เอ็มแอลเพื่อรองรับการบีบอัดเอกสารเอกซ์เอ็มแอล / Amornrat Suwanrattanakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 372. Automatic hypertext generation by application of lexical chain = การสร้างไฮเปอร์เทกซ์ลิงค์แบบอัตโนมัติโดยการประยุกต์ใช้แลกซิคอลเชน / Suwimol Wahakit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 373. Automatic query expansion for information retrieval using local context analysis with location-weighted level of related terms in documents = การขยายคำสั่งสอบถามแบบอัตโนมัติสำหรับการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์บริบทท้องถิ่นร่วมกับการกำหนดน้ำหนักตามตำแหน่งที่ปรากฎของคำที่สัมพันธ์กันในเอกสาร / Tipparat Sooksri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 374. Automatic thesaurus construction with term context and syntactic analysis for Thai text retrieval = การสร้างธิซอรัสแบบอัตโนมัติโดยใช้การวิเคราะห์บริบทของคำและไวยกรณ์สำหรับการค้นคืนเอกสารภาษาไทย / Kanyarat Lairungruang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 375. Awareness about premarital health screening of the employee in Prachinburi province = ความตระหนักในการตรวจสุขภาพก่อนสมรสของผู้ใช้แรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี / Busaba Swaengpon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 376. Awareness on member of the Municipal Council Nonthaburi province regarding the environmental problems = ความตระหนักของสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม / Kanya Aditto
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 377. Back pain of labourers in the context of labour process : a case study of ready-made clothes factory in Bangkok vinicity = ภาวะการปวดหลังของแรงงานในบริบทของกระบวนการแรงงาน : กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมการเย็บเสื้อผ้าในกรุงเทพมหานคร / Somruthai Intakochasarn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 378. Backpropagation Neural Network Simulator tool = เครื่องมือเพื่อสร้างแบบจำลองโครงข่ายนิวรอนโดยใช้อัลกอริทึมแบคพรอพพาเกชั่น / Aungsana Duangkaew
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 379. Bacterial expression of cathepsin-like protease from liver-fluke Fasciola gigantica = การผลิตเอนไซม์โปรตีเอสของพยาธิใบไม้โดยใช้แบคทีเรีย / Netnapa Nakngam
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 380. Bacterial utilization of spent sulfite liquor and single cell production / by Sirinda Yunchalard
    Abstract  

 381. Bacteriocin of Lactococcus Lactis Subsp. Lactis from Nham = แบคเทอริโอซินจากเชื้อ Lactococcus Lactis Subsp. Lactis จากแหนม / Rungtiwa Chiwprasertphol
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 382. Bamboo-shaped disease in Litopenaeus vannamei = โรคกุ้งคดงอในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei / Waraporn Sakaew
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 383. Bang Prakong river conservation behavior of the people living in Muang Chachoengsao municipality, Chachoengsao province = พฤติกรรมการอนุรักษ์แม่น้ำบางปะกงของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา / Rissadee Cherdchoo-Ngram
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 384. Bank of Thailand employees' acceptance of the reorganization : a case study of employees in Bangkok = การยอมรับการปรับปรุงองค์กรณ์ : กรณีศึกษาเฉพาะพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร / Kanokrat Deemangmee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 385. Basic education commission's role and performance of school committees in Nakhonphanom province under the secondary educational service area office 22 = การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 / Phusana Kuekkan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 386. Behavior of children (age 8-12 years) in using motorcycles : a case study of Ban Plaibang community, Bangkrouy district, Nontaburi province = พฤติกรรมการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยเรียน (อายุ 8-12 ปี) ในชุมชนบ้านปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี / Sutthirat Promkham
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 387. Behavior on infectious waste management of nurses in Bhumibol Adulyadej Hospital = พฤติกรรมของพยาบาลในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช / Flight Lieutenant Nartrudee Krasaetanont
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 388. Behavioral study on triple anti-retroviral drug use among HIV/AIDS patients in hospital : the co-payment system = การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ : กรณีศึกษาผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยโรคเอดส์ในโครงการแม่แบบนำร่องการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์สูตรแบบสามชนิดพร้อมกันรูปแบบจ่ายบางส่วน / Chayapa Permpornsakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 389. Being a Smart gir"l : constructing the new image for female entertainment workers Phnom Penh Cambodia / Bou Amara"
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 390. Being women living with HIV in rural China : discourse, sexuality, and experiences of sexual and reproductive health / Yaping Qiao
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 391. Beliefs in Hindu Trimurti : a case study of modernThai youths in Bangkok = ความเชื่อเกี่ยวกับตรีมูรติในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู : กรณีศึกษาวัยรุ่นชาวไทยในกรุงเทพมหานคร / Wichanchai Boonsang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 392. Benzoylformate decarboxylase from Psyeudomonas stutzeri ST-201: gene cloning, enzyme characterization and role in d-phenylglygine degradation = เอนไซม์เบนโซอิลฟอร์เมต ดีคาร์บอกซิเลส จาก Pseudomonas stutzeri ST-201: การโคลนยีน การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์และบทบาทของเอนไซม์ในการย่อยสลายดี-ฟินิลกลัยซีน / Choedchai Saehuan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 393. Bifurcation analysis of a product inhibition model of a continuous fermentation process / by Chalard Chiaranai
    Abstract  

 394. Bilingual machine readable dictionary extraction and concept tree construction for thai wordnet development = การสกัดข้อมูลจากพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์สองภาษาและการสร้างต้นไม้แนวคิดสำหรับการพัฒนาโครงข่ายคำภาษาไทย / Yutthana Pirunsarn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 395. Bioactive compounds from Endophytic fungi of Thai medicinal plants = สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเอนโดไฟท์ของพืชสมุนไพรไทย / Wattana Panphut
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 396. Bioactive compounds from garcinia speciosa = การศึกษาสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้น garcinia speciosa (guttiferae) / Ranee Sangsuwon
    Abstract  

 397. Bioactive compounds from Gardenia obtusifolia Roxb. and Gardenia collinsae Craib = สารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Gardenia obtusifolia Roxb. และ Gardenia Collisae Craib / Wilart Pompimon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 398. Bioactive compounds from local fungi : chemical constituents of Cordyceps SP., Verticillium Hemipterigenum, Microsphaeropsis SP. and Trichoderma SP. = การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราท้องถิ่น : Cordyceps SP., Verticillium Hemipterigenum, Microsphaeropsis SP. and Trichoderma SP. / Prapairat Seephonkai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 399. Bioactive compounds from Myristica cinnamomea fruits and from the fungus Stachybotrys nephrospora = การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผลจันทน์ป่าและเชื้อรา Stachybotrys nephrospora / Supaporn Sawadjoon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 400. Bioactive compounds from Phyllanthus emblica Linn., Solanum aculeatissimum Jacq. and Ellipanthus tomentosus Kurz tomentosus ssp. tomentosus var. tomentosus = การศึกษาสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากมะขามป้อม, มะเขือขื่น และคำรอก / Kampanart Chayajarus
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 401. Bioactive compounds from root of phyllanthus acidus skeels = การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากมะยม / Namphung Vongvanich
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 402. Bioactive compounds from the fungus Hirsutella Kobayasii BCC 1660, and from higher plants, getonia floribunda and camchaya calarea = การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา Hirsutella kobayasii BCC 1660 และจากต้นติ่งตั่งและต้นกระดุมม่วง / Namphung Vongvanich
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 403. Bioactive constituents in plant : Dephniphyllum combodianum gagnep. (daphniphyllaceae) and insect : Cydnus indicus westwood (Cydnidae) = การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นไม้ Dephniphyllum combodianum gagnep. และจากแมลง Cydnus indicus westwood / Suthatip Ngokpol
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 404. Bioassay of cytochalasin E and other eleven mycotoxins using skin of one-day-old mouse / Somsri Sinlapanapaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 405. Bioaugmentation of activated sludge with selected bacterial strains = การเสริมสมรรถนะแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ด้วยแบคทีเรียที่คัดสรรมา / Thamarat Sukjeeradet
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 406. Biochemical studies on inherited polysaccharide disorder = การศึกษาเชิงชีวเคมีเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติของโพลีแซคคาไรด์ / Supattra Sukcharoen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 407. Biodegradation of heptachlor and its metabolite by soil microcosms = การย่อยสลายสารเฮปตาคลอร์โดยแบคทีเรียในดิน / Toemthip Poolpak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 408. Biodegradation of petroleum contaminated-sludge from the olefins plant : effects of spiked microbial culture = การย่อยสลายตะกอนน้ำมันปิโตรเลียมจากโรงงานโอเลฟินส์โดยวิธีการทางชีวภาพ : ผลของการกระตุ้นด้วยเชื้อจุลินทรีย์ / Sirindhorn Khamniyom
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 409. Biodesulfurization of crude oil by mesophilic bacteria = การกำจัดกำมะถันอินทรีย์จากน้ำมันดิบโดยเชื้อจุลินทรีย์ / Natnapang Tanterdtit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 410. Biodesulfurization of organic sulfur in petroleum by newly found microorganisms in Thailand = การกำจัดสารกำมะถันอินทรีย์จากน้ำมันโดยเชื้อจุลินทรีย์ที่พบใหม่ในประเทศไทย / Nantaka Kheawpraju
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 411. Biological sequence analysis = การวิเคราะห์ลำดับข้อมูลทางชีววิทยา / Direk Takmatcha
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 412. Biologically active metabolites from the marine fungus Halorosellinia oceanica BCC 5149 and the seed fungi Menisporopsis theobromae strains BCC 4162 and BCC 3975 = การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราทะเล Halorosellinia oceanica BCC 5149 และเชื้อราบนเมล็ดพืช Menisporopsis theobromae สานพันธุ์ BCC 4162 และ BCC 3975 / Maneekarn Chinworrungsee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 413. Biomechanical alterations of jumping in volleyball players after joint strapping of the lower extremity of the body = การเปลี่ยนแปลงทางชีวกลศาสตร์ของการกระโดดในนักวอลเลย์บอลหลังจากการยึดข้อต่อ / Nuttika Nakphet
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 414. Biomechanical analysis of long jumpers male and female = การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของนักกีฬาวิ่งกระโดดไกลชายและหญิง / Wacharee Rittiwat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 415. Biomechanical analysis of the stance phase between barefoot and different hardness running shoes = การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ในช่วงเท้าเหยียบพื้นขณะวิ่งเท้าเปล่าและสวมรองเท้าที่มีความแข็งของพื้นรองเท้าแตกต่างกัน / Chitchanok Nutalaya
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 416. Biomedical science discourse and dentists' oral health promotion concepts : a case study in Chiang Mai = วาทกรรมการแพทย์แบบวิทยาศาสตร์กับแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของทันตแพทย์ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / Songvuth Tuongratanaphan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 417. Biophysical characteristics and mechanisms of prolactin-stimulated calcium transport in the duodenum of female rats = คุณสมบัติทางชีวฟิสิกส์และกลไกของโพรแลคตินที่ใช้กระตุ้นการขนส่งแคลเซียมในลำไส้เล็กส่วนต้นของหนูเพศเมีย / Walailak Jantarajit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 418. Bioremediation of crude oil and standard hydrocarbons in soil = วิธีการบำบัดคราบน้ำมันดิบและสารมาตรฐานไฮโดรคาร์บอนในดิน / Acharaporn Sungpetch
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 419. Bioremediation of oil contaminated gravel = การศึกษาการย่อยสลายคราบน้ำมันที่ปนเปื้อนบนก้อนหิน / Prapaipit Teparot
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 420. Biosorption of cadmium by cyanobacteria, oscillatoria subtilissima and oscillatoria jasorvensis = การดูดซับโลหะหนักแคดเมียมโดยใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิด Oscillatoria subtilissima และ Oscillatoria jasorvensis / Busaba Warakamin
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 421. Biosynthesis of folic acid in Plasmodium falciparum / Jerapan Krungkrai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 422. Biosynthesis of hCG and other placental specific proteins in hydatidiform mole and normal pregnancy / Watcharee Hiranyavasit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 423. Biosynthesis study of natural polyisoprenes : initiation step of rubber formation = การศึกษาขั้นตอนการสังเคราะห์โพลีไอโซพรีนที่ได้จากยางธรรมชาติ-ขั้นเริ่มต้นของการสังเคราะห์ยาง / Dararat Mekkriengkrai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 424. Biotecnological application for improvement of antimalarial agent productions in qing-hao (Artemisia Annua L.) = การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงระดับการผลิตสารต้านมาลาเรียในต้นชิงเฮา / Pornnaree Cheewasakulyong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 425. Birthing experiences of internally displaced mothers in Aceh / Ervita Sumardjono
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 426. Blood pressure measurement evaluation of different automated oscillometric devices = การประเมินผลการวัดค่าความดันเลือดด้วยเครื่องชนิดอัตโนมัติแบบออสซิลโลเมตริก / Areephan Anuchapreeda
    Abstract  

 427. Body fat assessment in Thai adolescents using 4-Compartment Model = การวัดไขมันร่างกายในวัยรุ่นไทยโดยใช้วิธี 4-Compartment Model / Weerachat Srichan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 428. Body image and weight control behavior : a study of high school female students = ภาพลักษณ์ร่างกายกับพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของวัยรุ่นหญิง : การศึกษานักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / Supattra Mungkalachaiya
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 429. Body image, expected body size, and eating behavior of first year Mahidol University students / Sayamon Pawaputanond na Mahasarakam
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 430. Body, consumption and braces wearing of young adolescents in Bangkok = ร่างกาย การบริโภค และการใส่เหล็กจัดฟันของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร / Thanida Pothidee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 431. Body, power, and discourse in childbirth = เรือนร่าง อำนาจ และวาทกรรมในการคลอดบุตร / Arattha Rungpueng
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 432. Boron-doped diamond : sensor for chromatographic analysis of inogranic anions = การใช้ขั้วไฟฟ้าฟิล์มบางของเพชรที่โดปด้วยโบรอนเพื่อเป็นหัววัดในไอออนโครมาโทรกราฟีสำหรับวิเคราะห์สารอนินทรีย์ที่มีประจุลบ / Benjamapawn Promthong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 433. Breach of discipline of teachers employed in Bangkok Metropolitan administration : situation, trends, and solutions = การกระทำผิดวินัยของครูสังกัดกรุงเทพมหานคา : สถานการณ์ แนวโน้ม และการแก้ไข / Sarintee Rugsakeaw
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 434. Breathing pattern and ventialatory capacity in endurance athletes and sedentary subject during and after progressive exercise test = รูปแบบและความสามารถในการหายใจในนักกีฬาที่ฝึกความอดทน และคนปกติในขณะและภายหลังการออกกำลังกายแบบเพิ่มความหนัก / Yupa Praingamnet
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 435. Bridging the gap of teacher professional development : a case study of lincang city in China / Xiuping Wang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 436. Bromoperoxidase in Thai seaweeds = เอนไซม์โบรโมเปอร็อกซิเดสในสาหร่ายทะเลของไทย / Bancha Veokeki
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 437. Buddhavivarana : a case study on attitudes of Buddhist scholars in contemporary Thai society = พุทธวิวรณ์ : กรณีศึกษาทัศนคติของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน / Phra Boonsong Hongsakorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 438. Buddhism and romantic love : a case study of ex-monk Isaramuni = พุทธศาสนากับรักความระหว่างเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีอดีตพระอิสรมุนี / Pinayo Prommuang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 439. Buddhist ethics and biotechnological business : a case study in plants genetically modified organisms (P-GMOs) = พุทธจริยศาสตร์กับธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ : กรณีศึกษาพืชตัดต่อพันธุกรรม / Kridchayapong Boonnaphai
    Abstract  

 440. Buddhist paradigm on health and healing = กระบวนทัศน์พุทธศาสนาด้านสุขภาพและการเยียวยา / Wichit Paonil
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 441. Buddhist university's students and social activism : a case study of the attitude of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nakhon Phanom Sangha College's students toward thier social activism = พระนิสิตกับปฏิบัติการทางสังคม : ศึกษากรณีทัศนคติของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม / Phra Boorakorn Boriboon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 442. Burden in everyday life and patterns of confrontation with physical pain among the rural Southern Thai women in low-income families = ภาระในชีวิตประจำวันกับรูปแบบการเผชิญภาวะเจ็บปวดทางร่างกายของผู้หญิงชนบทภาคใต้ในครอบครัวเศรษฐานะยากจน / Wansuree Prompat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 443. Burden of tuberculosis in Myanmar social science perspectives / Soe Moe
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 444. Burkholderia pseudomallei induces mouse macrophage activation via MyD88-dependent pathway = เบอร์โคลเดอเรีย สูโดมาลลิไอกระตุ้นมาโครฟาจของหนูโดยการส่งสัญญาณผ่าน MyD88-dependent pathway / Matsayapan Pudla
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 445. Cadmium and zinc toxicity on growth, chilorophyll contents and accumulation of Hydrocotyle umbellata L. = พิษของแคดเมียมและสังกะสีที่มีต่อการเติบโตประมาณคลอโรฟิลล์และการสะสมของต้นแว่นแก้ว Hydrocotyle umbellata / Sopit Panyakhan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 446. Cadmium biosorption by Bacterial biomass = การดูดซับแคดเมียมโดยใช้แบคทีเรีย / Jantana Tangaromsuk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 447. Cadmium-induced hypertension and the protective effect of standardized extracts from Andrographis paniculata (Burm.f.) nees = การเกิดความดันโลหิตสูงจากแคดเมียมและการป้องกันโดยใช้สารสกัดมาตรฐานจากฟ้าทะลายโจร / Nattaporn Yoopan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 448. Calcium permeability and transepithelial calcium transport in the duodenum of endurance swimming female rats = คุณสมบัติการยอมให้แคลเซียมผ่านและการขนส่งแคลเซียมผ่านผนังเยื่อบุลำไส้เล็กส่วนต้นของหนูขาวเพศเมียที่ผ่านการฝึกว่ายน้ำแบบทนทาน / Nitita Dorkkam
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 449. Calculation of the net tunneling electric current in S'-I-S junction = การคำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้าผ่านจังก์ชั่นประเภท S'-I-S / Mukda Siribangphae
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 450. Cancer patients and Cheewajit : illness experiences and change of ideas towards illness and life = มะเร็งกับชีวจิต : ประสบการณ์ความเจ็บป่วยและกระบวนการปรับเปลี่ยนแนวคิดต่อโรคและชีวิตของผู้ป่วย / Auengpha Singtipphun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 451. Capacities of some chitosans for adsorption with iron (II) in 0.01 M hydrochloric solution = ค่าความจุของการดูดซับอิออนของเหล็ก (II) ด้วยไคโตแซนบางชนิดในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.01 โมลาร์ / Wanravee Chantore
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 452. Capitalist patriarchal relations and noncompliance with Directly Observed Treatmentfor tuberculosis among women : a study in Nyein township, Yangon. Myanmar / Myint Myint Win
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 453. Capitalist patriarchal relations and the implementation of integrated essential reproductive health services policy : a case study of the primary health care in Tasikmalaya district, Indonesia / Yuly Astuti
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 454. Cardiac cholinergic system and actions of SKF 525 A / Kittima Makarananda
    Full Text (Mahidol member only)

 455. Cardioprotection by exercise training in ovariectomized rat hearts : Restoration of changes in sarcoplasmic reticulum calcium-uptake function = การป้องกันการเปลี่ยนแปลงการทำงานของหัวใจหนูตัดรังไข่ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ: การป้องกันการเปลี่ยนแปลงการกลับแคลเซียมของซาร์โคพลาสมิกเรทิคูลัม / Jitanan Laosiripisan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 456. Cardiovascular and respiratory effects of piperine / Urai Hatthakit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 457. Caregiver management in stroke' patients : symbolic interaction perspectives = การจัดการของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : มิติทางสัญลักษณ์นิยม / Siriwan Anantato
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 458. Case study of cooperative learning by using jigsaw technique with second-year English major students at Naresuan University = กรณีศึกษาการเรียนแบบเป็นกลุ่มโดยใช้วิธีจิกซอว์กับกลุ่มนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่หนึ่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวร / Pongsakorn Meteetum
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 459. Cassava glucosyltransferase = เอ็นไซม์กลูโคซิลทรานส์เฟอเรสจากมันสำปะหลัง / Thitima Keskanokwong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 460. Catalase-genetically modified Lactobacillus plantarum as a starter culture in fermented meat product = การใช้ Lactobacillus plantarum ที่เติมยีนคะตะเลสโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรมเป็นหัวเชื้อในเนื้อหมัก / Somkid Sitthimonchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 461. Cation-exchange properties of some clay minerals = สมบัติการแลกเปลี่ยนไอออนบวกของแร่ดินเหนียวบางชนิด / Pranorm Saejueng
    Abstract  

 462. Causal attribution of improving behavior among children with attention-deficit/hyperactivity disorder and parental compliance = การอ้างสาเหตุการมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและความร่วมมือในการรักษาของผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น / Maadmanee Veeranarong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 463. Causal paths of communicative actions and strategic actions in physicians' communication regarding passive euthanasia = เส้นทางการเกิดการสื่อสารแบบเท่าเทียมหรือการสื่อสารแบบใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารของแพทย์เกี่ยวกับการพักการรักษาที่อาจไม่จำเป็นในระยะสุดท้ายของชีวิต / Wacharin Sindhvananda
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 464. Cause of juvenile delinquency in Eastern Provinces : Cholburi, Rayong and Chantaburi = สาเหตุการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออก : ศึกษาเฉพาะจังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี / Police Captain Ekarin Itthiwatanan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 465. Cellular immune response to opisthorchis viverrine : in vitro study of mitogenic effect of mtaceercarizl and adult antigens = การศึกษาผลของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม้ในตับต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้านเซลล์ / Asatara Kantasewi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 466. Cerebellar influnce on cardiovascular function : the mediation by the paramedian reticular nucleus / by Abdulcholiq Chuseri
    Abstract  

 467. Changes in calcium balance and intestinal calcium transporter gene expression in cecectomized female rats = การเปลี่ยนแปลงของสมดุลแคลเซียมและการแสดงออกของยีนโปรตีนขนส่งแคลเซียมในลำไส้ของหนูเพศเมียที่มีมีกระพุ้งไส้ใหญ่ / Prapaporn Jongwattanapisan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 468. Changes in cardiac myofibrillar calcium activation in ovariectomized rats : alternative prevention and mechanism of changes = การเปลี่ยนแปลงการทำงานของเส้นใยกล้ามเนื้อหัวใจในหนูตัดรังไข่ : วิธีการป้องกันและกลไกการเปลี่ยนแปลง / Tepmanas Bupha-Intr
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 469. Changes in gastric mucosal barrier in the presence of bile and during hemorrhag stress in rats / Orapin Komonpunporn
    Abstract  

 470. Changes in tegumental structure in eggs cercariae metacercariae, juvenile and adult worms of opisthorchis viverrini / Amnuay Waiyamook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 471. Changes in the expression of genes related to calcium transport in the intestine of endurance swimming female rats = การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวกับการขนส่งแคลเซียมในลำไส้ของหนูขาวเพศเมียที่ว่ายน้ำแบบทนทาน / Jarinthorn Teerapornpuntakit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 472. Changes of muscle enzymes from pre- and post- racing in horses FED with high and low carbohydrate diets = การเปลี่ยนแปลงของเอ็นไซม์กล้ามเนื้อก่อนและหลังแข่งในม้าที่มให้อาหารด้วยคาร์โบไฮเดรทสูงและต่ำ / Jaidao Petchthiranon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 473. Changes of sugar alcohol content and related gene expression during early period of salt stress in Thai rice (Oryza sativa L. SPP. indica) lines = การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลแอลกอฮอล์และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวเนื่องในช่วงแรกของการได้รับสภาวะเครียดจากเกลือของข้าวสายพันธุ์ไทย / Sarunyaporn Maksup
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 474. Changing of the organizational culture in hospital accreditation development programs : a case study in Kaiprajuksilapakom Hospital = การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์การโรงพยาบาลในการดำเนินโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพ HA : กรณีศึกษาโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม / Upsorn Bencharat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 475. Chaos and control action in a Kolmogorow type model for food webs with harvesting or replenishment = ความสับสนและการควบคุมแบบจำลองแบบโคลโมโกรอฟสำหรับสายใยอาหารที่มีการเก็บเกี่ยวหรือการเติม / Adoon Pansuwan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 476. Characterisation of biologically active compounds from the fungus diaporthe sp. BCC 6140, and from higher plant, cordia globifera = การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา diaporthe sp. BCC 6140 และจากต้นสักหิน / Suppamit Dettrakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 477. Characteristics and fabrication of organic light emitting devices base on tris (8-hydroxyquinoline) aluminum = คุณลักษณะและการประดิษฐ์อุปกรณ์เปล่งแสงจากสารอินทรีย์ด้วย tris (8-hydroxyquinoline) aluminum / Yingyot Infahsaeng
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 478. Characterization and functional analysis of PPK in Burkholderia Pseudomallei = การศึกษาคุณสมบัติและหน้าที่ของยีน ppk ในเชื้อ Burkholderia Pseudomallei / Suda Tunpiboonsak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 479. Characterization and mutagenesis of D-amino acid dehydrogenase homologue gene in Xanthomonas campestris pv. phaseoli = การศึกษาและทำให้กลายพันธุ์ในยีน D-amino acid dehydrogenase homologue ใน Xanthomonas campestris pv. phaseoli / Rattiya Cheewapat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 480. Characterization and production of chitinase from Bacillus thuringiensis subsp. pakistani and its transformants = การศึกษาลักษณะของไคติเนสจากเชื้อ Bacillus thuringiengiensis สายพันธุ์ pakistani และ transformant / Surang Thamthiankul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 481. Characterization and purification of a bacteriocin produced by Lactobacillus plantarum PMU33 strain from fermented fish products = การศึกษาคุณสมบัติและการทำให้บริสุทธิ์ของสารยับยั้งแบคเทอรอโอซินจาก Lactobacillus plantarum สายพันธุ์ PMU33 แยกจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากปลา / Pensom Jumriangrit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 482. Characterization of 130 KDa mosquito-larvicidal endotoxin relating genes of Bacillus thuringiensis subsp israelenais strain 4Q272 = การศึกษาลักษณะของยีนที่มีความสัมพันธ์กับยีนสร้างโปรตีนขนาด 130 กิโลดาลตัน ซึ่งมีความเป็นพิษต่อลูกน้ำยุงในเชื้อ / Wichet Leelamanit
    Abstract  

 483. Characterization of a bacteriophage VHS1 that increases the virulence of Vibrio harvyi to shrimp = การศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอฟาจ VHS1 ในการเพิ่มความรุนแรงของเชื้อ Vibrio harveyi / Orapim Puiprom
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 484. Characterization of cassava root proteins : albumin and globulin = การศึกษาสมบัติของโปรตีนอัลบูมินและกลอบูลินจากหัวมันสำปะหลัง / Jariya Sukhapan
    Abstract  

 485. Characterization of cloned DNAs isolated from Thai rice = การศึกษาดีเอ็นเอโคลนที่แยกได้จากข้าวไทย / Sopapan Atichartpongkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 486. Characterization of CYP6AA3 in baculovirus expression system = การศึกษาคุณสมบัติของ CYP6AA3 ในระบบ baculovirus / Soamrutai Boonsuepsakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 487. Characterization of gametocyte proteins inducing natural antibodies in plasmodium falciparum infection = การค้นหาโปรตีนแกมมีโตไซท์ของพลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม ซึ่งกระตุ้นการสร้างแอนติบอดี / Salil Siriwat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 488. Characterization of hemoglobin A+ Bart's syndrome = การวิเคราะห์ลักษณะของโรคฮีโมโกลบิน A+Bart's / Pranee Winichagoon.
    Abstract  

 489. Characterization of hemoglobin Kodaira II, hemoglobin Hekinan and hemoglobin Kurozaki in Thailand = การศึกษาคุณลักษณะของฮีโมโกลบินโคดาอิร่า 2, ฮีโมโกลบินเฮกินันและฮีโมโกลบินคุโรซากิในประเทศไทย / Lukana Ngiwsara
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 490. Characterization of HPV16 oncogenes : genetic variation, localization and transactivation function = การศึกษาคุณสมบัติของยีนมะเร็งของไวรัส HPV16 : ความหลากหลายของยีน แหล่งที่อยู่และหน้าที่การกระตุ้นการแสดงออกของยีน / Kulthida Vaeteewoottacharn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 491. Characterization of humoral immune response in the serum and bile of patients with opisthorchiasis and its application in immunodiagnosis = การศึกษาภูมิต้านทานในระบบอิมมูนชนิดเหลวในน้ำเหลืองและน้ำดีของคนไข้โรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchiasis) และแนวทางที่จะนำมาใช้ในการวินิจฉัยโรคโดยวิธีทางอิมมิวโนวิทยา / Surasakdi Wongratanacheewin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 492. Characterization of imidazoline receptor on porcine renal cortex membranes = การศึกษาคุณสมบัติของตัวรับอิมมิดาโซลีนบนส่วนเปลือกนอกของไตหมู / Pattraporn Pukklay
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 493. Characterization of Japanese encephalitis virus grown at high temperature = คุณสมบัติของไวรัสไข้สมองอักเสบที่เจริญเติบโตในที่ที่มีอุณหภูมิสูง / Kanjana Nukdee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 494. Characterization of SOD genes involved in oxidative stress response and tumor formation in Agrobacterium Tumefaciens = การศึกษาคุณสมบัติของยีน SOD ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อ oxidative stress และความสามารถในการก่อให้เกิดปุ่มปมของเชื้อ Agrobacterium Tumefaciens / Panatda Saenkham
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 495. Characterization of the gene homologous of rpoS in Burkholderia pseudomallei = การศึกษายีน rpoS ในเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei / Benchamas Subsin
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 496. Chemical constituents of Aigialus parvus BCC 5311 and an unidentified fungus, BCC 2629 = องค์ประกอบทางเคมีของเชื้อรา Aigialus parvus BCC 5311 และจากเชื้อราสายพันธุ์ BCC 2629 / Pornrapee Vongvilai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 497. Chemical constituents of boesenbergia pandurata SCHI (Red Form) and boesenbergia SP. (Zingiberaceae) / Orasa Pancharoen
    Abstract  

 498. Chemical constituents of Eulophia nuda / Kanjai Khumtaveeporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 499. Chemical constituents of Gardenia campanulata (Rubiaceae) = การศึกษาสารองค์ประกอบจาก Gardenia campanulata (Rubiaceae) / Janchai Poonlaphdecha
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 500. Chemical constituents of Irvingia malayana and Clausena excavata = องค์ประกอบทางเคมีจาก Irvingia malayana และ Clausena excavata / Thaworn Jaipetch
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 501. Chemical constituents of Jatropha curcas (Euphorbiaceae) and Eupatorium odoratum (Compositae) = การสกัดและหาสูตรโครงสร้างของสารบริสุทธิ์จากสบู่ดำและสาปเสือ / Waree Naengchomnong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 502. Chemical induction of oocyte maturation and spawning in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii de man) = การใช้สารเคมีกระตุ้นการพัฒนาของรังไข่และการวางไข่ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de man) / Sithee Tanboonteck
    Abstract  

 503. Chemical modifications of Butadine rubber and natural rubber by reactive processing = การปรับแต่งยางบิวตะไดอีนและยางธรรมชาติโดยวิธีการแปรรูปเชิงปฏิกิริยา / Kanoktip Boonkerd
    Abstract  

 504. Chemical mutagenesis for investigation on the mechanism of 2-Methyl-3-hydroxypyridine-5-carboxylic acid (MHPC) oxygenase (MHPCO) = การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของโคเอนไซม์เพื่อศึกษากลไกในปฏิกิริยาเคมีของเอนไซม์ 2-Methyl-3-hydroxypyridine-5-carboxylic acid (MHPC) oxygenase (MHPCO) / Jeerus Sudcharitkul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 505. Chemical preparation and composition analysis of strontium doped lead zirconate titanate = การเตรียมสารเลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกเจือสตรอนเซียมโดยวิธีเคมีและการวิเคราะห์องค์ประกอบ/ Chutimon Ratanapeanchai
    Abstract  

 506. Chemistry of 2-(N,N-dimethylamino)-4-phenylthiobutanenitrile / Waree Naengchomnong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 507. Chemometrics approach to acid-base properties of humic fractions and their interactions with calcium cation = การใช้วิธีทางเคโมเมตริกเพื่อศึกษาพฤติกรรมกรด-เบสของฮิวมิกแฟรกชันและอันตรกิริยาของฮิวมิกกับแคลเซียมอิออน / Warunya Boonjob
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 508. Child sexual abuse, capitalism, patriarchy and resistance : a study of women's experiences in one village, west Java, province, Indonesia / Theresia Sri Endras Iswarini
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 509. Childhood schizophrenia / Penkhae Limsila.
    Abstract  

 510. Cholinomimetic effects of permethrin on cardiovasculaf and motor functions = การออกฤทธิ์เลียนแบบระบบประสาทโคลิเนอร์จิกของเพอร์เมทรินต่อการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด และการเคลื่อนไหว / Sathaporn Prutipanlai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 511. Christian ethical perspective on moral problems : sexual relations in adolescents = ทรรศนะจริยศาสตร์คริสต์ที่มีต่อปัญหาเพศสัมพันธ์ของเด็กวัยรุ่น / Tadsanee Mathurotsuwan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 512. Christian ethics on human cloning : the dehumanization and the family devaluation = คริสตจริยศาสตร์กับการโคลนนิ่งมนุษย์ : การลดคุณค่าของความเป็นคนและชีวิตครอบครัว / Wattanasak Srivorakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 513. Chromosomal polymorphism in Drosophila albomicana and Drosophila sulfurigaster in Thailand = ความผันแปรทางโครโมโซมในแมลงหวี่กลุ่มย่อย Drosophila albostrigata และ D. sulfurigaster ในประเทศไทย / Salisa Sathapanawath
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 514. Chromatin condensation during spermatogenesis in mountain frog, Rana Blythii = การขดตัวของเส้นใยโครมาตินในช่วงที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ในกบภูเขา / Sumon Jungudomjaroen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 515. Chromatin organization and packaging in the male germ cells of the common tree shrew, tupaia glis = การศึกษาการขดเรียงตัวของเส้นใยโครมาตินในเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของกระแต / Worawit Suphamungmee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 516. Chromatin structure in mamalian sperm / Pornpilai Thungkasemvathana.
    Abstract  

 517. Chromatographic determination of oxidative damage markers in thalassemic patients = การวิเคราะห์ด้วยโครมาโตกราฟีเพื่อหาตัวบ่งชี้ภาวะการถูกทำลายแบบออกซิเดชันในคนไข้ธาลัสซีเมีย / Chutima Matayatsuk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 518. Chromatographic separation of triiodothyronine in serum / Nongnuch Phasuk.
    Abstract  

 519. Civic-minded in the context of Thai civil society = จิตสำนึกพลเมืองในบริบทประชาสังคมไทย / Wirat Kamsrichan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 520. Classification of mammographic masses using 3D surface texture = การแบ่งแยกชนิดของก้อนเนื้องอกจากภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกโดยใช้สภาพผิว 3 มิติ / Thanapol Intravesn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 521. Clients satisfaction of public universities' sports center = ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยของรัฐ / Paweena Sankhot
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 522. Clinical characteristic of presbycusis in Ramathibodi Hospital / Cheamchit Tawin.
    Abstract  

 523. Cloning and characterization of genes involved in rubber tree trunk phloem necrosis = การโคลนและการศึกษาลักษณะของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเปลือกแห้งในยางพารา / Chutima Charoenwut
    Abstract  

 524. Cloning and characterization of the alkaline protease gene (alpA) from Aspergillus oryzae = การโคลนและการศึกษาคุณสมบัติของยีน (alpA) จาก Aspergillus oryzae / Supaporn Cheevadhanarak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 525. Cloning and characterization of the cDNA encoding rice DNA methyltransferase = การโคลนและการศึกษาคุณสมบัติของคอมพลิเมนทารีดีเอ็นเอของดีเอ็นเอเมทิลทรานสเฟอเรสในข้าว / Nopmanee Wiriyawutikorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 526. Cloning and expression of Anopheles minimus NADPH-Cytochrome P450 reductase gene and in Vitro study of CYP6P7 enzyme system = การโคลนและการแสดงออกของยีน Nadph-Cytochrome P450 Reductase ในยุงก้นปล่อง Anopheles Minimus และศึกษาการทำงานของเอนไซม์ CYP6P7 ในหลอดทดลอง / Dolnapa Kaewpa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 527. Cloning and expression of the oxygenase component of para-hydroxyphenylacetate hydroxylase = การโคลนและการแสดงออกของยีนออกซิเจนเนสของเอนไซม์พาราไฮดรอกซีฟีนิลอะซิเตตไฮดรอกซีเลส / Kittisak Thotsaporn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 528. Cloning, characterization and expression of Vasa-like gene in the germ cells of giant freshwater prawn, Macrobrachium Rosenbergii = การศึกษาการโคลนและการแสดงออกของยีน vasa-like ในเซลล์สืบพันธุ์ของกุ้งก้ามกราม / La-Iad Nakkrasae
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 529. Cloning of malaria parasite DNA / Nednapis Tirawanchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 530. Cloning of plasmids from Bacillus thuringiensis var. israelensis in Escherichia coli / Wilas Nirunsuksiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 531. Closest string matching = การค้นหาสายอักขระที่ใกล้เคียงกันที่สุด / Tanachai Pathomrat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 532. Coexpression of chitinase and the cry11Aa1 toxin genes in bacillus thuringiensis subsp. israelensis = การแสดงออกร่วมกันของยีนไคติเนสและยีนสารพิษ cry11Aa1 ใน Bacillus thuringiensis subsp. israelensis / Nuntaree Sirichotpakorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 533. Cognitive appraisal, social support and depression among postpartum mothers in Sri Lanka / Chamindi Nirosha Rathnayake
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 534. Commodification of pleasure : a study of male migrant sex worker in Hanoi, Vietnam / Dinh Thai Son
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 535. Communication anxiety for the basic signal officers in the English classroom at the signal school = ความวิตกกังวลในการสื่อสารในห้องเรียนภาษาอังกฤษของหลักสูตรชั้นนายร้อยโรงเรียนทหารสื่อสาร / Jirapan Udomkit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 536. Communities of practice and conditioning factors to learning outcome in organic farmers = ชุมชนชาวนานักปฏิบัติเกษตรอินทรีย์และปัจจัยเงื่อนไขการเรียนรู้ของชาวนานักปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ / Chalat Glinubol
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 537. Community attitudes to counter crime for polices in Bangkhunnon police station = ทัศนคติของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ / Pol. Lt. Kakain Nikornhatsachai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 538. Community crime prevention of the Muslim citizens in the responsible area of Prakhanong Metropolitan Police Station = การป้องกันชุมชนจากอาชญากรรมของชาวไทยมุสลิมในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง / Police Lieutenant Colonel Nat Bandhurat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 539. Community empowerment on child rearing in child under 6 years old by using participatory action research = การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 540. Community needs for participation on peat swamp fire protection in Koun Kreng Nakhon Sri Thammarat = ความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช / Sunantha Ruksakaew
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 541. Community participation process in drug prevention through participatory action research, Tambol Bang Prom, Bang Khonthi district, Samut Songkhram province = กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันยาเสพติดโดยวิธีการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม / Police General Kraisook Sinsook
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 542. Community thinking toward dengue hemorrhagic fever prevention : a case study in Ratchaburi = ความคิดของชุมชนต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก : ศึกษาชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดราชบุรี / Nippaya Chompoonuch
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 543. Community-cultures based environmental education : a case study for the world cultural heritage of Ayutthaya Historic City = สิ่งแวดล้อมศึกษาบนฐานวัฒนธรรมชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่มรดกโลก พระนครศรีอยุธยา / Weera Rawang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 544. Comparative analysis of two fatty acid binding proteins (FABPS) from fasciola Gigantica = การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ Fatty acid binding proteins (FABPS) 2 รูปแบบของพยาธิใบไม้ตับชนิด Fasciola Giganitca / Supatra Chunchob
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 545. Comparative effect of flexion and extension exercise in mechanical back pain patients = เปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายแบบก้มและเงยลำตัวต่อผู้ป่วยปวดหลัง / Chommanee Patthanapiradej
    Abstract  

 546. Comparative effects of alloxan and streptozotocin on hepatic drug metabolism / Mayuree Bhanthumkomol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 547. Comparative effects of diabetogenic agents on hepatic drug metabolism and liver morphology / Krongtong Chawalit
    Abstract  

 548. Comparative inhibitory effects of mefloquine and primaquine on hepatic drug-metabolizing enzymes = การเปรียบเทียบผลของยาเมฟลอควิน (Mefloquine) และไพรมาควิน (Primaquine) ต่อเอ็นซัยม์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงยาในตับ / Thananda Sukhumanan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 549. Comparative scanning electron microscopic studies of tegument in various strains of Schistosoma japonicum / Tunyarut Koonchornboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 550. Comparative structural studies of rat liver H2B and rat testes specific TH2B histones / Tikamporn Yongvanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 551. Comparative studies of normal and infertile boar semen / Laaied Prapantadara
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 552. Comparative studies on iron-ascorbate treated and vitamin E-deficient rabbit sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase / Warawadee Nirdnoy
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 553. Comparative studies on reproductive system of achatina fulica, hemiplecta distincta and cyclophorus auranticus = การศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของหอยทาก 3 ชนิด Achatina fulica, Hemiplecta distincta และ Cyclophorus auranticus / Wanwipa Kumparataung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 554. Comparative studies on thymidylate synthetase from pyrimethamine-sensitive and resistantstrain of Plasmodium chabaudi / Adisorn Ratanaphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 555. Comparative study of habitual with left and right handwritings of the same person = การศึกษาเปรียบเทียบความเคยชินในการเขียนด้วยมือซ้ายและมือขวาของบุคคลคนเดียวกัน / Anongnath Soison
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 556. Comparative study of interaction of human macrophages and dendritic cells with virulent Burkholderia pseudomallei and avirulent Burkholderia thailandensis = การศึกษาเปรียบเทียบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง macrophages และ dendritic cells ของคนกับจุลชีพก่อโรค Burkholderia pseudomallei และจุลชีพไม่ก่อโรค Burkholderia thailandensis / Jaruek Charoensap
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 557. Comparative testicular structure and spermatogenesis between the hybrid catfish (big-oui) and their parental species, Clarias macrocephalus and Clarias gariepinus = การเปรียบเทียบโครงสร้างของอัณฑะและขบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ระหว่างปลาดุกลูกผสม (บิ๊กอุย) และสายพันธุ์แม่ (ปลาดุกอุย) กับสายพันธุ์พ่อ / Ronnarong Palasoon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 558. Comparison and characterization of two different hemolysins from Aeromonas hydrophila = การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของสารพิษฮีโมไลซินทีสร้างจากเชื้อ แอโรโมแนส ไฮโดรฟิลล่า / Sudarat chaichomlert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 559. Comparision of P53 tumor suppressor gene mutations in human brain tumors between child and adult patients = เปรียบเทียบการผ่าเหล่าของยีนที่ยับยั้งมะเร็งเนื้องอกสมองระหว่างกลุ่มผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ / Busabongkoch Chawengchao
    Abstract  

 560. Comparison of color texture features based on parallel and integrative approaches for image retrieval = การเปรียบเทียบลักษณะสำคัญของสีและพรรณลักษณ์โดยวิธีแบบขนานและแบบบูรณาการ / Chareerat Prachaktham
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 561. Comparison of cost effectiveness of cataract surgery by ECCE and phaco = การเปรียบเทียบต้นทุนประสิทธิผลของการผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี ECCE และสลายด้วยคลื่นความถี่สูง / Boobpha Suwannachatkul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 562. Comparison of DNA fingerprints of Macrobrachium rosenbergii de man (jumpers and laggards), Penaeus monodon and Penaeus vannamei = การเปรียบเทียบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของกุ้งก้ามกรามที่โตเร็ว (jumper Macrobrachium rosenbergii) และกุ้งก้ามกรามที่แคระแกร็น (laggard Macrobrachium rosenbergii) กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) และกุ้งขาว (Penaeus vannamei) / Somjai Wongtripop
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 563. Construction of DNA probe for the detection of Plasmodium vivax = การสร้างดีเอ็นเอติดตามเพื่อใช้ในการตรวจเชื้อมาลาเรียชนิดพลาสโมเดียม ไวแวกซ์ / Piengchan Rajkulchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 564. Comparison of health practice between women and men infected with HIV/AIDS = การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการปฏิบัติตนด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ หญิง-ชาย / Chotimar Papugdee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 565. Comparison of ITS2 rDNA in black flies (Diptera : Simuliidae) from Thailand = ศึกษาเปรียบเทียบการเรียงลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ ITS2 ของไรโบโซมัลดีเอ็นเอของแมลงริ้นดำในประเทศไทย / Aunchalee Thanwisai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 566. Comparison of Mn-doped lead zirconate titanate ceramics prepared by mixed-oxide and auto-combustion of citrate-nitrate gel techniques = การเปรียบเทียบผลของการเติมธาตุ Mn ในเลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์ที่เตรียมโดยวิธีการผสมผงออกไซด์และการเผาไหม้ของซิเตรต-ไนเตรตเจล / Pimonpan Sakoncharone
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 567. Comparison of protein expression and transposase gene between Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailandensis = การเปรียบเทียบการแสดงออกของโปรตีนและยีนทรานสโปเสสระหว่างเชื้อ Burkholderia pseudomallei และ Burkholderia thailandensis / Amaraporn Choeycharoen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 568. Comparison of sacroiliac joint movement between primigravida and non pregnant women = การเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของข้อต่อกระดูกเชิงกรานระหว่างสตรีตั้งครรภ์และสตรีไม่ตั้งครรภ์ / Puthipong Thowmanee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 569. Comparison of standing and walking balance between children with autism and typical children = การเปรียบเทียบสมดุลการทรงท่ายืนและเดินระหว่างเด็กออทิสติกและเด็กทั่วไป / Piyatida Naksakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 570. Comparison of surviving and moribund pacific whiteleg shrimp Penaeus vannamei challenged with yellow-head virus = การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกุ้งขาวแปซิฟิก Penaeus vannamei ที่รอดชีวิตกับกุ้งที่ตายภายหลังการติดเชื้อไวรัสโรคตัวเหลือง / Gun Anantasomboon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 571. Comparison of the effects of alloxan and steptozotocin on hepatic drug metabolism in rats = การเปรียบเทียบผลของ ยาอัลล๊อกแซน (Alloxan) และสเต รีบโตโซโตซิน (Streptozotocin) ต่อการทำลายยาของตับในหนู / Peerapong Luangingkasoot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 572. Comparison of the sensitivities of PCR metohds for genotyping of Giardia duodenalis = การเปรียบเทียบความไวของ PCR วิธีต่าง ๆ ในการแยกสายพันธุ์ของเชื้อจิอาร์เดียดูโอดีนาลิส / Kwannan Nantavisai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 573. Comparison of various techniques for determination of iodine in table salt / Kezang Choden
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 574. Competencies of monks as change agents : a case study in Kanchanaburi = ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นของพระสงฆ์ : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี / Sombat Pruettikul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 575. Competency development approaches adressing workers in the informal sector : a case study of the Thai traditional massagers at tourist seaside resorts = แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถแรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษาแรงงานนวดไทยบริเวณแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล / Maj. Gen. Surapee Hemvanich
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 576. Complementary relations in alternative medicine : a study of six provider groups in amphor Muang Chiangmai, Thailand = ความสัมพันธ์เกื้อกูลของการแพทย์ทางเลือก : ศึกษาในกลุ่มการแพทย์ทางเลือกของอำเภอเมืองเชียงใหม่ / Buathon Thienarrom
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 577. Composite boson theory of the fractional quantum hall effect = ทฤษฎีอนุภาคประกอบแบบโบซอนของปรากฏการณ์แฟรกชันแนลควอนตัมฮอลล์ / Niwat Viriyapukdee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 578. Compositions of the self-development of the employees in the learning organization = องค์ประกอบของการพัฒนาตนเองของพนักงานในองค์การแห่งการเรียนรู้ / Vanida Sudnuch
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 579. Compression of DNA sequences = การบีบอัดลำดับข้อมูลของพันธุกรรม / Theerachai Laokulsant
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 580. Computational prediction of RPOS-dependent promoters in burkholderia pseudomallie using proteomic profile information = การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์โปรโมเตอร์ RPOS ในเชื้อเบอร์โคเดอเรียสูโดมาลลิอายจากข้อมูลทางโปรติโอมิก / Yupaporn Osiriphun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 581. Computer commands by voice with a feature-based technique = การสั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยเสียงโดยวิธี feature-based / Jitdumrong Precharsuk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 582. Computer-assisted instruction of occupational therapy for prople with spinal cord injuries = คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง / Panintorn Konggateyai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 583. Computer simulation of coherent optical spatial filtering = การใช้คอมพิวเตอร์ในขบวนการกรองทางตำแหน่งโดยใช้แสงอาพันธิ์ / Supot Nitsuwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 584. Concerted mechanism of CDC5/POLO and CLA4/PAK in SWE1 regulatory pathway of saccharomyces cerevisiae = กลไกการทำงานร่วมกันของ CDC5/POLO และ CLA4/PAK ในวิถีควบคุม SWE1 ของบัดดิงยีสต์ / Krisada Sakchaisri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 585. Condition and problem of sport management in tourism business = สภาพและปัญหาการจัดการกีฬาในธุรกิจการท่องเที่ยว / Krittanai Akawat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 586. Condom, no! unsafe sex, yes : sexual meanings and condom use among Myanmar migrant fishermen in Ranong, Thailand / Phyo San Win
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 587. Conductivity improvement of carbon black filled polypropylene (PP) polystyrene (PS) blend by controlling morphology = การปรับปรุงการนำไฟฟ้าของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิโพรพิลีนและพอลิสไตรีนที่เติมผงเขม่าดำโดยการควบคุมสัญฐาน / Weawkamol Leelapornpisit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 588. Conflicts management in organizations : case study of hospitals in Nakhonpathom province = การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กรณีศึกษาโรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม / Chutima Pathomkumnird
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 589. Conformational analysis and flexibility of glycosidic bonds based on melezitose structure by NMR, molecular dynamics, and monte carlo simulations = การวิเคราะห์คอนฟอร์มเมชั่นและความยืดหยุ่นของพันธะไกลโคซิดิกที่อยู่บนพื้นฐานโครงสร้างเมลิซิโทสโดยนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซืการจำลองพลศาสตร์และมอนติคาร์โลของโมเลกุล / Wiwaporn Soodsawang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 590. Consciousness of social invironmental impacts regarding alcohol drinking : a study of drunken driving probationers = จิตสำนึกถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมอันเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ : การศึกษาผู้ถูกคุมความประพฤติฐานขับขี่รถขณะเมาสุรา / Kanjana Supnui
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 591. Consequence of non-linearity of gravitation in the early universe = ผลของความไม่เป็นเชิงเส้นของความโน้มถ่วงในช่วงปฐมภูมิของเอกภพ / Udomchai Rungwongpanich
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 592. Consequences of seed dispersal, seed predation by animals and natural disturbance on the recruitment of spondias axillaris, a light-demanding zoochorous tree = ผลจากการแพร่กระจายเมล็ดและการค่าเมล็ดโดยสัตว์และการรบกวนในธรรมชาติที่มีต่อการฟื้นตัวของประชากรต้น Spondias axillaris / Wirong Chanthorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 593. Conservation and management of elephants in Thailand = การอนุรักษ์และการจัดการช้างในประเทศไทย / Mattana Srikrachang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 594. Conservation of large mammals in Bhutan with special reference to Takin (Budorcas taxicolor whitei) = การอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในประเทศภูฎานโดยเฉพาะทาคิน / Karma Dhendup
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 595. Construction of cDNA library of Lymphoid Organ of YHV infected shrimp (penaeus monodon) = การสร้างห้องสมุด cDNA จากอวัยวะน้ำเหลืองของกุ้งกุลาดำที่ติดเชื้อไวรัสหัวเหลือง / Jutamas Ngopon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 596. Construction of chromosomal engineered Bacillus thuringiensis serovar aizawai expressing a transcriptionally fused chitinase gene during sporulation = การสร้างสายพันธุ์ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ที่ผลิตเอนไซม์ไคติเนสในระยะเซลล์สร้างสปอร์ / Surang Thamthiankul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 597. Construction of hybrid endotoxin genes and evaluation of their mosquito-larvicidal activities = การสร้างยีนไฮบริคของยีนสารพิษฆ่าลูกน้ำยุงและการประเมินผลการฆ่าลูกน้ำยุงของยีนที่สร้างขึ้นใหม่ / Sasichai Kangsadalampai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 598. Construction of specific DNA probes for Opisthorchis viverrini detection and an attempt to clone genes coding for diagnostic epitopes = การสร้างตัวตรวจสอบที่จำเพาะสำหรับพยาธิ Opisthorchis viverrini และความพยายามในการผลิตโปรตีนที่จำเพาะจากพยาธิโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค / Rasana Sermswan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 599. Construction of synthetic gene for dihydropteroate synthase and molecular characterization of bifunctional dihydropteridine pyrophosphokinase/dihydropteroate synthase from plasmodium falciparum = การสร้างยีนสังเคราะห์สำหรับเอ็นไซม์ไดไฮโดรพเทอโรเอท ซินเทส และการศึกษาคุณสมบัติทางชีวโมเลกุลสำหรับเอ็นไซม์ไดไฮโดรพเทอริดิน ไพโรฟอสโฟไคเนส และไดไฮโดรพเทอโรเอท ซินเทส จากเชื้อพลาสโมเดียมฟัลซิปารั่ม / Waraporn Kasekarn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 600. Constructivism in sustainable development of energy = การสร้างองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืนในด้านพลังงาน / Pairoj Kaewma
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 601. Consumerism and herbal product consumption : a case study of Abhaibhubejhr herbal products = บริโภคนิยมและการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร : กรณีศึกษาการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร / Supaporn Pitiporn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 602. Consumers' perception and attitude towards genetically modified organism products (GMOs) : a case study of housewives in metropolitan Bangkok = การรับรู้และเจตคติต่อผลิตภัณฑ์สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) ของผู้บริโภค : กรณีศึกษาแม่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร / Prapan Srisawad
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 603. Contesting discourses on sexuality and sexual subjectivity among single young women in pesantren (Muslim Boarding School), West Java, Indonesia / Dwi Rubiyanti Kholifah
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 604. Continuous-flow extraction for determination of available metals in soils = การหาปริมาณธาตุที่พืชสามารถดูดซึมได้โดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยระบบการสกัดอย่างต่อเนื่อง / Sopon Purawatt
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 605. Contraceptive use behaviour among never married young women who have unwanted pregnancy : an exploratory study in Beijing, China / Wu Jiuling
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 606. Contributing factors of job competency of basic educational institution board = ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / Peerasak Rattana
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 607. Control of film formation and defects of thin film prepared from sulphur vulcanised NR latex by straight dipping process = การควบคุมการเกิดฟิล์มและตำหนิของฟิล์มบางที่เตรียมจากน้ำยางธรรมชาติที่วัลคาไนซ์ด้วยกำมะถันโดยกระบวนการจุ่มแบบไม่ใช้สารช่วยจับตัว / Sunanta Chuayprakong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 608. Control of phase morphology of natural rubber/EPDM blends and its effects on ozone resistance of the blends = การควบคุมโครงสร้างวัฏภาคของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางอีพีดีเอ็มและผลที่มีต่อสมบัติการทนโอโซน / Pathompong Pangamol
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 609. Control of the degradation of natural rubber : analysis and application of naturally occurring anti-and pro-oxidants in natural rubber = การควบคุมการย่อยสลายของยางธรรมชาติ : การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้สารต้านและสารเร่งการเกิดออกซิเดชันที่มีอยู่ในยางธรรมชาติ / Surakit Tuampoemsab
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 610. Controlled degradation of cured natural rubber by encapsulated benzophenone as photosensitizer = การควบคุมการสลายตัวของยางธรรมชาติแบบวัลคาไนซ์โดยการใช้เบนโซฟีโนนเป็นสารว่องไวแสง / Sa-ad Riyajan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 611. Conversion of bacterial penicillin-G acylase to cephalosporin-C acylase by protein engineering = การเปลี่ยนความจำเพาะของเอนไซม์เพนนิซิลิน-จี เอซิเลสจากเชื้อแบคทีเรียให้เป็นเซฟฟาโลสพอริน-ซี เอซิเลสโดยวิธีวิศวกรรมโปรตีน / Catleya Rojviriya
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 612. Coping behavior to release the stress among mathayomsuksa six students in the Bangkok Metropolitan area = พฤติกรรมการเผชิญปัญหาเพื่อลดความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตกรุงเทพมหานคร / Supaporn Choeytim
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 613. Correlation between clinical and biomehchanic cheracteristic of gait in individuals with stroke = ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคลินิกและชีวกลศาสตร์ในการเดินของผู้ป่วยอัมพาตครึงซีก / Sunee Bovonsunthonchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 614. Correlation between level of consciousness of head injury patients and neurotransmitters in cerebrospinal fluid, plasma, urine and physiological parameters / Chutcharin Ungsuparkorn
    Abstract  

 615. Correlation between Point mutation and truncation of thyroglobulin" and "Their patterns of export and iodination" = ความสัมพันธ์ระหว่าง "ไธโรโกลบุลินกลายพันธุ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนเพียงหนึ่งตำแหน่ง และที่เกิดจากการขาดหายไปของสายเปปไทด์บางส่วน" กับ "รูปแบบการถูกส่งออกนอกเซลล์ และ รูปแบบการเติมไอโอดีนให้แก่ไธโรโกลบุลินกลายพันธุ์เหล่านี้" / Piyanuch Jongsamak"
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 616. Cost-effectiveness analysis of coronary artery bypass graft (CABG) : a comparison between on-pump CABG versus off-pump CABG = การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจระหว่างวิธีที่ใช้และไม่ใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม / Sombat Gunyaphan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 617. Cost-effectiveness analysis of family planning services in rural Yunnan province of China / Liu Wei
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 618. Creation and pilot-testing of an environmental education curriculum on conservation of endangered biological resources for volunteers = การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับอาสาสมัครเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพใกล้สูญพันธุ์ / Teerayuth La-Orphanphol
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 619. Credit card crime network in Thailand : the case study of the department of special investigation = เครือข่ายอาชญากรรมบัตรเครดิตในประเทศไทย : กรณีศึกษากรมสอบสวนคดีพิเศษ / Pol. Col.Akarapol Punyopashtambha
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 620. Cricumstances effecting the operations of the officers : case study in the jurisdiction of Metropolitan Police Division 9 = สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol.Capt. Suppawat Pandang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 621. Crime report project participation among public motorcycle drivers in Nong Khaem Bangkok, Thailand = การมีส่วนร่วมของผู้ขับขี่รถจักยานยนต์รับจ้างในการป้องกันอาชญากรรมตามโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม / Surattana Guatragool
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 622. Crime status analysis of the 3rd provincial police : a study of Nakornratchasrima province = การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรมตำรวจภูธรภาค 3 : ศึกษาเฉพาะกรณีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา / Pol.Capt. Vatcharaphan Siripark
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 623. Crime status analysis of the 7th provincial police : a study of the crime prevention and suppression police = การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรมในเขตตำรวจภูธรภาค 7 : ศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามตำรวจภูธรภาค 7 / Pol. Capt. Rangsi Pratumporn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 624. Criminal patterns and methods of pyramid schemes in direct sales business in Thailand = รูปแบบและวิธีการกระทำความผิดประกอบธุรกิจขายตรงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ในประเทศไทย / Pol. Lt. Col. Patchara Sinloyma
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 625. Cross validation of body density equations in Thai male aged between 16-22 years = การทดสอบสมการที่ใช้หาความหนาแน่นของร่างกายว่าสามารถใช้กับชายไทยอายุ 16-22 ปีได้หรือไม่ / Supaporn Silalertdetkul
    Abstract  

 626. Crustal structure study in Kanchanaburi province, Thailand using integrated geophysical methods = การศึกษาโครงสร้างระดับเปลือกโลกในจังหวัดกาญจนบุรีโดยบูรณาการวิธีทางธรณีฟิสิกส์ / Songkhun Boonchaisuk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 627. Cryopreservation of dendrobium cruentum Rchb. f. / Keiko Kagawa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 628. Cryopreservation of embryos and spermatophores from the freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man) in glycerol and ethylene glycol = การเก็บรักษาเอมบริโอและสเปอร์มมาโทฟอร์ของกุ้งก้ามกรามในกลีเซอรอลและเอทิลีนไกลคอลที่อุณหภูมิต่ำ / Khattiya Akarasanon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 629. Cryopreservation of jackfruit (Artocarpus heterophyllus Lamk.) = การเก็บรักษาขนุนในไนโตรเจนเหลว / Witayaporn Pornchuti
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 630. Cryopreservation of shoot tips of Dendrobium Walter Oumae = การเก็บรักษาตายอดกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์วอเตอร์โอมายที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง / Wanna Lurswijidjarus
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 631. Cryopreservation of shoot tips of Vanda coerulea Griff. ex Lindl. by encapsulation/vitrification = การเก็บรักษาตายอดกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง / Luxsana Soamkul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 632. Crystal field calculations and electron spin resonance study of iron ion in sapphire = การคำนวณสนามของผลึกและการศึกษาคุณสมบัติของไอออนของเหล็กในพลอยโดยวิธีอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ / Charuayrat Yaokulbodee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 633. Crystal structure of plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase in complex with trimethoprim = โครงสร้างผลึกเอกซเรย์ของเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทส-ไธมิดิเลตซินเทสจากเชื้อมาลาเรีย พลาสโมเดียม ฟาลซิพารัม กับสารประกอบไตรเมโธพริม / Duangrudee Tanramluk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 634. Crystallization of 2-Methyl-3-Hydroxypyridine-5-Carboxylic acid oxygenase from soil bacterium Pseudomonas SP. MA-1 = การตกผลึกของเอนไซม์ 2-เมทธิล-3-ไฮดรอกซีไพริดีน-5-คาร์บอกซีลิก แอซิด ออกซีจีเนสจากเชื้อแบคทีเรียในดิน Pseudomonas SP. MA-1 / Worrapoj Oonanant
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 635. Cumulants and their application to study of disordered system / Songsri Sirianunpibul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 636. Cultural barriers to birth spacing among kreung indigenous women in Ratanakiri province, Cambodia / Phok Sokuntheary
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 637. Cultural construction of risk perception : a case study of motorbike riders in Nakorn Pathom = การก่อร่างเชิงวัฒนธรรมของการรับรู้ความเสี่ยง : กรณีศึกษาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดนครปฐม / Jureerat Kijsomporn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 638. Cultural dimensions of control and protection of sexual life : the case of female adolescents in urban poor community of Bangkok / Suwan Limsumphan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 639. Cultural factors in male adolescent alcohol use among ede ethnic minority in central highland Vietnam / Y Hu Nie Kdam
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 640. Cultural herritage conservation at Ayutthaya historic city by Rajabhat Institute Phranakhon Si Ayutthaya through participatory action research = การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Noppawon Theerapuncharoen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 641. Cultural knowledge in English for advanced diploma in hospitality students in Rajamangala Institute of Technology = ความรู้ด้านวัฒนธรรมภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการโรงแรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / Boonyarit Omanee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 642. Cultural meaning that affect self-medication behavior of female laborers who experience leukorrhea = การให้ความหมายทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยารักษาตนเองของผู้ใช้แรงงานหญิงที่มีอาการตกขาว / Podjana Thanyakittikul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 643. Cultural meanings and practices regarding pregnancy, childbirth, and the role of women : a community study in Myanmar / Chit Ko Ko
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 644. Cultural meanings of childhood disease and immunization : an anthropological study of EDE ethnic minority mothers in Dak Lak province, Vietnam / Mai Thi Phuoc Loan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 645. Current status of forensic DNA laboratories in Bangkok Thailand = สถานภาพปัจจุบันของห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร / Samart Panthuen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 646. Customer satisfaction for private hospital which has received the ISO 9002 certificate : a case study of Mahachai 2 private hospital = ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตปริมณฑลที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านบริการระบบ ISO 9002 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาชัย 2 / Ladawan Sinweeruthai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 647. Cyclohexene epoxides : major constituents of Uvaria purpurea and Uvaria ferruginea (Annonaceae) / Montree Kodpinid
    Abstract  

 648. Cytoadherence characteristics of Plasmodium Falciparum isolates and cytokine response in placental malaria infection = การศึกษาลักษณะการเกาะติดของเชื้อ Plasmodium Falciparum และการตอบสนองของสารหลั่งใน placental malaria infection / Sujittra Chaisavaneeyakorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 649. Cytochemical study of tegument surface membrane in Schistosoma japonicum and Schistosoma mekongi using lectin stains = การศึกษาทางไซโคเคมีของผิวพยาธิใบไม้ในเลือด Schistosoma japonicum และ Schistosoma mekongi โดยการย้อมด้วยเลคคิน/ Wilaiwan Mothong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 650. Cytochrome C release and caspase-3 activation : a possible mechanism of VR-3623-induced apoptosis in human lung cancer LU-1 cell line = สารวีอาร์-3623 เหนี่ยวนำให้เซลล์มะเร็งปอดตายแบบอะพอพโทซิสโดยผ่านกลไกของไซโตโครมซีและคาสเพส-3 / Jeerapa Jarutwanitpong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 651. Cytochrome P450 2C8 : optimization of bacterial expression and contribution of selected active site residues to substrate selectivity and regioselectivity = การผลิตเอนไซม์ cytochrome P450 2C8 โดยใช้แบคทีเรียและการศึกษาบทบาทของกรดอะมิโนบางตำแหน่งในส่วนเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ต่อ substrate selectivity และ regioselectivity / Oranun Kerdpin
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 652. Cytogenetic studies in the Drosophila kikkawai complex / Sangvorn Kitthawee.
    Abstract  

 653. Cytogenetic studies of the Anopheles nivipes group / by Charoenwitt Hankaew
    Abstract  

 654. Cytogenetic study of the Anopheles maculatus complex = การศึกษาไซโตเจเนติกของยุงกันปล่องชนิดซับซ้อน Anopheles maculatus / Supa Chabpunnarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 655. Cytogenetics of amphibians in Thailand = เซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทย / Thavorn Supaprom
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 656. Cytogenetics of Simulium Siammense (Diptera : Simuliidae) in Thailand = การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ในแมลงริ้นดำชนิด Simulium Siamense (Diptera : Simuliidae) ในประเทศไทย / Unchulee Lualon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 657. Cytogenetics of the Simulium Tuberosum group (diptera : simuliidae) in Thailand = การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของแมลงริ้นดำกลุ่ม tuberosum (diptera : simuliidae) ในประเทศไทย / Ubon Tangkawanit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 658. Cytokine response and genetic regulation in children and adults with cerebral malaria disease / Acleus Stanislaua Malinzi Rutta
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 659. Daily life and sexuality in heterosexual love relation of female students : Experiences from a University in Beijing, China / Cai Ying
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 660. Decarboxylation of glycidic salt and some reactions of alpha-aminonitriles / by Sirichai Panichanun.
    Abstract  

 661. Decision in arrest of violent crime committers of the detective police officers in the Police Station in 7th. Metropolitan Police Division = การตัดสินใจจับกุมผู้กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน ประจำสถานีตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 / Pol.Capt.Bundit Khaosutham
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 662. Decision making behaviors of the chairman of tambol administration organization = พฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล / Danusorn Kanajanawong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 663. Decision making in the type of occupation selection of students in agriculture certificate level under the Agricultural Education Reform for a Better Life Project : College of Agriculture and Technology in the Northeastern Region = การตัดสินใจเลือกประเภทอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรศาสตร์ ในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Kesorn Chinda
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 664. Decoherence of nuclear spins in quantum hall system = ดีโคฮีเรนซ์ของนิเคลียร์สปินในระบบควอนตัมฮอลล์ / Maneenate Wechakama
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 665. Degenerate kernel method for hammerstein integral equations : wavelets application = วิธีเจอเนอเรตเคอร์เนลสำหรับสมการเชิงปริพันธ์ไม่เชิงเส้นฮัมมีเทนโดยประยุกต์ใช้เวฟเลต / Khomsan Neamprem
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 666. Delay to receive emergency obstetric care in Thai-Binh, Vietnam : quality of care analysis and socio-cultural, psychological factors affecting decision to seek care / Pham Duc Duc
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 667. Dengue viral antigen as observed by peroxidase-anti-peroxidase (PAP) method / Kitti Khamsattaya
    Abstract  

 668. Density, distribution and human consumption of small mammals around a Karen village in Mae Hong Son province, Thailand = ความหนาแน่น การแพร่กระจาย และการบริโภคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก : กรณีศึกษาหมู่บ้านกะเหรี่ยงจังหวัดแม่ฮ่องสอน / Nattha Wattanaratchakit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 669. Dependence of cancer cell invasion on MRLC phosphorylation = บทบาทของการเติมหมู่ฟอสเฟตใน myosin light chain ต่อบทบาทในการบุกรุกของมะเร็ง / Arunya Jiraviriyakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 670. Design a new computerized charging system via expressway tag = การออกแบบระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ / Suwimon Paisanwattana
    Abstract  

 671. Design and analysis of the algorithm for solving factorial problem of any reasonably large number using the power-decimal system = การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีสำหรับการแก้ปัญหา factorial ของตัวเลขขนาดใหญ่ โดยการใช้ระบบ Power-Decimal / Nguyen Ba Hung
    Abstract  

 672. Design and construction of a temperature control device for a cardioplegia solution set = การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิของชุดให้สารละลายปกป้องกล้ามเนื้อหัวใจ / Preecha Kotphootorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 673. Design and construction of ECG telemeter for medical care by radio communication project / Pisit Trongthammakij
    Abstract  

 674. Design and development of a software tool for economic factors analysis = การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ / Suwichai Gulthammanusorn
    Abstract  

 675. Design and development of a user-centric web quality evaluation model = การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองการประเมินคุณภาพเว็บที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง / Supotchanee Nakwichian
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 676. Design and implementation of snort IDS rules management = การออกแบบและพัฒนาการบริหารจัดการเงื่อนไขของการตรวจสอบการบุกรุกของระบบด้วยระบบการตรวจสอบผู้บุกรุก / Chitthaporn Sae-Ngow
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 677. Designing an implementation framework of E-business using ebXML standard = การออกแบบกรอบงานเพื่อสร้างแบบการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้มาตรฐาน ebXML / Amarat Sawatthaweekul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 678. Designing Rajabhat Institutes Imformation Systems (RIIS) using an agent-based approach = การออกแบบระบบสารสนเทศของสถาบันราชภัฏ ด้วยหลักการของ Agent-based / Paijit Suksomboon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 679. Designing the model-based system for Thai tax revenue forecasting (MBS-TTRF) = การออกแบบระบบฐานแบบจำลองสำหรับการพยากรณ์รายได้ภาษีของไทย / Pattama Tounprasert
    Abstract  

 680. Detection and identification of dengue viruses in suckling mice : comparison studies between the Western blot and viral gene amplification processes = การตรวจสอบและพิสูจน์เชื้อไวรัสไข้เลือดออกในหนูทดลอง : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการย้อมด้วยเอ็นไซม์บนแผ่นไนโตรเซลลูโลส และขบวนการเพิ่มจำนวนยีนไวรัส / Chalenee Watanawanna
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 681. Detection latent fingerprints on wet nonporous surface = การตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุผิวเปียกชื้น / Saitharn Sukkasem
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 682. Detection of opisthorchis viverrini infection by enzyme-linked immunosorbent assay using partially purified antigens / Nitaya Poopyruchpong
    Abstract  

 683. Determinants of lifestyle contributing to risk of coronary heart disease among junior high school students in Phuket province = ปัจจัยกำหนดแบบแผนการดำเนินชีวิต ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดภูเก็ต / Prapornsri Narintaruksa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 684. Determination of amphetamine and related compounds in urine by high performance liquid chromatography with sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulphonate as derivatizing agent = การวิเคราะห์เชิงปริมาณของแอมเฟตามีนและอนุพันธ์อื่น ๆ ในปัสสาวะด้วยเทคนิคไฮเปอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทรกราฟีโดยอาศัย soduim1,2-naphthoquinone-4-sulphonate เป็น derivatizing agent / Weeraya Khummueng
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 685. Determination of an alteration of neurotransmitter transporter gene and protein expression during rabies virus infection in mouse model = การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออกของยีนและโปรตีน Neurotransmitter transporter ในหนูเมาส์ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า / Jitra Kasisith
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 686. Determination of antioxidants in polymer by high performance liquid chromatography = การหาปริมาณสารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในพอลีเมอร์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง / Thanakorn Pluangklang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 687. Determination of artemisinin and its derivatives by gas chromatography with flame ionization detector = การวิเคราะห์ปริมาณอาร์ติไมซินินและอนุพันธ์ด้วยเทคนิคก๊าซโครมาโตกราฟีและเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์ / Thitikan Thanadechanon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 688. Determination of corticosteroids by high performance liquid chromatography = การวิเคราะห์สารคอร์ติโคสเตียรอยด์ด้วยเทคนิคไฮเปอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี / Jeerapan Tientong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 689. Determination of dihydroartemisinin by high performance liquid chromatography = การวิเคราะห์เชิงปริมาณของไดไฮโดรอาร์ติมิซินินด้วยเทคนิคไฮเปอร์ฟอร์มานลิควิดโครมาโตกราฟี / Patcharin Chaisuwan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 690. Determination of iodide in pharmaceutical samples by gas diffusion flow injection using iodine-starch reaction = การวิเคราะห์ไอโอไดด์ในผลิตภัณฑ์ยาด้วยระบบโฟลอินเจคชันร่วมกับการใช้ก๊าซดิฟฟิวชันโดยอาศัยปฏิกิริยาของไอโอดีนและน้ำแป้ง / Kanchana Uraisin
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 691. Determination of isoniazid in human urine by high performance liquid chromatography using derivatization with some aldehydes = การวิเคราะห์ปริมาณไอโซไนซิดในปัสสาวะมนุษย์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงโดยการทำอนุพันธ์กับอัลดีไฮด์บางชนิด / Sirikan Pernsamut
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 692. Determination of methionine, cysteine and homocysteine in plasma by gas chromatography = การวิเคราะห์ปริมาณเมไทโอนีน ซิสเทอีนและโฮโมซิสเทอีนในพลาสมาโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี / Kittiporn Laosangthum
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 693. Determination of microbial biomass gases using titration and headspace gas chromatography = การหาปริมาณของแก๊สชีวมวลจิลินทรีย์ด้วยเทคนิคไทเทรตและเฮดสเปสแก๊สโครมาโทกราฟี / Premsak Puangploy
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 694. Determination of organophosphate pesticides using gas chromatography = การวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชประเภทออร์กาโนฟอสเฟตด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี / Orawee Deerasamee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 695. Determination of phosphorus in Bray II soil extracts using flow injection technique = การวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำยาสกัดดินสูตร Bray II ด้วยเทคนิคโฟลอินเจคชัน / Suwat Pabchanda
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 696. Determination of sulfide in environmental samples by chromatographic technique = การวิเคราะห์หาปริมาณซัลไฟด์ในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟี / Sudarat Kanperm
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 697. Determination of the significance of Nitric Oxide during natural Dengue Virus infection and host genetic response to Nitric Oxide susceptible and Nitric Oxide resistant Dengue Virus infection = การศึกษาความสำเร็จของสารไนตริกออกไซด์ระหว่างการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ในธรรมชาติ และการตอบสนองทางด้านยีนส์ของเซลล์เจ้าบ้านต่อการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ที่ทนทานและไม่ทนทานต่อสารไนตริกออกไซด์ / Takol Chareonsirisuthigul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 698. Determination of vitamin A status by using vitamin A2 / by Punnee Thaitawee
    Abstract  

 699. Developing and promoting students' understanding of species and species evolution via a fighting fish activity = การพัฒนาและส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องสปีซีส์และวิวัฒนาการของสปีซีส์ด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับปลากัด / Namkang Sriwattanarothai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 700. Developing in code of professional ethical standards for attorneys = การพัฒนามาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ / Aukarin Limprasert
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 701. Development and application of dynamic extraction systems with hyphenated techniques for assessment of elemental fractionation in solid substrates = การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบการสกัดแบบไดนามิกส์เชื่อมต่อกับการตรวจวัดแบบออนไลน์เพื่อประเมินค่าการแยกส่วนของธาตุในตัวอย่างของแข็ง / Janya Buanuam
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 702. Development of a community-based prehospital care management model for emergency volunteers = การพัฒนารูปแบบการจัดการอาสาสมัครฉุกเฉินโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนนำส่งสถานพยาบาล / Taweewun Chaleekrua
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 703. Development of a conceptual survey in mechanical waves = การพัฒนาแบบสำรวจความเข้าใจในเรื่องคลื่นกล / Apisit Tongchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 704. Development of a curriculum for environmental education on mangrove forests for lower secondary school students in Samutprakarn province = การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาป่าชายเลนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสมุทรปราการ / Prarop Kaoses
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 705. Development of an enzyme-linked immunosorbent assay for the assesment of horse antivenom potency = การพัฒนาวิธีการวัดประสิทธิภาพของเซรุ่มแก้พิษงูโดยวิธี Enzyme-linked immunosorbent assay / Jarasporn Rungsiwongse
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 706. Development of DNA probe for the RFLP analysis of DNA from Macrobrachium rosenbergii (de Man) = การพัฒนา DNA probe เพื่อใช้ในการวินิจฉัยแบบ RFLP ของ DNA จากกุ้งก้ามกราม / Supavadee Prakongsai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 707. Development of DNA probes for sensitive detection and isolates differentation of Trypanosoma evansi = การพัฒนาตัวตรวจสอบดีเอ็นเอสำหรับการตรวจด้วยความไวและการตรวจสอบเพื่อหาความแตกต่างในเชื้อ Trypanosoma evansi / Nareerat Viseshakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 708. Development of a learning book on surveillance of the Rayong River for subdistrict administrative organization = การพัฒนาหนังสือเสริมการเรียนรู้เรื่องการเฝ้าระวังแม่น้ำระยองสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล / Panida Chalermpornchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 709. Development of a learning network model for energy conservation = การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้สำหรับการอนุรักษ์พลังงาน / Nongnapas Thiengkamol
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 710. Development of a method to create an automotive paint database = การพัฒนาวิธีการที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลของสีรถยนต์ / Opas Thongnoi
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 711. Development of a monoclonal antibody assay for Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrois Virus (IHHINV) of shrimp / Bui Thi Bich Hang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 712. Development of a rapid detection of iodine in urine = การพัฒนาวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว สำหรับใช้ในภาคสนามสำหรับการวัดปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ / Atchariya Rattanapongleka
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 713. Development of a specific DNA probe and PCR based technique for detection of luminous Vibrio harveyi in penaeid shrimp = การพัฒนาตัวตรวจสอบดีเอ็นเอจำเพาะและวิธีพีซีอาร์เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียเรืองแสง Vibrio harveyi ในกุ้ง / Srisombat Wannaying
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 714. Development of a video program for tourist entrepreneurs and tourist guides on sustainable tourism development of Samet Island Rayong province = การพัฒนารายการวิดีทัศน์สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง / Nongapas Thiengkamol
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 715. Development of a video-tape entitled an appreciation of Rattanakosin cultural heritage for students at lower secondary school level = การสร้างและทดลองใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเห็นคุณค่าของกรุงรัตนโกสินทร์ / Wanpen Pornlertwadee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 716. Development of a workshop curriculum on environmental education project for teachers of school surrounding the boundary of Dong-Yai wildlife sanctuary in Buriram province = การสร้างหลักสูตรฝึออบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโครงงานสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูโรงเรียนรอบแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ / Nicha Silachan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 717. Development of alumina substrate for lead zirconate titanate thin films prepared by sol-gel method = การพัฒนาแผ่นรองรับอะลูมินาสำหรับฟิล์มบางเลดเซอร์โคเนตไททาเนตที่เตรียมโดยกระบวนการซอลเจล / Manthana Jariyaboon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 718. Development of an in vitro potency assay for antivenom against the Malayan pit viper (Calloselasma rhodostoma) = การพัฒนาวิธีการหาความแรงของเซรุ่มแก้พิษงูกะปะโดยวิธีทางหลอดทดลอง (in vitro) / Duangporn Pornmuttakun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 719. Development of atmospheric plasma system by dielectric barrier discharge = การพัฒนาระบบผลิตพลาสมาที่ความดันบรรยากาศแบบไดอิเล็กตริกแบริเออร์ / Pongsathon Jitsomboonmit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 720. Development of chemical sensors using molecular design and thin film fabrication = การพัฒนาหัววัดเซ็นเซอร์เคมีด้วยการออกแบบโมเลกุลและการประกอบฟิล์มบาง / Sumana Kladsomboon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 721. Development of competency model of small-scale fishers in fishery co-management = การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะของชาวประมงพื้นบ้านในการจัดการประมงร่วม / Natthita Rojchanaprasart
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 722. Development of computerized laboratory environments to promote active science learning : nose simulator and contact angle simulation = การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยการทดลองผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติ : Nose simulator และ contact angle simulation / Niwat Srisawasdi
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 723. Development of data classification tools to support analysis of network equipment maintenance of the revenue department = การประยุกต์เทคนิคของการขุดค้นเหมืองข้อมูลในการวิเคราะห์การใช้อุปกรณ์เครือข่ายของกรมสรรพากร / Nowarat Silprasert
    Abstract  

 724. Development of diffusive sampler and optimization of static headspace-gas chromatography for monitoring indoor air quality in the workplace = การพัฒนาชุดเก็บตัวอย่างแบบแพร่และการหาสภาวะที่เหมาะสมของเทคนิคสแตติกเฮดซเปส-แก๊สโครมาโตกราฟีสำหรับการตรวจติดตามคุณภาพอากาศภายในสถานที่ทำงาน / Wilailak Srisuk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 725. Development of electrochemical sensors for analysis of medical and environmental analytes = การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าเพื่อการวิเคราะห์สารทางแพทย์และสิ่งแวดล้อม / Tanin Tangkuaram
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 726. Development of environmental education laboratory lessons on a fresh water ecosystem in a science subject for Mathayomsuksa 1 students = การพัฒนาบทปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดรายวิชาว102วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / Nongnart Jindawatt
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 727. Development of environmentat management standards for municipalities = การพัฒนามาตรฐานการจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับเทศบาล / Theranun Wannasiri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 728. Development of fasciola gigantica (cobbold, 1856) in mice and characterization of a monoclonal antibody against adult worm antigen = พัฒนาการของพยาธิใบไม้ตับ fasciola gigantica (cobbold, 1856) ในหนูและการวิเคราะห์คุณสมบัติของโมโนโคลนัลแอนติบอดีต่อแอนติเจนของพยาธิตัวเต็มวัย / Supeecha Kumkate
    Abstract  

 729. Development of GC-MS method for analysis of [beta]-lactam antibiotics in animal tissue = การพัฒนาวิธีจีซี-เอ็มเอสสำหรับการวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะเบต้าแลคแตมในเนื้อเยื่อสัตว์ / Yupa Opakart
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 730. Development of high performance liquid chromatography for long chain fatty acids determination in environmental sample = การพัฒนาเทคนิคไฮเปอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับหาปริมาณกรดไขมันสายยาวในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม / Weena Sitthirakan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 731. Development of hollow fiber flow field-flow fractionation coupled with thermospray flame furnace atomic absorption spectrometry for nanoparticle characterization = การพัฒนาเทคนิคการแยกแบบไหลภายใต้สนามโดยใช้เส้นใยชนิดท่อกลมกลวงร่วมกับเทคนิคเทอร์โมสเปรย์เฟรมเฟอร์เนสอะตอมมิคแอพซอพชันสเปกโตรเมตรีสำหรับการตรวจวัดอนุภาคระดับนาโนเมตร / Jaruwan Mettakoonpitak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 732. Development of immunodiagnostic tests for snake venoms of Thailand = การพัฒนาวิธีทางอิมมิวโนเพื่อใช้วินิจฉัยพิษงูของประเทศไทย / Leera Chinonavanig
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 733. Development of local curriculum on natural resources and environmental conservation for schools surrounding the boundary of Dong-Yai wildlife sanctuary in Buriram province = การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนที่อยู่รอบแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ / Rungrawee Tanwanchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 734. Development of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) method using a simple turbidimeter for detection of infectious myonecrosis virus (IMNV) and macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) = การพัฒนาเทคนิค loop-mediated isothermal amplification (LAMP) และเครื่องมือตรวจวัดความขุ่นสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส infectious myonecrosis virus (IMNV) (ในกุ้งขาว) และ Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) (ในกุ้งก้ามกราม) / Teeranart Puthawibool
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 735. Development of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) methods using a simple turbidimeter for detection of taura syndrome virus (TSV) and white spot syndrome virus (WSSV) = การพัฒนาเทคนิค loop-mediated isothermal amplification (LAMP) และเครื่องมือตรวจวัดความขุ่นสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคทอร่า (TSV) และไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) / Wansadaj Jaroenram
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 736. Development of measures for preventing microbial contamination of pasteurized milk produced from small-scale production plant based on good manufacturing practice : case study at Zonta Chombung Dairy Cooperative = การพัฒนาวิธีการป้องกันการปนเปื้อนทางด้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ที่ผลิตจากโรงงานแปรรูปขนาดเล็กโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต : กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมซอนต้า จอมบึง จำกัด / Ronnachai Yoddumnern
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 737. Development of molecular sensors based on optical absorption of organic thin films = การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับโมเลกุลด้วการดูดกลีนแสงฟิล์มบางประเภทสารอินทรีย์ / Sureeporn Uttiya
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 738. Development of monoclonal antibodies to polyhedrin of monodon baculovirus = การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อโพลีฮีดรินของเชื้อโมโนดอนแบคคูโลไวรัสในกุ้งกุลาดำ / Chumphol Boonsanongchokying
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 739. Development of nanogold particles for detection of white spot syndrome virus = การพัฒนาอนุภาคขนาดเล็กระดับนาโนเมตรของทองเพื่อใช้ในการตรวจโรคตัวแดงดวงขาว / Tosapol Chatvarapitag
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 740. Development of new color presumptive test for amphetamine/methamphetamine in urine = การพัฒนาชุดน้ำยาชนิดสีเพื่อการตรวจสอบยาบ้าในปัสสาวะ / Supanat Panomnoptham
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 741. Development of new L-glutamate assays based on L-glutamate dehydrogenase-D-phenylglycine aminotransferase cycling reactions = การพัฒนาวิธีการตรวจวัด แอล-กลูตาเมตแบบใหม่โดยใช้หลักการปฏิกิริยาหมุนเวียนของเอนไซม์ ดี-ฟินิลกลัยซีน อะมิโนทรานสเฟอเรสและแอล-กลูตาเมต ดีไฮโดรจีเนส / Wanida Khampha
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 742. Development of novel anilinoacridine compounds directed at multiple targets in the malaria parasite, plasmodium falciparum = การพัฒนายาต้านมาลาเรียชนิดพลาสโมเดียม ฟัลซิพารัมจากสารอะนิลิโนอะคริดีน ให้มีฤทธิ์ต่อเป้าหมายมากกว่าหนึ่งชนิด / Saranya Auparakkitanon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 743. Development of portable electronic nose based on nanostructure gas sensors = การพัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาได้บนพื้นฐานของก๊าซเซนเซอร์ที่มีโครงสร้างแบบนาโน / Chatchawal Wongchoosuk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 744. Development of quality assurance system and improvement of sanitation and hygiene practice in the central bakery plant at the 2[supersript]nd bus terminal, Nakornratchasima province = การพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการปรับปรุงด้านสุขลักษณะและสุขอนามัยในครัวกลางเบเกอรี่ ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา / Worrawalan Phoonsawat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 745. Development of sensitive and specific detection of salmonella by polymerase chain reaction = การพัฒนาวิธีตรวจสอบที่ไวและจำเพาะของเชื้อซัลโมเนลล่าโด ยปฎิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส / Sarawut Jitrapakdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 746. Development of stable cell line expressing active MEK and effect of its inhibitor on cytoskeletal organization = การพัฒนาสายพันธ์ของเซลล์ที่มีความสามารถในการผลิต active MEK และผลของ MEK inhibitor ต่อการจัดเรียงตัวของ cytoskeleton / Sarawut Kumphune
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 747. Development of supplementary book on Biotechnology and life" integrated to environmental education for the third level of basic education students = การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตเพื่อบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 / Ajchariya Thongpong"
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 748. Development of surface plasmon resonance spectroscopy as a biological sensor = การพัฒนา surface plasmon resonance spectroscopy เป็นเครื่องมือตรวจวัดทางชีวภาพ / Jarupat Disrattakit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 749. Development of the learning process for the Thai judge = การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้พิพากษาไทย / Tanansak Borwornnuntakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 750. Development of the network-based operation model of the sub-district health insurance funds committees = การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเชิงเครือข่ายของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล / Bancha Promdit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 751. Development of the tegument in miracidia, sporcysts and cercariae of schistosoma Japonicum and schistosoma Mekongi / Suwadee Rungtanapirom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 752. Development of toughened polystyrene from natural rubber latex using phase transfer technique = การพัฒนาพลาสติกพอลิสไตรีนเหนียวทนแรงกระแทกจากน้ำยางธรรมชาติโดยการใช้เทคนิกเฟสทรานเฟอร์ / Churat Tiyapiboonchaiya
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 753. Development of web-based strategy to promote consumption of environmentally friendly products = การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม / Maturaporn Parkprot
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 754. Development process of community-based environmental public policy in people sector = กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมในภาคประชาชน / Parkorn Suwanich
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 755. Development program for the center of gravity = การพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์จุดศูนย์ถ่วงในร่างกายมนุษย์ / Phavadon Raktavee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 756. Diet analysis of the red-headed trogon and orange-breasted trogon in relation to seasonal arthropod abundance and avian phenology / James Scott Steward
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 757. Dietary calcium reducing effects of waterborne lead uptake in Nile Tilapia (Oreochromis Niloticus) = ผลของอาหารเสริมแคลเซี่ยมต่อการลดความเป็นพิษของตะกั่วในปลานิล / Kandarat Lamchumchang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 758. Dietary composition of Bufo melanostictus schneider, 1799 and Polypedates leucomystax (gravenhorst, 1829) at Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima Province = อาหารของคางคกบ้าน (Bufo melanostictus, schneider, 1799) และปาดบ้าน (Polypedates leucomystax, (gravenhorst, 1829) บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา / Marut Promchua
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 759. Differences between male and female in the pontine nuclei of sprague-dawley rats as studied by three-dimensional computer graphic system = ความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียในกลุ่มเซลล์ประสาทพอนทีนของหนูสปรากดอว์ลีย์ : การศึกษาโดยระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ / Khantichat Khankasikam
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 760. Differentiation of monocytes during inflammation : an in vitro study on expression of surface markers = การจำแนกความแตกต่างของโมโนไซท์ขณะมีการอักเสบโดยศึกษาการแสดงออกของแอนติเจนบนผิวเซลล์ / Sompid Kintarak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 761. Differentiation of mycobacterium tuberculosis strains by amplification of variable number of tandemrepeats / Mansuet Michael Temu
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 762. Difficulties of justice administration on juvenile delinquency : a case study of interrogation officers in the metropolitan police sub division II = ปัญหาข้อขัดข้องในการอำนวยความยุติธรรมคดีเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณีพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 / Pol. Lt.Kitichai Rarouirune
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 763. Diffserv conditionalized handover for HMIPv6 = การ handover โดยใช้เงื่อนไขของ diffserv สำหรับ HMIPv6 / Sophon Mongkolluksamee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 764. Digestion disposition and metabolism of stevioside = การศึกษาถึงเภสัชจลนศาสตร์ของสารหวานสตีวิโอไซด์ / Albert Manggading Hutapea
    Abstract  

 765. Dihydrofolate reductase of plasmodium falciparum : effects of junctional peptide on enzyme kinetics = เอ็นไซน์ไดไฮโดรโฟเลท รีดักเตส ของเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่ม : การศึกษาผลกระทบของเปปไทด์เชื่อมที่มีต่อจลศาสตร์ของเอ็นไซม์ / Capt. Napaporn Winijnaiyapark
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 766. Dihydropteroate synthase of mycobacterium tuberculosis : expression and characterization of sulfa-resistant mutants = การแสดงออกและการศึกษาเอนไซม์ไดไฮโดรเทอโรเอทซินเทสของเชื้อวัณโรคและการดื้อยาซัลฟา / Chamaiporn Budriang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 767. Dilatometric properties of pure and mixed liquid crystals / by Kanchit Pongthana-ananta.
    Abstract  

 768. Discourse, contestation, and resistance of Thai traditional medicine : a study of the community hospital in Nakhon Pathom province = วาทกรรม การปะทะ ต่อต้าน ของการแพทย์แผนไทย : กรณีศึกษาของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครปฐม / Phitsanu Aphisamacharayothin
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 769. Disparities in health and health care : a case study in Buddhist Thais and Muslim Thais in Nakhon Nayok province = ความแตกต่างทางสุขภาพและการดูแลสุขภาพ : กรณีศึกษาชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมในจังหวัดนครนายก / Supoj Ali-usman
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 770. Disparities in health and health care between Thai and hill tribe people at Poppra district, Tak province = ความแตกต่างทางสุขภาพและการได้รับการดูแลสุขภาพระหว่างคนไทยกับชาวเขา : กรณีศึกษาอำเภอพบพระ จังหวัดตาก / Laddawan Panya
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 771. Distribution and accumulation of some heavy metals in water, sediment and aquatic organisms in klong Phasicharoen, Thailand = การสะสมและการแพร่กระจายของโลหะหนักบางชนิดในน้ำ ดิน และสิ่งมีชีวิตในคลองภาษีเจริญ / Rungruang Bunsong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 772. Distribution, phylogenetic relationships and temporal prevalence of wolbachia within arthropod communities of pumpkin and loofah plants = การกระจายตัว, ความสัมพันธ์ด้านวิวัฒนาการและความผันแปรของความถี่ในการตรวจพบแบคทีเรีย Wolbachia ในประชากรของสัตว์ขาปล้องในแปลงฟักทองและบวบหอม / Siriluk Sintupachee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 773. District chief officer's leadership style and coordination in Phattalung province = รูปแบบภาวะผู้นำกับการประสานงานของนายอำเภอในจังหวัดพัทลุง / Sornanong Songsompun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 774. Diversity of butterfly populations at Pha Kluai Mai-Haew Suwat Waterfall trail, Khao Yai National Park, Thailand = ความหลากหลายของประชากรผีเสื้อกลางวัน ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติผากล้วยไม้-น้ำตกเหวสุวัตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย / Premsak Ratiwiriyapong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 775. Diversity, distribution and Wolbachia infection of rice field odonate insects in Thailand = ความหลากหลายการแพร่กระจายและการติดเชื้อแบคทีเรีย Wolbachia ของแมลงกลุ่ม odonate ในนาข้าวในประเทศไทย / Apisit Thipaksorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 776. DNA fingerprints in man = ลายพิมพ์ดีเอ็นเอในคน / Chainarong Wongteerasupaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 777. DNA recovery from forensic clothing samples by tape-lift = การตรวจดีเอ็นเอจากแถบกาวที่เก็บจากวัตถุพยานประเภทเสื้อผ้า / Aree Lempan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 778. Doctrinal and social interaction of Buddhism and Christianity in contemporary Thailand as reflected at Samsen-district in Bangkok / Teddy Prasetyo
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 779. Document alignment with thesaurus-like dictionary wordlist = การค้นหาเอกสารที่มีเนื้อความคล้ายกันโดยใช้ตารางคำอภิธาน / Prachya Yodprasit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 780. Document clustering using top term frequency selection = การจัดกลุ่มเอกสารด้วยวิธีการเลือกคำดรรชนีที่มีความถี่ในการปรากฎสูง / Parinya Saeang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 781. Document engineering using formal concept analysis and XML technology = วิศวกรรมเอกสารโดยใช้การวิเคราะห์แบบฟอร์มมอลคอนเซบและเทคโนโลยีเอ๊กซ์เอ็มแอล / Thida Srithantip
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 782. Document oriented workflow definition language = ภาษาสำหรับการกำหนดสายงานเชิงเอกสาร / Suchart Limpanasukhon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 783. Domestic violence : socio-cultural perspective and social intervention in a Thai community = ความรุนแรงในครอบครัว : มิติทางสังคมและวัฒนธรรมและการแทรกแซงทางสังคมในชุมชนไทยแห่งหนึ่ง / Suwat Srisorrachatr
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 784. Domestic violence against women by male partners during pregnancy in attapeu province, Lao P.D.R. / Sysavanh Phommachanh
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 785. Double heterozygosity for hemoglobin E and A lepore-type hemoglobin found in a Thai woman / Pratumtip Boontrakulpoontawee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 786. Downsizingx : a rule-based system for downsizing the corporation's computer systems = ระบบฐานกฎเกณฑ์เพื่อการลดขนาดระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร / Thammasak Plengpung
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 787. Drift motions of energetic particles in an interplanetary magnetic cloud = การเคลื่อนที่แบบลอยเลื่อนของอนุภาคพลังงานสูงภายในเมฆแม่เหล็กในอวกาศระหว่างดาวเคราะห์ / Watcharawuth Krittinatham
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 788. Drinking water qualities for primary schools in Bangkok = คุณภาพของน้ำดื่มสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร / Urapin Chukohtuad
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 789. Drivers' opinions of participation in solving air pollution problems caused by ground traffic in Nonthaburi province, Thailand = ความคิดเห็นของผู้ขับขี่รถยนต์ต่อการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการจราจรทางบกในจังหวัดนนทบุรี / Soynapa Harnmetta
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 790. Drug-parasite-host interaction action of artemisinin and its novel derivatives on Plasmodium falciparum = ปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาเชื้อมาลาเรียและเซลล์เจ้าบ้าน : การทำงานและอนุพันธ์ใหม่ของยาอาร์เตมิซินินต่อเชื้อมาเลเรีย พลาสโมเดียม ฟัลซิปารั่ม / Sumalee Kamchonwongpaisan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 791. DSS for QAED : decision support system for quality assurance in education = ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการประกันคุณภาพของการศึกษา / Jintana Khemprasit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 792. Dynamic dispersion model based on neural network for predicting sulfur dioxide impact at the Mae Moh thermal power plant = แบบจำลองพลวัตด้วยระบบใยประสาทสำหรับการทำนายผลกระทบของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ / Pirapun Juangaroon
    Abstract  

 793. Dynamics of persistent coinfections of a densovirus and dengue virus in a mosquito cell line = ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการติดเชื้อร่วมกันแบบเรื้อรังของไวรัสเดนโวและเด็งกี่ในเซลล์ยุง / Nipaporn Kanthong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 794. Dynamics of rigidly rotating spiral waves under local and non-local feedback control in the light-sensitive Belousov-Zhabotinsky reaction = พลศาสตร์ขดคลื่นที่หมุนเกร็งภายใต้การควบคุมแบบป้อนกลับชนิดเฉพาะที่และชนิดไม่เฉพาะที่ในปฏิกิริยาเบลูซอฟจาโบทินสกีที่ไวแสง / Chananate Uthaisar
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 795. Dynamics of spiral waves under feedback control in the light-sensitive Belousov-Zhabotinsky reaction = พลศาสตร์ของขดคลื่นภายใต้การควบคุมแบบป้อนกลับในปฏิกิริยาเบลูซอฟจาโบทินสกีที่ไวแสง / On-Uma Kheowan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 796. Dynamics of three competing species system / Varut Vaidhayakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 797. Dynamics of Wolbachia infection in dengue vectors = พลวัตการติดเชื้อ Wolbachia ในยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก / Toon Ruangareerate
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 798. Early adolescent parenting skills in Bangkok = ทักษะการทำหน้าที่พ่อแม่ต่อลูกวัยรุ่นตอนต้นในกรุงเทพมหานคร / Chanram Ruanpan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 799. Early development of heart resistance of proteins during sporulation of Bacillus Licheniformis / Sangkot Marzuki
    Abstract  

 800. Early marriage and sexual-reproductive health among madurese women : an ethnographic study of an Indonesian community / Veronica Diana Asmarawardani
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 801. Echo cancellation in voice over IP = การตัดเสียงสะท้อนบน Voice over IP / Ittipon Rassameeroj
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 802. Ecological study of lianas and some vines in Mo Singto Biodiversity Research Plot, Khao Yai National Park, Thailand = นิเวศวิทยาของเถาวัลย์ในแปลงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพมอสิงโตเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / Kanok Lertpanich
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 803. Ecology and behavior of gaur (Bos gaurus) in a degraded area at Khao Phaeng-Ma, the northeastern edge of Khao Yai National Park, Thailand = นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของกระทิงในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของเขาแผงม้าเขตติดต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / Thattaya Bidayabha
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 804. Ecology and behavior of kitti's hog-nosed bat (Craseonycteris thonglongyai) in Western Thailand / Surapon Duangkhae
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 805. Ecology and conservation of the white-handed gibbon (Hylobates lar L.) in a tropical seasonal deciduous forest in Mae Hong Son province, Northern Thailand = นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ชะนีมือขาว (Hylobates lar L.) ในป่าผลัดใบเขตร้อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน / Pathom Yimkao
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 806. Ecology and interspecific relations of two sympatric hylobates species (H.Lar and H.Pileatus) in Khao Yai National Park, Thailand = นิเวศวิทยาและความสัมพันธ์ระหว่างชะนีมือขาวและชะนีมงกุฏ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย / Udomlux Suwanvecho
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 807. Ecology and population dynamics of aquilaria crassna in Khao Yai national park of Thailand / Zhang Lixin
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 808. Ecology of molluscs in heavy metal contaminated mangrove areas along the upper gulf of Thailand = นิเวศวิทยาของมอลลัสก์ในป่าชายเลนที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน / Cheewarat Printrakoon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 809. Economic burden of illness for near poor households in comparison with the poor and other income groups in Vietnam / Nguyen Thi Thu Cuc
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 810. Economic factors and food safety policy of the european union affecting the aggregate demand of Thai frozen chicken exported to the European market : a case study of Germany and the Netherlands = ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายความปลอดภัยทางอาหารของสหภาพยุโรปที่มีผลต่ออุปสงค์รวมการนำเข้าไก่สดแช่แข็งของไทยในตลาดสหภาพยุโรป : กรณีศึกษาประเทศเยอรมนีและเนเธอแลนด์ / Prakit Boonpornprasert
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 811. Ecotoxicological assessment of pesticides and heavy metals in Nile Tilapia (Oreochromis Niloticus) = การประเมินผลกระทบทางนิเวศพิษวิทยาของสารกำจัดศัตรูพืชและโลหะหนักในปลานิล / Piyanut Peebua
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 812. Ecotoxicological effects of sediments from Kae Klong river tributaries on golden apple snail (Pomacea Canaliculata, Lamarck 1822) = ผลกระทบของโลหะหนักในดินตะกอนบริเวณคลองสาขาแม่น้ำแม่กลองต่อหอยเชอรี่ / Cheerawan Sumritdee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 813. Effect of 3', 5' cAMP on embryonic development of the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii = ผลของ 3', 5' cAMP ต่อการเจริญของเอมบริโอกุ้งก้ามกราม / Ketkaew Suwannarong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 814. Effect of Andrographis paniculata (burm.f.) nees. on arsenic-induced cardiovascular disorders = ฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจรต่อความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดซึ่งเกิดจากสารหนู / Piengpen Thisoda
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 815. Effect of annealing on the magnetic properties of Fe[subscript]40Ni[subscript]38B[subscript]18Mo[subscript]4 amorphous ribbons = ผลของการเผาอบต่อสมบัติแม่เหล็กของแผ่นอะมอร์ฟัสริบบิ้น Fe[subscript]40Ni[subscript]38B[subscript]18Mo[subscript]4 / Kritsanu Tivakornsasithorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 816. Effect of antimalarial drugs on DNA synthesis in the bone morrow cells / Saisanom Tampitag.
    Abstract  

 817. Effect of cadmium levels on chromosome structure of catfish (Clarias batrachus) = ผลกระทบของระดับแคดเมียมต่อโครงสร้างโครโมโซมของปลาดุก / Udarat Boonraksa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 818. Effect of cadmium on metallothionein mRNA in silver carp, Puntius gonionotus = ผลกระทบของแคดเมียมต่อ metallothionein mRNA ในปลาตะเพียนขาว / Suwimol Utarnpongsa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 819. Effect of caffeine on psychomotor performance in healthy Thai volunteers = ผลของแคฟเฟอีนต่อระบบประสาทการเคลื่อนไหวอัตโนมัติในอาสาสมัครไทยสุขภาพดี / Pacharin Luksanaprom
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 820. Effect of chemotherapy on the T-cell subpopulations' distribution patterns in leprosy = ผลของการใช้ยาต่อองค์ประกอบชนิดที่เซลล์ในผู้ป่วยโรคเรื้อน / Adelwisa Robles Ortega
    Abstract  

 821. Effect of Chinese celery on blood pressure in desoxycorticosterone acetate (DOCA) hypertensive dogs = ผลของคื่นช่ายต่อความดันโลหิตในสุนัขที่ฉีดสารเดสออกซีคอร์ติโคสเตอโรน อะซิเตต / Pornprapa Itsaramathangkurn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 822. Effect of chloramphenicol, cycloheximide and glucose on nucleic acid synthesis and biogenesis of yeast mitochondria / by Kanit Krisnangkura
    Abstract  

 823. Effect of chronic salbutamol administration on growth and biochemical changes in striated and cardiac mussles of sprague-dawley rats = ผลของการใช้ซัลบูตามอลระยะยาวต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของกล้ามเนื้อลายและกล้ามเนื้อหัวใจของหนูขาว / Piyanat Toniti
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 824. Effect of Cobalt substitution in high Tc superconductors REBa2Cu3O7-y = ผลของการแทนไอออนโคบอลต์ในตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิวิกฤตสูง REBa2Cu3O7-y / Tasanee Prirunrom
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 825. Effect of creatine supplement at two different doses on performance of Thai swimmers = การศึกษาผลของครีเอทีนปริมาณต่าง ๆ ต่อสมรรถนะของนักกีฬาว่ายน้ำ / Sirilak Nutamonwarakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 826. Effect of Curcusone B on KKU-100 cell invasion = ผลของ Curcusone B ต่อการบุกรุกของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี KKU-100 / Montri Thippornwong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 827. Effect of cytochalasin E on the gastric secretion of H+, pepsin and mucus in the rat / Wisuda Suvitayavat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 828. Effect of different beta-glucans on the gelatinization and retrogradation of rice starch = ผลของเบต้า-กลูแคนชนิดต่าง ๆ ต่อเจลาติไนเซชั่นและเรโทรเกรเดชั่นของแป้งข้าวจ้าว / Rawiwan Banchathanakij
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 829. Effect of early life stress on GAP-43, pGAP-43 and synaptophysin in the hippocampus of postnatal rat / Szeifoul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 830. Effect of endurance training on hepatotoxicity in rats induced by aflatoxin B1 = ผลของการฝึกเพื่อเพิ่มความอดทนของร่างกายต่อการเกิดพิษของตับในหนูที่ได้รับแอฟฟล่าท๊อกซินบี 1 / Chulee Ubolsakka
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 831. Effect of ethanol on gastrointestional motilty and calcium absorption / Jantana Treratanapun
    Summary  

 832. Effect of ethanol pretreatment on hepatotoxicity and fat accumulation induced by aflatoxin B1 in the rat / Pantip Lohakachonpan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 833. Effect of exercise on blood oxygen affinity and erythrocyte 2,3-diphosphoglycerate in anemic athletes = ผลของการออกกำลังกายต่อความสามารถจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดงและระดับสาร 2,3-ดีพีจี ในเลือดในนักกีฬาที่มีภาวะโลหิตจาง / Supa Pudkasam
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 834. Effect of fast eccentric strength training on hamstring muscle performance = ผลการฝึกความแข็งแรงแบบยืดยาวออกอย่างเร็วต่อความสามารถของกล้ามเนื้อ hamstring / Pongchai Watcharakeunkhan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 835. Effect of fibre surface treatment on the interfacial adhesion between aramid fibre and thermoplastic elastomer = ผลของการปรับสภาพผิวของเส้นใยอะรามีดที่มีต่อการยึดติดระหว่างเส้นใยอะรามีดและเทอร์โทพลาสติกอิลาสโตเมอร์ / Yodpant Busanong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 836. Effect of gossypol on human seminal plasma acidic protease / Likasit Vongsorasak
    Abstract  

 837. Effect of Hatha Yoga training on pulmonary function, trunk muscle endurance, flexibility and psychomotor speed = ผลของการฝึกหฐโยคะต่อการทำงานของปอด ความทนทานและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อลำตัวและความเร็วซัยโคมอเตอร์ / Chanjira Keidwan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 838. Effect of heat treatment on nanocrystalline formation in Fe40Ni40(Si+B)19Mo1-2 amorphous ribbons = ผลของการให้ความร้อนที่มีต่อการเกิดผลึกขนาดนาโนเมตรในแผ่นอะมอฟัส Fe40Ni40(Si+B)19Mo1-2 / Somjet Saiseng
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 839. Effect of hemorrhagic shock on liver and muscle glycogen content in high altitude acclimatized rats = ผลของช็อคจากการเสียเลือดต่อปริมาณกลัยโคเจนในตับและกล้ามเนื้อของหนูที่ปรับตัวต่อการอยู่ในที่สูง / Dannaovarat Chamonchant
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 840. Effect of high and low glycemic meals on physical performance in racing horses = ผลของอาหารที่มีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตที่สูงและต่ำต่อประสิทธิภาพของการออกกำลังกายในม้าแข่ง / Chayakit Sinthusing
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 841. Effect of hydrocolloids on physical and rheological properties of rice starch = ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและรีโอโลยีของแป้งข้าว / Jetnapa Techawipharat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 842. Effect of imidazoline and non-imidazoline alpha-adrenergic agents on human platelet aggregation = การศึกษาผลของสารออกฤทธิ์ที่ตัวรับแอลฟาอะดรีเนอจิกที่มีสูตรโครงสร้างเป็นอิมมิดาโซลีนและไม่ใช่อิมมิดาโซลีนต่อการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด / Piyada Songsermsakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 843. Effect of inspiratory muscle training on pulmonary function and inspiratory muscle strength in individuals with parkinson's disease = ผลของการฝึกกล้ามเนื้อหายใจเข้าต่อสมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้าในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน/ Suparoek Nawarat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 844. Effect of iron doping on the structure and proterties of barium zirconate titanate (BZT) ceramics prepared by auto-combustion method = ผลของการเติมไอออนเหล็กต่อโครงสร้างและสมบัติของแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์ซึ่งเตรียมโดยวิธีการเผาไหม้เอง / Pornsatit Sookchoo
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 845. Effect of isolated red blood cell membrane proteins on cpmplement lysis / Nuanthip Kamolvarin.
    Abstract  

 846. Effect of levamisole on drug metabolim by the liver / Somjai Nakornchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 847. Effect of manganese and iron doping on the properties of strontium bismuth tantalate ceramics prepared by auto-combustion of citrate-nitrate gel process = ผลของการเติมแมงกานิสและเหล็กไอออนต่อสมบัติของสทรอนเชียมบิสมัทแทนทาเลตเซรามิกส์ซึ่งเตรียมโดยวิธีการเผาไหม้ของซิเตรต-ไนเตรตเจล / Temporn Sookawee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 848. Effect of melt viscosity of polypropylene on morphology and mechanical properties of TLCP/PP IN SITU composite films = อิทธิพลของความหนืดของพอลิโพรพิลีนที่มีต่อโครงสร้างสัณฐานและสมบัติเชิงกลของฟิลม์ TLCP/PP IN SITU คอมโพสิท / Banchob Wanno
    Abstract  

 849. Effect of metalloprotease inhibitors on invasion of red blood cell by Plasmodium falciparum = บทบาทของ metalloprotease inhibitors ต่อการเข้าเซลล์เม็ดเลือดแดงของเชื้อ พลาสโมเดียม ฟัลซิพารั่ม / Anong Kitjaroentham
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 850. Effect of nitric oxide on water and electrolyte transport in cauda epididymis of the rat = ผลของไนตริกออกไซด์ต่อการขนส่งน้ำและสารอิเลกโทรไลด์ในท่อพักเชื้ออสุจส่วนปลายของหนูขาว / Thitirut Tangam
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 851. Effect of non-rubber components on basic characteristics and physical properties of natural rubber from Havea Brasiliensis = ผลขององค์ประกอบที่ไม่ใช่ยางต่อสมบัติพื้นฐานและสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติฮีเวียบราซิเลียนสิส / Kanjanee Nawamawat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 852. Effect of organoclay surface coverage on polymer clay nanocomposites formation / Jumpei Hoshino
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 853. Effect of osmotic pressure treatment in comparison with the heat-moisture treatment on the physicochemical properties of potato, sago and maize starches = ผลของการดัดแปรแป้งด้วยแรงดันออสโมติคเปรียบเทียบกับการดัดแปรแป้งด้วยความร้อนชื้นต่อคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งมันฝรั่ง, แป้งสาคูและแป้งข้าวโพด / Chirdchan Pukkahuta
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 854. Effect of ovariectomy and estrogen supplementation on the recovery from exercise-induced muscle injury = ผลของการตัดรังไข่และฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อการฟื้นฟูของกล้ามเนื้อภายหลังจากการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย / Khajirat Netnee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 855. Effect of phenobarbital pretreatment on the metabolism and toxicity of acetaminophen in thiamine deficient rats / by Nisita Bumrungwong
    Summary  

 856. Effect of piperine on dimethylhydrazine-induced aberrant crypt foci in colon carcinogenesis = ศึกษาผลของไพเพอรีนที่มีต่อไดเมททิลไฮดราซีนในการชักนำให้เกิด แอบเบอแรนท์ คริบโฟไซ (Aberrant crypt foci) ในกระบวนการเกิดมะเร็งลำใส้ใหญ่ / Pattaraporn Khongboon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 857. Effect of piperine on the mutagen-induced chromosome aberrations in rat bone marrow cells = ผลของสารไพเพอรีนที่มีต่อสารก่อการกลายพันธุ์ที่ขักนำให้เกิดความเสียหายต่อโครโมโซมในเซลล์ไขกระดูกของหนูแรทขาว / Sareeya Wongpa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 858. Effect of Pr doping on the superconductivity of Bi2[subscript]Sr2[subscript]CaCu2[subscript]Oy[subscript](Bi2212) = การศึกษาผลของการเติมไอออนเพรสซิโอดิเมียมต่อสภาพตัวนำยิ่งยวดของระบบ Bi2[subscript]Sr2[subscript]CaCu2[subscript]Oy[subscript](Bi2212) / Thipvan Muangon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 859. Effect of Pr substitution in different 123" high temperature superconductivity ; possible pairs breaking = ผลจากการแทนสาร Pr(แพสซิโอไดเมียม) ลงไปในสารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูงตระกูล 123 ; ความน่าจะเป็นของการแตกคู่อิเล็กตรอน / Raumporn Thongruang"
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 860. Effect of praziquantel on the tegument of schistosoma japonicum and schistosoma mekongi / Naovarut Ariyakunatorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 861. Effect of prenatal stress on calbindin D-28K immunoreactive cells in hippocampus of postnatal rat = การศึกษาผลของความเครียดในแม่หนูตั้งครรภ์ต่อจำนวนเซลล์ที่มีการแสดงออกของโปรตีน Dalbindin D-28K ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของลูกหนู / Maturot Booncharoen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 862. Effect of prolactin on calcium metabolism in mammary gland cells = ผลของโพรแลคตินต่อแคลเซียมเมตาบอลิซึมในเซลล์เต้านม / Utchariya Anantamongkol
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 863. Effect of rapid weight reduction on physical performance blood chemistry and hematology in judo athletes = ผลของการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วต่อสมรรถภาพทางกาย, องค์ประกอบทางเคมีของเลือดและลักษณะทางโลหิตวิทยาในนักกีฬายูโด / Chaiyaporn Luckum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 864. Effect of renal hypertension on slow and fast twitch muscles in rat / Wattana Jalayondeja
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 865. Effect of Sm3+, Pr3+ and Eu3+ doping on the piezoelectricity of lead zirconate titanate ceramics = การศึกษาผลของการเติมธาตุ Sm3+, Pr3+ และ Eu3+ ต่อสมบัติเพียโซอิเล็กตริกของเลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์ / Khanitha Wanchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 866. Effect of Tai-Chi on type 2 diabetic patients = ผลของการฝึกไทเก็กในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 / Wantanee Yodchaisarn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 867. Effect of temperature and pH on biological evidence in forensic examination of crime scene = ผลของอุณหภูมิและความเป็นกรด-ด่างของวัตถุพยานต่อกระบวนการตรวจสถานที่เกิดเหตุ / Kannika Sutthapodjanarux
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 868. Effect of temperature and surfactant on bioremediation of crude oil in soil by Candida tropicalis = ผลของอุณหภูมิและสารลดแรงตึงผิวต่อการย่อยสลายน้ำมันในดินโดย Candida tropicalis / Ampai Soros
    Abstract  

 869. Effect of temperature cycling on Retrogradation of rice starch in the presence of different [beta]-Glucans = ผลของการสลับเปลี่ยนอุณหภูมิต่อเรโทรแดรเดชั่นของแป้งข้าวเจ้าที่มีส่วนผสมของเบต้า-กลูแคนชนิดต่าง ๆ / Athit Charoenwuttichai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 870. Effect of thinner inhalation on liver function and hematological system in human / Charuwan Tadadej
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 871. Effect of time delay on the transmission model of dengue haemorrhagic fever = ผลกระทบจากความช้าของเวลาต่อแบบจำลองของการระบาดของโรคไข้เลือดออกเดงกี / Kot Patanarapelert
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 872. Effect of vitamin E deficiency on the lipid composition of rabbit erytrocyte and skeletal muscle / Mondhon Sanguansermsri
    Abstract  

 873. Effect of vitamin E on cholesterol metabolism in rabbits = ผลของวิตามินอีต่อเมตาบอลิสมของคลอเลสเตอรอลในกระต่าย / Chaveewon Porntadavity
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 874. Effect of vitamin E supplementation on cholesterol metabolism in rabbit = ผลของวิตามินดีต่อเมตาบอลิสมของคลอเลสเตอรอลในกระต่าย / Chopaga Phonpanichrasamee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 875. Effect of volume expansion on renal blood flow and its autorequlation in the rat / Apichai Shuprisha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 876. Effect of water aerobic exercise at chest and waist-deep water upon physical fitness = ผลของการเต้นแอโรบิกในน้ำที่ความลึกระดับอกและระดับเอวที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย / Wichai Sittipon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 877. Effectiveness of a community safety zone in Nonthaburi province, Thailand = ประสิทธิผลของโครงการกำหนดเขตพื้นที่ปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี / Pol.Lt.Col.Prasong Sirithipvanich
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 878. Effectiveness of custody and prevention of prisoner escape from prison = ประสิทธิภาพของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมและการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังในเรือนจำ / Chan Vachiradath
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 879. Effectiveness of Tambon administration organization, Roi-Et province = ประสิทธิผลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด / Pat Boondej
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 880. Effectiveness of the training workshop among the local people towards coastal resource conservation : a case study of Koh Lan, Chonburi province = ประสิทธิผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษาเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี / Saowarose Prajamgid
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 881. Effectiveness on training information and communication technology by Khmer language software : a case study of the National Institute of Education Cambodia / Chheang Sangvath
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 882. Effects and toxicity of aluminum accumulation in Pistia stratiotes L. = ผลกระทบและความเป็นพิษของสารอะลูมินัมที่สะสมในจอก (Pistia stratiotes L.) / Ramet Juijunjerm
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 883. Effects of 40% oxygen supplemental during recovery period of repeated exercise bouts on rate of recovery = ผลของการให้ 40 เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในช่วงระยะเวลาพักของการออกกำลังกายแบบแบ่งเป็นช่วงต่ออัตราการฟื้นตัว / Ophas Aksornchanya
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 884. Effects of 5-hydroxytryptamine on larval development of the giant freshwater prawn, macrobrachium rosenbergii = ผลของ 5-hydroxytryptamine ต่อการเจริญของลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน / Pawat Tangvuthipong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 885. Effects of abdominal restriction on lung volumes, capacities and air flows during submaximal exercise in healthy women = ผลของการใช้แรงบีบรัดหน้าท้องต่อปริมาตรของปอดและการไหลของอากาศในขณะออกกำลังกายในผู้หญิงสุขภาพดี / Jaruwan Kamthip
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 886. Effects of acculturation on illness and healing among Thai Hmong = ผลของการผสมผสานทางวัฒนธรรมต่อความเจ็บป่วยและการเยียวยารักษาพยาบาลของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง / Chalee Juntakanbandit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 887. Effects of acrylonitrile on muscarinic receptors and their signalings = ผลของอะคริโลไนไตรล์ต่อระดับของตัวรับมัสคารินิกและการส่งสัญาณผ่านตัวรับมัสคารินิก / Wantika Chantara
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 888. Effects of acute and subchronic exposure of cadmium on histopathology and hematology of white seabass, lates calcarifer = ผลของการได้รับแคดเมียมแบบเฉียบพลันและแบบกึ่งเรื้อรังต่อพยาธิสภาพและองค์ประกอบเลือดของปลากระพงขาว / Suchada Thophon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 889. Effects of aerobic dance and water aerobic exercise on physical fitness = ผลของการเต้นแอโรบิกบนบกและในน้ำที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย / Kanita Tepkaew
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 890. Effects of aerobic exercise training on cellular immunity = ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบอากาศนิยมต่อเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย / Chaiyasith Lechanavanishphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 891. Effects of aloe vera gel on serum transaminases, BUN and creatinine levels in weanling rats = ผลของวุ้นว่านหางจระเข้ที่มีต่อระดับของซีรั่ม ทรานส์อมิเนส บี ยู เอ็น และครีเอตินิน ในหนูขาวที่เพิ่งหย่านม / Jiraporn Wattanasrisin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 892. Effects of an adrenergic blocker and lesions on apomorphine-induced rotation in unilateral substantia nigra lesioned rats / Suthep Vongwattanapybool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 893. Effects of aroma on heart rate recovery, mood states and exercise performance after submaximal exercise = ผลของกลิ่นหอมต่อการกลับคืนสู่ภาวะปกติของอัตราการเต้นหัวใจ สภาวะอารมณ์ และประสิทธิภาพในการออกกำลังกายหลังการออกกำลังกายด้วยความเข้มข้นต่ำกว่าความสามารถสูงสุด / Ampika Nanbancha
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 894. Effects of Bayluscide, Bis(tri-n-butyltin) oxide and tributyltin fluoride on some medically importanat snails and mosquito larvae / Pongpen Sa-nguankul.
    Abstract  

 895. Effects of BHA or DHEA on DHPN-induced carcinogenesis in opisthorchis vierrine-infected syrian golden hamsters = ผลของบีเอชเอและดีเอชอีต่อการเกิดมะเร็งที่ชักนำด้วยดีเอชพีเอ็นในซีเรียนโกลเดน แฮมเตอร์ที่ได้รับพยาธิใบไม้ในตับโอพีสโตคิสวิเวอร์รินี / Jiranun Ngernprayoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 896. Effects of butylated hydroxyanisole on initiation of hepatopancreatic carcinogenesis in opisthorchis viverrini infected female syrian golden hamsters = ผลของสารบิวติเรสเดดไฮดรอทซีอะนิโซลที่มีต่อระยะเริ่มแรกของการเกิดมะเร็งที่ตับและตับอ่อน ในหนูทดลองแฮมสเตอร์ตัวเมียที่มีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ / Nichada Chawajaroenpan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 897. Effects of cadmium level on chromosomal structure of snakehead-fish (Ophicephalus striatus) = ผลกระทบของระดับแคดเมียมต่อโครงสร้างโครโมโซมของเซลล์ปลาช่อน / Sarunya Laovitthayanggoon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 898. Effects of castration on electrical stimulation and drug-induced contractions of the rat epididymal-vas deferens / Ganyapong Chaturapanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 899. Effects of chemical modification on the enzyme activity and stability of bromoperoxidase from a Thai seaweed = ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีต่อกัมมันตภาพในการทำงานและเสถียรภาพของเอนไซม์โบรโมเปอร์ออกซิเดสจากสาหร่ายทะเลไทย / Jirasak Kongkiattikajorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 900. Effects of copper, iron and zinc on the freshwater invertebrate, Moina Macrocopa / by Sunee Kwansiriroje
    Abstract  

 901. Effects of concurrent administration of caffeine with aspirin on aspirin pharmacokinetics and hepatic drug metabolism / Udom Thipruk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 902. Effects of cow manure and silicate fertilizer on uptake and accumulation of cadmium in ocimum basilicum = ผลของปุ๋ยคอกและซิลิเกตต่อการดูดซับและสะสมแคดแมียมในต้นโหระพา / Narupot Putwattana
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 903. Effects of culture media and hormones on growth and production of secondary metabolites of cell cultures of Croton sublyratus Kurz = อิทธิพลของสูตรอาหารและฮอร์โมนพืชต่อการเจริญเติบโตและการผลิตสารทุติยภูมิของเซลล์สมุนไพรเปล้าน้อย (Croton sublyratus Kurz) / Surat Rattanapanth
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 904. Effects of curcumin on in vitro invasion of human cholangiocarcinoma cell lines = ผลของสารเคอร์คิวมินที่มีต่อการบุกรุกและแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในคน / Kanittha Sangkachantaranon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 905. Effects of denial of service attack and traffic shaping on server survivability = ผลกระทบของการโจมตีแบบ Denial of service และการบีบจราจรเครือข่ายต่อความอยู่รอดของเครื่องแม่ข่าย / Chinawat Wongvivitkul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 906. Effects of diallyl sulfide on acute exhaustive exercise induced oxidative stress in plasma, diaphragm, fast and slow twitch muscles in rats = ผลของ diallyl sulfide จากกระเทียมกับการออกกำลังกายจนล้าและการเปลี่ยนแปลงอนุมูลอิสระในพลาสมา กระบังลม กล้ามเนื้อหดตัวเร็วและช้าในหนูออกกำลังกายจนล้า / Suwat Jitdamrong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 907. Effects of diallyl sulfide on exhaustive exercise-induced lipid peroxidation in heart, lung, liver and kidneys of rats = ผลของ Diallyl sulfide จากกระเทียมกับการออกกำลังกายจนล้าและการเปลี่ยนแปลงอนุมูลอิสระในหัวใจ ปอด ตับ และไต / Uraiwan Huaysoke
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 908. Effects of differencing heel heights on the lower limb biomechanics and energy profiles of young thai females during constant speed walking = ผลของความต่างของความสูงรองเท้าส้นสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวกลศาสตร์ของระยางค์ส่วนล่างและการใช้พลังงานในวัยรุ่นไทยเพศหญิงขณะเดินด้วยความเร็วคงที่ / Chuanphis Boonkerd
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 909. Effects of different running shoe soles on vertical ground reaction force in Thai female recreational runners = ผลของความแตกต่างของพื้นรองเท้าวิ่งต่อแรงปฏิกิริยาจากพื้นในแนวดิ่งในหญิงไทยที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่ง / Phansa Amornmongkol
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 910. Effects of diflubenzuron against the larval stages of Anopheles (Cellia) dirus Peyton and Harrison and Anopheles (Cellia) maculatus Theobald (Diptera : Anophelinae) in the laboratory / by Pham Xuan Dinh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 911. Effects of doctor-patient relationships on diabetic care study at Sampran District Hospital, Nakhonpathom province = ผลของความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับคนไข้ต่อการรักษาเบาหวาน กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / Sittichai Pattanasuwan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 912. Effects of electromagnetic fields on biological systems : Leptospira = ผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากับระบบชีวภาพ : เชื้อเลปโตสไปรา / Jirasak Wong-Ekkabut
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 913. Effects of Ergonomic intervention in printing office on work-related musculoskeletal disorders and visual fatigue = ผลของการปรับปรุงทางการยศาสตร์ในพนักงานโรงพิมพ์ต่อทางผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและความล้าทางการมองเห็น / Nuttaporn Praditpod
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 914. Effects of essential oil on spatial learning in mice = ผลของน้ำมันหอมระเหยต่อการเรียนรู้เชิงมิติสัมพันธ์ในหนู / Nonthawat Prachantasena
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 915. Effects of ethanol and partial hepatectomy on ethionine induced hepatotoxicity and preneoplastic lession / Pimpawan Maneechai
    Abstract  

 916. Effects of exercise training and antioxidant supplementation on streptozotocin induced diabetes in rats = ผลของการฝึกออกกำลังกายและการให้สารแอนติออกซิแดนท์ต่อภาวะเบาหวานในหนูที่เหนี่ยวนำโดยสารสเตรปโทโซโทซิน / Piyanat Bunnitigon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 917. Effects of exercise training and vitamin E supplementation on hepatotoxicity in rats induced by aflatoxin B1 = ผลของการฝึกออกกำลังกายและการให้วิตามินอีต่อการเกิดพิษในหนูที่ได้รับแอฟฟล่าท๊อกซิน บี 1 / Sheepsumon Viboolvorakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 918. Effects of exercise training on lipid peroxidation, scavenging enzymes and muscle damage in young Thai athletes = ผลของการฝึกซ้อมกีฬาต่อลิปิดเปอร์ออกซิเดชันสคาเวนจิงเอนไซม์และการทำลายเซลล์กล้ามเนื้อในนักกีฬาเยาวชนไทย / Daroonwan Chakraphan
    Abstract  

 919. Effects of exercise training on physical fitness and psychomotor performance in the amputee = ผลของการฝึกออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายและระบบประสาทการเคลื่อนไหวของผู้พิการแขนขาด / Amornpan Ajjimaporn
    Abstract  

 920. Effects of exercise with different thoracic restriction on respiratory performance in Thai athletes = ผลของการออกกำลังกายที่ใช้แรงต้านต่อทรวงอกในรูปแบบต่าง ๆ ต่อสมรรถภาพการหายใจในนักกีฬา / Monchai Chottidao
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 921. Effects of exposure to air pollution from petrochemical (benzene) in gasoline station = ผลกระทบของการได้รับมลพิษทางอากาศจากสารปิโครเคมี (เบนซีน) ในสถานีบริการน้ำมัน / Pornpat Intarasunanont
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 922. Effects of female sex hormones on myocardial stiffness in diabetic-ovariectomized rats = ผลกระทบของฮอร์โมนเพศหญิงต่อความฝืดแข็งของกล้ามเนื้อหัวใจในหนูตัดรังไข่เป็นเบาหวานร่วม / Ye Win Oo
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 923. Effects of formative assessment on motivation and learning outcomes of first year students at Wang Klai Kangwon campus, Rajamangala Institute of Technology = ผลของการประเมินความก้าวหน้าระหว่างการเรียนการสอนที่มีต่อแรงจูงใจและการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / Nunthawadee Wongsathian
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 924. Effects of GYM ball exercise program on trunk stabilization = ผลของการออกกำลังกายด้วยลูกบอลต่อความมั่นคงของหลัง / Krittika Hongto
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 925. Effects of hip adductor exertions and two exercise sequencer on Vastus Medialis Oblique (VMO) and Vastus Lateralis (VL) EMG activities during squat exercise = ผลของแรงหุบสะโพกและลำดับการหุบสะโพกสองแบบต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ Vastus Medialis Oblique (VMO) และ Vastus Lateralis (VL) ขณะออกกำลังกายท่าย่อเข่า / Sirirat Kaewwichai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 926. Effects of hydrogen sulfide on catfish (Clarias batrachus Linnaeus.) and its antagonistic actions with some inorganic compounds / Orathai Peturiyawate
    Abstract  

 927. Effects of hyperprolactinemia and high calcium diet on duodenal active calcium absorption in ovariectomized rats = ผลของภาวะโพรแลคตินในเลือดสูงและอาหารแคลเซียมสูงต่อการดูดซึมแคลเซียมแบบใช้พลังงานในลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัมของหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่ / Kukiat Tudpor
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 928. Effects of hyperprolactinemia on bone remodeling in ovariectomized rats with or without estrogen supplement = ผลของภาวะโพรแลคตินในเลือดสูงต่อการสร้างและการสลายกระดูกในหนูแรทที่ถูกตัดรังไข่ที่ได้และ/หรือไม่ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนเสริม / Kanogwun Thongchote
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 929. Effects of imagery training on the accuracy of serve in tennis = ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความแม่นยำในการเสริร์ฟเทนนิส / Thanawat Pantawong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 930. Effects of internal donor maturity and auxin on embryogenic callus induction and polyamines effect on plantlets regeneration from anther-derived embryogenic callus of indica rice (Oryza sativa L. ssp. indica) = อิทธิพลของความสมบูรณ์ภายในต้นแม่และออกซินต่อการชักนำเอมบริโอจีนิคแคลลัสและอิทธิพลของโพลีเอมีนต่อการพัฒนาเป็นต้นของเอมบริโอจีนิคแคลลัสที่ได้จากการเพาะเลี้ยงละอองเรณูของข้าวอินดิกา (Oryza sativa L. ssp. indica) / Bootsaya Srianan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 931. Effects of iodoacetate, N-ethylmaleimide and fenton's reaction of human erythrocyte membrane CA2+-Atpase = ผลของไอโอโดอะซีเตท, เอ็น-เอทิลมาลอิมิดและปฏิกิริยาเฟนตอนต่อเอ็นไซม์แคลเซียมเอทีพีเอสบนเยื่อหุ้มเซลล์ของเม็ดเลือดแดงมนุษย์ / Tanapon Thadtapong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 932. Effects of iron oxidative stress in SK-N-SH dopaminergic neuroblastoma cells : model of Parkinson's disease = ผลกระทบของเหล็กและ Oxidative stress ในเซลล์ประสาทโดปามีน SK-N-SH แบบจำลองของโรคพาร์กินสัน / Patcharee Koonchumchoo
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 933. Effects of malaria immune plasma on the adherence property of plasmodium falciparum infected erythrocytes = การศึกษาผลของพลาสมาจากผู้ติดเชื้อมาลาเรียต่อคุณสมบัติการเกาะของเม็ดเลือดแดงติดเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม / Ratsamee Fongkhum
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 934. Effects of male sex hormone on cardiac myofilament activation = ผลของฮอร์โมนเพศชายต่อการทำงานเส้นใยกล้ามเนื้อหัวใจ / M.L.Narudee Kashemsant
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 935. Effects of maternal stress on the expression of growth-associated protein-43 (GAP-43) in prefrontal cortex of neonatal rat = การศึกษาผลของความเครียดขณะตั้งครรภ์ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีน GAP-43 ในสมองส่วนหน้าของลูกหนู / Nongnuch Polaboon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 936. Effects of melatonin on accessory sex glands in testosterone-treated, orchidectomized rats = ผลของเมลาโทนินต่อต่อมเพศของหนูที่ถูกตัดลูกฉัณฑะ และได้รับการเสริมด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน / Nisaudah Radenahmad
    Abstract  

 937. Effects of melatonin on rat ventral prostate : a stereological study by light microscopy = ผลของเมลาโทนินต่อต่อมลูกหมากของหนู ศึกษาโดยการสร้างภาพสามมิติจากกล้องจุลทรรศน์ / Wannee Srivilai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 938. Effects of muscle strength between single set and multiple sets on strength training = ผลของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อระหว่างแบบการฝึกหนึ่งชุดและสามชุด / Patthanee Settheethanyahan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 939. Effects of music on enhancing exercise performance = ผลของดนตรีต่อการเพิ่มสมรรถภาพในการออกกำลังกาย / Chadaphan Suwannate
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 940. Effects of neem flower extracts on hepatic cytochrome P450 enzyme activities involved in carcinogenic activation in rats and mice = ผลของสารสกัดจากดอกสะเดาต่อระดับเอนไซม์ cytochrome P450 กลุ่มกระตุ้นสารก่อมะเร็งในตับหนู / Buncha Chewasantikan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 941. Effects of neonatal androgenization and neonatal orchidectomy on pituitary growth hormone cell counts in rats / Amornvadee Vikokratana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 942. Effects of N-Terminal truncation of plasmodium falciparum dihydrofolate reductase on its activity and thymidylate synthase function = ผลของการตัดทอนปลายอะมิโนของเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลทรีดักเตสจากมาลาเรีย (Plasmodium falciparum) ที่มีต่อความสามารถในการเร่งปฏิกริยาของเอนไซม์และผลต่อหน้าที่ของเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเดทซินเทส / Jantanee Wattanarangsan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 943. Effects of obscene media on male youth offenders in a youth correction institute = ปัจจัยทางสื่อลามกอนาจารที่มีผลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับเพศของผู้ต้องขังวัยหนุ่มในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางจังหวัดปทุมธานี / Chartinate Putananon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 944. Effects of paraquat, propanil, glyphosate, and 2, 4-D on the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii de Man / by Poranee Utayopas
    Abstract  

 945. Effects of pectin on blood toxicity of lead and mutagenicity of 4-nitro-o-phenylenediamine and sodium azide = ผลของเพคตินต่อพิษจากสารตะกั่วทางโลหิตวิทยาและการก่อกลายพันธุ์ของ 4- ไนโตร-โอ-เฟนิลลีนไดอะมีนและโซเดียมเอไซด์ / Arnurai Ruksakun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 946. Effects of permethrin on non-target microarthropods in agricultural soil = ผลกระทบของเพอร์มีทรินต่อสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินเกษตร / Nantaporn Sumanothum
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 947. Effects of Physical Therapy Treatments with and without Spinal Mobilization in individuals with acute nonspecific low back pain : a randomized trial = ผลของการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยมีและไม่มีการขยับเคลื่อนข้อกระดูกสันหลังในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเฉียบพลัน : การศึกษาแบบสุ่ม / Prasert Sakusriprasert
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 948. Effects of physical training on hematological changes after blood loss / Rungchai Chaunchaiyakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 949. Effects of phytoestrogen on synapse formation in cultured rat hippocampal neuron = ผลของไฟโตเอสโตรเจนต่อการสร้างไซแนปซ์ในเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสของหนูแรทในจานเพาะเลี้ยง / Rattiya Chindewa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 950. Effects of piperine on uterine blood flow / Jonjin Ratanapinunchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 951. Effects of piperine on wistar rats = ผลของสารไพเพอรีนต่อหนูขาวสายพันธุ์วิสตาร์ / Jiraporn Suwana
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 952. Effects of polymer architecture on Cis-Trans Isomerization of azobenzene group = อิทธิพลของโครงสร้างของพอลิเมอร์ที่มีผลต่อซิส-ทรานซ์ไอโซเมอร์ไรเซชั่นของหมู่เอโซเบนซีน / Chakkresit Chindawong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 953. Effects of progressive resistance strength training on hemiparetic gait = ผลของการฝึกความแข็งแรงโดยการเพิ่มแรงต้านแบบก้าวหน้าต่อลักษณะท่าทางเดินในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ครึ่งซีก / Ratakorn Aimkosa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 954. Effects of relaxation music on recovery period = ผลของเพลงผ่อนคลายต่อช่วงการฟื้นตัว / Prompatsorn Pattanapornchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 955. Effects of respiratory muscle training on exercise and recovery responses under normoxia and hypoxia in young and old females = ผลของการฝึกกล้ามเนื้อหายใจต่อการตอบสนองของร่างกายในขณะออกกำลังกายและขณะฟื้นตัวในสภาวะปกติและสภาวะขาดออกซิเจนในสตรีวัยสาวและวัยสูงอายุ / Kanoknan Suchao-in
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 956. Effects of semi-chronic ethanol consumption on the cerebellar dentate nucleus : a quantitative study in the rats = ผลของการได้รับแอลกอฮอล์แบบกึ่งเรื้อรังต่อ Dentate Nucleus ของสมองนัอย : ศึกษาเชิงปริมาณในหนู / Tsui-Chin Wang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 957. Effects of serotonin on the fecundity of broodstock and the development of embryonic primordial germ cells of giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii de Man = ผลของซีโรโทนินต่อการเจริญพันธุ์ของแม่พันธุ์และการพัฒนาของลูกกุ้งและเซลล์สืบพันธุ์ของลูกกุ้งในกุ้งก้ามกราม / Prasert Meeratana
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 958. Effects of some physico-chemical factors on the hatching of egg masses and on the survival of juvenile and adult snails of Bulinus (physopsis) abyssinicus / Mohamed Abdilahi Dagal
    Abstract  

 959. Effects of stevioside and steviol on P-aminohippurate transport by isolated perfused rabbit renal proximal tubule = ผลของสารสตีวิโอไซด์และสตีวิออลต่อการขนส่งพาราอะมิโนฮิปปูเรตโดยหลอดไตส่วนต้นของกระต่าย / Promsuk Jutabha
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 960. Effects of stevioside on intestinal brush border membrane compositions and cecal bacterial enzyme activities in rats = ผลของสตีวิโอไซด์ต่อส่วนประกอบไขมันและโปรตีนของเยื่อหุ้มเซลล์ด้านบรัชบอร์เดอร์ของลำไส้เล็ก และต่อการทำงานของเอนไซม์ของแบคทีเรียในบริวเณลำไส้ใหญ่ของหนูพุกขาว / Sakara Tunsophon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 961. Effects of stimulation sites of tens on pressure pain threshold in asymptomatic females = ผลของตำแหน่งการวางขั้วไฟฟ้าของเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนังต่อระดับกั้นความเจ็บปวดจากแรงกดในผู้หญิงที่ไม่มีอาการปวด / Sudarat Borisut
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 962. Effects of structure and composition on the photoinduced alignment of copolymer containing azobenzene moiety = อิทธิพลของโครงสร้างและองค์ประกอบพอลิเมอร์ที่มีผลต่อการเรียงตัวเนื่องจากแสงของโคพอลิเมอร์ซึ่งมีหมู่เอโซเบนซีน / Pattrawin Gasemjit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 963. Effects of synthetic pyrethroid, decamethrin, on neurotransmitter systems of corpus striatum of the rat / by Chavanee Channoi
    Abstract  

 964. Effects of Tai-Chi exercise on balance control and neuropsychophysiological performance in eldery practitioners = ผลจากการออกกำลังกายแบบไทชิในผู้สูงอายุต่อระบบการทรงตัวและสมรรถภาพทางจิตประสาทสรีรวิทยา / Ltjg Panuphong Manmai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 965. Effects of tannic acid on the biological activit of thiamin / Sirilaksana Kunjara.
    Abstract  

 966. Effects of TBT on glutathione production and lipid peroxidation in littoraria melanostoma (GRAY, 1839) = ผลกระทบของ TBT ต่อการผลิตสารกลูตาไธโอนและลิปิดเปอร์ออกซิเดชันในหอย Littoraria melanostoma (Gray, 1839) / Acharaporn Doungkaew
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 967. Effects of TBT on tissues of various organ systems in littoraria melanostoma (Gray, 1839) = ผลกระทบของสาร TBT ต่อเนื้อเยื่อในระบบต่าง ๆของหอย Littoraria melanostoma (Gray, 1839) / Siriya Seneewongse Na Ayudthaya
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 968. Effects of technological changes on the family roles in elderly support : a case study of Unauki town, Japan / Kaori Tanaka
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 969. Effects of temperature on bioavailability of crude oil components during biodegradation process = ผลกระทบของอุณหภูมิที่มีต่อความพร้อมทางชีวภาพของส่วนประกอบในน้ำมันดิบระหว่างการย่อยสลายทางชีวภาพ / Nataya Samasanti
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 970. Effects of the ingestion of carbohydrate with protein-amino acids beverage during exercise on endurance performance = ผลของการดื่มเครื่องดื่มที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตร่วมกับโปรตีนและกรดอะมิโนในขณะออกกำลังกายที่มีผลต่อสมรรถภาพความอดทน / Nutcharee Chupradit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 971. Effects of two methods of physical training on blood lactate level and athletic performances = ผลของสองรูปแบบการฝึกสมรรถภาพทางกายต่อระดับกรดแลคติคในเลือดและสมรรถภาพนักกีฬา / Pattarapong Yingdamnun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 972. Effects of various size of gloves on boxing related muscle fatigue in boxer = ผลของนวมขนาดต่าง ๆ ต่อความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อในการชกมวยในนักมวย / Supaporn Teppanich
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 973. Effects of vitamin B6 on CC14 toxicities in rats / by Pittaya Kanchanapakonchai
    Abstract  

 974. Effects of vitamin E on the responsiveness of platelets in splenectomized [beta]-thalassemia/hemoglobin E = ผลของวิตามินอีต่อการตอบสนองของเกร็ดเลือดในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอีที่ตัดม้ามแล้ว / Supeenun Unchern
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 975. Effects of vitrification on mouse embryonic gene activity, cytology of swamp buffalo oocyte and subsequent development = ผลของการแช่แข็งต่อการแสดงออกของยีนในเอมบริโอของหนูเม้าส์เซลล์วิทยาของโอโอไซต์กระบือปลักและผลต่อการพัฒนาของเอมบริโอ / Duangjai Boonkusol
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 976. Effects of warm-up intensity on explosive performance in swimmers = การศึกษาอัตราชีพจรขณะอบอุ่นร่างกายต่อสมรรถนะในการออกตัวและการว่ายระยะสั้นของนักกีฬาว่ายน้ำ / Natruja Aramsri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 977. Effects of water hardness and water temperature on toxicity of detergents to giant freshwater prawns, Macrobrachium rosenbergii De Man / Orathai Leelhaphunt
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 978. Effects of water temperatures on the acute toxicity of lead to giant freshwater prawns, Macrobrachium rosenbergii de man / Cherid Kalayanamitr
    Abstract  

 979. Effects of weight sled resistance training and interval training on muscle power in Thai athletes = ผลของการฝึกโดยการลากเลื่อนถ่วงน้ำหนักและการฝึกแบบหนักสลับเบาต่อกำลังกล้ามเนื้อในนักกีฬาไทย / Narongphan Netcharoen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 980. Efficacy and persistence of Bacillus sphaericus strain 1593 against populations of Anopheles minimus and Anopheles dirus larvae in the field = การทดลองภาคสนามเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความคงทนของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus sphaericus สายพันธุ์ 1593 ที่มีผลต่อลูกน้ำยุงก้นปล่องชนิด Anopheles minimus และ Anopheles dirus / Sermsin Siriwatana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 981. Efficacy expectation and outcome expectation to exercise behavior of nursing students at Phra-Pok-Klao Nursing College, Chanthaburi = ความคาดหวังในผลลัพธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี / Yosapon Leaungsomnapa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 982. Efficiency comparison of Microsoft Excel and SPSS for Wondows applications in statistical analysis = การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล และโปรแกรมเอสพีเอสเอส ฟอร์ วินโดวส์ในสถิติวิเคราะห์ / Aisawan Chankarn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 983. Efficiency concerning service of the river patrol officers : a specific study of the perception of the river tourists in Kanchanaburi province = ประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่สายตรวจทางน้ำ : ศึกษาจากนักท่องเที่ยวทางน้ำในเขตจังหวัดกาญจนบุรี / Pasaworn Ruangrong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 984. Efficiency of calcium pre-exposure to reducing effect of lead in nile tilapia (oreochromis niloticus) = ผลของแคลเซี่ยมในการป้องกันพิษตะกั่วในปลานิล / Piyaporn Singhadach
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 985. Efficiency of officials in the department of community development : a case study of Saraburi province = ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี / Kittipat Pengsri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 986. Efficiency of Recombinant Vaccinia Virus containing influenza H5 HA gene in the induction of immune response in mice = ความสามารถของ Recombinant Vaccinia Virus ที่มียีนฮีแมกกลูตินินของไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของหนู / Jing Chairath
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 987. Efficient document clustering using suffix array = การจัดกลุ่มเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ / Kovit Karawatreedech
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 988. EFL university teachers' perceptions of their language teaching materials : as the teachers tell it themselves = การรับรู้และเข้าใจในสื่อที่ใช้สอนภาษาอังกฤษของอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย : คำบอกเล่าจากประสบการณ์ตรงของอาจารย์ผู้สอน / Sansanee Punyalert
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 989. Egg proteins and proteases of giant freshwater prawn macrobrachium rosenbergii (deman) = โปรตีนและโปรตีเอสในไข่กุ้งกร้ามกราม / Nuntaporn Pitiguagool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 990. Elderly participation in self-help group development = การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการพัฒนากลุ่มช่วยเหลือตนเอง / Vimolpun Nitipong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 991. Electrical conduction of side chain liquid crystalline copolymers = การนำไฟฟ้าของโคพอลิเมอร์สายโซ่ด้านข้าง / Areefen Rassamesard
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 992. Electrochemical conversion of oxovanadium species at some selected electrode materials in a simple redox flow cell = การเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าเคมีของออกโซวาเนเดียมสปีชีย์ที่ขั้วไฟฟ้าบางชนิดในรีดอกซ์เซลล์แบบไหลผ่านอย่างง่าย / Tinakorn Kanyanee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 993. Electron paramagnetic resonance study of Gd3+ in heat-treated natural zircon = การศึกษาอิเล็กตรอนพาราแมกเนติกเรโซแนนซ์ของกาโดลิเนียมไอออนในเซอร์คอนธรรมชาติที่ผ่านกรรมวิธีการเผา / Nuttawisit Yasarawan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 994. Electron spin resonance study of Cr3+ and Fe3+ in heat-treated natural sapphire = การศึกษาอิเล็กตรอนสปินเรโซเนนซ์ของไอออนโครเมียมและเหล็กในพลอยแซปไฟร์ธรรมชาติที่ผ่านกรรมวิธีโดยการเผา / Supparesk Rittikulsittichai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 995. Electronic help desk system for the revenue department of Thailand (RD E-helpdesk) = ระบบรับจ้างและตอบปัญหาแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร / Athittaya Chankaew
    Abstract  

 996. Electronic mathematics dictionary system (MyEMD) = ระบบพจนานุกรมอิเล็คทรอนิคส์สำหรับคณิตศาสตร์ / Nakorn Orapunt
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 997. Electronic medical record system using multimedia = ระบบเวชระเบียนคนไข้แบบสื่อผสม / Predaporn Wiriyavoravech
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 998. Electronic Sangayana of Buddhist scriptures = การสังคายนาพระไตรปิฎกด้วยระบบอิเล็คทรอนิค / Pananan Muanjit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 999. Electro-optical studies of nematic liquid crystals / Sauvarop Bualek.
    Abstract  

 1000. Electrophoretic study of the Bactrocera tau complex (diptera : tephritidae) in certain populations in Thailand = การศึกษากลุ่มประชากรแมลงวันผลไม้ Bactrocera tau complex (diptera : tephritidae) ในประเทศไทย / Anchalee Saelee
    Abstract  

 1001. Electrothermal AAS determination and continuous-flow sequential extraction for arsenic speciation in soils and sediments = การศึกษาเทคนิคอิเล็กโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบซอร์พชั่นสเปกโตรเมตรีและการสกัดลำดับขั้นแบบต่อเนื่องสำหรับการหาสปีชีส์ของสารหนูในดินและดินตะกอน / Anchalee Samphao
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1002. Elucidation of apoptotic pathway in human breast cancer, MCF-7 cell, induced by VR-3848 isolated from euphobiaceae = การศึกษาวิถีการชักนำให้เกิดการตายแบบ apoptosis ของสารสกัดจากพืชในวงศ์ยูโฟบีเอซีกับเซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์ / Jarin Kramyu
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1003. Embryo transfer technique for improvement of cattle productivity = การเพิ่มจำนวนและคุณภาพโคจากการถ่ายฝากตัวอ่อนที่ผลิตจากหลอดทดลอง / Manop Chaimati
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1004. EMG activity of the vastus medialis oblique and vastus lateralis muscles during repeated isokinetics contractions = อัตราส่วนปริมาณคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อวาสตัส มีเดียลลิส ออบลีคและวาสตัส แลท เทอรัลลิสขณะหดตัวซ้ำแบบไอโสไคเนติก / Jitlada Tantithavorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1005. Emotional expression among stroke patients with aphasia : perspectives of nurses and caregivers = การแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาในการพูดจากการสืบรู้ของพยาบาลและผู้ดูแล / Nethnapa Vongskan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1006. Emotional state classification using heart rate signal = การแบ่งแยกอารมณ์โดยใช้สัญญาณการเต้นของหัวใจ / Akara Sopharak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1007. Employee perceptions of corporate cultural change : a case study of a private company in Bangkok = การรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร : กรณีศึกษาในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร / Apirak Varachanonth
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1008. Encouragement and support of the legal rights of the public by commissioned police officers of the metropolitan police subdivision 9 = การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนตามสิทธิทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol. Capt. Pongpichan Chayanonpiriya
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1009. Energy levels of a single quartic anharmonic oscillators / Warattama Kasornsit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1010. Energy saving behavior of bachelor degree students = พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี / Pongpun Ampawa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1011. Enhancement of den-induced hepatocellular nodules development by Opisthorchis viverrini in syrian golden hamsters / Maeya Ngamying
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1012. Enhancing effect of l-glutamate on methylmercury-induced toxicity = ผลของสารแอลกลูตาเมทในการเสริมความเป็นพิษของสารเมททิลเมอร์คิวรี่ / Sirirat Amonpatumrat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1013. Enrichment and identification of surface markers of spermatogonial stem cells in neonatal mouse testes = การเพิ่มจำนวนและการหาโปรตีนบ่งชี้เฉพาะบนผิวของเซลล์ต้นกำเนิดเชื้ออสุจิในอัณฑะของลูกหนูเมาส์ / Anyanee Buageaw
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1014. Environmental education based indigenous knowledge management for community learning = การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน / Ekachai Phumduang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1015. Environmental education for management of local mangrove at Yisan sub-district, Amphawa district, Samutsongkhram province, Thailand = สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการป่าชายเลนสำหรับชุมชนในท้องถิ่นตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม / Amaraporn Sripurjarean
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1016. Environmental education for sustainable agriculture management = สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน / Chutathip Thawornratana
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1017. Environmental education management of private vocational schools in Nakhonpathom province = การจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม / Punyanee Arame
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1018. Environmental education organizing model of the temples located in the vicinity of Bangkok Metropolis = รูปแบบการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในวัด ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร / Prapaporn Chulilung
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1019. Environmental effects on the neutron monitor yield function = ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อนิวตรอนมอนิเตอร์ฟังก์ชันเยียลด์ / Preeksingh Anan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1020. Environmental security perception model in dyeing industry = แบบจําลองการรับรู้ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมฟอกย้อม / Ranin Kijkla
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1021. Environmental social factors affecting offences of sentenced women prisoners : a case study of women prisoners in the women central correctional institution in Bangkok = ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิง : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร / Jintana Anantasiri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1022. Enzymatic production of cyclodextrins from sago starch = การผลิตไซโคลเด็กซ์ทรินโดยใช้แป้งสาคู / Nisanart Charoenlap
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1023. Epidemiological-based health care budget allocation model at the provincial level : a case study of Nakhon Pathom province, Thailand = รูปแบบการจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขระดับจังหวัดโดยใช้ข้อมูลด้านระบาดวิทยา : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม / Kanittha Chamroonsawasdi
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1024. Equity in health : a case study of self-medication in Chiang Mai province = ความเป็นธรรมทางสุขภาพ : กรณีศึกษาการซื้อยากินเองในจังหวัดเชียงใหม่ / Naphaphorn Panklang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1025. Equity in health and health care in universal health coverage program : a case study of Nakhon Pathom province = ความเป็นธรรมด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม / Boonkert Nguanboonmak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1026. Equity in oral health in Thailand : case study in Kukot Municipality, Pratumtani province = ความเป็นธรรมในเรื่องสุขภาพช่องปากของสังคมไทย : กรณีศึกษา เทศบาลคูคต จังหวัดปทุมธานี / Thongchai Vachirarojpisan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1027. Equity of health care utilization by the elderly population in Thailand during the periods of the economic bubble and after the economic crisis : policy options = ความเป็นธรรมในการใช้บริการสุขภาพของกลุ่มประชากรวัยสูงอายุในประเทศไทยช่วงระหว่างเศรษฐกิจฟองสบู่และหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ทางเลือกเชิงนโยบาย / Sarunya Benjakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1028. Erectile dysfunction and sexual satisfaction : case study in male aged range 40-70 years in Bangkok = การหย่อนสมรรถภาพทางเพศและความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ของชายไทย อายุ 40-70 ปีในกรุงเทพมหานคร / heewan Choorerk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1029. Ergonomic intervention for reducing work-related musculoskeletal disorders by wise technique in a cardboard box factory = การปรับปรุงทางกายศาสตร์เพื่อลดความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับงานโดยใช้เทคนิค wise ในโรงงานกล่องกระดาษ / Praphatson Klangsin
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1030. Erythrocyte membrane phosphorylation in Plasmodium berghei infected mice / by Porntip Chaimanee
    Abstract  

 1031. Establishing of Buddhist moralism in preventing of premarital sex of female adolescents : a comparative study among female adolescents from Buddhabutra Camp Project and higher secondary school students in Bangkok = การปลูกฝังพุทธจริยธรรมในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของวัยรุ่น : ศึกษาเปรียบเทียบวัยรุ่นหญิงที่ผ่านและไม่ผ่านโครงการค่ายพุทธบุตร กรุงเทพมหานคร / Patsawanan Srisamran
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1032. Establishment of short-term in vitro cultivation of Thai isolate Theileria Sp. for screening of anti-theilerial substances = ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อไธเลเรียเพื่อการตรวจกรองหาสารที่มีฤิทธิ์ต้านเชื้อ / Lt.Chanutree Kerdmanee, RTN
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1033. E-tax invoice system using web services technology = ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของเว็บเซอร์วิส / Sukanya Suwisuthikasem
    Abstract  

 1034. Ethical problems in healing by witchcraft practice : a case study of Mhor Thum in Tambon Nongsuang, Amphur Nongkungsri, Kalasin province = ปัญหาจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคด้วยวิธีการทางไสยศาสตร์กรณีศึกษาการรักษาโรคของหมอธรรม / Santi Kinnaree
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1035. Ethical values as appeared in Phnom Rung inscriptions = คุณค่าทางจริยธรรมที่ปรากฏในจารึกพนมรุ้ง / Suwannee Piyawong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1036. Ethics of sexual health among school adolescents in Nakornratchsima province = จริยธรรมด้านสุขอนามัยทางเพศของวัยรุ่นในสถานศึกษา จังหวัดนครราชสีมา / Nussara Vichitkaew
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1037. Ethnic migrant workers living with HIV/Aids : stigma and discrimination in urban areas of Kunming, Yunnan province, China / Li Zhu Chen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1038. Ethylene poymerization using metallocene/MCM-48 catalyst : kinetics and mechanisms = การสังเคราะห์โพลีเอทิลีนโดยใช้เมทัลโลซีน/เอ็มซีเอ็ม-48 คะตะลีสต์ : จลนพลศาสตร์และกลไก / Cherdchai Phonsri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1039. Evaluation of a flow system for chemical speciation of metals by sequential extraction = การประเมินระบบโฟลว์สำหรับการวิเคราะห์สปีชีส์ของโลหะโดยการสกัดลำดับขั้น / Sumontha Nookabkaew
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1040. Evaluation of bioequivalence of the three oral formulations of dihydroartemisinin based on ex vivo blood schizontocidal activities against plasmodium falciparum = การประเมินชีวสมมูลของรูปแบบยากิน 3 ชนิดของยาไดฮัยโดรอาร์ติมิซินินโดยการศึกษาฤทธิ์วิทยาในการฆ่าเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัม / Monticha Kongthaisong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1041. Evaluation of biological activities of phytoestrogens in Curcuma comosa Roxb. = การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่มีฤทธิ์เอสโตรเจนในว่านชักมดลูก / Jittima Weerachayaphorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1042. Evaluation of competency of the crime watch volunteers in the Samreah Police station ares = การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมในเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ / Kittipat Chachaeng
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1043. Evaluation of densonucleosis viruses as potential biological control agents of dengue vectors = การประเมินความเป็นไปได้ในการใช้เดนโซไวรัสเป็นตัวควบคุมทางชีวภาพของยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก / Supanee Hirunkanokpun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1044. Evaluation of effectiveness of environmental education in certified environmental management system (ISO 14001) secondary schools in Bangkok = การประเมินประสิทธิผลการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ในเขตกรุงเทพมหานคร / Wilawon Buahoong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1045. Evaluation of hormonal responses to stress during tooth extraction in Thai patients / Noppakun Vongsavan
    Full Text (Mahidol member only)

 1046. Evaluation of methodologies for control of the dengue vector, Aedes aegypti, in Thailand = การประเมินวิธีการควบคุมยุงลาย Aedes aegypti พาหะนำโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย / U-Ruyakorn Chansang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1047. Evaluation of microsatellite loci polymorphism in the Asian elephant, Elephas maximus = การประเมินความแปรผันทางพันธุกรรมของตำแหน่งไมโครแซทเทลไลท์ในช้างไทย (Elephas maximus) / Chomcheun Siripunkaw
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1048. Evaluation of partially purified cholesterol esterase for clinical assay of cholesterol = การประเมินคุณค่าของเอนไซม์โคเลสเตอรอลเอสเตอเรสเพื่อใช้ในการวิเคราะห์โคเลสเตอรอลในโรงพยาบาล / Koson Sim
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1049. Evaluation of pesticide avoidance behavior in anopheles minimus, a malaria vector in Thailand = การประเมินพฤติกรรมหลีกหนีสารกำจัดแมลงในยุงก้นปล่องชนิดมินิมัส ซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรียในประเทศไทย / Sungsit Sungvornyothin
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1050. Evaluation of the economic incentives of the Khao Wong Community Forest Management Cooperation = การประเมินค่าสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจของการร่วมมือกันจัดการป่าชุมชนเขาวง / Rames Khanhirun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1051. Evaluation of the effectiveness of the AIC process in the executive training workshops on the environmental management system of Anandhamahidol hospital = การประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ AIC ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหาร เรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอานันทมหิดล / Major Narisara Thumapa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1052. Evaluation of the quality of services delivered by government hospitals under the universal coverage health insurance policy : a case study of Nonthaburi province = การประเมินคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐที่ดำเนินงานตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1053. Evaluation of the protective effects of atropine and diazepam against cypermethrin induced lethality = การประเมินประสิทธิภาพของไดอะซีแพนและอะโทรปีนในการป้องกันการตายของสัตว์เนื่องจากไซเพอร์เมทริน / Punthip Teeyapant
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1054. Evaluation of the roles of OHR and AHPC in Organic Hydroperoxide detoxification in Xanthomonas Campestris PV. Phaseoli = การศึกษาหน้าที่ของยีน OHR และ AHPC ในการกำจัดพิษของ Organic Hydroperoxide ใน Xanthomonas Campestris PV. Phaseoli / Chananat Klomsiri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1055. Evaluation of the potential toxic effects of industrial chemicals involved in acrylic resin production = การประเมินการเป็นพิษของสารเคมีที่ใช้ในอุดตสาหกรรมการผลิตอะคริลิกเรซิน / Naratip Lauhatirananda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1056. Evaluation of transmission-blocking activity of tafenoquine (WR-238605), WR-250547, artelinic acid and primaquine against Plasmodium vivax in Anopheles dirus mosquitoes = การประเมินผลของยา tafenoquine (WR-238605) WR-250547 artelinic acid และ primaquine ต่อการป้องกันการแพร่ของเชื้อ plasmodium vivax ในยุงก้นปล่อง anopheles dirus / Narong Ponsa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1057. Exchange interactions in the intermetallic compounds GdCo4-xNixAl = อันตรกริยาแลกเปลี่ยนในสารประกอบอินเตอร์เมทัลลิก GdCo4-xNixAl / Jariyanee Prasongkit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1058. Excretions and secretions of Angiostrongylus cantonensis and their role in immunity / by Ream Techasoponmani
    Abstract  

 1059. Expectation and satisfaction toward educational administration of Mahachulalongkornrajavidayalaya University / Phra Sophoan Khy
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1060. Expectation of success in implementing the policy to control entertainment places : a case study of government officers in Samutpakarn province = ความคาดหวังต่อผลสำเร็จของการนำนโยบายจัดระเบียบสังคมไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดสมุทรปราการ / Pangkae Pincoum
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1061. Expectation of the people Bangkok metropolis towards the roles of the crime suppression division Police Officers = ความคาดหวังของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม / Police Major Somyos Romson
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1062. Expectations and neede of prisoners who committed narcotic violations before they are released from prisons and correctional Institutions in region 1 = ความคาดหวังและความต้องการของผู้ต้องขังที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ก่อนที่จะได้รับการปลดปล่อยจากเรือนจำและทัณฑสถานในเขต 1 / Police Captain Chalothorn Wattanachot
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1063. Expectations to leadership behaviors of the commander of traffic police devision = ความคาดหวังของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บังคับการตำรวจจราจร / Kitisak Sathidpanid
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1064. Experience of motherhood among women with physical disability in Thailand = ประสบการณ์ความเป็นแม่ของผู้หญิงพิการด้านร่างกายในประเทศไทย / Nawarat Boonpiam
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1065. Experiences of women with postpartum complication in Battambang province, Cambodia / Vong Lenin
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1066. Experimental fish sauce fermentation using enzymes and halophilic bacterial culteres / by Chananan Mittrenond
    Summary  

 1067. Experimental validation and parameter sensitivity of a model for biotrickling filtration of hydrogen sulfide = การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองกับข้อมูลจริงในห้องปฏิบัติการและการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อระบบของการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระบบกรองชีวภาพแบบหยด / Jiraphat Yokrattanasak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1068. Exploratory studies on the generation and the chemistry of 1,1-difluoro-1-phenylsulfanyl methyl carbocation = การศึกษาการสังเคราะห์และปฏิกิริยาเคมีของ 1,1-ไดฟลูออโรฟีนิลซัลฟานิลเมธิลคาร์โบแคตไอออน / Siriporn Kamtonwong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1069. Exploratory study on the chemistry of bromodifluoromethyl phenyl sulfide = การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของโบรโมไดฟลูออโรเมทิลเฟนิลซัลไฟด์ / Nakin Surapanich
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1070. Exploratory work on titanium (II) midiated deoxygenation reactions / Ganniga Turongsomboon
    Abstract  

 1071. Exploring sexual experiences among menopausal women in semi-urban Northern Vietnam / Nguyen Luong Hien
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1072. Exploring sexuality of older people in an urban area of Thai Binh province, contemporary Vietnam / Nguyen Ngoc Son
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1073. Exposure to air pollutants associates with oxidative stress in bus drivers = การได้รับมลพิษทางอากาศเกี่ยวข้องกับการเกิดอ็อกซิเดทีฟสเตรสในพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง / Katesiri Satethasilnuchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1074. Expression and characterization of functionally active thymidylate synthase of Plasmodium falciparum in Escherichia coli = การศึกษาการแสดงออกและคุณสมบัติในส่วนของเอ็นไซม์ไทมิไดเลตซินเทสของเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่มในแบคทีเรียอี โคไล / Maneenop Yimyam
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1075. Expression and characterization of rearranged variable regions of immunoglobulin gene from non-propagating human EBV-transformed B lymphocyte, 33G2, in E. Coli. = การศึกษาคุณสมบัติในส่วนผันแปรของอิมมูโนโกลบุลินโดยการแสดงออกของยีนจากเซลล์ลิมโฟซัยท์ที่ถูกเปลี่ยนสภาพโดย Epstein Barr Virus, 33G2 / Sumet Wajanarogana
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1076. Expression of MICA and MICB in HPV infected cervical cancers = การแสดงออกของโปรตีน MicA และ MicB ในมะเร็งปากมดลูกที่ติดเชื้อไวรัส HPV / Wimonrat Hoasadawut
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1077. Expression of the gene encoding hepatitis B virus surface antigen in yeast by PHO84 promoter = การแสดงออกของยีนส่วนผิวของไวรัสตับอักเสบชนิดบีในยีสต์ โดย PHO84 โปรโมเตอร์ / Jintana Wongwigkarn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1078. Expression of the rat organic anion transporter 1 (rOAT1) in the yeast saccharomyces cerevisiae = การแสดงออกของโปรตีน organic anion transporter 1 ของหนูในยีสต์ Saccharomyces cerevisiae / Suphansa Sawamiphak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1079. Expression of the rat organic anion transporter OAT1 in the yeast Pichia pastoris = การแสดงออกของยีน organic anion transporter OAT1 จากหนูในยีสต์ Pichia pastoris / Benjamas Punlungka
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1080. Extraction and characterization of seed oils from Borassus flabellifer, Caesalpinia pulcherrima, Irvingia malayana and Terminalia catappa and Their application in cosmetic products = การสกัดและศึกษาคุณสมบัติของน้ำมันจากเมล็ดจาก หางนกยูง, กระบก และ หูกวาง เพื่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง / Supaporn Booranathet
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1081. Fabrication and characterization of ultra-thin poly 4'-(6-acryloxy) hexyloxy-4-methoxy azobenzenene film prepared by langmuir-schaefer (LS) technique and surface functionalization of bovine serum albumin (BSA) for biological sensors = เตรียมและวิเคราะห์ฟิลม์บางมากของ Poly 4'-(6-acryloxy) hexyloxy-4-methoxyazobenzene ที่เตรียมโดยเทคนิค langmuir-schaefer และการเตรียมพื้นผิวของ bovine serum albumin สำหรับเครื่องตรวจจับทางชีววิทยา / Sukanya Petchsirivej
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1082. Fabrication of molecular device and application = การประกอบอุปกรณ์โมเลกุลและการประยุกต์ / Kasin Kasemsuwan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1083. Facial recognition based person identification system = ระบบการระบุตัวบุคคลโดยใช้การรู้จำใบหน้า / Sukit Ieamsaard
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1084. Facial surgery : the reconstruction of beauty for Thai women = ศัลยกรรมใบหน้า : การสร้างเสริมความงามของผู้หญิงไทย / Mullika Muttiko
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1085. Facile catalytic synthesis of Alkyl(S)-Lactate and Alkyl(S,S)-Lactyllactate VIA Alchoholysis of L-Lactide = การสังเคราะห์แอลคิล(เอส)แลกแทตและแอลคิล(เอสเอส)แลกทิลแลกแทตด้วยกระบวนการแอลกอฮอล์ไลซิสของแอลแลกไทด์ / Phenphak Phonjanthuek
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1086. Factor affecting causality of violent offenses committed by the male offenders : a case study Bang Kwang Central Prison = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญของผู้ต้องขังชาย : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางบางขวาง / Pol.Lt.Narongpol Pimolsiri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1087. Factor affecting to crime victimity in the case of property crime : a case study of robbery in metropolitan police bureau = ปัจจัยที่มีผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะคดีชิงทรัพย์ที่เกิดขึ้นในเขตกองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol.Lt.Col.Sanhong Sadvaree
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1088. Factor affecting to sexual abuse (rape) of male youth offenders in youth correction institute = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางเพศ กรณีการข่มขืนกระทำชำเราของผู้ต้องขังชายในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง / Seksit Sawanyathiput
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1089. Factor monitoring a risk group free from drug abuse : case study of the drug addicted sibling at-risk group = ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มเสี่ยงไม่ติดยาเสพติด : กรณีศึกษากลุ่มเสี่ยงที่มีพี่หรือน้องติดยาเสพติด / Siriporn Chantaluk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1090. Factors affacting to juveniles and youths' drug abuse : a case study of juveniles and youths in Bangkok metropolitan and peripheral areas = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของเด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Supakanda Suksriwong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1091. Factors affecting acceptance of rehabilitation module of inmates in the Women's Central Correctional Institution, Bangkok metropolis = ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับรูปแบบในการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานคร / Attcha Wu
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1092. Factors affecting amphetamine disposal offence in Saraburi provincial police region : study of opinion of the police narcotics Supperssion units = ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายยาบ้าในเขตรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี 1 : ศึกษาจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด / Pornchai Nalavachai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1093. Factors affecting and protection against the motorcycle accident : a case study of Kanchanaburi non-commissioned police = ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน กรณีศึกษา : ตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี / Nuttaphol Sitanonth
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1094. Factors affecting attendance of government health promotion program for elderly : a survey in Hoamark area, Bangkok, Thailand / Sivalee Meesook
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1095. Factors affecting behavior in the use of personal protective devices among furniture manufacture workers in Bang Sue district Bangkok Metropolis = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของคนงานในสถานประกอบการประดิษฐ์ไม้ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร / Uthaiwan Jamklang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1096. Factors affecting career aspirations of secondary school leavers in Bhutan / Jigme Dorji
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1097. Factors affecting decision making in encounters of police in metropolitant division 7 : a case study of the patrol police = ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 7/ Pol. Capt.Ake Thongsamak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1098. Factors affecting decision on drug use, narcotic type 1 (Amphetamine) of male juveniles in a Central Observation and Protection Center = ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (แอมเฟตามีน) ของเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง กรุงเทพมหานคร / Pol.Maj.Wisit Muensuwan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1099. Factors affecting democratic behavior of Mahidol University Students = ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล / Pannee Trangkasant
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1100. Factors affecting drug trafficking offences by non-Thai female leading to imprisonment in the central women's correctional institution = ปัจจัยที่มีผลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงชาวต่างประเทศในทัณฑสถานหญิงกลาง / Theera Hemuppatham
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1101. Factors affecting drug use (amphetamines) among drug offenders from the fishery occupation in Samutsakorn prison = ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติด (ยาบ้า) ของผู้ต้องขังชายที่มีอาชีพทำการประมงในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร / Pol.Maj. Nuttapon Suvunnavonk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1102. Factors affecting escape tendency of delinquent juveniles : a case study of offciers in the observation and protection centers and training school, Bangkok area = ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มในการหลบหนีของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณีเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Thitiporn Rarouirune
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1103. Factors affecting family's capabilities on oral self-care and deciduous caries among pre-school children in Ubonratchathani province = ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการดูแลตนเองด้านทันตสุขภาพของครอบครัวและการเกิดสภาวะโรคฟันน้ำนมผุในเด็กวัยก่อนเรียนจังหวัดอุบลราชธานี / Kridsana Wuttisin
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1104. Factors affecting fear of crime among women in Bangkoknoi district, Bangkok metropolis = ปัจจัยที่มีผลต่อความหวาดกลัวอาชญากรรมของผู้หญิงในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร / Pol. Lt.Titiwat Rouchanukul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1105. Factors affecting female drug offender inmates' needs and expectations of life before and after release = ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการและความคาดหวังในการดำเนินชีวิตก่อนและหลังปลดปล่อยของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดี พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ / Darunai Changjai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1106. Factors affecting female offenders' drug abuse in the central female prison = ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาบ้าของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร / Montree Tedkhan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1107. Factors affecting investigation on female child sex-sale service (child prostitute) of noncommissioned police under 1-5th divisions of metropolitan police bureau = ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบสวนในคดีความผิดเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศของเด็กหญิง : ศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-5 กองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol.Lt.Col.Somchat Sachan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1108. Factors affecting job of private security guards : a case study of Amphur Muang Nonthaburi = ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชนในเขตที่พักอาศัย : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมืองนนทบุรี / Samak Suwansrinon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1109. Factors affecting job performance of police officers in control of entertainment place : Makasan Metropolitan Police Station = ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านการควบคุมสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน / Pol.Lt.Col. Kittituch Pimton
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1110. Factors affecting job satisfaction of correctional officers in the Bangkok region = ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเขตอิสระ / Khomdej Chansangsawang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1111. Factors affecting job satisfaction of the staff in Can Tho University of Medicine and Pharmacy Viet Nam / Phan Thi Luyen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1112. Factors affecting justice services : case study deputy superintendents (investigation) in Metropolitan Police Bureau / Police Lieutenant Colonel Somchai Kaitsuwan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1113. Factors affecting management to achievement in investigation : a case study in the metropolitan police subdivision 1 = ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จในการสืบสวนคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 / Pol.Capt.Pornsak Laorujiralai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1114. Factors affecting morale in job performance of non-commissioned police under the supervision of Metropolitan Police Subdivision 7, metropolitan police devision = ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 กองบัญชาการตำรวจนครบาล / Sirinadda Panichphong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1115. Factors affecting narcotics investigation of the police officers in the Prosecution and Financial Investigation Division Narcotics Suppression Bureau = ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกองบังคับการสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด / Pol.Lt. Suphot Chaosritong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1116. Factors affecting non-commissioned police officers in drug investigation sub-division, Metropolitan Police Bureau = ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนในกองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล/ Thanuthep Ritiluechai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1117. Factors affecting occupational group's strength in Chiangmai province = ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในจังหวัดเชียงใหม่ / Chomparee Chompurat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1118. Factors affecting of the criminal investigation of the capital offense = การสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม / Pol.Capt.Kwanthoon Panyapiyawit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1119. Factors affecting on discretion of judges to punishment in criminal cases = ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษของศาลยุติธรรม / Nuttaya Chanyachailart
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1120. Factors affecting organization coordination within General Staff Division of Provincial Police Region 1 = การประสานงานภายในของข้าราชการตำรวจกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 1 / Srisak Pphromboon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1121. Factors affecting people's behaviors in garbage disposal in Muang district Ratchaburi province = ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการแยกทิ้งมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี / Thiraporn Chandrasiri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1122. Factors affecting pregnancy termination practice in contemporary Vietnam : a case study in Hochiminh city / Pham Gia Tran
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1123. Factors affecting principals' performance in public schools in the Galle district of Sri Lanka / Sumith Parakramawansa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1124. Factors affecting self-protection behavior from noise pollution by officers of Airports of Thailand Public Company Limited = ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากมลพิษทางเสียงของพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) / Somkiat Lainumcharoen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1125. Factors affecting sexual abuse against women by male police in the metropolitan police station under metropolitan police divisions 7 = ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีของเจ้าหน้าที่ตำรวจชายในสถานีตำรวจนครบาลสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 / Pol. Capt. Natdanai Ampa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1126. Factors affecting sexual abuse of male prisoners in Bangkwang Central Prison : a case study of rape case = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางเพศของผู้ต้องขังชายในเรือนจำบางขวาง : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดการข่มขืนกระทำชำเรา / Pol.Capt. Jeera Laohabud
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1127. Factors affecting stress and coping behavior of women prisoners : a case study of the Central Women's Correctional Institution, Bangkok = ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของผู้ต้องขังหญิง : ศึกษาเฉพาะกรณีทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร / Ratchanan Vangpoka
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1128. Factors affecting teacher morale under trashigang district in Bhutan / Leki Wangdi
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1129. Factors affecting the aggravated assualt of male juvenile offeders in the central observation and protection centers = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดในคดีทำร้ายร่างกายของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง กรุงเทพมหานคร / Pol.Capt. Kukkong Disavatana
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1130. Factors affecting the amphetamine abuse of female juveniles in the observation and protection center in central region region = ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาบ้าของเด็กและเยาวชนหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กในเขตภาคกลาง / Preechakit Chuatrisorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1131. Factors affecting the car theft suppression of the police officers in the provincial police region 7 = ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร ภาค 7 / Police Captain Somboon Moorapan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1132. Factors affecting the crimes against properties of the male juveniles in the Central Observation and Protection Centers = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง / Pol.Capt. Pitsanu Polabout
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1133. Factors affecting the decision-making ability of the basic educational institution committee in secondary schools = ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา / Kiatidumgeng Kumsura
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1134. Factors affecting the duty performance of the legal officers in the customs criminal proceedings = ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของนิติกรในการดำเนินคดีอาญาศุลกากร / Achara Khemthongyai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1135. Factors affecting the efficiency of fiscal administration of Subdistrict Administration Organization : a case study of Pranakhon Si Ayutthaya province = ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Matima Tanprayoon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1136. Factors affecting the existence of the grocery store in Maung district, Nakhonpathom province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / Benjamaporn Chewha
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1137. Factors affecting the job satisfaction in mob control of the Police officers in the riot control and suppression sub-division = ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมฝูงชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการป้องกันและปราบปรามจราจล / Ittichai Nunthapruksa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1138. Factors affecting the job satisfaction of female noncommissioned police officers in police subdivision 1-5, Metropolitan Police, Royal Thai Police = ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนหญิงในกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-5 กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Pol.Lt.Col. Surachat Maneejak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1139. Factors affecting the learning organization characteristics of Dramatic Arts College = ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะความเป็นองค์การเอื้อการเรียนรู้ของวิทยาลัยนาฎศิลป / Chanathorn Tubporn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1140. Factors affecting the male adolescence's drug use (amphetamine) in the Medical Correctional Institution in Pathum Thani = ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติด (ยาบ้า) ของผู้ต้องขังวัยรุ่นชายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษปทุมธานี / Pol. Capt. Wittaya Pathomneela
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1141. Factors affecting the participation in local development of TAO committee in Chon Buri province = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชลบุรีในการพัฒนาชุมชน / Wandee Rakchat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1142. Factors affecting the recidivism of female granted royal pardon offenders = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ / Ungsana Chaisiri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1143. Factors affecting the state of maternal child-rearing practices toward enhancing self-esteem of school children = ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอบรมเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับนับถือตนเองในเด็กวัยเรียน / Wichakorn Langkafha
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1144. Factors affecting the team innovation of research and development projects in Thailand = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมของทีมวิจัยและพัฒนาประเทศไทย / Porntida Visaetsilapanonta
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1145. Factors affecting to drug use (Amphetamine) of female juveniles in Central Observation and Protection Center = ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายยาเสพติด (ยาบ้า) ของเด็กและเยาวชนหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง กรุงเทพมหานคร / Police Lieutenant Colonel Panya Pinsook
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1146. Factors affecting to female juvenile's against property (larceny theft) in Bangkok observation and protection center and surrounding area = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์กรณีลักทรัพย์ของเด็กและเยาวชนหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Pol.Capt. Wansit Bamrungrasd
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1147. Factors affecting to violated traffic act of the driver : a case study of the noncommissioned police officers in Metropolitan Police Division 7,8 and 9 Metropolitant Police = ปัจจัยที่มีผลต่อการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรของผู้ขับขี่รถยนต์ : ศึกษาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรชั้นประทวนในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 7,8 และ 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Pol.Capt. Nithi Chanprasitphol
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1148. Factors affecting traffic performance of police traffic in the metropolitan police subdivision 9 = ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol.Capt.Sorasak Thongmee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1149. Factors affecting white-collar crime within the stock exchange of Thailand = ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมคอปกขาวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / Kamol Supreyasunthorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1150. Factors analysis of self-control, social bond and differential association affecting drug addicts : a case study of rehabilitation residents of Thanyarak Institute = การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อศึกษาปัจจัยด้านการควบคุมตนเอง, ความผูกพันทางสังคมและการคบหาสมาคมที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการติดยาเสพติด : กรณีศึกษาผู้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูสถาบันธัญญารักษ์ / Sirilak Wiset
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1151. Factors effecting job satisfaction of the noncommissioned police officers in Metropolitan Police Division 3 = ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 3 / Pol.Capt. Grittinart Tulyalak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1152. Factors in performance of the patrol police officers in Amphur Maung provincial police station in Nakhonpathom province = ปัจจัยทีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชั้นประทวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม / Chanchai natsonamai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1153. Factors inducing post-obstructive diuresis / by Siriphum Sorrasuchart
    Summary  

 1154. Factors influencing employees' self-development in Nanyang Textile group = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองของบุคคลระดับปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ / Korakot Mekchaidee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1155. Factors influencing narcotic drug smuggling by male foreign prisoners : a case study of Klong Prem central prison Bangkok Thailand = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษของผู้ต้องขังชายชาวต่างชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร / Suchet Deemangmee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1156. Factors influencing of police job under project discussions on problems of narcotic drugs in workplace = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามโครงการ เสวนาปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ / Pol.Lt. Rungsakul Bunkhapue
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1157. Factors influencing quality of gas-assisted injection-moulded polypropylene parts = ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานโพลีโพรพิลีนที่ขึ้นรูปโดยกระบวนการฉีดพลาสติกโดยการใช้แก๊สช่วย / Yuttana Kositsagul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1158. Factors influencing the decision making of public servants regarding the early retirement program : a case study of the Office of the Permanent Secretary for Public Health = การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / Supanida Tootongkam
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1159. Factors influencing the potential decisions of government officials to become state employees under an autonomous university : a case study of Mahidol University = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยมหิดล / Saisuda Boonwiset
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1160. Factors of power-control theory and self-control theory related to offenses against persons by juvenile delinquents in Bangkok metropolitan and periphery = ปัจจัยด้าน power-control และปัจจัยด้านการควบคุมตนเองที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดในคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Supitcha Yannawornsitdech
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1161. Factors of self-control, social bond and differential association affecting to the assault cases : a case study of delinquent juveniles in the observation and protection centers and training school, Bangkok metropolis and premises = ปัจจัยด้านการควบคุมตนเอง, ความผูกพันทางสังคมและการคบหาสมาคมที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในคดีทำร้ายร่างกาย : กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Ratchatawan Maliwan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1162. Factors of the social background affecting the investigation and arrest of methamphetaminists : a case study of the investigation officers in the metropolitan police devision 9 = ปัจจัยด้านภูมิหลังทางสังคมที่มีผลต่อการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Police Captain Trairat Pengnoo
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1163. Factors related the parental readiness of the married couple having the first child receiving service at Nakorn Pathom Hospital = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเป็นบิดามารดาของคู่สมรสที่มีบุตรคนแรกที่มารับบริการโรงพยาบาลนครปฐม / Pranee Katanyutita
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1164. Factors related to amphetamine offences : a case study of prisoners in the Central Corrections Institution for Female Drug offenders = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทำผิดด้านเสพจำหน่าย เสพ และจำหน่ายยาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง / Yupa Boonkern
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1165. Factors related to antenatal care services and health status of mothers and infants : a case study maternal and child hospital, health promotion center region 4 Ratchaburi = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์และภาวะสุขภาพของมารดาและทารกแรกเกิด : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแม่และเด็ก / Kessanee Koktatong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1166. Factors related to development of the executives judges in the judiciary court = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาผู้บริหารศาลในศาลยุติธรรม / Pittawat Ritraksa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1167. Factors related to dietary supplement consumption among middle-aged people in Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของวัยกลางคนในกรุงเทพมหานคร / Supawan Wongteerasuppaya
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1168. Factors related to exercise behavior of youth in the Youth Centers of Bangkok Metropolitan Administration = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของเยาวชนในศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร / Nusara Paphangkorakit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1169. Factors related to investigation and arrest of narcotics criminals by the police officers of investigation section of the metropolitan police subdivision 9 = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาบ้าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol. Capt.Sunthorn Malavate
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1170. Factors related to job security among the community hospitals' officials in Lopburi province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกมั่นคงในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลพบุรี / Adtaporn Tantiwut
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1171. Factors related to job security and the working efficiency of commercial bank staff = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้สึกมั่นคงในการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ / Prasan Jansila
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1172. Factors related to needs of police officers transfer in the Police Cadet Academy = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการเปลี่ยนงานของข้าราชการตำรวจในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ / Police Lieutenant Supaporn Hengtee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1173. Factors related to patterns of life after having joined the early retirement programme : a study of teachers in the Central Region of the Office of the National Primary Education Commission = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแบบแผนการดำเนินชีวิตหลังการเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขตภาคกลาง / Prayod Chamkham
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1174. Factors related to property offence of juveniles in Bangkok metropolitan and periphery = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Chankanit Kritya Suriyamanee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1175. Factors related to role of TAO executive committee in developing local occupation : case study in Nakhonsawan = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อบทบาทในการพัฒนาอาชีพของกรรมการบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ / Sangthain Inpayung
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1176. Factors related to situation awareness and crisis management in a viation = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตระหนักรู้สถานการณ์ และการจัดการภาวะวิกฤติทางการบิน / Panida Chuenchom
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1177. Factors related to solid waste sorting behavior among housewives in Bang Sue District Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้านในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร / Rungnapha Makmattayan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1178. Factors related to stress management of the traffic police of the metropolitan police subdivision 8 = ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความเครียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 / Pol. Lt. Techin Kanchanaclod
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1179. Factors related to the consumption need level of dietary supplement products of the secondary school's teacher in the Department of General Ducation in Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร / Nitima Tangtrongchit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1180. Factors related to the decision making of the agriculturists' households in the agricultural employment of Cambodian migrant labor force in Trat = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจของครัวเรือนเกษตรกรในการจ้างงานภาคเกษตรกรรมจากแรงงานย้ายถิ่นชาวกัมพูชาศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดตราด / Niyom Suttiporn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1181. Factors related to the family relationship of the women administrative leaders in government service in the Bangkok Mftropolitan area = ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้บริหารสตรีในหน่วยงานภาครัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร / Cheevinphan Dhitayarak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1182. Factors related to the labor skill of insurance sales personel = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะแรงงานด้านการขายประกันชีวิต / Nichareethorn Suwannarong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1183. Factors related to the organization commitment of automobile company employees = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทรถยนต์ / Pimchanok Phengnaren
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1184. Factors related to the parental perceptions of child behavior patterns at kindergarten level II in schools under the office of primary education of Bangkok metropolitan = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของบิดามารดาต่อแบบแผนพฤติกรรมเด็ก ในระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร / Nithivadee Noochaiya
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1185. Factors related to the perception of organizational climate of police officers in the Police Cadet Academy = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้บรรยากาศองค์การของข้าราชการตำรวจในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ / Police Captain Amphan Chumpho
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1186. Factors related to the perceptions about job security of technician in the large cement factories ; Saraburi province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับความมั่นคงในอาชีพของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กรณีศึกษาโรงงานปูนซีเมนต์ในจังหวัดสระบุรี / Hathaikarn Kasorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1187. Factors related to the quality of life of 12 to 18-month-old babies of HIV-Infected mothers = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของเด็กอายุ 12-18 เดือนที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี / Wipada Sanyanusin
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1188. Factors related to the roles of sub-district sport committees toward the local sport development in Nakornpathom Province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์กีฬาตำบลต่อการพัฒนากีฬาท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม / Marut Sawaengsuk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1189. Factors related to values of sexual risk behavior control among Thai secondary school students adolescents in Samutprakan = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับค่านิยมการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนวัยรุ่นในจังหวัดสมุทรปราการ / Sumalee Srilumputong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1190. Factors related to vision of the head of health centers in Public Health Region 4 = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ต่อสถานีอนามัยของหัวหน้าสถานีอนามัยในเขตสาธารณสุข 4 / Yothsanai Kruangtip
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1191. Factors related with emotional quotient of chiefs of police stations in Metropolitan Police Bureau = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อเชาวน์อารมณ์ของหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol.Capt.Parkpoom Rawirot
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1192. Factors relating people expectation over the role behaviors of police immigration bureau : case study in Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานคร / Pol. Capt. Nuengphathai Thiwakornkitkul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1193. Factors relating the administration of the police patrol officers : a case study of the police station in the Metropolitan Police Bureau 6 = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารงานสายตรวจศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 / Pongsak Kittipibul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1194. Factors relating to coping patterns of caregivers of metastasis cancer patients = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม / Somjai Navacheun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1195. Factors relating to self-defenst from crimes in residence : a case study in Phuttamonton district, Nakhonpathom province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมในที่พักอาศัย : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม / Sukanya Subsongsang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1196. Factors relating to the morale of noncommissioned officers in the Police Cadet Academy = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ / Pol.Capt. Apichat Hongpiboon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1197. Factors relating to the success of ISO 9000 implementation at Nursing Colleges of Pra-Borommarajanock Institute, Ministry of Public Health = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสัมฤทธิผลของระบบคุณภาพ ISO 9000 ของคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข / Bampen Phongphetdit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1198. Factors that encourage young female to practice unsafe sex, Bangladesh / Nasrin Akter
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1199. Factors that influence pregnant women's decision to have a caesarean section and its health consequence in Daknong province in Vietnam / H Vinh Nie
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1200. Factors that related to staff morale in the Office of the President of Mahidol University = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / Piyachon Photharom
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1201. Factors which affected illegal sale of amphetamines of female offenders in the Central Women's Correctional Institution = ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายยาเสพติด (ยาบ้า) ของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร / Pol.Lt.Col.Wuttipong Petchkumneard
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1202. Faculty members' opinions on the readiness of the Nursing College, Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health in training management = ความพร้อมของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขในการจัดฝึกอบรมตามความคิดเห็นของอาจารย์ / Chuleekorn Montana
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1203. Fair cash scheme based on okamoto's divisible electronic cash = การปรับปรุงแบบจำลองเงินอิเล็คโทรนิคของโอกาโมโต้เพื่อให้มีความสบดุลย์ระหว่างความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของระบบ / Phitha Tanpairoj
    Abstract  

 1204. Family and exercise behavior of health care personnel = ครอบครัวกับการออกกำลังกายของบุคลากรทางด้านสุขภาพ / Chongruk Rodkasem
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1205. Family care activities in providing care for kidney transplanted patients = กิจกรรมการดูแลของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต / Supattraporn Doungkumchan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1206. Family factors affecting drug use (amphetamine) of male juveniles in the central observation and protection center = ปัจจัยทางด้านครอบครัวที่มีผลต่อการกระทำความผิดในคดียาเสพติด (ยาบ้า) ของเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง / Pol.Lt.Col.Jakgree Suntharow
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1207. Family factors affecting on student achievement in Sri Lanka : a case study of wilgamuwa educational zone / T.M.P.S.K. Tennakoon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1208. Family planning policy analysis in Thailand = วิเคราะห์นโยบายวางแผนครอบครัวของประเทศไทย / Sasamon Srisuthisak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1209. Family support in self-care of myocardial infarction patient's after dilate coronary artery = การสนับสนุนในครอบครัวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายภายหลังได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ / Siriporn Samsee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1210. Farmers' behavior on soil and water conservation in Nakhon Pathom provincial land reform areas = พฤติกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม / Nantana Apiwattanakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1211. Fatigability of arms and legs of boxing and Thai boxing training = ความเมื่อยล้าของแขนและขาของนักมวยที่ฝึกมวยสากลและมวยไทย / Sopa Vititamonvet
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1212. Fear of crime among people in Klong Toey Slum = ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนแออัดคลองเตย / Pol.Lt.Col.Kraiwin Wattanasin
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1213. Fear of crime and expectation of foreign tourists toward tourist police = ความหวาดกลัวอาชญากรรมและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อตำรวจท่องเที่ยว / Pol.Lt.Col.Ekapong Amornmuneepong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1214. Feasibility studies to establish the criminology institute in Thailand = การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการก่อตั้งสถาบันอาชญาวิทยาในประเทศไทย / Pol.Capt. Pattanachai Pamornphibul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1215. Feasible models for collaboration among government and non-government organizations in implementation of compulsory system on drug treatment and rehabilitation in Thailand = แบบจำลองที่มีความเป็นไปได้ในความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานของระบบบังคับบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย / Apasiri Suwannanon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1216. Federated Role-Based Access Control models (FRBAC) = แบบจำลองการควบคุมการเข้าใช้งานโดยใช้บทบาทแบบเฟเดอรัล / Anan Shotiprawit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1217. Feminine body, risk, and breast self-examination = ร่างกายที่เป็นหญิง ความเสี่ยงกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง / Patchanee Jinchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1218. Filariasis elimination programme : an investigation of factors associated with drug distribution and compliance = โครงการกำจัดโรคเท้าช้าง : การสืบค้นเพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับยาและความร่วมมือรับประทานยา / Capt. Nida Laothong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1219. Finding subjective interestingness patterns by using meta-rules guided mining based on ontology = การค้นหารูปแบบที่มีความน่าสนใจตามอัตวิสัยด้วยเทคนิคเมต้า-รูล ไกด์ไมนิ่งบนพื้นฐานออนโทโลยี / Preecha Tangworakitthaworn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1220. Fisherman's awareness regarding anchovy conservation : a case study of Langsuan district Chumphon province = ความตระหนักของชาวประมงท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลากะตัก กรณีศึกษา : อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร / Onsiri Sukyingyod
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1221. Flexibility, stability and muscular performance in pain-free and symptomatic shoulder in swimmers = ความยืดหยุ่นของข้อไหล่ ความมั่นคงของข้อไหล่และสมรรถภาพของกล้ามเนื้อข้อไหล่ในนักว่ายน้ำที่มีและไม่มีอาการปวดข้อไหล่ / Raveewan Kulimakin
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1222. Flow induced morphology of polyolefin blends = โครงสร้างสัณฐานของพอลิออเลฟินส์ผสมที่เกิดจากการไหล / Patcharapol Supatham
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1223. Flow injection system for urinary iodine determination = ระบบโฟลอินเจคชั่นสำหรับการวิเคราะห์ไอโอดีนในน้ำปัสสาวะ / Saowapha Muangkaew
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1224. Fluidity of Thai queer sexualities and their experiences of accessing sexual health care / Prempreeda Pramoj Na Ayutthaya
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1225. Fluorescence changes on activation and inhibition of human seminal plasma acidic protease / by Piyawan Surinrut
    Abstract  

 1226. Fluoride-catalyzed gem-difluorophenyl-sulfanyl-methylation of carbonyl compounds using alpha, alpha-difluoro-alpha-phenylsulfanyl-alpha-trimethylsilylme-thane = ปฏิกิริยาการเติมหมู่ เจ็ม-ไดฟลูออโรฟีนิลซัลฟานิลเมททิลเลทชั่นแก่สารประกอบคาร์บอนิล โดยใช้แอลฟา, แอลฟา-ไดฟลูออโร-แอลฟา-ฟีนิลซัลฟานิล-แอลฟา-ไตรเมททิลไซลิลมีเทนและใช้ฟลูออไรด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา / Kanhokthron Boonkitpattarakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1227. Food consumption behavior of diabetic patients in the family context = ครอบครัวกับการบริโภคอาหารในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยเบาหวาน / Nalin Mingkonsi
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1228. Food overlap and fruit selection among four sympatric hornbill species during different phases of their annual cycle = การซ้อนทับกันของอาหารและการเลือกกินผลไม้ของนกเงือกสี่ชนิดที่อาศัยในพื้นที่เดียวกันของช่วงชีวิตต่าง ๆ ในรอบปี / Chuti-on Savini
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1229. Foreign administrators' attitudes towards thai industrial engineers = เจตคติของผู้บริหารชาวต่างชาติที่มีต่อวิศวกรไทยในภาคอุตสาหกรรม / Anantaporn Na Charoen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1230. Forensic detection and discrimination of cannabis types = การตรวจหาและแยกประเภทของกัญชาในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ / Somsaruay Watanasiri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1231. Forensic examination of ink on different surfaces by ATR-FTIR microscopy = การตรวจสอบหมึกปากกาลูกลื่นบนพื้นผิวต่างๆในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธี เอทีอาร์-เอฟทีไออาร์ สเปกโทรสโกปี / Pol. Capt.Korn-Usa Techabowornkiat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1232. Forensic science applying in the criminal justice process = การนำวิทยาการตำรวจมาใช้ในการดำเนินคดีอาญา / Pol.Lt.Col.Napop Nganearm
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1233. Formulating strategies for improving the educational management of Nursing Colleges under the jurisdiction of the Ministry of Public Health : benchmarking approach = การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงการจัดการการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้กระบวนการ Benchmarking / Konkanok Lattanand
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1234. Formulation of environmental education training curriculum on tourist natural resources conservation for Ao Phang-Nga national park voluntary rangers = การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสำหรับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา / Suttipat Kongpetch
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1235. Frame rate up conversion by block based affine transform = การแปลงเพิ่มเฟรมเรตด้วยการแปลงแบบบล็อกแอฟไฟน์ / Saranta Ponla
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1236. From macro-bore to micro-bore : method development in flow based analysis = จากท่อขนาดแมคโครสู่ท่อไมโคร : การพัฒนาเทคนิคทางการวิเคราะห์ในระบบที่มีการไหล / Maliwan Amatatongchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1237. Fruit production and seed dispersal of Choerospondias axillaris (Anacardiaceae) in Khao Yai National Park, Thailand = การศึกษาผลผลิตและการกระจายเมล็ดของต้น Choerospondias axillaris (Anacardiaceae) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / Pranom Kunsakorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1238. Full-band Monte Carlo simulation of electron transport in silicon germanium compound = การจำลองมอนติคาร์โลเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ในสารประกอบซิลิกอนเจอร์มาเนียมโดยพิจารณาทุกค่าของแถบพลังงาน / Surachai Pengmanayol
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1239. Function and application of rotenoid [beta]-glucoside and its [beta]-glucosidase enzyme from Thai rosewood = การศึกษาบทบาทหน้าที่ และการประยุกต์ใช้ของสารโรตีนอยด์ เบต้า-กลูโคไซด์จากไม้พะยูง/ Kriengsak Lirdprapamongkol
    Abstract  

 1240. Functional analysis of a Penicillium Marneffei gene involved in the fungal development = การศึกษาบทบาทของยีนต่อการเจริญของเชื้อราเพ็นนิซิเลี่ยมมาร์เนฟฟิไอ / Supinya Pongsunk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1241. Functional assessment of organic cation transporter 1 (rbOCT1) and organic cation transporter 2 (rbOCT2) in S2 segment of rabbit renal proximal tubule = การทดสอบหาระดับการทำงานของตัวขนส่งสารอินทรีย์ประจุบวก rbOCT1 และ rbOCT2 ในท่อไตเล็กส่วนต้น (S2) ของกระต่าย / Santi Kaewmokul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1242. Functional characterization of dihydrofolate reductase-thymidylate synthase of plasmodium ovale and plasmodium malariae and automated synthesis of the Nod factor oligosaccharide = การศึกษาการแสดงออกของการทำงานของโปรตีน ไดไฮโดรโฟเลท รีดักเทส-ไทมิไดเลสซินเทสของเชื้อพลาสโมเดียมโอวาเล่ และเชื้อพลาสโมเดียมมาลาเรอิ / Srisuda Tirakarn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1243. Functional characterization of penaeus monodon 5-HT receptor = การศึกษาบทบาทหน้าที่ของตัวตอบรับซีโรโตนินในกุ้งกุลาดำ / Soontaree Petchdee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1244. Functional characterization of sodium-carboxylate cotransporters in human hepatoma cell lines = การทดสอบลักษณะการทำงานของตัวขนส่งสารโซเดียม-คาร์บอกซีเลตแบบร่วมในเซลล์เพาะเลี้ยงเฮบปาโตมาของมนุษย์ / Piyarat Srisawang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1245. Functional characterization of truncated BinB fragments from bacillus sphaericus = การศึกษาหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุง BinB ของแบคทีเรีย Bacillus sphaericus / Chontida Tangsongcharoen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1246. Functional studty of amino acids at N-and C-termini of Cyt2Aa2 toxin = การศึกษาบทบาทและหน้าที่ของกรดอะมิโนบนปลายด้านหมุ่อะมิโนและด้านหมู่คาร์บอกซีของโปรตีน Cyt2Aa2 / Siriya Thammachat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1247. Functional study of starch biosynthesis related gene using cassava genetic transformation system = การศึกษาหน้าที่ของยีนในกระบวนการสังเคราะห์แป้งของมันสำปะหลังโดยวิธีการถ่ายยีน / Laddawan Saelim
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1248. Functionalized cyclopentenones via intramolecular acylation of alpha-sulfinyl carbanions = การสังเคราะห์สารประกอบ functionalized cyclopentenones โดยผ่านปฏิกิริยา intramolecular acylation of alpha-sulfinyl carbanions / Supatara Popuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1249. Functionalization of rubber latex VIA photocatalytic reaction using TiO2 as a catalyst = การเพิ่มหมู่ฟัวก์ชันของน้ำยางโดยปฏิกิริยาการฉายแสงร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนียมไดออกไซด์ / Sumethanee Teangtae
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1250. Further studies on the effect of vitamin E on DNA synthesis in human bone marrow / Kannikar Sirisinha.
    Abstract  

 1251. Further studies on the ingluence of thiamine deficiency on DMN-demethylase system in the arts = การศึกษาระบบเอ็นไซม์ DMN-demethylase ในตับไตและอิทธิพลของการขาดวิตามินบี / Chuthaporn Akathos
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1252. Gametogenic processes in pearl oyster, pteria penguin (roding, 1798) (bivalvia, mollusca) = กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในหอยมุกกัลปังหา, pteria penguin (roding, 1798) (bivalvia, mollusca) / Usanee Arjarasirikoon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1253. Gas chromatographic methods for analyses of nitrofuran in animal tissue and fatty acid methyl esters in biodiesel = วิธีแก๊สโครมาโทกราฟสำหรับการวิเคราะห์ไนโตรฟิวแรนในเนื้อเยื่อสัตว์และแฟตตี้แอซิดเมทิลเอสเธอร์ในไบโอดีเซล / Warawut Tipapongpattana
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1254. Gelatinization and retrogradation of rice starch-xanthan mixtures : effects of molecular weight of xanthan and different salts = เจลาติไนเซชั่นและเรโทรเกรเดชั่นของจองผสมแป้งข้าวจ้าวและแซนแทนกัม : ผลของขนาดโมเลกุลของแซนแทนและเกลือชนิดต่าง ๆ / Yuvaret Viturawong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1255. Gender analysis on sociocultural and behavioral consequences of Leprosy in Myanmar / Kyi Kyi Sein
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1256. Gender and sexuality, and their implications on sexual reproductive health including HIV/AIDS : a case study of young female factory workers in Vientiane, Laos / Viengthong Manivone
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1257. Gender differences in the experession level and function of OCT2 in mouse proximal tubule = ความแตกต่างของเพศที่มีต่อหน้าที่ของโปรตีนขนส่งสารประจุบวกในท่อไตส่วนต้นของหนูถีบจักร / Paranee Meetam
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1258. Gender differences of sexual meanings among Thai adolescents : a case study of Hotline Center Foundation's clients = ความแตกต่างของเพศในการให้ความหมายเรื่องเพศของวัยรุ่นไทย : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการมูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ / Narin Karinchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1259. Gender relations and low birth weight infants = บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายในครอบครัวของมารดาที่คลอดทารกน้ำหนักน้อย / Major. Wimonpun Kamonpetch
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1260. Gender role in diabetic retinopathy blindness prevention = บทบาทหญิงชายกับการป้องกันการตาบอดจากจอประสาทตาเสื่อมอันเนื่องมาจากเบาหวาน / Prapapan Sadara
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1261. Gender, culture and infertility in Cambodian society / Sok Sophanna
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1262. Generation of oxiranyl remote" anion from alpha beta-Epoxy imide = การศึกษาเคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์ของการเกิดอิออนลบระยะไกลของสารในกลุ่มอัลฟ้า-เบต้า อีพอกซี่อิไมด์ / Panumart Thongyoo"
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1263. Generation of Porphyromonas gingivalis-specific t cells by dendritic cells from periodontitis patients = การผลิตที่เซลล์ไลน์ที่จำเพาะต่อพอฟีโรโมแนส จินจิวาลิสโดยเซลล์เดนดริทริกในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ / Nuntana Aroonrerk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1264. Generic method for propagation of shrimp viruses in SF-9 insert cells = วิธีพื้นฐานสำหรับการเพิ่มจำนวนของไวรัสกุ้งในเซลล์แมลง Sf-9 / Anuwat Sriton
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1265. Genetic diversity of Thai banana (Musa) Cultivars using AFLPs = ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กล้วยไทยด้วยเทคนิค AFLPs / Sirapope Wongniam
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1266. Genetic engineering of d-phenylglycine aminotransferase to facilitate immobilization and maximize catalytic performance = การดัดแปลงโครงสร้างโมเลกุลของเอนไซม์ดี-ฟินิลกลัยซีน อะมิโนทรานสเฟอเรสโดยใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรึงและสมรรถนะในการเร่งปฏิกิริยา / Theerasak Rojanarata
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1267. Genetic engineering of sweet potato purple acid phosphatases for metal sensing = พันธุวิศวกรรมเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของโลหะที่มีต่อความสามารถในการทำปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ / Teerawit Waratrujiwong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1268. Genetic polymorphisms of UDP-glucuronosyltransferase in metabolism of acetaminophen in B-thalassemia/hemoglobin E patients = ความหลากหลายทางพันธุ์กรรมของเอนไซม์ UDP-Glucuronosyltransferase ในการเปลี่ยนแปลงยาอะเซตามิโนเฟน ในคนไข้เบต้าธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี / Jeeranut Tankanitlert
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1269. Genome-wide search for disease modifier genes in [beta]-Thalassemia = การศึกษาหาตัวแปรในจีโนมที่ทำให้ผู้ป่วยธาลัสซีเมียมีความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน / Orapan Sripichai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1270. Genotyping of the human malarial parasite, plasmodium falciparum, by DNA hybridization / Supan Fucharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1271. Genotyping study of UGT1A9 in Thai population = การศึกษาจีโนไทป์ของยีน UGT1A9 ในประชากรไทย / Porntipa Korprasertthaworn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1272. Gift exchange and SI" in pharmaceutical representative and physician relationships = การแลกเปลี่ยนและความ "ซี้" ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนยาและแพทย์ / Viboon Wattananamkul"
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1273. Girl prostitutes' life : case study on the girls after care of the Center for the Protection of Children's Life = สาเหตุและวิถีชีวิตของโสเภณีเด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กหญิงภายใต้การดูแลของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก / Pol.Lt Suraphong Plengkham
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1274. Glucose metabolism in Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki = การย่อยสลายของ Glucose โดย Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki / Angkana Saovapakhiran
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1275. Glucosyltransferase from cassava (Manihot esculenta crantz) = กลูโคซิลทรานส์เฟอเรสจากมันสำปะหลัง / Panpaka chalermisrachai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1276. Glycation of industrial [alpha]-amylase and glucoamylase under high reducing sugar conditions = การเกิดไกลเคชันของเอนไซม์อัลฟา-อะมัยเลสและกลูโคอะมัยเลสที่ใช้ในอุตสาหกรรมภายใต้ภาวะน้ำตาลรีดิวซ์สูง / Pornpong Sutthirak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1277. Good governance and efficiency of municipal administration = ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล / Parin Pengsuwan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1278. Gossypol from Pho-Talay (Thespesia populnea) : preparation and physiochemical nature / by Piyawan Yanapirut
    Summary  

 1279. Graphic-based participatory methodolgy for community development = กระบวนการพัฒนาชุมชนด้วยความร่วมมือของสมาชิกชุมชนโดยใช้การวาดภาพช่วย / Kitjakaan Chuaychuwong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1280. Gravitational field-flow fractionation for the studies of marl particles = ฟิลด์โฟลแฟรกขันเนชันแบบแรงโน้มถ่วงสำหรับศึกษาอนุภาคดินสอพอง / Wannee Srinuttrakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1281. Green fabrication of nanoparticles on Clear Vermicelli = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนบนวุ้นเส้นโดยวิธีไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม / Channarong Poolperm
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1282. Growth of Bacillus thuringiensis on brewer's and baker's yeast extracts : a physiological study = การศึกษาด้านสรีระวิทยาในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis ในสารสกัดจากยีสต์ผลิตเบียร์และยีสต์ขนมปัง / Sujinan Saksinchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1283. Growth, sporulation, crystal formation and toxicity of Bacillus thuringiensis subspecies Kurstaki HD-73 grown on various complex nutrient sources = การเจริญเติบโตการสร้างสปอร์การสร้างผลึกโปรตีนและความเป็นพิษของเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis subspecies Kurstaki HD-73 ที่เจริญในหลายแหล่งของอาหารเชิงซ้อน / Sanom Nonklang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1284. GrSPLITT size based fractionation of mekong river particulates and their elemental characterization by XRF and ICP-OES = การคัดขนาดอนุภาคในแม่น้ำโขงด้วยเทคนิค GrSPLITT และการวิเคราะห์ธาติด้วยเทคนิค XRF และ ICP-OES / Orapun Thawornsinsurakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1285. Guidelines for the promotion of tourist guide consciousness regarding conservation of the inner Rattanakosin cultural environment = แนวทางการส่งเสริมจิตสำนึกแก่มัคคุเทศก์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน / Siriporn Panpanich
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1286. Guidelines to develop the model Mahidol University's Sports Center = แนวทางการกำหนดรูปแบบศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล / Ornnapa Tasnaina
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1287. Habitat use and the population trend of kitti's hog-nosed bats (craseonycteris thonglongyai) in disturbed habitats in Western Thailand = แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรและการเลือกใช้พื้นที่ในการหากินของค้างคาวกิตติ (Craseonycteris thonglongyai) ทางตะวันตกของประเทศไทย / Medhi Yokubol
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1288. Halophilic chitinase : cloning of its gene and characterization = ไคติเนสทนเกลือ : การขยายยีนและการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ / Ratchaneewan Aunpad
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1289. Hamstring to quadriceps strength ratio in Mahidol University soccer players = การศึกษาสัดส่วนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแฮมสตริงต่อกล้ามเนื้อควอดไดรเซพในนักกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยมหิดล / Sompong Yeefun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1290. Happiness and causal attribution among depressive patients = ความสุขและการอ้างเหตุแห่งความสุขของผู้ป่วยซึมเศร้า / Maj. Panomporn Phoomchan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1291. Happy life of the elderly in a village of Khon Kaen province : a case study of Ban Kai Na of Muang district = ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาบ้านไก่นา อำเภอเมือง / Pirasak Sriruecha
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1292. Healing from social suffering : women's experience in a drug abuse afflicted, Jingpo community in Yunnan, China / Zhixiang Zu
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1293. Health behavior on risk reduction and health outcome among pregnant women over 35 years old : an analysis of linear structural relationship model = พฤติกรรมสุขภาพที่ลดภาวะเสี่ยงและผลลัพธ์ทางสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์อายุมากกว่า 35 ปี : การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น / Sommai Kochanam
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1294. Health effects of traffic air pollution in Bangkok = ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการจราจรในกรุงเทพมหานคร / Ormrat Kampeerawipakorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1295. Health personnel's behavior on electrical energy conservation for general hospitals in Ratchaburi province, Thailand = พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรี / Wanlee Theeranantachai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1296. Health risk behaviors of personnel and local residents involved in solid waste disposal site of Nonthaburi province = พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสถานที่กำจัดมูลฝอยนนทบุรี / Pol.Capt.Worapan Pisutthanon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1297. Health service utilization behaviors of the registered patients under universal coverage for health insurance project = พฤติกรรมการใช้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / Renu Kamchoom
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1298. Health service utilization of women with reproductive tract infections in rural China / Guo Sufang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1299. Health teaching competency bases for nurses = ความสามารถพื้นฐานในด้านการให้ความรู้ทางสุขภาพสำหรับพยาบาล / Jarunan Srijandee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1300. Help seeking behavior of infertile women in the context of gender relation = แบบแผนการแสวงหาการรักษาของหญิงมีบุตรยากในบริบทความสัมพันธ์หญิงชาย / Sineenard Phatdiphan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1301. Hemin-polypyrrole film modified carbon paste electrode for phosphate determintion in natural water = การปรับปรุงขั้วไฟฟ้าคาร์บอนเพสโดยเฮมีนและโพลีไพโรลฟิล์มสำหรับตรวจวัดฟอสเฟตในแหล่งน้ำธรรมชาติ / Chatchai Ponchio
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1302. Hemodynamic alterations in insulin-induced hypoglycemia / Sanya Roysommuti
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1303. Hepatocardinogenesis of 3'-methyl-4-dimethylaminoazobenzene on rat liver following centrolobular and periportal injuries / Darunee Jintakanon
    Abstract  

 1304. Hierarchical Join Index in ROLAP = ดัชนีลำดับชั้นเพื่อการเชื่อมโยงสำหรับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์ที่ใช้ระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ / Chaleaw Puapanniwat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1305. High school student's sexuality in Bangkok = เพศภาวะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร / Ranu Khongraksa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1306. Higher dimensional formulation of singular perturbation analysis pivoting about the fast rate equation : application to a model of HIV proliferation = ทฤษฎีมิติสูงของการวิเคราะห์เชิงซิงกูลาร์เพอร์เทอร์เบชันนรอบสมการอัตราเร็ว : การประยุกต์ใช้กับแบบจำลองของการแพร่เชื้อ HIV / Rujira Ouncharoen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1307. Histological characteristics of the digestive system in haliotis asinina linnaeus = การศึกษาลักษณะของเซลล์ของระบบย่อยอาหารในหอยเป๋าฮื้อพันธุ์พื้นเมือง / Pornrut Rabintossaporn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1308. Histological studies upon certain organs of the genito-urinary system of the Lylei's flying fox / by Puntawee Chuekao
    Abstract  

 1309. Histology of testis and brood pouch of brooding and non-brooding male seahorses, Hippocampus kuda = จุลกายวิภาคของอัณฑะและถุงเพาะฟักเอมบริโอในม้าน้ำเพศผู้ระยะเพาะฟักและไม่เพาะฟักเอมบริโอ, Hippocampus kuda / Parichart Laksanawimol
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1310. Histopathological and biochemical effects of roundup, a glyphosate herbicide, to nile tilapia, Oreochromis niloticus = การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพและชีวเคมีของปลานิลต่อราวด์อัพสารกำจัดวัชพืชชนิดไกลโฟเซต / Wannee Jiraungkoorskul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1311. Histopathology and apoptosis in tissues of black tiger shrimp penaeus monodon following white spot syndrome virus infection = การศึกษาพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อและการทำลายตัวเองของเซลล์ในกุ้งกุลาดำที่ติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว / Kanokpan Wongprasert
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1312. HIV men who have sex with men and unsafe sex practices in Phnom Pehn, Cambodia / Meas Kimsan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1313. HIV transmission from husbands to wives in the context of gender and class relations, an urban slum area, Phnom Penh, Cambodia / Chea Thy
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1314. HIV vulnerability among married women : a case study of migrant workers in slum areas of Phnom Penh, Cambodia / Kong Sopheap
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1315. HIV/AIDS preventive behavior (condom use) and its determinants among female commercial sex workers in Beijing, China / Chang Chun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1316. HIV/AIDS preventive behavior : factors underlying condom use among Myanmar migrant workers in Thailand / Ni Ni Khaing
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1317. HIV/AIDS transmission risky behaviors of migrants in Dhaka city : analysis of sexual behaviors / Seerat Nasir
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1318. HIV-1 variation and HLA class I diversity : impact on vaccine design = ความหลากหลายของเชื้อ HIV-1 และ HLA class I : ผลกระทบต่อการออกแบบวัคซีน / Unchalee Visawapoka
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1319. Home electric energy saving model through environmental education process = รูปแบบการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านโดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา / Taradol Tepareenun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1320. Home health care quality indicator development in chronic disease for health team by participatory action research = การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านสำหรับทีมสุขภาพโดยวิธีวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม / Orawan Katekaew
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1321. Homogeneous nano-droplet growth on a two-dimensional surface = การก่อตัวของละอองอนุภาคแบบจำลองเอกพันธุ์บนระนาบสองมิติ / Banpot Kongtrong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1322. Homosexuality in contemporary chinese society : implications for HIV/AIDS prevention / Li Haochu
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1323. Hormonal baseline data of M. fascicularis in Thailand / by Siripim Sukarasorn
    Abstract  

 1324. Hotel executive visions and staff participation on environmental management : a case study of Green Leaf Foundation members = วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรมกรณีศึกษาโรงแรมที่เป็นสมาชิกของมูลนิธิใบไม้เขียว / Wirinee Wattana
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1325. Household hazardous waste management behavior of people in Bangkok = พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยอันตรายในครัวเรือนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Thipjutha Amornakarawat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1326. Housing Business System = ระบบธุรกิจที่อยู่อาศัย / Walaiporn Lekching
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1327. How farmers protect themselves against pesticides : a case study of farmers in Lomsak district Phetchabun province = พฤติกรรมเกษตรกรในการป้องกันตนเองจากสารกำจัดศัตรูพืช : กรณีศึกษาอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ / Donlatip Perchpolcharoen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1328. HPLC determination of mimosine in serum and urine as biomarker for toxicological risk of leucaena leucocephala = การวิเคราะห์หาระดับไมโมซินในเลือดและปัสสาวะเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเสี่ยงต่อการเป็นพิษของกระถิน / Weena Kumtrup
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1329. HTML for Thai language = HTML สำหรับภาษาไทย / Theera Durongroengrit
    Abstract  

 1330. Human Alpha-Globin termination mutants : Intra-Erythrocytic pathophysiology and DNA detection = โปรตีนแอลฟาโกลบินของมนุษย์ชนิดที่มีการผ่าเหล่าที่ตำแหน่งเทอร์มิเนชั่น : พยาธิสรีรวิทยาในเม็ดเลือดแดงและการตรวจพบในระดับดีเอ็นเอ / Chairat Turbpaiboon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1331. Human face recognition system = ระบบรู้จำใบหน้ามนุษย์ / Chittrapol Inkuna
    Abstract  

 1332. Human genetic susceptibility to clinical Malaria = ลักษณะทางพันธุกรรมในคนที่มีผลต่อความไวในการเกิดโรคมาลาเรีย / Bhee Witoonpanich
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1333. Human monitoring of Aflatoxins exposure = การวิเคราะห์ติดตามการได้รับสารอฟลาทอกซินในคน / Urathida Pengpan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1334. Human resource development and employment rate in the paper and packaging business of the Siam Cement Group = การพัฒนาบุคลากรกับการคงอยู่ของพนักงานในธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์เครือซิเมนต์ไทย / Apidsara Samaksamosorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1335. Human resource development in chemicals and chemical products related industries for the environmental management system ISO 14000 = การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอุตสาหกรรมสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 / Jutamas Makaluck
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1336. Human resource development in motor vehicle and transportation equipment related industries for the environmental management system ISO 14000 = การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 / Kanchon Techanan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1337. Human resource development of accredited hospitals = การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้มาซึ่งการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล / Thitiporn Poolsukh
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1338. Human resource development of cement concretes and lime related industries for the environmental management system ISO 14000 = การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คอนกรีต และใยหินเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 / Sasithon Nudee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1339. Human resource development of radio tv and communication equipment related industries for the environmental management system ISO 14000 = การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอุตสาหกรรมวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 / Chananchida Kwanjai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1340. H-vat system : a vat information analysis tool on handheld devices for revenue department's decision makers = H-vat : เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภาษีมูลค่าเพิ่มบนคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับช่วยเหลือผู้มีอานาจตัดสินใจของกรมสรรพากร / Kwanrung Kerdpiloam
    Abstract  

 1341. Hybridization experiments of the Anopheles dirus complex = การทดลองผสมข้ามสายพันธ์ในกลุ่ม Anopheles dirus complex / Yingsak Swasdipanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1342. Hydrogenation of deproteinized natural rubber latex = ปฏิกิริยาการเติมก๊าซไฮโดรเจนของยางธรรมชาติที่ผ่านการกำจัดโปรตีน / Suwatchai Chiampreecha
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1343. Hydrolysis of unreacted alkyl acrylate and methacrylate monomer from emulsion polymerization by lipases = การกำจัดอัลคิลอคริเลตและเมตทาคริเลตโมโนเมอร์จากกระบวนการอิมัลชันโพลีเมอร์ไรเซชันโดยเอนไซม์ไลเปส / Supaporn Phruksaryangkun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1344. Hydroxynitrile lyase from cassava tubers = เอนไซม์ไฮดรอกซีไนไตรไลเอสจากหัวมันสำปะหลัง / Suwatchara Leelamaneepong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1345. Hypoglycemic effect of Momordica charantia Linn.in rabbits / by Kampanat Praphapraditchote
    Summary  

 1346. Identification and characterization of cftr inhibitors for cholera therapy = การค้นหาและการทดสอบคุณสมบัติสารยับยั้งซีเอฟทีอาร์เพื่อใช้ในการรักษาอหิวาตกโรค / Chatchai Muanprasat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1347. Identification and characterization of gnathostoma antigens with potential for immunodiagnosis of gnathostomiasis = การศึกษาคุณสมบัติของแอนติเจนของพยาธิตัวจิ๊ด (Gnathostoma spinigerum) ที่มีศักยภาพสำหรับพัฒนาเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคพยาธิตัวจิ๊ด (Gnathostomiasis) โดยวิธีทางอิมมิวโนวิทยา / Siriporn Tuntipopipat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1348. Identification and characterization of rhamnolipid operon in Burkholderia pseudomallei = การศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติกลุ่มยีนการสร้าง rhamnolipid ในเชื้อ Burkholderia pseudomallei / Peerasak Nichayapun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1349. Identification and characterization of the prx gene involved in oxidative stress in Xanthomonas campestris pv. campestris = การศึกษาการแสดงออกของยีน prx ที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อ oxidative stress ในเชื้อ Xanthomonas campestris pv. campestris / Nisa Patikarnmonthon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1350. Identification and characterization of Xanthomonas Campestris pv. phaseoli fur homologue = การแยกและศึกษายีนคล้าย fur ในเชื้อ Xanthomonas Campestris PV. phaseoli / Ratiboot Sallabhan
    Abstract  

 1351. Identification and functional analysis of quorum sensing-like genes in Burkholderia Thailandensis = การพิสูจน์และวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของยีน Quorum Sensing ในเชื้อ Burkholderia Thailandensis / Samerkhae Soyluang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1352. Identification and localization of hormone producing cells in pars distalis of Rana blythii = การจำแนกและหาตำแหน่งของเซลล์ที่ผลิตฮอร์โมนในต่อมใต้สมองส่วนหน้าของกบภูเขา / Supattra Suwanmanee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1353. Identification and purification of a bacteriocin secreted by lactic acid bacteria isolated from traditional thai fermented food = การจัดจำแนกและทำให้บริสุทธิ์แบคเทอริโอซินจากแบคทีเรียกลุ่มแลคติกแยกจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้านไทย / Kanjana Wittayacom
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1354. Identification of flammable solvent residue on skin by GC/MS = การตรวจพิสูจน์คราบน้ำมันเชื้อเพลิงบนผิวหนังโดยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟี / Suwanna Lapsuwatchananon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1355. Identification of gene expression under oxidative stress via Sigma S regulation in Burkholderia Pseudomallei = การสืบหายีนที่แสดงออกภายใต้ความเครียดของออกซิเดทีฟผ่านการควบคุมโดย Sigma S ใน Burkholderia Pseudomallei / Witawat Jangiam
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1356. Identification of membrane transporter gene (s) in Burkholderia Pseudomallei = การตรวจค้นยีนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผ่านผนังเซลล์ในแบคทีเรีย Burkholderia Pseudomallei / Sasinee Bunyarataphan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1357. Identification of molecular basis of [beta]-thalassemia/HbE gene in Thai population using synthetic oligonucleotide probes / Songsak Petmitr
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1358. Illness experience of HIV positive married women in Peri-Urban Yangon, Myanmar / Win Win Aye
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1359. Illness experiences and coping with gynecological cancer among northeast Thai female patients = ประสบการณ์การเจ็บป่วยและพฤติกรรมการเผชิญปัญหาโรคมะเร็งทางนรีเวชในกลุ่มผู้ป่วยสตรีเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Amornrat Ratanasiri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1360. Illness suffering experience, stigma and discrimination against people living with HIV/AIDS : a case study of plwas using voluntary counseling confidentiality and testing in Kirivong Referral Hospital, Takeo province, Cambodia / Nget Chiv
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1361. Image enhancement for tax form images = การปรับปรุงคุณภาพของภาพแบบฟอร์มภาษี / Penthip Charoenrit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1362. Image registration using edge based mutual information = การประทับจำภาพโดยใช้ปริมาณข่าวสารร่วมบริเวณขอบภาพ / Suwisa Kophon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1363. Image retrieval using color-based affective features = การค้นคืนภาพโดยใช้ลักษณะสำคัญของสีที่สัมพันธ์กับความรู้สืกเชิงอารมณ์ / Jinnawat Kong-AM
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1364. Immobilization of a thermostable alpha-amylase and a glucoamylase by covalent binding with dialdehyde cellulose = การตรึงเอนไซม์ thermostable alpha-amylase และ glucoamylase โดยเชื่อมต่อด้วยวิธีโควาเลนต์บน dialdehyde cellulose / Narisa Chaokasem
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1365. Immune evasion strategies of colorectal cancer = กลไกการหลบหลีกภูมิคุ้มกันของมะเร็งลำไส้ใหญ่ / Kawin Leelawat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1366. Immunity and immunopathological study of irradiated schizont - stage of plasmodium berghei in immunized mice after challenge with viable schizont - stage perasites / by Sauvarat Tangpoonphonvivat
    Abstract  

 1367. Immunochemical and biochemical comparisons of equine monovalent and polyvalent snake antivenoms and a new fractionation scheme for equine antivenom = การเปรียบเทียบทางอิมมูโนเคมีและชีวเคมีของเซรุ่มแก้พิษงูชนิด monovalent และ polyvalent และกระบวนการใหม่ในการแยกภูมิคุ้มกันจากเซรุ่มม้า / Rutai Raweerith
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1368. Immunoglobulins of the subhuman primates / Sirichai Chaichanawong
    Abstract  

 1369. Immunological aberrations in vitamin A deficient rats / byMetta Ongsakul
    Summary  

 1370. Immunological and pathological studies in mice resistance to murine malaria = การศึกษาภูมิคุ้มกัน และพยาธิสภาพในหนูที่มีความต้านทานต่อเชื้อมาลาเรีย / Pan Ton
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1371. Immunological studies on experimental opisthorchiasis / Wilai Rattanasiriwilai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1372. Impact force and pressure on the head models from straight punch with varied boxing gloves weight = แรงกระแทกและแรงกดต่อหุ่นศีรษะที่เกิดจากการชกหมัดตรงหลังเมื่อใช้นวมที่มีน้ำหนักแตกต่างกัน / Patcharin Damrongpipatkul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1373. Impact of crime news presenttation of mass media upon operation of the metropolitan police detectives = ผลกระทบของการเสนอข่าวของสื่อสารมวลชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานสืบสวน / Pol.Capt.Sarawut Iemcharoen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1374. Impact of Vitamin D Receptor (VDR) gene polymorphisms on blood lead levels in Thailand exposed workers = การศึกษาความหลากหลายของวิตามินดีรีเซปเตอร์ยีนต่อระดับตะกั่วในเลือดในคนงานไทยที่สัมผัสกับสารตะกั่ว / Nirada Kasiwut
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1375. Impaired cytochrome P-450 metabolism in vitamin A deficiency / Somporn Kamolsiripichaiporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1376. Implementing the empowerment learning technique to prevent and solve violence problem for youths and adolescents in schools in Nonthaburi province, Thailand = การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบเสริมพลังเพื่อป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี / Juthamas Booranamanus
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1377. Improvement of adhesion between natural rubber and nitrile rubber by using adhesion promoter compound based on chlorosulfonated polyethylene and chlorinated natural rubber = การปรับปรุงสมบัติการยึดติดระหว่างยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์โดยใช้สารเพิ่มการยึดติดที่มียางเอทธิลีนคลอโรซัลฟอเนตและยางธรรมชาติคลอริเนตเป็นส่วนประกอบ / Pimsuda Heamtanon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1378. Improvement of bonding between natural rubber and nitrile rubber by chlorination of natural rubber surface = การปรับปรุงสมบัติการยึดติดระหว่างยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์โดยวิธีคลอริเนชั่นบนพื้นผิวของยางธรรมชาติ / Patcharin Thamasirianunt
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1379. Improvement of crystallizing ability of plasmodium falciparum plasmepsin II Complexes = การปรับปรุงความสามารถในการตกผลึกของเอนไซม์พลาสเมปซิน II จากเชื้อมาลาเรีย / Jariya Tontivatereungdech
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1380. Improvement of pattern matching algorithms using characters distribution property of a language = การปรับปรุงวิธีการค้นหาสายอักขระโดยใช้คุณสมบัติการกระจายของตัวอักษรในภาษา / Porntep Suksrivilaikul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1381. Improvement of strains of bacillus sphaericus 1593 for mosquitoes control / Koranee Boonpirak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1382. Improvement of the freeze-thaw stability of tapioca starch, sago starch and rice flour = การปรับปรุงคุณสมบัติความคงตัวของการทำให้เย็น แข็ง และละลาย ของแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู และแป้งข้าวเจ้า / Surangruk Anuntavuttikul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1383. Improvement on string matching algorithm using partitioning and hashing = การปรับปรุงวิธีการค้นหาสายอักขระโดยใช้วิธีการตัดแบ่งและการทำแฮชชิ่ง / Siriwan Chaiwitooanukul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1384. Improving lecturing effectiveness for a management training course = การเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการบรรยายในการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ / Nuanphan Sirisri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1385. Improving web accessibility for visually disabled users = การปรับปรุงการเข้าใช้งานเว็บสำหรับผู้พิการทางสายตา / Jutharat Ase-Neow
    Abstract  

 1386. In love we trust" : barriers to condom use among female migrant university students in Hanoi Vietnam / Nguyen Thi Thao"
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1387. In silico prediction and immunological validation of candida albicans secretory aspartyl proteinase 2 peptides bound to multiple HLA-DRB1 supertypes = การทำนายด้วยวิธีทางคอมพิวเตอร์และการยืนยันผลการทำนายด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกันของเปปไทด์ secretory aspartyl proteinase 2 (Sap2) จากเชื้อรา candida albicans ซึ่งสามารถจับกับ HLA-DRB1 ได้หลาย supertype / Songsak Tongchusak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1388. In vitro cultivation of gametocyte-producing strains of plasmodium falciparum and the assessment of their sensitivity to gametocytocidal compounds = การเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสโมเดียมสายพันธุ์ที่สร้างระยะมีเพศและศึกษาความไวของเชื้อต่อสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งระยะมีเพศ / Sutheera Arjcharoen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1389. In vitro genotoxic effects of clieistanthoside a tetraacetate in human lymphocytes and Salmonella typhimurim bacteria = ศึกษาพิษต่อสารพันธุกรรมของสารไคสแตนโธไซด์เอเตตระอะซิเตรทในเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนและในแบคทีเรียซาลโมเนลลาไทฟิมูเรียม / Ratigon Tammasakchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1390. In vitro metabolism of stevioside and effect of stevioside on the intestinal bacterial enzyme activities = การศึกษาขบวนการเปลี่ยนแปลงสารหวาน, สตีวิโอไซด์, ในหลอดทดลอง และผลของสตีวิโอไซด์ต่อการทำงานของเอนไซม์ของแบคทีเรียในลำไส้ / Roongthip Boondao
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1391. In vitro oocyte maturation with or without granulosa cell co-culture and development of embryos produced by somatic cell nuclear transfer in domestic cats = การศึกษาการสุกของเซลล์ไข่ภายนอกร่างกาย โดยเพาะเลี้ยงร่วมกับเซลล์แกรนูโลซา และการเจริญเติบโตของเอมบริโอจากการถ่ายฝากนิวเคลียสเซลล์ร่างกายในแมวบ้าน / Tuempong Wongtawan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1392. In vitro rubber biosynthesis from fresh bottom fraction formation of polyprenol and rubber = ชีวเคมีของการสังเคราะห์ยางในหลอดทดลองจาดส่วนล่างสุดของน้ำยาง : การเกิดพอลิพรีนอลและยาง / Kamalin Kanyawararak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1393. In vitro selection of somaclonal variations and application of induced mutagenesis in easter lily (Lilium longiflorum) = การคัดเลือกการแปรปรวนพันธุ์และการประยุกต์ใช้เทคนิคก่อกลายพันธุ์ในลิลลี่ลองจิฟลอรัม / Ratchada Sangthong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1394. In vitro studies of globin synthesis in protein-calorie malnutrition children, starved and protein-deprived rats and alpha-thalassemia patients / Karnchana Ounarom
    Abstract  

 1395. In vitro suppression on development of plasmodium falciparum in thalassemic erythrocytes by oxidative stress = การยับยั้งการเจริญเติมโตของเชื้อมาเลเรียในเม็ดเลือดแดงของคนที่เป็น & thalassemia trait เมื่ออยู่ในสภาวะ oxidative stress / Jamaree Bhisutthibhand
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1396. Inactivation of artemisinin by normal and variant erythrocytes = การหมดประสิทธิภาพของยาอาร์ทีมิซินินโดยเม็ดเลือดแดงปกติและเม็ดเลือดแดงธาลัสซีเมีย / Juree Charoenteeraboon
    Abstract  

 1397. Indicative criteria of death sentencing = เกณฑ์ชี้วัดการตัดสินลงโทษประหารชีวิต / Pol.Col. Piyapun Pingmuang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1398. Indigenous knowledge edification of soil water and forest resources among the Kaloeng Ethnic Group = การถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านเรื่องทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเลิง / Songkoon Chantachon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1399. Indigenous knowledge of community forest conservation : a case study of Aloe-Doenban in Surin = ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าอาลอ-โดนแบน จังหวัดสุรินทร์ / Katcharin Intrarungsri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1400. Indigenous medical revivalism and the politics of social space : a case study of the folk healer movement in Northern Thailand = ขบวนการฟื้นฟูการแพทย์พื้นบ้านไทยกับการเมืองเรื่องการเปิดพื้นที่ทางสังคม : กรณีเครือข่ายหมอเมืองภาคเหนือตอนบน / Yongsak Tantipidoke
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1401. Individual differences of Thai judges that influence on sentencing goals in criminal cases = ความแตกต่างของปัจเจกบุคคลของผู้พิพากษาไทยที่มีอิทธิพลต่อจุดประสงค์การลงโทษในคดีอาญา / Paijit Savasdisara
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1402. Induced abortion : a societal problem in Sri Lanka / Rathnayake Mudiyanselage Abeyrathne
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1403. Induced mutation of crude oil biodegrading bacteria (Pseudomonas aeruginosa) = การเหนี่ยวนำมิวเตชันในแบคทีเรียที่ย่อยสลายน้ำมัน / Apiradee Suwanwong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1404. Induction of apoptosis in the absence of Caspase-3 by the Flavone VR-3623 in human breast cancer cell line = การเหนี่ยวนำให้เซลล์ตายแบบเอปอปโทซิสโดยไม่ต้องอาศัยเอนไซม์คาสเพส-3 โดยสารฟลาโวน-วีอาร์ 3623 ในเซลล์มะเร็งเต้านมคน / Orawin Prangsaengtong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1405. Induction of inflammatory cytokine expression in epithelial cells and cultured cholangiocarcinoma cells in response to opisthorchis viverrini antigen stimulation = การเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้าง inflammatory cytokine ในเซลล์เยื่อบุผิวและเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีเมื่อได้รับการกระตุ้นโดยแอนติเจนของพยาธิใบไม้ในตับ / Wanphen Wannapapho
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1406. Induction of quinone reductase in hepa 1C1C7 murine hepatoma cell line by neem (azadirachta indica A.juss var. siamensis valeton) flower constituents = การเหนี่ยวนำเอ็นไซม์ Quinone reductase ในเซลล์มะเร็งตับ Hepa 1C1C7 โดยสารประกอบจากดอกสะเดา / Hathaitip Sritanaudomchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1407. Induction of sister chromatid exchanges by clastogenic effect of palmyrah palm (Borassus flabelliger) / by Duangsmorn Maratana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1408. Industrial accidents in the context of labor process : a case study of food cannery factory in Bangkok vicinity = อุบัติเหตุจากการทำงานของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมในบริบทกระบวนการแรงงาน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารกระป๋องในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร / Jittirat Booranaprapruck
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1409. Infection by infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus in the black tiger shrimp Penaeus monodon = การติดเชื้อไวรัส infectious hypodermal and hematopietic necrosis ในกุ้งกุลาดำ / Kanokporn Chayaburakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1410. Infectious drug resistance in Enteric Bacilli in Thailand / Chawewan Koonkhamlert.
    Abstract  

 1411. Infectious waste management among the health officers in health centers Suphanburi Province = การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัยจังหวัดสุพรรณบุรี / Pannee Insawang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1412. Influence of acute administration of ethanol on bile flow and bile calcium secretion / Soonthree Subrungruang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1413. Influence of androgens on the intratubular pressure in different regions of the rat epididymis / Anuwat Dinudom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1414. Influence of early life stress on the effects of carbamazepine and lithium in the adult rats = อิทธิพลของความเครียดในวัยเยาว์ต่อการออกฤทธิ์ของยา carbamazepine และ lithium ในหนูเจริญวัย / Ekawit Threenet
    Abstract  

 1415. Inhibition of growth and polyamines biosynthesis in P. falciparum by berenil and methylglyoxal bis (guanylhydrazone) = การยับยั้งการเจริญและการสังเคราะห์สารโปลีเอมีนส์ในเชื้อมาเลเรียชนิดฟัลซิพารั่มด้วยเบอรินีล และเม็ทธิลไกลออกซอล บิส (กวานิลไฮดราโซน) / Darunee Tiravittayacom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1416. Inhibition of in vitro growth of Plasmodium falciparum by antibiotics / Chunchan Menabandhu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1417. Influence of music training on academic examinations and stress in adolescents = อิทธิพลของการฝึกดนตรีต่อการสอบของโรงเรียนและความเครียดในเด็กวัยรุ่น / Janejira Laohawattanakun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1418. Influence of pregnancy women's power factors and domestic violence on the risk of infection with HIV/AIDS = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอำนาจความรุนแรงในครอบครัวและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV/AIDS / Pintippa Sangwan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1419. Influence of soil amendments on growth and cadmium accumulation in Ocimum Gratissimum (African Basil) and O. Tenuiflorum (Holy Basil) = อิทธิพลของสารปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตและการสะสมแคดเมียมของ ocimum bratissimum (ต้นยี่หร่า) และ O. tenuiflorum (ต้นกะเพรา) / Rujira Suebsimma
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1420. Influence of spent brewer's yeast [beta]-glucan on gelatinization and retrogradation of rice starch = ผลกระทบของเบต้ากลูแคนที่เตรียมจากยีสต์ใช้แล้วในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ต่อการเกิดเจลาไนเซชั่นและเรโทรเกรเดชั่นของแป้งข้าวเจ้า / Sripattra Satrapai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1421. Influence of temperature and nutrient on bioremediation of crude oil in soil by candida tropicalis = ผลกระทบของอุณหภูมิและธาตุอาหารต่อการบำบัดน้ำมันดิบในดินโดยยีสต์ / Pornphan Phanphattrapong
    Abstract  

 1422. Influence of various ethylene copolymers on the silane-water crosslinking of high-density polyethylene = ผลของเอทธิลีนโคพอลิเมอร์ต่างชนิดที่มีต่อการเชื่อมโยงสายโซ่ของพอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นสูงโดยใช้ไซเลนและน้ำ / Soontaree Kositchaiyong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1423. Influences of state-of-mix on rheological, mechanical and dynamic properties in SBR compounds = ผลของปริมาณการกระจายตัวของเขม่าดำที่มีต่อสมบัติด้านการไหล, สมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงพลวัตในยางสไตรีน บิวทาไดอีน / Weerapen Sittichokchuchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1424. Influences of stigmatization and discrimination on care for people living with HIV/AIDS (plwha) : a study of home based care services in Phnom Penh, Cambodia / Seng Vuthy
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1425. Information reception and environmentally friendly products consumption among women in Bangkok Metropolis = การรับข่าวสารและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสตรี / กรุงเทพมหานคร / Phiree Chaichana
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1426. Inhibition of hamster sperm capacitation and fertilization by piperine = ฤทธิ์ของไปปารีนในการยับยั้งการคาพาซิเตทและการปฏิสนธิของเชื้ออสุจิจากแฮมสเตอร์ / Worapot Sriwattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1427. Inhibitory action of cytochalasin E and ethanol on intestinal glucose absorption in the mouse = การออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลกลูโคสในลำใส้เล็กของหนูถีบจักร โดยชัยโตคาลาซิน อี และ อัลกอฮอล์ / Maleewon Lertsakornsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1428. Insertion Sort By Hashing (ISBH) = การเรียงลำดับข้อมูลแบบแทรกด้วยแฮชชิ่ง / Naridchaya Thongyoo
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1429. Integration of environmental education for teachers in basic education schools = การบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / Seree Woraphong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1430. Intention to revisiting on private hospital in Bangkok metropolis = ความตั้งใจในการบริการซ้ำของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Suvimon Sanveingchan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1431. Interaction of a benzimidazole antimalarial drug with DNA / by Siriwan Srisook
    Abstract  

 1432. Interactions of Bacillus thuringiensis Cry4Ba toxin with lipid Langmuir-Blodgett monolayers = การศึกษาปฏิกิริยาระหว่าง Bacillus thuringiensis Cry4Ba กั้นชั้นฟิล์มบางของไขมันที่ถูกเตรียมโดยวิธี Langmuir-Blodgett / Nattanan Chabasri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1433. Interactions of hCG, PGF2 [alpha] and indomethacin on testicular production in the crude leydig cell / Pisamai Laupattarakasem
    Abstract  

 1434. Intercalation in some clay minerals = การแทรกชั้นในแร่ดินเหนียวบางชนิด / Supara Tokunalai
    Abstract  

 1435. Interlayer bonding in kaolinite / Nuchanart Sooppipatt
    Abstract  

 1436. International tourists and stakeholders' expectations of competency and ability of monastery tour guides = ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยววัดต่อทักษะของมัคคุเทศกนำเที่ยววัด / Patarapol Aisi
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1437. International tourists' satisfaction with the quality of service in accommodation in Thailand = ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีต่อคุณภาพการบริการของที่พักแรมในประเทศไทย / Phenphun Charoenpong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1438. Inter-religious dialogue in the higher educational institutes : a comparative study of dialogue between Mahachulalongkornrajavidyalaya University and Saengtham College = สานเสวนาทางศาสนาในสถาบันการศึกษาศาสนาระดับอุดมศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบสานเสวนาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับวิทยาลัยแสงธรรม / Phramaha Thongpool Kulwong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1439. Intestinal absorption of fluid containing different composition of carbohydrates in sedentary and athletes = ผลของความเข้มข้นและองค์ประกอบของสารละลายคาร์โบไฮเดรตสำหรับชดเชยการสูญเสียของเหลวในร่างกายต่อการดูดซึมที่ลำไส้เล็กในคนปกติและนักกีฬา / Phuntila Tharabenjasin
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1440. Intraerythrocytic changes of metabolic regulator, fructose 1,6 diphosphate (FDP) in vitro / Supeecha Siriwarothakule
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1441. Intramolecular acylation of &-sulfinyl carbanions preparation of cyclopentenone and cyclohexenone derivatives / Pranee Phinyocheep
    Abstract  

 1442. Intramolecular acylation of [alpha]sulfinyl carbanion : syntheses of cycloheenones and methylene cycloentenones / by Sirirat Chancharunee
    Abstract  

 1443. Introduction of heterologous gene into P1/HC-PRO junction of full-length PRSV-W cDNA clone / Ibsa Fite Merga
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1444. Investigation of antimalarial principles from tubers of Cyperus rotundus linn. (Cyperaceae) = การค้นคว้าสารต้านมาลาเรียจากหัวหญ้าแห้วหมู / Sombat Wanauppathamkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1445. Investgation of top management of correctional institutions, Correction Department, Ministy of Justice, Thailand = แนวทางในการพัฒนาเรือนจำของผู้บริหารระดับสูง กระทรวงยุติธรรม / Pichai Pichienpong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1446. Investigation of anti-herpes simplex virus activities of Barleria Lupulina Lindl. and clinacanthus nutans (Burm F.) Lindau extracts using plaque inhibition and yield reduction assays = การตรวจสอบความสามารถในการต้านไวรัสเริมของสารสกัดสมุนไพรเสลดพังพอนและพญายอโดยศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเกิด Plaque และผลผลิตของไวรัส / Yawalak Panpisutchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1447. Investigation of bioactive compounds from Cratoxylum Arborescens (Guttiferae) = การศึกษาสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้น Cartoxylum arborescens (Guttiferae) / Waraporn Chanakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1448. Investigation of bioactive compounds from Phomposis spp., endophytic fungi of Casearia Grewiaefolia and Stephania Hernandifolia = การแยกและการพิสูจน์โครงสร้างของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา Phomposis spp., ของ Casearia Grewiaefolia และ Stephania hernandifolia / Supreeya Cheewarat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1449. Investigation of metal diffusion in amorphous silicon thin film = การตรวจหาการแพร่ของโลหะไปสู่ชั้นของซิลิกอนอสัณฐาน / Wasutep Luangtip
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1450. Investigation of microsatellite alterations in childhood and adult gliomas = การศึกษาไมโครเซทเทิลไลต์อัลเทอร์เรอชั่นในผู้ป่วยมะเร็งสมองเด็กและผู้ใหญ่ / Supawadee Put-ti-noi
    Abstract  

 1451. Investigation of reduction of iodate to iodide prior to kinetic determination of iodine using cerium(IV)-arsenic(III) reaction = การศึกษาการรีดิวซ์ไอโอเดตเป็นไอโอไดด์ก่อนวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนด้วยวิธีทางจลนศาสตร์อาศัยปฏิกิริยาระหว่างซีเรียม(IV)-อาร์เซนิก(III) / Supasin Suwannachoat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1452. Investigation of substrate-selectivity patterns in the oxidation of secondary alcohols by amino acid-derived ibx derivatives and selective oxidation of secondary alcohols using 0-iodoxybenzoic acid (IBX) = ส่วนที่ 1 การศึกษารูปแบบตัวเกิดปฏิกิริยาต่อการเลือกทำปฏิกิริยาของปฏิกิริยาออกซิเดชันของอัลกอฮอล์ทุติยภูมิโดยใช้อนุพันธ์ของไอบีเอ็กซ์ที่เตรียมได้จากกรดอะมิโน ส่วนที่ 2 การเลือกทำปฏิกิริยาออกซิเดชันของอัลกอฮอล์ทุติยภูมิโดยใช้ออโทไอโอดอกซีเบนโซอิกแอซิด (ไอบีเอ็กซ์) / Krisada Kittigowittana
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1453. Investigation of the acute effects of prolactin on the ion transport properties of the colonic epithelium = การศึกษาผลเฉียบพลันและกลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนโพรแลคตินต่อคุณสมบัติในการขนส่งอิออนผ่านเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ใหญ่ / Supaporn Puntheeranurak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1454. Investigation of tubular structure formation : involvement of proteins in SK-Hep-1 hetatocellular carcinoma cell line = การศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง tubular structure ในเซลล์มะเร็งตับ SK-Hep-1 / Patcharapan Siriwat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1455. Investigation on one dimensional device simulation of organic light emtting devices = การศึกษาแบบจำลองอุปกรณ์ของสิ่งประดิษฐ์สารอินทรีย์เปล่งแสง / Kanchana Sivalertporn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1456. Investigation on the role of threonine 169 in the reaction catalyzed by pyranose 2-oxidase = การศึกษาบทบาทของกรดอะมิโนทรีโอนีนที่ตำแหน่ง 169 ในการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ไพราโนสออกซิเดส / Warintra Pitsawong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1457. Investigation on the toxic metabolites produced by Nomuraea rileyi = การศึกษาการสร้างสารพิษจากเชื้อรา Nomuraea rileyi / Pannipa Prompiboon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1458. Investigations of bioactive compounds from Lagerstroemia calyculata (Lythraceae) = การศึกษาสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Lagerstroemia calyculata (Lythraceae)/ Komkrit Hasitapan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1459. Iron homeostasis regulation and oxidative stress response in Xanthomonas campestris pv. campestris = การศึกษากลไกการควบคุมสมดุลเหล็กและ Oxidative stresses ใน Xanthomonas campestris pv. campestris / Thichakorn Jittawuttipoka
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1460. Iron uptake and metabolism in malaria parasite / Somdet Srichairatanakool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1461. Isolation and characterization of acid-sensitive Lactobacillus plantarum BCC 9546, a starter culture for Nham production = การคัดเลือกและการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อ Lactobacillus plantarum BCC 9546 ที่มีความไวต่อความเป็นกรดเพื่อใช้เป็นต้นเชื้อในการผลิตแหนม / Pornpan Jaichumjai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1462. Isolation and characterization of biosurfactant producing microorganism = การคัดเลือกและการศึกษาลักษณะสารไบโอเซอร์แฟคแตนท์ที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ / Pumnat Chunchomrat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1463. Isolation and characterization of DNA methyltransferase genes in rice (Oryza Sativa L.) = การแยกและศึกษายีนดีเอ็นเอเมทิลทรานสเฟอเรสในข้าว / Prapapan Teerawanichpan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1464. Isolation and characterization of oxidative stress regulated catalase A gene (katA) from Xanthomonas campestris pv. phaseoli = การแยกและการศึกษาคุณสมบัติของยีน catalase a (katA) ซึ่งถูกควบคุมโดยกลไก oxidative stress จาก Xanthomonas campestris pv. phasioli / Nopmanee Chauvatcharin
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1465. Isolation and characterization of predominant proteine in human seminal coagulum / Walaiporn Sukasame
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1466. Isolation and characterization of ribosomal RNA genes from opisthorchis viverrini = การแยกและวิเคราะห์ไรโบโซมยีนส์ของพยาธิใบไม้ตับ / Sunee Korbsrisate
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1467. Isolation and characterization of rice DNA hypomethylation mutant = การคัดเลือกและการศึกษาคุณสมบัติของต้นข้าวกลายพันธุ์ที่มีระดับของดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นลดลง / Suteewan Thammagowit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1468. Isolation and characterization of the oxidative stress regulated Oxyr gene from Agrobacterium tumefaciens NTL4 = การแยกและศึกษาคุณสมบัติของยีน oxyR ซึ่งถูกควบคุมโดยกลไก oxidative stress จากเชื้อ Agrobacterium tumefaciens NTL4 / Kaewkanya Nakjarung
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1469. Isolation and characterization of the oxidative stress SOXR regulated gene from agrovacterium tumefaciens NTL4 = การแยกและศึกษาคุณสมบัติของยีน SOXR ซึ่งถูกควบคุมโดยกลไก oxidative stress จากเชื้อ agrobacterium tumefaciens NTL4 / Karawan Eiamphungporn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1470. Isolation and optimization of lichenized fungi for bioactive compounds screening = การคัดแยกและสภาวะที่เหมาะสมของราที่ก่อให้เกิดไลเคนเพื่อตรวจสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ / Veera Sri-indrasutdhi
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1471. Isolation and purification of the methyl parathion hydrolase enzyme from methyl parathion-degrading Pseudomonas sp. = การศึกษาการแยกบริสุทธิ์ของเอ็นไซม์เมธิลพาราไธออนไฮโดรเลสจากแบคทีเรียที่ย่อยสลายเมธิลพาราไธออน Pseudomonas sp. / Wanphen Yamkunthong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1472. Isolation and structural characterisation of hemicelluloses from vetiver grass = การสกัดแยกและวิเคราะห์โครงสร้างของเฮมิเซลลูโลสจากหญ้าแฝก / Oraphin Chaikumpollert
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1473. Isolation and structure identification of bioactive compounds from Phyllanthus Taxodiifolius = การแยกและการพิสูจน์โครงสร้างของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Phyllanthus Taxodiifolius / Anawat Kumkao
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1474. Isolation of a CYP6 gene in Anopheles minimus mosquito = การแยกยีน CYP6 จากยุงก้นปล่อง Anopheles minimus mosquito / Soamrutai Boonsuepsakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1475. Isolation of a cytochrome P450 cDNA from Anopheles minimus = การแยกและวิเคราะห์ cDNA ของไซโตโครม พี 450 จากยุงก้นปล่อง anopheles minimus / Naowarat Tanomsing
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1476. Isolation of bacteria capable of removing organic wastes in intensive shrimp farms = การคัดเลือกสายพันธุ์ของแบคทีเรียเพื่อใช้ในการบำบัดของเสียอินทรีย์จากบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา / Mananya Nikroth
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1477. Isolation of genomic DNA fragments from jasmine rice which are differentially expresessed in various tissues = การแยกจีนซึ่งแสดงออกอย่างต่างระดับในเนื้อเยื่อของข้าวไทย / Kalaya Silawisas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1478. Isolation of nuclear protein matrix from human sperm head / Oranart Suntornwat
    Abstract  

 1479. Isolation, analysis, and expression of Cephalosporin C Deacetylase gene from Bacillus cereus strain BT-24 = การแยกวิเคราะห์และการแสดงออกของยีน Cephalosporin C Deacetylase จากเชื้อ Bacillus cereus สายพันธุ์ BT-24 / Songsak Roekring
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1480. Iteration of self-consistent integral equations for the polaron problem = การทำซ้ำของสมการปฏิยานุพันธ์ขึ้นกับตัวเอง สำหรับปัญหาโพลารอน / Kamonwan Kocharoen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1481. Job analysis as a basis for determining needs and problems in the use of English language for nurses = การวิเคราะห์งานทางการพยาบาลเพื่อเป็นพื้นฐานในการหาความต้องการและปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล / Aree Suwaroporn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1482. Job motivation of the police officers of the personnel division of the royal thai police headquarters = แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองทะเบียนพล / Kitti Ariyanon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1483. Job satisfaction of academic staff in Mahidol University / Sunida Siripak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1484. Job satisfaction of native chinese teachers (NCTs) in higher education institutions in Bangkok metropolis and vicinity / Wang Qing
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1485. Job satisfaction of police officers in metroplitan police station under the nionth metropolitan police division = ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตำรวจประจำสถานีตำรวจนครบาลในกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol.Capt.Utane Tangpitaksamer
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1486. Job satisfaction of primary teachers under samtse district of Bhutan / Kinley Dorji
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1487. Job satisfaction of school principals in Colombo district Sri Lanka / Geetha Senani Alwis
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1488. Job satisfaction of secondary school teachers in Thimphu district of Bhutan / Sangay Drukpa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1489. Job strain and hypertension : testing relationship model in Nakornpathom policemen = ความเครียดในการทำงานและความดันโลหิตสูง : ทดสอบตัวแบบความสัมพันธ์ในตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม / Thaval Poblap
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1490. Junior executives' coaching patterns in the Bank of Thailand = การศึกษารูปแบบการสอนงานของผู้บริหารระดับต้นในธนาคารแห่งประเทศไทย / On-uma Tanong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1491. Justifiable homicide : a study of criteria and guidelines for law enforcement in Thailand = วิสามัญฆาตกรรม : การศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย / Pol.Maj.Jaturong Wongchaikittiphorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1492. Juvenile offending against property, narcotics and violent crimes in Bangkok and Peripheral area : a study of self-control theoretical implications = การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ยาเสพติด และชีวิตร่างกาย (คดีร้ายแรง) ของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล : การศึกษาวิจัยโดยใช้ทฤษฎีการควบคุมตนเอง / Seksit Sawanyathipat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1493. Karyotypic variation in the Drosophila Kikkawai complex / Ajjima Traipakvasin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1494. Kinematic parameters of the sprint start and start acceleration in Thai national female and youth national female sprinters = การศึกษาตัวแปรทางคิเนเมติคส์ของการออกตัวและเพิ่มความเร่งในนักกรีฑาหญิงระยะสั้นทีมชาติและเยาวชนทีมชาติไทย / Phonpote Chainok
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1495. Kinematics analysis of split leaps taking after training by elastic band in rhythmic gymnastics = การวิเคราะห์ทางคิเนเมติกส์ของการกระโดดทำท่าสปลิทลีฟหลังจากการฝึกด้วยยางยืดในนักกีฬายิมนาสติกลีลา / Ructhaiwan Rukngam
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1496. Kinematics analysis of upper extremity during petanque shooting in advanced and novice players = การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวรยางค์ส่วนบนของร่างกายขณะทำการตีในกีฬาเปตองของนักกีฬาเปตองระดับสูงและระดับต้น / Patcharin Tungchaisuriya
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1497. Kinetic of hemopoietic progenitor cells and immunological study in patients after bone marrow transplantation = การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและทางอิมมูนใน ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูก / Yaowalak Tangnaitrisorana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1498. Kinetic and mechanistic studies on p-Hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase from acinetobacter baumannii = การศึกษาจลนพลศาสตร์และกลไกปฏิกิริยาเคมีของเอนไซม์ p-Hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase จากเชื้อ acinetobacter baumannii / Jeerus Sucharitakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1499. Kinetic study of D-galactosamine, 6-azauridine and 5-fluorouridine in chemotherapy of hepatoma = การศึกษา kinetic ของยา D-galactosamine, 6-azauridine และ 5-fluorouridine ในการรักษามะเร็งตับ / Yaowapa Maneerat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1500. Kinetic study of the reaction of Fe (III) and Fe (NTA) with pyridoal isonicotinoyl hydrazone / Wannapa Boonwanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1501. Kinetic study of the thermal cis-trans isomerization of hydrazone compounds : structure-activity relationship = การศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการเปลี่ยนรูปไอโซเมอร์ของสารประกอบไฮดราโซน / Sairoong Muangpil
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1502. Kinetics and thermodynamics of complex formation reaction of hydrazones with some metal ions in aqueous solution = จลนศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาเชิงซ้อนของสารไฮดราโซนกับอิออนโลหะบางชนิดในสารละลาย / Siriwan Srisorrachatr
    Abstract  

 1503. Knowledge and attitude of swine farmers towards environmental management system : ISO14001 in Ratchaburi province = ความรู้และเจตคติของผู้เลี้ยงสุกรที่มีต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในจังหวัดราชบุรี / Karan Siripanich
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1504. Knowledge and attitude of the public and the committee for local administration under the jurisdiction of the Laksong police station on environmental management for prevention of crimes = ความรู้ ทัศนคติของประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลหลักสองต่อการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันอาชญากรรม / Pol. Lt. Thapakorn Hanumard
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1505. Knowledge and attitude of undergraduate tourism management students towards marine tourism resource conservation = ความรู้และเจตคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว / Nitaya Yamwankaew
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1506. Knowledge and attitude on ecotourism of vocational education college students in Kanchanaburi = ความรู้และเจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ / Chalatorn Tanprasert
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1507. Knowledge and attitudes of subdistrict administration organization members towards ecotourism in Phuket province = ความรู้และเจตคติของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ต / Ratree Pasunta
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1508. Knowledge and awareness of citizens regarding environmental problems : a case study of Bangkok public park = ความรู้และความตระหนักของประชาชนที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีผู้ใช้บริการพื้นที่สวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร / Arthit Chatmongkonwong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1509. Knowledge and awareness of mathayomsuksa III students of participation on Chao Phraya river conservation in Nonthaburi province = ความรู้และความตระหนักที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดนนทบุรี / Ladda Pimjan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1510. Knowledge and awareness of public health volunteers concerning food safety : a case study in muang district, Udon Thani province = ความรู้และความตระหนักเรื่องอาหารปลอดภัย : กรณีศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี / Marut Nambutr
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1511. Knowledge and practice of solid waste management in entrepreneurs at Pak Klong Talad market = ความรู้และการปฏิบัติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณตลาดปากคลองตลาด / Natapol Jantataeme
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1512. Knowledge and practice on air pollution and noise pollution in Bangkok : a case study of sub-inspector traffic polices in metropolitan police bureau = ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol.Capt. Parinya Mungkung
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1513. Knowledge discovery in database based on Kohonen self-organizing map algorithm = การค้นหาคลังความรู้โดยวิธีการจัดผังด้วยตนเองของโคโฮเนน / Surajit Nuddamongkol
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1514. Knowledge management model for community-based floating market tourism = รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวตลาดน้ำโดยชุมชน / Yussanee Sommathat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1515. Knowledge of subdistrict administration organization members on the decentralization of local administration : a case study in Samutsakorn province = ความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านการกระจายอำนาจการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร / Norravith Visetsiri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1516. Knowledge sharing in civil society sector : a case study of financial savings in community-based organizations = การแบ่งปันความรู้ในภาคประชาสังคม : ศึกษากรณีองค์กรชุมชนด้านการออมทรัพย์ / Nutchana Puangthong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1517. Knowledge, attitude and participation on wildlife conservation of youth who visited Khao Kheow Open Zoo = ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของเยาวชนที่เข้ามาเที่ยวในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว / Doungkamol Satesiripaiboon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1518. Knowledge, attitude of police in metropolice division 7 on human trafficking = ทัศนคติด้านความรู้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 ที่มีต่อปัญหาการค้ามนุษย์ / Pol. Lt. Jarunchai Fongmoon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1519. Knowledge, attitudes and participation of the EGCO's employees on energy conservation = ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของพนักงานบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) / Surangkana Maitrawattana
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1520. Knowledge, attitudes, and role performance of Subdistrict Administrative Organization council members in Nonthaburi province on solid waste management = ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตามบทบาทในการจัดการมูลฝอยของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนนทบุรี / Jantana Boonchuen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1521. Labour skills for community based tourism management : a case study of Plai Pong Pang Thai villages, Samutsongkram province = ทักษะแรงงานในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา : หมู่บ้านทรงไทย ปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม / Yanisa Wattanakumnuan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1522. Laemsingh virus in the neural tissue of the black tiger shrimp penaeus monodon = การศึกษาแหลมสิงห์ไวรัสในเนื้อเยื่อประสาทของกุ้งกุลาดำ / Benjamart Pratoomthai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1523. Land titling project in accordance with the government policy of assets capitalizaiion : an evaluation = การประเมินผลโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในจังหวัดนครราชสีมา / Karntida Luchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1524. Large polaron mobility in a magnetic field of arbitrary strength = ความคล่องตัวของโพลารอนขนาดใหญ่ภายใต้สนามแม่เหล็กที่มีความเข้มใดๆ / Sikarin Yoo-Kong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1525. Lead accumulation and phytochelatin synthase expression in Sonchus Arvensis = การสะสมตะกั่วและการแสดงออกของยีนไฟโทคีลาตินซินเทสใน Sonchus Arvensis / Wunrada Surat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1526. Lead biosorption by bacterial biomass = การดูดซับสารตะกั่วโดยใช้แบคทีเรีย / Toemthip Poolpak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1527. Leadership style of superintendent of metropolitan = แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานีตำรวจนครบาล / Pol.Sub.Lt. Piyasak Pongsiri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1528. Leadership styles of school principals in Colombo district Sri Lanka / Dumina Dharshani Lellupitiya
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1529. Learning network development for biodiversity conservation = การพัฒนาเครื่อข่ายการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ / Suwaree Sripoona
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1530. Learning networks of resource and environmental management for self-reliance = เครือข่ายการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพึ่งตนเอง / Shutima Saengnagern
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1531. Learning to manage natural food resources : a case study of a women's group in Kanchanaburi, Thailand = การเรียนรู้เรื่องการจัดการแหล่งอาหารธรรมชาติ : กรณีศึกษากลุ่มสตรีในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย / Thitima Neiamsampao
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1532. Lectin binding protein on rubber particles and latex vessel plugging = การศึกษาโปรตีนบนอนุภาคยางซึ่งเกี่ยวข้องกับการอุดตันของท่อน้ำยาง / Kamolchanok rukseree
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1533. Lectins in Thai plants : purification and characterization of a lectin from jack fruit (Artocarpus heterophyllus) / by Pisit Namjuntra
    Summary  

 1534. Level and nature of mRNA encoding Alpha and Beta subunits of human chorionic gonadotropin in normal and molar pregnancies / Siriporn Sittipraneed
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1535. Lewis acids catalyzed cyclization of [alpha]-substituted [alpha]-chloromethyl phenyl sulfones : reactions of tricarbonylcyclohexadienyliron salts with nucleophiles / Panadda Chirakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1536. Lexical guessing in a scientific context : a case of first-year Mahidol science students = การเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบททางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Pramarn Subphadoongchone
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1537. Life and health of floating women in chengdu, China : a study of induced abortion experience of unmarried female migrant workers / Yang Yi
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1538. Life behind the wheel : accidents in the shielded world of truck drivers = ชีวิตหลังพวงมาลัย : อุบัติเหตุในโลกที่มีเกราะกำบังของคนขับรถบรรทุก / Prakong Chuenwattana
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1539. Life condition of youths after ex-addiction : a case study of the youths at Pracharat Phattana Rehabilitation Center Nong Pak Long sub-district, Muang district, Nakhon Pathom province = สภาพชีวิตหลังผ่านการบำบัดของเยาวชนผู้ติดยาเสพติด : กรณีศึกษาเยาวชนผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดจากศูนย์บำบัด ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / Adisorn Wisan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1540. Life in two worlds : a qualitative study of identity conflict management among male homosexual medical students in Bangkok = ชีวิตในโลกทวิลักษณ์ : การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งในอัตลักษณ์ของนักศึกษาแพทย์ที่เป็นชายรักเพศเดียวกันในกรุงเทพมหานคร / Thawatchai Pachun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1541. Life satisfaction of single women : a case study of a private company in Bangkok = ความพึงพอใจในชีวิตของสตรีโสต : กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร / Indira Indranoi
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1542. Life styles, sexuality and cultural beliefs related to unsafe sexual practices among youth in Peri-Urban Yangon, Myanmar / Ohnmar Aung
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1543. Lightweight detection of DoS attacks = การตรวจจับการจู่โจมประเภท DoS (Denial of Service) / Sirikarn Pukkawanna
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1544. Lipase-catalyzed hydrophobic modification of dextran preparation of polysaccharide-based nanoparticles for drug delivery applications = การดัดแปลงเดกซ์แทรนด้วยหมู่ไม่ชอบน้ำโดยใช้เอนไซม์ลิเพสเร่งปฏิกิริยาการเตรียมอนุภาคนาโนของพอลิแซ็กคาไรด์เพื่อการประยุกตืใช้ในการนำส่งยา / Kulthida Kaewprapan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1545. Lived experience of children who live with parents or guardians who suffer from TB in Chiang Mai province, Thailand = ประสบการณ์ชีวิตของเด็กที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ปกครองที่ป่วยเป็นวัณโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Kaewta Sangsuk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1546. Lived experience of ostomates : eliminate sufferings or suffering from elimination = ประสบการณ์ชีวิตของคนมีทวารเทียม : การขจัดความทุกข์หรือความทุกข์จากการขับถ่ายอุจจาระ / Kanchana Rungsangjun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1547. Lived experiences of sexually abused children : a case study of the center for the protection of children's rights foundation = วิถีชีวิตของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ ศึกษาเฉพาะกรณีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก / Voralux Vorapuksirikool
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1548. Local people's awareness of folk arts and crafts conservation : a case study of Baan Bang Saded Royal Dolls (Tukkata Chao Wang) Pa Mok district, Ang Thong province Thailand = ความตระหนักของประชาชนท้องถิ่นที่มีต่อการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน : กรณีศึกษาตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง / Pensom Pengsombut
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1549. Local people's participation in ecotourism management : a case study of Koh Larn, Chonburi province = การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี / Ratanawadee Chulaphant
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1550. Local people's participation in the conservation of environment at Budha Udhayan water reservoir Amnatcharoen province = การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำกรณีศึกษา : อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จังหวัดอำนาจเจริญ / Yongyudha Supon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1551. Local people's perceptions and opinions on preventing and solving environmental problems resulting from tourism development : a case study of Koh Chang, Trat province = การรับรู้และแนวคิดในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวของประชาชนในท้องถิ่น กรณีศึกษาเกาะช้าง จังหวัดตราด / Phatthira Teeraswasdi
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1552. Local resident's consciousness on wetland conservation : a case study of Phrukanthulee wetland, Thachana district, Suratthani province = จิตสำนึกของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ชุ่มน้ำพรุคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / Somsak Kojeejul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1553. Localization and role of [beta]-glucosidase and its natural substrate in Thai Rosewood (Dalbergia cochinchinensis Pierre.) seeds = การศึกษาแหล่งสะสมและบทบาทของเบต้า-กลูโคซิเดสและสับเสรทธรรมชาติในเมล็ดพะยูง / Sopida Tongsopit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1554. Love dynamics in paretic patients after stroke = การเปลี่ยนแปลงของความรักในผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง / Chalermkwan Singhwee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1555. Love, sex and sexual reproductive health risks of young female factory workers in Hanoi, Vietnam / Pham Tuong Van
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1556. Low back pain among high school students in Bangkoknoi district : prevalence and risk factors = อาการปวดหลังส่วนล่างในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตบางกอกน้อย : ความชุกและปัจจัยเสี่ยง / Rattaporn Sihawong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1557. Low back pain among matthayom 1-3 students in Bangkoknoi district : prevalence and risk factors = อาการปวดหลังส่วนล่างในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในเขตบางกอกน้อย : ความชุกและปัจจัยเสี่ยง / Pimporn Noinuan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1558. Low back pain among prathom 4-6 students in Bangkoknoi district : prevalence and risk factors = อาการปวดหลังส่วนล่างในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตบางกอกน้อย : ความชุกและปัจจัยเสี่ยง / Somghanok Hongthong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1559. Lower body immersion at different water temperatures during recovery period on thermoregulatory profiles and performance in soccer players = การแช่น้ำครึ่งตัวที่มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายและสมรรถภาพในนักฟุตบอล / Attapol Khwankerd
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1560. Lung function in sport trained and untrained thai children and adolescents = สมรรถภาพของปอดในเด็กและวัยรุ่นไทยที่ฝึกและไม่ฝึกกีฬา / Sirirat Panphunpho
    Abstract  

 1561. Magnetic studies of the effects of Pr Doping into several re-123"HTSC = การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของผลการแทนที่ด้วยไอออนของเพรสซิโอเมียมในสารตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงสำหรับระบบแรเอิร์ท-123 / Lt.Jg. Nipaphat Charoenthai"
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1562. Mahidol University first year students' environmental perception through communication processes = การรับรู้สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกระบวนการสื่อสาร / Siriwan Tripet
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1563. Maintenance of hope among Thai HIV/AIDS patients in a Buddhist temple-based care center / Laura Hollinger
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1564. Male participation in contraceptive use behavior = การมีส่วนร่วมของเพศชายในการคุมกำเนิด / Penprapa Kreeyindee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1565. Malaria and thiamine / Alisa Burabhan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1566. Mammographic masses classification using active contour models and shape features = การแยกประเภทของก้อนเนื้อในภาพแมมโมแกรมโดยการใช้โมเดลเส้นรูปร่างไวงานและคุณลักษณะเด่นทางรูปร่าง / Ouychai Intharasombat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1567. Management on hazardous waste of motorcycle repairing entrepreneurs in Chiang Mai municipality Chiang Mai province = การจัดการของเสียอันตรายของผู้ประกอบการซ่อมรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / Sakan Promsiri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1568. Managerial competency of supervisors at Mahidol University = ความสามารถในการบริหารจัดการของหัวหน้างานมหาวิทยาลัยมหิดล / Chawang Woraputtinan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1569. Managing human-elephant conflict (HEC) based on elephant and human behaviors : a case study at Thong Pha Phum National Park, Kanchanaburi, Thailand = การจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างบนฐานพฤติกรรมช้างและพฤติกรรมคน : กรณีศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี / Bhichet Noonto
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1570. Managing ungulate hotspots as sources of wildlife for maintaining forest corridor function in Thong Pha Phum National Park, Western Thailand = การจัดการสัตว์ป่าด้วยข้อมุลความชุกชุมของสัตว์กีบเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการรักษาศักยภาพการกระจายตัวของสัตว์ป่าในแนวป่าเชื่อมต่อ (คอร์ริดอร์) ในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี / Peechanit Ketsuwan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1571. Mapping active faults with seismic methods in Kanchanaburi province, western Thailand and cavity detection with a 2-D DC resistivity method in karst terrain at Mahidol University, Kanchanaburi campus = การศึกษารอยเลื่อนมีพลังในจังหวัดกาญจนบุรีโดยวิธีการสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนและการสำรวจโพรงใต้ดินในภูมิประเทศศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีโดยวิธีสภาพต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงในสองมิติ / Ananya Satitpittakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1572. Marital rape among the poor women in the Slum of Urban Phnom Penh, Cambodia / Sour Salan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1573. Market promotion factors affecting the decision to apply for membership of health centers in Bangkok = ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นสมาชิกของศูนย์สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร / Sutthimarn Samathi
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1574. Mass media factors which affected to sexual offense of male juveniles in a Central Observation and Protection Center = ปัจจัยทางด้านสื่อสารมวลชน ที่มีผลต่อการกระทำความผิดทางเพศของเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางกรุงเทพมหานคร / Pol.Capt. Narin Taimuang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1575. Mate selection among thais of Chinese origin : case study in the Municipal area, Ayutthaya province = การเลือกคู่ครองของคนไทยเชื้อสายจีน : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Wilasinee Fungladda
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1576. Maternal cell-mediated immune cytolysis of fetal target cells and its regulation / by Kanokwan Wattanasak
    Abstract  

 1577. Maternal exercise enhances BDNF mRNA expression in multiple brain regions in rat pup including learning and memory = ผลของการออกกำลังกายในหนูที่ตั้งครรภ์ต่อการเพิ่มปริมาณ BDNF mRNA ในสมองของลูกหนูบริเวณฮิปโปแคมปัส สมองส่วนหน้า และสมองน้อยรวมทั้งผลต่อการเพิ่มการเรียนรู้ของลูกหนู / Panaree Parnpiansil
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1578. Mathematical model and numerical technique of blood flow in the system of human coronary arteries with no graft and with a bypass graft = แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเทคนิคเชิงตัวเลขของการไหลของเลือดในระบบหลอดเลือดหัวใจของมนุษย์ที่ไม่มีการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจบายพาสและมีการผ่าตัด / Buraskorn Nuntadilok
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1579. Mathematical modelling of fluid flow and heat transfer under electromagnetic force in the continuous steel casting process = การจำลองแบบทางคณิตศาสตร์ของการไหลของของเหลวและการถ่ายเทความร้อนด้วยแรงจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในกระบวนการหล่อเหล็กต่อเนื่อง / Jutatip Archapitak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1580. Mathematical modelling of granular flows and its applications = การจำลองแบบคณิตศาสตร์ของการไหลของอนุภาคในไซโลและการประยุกต์ / Wariam Chuayjan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1581. Mathematical modelling of HIV/AIDS patients in Thailand = แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการในประเทศไทย / Hathaikan Chootrakool
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1582. Mathematical modelling of SARS epidemic : investigating the effect of quarantine and isolation = การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส (SARS) เพื่อศึกษาผลกระทบของการกักบริเวณผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อโรคและการแยกผู้ป่วย / Weerachai Sarakorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1583. Mathematical models for the effect of total nitrogen on mangrove forest = ตัวแบบทางคณิตศาสตร์แสดงผลกระทบของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดต่อป่าชายเลน / Wichuta Sae-Jie
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1584. Mathematical programming for the efficient allocation of health care resources : a case study of Bamrasnaradura Institute, Thailand = การศึกษารูปแบบทางคณิตศาสตร์ของการจัดสรรทรัพยากรทางสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาสถาบันบำราศนราดูร / Sommaphun Tabjareon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1585. Mathematics achievement of general certificate of education (ordinary level) students in dehiowita educational zone of Sri Lanka / M.A.P. Priyadarshani
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1586. Mathematics model of transmission of Plasmodium vivax malaria = แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การแพร่เชื้อ Plasmodium vivax มาลาเรีย / Athassawat Kammanee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1587. Matrix removal and analyte preconcentration before inductively coupled plasma spectrometric detection: development and use of a laboratory made hollow fiber flow filtration unit = การกำจัดตัวรบกวนและเพิ่มความเข้มข้นของสารตัวอย่างก่อนการตรวจวัดด้วย อินดัคทิฟลี คัพเปิลพลาสมา สเปกโทรเมตรี : การพัฒนาหน่วยกรองแบบไหลโดยใช้เยื่อเลือกผ่านชนิดท่อกลมกลวงที่ประดิษฐ์ขั้นเองและประยุกต์ใช้ / Thanyarat Sawatsuk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1588. Maturation of Rana tigerina ovarian follicles : correlation between ultrastructural changes, induction of germinal vesicle breakdown (GVBD), and steroid hormone production = ขบวนการพัฒนาของไข่กบนา : ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างละเอียด, การกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสและการสร้างสเตรอยด์ฮอร์โมนในกบนา / Chanonya Chaiwongroj
    Abstract  

 1589. Meanings and beliefs concerning death and acceptance of euthanasia among thai nurses = การให้ความหมายความเชื่อเกี่ยวกับความตายและการยอมรับของพยาบาลต่อการทำให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังตายอย่างสงบ / Peerapong Tangjitjaroen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1590. Meanings of dying and death among patients and practitioners : a qualitative study in a Tibetan Hospital / Rendan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1591. Meanings of sexual health among university students = การให้ความหมายเรื่องสุขภาพทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย / Thuntuch Viphatphumiprathes
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1592. Meanings of smoking among rural male adolescent smokers in Munshipara village of Bangladesh / Nurul Haque
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1593. Measures to prevent and suppress transnational organized crime focus on money laundering = มาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณีการฟอกเงิน / Pol.Col.Pisan Mookjang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1594. Mechanical properties of gum and black-filled deproteinized natural rubber in comparison with synthetic CIS-1, 4-polyisoprene vulcanizates = การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติโปรตีนต่ำและยางสังเคราะห์โพลีไอโซพรีนในระบบที่มีและไม่มีผงเขม่าดำ / Uraiwan Thammasiripong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1595. Mechanism of action of qinghaosu (artemisinine) and related compounds / Sudaratana Rochanakij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1596. Mechanism of antimalarial action of tetracycline / by Phisit Prapunwattana
    Abstract  

 1597. Mechanism of changes in cardiac myofilament activation in ovariectomized rats = กลไกการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเส้นใยกล้ามเนื้อหัวใจในหนูขาวภายหลังการตัดรังไข่ / Surin Preawnim
    Abstract  

 1598. Mechanism of changes in cardiac myofilament activation in ovariectomized rats with diabetic complication = กลไกการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเส้นใยกล้ามเนื้อหัวใจในหนูตัดรังไข่ที่เป็นเบาหวาน / Ariyaporn Thawornkaiwong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1599. Mechanisms of 1-methyl-4-phenylpyridinium regulate the functional activity of dopamine transporter : potential insights into Parkinson's disease pathogenesis = กลไกของสารเมทิลฟีนิลพิริดิเนียมในการควบคุมการทำงานของตัวขนส่งโดปามีนในการเกิดโรคพาร์คินสัน / Jaturaporn Chagkutip
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1600. Mechanisms of renal failure after unilateral ureteral obstruction in rats = กลไกการล้มเหลวของไตภายหลังการอุดตันของท่อปัสสาวะในหนู / Somchai Pondeenana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1601. Mechanism of streptozotocin on gastric mucosal lesions = กลไกลการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากยาสเตร็ปโตโซโตซิน / Wanna Thongnoppakoon.
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1602. Mediated enzyme electrode for amperometric determination of L-glutamate = การวัด L-glutamate โดยวิธี amperometric ด้วย mediated enzyme electrode / Pariya na Nakorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1603. Medical malpractice litigation in Thailand = กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีทุรเวชปฏิบัติในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะการดำเนินคดีแพ่ง / Apiwon Insorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1604. Medical technology and illness experience of patients undergoing coronary artery bypass grafting surgery in contemporary Thai society = เทคโนโลยีทางการแพทย์ปละประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่ผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน / Kingkeaw Kwankhao
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1605. Medicalization in the treatment of infertilie women : a case study = การเข้าสู่กระบวนการรักษาการมีบุตรยาก : กรณีศึกษาผู้หญิงมีบุตรยาก / Prateep Plipluemat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1606. Medicalization of the menopausal women in Nakhornpathom Hospital = กระบวนการทำให้เกิดการแทรกแซงทางการแพทย์ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน / Orawan Montapong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1607. Medicines use among children under five years old with acute respiratory infection (ARI) : an anthropological study in an urban slum area of Depok Municipality, Indonesia / Yuniar, Yuyun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1608. Meerwein-ponndorf-verley reaction of [alpha]-ketoepoxides. A stereocontrolled one-step synthesis of epoxy-1,3-diol monoesters and the study of thermal rearrangement of cyclopropene-anthracene adducts = ปฏิกิริยาเมียวายน์-พอนดอร์ฟ-เวอร์เลย์ของอัลฟา-คีอีพอกไซด์อันนำ ไปสู่การสังเคราะห์อีพอกซี-1,3-ไดออลโมโนเอสเตอร์โดยสามารถกำหนดทิศทางในการเข้าทำปฏิกิริยาโดยวิธีการทำปฎิกิริยาเพียงขั้นตอนเดียวและการศึกษาปฏิกิริยาการจัดเรียงตัวใหม่โดยใช้ความร้อนของไซโคลโพรพีน-แอนทราซีนแอดดั๊กส์ / Apiwat Baramee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1609. Melt-spun monofilament of thermotropic liquid crystalline polymer/polypropylene in situ composite : mechanical properties, morphology and molecular orientation = เส้นใยเดี่ยวของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิโพรพิลีนและพอลิเมอร์ผลึกเหลว : สมบัติเชิงกล สัณฐานวิทยาและการจัดเรียงโมเลกุล / Pakavadee Sukananta
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1610. Membrane permeation for selective quantitation of iodide = การใช้เมมเบรนเพื่อวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนอย่างจำเพาะเจาะจง / Nuanlaor Ratanawimarnwong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1611. Men who have sex with men : stigma/discrimination and risk of HIV/AIDS in Laos / Alahn Khounnasene
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1612. Menstraul experiences of marginalized migrant girls in Beijing, China / Zhang Jian
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1613. Metaphase karyotypes of ten new species within the Bactrocera dorsalis (diptera : tephritidae) complex in Thailand = เมตาเฟสคาริโอไทป์ของแมลงวันผลไม้กลุ่มสปีชีส์ซับซ้อน Bactrocera dorsalis complex 10 ชนิดใหม่ในประเทศไทย / Chalao Sumrandee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1614. Metasearch engine using fuzzy logic and content-based clustering approaches = เครื่องมือค้นหาแบบเมตาเสริชโดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือและการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยเนื้อหาของข้อมูล / Werasak Yuokoolbodee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1615. Method development for elements determination in high salt medium using AAS and AES after matrix removal = การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณธาตุในตัวอย่างที่มีเกลือปริมาณสูงโดยใช้เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันและอะตอมมิกอิมิสชันสเปกโทรเมตรีหลังผ่านการขจัดสารรบกวน / Kamolchanok Kotakanok
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1616. Michael reaction of [alpha]-chloro sulfonyl carbanion = ปฏิกิริยาไมเคิลของอัลฟา-คลอโร ซัลโฟนิล คาร์บนอิออน / Chongkon Sumpanwatanakun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1617. Microarthropod communities in eucalyptus and orchard planting areas = สังคมของสัตว์ขาข้อขนาดเล็กในพื้นที่เพาะปลูกยูคาลิปตัสและสวนผลไม้ / Paiphan Paejaroen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1618. Microbial degradation of anionic detergent in natural water / Siwilai Ekachote
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1619. Microcirculatory impairment in hepatic ischemia-reperfusion injury : a structural analysis of pig liver = การศึกษาเชิงโครงสร้างว่าด้วยความผันผวนแห่งการไหลเวียนโลหิตตับระดับจุลภาค ภายใต้ภาวะขาดเลือดและคืนเลือดในสุกร / Borimas Hanboonkunupakarn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1620. Microencapsulation of soybean oil by spray drying and fluidized bed agglomeration with soy protein isolate and maltodextrin = การห่อหุ้มน้ำมันถั่วเหลืองด้วยสารโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและมอลโตเด็กซ์ทรินโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยและการเกาะกลุ่มด้วยฟลูอิดไดซ์เบด / Plengsuree Thiengnoi
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1621. Microextraction for speciation of chromium by electrothermal atomic absorption spectrometry = การสกัดแยกรูปฟอร์มของโครเมียม ด้วยวิธี Microextraction และตรวจวัดด้วยเทคนิคอิเล็กโตรเทอร์มอลอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นสเปกโตรเมตรี / Orawan Kitjabuncha
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1622. Micropropagation of Rhynchostylis gigantean (LINDL.) RIDL. (Amethyst-Purple) = การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ช้างแดง / Sasikarn Prasongsom
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1623. Microscopic examination of damage to textiles caused by various tools = การศึกษาทางจุลภาคของรอยฉีกขาดบนผ้าที่เกิดจากเครื่องมือชนิดต่างๆ / Kanchalee Sirimongkol
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1624. Microvascularization of thalamus and metathalamus in common tree shrew (Tupaia glis) = การศึกษารายละเอียดโครงหลอดเลือดของทาลามัสและเมตาทาลามัสในกระแต / Sununta Chuncher
    Abstract  

 1625. Migrants and emerging infectious disease : an exploratory qualitative study on the vulnerability of Lao migrant workers to pandemic influenza in Nakhon Pathom, Thailand / Phornsamay Siheuangxay
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1626. Migration behaviors of Thai-Muslim household : a case study of Yala, Pattani and Narathivat provinces, Thailand = พฤติกรรมการย้ายถิ่นของครัวเรือนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม : กรณีศึกษา จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส / Sa-ard Sinchai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1627. Mobile IP pre-registration for smooth handoff = ระบบการลงทะเบียนก่อนของไอพีที่เคลื่อนย้ายได้เพื่อการรับส่งข้อมูลอย่างราบเรียบ / Ekkawit Sawatpeera
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1628. Mobile phone using behaviour of the agriculture households in Phuttamonthon district, Nakorn Pathom province = พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของครัวเรือนเกษตรกร ในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม / Piboon Chaithirasakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1629. Model and appropriation of establishment of Special Investigation Department = รูปแบบและความเหมาะสมของการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ / Police Sergeant MajorPisan Sapanan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1630. Model and guidance for promoting monks' philanthropy = รูปแบบและแนวทางในการส่งเสริมการให้เพื่อสังคมของพระสงฆ์ / Phramaha Suthep Srithong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1631. Modeling of tax installment by radio frequency identification (RFID) = การจำลองระบบการผ่อนชำระภาษีผ่านบัตร radio frequency identification (RFID) / Supot Sornsang
    Abstract  

 1632. Modeling on system authentication by fingerprint (MSAF) = ระบบต้นแบบการตรวจสอบสิทธิด้วยลายนิ้วมือ / Apiradee Phaisitkulwiwat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1633. Modelling the incidence of AIDS in Thailand : a case study in Nakorn Pathom province = ตัวแบบจำลองของการแพร่กระจายของโรคเอดส์ : กรณีศึกษาในจังหวัดนครปฐม / Saowaluk Chasreechai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1634. Modern women, sexual desire and pleasure in Urban Vietnam / Quach Thi Thu Trang
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1635. Modernity and self-identity : experiences of women living with HIV/AIDS (WLHA) in non-art adherence in the context of Chiang Mai = ความเป็นสมัยใหม่และอัตลักษณ์ : ประสบการณ์การขาดวินัยในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสของผู้หญิงที่ใช้ชีวิตร่วมกับเอชไอวีเอดส์ในบริบทของเชียงใหม่ / Charukanya Rueankham
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1636. Modes and five minutes duration of recovery on repeated bout of anaerobic performance in healthy young males = วิธีการและระยะเวลาของการฟื้นตัวในห้านาทีที่มีต่อการทำงานซ้ำแบบไม่ใช้ออกซิเจนในชายไทยสุขภาพดี / Rapeeporn Tiabtiam
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1637. Modification and immobilization of Bacillus penicillin acylase = การดัดแปลงและการตรึงเอนไซม์เพ็นนิซิลลิน เอซิเลสของบาซิลลัส / Paiboon Chalok-Kongthavorn
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1638. Modification of cardiac responses to autonomic drugs during sodium barbital tolerance and withdrawal / by Petcharat Kraivaphan
    Summary  

 1639. Modification of central cholinergic controlling motor activity during subchronic exposure to paraquat in rats = การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทส่วนกลางโคลิเนอร์จิกที่ควบคุมการเคลื่อนไหวในหนูขาวที่ได้รับพาราควอทแบบกึ่งเรื้อรัง / Tawit Suriya
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1640. Modification of rat tracheal muscarinic responses by drugs affecting the formation of arachidonic acid metabolites / Apinya Thiantanawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1641. Modification of swelling clays for use as reinforcing additives in poly(vinyl chloride) = การปรับปรุงดินชนิดพองตัวเพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงสำหรับโบลีไวนิลคลอไรด์ / Saisamorn Lumlong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1642. Modification of urinary catheter surface to improve infection resistant property = การปรับผิวท่อยางสวนปัสสาวะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ / Pimpun Chumningan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1643. Modification, characterization and utilization of various starch types and zeta potential for the determination of protein content of rice flour and degree of substitution of rice starch phosphates = การดัดแปร, การศึกษาคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์ของแป้งชนิดต่าง ๆ และซีต้าโพเทนเชียลสำหรับการวัดปริมาณโปรตีนในแป้งข้าวเจ้าฟลาวร์และระดับการแทนที่ของแป้งข้าวเจ้าฟอสเฟต / Rungtiwa Wongsagonsup
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1644. Modified Pictet-Spengler reaction / Nongnuch Patranuwatana
    Abstract  

 1645. Modulated optical path length Interferometry and applications = อินเตอร์ฟีรอมิเตอร์ชนิดมอดูเลตทางเดินแสงและการประยุกต์ / Pornsak Panjavirat
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1646. Molecular alterations of urinary HCG from hydatidiform mole / by Napaporn Kukiatinant
    Abstract  

 1647. Molecular analysis of apoptosis-related gene(s) in black tiger shrimp (Penaeus Monodon) = การค้นหาและศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตายของเซลล์ในกุ้งกุลาดำ / Sudkhate Molthathong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1648. Molecular analysis of claudin expression and localization in the bone of female rats during chronic metabolic acidosis = การวิเคราะห์การแสดงออกของโปรตีนชนิดคลอดินในกระดูกหนูเพศเมียภายใต้ภาวะเลือดเป็นกรดแบบเมตาบอลิกเรื้อรัง / Kannikar Wongdee
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1649. Molecular analysis of plant proteins that are involved in the regulation of transcriptional gene silencing = การศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกลไกการควบคุมการถอดรหัสของยีนที่ไม่แสดงออกในพืชที่ผ่านการถ่ายยีน / Chotika Smathajitt
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1650. Molecular biological characterization of the vacuolating cytotoxin A (VacA) from Thai clinical isolate Helicobacter Pylori / Sarbast Al-gubare
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1651. Molecular characterization of Cry4Ba Toxin-Receptor interactions = การศึกษาที่ระดับโมเลกุลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนสารพิษ Cry4Ba และโปรตีน Receptor / Anon Thammasittirong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1652. Molecular characterization of drug resistance and subtype diversity in HIV-1 infected patients : Implication for subtype-specific mutational pathway on protease and reverse transcriptase genotype = การศึกษาคุณลักษณะการดื้อยาในระดับโมเลกุลและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเอชไอวี แบบที่ 1 : ผลการถอดรหัสพันธุกรรม ยีนควบคุมการสร้างเอนไซม์ / Chonlaphat Sukasem
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1653. Molecular characterization of Xanthomonas campestris PV. Phaseoli hydrogen peroxide resistant mutant and Alkyl hydroperoxide reductase mutant = การศึกษาระดับโมเลกุลของ Xanthomonas campestris PV. Phaseoli สายพันธุ์ที่ทนทานต่อสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ที่ยีน Alkyl hydroperoxide reductase / Wirongrong Whangsuk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1654. Molecular cloning and characterization of insecticidal crystal protein genes of Bacillus thuringiensis subsp. morrisoni strain PG14 = การตัดต่อและขยายยืนเพื่อศึกษาคุณสมบัติและการสร้างโปรตีนสารพิษต่อตัวอ่อนของแมลงจาก B. thuringiensis subsp. morrissoni สายพันธุ์ PG14 / Piyathida Tulyalak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1655. Molecular cloning and characterization of peptide methionine sulfoxide reductase in Xanthomonas campestris pv. phaseoli and its physiological study = การโคลนยีนและศึกษาลักษณะของยีน peptide methionine sulfoxide reductase รวมถึงลักษณะทางสรีรวิทยาในเชื้อ Xanthomonas campestris pv. phaseoli / Chotirote Seeanukun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1656. Molecular cloning and expression of 65 KDa structural protein of yellow head virus = การแยกและการศึกษาการแสดงออกของยีนสังเคราะห์โปรตีนโครงสร้าง 65 กิโลดาลตันจากเชื้อไวรัสหัวเหลือง / Sasimanas Unajak
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1657. Molecular cloning and expression of catalase gene of lactobacillus sake 911 in lactobacillus sp. A28 = การขยายตัดต่อและการแสดงออกของยีนคะตะเลสของ Lactobacillus sake 911 ในเชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus sp. A28 / Ampornpan Kengluecha
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1658. Molecular cloning and expression of mosquito toxin gene from bacillus thuringiensis subsp iszaelensis in esxherichia coli and bacillus sphaericus strains 1593 and 2362 = การขยายยีนควบคุมการสร้างสารพิษจาก Bacillus thuringiensis subsp, israelensis ใน Escherichia coli และ Bacillus sphaericus สายพันธุ์ 1593 และ 2362 / Mayuree Trisrisook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1659. Molecular cloning and functional expression of a novel extracellular lipase from the thermotolerant yeast, Candida thermophila = การโคลนยีนและการแสดงออกของเอนไซม์ไลเปสที่หลั่งออกมานอกเซลล์จากยีสต์ทนร้อน Candida thermophila / Jantaporn Thongekkaew
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1660. Molecular cloning of antigen encoding genes from Opisthorchis Viverrini (liver fluke) and primary analysis of encoded proteins = การโคลนยีนจากพยาธิใบไม้ในตับชนิด Opisthorchis Viverrini และการวิเคราะห์โปรตีนที่ได้จากยีนต้นแบบ / Veerachai Eursitthichai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1661. Molecular cloning of excretory-secretory antigens encoding genes from the liver fluke, Opisthorchis viverrini = การโคลนยีนของแอนติเจนที่ได้จากการคัดหลั่งและขับออกจากพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini / Jiraporn Ruangsittichai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1662. Molecular cloning of plasmodium vivax DNA / Suthon Vongcheree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1663. Molecular design of functionalized carbon nanotubes = การออกแบบท่อนาโนคาร์บอนที่มีหมู่ฟังก์ชั่นโดยใช้คอมพิวเตอร์ / Chatchawal Wongchoosuk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1664. Molecular dynamics of bacillus thuringiensis Cry4Ba toxin = การศึกษาโปรตีนสารพิษ Cry4Ba จากแบคทีเรียbacillus thuringiensisโดยใช้วิธีการจำลองเชิงโมเลกุล / Chonticha Suwattanasophon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1665. Molecular dynamics of the nanoscale interface = พลวัตเชิงโมเลกุลที่รอยต่อระดับนาโน / Sriprajak Krongsuk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1666. Molecular ecology of tick-borne pathogens and endosymbionts of ticks in Thailand = นิเวศวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อโรคที่นำโดยเห็บและจุลินทรีย์ที่อาศัยร่วมกับเห็บในประเทศไทย / Supanee Hirunkanokpun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1667. Molecular evolution and epidemiology of dengue virus type 4 in Thailand = วิวัฒนาการและระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเดงกี่ชนิดที่ 4 ในประเทศไทย / Chonticha Klungthong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1668. Molecular genetic characterization and expression studies of sucrose transporter genes in cassava (manihot exculenta crantz) = การศึกษาทางพันธุศาสตร์โมเลกุลและการแสดงออกของยีนโปรตีนขนส่งน้ำตาลซูโครสในมันสำปะหลัง / Apaporn Rattanakitti
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1669. Molecular genetic study of genes related to sucrose synthesis in cassava = การศึกษาพันธุศาสตร์โมเลกุลของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์น้ำตาลในน้ำมันสำปะหลัง / Kessarin Tungngoen
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1670. Molecular genetic study of proteins differentially express during cassava (manihot esculenta crantz) tuber development = การศึกษาทางพันธุศาสตร์โมเลกุลของโปรตีนที่แสดงออกในช่วงการพัฒนาของหัวมันสำปะหลัง / Manassawe Lertpanyasampatha
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1671. Molecular mechanism of uteroglobin-related protein (UGRP) 1 gene induction by interleukin-10 in airway epithelial cells = กลไกการแสดงออกของยีน uteroglobin-related protein (UGRP) 1 โดยสารอินเตอร์ลูคิน-10 ในเซลล์เนื้อเยื่อทางเดินหายใจ / Achara Srisodsai
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1672. Molecular modeling of carbon nanotube junctions / MD. Shafiquzzaman
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1673. Molecular phylogenetic study of culicine mosquitoes using the mitochondrial cytochrome oxidase I gene and the relationships with mosquito-borne flaviviruses = การศึกษาวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลของยุงในกลุ่ม Culicine โดยใช้ยีน Cytochrome Oxidase I ใน Mitochondria และความสัมพันธ์กับ Flavivirus ที่นำโดยยุงพาหะ / Tada Juthayothin
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1674. Momentum transfer of trunk and upper extremity in tennis players double-handed backhand stroke = การถ่ายเทปริมาณการเคลื่อนที่ของลำตัวและรยางค์ส่วนบนของนักเทนนิสที่ตีลูกท้ายสนามด้วยการใช้การตีแบบแบคแฮนด์สองมือ / Pajaree Lertwonghad
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1675. Monitoring vulcanisation level in natural rubber by ultrasonic measurement = การศึกษาระดับการวัลคาไนซ์ในยางธรรมชาติโดยการทดสอบด้วยวิธีทางอัลตราโซนิก / Pathomchat Polachan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1676. Monoclonal antibodies neutralizing the neurotoxin from the venom of the snake Naja kaouthia = การผลิตโมโนคลอนอล แอนติบอดี ที่สามารถทำลายคุณสมบัติของพิษประสาทจากงูเห่า Naja kaouthia / Chulee Masathien
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1677. Monocyte lymphocyte aggregation in leprosy patients and contacts / Thosaporn Kongthon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1678. Monofilaments of thermoplastic polyurethane elastomer reinforced with thermotropic liguid crystalline polymer = เส้นใยเดี่ยวของยางเทอร์มอพลาสติกพอลิยูรีเทนเสริมแรงโดยพอลิเมอร์ผลึกเหลว / Suwat Nanan
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1679. Monte Carlo simulations of 18-Crown-6 in aqueous solution using ab initio pair potential = การจำลองมอนติ คาร์โล ของสารละลาย 18-Crown-6 ในนำโดยใช้ฟังก์ชันศักย์คู่แบบ แอบอินิทริโอ / Sriprajak Krongsuk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1680. Moral reasoning of juvenile delinquents in the observation and protection of Ubonratchathani province = การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี / Orrain Khamkom
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1681. Morale in practice of the commissioner police officers in economic crime division = กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตร (พนักงานสอบสวน) ในกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ / Police Lieutenant Colonel Jakrit Daengsurisri
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1682. Morale of staff practicing in Mettapracharak (Watraikhing) Hospital = ขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) / Jeerada Thammaphimuk
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1683. Morphological and biochemical studies on bovine spermatozoa / Patchara Chalothorn
    Summary  

 1684. Morphological development of the polychaete Perinereis cf. nuntia and the effect of its hormonal extracts on ovarian maturation in penaeus monodon that do not undergo eyestalk ablation = การพัฒนาของตัวอ่อนของแม่เพรียง Perinereis cf. nuntia และผลของฮอร์โมนที่สกัดจากแม่เพรียงวชนิดนี้ต่อการเจริญเติบโตของรังไข่ของแม่กุ้งกุลาดำ / Pisit Poltana
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1685. Morphological diversity of wild banana (Musa acuminata Colla) in Thailand = ความหลากหลายทางสัญฐานวิทยาของกล้วยป่า (musa acuminata colla) ในประเทศไทย / Kanokporn Athawongsa
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1686. Morphology and histological studies of the gastro-intestinal tract of Lyllei's flyint fox / Kosum Buacharoen
    Abstract  

 1687. Morphology and histology of the family littorinidae and potamididae at TBT contaminated areas, Chonburi province = สัณฐานวิทยาและเนื้อเยื่อวิทยาของหอยในแฟมิลีลิท โทลินิดีและโพทามิดิดีในบริเวณที่มีการปนเปื้อนของสารไตรบิวทิลทินที่จังหวัดชลบุรี / Tiantip Boonchuay
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1688. Morphology control in polyolefin/polyamide 6 blends through interfacial reaction = การควบคุมสัณฐานวิทยาในพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิโอเลฟินและพอลิเอไมด์ 6 โดยผ่านปฏิกิริยาการเชื่อมกันระหว่างผิวหน้า / Pornthip Tangchareetsakul
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1689. Mothers' experience with down syndrome's child : social suffering, context, meaning and management = ประสบการณ์ของมารดากับการมีบุตรอาการดาวน์ : ความทุกข์เชิงสังคม บริบท ความหมายและการจัดการ / Mondha Kengganpanich
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1690. Motility of undiluted epididymal spermatozoa of hamster / Sucharee Nawikawanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1691. Motivation for graduate studies of female and male graduate students = แรงจูงใจในการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาหญิงและชาย / Wan-Arsan Kriangwattanapong
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1692. MPEG-2 zero cell loss in ATM networks = การพัฒนากรรมวิธีการแก้ไขปัญหาหน่วยข้อมูลสูญหายบนเครือข่ายเอทีเอ็ม / Thammanoon Charmjuree
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1693. MPI-SV : Middleware for MPI applications VIA web services = MPI-SV : โปรแกรมตัวกลางสำหรับประยุกต์ใช้งาน MPI ผ่านเว็บเซอร์วิส / Pitch Sajjipanon
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1694. Multidimensional object schema : an object-oriented approach in a multidimensional database design = การประยุกต์หลักการเชิงอ๊อปเจ๊กต์กับการออกแบบฐานข้อมูลมัลติไดเมนชั่น / Suphong Chirawattanakij
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1695. Multi-lingual HTML browser with dynamic font approach = การแสดงผลไฟล์ HTML แบบหลายภาษาด้วยวิธีการใช้รูปแบบตัวอักษรพลวัต / Somchart Sirichaiwatjanadecha
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1696. Multiple tests kit for detection of autoantibodies spectrum in autoimmune thyroid disorders in Thailand = การเตรียมชุดน้ำยาตรวจแอนติบอดีหลายชนิดในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันผิดปกติของโรคต่อมไธรอยด์ในประเทศไทย / Sunetra Jaiwatanaswat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1697. Multivariate physiological responses of indica rice (oryza sativa L. Spp. indica) to salt stress as effective indices for salt-tolerant screening = การตอบสนองทางสรีระวิทยาแบบสหสัมพันธ์ของข้าวอินดิกาต่อสภาวะเครียดจากความเค็มเพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมในการคัดเลือกลักษณะทนเค็ม / Thanaphol Boriboonkaset
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1698. Municipal readiness for education organization in accordance with the National Education Act of B.E.2542 (1999) : a case study in Yala = ความพร้อมในการดำเนินการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล / Siritham Chantapun
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1699. Mutagenic tests of stevioside and steviol = การทดสอบฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ของสารสตีวิโอไซด์และสตีวิออร์ / Jittima Pimbua
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1700. Mutation analysis of the 5' noncoding region of degue type 2 virus = การศึกษาการกลายพันธุ์ของ 5' noncoding region ของไวรัสไข้เลือดออกชนิดที่ 2 / Wipawan Sirigulpanit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1701. Mutational studies of plasmodium falciparum dihydrofolate reductase : identification of potential amino acids associated with WR99210 binding = การศึกษากรดอะมิโนที่บริเวณเร่งของเอ็นไซม์ไดไฮโดรโฟเลต รีดักเทสของเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่มซึ่งเกี่ยวข้องกับการจับกับยา WR99210 / Pornpun Theinsathid
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1702. N-acetyltransferase and melatonin levels in optic lobes of fast-growing and slow-growing, Macrobrachium rosenbergii de man = การศึกษาระดับของเอนซัยม์ N-acetyltransferase และฮอร์โมน melatonin ในสมองส่วนก้านตาของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenberii de man พวกที่โตเร็วและพวกที่แคระแกรน / Supanrat Rachawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1703. N-acetyltransferase and melatonin levels in optic lobe of giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii de Man = ระดับของเอ็นไซม์ N-acetyltransferase และฮอร์โมน melatonin ในสมองส่วนก้านตาของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii de Man / Kanokpan Bubphaniroj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1704. N-arylation of indole catalyzed by copper-diimine complexes and copper nanoparticles = ปฏิกิริยา เอ็น-แอริลเลชันของอินโดลที่เร่งปฏิกิริยาโดยสารเชิงซ้อนระหว่างคอปเปอร์กับไดอิมมีนลิแกนด์และอนุภาคนาโนของคอปเปอร์ / Atitiya Suksaket
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1705. Natural fertilization of the black tiger shrimp Penaeus Monodon = การปฎิสนธิตามธรรมชาติของกุ้งกุลาดำ / Pattira Taweepreda
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1706. Nature interpretation guide book in Khao Noi - Khao Pradu non - hunting area = คู่มือสื่อความหมายธรรมชาติเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย - เขาประดู่ / Pramote Orakit
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1707. Nature of collagen in hamster livers infected with Opisthorchis Viverrini / Wilaiwan Chotigeat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1708. Nature of the solution to a freeze dry problem-like equation = ธรรมชาติของคำตอบสำหรับปัญหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงปัญหาการอบแห้งแบบเยือกแข็ง / Surang Suriyasasin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1709. Needs after release of the juvenile delinquency concerning narcotics drugs : a specific study of the Juveniles in Ubekha Training School = ความคาดหวังในอนาคตภายหลังการปลดปล่อย : ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กบ้านอุเบกขา / Kemigar Vajeesaard
    Abstract  |    Full Text (Mahidol member only)

 1710. Needs analysis of medical students at Rangsit University in the use of academic English = การวิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / Nantaporn Naruenatwatana