Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1. A clinical decision-making algorithm for physical therapist in patients with low back pain = แผนผังการตัดสินใจเพื่อการวินิจฉัยทางคลินิกสำหรับนักกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง / Pattarada Wattananonprata
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 2. A comparative analysis of blood component preparation by two automated blood processing techniques = การวิเคราะห์เปรียบเทียบส่วนประกอบของเลือดซึ่งเตรียมโดยเครื่องบีบแยกส่วนประกอบเลือดแบบอัตโนมัติ 2 วิธี / Thawanchut Leelanuntawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 3. A comparative study of ethyl alcohol concentrations in postmostmortem blood and vitreous humor = การศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นของระดับเอธิลแอลกอฮอล์ในเลือดและวุ้นในลูกตาในศพ / Wararut Leesan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 4. A comparative study of opportunistic infections in HIV-infected children before and after antiretrovial therapy = การเปรียบเทียบการติดเชื้อฉวยโอกาสของติดเชื้อเอชไอวีก่อนและหลังได้รับยาต้านไวรัส / Kanda Pongsilp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 5. A comparison of 3D kinematics of lower thoracic, thoracolumbar and lumbar spine of Thai females aged 35-55 years with and without low back pain = การเปรียบเทียบลักษณะทางคิเนมาติกส์แบบ 3 มิติของกระดูกสันหลังระดับอกส่วนล่างและระดับเอวในผู้หญิงไทยอายุ 35-55 ปีที่มีและไม่มีอาการปวดหลัง / Poramet Klinsukhon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 6. A comparison of cyclic and sustained passive stretching to increase range of motion of the restricted knee = การเปรียบเทียบการยืดแบบยืดสลับปล่อยกับการยืดแบบค้างนานเพื่อเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่าที่ติดขัด / Pakdee Thiptawee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 7. A comparison of the center for epidemiologic studies depression scale (CES-D) and depression screening test in primary care setting = การเปรียบเทียบเครื่องมือคัดกรองภาวะซึมเศร้าระหว่าง the center for epidemiologic studies depression scale (CES-D) และ depression screening test ในหน่วยบริการปฐมภูมิ / Yaowaluck Thongkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 8. A design and assessment of computer assisted instruction (CAI) on computed tomography = การสร้างและประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนช่วยสอนเรื่องคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี่ / Weena Swatdiswanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 9. A development of densitomerter for medical application by interface to computer = การพัฒนาเครื่องวัดความดำของฟิลม์สำหรับใช้ในทางการแพทย์ โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ / Budsapapat Natwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 10. A follow-up study of graduates of master of science program in clinical psychology = การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก / Rungarun Anupansupsai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 11. A multivariate analysis of prognostic factors in chronic myeloid leukemia in Thai patients = ปัจจัยชี้บ่งในการพยากรณ์โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว แกรนนูโลซัยติคชนิดเรื้อรังในผู้ป่วยไทย / Tanawan Kummalue
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 12. A performance study of personnel who worked as psychologist or social worker according to the Criminal Procedure Code Amendment Act (No.20) B.E.2542 = การศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 / Prapaipit Dounghirun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 13. A polymorphic study of mitochondrial DNA in the coding region and its forensic application = การศึกษา polymorphism ของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอบริเวณ coding region และการประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์ / Noppadon Chamchoi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 14. A preliminary study of knowledge of and attitudes of the public in Prachuap Khiri Khan and Southern provinces of Thailand toward nuclear power plants = การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้และทัศนะคติของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดทางภาคใต้ที่มีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ / Narongweth Boontem
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 15. A study in paternity exclusion rate from gene frequency in Thai population = การศึกษาหาอัตราการปฏิเสธความเป็นพ่อแม่ลูกจากความถี่ของยีนในประเทศไทย / Supawon Srettabunjong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 16. A study of abuse in children by house-tree-person and draw-a-person : a quantitative scoring system = การศึกษาแนวโน้มของการทารุณกรรมในเด็กด้วยการประเมินผลเชิงปริมาณจากแบบทดสอบ / Niran Ngernyam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 17. A study of adaptive behavior of autistic children with vineland adaptive behavior scales (VABS) = การศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กออทิสติกโดยแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัว / Chatmongkol Chammak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 18. A study of antibodies specific to islet cells and glutamic acid decarboxylase in Thai diabetic patients = การศึกษาแอนติบอดีจำเพาะต่อเซลล์ไอเลท และกลูตามิคแอซิดดีคาร์บอกซิเลสในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นเบาหวาน / Parichat Phumkhachorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 19. A study of choice reaction time in shift workers within a three-shift system = การศึกษาเวลาของการเลือกตอบสนองในผู้ปฏิบัติงานกะที่ทำงานระบบหมุนเวียน 3 กะ / Wanchai Larnthongkum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 20. A study of depression in schizophrenic patients in the outpatient department of Loei Rajanagarindra : psychiatric hospital = การศึกษาภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคจิตเภทแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ / Warapong Kamrai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 21. A study of electrode placement of transcutaneous electrical nerve stimulation in low back pain patients = การศึกษาตำแหน่งการวางขั้วไฟฟ้าของการกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนังเพื่อลดปวดในผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนล่าง / Chompunoot Kanchanapach
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 22. A study of eluting IgG antibodies from red blood cells : the comparison four elution techniques = การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการอีลูชั่น 4 วิธีซึ่งใช้ในการดึงแอนติบอดีชนิดไอจีจีออกจากเม็ดโลหิตแดง / Kallaya Kirdkoungam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 23. A study of HVR III in Thai population and forensic application = การศึกษา HVR III ในประชากรไทยและการประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ / Suthat Duangchit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 24. A study of immune cells in diabetic patients = การศึกษาเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยเบาหวาน / Wannapa Kespichayawattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 25. A study of Reg I genes in Thai diabetic patients = การศึกษา Reg I genes ในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคเบาหวาน / Pinya Pulsawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 26. A study of the accuracy of reconstructed brachytherapy source configurations using C-Arm x-ray unit, x-ray Simulator and CT scanner = การศึกษาความถูกต้องในการสร้างภาพแหล่งกำเนิดรังสีระยะใกล้ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ซี-อาร์ม, เครื่องเอกซ์เรย์ซิมูเลเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โทโมกราฟฟี่ / Chaiyasit Sanitklang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 27. A study of the adaptive behavoir of pediatric patients age newly born to five years old at Siriraj Hospital = การศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ป่วยเด็กอายุแรกเกิด - 5 ปี ในโรงพยาบาลศิริราช / Vipavee Sathirangkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 28. A study of the association between CTLA-4, TAB2 and SUMO4 genes polymorphisms and type 1 diabetes in the Thai population = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแปรผันของยีน CTLA-4. TAB2 และโรคเบาหวานชนิดชนิดที่ 1 ในประชากรไทย / Kanjana Leejinda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 29. A study of the correlation of intellectual ability measures between draw a person test and the coloured progressive matrices test in primary school students in Bangkok = การศึกษาความสามารถและความสัมพันธ์ทางเชาวน์ปัญญาที่วัดจากแบบทดสอบวาดภาพคนและแบบทดสอบคัลเล่อร์โปรเกรสซีพแมทริซิสในนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร / Niyot Sangtongluan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 30. A study of the effects of continuous passive motion in the prevention of finger joint stiffness after injury = การศึกษาผลของการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแบบทำให้ในการป้องกันการติดขัดของนิ้วมือหลังจาการบาดเจ็บ / Prapaisri Watanasomsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 31. A study of the effects of rotatory manipulation in patients with painful limited back movement = การศึกษาผลกรรมวิธีหมุนดัดหลังในผู้ป่วยที่มีอาหารปวดตึงหลังและติดขัด / Pakavalee Leewiraphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 32. A study of the effects rotatory manipulation during cervical traction in patients with painful limited neck movement = การศึกษาผลของกรรมวิธีหมุนดัดคอในขณะดึงถ่วงคอรักษาต่อผู้ป่วยที่มีอาการปวดตึงคอและติดขัด / Roongtiwa Chanpitayanukulkij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 33. A study of the elements in aloe vera powder by neutron activation analysis = การศึกษาแร่ธาตุในผงวุ้นว่านหางจระเข้โดยวิธีการอาบนิวตรอน / Chaidan Pachanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 34. A study of the Massachusetts Youth Screening Instrument version 2 (MAYSI-2) on juvenile delinquents = การศึกษาแบบคัดกรอง Massachusetts Youth Screening Instrument version 2 (Maysi-2) : ศึกษาในกรณีเด็กและเยาวชนชายที่กระทำผิด / Aeuranuch Tanomwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 35. A study of the mental health of Thai foreign labour force before emigrating to the Middle East = การศึกษาสุขภาพจิตของแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงานในประเทศตะวันออกกลาง / Supin Keititrakuljanan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 36. A study of the oxygen saturation changes, peak expiratory flow rate of the bronchial drainage position with percussion and vibration in acute lung illness = การศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าความอิ่มตัวออกซิเจนอัตราไหลสูงสุดของลมหายใจออกของการจัดท่าระบายเสมหะร่วมกับการเคาะและการสั่นรัวในผู้ป่วยโรคปอดเฉียบพลัน / Suwannee Jarungjitaree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 37. A study of the relationship between personality factors and accident involvement of bus drivers = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางบุคลิกภาพกับการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง / Boonmun Tanasupawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 38. A study of the wechsler memory scale-thrid edition abrreviated in the elderly demetia patients = การศึกษาแบบทดสอบ wechsler memory scale-third edition abbreviated ในผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อม / Nattaporn Opasanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 39. A study of video game playing and aggression in game center = การศึกษาพฤติกรรมการเล่นวีดีโอเกมและความก้าวร้าวในเกมเซ็นเตอร์ / Wittaya Wuttikraikrieng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 40. A study of visual perception of Thai children using the developmental test of visual perception-second edition (DTVP-2) = การศึกษาการรับรู้ทางตาของเด็กไทยโดยใช้แบบทดสอบ the developmental test of visual perception-second edition (DTVP-2) / Natchaphon Auampradit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 41. A study on the antioxidant effects of Alpinia galanga and Curcuma aromatica rhizome extracts on the inhibition of UV-induced cellular melanogenesis = การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเหง้าข่า ว่านนางคำต่อการยับยั้งผลของรังสีอัลตราไวโอเลตในการกระตุ้นการเข้มขึ้นของสีผิว / Kannika Jaemsak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 42. A study on the design and construction of automatic ventilator = การศึกษาการออกแบบและการสร้างเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ / Phannee Tansiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 43. A study on the role of TORCH infections as the co-factors in HIV vertical transmission = การศึกษาบทบาทของการติดเชื้อจุลชีพกลุ่ม TORCH ต่อการติดเชื้อไวรัส HIV จากมารดาสู่ทารก / Thongchai Taechowisan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 44. A study on the Short Tandem Repeat System (STRs) locus DYS385 in Thai population = การศึกษา Short tandem repeat ตำแหน่ง DY385 ในประชากรไทย / Worawee Waiyawuth
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 45. A study on the thiamin status in [beta]-thalassemia : Hb E disease = การศึกษาสภาวะธัยเอมีนในผู้ป่วยเบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมดกลบิน อี / Varaporn Kuslertjariya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 46. A study on viruses, chlamydia trachomatis, and mycoplasma pneumoniae in pediatric cases admitted with lower respiratory tract infection at Siriraj Hospital = การติดเชื้อไวรัส, แคลมิเดียทราโคมาติส, และมัยโคพลาสมานิวโมเนียอีในผู้ป่วยที่รับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลศิริราชด้วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง / Kanchana Raksakait
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 47. A study on women using oral contraceptive with vitamin supplementation, Chiang Mai = การศึกษาการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดร่วมกับวิตามินของสตรีไทยในจังหวัดเชียงใหม่ / Namtip Srirak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 48. A survey of child maltreatment behavior using ICAST-P in children born to mothers who used Methamphetamine during pregnancy = การสำรวจพฤติกรรมการดูแลเด็กที่ไม่เหมาะสมด้วย ICAST-P ในเด็กที่คลอดจากมารดาที่ใช้เมทแอมเฟตามีนขณะตั้งครรภ์ / Nontima Patcharoros
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 49. A validity study of deaw a person : a quantitative scoring system = การศึกษาความตรงของแบบทดสอบ draw a person : a quantitative scoring system / Wuthisak Nimmalangkun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 50. ABL Kinase Domain mutations in naive and molecularly treated chronic myeloid leukemia patients with BCR-ABL rearrangement = การกลายพันธุ์ของ ABL Kinase Domain ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเรื้อรังที่มีการจัดเรียงใหม่ของยีน BCR-ABL ทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการรักษาในระดับโมเลกุล / Wanwisa Wongboonma
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 51. Accuracy for sex determination by using cranioscopy and craniometry = ความแม่นยำในการแยกเพศโดยศึกษาลักษณะที่สังเกตได้เปรียบเทียบลักษณะที่วัดได้ของกะโหลก / Komon Boonkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 52. Activation of Dendritic Cells and Inductoin of CD4(+) T Cell Differentiation by Leptospira Interrogans = การกระตุ้นเดนไดร์ติกเซลล์และการเหนี่ยวนำการเปลี่ยนแปลง CD4(+) T Cells โดยจุลชีพเลปโตสไปร่า / Narintorn Gaudart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 53. Adherence to tuberculosis treatment and conversion rate in HIV infected tuberculosis patients = ความร่วมมือกับอัตราการเปลี่ยนแปลงเสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะเข้มข้นของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ติดเชื้อ HIV / Wilawan Somsong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 54. Allotypes of the fourth component of complement (C4) in normal Thai and patients with systemic lupus erythematosus (SLE), dengue haemorrhagic fever (DHF), and IgM nephropathy = อัลโลทัย์พของคอมพลีเมนต์องค์ประกอบที่ 4 (C4) ในคนไทยและผู้ป่วย systemic lupus erythematosus (SLE), ไข้เลือดออกและ IgM nephropathy / Suchat Udomsopagit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 55. Alteration in Multinucleated giant cell formation, invasion and proteomic profile of Burkholderria pseudomallei Type III Secretion System knockout mutants = การเปลี่ยนแปลงการเกิด Multinucleated giant call, การบุกรุกเข้าสู่โฮสต์เซลล์และการแสดงออกของโปรตีนจากเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่มีการกลายพันธุ์ของยีนใน Type III Secretion System / Veerachat Laitong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 56. Aminoglycoside resistance determinants carrying aacA-aphD gene in staphylococci and enterococci isolated from patients in Siriraj Hospital = หน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมการดื้อต่อยาอะมิโนกลัยโคซัยด์ที่มียีน aacA-aphD ในเชื้อสแตฟิโลคอคไคและเอ็นเทอโรคอคไคที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช / Pintip Sangsongsilp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 57. An evaluation of spatial resolution in computerized tomography = การประเมินความสามารถในการแยกรายละเอียดของภาพจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ / Nuttawan Jangsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 58. An evaluation of wound healing efficiency of Chitin-PAAa-GTMAC hydrogel compared with the commercial product (intrasitetm gel) in wistar rats microscopically by routine histological and immunohistochemical technique = การประเมินการหายของแผลที่ปิดด้วยเจลปิดแผล Chitin-PAA-GTMAC เปรียบเทียบกับเจล intrasitetm ในหนูวิสตาร์ด้วยเทคนิคทางจุลกายวิภาคและอิมมูโนฮิสโตเคมิสตรี / Patamaporn Molee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 59. An evaluation of wound healing process of carboxymethylchitosan and alginate compared with the mixture of carboxymethylchitosan and alginate in Wistar rats = การประเมินการหายของแผลที่ปิดด้วยวัสดุปิดแผลคาร์บอกซีเมธิลไคโตซานและวัสดุปิดแผลอัลจิเนตเปรียบเทียบกับวัสดุผสมระหว่างคาร์บอกซีเมธิลไคโตซานและอัลจิเนตในหนูวิสตาแรท / Wiraya Witoteerasan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 60. An investigation toward counseling behavior of fortune-tellers = การสำรวจพฤติกรรมการให้คำปรึกษาของหมอดู / Soonthree Oratanasataporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 61. Analyses of polymorphisms and mutations in exon 9 of the low density lipoprotein receptor gene in Thai subjects with primary hypercholesterolemia = การศึกษาความหลากหลายและการกลายพันธุ์ใน Exon 9 ของยีน LDL receptor ในคนไทยที่มีภาวะโคเลสเตอรอลสูงแบบปฐมภูมิ / Pikun Thepsuriyanont
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 62. Analyses of potential virulence genes uniquely identified in the genome of Burkholderia Pseudomallei = การศึกษายีนที่มีผลต่อความรุนแรงของโรคจากข้อมูลยีโนมของเชื้อ Burkholderia Pseudomallei / Metawee Thongdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 63. Analysis of 15 benzodiazepines in blood by HPLC = การวิเคราะห์หายาเบนโซไดอะซีปีน 15 ชนิดในเลือดโดยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวความดันสูง / Tanasiri Yokchue
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 64. Analysis of Anion Exchanger 1 (AE1) gene in Thai patients with endemic distal renal tubular acidosis (EdRTA) = การวิเคราะห์ยีนเออี-วันในผู้ป่วยไทยโรคไตผิดปกติในการขับกรดชนิดที่แพร่หลายในคนอีสาน / Thitima Tungsirikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 65. Analysis of complete nucleotide sequence and molecular phylogeny of a Thai isolate of hepatitis G virus = การวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมตลอดยีโนมและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสตับอักเสบ จี สายพันธุ์ไทย / Pravech Ajawatanawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 66. Analysis of FLT3 mutations in Thai patients with acute myeloid leukemia = การศึกษามิวเตชันของยีน FLT3 ในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน / Narongrit Sritana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 67. Analysis of genes encoding subunits of hydrogen-potassium ATPase (H+/K+-ATPase) in Northeastern Thai patients with distal renal tubular acidosis and hypokalemia = การวิเคราะห์ยีนที่ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนส่วนประกอบของ Hydrogen-potassium ATPase (H+/K+-ATPase) ในผู้ป่วยอีสานโรคไตผิดปกติในการขับกรดและมีระดับโปแตสเซียมในเลือดต่ำ / Araya Jintaviwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 68. Analysis of HIV-1 uncoating in different cell types and effect of capsid phosphorylation on uncoating = การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ Uncoating ของเชื้อเอชไอวี-1 ในเซลล์ชนิดต่าง ๆ และผลของการ Phosphorylation ของโปรตีน Capsid ต่อการ uncoating / Pathawut Wacharapornin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 69. Analysis of HLA class II allele frequencies in leprosy patients from central Thailand = การตรวจวิเคราะห์หาความถี่ของเอชแอลเอคลาสสองของผู้ป่วยโรคเรื้อนในคนไทยภาคกลาง / Duangporn Srinak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 70. Analysis of HLA class II allele frequencies in the Kamphaengphet population using th PCR-SSO technique = การตรวจวิเคราะห์เอชแอลเอคลาส สอง อัลลีนในประชากรจังหวัดกำแพงเพชรด้วยวิธีการใช้เทคนิค PCR-SSO / Ratchaneewan Maneemaroj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 71. Analysis of HLA class II gene polymorphisms using monradioactive probes = การตรวจวิเคราะห์เอชแอลเอคลาสสองยีนด้วยวิธีการไม่ใช้สารกัมมันตภาพรังสี / Komon Longta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 72. Analysis of JAK2V617F tyrosine kinase mutation and its effect on the hematopoietic stem cell pool in patients with myeloprolifeative sisorders = การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีนแจ็คทูและผลกระทบของการกลายพันธุ์ต่อเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดของผู้ป่วยโรคไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดมากผิดปกติ / Supattra Kannim
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 73. Analysis of mutations in the S gene, core promoter and precore gene of the Thai isolates of hepatitis B virus = การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุ์กรรมส่วน S gene, core promoter และ precore gene ของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีสายพันธุ์ไทย / Kriangsak Ruchusatsawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 74. Analysis of PML/RAR & fusion gene variants and identification of associated membrane protein markers in Thai patients with acute promyelocytic leukemia = การวิเคราะห์ชนิดของยีน PML/RAR& และชนิดของโปรตีนบนผิวเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรมันอีโลซัยท์ในผู้ป่วยไทย / Orathai Promsuwicha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 75. Analysis of polymorphism of the interleukin-6 gene in Thai subjects with osteoporosis = การศึกษาความหลากหลายของยีน Interleukin-6 ในคนไทยที่เป็นโรคกระดูกพรุน / Linda Weerakulwattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 76. Analysis of polymorphisms in the 5'-flanking region of the gene for apolipoprotein(a) in Thai subjects with coronary artery disease = การวิเคราะห์ความหลากหลายของยีนในบริเวณปลาย 5'ของอะโปไลโปโปรตีนเอยีนในคนไทยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ / Pushdee Thongsaen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 77. Analysis of quality of antisera set (HLA class I (A, B)) in Siriraj hospital = การวิเคราะห์คุณภาพของแอนติซีร่าในชุดตรวจแอนติซีร่าของเอช แอล เอ คลาสหนึ่ง (เอ, บี) ที่ผลิตและใช้ในโรงพยาบาลศิริราช / Ekaraj Rungroung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 78. Analysis of serum and urinary proteins in normal and renal diseases by cellulose acetate electrophoresis = การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในซีรั่มและปัสสาวะของคนปกติและผู้ป่วยโรคไตโดยวิธีเซลลูเลสอะซีเตตอีเลคโตรฟอรีสีส / Chailai Srisuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 79. Analysis of T cell responses in dengue virus infection = การวิเคราะห์การตอบสนองของทีเซลล์ต่อการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ / Wanwisa Dejnirattisai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 80. Analysis of the nucleocapsid gene of hepatitis C virus isolated in Thailand = การศึกษาลำดับสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีในประเทศไทย / Rojana Kunkitti
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 81. Anatomical relations of suprascapular nerve : causes of nerve entrapment = ความสัมพันธ์ทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาทซูปราสแคปปูลาร์อันเป็นสาเหตุให้เกิดการกดทับต่อเส้นประสาท / Phongpan Tantipoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 82. Anthropometric survey of primary school children in Bangkoknoi district, Bangkok for classroom furniture determination = การสำรวจทางมานุษยมิติในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครเพื่อการพิจารณาขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในห้องเรียน / Mantana Vongsirinavarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 83. Antiatherosclerotic activities of water extract of Moringa Oleifera lam. leaves = ฤทธิ์ต้านการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งของสารสกัดน้ำจากใบมะรุม / Pilaipark Chumark
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 84. Antibody Dependent Enhancement of Dengue Virus Infection in Human Dendritic Cells = การส่งเสริมการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่แบบพึ่งพาแอนติบอดีใน Dendritic Cells ของมนุษย์ / Kobporn Boonnak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 85. Antifertility effect of Thai dietary plant extracts in the male rat and hamster = การศึกษาสำรวจฤทธิ์คุมกำเนิดในหนูแฮมสเตอร์และหนูขาวเพศชายของพืชที่ใช้เป็นอาหารในประเทศไทยบางชนิด / by Darunee Wirarungsiyakorn
    Abstract

 86. Antimicrobial susceptibility pattern and antimicrobial activity of medicinal herbs on Salmonella enterica serovar typhi / Dhruba Acharya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 87. Antioxidant effect of Ayurved Siriraj Ha-Rak formula" extract and caffeic acid on melanogenesis induced by UVA in melanoma cell line = การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากตำรับยาห้ารากและคาฟเฟอิคแอซิค ต่อการยับยั้งผลของรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดเอ ในการกระตุ้นการเข้มขึ้นของเม็ดสีผิว / Kamolratana Kongtaphan"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 88. Antioxidant status and tissue damage in B-thalassemia/hemoglobin E = สภาวะของแอนติอ็อกซิเดนท์และการถูกทำลายของเนื้อเยื่อในผู้ป่วยเบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี / Jitbanjong Roemsungnoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 89. Apoptosis and clearance of hematopoietic cells in hematological disorders = กระบวนการอะพอพโตซิสและการกำจัดเซลล์เม็ดเลือดในโรคเลือดชนิดต่าง ๆ / Siriporn Jitkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 90. Aspergillus antigen and antibody preparation and their value for detection of aspergillosis = การเตรียมแอนติเจนและแอนติบอดีย์จากแอสเปอร์จิลัสพร้อมทั้งประโยชน์ในการใช้วินิจฉัยแอสเปอร์จิโลลิส / Chularut Voramist
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 91. Assessment of authonomic functions in thalassemic patients = การประเมินการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย / Supian Pokathip
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 92. Assessment of distortion in magnetic resonance imaging for stereotactic radiosurgery = การประเมินความคลาดเคลื่อนของภาพกำทอนสนามแม่เหล็กสำหรับรังสีศัลยกรรม / Ladawan Worapruekjaru
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 93. Assessment of immunological tests for diagnosis of Mycobacterium tuberculosis infection = การประเมินคุณภาพการทดสอบทางอิมมูโนวิทยาในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ Mycobacterium / Suwin Wongwajana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 94. Assessment of iodine deficincy in Thai school children by measuring thyroid volume and urinary iodine excretion = การวัดปริมาตรต่อมธัยรอยด์และวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะเพื่อใช้ประเมินสภาวะขาดสารไอโอดีนในเด็กนักเรียนไทย / Sanya Suansawan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 95. Assessment of molecular techniques compared with biochemical tests for identifying mycobacterium tuberculosis complex = การประเมินผลการจำแนกชนิดเชื้อกลุ่มก่อวัณโรคโดยวิธีทางอณูชีววิทยาเปรียบเทียบกับวิธีทางชีวเคมี / Preeyawis Na Ubol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 96. Association between alcohol consumption and type 2 diabetes mellitus : a case-control study = ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์กับการเกิดเบาหวานชนิดที่ 2 / Phalakorn Suebsomran
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 97. Association between antipsychotic drugs and sudden death in psychotic patients at a psychiatric hospital = ความสัมพันธ์ระหว่างยาต้านอาการโรคจิตและการตายอย่างปัจจุบันทันด่วนของผู้ป่วยโรคจิตในโรงพยาบาลจิตเวช / Kedsaraporn Kenbubpha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 98. Association between depression and Pegylated interferon alpha in chronic hepatitis C patients at Hepatitis clinic, Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand = ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้ากับยารักษา Pegylated interferon alpha ในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร / Siriluck Leelawadee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 99. Association between depression and treatment adherence among pulmonary tuberculosis patients at the Chest Disease Institute, Nonthaburi province, Thailand = ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้ากับความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอด ณ สถาบันโรคทรวงอกจังหวัดนนทบุรี / Boonyarat Punta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 100. Association between overweight and essential hypertension in 10-12 years old children : Muang district, Lopburi Province = ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเกินมาตรฐานกับโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในเด็กอายุ 10-12 ปี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี / Suwaleerat Phetlom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 101. Association of pressure pain threshold of trapezius muscle and discomfort scale between before and after working with computer in subjects without neck and shoulder symptoms = ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดที่เริ่มรู้สึกเจ็บของกล้ามเนื้อ Trapezius และระดับความรู้สึกไม่สบายระหว่างก่อนและหลังใช้คอมพิวเตอร์ในคนที่ไม่มีอาการปวดคอและไหล่ / Pattama Srithong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 102. Associations between angiotensinogen and endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms and coronary artery disease in type 2 diabetic patients = ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนแองจิโอเทนซิโนเจนและเอ็นโดทีเลียลไนตริกออกไซด์ซินเทสต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 / Ruechakorn Chantawee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 103. Associations between eNOS and AGT gene polymorphisms with primary hypercholesterolemia and coronary artery disease = ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนอีนอสและเอจีทีในผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงแบบปฐมภูมิและโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน / Tanaporn Punkru
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 104. Associations of angiotensin-converting enzyme and angiotensin II type 1 receptor gene polymorphisms on development of coronary artery disease in type 2 diabetic patients = ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมในยีนแอนจิโอเท็นซิน คอนเวอร์ทิง เอ็นซัยม์และแอนจิโอเท็นซินรีเซ็บเตอร์ชนิดที่หนึ่งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง / Kanchana Intarajorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 105. Associations of APO A-I and SR-BI gene polymorphisms on coronary artery disease in type 2 diabetic patients = ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนอะโปเอวันและเอสอาร์บีวันต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 / Chanate Wanna
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 106. Associations of polymorphisms of APO B3'VNTR, APO E and APO A-1 genes in Thai subjects with primary hyperlipidemia and coronary heart disease = ความสัมพันธ์ของความหลากหลายของยีนอะโป บี 3'วีเอนทีอาร์, อะโป อี และอะโป เอ-1 ในคนไทยที่มีไขมันในเลือดสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ / Capt. Kasetpong Sutthakhun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 107. Asymmetric and conventional screen-film systems for chest radiography : comparison of image quality and radiation dose = การเปรียบเทียบคุณภาพของภาพและปริมาณรังสีในการเอกซเรย์ทรวงอกระหว่างระบบ asymmetric screen-film และระบบ conventional screen-film / Piyanat Bejrachandra
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 108. Attitude tow ards thalassemia promotion, prevention and control among pregnant women who might have the babies with thalassemia or abnormal hemoglobin in Nakorn-Sawan province = เจตคติต่อการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียของหญิงตั้งครรภ์ที่มีโอกาสเสี่ยงมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือฮีโมโกลบินผิดปกติในจังหวัดนครสวรรค์ / Sakunrat Puntasen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 109. Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) : a molecular study of PKD1 gene in Thai patients = โรคถุงน้ำในไตชนิดถ่ายทอดแบบลักษณะเด่น (ADPKD) : การศึกษาระดับโมเลกุลของยีน PKD1 ในผู้ป่วยไทย / Duangkamon Bunditworapoom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 110. Avian influenza virus recombinant protein (H5N1) : Immunogenicity = การศึกษาความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Recombinant โปรตีนจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนก / Tananun Sihatrakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 111. Background and self concept of the Indochinese refugees : unaccompanied minors = ภูมิหลังและอัตมโนทัศน์ของผู้อพยพอินโดจีนอายุน้อยที่ไร้ผู้ปกครอง / Mallika Piyamada
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 112. Balance performance of younger and older healthy thai females as measured by computerized posturography and clinical test of balance = ทักษะการทรงตัวในหญิงสาวและผู้สูงอายุไทยเพศหญิงที่มีสุขภาพดีจากการทดสอบด้วยเครื่องวัดการทรงตัวระบบคอมพิวเตอร์และการทดสอบการทรงตัวทางคลินิก / Prisana Chotpalakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 113. Behaviors towards HIV infection of pregnant women in Suphanburi province = พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี / Mullika Songkraw
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 114. Biochemical studies of inhibitory effect of allicin from garlic on Aspergillus flavus / Prasit Ruengrairatanaroje
    Abstract

 115. Biological and molecular characterization of Pythium insidiosum the etiologic agent of human pythiosis = การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพและระดับโมเลกุลของ Pythium insidiosum ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค pythiosis ในคน / Rapee Borisooth
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 116. Bioluminescence assay for total bile acids and primary bile acids in serum using co-immobilized enzymes = การวิเคราะห์หา Total Bile Acids และ Primary Bile Acids โดยวิธี Bioluminescent แบบ Coimmobilized enzymes / Surapon tangvarasittichai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 117. Blood component preparation by the opti-system = การเตรียมส่วนประกอบของเลือดโดยการใช้ระบบออพทิ / Suwimon Nuyongpak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 118. Blood lipids and the risk of cerebral infarction = ไขมันในเลือดกับความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน / Surapon Yimsamran
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 119. Breath alcohol values following mouthwash and mouthspray use = ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจหลังการใช้น้ำยาบ้วนปากและสเปรย์ดับกลิ่นปาก / Nutchanat Rugsinsat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 120. Burkholderia pseudomallei genome mapping by fluorescent fingerprinting = การสร้างแผนที่จีโนมของเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดยวิธีฟลูออเรสเซ็นต์ฟิงเกอร์ปลิ้นติ้ง / Pholasit Chamod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 121. Cadmium content in edible plants = ปริมาณแคดแมี่ยมในพืชที่ใช้บริโภค / Choochat Chokesathaporn
    Abstract

 122. Calpain and calpastatin in thalassemic red cells = การศึกษาแอคติวิตี้ของเอนไซม์คาลเพนและระดับของคาลพาสเตตินในเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย / Kalaya Attanavanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 123. Cardiovascular autonomic function tests in Thai diabetic = การทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติในผู้ป่วยเบาหวานคนไทย / Siriphun Kongsawasdi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 124. Cardiovascular autonomic function tests in Thai normal subjects = การทดสอบหน้าที่ของระบบประสาทอัตโนมัติในคนไทยปกติ / Thongchai Nonthadid
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 125. Cardiovascular autonomic responses of normotensive humans with parental hypertension = การตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมระบบไหลเวียนในผุ้ที่บิดามารดามีโรคความดันโลหิตสูง / Niramon Rotejanarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 126. Carpal tunnel syndrome and other work-related musculoskeletal symptoms in VDT and non-VDT workers = กลุ่มอาการอุโมงค์ข้อมือและอาการของระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับงานในผู้ทำงานที่ใช้และไม่ใช้วีดีที / Krittika Thepsoda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 127. Carpal tunnel syndrome in pregnancy = กลุ่มอาการเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงค์ข้อมือในหญิงตั้งครรภ์ / Wachara Riewpaiboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 128. Case study of effect of cognitive behavioral therapy program on insight of schizophrenic patients = กรณีศึกษาผลของโปรแกรมการบำบัดทางกระบวนการคิดและพฤติกรรมที่มีผลต่อการรับรู้ถึงอาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภท / Artchara Mungpanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 129. Cellular origin of peripheral blood microparticles in thalassemic patients = การศึกษาเซลล์ต้นกำเนิดของไมโครพารติเคิ้ลในเลือดผู้ป่วยธาลัสซีเมีย / Siriphan Gonwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 130. Changes in hematologic parameters among different types of beta-thalassemia mutation = การเปลี่ยนแปลงของค่าทางโลหิตวิทยาในโรคเบต้า-ธาลัสซีเมียที่มีความผิดปรกติระดับยีนต่าง ๆ กัน / Thanusak Tatu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 131. Changes in morphology, function and antigen reactivity of red blood cells during storage in cell stabilization fluid = การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าที่และปฏิกิริยาแอนติเจนของเม็ดเลือดแดงระหว่างเก็บไว้ในเซลล์ส เตบิไรเซซั่น ฟูอิด / Songsak Srijinda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 132. Characterization and partial purification of Salmonella barber proteins / Suwattana Kanjanahareutai
    Full Text (Mahidol member only)

 133. Characterization of a group-specific DNA fragment for detection of Mycobacterium tuberculosis complex by in vitro DNA amplification = การศึกษาคุณสมบัติของชิ้นส่วนดีเอ็นเอจำเพาะเพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อในกลุ่ม Mycobacterium tuberculosis complex โดยวิธีการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง / Therdsak Prammananan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 134. Characterization of a nucleic acid hybridization procedure and a polyerase chain reaction amplification procedure for detecton of Japanese encephalitis virus in serum and cerebrospinal fluid = การตรวจหาเชื้อไวรัสแจแปนนิสเอ็นเซฟฟาไลตีลในซีรัมและน้ำหล่อสมองไขสันหลังโดยวิธีนิวคลีอิคแอซิดไฮบริโดเซซันและวิธีเพิ่มปริมาณยีนโดยปฏิกิริยาต่อเนื่องของเอ็นซัมย์โบลีเมอเรส / Mala Chutinaswangporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 135. Characterization of ampicillin-resistance in Haemophilus influenzae and susceptibility to kaffir lime oil = ลักษณะของการดื้อยาแอมพิซิลลินในเชื้อ Haemophilus influenzae และความไวของเชื้อนี้ต่อน้ำมันมะกรูด / Siwimol Phoomniyom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 136. Characterization of human immunodeficiency virus type 1 CRF01_AE ENV genes derived from recently infected Thai individuals = การศึกษาลักษณะยีนเปลือกหุ้มภายนอก (Envelope genes) ของเชื้อไวรัสเอชไอวี-1 ในพลทหารกองประจำการกองทัพบกที่ติดเชื้อใหม่และศึกษาความไวในการนิวทรอลไลเซชั่นของไวรัสที่มียีนเปลือกหุ้มภายนอก (Env-recombinant) ที่สร้างขึ้น / Nithianrt Chaitaveep
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 137. Characterization of ion channels in Thai cholangiocarcinoma cell lines = การศึกษาช่องไอออนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีไทย / Prattana Samasilp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 138. Characterization of leptospira serovars by Pulsed-field gel electrophoresis = การศึกษาลักษณะของซีโรวาร์ของเชื้อเลปโตสไปร่าโดยวิธี Pulsed-field gel electrophoresis / Patcharee Prasajak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 139. Characterization of new carbapenemase, IMP-14, from Pseudomonas Aeruginosa isolated in Siriraj Hospital / Chris Verathamjamras
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 140. Characterization of phospholipase C enzymes from Burkholderia pseudomallei = การศึกษาเอ็นซัยม์ฟอสโฟไลเปสซีชนิดที่ 1-3 ในเชื้อ Burkholderia pseudomallei / Varintip Srinon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 141. Characterization of proteins in microparticles from peripheral blood of thalassemia patients = การศึกษาคุณลักษณะของโปรตีนในไมโครพารติเคิ้ลที่แยกจากเลือดผู้ป่วยธาลัสซีเมีย / Panida Kumya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 142. Characterization of the phospholipase C gene from Burkholderia thailandensis = การศึกษายีนฟอสโฟไลเปสซีจากเชื้อ Burkholderia thailandensis / Supaporn Suparak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 143. Chemical investigation of irradiated medicinal plant (andrographis paniculata) = การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีของพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ผ่านการฉายรังสี / Umaporn Chobkarjing
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 144. Cloning and characterization of trimethoprim resistance determinants in clinical isolates of methicillin-resistant staphylococci = การทำโคลนนิ่งและศึกษาลักษณะของหน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมการดื้อต่อไตรเมโธพริมในสแตฟิโลคอคไคสายพันธุ์ที่ดื้อต่อเมธิซิลลินที่แยกได้จากผู้ป่วย / Akradech Urupongsa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 145. Cloning and expression of dengue virus envelope protein gene in escherichia coli = การตัดต่อขยายยีนและสังเคราะห์โปรตีนส่วนเปลือกหุ้มของเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเดงกี่ในเชื้อแบคทีเรียเอสเชอริเชียโคไล / Roongrueng Jarumanokul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 146. Cloning and expression of outer membrane porin protein (OprD), an Imipenem influx channel, of Pseudomonas aeruginosa = การโคลนนิ่งและการสร้าง OprD โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยา Imipenem ของเชื้อ Pseudomonas Aeruginosa / Pirom Noisumdaeng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 147. Cloning and expression of Pseudomonas aeruginosa major outer membrane porin protein F (OprF) and specific polyclonal antibody production = การโคลนนิ่งและการสร้าง major outer membrane porin protein F (OprF) ของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และการผลิต Polyclonal antibody ที่จำเพาะ / Benjaporn Bhusri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 148. Collection and preparation of vespid venom for skin diagnostic test in vespid sting allergic patients = การเก็บน้ำพิษของตัวต่อเตรียมเป็นน้ำยาทดสอบทางผิวหนังเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่แพ้ตัวต่อต่อย / Nongnit Teerawatanasuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 149. Collection of single donor plateletpheresis with the amicus and the trima blood cell separator = การเก็บเกร็ดเลือดจากผู้บริจาครายเดียวโดยเครื่องแยกส่วนประกอบโลหิติอัตโนมัติอมิคัสและทรีม่า / Somsit Jaruwisitsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 150. Comparative cardiac spect imaging quality by single-isotope to simultaneous dual-isotopes technique = การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของภาพถ่ายตัดขวางกล้ามเนื้อหัวใจโดยการใช้เทคนิคไอโซโทปเดี่ยวและไอโซโทปสองชนิดพร้อมกัน / Amporn Khanchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 151. Comparative determination of morphine and codeine in urine by GC and HPLC = การตรวจเปรียบเทียบมอร์ฟีนและโคเดอีนในปัสสาวะโดย GC และ HPLC / Kanokporn Sripakdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 152. Comparative measurements of indoor radon in homes and floating houses = การเปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรดอนในบ้านและเรือนแพ / Wirote Changmuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 153. Comparative methods of alcohol determination = การเปรียบเทียบการวัดระดับอัลกอฮอล์ในเลือด / Varaporn Ruangsuk-udom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 154. Comparative study between hair index, hair area and medulla index of head hair, axilla hair and public hair in male and female = การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง hair index, hair area และ medulla index ของเส้นผม, ขนรักแร้ และขนที่หัวเหน่า ในเพศชาย และเพศหญิง / Somsak Janyawattiwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 155. Comparative study of cardiac imaging quality with and without transmission correction = การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของภาพตัดขวางกล้ามเนื้อหัวใจโดยการใช้และไม่ใช้การชดเชยค่าแก้ / Ruentip Tipparoj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 156. Comparative study of cardiac imaging with and without motion correction = การศึกษาเปรียบเทียบภาพตัดขวางกล้ามเนื้อหัวใจโดยการใช้ และไม่ใช้โปรแกรมแก้การเคลื่อนไหว / Patsuree Cheebsumon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 157. Comparative study of effectiveness between pseudomonas aeruginosa siderophores and desferal in iron acquisition = การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างซิเดอโรฟอร์ที่ผลิตขึ้นเองจาก Pseudomonas Aeruginosa กับ Desferal ในการดึงเหล็ก / Supatra Tammatisthan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 158. Comparative study of pressure pain threshold at upper back region between sedentary women aged 35-54 years with myofascial pain syndrome and normal women = เปรียบเทียบแรงกดที่เริ่มรู้สึกเจ็บบริเวณหลังส่วนบนระหว่างหญิงทำงานเบาอายุ 35-54 ปี ที่มีกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดกับหญิงปกติ / Kanokporn Ooneklabh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 159. Comparision of multimedia teaching tools between macromedia flash and conventional program = ศึกษาเปรียบเทียบสื่อมัลติมีเดียเรื่อง Emergency anesthesia ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรมมาโครมีเดียแฟลชกับสื่อมัลติมีเดียที่ใช้อยู่เดิม / Roengruthai Udomsilp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 160. Comparision of the blood alcohol level in various parts of the body = การเปรียบเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย / Orathai Thongpradit
    Abstract

 161. Comparison between handwriting characteristics and writers' backgrounds for applying in forensic science = การเปรียบเทียบคุณสมบัติของลายมือและภูมิหลังของผู้เขียนเพื่อประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์ / Wisit Srisaard
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 162. Comparison between hemoculture and serological tests for diagnosis of leptospirosis in Surin province, 2002 = เปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยเลปโตสไปโรซีสระหว่างวิธีเพาะเชื้อและวิธีทางน้ำเหลืองวิทยาในจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2545 / Boonruam Chittsamart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 163. Comparison between motor development scores obtained from parent questionnaire and a motor development assessment = การเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองทารกกับคะแนนจากการประเมินพัฒนาการ / Rujirawan Sukhata
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 164. Comparison of 131I 30 mCi VS 100 mCi for remnant ablation in patients with well diffentiated thyroid cancer = การศึกษาเปรียบเทียบไอโอดีน 131 ปริมาณ 30 มิลลิคูรี และ 100 มิลลิคูรี เพื่อทำลายต่อมไทรอยด์ที่หลงเหลือจากการผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ชนิดเวลล์ดิฟเฟอเรนซิเอดเตด / Karnsinee Yasamut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 165. Comparison of 3D kinematics of sit-to-stand between hemiplegics and normal = การเปรียบเทียบลักษณะคิเนมาติคส์สามมิติจากท่านั่ง-ยืนระหว่างผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกกับคนปกติ / Saitida Lapanantasin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 166. Comparison of 3D spinal kinematics between female subjects with and without low back pain = การเปรียบเทียบลักษณะคิเนมาติคส์ 3 มิติของกระดูกหลังระหว่างหญิงที่มีและที่ไม่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง / Pattariya Intolo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 167. Comparison of a novel standardized uptake value (SUV) calculation scheme using MATLAB to Xeleris workstation = เปรียบเทียบเทคนิคการคำนวณค่า standardized uptake value (SUV) ที่สร้างขึ้นโดย MATLAB กับ Xeleris workstation / Pawitra Masa-ah
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 168. Comparison of acceptance test between GATE monte carlo simulation and expert's experimental data for GE DSTE 16 PET-CT under NEMA NU 2-2001 = การศึกษาการเปรียบเทียบผลการตรวจสอบแรกรับระหว่างค่าที่ได้จากการสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม GATE monte carlo simulation เทียบกับค่าที่ได้จากการวัดจริงของผู้เชี่ยวชาญของเครื่อง GE DSTE 16 PET-CT ภายใต้ NEMA NU 2-2001 / Potjanee Kanchanapiboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 169. Comparison of asymmetrical tonic neck reflex responses between supine and prone positions in normal infants = การเปรียบเทียบผลการตอบสนองของ asymmetrical tonic neck reflex ระหว่างท่านอนหงายและนอนคว่ำในทารกปกติ / Supawadee Lerdwannaage
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 170. Comparison of balance performance between Thai-boxers and healthy Thai males aged 15-25 years = การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวระหว่างนักมวยไทยและชายไทยสุขภาพดีอายุ 15-25 ปี / Plaiwan Suttanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 171. Comparison of calculated and direct measured X-radiation output = การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการคำนวณปริมาณรังสีเอกซ์ด้วยสมการที่สร้างขึ้นกับวิธีวัดโดยตรง / Suchart Kothan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 172. Comparison of cardiovascular autonomic responses in hypokalemia-related patients and normokalemic subjects in Northeastern Thailand = การเปรียบเทียบการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติระหว่างผู้ป่วยที่สัมพันธ์กับภาวะโปแตสเซี่ยมในเลือดต่ำกับประชากรที่มีระดั บโปแตสเซี่ยมในเลือดปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย / Somlim Sanuan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 173. Comparison of concentric isokinetic of trunk muscles performance between female subjects with and without low back pain = การเปรียบเทียบการทำงานแบบคอนเซนตริคไอโซไคเนติคของกล้ามเนื้อลำตัวระหว่างผู้หญิงที่มีและไม่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง / Pagamas Piriyaprasarth
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 174. Comparison of dose distribution for different techniques of breast and chest wall irradiation in breast cancer = การเปรียบเทียบการกระจายของรังสีในเทคนิคต่าง ๆ สำหรับการฉายเต้านมและผนังทรวงอกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม / Lalida Tuntipumi-amorm
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 175. Comparison of endothelial k channels in preeclampsia and normal pregnancy = เปรียบเทียบช่องไอออนโปแตสเซียมของเซลล์บุผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยภาวะครรภ์เป็นพิษและครรภ์ปกติ / Kallaya Chantarawongse
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 176. Comparison of fetal red cell in maternal blood count by kleihauer-betke test and flow cytometry method = การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดลองการตรวจนับเม็ดเลือดแดงทารกในเลือดมารดาด้วยวิธีไคลเฮาเออร์-เบทเกร์และโฟลไซโตเมทรี / Attapong Sinkitjasub
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 177. Comparison of gait characteristics between hemiplegic patients and normal subjects = การเปรียบเทียบลักษณะการเดินระหว่างผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกกับคนปกติ / Worachat Churdchomjan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 178. Comparison of gait characteristics of elderly Thai women aged 60-79 years with young Thai women aged 20-24 years = เปรียบเทียบลักษณะการเดินของผู้หญิงไทยวัยสูงอายุ อายุ 60-79 ปี กับผู้หญิงไทยวัยสาว อายุ 20-24 ปี / Uangthip Rattanaprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 179. Comparison of gait parameters under speed constraint in patients with degenerative knee and normal female = การเปรียบเทียบพารามิเตอร์ของการเดินภายใต้การจำกัดความเร็วในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมและหญิงปกติ / Pornnit Wattanapisitkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 180. Comparison of genistein and Pueraria mirifica in their effects on phosphorylation of extracellular signal-regulated kinase1/2 (ERK1/1) in rat lumbar spinal cord and dorsal root ganglion following sciatic nerve ligation crush = การศึกษาเปรียบเทียบผลของจีนิสเตอินและกวาวเครือขาวต่อการกระตุ้นสัญญาณ ERK1/2 ในไขสันหลังและปมประสาทรับความรู้สึกระดับเอวของหนูแรทที่ได้รับการผูกเส้นประสาทเซียติค / Akkradate Siriphorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 181. Comparison of hindfoot-forefoot motions and ground reaction forces during walking between females with normal arch of foot and asymptomatic flexible flatfoot = การเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของ hindfoot-forefoot และแรงปฏิกิริยาจากพื้นขณะเดินระหว่างหญิงที่มีอุ้งเท้าปกติกับอุ้งเท้าแบน / Sirinart Laibsirinon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 182. Comparison of motor performance scores between gross motor function measure-88 and gross motor function measure-66 in thai infants = การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการเคลื่อนไหวของแบบประเมิน Gross Motor Function Measure แบบ 88 และ 66 หัวข้อทดสอบในทารกไทย / Weeraya Wongsaprom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 183. Comparison of plantar grasp reflex responses elicited by two testing methods and their relationships with standing developmental levels in normal infants = การเปรียบเทียบการตอบสนองของ plantar grasp reflex ที่กระตุ้นโดยวิธีทดลองสองวิธีและความสัมพันธ์ของการตอบสนองกับระดั บพัฒนาการยืนในทารกปกติ / Raweewan Lekskulchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 184. Comparison of platelet yields, processing time, white cell and red cell content in plateletpheresis with two apheresis systems = การศึกษาเปรียบเทียบการแยกเกร็ดเลือดโดยเครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดอัตโนมัติ 2 ระบบในด้าน : ปริมาณเกร็ดเลือด, เวลาที่ใช้, ปริมาณเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงที่ปนเปื้อน / Benjaporn O-prasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 185. Comparison of radioiodine doses and clinical result in Graves' hyperthyroidism : a preliminary study = การศึกษาเบื้องต้นเพื่อเปรียบเทียบปริมาณไอโอดีนรังสีและผลการรักษาในผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษชนิดเกรฟส์ / Jirachai Reongsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 186. Comparison of radon concentrations in dwellings and concrete product factories in Ubonratchathani = การเปรียบเทียบปริมาณความเข้มก๊าซเรดอนในอาคารบ้านเรือนกับโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จในจังหวัดอุบลราชธานี / Sureerat Sriputtiban
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 187. Comparison of serum thyroglobulin as thyroid tumour marker by radioimmunoassay and immunoradiometric assay = การเปรียบเทียบรั่มธัยโรกลอบูลิน (ทีจี) ที่ใช้เป็นธัยรอยด์ทูเมอร์มาร์เกอร์โดยวิธีราดิโออิมมูโนแอสเสย์ (อาร์.ไอ.เอ) และ อิมมูโนดิโอเมตริก แอสเสย์ (ไอ.อาร์.เอ็ม.เอ) / Pannee Jampathong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 188. Comparison of standing balance performance, proprioception and muscle strength between women with and without symptomatic knee osteoarthritis = เปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวในท่ายืนการรับสัมผัสตำแหน่งและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระหว่างผู้หญิงที่มีและไม่มีอาการข้อเข่าเสื่อม / Narat Pichaiyongvongdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 189. Comparison of standing balance performances between hemiparetic patients and healthy subjects = การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวในท่ายืนระหว่างผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและคนปกติ / Chutima Wanitchayakonkun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 190. Comparison of the Alu I, Eco RI and insertion/deletion polymorphisms of APO B gene between Thai subjects with hypercholesterolemia and coronary heart disease = การเปรียบเทียบความหลากหลายของยีนอะโปบีในผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูง และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจคนไทย / Worapong Wongpanya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 191. Comparison of the effectiveness between computer-assisted instruction and text-based learning method for special tests of lumbar spine and sacroiliac joint in physical therapy students = การเปรียบเทียบประสิทธิผลการสอนระหว่างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเอกสารการสอนเรื่องการตรวจพิเศษของกระดูกสันหลังระดับเอวและข้อต่อ sacroiliac ในนักศึกษากายภาพบำบัด / Valin Poomchaivej
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 192. Comparison of the efficacy of Chitin-PAA hydrogel and Intrasitetm gel in deep wound healing of wistar rats by routine histological and indirect immunoperoxidase staining method = การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเจล Chitin-PAA และเจล Intrasitetm ต่อการหายของแผลในหนูวิสตาร์โดยวิธีทางจุลกายวิภาคและอิมมูโนเปอร์ออกซิเดส / Duangkamol Sringernyuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 193. Comparison of the efficacy of hydrogel biomaterial preparation from silk waste protein and commercial product (sutinova hysro) for deep wound healing in guinea pigs = การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุปิดแผลที่เตรียมจากโปรตีนไหมในรูปของไฮโดรเจลกับสวัสดุปิดแผลคิวติโนวาไฮโดรต่อการหายของแผลลึกในหนูตะเภา / Sawitree Suwannasing
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 194. Comparison of three dimensional gait characteristics between knee osteoarthritic female subjects with and without pain = การเปรียบเทียบลักษณะแบบสามมิติของการเดินระหว่างผู้หญิงข้อเข่าเสื่อมที่มีอาการและไม่มีอาการปวด / Sukwida Manorangsan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 195. Comparison of thromboxane A[subscript]2 in normal and diabetic blood platelets by superfusion bioassay / Supatta Temboonkiat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 196. Comparison of two blood cell separators in collecting peripheral blood stem cells = การศึกษาเปรียบเทียบการเก็บสเต็มเซลล์ในกระแสเลือดโดยเครื่องแยกเซลล์ชนิดโคบสเปคตร้ากับเครื่องเฟนวอลซีเอสธรีเธาแส้นพลัส / Abhisamart Klongkhayan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 197. Comparison of typing performance, EMG activities and discomfort in neck, shoulder and arm between touch and non-touch typists = การเปรียบเทียบความสามารถในการพิมพ์ดีด คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และความรู้สึกไม่สบายบริเวณคอ บ่า และต้นแขนระหว่างกลุ่มพิมพ์ดีดสัมผัสและไม่สัมผัส / Pavika Poramapornpilas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 198. Comparison study of physical performance between faller and non-faller in Thai elders = การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุไทยที่มีและไม่มีประวัติการล้ม / Punpissa Sangpring
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 199. Comparison study of the manual polybrene, gel test, autovue innova and conventional tube test for antibody screening = การศึกษาเปรียบเทียบการคัดครองแอินติบอดีโดยวิธีโพลีบรีน, เจลเทสต์ม ออโตวิว อินโนวาและวิธีมาตรฐาน / Krissna Ueanomjitkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 200. Complement fixing activity of dengue virus and envelope protein on the surface of infected cells = การกระตุ้นระบบคอมพลีเมนต์ของไวรัสเด็งกี่และโปรตีนเอ็นวีลอปบนผิวเซลล์ที่ติดเชื้อ / Jintana Jaiyen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 201. Complement fragments associated with platelets from patients with dengue virus infection = การศึกษาชิ้นส่วนคอมพลีเมนต์ที่เกาะบนผิวของเกร็ดเลือดในคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสเดงกี่ / Chakrit Sawasdidoln
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 202. Completeness and accuracy of cases of epidemiological surveillance report by the Report Form 506 at the Health Center Level in Lopburi province = ความครบถ้วน ความถูกต้อง ของการรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโดยบัตรรายงาน 506 ระดับสถานีอนามัย จังหวัดลพบุรี / Nuanprang Pratoomsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 203. Computed tomographic findings in nontraumatic hemorrhagic stroke patients during 2004-2005 in Siriraj hospital = ลักษณะการตรวจพบจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ทำให้เกิดเลือดออกในสมอง ระหว่างปี 2547-2548 ณ.โรงพยาบาลศิริราช / Chantana Wiriyasajja
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 204. Confirmatory test of urine methamphetamine from dichloromethane layer of chemical reaction test kit by GC/MS = การตรวจยืนยันเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะจากชั้นไดคลอโรมีเทนของชุดตรวจยาบ้าในปัสสาวะโดย GC/MS / Pol.Capt. Chairat Jai-Ob-Orm
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 205. Conserved neutralizing B cell epitopes of HIV-1 CRF01-AE = การศึกษาส่วนที่คงที่ของนิวทรอลไลซิ่งบีเซลล์อีปิโทปส์ของเชื้อไวรัสเอสไอวี วัน ชนิดซีอาร์เอฟ ศูนย์หนึ่งเออี / Apichai Sreepian
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 206. Constitutive and SIV infection induced expression of siglecs in hematopoietic cells from non-human primates = การแสดงออกของโปรตีนที่จำเพาะกับไซอะลิคแอซิดบนเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ ในลิงปกติและลิงที่ติดเชื้อเอสไอวี / Jiraporn Jaroenpool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 207. Construction of Burkholderia pseudomallei and B. thailandensis mutants deficient in the synthesis of non-hemolytic phospholipase C enzyme = การสร้างเชื้อ Burkholderia pseudomallei และ B. thailandensis กลายพันธุ์ที่สูญเสียความสามารถในการสร้างเอ็นไซม์ฟอสโฟไลเปสซี ชนิดที่ไม่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตก / Jutturong Ckumdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 208. Construction of full-length DNA clones of densovirus = การสร้างดีเอนเอโคลนสายยาวของเดนโซไวรัส / Kusavadee Ek-U
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 209. Construction of HIV-1 CRF01-AE gp41/vaccinia recombinant virus for cytotoxic T lymphocyte assay = การสร้าง vaccinia recombinant virus ที่มี gp41 DNA insert สำหรับใช้ในการทดสอบ cytotoxic T lymphocyte assay / Rungnapa Veeramano
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 210. Control and eradication of aedes aegypti larvae in elementary schools Nonthaburi province = การควบคุมและการกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี / Patchara Kerdsang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 211. Correlation between balance and gait performance in acute stroke patients = ความสัมพันธ์ระหว่างการทรงตัวและการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน / Jatuporn Suttiwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 212. Correlation between breast compression force and breast thickness on image quality in mammography : a study in thai women = ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดทับเต้านมกับความหนาต่อคุณภาพของภาพแมมโมกราฟี่ในสตรีไทย / Prachumporn Pewluang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 213. Correlation between knowledge, attitude and alcohol drinking in Thai society : a case study in Kanchanaburi province = ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดื่มสุราในสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดกาญจนบุรี / Krisada Charoenpibul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 214. Correlation between serum phenytoin level and phenyton-induced gingival overgrowth = การหาความสัมพันธ์ของระดับยาและภาวะเหงือกโตอย่างผิดปกติในผู้ป่วยที่ได้รับยาฟีไนโตอิน / Warungkana Chidchuangchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 215. Correlation between serum thyroglobulin (Tg) value and the result of 131-iodine total body scan (131I TBS) after ablation in differentiated thyroid carcinoma (DTC) = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับซีรั่มธัยโรกลอบูลินและผลการตรวจ 131I TBS ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมธัยรอยด์หลังจากการรักษาด้วยไอโอดีนรังสี / Nantiya Rojanapong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 216. Correlation of computerized posturographic measure with tandem walk and stepping tests in thai healthy elderly = ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดการทรงท่าด้วยคอมพิวเตอร์กับการทดสอบการเดินแบบแทนเด็มและสเต็ปในผู้สูงอายุไทยสุขภาพดี / Siriphan Siwasakunrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 217. Correlation of eternal and internal measurement of systolic time intervals in dogs / by Achara Techaritpitak
    Abstract

 218. Cranioplasty using frozen and irradiation treated bone graft = การปิดกะโหลกผู้ป่วยด้วยกะโหลกศีรษะของตนเองภายหลังการเก็บรักษาด้วยความเย็นและการฉายรังสี / Wuttipong Tirakotai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 219. Cytokine expression during activation of T lymphocytes in patients with HIV infection = การเกิดสารคัดหลั่งชนิดต่าง ๆ ในทีลิมโฟไซต์ของผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี / Nattawat Onlamoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 220. Cytotoxic T lymphocyte activity in HIV-1 infected Thais = การทำงานของ cytotoxic T lymphocytes ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีชาวไทย / Piraporn Utachee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 221. DC-SIGN mediates dengue virus infection of human dendritic cells and dendritic cells amplify infection of T cells with dengue virus = เดนไตร์ติคเซลล์เพิ่มจำนวนเดงกี่ไวรัสในการเพาะเลี้ยงร่วมกันของทีเซลล์และเดงกี่ไวรัสใช้โมเลกุลดีซีไซน์ในการเข้าเซลล์ / Boonrat Tassaneetrithep
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 222. Degree of midline shift from computed tomography (CT SCAN) can predict clinical outcome in patients with head in juries = ระดับของ Midline shift จากภาพถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองสามารถทำนายผลการรักษาของผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ศีรษะ / Aree Phangwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 223. Delayed onset muscle soreness (DOMS) : comparison of therapeutic effects between ultrasound and bicycling ergometer exercise in healthy males = อาการปวดกล้ามเนื้อภายหลังการออกกำลังกาย : การเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่าง อัลตร้าซาวด์และการออกกำลังกายด้วยจักรยานในชายสุขภาพดี / Parinya Lertsinthai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 224. Depression among naval personnel and their spouses at Phang-Nga naval base, Phang-Nga province, six months after the Tsunami = การศึกษาภาวะซึมเศร้าของทหารประจำการ - คู่สมรส 6 เดือนภายหลังจากประสบภัยธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ ณ ฐานทัพเรือพังงา จังหวัดพังงา / Nipawan Leenanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 225. Design of immediate loading implant in a group of thai mandibular jaws by means of finite element analysis : fixed total edentulous prosthesis = การออกแบบฟันเทียมติดแน่นชนิดรองรับด้วยรากเทียมแบบรับแรงทันทีบนขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันทั้งหมดของคนไทยกลุ่มหนึ่งโดยวิธีวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนต์ / Suthasinee Kasemsarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 226. Design of the QA phantom for target positioning accuracy using an on-board imager = การออกแบบและประดิษฐ์แฟนทอมเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการกำหนดตำแหน่งรักษาด้วยภาพจาก On-board imager / Adisorn Mingwongtham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 227. Detection and characterization of TT virus (TTV) in selected groups of population in Thailand = การตรวจหาและจำแนกไวรัสทีทีจากประชากรกลุ่มต่างๆในประเทศไทย / Piyaporn Rattananinsruang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 228. Detection and differentiation of pathogenic and non-pathogenic Leptospira species by polymerase chain reaction = การตรวจหาและการจำแนกเชื้อเลปโตสไปร่าชนิดก่อโรคและไม่ก่อโรคโดยวิธีการปฏิกริยาลูกโซ่ / Songsak Rugsasuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 229. Detection and identification of mycobacterium species by PCR-ELISA method = การตรวจหาและการจำแนกชนิดของเชื้อ Mycobacterium โดยวิธีการเพิ่มปริมาณของดีเอ็นเอในหลอดทดลองเดียวและการใช้ตัวติดตามที่จำเพาะไปตรวจจับ / Nissara Srisaimanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 230. Detection and identification of Mycobacterium tuberculosis by using DNA probes = การตรวจหาและจำแนกชนิดเชื้อมัยโคแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลสิสโดยใช้ดีเอ็นเอตรวจสอบ / Kittipan Samerpitak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 231. Detection and identification of Penicillium Marneffei by one-tube seminested PCR = การตรวจหาและการจำแนกชนิดเชื้อเพนนิซิเลียม มาร์เนฟฟิไอโดยวิธีการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์ 3 เส้นในหลอดทดลองเดียว / Kanokporn Geenkajorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 232. Detection of Adp-ribosyltransferase (ARR) Gene in Mycobacteria = การตรวจหาไรแฟมพิซิน เอดีพี ไรโบซิลทรานสเฟอเรส (เออาร์อาร์) ยีนในเชื้อมัยโคแบคทีเรีย / Chulabha Tullatun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 233. Detection of antibody against Aspergillus fumigatus by ELISA and possible role in the diagnosis of aspergillosis = การตรวจหาแอนติบอดีต่อแอสเปอร์จิลัสฟูมิกาตัสโดยวิธีอิไลซาและบทบาทในการวินิจฉัยแอสเปอร์จิโลซิส / Nittaya Tripinyopap
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 234. Detection of chlamydia pneumoniae in chronic obstructive pulmonary disease with acute respiratory illness = การตรวจหาเชื้อคลามัยเดียนิวโมนิอิในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน / Somying Ngamurulert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 235. Detection of hemoglobin variants in erythrocytes by flow cytometry = การวิเคราะห์ปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงโดยวิธีโฟลไซโทเมทรี / Vitoon Auiha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 236. Detection of hepatitis B virus (HBV) by using polymerase chain reaction (PCR) = การตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดบีโดยวิธีเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลองด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่ของเอ็นไซม์โพลีเมอเรส / Thawatchai Chinwiseswongs
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 237. Detection of HIV-1 nucleic acid and p24 antigen from dried blood spot specimens = การตรวจหากรดนิวคลีอิกและพี 24 แอนติเจนของเชื้อเอชไอวี 1 ในตัวอย่างตรวจจากหยดเลือดแห้ง / Sumonmal Uttayamakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 238. Detection of human immunodeficiency virus type 1 by polymerase chain reaction = การตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์โดยวิธีพีซีอาร์ / Hathairat Thananchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 239. Detection of human papillomavirus (HPV) DNA in cervical carcinoma and genital wart tissues in Thais by hybridization technique = การตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อ human papillomavirus (HPV) ในชิ้นเนื้อมะเร็งปากมดลูกและชิ้นเนื้อหูดหงอนไก่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ในคนไทยโดยวิธีไฮบริไดเชชั่น / Isaya jaruthasana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 240. Detection of human papillomavirus DNAs in patients with cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer = การตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อฮิวแมนแปปปิลโลมาไวรัสในผู้ป่วยมะเร็งเยื่อบุปากมดลูกระยะก่อนลุกลามและระยะลุกลาม / Uamporn Siripanyaphinyo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 241. Detection of immune complexes, Immunoglobulins and complement components on erythrocytes from thalassemia patients = การตรวจหาอิมมูนคอมเพล็กซ์, อิมมูโนโกลบูลินและคอมพลีเมนต์บนผิวเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย / Weerawudh Mahasorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 242. Detection of immunogenic proteins in leptospirosis using 2D-Gel Electrophoresis and Immunoblotting = การตรวจหาโปรตีนที่กระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโรคแลปโตสไปโรซิสโดยใช้วิธี 2D-Gel Electrophoresis และ Immunoblotting / Putita Saetun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 243. Detection of legionella infection by using broad-spectrum enzyme-linked immunosorbent assay = การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ legionella โดยวิธี broad-spectrum enzyme-linked immunosorbent assay / Orn-anong Ratchtrachenchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 244. Detection of leptospiral antigen in the livers, spleens and lungs of hamsters infected with leptospira interrogans, serovar pyrogenes by immunoperoxidase technique = การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อเลปโตสไปราในตับ ม้าม และปอดของแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อ leptospira interrogans ซีโรวาร์ pyrogenes ด้วยเทคนิคอิมมูโนเพอร์ออกซิเดส / Arnon Pudgerd
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 245. Detection of methamphetamine in urine stains = การตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในคราบปัสสาวะ / Supaporn Surintaraj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 246. Detection of mutations in ABO Gene of A3 phenotype in Thai blood donors = การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงลักษณะของยีนเอบีโอในผู้บริจาคโลหิตคนไทยที่มีหมู่โลหิตเอทรี / Apiwan Pipatvanichkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 247. Detection of mutations in the factor VIII gene by mRNA analysis = การตรวจมิวเตชั่นของแฟคเตอร์แปดยีนโดยการวิเคราะห์เอ็ม-อาร์เอ็นเอ / Prapaporn Thanootarakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 248. Detection of rheumatoid factors by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) = การตรวจรูมาตอยด์แฟคเตอร์โดยวิธี ELISA / Kritsana Janyapoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 249. Detection of specific IgM in Mycoplasma pneumoniae infection = การตรวจหาแอนติบอดีจำเพาะชนิด M ในการติดเชื้อ Mycoplasma pneumoniae / Poonpol Songsathaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 250. Detection of treponema pallidum DNA in blood donors who had positive serological syphilis screening tests = การตรวจหาเชื้อซิฟิลิสด้วยการตรวจสารพันธุกรรมในผู้บริจาคเลือดที่มีผลตรวจกรองทางน้ำเหลืองวิทยาเป็นบวก / Tharin Pakdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 251. Determinants of pneumonia in children under five years old at Maharat Nakorn Si Thammarat hospital = ปัจจัยที่มีเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคปอดบวมในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช / Samarnsri Komsamarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 252. Determination of antibody marker(s) against epstein-barr virus antigen(s) as a responsive treatment indicator for nasopharyngeal carcinoma patients in Thailand = การทดสอบหา antibody marker(s) ต่อแอนติเจนของ Epstein-Barr virus ที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการตอบสนองต่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกในประเทศไทย / Preechaya Naksawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 253. Determination of capsular serotypes and antimicrobial susceptibility of Streptococcus pneumoniae = การตรวจหาชนิดแคฟซูลและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรฟโตคอคคัส นิวโมนิอี / Pijitra Vanapongtipagorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 254. Determination of genetic polymorphism in ZHX2 gene among [beta]-Thalassemia/Hb E = การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน ZHX2 ในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี / Chiranya Sangprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 255. Determination of heroin derivatives in human hair = การตรวจหาสารอนุพันธ์เฮโรอีนในเส้นผมมนุษย์ / Worranut Uiprasertkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 256. Determination of iron availability from Halal foods = การหาปริมาณธาตุเหล็กที่ถูกดูดซึมได้จากอาหารฮาลาล / Siriluk Porkaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 257. Determination of lead, barium and antimony by Inductively Couple Plasms-Mass Spectrometry (ICP-MS) and Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-ray (SEM/EDX) on hands of occupations = การตรวจหาตะกั่วแบเรียมและแอนติโมนีโดยเทคนิค Inductively Couple Plasms-Mass Spectrometry (ICP-MS) และ Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-ray (SEM/EDX) ที่มือของผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ / Apiwadee Tongsong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 258. Determination of methamphetamine in human hair = การตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในเส้นผม / Pol.Lt.Thiti Mahacharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 259. Determination of radiation dose to newborn infant (neonate) in a special care baby unit = การหาค่าปริมาณรังสีที่เด็กทารกได้รับในการถ่ายเอกซเรย์บนตึกคนไข้ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ / Nuannit Ruckiat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 260. Determination of the elemental contents in sediments of the inner gulf of Thailand by instrumental neutron activation analysis = การวิเคราะห์ปริมาณธาตุองค์ประกอบในตะกอนดินบริเวณอ่าวไทยตอนในด้วยเทคนิคนิวตรอนแอคติเวชัน / Jessada Khajonrit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 261. Determination of the glomerular filtration rate in normal Thai subjects / Nujaree Hakom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 262. Determination of the optimum prefilter for spect myocardial perfusion reconstruction = การศึกษาปัจจัยของฟิลเตอร์ที่เหมาะสมในการสร้างภาพตัดขวางกล้ามเนื้อหัวใจด้วยเครื่อง Spect / Capt. Pinphiboon Phiboonvech
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 263. Determination of virulent-related mycobacterium tuberculosis strains isolated from cerebrospinal fluid = การตรวจหาปัจจัยที่ทำให้เชื้อวัณโรคสายพันธุ์ที่แยกได้จากน้ำใขสันหลังมีความรุนแรงในการก่อโรค / Jutaporn Yorsangsukkamol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 264. Determination of XbaI, EcoRi and 3'VNTR polymorphisms in Apo B gene of Thai hypercholesterolemic subjects = การศึกษาความหลากหลายของ XbaI, EcoRI และ 3'VNTR ในยีนอะโปบีของผู้ป่วยที่มีภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง / Srisuda Termwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 265. Developing nuclease-resistant RNA ligands against the envelope protein of dengue virus type II = การพัฒนาอาร์เอ็นเอที่ทนต่อนิวคลีเอสและมีความจำเพาะกับโปรตีนบนผิวของไวรัสเองกีซีโรทัวป์ 2 / Jakkapong Manaso
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 266. Development and assessment of rifampicin and isoniazid rapid susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis using MTT method = การพัฒนาและการประเมินผลการทดสอบความไวต่อยาไรแฟมพิซินและไอโซไนอะซิดของเชื้อมัยโคแบคทีเรียม ทุเบอร์คุโลสิสที่รวดเร็วด้วยวิธีเอ็มทีที / Doungjai Roengsanthai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 267. Development and evaluation of a diagnostic kit for detection of antibodies to hepatitis c virus (HCV) based on recombinant antigens of Thai strains of HCV = การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ ไวรัสตับอักเสบชนิดซีที่ใช้แอนติเจนของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ไทยที่ผลิตโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม / Prapan Kanpai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 268. Development of a double-antigen sandwich ELISA using recombinant nucleoprotein for detecting antibodies to influenza a viruses = การพัฒนาการตรวจหาแอนติบอดีต่อนิวคลีโอโปรตีนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอด้วยวิธี double-antigen sandwich ELISA / Kamolwan Watcharatanyatip
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 269. Development of a green fluorescent reduction-based HIV-1 neutralization assay = การตรวจหา Neutralizing antibodies โดยใช้ green fluorescent protein เป็นตัวบ่งชี้ / Verapong Paungcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 270. Development of a method for screening unknown B-globin gene mutations and its application in Thai families with B-thalassemias and B-globin variants = การพัฒนาวิธีตรวจกรองมิวเตชั่นที่ยังไม่เคยศึกษาในยีนเบต้า-โกลบิน และการประยุกต์ใช้ในครอบครัวไทยที่มีเบต้า-ธาลัสซีเมียร่วมกับเบต้า-โกลบินแวเรียนท์ / Worrawut Chinchang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 271. Development of a new technique for natural killer (NK) cell activity assay using non-radioactive material = การพัฒนาเทคนิค natural killer (NK) cell activity assay ชนิดไม่ใช้สารกัมมันตรังสี / Jiraporn Jaroenpool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 272. Development of a quantitative immunological test for detection of human IgE, IgG and IgG4 specific to house dust mite allergen = การพัฒนาวิธีการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาเพื่อตรวจหาปริมาณแอนติบอดีชนิด IgE, IgG และ IgG4 ที่จำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นในซีรั่มผู้ป่วย / Nopparut Keawhanam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 273. Development of analytical program and patient registration database in radioimmunoassay laboratory = การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ผลและฐานข้อมูลทะเบียนคนไข้ในห้องปฏิบัติการ / Opass Sritragool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 274. Development of coagglutination kit for rapid serogrouping of streptococci = การพัฒนา coagglutination kit เพื่อตรวจหาซีโรกรุ๊ฟของเชื้อสเตร็ฟโตคอคไค / Subuntith Nimrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 275. Development of golden hamster (study the serial section of 4-12 mm. embryos) = การเจริญเปลี่ยนแปลงพัฒนาของตัวอ่อนของหนูแฮมสเตอร์ ศึกษาในซีเรียลเซ็คชั่นของตัวอ่อนขนาด 4-12 มิลลิเมตร / Thanet Sinchaothong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 276. Development of microsatellite DNA markers and their use for determination of genatic variability in two geographic races of Anopheles maculatus population in Thailand = การสร้าง microsatellite DNA marker และการนำไปใช้ในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยุงก้นปล่อง Anopheles maculatus ในประเทศไทย / Sarapee Yaicharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 277. Development of monoclonal antibodies for diagnosis HPV associated early stages cervical cancer = การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดี เพื่อวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้น / Payom Agsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 278. Development of monoclonal antibody-based latex agglutination test for the rapid serogroup identification of leptospires = การพัฒนาชุดการตรวจวินิจฉัยจุลชีพ leptospira อย่างรวดเร็วโดยการจับกลุ่มของเม็ดลาเท็กซ์ที่เคลือบด้วยโมโนโคลนัลแอนติบอดี / Utane Rungpanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 279. Development of one-tube multiplex semi-nested PCR for identification of rifampicin-resistant mycobacterium tuberculosis = การพัฒนาวิธี one-tube multiplex semi-nested PCR เพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรคที่ดื้อยา rifampicin / Duangsamorn Taechamahapun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 280. Development of personal nuclear radiation dosimeter = การพัฒนาเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล / Danai Singkhleewon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 281. Development of phototyping for HLA class I (HLA-C) = การพัฒนาการตรวจ เอช แอล เอ คลาสหนึ่ง(เอช แอล เอ-ซี)โดยวิธีโฟโตไทพ์พิ้ง / Rungrot Thongpradit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 282. Development of pluripotent stem cell from mouse embryos = การสร้างเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนหนู / Yuparat Odglun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 283. Development of rabbit embryo (study of the serial sections of 4-14 MM. embryo) = การเจริญพัฒนาของตัวอ่อนกระต่าย (ศึกษาจากภาคตัดขวางต่อเนื่องของตัวอ่อนในระยะ 4-14 มม. / Tipa Chakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 284. Development of Serotyping-NS1-ELISA for identification of dengue serotypes = การพัฒนาชุดตรวจ Serotyping-NS1-ELISA เพื่อใช้ในการแยกซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ / Nathaporn U-Thainual
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 285. Development of the micro-assay for quantitation of urinary ammonia and citrate : their applications in evaluation of renal acidification function = การพัฒนาวิธีการหาปริมาณแอมโมเนียและซิเตรตในปัสสาวะ : ประยุกต์ใช้ในการประเมินหน้าที่การทำให้ปัสสาวะเป็นกรดของไต / Surin Khanyok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 286. Diagnosing and monitoring of cryptococcal meningitis in AIDs patients during treatment by PCR = การวินิจฉัยและการติดตามการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ คริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอดส์โดยวิธี พีซีอาร์ / Anurak Munsrichoom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 287. Diagnosis of HIV infection in infants born to HIV seropositive mothers = การวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเอ็ชไอวีในเด็กที่เกิดจากมารดาติดเชื้อ / Sirirat Likanonsakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 288. Distribution of Aedes aegypti and Aedes albopictus in Chanthaburi province = การกระจายตัวของยุง Aedes aegypti และ Aedes albopictus ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี / Kamol Raksason
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 289. Distribution of avian influenza a H5N1 viral infection in human tissue = การกระจายของการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในเนื้อเยื่อมนุษย์ / Yotthachai Piwpankaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 290. Distribution of HIV-1 DNA in CD4+ T-cell subpopulations with different chemokine receptors = การศึกษาการกระจายตัวของดีเอ็นเอของเชื้อเอชไอวี ทัยป์ 1 ใน CD4+ T cell กลุ่มต่าง ๆ ที่มี chemokine receptor ต่างชนิดกัน / Kantima Sangsiriwut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 291. DNA methylation status of imprinted gene H19 and IGF2 in amniotic fluid stem cells = การศึกษารูปแบบ DNA Methylation ของยีนฝังจำ H19 IGF2 ในเซลล์ต้นกำเนิดน้ำคร่ำ / Sujeeporn Sripradite
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 292. Domestic violence : a case study of abused wives reported at the police stations in Bangkok metropolis, Thailand = ความรุนแรงในครอบครัว : ศึกษาเฉพาะกรณีภรรยาที่ถูกกระทำรุนแรงโดยสามีซึ่งมีการแจ้งความที่สถานีตำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร / Kanokporn Bunyapipat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 293. Dosimetric characterization of patients undergoing common radiological examination using IAEA technical report series no.457 protocol : a study of a phantom at Phyathai 2 Hospital = การศึกษาปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจทางรังสีวิทยาโดยใช้หุ่นจำลอง ณ. โรงพยาบาลพญาไท 2 โดยเทคนิคของ IAEA TRS 457 / Tulpreeda Srisa-Ard
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 294. Effect of caffeine on bladder function in Thai overactive bladder = ผลของคาเฟอีนต่อการทำงานของกระเพาะปัสสาวะในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินชาวไทย / Muthita Hirunsai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 295. Effect of caffeine on lower esophageal sphincter pressure in Thai healthy volunteers = ผลของแคฟเฟอีนต่อความดันหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างในคนไทยปกติ / Nipaporn Puengna
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 296. Effect of Cassia tora Linn seeds on sleep architecture : polysomnography study = ผลของเมล็ดชุมเห็ดไทยต่อรูปแบบการนอนหลับ : ศึกษาโดยวิธีโพลีซอมโนกราฟฟี / Weerakit Kietcharoensuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 297. Effect of Cha-Om, Chinese Bitter Gourd, Thai Bitter Gourd and Sweet Basil on the level of cytochrome P-450, the activities of aniline hydroxylase, aminopyrine demethylase, glutathione-S-transferase, UDP-glucuronyltransferase and the in vitro metabolic activation of carcinogens in rat liver = ผลของชะอม มะระจีน มะระขี้นกและใบโหระพาต่อระดับ cytochrome P-450, activity ของเอนไซม์ aniline hydroxylase, aminopyrine demethylase, glutathione-S-transferase, UDP-glucuronyltransferase และความสามารถในการกระตุ้นฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารก่อมะเร็งในตับหนู / Anchalee Tantivaterungdate
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 298. Effect of Chinese celery decoction on kidneys and blood pressure in normal dogs = ผลของน้ำสกัดคื่นช่ายต่อไตและความดันโลหิตในสุนัขปกติ / Rattana Musttayasuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 299. Effect of curcumin and coenzyme Q10 AS antioxidants in red blood cells of beta-thalassemia/HbE patients = ผลของขมิ้นชันและโคเอนไซม์คิวสิบซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต่อเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยบีต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี / Angkana Wichit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 300. Effect of curcumin on nonheme iron and platelet factor 3 like activity in Beta-thalassmia/HbE patients = ผลของขมิ้นชันต่อเหล็กที่ไม่ได้จับกับฮีมและส่วนที่มีคุณสมบัติคล้าย platelet factor 3 ของผู้ป่วยบีต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี / Orn-Uma Sroijit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 301. Effect of dietary fiber on plasma levels of insulin, estradiol, progesterone, glucose and lipids in normal Thai women = ผลของเส้นใยอาหารต่อระดับอินสุลิน, เอสตราดิออล, โปรเจสเตอโรน, กลูโคสและไขมันชนิดต่าง ๆ ในเลือดหญิงไทยปกติ / Navaporn Supingklud
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 302. Effect of duration and number of repetition of passive static stretching on hamstring muscle flexibility = ผลของระยะเวลาและจำนวนครั้งของวิธีการยืดค้างแบบแพสซิฟต่อความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อแฮมสตริง / Khompakorn Limpasutiracthata
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 303. Effect of elastic bandage on knee joint proprioception after fatiguing exercise in healthy males = ผลของการสวมผ้ายืดต่อการรับรู้องศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าภายหลังการออกกำลังกายที่ทำให้เกิดการล้าในชายสุขภาพดี / Chaiyong Jorrakate
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 304. Effect of emergency medical services (EMS) utilization on pretreatment time, rate of thrombolytic therapy and 3-month clinical outcomes in acute ischemic stroke patients = ผลของการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินต่อระยะเวลาก่อนได้รับการรักษา, อัตราการได้รับยาสลายลิ่มเลือดและอาการทางคลินิกที่ 3 เดือนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน / Jirathida Poaremath
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 305. Effect of exercise on sex hormones, lipids and lipoproteins in Thai male = ผลของการออกกำลังกายต่อระดับฮอร์โมนเพศ, ไขมันและไลโปโปรตีนในชายไทย / Phachongchit Thaiudom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 306. Effect of fatigue on knee proprioception in female subjects with and without symptomatic knee osteoarthritis = ผลของการล้าของกล้ามเนื้อต่อการรับรู้องศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในผู้หญิงที่มีและไม่มีอาการข้อเข้าเสื่อม / Peeravuth Pisutwimol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 307. Effect of ginger on lower esophageal sphincter pressure = ผลของขิงต่อความดันของกล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารส่วนล่าง / Mayurat Rukkiat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 308. Effect of high-protein diet on renal function in young adult and elderly subjects = ผลของอาหารโปรทีนสูงต่อการทำงานของไตในคนหนุ่มสาวและผ้สูงอายุ / Mongkhon Sriponyaskul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 309. Effect of iron overloaded host cells on Burkholderia pseudomallei infection = ผลกระทบจากภาวะธาตุเหล็กเกินในโฮสต์เซลล์ที่ถูกหนี่ยวนำโดยธาตุเหล็กที่มีต่อการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei / Warasa Amornrit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 310. Effect of lower extremity exercise on muscle performance and physical capacity in copd patients = ผลของการฝึกกล้ามเนื้อขาต่อความสามารถของกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / Anoma Preechawai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 311. Effect of mangosteen extract on [beta]-amyloid peptide ([Abeta[subscript1-42]]) induced apoptosis in SK-N-SH cell line = ฤทธิ์ของสารสกัดมังคุดในการป้องกันการตายแบบ Apoptosis เมื่อถูกชักนำด้วย [beta]-amyloid peptide ([Abeta[subscript1-42]]) ในเซลล์ SK-N-SH / Jiraporn Jantaravinid
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 312. Effect of muscular vibration on postural control in unilateral Vestibularhypofunction patients = ผลการสั่นกล้ามเนื้อต่อการควบคุมการทรงตัวในผู้ป่วยที่มีการทำงานของระบบเวสติบูลลดลง 1 ข้าง / Wanvisa Panichaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 313. Effect of nimodipine on attenuation of neuronal damage in global cerebral ischemia in rats = ผลของ nimodipine ในการลดการทำลายของเซลล์ในภาวะสมองหนูขาดเลือดแบบ global cerebral ischemia / Punnee Jitkhatonyu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 314. Effect of plyometric training on vertical jump hight and ground reaction force in healthy Thai males = ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกต่อความสามารถในการกระโดดสูงและค่าแรงปฏิกิริยาจากพื้นในชายไทยสุขภาพดี / Nutta-on Promjunyakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 315. Effect of preare labour of the lamaze theory on pain coping behavior during labour, proeption of the childbirth experience and attachment behavior during 2 hours after birth of primigravidarum in Lumsonthi Hospital and Chaibadan Hospital, Lopburi = ผลของการเตรียมคลอดในแนวของลามาซต่อพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด และการรับรู้ประสบการณ์การคลอดและสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกใน 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด / Jitra Saisorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 316. Effect of preeclamptic plasma on potassium currents of human umbilical vein endothelial cells = ผลของพลาสมาจากหญิงครรภ์เป็นพิษต่อกระแสโปแทสเซียมของเซลล์บุผนังหลอดเลือดดำสายสะดือ / Wuttinan Theerathananon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 317. Effect of respiratory muscle training on functional capacity and quality of life in COPD patients = ผลการฝึกกล้ามเนื้อหายใจต่อความสามารถในการออกกำลังและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / Hongnuttha Sittikool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 318. Effect of sound and vision on balance performance = ผลของเสียงและการมองเห็นต่อความสามารถในการทรงตัว / Ratchanokr Raungrojvichai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 319. Effect of specific antibodies on cysteine protease activity of Der P1 allergen = ผลของแอนติบอดีจำเพาะต่อคุณสมบัติความเป็นเอ็นไซม์ซิสเตอีนโปรติเอสของสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น Der P1 / Ladawan Kowawisatsut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 320. Effect of stretching time on hamstring muscle flexibility and its retention in Thai females aged 18-25 years = ผลของระยะเวลาที่ใช้ในการยึดต่อความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อแฮมสตริงและการคงสภาพความอ่อนตัวในหญิงไทยอายุ 18-25 ปี / Somnuke Gulsatitporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 321. Effect of tetramethylpyrazine on small-conductance calcium-sensitive potassium currents (SKCa) in human coronary artery endothelial cell (HCAEC) = ผลของเททระเมทิลไพราซีนต่อกระแสโพแทสเซียมที่มีความไวต่อแคลเซียมชนิดเล็กในเซลล์เอนโดทีเลียมของหลอดเลือดหัวใจมนุษย์ / Kitinat Rodthongdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 322. Effect of traditional Thai massage on sleep architecture : polysomnography study = ผลของการนวดแผนไทยต่อรูปแบบการนอนหลับ : ศึกษาโดยวิธี polysomnography / Preeyaphorn Songsorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 323. Effect of vitamin B[subscript]1, B[subscript]6 and B[subscritp]12 on the development of neuropathic pain in spared injury rats = ผลของวิตามินบี1, บี6 และ บี12 ต่อการเกิด neuropathic pain หลังการบาดเจ็บของเส้นประสาทบางส่วนใหญ่ในหนูเรท / Thosathorn Srisa-ard
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 324. Effectiveness of appreciation influence control to control aedes agyptilarva in community = ประสิทธิผลของการควบคุมลูกน้ำยุงลายโดยใช้สัญญาประชาคมจากกระบวนการรวมพลังสร้างสรรค์ชุมชน / Pethyupaporn Makpun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 325. Effects of ankle balance board training in subjects with functional instability of the ankle = ผลการฝึกการทรงตัวด้วยกระดานฝึกการทรงตัวในผู้ที่มีภาวะการทำงานของข้อเท้าไม่มั่นคง / Santhanee Khruakhorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 326. Effects of caffeine on anorectal function in Thai health volunteers = ผลของคาเฟอีนต่อการทำงานของลำไส้ตรงและทวารหนักในอาสาสมัครปกติชาวไทย / Pahurat Kongmuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 327. Effects of caffeine on exercise performance = ผลของคาเฟอีนต่อสมรรถภาพการออกกำลังกาย / Krabkaew Soparat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 328. Effects of calcium supplementation on the cardiovascular system = การศึกษาผลของการเสริมแคลเซี่ยมต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด / Pensri Chungtanajaroenlert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 329. Effects of cardiac rehabilitation on the exercise capacity and quality of life in patients with myocardial infarction = ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตาย / Surangsri Boonsomchua
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 330. Effects of chest percussion with physiotherapy in patients after upper abdominal surgery = ผลของการเคาะทรวงอกร่วมกับการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน / Thanarat Kongwattananon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 331. Effects of chest physiotherapy with and without inspiratory muscle training in moderate risk patients undergoing upper abdominal surgery = ผลของการรักษาทางกายภาพบำบัดทรวงอกที่มีและไม่มีการฝึกกล้ามเนื้อหายใจเข้าในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องส่วนบนที่มีปัจจัยเสี่ยงปางกลาง / Saowanee Woravutrangkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 332. Effects of coffee consumption on cardiac adaptability to increased venous return and exercise = ผลการดื่มกาแฟต่อการปรับสภาพของหัวใจจากการเพิ่มปริมาณเลือดไหลกลับและการออกกำลัง / Sayngern Yodpechpongsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 333. Effects of concentric and eccentric isokinetic training on knee extensor and knee flexor performance in Thai males = ผลของการฝึกแบบคอนเซนตริคไอโซไคเนติคส์และอีเซนตริคไอโซไคเนติคส์ต่อความสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อเหยียดและงอเข่าในชายไทย / Siriluck Chetpiyawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 334. Effects of cryotherapy on delayed onset muscle soreness of elbow flexors in females = ผลของการประคบด้วยความเย็นต่ออาการปวดกล้ามเนื้อภายหลังการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อกลุ่มงอศอกในเพศหญิง / Prasert Sakulsriprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 335. Effects of electrical stimulation on neuropathic pain and neuronal sprouting in spinal dorsal horn after spared nerve injury in rats = ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าต่อความเจ็บปวดและการงอกของเส้นใยประสาทปริเวณไขสันหลังส่วนหลังในหนูที่ได้รับการบาดเจ็บของเส้นประสาทบางส่วน / Kanyarat Bamrungsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 336. Effects of estrogen on schwann cell growth and transplantation aftet spinal cord injury in rats = ผลของเอสโตรเจนต่อการเจริญและการปลูกถ่ายเซลล์ชวานในหนูแรทที่ได้รับการบาดเจ็บของไขสันหลัง / Akkradate Siriphorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 337. Effects of grip width on kinematic characteristics and vertical ground reaction force during snatch lifting in Thai female weightlifters = ผลของระยะห่างของการจับคานต่อลักษณะทางไคเนมาติกส์และแรงปฏิกิริยาจากพื้นขณะยกน้ำหนักท่าสแนทช์ในนักยกน้ำหนักหญิงไทย / Kittipong Saksitviwattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 338. Effects of health educational program and emotional support on anxiety state of burn patients = ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพร่วมกับการสนับสนุนทางอารมณ์ต่อภาวะวิตกกังวลในผู้ป่วยที่มีแผลไหม้ / Sukanya Buranaphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 339. Effects of high heeled shoes on posture during standing and walking = ผลของรองเท้าส้นสูงต่อท่าทางในขณะยืนและเดิน / Chatchada Chinkulprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 340. Effects of high-heeled shoes on three dimensional kinematic characteristics and ground reaction forces during walking in experienced and inexperienced wearers = ผลของการใส่รองเท้าส้นสูงต่อคุณลักษณะแบบสามมิติทางไคเนมาติกและแรงปฏิกิริยาจากพื้นขณะเดินในผู้ที่มีและไม่มีประสบการณ์การใส่รองเท้าส้นสูง / Amporn Nantapornsak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 341. Effects of hip flexion angle and duration of lumbar traction on lumbar elongation in sedentary healthy females = ผลของมุมงอข้อตะโพกและเวลาในการดึงหลังด้วยเครื่องดึงต่อการยืดยาวของหลังส่วนเอวในผู้หญิงทำงานเบาสุขภาพดี / Pavenooch Srimongkolchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 342. Effects of hyperpxia on ventilatory responses to carbon dioxide in man = ผลของการเพิ่มออกซิเจนต่อการตอบสนองของการหายใจต่อคาร์บอนไดออกไซด์ในคนปกติ / Pranatip Chayaput
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 343. Effects of isometric and dynamic endurance training on fatigability of back extensor muscle in male = ผลของการฝึกความทนทานแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนไหวต่อการล้าของกล้ามเนื้อหลังในเพศชาย / Chalearmpong Pinupong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 344. Effects of lumbar stabilization exercises on exercise level attained in healthy subjects = ผลของการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่ข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนเอวต่อระดับความยากของท่าออกกำลังกายในคนสุขภาพดี / Sathaporn Thongjunjua
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 345. Effects of medial longitudinal arch support on plantar pressure distribution in asymptomatic flexible flatfoot = ผลของการเสริมอุ้งเท้าด้านในต่อรูปแบบการกระจายของแรงใต้ฝ่าเท้าในเท้าแบนที่ปรับตัวได้และไม่มีอาการ / Sujitra Boonyong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 346. Effects of medial longitudinal arch support on tibia/calcaneal angle and muscle activity during walking in asymptomatic flexible flatfoot = ผลของการเสริมอุ้งฝ่าเท้าด้านในต่อมุม tibia/calcaneal และการทำงานของกล้ามเนื้อขณะเดินในผู้ที่มีอุ้งฝ่าเท้าแบนที่ปรับตัวได้และไม่มีอาการ / Pummaree Chinthientrakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 347. Effects of mild chronic ischemia on spatial memory and astroglial reaction in hippocampal CA1 = ภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงเล็กน้อยอย่างเรื้อรังต่อความจำและการเปลี่ยนแปลงของแอสโทรเกลียในฮิปโปแคมปัส / Anyarath Thornmart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 348. Effects of music therapy on self-esteem and depression among female adolescents in Rajvithi home = ผลของดนตรีบำบัดต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นหญิงในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี / Panida Yomaboot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 349. Effects of phase II cardiac rehabilitation on exercise capacity and quality of life in post-cabg patients = ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในระยะที่สองต่อความสามารถในการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยภายหลังได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ / Watesinee Khuangsirikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 350. Effects of pueraria mirifica on axonal regeneration in sciatic nerve crush injury in rats = การศึกษาผลของกาวเครือขาวต่อการงอกใหม่ของเส้นประสาทในหนูแรทที่ได้รับการบาดเจ็บของเส้นประสาทเซียติค / Noppadol Phasukdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 351. Effects of Tibial nerve injury on rat neuromuscular junction with or without electrical stimulation = การบาดเจ็บของเส้นประสาททิเบียที่มีผลต่อปลายประสาทสั่งการบริเวณกล้ามเนื้อของหนูแรทในภาวะกระตุ้นหรือไม่กระตุ้นด้วยไฟฟ้า / Tulaporn Wongtawatchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 352. Effects of traditional Thai massage on exercise-induced delayed onset muscle soreness in thai females aged 18-25 years = ผลของการนวดแผนไทยต่ออาการปวดกล้ามเนื้อภายหลังการออกกำลังกายในผู้หญิงไทยอายุ 18-25 ปี / Pinailug Tantilipikorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 353. Effects of treadmill locomotor training on walking performance in individuals with hemiplegia aged 9-18 years = ผลของการฝึกเดินบนสายพานเลื่อนต่อความสามารถในการเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกอายุ 9-18 ปี / Suleeporn Cheewapanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 354. Effects of varied dosages of caffeine on exercise performance = ผลของคาเฟอีนในขนาดต่าง ๆ ต่อสมรรถภาพการออกกำลังกาย / Wannee Jiraungkoorskul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 355. Effects of velocity on concentric isokinetic training of knee muscles in Thai males = ผลของความเร็วต่อการฝึกแบบคอนเซนตริคไอโซไคเนติคของกล้ามเนื้อเข่าในชายไทย / Nongdnapas Charoenpanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 356. Effects of Vitamin B complex (B1-6-12) on the development of neuropathic pain in spared nerve injury rats = การศึกษาผลของวิตามินบีรวม (บี1-6-12) ต่อการเกิด neuropathic pain หลังการบาดเจ็บของเส้นประสาทบางส่วนในหนูแรท / Agsipa Honguten
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 357. Effects of vitamin B1 supplementation to the cardiac efficiency on exercise = การศึกษาผลการเสริมวิตามิน บี หนึ่ง ต่อประสิทธิภาพของหัวใจในการออกกำลังกาย / Napaporn Tumma-upakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 358. Effects of wobble board training on subjects with chronic functional instability of ankle joint = ผลการฝึกการทรงตัวด้วยกระดานฝึกการทรงตัวในผู้ที่มีภาวะความไม่มั่นคงของข้อเท้าเรื้อรัง / Nattaya Pugdeecharoenrit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 359. Enhanced green fluorescent protein (EGFP)-flow cytometric assessment of natural killer (NK) cell function in HIV-1 infected individuals = วิธี enhanced green fluorescent protein (EGFP)-flow cytometry ด้วยการประเมินหน้าที่ของ natural killer cell ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) / Surat Jongrakthaitae
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 360. Epidemiological study of pseudomonas aeruginosa infection determined by serotyping, pyocin typing and antibiotic susceptibility = การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ Pseudomonas aerugionsa โดยวิธีตรวจหาซีโรกรุ๊ป, พัยโอซีนทัยป์ โอซีนทัยป์ และแบบแผนความไวต่อยาต้านจุลชีพ / Wasinee Thangrumetha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 361. Epidemiology : phytohemagglutinin test of leprosy in Bangkok = วิทยาการระบาด : การทดสอบโทโตฮีมแมกกูลตินินของผู้ป่วยโรคเรื้อนในกรุงเทพฯ / Songphop Vanichpunchaphol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 362. Epidemiology of hip fracture in Thais = ระบาดวิทยากระดูกสะโพกหักในคนไทย / Patarawan Woratanarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 363. Epidemiology of surgical wound infections in abdominal surgery and in obstetrics-gynaecology : a prospective study of 1, 302 operations = วิทยาการระบาดจากการติดเชื้อของแผลผ่าตัดทางช่องท้อง / Lamai Kosalanand
    Abstract

 364. Estimating distances at a crime scene from a photograph : a perspective method = การประมาณระยะทางในสถานที่เกิดเหตุจากภาพถ่ายโดยวิธีการเขียนภาพแบบทัศนียภาพ / Chaichan Chairangsinant
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 365. Estimation of exposure in diagnostic X-ray machine = การประเมินปริมาณรังสีของเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย / Ratikorn Kittada
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 366. Estimation of serum thyroxine by magnetic cellulose solid-phase = การวิเคราะห์หาธัยร็อกซีนในสีรั่มโดยใช้แมกเนติก เซลลูโลส โสลิด-เฟส / Somjintana Somsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 367. Estrogen receptor determination in breast cancer tissues : comparison between controlled-pore glassbead (CPG) and enzyme immunoassay (EIA) methods = การวัดหาปริมาณ estrogen receptor (ER) ในเนื้อมะเร็งเต้านมเปรียบเทียบผลการวัดด้วยวิธี Controlled-pore glassbead (CPG) และวิธี enzyme immunoassay (ELA) / Malika Intanai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 368. Estrogenic effect of phytoestrogen (genistein and Pueraria Mirifica) on rat sciatic nerve regeneration mediated via extracellular signal-regulated kinase (ERK) signaling pathway = ผลด้านเอสโทรเจนของไฟโตเอสโทรเจนเจนิสเทอีนและสมุนไพรสกัดกวาวเครือขาวต่อการงอกใหม่ของเส้นประสาทไซแอติกในหนูแรทที่ผ่านขบวนการส่งสัญญาณทาง ERK / Pornpen Chaiworakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 369. Evaluation of a plateletpheresis technique for the preparation of leukocyte reduced platelet concentrates = การศึกษาเทคนิคการเตรียมเกร็ดเลือดที่ลดจำนวนเม็ดเลือดขาวปนเปื้อนโดยเครื่องแยกส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติ / Rasri Kongruksa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 370. Evaluation of cost-effectiveness between Tc-99m labeled red blood cell and computed tomography in the diagnosis of hepatic cavernous hemangioma = การประเมินความคุ้มค่าของเทคนิคการตรวจ Tc-99m lLabeled red blood cell และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการวินิจฉัย hepatic cavernous hemangioma / Paiya Chatmontri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 371. Evaluation of Erythrothrombocytapheresis with the Haemonetics MCS+ = การประเมิน Erythrothrombocytapheresis ด้วยเครื่อง Haemonetics MCS+ / Piya Ramgomut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 372. Evaluation of image quality and lens's radiation dose of cranial CT scan by spiral CT at various mas settings = การประเมินคุณภาพของภาพและปริมาณรังสีที่เลนส์ตาที่ได้รับจากการตรวจและถ่ายภาพศีรษะด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ spiral เมื่อมีการปรับค่ากระแสหลอด-เวลา / Titipong Kaewlek
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 373. Evaluation of test kits for syphilis screening in blood donors = การศึกษาความแม่นยำของน้ำยาที่ใช้ตรวจกรองซิฟิลิสในผู้บริจาคโลหิต / Kriangsak Chaiwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 374. Evaluation of the pall eBDS, pH meter and urine dipstick techniques for screening of contaminated platelets = การประเมินชุดตรวจ Pall eBDS, pH meter และ urine dipstick สำหรับตรวจคัดกรองแบคทีเรียในเกล็ดเลือด / Khajohnsri Namleela
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 375. Evaluation of two volumetric flow cytometers (Cyflow and Guava) for the quantitation of CD4+ and CD8+ T-cells in HIV-1 infected patients = การศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องโฟลไซโทมิเตอร์แบบวัดปริมาตรสองชนิด (Cyflow และ Guava) ในการตรวจวัดจำนวนสมบูรณ์ของ CD4+ และ CD8+ T-Cells ในผู้ป่วยเอชไอวีไทป์ 1 / Yuwadee Phuang-Ngern
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 376. Evidence of immune cell activation in dengue hemorrhagic fever/dengue shock syndrome = การศึกษาเพื่อแสดงบทบาทของเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันในโรคไข้เลือดออก / Prapussorn Kongcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 377. Expectations in life of drug addict patients at Thanyarak institute = ความคาดหวังในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยยาเสพติดที่สถาบันธัญญารักษ์ / Rattana Deepanya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 378. Expression and characterization of periplasmic flagellin protein of leptospira interrogans serovar autumnalis : the use in diagnosis of leptospirosis = การสร้างและการศึกษาคุณสมบัติโปรตีนเพอริพลาสมิคแฟลกเจลลินของเชื้อ leptospira interrogans ซีโรวาร์ autumnalis ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิส / Waraporn Wanna
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 379. Expression and subcellular localization of wild-type and mutant kidney anion exchanger 1 fused with Fluorescent protein and Epttope Tag = การแสดงออกและตำแหน่งที่อยู่ภายในเซลล์ของโปรตีนแอนไอออนเอ็กเซ็งเจอร์-วัน ชนิดที่พบในไตที่ปกติและผิดปกติติดด้วยโปรตีนเรืองแสงและอีพิโทปแทค / Wandee Udomchaiprasertkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 380. Expression of activation marker (CD38) on CD8 T-cell in HIV-1 infected patients = การเกิดของซีดี 38 บนเซลล์ซีดี 8 ลิมโฟไซท์ ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีชนิด 1 / Sutchana Tabprasit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 381. Expression of phosphatidylserine during in vitro development of plasmodium falciparum malaria-infected red blood cells = การเกิด phosphatidylserine บนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เพาะเลี้ยงด้วยเชื้อมาลาเรีย พลาสโมเดียม ฟาลซิพารัม / Panudda Sratongno
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 382. Expression of recombinant NS1 protein in baculovirus system and development of monoclonal antibody against NS1 protein of avian influenza a virus (H5N1) = การผลิตโปรตีน NS1 ด้วยระบบ Baculovirus และการพัฒนาโมโนโคลนัลแอนติบอดีต่อโปรตีน NS1 ของไวรัสไข้หวัดนก ชนิด H5N1 / Patumporn Jiean-Umpunkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 383. Expression of sprouty 2 and sprouty 4 genes in hepatocellular carcinoma = การแสดงออกของ Sprouty 2 และ Sprouty 4 Genes ในมะเร็งตับ / Chalita Tongkham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 384. Expression profiling and identification of host response genes in patients with scrub typhus = การศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีนและการค้นหายีนที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อในผู้ป่วยโรคไข้รากสาดใหญ่ / Thanavadee Prachason
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 385. Factors associated with accident causing injuries among preschool children in Phatthalung province = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติภัยของเด็กวัยก่อนเรียน จังหวัดพัทลุง / Vallop Ditchsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 386. Factors associated with blood pressure control in essential hypertensive patients at Suak primary care unit, Nan province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลสวก, จังหวัดน่าน / Kanung Komrungsee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 387. Factors associated with blood pressure control in essential hypertensive patients at Thawung Hospital, Lopburi province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ / Sudaratana Lijutipoom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 388. Factors associated with delayed treatment of pulmonary tuberculosis among newly detected open cases pulmonary tuberculosis in Narathiwat province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความล่าช้าในการเข้ารับการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยที่เสมหะพบเชื้อรายใหม่ในจังหวัดนราธิวาส / Chutima Nukhraohwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 389. Factors associated with glycemic control in type 2 diabetes mellitus patients in Pattananikom Hospital = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลพัฒนานิคม / Varataya Pintong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 390. Factors associated with human immunodeficiency virus transmission in heterosexual couples = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในคู่สมรส / Monthichar Chenphanitsub
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 391. Factors associated with mortality from terror-related injury in Southern provinces, Thailand = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย / Lumpoo Ammatawiyanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 392. Factors associated with peptic ulcer in the elderly = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดแผลเป็ปติคในผู้สูงอายุ / Lt.Yaowapa Kongmun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 393. Factors associated with preeclampsia in pregnant women admitted at Police General Hospital = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ preeclampsia ในสตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตำรวจ / Pol.Capt. Rungsiya Wonguppa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 394. Factors associated with primary open angle glaucoma in the elderly = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคต้อหินมุมเปิดปฐมภูมิในผู้สูงอายุ / Sinee Yamabhai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 395. Factors associated with the adherence to treatment regimens among HIV/Aids patients in Ratchaburi province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในจ.ราชบุรี / Paweena Chenjit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 396. Factors associated with the metabolic syndrome in health workers at Bamrasnaradura Infectious Disease Institute = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ metabolic syndrome ในบุคลากรสถาบันบำราศนราดูร / Ariya Kloimklinsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 397. Factors associated with the severity of symptom and quality of life in elderly with knee osteoarthritis at Pathumthani Hospital = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการข้อเข่าในโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมในโรงพยาบาลปทุมธานี / Supaporn Sasichantra
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 398. Factors influencing alcohol dependence relapse behavior in psychiatric patients with comorbid alcohol dependence at Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry = มูลเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพสุราซ้ำในผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะการติดสุราร่วมด้วยในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา / Penpak Daragon Na Ayuttaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 399. Factors influencing depression among early adolescents in extended educational opportunity school of Samutsakhon province = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร / Supachai Tuklang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 400. Factors influencing recidivism of juvenile delinquents = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิดซ้ำของเยาวชนผู้กระทำผิด / Wimonwan Panyawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 401. Factors intrinsic to the job : a case study of job stress in the nurses at HRH Princess Maha Chakrisindhorn Medical Center, Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University = ปัจจัยจากการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเครียดกับพยาบาล กรณีศึกษาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Arunee Jirakranont
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 402. Factors related to coping style among juvenile delinquents in the Central Observation and Protection Center = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับรูปแบบการจัดการกับปัญหาในเยาวชนที่กระทำผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง / Anongrat Laoketgit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 403. Factors related to development of Thai children 0-6 years = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี / Pairoa Pongchoke
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 404. Factors related to mental health status of public health personnel : case study in Kanchanaburi province = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุข : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี / Laortip Jetiyanuwatr
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 405. Factors related to primary hypertension in the elderly = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในผู้สูงอายุ / Pol.Capt. Poonrut Leyatikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 406. Factors related to self-esteem and hopelessness among juvenile delinquents in the central observation and protection center = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเองและความรู้สึกสิ้นหวังในเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง / Thapanee Thangjitpukdeesakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 407. Factors related to the cure rate of pulmonary tuberculosis, Chaiyaphum province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการรักษาหายของวัณโรคปอด จังหวัดชัยภูมิ / Suneerat Yangyuen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 408. Factors related to the readiness of subdistrict health officers to prevent and control dengue hemorrhagic fever in Kanchanaburi province = ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลจังหวัดกาญจนบุรี / Phrutti Chuawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 409. Fat embolism in trauma = เอ็มโบลิซึมไขมันในผู้ได้รับอุบัติเหตุ / Visutr Fongsiripaibul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 410. Fc receptors in herpes simplex virus type 2 infected cells and tumor cells from patients with cervical carcinoma / by Pranee Leechanachai
    Abstract

 411. Fetal dose evaluation from radiation therapy in pregnant breast cancer patient = การประเมินค่าปริมาณรังสีของทารกในครรภ์ในระหว่างการรักษามะเร็งเต้านมด้วยรังสี / Kuakoon Cersakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 412. Finding of vaginal epithelium from male genital organ according to elapsed of time after coitus / by Watana Hanpanich
    Abstract

 413. Flow cytometric assessment of neutrophil functions from peripheral blood of thalassemia patients = การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของนิวโทรฟิลในเลือดของผู้ป่วยธาลัสซีเมียด้วยเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ / Sakorn Kaewmoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 414. Flow cytometric crossmatch for kidney transplantation = การตรวจความเข้ากันได้เพื่อการเปลี่ยนไตโดยวิธีโฟลไซโทเมทรี / Krisada Koktathong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 415. Flow cytometric evaluation of peripheral blood mononuclear cell apoptosis after camptothecin treatment or after in vitro HIV infection = การประเมินสภาวะการตายของเซลล์โมโนนิวเคลียสภายหลังการกระตุ้นด้วยสารเคมีหรือเชื้อเอชไอวีโดยโฟลไซโตมิเตอร์ / Theerasak Chaiya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 416. Food and alcohol consumption patterns and breath alcohol concentration in Thai men = รูปแบบการรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในลมหายใจในเพศชาย / Supaporn Aryamuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 417. Function and immunogenicity of HIV-1 CRF01_AE Tat protein = หน้าที่และความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของโปรตีน Tat จากเชื้อเอชไอวีสับทัยป์ CRF01_AEE / Chaisit Niyasom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 418. Functional analysis of Burkholderia pseudomallei virulence factors in modulating intracellular survival and Multimucleated giant cell formation = การศึกษา Virulence factor ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่มีบทบาทสำคัญต่อการอยู่รอดภายในโฮสต์เซลล์และการเกิด Multinucleated giant cell / Supaporn Suparak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 419. Functional and immunogenicity study of HIV-1 CRF01_AE recombinant envelope proteins from blood and genital fluid isolates = การศึกษาหน้าที่และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของโปรตีนสังเคราะห์ส่วนเปลือกของเชื้อ HIV-1 CRF01_AE จากตัวอย่างชนิดเลื่อดและสารคัดหลั่ง / Navin Horthongkham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 420. Functional variability of HIV-1-REV response element = ความผันแปรในหน้าที่ของเรฟเรสปอนซ์อีลีเมนท์ของเอชไอวี-1 / Angsana Phuphuakrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 421. Gene expression profiles and cytotoxic mechanisms after iron chelation in tumor cells = การแสดงออกของยีนส์และกลไกการเกิดไซโตทอกสิกหลังการได้รับยาขับเหล็กในเซลล์มะเร็ง / Egarit Noulsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 422. Genetic determinants of temperature sensitivity of H5N1 avian influenza virus = ตัวกำหนดทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัด H5N1 ที่ตอบสนองต่อความไวต่ออุณหภูมิสูง / Nattamon Siboonnan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 423. Genetic study of Y-Microsatellite DNA in Thai population and forensic application = การศึกษา Y-Microsatellite ดีเด็นเอ ในประชากรไทยและการประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์ / Vatee Asavutmangkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 424. Genomic and pathogenic characteristics of Highly Pathogenic Avian Influenza a (H5N1) virus in wild birds and Thai native poultry = การวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมและการศึกษาทางพยาธิวิทยาหลังการติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในนกป่าและสัตว์ปีกพันธุ์พื้นเมืองของไทย / Kridsada Chaichoune
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 425. Genotype-phenotype relationship in [beta]-thalassemia/HB E disease = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจีโนไทป์และการแสดงออกของโรคที่แตกต่างกันในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี / Wattanan Makarasara
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 426. Genotypic and biotypic characterization of HIV-1 subtype E isolated from discordant and concordant couples = ลักษณะทางยีโนมและชีวภาพของเชื้อ เอชไอวี-1 สัปทัยป์ อี ที่แยกได้จากคู่สามี-ภรรยาที่มีผลทางน้ำเหลืองตรงกันและไม่ตรงกัน / Apasara Mudngoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 427. Genotypic and biotypic characterization of HIV-1 subtype E isolated from semen and cervico-vaginal fluid = การศึกษาลักษณะทางยีโนมและชีวภาพของเชื้อเอชไอวี ทัยป์ 1 สับทัยป์ อี ที่แยกจากน้ำอสุจิ และสารคัดหลั่งจากช่องคลอด / Kwonchit Sumransurp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 428. Genotypic characterization of HIV-1 isolated from semen and blood of early seroconvert IDUs = ลักษณะจีโนทัย์ปของเชื้อ เอช. ไอ วี 1 ที่แยกได้จากน้ำอสุจิและเลือดของผู้ฉีดสารเสพติดที่ติดเชื้อเริ่มแรก / Thawat Sanohsomnieng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 429. GH1 gene analysis in familial growth hormone deficiency = การตรวจหาความผิดปกติของยีนที่สร้างฮอร์โมนเจริญเติบโตในครอบครัวผู้ป่วยขาดฮอร์โมนเจริญเติบโต / Yanee Trongpanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 430. Global transcriptomic and secretomic profilings of Burkholderia pseudomallei under salt stress and effect on the bsa-encoded type III secretion system = การแสดงออกของยีนและโปรตีนที่หลั่งจากเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในสภาวะเครียดจากเกลือเข้มข้นและผลกระทบที่มีต่อ type III secretion system / Pornpan Pumirat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 431. Glomerular filtration rate, urine sodium and potassium excretions during the day and night in young and elderly subjects = การเปรียบเทียบอัตราการกรองของไต การขับโซเดียมและโปแตสเซียมทางปัสสาวะ ในช่วงกลางวันและกลางคืนในคนหนุ่มสาวและผู้สูงอายุ / Sasiwimon Kwanmaung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 432. Glucaric acid and bilirubin in bile / Weerawan Siwawatkul
    Abstract

 433. Glutathione metabolism in normal subjects and [beta]-thalasseemia/Hb E patients = กลูตาไธโอนเมตาบอลิสมในคนปกติและผู้ป่วยบีต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี / Thongchai Tangjaidee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 434. Group activities supporting self-esteem in sexually abused children : a case study in Baan Raj Widhi's girls = กิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ : กรณีศึกษาเด็กหญิงบ้านราชวิถี / Ornicha Hasadsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 435. Hair analysis studies to identify human mitochondrial DNA and forensic application = การศึกษาการตรวจวิเคราะห์ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอจากเส้นผมในการพิสูจน์บุคคลและการประยุกต์ใช้ทางนิติเวชศาสตร์ / Pattama Luangwuthiwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 436. Hardiness and naval professional training performance in Royal Thai Naval academy students = ความเข้มแข็งอดทนกับผลการฝึกศึกษาของนักเรียนนายเรือ / Lt. JG.Piyamaporn Singkhum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 437. Health behavior and health belief on blood pressure control among essential hypertensive patients = พฤติกรรมสุขภาพและความเชื่อด้านสุขภาพกับภาวะการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ / Vipa Lapbamrung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 438. Health behaviour affecting plasma glucose controls in type 2 diabetic patients = พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด / Pairum Tansakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 439. Hemagglutinating activity and antibody response of Avian Influenza virus (H5N1) = คุณสมบัติของฮีแมกกลูตินินและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนก / Hatairat Lerdsamran
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 440. Hemifacial spasm : an electrophysiological evidence of facial motor meurons hyperexitability = โรคหน้ากระตุกครึ่งซีก : หลักฐานทางสรีรวิทยาไฟฟ้าที่แสดงถึงภาวะไวเกินต่อการกระตุ้นของเซลล์ประสาทสมองคู่ที่เจ็ด / Janaya Panyamee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 441. Hepatitis B virus associated antigens (HBAgS) in patients with liver diseases / by Sirirat Rengpipat.
    Abstract

 442. Hepatitis C virus and MHC class II association = ความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสตับอักเสบชนิดซี และ MHC class II / Sirinuch Rajchaiboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 443. Her-2/neu amplification in ovarian cancer = การศึกษาการเพิ่มปริมาณของยีนมะเร็ง HER-2/neu ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ / Numdee Thipprukmas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 444. High performance liquid chromatographic determination of conjugated bile acids in various types of gallstone bile = การวิเคราะห์หากรดน้ำดีชนิดคอนจูเกตในน้ำดีของผู้ป่วยด้วยนิ่วในถุงน้ำดีชนิดต่าง ๆ โดยวิธีโครมาโตกราฟฟีประสิทธิภาพสูง / Pichet Bunyongyod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 445. High performance liquid chromatographic determination of urinary citric acid cycle intermediates in normal and diseases = การวิเคราะห์หาสารอินเตอร์มีเดียตในวัฎจักรเคร็บส์ จากปัสสาวะโดยวิธีโครมาโตกราฟฟี่ประสิทธิภาพสูง / Wilairat Suensun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 446. High radiation absorbed dose measurement with clear polymethylmetracrylate (PMMA) = การวัดปริมาณรังสีระดับสูงโดยพลาสติกโพลีเมธิลเมธาไคลเลทชนิดโปร่งใส / Chowunchun Prapunsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 447. HIV-1 envelope gene evolution in antiretroviral drug resistance strains = การศึกษาวิวัฒนาการของยีน envelope ในเชื้อเอชไอวี-1 สายพันธุ์ดื้อยาต้านไวรัส / Niracha Athipanyasil
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 448. HIV-1 subtypes using gag/env heteroduple mobility assay and peptide enzyme-linked immunosorbent assay = การจำแนกสับทัยป์ของเชื้อไวรัสเอชไอวี ทัยป์หนึ่ง โดยวิธี gag/env heteroduple mobility assay และ peptide enzyme-linked immunosorbent assay / Wantanee Simparak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 449. HLA class I antibodies in bone marrow transplant patients = เอช แอล เอ คลาส วัน แอนติบอดี้ ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก / Supaluck Somkitsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 450. HLA class II in leprosy patients in Northern Thailand = ศึกษาเอช แอล เอ คลาสสองในผู้ป่วยโรคเรื้อนในประชากรไทยภาคเหนือ / Warunee Kunachiwa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 451. Hormonal and metabolic responses to acute exercise = การตอบสนองของสตรีในการหลั่งฮอร์โมนและสารเมตะบอไลท์ต่อการออกกำลังกายอย่างเฉียบพลัน / Tripawan Srichantaapa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 452. Host genetic polymorphisms in HIV-1 infected cases and healthy donors as determined by restriction fragment length polymorphism (RFLP) = การศึกษาความหลากหลายของยีนบนเซลล์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ไม่ติดเชื้อโดยวิธี restriction fragment length polymorphism (RFLP) / Phanida Phaknilrat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 453. Human monoclonal antibody fragments that neutralize bio-functions of surface exposed proteins of type a influenza viruses = แอนติบอดีสายเดี่ยวมนุษย์แบบโมโนโคนาลที่สามารถลบล้างฤทธิ์การทำงานของโปรตีนที่อยู่บริเวณผิวของไวรัสไข้หวัดใหญ่/ไวรัสไข้หวัดใหญ่นกชนิดเอ / Tippawan Pissawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 454. Humoral immune responses and human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) evolution during the course of infection in Thai individuals = การศึกษาภูมิคุ้มกันด้านสารน้ำและวิวัฒนการของเชื้อเอ็ชไอวีทัยป์ 1 ระหว่างการดำเนินโรคในคนไทย / Ltc.Thippawan Chuenchitra
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 455. Hyperpolymorphic short tandem repetitive DNA stability in decomposed human tissues = การศึกษาความคงตัวของ Short Tandem Repeat DNA ในเนื้อเยื่อมนุษย์ที่ผ่านกระบวนการเน่าตามธรรมชาติ / Apichaya Hiranphoonyaphreeda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 456. I-131 labeled aromatic compounds for biodistribution study = การติดฉลากสารประกอบอะโรมาติกด้วยไอโอดีน-131 เพื่อศึกษาการกระจายตัวในสัตว์ทดลอง / Suphatphong Nuanchuen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 457. Identification and confirmation of unknown mutations at low density lipoprotein receptor locus = การค้นหาและการยืนยันผลของการกลายพันธุ์ในยีน LDL receptor / Pornsirin Chunhapimon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 458. Identification of a novel mutation in the TGFBI gene as the underlying molecular lesion in a Thai family with lattice corneal dystrophy type I = การตรวจสอบการเป็นสาเหนุทางพันธุกรรมในโรคกระจกตาเสื่อมชนิดแลททิสแบบที่ 1 ของยีน TGFBI ในครอบครัวคนไทย / Sarinee Pingsuthiwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 459. Identification of Burkholderia pseudomallei antigenic genes that are recognized by a panel of mouse monoclonal antibodies = การจำแนกและวิเคราะห์แอนติเจนนิกยีนของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่จำเพาะต่อกลุ่มของโมโนโคลนัล แอนติบอดี / Charinrat Tieo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 460. Identification of host cellular proteins interacting with dengue viral nonstructural protein 1 in dengue virus-infected human kidney cell line = การวินิจฉัยโปรตีนของเซลล์เจ้าบ้านที่มีปฏิสัมพันธ์กับโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ในเซลล์ไตของมนุษย์ที่ติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ / Suchada Sengsai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 461. Identification of human urinary trefoil factor 1 as a novel calcium oxalate crystal growth inhibitor = การค้นพบว่าโปรตีน trefoil factor 1 ในปัสสาวะมนุษย์เป็นสารชนิดใหม่ที่ยับยั้งการโตของผลึกแคลเซียมอ๊อกซาเลต / Somchai Chutipongtanate
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 462. Identification of Mycobacterium avium-intracellulare complex to species level by PCR and drug susceptibility = การจำแนก Species เชื้อกลุ่ม Mycobacterium avium-intracellulare ด้วยวิธี PCR และความไวของเชื้อต่อยา / Prawit Ketthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 463. Identification of NPM1 mutation and its prognostic impact in Thai adult acute myeloid leukemia = การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน NPMI และความสำคัญในการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยไทยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวสายมัยอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน / Chetsada Boonthimat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 464. Identification of Orientia tsutsugamushi using polymerase chain reaction technique = การจำแนกเชื้อ Orientia tsutsugamushi ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส / Wichittra Anukool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 465. Identification of putative transmembrane proteins from the Burkholderia pseudomallei genome sequence database = การจำแนกทรานส์เมมเบรนโปรตีนจากข้อมูลยีโนมของเชื้อ Burkholderia pseudomallei / Sujarus Puttilepong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 466. Identification of single nucleotide polymorphisms (SNPs) of cholesteryl ester transfer protein (CEPT) gene in Thai population = การตรวจค้นหา Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) บนยีน Cholesteryl Ester Transfer Protein (CETP) ในคนไทย / Nimmitta Choochuenmanakit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 467. Identification of the diagnoses and treatments of Thai traditional massage in terms of physical therapy in patients with upper quarter musculoskeletal problems = การระบุความหมายทางกายภาพบำบัดของคำวินิจฉัยและการรักษาของการนวดแผนไทยในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณร่างกายส่วนบน / Sirikarn Somprasong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 468. Immediate effect of resisted band exercise on knee control during midstance of gait in hemiparetic patients = ผลของการออกกำลังด้วยยางยืดต่อการควบคุมข้อเข่าของขาข้างที่รับน้ำหนักขณะเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก / Noppadon Wongsriruang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 469. Immediate effect of respiratory muscles warm up on exercise performance in healthy subjects = ผลทันทีของการวอร์มอัพกล้ามเนื้อหายใจต่อสมรรถภาพของการออกกำลังกายในคนสุขภาพดี / Juthamard Kantasorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 470. Immunoperoxidase localization of the leptospiral antigen in the kidney, skeletal muscles and heart of hamsters infected with leptospira interrogans serovar pyrogenes = การศึกษาหาตำแหน่งแอนติเจนของเชื้อเลปโตสไปร่าในไต กล้ามเนื้อลาย และหัวใจของหนูแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อ leptospira interrogans ซีโรวาร์ pyrogenes ด้วยวิธีการทางอิมมูโนเปอร์ออกซิเดส / Sirinun Chaipunko
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 471. Immunophenotypes, cytokine production, and cytotoxic activity of natural killer cells in HIV-1 infected cases = การผลิตสารไซโตไคน์, และการทำลายเซลล์แปลกปลอม ของเซลล์ Natural Killer ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไทป์ 1 / Sujin Assawawitoontip
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 472. In vitro blood schizontocidal activity of plasma containing artemether-pyrimethamine = ฤทธิ์ฆ่าเชื้อมาลาเรียระยะไร้เพศในหลอดทดลองของยาอาร์ทิมิเธอร์ผสมกับยาพัยริเมธามีนในพลาสมา / Ratawan Ubalee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 473. In vitro inhibition on growth of Plasmodium falciparum by thalassemic erythrocytes / Benchamas Wongsattayanont
    Full Text (Mahidol member only)

 474. Infection of dengue virus to a megakaryoblastic cell line, MEG-01 : a model to investigate the roles of dengue virus and platelets in the immunopathogenesis of dengue hemorrhagic fever (DHF) = การติดเชื้อไวรัสเด็งกี่และผลกระทบต่อ Megakaryoblastic cell line, MEG-01 : ต้นแบบของการศึกษาผลกระทบของการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ต่อระบบเกล็ดเลือดในโรคไข้เลือดออก / Somchai Thiemmeca
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 475. Infections of the female lower genital tract with special emphasis on the microbial role in the development of leucorrhea / Pintip Pongpech
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 476. Influence of consumerism behavior on the quality of life among students in the office of the basic education commission in Bangkok = อิทธิพลของพฤติกรรมบริโภคนิยมมีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร / Thunyathorn Prettapapop
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 477. Inhibition of collagen production in keloid fibroblasts using RNA interference = การยับยั้งการผลิตคอลลาเจนในเซลล์สร้างเส้นใยจากแผลคีลอยด์โดยใช้การแทรกแซงอาร์เอ็นเอ / Phanthakarn Tit-Oon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 478. Initial characterization of the HIV-1 Uncoating factor and its role in certain early postentry tropisms = การศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของปัจจัยที่จำเป็นต่อกระบวนการ Uncoating ของเชื้อเอชไอวี-1 และบทบาทของปัจจัยนั้นต่อ early postentry tropism ในเซลล์บางชนิด / Sirawat Srichatrapimuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 479. Injuries in Thai male national sepaktakraw team = การบาดเจ็บในนักกีฬาเซปักตะกร้อชายทีมชาติไทย / Karuna Neraphong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 480. Intellectual assessment of autistic children with the Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC) = การประเมินสติปัญญาของเด็กออทิสติคด้วยแบบทดสอบ Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC) / Vasinee Siripoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 481. Interaction, trafficking and subcellular localization of mutant kidney anion exchanger 1 (kAE1)protiens in cultured human embryonic kidney 293 (HEK 293) cell = ปฏิสัมพันธ์การเคลื่อนย้ายและตำแหน่งในเซลล์ของโปรตีนแอนไอออนเอ็กเช็งเจอร์-วัน ชนิดที่พบในไตที่ผิดปกติในเซลล์ไตเพาะเลี้ยงเอชอีเค 293 / Nunghathai Sawasdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 482. Interobserver and test-retest item reliability of motor screening of infant test = ความเชื่อถือได้ในการใช้ผู้ตรวจสอบแต่ละคนและการตรวจสอบซ้ำของข้อทดสอบในแบบคัดกรองทางการเคลื่อนไหวของทารก / Saipin Prasertsukdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 483. Intracardiac repair of tetralogy of fallot at Siriraj Hospital during 1961-1983 / Suthep Pitaksinachanekij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 484. Introduction of green fluorescent protein (GFP) gene into Burkholderia pseudomallei using conjugation technique = การนำยีนของโปรตีนเรืองแสงเข้าสู่เชื้อ Burkholderia pseudomallei โดยวิธีคอนจูเกชั่น / Sivapong Sungpradit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 485. Investigation of active cytomegalovirus infection in HIV-1 infected cases = การตรวจหาภาวะ active CMV infection ในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี-1 / Yongyuth Poolpanichupatam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 486. Investigation of hippuric acid in vapour exposure by high-performance liquid chromatography and colorimetry = การตรวจพิสูจน์หากรดฮิพพิวริกในกลุ่มผู้สัมผัสสารระเหย โดยวิธีโครมาโตกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูง และการตรวจวัดสี / Pattaravadee Pongraveevongsa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 487. Investigation of Leptospira carrier potential among rodents in Bangkok = การสำรวจศักยภาพการเป็นพาหะของเชื้อเลปโตสไปราในสัตว์ฟันแทะในกรุงเทพมหานคร / Wiaranan Pulsawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 488. Investigation of the transmissiveness of ultrasound through seven coupling media = การตรวจสอบความสามารถในการแพร่ผ่านของคลื่นอัลตร้าซาวด์ผ่านสารตัวกลาง 7 ชนิด / Warin Krityakiarana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 489. Iodine deficiency disorders (IDD) : the evaluation of its elimination in Khamcha-I, Mukdaharn = การประเมินการควบคุมภาวะผิดปกติจากการขาดธาตุไอโอดีนที่อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร / Prathan Wongtala
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 490. Iron absorption from vegetarian diets = การดูดซึมเหล็กจากอาหารมังสวิรัติ / Malinee Dhanarun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 491. Iron availability from weaning foods = ปริมาณธาตุเหล็กที่จะถูกดูดซึมได้จากอาหารเสริมทารกวัยหย่านม / Janejira Phromsiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 492. Isolation of purified ovarian cancer antigens verifying specific activity with established monoclonal antibodies = การแยกแอนติเจนที่บริสุทธิ์จากมะเร็งรังไข่ที่มีความจำเพาะกับโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ผลิตขึ้น / Leatchi Wachirutmanggur
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 493. Job satisfaction of male nurses in nursing profession = ความพึงพอใจในงานของพยาบาลชายในวิชาชีพ / Jaran Pinchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 494. Kinetics of antibody responses after Japanese encephalitis (JE) vaccination in young adults = การตอบสนองของแอนติบอดีต่อวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ / Wipa Tangkananond
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 495. Laboratory investigation of viral etiologic agents in pediatric patients with acute viral encephalitis = การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อต้นเหตุของโรคไวรัสสมองอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยเด็ก / Viroj Pongthanapisith
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 496. Left ventricular volumes and ejection fraction calculated from 99mTc-MIBI myocardial perfusion gated spect : effect of filtering and zooming in comparison with gated blood pool = การศึกษาปริมาตรและค่าร้อยละของเลือดในหัวใจห้องล่างซ้ายที่ถูกสูบฉีดออกไปด้วยเทคนิค 99mTc-MIBI myocardial perfusion gated SPECT : ดูผลของการใช้ filter และการ zoom โดยเปรียบเทียบกับการตรวจด้วยเทคนิค gated blood pool / Wachiraporn Wongvaree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 497. Leptin response to fasting and feeding in Thai adults = การตอบสนองของฮอร์โมนเลปทินต่อภาวะอดอาหารและหลังมื้ออาหารในคนไทย / Thitiwan Yothathai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 498. Levels of cholinesterase enzyme and related factors among agricultural workers exposed to insecticide in Satun province = การศึกษาระดับของโคลีนเอสเตอเรสเอนไซม์และปัจจัยที่มีผลต่อระดับโคลีนเอสเตอเรสเอนไซม์ในกลุ่มเกษตรกรที่มีการใช้สารฆ่าแมลง จังหวัดสตูล / Surasak Janchawwarit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 499. Levels of sE-Selectin and sVCAM-1 in coronary artery disease patients undergoing coronary artery bypass graft surgery with and without postoperative myocardial infarction = ระดับโซลูเบิลอีซีเลคตินและโซลูเบิลวีแคมวันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีและไม่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ / Nattaya Thongsepee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 500. Life assets in academically talented students : case study of the participants in International Mathematics and Science Olympaid 2013 = ต้นทุนชีวิตในนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ : กรณีศึกษานักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2556 / Narathip Srichantr-intr
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 501. Macroscopic and microscopic study of buffalo (bulbalus bulbalis) hoof = การศึกษาทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาคของกีบกระบือ / Punnarat Vibulchan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 502. Magnetic resonance angiography of renal arteries in Thais = การตรวจพยาธิสภาพหลอดเลือดแดงไตในคนไทยด้วยภาพถ่ายคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง / Patcharin Prapaisilp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 503. Malaria pathogenesis in mice infected with Plasmodium Yoelii 17XL (lethal strain) : role of peripheral blood microparticles = การเกิดพยาธิสภาพในหนูที่ติดเชื้อมาลาเรียพลาสโมเดียม โยอิไลด์ชนิดรุนแรง : บทบาทของไมโครพาร์ติเคิล / Suchana Sukklad
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 504. Malondialdehyde levels in the blood of beta-thalassemic patients treated with curcumin = ผลของขมิ้นชันต่อระดับมาลอนไดอัลดีฮัยน์ในเลือดของผู้ป่วยบีต้าธาลัสซีเมีย / Anchalee Mahathein
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 505. Manometric tests of anorectal function in healthy adult Thai subjects = การตรวจวัดความดันภายในทวารหนักและไส้ตรงในคนไทยปกติ / Pimpak Kritasampan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 506. Mapping and functional studies of an HIV-1 regulatory element in envelope region = การศึกษาตำแหน่งและหน้าที่ของยีนควบคุมในส่วนเปลือกของเอชไอวี-1 / Ornpreya Suptawiwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 507. Maxillary antrum in Thais = โพรงกระดูกโหนกแก้มในคนไทย / Pannee Ochareon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 508. Maximum acceptable weight of carrying for male Thai workers estimated by the psychophysical approach = น้ำหนักมากสุดที่ไม่เกินกำลังที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของในคนงานชายไทย ประเมินโดยวิธีการไซโคฟิสิกส์ / Chadporn Seubnukanwattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 509. Maximum acceptable weight of lift in Thai male workers aged 18-30 years : psychophysical approach = น้ำหนักมากสุดที่เหมาะสมสำหรับการยกในคนงานชายไทยอายุ 18-30 ปี: วิธีไซโคฟิสิกค์ / Orapin Peeradajmontree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 510. Measurement of postural instability in individuals with parkinson's disease : comparison among disability scales of the Hoehn and Yahr = การวัดความมั่นคงของการทรงตัวในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน : เปรียบเทียบในระดับความรุนแรงของโรคต่าง ๆ ตามเกณฑ์ Hoehn และ Yahr / Sirinthip Kamolsawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 511. Measurement of radiation leakage from microwave ovens = การตรวจวัดปริมาณรังสีรั่วจากเตาไมโครเวฟ / Saksit Opunna
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 512. Memory in children with learning disabilities = ความจำในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ / Peerada Unprai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 513. Memory T Cell Response to Burkholderia pseudomallei in healthy immune individuals = การตอบสนองของเซลล์ทีลิมโฟซัยท์จำเพาะในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei / Chintana Phawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 514. Memory T cells response to dengue viruses in immune indiciduals = การตอบสนองของเซลล์ทีลิมดพซัยท์จำเพาะในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้เลือดออก / Jundee Rabablert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 515. Mental health and quality of life in Kratom users = สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้เสพพืชกระท่อม / Netnapit Chantawattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 516. Mental health and quality of life of alcohol dependent patients : Nan province = การศึกษาภาวะสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดสุรา : กรณีศึกษา จังหวัดน่าน / Kanittha Rianthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 517. Mental health of forecourt attendents in Bangkok metropolis = สุขภาพจิตของพนักงานหน้าลานในสถานีบริการน้ำมันในเขตกรุงเทพมหานคร / Apirat Hankitvirity
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 518. Metabolic syndrome in royal Thai Navy Officers : prevalence and associated factors = ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิด metabolic syndrome ในข้าราชการกองทัพเรือ / Lt. Naiyanan Sodsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 519. Microanatomical study of various organs of hamsters (Mesocricetus auratus) infected with Leptospira interrogans local strain : caused outbreak in Thailand = การศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะต่างๆ ของหนูแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการระบาดในประเทศไทย / Jittima Muensoongnoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 520. Microparticles and its relationship to hypercoagulable state in [beta]-thalassmia/Hb E = การศึกษาความสัมพันธ์ของการเกิดไมโครพารติเคิ้ลต่อภาวะการแข็งตัวของเลือดอย่างรุนแรงในผู้ป่วยบีต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี / Porntip Chaichompoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 521. Microvascularization of the adrenal glands in the lylei's flying fox (Pteropus lylei) = การศึกษาโครงหลอดเลือดโดยละเอียดของต่อมหมวกไตในค้างคาวแม่ไก่ / Kitsaphon Kanamnouy
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 522. Microvascularization of the midbrain in lylei's flying foxes (Pteropus lylei) = การศึกษาโครงหลอดเลือดโดยละเอียดของสมองส่วนกลางในค้างคาวแม่ไก่ / Pawana Uthaichotiwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 523. Microvascularization of the spleens in lylei's flying fixes (Pteropus lylei) = การศึกษาโครงหลอดเลือดโดยละเอียดของม้ามในค้างคาวแม่ไก่ / Narawadee Choompoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 524. Mitochondrial DNA analysis of prehistoric human remains from Noen U-Loke, Nakhon Ratchasima = การตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียในตัวอย่างโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ขุดพบที่เนินอุโลก จังหวัดนครราชสีมา / Thitima Sanpachudayan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 525. Mitochondrial genome and diabetes mellitus type 2 in Thailand = ยีนไมโทคอนเดรียและเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศไทย / Komon Luangtrakool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 526. Molecular analysis of chloramphenicol resistance in staphylococci = การศึกษาในระดับโมเลกุลของแบคทีเรียกลุ่ม staphylococci ต่อการดื้อยาคลอแรมเฟนีคอล / Ubonwan Jotekratok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 527. Molecular analysis of human growth hormone (GH1) gene in Thai patients with growth hormone deficiency = การวิเคราะห์ระดับอณูในผู้ป่วยไทยที่ขาดฮอร์โมนเติบโต / Kamoltip Sritavil
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 528. Molecular analysis of the factor mediating actin-based motility in Burkholderia species = การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลของโปรตีนที่มีความสำคัญต่อการเคลื่อนที่ของเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia spp. โดยอาศัยโปรตีน actin ในเซลล์ร่างกาย / Chayada Sitthidet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 529. Molecular analysis of vitamin D receptor gene in low bone mass density subjects = การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลของวิตามินดีรีเซพเตอร์ยีนในกลุ่มคนที่มีภาวะความหนาแน่นกระดูกต่ำกว่าปกติ / Suntichai Vicheinsarn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 530. Molecular characterization of Acinetobacter baumannii integrated with genomic resistance Island / Badri Thapa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 531. Molecular characterization of AML1 gene in acute Myeloid Leukemia = การศึกษาลักษณะระดับโมเลกุลของยีน AML1 ในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสายมัยอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน / Amporn Leecharendkeat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 532. Molecular characterization of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus = การศึกษาคุณลักษณะระดับอณูชีวโมเลกุลของเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อต่อยาเมทิซิลลิน / Chotechana Wilailuckana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 533. Molecular cloning and expression of the nucleoprotein gene of influenza a virus = การผลิตโปรตีนจากยีนส่วนนิวคลีโอโปรตีนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ / Sirikwan Boonmoh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 534. Molecular cloning of phospholipase C gene from burkholderia pseudomallei = การโคลนยีนฟอสโฟไลเปสซีจากเชื้อ Burkholderia pseudomallei / Nuttika Suwannasai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 535. Molecular defect of anion exchanger 1 in autosomal recessive distal renal tubular acidosis and interaction between human Kanadaptin and anion exchanger 1 = ความผิดปกติระดับอณูของโปรตีนแอนไอออนเอ๊กซ์เช็งเจอร์-วัน ในโรคไตผิดปกติในการขับกรดชนิดที่มีการถ่ายทอดโรคแบบลักษณะด้อยและปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนคานาแดปตินกับแอนไอออนเอ๊กซ์เช็งเจอร์-วัน / Saranya Kittanakom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 536. Molecular detection of Mammaglobin gene in peripheral blood of Thai breast cancer patients = การตรวจหายีนแมมมาโกลบินในกระแสเลือดของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทย / Narumol Trachu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 537. Molecular dynamics studies of the bacillus thuringiensis Cry4Aa and Cry4Ba toxins = การศึกษาการเคลื่อนตัวเชิงโมเลกุลของโปรตีนสารพิษ Cry4Aa และ Cry4Ba จากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis / Taveechai Taveecharoenkool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 538. Molecular epidemiology of HIV-1 in Thailand : genetic analysis of the circulating strains = การศึกษาระบาดวิทยาระดับโมเลกุลและลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย / Piyanot Wirachsilp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 539. Molecular mechanism of various [alpha]-thalassemia syndromes / Varaporn Thonglairoam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 540. Monitoring of radioiodine-131 contamination in the sewage system of Siriraj Hospital = การตรวจสอบการปนเปื้อนไอโอดีน-131 ในระบบระบายน้ำเสียของโรงพยาบาลศิริราช / Kusuma Tongsukh
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 541. Monoclonal antibodies to salmonella typhi / Ganjana Lertmemongkolchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 542. Monoclonal antibody production to ovarian cancer antigens = การผลิตโมโนโคลนอล แอนติบอดีต่อแอนติเจนของมะเร็งรังไข่ / Panadda Juntrachotiwit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 543. Morphological and histological changes in livers and spleens of plasmodium-infected mice before and after dexamethasone treatment = การเปลี่ยนแปลงทางสัญฐานวิทยาและจุลกายวิภาคศาสตร์ในตับและม้ามของหนูทดลองที่ติดเชื้อมาลาเรียหลังและก่อนให้ยาเอกซาเมตทาโซน / Phanthip Chaweeborisuit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 544. MRI artifacts and reduction techniques = สิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นจากการสร้างภาพกำทอนแม่เหล็กและเทคนิคการทำให้สิ่งแปลกปลอมลดลง / Paitoon Maprakob
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 545. Multiplex polymerase chain reaction for diagnosing tuberculosis and cryptococcosis = Multiplex PCR สำหรับวินิจฉัยวัณโรคและโรคคริตโตคอคโคสีส / Nuntana Siengluecha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 546. Multiplex RT-PCR for detection of influenza virus and amantadine susceptibility by hemagglutination inhibition assay = การตรวจหาไวรัสไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี multiplex RT-PCR และการทดสอบความไวต่อยา amantadine ด้วย hemagglutination inhibition assay / Thipwipha Phonpakobsin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 547. Multiplex SSCP analyses of EGF precursor homology domain of LDL receptor gene = การศึกษาความหลากหลายและการกลายพันธุ์ใน EGF precursor homology domain ของยีน LDL receptor โดยวิธี multiplex SSCP analyses / Lampoon Kasemsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 548. Muscle activities of upper trapezius and cervical paraspinal and discomfort during carrying single strap shoulder bag = การทำงานของกล้ามเนื้อ upper trapezius และ cervical paraspinal และความรู้สึกไม่สบายในขณะสะพายกระเป๋าที่มีสายสะพายเส้นเดียว / Benjawan Sophonratanapokin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 549. Mutations in Env Gene of HIV-1 that affect sensitivity to neutralizing antibody = การเปลี่ยนแปลงในส่วนโปรตีนเปลือกนอกของเชื้อเอชไอวี-1 ที่ส่งผลกระทบต่อความไวของนิวทรัลไลซิ่งแอนติบอดี / Sirilak Teeraputon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 550. Mycobacterium tuberculosis : a study on deoxyribonucleic acid (DNA) and construction of DNA libraries = มัยโคแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลลิส : การศึกษากรดดีออกซิไรโบนิวคลีอิค (ดีเอ็นเอ) และการสร้างดีเอ็นเอไลบรารี่ / Watcharin Rangsipanuratn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 551. Neutralization and enhancement activities of monoclonal antibodies specific to the envelope protein of dengue viruses = คุณสมบัติในการยับยั้งและการเพิ่มความสามารถในการเพิ่มจำนวนไวรัสของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโปรตีนส่วนเปลือกหุ้มของไวรัสเต็งกี่ / Kriangkrai Chawansuntati
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 552. Nitric oxide and fibrinolytic activity after arterial occlusion and electrical stimulation = ไนตริกออกไซด์และการสลายลิ่มเลือดหลังการผูกหลอดเลือดแดงและกระตุ้นด้วยไฟฟ้า / Jitreuthai Srepawatakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 553. Nonheme iron in thalassemic red cell membranes = การศึกษาเหล็กที่ไม่ได้จับกับฮีมบนผนังเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย / Chakri Laoruddecha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 554. Non-Medical factors determining blood sugar level in NIDDM patients = ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน / Wilailak Seekhaow
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 555. Nuclea modifier for a mitochondrial DNA disorder : Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON) = บทบาทของยีนในนิวเคลียสต่อการแสดงออกของโรคไมโทคอนเตรีย : Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON) / Napasak Phasukkijwatana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 556. Opsonophagocytosis and intracellular killing activities of neutrophils in patients with human immunodeficiency virus infection = การทำหน้าที่ของนิวโตรฟิลในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวี / Kalaya Techapirunpan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 557. Optimal filters for brain imaging in SPECT = การหาฟิลเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อการถ่ายภาพสมองด้วยเครื่องสเปค / Taratip Narawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 558. Optimisation and application of serum free triiodothyronine (FT3) by using in house solid-phase RIA technique = การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ซีรั่มฟรีไตรไอโอโดธัยโรนิน (ฟรีที3) โดยวิธีอินเฮ้าส์โสลิด-เฟส อาร์ไอเอ / Yaowaluk Jaroenrungsup
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 559. Optimisation and application of serum triiodothyronine (T3) by solid-phase antibody = การพัฒนาปรับปรุงและการประยุกต์ใช้สิรั่มไตรไอโอโดซัยโรนิน (ที 3) โดยวิธีโสลิด-เพสแอนติบอดีย์ / Dusit Roonpho
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 560. Optimization of PCR-multiplex SSCP to identify mutations and polymorphisms at the LDL receptor locus = การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของเทคนิค PCR-multiplex SSCP เพื่อค้นหาการกลายพันธุ์และความหลากหลายในยีน LDL receptor / Patthamawadee Charoensuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 561. Osteology and myology of the pectoral region, the shoulder and region, and the upper extremity of the Lylei's flying fox / by Paijit Treetrong
    Abstract

 562. Outcome of pregnancies with hypertensive disorders = ผลการตั้งครรภ์ของหญิงที่มีภาวะความดันโลหิตสูง / Natdhanan Phatkrathok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 563. Oxidative stress in B-Thalassemia/HbE = อนุมูลอิสระในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี / Napaporn Limpitisathaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 564. Parasites of the Asian open-billed storks (Anastomus oscitans) and their relationships to pila snails and domestic ducks / by Pilai Poonswad.
    Abstract

 565. Participating company opinions of medical product exhibitions on the annual scientific meeting of the Thai Royal College of Medicine = ความคิดเห็นของบริษัทที่ร่วมงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยแพทย์ในประเทศไทย / Anotai Pimolsathain
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 566. Pathologic study of red cell changes in thalassemic mice = การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเม็ดเลือดแดงของหนูธาลัสซีเมีย / Bundit Wannasuphaphol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 567. Patients' satisfaction towards services of in-patient department : a case study at Dankhunthod hospital, amphur Dankhunthod, Nakhonratchasima / Narumon Sinputhorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 568. Patter of mental health service at Nakhon Sawan community hospital = รูปแบบงานบริการสุขภาพจิตของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ / Somsiew Imnoey
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 569. PCR-minigel SSCP analyses of the exons encoding the ligand binding domain of LDLR gene = การใช้ mini gel SSCP ในการตรวจวิเคราะห์ความหลากหลายและการกลายพันธุ์ใน exons ที่เป็นรหัสของ ligand binding domain ในยีน LDL receptor / Kwandao Kerdsaeng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 570. Penicillium marneffei : molecular typing, viability in acid medium, and drug susceptibility = การจำแนกสายพันธุ์ด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา, การมีชีวิตอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เป็นกรดและความไวต่อยา (Penicillium marneffei) / Wanwisa Siriwattanametanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 571. Perinatal transmission of HIV-1 subtype E : diagnosis and nucleotide sequence analysis of pol gene = การวินิจฉัยการติดเชื้อในทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี ทัยป์ 1 สับทัยป์ อี และการศึกษาการเรียงลำดับเบสของยีน pol / Daoroong Piyasatjaboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 572. Peritoneal reaction to retained surgical sponge how it can migrate into the intestinal lumen : experimental study = ผลการตอบสนองของผ้าซับเลือดที่ค้างไว้ในช่องท้อง / Somkiat Wattanasirichaigoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 573. Personal background, personality traits and psychological aspects in abused wives : case study = ภูมิหลัง บุคลิกลักษณะ และสภาวะทางจิตใจของผู้หญิงที่ถูกสามีทำร้าย : กรณีศึกษา / Ariya Koomphai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 574. Personality and the risk of problems-used alcohol in university students = ลักษณะบุคลิกภาพกับความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการใช้สุราของนักศึกษาอุดมศึกษา / Chaiyun Sakulsriprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 575. Personality of aging thais over 55 in Bangkok = บุคลิกภาพของคนไทยวัยสูงอายุ อายุ 55 ปีขึ้นไปในกรุงเทพมหานคร / Supapan Tuntepaswasin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 576. Personality of the Thai adolescent in Bangkok age 15-19 years old = บุคลิกภาพของวัยรุ่นไทยอายุ 15-19 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร / Raweewan Kitipoonwongvanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 577. Personality of the Thai adult age 20-24 years old in Bangkok = บุคลิกภาพของคนไทยวัยผู้ใหญ่อายุ 20-24 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร / Dounghatai Lowhakasamewong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 578. Personality of the Thai adult age 25-54 years old in Bangkok = บุคลิกภาพของคนไทยวัยผู้ใหญ่อายุ 25-54 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร / Parinda Seneerattanaprayul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 579. Personality profile of Royal Thai Air Force aviators by the revised NEO personality inventory (NEO-PI-R) = ลักษณะบุคลิกภาพของนักบินกองทัพอากาศไทยจากแบบทดสอบ NEO-PI-R / Flying Officer Dech Nuanta
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 580. Pharmacodynamic study of curcuminoids in normal volunteers = การศึกษา pharmacodynamic ของขมิ้นชันในอาสาสมัครปกติ / Kamol Maikrang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 581. Pharmacokinetic studies of oral cephalexin in health Thai volunteers and comparative bioequivalence of two brands of oral cephalexin = การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของ Cephalexin ชนิดรับประทานในคนไทยปกติและศึกษาเปรียบเทียบชีวสมมูลย์ของ Cephalexin จาก 2 บริษัท / Lapasri Janthapadchothe
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 582. Pharmacokinetic study of curcuminoids in normal volunteers = การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของขมิ้นชันในอาสาสมัครปกติ / Yuvadee Saecheung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 583. Pharmacokinetic study of intramammary ampicillin and cloxacillin in dairy cows and detection of their residues in milk = การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาแอมพิซิลินและคล็อกซาซิลินชนิดสอดเข้าเต้านมในโคนมและการตรวจสารตกค้างของยาในน้ำนม / Benjawan Phetsuksiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 584. Photodiode based radiation detection = การวัดปริมาณรังสีโดยใช้สารกึ่งตัวนำชนิด Photodiode / Kanit Sangsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 585. Plasma tissue factor level in hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma patients = ระดับทิชชูแฟคเตอร์ในพลาสม่าของผู้ป่วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีในตับ / Kanokkan Wattanasin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 586. Plasmid-mediated class C [beta]-Lactamase production in gram-negative bacteria = การผลิตเอนไซม์ Class C [beta]-Lactamase จากพลาสมิดในเชื้อแบคทีเรียกรัมลบ / Artitaya Yatsomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 587. Plastination preserves in traumatic brains for medico-legal evidence = การเก็บรักษาเนื้อเยื่อสมองที่ได้รับอันตรายโดยวิธีการกำซาบด้วยสารพลาสติก / Wilairat Tiengtip
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 588. Platelet activation and leukocyte-platelet interaction in thalassemia patients = การกระตุ้นของเกร็ดเลือดและการปฏิสัมพันธ์กับเม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย / Rassamon keawvichit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 589. Platelet crossmatching for the alloimmunized patient = การทดสอบหาความเข้ากันได้ของเกร็ดเลือดสำหรับผู้ป่วยซึ่งมีแอนติบอดี้ต่อเกร็ดเลือด / Wiboon Boonbanggeng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 590. Pneumococci : evaluation of in-house optochin disks, antimicrobial susceptibility and preliminary epidemiological study = การประเมินคุณภาพ optochin ที่เตรียมขึ้นเองการศึกษาความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพและระบาดวิทยาเบื้องต้น / Suttiwan Thammawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 591. Polymerase chain reaction as a diagnostic tool for chlamydia trachomatis infection = การใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสสำหรับวินิจฉัยการติดเชื้อ คลามิเดียแทรกโคมาติส / Somchai Lokpichat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 592. Polymorphism analysis in Intron 4 and screening for mutation in Exon 4 of LDL receptor gene in Thai hypercholesterolemia subjects = การวิเคราะห์ความหลากหลายใน Intron 4 และการตรวจหาการกลายพันธุ์บริเวณ Exon 4 ของยีน Low-Density Lipoprotein Receptor ในคนไทยที่มีภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง / Vallaya Sutthikhum
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 593. Polymorphisms and mutations of apolipoprotein B and apolipoprotein E genes in Thai subjects = ความหลากหลายและการกลายพันธุ์ของยีน apolipoprotein B และ apolipoprotein E ในคนไทย / Saiphon Poldee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 594. Polymorphisms in the matrix metalloproteinase-2 and tissue inhibitor of metalloproteinase-2 gene promoters : implication in susceptibility and aggressiveness of head and neck cancer = ความสัมพันธ์ของ polymorphisms ใน matrix metalloproteinase-2 และ tissue inhibitor of metalloproteinase-2 gene promoter กับความเสี่ยงและความรุนแรงของมะเร็งศีรษะและลำคอ / Patchariya Khantapura
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 595. Postural changes of pregnancy in full term primiparas during standing and sitting = การเปลี่ยนแปลงลักษณะท่าทางในสตรีมีครรภ์ครบกำหนดครั้งแรกในท่ายืนและท่านั่ง / Prapawadee Pilompol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 596. Postural maintenance and movement in hemiparetic patients after weight bearing and shifting training using digital bathroom scale = การทรงตัวและการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกหลังการฝึกการลงและถ่ายน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล / Noppol Pramodhyakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 597. Predicting cigarette smoking cessation intention among vocational education's students, Bangkok : application of the theory of planned behavior = การทำนายความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร : โดย ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน / Ratchadaporn Ungcharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 598. Pregnancy outcome of thalassemia = ผลการตั้งครรภ์ของหญิงที่เป็นธาลัสซีเมีย / Paradee Chompookaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 599. Preliminary study of hand-strength and hand-function performances in Thai adults aged 21-60 years = การศึกษาเบื้องต้นด้านความแข็งแรงและการใช้งานของมือในคนไทยอายุ 21-60 ปี / Rienporn Phoojaroenchanachai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 600. Prenatal and postnatal diagnosis of thalassemia in Thailand = การตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียในทารกในครรภ์และหลังคลอดในประเทศไทย / Petchara Tussana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 601. Prenatal diagnosis of homozygous [alpha]-Thalassemia 1 by using fetal nucleated red blood cells in maternal circulation = การตรวจ homozygous [alpha]-thalassemia 1 เพื่อวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอดโดยศึกษาจากเซลล์เม็ดเลือดแดงอ่อนของลูกที่อยู่ในกระแสเลือดของแม่ / Saisiri Sithongdee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 602. Preparation of standard reference thromboplastin, calibration against international reference preparations / Nisarat Opartkiattikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 603. Pressure pain threshold at posterior neck and upper back in normal sedentary Thai females aged 15-24 and 25-34 years = แรงกดที่เริ่มรู้สึกเจ็บบริเวณคอด้านหลังและหลังส่วนบนของหญิงไทยปกติที่ทำงานเบาในช่วงอายุ 15-24 ปีกับ 25-34 ปี / Rungrudi Jarumanokul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 604. Prevalence and molecular characterization of antibiotic resistant Salmonella spp. and Escherichia coli in raw chicken meat from supermarkets in Bangkok = ความชุกและการตรวจระดับอณูชีวโมเลกุลของเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายขนานจากเนื้อไก่สดใน supermarket ในกรุงเทพมหานคร / Chaiyaporn Chaisatit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 605. Prevalence and related factors of suicidal ideation among undergraduate students in two universities in Northeastern Thailand = ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดฆ่าตัวตายของนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 2 แห่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Monruedee Sangwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 606. Prevalence of gonococcal infection in HIV-positive patients and antimicrobial resistance of Neisseria Gonorrhoeae = ความซุกของการติดเชื้อก่อโรคหนองในในผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์และการดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อไนซีเรีย โกโนเรีย / Patrapee Tongtep
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 607. Preventive behavior toward human immunodeficiency virus infection of junior high school students in Songkhla province = พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา / Keratikarn Kladsawas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 608. Production and characterization of antibody against structural protein of Aedes Albopictus densovirus = การผลิตและการสร้างแอนติบอดี้ต่อส่วนโปรตีนโครงสร้างของ Aedes albopictus densovirus / Kobporn Boonnak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 609. Production and characterization of monoclonal antibodies specific to Leptospira interrogans and their applications = การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของโมโนโคลนัลแอนติบอดีจำเพาะต่อจุลชีพ L.interrogans และการนำไปประยุกต์ใช้ / Patchanee Chootong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 610. Production and characterization of monoclonal antibodies to dengue 2 virus = การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ต่อไวรัสเด็งกี่ซีโรทัยป์ 2 / Kamolluk Sittisiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 611. Production and characterization of monoclonal antibodies to Leptospira Interrogans Serogroup Australis and their applications for rapid serological identification = การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของโมโนโคลนัลแอนติบอดีและการนำมาพัฒนาเพื่อการตรวจวินิจฉัย Leptospira Interrogans Serogroup Australis อย่างรวดเร็ว / Surin Kongpila
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 612. Production and characterization of the recombinant capsid protein of dengue-2 virus in E.coli = การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของรีคอมบิแนนต์แคปสิตโปรตีนของไวรัสเด็งกี่ ซีโรทัยป์ 2 ในระบบของแบคทีเรีย E.coli / Prapapun Ong-ajchaowlerd
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 613. Production and characterization the monoclonal antibodies specific to house dust mite allergens = การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของโมโนโคลนัลแอนติบอดีจำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น / Lakkana Plaidoung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 614. Production and screening of hybridoma clones producing monoclonal antibodies specific to dengue virus proteins = การผลิตและคัดกรองไฮบริโดมาที่ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อโปรตีนของไวรัสเด็งกี่ / Kroong Yoosook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 615. Production of chicken IGY antibodies specific for hemoglobin gamma-chain and mouse monoclonal antibody specific for hemoglobin bart's for thalassemia diagnosis = การผลิตแอนติบอดีจำเพาะต่อฮีโมโลลบินสายแกมม่าจากไข่ไก่และการผลิตโมโนโคลนอลจำเพาะต่อฮีโมโกลบินบาร์ทจากเซลหนูสำหรับการวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย / Pornrutsami Jintaridth
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 616. Production of gamma-interferon in lymphocyte subpopulations from HIV-1 infected case = การสร้างอินเตอร์เฟรอนแกมมาในเซลล์ประชากรย่อยของลิมโฟไซท์ ของผู้ติดเชื้อเอชเอวี-1 / Dulyatad Gronsang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 617. Production of monoclonal antibody specific to outer membrane protein (OprD), an imipenem influx channel, of pseudomonas aeruginosa = การสร้างโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโปรตีน OprD porin ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดื้อยา / Piyaporn Sai-Ngam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 618. Production of mouse monoclonal antibodies to HIV-1 Gag epitope(S) by using HIV-1 CRF01_AE as immunogen = การผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีจากหนูซึ่งจำเพาะต่อโปรตีนส่วนแก็กของเชื้อเอชไอวีไทป์ 1 โดยใช้เชื้อเอชไอวีไทป์ 1 CRF01_AE เป็นอิมมูโนเจน / Phisanu Pooruk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 619. Production of recombinant envelope glycoprotein GP41 from HIV-1 subtype E = การผลิตไกลโคโปรตีนส่วนเปลือกของเอชไอวีสับทัยป์ อี โดยวิธีพันธุวิศวกรรม เพื่อใช้เป็นแอนติเจนในชุดทดสอบ / Chinda Kanoksinsombat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 620. Production of recombinant human 65-kDa glutamic acid decarboxylase (GAD65) for anti-GAD65 autoantibody detection by a signal amplification ELISA technique = การผลิต recombinant human glutamic acid decarboxylase ขนาด 65 กิโลดาลตัน (GAD65) เพื่อตรวจหา anti-GAD65 autoantibody โดยวิธี signal amplification ELISA technique / Phanasit Poowasanpetch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 621. Proliferative response and expression of activation antigen CD69 on lymphocytes from normal and HIV-infected individuals = การตอบสนองและการเกิดของ ซีดี69 บนเซลล์ลิมโฟซัยต์ของคนปกติและผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี / Kasama Sukapirom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 622. Protective effect of mangosteen extract against apoptotic cell death induced by hydrogen peroxide on SK-N-SH humen neuroblastoma cell line = การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดมังคุดในการป้องกันการตายแบบอะพอพโตซิสของเซลล์สมอง SK-N-SH ที่ถูกชักนำโดยไฮโดรเจ็นเพอร็อกไซด์ / Patcharakajee Charoensilp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 623. Proteome analysis of altered protein expression in distal renal tubular epithelial cells during potassium depletion = การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในเซลล์ท่อไตส่วนปลายในภาวะขาดโปแตสเซียมโดยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ / Nardtaya Ausakunpipat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 624. Psychological capital and mental health in students of Chulalongkorn University = ต้นทุนทางจิตวิทยาและสุขภาพจิตในนิสิตหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chanatiporn Chonprai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 625. Psychological characteristic of children with special needs in inclusive management program in Kalasin educational service area office 3 = ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 / Chanita Rungrueng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 626. Psychometric property study of five-factor nonverbal personality questionnaire (FF-NPQ) = การศึกษาคุณภาพการวัดของแบบทดสอบ five-factor nonverbal personality questionnaire (FF-NPQ) / Duangpaporn Meunapai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 627. Psychopathological characteristics of patients with alcohol use disorders = ลักษณะพยาธิสภาพทางจิตของผู้ป่วยโรคติดสุรา / Witchuda Yasin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 628. Psychosocial factors associated with teenage pregnancy attending antenatal care clinic at Siriraj Hospital = ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่นที่มาฝากตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลศิริราช / Siriwan Kamphaengphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 629. Psychosocial factors on cosmetic surgery-concerned = ปัจจัยด้านจิตสังคมในผู้สนใจทำศัลยกรรมความงาม / Asaree Jarugosol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 630. Pulmonary function in smokers = สมรรถภาพปอดในผู้สูบบุหรี่ / Boonerb Khettsakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 631. Quality assurance for cardiac magnetic resonance imaging : practical approach = การประกันคุณภาพสำหรับภาพ magnetic resonance imaging ของหัวใจ : เชิงปฏิบัติการ / Prajak Tanapibunpon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 632. Quality of life among the navies, their spouses survivors, six months after the Tsunami disaster in Phang-Nga naval base, Phang-Nga province = คุณภาพชีวิตของทหารเรือประจำการ-คู่สมรสที่รอดชีวิตภายหลังประสบภัยธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ 6 เดือน ณ ฐานทัพเรือพังงา จังหวัดพังงา / Thanuch Putthavarang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 633. Quality of life at preoperative and postoperative period of hip surgery in older patients with hip fracture = คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักก่อนและหลังการผ่าตัด / Thassanee Meeprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 634. Quality of life of postpartum mothers with HIV, Phetchaburi and Ratchaburi province = คุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดเพชรบุรีและราชบุรี / Somkid Kongyu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 635. Quality of process of disease surveillance by the report form 506 at the health center level before and during universal health insurance coverage project in Nakhon Si Thammarat province = คุณภาพของกระบวนการเฝ้าระวังโรคด้วยบัตรรายงานผู้ป่วย (รง. 506) ระดับสถานีอนามัย ก่อนและระหว่างโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดนครศรีธรรมราช / Supachock Kaewngam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 636. Quality of work life and job performance of registered nurses in community hospitals, Nongkhai province = คุณภาพชีวิตการทำงานและผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดหนองคาย / Orawan Nakamon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 637. Quality testing of radiopharmaceutical in Siriraj Hospital = การทดสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์รังสีในโรงพยาบาลศิริราช / Dutsadee Suttho
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 638. Quantification study in myocardial phantom imaging by SPECT and SPECT/CT : comparative study = การศึกษาเปรียบเทียบความถูกต้องเชิงปริมาณของภาพถ่าย myocardial phantom ใน SPECT และ SPECT/CT / Paramest Wongsa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 639. Quantitative evaluation of hepatobiliary scintigraphy by using microdelta computer = การประเมินผลเชิงปริมาณของระบบทางเดินน้ำดีด้วยไมโครเดลต้าคอมพิวเตอร์ / Sumalee Ngam-amornpirat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 640. Radiation dose to healthcare workers and members of the public from nuclear medicine imaging procedures = การได้รับรังสีของบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปจากการถ่ายภาพรังสีผู้ป่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ / Pichet Mali
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 641. Radiometric method for determining absorption of iron from breakfast meals = การวัดปริมาณธาตุเหล็กที่ถูกดูดซึมจากอาหารเช้า / Rujira Chokchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 642. Radiometric method for determining availability for iron from regular diet for patients in Siriraj Hospital = การวัดปริมาณธาตุเหล็กที่จะถูกดูดซึมได้ในอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช / Supatra Rattanapaisarnkit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 643. Rapid diagnosis of genital herpes by direct immunoperoxidase staining and polymerase chain reaction = การใช้เทคนิค direct peroxidase staining และ polymerase chain reaction เพื่อวินิจฉัยโรคเริมที่อวัยวะเพศด้วยวิธีรวดเร็ว / Navin Horthongkham
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 644. Ras gene mutation analysis in Thai patients with acute myeloid leukemia = การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน RAS ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวสายมัยอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน / Darat Lauhakirti
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 645. Re-evaluation of laboratory methods to improve routine sputum microbioloby = การศึกษาวิธีการต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการในการตรวจเสมหะเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง / Chuntima Tiensasitorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 646. Regulatory factor involving in exopolysaccharide synthesis in Burkholderia pseudomallei : a mutagenesis study = การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง exopolysaccharide จากเชื้อ Burkholderia pseudomallei / Phansupa Kerdsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 647. Relation between oral contraceptive use and breast cancer in women = ความสัมพันธ์ระหว่างยาเม็ดคุมกำเนิดกับมะเร็งเต้านมในสตรี / Wanvipa Umpan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 648. Relationships between psychological self-care, sense of coherence, social support and mental health of teachers in sensitive area schools under the Office of Kanchanaburi Provincial Primary Education = ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตความเข้มแข็งในการมองโลกการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะสุขภาพจิตของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี / Duanghathai Bovaree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 649. Reliability and validity of a pediatric functional obstacle course in Thai children = ความเชื่อถือได้และความเที่ยงตรงของการทดสอบการเดินผ่านสิ่งกีดขวางในเด็กไทย / Soontharee Taweetanalarp
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 650. Reliability of a modified Rivermead Motor Assessment in hemiplegic patient = ความเชื่อถือได้ของ Rivermead Motor Assessment ฉบับดัดแปลงในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก / Tuangporn Charwanchaisuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 651. Reliability of eccentric isokinetic measurement of knee flexor and extensor muscles using cybex 6000 = ความเชื่อถือได้ของการวัดแบบไอโซไคเนติกของกล้ามเนื้องอและเหยียดข้อเข่าขณะทำงานแบบ eccentric โดยใช้ cybex 6000 / Orawan Buranruk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 652. Reliability of isokinetic measurement of flexor and extensor muscles of hip, knee and ankle in young Thai adults = ความเชื่อถือได้ของการวัดแบบไอโซไคเนติคของกล้ามเนื้องอและเหยียดข้อตะโพก ข้อเข่าและข้อเท้าในคนไทยวัยผู้ใหญ่ตอนต้น / Thanyaporn Mandee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 653. Reliability study of the Eating Attitudes Test (EAT-Thai version) among Thai females = การศึกษาความเที่ยงของแบบประเมิน The Eating Attitudes Test (EAT) ฉบับภาษาไทยในหญิงไทย / Kittipat Soontornmanop
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 654. Renal functional reserve in vegetarian adolescent = กำลังสำรองของไตในวัยรุ่นมังสวิรัติ / Anyanee Buageaw
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 655. Renal microvasculature in the lylei's flying fox (Pteropus lylei) = การศึกษาโครงหลอดเลือดโดยละเอียดของไตในค้างคาวแม่ไก่ / Piyanee Sriya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 656. Renal responses to acute aminal and vegetable dietary protein load= การตอบสนองของไตภายหลังได้รับอาหารโปรตีนสูงจากสัตว์และพืช / Suchada Thophon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 657. Replication and Cytokine profile in human mononuclear cells infected with virulent and attenuated clones of Dengue 2 virus = การเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสและการหลั่งไซโตไคน์ในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดียวของคนที่ติดเชื้อไวรัสที่เกิดจากโคลนของเชื้อไวรัสเดงกี่ทัยป์ 2 เปรียบเทียบระหว่างเชื้อจากโคลนที่ก่อโรคและโคลนที่อ่อนฤทธิ์ / Jundee Rabablert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 658. Reproductive hormone profiles in Thai women with thyroid disorders = ระดับฮอร์โมนสืบพันธุ์ในหญิงไทยที่มีความผิดปรกติของต่อมธัยรอยด์ / Jariya Chatcheydang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 659. Resource utilization for HIV/AIDS care in Siriraj Hospital = การใช้ทรัพยากรในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลศิริราช / Thanomvong Muntajit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 660. Respiratory muscle strength in Thai healthy subjects aged 30-70 years = ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนไทยสุขภาพดีอายุ 30-70 ปี / Orawan Ponngeon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 661. Respiratory syncytial virus infection in children and its antibody response = การติดเชื้อเรสปิราทอรี ซีนไซเชียลไวรัสและการสร้างแอนติบอดีตอบสนองในเด็ก / Rachaneeporn Toncharoensuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 662. Response to non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI)-based antiretroviral regimens in postpartum women who exposed to zidovudine (AZT) and single-dose nevirapine (SD-NVP) or highly active anti-retroviral therapy (HAART) during pregnancy from MTCT-Plus programs, Thailand = ผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรที่ประกอบด้วยนอนนิวคลิโอไซรีเวอร์สทรานสคริปเตสอินฮิบิเตอร์ในหญิงหลังคลอดที่เคยได้รับยาต้านไวรัสซีโดวูดีนร่วมกับเนวิราปีนครั้งเดียวขณะคลอดหรือได้รับยาต้านไวรัสสูตร 3 ตัวขณะตั้งครรภ์ในโครงการ คืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปลอดเอดส์ (MTCT-Plus) ประเทศไทย / Thidarat Jupimai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 663. Responses under standing balance perturbation in Thai elders with and without a history of fall = การตอบสนองภายใต้การถูกรบกวนสมดุลขณะยืนในผู้สูงอายุไทยที่มีและไม่มีประวัติการล้ม / Anong Tantisuwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 664. Restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis of HLA class II genes in Thais = การศึกษา Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) ของ HLA class II ในคนไทย / Pantip Nantanawoot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 665. Result of muscle relaxation training to reduce stress of medical nurses at Siriraj Hospital = ผลการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดความเครียดในพยาบาลอายุรศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช / Pawilai Pitakwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 666. Right and left tibiofibular and calcaneal alignments measured during bilateral and unilateral stance positions in health Thais = Tibiofibular และ calcaneal alignments ของขาขวาและขาซ้ายในกลุ่มคนไทยสุขภาพแข็งแรงวัดในขณะยืนบนขาทั้งสองและยืนบนขาข้างเดียว / Pakaporn Thontong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 667. Risk factor of hepatitis B infection in dental students and the effect of vaccination = ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในนักศึกษาทันตแพทย์และผลของการฉีดวัคซีน / Sroisiri Thaweboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 668. Risk factors associated with malaria infection : a study in Sukhirin district, Narathiwas province = ปัจจัยเสี่ยงของการป่วยเป็นไข้มาลาเรีย กรณีศึกษาอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส / Prapai Kreerat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 669. Risk factors associated with osteoarthritis of the knee and quality of life = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมและคุณภาพชีวิต / Wipa Ngamsutikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 670. Risk factors determining malaria infection among migrants From Myanmar on the Thai-Myanmar border: a study in malaria clinics in Kanchanaburi province, Thailand = ปัจจัยเสี่ยงของการป่วยด้วยไข้มาลาเรียในผู้เคลื่อนย้ายชาวพม่า แถบชายแดนไทย-พม่า : ศึกษา ณ มาลาเรียคลินิค จังหวัดกาญจนบุรี / Rungrawee Tipmontree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 671. Risk factors of falciparum re-infection in malaria patients in Um-Phang district, Tak province, along the Thai-Myanmar Border = ปัจจัยเสี่ยงของการป่วยเป็นไข้มาลาเรียพลาสโมเดียมชนิดฟัลซิปารัมซ้ำบริเวณชายแดนไทย-พม่าอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก / Chettha Soudprakhon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 672. Risk factors of unintentional injury at home in children one to four years of age = ปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บที่บ้านในเด็กอายุ 1-4 ปี / Siriwan Pooltawee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 673. Risk factors related to acute diarrhea in children under five years of age in Nonthaburi province = ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี / Supakvadee Singubol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 674. Role of NS1 protein in the pathogenesis of H5N1 Influenza viruses = บทบาทของโปรตีน NS1 ในการเกิดพยาธิกำเนิดของเชื้อไวรัส Influenza (H5N1) / Somying Ngamurulert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 675. Roles of microorganisms in the fermentation of Nam Pla in Thailand : relationship of the bacteria isolated from Nam Pla produced from different geographical localities in Thailand / by Prasert Suntinanalerts
    Abstract

 676. Roles of Sialytransferase genes in 2, 3 linked sialic acid modification and avian influenza H5N1 virus infection = หน้าที่ของยีน Sialytransferase ในการสร้าง 2,3 linked sialic acid และการติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 / Yuwarat Monteerarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 677. Rotavirus in pediatric diarrhea / by Suda Louisirirotchanakul
    Abstract

 678. Scapular and glenohumeral angles and muscle activity in females with shoulder joint stiffness = มุมการเคลื่อนไหวของสะบักและข้อไหล่ร่วมกับการทำงานของกล้ามเนื้อในหญิงที่มีอาการข้อไหล่ติด / Tossaphon Jaysrichai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 679. Scapular and glenohumeral angles in normal Thai females = มุมการเคลื่อนไหวของกระดูกสะบักและกระดูกต้นแขนในหญิงไทยปกติ / Duangjai Wattanaprakornkul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 680. Scapular movement during arm supported abduction in scapular plane in limited right shoulder patients = การเคลื่อนไหวของกระดูกสะบัก ขณะกางแขนด้วยวิธีแขวนพยุงในระนาบ scapular ในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อไหล่ขวาติด / Nitaya Prodsathaporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 681. Scapular movement during arms supported abduction in scapular plane in normal Thai women = การเคลื่อนไหวของกระดูกสะบักขณะกางแขนด้วยวิธีแขวนพยุงในระนาบของกระดูกสะบักในหญิงไทยปกติ / Wunpen Chansirinukor
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 682. School factors affecting child adaptation entering kindergarten = ปัจจัยด้านโรงเรียนที่มีผลต่อการปรับตัวของเด็กเมื่อเข้าโรงเรียนอนุบาล / Uraporn Kottapat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 683. Selected risk factors associated with treatment failure among new smear-positive pulmonary tuberculosis patients from seven provinces in the lower Southern part of Thailand = ปัจจัยคัดสรรที่ทำให้ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่เสมหะพบเชื้อมีผลการรักษาล้มเหลวใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย / Thawatchai Luankaew
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 684. Sensitivity and specificity of WHO criteria for the diagnosis of leptospirosis in rural Thailand = ความไวและความจำเพาะของการใช้เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกในการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสในถิ่นระบาด / Lampung Vonok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 685. Serum levels of reproductive hormones, cortisol and lipids in Thai male vegetarians = การศึกษาระดับฮอร์โมนเพศ คอร์ติซอล และไขมันในเลือดของชายไทยที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ / Nuananong Jirakanjanakit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 686. Serum nitric oxide levels in patients with coronary artery disease in comparison with normal subjects = ระดับซีรัมไนตริกออกไซด์ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเมื่อเทียบกับคนปกติ / Teonchit Nuamchit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 687. Serum-B-N-acetylhexosaminidase in normal and patients with obstructive jaundice = B-N-acetylhexosaminidase ในซีรั่มของคนปกติและผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินน้ำดีอุดตัน / Kanit Vichitphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 688. Set-up verification during pelvic radiation therapy using electronic portal imaging device (EPID) = การตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท่าการฉายรังสีบริเวณอุ้งเชิงกรานด้วยการใช้ electronic portal imaging device (EPID) / Sutee Dechawongsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 689. Signal amplification of boosted-p24 antigen assay for monitoring and diagnosis of HIV-1 infection = การตรวจวัดวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทัยป์ 1 จากพลาสมาด้วยวิธีการเพิ่มความสามารถในการตรวจหา p-24 แอนติเจน / Narintorn Gaudart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 690. Single breath carbon dioxide test as a measure of peripheral chemoreceptor sensitivity to carbon dioxide in man = การวัดการตอบสนองของ peripheral chemoreceptor ต่อคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวิธี Single breath CO2 test / Puntarica Suwanprathes
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 691. Sleep disturbances among the elderly in Bangkok = ปัญหาการนอนหลับของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร / Pongkhwan Peerapatanapokin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 692. SNP analysis in nuclear subunits of respiratory chain enzyme complex I as nuclear modifier gene (S) in the mitochondrial disease : Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON) = การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ SNP ในนิวเคลียร์ยีน ที่ถอดรหัสให้โปรตีนหน่วยย่อยของเอนไซม์คอมเพล็กซ์ที่ 1 ในขบวนการ OXPHOS กับการแสดงออกของโรคไมโทคอนเตรีย LHON (Leber Hereditary Optic Neuropathy) / Bussaraporn Kunhapan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 693. Solid extraction and TLC application on addict's urine = การประยุกต์ใช้ Solid Extraction และ TLC ในการตรวจปัสสาวะของผู้เสพติด / Prasert Boonyakijmaitree
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 694. Spatial learning and memory in rats under chronic cerebral hypoperfusion state and electrical stimulation treatment = การเรียนรู้และการจดจำตำแหน่งสถานที่ในหนูที่ได้รับเลือดมาเลี้ยงสมองลดลงเป็นเวลานานและการกระตุ้นไฟฟ้า / Khawnjai Thong-a-sa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 695. Species, genotype and drugs susceptibility of candida isolates from patients with candidemia, oral candidosis and candida vaginitis = สปีชีย์, จีโนทัยและความไวยาของแคนดิดาที่แยกจากผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด, ช่องปาก และช่องคลอด / Piyaporn Sakulmaiwatana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 696. Stability of depressive symptoms and suicidal ideation among senior high school students in Tak province, Thailand = ความคงที่ของภาวะซึมเศร้ากับความคิดฆ่าตัวตายในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดตาก / Arrom Pitaksongkram
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 697. Stability of methamphetamine concentrations in bile samples under experimental condition = ความต้องการของความเข้มข้นเมทแอมเฟตามีนในตัวอย่างน้ำดีภายใต้สภาวะการทดลอง / Aonsutee Jannim
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 698. Standardization of candida antigen and homologous antiserum and their application in diagnosis of systemic candidosis by immunodiffusion test = การเทียบมาตราฐานแอนติเจนและแอนติบอดีย์ ของเชื้อแคนติคาและประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยโรคติดเชื้อแคนติคาที่อวัยวะภายใน โดยวิธีตกตะกอนในวุ้น / Somboon Srimuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 699. Standing balance in Thai children measured by pediatric clinical test of sensory interaction for balance, single limb stance and tandem walk tests = การทรงตัวในท่ายืนของเด็กไทยเมื่อทดสอบด้วย Pediatric clinical test of sensory interaction for balance, การยืนขาเดียวและการเดินต่อเท้าแบบแทนเด็ม / Paweena Pichetsin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 700. Starch, sucrose, glucose, fructose and acidity in Thai vegetables / Rungnapa Suphavilai
    Abstract

 701. Streptococcus pneumoniae : serotype distribution, antimicrobial susceptibility and mutations in GYRA, PARC LOCI for fluoroquinolone resistance = สเตรปโตคอคคัสนิวโมนิอี : การกระจายของซีโรทัยป์, ความไวต่อยาต้านจุลชีพและการกลายพันธุ์ของยีนที่ทำให้เกิดการดื้อยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนของยีน GYRA และ PARC / Sopita Comerungsee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 702. Stress and coping patterns of primary caregivers of adolescent psychiatric patients = ความเครียดและรูปแบบการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น / Kwaunpanomporn Thummathai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 703. Stress in professional football players = ความเครียดในนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ / Rattanasak Santitadakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 704. Structural characterization of the fourth component of hemoglobin constant spring / Ratana Sripanitan
    Abstract

 705. Studies in postprandial serum bile acids in normal subjects and liver diseases by using bioluminescence and enzyme-end point methods = การศึกษากรดน้ำดีในคนปกติ และผู้ป่วยโรคตับหลังรับประทานอาหารแล้วสองชั่วโมงโดยวิธีไบโอลูมิเนสเซนท์และเอ็นซัยม์เอนด์-พอยท์ / Boonthum Amorngitticharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 706. Studies of non-tuberculous mycobacteria in AIDS patients : 16S rRNA gene sequence, phenotype and drug susceptibility = การศึกษาเชื้อมัยโคแบคทีเรียที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรคในกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ : ลำดับเบสของยีน 16S rRNA, ลักษณะทางฟีโนไทป์และความไวต่อยา / Naiyanawan Prasong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 707. Studies on absorption and distribution of the iron-chelator complexes in rat : comparison of hydroxypyridinones with desferrioxamine = การศึกษาการดูดซึมและการกระจายตัวของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็กกับสารจับธาตุเหล็กในหนูขาว : เปรียบเทียบระหว่างสารในกลุ่ม hydroxypyridinones กับ desferrioxamine / Tarinee Rithprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 708. Studies on the early detection of coronary insufficiency / by
    Abstract

 709. Studies on the physicochemical stability, purificaition by affinity chromatogramphy and immunochemical specificity of the 52 KD antigent of salmonella typhi = ความคงทนทางฟิสิกส์เคมี, การเตรียมให้บริสุทธิ์และความจำเพาะทางอิมมูโนเคมีของแอนติเจน 52 กิโลดาลของซาลโมเนลลา ไทฟี / Narisara Anuntagool
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 710. Study of double BLAtem Beta-lactamase Gene-carrying Neisseria Gonorrhoeae from HIV-infected patients and their molecular markers for epidemiological investigation = การศึกษาเชื้อก่อโรคหนองในที่มียีนดื้อยา 2 อัลลีล จากผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและสืบสวนการระบาดด้วยคุณสมบัติทางอณูชีวโมเลกุล / Sasiprapa Prombhul,
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 711. Study of Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing Klebsiella Pneumoniae : Genotypic and Phenotypic characteristics = การศึกษาเชื้อ Klebsielia pneumoniae ที่ผลิตเอนไซม์อีเอสบีแอลโดยลักษณะทางจีโนทัยป์และฟีโนทัยป์ / Wararat Chiangjong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 712. Study of genotypic variation of Pneumocystis Jirovecii in Thai patients by using real-time PCR with high resolution melt analysis and DNA sequencing method = การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อนิวโมซีสทีส จิโรเวคซิไอ ในผู้ป่วยคนไทยโดยใช้เทคนิคการตรวจวัดปริมาณกรดนิวคลิอิกในสภาพจริงร่วมกับการวิเคราะห์ High resolution melt และวิธีการเรียงลำดับเบสบนดีเอ็นเอ / Watcharaporn Jongratanavanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 713. Study of HIV-1 drug resistant mutation in GPO-VIR treated HIV-1 infected Thais = การศึกษายีนดื้อยาของเชื้อเอชไอวี 1 ในผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านไวรัสจีพีโอเวียร์ / Duangnapa Arworn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 714. Study of methamphetamine in formalin-fixed tissues = การศึกษาเมทแอมเฟตามีนในเนื้อเยื่อที่แช่ฟอร์มาลิน / Porawoot Buranadilok
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 715. Study of sternal end of ribs for age estimation in Thai population = ส่วนปลายกระดูกซี่โครง/การประมาณอายุของผู้ตาย / Pinpaka Sucotchadat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 716. Study of trace elements in human hair from air pollution by instrument neutron activation analysis = ศึกษาธาตุปริมาณน้อยในเส้นผมจากมลพิษในอากาศโดยการอาบนิวตรอน / Haruetai Kasiwattanawut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 717. Study of zinc test for identification of seminal stains = การศึกษาเรื่องการใช้การทดสอบสังกะสีในการพิสูจน์คราบอสุจิ / Suwaporn Sirikoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 718. Study on cytosol and membrane-bound proteases in [beta]-thalassemia/Hb E red cell = การศึกษาเอ็นซัยม์โปรตีเอสที่อยู่ในไซโตซอลและผนังเซลล์ของเม็ดเลือดแดงในคนไข้เบต้าศูนย์-ธาลัสซีเมีย ฮิโมโกลบิน อี / Yaowalak pimainog
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 719. Study on immunostimulating effect of a well-known Thai folkloric remedy in breast cancer patients = การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรตำรับหนึ่ง ต่อระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม / Piengpen Thisoda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 720. Study on multiple kir gene polymorphisms and their correlation with plasma viral load in SIV-infected rhesus macaques = ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเคอร์รีเซพเตอร์ในลิงวอกที่ติดเชื้อไวรัสเอสไอวี / Porntip Chaichompoo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 721. Study on polymorphism of the gene encoding methylenetetrahydrofolate reductase in Thai coronary artery disease subjects = การศึกษาความหลากหลายของยีนเมธิลีนเตตระไฮโดรโฟเลท รีดักเทสในคนไทยที่เป็นโรคหัวใจ / Tatsanee suteevun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 722. Study on urinary estriol values and estriol/creatinine ratio of 24-hour collection compared to those obtained from various small fraction / Payom Wiriya
    Abstract

 723. Suicidal ideation among senior high school students in Tak province = ความคิดฆ่าตัวตายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดตาก / Preeyaprat Treepravat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 724. Survey of aflatoxin-producing fungi in certain fermented foods and beverages / Nongnuch Sripathomswat
    Abstract

 725. Survey of osteoporosis in the elderly in Chonburi = การสำรวจภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี / Anchalee Yamklin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 726. Survey of work-related musculoskeletal disorders among Thai physical therapists in Bangkok and perimeter areas = การสำรวจความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับงานในนักกายภาพบำบัดไทยที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Thanyaporn Aranyavalai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 727. Survey of work-related musculoskeletal disorders in footwear manufacturing workers : association with work task, individual and psychosocial factors = การสำรวจความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับงานในคนงานโรงงานผลิตรองเท้า : ความสัมพันธ์กับงานที่ทำปัจจัยส่วนบุคคลและจิตสังคม / Nopporn Kurustien
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 728. Survival time and prognostic factors of oral cancer in Ubon Ratchathani cancer center = การรอดชีพและปัจจัยพยากรณ์โรคของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากในศูนย์มะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี / Watcharin Kruaysawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 729. Synthesis of technetium-99m-labeled biotinyl-hydrazino-EDTA (EB1) : radiochemical purity and stability = การสังเคราะห์ 99m Tc-biotimyl-hydrazino-EDTA (EB1) : ความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสีและความคงตัว / Boon-Uma Jowanaridhi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 730. Technical evaluation of a simple and rapid solid-phase radioimmunoassay for serum Free Triiodothyronine (FT3) levels = การหาระดับของฟรีไตรไอโอโดไทโรนิน (ฟรีที 3) ด้วยวิธีที่ง่ายและรวดเร็วโดยโสลิดเฟสราดิโออิมมูโนแอสเสย์เทคนิค / Sathit Lekchareon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 731. Temperature change in cat thigh produced by continous ultrasound using stationary technique = การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในขาแมวจากคลื่นเหนือเสียงแบบต่อเนื่องโดยใช้เทคนิคอยู่กับที่ / Kanda Chaipinyo
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 732. Thalassemia red blood cell vesicles : detection and clinical significance = เวซิเคิลส์ของเม็ดเลือดแดงในโรคธาลัสซีเมีย : การตรวจวิเคราะห์และความสำคัญทางคลีนิค / Egarit Noulsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 733. The analysis of allele frequencies and haplotype profiling of five Y chromosome STR loci in Thai male population and forensic application = การศึกษาวิเคราะห์ความถี่ของอัลลีลและ Haplotype profiling ของ Y chromosome STR 5 ตำแหน่งในประชากรชายไทยและการประยุกต์ใช้ในงานนิติเวชศาสตร์ / Praew Suppajariyawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 734. The analysis of short tandem repeats on the x chromosome in the Thai population = การศึกษาวิเคราะห์ short tandem repeats บน chromosome x ในประชากรไทย / Naowarat Nantachoat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 735. The antihistaminic effect of beta-adrenoceptor stimulating agents / Sujittra Phongvivat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 736. The antioxidant effect of curcumin in red blood cells of beta-thalassemia/HbE patients = ผลของขมิ้นชันซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต่อเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยเบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี / Praphaiphit Insain
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 737. The anxiety of forensic psyshiatric caregiver = ความวิตกกังวลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช / Suradate Prayoonsak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 738. The application of flow cytometry in kidney transplantation (flowpra tm and pronase digested FCXM) = การประยุกต์การตรวจโดยใช้เครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ในผู้ป่วยเปลี่ยนไต / Wichitchai Bintaprasit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 739. The association between depression and quality of life among adults with pulmonary tuberculosis = ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้ากับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอด / Arada Hayakwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 740. The association between mental well-being and blood pressure control in hypertensive patients = ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพจิตกับผลการรักษาโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ / Suthimaet Roochob
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 741. The association between periodontal disease and acute coronary syndrome = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์และโรคในกลุ่มอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลันเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ / Pornsuda Khorchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 742. The association between self-esteem and drinking refusal self-efficacy with alcohol drinking among vocational college students = ความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภูมิใจในตนเองและการรับรู้ความสามารถในการปฏิเสธการดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา / Suttilak Nurod
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 743. The association of methylene tetrahydrofolate reductase (MTHFR) and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene polymorphisms with homocysteine levels and carotid intima-media thickness in thai chronic hemodialysis patients = ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนเมธิลีนเตตราไฮโดรโฟเลท รีดักเตสและเอ็นโดทีเลียลไนตริกออกไซด์ซินเทส เอ็นซัยม์กับระดับโฮโมซีสเตอีนและความหนาของหลอดเลือดแดงในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาโดยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / Nitima Chanarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 744. The cardiac responses to rapid and excessive increase of right artial pressure / Sasithorn Wethayavethin
    Full Text (Mahidol member only)

 745. The cervical vertebrae in Thais = กระดูกสันหลังส่วนคอในคนไทย / Chayanit Manoonpol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 746. The Characteristics of the colored progressive matrices (CPM) and the advanced progressive matrices (APM) in Thai students age 6 - 18 years old : the southern region = การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบเชาว์ปัญญา the colored progressive matrices (CPM) และ the advanced progressive matrices (APM) ในนักเรียนไทยอายุ 6-18 ปี : ภาคใต้ / Benjawan Runseawa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 747. The characteristics of the colored progressive matrices (CPM) and the advanced progressive matrices (APM) in Thai students age 6-18 years old : Northeast region = การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบเชาว์ปัญญาชุด colored progressive matrices (CPM) และ advanced progressive matrices (APM) ในกลุ่มนักเรียนไทย อายุ 6-18 ปี : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Witchayar Moleechart
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 748. The characteristics of the colored progressive matrices (CPM) and the advanced progressive matrices (APM) in thai students age 6-18 years old : The central region = การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบเชาว์ปัญญา colored progressive matrices (CPM) และ advanced progressive matrices (APM) ในนักเรียนไทย อายุ 6-18 ปี : ภาคกลาง / Sudarat Sirisakpanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 749. The characteristics of the colored progressive matrices (CPM) and the advanced progressive matrices (APM) in Thai students age 6-18 years old : The Eastern region = การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบเชาว์ปัญญา the colored progressive matrices (CPM) และ the advanced progressive matrices (APM) ในนักเรียนไทย อายุ 6-18 ปี : ภาคตะวันออก / Sudarat Sirisakpanit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 750. The characteristics of the colored progressive matrices (CPM) and the advanced progressive matrices (APM) in Thai students age 6-18 years old : The Northern region = การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบเชาว์ปัญญา the colored progressive matrices (CPM) และ the advanced progressive matrices (APM) ในนักเรียนไทย อายุ 6-18 ปี : ภาคเหนือ / Siree Udomphol
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 751. The characteristics of the colored progressive matrices (CPM) and the advanced progressive matrices (APM) in thai students age 6-18 years old : The Western region = การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบเชาว์ปัญญา colored progressive matrices (CPM) และ advanced progressive matrices (APM) ในนักเรียนไทยอายุ 6 ถึง 18 ปี : ในเขตภาคตะวันตก / Sureerat Palakas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 752. The characteristics of the colored progressive matrices (CPM) and the advanced progressive matrices (APM) in thai students age 6-18 years ole : Bangkok (the metropolitan) = การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบเชาว์ปัญญา the colored progressive matrices (CPM) และ the advanced progressive matrices (APM) ในนักเรียนไทย อายุ 6-18 ปี : กรุงเทพมหานครฯ / Chantanee Mungkhetklang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 753. The combined effects of alcohol and coffee on visual reaction time = ผลกระทบร่วมของการดื่มแอลกอฮอล์และกาแฟต่อเวลาปฏิกิริยาทางสายตา / Thawatchai Lukseng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 754. The comparative study about anomia between demented elderly and normal ageing by Boston Naming Test = การศึกษาเปรียบเทียบความผิดปกติของการเรียกชื่อระหว่างผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อมและผู้ป่วยสูงอายุปกติโดยใช้แบบทดสอบ Boston Naming Test / Akanitha Seeboonruang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 755. The comparison of visual processing ability between learning disabilities and normal children = การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบด้านกระบวนการรับรู้ทางสายตาระหว่างเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนกับเด็กปกติ / Manika Wisessathorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 756. The correlation between reaction time and berg balance score in elderly Thai women with different lifestyle activities = ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วปฏิกิริยาตอบสนองกับคะแนนความสามารถในการทรงตัวของเบิร์กในผู้สูงอายุหญิงไทยที่มีกิจกรรมในการดำเนินชีวิตต่างกัน / Wipawan Chewwasung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 757. The correlation of angiotensin-converting enzyme and angiotensin II receptor type 1 polymorphisms in primary hypercholesterolemia and coronary heart disease = ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนแอนจิโอเท็นซิน คอนเวอร์ทิง เอ็นซัยม์และแองจิโอเท็น ซิน รีเซ็บเตอร์ชนิดที่หนึ่งในผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงแบบปฐมภูมิและโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน / Decha Silsorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 758. The correlation of estrogen and glycogen in vaginal epithelium of Thai women = ความสัมพันธ์ของเอสโตรเจนและไกลโคเจนในเยื่อบุช่องคลอดของหญิงไทย / Pinnaree Sangkornthanakij
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 759. The detection of IgG maternal alloantibodies for safety transfusion in newborn and infant less than 4-month old in Siriraj Hospital = การตรวจหาแอนติบดีชนิด IgG ของมารดาเพื่อการให้เลือดที่ปลอดภัยในเด็กแรกเกิดและทารกที่อายุน้อยกว่า 4 เดือนในโรงพยาบาลศิริราช / Ampaipan Samung
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 760. The detection of point mutations using reverse dot blot hybridization technique = การตรวจหาความผิดปกติของยีนด้วยเทคนิครีเวอร์ส ดอท บลอท ไฮบริไดเซซั่น / Vannarat Saechan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 761. The determination of beta-amionisobutyric acid in urine of normal and cancer patients = การวิเคราะห์หากรดเบต้าอะมิโนไอโซบิวทีริคในปัสสาวะคนปกติและผู้ป่วยมะเร็ง / Pranee Chuntapet
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 762. The determination of blood alcohol concentration in motorcycle accident drivers = การตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ / Sirichai Sooksapsri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 763. The determination of icroaquatic plants from brochial scrapping in drowning cases = การวินิจฉัยการจมน้ำตายโดยวิธีการตรวจหาพืชพันธุ์ไม้น้ำในหลอดลมศพ / by Anak Yomjinda
    Abstract

 764. The determination of vertebrate blood in forensic biological evidence = การตรวจเลือดสัตว์มีกระดูกสันหลังในทางนิติเวช / Sompong Chunekitiyanone
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 765. The development of an anger management program at the Ubekha Training School, Bangkok, Thailand = การพัฒนาโปรแกรมการฝึกจัดการความโกรธของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา กรุงเทพมหานคร / Nootkana Naipinit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 766. The development of mental health screening test for abused children = การพัฒนาแบบประเมินสุขภาพจิตเด็กที่ถูกทารุณกรรม / Patarawat Thitithunwarat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 767. The development of the life distress inventory computerized version = การพัฒนาแบบสำรวจสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดรูปแบบคอมพิวเตอร์ / Wiyada Nintranon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 768. The Development of the pictorial Thai quality of life computerized version = การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพชีวิตไทยแบบรูปภาพรูปแบบคอมพิวเตอร์ / Thanarat Songsomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 769. The development of The Problem Oriented Screening Instrument for Teenagers (POSIT) : case study of juvenile delinquents in Baan Karuna and Baan Ubekkha = การพัฒนาแบบสอบถาม The Problem Oriented Screeing Instrument for Teenagers (POSIT) : ศึกษากรณี เยาวชนที่กระทำผิดในบ้านกรุณาและบ้านอุเบกขา / Supapun Jiraanont
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 770. The development of the Thai mental health questionnaire computerized version = การพัฒนาแบบวัดสุขภาพจิตในคนไทยรูปแบบคอมพิวเตอร์ / Supat Sanjamsai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 771. The effect of brief maximal isometric exercise on strength and endurance of quadriceps femoris = ผลการฝึกกำลังกล้ามเนื้อแบบ brief maximal isometric exercise ต่อความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ quadricesp femoris / Phuanjai Boonjun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 772. The effect of C677T and A1298C mutations on Methylenetetrahydrofolate reductase gene on plasma homocysteine concentration in Thai cad patients = ผลของการเปลี่ยนแปลงของยีนเมธิลีนเตตระไฮโดรโฟเลท รีดักเทสที่ตำแหน่ง C677T และ A1298C ต่อระดับโฮโมซีสเตอีนในคนไทยที่เป็นโรคหัวใจ / Sireerat Laodheerasiri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 773. The effect of CD8+ T lymphocytes on the replication of HIV-1 subtypes B and E in Thai donor cells = ผลของเซลล์ชนิดซีดี 8 ที่มีต่อการเจริญเติบโตของเชื้อเอชไอวี-1 ชนิดย่อยบีและอีในเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนไทย / Ronnarit Haponsaph
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 774. The effect of Chinese celery on blood pressure in renal artery occlusive dogs = ผลของขึ้นฉ่ายต่อความดันโลหิตในสุนัขที่ทำการหนีบเส้นเลือดเลี้ยงไต / Julaluk Baramee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 775. The effect of cognitive-behavioral program to reduce aggressive behavior of adolescent students = ผลการใช้โปรแกรมกลุ่มชนิดการปรับความคิด-พฤติกรรมที่มีต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าวในนักเรียนวัยรุ่น / Putchaneporn Samarnmit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 776. The effect of Curcuma Longa, Aegle Marmelos and Andrographis Paniculata in Plasmodium YoelII 17X (Lethal) strain-infected ICR mice = ผลของการรักษาด้วยยาสมุนไพรขมิ้น มะตูม และฟ้าทะลายโจรแบบสดในหนูที่ติดเชื้อมาลาเรีย พลาสโม เดียมโยอิไลด์ ชนิดรุนแรง / Kanakkan Wongsansee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 777. The effect of group counseling on problem-focus coping style of teachers of children with special needs : a case study at Mukdahan Special Education School = ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อการเผชิญปัญหาของครูผู้สอนเด็กที่มีความต้องกันพิเศษ : กรณีศึกษาในโรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร / Narongdaj Anusaksathien
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 778. The effect of hyperbaric oxygen therapy on short-term memory in autism case study : the underwater and aviation medicine division Abhakornkiartiwong Hospital sub-office of Sattahip Naval Base = ผลของการบำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูงต่อความจำระยะสั้นในภาวะออทิซึม : การศึกษาเฉพาะกรณีกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท. สส. / Patchareeya Punjui
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 779. The effect of imaginary relaxed awareness technique on weight and stress reduction of overweight early-adulthood = ผลของวิธีการสร้างจินตนาการแบบจิตคลุมกายที่มีต่อการลดน้ำหนักและความเครียดในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน / Jitra Dudsdeemaytha
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 780. The effect of language and cultural environment of intelligence test performance of hill tribe students = ผลของภาษาและวัฒนธรรมต่อการทำแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาของเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขา / Rudchadaporn Enija
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 781. The effect of posture on glomerular filtration rate during late pregnacy and after pregnancy = ผลของท่าทางต่ออัตราการกรองของไตในหญิงตั้งครรภ์ช่วงไตรมาสที่สามและช่วงไม่ตั้งครรภ์ / Nathi Thanhakit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 782. The effect of safflower oil on mycelial growth of Boletus species (a Thai common mushroom) in submerged liquid culture = ผลของน้ำมันดอกทานตะวันต่อการเจริญของเส้นใยของเห็ดตับเต่า (เห็ดที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย) เมื่อเลี้ยงในอาหารเหลว/ Ariya Chindamporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 783. The effect of self-monitoring program on self-exteem of adolescent = ผลของการตรวจสอบและประเมินตนเองต่อความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น / Suphattra Thawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 784. The effect of soy sauce on iron absorption from Thai diets = ผลของผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนถั่วเหลืองต่อการดูดซึมธาตุเหล็กในอาหารไทย / Anuchit Somharnwont
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 785. The effect of vipassana meditation on short-term memory and learning in the elderly = ผลการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อความจำระยะสั้นและการเรียนรู้ในผู้สูงอายุ / Sathaporn Thongjunjua
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 786. The effectiveness of using computer assisted instruction (CAI) subject on Medical platyhelminthes" to support self-studying of the third year medical students Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol Univeristy = ประสิทธิผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ซีเอไอ) เรื่อง "หนอนพยาธิตัวแบนทางการแพทย์" ในการเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล / Sophita Suwuttho"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 787. The effectiveness of using computer assisted instruction (CAI) subjected on Development in prenatal period" to support self-studying of the third year nursing student Kuakarun College of Nursing = ประสิทธิผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ซีเอไอ) เรื่อง "การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์" ในการเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ / sukda Srisamutnak"
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 788. The effects of Ayurved Siriraj Wattana recipe and gallic acid in the inhibition of UVA-induced melanogenesis in melanoma cell lines : The role of glutathione-related antioxidant defenses = ฤทธิ์ยาวัฒนะตำรับอายุรเวทศิริราชและ gallic acid ในการยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวที่ถูกกระตุ้นด้วย UVA ใน melanoma cell line : บทบาทของกลไกต้านอนุมูลอิสระที่เกี่ยวข้องกับ glutathione / Vanida Tangsupa-A-Nan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 789. The effects of bibliotherapy on self-esteem of cripple children = ผลของการบำบัดด้วยหนังสือที่มีผลต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กพิการ / Duangduean Sainampran
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 790. The effects of calcium supplementation on cardiac adaptation during exercise = การศึกษาผลการเสริมแคลเซียมต่อประสิทธิภาพของหัวใจขณะออกกำลังกาย / Punnee Nusuetrong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 791. The effects of characteristic and factor on mental health counseling clinic service in Rayong province = ลักษณะและปัจจัยบางประการที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตในจังหวัดระยอง / Khwanreon Cholsawat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 792. The effects of cigarette smoking on exercise performance in the Thai people = ผลของการสูบบุหรีต่อการออกกำลังกายในคนไทย / Termboon Sangkabutra
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 793. The effects of electrical stimulation on the fibrinolytic activity in rats after cerebral ischemic insult = ผลของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าต่อการสลายลิ่มเลือดในหนูที่มีภาวะสมองขาดเลือด / Torkamol Hunsavong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 794. The effects of group process on self-esteem in the elderly at Thammapakorn home for the aged, amphoe Muang, Chiangmai province = ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Thidarat Srisukho
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 795. The effects of human cholangiocarcinoma cell culture on endothelial cell functions = บทบาทของเซลล์มะเร็งท่อทางเดินน้ำดีต่อการทำหน้าที่ของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด / Sookruetai Boonmasawai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 796. The effects of low dose of alcohol on reaction time = การศึกษาผลของแอลกอฮอล์ในเลือดระดับต่ำต่อระยะเวลาของปฏิกิริยาตอบสนอง / Arnon Thasanasuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 797. The effects of mind-body promotion program on behavior changes and quality of life of menopausal women = ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพกาย-จิตต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสตรีวัยทอง / Uthaiwan Jamthaworn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 798. The efficacy of computer-assisted instruction on gait in physical therapy students as compare to gait sheet = ประสิทธิผลการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเดินในนักศึกษากายภาพบำบัดเปรียบเทียบกับการอ่านจากเอกสารการสอน / Sugalya Sitthikongsak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 799. The enhancement of self-esteem in juvenile delinquents at the juvenile training center using art activities program = ผลของกิจกรรมศิลปะเพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมและอบรมเด็กและเยาวชน / Suwatcharaporn Suayarom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 800. The enrichment of positive thinking in adolescents = การพัฒนาการมองในแง่ดีของวัยรุ่น / Chavisa Khengsamut
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 801. The epidemiological study of poliomyelitis in Bangkok metropolis = การศึกษาระบาดวิทยาของโรคโปลิโอในกรุงเทพมหานคร / by Akeau Unahalekhaka
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 802. The epidemiology of risk factors related to severe and complicated falciparum malaria in Eastern Thailand = ระบาดวิทยาของปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นมาลาเรียเชื้อฟัลซิพารัมที่มีอาการรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนในภาคตะวันออกของประเทศไทย / Dowraung Wimolratanan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 803. The evaluation of immunoradiometric assay for thyroglobulin autoantibodies in euthyroid and thyroid disorders = การประเมินคุณภาพวิธีการตรวจวิเคราะห์แบบอิมมูโนราดิโอเมตริกเพื่อตรวจหาสีรั่มธัยโรกลอบูลิน ออโตแอนติบอดีย์ในคนต่อมธัยรอยด์ปกติและผิดปกติ / Pradit Wongchant
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 804. The evaluation of low-contrast detectability in CT scanners = การประเมินความสามารถในการแยกรายละเอียดของวัตถุที่มีความหนาแน่นใกล้เคียงกันของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ / Suwalee Hemwong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 805. The evaluation of thigh adipose tissue by computed tomography scan = การวัดปริมาณเนื้อเยื่อไขมันบริเวณต้นขาจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ / Jakee Noiwatana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 806. The experiment of using Aloe vera (Linn.) Burm.f.gel to stimulate rat's hair growth = การทดลองใช้ว่านหางจระเข้กระตุ้นการงอกของขนในหนูขาว / Phanthip Phongthongcharun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 807. The expression of a burkholderia pseudomallei antigen in mammalian cell = การแสดงออกของแอนติเจนจากเชื้อ burkholderia pseudomallei ในเซลล์เพาะเลี้ยง / Triwit Rattanarojpong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 808. The expression of a G11778A mutation of mitochondrial gene in leber's hereditary optic neuropathy (LHON) = การแสดงออกของยีนไมโตคอนเดรียที่กลายพันธุ์จากเบสกวานีนเป็นเบสอะดีนีนที่ตำแหน่งนิวคลีโอไทด์ 11778 ในโรค leber's hereditary optic neuropathy (LHON) / Poonsub Palacajornsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 809. The feasibility study of using natural quartz as a radiation dosimeter = การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำควอรตซ์ธรรมชาติมาใช้เพื่อวัดปริมาณรังสี / Staporn Klomkeaw
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 810. The founding populations and the critical factors required for the establishment of endothelial progenitor cells = การค้นพบกลุ่มประชากรเซลล์และปัจจัยสำคัญที่จำเป็นสำหรับการเกิดขึ้นของเซลล์ต้นกำเนิดหลอดเลือด / Sakchai Sudchada
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 811. The genetic analysis of mendelian form of human hypertension among Thai hypertensives = การศึกษาความผิดปกติทางพันธุกรรมของภาวะความดันโลหิตสูงในประชากรไทย / Rangpum Hamatapa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 812. The impact of delayed graft funcion on patients and graft survival in cadaveric kidney transplant recipients at Siriraj Hospital, Thailand = ผลกระทบของภาวะไตทำงานล่าช้าต่อภาวะรอดชีพของผู้ป่วยและไตที่ได้รับการปลูกถ่ายในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายที่โรงพยาบาลศิริราช, ประเทศไทย / Sukgunya Piakhummueang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 813. The increase of HIV-1 R5 DNA level in CCR5-negative cell population in late stage HIV infection = การเพิ่มขึ้นของระดับ HIV-1R5 DNA ในกลุ่มเซลล์ที่มี CCR5 ต่ำบนผิวเซลล์ในระยะท้ายของการติดเชื้อเอชไอวี / Maitree Pakarasang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 814. The In-vitro immunomodulatory treatment of autogeneic osteosarcoma primary cell culture = ผลการรักษาในหลอดทดลองด้วยภูมิต้านทานแบบออโตเจเนอิคของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งกระดูก / Sakdipat Sangsuriyong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 815. The kinetic of immune responses to human tissue culture rabies vaccines / Paramet Chaiprasithikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 816. The laboratory investigation of parathion poisoning cases / by Phannee Pidetcha
    Abstract

 817. The LIP profiles of Thais working-aged people in Bangkok's conservative area = ลักษณะบุคลิกภาพคนไทยวัยทำงานโดยแบบสำรวจบุคลิกภาพ The leonard personality inventory ในกลุ่มพื้นที่เขตอนุรักษ์วัฒนธรรมและเมืองเก่า กรุงเทพมหานคร / Maliwan Rueankam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 818. The LIP profiles of Thais working-aged people in Bangkok's residential suburban area = ลักษณะบุคลิกภาพคนไทยวัยทำงานโดยแบบสำรวจบุคลิกภาพ The leonard personality inventory ในกลุ่มพื้นที่เขตที่อยู่อาศัยย่านชานเมือง กรุงเทพมหานคร / Siriprabha Kaewsrinual
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 819. The LPI profiles of Thais working-aged people in Bangkok's commercial and industrial area = ลักษณะบุคลิกภาพคนไทยวัยทำงานโดยแบบสำรวจบุคลิกภาพ The leonard personality inventory ในกลุ่มพื้นที่เขตพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม / Onvisa Kitpituck
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 820. The LPI profiles of Thais working-aged people in Bangkok's suburban and agricultural area = ลักษณะบุคลิกภาพคนไทยวัยทำงานโดยแบบสำรวจบุคลิกภาพ The leonard personality inventory ในกลุ่มพื้นที่เขตอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม กรุงเทพมหานคร / Thanayot Sumalrot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 821. The measurement of strength and endurance of trunk flexos and extensors in healthy subjects and patients with low back pain = การวัดความแข็งแรงและความทนของกล้ามเนื้องอและเหยียดหลังในคนปกติ และผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง / Varee Sujjaporamest
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 822. The mechanism of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria clone dominant : the role of apoptosis of non-mutated cells in the expansion of mutated cells = การศึกษากลไกการขยายตัวของ paroxysmal nocturnal hemoglobinuria clone : บทบาทของ apoptosis ของเซลล์ปรกติต่อการขยายตัวของเซลล์ PNH / Rajita Kunyaboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 823. The mitochondrial DNA haplogroup analyses in 30 Thai families with G11778A Leber hereditary optic neuropathy (LHON) = การศึกษา Haplogroup ของยีนไมโทคอนเดรียในผู้ป่วยโรค Leber hereditary optic neuropathy ชาวไทย 30 ครอบครัวที่มีการกลายพันธุ์ของยีนไมโทคอนเดรียที่ตำแหน่ง G11778A / Pattamon Tharaphan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 824. The mRNA expression of SPRY1 and SPRY3 in hepatocellular carcinoma : การแสดงออกระดับ mRNA ของยีน SPRY1 และ SPRY3 ในโรคมะเร็งตับ / Amnart Khongmanee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 825. The normative scores of intelligence by advanced progressive matrices (APM) in high achievement high school students = เกณฑ์ปกติของคะแนนการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้วย Advanced Progressive Matrices (APM) ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง / Wattana Prohmpetch
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 826. The oxygen affinity and red blood cell 2,3-DPG in beta-thalassemia/hemoblobin E Patients = การศึกษา oxygen affinity และ ระดับ 2,3-DPG ในเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วย beta-thalassemia/Hb E / Wattana Leowattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 827. The partial characterization of immunosuppressor (s) derived from cultured human cholangiocarcinoma and cultured human brain tumors = การจำแนกสารกดภูมิคุ้มกันที่มีต้นกำเนิดจากเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดีและจากเซลล์มะเร็งสมองของคน / Anunya Nawiprasert
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 828. The pharmacokinetics of artesunate in alpha-thalassemic patients = การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาอาร์ทีซูเนทในผู้ป่วยที่เป็นธาลัสซีเมีย / Petchmanee Sumpunsirikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 829. The pharmacologic effect of oral [alhp]-tocopherol supplementation on oxidative stress in chronic renal failure = ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของการเสริม [alpha]-tocopherol ต่อภาวะอ็อกซิเดทีฟสเตรสในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง / Kanleya Tiensong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 830. The psychometric properties of the development test of visual-motor integration 4th edition, revised (VMI 4R) in primary school students Cholburi province = การศึกษาคุณสมบัติการวัดของแบบทดสอบ the development test of visual-motor integration 4th edition, revised (VMI 4R) / Amornpun Thavornsuwanchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 831. The quality control of computed tomography and computed tomography dose Index = การควบคุมคุณภาพและการวัดปริมาณรังสีของเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ / Waragorn Yapao
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 832. The relationship between family environment, school environment and adversity quotient of hearing impaired students = ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในครอบครัว โรงเรียน กับความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / Charunee Vidhyachak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 833. The relationship between personality, personal factors and sleep quality of the nursing staff in Srithanya hosptial = ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพและปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการนอนหลับของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีธัญญา / Akaluck Wong-apai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 834. The relationship between psychological capital and leadership in high school student, Samsenwittayalai School = ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนทางจิตวิทยากับภาวะผู้นำในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย / Jeeranan Kantasorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 835. The relationship of personal factor, self-esteem and social support to depression in high-risk pregnant women in Siriraj Hospital = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงในโรงพยาบาลศิริราช / Sirintip Suwannurak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 836. The relationships between extracranial vertebral blood flow and postural distortion of the cervical spine = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเลือดที่ไหลเวียนในหลอดเลือด extracranial vertebral artery กับการบิดเอียงของกระดูกสันหลังส่วนคอ / Bunjongjit Pocachang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 837. The relationships between oxidative stress and atherosclerosis in diabetes mellitus = ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะอ็อกซิเดทีฟเสตรสกับโรคหลอดเลือดตีบแข็งในผู้ป่วยเบาหวาน / Natchai Patchanans
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 838. The risk factors associated with lymphoma = ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง / Rajapat Khokkaseam
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 839. The risk factors of acute diarrhoea in children less than five years of age Uthaithani province = ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จังหวัดอุทัยธานี / Sarawadee Makmee
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 840. The role of Dengue virus Capsid protein in Apoptosis = บทบาทของโปรตีนแคพสิดของเชื้อไวรัสเดงกี่กับการตายแบบอะพอพโทสิด / Janjuree Netsawang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 841. The role of HER2 oncogene in head and neck cancer = บทบาทของยีนก่อมะเร็งชนิด HER2 ในมะเร็งศีรษะและลำคอ / Hathainan Sirikett
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 842. The role of mitochondrial background in the expression of leber hereditary optic neuropathy (LHON) = บทบาททางพันธุกรรมในไมโทรคอนเเดรียที่ส่งผลต่อการแสดงออกของโรค Leber hereditary optic neuropathy (LHON) / Yutthana Joyjinda
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 843. The role of the CCT chaperonin on polyglutamine expanded androgen receptor = บทบาทของ CCT แชพเพอโรนินต่อโปรตีนตัวรับแอนโดรเจนที่มีการขยายของสายกลูตามีน / Suttikarn Pongtepaditep
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 844. The role of trefoil factor family-1 (TFF1) in estrogen-promoted apoptosis resistance in breast cancer cells / Sonam Pelden
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 845. The role of VEGF polymorphisms in Thai breast cancer patients = ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนวีอีจีเอฟกับมะเร็งเต้านม / Doonyapat Sa-nguanraksa
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 846. The roles of an endoplasmic reticulum chaperoning protein-immunoglobulin binding protein (BiP) in dengue virus infection = บทบาทของโปรตีนแชพเพอโรนภายในเอ็นโดพลาสมิคเรติคิวลัม-โปรตีนที่จับกับอิมมูโนโกลบูลิน (BiP) ในการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ / Wiyada Wongwiwat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 847. The roles of cyclooxygenase and nitric oxide synthase on acute effects of lipid component activated endothelial cells = บทบาทของเอนไซม์ cyclooxygenase และ nitric oxide synthase ในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดที่ถูกกระตุ้นด้วยองค์ประกอบของไขมันในระยะสั้น / Duangporn Plasen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 848. The selected factors related to quality of life of elderly people in Bangkok = ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร / Navamin Savirasarid
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 849. The semantic creativity enhancing in prathom suksa 6 students = การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / Cattaleya Cotanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 850. The significance of mercury level in blood = การศึกษาความสำคัญของระดับปรอทในเลือด / Wicharn Keowkarnkar
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 851. The stability of ethanol in blood under experimental conditions = ความคงตัวของการตรวจวัดเอทานอลในเลือดภายใต้สภาวะของการทดลอง / Dech Dokpuang
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 852. The study of anticancer activity and the immunostimulating effect of a well-known Thai folkloric remedy = การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งของสมุนไพรตำรับหนึ่ง : ทางระบบภูมิคุ้มกัน / Suchitra Wiwatwittaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 853. The study of characteristics of dust samples in Mae Moh communities by neutron activation analysis = การศึกษาลักษณะฝุ่นในชุมชนแม่เมาะโดยวิธีอาบรังสีนิวตรอน / Chanthawan Thabngern
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 854. The study of diphtheria antitoxin lenels in mothers and their newborns = การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบในมารดาและทารกแรกเกิด / Prapai Kongsawee
    Abstract

 855. The study of dynamic balance in the elderly and young adults with the stabilometer = การศึกษาความสามารถในการรักษาสมดุลขณะเคลื่อนไหวในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มวัยหนุ่มสาวโดยใช้เครื่องวัดสมดุล / Piya Thevittaya
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 856. The study of effects of continuous ultrasound using stationary technique in normal subjects = การศึกษาผลของการใช้คลื่นเหนือเสียงแบบต่อเนื่องโดยวิธีกดทรานสดิวเซอร์อยู่กับที่ในคนปกติ / Pornpimol Charntarraviroj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 857. The study of effects of interferential current on the contractile properties of the isometric contraction of the slow and fast muscle in normal = การศึกษาผลของกระแสอินเตอร์เฟอเรนต่อคุณสมบัติของการหดตัวแบบความยาวคงที่กล้ามเนื้อชนิดหดตัวเร็วและหดตัวช้าในคนปกติ / Pranee Chinwattanachai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 858. The study of hepatic glycogen staining in the traumatic livers = การศึกษาการย้อมติดสีไกลโคเจนในตับที่ได้รับบาดเจ็บ / Warisa Charoenvej
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 859. The study of iron availability from instant noodles = การศึกษาปริมาณธาตุเหล็กที่จะถูกดูดซึมได้จากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป / Witoo Sookpeng
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 860. The study of morphine and codeine in formalin-fixed tissues = การศึกษามอร์ฟีนและโคเดอีนในเนื้อเยื่อที่แช่ฟอร์มาลิน / Nattinee Navikanon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 861. The study of organic brain in amphetamine dependence by using the wechsler adult intelligence scale-third-edition = การศึกษาพยาธิสภาพสมองในกลุ่มผู้ติดแอมเฟตามีนโดยใช้แบบทดสอบเชาว์ปัญญาเวคสเลอร์ สำหรับผู้ใหญ่ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 / Wichian Sripootorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 862. The study of psychometric properties of Beta III : preliminary study in secondary school students Chonburi province = การศึกษาคุณสมบัติในการวัดของแบบทดสอบ Beta III ในเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี / Suchada Sakolkijrungroj
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 863. The study of psychometric properties of cognistat Thai version = การศึกษาคุณสมบัติการวัดของแบบคัดกรอง Cognistat ฉบับภาษาไทย / Sornnarin Kanjananopinit
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 864. The study of rorschach responses in forensic psychiatric patients : Homicide = การศึกษาคำตอบรอส์ชาคในผู้ป่วยนิติจิตเวชคดีความผิดต่อชีวิต / Saowakon Phongphisutchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 865. The study of tetanus antitoxin levels in mothers and their newborns = การศึกษาภูมิคุ้มกันต่อโรคบาดทะยักในมารดาและทารกแรกเกิด / Suchada Vichaikummart
    Abstract

 866. The study of the bender visual-motor gestalt test-second edition in dementia patients = การศึกษาแบบทดสอบเบนเดอร์วิชวลมอเตอร์เกสตัลท์ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม / Chitjira Rittikoonsittichai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 867. The study of the cervical plexus in Thais = การศึกษาโครงข่ายประสาทเศอร์วิคอลในคนไทย / Orasa Putsom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 868. The study of the Rey Auditory Verbal Learning Test in the elderly derentia patients = การศึกษาแบบทดสอบเรย์ออดิทอรีเวอเบิลเลอร์นนิงเทสในผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อม / Darunee Montientong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 869. The study of the rey complex figure test and recognition trial in the brain admaged patients = การศึกษาแบบทดสอบเรย์ คอมเพล็กซ์ ฟิกเกอร์ เทส แอนด์ รีค็อกนิชั่น เทล ในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพทางสมอง / Anuk Chandrarungsi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 870. The study of the wisconsin card sorting test-64 card version (WCST-64) in stroke patients = การศึกษาแบบทดสอบวิสคอนซินการ์ดซอร์ทติ้งเวอร์ชัน 64 การ์ด (WCST-64) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / Supattra Wongchaisri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 871. The study of the Wwechsler memory scale-third edition in the elderly demented patients = การศึกษาแบบทดสอบเวคสเลอร์ เมมมอรี่ สเกล-ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ในผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุ / Pinnakarn Srisarakorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 872. The study of urinary N-acetyl-beta-D-glucosamindase isoenzyme in health and renal diseases = การศึกษาไอโสเอ็นไซม์ N-acetyl-beta-D-glucosaminidase ในปัสสาวะของคนปรกติและผู้ป่วยโรคไต / Bunterng Sinsakunsuk
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 873. The study on characteristics of thermoluminescence in natural quartz in Thailand = การศึกษาคุณสมบัติเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ไนควอรตซ์ธรรมชาติในประเทศไทย / Sirichai Thierrattanakul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 874. The suppression of TGF-Beta expression in dendritic cells using shRNA modulate Th1/TH2 patterns on CD4+ T cells = การกดการแสดงออกของ TGF-B ใน Dendritic cells โดยการใช้ shRNA เปลี่ยนรูปแบบของ Th1/Th2บน CD4+T cells / Nattaporn Lousuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 875. The synergism of minocycline and antifungal drugs / Vanna Khaeomanee-iam
    Full Text (Mahidol member only)

 876. The three dimensional kinematics study of sit-to-stand movement in healthy Thais aged 20-30 years = การศึกษาทางไคเนมาติกส์แบบสามมิติของการเคลื่อนไหวจากท่านั่งลุกขึ้นยืนในคนไทยสุขภาพแข็งแรง อายุระหว่าง 20 และ 30 ปี / Wassana Techovanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 877. The ultrastructural study of the hamster kidneys infected with leptospira interrogans = การศึกษาอัลตราสตรัคเจอร์ในไตของแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อเลปโตสไปร่าอินเทอร์โรแกน / Pattama Panmak
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 878. The use of immunobeads and ox-red cell rosetting for class I and class II HLA typing in renal patients = การตรวจ HLA class I และ class II ในผู้ป่วยโรคไต โดยใช้ immunobeads และ ox-red / Malinee Chanjerboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 879. The validity study of the test of nonverbal intelligence, third edition : TONI-3 = การศึกษาความตรงของแบบทดสอน test of nonverbal intelligence, third edition : TONI-3 / Woraya Sroythong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 880. The verification of antigenic specificity to the established OVS1 and OVS2 monoclonal antibodies = การตรวจสอบความจำเพาะของแอนติเจนต่อโมโนโคลนอลแอนติบอดี OVS1 และ OVS2 ที่ผลิตขึ้นมา / Rose Thielfoldt
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 881. Therapeutic antibodies for disease caused by biological weapon(s) = การผลิตแอนติบอดีเพื่อการรักษาโรคที่มีสาเหตุมาจากอาวุธชีวภาพ / Jeeraphong Thanongsaksrikul
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 882. Thiamin levels in normal and high risk groups of thiamin deficiency = ระดับวิตามินบี 1 ในคนปกติและกลุ่มเสี่ยงที่ขาดวิตามินบี 1 / Junchay Khamsean
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 883. Thoracic and lumbar curvature changes during pregnancy in full term primipara = การเปลี่ยนแปลงความโค้งของกระดูกสันหลังระดับอกและเอวขณะตั้งครรภ์ในหญิงคลอดลูกครบกำหนดครั้งแรก / Jirawan Chantopas
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 884. Thyroid function and urinary iodine excretion in pregnant women at Jakkart, Nakornrajasima, Thailand = การทำงานของต่อมธัยรอยด์และระดับไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / Seksan Khakhai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 885. Thyroid volume determination from 3D image by dual head SPECT = การหาปริมาณของต่อมธัยรอยด์จากภาพสามมิติของเครื่อง SPECT สองหัว / Wannawit Nimnoi
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 886. Tibiofibular joint in thais : structural and functional considerations = การศึกษาข้อต่อทิบิโอฟิบูลาในคนไทยในเชิงโครงสร้างและหน้าที่ / Arida Tipparos
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 887. Time-course study of soluble e-selectin and soluble VCAM-1 in cardiac surgical patients undergoing cardiopulmonary bypass = ลักษณะและเวลาการขึ้นลงของระดับ E-selectin และ soluble VCAM-1 ในผู้ป่วยที่ผ่าตัดหัวใจและใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม / Watchara Kaewmahanin
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 888. Tn4001/Tn4001-like element and trasposon-like structure Tn4003 in methicillin-resistant and methicillin-sensitive staphylococci isolated from patients in Siriraj Hospital = ทรานสโปซอน Tn4001/Tn4001-like elelemnt และ transposon-like structure Tn4003 ในเชื้อสแตฟิโลคอคไคสายพันธุ์ที่ดื้อและไวต่อเมธิซิลลินที่แยกจากผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช / Chaisit Niyasom
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 889. TNF-alpha gene polymorphisms in Thai copd and silicosis patients = ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน TNF-alpha ในคนไทยซึ่งป่วยเป็นโรคปอดอุดกั้นชนิดเรื้อรังและโรคปอดที่เกิดจากการสูดฝุ่นที่มีส่วนผสมของซิลิกา / Kannikar Chotvilaiwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 890. To validate the ejection fraction obtained from gated SPECT myocardial perfusion study = การพิสูจน์ยอมรับค่า ejection fraction ของหัวใจห้องล่างซ้ายซึ่งได้จากการตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ / Chantra Chingchitr
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 891. Total body electron irradiation by eight-dual-field-technique = การฉายรังสีอิเลคตรอนทั่วร่างกายโดยใช้เทคนิค eight-dual-field-technique / Uraiwan Chansomboon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 892. Toxicological study of epidemic shellfish poisons in Pranburi / Jutiporn Yutakom
    Abstract

 893. Trunk muscle endurance in Thai sedentary workers aged 20-49 years = ความทนทานของกลุ่มกล้ามเนื้อลำตัวในคนไทยที่ทำงานเบาอายุ 20-49 ปี / Sasiporn Kriangchieocharn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 894. Turnover of globin chain and mRNA ratio in reticulocytes from patients with [beta]-thalassemia/Hb E disease = การศึกษาการสังเคราะห์และสลายสายโกลบินและอัตราส่วนของเมสเซนเจอร์อาร์เอนเอในเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนจากผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี / Siripen Komolvanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 895. Two dimensional kinematic characteristics in Thai female weightlifters during snatch lifting = คุณลักษณะทางไคเนมาติคส์แบบสองมิติของนักยกน้ำหนักหญิงไทยในท่าสแนทช์ / Sunee Bovonsunthonchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 896. Two potassium currents in human umbilical vein endothelial cells = กระแสโปแตสเซียมสองชนิดในเซลล์บุผนังหลอดเลือดดำสายสะดือ / Duangduan Boonthong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 897. Understanding of physical therapists' roles in special school system in Thailand = ความเข้าใจบทบาทของนักกายภาพบำบัดในระบบการศึกษาพิเศษในประเทศไทย / Nuengnuch Chuecharoen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 898. Urinary Porphyrin precursors and intermediates analysis in normal and in patients with porphyrias = การวิเคราะห์หาสารตั้งต้นพอร์ฟัยรินและสารพอร์ฟัยรินอินเตอร์มีเดียท ในปัสสาวะจากคนปรกติและผู้ป่วยโรคพอร์ฟัยเรีย / Sukanya Jantarapassvorn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 899. Uroflowmetry in normal Thai subjects = การศึกษาอัตราการไหลของปัสสาวะในคนไทยปกติ / Thitiporn Suebnukanwattana
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 900. Use of a nested multiplex PCR to detect and identify mycobacterium tuberculosis complex and mycobacterium avium complex bacteremia in AIDS patients = การใช้เทคนิคเพิ่มขยายหลาย ๆ ดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยไพรเมอร์หลายคู่ในปฏิกิริยาเดียวกันสำหรับตรวจหาเชื้อวัณโรคและเชื้อมัยโคแบคทีเรียม เอเวียม คอมเพล็กซ์ ในเลือดของผู้ป่วยเอดส์ / Sumol Termsetjaroen
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 901. Use of berg balance test to identify falls in Thai elderly = การใช้แบบทดสอบความสามารถในการทรงตัวของเบิร์กเพื่อใช้บ่งชี้การล้มในผู้สูงอายุไทย / Sutida Prachasilchai
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 902. Usefulness of computed tomographic imaging of the chest in evaluation pathologic cell type of primary lung cancer disease = การศึกษาถึงประโยชน์ของภาพถ่ายทางรังสีวิทยาแบบตัดขวางของทรวงอก ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดตามลักษณะทางพยาธิวิทยา / Kemiga Waraporn
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 903. Usefulness of the chest X-ray in evaluation primary lung cancer disease = การศึกษาถึงประโยชน์ของภาพถ่ายทางรังสีวิทยาทรวงอกในการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด / Chayakul Nimsuwan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 904. Utilizing of heteroduplex mobility assay and single strand conformation polymorphism for genotyping of HCV in the infected Thais = การใช้วิธี Heteroduplex mobility assay และ single strand conformation polymorphism เพื่อตรวจหาสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในผู้ติดเชื้อชาวไทย / Pakapak Chor Charoenying
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 905. Validation of left ventricular ejection fraction measurement by 99m Tc-MIBI Gated SPECT myocardial perfusion : a comparison with Gated Blood Pool study = การวัดค่า Ejection Fraction ของหัวใจห้องล่างซ้ายโดยวิธี 99m Tc-MIBI Myocardial Perfusion Gated SPECT เปรียบเทียบกับวิธี Gated Blood Pool / Pinchula Charoensook
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 906. Validation of pressure ulcer risk assessment tool in hospitalized medical patients = การศึกษาความตรงของเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยที่รับไว้ในหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ / Atchara Chaichan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 907. Validation of the Mehran risk scoring tool to predict risk for contrast induced nephropathy in Thai patients undergoing cardiac catheterization or percutaneous coronary intervention = การศึกษาแบบประเมินคะแนนความเสี่ยงของ Mehran ต่อการเกิดภาวะไตทำงานบกพร่องเนื่องจากสารทึบรังสีในผู้ป่วยคนไทยที่เข้ารับการตรวจรักษาหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน / Parichart Jaimoon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 908. Validation of the standard field sobriety tests for determining alcohol intoxication = ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ Standard field sobriety tests ในการทดสอบคนเมาแอลกอฮอล์ / Pawit Katakot
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 909. Validity of the thai version of SF-36 for the evaluation of quality of life in heart failure patients compared with the New York heart association functional classification = การศึกษาความตรงของแบบสอบถามเอสเอฟ-36 ฉบับภาษาไทยในการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวโดยเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงของโรคตามสมาคมโรคหัวใจนิวยอร์ก / Supaporn Paneewat
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 910. Validity study of the comprehensive test of nonverbal intelligence (CTONI) = การศึกษาความตรงของแบบทดสอบ comprehensive test of nonverbal intelligence (CTONI) / Pukaew Kirtiputra
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 911. Validity study of Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence-Thai version (WASI-T) in adults in Bangkok = การศึกษาความตรงของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาเวคสเลอร์ชุดย่อ ฉบับภาษาไทยในบุคคลวัยผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร / Supaporn Thongnim
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 912. Validity study of Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence-Thai version (WASI-T) in adults in Ubon Ratchathani = การศึกษาความตรงของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาเวคสเลอร์ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WASI-T) ในวัยผู้ใหญ่ ในจังหวัดอุบลราชธานี / Vanarat Sriaun
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 913. Validity study of Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence-Thai version (WASI-T) in Bangkok Primary School Student = การศึกษาความตรงของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาเวคสเลอร์ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WASI-T)) ในนักเรียนระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร / Santi Chantharasenawong
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 914. Validity study of Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence-Thai version (WASI-T) in Bangkok secondary school student = การศึกษาความตรงของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาเวคสเลอร์ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WASI-T) ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร / Poonsook Thongssien
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 915. Validity study of wechsler abbreviated scale of intelligence-Thai version (WASI-T) in Ubon Ratchatani Primary school students = การศึกษาความตรงของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาเวคสเลอร์ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (wasi-T) ในนักเรียนระดับประถมศึกษา อุบลราชธานี / Kanidta Jarumus
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 916. Validity study of Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence-Thai version (WASI-T) in Ubon Ratchathani secondary school students = การศึกษาความตรงของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาเวคสเลอร์ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WASI-T)) ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี / Busaba Thongphosri
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 917. Verification of the accuracy of photon beam dose calculations from a commercial treatment planning system (CadPlan) = การตรวจสอบความถูกต้องในการคำนวณปริมาณรังสีโฟตอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา CadPlan / Lukkana Apipunyasopon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 918. Viruses associated with acute respiratory infection in children = ไวรัสที่ตรวจพบในผู้ป่วยเด็กโรคติดเชื้อทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลัน / Tipaya Ekalaksananan
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 919. Visual-motor integration of thai kindergarten students in Bangkok = การรับรู้ทางตาที่สัมพันธ์กับการลงมือปฏิบัติของเด็กอนุบาลไทยในเขตกรุงเทพมหานคร / Wichulada Suwannapu
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 920. Volume determinations in phantom from computed tomography = การหาปริมาตรแบบจำลองจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ / Phetcharakorn Hanpanich
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 921. X-ray timer meter = เครื่องวัดเวลาการผลิตรังสีของเครื่องเอกซ์เรย์ / Prasong Tosranon
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 922. เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบ Advanced progressive matrices ในกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร = The normative scores of the advanced progressive matrices for the Thai undergraduate students in Bangkok / ชลิตตา คัยนันทน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 923. เปรียบเทียบการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกับนอกเขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = A comparative study on self-care of aging in Muang municipality and suburb ampher Muang Khon Kaen province / สวณี เต็งรังสรรค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 924. เปรียบเทียบการรอดชีพของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดและวิธีล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างต่อเนื่อง : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า = Comparative survival of patients with chronic renal failure on hemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis : Pramongkutklao hospital / พิจารณา ศรีวาจนะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 925. เปรียบเทียบปัจจัยทำนายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเขตชนบทกับเขตเมืองจังหวัดนครราชสีมา = A comparative study of predicted risk factors for sexual risk behaviours toward human immunodeficiency virus infection among rural and urban higher secondary school students in Nakhon Ratchasima / อังสนา บุญธรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 926. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการทดลองใช้แผ่นภาพโปร่งใสแบบธรรมดากับแผ่นภาพโปร่งใสแบบซ้อนภาพในวิชากายวิภาคเชิงกลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร = Comparative study of learning achievement between ordinary and overlay transparency in ergonomics of first year studens in the industrial product design program, Faculty of Industrial Technology, Rajabhat Institute Phranakhon / พรรณรา เจริญยศ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 927. กะโหลกคนไทย : การศึกษาทางมนุษยวิทยาภายภาพ / สรรใจ แสงวิเชียร
    Full Text (Mahidol member only)

 928. การเปรียบเทียบการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือโดยมนุษย์และระบบตรวจสอบอัตโนมัติ = Manual v.s. automated fingerpint identification system / อิสรา วารีเกษม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 929. การเปรียบเทียบความรู้ เจตคติและการบันทึกของมารดาในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กภายหลังการสอนโดย ใช้วีดีโอเทปและการสอนอย่างมีแบบแผน = A comparison of mother's knowledge, attitude and recording performance in maternal and child health booklet after being educated using videotape and planned instructions / สิริรำไพ โสมวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 930. การเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพทางสมองกับ คนปกติโดยใช้แบบทดสอบเทร์ลเมคคิงและแบบทดสอบอะเฟเซียสกรีนนิง = A comparison of test results between brainlesioned patients and normal subjects using the Trail Making Test and the Aphasia Screening Test / วไลพร ชัยสงคราม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 931. การเฝ้าระวังโรคไวรัสเด็งกีที่จังหวัดลำพูนในรอบ 1 ปี = Dengue virus surveillance at Lamphun province in one year / กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 932. การใช้แบบทดสอบวิสคอนซินการ์ดซอร์ทติ้งค้นหาผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพทางสมอง = The utility of wisconsin card sorting test (WCST) in detecting brain damaged patients / ธีราภรณ์ ผุดผ่อง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 933. การใช้ผงน้ำตาลเกลือแร่รักษาโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในเขตชนบท อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ = Oral rehydration therapy of acute diarrhoea in children under 5 years of age in the rural area of Amphoe Banphotphisai, Nakhon Sawan province / สุพร แสงฉายศิริศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 934. การใช้ยากลุ่มแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ในผู้ป่วยบาดเจ็บ = Amphetamine abuse in trauma patients / ร้อยตำรวจเอกกนกวรรณ สังข์ศิลป์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 935. การค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนโดยนักเรียนมัธยมปลายผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี = The comparative study of the detection of leprosy cases by students from high schools versus village health volunteers, village health communicators and health personnels in Nong Kae district of Saraburi province / โดย จันทนา เมฆราตรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 936. การดำเนินงานคดีกับผู้มียาแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองและการตรวจเพื่อพิสูจน์ยืนยันวัตถุพยาน = Criminal proceduce to the person having amphetamine in his possession and the method of identification in evidental aspect / พรรณภัสรีย์ โสภณสฤษฏ์สุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 937. การตรวจคัดกรองระดับแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิธีเป่าลมหายใจ = Screening test for blood Alcohol concentration by breath analyser / ศศิธร เจริญประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 938. การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ = Blood alcohol concentration by breath analyzer test / สุณีย์ กัลยะจิตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 939. การตรวจหาคราบเขม่าจากการยิงปืนที่มือโดยวิธี SEM/EDX = Detection of gunshot residues on hands by scanning electron microscopy/energy dispersive x-ray spectroscopy (SEM/EDX) / รัชนารถ กิตติดุษฏี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 940. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น = Adolescent pregnancy / สริตา วรรณวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 941. การติดเชื้อจากการให้สารน้ำโดยการใส่สายสวนเข้าทางหลอดเลือดดำ เปรียบเทียบโดยการทำความสะอาดแผลระหว่าง Alcohol, Chiorhexidine และ Iodophor = Venous catheter associated infections : comparison of wound care by alcohol, chlorhexidine and iodophor / โดย เรวดี ธีรธราธร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 942. การประเมินผลการป้องกันอุบัติภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ = The evaluation of publicizing for accident prevention in Kalasin province / นลินี พสุคันธภัค
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 943. การประเมินผลการอบรมการสอบสวนโรคสำหรับเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาประจำจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Evaluation of an epidemiological investigation training programme for provincial epidemiological officers in northeastern region / สุระชัย ศิลาวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 944. การประมาณเวลาตายของศพจากตัวหนอนแมลงวัน = Estimation time of death from larvae of the flies / สมลักษณ์ ปริญโญหาร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 945. การพยากรณ์การเกิดโรคซิลิโคสิสโดยใช้ผลการทดสอบสมรรถภาพการทำงานของปอกแบบสไปโรเมตรีย์และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในคนงานโรงโม่หิน จังหวัดสระบุรี = Silicosis prediction by spirometry and various risk factors in grindstone workers at Saraburi province / ชะฎายุทธ์ ปัทเมฆ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 946. การพัฒนาแบบสำรวจ the psychological screening inventory ในคนไทย = The development of the psychological screening inventory in Thai people / จริญญา สุขสมโภชน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 947. การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารในประเทศไทย = Survival of patients with stomach cancer in Thailand / เปรมฤดี สังขวนิช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 948. การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงในประเทศไทย = Survival of patients with laryngeal cancer in Thailand / สุธีพร แสงรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 949. การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากในประเทศไทย = Survival of patients with prostatic cancer in Thailand / สมหมาย แย้มยิ่ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 950. การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งตับปฐมภูมิในประเทศไทย = Survival of patients with primary carcinoma of the liver in Thailand / สุมัทนา กลางคาร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 951. การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งปอดในประเทศไทย = Survival of patients with lung cancer in Thailand / พวงทิพย์ รัตนะรัต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 952. การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารในประเทศไทย = Survival of patients with oesophageal cancer in Thailand / ศิรประภา เพิ่มนาค
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 953. การรักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบจากการติดเชื้อโดยใช้ฟ้าทะลายโจรเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันโคตรัยมอกซาโซล = Treatment of urinary tract infection by Andrographis paniculata compared with cotrimoxazole / อุไรศรี ยิ้มปรางค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 954. การรับรู้ในความสามารถของตนเองต่อการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์และการรับรู้ในประสิทธิผลของการปฏิบัติตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษที่มารับการตรวจสุขภาพในคลินิกกามโรค ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและพะเยา = Perceived self efficacy in AIDS preventive behaviors and efficacy of behaviors' outcomes among prostitutes, in V.D. clinics at provincial health offices, Chiangrai and Payao province / มณีรัตน์ วิริยะประสพโชค
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 955. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการใช้และไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันกามโรคและโรคเอดส์ ในกลุ่มผู้ชายที่มีอัตราเสี่ยงสูง ณ ศูนย์กามโรคเขต 3 จังหวัดชลบุรี = A comparative analysis factors involved in user and non-user condom of high risk men for prevention of venereal diseases and AIDS / วัฒนา วุฒิวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 956. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของอาจารย์ในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน = An analysis of the opinion of instructors in faculty of medical techonology, Mahidol University concerning in instructional media utilization / สุขสม สภานุชาติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 957. การวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการในการใช้สื่อการศึกษาของผู้สอนในสถานศึกษาของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข = An analysis of status and needs in the educational media utilization of the instructors in the Department of Medical Services, Ministry of Public Health / มณเฑียร บุญยืน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 958. การศึกษาเปรียบเทียบกระดาษอัดขยายภาพขาว-ดำ 3 ชนิด = A comparative study in qualities of 3 different black and white photographic papers / อารีย์ เอมแย้ม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 959. การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีะหว่างวิธี ELISA (Enzyme linked immunosorbent assay), RPHA (Reversed passive hemagglutination) และ Dipstick(Comb) = A comparison study of ELISA, RPHA and Dipstick (Comb) for detection of HBsAg / อรุณศรี โคตะสิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 960. การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอดส์ในน้ำลายและเลือดในกลุ่มประชากรเสี่ยง จังหวัดชลบุรี = The comparative study for HIV antibody testing in saliva and serum among population at risk in chonburi province / เรวดี จิราวัฒนพงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 961. การศึกษาเปรียบเทียบการรายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการวัคซีนต ามระบบปกติและความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ระดับสถานีอนามัยจังหวัดนนทบุรี = The comparative study on immunization report and immunization coverage of children under one year at health centers, Nonthaburi province / เอมอร ราษฎร์จำเริญสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 962. การศึกษาเปรียบเทียบการสาธารณสุขมูลฐานระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบท จังหวัดเพชรบุรี = Primary health care between urban and rural area of Petchaburi province, a comparative study / ละเอียด ทองใบ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 963. การศึกษาเปรียบเทียบความเครียดของประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบทจังหวัดสงขลา = A comparative study of stress in urban and rural populations, Songkhla province / บงกช เชี่ยวชาญยนต์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 964. การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อรูปแบบตัวอักษรของสไลด์ที่สร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล = Comparative study on various computerized fonts for slides by Mahidol University undergraduate students / พรพิมล สุรินทร์วงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 965. การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของประชาชนวัยเจริญพันธุ์ในเขตเมืองและเขตชนบท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = A comparative study of knowledge, attitude and behavior in prevention of AIDS in active sexual life at urban and rural, Khonkaen / อาภาภรณ์ ชินบุตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 966. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี = A comparative study of factor involing motorcycle accidents of secondary school students at Saraburi province / กำไล ตรีชัยศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 967. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่องานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตเมืองและชนบทของจังหวัดลำปาง = Comparative study on factors affecting immunication coverage in urban and rural of Lampang Province / พิมพ์ผกา นิศาวัฒนานันท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 968. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความแตกต่างด้านบริโภคนิสัยของผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับที่รักษาหายกับผู้ป่วยที่กลับเป็นซ้ำของจังหวัดอุดรธานี = A study of factor influencing the eating habit between the cured and the reinfected opisthorchiasis patients in Udornthani province / เอกวิศิษฐ์ คนยัง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 969. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่สัมพันธ์กับความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค : ในพื้นที่ที่มีอัตราความครอบคลุมสูงสุดและต่ำสุดของจังหวัดนครสวรรค์ = The comparative study on factors related to Japanese encephalitis vaccine coverage rate : between the highest and lowest coverage areas in Nskornsawan / เฉลิมศรี พึ่งโต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 970. การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพทางสมอง กับคนปกติโดยใช้แบบทดสอบสปีช-ซาวนด์เพอเซปชั่นและซีซอร์ ริทั่ม = A comparison of test results between organic patients and normal using the Speech-Sound Perception test and Seachore Rhythm test / นคร ศรีสุโข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 971. การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพทางสมองกับผู้ป่วยที่ไม่มีพยาธิสภาพทางสมองโดยใช้แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาเวคสเลอร์ สำหรับผู้ใหญ่ = A comparison of test results between organic brain-lesioned and non-organic brain-lesioned patients using the Wechsler adult intelligence scale / จินตนา ไม้สนธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 972. การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพทางสมองกับผู้ป่วยที่ไม่มีพยาธิสภาพทางสมองโดยใช้แบบทดสอบสตรูปคัลเลอร์แอนด์เวิร์ดเทสต์ = A comparison of test results between organic brain lesion and non-organic brain lesion patients using the stroop color and word test / วนิดา แย้มแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 973. การศึกษาเปรียบเทียบผู้ปกครองเด็กที่มีและไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต = A comparative study of parents having children with and without behaviors under risk of mental health / ปทุมทิพย์ สุภานันท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 974. การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี = Comparison of maternal sick role behavior whose children under 5 years old having diarrhea, inside and outside municipality area of Ubonratchathani / เกศรา ศิริมูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 975. การศึกษาเปรียบเทียบฟิล์มขาว-ดำ 3 ชนิดซึ่งล้างด้วยน้ำยาสร้างภาพต่างชนิดเพื่อใช้ในงานถ่ายกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) = A comparative study of 3 different black and white negative films by using different kinds of developer for scanning electron microscope photography / ประสิทธิ์ งามสันเทียะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 976. การศึกษาเปรียบเทียบระดับแอนติบดีต่อไวรัสโปลิโอในโรงเรียนชั้นประถมศึกษา 2 แห่งของอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี = A comparative study on the prevalence of antibody to poliovirus in two primary school at Danchang district, Suphanburi province / อุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 977. การศึกษาเปรียบเทียบระดับภูมิต้านพิษคอตีบในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร = Comparison of diphtheria antitoxin in population of municipal area and rural area of amphur Muang Mukdahan province / อรวรรณ์ ชาแสงบง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 978. การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผลของการฝึกผ่อนคลายความเครียดแบบจิตคลุมกายและผลของการฝึกผ่อนคลายความเครียดแบบเกร็งกล้ามเนื้อต่ออาการนอนไม่หลับ = The comparison of the effect of progressive muscle relaxation and progressive relaxed awareness on insomnia / สุพร รุจิราวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 979. การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษของสื่อสไลด์ที่สร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ = Legibility study of true type fonts of computer produced slides in medical teaching / อังคาร ฮั้นตระกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 980. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเก็บข้อมูลโดยอาสาสมัครสาธารณสุขกับระบบทะเบียนราษฎร จังหวัดพังงา = The comparision of vital event monitoring system between health volunteer record and civil registration certificate : Phang Nga / ปวารณา ใจนิ่ม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 981. การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพสุขภาพของผู้สูงอายูในเขตชุมชนแออัดและ ในเขตชุมชนไม่แออัด = A comparative study of health status of elderly living in consolidated and unconsolidated areas / บังอรรัตน์ ศุขตระกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 982. การศึกษาการใช้ยาพื้นบ้านในการรักษาอาการอุจจาระร่วงของประชาชน = Study on home fluids and its popularity / มยุรี เปาประดิษฐ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 983. การศึกษาการกระจายของโรคเรื้อนกับหมู่เลือด ABO ในจังหวัดสงขลา = The distribution study of leprosy and ABO blood grouping in Songkhla province / ประดับพร ดวงอาจนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 984. การศึกษาการตรวจหนังสือเดินทางด้วยเครื่องตรวจเอกสารโดยใช้แหล่งกำเนิดแสงหลายความถี่ = A study of the examination technique of passport utilizing video spectral comparator / ร้อยตำรวจโทหญิงปวีณา กสิกิจวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 985. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับผลที่ได้รับจากการใช้สื่อเพื่อการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ = A study on the opinions of the undergraduate students at Rajamangala Institute of Technology in Bangkok concerning the effectiveness of media utilization on AIDS campaign project / เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 986. การศึกษาความจำในผู้สูงอายุด้วยแบบทดสอบเวคสเลอร์ เมมมอรี่สเกล-รีไวสด์ = Study of memory functions in the elderly persons using the wechsler memory scale-revised test / วิริยา สุวัตถี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 987. การศึกษาความชุกของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 ที่มีปัญหาทางการเรียนเฉพาะด้านในจังหวัดสระบุรี = The study of prevalence of learning disabilities in the second year students of elementary school in Saraburi province / จิรนุช สอนเสนาะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 988. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในเขตเมืองและเขต ชนบท จังหวัดสุราษฏร์ธานี = Knowledge, attitude and practice on mental health problems of population in urban and rural areas, Suratthani province / วิไลลักษณ์ วรรณะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 989. การศึกษาความสัมพันธ์ของการเกิดโรคติดเชี้อในโรงพยาบาลระหว่างเชื้อที่พบในบาดแผลถูกความร้อนลวกกับเชื้อที่พบในบรรยากาศของหน่วยอุบัติเหตุไฟไหม้ ในโรงพยาบาลรามาธิบดี = The study of relationship between microorganisms in burn wound and its atmosphere, Burn Unit, Ramatibodi Hospital / ปรางวไล กาญจนพิทักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 990. การศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้ยาหยอดตากลุ่ม Corticosteroid กับการมีความดันภายในลูกตาสูงขึ้น = A study on the relation of corticosteroid eye drop and the increment of intraocular pressure / สุวดี ธีรพันธุวัฒน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 991. การศึกษาถึงการให้นักเรียนประถมศึกษาใช้ทรายอะเบทควบคุมยุงลายในชุมชนขนาดเล็ก = A study on the application of Abate 1% S.G. for Aedes segypti control in small community throuth the primary school / สมศักดิ์ บุตราช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 992. การศึกษาทดลองปรับบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวในสภาวะอารมณ์ของนิสิตปริญญาตรีโดยกิจกรรมกลุ่ม = The experimental study of modifying the neurotic personality of the undergraduates through group behavior activities / พนมพร พนมวัน ณ อยุธยา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 993. การศึกษาน้ำยาเคมีที่เหมาะสมในการตรวจพิสูจน์หาข้อความเดิมที่ถูกปิดทับด้วยน้ำยาลบคำผิด = Study of chemical treatment to examine written words covered by correction fluid / พัชรา สินลอยมา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 994. การศึกษาประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและการปฏิบัติของพยาบาลในบทบาทด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี = The efficacy of surveillance and role of nurse in prevention and control of nosocomial infection in Sappasitthiprasong Regional Hospital Ubonratchathani / พัชนี ทองประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 995. การศึกษาประสิทธิภาพของการวินิจฉัยวัณโรคปอดด้วยวิธี Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) = The efficiency of serodiagnosis of pulmonary tuberculosis by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) / วัชรี สารีบุตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 996. การศึกษาประสิทธิภาพของผงซักฟอกในการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย = The study on the efficiency of using detergent against Aedes aegypti / รุ่งทิวา ประสานทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 997. การศึกษาปริมาณและคุณภาพของข้อมูลระบาดวิทยาระดับอำเภอที่มีความแ ตกต่างในความพร้อมของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ) จังหวัดลำปาง = The study of quantity and quality of epidemiological data from various level of effectiveness of district health coordinating in Lampang province / อมรา ทองหงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 998. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อนในผู้สัมผัสโรค = A study of risk factors on contact case of leprosy / นิรมล เมืองโสม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 999. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติภัยจราจรของนักเรียนขณะเดินทางไปและกลับโรงเรียนในจังหวัดลำปาง = A study on risk factors of the traffic accident of daypupil, at Lampang Province / กิตติ พุฒิกานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1000. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหูน้ำหนวกในเด็กวัยเรียนในเขตเมือง = The study of risk factors associated with the disease of chronic otitis media of school children in urban area / ปนัดดา ปริยทฤฆ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1001. การศึกษาปัจจัยที่ผู้ขับขี่รถยนต์ชนแล้วหลบหนี = A study on the actors of hit and run drivers / ปาณี นุชอนงค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1002. การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อช่องท้องในผู้ป่วย โรคไตที่ได้รับการรักษาด้วยวิธี Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis = Risk of peritonities in patient undergoing Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis / ดวงจิตต์ แสงชื่นถนอม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1003. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของนักเรียนนายสิบทหารบกที่ จังหวัดลพบุรี = A study on smoking factors of Army Non-commissioned Officer students at Lopburi province / กัตติกา พงษ์ศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1004. การศึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็กในเขตชุมชนชั้นกลางกรุงเทพมหานครด้วยวิธีการสังเกตโดยตรง = A direct observation study of child problem behavior in Bangkok semi-urban communities / มงคล หลักคำ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1005. การศึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็กในเขตชุมชนชั้นนอกกรุงเทพมหานครด้วยวิธี การสังเกตโดยตรง = A direct observation study of child problem behavior in Bangkok suburban communities / อำไพ ทองเงิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1006. การศึกษาระดับความซึมเศร้าของเด็กและเยาวชนจากสถานสงเคราะห์ในจังหวัด กรุงเทพมหานครและนนทบุรี = A study on the depression level of children and youths in child welfare institutions in Bangkok and Nonthaburi / พิศมัย เต็งพงศธร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1007. การศึกษาระดับภูมิต้านพิษของโรคบาดทะยักในหญิงระยะหลังคลอดและบุตร = Determination of teatanus antitoxin level in post partum woman and her child / โดย อนงค์ แก้วกำเนิด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1008. การศึกษาระบาดวิทยาเรื่องอันตรายจากสารบอแรกซ์ที่คุกคามต่อสุขภาพประชาชนชาวกรุงเทพฯ = Epidemiological study on potential health hazard of borax among Bangkokian / กรรณิกา พิริยะจิตรา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1009. การศึกษาระบาดวิทยาของผู้พยายามกระทำอัตวินิบาตกรรมในกลุ่มอายุ 15-30 ปี = A case-control study of suicidal attempt in age group 15-30 years / โดย เอมอร ชินพัฒนะพงศา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1010. การศึกษาระบาดวิทยาของอุบัติเหตุบนทางหลวงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = An epidemiological study of highway accidents at Prachuap Khiri Khan province / ศิริพร ลักกะบูชา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1011. การศึกษาระยะเวลาการสร้างภูมิต้านพิษคอตีบหลังได้รับวัคซีน dT1 โดสในนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 เขตอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท = Follow-up study on the duration of immune response to diphtheria after one dose of dT vaccination in school children pratom 1, Manorom district, Chainat province / สุเนตร แสงม่วง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1012. การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการแก้ปัญหาของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล = Coping behaviors of fourth year medical students at Faculty of Medicine-Siriraj Hospital Mahidol University / สิริกุล จุลคีรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1013. การศึกษาลักษณะทางประชากรเศรษฐกิจสังคมและแรงจูงใจต่อการเข้าชมรมผู้สูงอายุระหว่างพื้นที่ที่มีอัตราการเป็นสมาชิกชมรมสูงสุดกับต่ำสุด = The study of difference of socio-economic background and the motivation between the area with the highest and lowest rate of membership in the elderly club / สุรีรัตน์ กุมารี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1014. การศึกษาวิทยาการระบาดของ ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งโพรงหลังจมูกในคนไทย = Epidemiology study of the risk factors for nasopharyngeal carcinoma in Thailand / นันทวัน เนียมคำ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1015. การศึกษาสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคเรื้อน = Mental health in leprosy patient / ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1016. การศึกษาหาระดับคาร์บอกซีฮีโมโกลบินอิ่มตัวในเลือดของตำรวจจราจรในกรุงเทพมหานคร = A study on carboyhaemoglobin saturation among traffic policemen in Bangkok Metropolis / สมโภช รติโอฬาร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1017. การสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 PF (ฟอร์ม A) ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร = The development of norms for the 16 PE (form A) in high school students in Bangkok / ณัฐชยา คงมหาฤกษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1018. การสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 PF (ฟอร์ม A) ในนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร = The development of norms for the 16 PF (from A) in college students in Bangkok / กุลธิดา รงค์จิตประภัสร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1019. การสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 PF (ฟอร์ม A) ในประชากรทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร = The development of norms for the 16 PE (Form A) in general adult population in Bangkok / จุฑาทิพ วงษ์สุวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1020. การสร้างแบบวัดเพื่อประเมินบุคลิกลักษณะครูทหารใหม่ กองร้อยเสนารักษ์ = The construction of questionaire to assess characteristists of training helpers in medical company / ร้อยเอกหญิง จิรฉัตร ถิ่นไพโรจน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1021. การสร้างสื่อหุ่นจำลองของร่างกายมนุษย์ตัดตามขวางเพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชา Topographic anatomy = A model construction of cross sections of human body for Topographic study / ผดุงศักดิ์ ศิลากรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1022. การหาคุณภาพของแบบสอบถามเพื่อคัดกรองผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต General health questionnaire-28 (GHQ-28) ในกลุ่มคนงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดขอนแก่น = The study of quality of the mental screening test : general health questionnaire-28 (GHQ-28) for the industrial workers in Khon-Kaen / จินตนา สิงขรอาจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1023. การหาระยะเวลานานที่สุดที่สามารถตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงด้วยผงฝุ่น = The duration for detecting latent fingerprint by powder / สวลี ลิมป์รัชตวิชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1024. ความเครียดจากการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาสังกัดกรุงเทพมหานคร = Work stress of the psychologists in Bangkok metropolitan administration / รติดา สันติมิตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1025. ความครบถ้วนและความถูกต้องของการประมวลผลข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาด วิทยาด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The completeness and accuracy of epidemiological surveillance data processed by microcomputer in Northeastern region / ทัศนีย์ ดลเสมอ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1026. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ : ในชนบท 3 จังหวัดภาคเหนือ = Prevalence and associated factors of dementia in elderiy : 3 provinces in Northern rural area / อรพินธุ์ โสวัณณะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1027. ความชุกของการติดเชื้อเอดส์ความรู้และการปฏิบัติตนทางเพศสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพศชายที่คลินิกกามโรค สำนักอนามัยและโรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร = Seroprevalence of HIV infection, knowledge and sexual practice about AIDS among male sexually transmitted disease patients in V.D clinic of Public Health Department and Bangruk Hospital, Bangkok / ลัดดา โภคาวัฒนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1028. ความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา = Depression in old age : the study of the old age from Home of the Age Banthamapagon, Nakhonratchasima province / กมลิน สาตรา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1029. ความปลอดภัยในการโดยสารรถประจำทางระยะไกล = The safety of passengers on long distat buses / โดย รัศมี ศิริวัฒนเมธานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1030. ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพจิตวัยรุ่นของผู้ปกครองนักเร ียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา = Knowledge and practice about adolescence mental health of parents' high school student in Maung district, Nakhonratchasima province / ฉันทนา กิตติเกิดกุลชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1031. ความรู้ความเข้าใจและเจตคติของครูผู้สอนในระดับก่อนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อปัญหาการกระทำทารุณเด็ก = The knowledge and attitude of the teachers in kindergartens in Bangkok through the child abuse problems / สมลักษณ์ ตัณพิสุทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1032. ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของกลุ่มชายที่ประกอบอาชีพและกลุ่มนักศึกษาชายในจังหวัดร้อยเอ็ด = Knowledge, attitude, and preventive behavior toward AIDS among male workers and male students : Roi-Et province / แสงโฉม ศิริพานิช
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1033. ความรู้พัฒนาการเด็กของบิดาหรือมารดาที่มีต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็ก = The relationship between fathers or mothers' knowledge and child rearing / วราภรณ์ สยนานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1034. ความสัมพันธ์ของการให้วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักในหญิงวัยเจริญพันธุ์กับการเกิดโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิดในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค = Correlation of tetanus toxoid in the child bearing age women with neonatal tetanus in risk areas / นิสา สิริสุขการ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1035. ความสัมพันธ์ของยาเม็ดคุมกำเนิดและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูก = Relation between oral contraceptive use and risk factor of cervical cancer / ชมรัช ศิริกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1036. ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามคำสั่งแพทย์และภาวะความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในคลินิกโรงพยาบาลศิริราช = The relationship between adherence to medical regimens and changes in hypertension level of hypertensive patients, Hypertensive Care Clinic, Siriraj Hospital / ชุติมา อัตถากรโกวิท
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1037. ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน, มโนภาพแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของวัยรุ่นตอนต้น = The relationship between love-oriented type of child rearing practice, self-concept, social support and adjustment in early adolescent students / อรอนงค์ ทรงสกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1038. ความสัมพันธ์ระหว่างความไวเกินต่อทุเบอร์คุลินกับเซรุ่มโปรเทอีนในวัณโรค / สมชัย บวรกิตติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1039. ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของมารดาและปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ กับน้ำหนักแรกคลอดของทารก = The relationship between materal height and other risk factors, and infant's birth weight / องค์อร สิชณนุกฤษฏ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1040. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสังคมเศรษฐกิจพฤติกรรมทันตสุขภาพและสภาวะทันตสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดแพร่ = The relationship between socio-economic factors, health behavior and oral health status in the elderly in Phrae province / พัชรี สมบัติโต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1041. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของบุคลิกภาพกับความสำเร็จในการฝึกบินตามที่ประเมินโดยแบบทดสอบ 16 PF ฟอร์ม B = The relationship between personality factors and the success in flight training, assessed by the sixteen personality factor questionnaire form B / อุบลรัตน์ หร่ายเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1042. ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน = Financial expenditure of patients with diabetes mellitus / ภานุพันธุ์ พุฒสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1043. ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดและวิธีล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างต่อเนื่อง = Health expenditure of patients with end stage renal disease on hemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis / จันทิรา หอมวิจิตรกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1044. ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Financial expenditure of patients with stroke / วิวรรธน์ มุ่งเขตกลาง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1045. ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจากการสูบบุหรี่ = Financial expenditure of patients with coronary heart disease caused by smoking / สมร จงสมจิตร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1046. ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจากการสูบบุหรี่ = Financial expenditure of patients with chronic obstructive pulmonary disease caused by smoking / สุรางค์รัตน์ พ้องพาน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1047. คำตอบของแบบทดสอบรอร์ชาคในวัยรุ่น = Adolescent Rorschach Test responses / ปราณี ชาญณรงค์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1048. คำตอบรอร์สชาคในเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์อายุ 7-11 ปี = Rorschach responses in emotionally disturbed childern aged 7-11 years / เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1049. คำตอบรอส์ชาคในเด็กอายุ 7-11 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร = Rorschach responses in children aged 7-11 yeard in Bangkok / กาญจนา วณิชรมณีย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1050. คุณภาพข้อมูลการตายของทารกในเขตสุขาภิบาลและเขตชนบทจังหวัดศรีสะเกษ = The quality of infant mortality data in sanitary districts and rural areas at Sisaket province / บังอร เหล่าเสถียรกิจ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1051. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดและวิธีล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างต่อเนื่อง = Quality of life of patients with end stage renal disease on hemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis / วิภาดา มหรัตนวิโรจน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1052. คุณภาพชีวิตที่สูญเสียไปของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน = Quality adjusted life expectancy lost in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus / วรรณา สามารถ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1053. คุณภาพชีวิตที่สูญเสียไปของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจากการสูบบุหรี่ = Quality of life lost in patients with chronic obstructive pulmonary disease caused by smoking / จารุณี บรรลือ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1054. จริยธรรมบางประการในนักศึกษาแพทย์ = Some ethics of medical students / วนิดา สุขถาวรธรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1055. จิตลักษณะของผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวาน = Psychological aspects of diabetic children / จิราภา เวคะวนิชย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1056. ดนตรีบำบัดสำหรับเด็กพิการ : การศึกษาเฉพาะกรณีในสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด = Music therapy for cripple children : a case study in Pakkred home for cripple children / ธีรวรรณ ธีระพงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1057. ต้นเหตุความเครียดระดับความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดในนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Causes of stress, level of stress, and coping strategies in nursing student, Faculty of Nursing at Mahidol University / รุ่งทิพย์ โพธิ์ชุ่ม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1058. ตัวแปรทางสังคมและจิตวิทยาที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้ใหญ่วัยกลางคนในเขตกรุงเทพมหานคร = Psychosocial variables as related to life satisfaction of middle age person in Bangkok metropolitan area / สาลิกา โค้วบุญงาม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1059. บทบาทของนักเวชนิทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข = The role of medical illustrators in the development of education and public health / บุษกร งามจิตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1060. บทบาทของบิดาในการเสริมมารดาในการเลี้ยงดูทารก = Role of father in reinforcement of child care / นุชรา บุญกนก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1061. บุคลิกภาพของเด็กพิการสถานสงเคราะห์เด็กพิการทุพพลภาพปากเกร็ด = Personality of crippled children in Pakkred Home for crippled children / รุ่งทอง นิ่มประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1062. บุคลิกภาพของเยาวชนผู้กระทำผิด = Personality of the juvenile delinquency / เมธี วงศ์วีระพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1063. บุคลิกภาพของนักศึกษาแพทย์ศิริราช = Personality of Siriraj medical students / จริยา จันตระ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1064. บุคลิกภาพของผู้ป่วยจิตเภท = Personality of schizophrenic patients / โดย อุษา ชูชาติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1065. ประยุกต์วิทยาในการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนในครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี = Maternal technology influencing nutritional status of pre-school children in agricultural family in Chaiwan district, Udorthanee / อุเทน หาแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1066. ประสิทธิผลของกายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคถุงลมสูญญากาศ = Effectivess of body support made by vacuum foam bag molding technique / พรเทพ จันทร์พร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1067. ประสิทธิผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ซีเอไอ) เพื่อเสริมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ในสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล = Effectiveness of using computer assisted instruction (C.A.I) to support self studying of the fifth year medical students in Section of Nuclear Medicine, Department of Radiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University / นุชรี ปุตระเศรณี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1068. ประสิทธิผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ซีเอไอ) ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ในการเรียนวิชาการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล = Effectiveness of CAI in the fifth year medical students in the subject of spinal injury, Department of Ortho-Paedic Surgery, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University / ธันย์ชนก สงรักษา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1069. ประสิทธิผลของการฝึกสุขนิสัยการล้างมือและสวมรองเท้าในการควบคุมโรคหนอนพยาธิชนิดติดต่อผ่านดินของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง = The effectiveness of health habit training (hand washed and put shoe on)on soil-transmitted helminths control in primary school children Kaochaison district Patthalung province / คำนึง ซ้อนขำ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1070. ประสิทธิผลของมาตรการควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มหญิงบริการ : กรุงเทพมหานคร = The effectiveness of controlling program of sexual transmitted diseases in escort girls, Bangkok / นพพร จิตตเมตตากุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1071. ประสิทธิภาพของการล้างมือด้วยสบู่และน้ำยา 0.5% คลอเฮกซิดีน ใน 70% แอลกอฮอล์ผสม 1% กลีเซอรอล = Efficacy of soap and 0.5% chlorhexidine in 70% alcohol add 1% glycerol for handwashing / วนิดา แซ่อึ่ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1072. ปัจจัยเสี่ยงของโรคนิ่วไตในจังหวัดอุบลราชธานี = Risk factors of nephrolithiasis in Ubonratchathani province : the hospital based case-control study / ชัยนรงณ์ บุรัตน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1073. ปัจจัยเสี่ยงของโรคปอดอักเสบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่โรงพยาบาลเด็ก = Risk factors of pneumonia in children under five years old at Children's hospital / พิศวาส ศรีอรุณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1074. ปัจจัยเสี่ยงของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา = Risk factors of acute diarrhea in children under 5 year of age, Chachoengsao province / ปัญจวรรธน์ เปล่งสอาด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1075. ปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนในจังหวัดขอนแก่น = Risk factors of upper urinary tract stone in Kohnkaen province / อรุณรัตน์ วรรณพงษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1076. ปัจจัยเสี่ยงของการป่วยเป็นไข้มาลาเรียชนิดพลาสโมเดียมฟัลซิปารัมซ้ำในผู้ป่วยมาลาเรียที่มารับการรักษา ณ มาลาเรียคลินิก จังหวัดกาญจนบุรี = Risk factors of P. falciparum re-infection of malaria patients at malaria clinics Kanchanaburi province / ประยุทธ์ สุดาทิพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1077. ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งหลอดอาหารในประเทศไทย = Risk factors of esophagus cancer in Thailand / เพ็ญศรี ปัญญาเฉียบ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1078. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ = The risk factors for bladder cancer / ชำนาญ ไทยด้วง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1079. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนาโสฟาริงกซ์ในคนไทย = Risk factors for Nasopharyngeal carcinoma in Thai people / สุพรรณี ศรีอำพร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1080. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักในคนไทย = The risk factors of colorectal cancer in Thai people / วัลภา สุนทรนัฏ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1081. ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรของโรงพยาบาลกำแพงเพชร = Risk factors for hepatitis B virus infection in Kamphaengphet Hospital personnel / สุวารี วังศิริกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1082. ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างวูเคอเรเรียแบนครอฟไตในอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก = Risk factors of filariasis, Wuchereria bancrofti in Mae-ramat district, Tak province / สาลินี เซ็นเสถียร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1083. ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะการป่วยของทารกแรกเกิดในระยะต้นจากมารดาครรภ์เดี่ยวจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดนนทบุรี = Risk factors of early neonatal in singleton pregnancy at Samutprakarn and Nonthaburi province / ทัศนีย์ วาทีทิพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1084. ปัจจัยด้านการบริหารคนงานและสภาวะแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน : เปรียบเทียบระหว่างสถานประกอบการปั๊มโลหะที่มีอัตราความถี่ของการบาดเจ็บสูงและต่ำจังหวัดสมุทรปราการ = Factors of management, workers, and workplace environment associated with occupational accidents : a comparison between pressent enterprises with high and low injury prequency rate in Samutprakan province / บุญลือ ฉิมบ้านไร่
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1085. ปัจจัยทางจิตวิทยาสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์จากเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาชายระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Psychosocial factors affecting AIDS preventive behaviors with specific to sexual behaviors among male undergraduate students, Khon Kaen University / ถิรพงษ์ ถิรมนัส
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1086. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี จังหวัดตราด = Factors involving in motorcycle accident of the driver age group 15-24 years at Trat province / สุรชัย เจียมกูล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1087. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถยนต์ในกรุงเทพมหานคร = Factor involve in the car accidents of the drivers at Bangkok / อำนวย นาคแก้ว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1088. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะโรคฟันผุในฟันน้ำนมของเด็กก่อนวัยเรียนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราช = Factor affecting dental caries status of preschool children's primary teeth attending at Siriraj hospital / พักตร์คณา ตันติวรานนท์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1089. ปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุในผู้ขับขี่รถจักยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรสาคร = Factors associated with motorcycle accident among hired motorcyclists in Samutsakorn province / รัมภา หทัยธรรม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1090. ปัจจัยที่ผลต่อการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกายของข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดนครปฐม = Factors effecting exercise and physical fitness of public health government officials in Nakhorn Pathom province / ประยงค์ นะเขิน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1091. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแบบแผนการดำเนินชีวิตและภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี = Factors related to lifestyle and nutritional status of the elderly in Trakarnphutphon district Ubonratchathanee province / มลุลี ชูเนตร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1092. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปอดบวมในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลยะลา = Factors related with pneumonia in children under 5 years old admitted to Yala hospital / เยาวลักษณ์ สังข์ศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1093. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน : เปรียบเทียบระหว่างสถานประกอบการปั้มโลหะที่มีอัตราความถี่ของอุบัติเหตุสูงและต่ำ จังหวัดสมุทรปราการ = Factors related to occupational accidents : a comparison between pressing enterprises with high and low accidental rate in Samuthprakarn province / โดย รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1094. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากของมีคม ในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลภาคตะวันออก = Factors related to sharp injuries among staff nurses in 7 Eastern provincial hospitals / ศันสนีย์ ธนกิจกร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1095. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาชุดแก้ปวดเมื่อยของประชากร เขตอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Factors associated with yachud usage for pain-relief of population in amphur Krathumbaen Samutsakhon province / ลาวัณย์ ศิรวัชรินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1096. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาชุดแก้ปวดเมื่อยของผู้สูงอายุ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี = Factors associated with the abuse of over-the-counter combined analgesic drugs in the elderly, bandung district, Udonthani province / สมลักษณ์ สิทธิพรหม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1097. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการถอนฟัน : ศึกษาเฉพาะผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่งานทันตกรรมโรงพยาบาลศิริราช = Factors associatied with tooth extraction : a study on the new patients in dental department at Siriraj hospital / สุนันทนา จันทราชัยโชติ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1098. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่มารักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ = Factors that influence the severity of pneumonitis in children under 5 years old at Surin hospital / เกรียงชัย เอกา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1099. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี = Factors related to AIDS preventive behaviors among students of upper secondary and vocational streams in Muang district, Udon Thani province / กุลยา สุหร่ายพรหม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1100. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะควบคุมโรคของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในคลินิกโรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี = Factors related to blood pressure control of essential hypertensive patients attending hypertensive care clinic at Kumpawapee hospital Udonthani province / รุ่งทิพย์ ไชยฉัตรเชาวกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1101. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาดี-นอร์เจสเตรล เพื่อคุมกำเนิดหลังร่วมเพศของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors associated with adverse drug reactions of D-norgestrel for postcoital contraception in women at Bangkok / เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1102. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอุบัติเหตุในบ้านของผู้สูงอายุ จังหวัดราชบุรี = Factors related to home accidents of the elderly in Ratchaburi province / สุปราณี ยมพุก
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1103. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อซ้ำของโรคหนอนพยาธิปากขอในจังหวัดกระบี่ = Factors related to hookworm reinfection after treatment in Krabi province / ภาวิณี ชดช้อย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1104. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร = Factors related to depression among the elderly people in municipal area of Kamphaeng Phet province / กาญจนา ฟุ้งไพศาล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1105. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสม่ำเสมอในการรักษาของผู้ป่วยโรคเรื้อนที่รักษาด้วยยาผสมในจังหวัดอุบลราชธานี = Factors relating the regularity of treatment in leprosy patients by multidrug therapy in Ubolratchatanee province / วรสิทธิ์ ไหลหลั่ง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1106. ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บเสมหะส่งตรวจหาเชื้อวัณโรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดที่มีอัตราการเก็บเสมหะต่ำสุดและสูงสุดของศูนย์วัณโรคเขต 2 = Factors influencing sputum collection for detection of M.tuberculosis by health center personnel of the provinces with lowest and highest sputum collection rate in the Zonal Tuberculosis Center 2 / ศิริพร วัชรากร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1107. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงในหมู่บ้านที่มีส้วมครบ 100 เปอร์เซ็นต์ในจังหวัดหนองคาย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ที่มีอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงสูงสุดกับพื้นที่ที่มีอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงต่ำสุด = Factor influencing diarrhoeal disease prevalence among villages with 100 percent latrine coverage in Nongkhai province : comparative study between villages with high and low prevalence rates / พิชัย สุขสบาย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1108. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี = Risk factors effecting for accident of the drivers in Muang district, Petchaburi province / ทิพาพรรณ พวงซ่อนกลิ่น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1109. ปัจจัยที่มีผลต่อการคลอดก่อนกำหนดในการตั้งครรภ์เดี่ยวที่โรงพยาบาลแม่และเด็ก จังหวัดราชบุรี = Factors affecting singleton preterm delivery at Ratchaburi Maternal and Child hospital / รัชดา ดาราศรีศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1110. ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูดในหญิงที่สมรสแล้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี = Factors effecting the screening for cervical cancer in married women in Amphor Maung, Ubonratchathani / ประภาพร สุวรัตน์ชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1111. ปัจจัยที่มีผลต่อการติดฝิ่นของชาวเขาที่ได้รับการบำบัดรักษาในจังหวัดเชียงราย = Factors affecting opium addicted of hilltribes treatment in Chaing Rai province / พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1112. ปัจจัยที่มีผลต่อการมารับและไม่มารับภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีตามกำหนดเวลาของเด็กอายุ 0-6 เดือน ในเขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ = Factors affecting the hepatitis B immunization schedule of children 0-6 months in nakhonsawan province / ดวงใจ เหล่าสุวรรณ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1113. ปัจจัยที่มีผลต่อการมารับและไม่มารับภูมิคุ้มกันโรคหัดของเด็กอายุ 1-2 ปี ในจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2531 = Factors affecting the receiving and not receiving measles imunization of children 1-2 years in Nakhonratchasima province 1988 / ศรีเมือง ศรีนวลนัด
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1114. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ทรายอะเบทเพื่อควบคุมยุงลาย = Factors influencing the acceptance of 1% abate sand granule for controlling Aedes mosquito / นิภา ลิขิตประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1115. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีในกลุ่มบุคลากรพยาบาล = Factors influencing Hepatitis B vaccine acceptance in nursing personnel / ชูศรี เตชะเพชรไพบูลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1116. ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันโรคความดันเลือดสูงของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี = Factors affecting the readiness of health center personnels to control and prevent hypertension in Suphanburi province / ศิริวรรณ วชิรวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1117. ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของครูอนามัยโรงเรียนในงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี = Factors affecting the readiness of school health teachers to prevent and control dengue haemorrhagic fever in primary school, Pathum-Thani province / มณี สุขประเสริฐ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1118. ปัจจัยที่มีผลต่อความสม่ำเสมอในการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุโรงพยาบาลด่านซ้าย จังหวัดเลย = Factors influencing the regular follow-up of hypertensive patients at Dansai hospital, Loei province / ละมัย ภูริบัญชา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1119. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี = Factors affected the efficiency of nosocomial infection surveillance in Prapokklao Hospital, Chantaburi / กาญจนา เต็มศิริพันธุ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1120. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึงอินสุลิน : ศึกษาเฉพาะในโรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ = Factors related to self care and glycemic control in non-insulin dependent diabetes mellitus patients : a case study at Kangkhro hospital, Chaiyaphum province / สุนทรา หิรัญวรรณ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1121. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของมารดาที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ในจังหวัดสุพรรณบุรี = Factors affecting mothers' health behavior related to severity of acute respiratory infection in children under 2 years in Suphanburi province / ทัศนีย์ สิรินพมณี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1122. ปัจจัยที่มีผลต่อระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรจังหวัดชัยนาท = Influencing factors on blood cholinesterase level among agricultural workers in Chainat / เยาวนารถ สวนศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1123. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงใหม่ : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอำเภอที่มีอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกสูงสุดและต่ำสุด = Factors influencing the incidence of dengue haemorrhagic fever in Chiengmai province : a comparative study between the districts with the highest and lowest incidence of dengue haemorrhagic fever / วรรณภา ญาณโรจน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1124. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน : ศึกษาเฉพาะในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี = Factors related to glycemic control in non-insulin-dependent diabetes mellitus patients : a case study at Paholpolpayuhasena hospital, Kanchanaburi province / ผกามาศ นามประดิษฐ์กุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1125. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น = Factors affecting smoking habits in adolescents / อัจฉราวรรณ สร้อยทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1126. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายการศึกษาเปรียบเทียบหมู่บ้านที่มีระดับความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายสูงสุดและต่ำสุดในอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ = Factors influencing the levels of density of Aedes aegypti larvae a comparative study between the villages with highest and lowest density of Aedes aegypti larvae in Lamplaimat district, Burirum province / ทองดี หอวัฒนพาณิชย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1127. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมารับการรักษาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ จังหวัดสิงห์บุรี = Factors related to regularity of attendance to treatment in essential hypertensive patients : Singburi province / ศรีสุดา วัชรอาภาไพบูลย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1128. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพร้อมของพยาบาลในการใช้ universal precautions เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Factors affecting the readiness of nurses to use universal precautions for prevention of AIDS at Community hospital suratthani province / สมพร เนติรัฐกร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1129. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเครียดของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์สังกัดกรมอนามัยในเขต 7 และส่วนกลาง = Factors retated to stress level of students in nursing and midwifery college department of health, in region 7 and central part / จรัสศรี เอี่ยมละออ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1130. ปัจจัยที่อิทธิพลต่อความเครียดของพนักงานขับรถประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors influencing stress among bus drivers in Bangkok / สุขุมา ฐิติพลธำรง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1131. ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยด้วยโรคหัดในเด็กอายุ 1-9 ปีที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Some factors associated with measles among vaccinated children 1-9 years of age at Ayutthaya province / ลักษณา ศังขชาต
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1132. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตในหญิงที่ถูกสามีทุบตีทำร้ายร่างกาย = Family violence : case study of mental health in wife abuse / ศิริเพชร ศิริวัฒนา
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1133. ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงของโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี = Impact and risk factors of cataract in the elderly, Udonthanee province / สิริมน ไชยเชษฐ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1134. ผลกระทบและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสื่อมการได้ยินในผู้สูงอายุอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว = Impact and factors related to hearing loss in the elderly, Watthanankorn district Sakaeo province / บัวริ จันทร์โท
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1135. ผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อการเจริญเติบโตในเด็กนักเรียนวัยรุ่น = The effect of smoking on growth in adolescent school children / เชาวชื่น เหล่าสงคราม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1136. ผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กนักเรียนวัยรุ่น = Smoking and nutritional habits in adolescents school children / หทัยรัตน์ สุนทรสุข
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1137. ผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนวัยรุ่น = Smoking and health of adolescents / วรีพร พิศอ่อน
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1138. ผลการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช = Effect of nosocomial infections surveillance in Maharatnakornsithammarat hospital / พิมผกา อินทวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1139. ผลการตั้งครรภ์ของสตรีที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม = Pregnancy outcomes in industrial workers / นิชชิมา รมยะมาลี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1140. ผลการอบรมระบาดวิทยาร่วมกับการใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลระบาดวิทยาในรูปคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดหนองคาย = Effects of epidemiological training with microcomputer on epidemiological data processing in district health coordinating committee, Nongkhai province / ดวงสมร บูรณะปิยะวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1141. ผลของการใช้เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อระดับความวิตกกังวลในผู้ต้องขังทหารเกณฑ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 11 = The effect of muscle relaxation technique on level of anxiety in asymptomatic HIV infected drafted men in military prison / ณัฐนาฎ สระอุบล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1142. ผลของการให้การพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา = The effects of supportive-educative nursing system on the quality of life among head and neck cancer patients receiving radiotherapy / ผ่องพรรณ กาวีวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1143. ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อการลดความเครียดในผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม = The effect of group counseling on stress reduction in dementia patients' caregivers / ปรียานุช เทียมดาว
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1144. ผลของการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรี = The effects of assertive training on behavior and personality changes of undergraduate students / ถวัลย์ เนียมทรัพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1145. ผลของการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี = The effects of assertive training on aggressive behavior change of youths in Pakkred Boy's Home, Nonthaburi province / ระวิวรรณ แก้วคงทอง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1146. ผลของการฝึกสมาธิแบบชาวพุทธต่อสุขภาพจิตของเด็กวัยเรียน = The effect of Buddhist meditation practice on school children's mental health / รัตนา ตั้งชลทิพย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1147. ผลของการฝึกอานาปานสติภาวนาที่มีต่อภาวะสุขภาพจิต = The effects of Anapanasati training program on mental health / สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1148. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุ่น : กรณีศึกษาพฤติกรรมรักร่วมเพศ เขตการศึกษา 2 = Sexual behaviors and attitude of adolescent students : a case study on homosexual behavior in the Educational region two / ชลอศักดิ์ ลักษณะวงศ์ศรี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1149. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุ่น : กรณีศึกษาพฤติกรรมรักร่วมเพศ เขตการศึกษา 3 = Sexual behaviors and attitude of adolescent students : a case study on homosexual behaviors in the Educational region three / อรอนงค์ กิตติกัลยาวงศ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1150. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุ่น : กรณีศึกษาพฤติกรรมรักร่วมเพศ เขตการศึกษา 4 = Sexual behaviors and attitude of adolescet students : a case study on homosexual behavior in the Educational region four / สุจิตรา อุสาหะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1151. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุ่น : กรณีศึกษาพฤติกรรมรักร่วมเพศ เขตการศึกษา 8 = Sexual behaviors and attitude of adolescent students : a case study on homosexual behaviors in the Educational region eight / สุวัฒนา ศรีพื้นผล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1152. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุ่น : กรณีศึกษาพฤติกรรมรักร่วมเพศเขตการศึกษา 5 = Sexual behaviours and attitude of adolescent students : a case study on homosexual behaviour in the Educational Region five / ทัศนีย์ ธนาประชุม
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1153. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุ่น : กรณีศึกษาพฤติกรรมรักร่วมเพศเขตการศึกษา 6 = Sexual behaviors and attitude of adolescent students : a case study on homosexual behavior in the Educational Region six / ชวนีย์ จันทร์น้อย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1154. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุ่น : กรณีศึกษาพฤติกรรมรักร่วมเพศเขตการศึกษา 7 = Sexual behaviors and attitude of adolescent students ; a case study on homosexual behavior in the Educational region seven / รังรอง งามศิริ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1155. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุ่น : กรณีศึกษาพฤติกรรมรักร่วมเพศเขตการศึกษา 9 = Sexual behaviors and attitude of adolescent students : a case study on homosexual behavior in the educational region nine / ธารทิพย์ ตัณศลารักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1156. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุ่น : กรณีศึกษาพฤติกรรมรักร่วมเพศเขตการศึกษา 10 = Sexual behaviors and attitude of adolescent students : a case study on homoexual behavior in the Educational Region ten / นุจรี เตชะปัญญาชัย
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1157. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุ่น : กรณีศึกษาพฤติกรรมรักร่วมเพศเขตการศึกษา 11 = Sexual behaviors and attitude of adolescent students : a case study on homoseual behavior in the Educational region eleven / วัชรา อิ่มจิตร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1158. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุ่น : กรณีศึกษาพฤติกรรมรักร่วมเพศเขตการศึกษา 12 = Sexual behaviors and attitude of adolescent students : a case study on homosexual behavior in the Educational region twelve / สุภาพร ประดับสมุทร
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1159. ภาวะซึมเศร้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดชลบุรี = Depressive states of high school students in Chonburi province / เรไร ทีวะทัศน์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1160. ระบาดวิทยาและภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ = Epidemiology of essential hypertension and its complication / วงเดือน ปั้นดี
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1161. ระบาดวิทยาของการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาในเขตจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร = An epidemiological study of sports injuries in the neighbouring provinces of Bangkok, Thailand / สมพร สาธุภาพ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1162. ระบาดวิทยาของการสูบบุหรี่ในนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อำเภอเมือง สงขลา = Epidemiology of smoking in Certificate of Vocational School for amphur Muang Songkhla / สมฤดี มอบนรินทร์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1163. วิทยาการระบาดของการต้านยาปฐมภูมิของเชื้อวัณโรคในหน่วยงานกองวัณโรคกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ = The epidemiological study on initial drug resistance of mycobacterium tuberculosis from TB Division Thailand and the Antituberculosis association of Thailand under the patronage of HiS Majesty the King / ปิยะดา คุณาวรารักษ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1164. ศึกษาเปรียบเทียบผลของการสอนนักศึกษาพยาบาลเรื่องการพยาบาลในระยะคลอดระหว่างกลุ่มที่ใช้และไม่ใช้เทปโทรทัศน์ = A comparison study of effectiveness of teaching about providing care in labour and delivery by using and non using videotape / พิษณุ ไวพานิชการ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1165. ศึกษาการวางแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยาในระดับตำบล จังหวัดชลบุรี = A study on immunization program by epidemiological data in Tambol level, Cholburi Province / อัญชลี เอมวัฒนะ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1166. ศึกษาความต้องการความรู้ด้านการแพทย์สาธารณสุขและสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนทางสถานีโทรทัศน์ = To study the needs of knowing in medical public health and health education to people on television / เยาวลักษณ์ ศิริมไหสวรรย์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1167. ศึกษาบทบาทของบิดาในการเลี้ยงดูบุตรวัยขวบปีแรก = The study of paternal roles in rearing the first-year children / โดย โสพิน สุวรกุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1168. สถานภาพและความต้องการใช้สื่อการศึกษาในการสอนสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช = The status and needs in educational media utilization in health education for patients in siriraj hospital / สุรินดา แจ้งสว่าง
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1169. สถานภาพและปัญหาการให้บริการถ่ายภาพทางการแพทย์ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล = Status and problems of medical photography services in the Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University / ศักดา สุขรื่น
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1170. หมอลำผีฟ้า : ผู้รักษาพื้นบ้าน = Moh Lum Phi Pha : the indigenous therapy / กฤตยา แสวงเจริญ
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1171. อันตรายของสารบอแรกซ์ต่อเด็กนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด = Health risk of borax to primary and secondary school children in Bangkok and provinces / อัมพร ซอฐานานุศักดิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1172. อุบัติเหตุในกลุ่มเด็กอายุ 5-14 ปี ในจังหวัดนครนายกและปัจจัยเสี่ยง = Accident in age group 5-14 years old at Nakornnayok municipality and risk factors / พนา พรพัฒน์กุล
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

 1173. อุบัติการและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุที่บ้านของผู้สูงอายุ จังหวัดยโสธร = Incidence rate and factors related to home accidents of elderly living in Yosothon / เกศิณี หาญจางสิทธิ์
    Abstract  |   Full Text (Mahidol member only)

ปรับปรุง : มีนาคม 2560