home > e-thesis > faculty of social sciences and humanities

Faculty of Social Sciences and Humanities

1A comparative socio-economic study of local communities in Laem Chabang Pork, part of the Eastern Seaboard Development Project a case study : Ban Laem Chabang Community and Ban Nong Khla Mai Community = การศึกษาเปรียบเทียบทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่นจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านแหลมฉบังและชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ / Kwanhathai Sukwilai
Kwanhathai Sukwilai, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

2A comparative study of the status and roles of Theravada Buddhist and Roman Catholic nuns : a case study in the community of Bangkok / Parichart Suwanbubha
Parichart Suwanbubbha
Abstract  pdf

3A comparison of value of life, TB control concerns by using treatment and compliance behaviors between TB patients with and without AIDS = การเปรียบเทียบคุณค่าของชีวิตการให้ความสำคัญต่อการควบคุมวัณโรคด้วยการรักษาและพฤติกรรมการปฏิบัติตามแผนการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่เป็นและไม่เป็นโรคเอดส์ / Burinee Bunmeepipit
Burinee Bunmeepipit, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

4A contextual analysis of self-control, differrential association and routine activity theories of juvenile and youth forcible rape offencers = การวิเคราะห์สาเหตุการกระทำผิดเกี่ยวกับการข่มขืนของเด็กและเยาวชนในบริบทของทฤษฎีการควบคุมตนเอง, การคบหาสมาคมที่แตกต่างกันและทฤษฎีภาวะปกติวิสัย / Pornpimon suttisomboon
Pornpimon suttisomboon, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

5A critical study of hacker ethics = การศึกษาเชิงวิพากษ์หลักจริยธรรมของนักเลงคอมพิวเตอร์ / Atiwat Loturat
Atiwat Loturat, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

6A critical study of the ethical thoughts regarding the rule of law of the international commission of jurists according to Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto)'s view = การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเชิงจริยศาสตร์ในหลักนิตธรรมของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลตามทรรศนะของพระธรรมปิฎก / Phitux Sangsayan
Phitux Sangsayan, 1967-
Abstract  pdf

7A demand for health services at Lerdsin Hospital after implementation of the universal health coverage scheme = อุปสงค์ด้านการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเลิดสินภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / Nualpund Eamtrakul
Nualpund Eamtrakul, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

8A follow-up study on the Tri-Partite seminar course training for environmental surveillance = การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรการประชุมสัมมนาไตรภาคีเพื่อการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม / Nasarin Niyomdej
Nasarin Niyomdej, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

9A model for the promotion of local people participation in community forest management : a case study of a village in Ubonartchathani province = แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนของประชาชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี / Supis Kotamas
Supis Kotamas, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

10A model of prevention and solutions to crimes committed by street children = รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของเด็กเร่ร่อน / Pol. Capt.Krisanaphong Poothakool
Krisanaphong Poothakool, Pol. Capt., 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

11A motivational study of exerciser in Bangkok Metropolitan Administration Public Parks = การศึกษาแรงจูงใจของผู้ที่มาออกกำลังกายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร / Samorn Mateeskunkan
Samorn Mateeskunkan, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

12A participatory action research for sustainable tourism development through environmental education process : a case study of the Sirindhorn International Environmental Park = การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี / Kitti Ariyanon
Kitti Ariyanon, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

13A practical research on application of Buddhadhamma techniques to stimulate integral self-development potentiality : a case study of participating groups at Mahidol University and at Wat Yannawa = การวิจัยเชิงปฏิบัติเทคนิคการนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในการกระตุ้นศักยภาพเพื่อการพัฒนาตนแบบบูรณาการ : กรณีศึกษากลุ่มผู้เข้ารับการอบรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลและวัดยานนาวา / Naruemon Samarksavee
Naruemon Samarksavee, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

14A Predictive model of neonatal tetanus preventive intention among women in Nihn Phuoc district, Vietnam / Lam Nu Tra Mi
Lam Nu Tra Mi, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

15A relationship between mental health and the characteristics of sexual offense in male inmates of Klong-Prem central prison = ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทางสุขภาพจิตกับลักษณะการกระทำผิดทางเพศของนักโทษชายเด็ดขาดในเรือนจำกลางคลองเปรม / Paritat Watiktinkorn
Paritat Watiktinkorn, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

16A research study on the relationship between the religiosity and alcohol drinking of young students : a case study of the first year students at Mahidol University = การศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างศาสนภาพและการเสพสุราของเยาวชน : ศึกษากรณีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล / Phramaha Phromphisit Phanchan
Phramaha Phromphisit Phanchan, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

17A strategic model of community policing applied to counteract narcotic drugs (YABA) community policing : a case study of Bangkok-Yai Community Committee, Bangkok = รูปแบบที่เหมาะสมของการนำกลยุทธ์แบบตำรวจชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านยาเสพติด (ยาบ้า) ในชุมชน : ศึกษาจากกรณีของคณะกรรมการชุมชนในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร / Pol.Lt.Col. Adirek Beraheng
Adirek Beraheng, Pol.Lt.Col., 1960-
Abstract  pdf

18A study of content and training methods for a five-day trainer course = การศึกษาเนื้อหาและวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรระยะสั้น 5 วัน / Wantana Ampaipipatkul
Wantana Ampaipipatkul, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

19A study of development of learning source in natural area and community : multiple case study = การศึกษาการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในพืนที่ธรรมชาติและชุมชน : พหุกรณีศึกษา / Athapol Anunthavorasakul
Athapol Anunthavorasakul, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

20A study of ethical concepts and ethical issues in sports : overemphasis on winning and commercialized sports = การศึกษาแนวความคิดทางจริยศาสตร์และประเด็นจริยธรรมทางการกีฬา : การมุ่งชัยชนะเป็นสำคัญและการเล่นกีฬาเชิงพาณิชย์ / Uthaiwan Theerapanphong
Uthaiwan Theerapanphong, 1960-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

21A study of factors affecting male sex offenders in Klongprem prison and Youth Correction Institute, Thailand = การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดทางเพศของนักโทษชายในเรือนจำกลางคลองเปรมและทัณฑสถานวัยหนุ่ม / Udomporn Thammakittikhun
Udomporn Thammakittikhun, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

22A study of fallacious reasoning among internet users : a case study of web board messages on moral issues = ศึกษาการใช้ทุตกรรบทของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต : ศึกษาเฉพาะกรณีความคิดเห็นเชิงจริยธรรมบนกระดานข่าว / Kanchana Chokwichien
Kanchana Chokwichien, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

23A study of football teams management in a competition of the sixth Thailand provincial football league division 1 = การศึกษาการจัดการทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมในการแข่งขันไทยแลนด์โปรวินเชียล ฟุตบอลลีก ดิวิชั่น 1 ครั้งที่ 6 / Thanadech Kookannog
Thanadech Kookannog, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

24A study of mortality data in Sakaeo province by verbal autopsy = การศึกษาข้อมูลการตายของประชากรในจังหวัดสระแก้วจากการสอบสวนสาเหตุการตายโดยการสัมภาษณ์ / Suthatip Srihirun
Suthatip Srihirun, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

25A study of narcotics situation of the Provincial Police of Lopburi = การศึกษาสถานการณ์ปัญหายาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี / Pol.Capt.Khempat Potipituk
Khempat Potipituk, Pol.Capt., 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

26A study of private health club management in Bangkok Metropolitan = การศึกษาการจัดการศูนย์สุขภาพเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Supinya Boonnum
Supinya Boonnum, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

27A study of the environment and attitude towards alcohol of Thai primary school student = การศึกษาสภาพแวดล้อมและเจตคติต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาไทย / Punnarat Kriengwatana
Punnarat Kriengwatana, 1955-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

28A study of the environmental conservation behavior of tourists at Koh Chang National marine park = พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของนักท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง / Thaniya Taengchan
Thaniya Taengchan, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

29A study of the relationship between managerial skills and job satisfaction among nurses of Private hospitals in Bangkok = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับทักษะการบริหารจัดการงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Naowarat Riantawan
Naowarat Riantawan, 1965-
Abstract  pdf

30A study of training process in direct selling business = การศึกษากระบวนการฝึกอบรมในธุรกิจขายตรง / Nassara Hongron
Nassara Hongron, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

31A study on actual and expected situations in the training process in Kuliyapitiya education zone, Sri Lanka / Rohitha Amaradasa
Basnayake, Bandulani, 1967-
Abstract  pdf

32A study on the 32nd suranaree University Games management = การศึกษาการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 / Artchara Tankapanich
Artchara Tankapanich, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

33A study on training process on the water-hyacinth handicraft vocational training groups : amphur Muang, Payao province = การศึกษากระบวนการฝึกอบรมของกลุ่มอาชีพหัตกรรมผักตบชวา อ. เมือง จ. พะเยา / Areerat La-ongnual
Areerat La-ongnual, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

34A survey of capacity building situation in decentralized education management of provincial education services in the central part of Lao people's democratic republic / Viengkeo Phommavong
Phommavong, Viengkeo, 1960-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

35A survey of ethical views of level VI students in primary schools under the office of Nakhon Pathom educational distric, region I = การสำรวจทรรศนะเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 / Phramaha Supat Watcharapratheep
Phramaha Supat Watcharapratheep, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

36A synthesis of graduate studies research in group dynamics in Thailand during the academic years 1974-2001 = การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับกลุ่มสัมพันธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517-2544 / Ratmanee Phanmanee
Ratmanee Phanmanee, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

37Access to sexual and reproductive health (SRH) : voices of women with HIV in Yangon, Myanmar / Kathy Shein
Shein, Kathy, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

38Activities for preparation of child development at the pre-school level under the Office of Primary Education, Ratchaburi province = การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเด็กในระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี / Nittaya Paoleng
Nittaya Paoleng, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

39Adjustment of the poor older persons in Phetchabun province = การปรับตัวของผู้สูงอายุยากจนในจังหวัดเพชรบูรณ์ / Chesada Panpeng
Chesada Panpeng, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

40Adolescent acquaintance rape survivors' experience of unwanted pregnancy : a study of perception, decision making, effects, and women's strategies in Yogyakarta, Indonesia / Ekandari Sulistyaningsih
Sulistyaningsih, Ekandari, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

41An alleviation of drug abuse problem through neighborhood driving forces : a case study of Suan-Oy community in Bangkok metropolitan area = การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน : ศึกษากรณีพื้นที่ชุมชนสวนอ้อย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร / Prapaipat Komapat
Prapaipat Komapat, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

42An analysis of causes of deviant juvenile behaviors during current globalization = การวิเคราะห์สาเหตุการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนในยุคโลกาภิวัตน์ / Sunee Kanyajit
Sunee Kanyajit, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

43An analysis of the Buddhist ethical principles in the folk songs of Suphanburi : a case study of the E-saew songs = วิเคราะห์หลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณีเพลงอีแซว / Phramaha Sakorn Sridee
Phramaha Sakorn Sridee, 1974-
Abstract  pdf

44An analysis of youth behaviors related playing computer games = การวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ / Sompop Wachirapong
Sompop Wachirapong, 1958-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

45An analysis study of female and male proportional trends in graduate studies in the next decade (2002-2011) = การศึกษาวิเคราะห์สัดส่วนและแนวโน้มสัดส่วนของนักศึกษาหญิงและชายในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2545-2554) / Ploypacharin Chansawang
Ploypacharin Chansawang, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

46An analytical study of ethical values for women in Sunthorn Puh's works = การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางจริยธรรมในการปฏิบัติตนของสตรีในวรรณกรรมของสุนทรภู่ / Patomporn Chinapan
Patomporn Chinapan, 1977-
Abstract  pdf

47An analytical study of ethics in the tourist guide profession in Thailand : a case study of the professional tourist guides' code of ethics = การศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมในอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาจริยธรรมวิชาชีพมัคคุเทศก์ของสมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย / Piyaporn Somjaiwong
Piyaporn Somjaiwong, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

48An analytical study of the concept of Buddhas in the Karandavyuha Sutra = การวิเคราะห์ศึกษาแนวคิดเรื่องพุทธะในคัมภีร์การัณฑะวยูหะสูตร / Mingkwan Chaiyapong
Mingkwan Chaiyapong, 1971-
Abstract  pdf

49An analytical stydy of human dignity : a case study of the teaching of the catholic church = ศึกษาวิเคราะห์เรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ : ศึกษากรณีคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก / Nipapan Saengpradab
Nipapan Saengpradab, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

50An application of the geographic information system to the motorcycle theft prevention and suppression : a case study of the Khlong Luang police station, Thailand = การนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไปใช้ในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง / Pol. Col.Preeda Piamwaree
Preeda Piamwaree, Pol. Col., 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

51An appropriate training model for HA400 program on quality improvement and accreditation of hospitals in Thailand = รูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับหลักสูตร HA400 เพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทย / Wasana Tanjanapun
Wasana Tanjanapun, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

52An assessment of law enforcement on the domestic violence act B.E. 2550 = การประเมินการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 / Pol. Maj. Gen.Adul Anrongsak
Adul Narongsak, Pol. Maj. Gen., 1957-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

53An economic evaluation on the new cooperative medical scheme (NCMS) financing : a case study of Meedu county, Yunnan province, China / Yiyun Zhang
Zhang, Yiyun, 1984-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

54An evaluation of personnel participation in environmental management system ISO14001 certified companies : a case study of the Matsushita group = การประเมินการมีส่วนร่วมของพนักงานในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : กรณีศึกษาบริษัทในกลุ่มมัตสุชิตะ / Aunchalee Suebsuk
Aunchalee Suebsuk, 1956-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

55An evaluation of the community-based Anti-narcotics Volunteer Project : a case study of Khlong Toey Community Network = การประเมินโครงการสร้างองค์กรประชาชนต่อต้านยาเสพติดของสมาคมอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดเครือข่ายคลองเตย กรุงเทพมหานคร / Pol. Lieut. Sarawut Lijchaveeraj
Sarawut Lijchaveeraj, Pol. Lieut., 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

56An evaluation of training of instructors programme in enhancing the teaching skills of instructors of vocational training institutes of Bhutan / Karma Loday
Loday, Karma, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

57An opinion of lecturers on professional development in Ho Chi Minh City University of education-Vietnam / Le Nguyen Viet Yen
Le Nguyen Viet Yen, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

58Analysis of criminal behavior of police officers = การวิเคราะห์การกระทำความผิดทางอาญาของข้าราชการตำรวจ / Pol.Lt.Col. Suwit Madaman
Suwit Madaman, Pol.Lt.Col., 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

59Antibiotic self-medication for treatment of reproductive tract infections (RTIs) among female garment factory workers in Lao PDR / Litdavone Manivanh
Litdavone Manivanh, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

60Application of vocational training of the released prisoners of the Department of Corrections for their future career : a case study of Thonburi Remand Prison = การนำความรู้ของผู้ต้องขังพ้นโทษที่ผ่านการฝึกอบรมด้านวิชาชีพของกรมราชทัณฑ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ : กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษธนบุรี / Bamrungkiat Vinaipanij
Bamrungkiat Vinaipanij, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

61Approaches in protecting individual witnesses in criminal cases at the interrogation of the police : a case study of the metropolitant police division 9 = แนวทางในการคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญาในชั้นสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol. Lt.Theerayut Sutthiponpisarn
Theerayut Sutthiponpisarn, Pol. Lt., 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

62Appropriated model for prevention and solution of human trafficking : a case study of women and children = มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการค้าหญิงและเด็ก / Daraporn Amornkraisee
Daraporn Amornkraisee, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

63Attitude of the fund committee towards the village and urban community fund : a case study of Nakorn Phathom province = ทัศนะคติของคณะกรรมการกองทุนที่มีต่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม / Thunwadee Sooksena
Thunwadee Sooksena, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

64Attractors in paradigm shift process towards sustainable agriculture of farmers = ตัวดึง-เร่งวิถีในกระบวนการเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์สู่เกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกร / Chollada Thongtawee
Chollada Thongtawee, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

65Attributions and social representations of schizophrenia : a study in Northern community of Thailand = การกล่าวอ้างสาเหตุและภาพตัวแทนทางสังคมที่เกี่ยวกับจิตเภท : การศึกษาในชุมชนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย / Pornpen Sirisatayawong
Pornpen Sirisatayawong, 1966-
Abstract  pdf

66Awareness about premarital health screening of the employee in Prachinburi province = ความตระหนักในการตรวจสุขภาพก่อนสมรสของผู้ใช้แรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี / Busaba Swaengpon
Busaba Swaengpon, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

67Back pain of labourers in the context of labour process : a case study of ready-made clothes factory in Bangkok vinicity = ภาวะการปวดหลังของแรงงานในบริบทของกระบวนการแรงงาน : กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมการเย็บเสื้อผ้าในกรุงเทพมหานคร / Somruthai Intakochasarn
Somruthai Intakochasarn, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

68Bank of Thailand employees' acceptance of the reorganization : a case study of employees in Bangkok = การยอมรับการปรับปรุงองค์กรณ์ : กรณีศึกษาเฉพาะพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร / Kanokrat Deemangmee
Kanokrat Deemangmee, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

69Behavior of children (age 8-12 years) in using motorcycles : a case study of Ban Plaibang community, Bangkrouy district, Nontaburi province = พฤติกรรมการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยเรียน (อายุ 8-12 ปี) ในชุมชนบ้านปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี / Sutthirat Promkham
Sutthirat Promkham, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

70Behavioral study on triple anti-retroviral drug use among HIV/AIDS patients in hospital : the co-payment system = การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ : กรณีศึกษาผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยโรคเอดส์ในโครงการแม่แบบนำร่องการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์สูตรแบบสามชนิดพร้อมกันรูปแบบจ่ายบางส่วน / Chayapa Permpornsakul
Chayapa Permpornsakul, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

71Being women living with HIV in rural China : discourse, sexuality, and experiences of sexual and reproductive health / Yaping Qiao
Qiao, Yaping, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

72Beliefs in Hindu Trimurti : a case study of modernThai youths in Bangkok = ความเชื่อเกี่ยวกับตรีมูรติในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู : กรณีศึกษาวัยรุ่นชาวไทยในกรุงเทพมหานคร / Wichanchai Boonsang
Wichanchai Boonsang, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

73Biomedical science discourse and dentists' oral health promotion concepts : a case study in Chiang Mai = วาทกรรมการแพทย์แบบวิทยาศาสตร์กับแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของทันตแพทย์ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / Songvuth Tuongratanaphan
Songvuth Tuongratanaphan, 1956-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

74Birthing experiences of internally displaced mothers in Aceh / Ervita Sumardjono
Ervita Sumardjono, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

75Body image and weight control behavior : a study of high school female students = ภาพลักษณ์ร่างกายกับพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของวัยรุ่นหญิง : การศึกษานักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / Supattra Mungkalachaiya
Supattra Mungkalachaiya, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

76Body, consumption and braces wearing of young adolescents in Bangkok = ร่างกาย การบริโภค และการใส่เหล็กจัดฟันของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร / Thanida Pothidee
Thanida Pothidee, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

77Body, power, and discourse in childbirth = เรือนร่าง อำนาจ และวาทกรรมในการคลอดบุตร / Arattha Rungpueng
Arattha Rungpueng, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

78Breach of discipline of teachers employed in Bangkok Metropolitan administration : situation, trends, and solutions = การกระทำผิดวินัยของครูสังกัดกรุงเทพมหานคา : สถานการณ์ แนวโน้ม และการแก้ไข / Sarintee Rugsakeaw
Sarintee Rugsakeaw, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

79Bridging the gap of teacher professional development : a case study of lincang city in China / Xiuping Wang
Wang, Xiuping , 1980-
Abstract  pdf

80Buddhavivarana : a case study on attitudes of Buddhist scholars in contemporary Thai society = พุทธวิวรณ์ : กรณีศึกษาทัศนคติของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน / Phra Boonsong Hongsakorn
Phra Boonsong Hongsakorn, 1944-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

81Buddhist ethics and biotechnological business : a case study in plants genetically modified organisms (P-GMOs) = พุทธจริยศาสตร์กับธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ : กรณีศึกษาพืชตัดต่อพันธุกรรม / Kridchayapong Boonnaphai
Kridchayapong Boonnaphai, 1966-
Abstract  pdf

82Buddhist paradigm on health and healing = กระบวนทัศน์พุทธศาสนาด้านสุขภาพและการเยียวยา / Wichit Paonil
Wichit Paonil, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

83Burden in everyday life and patterns of confrontation with physical pain among the rural Southern Thai women in low-income families = ภาระในชีวิตประจำวันกับรูปแบบการเผชิญภาวะเจ็บปวดทางร่างกายของผู้หญิงชนบทภาคใต้ในครอบครัวเศรษฐานะยากจน / Wansuree Prompat
Wansuree Prompat, 1955-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

84Capitalist patriarchal relations and noncompliance with Directly Observed Treatmentfor tuberculosis among women : a study in Nyein township, Yangon. Myanmar / Myint Myint Win
Myint, Myint Win, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

85Capitalist patriarchal relations and the implementation of integrated essential reproductive health services policy : a case study of the primary health care in Tasikmalaya district, Indonesia / Yuly Astuti
Astuti, Yuly, 1981-
Abstract  pdf

86Caregiver management in stroke' patients : symbolic interaction perspectives = การจัดการของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : มิติทางสัญลักษณ์นิยม / Siriwan Anantato
Siriwan Anantato, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

87Causal attribution of improving behavior among children with attention-deficit/hyperactivity disorder and parental compliance = การอ้างสาเหตุการมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและความร่วมมือในการรักษาของผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น / Maadmanee Veeranarong
Maadmanee Veeranarong, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

88Cause of juvenile delinquency in Eastern Provinces : Cholburi, Rayong and Chantaburi = สาเหตุการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออก : ศึกษาเฉพาะจังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี / Police Captain Ekarin Itthiwatanan
Ekarin Itthiwatana, Pol.Capt., 1971-
Abstract  pdf

89Changing of the organizational culture in hospital accreditation development programs : a case study in Kaiprajuksilapakom Hospital = การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์การโรงพยาบาลในการดำเนินโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพ HA : กรณีศึกษาโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม / Upsorn Bencharat
Upsorn Bencharat, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

90Child sexual abuse, capitalism, patriarchy and resistance : a study of women's experiences in one village, west Java, province, Indonesia / Theresia Sri Endras Iswarini
Theresia Sri Endras Iswarini, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

91Christian ethical perspective on moral problems : sexual relations in adolescents = ทรรศนะจริยศาสตร์คริสต์ที่มีต่อปัญหาเพศสัมพันธ์ของเด็กวัยรุ่น / Tadsanee Mathurotsuwan
Tadsanee Mathurotsuwan, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

92Christian ethics on human cloning : the dehumanization and the family devaluation = คริสตจริยศาสตร์กับการโคลนนิ่งมนุษย์ : การลดคุณค่าของความเป็นคนและชีวิตครอบครัว / Wattanasak Srivorakul
Wattanasak Srivorakul, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

93Clients satisfaction of public universities' sports center = ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยของรัฐ / Paweena Sankhot
Paweena Sankhot, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

94Cognitive appraisal, social support and depression among postpartum mothers in Sri Lanka / Chamindi Nirosha Rathnayake
Rathnayake, Chamindi Nirosha, 1977-
Abstract  pdf

95Commodification of pleasure : a study of male migrant sex worker in Hanoi, Vietnam / Dinh Thai Son
Dinh, Thai Son, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

96Communities of practice and conditioning factors to learning outcome in organic farmers = ชุมชนชาวนานักปฏิบัติเกษตรอินทรีย์และปัจจัยเงื่อนไขการเรียนรู้ของชาวนานักปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ / Chalat Glinubol
Chalat Glinubol, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

97Community attitudes to counter crime for polices in Bangkhunnon police station = ทัศนคติของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ / Pol. Lt. Kakain Nikornhatsachai
Kakain Nikornhatsachai, Pol. Lt., 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

98Community needs for participation on peat swamp fire protection in Koun Kreng Nakhon Sri Thammarat = ความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช / Sunantha Ruksakaew
Sunantha Ruksakaew, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

99Community thinking toward dengue hemorrhagic fever prevention : a case study in Ratchaburi = ความคิดของชุมชนต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก : ศึกษาชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดราชบุรี / Nippaya Chompoonuch
Nippaya Chompoonuch, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

100Comparison of cost effectiveness of cataract surgery by ECCE and phaco = การเปรียบเทียบต้นทุนประสิทธิผลของการผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี ECCE และสลายด้วยคลื่นความถี่สูง / Boobpha Suwannachatkul
Boobpha Suwannachatkul, 1960-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

101Comparison of health practice between women and men infected with HIV/AIDS = การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการปฏิบัติตนด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ หญิง-ชาย / Chotimar Papugdee
Chotimar Papugdee, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

102Competencies of monks as change agents : a case study in Kanchanaburi = ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นของพระสงฆ์ : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี / Sombat Pruettikul
Sombat Pruettikul, 1952-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

103Competency development approaches adressing workers in the informal sector : a case study of the Thai traditional massagers at tourist seaside resorts = แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถแรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษาแรงงานนวดไทยบริเวณแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล / Maj. Gen. Surapee Hemvanich
Surapee Hemvanich, Maj. Gen., 1947-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

104Complementary relations in alternative medicine : a study of six provider groups in Amphor Muang Chiangmai, Thailand = ความสัมพันธ์เกื้อกูลของการแพทย์ทางเลือก : ศึกษาในกลุ่มการแพทย์ทางเลือกของอำเภอเมืองเชียงใหม่ / Buathon Thienarrom
Buathon Thienarrom, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

105Compositions of the self-development of the employees in the learning organization = องค์ประกอบของการพัฒนาตนเองของพนักงานในองค์การแห่งการเรียนรู้ / Vanida Sudnuch
Vanida Sudnuch, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

106Condition and problem of sport management in tourism business = สภาพและปัญหาการจัดการกีฬาในธุรกิจการท่องเที่ยว / Krittanai Akawat
Krittanai Akawat, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

107Condom, no! unsafe sex, yes : sexual meanings and condom use among Myanmar migrant fishermen in Ranong, Thailand / Phyo San Win
Win, Phyo San, 1973-
Abstract  pdf

108Conflicts management in organizations : case study of hospitals in Nakhonpathom province = การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กรณีศึกษาโรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม / Chutima Pathomkumnird
Chutima Pathomkumnird, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

109Consciousness of social invironmental impacts regarding alcohol drinking : a study of drunken driving probationers = จิตสำนึกถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมอันเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ : การศึกษาผู้ถูกคุมความประพฤติฐานขับขี่รถขณะเมาสุรา / Kanjana Supnui
Kanjana Supnui, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

110Consumerism and herbal product consumption : a case study of Abhaibhubejhr herbal products = บริโภคนิยมและการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร : กรณีศึกษาการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร / Supaporn Pitiporn
Supaporn Pitiporn, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

111Consumers' perception and attitude towards genetically modified organism products (GMOs) : a case study of housewives in metropolitan Bangkok = การรับรู้และเจตคติต่อผลิตภัณฑ์สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) ของผู้บริโภค : กรณีศึกษาแม่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร / Prapan Srisawad
Prapan Srisawad, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

112Contesting discourses on sexuality and sexual subjectivity among single young women in pesantren (Muslim Boarding School), West Java, Indonesia / Dwi Rubiyanti Kholifah
Kholifah, Dwi Rubiyanti, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

113Contributing factors of job competency of basic educational institution board = ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / Peerasak Rattana
Peerasak Rattana, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

114Cost-effectiveness analysis of coronary artery bypass graft (CABG) : a comparison between on-pump CABG versus off-pump CABG = การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจระหว่างวิธีที่ใช้และไม่ใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม / Sombat Gunyaphan
Sombat Gunyaphan, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

115Creation and pilot-testing of an environmental education curriculum on conservation of endangered biological resources for volunteers = การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับอาสาสมัครเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพใกล้สูญพันธุ์ / Teerayuth La-Orphanphol
Teerayuth La-Orphanphol, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

116Cricumstances effecting the operations of the officers : case study in the jurisdiction of Metropolitan Police Division 9 = สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol.Capt. Suppawat Pandang
Suppawat Pandang, Pol.Capt., 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

117Crime report project participation among public motorcycle drivers in Nong Khaem Bangkok, Thailand = การมีส่วนร่วมของผู้ขับขี่รถจักยานยนต์รับจ้างในการป้องกันอาชญากรรมตามโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม / Surattana Guatragool
Surattana Guatragool, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

118Criminal patterns and methods of pyramid schemes in direct sales business in Thailand = รูปแบบและวิธีการกระทำความผิดประกอบธุรกิจขายตรงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ในประเทศไทย / Pol. Lt. Col. Patchara Sinloyma
Patchara Sinloyma, Pol. Lt. Col., 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

119Cultural construction of risk perception : a case study of motorbike riders in Nakorn Pathom = การก่อร่างเชิงวัฒนธรรมของการรับรู้ความเสี่ยง : กรณีศึกษาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดนครปฐม / Jureerat Kijsomporn
Jureerat Kijsomporn, 1960-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

120Cultural factors in male adolescent alcohol use among ede ethnic minority in central highland Vietnam / Y Hu Nie Kdam
Y Hu Nie Kdam, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

121Cultural herritage conservation at Ayutthaya historic city by Rajabhat Institute Phranakhon Si Ayutthaya through participatory action research = การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Noppawon Theerapuncharoen
Noppawon Theerapuncharoen, 1956-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

122Cultural meaning that affect self-medication behavior of female laborers who experience leukorrhea = การให้ความหมายทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยารักษาตนเองของผู้ใช้แรงงานหญิงที่มีอาการตกขาว / Podjana Thanyakittikul
Podjana Thanyakittikul, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

123Cultural meanings and practices regarding pregnancy, childbirth, and the role of women : a community study in Myanmar / Chit Ko Ko
Chit, Ko Ko , 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

124Customer satisfaction for private hospital which has received the ISO 9002 certificate : a case study of Mahachai 2 private hospital = ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตปริมณฑลที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านบริการระบบ ISO 9002 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาชัย 2 / Ladawan Sinweeruthai
Ladawan Sinweeruthai, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

125Daily life and sexuality in heterosexual love relation of female students : Experiences from a University in Beijing, China / Cai Ying
Cai, Ying, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

126Decision making behaviors of the chairman of tambol administration organization = พฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล / Danusorn Kanajanawong
Danusorn Kanajanawong, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

127Developing in code of professional ethical standards for attorneys = การพัฒนามาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ / Aukarin Limprasert
Aukarin Limprasert, 1959-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

128Development of a learning book on surveillance of the Rayong River for subdistrict administrative organization = การพัฒนาหนังสือเสริมการเรียนรู้เรื่องการเฝ้าระวังแม่น้ำระยองสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล / Panida Chalermpornchai
Panida Chalermpornchai, 1972-
Abstract  pdf

129Development of a learning network model for energy conservation = การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้สำหรับการอนุรักษ์พลังงาน / Nongnapas Thiengkamol
Nongnapas Thiengkamol, 1950-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

130Development of a video program for tourist entrepreneurs and tourist guides on sustainable tourism development of Samet Island Rayong province = การพัฒนารายการวิดีทัศน์สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง / Nongapas Thiengkamol
Nongnapas Thiengkamol, 1950-
Abstract  pdf

131Development of a video-tape entitled an appreciation of Rattanakosin cultural heritage for students at lower secondary school level = การสร้างและทดลองใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเห็นคุณค่าของกรุงรัตนโกสินทร์ / Wanpen Pornlertwadee
Wanpen Pornlertwadee, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

132Development of a workshop curriculum on environmental education project for teachers of school surrounding the boundary of Dong-Yai wildlife sanctuary in Buriram province = การสร้างหลักสูตรฝึออบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโครงงานสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูโรงเรียนรอบแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ / Nicha Silachan
Nicha Silachan, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

133Development of competency model of small-scale fishers in fishery co-management = การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะของชาวประมงพื้นบ้านในการจัดการประมงร่วม / Natthita Rojchanaprasart
Natthita Rojchanaprasart, 1956-
Abstract  pdf

134Development of local curriculum on natural resources and environmental conservation for schools surrounding the boundary of Dong-Yai wildlife sanctuary in Buriram province = การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนที่อยู่รอบแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ / Rungrawee Tanwanchai
Rungrawee Tanwanchai, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

135Development of supplementary book on Biotechnology and life integrated to environmental education for the third level of basic education students = การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตเพื่อบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 / Ajchariya Thongpong
Ajchariya Thongpong, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

136Development of the learning process for The Thai judge = การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้พิพากษาไทย / Tanansak Borwornnuntakul
Tanansak Borwornnuntakul, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

137Development of web-based strategy to promote consumption of environmentally friendly products = การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม / Maturaporn Parkprot
Maturaporn Parkprot, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

138Development process of community-based environmental public policy in people sector = กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมในภาคประชาชน / Parkorn Suwanich
Parkorn Suwanich, 1952-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

139Difficulties of justice administration on juvenile delinquency : a case study of interrogation officers in the metropolitan police sub division II = ปัญหาข้อขัดข้องในการอำนวยความยุติธรรมคดีเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณีพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 / Pol. Lt.Kitichai Rarouirune
Kitichai Rarouirune, Pol. Lt., 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

140Disparities in health and health care : a case study in Buddhist Thais and Muslim Thais in Nakhon Nayok province = ความแตกต่างทางสุขภาพและการดูแลสุขภาพ : กรณีศึกษาชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมในจังหวัดนครนายก / Supoj Ali-usman
Supoj Ali-usman, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

141Disparities in health and health care between Thai and hill tribe people at Poppra district, Tak province = ความแตกต่างทางสุขภาพและการได้รับการดูแลสุขภาพระหว่างคนไทยกับชาวเขา : กรณีศึกษาอำเภอพบพระ จังหวัดตาก / Laddawan Panya
Laddawan Panya, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

142Domestic violence against women by male partners during pregnancy in attapeu province, Lao P.D.R. / Sysavanh Phommachanh
Sysavanh Phommachanh, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

143Drivers' opinions of participation in solving air pollution problems caused by ground traffic in Nonthaburi province, Thailand = ความคิดเห็นของผู้ขับขี่รถยนต์ต่อการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการจราจรทางบกในจังหวัดนนทบุรี / Soynapa Harnmetta
Soynapa Harnmetta, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

144Early adolescent parenting skills in Bangkok = ทักษะการทำหน้าที่พ่อแม่ต่อลูกวัยรุ่นตอนต้นในกรุงเทพมหานคร / Chanram Ruanpan
Chanram Ruanpan, 1959-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

145Early marriage and sexual-reproductive health among madurese women : an ethnographic study of an Indonesian community / Veronica Diana Asmarawardani
Asmarawardani, Veronica Diana, 1975-
Abstract  pdf

146Economic burden of illness for near poor households in comparison with the poor and other income groups in Vietnam / Nguyen Thi Thu Cuc
Nguyen Thi Thu Cuc, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

147Economic factors and food safety policy of the european union affecting the aggregate demand of Thai frozen chicken exported to the European market : a case study of Germany and the Netherlands = ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายความปลอดภัยทางอาหารของสหภาพยุโรปที่มีผลต่ออุปสงค์รวมการนำเข้าไก่สดแช่แข็งของไทยในตลาดสหภาพยุโรป : กรณีศึกษาประเทศเยอรมนีและเนเธอแลนด์ / Prakit Boonpornprasert
Prakit Boonpornprasert, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

148Effectiveness of a community safety zone in Nonthaburi province, Thailand = ประสิทธิผลของโครงการกำหนดเขตพื้นที่ปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี / Pol.Lt.Col.Prasong Sirithipvanich
Prasong Sirithipvanich, Pol Lt.Col., 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

149Effectiveness of Tambon administration organization, Roi-Et province = ประสิทธิผลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด / Pat Boondej
Pat Boondej, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

150Effectiveness on training information and communication technology by Khmer language software : a case study of the National Institute of Education Cambodia / Chheang Sangvath
Sangvath, Chheang , 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

151Effects of doctor-patient relationships on diabetic care study at Sampran District Hospital, Nakhonpathom province = ผลของความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับคนไข้ต่อการรักษาเบาหวาน กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / Sittichai Pattanasuwan
Sittichai Pattanasuwan, 1953-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

152Effects of obscene media on male youth offenders in a youth correction institute = ปัจจัยทางสื่อลามกอนาจารที่มีผลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับเพศของผู้ต้องขังวัยหนุ่มในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางจังหวัดปทุมธานี / Chartinate Putananon
Chartinate Putananon, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

153Efficiency concerning service of the river patrol officers : a specific study of the perception of the river tourists in Kanchanaburi province = ประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่สายตรวจทางน้ำ : ศึกษาจากนักท่องเที่ยวทางน้ำในเขตจังหวัดกาญจนบุรี / Pasaworn Ruangrong
Pasaworn Ruangrong, 1966-
Abstract  pdf

154Emotional expression among stroke patients with aphasia : perspectives of nurses and caregivers = การแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาในการพูดจากการสืบรู้ของพยาบาลและผู้ดูแล / Nethnapa Vongskan
Nethnapa Vongskan, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

155Employee perceptions of corporate cultural change : a case study of a private company in Bangkok = การรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร : กรณีศึกษาในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร / Apirak Varachanonth
Apirak Varachanonth, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

156Encouragement and support of the legal rights of the public by commissioned police officers of the metropolitan police subdivision 9 = การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนตามสิทธิทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol. Capt. Pongpichan Chayanonpiriya
Pongpichan Chayanonpiriya, Pol. Capt., 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

157Environmental education based indigenous knowledge management for community learning = การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน / Ekachai Phumduang
Ekachai Phumduang, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

158Environmental education for management of local mangrove at Yisan sub-district, Amphawa district, Samutsongkhram province, Thailand = สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการป่าชายเลนสำหรับชุมชนในท้องถิ่นตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม / Amaraporn Sripurjarean
Amaraporn Sripurjarean, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

159Environmental education for sustainable agriculture management = สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน / Chutathip Thawornratana
Chutathip Thawornratana, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

160Environmental security perception model in dyeing industry = แบบจําลองการรับรู้ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมฟอกย้อม / Ranin Kijkla
Ranin Kijkla
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

161Environmental social factors affecting offences of sentenced women prisoners : a case study of women prisoners in the women central correctional institution in Bangkok = ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิง : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร / Jintana Anantasiri
Jintana Anantasiri, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

162Equity in health : a case study of self-medication in Chiang Mai province = ความเป็นธรรมทางสุขภาพ : กรณีศึกษาการซื้อยากินเองในจังหวัดเชียงใหม่ / Naphaphorn Panklang
Naphaphorn Panklang, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

163Equity in health and health care in universal health coverage program : a case study of Nakhon Pathom province = ความเป็นธรรมด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม / Boonkert Nguanboonmak
Boonkert Nguanboonmak, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

164Equity of health care utilization by the elderly population in Thailand during the periods of the economic bubble and after the economic crisis : policy options = ความเป็นธรรมในการใช้บริการสุขภาพของกลุ่มประชากรวัยสูงอายุในประเทศไทยช่วงระหว่างเศรษฐกิจฟองสบู่และหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ทางเลือกเชิงนโยบาย / Sarunya Benjakul
Sarunya Benjakul, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

165Erectile dysfunction and sexual satisfaction : case study in male aged range 40-70 years in Bangkok = การหย่อนสมรรถภาพทางเพศและความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ของชายไทย อายุ 40-70 ปีในกรุงเทพมหานคร / heewan Choorerk
Duangcheewan Choorerk, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

166Establishing of Buddhist moralism in preventing of premarital sex of female adolescents : a comparative study among female adolescents from Buddhabutra Camp Project and higher secondary school students in Bangkok = การปลูกฝังพุทธจริยธรรมในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของวัยรุ่น : ศึกษาเปรียบเทียบวัยรุ่นหญิงที่ผ่านและไม่ผ่านโครงการค่ายพุทธบุตร กรุงเทพมหานคร / Patsawanan Srisamran
Patsawanan Srisamran, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

167Ethical values as appeared in Phnom Rung inscriptions = คุณค่าทางจริยธรรมที่ปรากฏในจารึกพนมรุ้ง / Suwannee Piyawong
Suwannee Piyawong, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

168Ethnic migrant workers living with HIV/Aids : stigma and discrimination in urban areas of Kunming, Yunnan province, China / Li Zhu Chen
Li Zhu Chen, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

169Evaluation of the economic incentives of the Khao Wong Community Forest Management Cooperation = การประเมินค่าสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจของการร่วมมือกันจัดการป่าชุมชนเขาวง / Rames Khanhirun
Rames Khanhirun, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

170Evaluation of the quality of services delivered by government hospitals under the universal coverage health insurance policy : a case study of Nonthaburi province = การประเมินคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐที่ดำเนินงานตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี
Auemduen Kaewsawang
Abstract  pdf

171Expectation of success in implementing the policy to control entertainment places : a case study of government officers in Samutpakarn province = ความคาดหวังต่อผลสำเร็จของการนำนโยบายจัดระเบียบสังคมไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดสมุทรปราการ / Pangkae Pincoum
Pangkae Pincoum, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

172Expectations and neede of prisoners who committed narcotic violations before they are released from prisons and correctional Institutions in region 1 = ความคาดหวังและความต้องการของผู้ต้องขังที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ก่อนที่จะได้รับการปลดปล่อยจากเรือนจำและทัณฑสถานในเขต 1 / Police Captain Chalothorn Wattanachot
Chalothorn Wattanachot, Pol.Carpt., 1971-
Abstract  pdf

173Experience of motherhood among women with physical disability in Thailand = ประสบการณ์ความเป็นแม่ของผู้หญิงพิการด้านร่างกายในประเทศไทย / Nawarat Boonpiam
Nawarat Boonpiam, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

174Exploring sexual experiences among menopausal women in semi-urban Northern Vietnam / Nguyen Luong Hien
Nguyen, Luong Hien, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

175Exploring sexuality of older people in an urban area of Thai Binh province, contemporary Vietnam / Nguyen Ngoc Son
Ngoc Son, Nguyen, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

176Factor monitoring a risk group free from drug abuse : case study of the drug addicted sibling at-risk group = ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มเสี่ยงไม่ติดยาเสพติด : กรณีศึกษากลุ่มเสี่ยงที่มีพี่หรือน้องติดยาเสพติด / Siriporn Chantaluk
Siriporn Chantaluk, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

177Factors affacting to juveniles and youths' drug abuse : a case study of juveniles and youths in Bangkok metropolitan and peripheral areas = ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของเด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Supakanda Suksriwong
Supakanda Suksriwong, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

178Factors affecting acceptance of rehabilitation module of inmates in the Women's Central Correctional Institution, Bangkok metropolis = ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับรูปแบบในการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานคร / Attcha Wu
Wu, Attcha, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

179Factors affecting amphetamine disposal offence in Saraburi provincial police region : study of opinion of the police narcotics Supperssion units = ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายยาบ้าในเขตรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี 1 : ศึกษาจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด / Pornchai Nalavachai
Pornchai Nalavachai, 1970-
Abstract  pdf

180Factors affecting behavior in the use of personal protective devices among furniture manufacture workers in Bang Sue district Bangkok Metropolis = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของคนงานในสถานประกอบการประดิษฐ์ไม้ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร / Uthaiwan Jamklang
Uthaiwan Jamklang, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

181Factors affecting career aspirations of secondary school leavers in Bhutan / Jigme Dorji
Dorji, Jigme, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

182Factors affecting decision making in encounters of police in metropolitant division 7 : a case study of the patrol police = ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 7/ Pol. Capt.Ake Thongsamak
Ake Thongsamak, Pol. Capt., 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

183Factors affecting drug trafficking offences by non-Thai female leading to imprisonment in the central women's correctional institution = ปัจจัยที่มีผลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงชาวต่างประเทศในทัณฑสถานหญิงกลาง / Theera Hemuppatham
Theera Hemuppatham, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

184Factors affecting drug use (amphetamines) among drug offenders from the fishery occupation in Samutsakorn prison = ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติด (ยาบ้า) ของผู้ต้องขังชายที่มีอาชีพทำการประมงในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร / Pol.Maj. Nuttapon Suvunnavonk
Nuttapon Suvunnavonk, Pol.Maj., 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

185Factors affecting escape tendency of delinquent juveniles : a case study of offciers in the observation and protection centers and training school, Bangkok area = ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มในการหลบหนีของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณีเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Thitiporn Rarouirune
Thitiporn Rarouirune, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

186Factors affecting family's capabilities on oral self-care and deciduous caries among pre-school children in Ubonratchathani province = ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการดูแลตนเองด้านทันตสุขภาพของครอบครัวและการเกิดสภาวะโรคฟันน้ำนมผุในเด็กวัยก่อนเรียนจังหวัดอุบลราชธานี / Kridsana Wuttisin
Kridsana Wuttisin, 1954-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

187Factors affecting fear of crime among women in Bangkoknoi district, Bangkok metropolis = ปัจจัยที่มีผลต่อความหวาดกลัวอาชญากรรมของผู้หญิงในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร / Pol. Lt.Titiwat Rouchanukul
Titiwat Rouchanukul, Pol. Lt., 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

188Factors affecting female drug offender inmates' needs and expectations of life before and after release = ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการและความคาดหวังในการดำเนินชีวิตก่อนและหลังปลดปล่อยของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดี พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ / Darunai Changjai
Darunai Changjai, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

189Factors affecting investigation on female child sex-sale service (child prostitute) of noncommissioned police under 1-5th divisions of metropolitan police bureau = ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบสวนในคดีความผิดเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศของเด็กหญิง : ศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-5 กองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol.Lt.Col.Somchat Sachan
Somchat Sachan, Pol.Lt.Col., 1960-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

190Factors affecting job satisfaction of the staff in Can Tho University of Medicine and Pharmacy Viet Nam / Phan Thi Luyen
Phan, Thi Luyen, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

191Factors affecting occupational group's strength in Chiangmai province = ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในจังหวัดเชียงใหม่ / Chomparee Chompurat
Chomparee Chompurat, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

192Factors affecting on discretion of judges to punishment in criminal cases = ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษของศาลยุติธรรม / Nuttaya Chanyachailart
Nuttaya Chanyachailart, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

193Factors affecting people's behaviors in garbage disposal in Muang district Ratchaburi province = ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการแยกทิ้งมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี / Thiraporn Chandrasiri
Thiraporn Chandrasiri, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

194Factors affecting principals' performance in public schools in the Galle district of Sri Lanka / Sumith Parakramawansa
Sumith Parakramawansa, 1966-
Abstract  pdf

195Factors affecting self-protection behavior from noise pollution by officers of Airports of Thailand Public Company Limited = ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากมลพิษทางเสียงของพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) / Somkiat Lainumcharoen
Somkiat Lainumcharoen, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

196Factors affecting stress and coping behavior of women prisoners : a case study of the Central Women's Correctional Institution, Bangkok = ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของผู้ต้องขังหญิง : ศึกษาเฉพาะกรณีทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร / Ratchanan Vangpoka
Ratchanan Vangpoka, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

197Factors affecting teacher morale under trashigang district in Bhutan / Leki Wangdi
Wangdi, Leki, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

198Factors affecting the amphetamine abuse of female juveniles in the central region = ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาบ้าของเด็กและเยาวชนหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กในเขตภาคกลาง / Preechakit Chuatrisorn
Preechakit Chuatrisorn, 1956-
Abstract  pdf

199Factors affecting the decision-making ability of the basic educational institution committee in secondary schools = ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา / Kiatidumgeng Kumsura
Kiatidumgeng Kumsura, 1955-
Abstract  pdf

200Factors affecting the existence of the grocery store in Maung district, Nakhonpathom province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / Benjamaporn Chewha
Benjamaporn Chewha, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

201Factors affecting the learning organization characteristics of Dramatic Arts College = ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะความเป็นองค์การเอื้อการเรียนรู้ของวิทยาลัยนาฎศิลป / Chanathorn Tubporn
Chanathorn Tubporn, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

202Factors affecting the team innovation of research and development projects in Thailand = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมของทีมวิจัยและพัฒนาประเทศไทย / Porntida Visaetsilapanonta
Porntida Visaetsilapanonta, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

203Factors affecting white-collar crime within the stock exchange of Thailand = ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมคอปกขาวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / Kamol Supreyasunthorn
Kamol Supreyasunthorn, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

204Factors analysis of self-control, social bond and differential association affecting drug addicts : a case study of rehabilitation residents of Thanyarak Institute = การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อศึกษาปัจจัยด้านการควบคุมตนเอง, ความผูกพันทางสังคมและการคบหาสมาคมที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการติดยาเสพติด : กรณีศึกษาผู้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูสถาบันธัญญารักษ์ / Sirilak Wiset
Sirilak Wiset, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

205Factors influencing employees' self-development in Nanyang Textile group = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองของบุคคลระดับปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ / Korakot Mekchaidee
Korakot Mekchaidee, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

206Factors influencing narcotic drug smuggling by male foreign prisoners : a case study of Klong Prem central prison Bangkok Thailand = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษของผู้ต้องขังชายชาวต่างชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร / Suchet Deemangmee
Suchet Deemangmee, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

207Factors of power-control theory and self-control theory related to offenses against persons by juvenile delinquents in Bangkok metropolitan and periphery = ปัจจัยด้าน power-control และปัจจัยด้านการควบคุมตนเองที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดในคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Supitcha Yannawornsitdech
Supitcha Yannawornsitdech, 1983-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

208Factors of self-control, social bond and differential association affecting to the assault cases : a case study of delinquent juveniles in the observation and protection centers and training school, Bangkok metropolis and premises = ปัจจัยด้านการควบคุมตนเอง, ความผูกพันทางสังคมและการคบหาสมาคมที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในคดีทำร้ายร่างกาย : กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Ratchatawan Maliwan
Ratchatawan Maliwan, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

209Factors of the social background affecting the investigation and arrest of methamphetaminists : a case study of the investigation officers in the metropolitan police devision 9 = ปัจจัยด้านภูมิหลังทางสังคมที่มีผลต่อการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Police Captain Trairat Pengnoo
Trairat Pengnoo, Police Captain, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

210Factors related the parental readiness of the married couple having the first child receiving service at Nakorn Pathom Hospital = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเป็นบิดามารดาของคู่สมรสที่มีบุตรคนแรกที่มารับบริการโรงพยาบาลนครปฐม / Pranee Katanyutita
Pranee Katanyutita, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

211Factors related to development of the executives judges in the judiciary court = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาผู้บริหารศาลในศาลยุติธรรม / Pittawat Ritraksa
Pittawat Ritraksa, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

212Factors related to dietary supplement consumption among middle-aged people in Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของวัยกลางคนในกรุงเทพมหานคร / Supawan Wongteerasuppaya
Supawan Wongteerasuppaya, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

213Factors related to exercise behavior of youth in the Youth Centers of Bangkok Metropolitan Administration = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของเยาวชนในศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร / Nusara Paphangkorakit
Nusara Paphangkorakit, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

214Factors related to investigation and arrest of narcotics criminals by the police officers of investigation section of the metropolitan police subdivision 9 = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาบ้าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 / Pol. Capt.Sunthorn Malavate
Sunthorn Malavate, Pol. Capt., 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

215Factors related to job security among the community hospitals' officials in Lopburi province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกมั่นคงในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลพบุรี / Adtaporn Tantiwut
Adtaporn Tantiwut, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

216Factors related to job security and the working efficiency of commercial bank staff = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้สึกมั่นคงในการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ / Prasan Jansila
Prasan Jansila, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

217Factors related to property offence of juveniles in Bangkok metropolitan and periphery = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Chankanit Kritya Suriyamanee
Chankanit Kritya Suriyamanee, 1954-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

218Factors related to situation awareness and crisis management in a viation = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตระหนักรู้สถานการณ์ และการจัดการภาวะวิกฤติทางการบิน / Panida Chuenchom
Panida Chuenchom, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

219Factors related to solid waste sorting behavior among housewives in Bang Sue District Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้านในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร / Rungnapha Makmattayan
Rungnapha Makmattayan, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

220Factors related to stress management of the traffic police of the metropolitan police subdivision 8 = ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความเครียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 / Pol. Lt. Techin Kanchanaclod
Techin Kanchanaclod, Pol. Lt., 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

221Factors related to the consumption need level of dietary supplement products of the secondary school's teacher in the Department of General Ducation in Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร / Nitima Tangtrongchit
Nitima Tangtrongchit, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

222Factors related to the family relationship of the women administrative leaders in government service in the Bangkok Mftropolitan area = ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้บริหารสตรีในหน่วยงานภาครัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร / Cheevinphan Dhitayarak
Cheevinphan Dhitayarak, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

223Factors related to the labor skill of insurance sales personel = ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะแรงงานด้านการขายประกันชีวิต / Nichareethorn Suwannarong
Nichareethorn Suwannarong, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

224Factors related to the organization commitment of automobile company employees = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทรถยนต์ / Pimchanok Phengnaren
Pimchanok Phengnaren, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

225Factors related to the perceptions about job security of technician in the large cement factories Saraburi province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับความมั่นคงในอาชีพของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กรณีศึกษาโรงงานปูนซีเมนต์ในจังหวัดสระบุรี / Hathaikarn Kasorn
Hathaikarn Kasorn, 1974-
Abstract  pdf

226Factors related to the roles of sub-district sport committees toward the local sport development in Nakornpathom Province = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์กีฬาตำบลต่อการพัฒนากีฬาท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม / Marut Sawaengsuk
Marut Sawaengsuk, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

227Factors related to values of sexual risk behavior control among Thai secondary school students adolescents in Samutprakan = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับค่านิยมการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนวัยรุ่นในจังหวัดสมุทรปราการ / Sumalee Srilumputong
Sumalee Srilumputong, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

228Factors related with emotional quotient of chiefs of police stations in Metropolitan Police Bureau = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อเชาวน์อารมณ์ของหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol.Capt.Parkpoom Rawirot
Parkpoom Rawirot, Pol.Capt., 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

229Factors relating people expectation over the role behaviors of police immigration bureau : case study in Bangkok = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานคร / Pol. Capt. Nuengphathai Thiwakornkitkul
Nuengphathai Thiwakornkitkul, Pol. Capt., 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

230Factors relating to coping patterns of caregivers of metastasis cancer patients = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม / Somjai Navacheun
Somjai Navacheun, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

231Factors that encourage young female to practice unsafe sex, Bangladesh / Nasrin Akter
Nasrin Akter, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

232Faculty members' opinions on the readiness of the Nursing College, Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health in training management = ความพร้อมของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขในการจัดฝึกอบรมตามความคิดเห็นของอาจารย์ / Chuleekorn Montana
Chuleekorn Montana, 1974-
Abstract  pdf

233Family care activities in providing care for kidney transplanted patients = กิจกรรมการดูแลของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต / Supattraporn Doungkumchan
Supattraporn Doungkumchan, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

234Family factors affecting on student achievement in Sri Lanka : a case study of wilgamuwa educational zone / T.M.P.S.K. Tennakoon
Tennakoon, T.M.P.S.K., 1969-
Abstract  pdf

235Family planning policy analysis in Thailand = วิเคราะห์นโยบายวางแผนครอบครัวของประเทศไทย / Sasamon Srisuthisak
Sasamon Srisuthisak, 1964-
Abstract  pdf

236Family support in self-care of myocardial infarction patient's after dilate coronary artery = การสนับสนุนในครอบครัวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายภายหลังได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ / Siriporn Samsee
Siriporn Samsee, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

237Farmers' behavior on soil and water conservation in Nakhon Pathom provincial land reform areas = พฤติกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม / Nantana Apiwattanakul
Nantana Apiwattanakul, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

238Fear of crime among people in Klong Toey Slum = ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนแออัดคลองเตย / Pol.Lt.Col.Kraiwin Wattanasin
Krawin Wattanasin, Pol.Lt.Col., 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

239Fear of crime and expectation of foreign tourists toward tourist police = ความหวาดกลัวอาชญากรรมและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อตำรวจท่องเที่ยว / Pol.Lt.Col.Ekapong Amornmuneepong
Ekapong Amornmuneepong, Pol.Lt.Col., 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

240Feasibility studies to establish the criminology institute in Thailand = การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการก่อตั้งสถาบันอาชญาวิทยาในประเทศไทย / Pol.Capt. Pattanachai Pamornphibul
Pattanachai Pamornphibul, Pol.Capt., 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

241Feasible models for collaboration among government and non-government organizations in implementation of compulsory system on drug treatment and rehabilitation in Thailand = แบบจำลองที่มีความเป็นไปได้ในความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานของระบบบังคับบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย / Apasiri Suwannanon
Apasiri Suwannanon, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

242Feminine body, risk, and breast self-examination = ร่างกายที่เป็นหญิง ความเสี่ยงกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง / Patchanee Jinchai
Patchanee Jinchai, 1960-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

243Filariasis elimination programme : an investigation of factors associated with drug distribution and compliance = โครงการกำจัดโรคเท้าช้าง : การสืบค้นเพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับยาและความร่วมมือรับประทานยา / Capt. Nida Laothong
Nida Laothong, Capt., 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

244Fluidity of Thai queer sexualities and their experiences of accessing sexual health care / Prempreeda Pramoj Na Ayutthaya
Prempreeda Pramoj Na Ayutthaya, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

245Foreign administrators' attitudes towards thai industrial engineers = เจตคติของผู้บริหารชาวต่างชาติที่มีต่อวิศวกรไทยในภาคอุตสาหกรรม / Anantaporn Na Charoen
Anantaporn Na Charoen, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

246Forensic science applying in the criminal justice process = การนำวิทยาการตำรวจมาใช้ในการดำเนินคดีอาญา / Pol.Lt.Col.Napop Nganearm
Napop Nganearm, Pol.Lt.Col., 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

247Formulating strategies for improving the educational management of Nursing Colleges under the jurisdiction of the Ministry of Public Health : benchmarking approach = การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงการจัดการการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้กระบวนการ Benchmarking / Konkanok Lattanand
Konkanok Lattanand, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

248Formulation of environmental education training curriculum on tourist natural resources conservation for Ao Phang-Nga national park voluntary rangers = การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสำหรับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา / Suttipat Kongpetch
Suttipat Kongpetch, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

249Gender and sexuality, and their implications on sexual reproductive health including HIV/AIDS : a case study of young female factory workers in Vientiane, Laos / Viengthong Manivone
Manivone, Viengthong, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

250Gender identity, sexual meaning and sexual health among young female physical disabled in Hai Duong City-Vietnam / Tran Thi Linh Giang
Tran Thi Linh Giang, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

251Gender relations and low birth weight infants = บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายในครอบครัวของมารดาที่คลอดทารกน้ำหนักน้อย / Major. Wimonpun Kamonpetch
Wimonpun Kamonpetch, Major., 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

252Gender role in diabetic retinopathy blindness prevention = บทบาทหญิงชายกับการป้องกันการตาบอดจากจอประสาทตาเสื่อมอันเนื่องมาจากเบาหวาน / Prapapan Sadara
Prapapan Sadara, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

253Gender, culture and infertility in Cambodian society / Sok Sophanna
Sok Sophanna, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

254Gift exchange and SI in pharmaceutical representative and physician relationships = การแลกเปลี่ยนและความ ซี้ ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนยาและแพทย์ / Viboon Wattananamkul
Viboon Wattananamkul, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

255Good governance and efficiency of municipal administration = ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล / Parin Pengsuwan
Parin Pengsuwan, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

256Guidelines for the promotion of tourist guide consciousness regarding conservation of the inner Rattanakosin cultural environment = แนวทางการส่งเสริมจิตสำนึกแก่มัคคุเทศก์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน / Siriporn Panpanich
Siriporn Panpanich, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

257Guidelines to develop the model Mahidol University's Sports Center = แนวทางการกำหนดรูปแบบศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล / Ornnapa Tasnaina
Ornnapa Tasnaina, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

258Happiness and causal attribution among depressive patients = ความสุขและการอ้างเหตุแห่งความสุขของผู้ป่วยซึมเศร้า / Maj. Panomporn Phoomchan
Panomporn Phoomchan, Maj., 1966-
Abstract  pdf

259Healing from social suffering : women's experience in a drug abuse afflicted, Jingpo community in Yunnan, China / Zhixiang Zu
Zu, Zhixiang, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

260Health personnel's behavior on electrical energy conservation for general hospitals in Ratchaburi province, Thailand = พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรี / Wanlee Theeranantachai
Wanlee Theeranantachai, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

261Health risk behaviors of personnel and local residents involved in solid waste disposal site of Nonthaburi province = พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสถานที่กำจัดมูลฝอยนนทบุรี / Pol.Capt.Worapan Pisutthanon
Worapan Pisutthanon, Pol.Capt., 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

262Health service utilization behaviors of the registered patients under universal coverage for health insurance project = พฤติกรรมการใช้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / Renu Kamchoom
Renu Kamchoom, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

263Health service utilization of women with reproductive tract infections in rural China / Guo Sufang
Guo, Sufang, 1964-
Abstract  pdf

264Health teaching competency bases for nurses = ความสามารถพื้นฐานในด้านการให้ความรู้ทางสุขภาพสำหรับพยาบาล / Jarunan Srijandee
Jarunan Srijandee, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

265High school student's sexuality in Bangkok = เพศภาวะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร / Ranu Khongraksa
Renu Khongraksa, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

266HIV men who have sex with men and unsafe sex practices in Phnom Pehn, Cambodia / Meas Kimsan
Kimsan Meas, 1980-
Abstract  pdf

267HIV preventive behaviour of street sex workers in Ho Chi Minh City, Vietnam / Dang Thi Nhat Vinh
Dang Thi Nhat Vinh, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

268HIV transmission from husbands to wives in the context of gender and class relations, an urban slum area, Phnom Penh, Cambodia / Chea Thy
Thy, Chea, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

269HIV vulnerability among married women : a case study of migrant workers in slum areas of Phnom Penh, Cambodia / Kong Sopheap
Kong Sopheap, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

270HIV/AIDS preventive behavior (Condom use) and its determinants among female commercial sex workers in Beijing, China / Chang Chun
Chang Chun, 1965-
Abstract  pdf

271HIV/AIDS transmission risky behaviors of migrants in Dhaka city : analysis of sexual behaviors / Seerat Nasir
Nasir, Seerat 1964-
Abstract  pdf

272Home health care quality indicator development in chronic disease for health team by participatory action research = การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านสำหรับทีมสุขภาพโดยวิธีวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม / Orawan Katekaew
Orawan Katekaew, 1955-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

273Homosexuality in contemporary chinese society : implications for HIV/AIDS prevention / Li Haochu
Haochu, Li, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

274Hotel executive visions and staff participation on environmental management : a case study of Green Leaf Foundation members = วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรมกรณีศึกษาโรงแรมที่เป็นสมาชิกของมูลนิธิใบไม้เขียว / Wirinee Wattana
Wirinee Wattana, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

275Household hazardous waste management behavior of people in Bangkok = พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยอันตรายในครัวเรือนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Thipjutha Amornakarawat
Thipjutha Amornakarawat, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

276How farmers protect themselves against pesticides : a case study of farmers in Lomsak district Phetchabun province = พฤติกรรมเกษตรกรในการป้องกันตนเองจากสารกำจัดศัตรูพืช : กรณีศึกษาอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ / Donlatip Perchpolcharoen
Donlatip Perchpolcharoen, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

277Human resource development and employment rate in the paper and packaging business of the Siam Cement Group = การพัฒนาบุคลากรกับการคงอยู่ของพนักงานในธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์เครือซิเมนต์ไทย / Apidsara Samaksamosorn
Apidsara Samaksamosorn, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

278Illness experience of HIV positive married women in Peri-Urban Yangon, Myanmar / Win Win Aye
Win, Win Aye, 1956-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

279Illness experiences and coping with gynecological cancer among northeast Thai female patients = ประสบการณ์การเจ็บป่วยและพฤติกรรมการเผชิญปัญหาโรคมะเร็งทางนรีเวชในกลุ่มผู้ป่วยสตรีเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Amornrat Ratanasiri
Amornrat Ratanasiri, 1958-
Abstract  pdf

280Illness suffering experience, stigma and discrimination against people living with HIV/AIDS : a case study of plwas using voluntary counseling confidentiality and testing in Kirivong Referral Hospital, Takeo province, Cambodia / Nget Chiv
Chiv, Nget, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

281Impact of crime news presenttation of mass media upon operation of the metropolitan police detectives = ผลกระทบของการเสนอข่าวของสื่อสารมวลชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานสืบสวน / Pol.Capt.Sarawut Iemcharoen
Sarawut Iemcharoen, Pol.Capt., 1968-
Abstract  pdf

282Improving lecturing effectiveness for a management training course = การเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการบรรยายในการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ / Nuanphan Sirisri
Nuanphan Sirisri, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

283In love we trust : barriers to condom use among female migrant university students in Hanoi, Vietnam / Nguyen Thi Thao
Thao, Nguyen Thi, 1976-
Abstract  pdf

284Indicative criteria of death sentencing = เกณฑ์ชี้วัดการตัดสินลงโทษประหารชีวิต / Pol.Col. Piyapun Pingmuang
Piyapun Pingmuang, Pol.Col., 1961-
Abstract  pdf

285Indigenous knowledge of community forest conservation : a case study of Aloe-Doenban in Surin = ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าอาลอ-โดนแบน จังหวัดสุรินทร์ / Katcharin Intrarungsri
Katcharin Intrarungsri, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

286Indigenous medical revivalism and the politics of social space : a case study of the folk healer movement in Northern Thailand = ขบวนการฟื้นฟูการแพทย์พื้นบ้านไทยกับการเมืองเรื่องการเปิดพื้นที่ทางสังคม : กรณีเครือข่ายหมอเมืองภาคเหนือตอนบน / Yongsak Tantipidoke
Yongsak Tantipidoke, 1959-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

287Industrial accidents in the context of labor process : a case study of food cannery factory in Bangkok vicinity = อุบัติเหตุจากการทำงานของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมในบริบทกระบวนการแรงงาน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารกระป๋องในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร / Jittirat Booranaprapruck
Jittirat Booranaprapruck, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

288Infectious waste management among the health officers in health centers Suphanburi Province = การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัยจังหวัดสุพรรณบุรี / Pannee Insawang
Pannee Insawang, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

289Influence of pregnancy women's power factors and domestic violence on the risk of infection with HIV/AIDS = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอำนาจความรุนแรงในครอบครัวและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV/AIDS / Pintippa Sangwan
Pintippa Sangwan, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

290Influences of stigmatization and discrimination on care for people living with HIV/AIDS (plwha) : a study of home based care services in Phnom Penh, Cambodia / Seng Vuthy
Seng, Vuthy, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

291Integration of environmental education for teachers in basic education schools = การบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / Seree Woraphong
Seree Woraphong, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

292Intention to revisiting on private hospital in Bangkok metropolis = ความตั้งใจในการบริการซ้ำของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Suvimon Sanveingchan
Suvimon Sanveingchan, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

293International tourists and stakeholders' expectations of competency and ability of monastery tour guides = ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยววัดต่อทักษะของมัคคุเทศกนำเที่ยววัด / Patarapol Aisi
Patarapol Aisi, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

294International tourists' satisfaction with the quality of service in accommodation in Thailand = ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีต่อคุณภาพการบริการของที่พักแรมในประเทศไทย / Phenphun Charoenpong
Phenphun Charoenpong, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

295Inter-religious dialogue in the higher educational institutes : a comparative study of dialogue between Mahachulalongkornrajavidyalaya University and Saengtham College = สานเสวนาทางศาสนาในสถาบันการศึกษาศาสนาระดับอุดมศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบสานเสวนาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับวิทยาลัยแสงธรรม / Phramaha Thongpool Kulwong
Phramaha Thongpool Kulwong, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

296Investgation of top management of correctional institutions, Correction Department, Ministy of Justice, Thailand = แนวทางในการพัฒนาเรือนจำของผู้บริหารระดับสูง กระทรวงยุติธรรม / Pichai Pichienpong
Pichai Pichienpong, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

297Job motivation of the police officers of the personnel division of the royal thai police headquarters = แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองทะเบียนพล / Kitti Ariyanon
Kitti Ariyanon, 1969-
Abstract  pdf

298Job satisfaction of academic staff in Mahidol University / Sunida Siripak
Sunida Siripak, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

299Job satisfaction of primary teachers under samtse district of Bhutan / Kinley Dorji
Dorji, Kinley, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

300Job satisfaction of school principals in Colombo district Sri Lanka / Geetha Senani Alwis
Alwis, Geetha Senani, 1967-
Abstract  pdf

301Job satisfaction of secondary school teachers in Thimphu district of Bhutan / Sangay Drukpa
Drukpa, Sangay, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

302Justifiable homicide : a study of criteria and guidelines for law enforcement in Thailand = วิสามัญฆาตกรรม : การศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย / Pol.Maj.Jaturong Wongchaikittiphorn
Jaturong Wongchaikittiphorn, Pol.Maj., 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

303Knowledge and attitude of swine farmers towards environmental management system : ISO14001 in Ratchaburi province = ความรู้และเจตคติของผู้เลี้ยงสุกรที่มีต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในจังหวัดราชบุรี / Karan Siripanich
Karan Siripanich, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

304Knowledge and attitude of the public and the committee for local administration under the jurisdiction of the Laksong police station on environmental management for prevention of crimes = ความรู้ ทัศนคติของประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลหลักสองต่อการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันอาชญากรรม / Pol. Lt. Thapakorn Hanumard
Thapakorn Hanumard, Pol. Lt., 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

305Knowledge and attitude of undergraduate tourism management students towards marine tourism resource conservation = ความรู้และเจตคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว / Nitaya Yamwankaew
Nitaya Yamwankaew, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

306Knowledge and attitude on ecotourism of vocational education college students in Kanchanaburi = ความรู้และเจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ / Chalatorn Tanprasert
Chalatorn Tanprasert, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

307Knowledge and attitudes of subdistrict administration organization members towards ecotourism in Phuket province = ความรู้และเจตคติของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ต / Ratree Pasunta
Ratree Pasunta, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

308Knowledge and awareness of citizens regarding environmental problems : a case study of Bangkok public park = ความรู้และความตระหนักของประชาชนที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีผู้ใช้บริการพื้นที่สวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร / Arthit Chatmongkonwong
Arthit Chatmongkonwong, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

309Knowledge and awareness of mathayomsuksa III students of participation on Chao Phraya river conservation in Nonthaburi province = ความรู้และความตระหนักที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดนนทบุรี / Ladda Pimjan
Ladda Pimjan, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

310Knowledge and awareness of public health volunteers concerning food safety : a case study in muang district, Udon Thani province = ความรู้และความตระหนักเรื่องอาหารปลอดภัย : กรณีศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี / Marut Nambutr
Marut Nambutr, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

311Knowledge and practice of solid waste management in entrepreneurs at Pak Klong Talad market = ความรู้และการปฏิบัติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณตลาดปากคลองตลาด / Natapol Jantataeme
Natapol Jantataeme, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

312Knowledge of subdistrict administration organization members on the decentralization of local administration : a case study in Samutsakorn province = ความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านการกระจายอำนาจการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร / Norravith Visetsiri
Norravith Visetsiri, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

313Knowledge sharing in civil society sector : a case study of financial savings in community-based organizations = การแบ่งปันความรู้ในภาคประชาสังคม : ศึกษากรณีองค์กรชุมชนด้านการออมทรัพย์ / Nutchana Puangthong
Nutchana Puangthong, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

314Knowledge, attitude and participation on wildlife conservation of youth who visited Khao Kheow Open Zoo = ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของเยาวชนที่เข้ามาเที่ยวในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว / Doungkamol Satesiripaiboon
Doungkamol Satesiripaiboon, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

315Knowledge, attitude of police in metropolice division 7 on human trafficking = ทัศนคติด้านความรู้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 ที่มีต่อปัญหาการค้ามนุษย์ / Pol. Lt. Jarunchai Fongmoon
Jarunchai Fongmoon, Pol. Lt., 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

316Knowledge, attitudes and practice of energy conservation of the sixth grade students in Bangkok Nakornpathom and Samutprakarn province under the Dawn Project = ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม และสมุทรปราการภายใต้โครงการรุ่งอรุณ / Patthinee Pisespongsa
Patthinee Pisespongsa, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

317Land titling project in accordance with the government policy of assets capitalizaiion : an evaluation = การประเมินผลโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในจังหวัดนครราชสีมา / Karntida Luchai
Karntida Luchai, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

318Leadership style of superintendent of metropolitan = แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานีตำรวจนครบาล / Pol.Sub.Lt. Piyasak Pongsiri
Piyasak Pongsiri, Pol.Sub.Lt., 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

319Leadership styles of school principals in Colombo district Sri Lanka / Dumina Dharshani Lellupitiya
Dumina Dharshani Lellupitiya, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

320Learning to manage natural food resources : a case study of a women's group in Kanchanaburi, Thailand = การเรียนรู้เรื่องการจัดการแหล่งอาหารธรรมชาติ : กรณีศึกษากลุ่มสตรีในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย / Thitima Neiamsampao
Thitima Neiamsampao, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

321Life and health of floating women in chengdu, China : a study of induced abortion experience of unmarried female migrant workers / Yang Yi
Yi, Yang, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

322Life behind the wheel : accidents in the shielded world of truck drivers = ชีวิตหลังพวงมาลัย : อุบัติเหตุในโลกที่มีเกราะกำบังของคนขับรถบรรทุก / Prakong Chuenwattana
Prakong Chuenwattana, 1959-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

323Life in two worlds : a qualitative study of identity conflict management among male homosexual medical students in Bangkok = ชีวิตในโลกทวิลักษณ์ : การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งในอัตลักษณ์ของนักศึกษาแพทย์ที่เป็นชายรักเพศเดียวกันในกรุงเทพมหานคร / Thawatchai Pachun
Thawatchai Pachun, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

324Life satisfaction of single women : a case study of a private company in Bangkok = ความพึงพอใจในชีวิตของสตรีโสต : กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร / Indira Indranoi
Indira Indranoi, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

325Life styles, sexuality and cultural beliefs related to unsafe sexual practices among youth in Peri-Urban Yangon, Myanmar / Ohnmar Aung
Ohnmar, Aung, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

326Lived experience of children who live with parents or guardians who suffer from TB in Chiang Mai province, Thailand = ประสบการณ์ชีวิตของเด็กที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ปกครองที่ป่วยเป็นวัณโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Kaewta Sangsuk
Kaewta Sangsuk
Abstract  pdf

327Lived experience of ostomates : eliminate sufferings or suffering from elimination = ประสบการณ์ชีวิตของคนมีทวารเทียม : การขจัดความทุกข์หรือความทุกข์จากการขับถ่ายอุจจาระ / Kanchana Rungsangjun
Kanchana Rungsangjun, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

328Lived experiences of sexually abused children : a case study of the center for the protection of children's rights foundation = วิถีชีวิตของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ ศึกษาเฉพาะกรณีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก / Voralux Vorapuksirikool
Voralux Vorapuksirikool, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

329Local people's awareness of folk arts and crafts conservation : a case study of Baan Bang Saded Royal Dolls (Tukkata Chao Wang) Pa Mok district, Ang Thong province Thailand = ความตระหนักของประชาชนท้องถิ่นที่มีต่อการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน : กรณีศึกษาตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง / Pensom Pengsombut
Pensom Pengsombut, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

330Local people's participation in ecotourism management : a case study of Koh Larn, Chonburi province = การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี / Ratanawadee Chulaphant
Ratanawadee Chulaphant, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

331Local people's perceptions and opinions on preventing and solving environmental problems resulting from tourism development : a case study of Koh Chang, Trat province = การรับรู้และแนวคิดในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวของประชาชนในท้องถิ่น กรณีศึกษาเกาะช้าง จังหวัดตราด / Phatthira Teeraswasdi
Phatthira Teeraswasdi,d1978-
Abstract  pdf

332Love, sex and sexual reproductive health risks of young female factory workers in Hanoi, Vietnam / Pham Tuong Van
Van, Pham Tuong, 1984-
Abstract  pdf

333Mahidol University first year students' environmental perception through communication processes = การรับรู้สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกระบวนการสื่อสาร / Siriwan Tripet
Siriwan Tripet, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

334Maintenance of hope among Thai HIV/AIDS patients in a Buddhist temple-based care center / Laura Hollinger
Hollinger, Laura, 1975-
Abstract  pdf

335Marital rape among the poor women in the Slum of Urban Phnom Penh, Cambodia / Sour Salan
Salan, Sour, 1958-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

336Market promotion factors affecting the decision to apply for membership of health centers in Bangkok = ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นสมาชิกของศูนย์สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร / Sutthimarn Samathi
Sutthimarn Samathi, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

337Mathematics achievement of general certificate of education (ordinary level) students in dehiowita educational zone of Sri Lanka / M.A.P. Priyadarshani
Priyadarshani, M.A.P., 1965-
Abstract  pdf

338Meanings and beliefs concerning death and acceptance of euthanasia among thai nurses = การให้ความหมายความเชื่อเกี่ยวกับความตายและการยอมรับของพยาบาลต่อการทำให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังตายอย่างสงบ / Peerapong Tangjitjaroen
Peerapong Tangjitjaroen, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

339Meanings of sexual health among university students = การให้ความหมายเรื่องสุขภาพทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย / Thuntuch Viphatphumiprathes
Thuntuch Viphatphumiprathes, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

340Medicalization in the treatment of infertilie women : a case study = การเข้าสู่กระบวนการรักษาการมีบุตรยาก : กรณีศึกษาผู้หญิงมีบุตรยาก / Prateep Plipluemat
Prateep Plipluemoat, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

341Medicines use among children under five years old with acute respiratory infection (ARI) : an anthropological study in an urban slum area of Depok Municipality, Indonesia / Yuniar, Yuyun
Yuniar, Yuyun, 1979-
Abstract  pdf

342Men who have sex with men : stigma/discrimination and risk of HIV/AIDS in Laos / Alahn Khounnasene
Khounnasene, Alanh, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

343Menstraul experiences of marginalized migrant girls in Beijing, China / Zhang Jian
Jian, Zhang, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

344Mobile phone using behaviour of the agriculture households in Phuttamonthon district, Nakorn Pathom province = พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของครัวเรือนเกษตรกร ในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม / Piboon Chaithirasakul
Piboon Chaithirasakul, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

345Modern women, sexual desire and pleasure in Urban Vietnam / Quach Thi Thu Trang
Quach, Thi Thu Trang, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

346Modernity and self-identity : experiences of women living with HIV/AIDS (WLHA) in non-art adherence in the context of Chiang Mai = ความเป็นสมัยใหม่และอัตลักษณ์ : ประสบการณ์การขาดวินัยในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสของผู้หญิงที่ใช้ชีวิตร่วมกับเอชไอวีเอดส์ในบริบทของเชียงใหม่ / Charukanya Rueankham
Charukanya Rueankham, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

347Moral reasoning of juvenile delinquents in the observation and protection of Ubonratchathani province = การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี / Orrain Khamkom
Orrain Khamkom, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

348Mothers' experience with down syndrome's child : social suffering, context, meaning and management = ประสบการณ์ของมารดากับการมีบุตรอาการดาวน์ : ความทุกข์เชิงสังคม บริบท ความหมายและการจัดการ / Mondha Kengganpanich
Mondha Kengganpanich, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

349Motivation for graduate studies of female and male graduate students = แรงจูงใจในการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาหญิงและชาย / Wan-Arsan Kriangwattanapong
Wan-Arsan Kriangwattanapong, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

350Nature interpretation guide book in Khao Noi - Khao Pradu non - hunting area = คู่มือสื่อความหมายธรรมชาติเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย - เขาประดู่ / Pramote Orakit
Pramote Orakit, 1969-
Abstract  pdf

351Negotiating safer sex practices by female sex workers infected with STIs/HIV in Haiphong city, Vietnam / Vu Thi Du
Vu, Thi Du, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

352Noncommissioned police officer expectations of leadership behavior, following the Thailand international public sectors standard management system and outcom (P.S.O.1107) = ความคาดหวังของตำรวจชั้นประทวนต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจในการบริหารงานระบบบริการภาคเอกชนและประชาชน (P.S.O.1107) ศึกษาเฉพาะกรณีของบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 / Pol. Capt. Denlar Rattanakit
Denlar Rattanakit, Pol. Capt., 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

353Non-compliance behavior of tuberculosis patients in marginalized living contexts = พฤติกรรมการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคในบริบทชีวิตชายขอบ / Nisarat Yoosook
Nisarat Yoosook, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

354Occupational choices for the blind : a case study in Bangkok Metropolis = การเลือกอาชีพของคนพิการทางสายตาในกรุงเทพมหานคร / Dararat Maneethorn
Dararat Maneethorn, 1959-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

355Occupational health, safety and environment related behavior among the employee : a case study of the healthy workplace projcet in Bangpoo Industrial Estate = พฤติกรรมด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของพนักงานในโรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ศึกษาเฉพาะกรณีที่เข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน / Sittidech Junsuksri
Sittidech Junsuksri, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

356Official participation in organizational culture development : a case study of Department of Legal Aid and Civil Rights Protection = การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ : กรณีศึกษาสำนักคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) / Siriluck Janepanichcheep
Siriluck Janepanichcheep, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

357On using health information website to improve the reproductive health in rural Yunnan of China : perceived attributes of innovation and its utilization / Tang Songyuan
Tang, Songyuan, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

358Opinion of criminal justice personnel on the enforcement of suspended prosecution = ความคิดเห็นของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อการนำมาตรการชะลอการฟ้องมาใช้บังคับ / Pol. Capt. Pramote Chanboonkaew
Pramote Chanboonkaew, Pol. Capt., 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

359Opinion of passengers regarding station service and environment around bus stations : a case study of Chatuchak station, Bangkok = ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางต่อการให้บริการและสภาพแวดล้อมของสถานีขนส่งกรุงเทพ : กรณีศึกษาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) / Chawisa Chuanchuen
Chawisa Chuanchuen, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

360Opinion of the staff towards the staff development of the Royal Thai Air Force Academy = ความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการจัดการพัฒนาคณาจารย์ของโรงเรียนนายเรืออากาศ/ Wing Commander Narongsak Pichitchalothorn
Narongsak Pichitchalothorn, Wg. Cdr., 1962-
Abstract  pdf

361Opinion study of police officers toward police for people project : a case study of police officers attached to Metropolitan Police Division 2 Metropolitian Police Bureau Royal Thai Police = การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจต่อโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน : กรณีศึกษาข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 กองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol.Lt.Col. Komsant Ruamsanit
Komsant Ruamsanit, Pol.Lt.Col., 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

362Opinions of stakeholders on the management of community managed schools in Nepal / Babu Ram Dhungana
Babu Ram Dhungana, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

363Opinions of teachers and school management board on management of higher secondary schools in Thimphu Bhutan / Kinley Gyeltshen
Kinley Gyeltshen, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

364Opinions related to the guideline for drafting master law of the water management of chairpersons and permanent secretaries of the Tambol Administration Organizations (TAOs) in Pranakhon Sri Ayutthaya province = ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำกฎหมายแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Kulphithip Rattanasit
Kulphithip Rattanasit, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

365Organization of training curriculum : orientation and mobility (O&M) with white canes = การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวด้วยไม้เท้าขาว / Supaporn Jaturapat
Supaporn Jaturapat, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

366Organizational culture and quality of care in government hospital under hospital accreditation : a case study of one service unit in the hospital = วัฒนธรรมองค์กรกับคุณภาพบริการในโรงพยาบาลของรัฐที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล : ศึกษากรณีหน่วยบริการหนึ่งในโรงพยาบาล / Sirion Phandhufung
Sirion Phandhufung, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

367Parents' perception of the behavior of an only child = การรับรู้ของบิดามารดาที่มีต่อพฤติกรรมบุตรคนเดียว / Busadee Banchongratsena
Busadee Banchongratsena, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

368Parents' satisfaction in dejanusorn primary school in Nakornpathom, Thailand / Kwangil Kim
Kim, Kwangil, 1976-
Abstract  pdf

369Parents' satisfaction with the pediatric intensive care unit services of Siriraj Hospital = ความพึงพอใจในการรับบริการของบิดา มารดาผู้ป่วยเด็กในหออภิบาลเด็กโรงพยาบาลศิริราช / Soraya Maskoto
Soraya Maskoto 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

370Participation in preventing the spread of amphetamines in public secondary schools : a case study of Sahawittayakheat Krungthonburi 3, Bangkok Metropolis = การมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาบ้าในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรณีศึกษาสหวิทยาเขต กรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร / Tongchai Sumetpipat
Tongchai Sumetpipat, 1957-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

371Participation of family leaders in solving narcotics problems : a case study of Koh Kha district, Lampang province = การมีส่วนร่วมของหัวหน้าครอบครัวในการแก้ปัญหายาเสพติด : ศึกษากรณีอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / Chookiart Kosa
Chookiart Kosa, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

372Participation on herbal plant conservation and development for village health volunteers in Soong-Nern district, Nakhonratchasima province = การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชสมุนไพรของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / Sureeporn Neadgratoke
Sureeporn Neadgratoke, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

373Participatory action research for network development of orphans due to aids = การพัฒนาเครือข่ายเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์แบบมีส่วนร่วม / Dusadee Charoensuk
Dusadee Charoensuk, 1952-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

374Passion, pleasure and danger : the study of sexual culture of male seasonal migrant workers in Phnom Penh, Cambodia / Tuot Sovannary
Sovannary, Tuot, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

375Patient satisfaction with quality of reproductive health care under universal coverage health insurance scheme = ความพึงพอใจในคุณภาพบริการอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้ใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า / Kanungnit Hutawattana
Kanungnit Hutawattana, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

376Patriarchal capitalism and the experience of Cambodian women become victims of sexual trafficking / Eng Samnang
Samnang, Eng, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

377Patriarchy and baby delivery care at home by health center midwives in Kampot province, Cambodia / Chev Mony
Chev Mony, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

378Patriarchy and capitalism in male HIV non-disclosure pattern : a case study in married men, Phnom Penh, Cambodia / Khim Sotheary
Sotheary, Khim, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

379Pattern of caregiving for elderly by their families in rural communities of Suratthani province = รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัวในชุมชนชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี / Chalouy Laubunjong
Chalouy Laubunjong, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

380People participation in crime prevention and suppression of the sixth metropolitan police = การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 / Thawatchai Srisurang
Thawatchai Srisurang, 1959-
Abstract  pdf

381People's participation in community forest management : a case study of Khok Yai community forest, Mahasarakham province = การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน :กรณีศึกษาป่าชุมชนโคกใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม / Npha Krissadaruengsri
Npha Krissadaruengsri,d1972-
Abstract  pdf

382People's participation on water resource management in Salaya sub-district administration organization = การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้ำในองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา / Pimon Pongsasanongkul
Pimon Pongsasanongkul, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

383Perceived self-efficacy in the drug abstinence process : a study of drug dependence treatment at Thanyarak Institute = การรับรู้ความสามารถของตนเองในกระบวนการเลิกยาเสพติด : ศึกษาการบำบัดการติดยาเสพติดของสถาบันธัญญารักษ์ / Sanguan Thanee
Sanguan Thanee, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

384Perception of depression on social interaction and help-seeking behavior among university adolescents = การรับรู้ภาวะซึมเศร้าต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและพฤติกรรมการแสวงหาความช่วยเหลือของวัยรุ่นในมหาวิทยาลัย / Gasinee Veerachayaporn
Gasinee Veerachayaporn, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

385Perception on patient's rights in the universal health coverage (30 baht) cardholders : a case study in general Hospitals in Ratchaburi province = การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของผู้มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท รักษาทุกโรค : กรณีศึกษาโรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดราชบุรี / Sunisa Mala
Sunisa Mala, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

386Performance of the complaints handling officers in the Universal Health Coverage Project = การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / Doungnapa Pichetkul
Doungnapa Pichetkul, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

387Persectives of the male police interrogation on involving female interrogation officers in inquiries into agang rape : a case study of the police metropolitan police division 9 = รูปแบบที่เหมาะสมในการนำพนักงานสอบสวนหญิงมาร่วมสอบสวนในคดีข่มขืนกระทำชำเรา / Pol. Lieut.Amnaj Leepisitsakun
Amnaj Leepisitsakun, Pol. Lieut., 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

388Perspectives of premarital sexuality among adolescents with less social and economic advancement in Hanoi / Le Thi Hong Giang
Le, Thi Hong Giang, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

389Police culture and motivation of inquiry officers (level 1) under metropolitan police bureau = วัฒนธรรมตำรวจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานสอบสวน (สบ.1) สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล /cPol.Capt. Achirawit Thongjundee
Achirawit Thongjundee, Pol.Capt., 1976-
Abstract  pdf

390Post abortion care : the experiences of young unmarried women in Vientiane, Lao PDR / Kwangil Kim
Keovilay, Khampha, 1970-
Abstract  pdf

391Postpartum practices among combodian mothers in Preah Vihear provine : a qualitative study of beliefs and practices / Koung Lo
Koung Lo, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

392Poultry in the daily life of Lao people and implications for bird flu prevention : a community study in Vientiane, Laos / Sengaloune Inthavong
Sengaloune Inthavong, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

393Power and fitness practice : process of body management = อำนาจ และปฏิบัติการทางฟิตเนส : กระบวนการจัดการเรือนร่าง / Montaya Sunantiwat
Montaya Sunantiwat, 1971-
Abstract  pdf

394Power and resistance : the untold stories in the context of a local health office = อำนาจและการต่อต้าน : เรื่องที่ไม่ถูกเล่าในบริบทองค์กรทางการแพทย์และสาธารณสุข / Naree Palalikit
Naree Palalikit, 1955-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

395Power and sexual relationships : a case study of HIV-infected women = อำนาจกับความสัมพันธ์ทางเพศ : กรณีศึกษาผู้หญิงที่ติดเชื้อ HIV / Hathairatana Upriputtikul
Hathairatana Upriputtikul, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

396Preventive participation against property crimes in the private precious stone business in Chanthaburi province (Thailand) = การมีส่วนร่วมในการป้องกันการกระทำผิดต่อทรัพย์ของภาคเอกชนในธุรกิจพลอยจังหวัดจันทบุรี / Piti Dermsomboon
Piti Dermsomboon, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

397Principals' perception towards the performance and the problems of school annual plan implementation : a case study of Mahiyangana educational zone in Sri Lanka / Rohitha Amaradasa
Amaradasa, Rohitha, 1965-
Abstract  pdf

398Problems and limitations in Thailand's parole system : a case study of top administrators in the Department of Corrections = ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินการพักการลงโทษในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของกรมราชทัณฑ์ / Wanippol Perchpolcharoen
Wanippol Perchpolcharoen, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

399Problems and needs development in operation of drug addicts rehabilitation = ปัญหาและความต้องการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด / Jiraporn Bunshuvong
Jiraporn Bunshuvong, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

400Problems and obstacles in performing of investigating police for children criminal cases according to the criminal procedural law (amendment) = ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำคดีเด็ก ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / Pol. Lt. Col. Toon Detkunmark
Toon Detkunmark, Pol. Lt. Col., 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

401Problems and obstacles in the suppression of car theft in the police station level = ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการโจรกรรมรถ ระดับสถานีตำรวจ / Su-ed Pimthong
Su-ed Pimthong, 1965-
Abstract  pdf

402Problems in detective tasks of the police officers of the crime suppression division = ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการกองปราบปราม / Karn Thamkasem
Karn Thamkarnsem, 1968-
Abstract  pdf

403Problems in needs of police cadet on investigation training in Metropolitan Police Station = ปัญหาความต้องการของนักเรียนนายร้อยตำรวจในการฝึกหัดปฏิบัติราชการงานสอบสวนในสถานีตำรวจนครบาล / Chaiyaphorn Pongsak
Chaiyaphorn Pongsak, 1971-
Abstract  pdf

404Problems in policy implementation : a case of otop in Pattani = ปัญหาการนำนโยบายไปปฏิบัติ : กรณีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดปัตตานี / Suthirus Choochuen
Suthirus Choochuen, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

405Professional advancement of female and male graduate students = ความก้าวหน้าในวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาหญิงและชายในระดับบัณฑิตศึกษา / Sunee Thongtanee
Sunee Thongtanee, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

406Professional performance among nurses at accredited hospitals in the Bangkok Metropolis = การปฏิบัติเชิงวิชาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแล้ว เขตกรุงเทพมหานคร / Chanakarn Boonnuch
Chanakarn Boonnuch
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

407Prospective payment from government health budget : efficiency and quality for in-patient care in district and provincial public hospitals in Thailand = การจัดสรรงบประมาณภาครัฐด้านสาธารณสุขแบบเหมาจ่ายก่อนล่วงหน้า : ประสิทธิภาพและคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยในของโรงพยาบาลรัฐในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย / Ajchara Oumkrua
Ajchara Oumkrua, 1960-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

408Psychological and safety belief factors related to safety behavior in motorcycle driving of the young = ปัจจัยจิตลักษณะความเชื่อด้านความปลอดภัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยของวัยรุ่น / Pol. Lt. Col. Phongkultorn Rojviroon
Phongkultorn Rojviroon, Pol. Lt. Col., 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

409Psychosocial factors contributing to perceived stress among Thai dentists in public hospitals / Anchalee Naowaratsopon
Anchalee Naowaratsopon, 1959-
Abstract  pdf

410Public confidence in public school functions : case study in municipality of Hlegu Township, Myanmar / Than Myint Htay
Than, Myint Htay, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

411Public need for participation in cultural resource management of Thailand : a case study of Ayutthaya historical park, Phra Nakhon Si Ayutthaya province = ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของประเทศไทย : กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Patcharee Kunasarn
Patcharee Kunasarn, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

412Public participation in public policy making : case study of the project of the watergate of Thajeen river = การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะ : กรณีศึกษาโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำท่าจีน / Channarong Prommakan
Channarong Prommakan, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

413Public relations operation of Sports Afthority of Thailand = การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย / Kamolsawass Krisluenon
Kamolsawass Krisluenon, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

414Quality of life indicators development using participatory approach = กระบวนการสร้างตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตโดยการมีส่วนร่วม / Somsri Sirikwanchai
Somsri Sirikwanchai, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

415Readiness of heads of provincial administration units in performing under the CEO management approach = ความพร้อมของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดในการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ / Nujarin Teekatakul
Nujarin Teekatakul, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

416Reduction of agriculture chemical substance use leading to adversed health effects among farmers = การลดการใช้สารเคมีในการเกษตรที่มีผลต่อสุขภาพ / Rapeeporn Kachachai
Rapeeporn Kachachai, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

417Reincarnation and spirituat leadership : a case study of H.H. the 17th Gyalwa Karmapa, the highest black crown Lama of Tibetan Buddhism = การอวตารและความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ : ศึกษากรณีท่านเกียลวากรรมาปาที่สิบเจ็ดผู้นำสูงสุดของลามะนิกายมงกุฎดำแห่งพระพุทธศาสนาแบบทิเบต / Namthip Srichan
Namthip Srichan, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

418Relation of moral reasoning ability to empathy and work experience of nurses in Pranangklao Hospital, Nonthaburi province = ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับความร่วมรู้สึกและประสบการณ์การทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ. นนทบุรี / Nilinee Taweewal
Nalinee Taweewal, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

419Relationship between quality of work life and job performance for Police Office-Crime Prevention and Suppression Division : case study Thonglor Metropolitan = ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม : กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ / Pol.Capt. Priwan Thaoprom
Priwan Thaoprom, Pol.Capt., 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

420Relevance of the Royal Thai Police Cadet Academy curriculum to current crime prevention activities : a case study of the plice cadets, class 52 = รูปแบบที่เหมาะสมของหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยตำรวจต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในปัจจุบัน : ศึกษาจากนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 52 / Pol.Lt.Col. Natsakon Adjanasuppat
Natsakon Adjanasuppat, Pol.Lt.Col., 1955-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

421Reproductive health rights a wareness of the rural-to-urban migrants in Yunnan, China / Liao Rui
Liao, Rui, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

422Researach administration competencies in the public sector = ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหารงานวิจัยของนักวิจัยภาครัฐ / Wiparat De-Ong
Wiparat De-Ong, 1966-
Abstract  pdf

423Restorative justice in thai court : the study of appropriate model relating to domestic violence = ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรมไทย : การศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว / Chitruedee Weerawess
Chitruedee Weerawess, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

424Revitalization of Wan Lai tradition : factors and consequences, Bang Saen, Chonburi province = ปัจจัยเงื่อนไขและผลสืบเนื่องของการรื้อฟื้นงานประเพณีก่อพระทรายวันไหล บางแสน จ. ชลบุรี / Jesda Sunalai
Jesda Sunalai, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

425Right love : an emergent and constested discourse on gender, sexuality and reproductive health in high school in Hanoi, contemporary Vietnam / Phan Thi Uyen
Phan, Thi Uyen, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

426'Risk society' perspective on food safety and frozen food : Its influence on modern Thai society = แนวคิดเรื่อง 'สังคมเสี่ยง' กับอาหารปลอดภัยและอาหารแช่แข็ง : ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยที่ทันสมัย / Pawee Jampathong
Pawee Jampathong, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

427Risky behaviors of bus drivers on the north-eastern transportation routes : a case study of one private transport company = พฤติกรรมเสี่ยงในการขับรถของพนักงานขับรถโดยสารบนเส้นทางการเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาบริษัทรถเอกชนแห่งหนึ่ง / Chanya Bamrungmuang
Chanya Bamrungmuang, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

428Roads to recovery : the social practices of male adolescent former users of amphetamine-type stimulants in Siem Reap, Cambodia / Rohitha Amaradasa
Haksym, Chhay, 1984-
Abstract  pdf

429Roles and readiness of the council members of subdistrict administrative organization on solid waste management in Samut Prakan province = บทบาทและความพร้อมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการมูลฝอยชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ / Wirot Muangnak
Wirot Muangnak, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

430Roles of the national economic and social advisory council as defined by the constitution = บทบาทองค์กรสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / Sarun Sinuthok
Sarun Sinuthok, 1958-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

431Royal Thai Army conscripts and HIV/AIDS-related stigma and discrimination / Major Thanita Wongjinda
Thanita Wongjinda, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

432Rural adolescent sexual health in a sociocultural context : a case study of a village in Ubonratchathani province = สุขภาพทางเพศของวัยรุ่นชนบทในบริบททางสังคมวัฒนธรรม : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี / Sujitra Thongrong
Sujitra Thongrong, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

433Safety in life and property : a case study of the community leaders in Thama Sala Police Station area = ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน : ศึกษากรณีผู้นำชุมชนในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา / Pol.Lt.Col. Panupan Panumas
Panupan Panumas, Pol.Lt.Col., 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

434Satisfaction of female police officers in task performance : a case study of Metropolitan Police Divisions 7-8-9 = ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหญิง : ศึกษาเฉพาะกรณีที่สังกัดในกองบังคับการตำรวจนครบาล 7-8-9 / Pol.Capt. Kamol Numhom
Kamol Numhom, Pol.Capt., 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

435Satisfaction of tourists with community based tourism : a case study of Plai Pong Pang Thai villages, Samut Songkram Province = ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา : หมู่บ้านทรงไทยปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม / Usa Atipokaboon
Usa Atipokaboon, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

436Self learning for educational enrichment of the fourth region public health personnel = รูปแบบการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้วยตนเองของบุคลากรสาธารณสุขเขต 4 / Lumnumporn Siwapinyo
Lumnumporn Siwapinyo,d1965-
Abstract  pdf

437Self-esteem toward the job of moter cycle patrol police officer provincial police of Ratchaburi = การเห็นคุณค่าในตนเองต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี / Pol.Lt.Col. Phisanu Sittitoon
Phisanu Sittitoon, Pol.Lt.Col., 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

438Service delivery of personnel in the accredited community hospitals = การให้บริการบุคลากรในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล / Nichakamol Malitong
Nichakamol Malitong, 1953-
Abstract  pdf

439Sexual behavior of young male college students living in the government dormitory in Vientiane, Laos / Phommachanh Phyakeo
Phommachanh Phyakeo, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

440Sexual harassment at work : a study of the magnitude, forms and contextual factors of sexual harassment among international women migrant workers from Ponorogo, east Java, Indonesia / Agus, Joko Pitoyo
Agus, Joko Pitoyo, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

441Sexual health behavior of female child workers in Samutprakan province, Thailand = พฤติกรรมสุขภาพทางเพศของแรงงานเด็กหญิงในจังหวัดสมุทรปราการ / Sarita Srimaroeng
Sarita Srimaroeng, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

442Sexual satisfaction in women one year after delivery = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ของผู้หญิงหลังคลอดบุตรภายในระยะ 1 ปีแรก / Nongnuch Phukathon
Nongnuch Phukathon, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

443Sexual socialization : a study of adolescents with induced abortion experience = การขัดเกลาทางสังคมเรื่องเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ยุติการตั้งครรภ์ / Nittaya Parinyapariwat
Nittaya Parinyapariwat, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

444Sexual subjectivities of young executive gay men in Jakarta, Indonesia / Paula Krisanty
Paula, Krisanty, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

445Sexual violence against service women in Vientiane capital of Lao PDR / Thatsaphone Songbandith
Thatsaphone Songbandith, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

446Sexuality and sexual agency of Kathoey living with HIV/AIDs in I-Saan, Thailand = เพศวิถีและอำนาจในตนเรื่องเพศของกะเทยที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในภาคอีสาน ประเทศไทย / Ladda Waiyawan
Ladda Waiyawan, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

447Sexuality and sexual and reproductive health consequences among female homeless adolescents in Ho Chi Minh City, Vietnam / Le Thi Minh Tam
Le, Thi Minh Tam, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

448Sexuality of Burmese single male migrant laborers : a case study of one province in central Thailand = เพศวิถีในแรงงานชายโสดพม่า : กรณีศึกษาจังหวัดแห่งหนึ่ง เขตภาคกลางของประเทศไทย / Roengjit Yasoongnern
Roengjit Yasoongnern, 1957-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

449Sexuality of male adolescents : a case study of urban male adolescents at risk to sexual behavior in Chiang Mai province = เพศวิถีของวัยรุ่นชายกลุ่มเสี่ยง : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / Umpava Timpan
Umpava Timpan, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

450Sexuality of menopausal women at Manamaiju village development committee (VDC), Nepal / Meg Bahadur Bhujel
Meg Bahadur Bhujel, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

451Single mothers and their vulnerability to HIV/AIDS and STIs in the Lao people's democratic republic / Soulany Chansy
Soulany Chansy, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

452Situation of educational management in technical and vocational education and training case study : Preah-Kossamak Polytechnic Institute / Soeung Monvichet
Monvichet, Soeung, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

453Skills to enhance teaching effectiveness for technical trainers = ทักษะที่เพิ่มประสิทธิภาพการสอนของวิทยากรด้านช่างเทคนิค / Pranee Sae-Wong
Pranee Sae-Wong, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

454Small scale fishermen's opinions regarding the breeding of sea mussels for a parttime job : a case study of fishing village Banpakkrongpamong Tambon Phantainorasingh Samuthsakhon province = ความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้านที่มีต่อการเลี้ยงหอยแมลงภู่เป็นอาชีพเสริม : ศึกษากรณีชุมชนหมู่บ้านปากคลองประมง ตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร / Sermpon Dulyapintukorn
Sermpon Dulyapintukorn, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

455Smoking behaviour of petrol station employees : a study in Muang Municipality, Nakornpathom = พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเด็กปั๊ม กรณีศึกษาในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลองในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม / Montha Suksalee
Montha Suksalee, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

456Smoking by vendors at Nakhonpathom municipality fresh market = บุหรี่ในโลกและวิถีชีวิตของพ่อค้าในตลาดสด : กรณีศึกษาในตลาดสดเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครปฐม / Thatchanan Manopetkasem
Thatchanan Manopetkasem, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

457Smoking cessation process among female smokers in Bangkok province = กระบวนการเลิกสูบบุหรี่ของผู้หญิงติดบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร / Prapatsara Khorattana
Prapatsara Khorattana, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

458Social and psychological suffering of infertile women : a study of conjugal relations, stigmatization, discrimination, and social support in Haiphong city, Vietnam / Le Thi Thuy Nga
Le, Thi Thuy Nga, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

459Social capital and health movement : a case study of Sasjha Sasomsup in Trad province = ทุนทางสังคมกับการเคลื่อนไหวสุขภาพ : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ จ.ตราด / Lakkhana Termsirikulchai
Lakkhana Termsirikulchai, 1954-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

460Social capital process of the community care for people living with HIV/AIDS = กระบวนการทุนทางสังคมที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเอดส์ในชุมชน / Orathai Srithongtham
Orathai Srithongtham, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

461Social meaning of HIV\AIDS to drug injecting females : exploratory qualitative research in Kunming, China / Zhou Hong Mei
Zhou, Hong Mei, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

462Social network analysis : a case study of anti-drug addiction networks in Suphanburi province, Thailand = การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม : กรณีศึกษาเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย / Pattama Suphunnakul
Pattama Suphunnakul, 1959-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

463Social stratification, medical welfare and medical treatment patterns for end-stage renal disease patients = ช่วงชั้นทางสังคม, สวัสดิการรักษาพยาบาล : แบบแผนการรักษาของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย / Kwannapa Preechamanitkul
Kwannapa Preechamanitkul, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

464Social, cultural and ecological aspects of risk behaviors of leptospirosis patients : a study in Prathai district, Nakhon Ratchasima = มิติทางสังคมวัฒนธรรมและเงื่อนไขทางนิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซีส อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา / Sunate Sainkunthod
Sunate Sainkunthod, 1960-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

465Socio-cultural barriers to access effective health care for women with self reported symptoms of reproductive tract infection, in Myanmar / Yi Yi Win
Yi Yi Win, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

466Socio-cultural context and alcoholic beverage drinking behavior of reproductive-age women = บริบททางสังคมและวัฒนธรรมกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ / Kunnatee Poomsaguan
Kunnatee Poomsaguan, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

467Socio-cultural determinants of writers in regard to the portrayals of HIV-AIDS in Myanmar writings / Thanda Khin
Khin, Thanda, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

468Socio-cultural dimension of self-care practices on induced abortion among female adolescents = มิติทางสังคม-วัฒนธรรมของพฤติกรรมการจัดการยุติการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมด้วยตนเองของผู้หญิงวัยรุ่น / Chaba Chaichest
Chaba Chaichest, 1963-
Abstract  pdf

469Some factors affecting male youth offenders sentenced for rape in the central correctional institution in Pathumthani province = ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการกระทำผิดทางเพศกรณีการข่มขืนกระทำชำเรา : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังชายในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี / Pol.Lt. Sitthiphat Chalermyos
Sitthiphat Chalermyos, Pol.Lt., 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

470Some factors affecting perfromance achievement of the investigators in Metropolitan Police Bureau = ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในเขตกองบัญชาการตำรวจนครบาล / Chanvit Tabtim
Chanvit Tabtim, 1957-
Abstract  pdf

471Speed, violence and sex : marginality, identity and road traffic infuries among young motorcyclists = ซิ่ง ซ่า เซ็ก : ภาวะชายขอบ อัตลักษณ์และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในกลุ่มผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์วัยรุ่น / Panatda Chumnansook
Panatda Chumnansook, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

472Sport club management in private housing projects = การจัดการสโมสรกีฬาในหมู่บ้านจัดสรร / Direak Phanlit
Direak Phanlit, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

473State and problems in operating of formal and nonformal education in Krabikrabong organization = สภาพและปัญหาการดำเนินงานขององค์กรกระบี่กระบองในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน / Pitak Sritawan
Pitak Sritawan, 1957-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

474State and problems of sport management in Thai traditional long boat racing in Nakhonpathom province 2005 = สภาพและปัญหาของการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย ในจังหวัดนครปฐม ประจำปีพุทธศักราช 2548 / Suttipat Benjatechah
Suttipat Benjatechah, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

475Status and change of Thai massage : a case study of Thai traditional massage training school in Bangkok = สถานะและการเปลี่ยนแปลงของการนวดแผนไทย : กรณีศึกษาโรงเรียนฝึกนวดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร / Pawinee Suttikasem
Pawinee Suttikasem, 1975-
Abstract  pdf

476Stigma and discrimination-related experience of women living with HBV during pregnancy : a study in urban area of Shijiazhuang, Hebei province, China / Wei Liu
Liu, Wei, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

477Stigmatization of AIDS patients in the medical care service system = การตีตราผู้ป่วยเอดส์ในระบบบริการทางการแพทย์ / Kittaya Yothaprasert
Kittaya Yothaprasert, 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

478Stigmatization of pulmonary tuberculosis patients in the health care service system = การตีตราของผู้ป่วยวัณโรคปอดในระบบบริการสุขภาพ / Tassanee Manoonpanich
Tassanee Manoonpanich, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

479Street denturists : the state, the dental profession and illegalization : case study of a group of street denturist in Bangkok = ช่างทำฟันข้างถนน : รัฐ, วิชาชีพทันตแพทย์และกระบวนการกลายเป็นหมอเถื่อน กรณีศึกษาช่างทำฟันข้างถนนกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพมหานคร / Suphaluk Lertmanorut
Suphaluk Lertmanorut, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

480Stress coping behaviour among workers in a food and beverage factory in Nakornpathom province = พฤติกรรมเผชิญความเครียดในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในส่วนงานผลิตผลไม้และสับปะรดในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม / Pittaya Namark
Pittaya Namark, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

481Struggle, bearing, or consensus : experience of passive smoking among women in urban China / Yulin Zhang
Zhang, Yulin, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

482Student satisfaction towards chinese teaching and learning process : a case study at Traimit Wittayalai School, Bangkok, Thailand / Ronghua Cui
Ronghua, Cui, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

483Success of food entrepreneurs in OTOP [One Tambol One Product] project in Nakhonpathom province = ความสำเร็จของผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารในจังหวัดนครปฐม / Napanon Bussaba
Napanon Bussaba, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

484Suffering, healing, and the contestation of power and knowledge : a case of lead contamination in Klity Lang Village, Kanchanaburi province = ความทุกข์ การเยียวยา และการช่วงชิงความรู้และอำนาจ : กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วบ้านคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี / Malee Sitthikriengkrai
Malee Sitthikriengkrai, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

485Sufferings from expectations : lives of married childless women in a semi-urban Myanmar community / U Myint Moh Soe
Myint, Moh Soe, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

486Sweets & Children : senses, consumer culture, and society = ขนม ความหวาน และเด็ก : ผัสสะ วัฒนธรรมบริโภคนิยมและสังคม / Waraporn Boonkaewwan
Waraporn Boonkaewwan, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

487Talking about sexuality between parents and youth in rural Northern Thailand = การพูดคุยเรื่องเพศระหว่างพ่อแม่กับลูกวัยรุ่นในชุมชนชนบทในภาคเหนือของประเทศไทย / Chaowarith Daengchon
Chaowarith Daengchon, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

488Teacher perceptions of diversity management in Nepalese primary schools / Dhan Singh Dhami
Dhan Singh Dhami, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

489Teacher's and administrator' perception of Asean cooperation in tourism training case studies of Thailand and Vietnam / Hien Nguyen
Hien Nguyen, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

490Teachers' perception on communication styles and leadership behaviors of private school principals in Nakornpathom educational area 2, Thailand = ความคิดเห็นของครูทางด้านการสื่อสารและความเป็นผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 / Voravadee Kim
Voravadee Kim, 1977-
Abstract  pdf

491Teachers' perception towards educational management of the schools in Vavuniya South educational zone, Sri Lanka / Annamalar Muthusamy
Muthusamy, Annamalar, 1969-
Abstract  pdf

492Teacher's satisfaction with their tasks according to the educational quality assurance of the government = การศึกษาความพึงพอใจใจการทำงานของครูต่อการปฏิบัติงานตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของรัฐ / Sirirat Pamato
Sirirat Pamato, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

493Teaching and learning management for the pre-primary level english program of private schools in Bangkok Metropolitan = การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนภาษาอังกฤษในระดับก่อนประถมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร / Sureerat Supsuwan
Sureerat Supsuwan, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

494Thai middle class and civil society = ชนชั้นกลางไทยและประชาสังคม / Makawan Suwannaruang
Makawan Suwannaruang, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

495Thai tourist behavior in muang district , Tak province = พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอเมือง จังหวัดตาก / Onrapin Keskasemsook
Onrapin Keskasemsook, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

496The acceptance of public participation in the administration of a tambon municipality = การยอมรับให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารของเทศบาลตำบล / Piyawut Sirirat
Piyawut Sirirat, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

497The acceptance of water supply as drinking water among people in a certified drinkable water supply area : a case study of Banhnongnoen Moo 4 Tambon Huathanon, Thatako district, Nakhon Sawan province, Thailand = การยอมรับการใช้น้ำประปาเพื่อการบริโภคของประชาชนในพื้นที่ประกาศรับรองน้ำประปาดื่มได้ : กรณีศึกษาบ้านหนองเนิน หมู่ 4 ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ / Kamonkan Khumchoo
Kamonkan Khumchoo, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

498The administrators' opinions on implementation of autonomy in public specialized Universities in Hanoi / Ngo Phuong Nga
Nga, Ngo Phuong, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

499The analysis of expenditure in the probing of murder : case study in the jurisdiction of the Metropolitant Police Division = การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนจับกุมคดีฆ่าคนตาย : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol.Lt.Col. Preecha Srichareon
Preecha Srichareon, Pol.Lt.Col., 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

500The application of pesticide by vegetable farmers at amphur Muang, Nakhon Pathom province = พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผัก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / Kajbandit Kornchaiya
Kajbandit Kornchaiya, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

501The assessment of the training process in female juvenile delinquency : a case study of Ban Pranee Training Center = การประเมินผลการดำเนินงานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิง : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี / Niramon Worapornsumrit
Niramon Worapornsumrit, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

502The association of independence, autonomy and discretionary justice among Thai judges : a study of criminal cases regarding political office holders and related social representation = ความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นอิสระ อัตตาณัติและดุลพินิจยุติธรรมของผู้พิพากษาไทย : การศึกษาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและภาพแทนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง / Indhira Chivaram
Indhira Chivaram, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

503The attitude of criminal justice personnel toward capital punishment : lethal injection = ทัศนคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อการลงโทษประหารชีวิตด้วยวิธีการฉีดสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย / Jutha Supholdhavanij
Jutha Supholdhavanij, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

504The attributes of leadership of the suppression in the Metropolitan Police Subdivision 1 = ลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปราบปรามในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 / Pol.Capt.Phanusak Samoesri
Phanusak Samoesri, Pol.Capt., 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

505The behavior of family caregivers for the elderly dependency care in Nakornrajasima province = พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวผู้ซึ่งทำหน้าที่หลักในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นภาระพึ่งพิงในเขตจังหวัดนครราชสีมา / Jirawan Prapasuchat
Jirawan Prapasuchat, 1969-
Abstract  pdf

506The behavior of medical professionals in private hospital regarding infectious waste management : a case study of Thonburi 1 and Thonburi 2 Hospitals = พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษาโรงพยาบาลธนบุรี 1 และโรงพยาบาลธนบุรี 2 / Buathip Phangsri
Buathip Phangsri, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

507The commission of crime and criminal responsibility in forensic psychiatric offenders = การประกอบอาชญากรรมกับความสามารถรู้ผิดชอบของผู้กระทำผิดนิติจิตเวช / Natthawut Arin
Natthawut Arin, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

508The comparative studies of the transparency of the puplic administration in Tambon municipality and Tambon administrative organization in Nakornprathom province = การศึกษาเปรียบเทียบความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครปฐม / Thanita Thitipakorn
Thanita Thitipakorn, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

509The concept and practice concerning death in Islam : a study on the Muslim community in Bangkok = แนวคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศพในอิสลาม : ศึกษากรณีการจัดการศพของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร / Sakda U-Teh
Sakda U-Teh, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

510The concept of Bid'ah : a case study of the marital customs in the Thai Muslim communities of Bangkok = แนวคิดเรื่อง บิดอะฮ์ ในอิสลาม ศึกษากรณีประเพณีการแต่งงานของชาวไทยมุสลิมในชุมชนกรุงเทพมหานคร / Fairoz Yupensuk
Fairoz Yupensuk, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

511The consciousness of local people in environmental conservation : a case study of Koh Samet Rayong province = จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง / Rathirat Kewmesuin
Rathirat Kewmesuin, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

512The construction of a programmed lesson on energy use for Mathayomsuksa one = การสร้างบทเรียนโปรแกรมเรื่องพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / Wannapa Saipimpin
Wannapa Saipimpin, 1958-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

513The construction of multimedia computer assisted instructions on Ecotourism for youth = การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนะเวศ สำหรับเยาวชน / Suchaya Pinyo
Suchaya Pinyo, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

514The creation of a nature learning handbook for Laleung-Roiru forest in Dong-Yai wildlife sanctuary, Buriram province, Thailand = การสร้างคู่มือศึกษาธรรมชาติ ป่าละเลิงร้อยรูในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ / Nakhon Suwantha
Nakhon Suwantha, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

515The criminal investigation of capital offense = การสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 / Pol.Capt.Payoong Mipaitoon
Payoong Mipaitoon, Pol.Capt., 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

516The criminal investigation of narcotic drugs in the provincial police of Kanchanaburi = การสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดคดียาเสพติดในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี / Pol.Capt.Chaiyod Chansomboon
Chaiyod Chansomboon, Pol.Capt., 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

517The curriculum public relations strategies for the master's degree program of Mahidol University = กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต / Korarat Pipatpon
Korarat Pipatpon, 1971-
Abstract  pdf

518The development of a computer assisted instruction program on water for life and health for secondary school students = การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องน้ำเพื่อชีวิตและสุขภาพสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / Namfon Yoodee
Namfon Yoodee, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

519The development of a learning kit on the local cultural environment in Petchaburi province = การพัฒนาชุดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี / Police Captain Unchalee Nuchnong
Unchalee Nuchnong, Pol.Capt., 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

520The development of a nature interpretive guidebook of thalae noi non-hunting area for the tourists = การรพัฒนาคู่มือสื่อความหมายธรรมชาติอุทยานนกน้ำทะเลน้อยสำหรับนักท่องเที่ยว / Witoon Chotikulpisarn
Witoon Chotikulpisarn, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

521The development of a self directed learning package based on computer assisted instruction in the subject of coaching for supervisors = การสร้างชุดการเรียนรู้ด้ยยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสอนงานเบื้องต้นสำหรับหัวหน้างาน / Duangjai Boonyarit
Duangjai Boonyarit, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

522The development of a self-directed learning package based on computer-assisted instruction in the subject of basic work control for supervisors = การสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการควบคุมงานเบื้องต้นสำหรับหัวหน้างาน / Ornuma Thongbuntow
Ornuma Thongbuntow, 1977-
Abstract  pdf

523The development of a supplementary book on lives in urban environment for prathomsuksa five students = การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องชีวิตในสิ่งแวล้อมเมืองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / Kusumal Prayonghom
Kusumal Prayonghom
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

524The development of a supplementary reading book on solar energy for electricity generation for the upper secondary school students = การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / Usawadee Seangsawang
Usawadee Seangsawang, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

525The development of a training curriculum on creative thinking strategies for youth leaders of the Samnukrakbankerd Foundation = การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง ยุทธศาสตร์การคิดเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้นำเยาวชนมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด / Pattarawadee Ratanaphruek
Pattarawadee Ratanaphruek, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

526The development of a training curriculum on efficient utilization of electric energy for personnel in private hospitals : a case study of Thonburi Hospital 1 = การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลธนบุรี 1 / Wannipa Klawikkit
Wannipa Klawikkit, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

527The development of a training curriculum on knowledge management for healthy city management of local go vernment organizations = การพัฒนาหลักสูตรอบรมการจัดการความรู้เพื่อดำเนินการเมืองน่าอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / Kanungdach Cheamvarasart
Kanungdach Cheamvarasart, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

528The development of an environmental education training curriculum on healthy workplaces for officers in the Thailand Tobacco Monopoly = การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานสำหรับพนักงานโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง / Wananong Apiprajpong
Wananong Apiprajpong, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

529The development of ecological family model in health promotion = การพัฒนารูปแบบนิเวศวิทยาครอบครัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ / Supaporn Songpracha
Supaporn Songpracha, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

530The development of electronic books on community solid waste management for students in the third level = การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 / Siriporn Charoenpibul
Siriporn Charoenpibul, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

531The development of electronic journal on Mangrove Forest in Samutprakarn province for the fourth level students = การสร้างวารสารอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 / Hassadee Towatanakitkul
Hassadee Towatanakitkul, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

532The development of environmental education activities model for school through knowledge management = การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนโดยการจัดการความรู้ / Wipawan Tinnungwattana
Wipawan Tinnungwattana, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

533The development of environmental education model KAPP concerning natural energy with evaluation model CIPPIF via mixed media = การพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องพลังงานธรรมชาติโดยใช้รูปแบบ เค.เอ.พี.พี. ด้วยรูปแบบการประเมิน ซี.ไอ.พี.พี.เอฟ. ผ่านสื่อผสม / Chaiyuth Laohachanakoor
Chaiyuth Laohachanakoor, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

534The development of learning unit on forest utilization : a case of Huay-Phak community, Ratchaburi province = การสร้างและทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรป่าไม้และการใช้ประโยชน์ของชุมชนบ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี / Areerat Niyomsup
Areerat Niyomsup, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

535The development of programmed instruction video compact disc on mangrove forest and community lifestyle for lower secondary school students = การพัฒนาบทเรียนวีซีดีแบบโปรแกรมเรื่องป่าชายเลนกับวิถีชีวิตชุมชนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / Supaporn Srinoul
Supaporn Srinoul, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

536The development of supplementary book for Prathomsuksa 6th students on community and forest : case study of Samakae forest = การสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องป่ากับชุมชน : กรณีศึกษาป่าสะมะแก สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 / Wiyada Tangtakoolpanish
Wiyada Tangtakoolpanish, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

537The development of teachers' networks for self-development concerning the learning process of students under Phranakhonsiayutthaya educational service area office 1 and 2 = การพัฒนาเครือข่ายครูเพื่อการพัฒนาตนเองในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 / Maream Sormadl
Maream Sormad, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

538The development of the Khao Pra Taew nature study handbook for tourists in Phuket province = การรพัฒนาคู่มือศึกษาธรรมชาติเขาพระแทวสำหรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต / Supitcha Kiatprajak
Supitcha Kiatprajak, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

539The development of training curriculum on hazardous wastes management in industry by using AIC process = การสร้างหลักสูตรอบรมเรื่องการจัดการของเสียอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้กระบวนการประชุมเพื่อระดมความคิด (AIC) / Jantanutch Gosta
Jantanutch Gosta, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

540The development of web pages on soil resource and conservation for College of Agriculture and Technology students = การสร้างและทดลองใช้เว็บเพจเรื่องทรัพยากรดินและการอนุรักษ์สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี / Surachet Narapat
Surachet Narapat, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

541The development of youth camp curriculum on mangrove forest conservation = การพัฒนาหลักสูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชายเลน / Chutima Meechana
Chutima Meechana, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

542The discretion of temporary discharge of the interrogation police officer : a case study of interrogation police officer in the provincial police of Kanchanaburi = การใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาคดีอาญา : ศึกษากรณีพนักงานสอบสวนในเขตตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี / Pol.Lt.Col.Pornchai Pecharoen
Pornchai Pecharoen, Pol.Lt.Col., 1962-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

543The effect of brand experiences on consumers' buying decision : a case study of sporting-shoe product = อิทธิพลของประสบการณ์การใช้สินค้าต่อการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค : กรณีศึกษาสินค้ารองเท้ากีฬา / Wannamat Wongwirate
Wannamat Wongwirate, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

544The effectiveness of the private school under office of the private education commission according to the national educational reform policy = ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา / Pornanong Parinyasupakul
Pornanong Parinyasupakul, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

545The end-digit lottery : a case study of regular gamblers in Bangkok metropolitan area = การพนันสลากแบบเลขท้าย : กรณีศึกษาผู้เล่นพนันในกรุงเทพมหานคร / Pol.Lt.Col.Sahassachai Lochaya
Sahassachai Lochaya, Pol.Lt.Col., 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

546The ethical issues regarding HIV screening in pre-operative patients : views of healthcare personnel at Mahidol University Hospitals = ประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ทรรศนะของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล / Prapapun Saelee
Prapapun Saelee, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

547The ethical principles in the romance of the three kingdoms = หลักจริยธรรมที่ปรากฎในวรรณคดีเรื่องสามก๊กฉบับอำนวยการแปลโดยเจ้าพระยาพระคลัง(หน) / Waraporn Wisetpanichkit
Waraporn Wisetpanichkit, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

548The evaluation of environmental study course management of the nursing science programme Ministry of Public Health = การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข / Chamchun Thedsing
Chamchun Thedsing, 1969-
Abstract  pdf

549The evaluation of internet tambon project = การประเมินโครงการอินเทอร์เน็ตตำบล / Thanin Pholpool
Thanin Pholpool, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

550The evaluation of Nakhonpathom aquatic sport competition project = การประเมินผลโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ จังหวัดนครปฐม / Wanchalee Noriya
Wanchalee Noriya, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

551The evaluation of return on investment on training for the trainer project = การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากร / Taninrat Rattanapongpinyo
Taninrat Rattanapongpinyo, 1958-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

552The evaluation of teacher performance in polonnaruwa educational zone, Sri Lanka / Abbas Muslimeen
Muslimeen, Abbas, 1965-
Abstract  pdf

553The existence of civil society organizations fighting violence against women : a case study of one organization in Northeast of Thailand = การดำรงอยู่ขององค์กรประชาสังคมด้านความรุนแรงต่อผู้หญิง : กรณีศึกษาองค์กรประชาสังคมแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสาน / Theerasak Prompunjai
Theerasak Prompunjai, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

554The expected role and actual role of the department of employment in promoting students employment in Bangkok = บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของกรมการจัดหางานในการส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร / Janphen Dechpol
Janphen Dechpol, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

555The experience of heart disease illness : self, meaning, and self management = ประสบการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ : อัตตะ ความหมาย และการจัดการอัตตะ / Sujitra Tudtheang
Sujitra Tudtheang, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

556The factors influencing Bangkok residents' annoyance regarding noise = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกถูกรบกวนจากเสียงของผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร / Nantawan V.Singhakachen
Nantawan V.Singhakachen, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

557The factors influencing the public enterprise workers acceptance of the privatization policy of the provincial electricity authority (central) area 2 Chonburi province = ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี / Orakanya Wongprach
Orakanya Wongprach, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

558The factors related to the problem and limitations of police operations in the metropolitan police divisions 1 in countering prostitution = ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี / Pol. Lt. Jaturon Saingarm
Jaturon Saingarm, Pol. Lt., 1980-
Abstract  pdf

559The family environment of bi-cultural adolescents at International Schools in Bangkok and periphery = บรรยากาศภายในครอบครัวของวัยรุ่นสองวัฒนธรรมในโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Nawarat Phayungkij
Nawarat Phayungkij, 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

560The follow-up study on knowledge utilization of the fourth region junior-level administrators who passed the training program for junior-level health administrators = การติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ของผู้บริหารระดับต้นเขต 4 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น / Jutamas Jaiprom
Jutamas Jaiprom, 1967-
Abstract  pdf

561The formation of confidence in the security of life and property by the police : a case study of Bangkok Metropolitan = การสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร / Pol.Lt.Col. Phakorn Maneephakorn
Phakorn Maneephakorn, Pol.Lt.Col., 1965-
Abstract  pdf

562The formulation of training curriculum for tourist guides on ecotourism = การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / Termsin Manawanich
Termsin Manawanich, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

563The human resource development activities in successful private organizations = กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจเอกชนที่ประสบความสำเร็จ / Ketkarn Wongsuksummerjai
Ketkarn Wongsuksummerjai, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

564The image of private hospitals in the Bangkok metropolitan area from the clients' viewpoint = ภาพลักษณ์โรงพยาบาลเอกชนในทัศนะของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร / Busabun Uraichit
Busabun Uraichit, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

565The impact of the insurgency at the Southern Border of Thailand on the Muslims in Bangkok = การวิจัยผลกระทบจากความไม่สงบในเขตชายแดนภาคใต้ที่มีต่อมุสลิมในกรุงเทพมหานคร / Daranee Waraseth
Daranee Waraseth, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

566The integration knowledge of forensic sciences with criminal investigations by police officer = การบูรณาการองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์กับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ / Pol. Lt.Nutthika Keeratithammakrit
Nutthika Keeratithammakrit, Pol. Lt., 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

567The internet sex service of female students = การขายบริการทางเพศของนักศึกษาหญิงที่นำเสนอผ่านทางอินเตอร์เน็ต / Pol.Lt.Col. Arun Wanichanun
Arun Wanichanun, Pol.Lt.Col., 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

568The investigation of narcotic drugs offenders under the constitution of the kingdom of Thailand B.E. 2540 = การสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดคดียาเสพติดให้โทษ ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / Pol. Lt. Col. Surapon Khomnoi
Surapon Khomnoi, Pol. Lt. Col., 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

569The language of uncertainty in a new illness : hedging and modality in the biomedical discourse of severe acute respiratory syndrome (SARS) / Thomas David F. Chavez
Chavez, Thomas David F., 1958-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

570The law enforcement of postmortem examinations in an investigation process = การนำกฎหมายชันสูตรพลิกศพมาใช้ในกระบวนการสอบสวน / Pol. Lt. Montri Patrapong
Montri Patrapong, Pol. Lt., 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

571The lives of people living with HIV/AIDS in the Dai community : a case study in Yunnan, China / Deng Rui
Deng, Rui, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

572The meaning of condom : males' experience of multiple undafe sex partners in Bekasi, Indonesia / Agus Hendroyono
Agus, Hendroyono, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

573The meanings of gifts and favors for sexual behavior among youth in dating relationships in Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia / Yuni Windarti
Yuni, Windarti, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

574The meanings, perceptions and social influences on the utilization of a voluntary HIV testing service during prenatal care among pregnant women in Halong city, Quangninh province, Vietnam / Le Van Kham
Kham, Le Van, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

575The measures of narcotic drugs suppression : a case study of Kanjanaburi Province = มาตรการปราบปรามคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดกาญจนบุรี / Pol.Lt.Col. Sutee Rakacheep
Sutee Rakacheep, Pol.Lt.Col., 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

576The motivation of the international tourists towards the full moon party at the Pangan Island, Suratthani province = แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติต่อการร่วมงาน Full Moon party เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎ์ธานี / Pol.Sub.Lt.f Dejpat Pailee
Dejpat Pailee, Pol.Sub.Lt.LLt., 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

577The motivation of the personnel in the activity of development toward hospital accreditation in accredited hospitals in Bangkok = แรงจูงใจที่มีผลกระตุ้นให้บุคลากรของโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล / Sayamol Chankhachorn
Sayamol Chankhachorn, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

578The need of tourist on wildlife knowledge at Pang-Nga Wildlife Breeding Research Center = ความต้องการความรู้เรื่องสัตว์ป่าของนักท่องเที่ยว ณ สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา / Suchavadee Lampa
Suchavadee Lampa, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

579The needs for self-development of employees of Krung Thai Bank Public Company Limited's branches in Bangkok metropolis 4 = ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาขาสังกัดสำนักงานเขตนครหลวง 4 / Patcharabut Payungkij
Patcharabut Payungkij, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

580The needs of the community leaders towards the patrols of Bangkhunnont Police Station = ความต้องการของผู้นำชุมชนต่อการปฏิบัติงานสายตรวจของสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ / Pol. Lt. Surapong Putkhao
Surapong Putkhao, Pol. Lt., 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

581The needs of weapon traders to police operation in security of life and property : case study in Bangkok = ความต้องการของผู้ประกอบกิจการร้านค้าอาวุธปืนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน: ศึกษาเฉพาะกรณ๊ในเขตกรุงเทพมหานคร / Channarong Sachdev
Channarong Sachdev, 1951-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

582The operation of the police investigator of counter corruption division = การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ / Pol. Lt. Kanadej Kanasakorn
Kanadej Kanasakorn, Pol. Lt., 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

583The opinion of Bangkok people toward women's political participation = ความคิดเห็นของประชาชนกรุงเทพมหานครต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี / Suppornrattana Sukpum
Suppornrattana Sukpum, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

584The opinion of correctional officers towards restorative justice applied in department of corrections in Thailand = ความคิดเห็นของข้าราชการราชทัณฑ์ต่อการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาประยุกต์ใช้ในงานราชทัณฑ์ของไทย / Naphaphan Chanted
Naphaphan Chanted, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

585The opinion of people in Bangkok Metropolis towards chemical residue free vegetables = ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อผักปลอดภัยจากสารพิษ / Napaporn Tengkaew
Napaporn Tengkaew, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

586The opinions toward desirable qualification of air purser and inflight manager : a case study of Thai Airways International = คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดตามความคิดเห็นของหัวหน้าพนักงานต้อนรับและผู้บริหารฝ่ายบริการบนเครื่องบิน / Teeraphon Thongmak
Teeraphon Thongmak, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

587The organizational communication and job satisfaction of the Bangkok Bank staffs, Metropolitan branch = การศึกษาการสื่อสารภายในองค์กรกับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามหานคร / Chanokamon Ruyaporn
Chanokamon Ruyaporn, 1977-
Abstract  pdf

588The organizational culture and inappropriate pre-hospital care of rescue team : a case study of the non-profit foundation in Nakhon Pathom municipality = วัฒนธรรมองค์การกับการไม่ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บให้เหมาะสมก่อนสำส่งโรงพยาบาลของหน่วยกุ้ภัย : กรณีศึกษาองค์กรการกุศลในเขตเทศบาลนครนครปฐม / Chutima Rujirachoon
Chutima Rujirachoon, 1956-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

589The participation of community leaders on crime prevention and suppression : a case study of Phasri Charoen district, Bangkok metropolis = การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของผู้นำชุมชน : ศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่เขตภาษาเจริญ / Peera Meephol
Peera Meephol, 1956-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

590The participation of labour in trade union for prevention of an unsafe workplace environment : a case study among metal product machine and equipment manufacturing industry = การมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานในการป้องกันอันตรายจากการทำงาน : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในเขตนิคมอุตสาหกรรม / Onanong Sornnarai
Onanong Sornnarai, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

591The participation of merchants in sanitarial management in marketplace : Bangkok Metropolitan area = การมีส่วนร่วมของผู้ค้าขายในการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลาดสด ในเขตกรุงเทพมหานคร / Jittima Rodsawad
Jittima Rodsawad, 1996-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

592The participation of ministry of justice's officers in corruption prevention : a case study of department of corrections, department of probation and the department of youth observation and protection = การมีส่วนร่วมของข้าราชการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน : กรณีศึกษากรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน / Suwadee Laipungtong
Suwadee Laipungtong, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

593The participation of parents in the inclusive education of children with special needs under the Office of the National Primary Education Commission, Banpong, Ratchaburi province = การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ : กรณีศึกษาอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี / Amporn Sajjaweerawan
Amporn Sajjaweerawan, 1953-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

594The participation of tambol administration organization councillor in drugs problem prevention : a case study of tambol administration organization councillor in Samuthprakarn province = การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ / Nitipat Tangkittirungruang
Nitipat Tangkittirungruang, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

595The participation of the ministry of health Staff in preventing the problem of drug abuse in the project of the board of director for preventing and solving the drug abuse problem of the province case study in the Prathumthani province = การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโครงการของศูนย์อำนวยการและปฏิบัติระดับจังหวัด (ค.ปส.จ.) จังหวัดปทุมธานี ศึกษาเฉพาะกรณี สถานีอนามัยในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี / Wirut Watanaphithuk
Wirut Watanaphithuk, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

596The perception of masculinity and sexual health practices of married Thai men = การรับรู้ความเป็นชายกับพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของชายไทยที่แต่งงาน / Kulchalee Tantiratanawong
Kulchalee Tantiratanawong, 1952-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

597The perceptions of subordinates toward leadership behaviors of commander of economic and technological crime suppression division = การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีตามการรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชา / Ltc.Manud Sriwongsa
Manud Sriwongsa, Ltc., 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

598The perstectives of criminal justice personnels towards the causes of assaulted violences of girl delinquents = ทัศนคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อสาเหตุของการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนหญิงกรณีการใช้กำลังทำร้ายร่างกาย / Benjaporn Siludomsarp
Benjaporn Siludomsarp, 1987-
Abstract  pdf

599The pick-up : space, power and contestation = ปิคอัพ : พื้นที่ อำนาจและการต่อสู้ / Tanida Apichanakulchai
Tanida Apichanakulchai, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

600The pilot project on the holistic administration : the case study of delegation of authority to the chief executive officer (CEO) as governor administration = โครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา : ศึกษากรณีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด / Thunradee Taveekan
Thunradee Taveekan, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

601The policy implementation on law enforcement of alcohol-impaired driving by traffic police division = การนำนโยบายการบังคับใช้กฎหมายห้ามผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราไปปฏิบัติของกองบังคับการตำรวจจราจร / Apichai Sripinproh
Apichai Sripinproh, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

602The political economy of stroke among farmers in Kiew Giang province, Vietnam / Nguyen Mihn Man
Nguyen Minh Man, 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

603The potential of local government officers to meet good governance standards in environmental management : a case study, amphor Maung, Nonthaburi province = ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดธรรมาภิบาล ศึกษากรณี อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี / Yada Chimklai
Yada Chimklai, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

604The potentiality of the sub-district health officers in Nakhon Pathom province for performing the quality assurance scheme = ศักยภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพบริการของสถานีอนามัยในจังหวัดนครปฐม / Sunipol Phongam
Sunipol Phongam, 1966-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

605The preparedness for the management of pre-primary schools of Tambon administrative organizations in Samutsakhon province = ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร / Manassanan Rodchoejeen
Manassanan Rodchoejeen, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

606The problems of spouse assaulted againts by husband : case study of Ban Pranee Training Center = ปัญหาสามีทุบตีทำร้ายร่างกายภรรยา : ศึกษาจากความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนหญิงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้าานปรานี / Pol.Capt.Ekkachai Srimuang
Ekkachai Srimuang, Pol.Capt., 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

607The process of continuous trial in Thai criminal justice = การศึกษาวิเคราะห์การพิจารณาคดีต่อเนื่องของไทยในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / Sarawadee Kiattisakkajohn
Sarawadee Kiattisakkajohn, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

608The process of homosexual exchange of youth in Maha Sarakham = กระบวนการแลกเปลี่ยนรักร่วมเพศของเยาวชนชายในจังหวัดมหาสารคาม / Paiboon Damri
Paiboon Damri, 1954-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

609The process of investigation officer of juvenile deliquency : a case study of the Metropolitant Police Subdivision II = กระบวนการสอบสวนเด็กและเยาวชนกระทำผิด : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 / Pol.Lt.Nitiwat Sansing
Nitiwat Sansing, Pol.Lt., 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

610The process of recycling bank on Ban Thai Samakee community in Ban Pong, Ratchaburi = กระบวนการดำเนินงานของธนาคารขยะของชุมชนบ้านไทยสามัคคี อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี / Suwanna Supakorndej
Suwanna Supakorndej, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

611The purpose for foreign couples to adopt a Thai child = ความประสงค์การรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสชาวต่างประเทศ / Rutairath Srichantamitra
Rutairath Srichantamitra, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

612The quality of working life among the labor force in the agricultural sector = คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานในภาคเกษตรกรรม / Achara Sayatanun
Achara Sayatanun, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

613The readiness for the operation addording to the official information act B.E.2540 (1997) of tambon administrative organization in Samutsakhon province = ความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร / Kobchai Impreecha
Kobchai Impreecha, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

614The reference to ghazali's works as appeared in Thai Muslim society = การอ้างอิงผลงานของท่านอิหม่ามฆ่อซาลีย์ที่มีปรากฎในสังคมมุสลิมไทย / Manop Sehwiset
Manop Sehwiset, 1977-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

615The relationship between a new model of job design and work motivation of the guards in the central Juvenile Observation and Protection Department = การออกแบบงานใหม่กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานพินิจในส่วนกลาง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน / Widchuda Chaibandid
Widchuda Chaibandid, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

616The relationship between job statisfaction and stress among BMTA bus drivers = ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับความเครียดของพนักงานขับรถประจำทางขนส่งมวลชนกรุงเทพ / Rungkarn Gimsia
Rungkarn Gimsia, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

617The relationship between leadership stlye, organizational situation supporting leaders and organizational effectiveness : a case study of tambon administrative organization in Roi-Et province = ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำ สถานการณ์ขององค์การที่เอื้อต่อผู้นำและประสิทธิผลขององค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด / Sittisak Dokbua
Sittisak Dokbua, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

618The relationship between narcotics and crime againt property : a case study of Ban Pranee training school for girls = ยาเสพติดกับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ศึกษาจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี / Piyaporn Boonsophon
Piyaporn Boonsophon, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

619The reletionships between family functioning and self-esteem early adolescents in Kanchanaburi province = ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นตอนต้นในจังหวัดกาญจนบุรี / Sriwinan Tungsuwannawong
Sriwinan Tungsuwannawong, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

620The religious science : an integration of world religions with science = ศาสนวิทยาศาสตร์ : การบูรณาการศาสนาโลกกับวิทยาศาสตร์ / Prachuab Samranrom
Prachuab Samranrom, 1944-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

621The representation of dietary supplement products in an urban community, Chonburi province = ภาพตัวแทนของ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในชุมชนเมืองจังหวัดชลบุรี / Siriporn Toonsiri
Siriporn Toonsiri, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

622The requirement of studying in duty performance of noncommissioned police belonging to provincial police in Nakornnayok province = ความต้องการในการศึกษาความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจชั้นประทวนสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก / Siriwut Padwijit
Siriwut Padwijit, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

623The response of police officers to the police station for People project development policy : a case study in Nakornpathom Provincial Police = การตอบสนองต่อนโยบายตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนกรณีศึกษากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม / Pol.Lt.Col.Thanee Sanguanjeen
Thanee Sanguanjeen, Pol.Lt.Col., 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

624The role development in countering crimes for safety of the people's lives and property among the police under the supervision of the metropolitan police division 7 = การพัฒนาบทบาทในการป้องกันอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 กองบัญชาการตำรวจนครบาล / Pol. Lieut.Boonyawat Samsri
Boonyawat Samsri, Pol. Lieut., 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

625The role of cognitive-behaviour factors in the prediction of sexual recidivism among male juvenile sex offenders in Bangkok metropolis = บทบาทของปัจจัยด้านการคิดและพฤติกรรมในการทำนายการกระทำผิดซ้ำในคดีทางเพศของเยาวชนชายที่กระทำผิดทางเพศในกรุงเทพมหานคร / Peerapong Wongupparaj
Peerapong Wongupparaj, 1982-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

626The role of the Buddhist monk in ethics education of children and youth regarding prevention of durg abuse : a case study of students in Buddhist Universities = บทบาทของพระสงฆ์ในการอบรมและปลูกฝังจริยธรรมในเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆ์ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ / Puchraporn Chauytong
Puchraporn Chauytong, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

627The roles of community police on drug prevention and suppression : a case study of Nong Khaem police station = บทบาทของตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม / Chaiyarug Chomsinsaap
Chaiyarug Chomsinsaap, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

628The satisfaction of dwellers towards the under-bridge community housing project = ความพึงพอใจของผู้อาศัยที่มีต่อโครงการพัฒนาชุมชนใต้สะพานในที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ / Sopit Khankhang
Sopit Khankhang, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

629The socio-cultural construction of young male sexuality in relation to (their partners') unwanted pregnancy and induced abortion in Vientiane, Laos / Ounkham Souksavanh
Ounkham Souksavanh, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

630The study of factors affecting labors' decision making to enrol in The National Skill Standard Test : case study of labors in the accredited garages = การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของแรงงาน : ศึกษากรณีแรงงานในอู่กลาง / Saroj Changpien
Saroj Changpien, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

631The study of factors effecting to juvenile's nonrecidivism : a case study of Karuna training center = การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการไม่กระทำผิดซ้ำของเยาวชน : ศึกษากรณีศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา / Jarunee Saetang
Jarunee Saetang, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

632The study of opinions of police officers towards the performance under the structure of Metropolitan Police Station = การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำสถานีตำรวจนครบาลต่อการปฏิบัติงานตามโครงสร้างของสถานีตำรวจนครบาล / Pol.Capt.Partikorn Sornchai
Partikorn Sornchai, Pol.Capt., 1967-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

633The study of role on community environmental management of community housings' authorities in Bangkok = การศึกษาบทบาทด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของเจ้าหน้าที่สำนักงานเคหะชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Kriengkai Julrat
Kriengkai Julrat, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

634The study of the community police and public relations operation in three southern border provinces of Thailand = การศึกษาการปฏิบัติงานของตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / Pol. Maj. Gen.Wisit Empranest
Wisit Empranest, Pol. Maj. Gen.
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

635The study of university badminton players quota admission project in Bangkok ketropolis = การศึกษาโครงการรับนักกีฬาแบดมินตันเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา / Winai Sao-Ong
Winai Sao-Ong, 1963-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

636The Success of OTOP occupational groups in a dimension of strong community = ความสำเร็จของกลุ่มอาชีพในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : ด้านความเข้มแข็งของชุมชน / Varisara Boonma
Varisara Boonma, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

637The tourists' behavior at Khao Chamao-Khao Wong national park = พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง / Kittiwan Nimdit
Kittiwan Nimdit, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

638The traffic management under public participation in the jurisdiction of the Metropolitant police station of Takam = การจัดการจราจรโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม / Pol. Maj. Atip Suemdon
Atip Suemdon, Pol. Maj., 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

639The utilization and sustainability of herbs from forestry resources = การใช้และการคงไว้ซึ่งสมุนไพรจากทรัพยากรป่าไม้ / Chutima Sudtalod
Chutima Sudtalod, 1971-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

640The visions of municipal administrators towards the healthy cities project of Ratchaburi province = วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเทศบาลต่อโครงการเมืองน่าอยู่ในจังหวัดราชบุรี / Jintana Chuasomboon
Jintana Chuasomboon, 1959-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

641The whitening cream influences self and identity of female workers = ครีมหน้าขาวกับการสร้างตัวตนและอัตลักษณ์ของสาวโรงงาน / Jitrapee Buranasak
Jitrapee Buranasak, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

642Theravada Buddhist ethics and the issue of meat consumption : a critical study = การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์เถรวาทกับปัญหาการบริโภคเนื้อสัตว์ / Phramaha Bhatsakorn Kota
Phramaha Bhatsakorn Kota, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

643Tourist opinions on tourist attraction environmental problems : a case study of Koh Samui district, Surat Thani province = ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัญหาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว : ศึกษากรณี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี / Chuanpit Thiwaphan
Chuanpit Thiwaphan, 1965-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

644Tourist's behavior in ecotourism attraction : case study in Khao Sam Roi Yot National Park, Prachuapkhirikhan province = พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณึศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / Kanokwan Techapatimanon
Kanokwan Techapatimanon, 1978-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

645Traditional postpartum practices among Vietnamese mothers : a study in anthi district, Hungyen province / Le Minh Thi
Le, Minh Thi, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

646Training officers' opinion on roles of the trainer in web-based training = ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีต่อบทบาทของนักฝึกอบรมในการฝึกอบรมผ่านเว็บ / Nantaporn Ngeonchalad
Nantaporn Ngeonchalad, 1974-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

647Transformational leadership and effectiveness of team leaders in institutes of psychiatry = ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกลุ่มหัวหน้างานในสถาบันทางจิตเวช / Vilinthorn Xuto
Vilinthorn Xuto, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

648Transitional process to independent living of persons with physical disabilities = กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการด้านการเคลื่อนไหว / Saisunee Tubtimtes
Saisunee Tubtimtes, 1956-
Abstract  pdf

649Trends of human resource development of thai private sectors in the economic recession = แนวโน้มการพัฒนาบุคลากรของภาคเอกชนไทยในภาวะเศรษฐกิจถดถอย / Angkana Rungklab
Angkana Rungklab, 1963-
Abstract  pdf

650Type C personality of thai women : a risk factor of breast cancer = บุคลิกภาพแบบซีของสตรีไทย : ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม / Outhaiwan Jaroensuk
Outhaiwan Jaroensuk, 1957-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

651Underlying factors determining unsafe induced abortion among rural women in East Java, Indonesia / Gunawan
Gunawan, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

652Understanding sexuality, sexual and reproductive health of young females engaging in indirect sex work in Vientiane, Laos / Phonexay Sithirajvongsa
Phonexay Sithirajvongsa, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

653Unit cost analysis in training programme for high-level executives in criminal justice system = การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวของหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) / Jipreeya Sermsuwan
Jipreeya Sermsuwan, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

654Unmet need of injectable contraception among rural Myanmar women / Mi Mi Aung Khin
Mi Mi Aung Khin, 1961-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

655Urban ecology and dengue hemorrhogic fever : a community study in Bangkok = นิเวศวิทยาเมืองกับการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกขุงชุมชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร / Sawet Boonmakiang
Sawet Boonmakiang, 1968-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

656Use of complementary and alternative medicine among rheumatic patients in Phramongkutklao Hospital = การใช้การแพทย์ ทางเลือกของผู้ป่วยรูมาติกในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า / Capt. Jiraporn Chomsri
Jiraporn Chomsri, Capt., 1970-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

657Use/non-use of hormone replacement therapy in the context of women's menopausal experience : power, knowledge and resistance = การใช้/ไม่ใช้ฮอร์โมนทดแทนในบริบทประสบการณ์ชีวิตผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน : อำนาจความรู้และการต่อต้าน / Ampawan Srivilai
Ampawan Srivilai, 1964-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

658Uses of prevention of mother-to-child transmission of HIV Services : a study of HIV-positive women in Yining, Xinjiang, China / Wang Ailing
Ailing, Wang, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

659Victimization of cyberstalking : a case of harassment VIA online chat = การตกเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามทางอินเตอร์เน็ต : ศึกษากรณีผู้ใช้โปรแกรมการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต / Premruedee Buntamchuai
Premruedee Buntamchuai, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

660Violence against widows in patriarchy capitalist society Anuradhapura district, North central province, Sri Lanka / Anuruddika Kumarihami
Anuruddika Kumarihami, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

661Violence against women by male partners, : prevalence and women's strategies illustration from Jakarta and west Java-Indonesia / Fiferi Murni
Murni, Fiferi, 1964-
Abstract  pdf

662Vision and satisfaction in pollution prevention toward the economic measures among the industrial entrepreneurs in industrial estate of Thailand = วิสัยทัศน์และความพึงพอใจในการป้องกันมลพิษโดยใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย / Kamolchanok Weeranavin
Kamolchanok Weeranavin, 1972-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

663Vision of the operation executive in the dyeing factories to environmental management in factories case study : Samutprakarn province = วิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับปฏิบัติการโรงงานฟอกย้อมต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ / Jantana Srisook
Jantana Srisook, 1966-
Abstract  pdf

664Water ethic : a theoretical study = จริยศาสตร์แห่งน้ำ : การศึกษาเชิงทฤษฎี / Keadtisak Yungyuen
Keadtisak Yungyuen, 1979-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

665Way of thinking of elderly and image of successful aging = วิธีคิดของผู้สูงอายุและภาพลักษณ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จ / Phuanjai Rattakorn
Phuanjai Rattakorn, 1966-
AbstractFull Text (Mahidol member only)  pdf

666We did not drink as stupidly as today's young people : a community study on alcohol drinking and social development among khmus ethnic minority, China / Li Zhe
Zhe, Li, 1985-
Abstract  pdf

667Web-based learning on global warming = การเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อนผ่านเว็บ / Yuwasri Taikam
Yuwasri Taikam, 1981-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

668Web-based training : a development of web-based training on presentation techniques for level 7 executives provincial electricity authority = การฝึกอบรมผ่านเว็บ : การพัฒนาบทเรียนเทคนิคการนำเสนอสำหรับผู้บริหารระดับ 7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / Pornpen Punchot
Pornpen Punchot, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

669Welfare needs of table tennis athletes = ความต้องการในสวัสดิการของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส / Sakul Ariyachotima
Sakul Ariyachotima, 1975-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

670Women and malarial illness in the context of gender relations : a case study in the Karen community, Kanchanaburi province = ผู้หญิงและการป่วยเป็นมาลาเรียในบริบทความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างหญิงชาย : กรณีศึกษาในชุมชนกะเหรี่ยง จังหวัดกาญจนบุรี / Tatsaneeya Saiwaew
Tatsaneeya Saiwaew, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

671Women's experience in polygamous marriates : a study of nature of, forms, effects on and responses of abused wives in polygamous marriages in Temanggung, Central Java, Indonesia / Novi Widyaningrum
Widyaningrum, Novi, 1976-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

672Women's participation in the conservation of Pong river Nampong district, Khon Kaen province = การมีส่วนร่วมของสตรีในการอนุรักษ์ลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น / Theywark Phukrongnak
Theywarak Phukrongnak, 1969-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

673Women's role in household hazardous waste management : case study : Nongkhaem district of Bangkok = บทบาทของสตรีในการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือนกรณีศึกษา : เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร / Angwara Sornsil
Angwara Sornsil, 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

674Work conditions and problem analysis in postmortem examination in community hospital = การวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในงานชันสูตรพลิกศพของโรงพยาบาลชุมชน / Siriporn Lunsai
Siriporn Lunsai, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

675Youth participatory learning regarding waste separation and recycling in college : a case study of Samutsongkhram Technical College = การเรียรรู้แบบมีส่วนร่วมของเยาวชนในการคัดแยกมูลฝอยและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา :กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม / Arunya Terapinyo
Arunya Terapinyo, 1957-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

676Youths' right protection in investigation process in criminal case = การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนกระทำผิดในขั้นตอนของพนักงานสอบสวน / Pongsak Jitchanwichai
Pongsak Jitchanwichai, Pol.Lt., 1980-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

677เกมคอมพิวเตอร์กับความรุนแรงในเยาวชน : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร = Computer games and violence among youths : a case study of mattayom 4-6 students, Bangkok Wittayakom school Bangkok / ทศพร งามสกุลรุ่งโรจน์
ศศพร งามสกุลรุ่งโรจน์, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

678เครือข่ายยาบ้าในสังคมไทย : ศึกษาจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด = Amphetamine network in Thai society : an investigation based on the experience of narcotic law enforcement officers / พันตำรวจโทการุณย์ บัวเผื่อน
การุณย์ บัวเผื่อน, พ.ต.ท., 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

679เจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงกับความตั้งใจในการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ = Attitude and subjective norms towards intention of using green products of Huachiew Chalermprakiet University students / มนชิดา ทองก้อน
มนชิดา ทองก้อน, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

680เจตคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาครต่อการนำคดีข่มขืนกระทำชำเราของเด็กและเยาวชนเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท = The attitude of Samutsakhon's criminal justice personnel toward juvenile rape cases in the mediationsystem / ศศิวรดา จันทรกูล
ศศิวรดา จันทรกูล, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

681เจตคติของผู้ใช้ทางต่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงอันเกิดจากการใช้รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจร : ศึกษาเฉพาะในเขตสถานีตำรวจนครบาลบางนา = The attitudes of street users towards the enforcement of measures to control air and noise pollution resulting from vehicles by the officers of the Metropolitan Traffic Police Division : a specific study in Bang-na Metropolitan Police Station area / จิตติ รักชาติ
จิตติ รักชาติ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

682เพศวิถีบนจอแก้ว : บริบทเสี่ยงหรือเสริมต่อสุขภาวะทางเพศ = Sixty second sexuality on TV : risky or positive context for sexual health / ชยานันท์ มโนเกษมสุข
ชยานันท์ มโนเกษมสุข, 2527-

683เพศสัมพันธ์ในสตรีมุสลิมวัยทองในชุมชนชนบทแห่งหนึ่งของภาคใต้ = Sexual relations among menopausal muslim women in a rural community of Southern Thailand / วรัญญา เจะหลง
วรัญญา เจะหลง, 2522-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

684เมืองเพื่อนเด็ก (Child friendly cities) ตามทรรศนะของเด็ก : กรณีศึกษานักเรียนในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร = Child friendly cities according to children's opinions : a case study of students in the Bangkae district, Bangkok / สุนารี ระดมกิจ
สุนารี ระดมกิจ, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

685เหตุผลการตัดสินใจเลือกระหว่างดำรงสมณเพศกับการลาสิกขาของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย = The reasons for continuation of or retirement from the Monkhood of the fourth year students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University / เวทย์ บุญคุ้ม
เวทย์ บุญคุ้ม, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

686แนวโน้มวิกฤตพระสงฆ์ศาสนทายาทเนื่องด้วยการบวชในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีการบวชระยะสั้นของพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดราชบุรี = The tendency to the crisis of monks as religious heirs due to an ordination in thai society at present : a case study of the short-term ordination of monks in Bangkok and Ratchburi / พระมหากิตติพัฒน์ ศรีนาค
พระมหากิตติพัฒน์ ศรีนาค, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

687แนวคิดการจัดระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลี = Concept of reforming education of Naktham and Pali studies / สมหมาย จันเทศ
สมหมาย จันเทศ, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

688แนวคิดการอธิบายโรคและสถานการณ์ชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน = Explanat ory model and life situation of diabetic patients / บุศรา เกิดพึ่งบุญประชา
บุศรา เกิดพึ่งบุญประชา
Abstract  pdf

689แนวคิดการอธิบายให้ความหมายและแนวโน้มการเข้าร่วมโครงการการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลองในผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เขตกรุงเทพมหานคร = Explanatory model of attendants of government STD clinics in Bangkok on HIV/AIDS candidate vaccines and their tendency to be involved in HIV/AIDS vaccine trials / ทองกร ยัณรังษี
ทองกร ยัณรังษี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

690แนวคิดทางจริยศาสตร์อัตนิยมของนิตเช่ = Nietzsche's concept of egoism / ยุวยง ศรีบุญเรือง
ยุวยง ศรีบุญเรือง, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

691แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร = The guidelines of mandarin chinese instruction for upper secondary schools in Bangkok metropolis / มุขรินทร์ หวง
มุขรินทร์ หวง, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

692แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเกษตรเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา = The management guidelines of Kohyor's agro tourism, Muang district, Songkhla province / ญาณีกรณ์ ธรรมโชติ
ญาณีกรณ์ ธรรมโชติ, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

693แนวทางการจัดการศูนย์การเรียนชุมชน หลังปี พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 = Appropriate methods of management of community learning centres after B.E.2545 in accordance with the National Education Act B.E.2542 / สุกฤตา จันทรวิมล
สุกฤตา จันทรวิมล, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

694แนวทางการปรับปรุงสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีนำระบบเหมาจ่าย (Capitation) มาใช้ = Improving health care services for government official : the capitation payment system / เพ็ญศรี ดาวัลย์
เพ็ญศรี ดาวัลย์, 2499-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

695แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน = Nature interpretation guideline development in Kangkrajan National Park / ชลลดา สิทธิฑูรย์
ชลลดา สิทธิฑูรย์, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

696แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด = Approaches for human resource development of mail officer in Thailand Post company limited / ศุภสินี มนประณีต
ศุภสินี มนประณีต, 2527-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

697แนวทางการพัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขต่องานสาธารณสุขมูลฐาน : กรณีศึกษาเขตพญาไท = Role development of public health volunteers in primary health care : a case study of Phayathai district / พีระพล ศิริไพบูลย์
พีระพล ศิริไพบูลย์, 2529-

698แนวทางการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ = The development approaches for organization learning of the naval research and development office, the Royal Thai Navy / นาวาโทไพโรจน์ จิรพรไพศาล
ไพโรจน์ จิรพรไพศาล, นาวาโท, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

699แนวทางการสร้างความเป็นเลิศ (Best practice) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี : กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลาและเทศบาลนครนนทบุรี = The best practice of local government in good governance : the study of Yala and Nonthaburi metropolitan municipality / เมธาวี ฐานกุล
เมธาวี ฐานกุล, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

700แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีอาคารพาณิชย์ถนนทรงวาด กรุงเทพมหานคร = Cultural heritage conservation : a case study of commercial buildings Songward road, Bangkok / กฤษณ์ ภูมิสุวรรณ
กฤษณ์ ภูมิสุวรรณ, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

701แบบแผนแรงสนับสนุนทางสังคมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน = Patterns of social support in self care of diabetes patients / รวมพร คงกำเนิด
รวมพร คงกำเนิด
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

702แบบแผนการเผชิญปัญหาของครอบครัวเด็กออทิสติก = Coping patterns of families with autistic children / อรสิริ ภิเศก
อรสิริ ภิเศก, 2503-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

703แบบแผนการย้ายถิ่นของผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดกรุงเทพมหานคร = Migration patterns of the migrants in Bangkok slums / ประชา ตังควัฒนา
ประชา ตังควัฒนา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

704แบบแผนพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวาน = Patterns of drug behaviors of diabetes mellitus patients / นพวรรณ อัศวรัตน์
นพวรรณ อัศวรัตน์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

705แผนปฏิบัติการสื่อความหมายธรรมชาติและโบราณคดีประจำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล = The archaeological and natural interpretation action plan for Thamphathapon non-hunting area / กิตติศักดิ์ ศรีปัดถา
กิตติศักดิ์ ศรีปัดถา, 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

706แรงจูงใจในการเลือกเรียนสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร = Motivation of the ninth grade students at the public schools in Bangkuntien district, Bangkok, to select general or vocational / ทองปาน แวงโสธรณ์
ทองปาน แวงโสธรณ์, 2493-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

707แรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยพณิชยการ สังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร = Motivation occupational selection of the high vocational certificate students of commercial colleges in Bangkok under the Department of Vocational Education / สุมาลี จุลเจิม
สุมาลี จุลเจิม
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

708แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสำนักงานตำรวจสันติบาล = Job motivation of the commissioner police officers in the Inteligence Police Office / พันตำรวจตรีดำรงศักดิ์ จงวิบูลย์
ดำรงศักดิ์ จงวิบูลย์, พ.ต.ต., 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

709แรงจูงใจของนักเรียนพลตำรวจต่อการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนตำรวจภูธร 1 = Motivational factors of students enrolling in the first provincial police school / ธันวา เพ็งคำ
ธันวา เพ็งคำ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

710ไข้หวัดนก วาทกรรมการแพทย์ : ความรู้ อำนาจ และการต่อต้านขัดขืน = Bird flu medical discourse : knowledge, power and resistance / ขวัญดาว กัลยา
ขวัญดาว กัลยา, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

711กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเรื่องระบบนิเวศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = The student centered instructional process concerning the ecosystem for higher secondary schools / วนิดา รองเงิน
วนิดา รองเงิน, 2494-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

712กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านกิโลสาม ตำบลท่ายแก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว = School waste management the learning process : a case study of Bankilo Sam School, Thailand / ว่าที่ร้อยตรีน้องนุช เก้าลิ้ม
น้องนุช เก้าลิ้ม , ว่าที่ร้อยตรี, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

713กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ : กรณีศึกษาครัวเรือนเกษตรกรตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม = Participatory learning process toward the production and use of organic fertilizer : a case study of farmers in Bangrakam subdistrict, Banglen district, Nakorn Pathom province / ช่อผกา ชัยวิเศษวิทยา
ช่อผกา ชัยวิเศษวิทยา, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

714กระบวนการแรงงานและความเครียดของพนักงานเปลในโรงพยาบาลศูนย์ = The labor process and hospital porters' stress in a regional hospital / ทัศนี ฉั่วตระกูล
ทัศนี ฉั่วตระกูล, 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

715กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาล :กรณีศึกษาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสมุทรสาคร = Preparation process of development plans for Tambon administrative organizations based on good governance : a case study of a middle term development plan for Tambon administrative organizations in Samutsakhon province / พรพรรณ เชษฐภักดีจิต
พรพรรณ เชษฐภักดีจิต, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

716กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาวิกฤติ : ศึกษาเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร = Decision-making process of police officers in handling a crisis situation : a case study of Bangkok / พันตำรวจตรี อินทรัตน์ ปัญญา
อินทรัตน์ ปัญญา, พันตำรวจตรี, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

717กระบวนการยอมรับนวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอนกรณีศึกษา : อำเภอพยุหะคีรีและอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ = Adoption process of instructional innovation : a case study of Phayuha Khiri and Takhli district of Nakhonsawan province / ยุภาพักตร์ จันทร์เขียว
ยุภาพักตร์ จันทร์เขียว, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

718กระบวนการรักษาโรคเอดส์ด้วยการแพทย์พื้นบ้าน : กรณีศึกษาวัดแห่งหนึ่งในภาคกลาง = AIDS and folk healer : a case study of monastery in the central region / นันทนา พวงทอง
นันทนา พวงทอง, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

719กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของเกษตรกรเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพ : กรณีศึกษาตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี = The participatory and workshop based research of farmers producing organic fertilizer : a case study of Taweewatana sub-district, Sainoi district, Nonthaburi Province, Thailand
สมปรารถนา นามขาน, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

720กระบวนการสร้างคนรุ่นใหม่บนรากฐานเกษตรกรรมยั่งยืน : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = The development of the young generation using a sustainable agricultural approach : a case study of the Maetha Sustainable Agricultural Cooperative Ltd., Chiang Mai province, Thailand / เยาวเรศ กตัญญูเสริมพงศ์
เยาวเรศ กตัญญูเสริมพงศ์, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

721การเตรียมตัวเพื่อเกษียณอายุราชการของครูประถมศึกษาวัยใกล้เกษียณ ในจังหวัดที่มีฐานะเศรษฐกิจสูงสุดและต่ำสุด = A plan for the retirement life of the primary school teachers in the provinces of the highest and lowest per capita income / ฐิติมา พรหมทอง
ฐิติมา พรหมทอง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

722การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 กองบัญชาการตำรวจนครบาล = A plan before the retirement life of non-commissioner police in the Metropolitan Police Bureau / ร้อยตำรวจเอก ธีระ ชัยยานนท์
ธีระ ชัยยานนท์, ร.ต.อ., 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

723การเปรียบเทียบการสนับสนุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ตอนบน = A comparison of health-related social support between Thai Buddhist and Thai Muslim elderly in upper Southern Thailand / ณัฐพงศ์ อนุวัตรยรรยง
ณัฐพงศ์ อนุวัตรยรรยง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

724การเปรียบเทียบผลการสอนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาประชากรศึกษาที่สอนโดยเน้นพฤติกรรมการสอนที่มีอิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรมการสอนที่มีอิทธิพลทางอ้อม = A comparison of learning outcomes and retention on population education stressed on behaviors of direct influence and indirect influence / สุวัฒน์ จำเพียร
สุวัฒน์ จำเพียร
Abstract  pdf

725การเปรียบเทียบผลการสอนด้วยสไลด์ประกอบเสียงประกอบการอภิปรายสรุป กับการสอนด้วยสไลด์ประกอบเสียงเรื่องทรัพยากรป่าไม้และการอนุรักษ์ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = The comparative study of teaching by sound-slide with discussion and sound slide about forest resource for senior secondary students / ชวลิต สุวรรณเวโช
ชวลิต สุวรรณเวโช
Abstract  pdf

726การเผยแพร่ธรรมะในสังคมไทยร่วมสมัย : ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมของ ว.วชิรเมธีและดังตฤณ = Buddha-dhamma dissemination in contemporary thai society : a comparative study of literary works by V.Vachiramatee and Dungtrin / เกลียวพร พุทธิภิญโญ
เกลียวพร พุทธิภิญโญ, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

727การเลือกคู่ของพยาบาลสังกัดโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร = Mate selection of nurses working in government hospitals in Bangkok metropolis / สรินยา แก้วจินดา
สรินยา แก้วจินดา, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

728การแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์โปรวินเชียลลีก ประจำปี 2543 : กรณีศึกษา ทีมฟุตบอลสมาคมกีฬา จังหวัดนครสวรรค์ = The competition of football Thailand provincial league 2000 : a case study of Nakhonsawan provincial sport association's football team / กฤษณะ สมจิตร
กฤษณะ สมจิตร, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

729การใช้ข้าราชการตำรวจไม่มียศในการปฏิบัติงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ = The using of non-ranked police officers in task performance in the Royal Thai Police / พันตำรวจโทอำพันธุ์ ชมกรด
อำพันธุ์ ชมกรด, พ.ต.ท, 2501-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

730การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามในการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ = The consideration of the officers in crime suppression subdivision in arrest of the offenders in violent crimes / วีรากร ไวยวุฒิ
วีรากร ไวยวุฒิ, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

731การใช้บทเรียนโมดูล เรื่องค่านิยมที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = The implementation of an instructional Module on Values for Sustainable Environment for secondary school students / สามารถ สมประชา
สามารถ สมประชา, 2503-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

732การใช้บทเรียนโมดูลเรื่อง ทรัพยากรสัตว์ป่า สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = The use of an instructional module on Wildlife Resource for the non-formal education students at lower secondary school level / ศิริลักษณ์ หมั่นกิจ
ศิริลักษณ์ หมั่นกิจ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

733การใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนประกอบการเรียนการสอนเนื้อหาสิ่งแวดล้อมในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร = The utilization of mass media for teaching environmental content in science courses for lower secondary school in Bangkok / นันทวรรณ อุดมสุข
นันทวรรณ อุดมสุข
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

734การใช้สิทธิของผู้ต้องหาในการต่อสู้คดีอาญา = Right of the alleged offenders to a lawful defense : problems and impacts / พันตำรวจตรีอิสระ ณ พัทลุง
อิสระ ณ พัทลุง พ.ต.ต., 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

735การให้ความหมายความเป็นชายและการมีเพศสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อรูปแบบของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ชายในการวางแผนครอบครัว = Masculinity and sexual meanings that are related with male involvement in family planning / อนุชิต สว่างแจ้ง
อนุชิต สว่างแจ้ง, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

736การได้รับการดูแลขั้นพื้นฐานในครอบครัวของเด็กกำพร้าจากโรคเอดส์ = Basic care in family of AIDS orphans / ศศิวิมล วิบูลชัย
ศศิวิมล วิบูลชัย, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

737การได้รับตามความต้องการของผู้ติดเชื้อเอดส์ที่อยู่ในโครงการการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ในชุมชนของจังหวัดเชียงราย = Met need of people with AIDS in a community based care program in Chiangrai province / เกียรติคุณ เผ่าทรงฤทธิ์
เกียรติคุณ เผ่าทรงฤทธิ์, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

738การกระทำความผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ : ศึกษาเชิงทฤษฎีการควบคุมตนเอง การควบคุมทางสังคมและการคบหาสมาคมที่แตกต่าง = Recidivism of juvenile and property crime : utilizing self-control, social control and differential association theories / จิตราภรณ์ จิตรธร
จิตราภรณ์ จิตรธร, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

739การก่ออาชญากรรมของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า : กรณีศึกษาจังหวัดระนอง = Crime of Burmese migrant workers : a case study in Ranong province / อัฐภิญญา จงเจริญ
อัฐภิญญา จงเจริญ, 2526-

740การกำจัดกากสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยการฝังกลบอย่างปลอดภัยสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ = The multivision sound slides construction on Hazardous waste management in securelandfill for the higher certificate students in Vocational Department, Ministry of Education / นิรินธน์ ถ้ำแก้ว
นิรินธน์ ถ้ำแก้ว, 2498-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

741การกำหนดเป้าหมายชีวิตของแรงงานสตรีโสดในภาคเกษตรอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี = The goals life among of single female workers in agro-industrial sector, Suphanburi province / จันทร์เพ็ญ ศรีอินทร์เขียว
จันทร์เพ็ญ ศรีอินทร์เขียว, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

742การกำหนดความมุ่งหมายและเลือกเนื้อหาของหลักสูตรประชากรศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปโดยใช้เดลฟายเทคนิค = The formulation of objectives and the selection of contents of the population education curriculum for general public by the Delphi technique / โดย พิศมัย ประทับศักดิ์
พิศมัย ประทับศักดิ์
Abstract  pdf

743การข่มขืนผู้ร่วมสายเลือด : คำอธิบายจากชุมชน = Incest : the explanations from the community / รณภูมิ สามัคคีคารมย์
รณภูมิ สามัคคีคารมย์, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

744การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาเด็กและเยาวชนในชั้นการสอบสวน : ศึกษาเฉพาะเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง = The protection of the juvenile accused's rights during investigation : a study on the juveniles in the Central Observation and Protection Center, Central Juvenile and Family Court / เฉลิมชัย ปานพิทักษ์พันธ์
เฉลิมชัย ปานพิทักษ์พันธ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

745การจัดการโครงการพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา = The physical educational program management in the secondary schools / พัชรีวรรณ บูรณสมภพ
พัชรีวรรณ บูรณสมภพ, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

746การจัดการซากโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล = Environmental education activity based management on mobile telephone waste for bachelor degree students at Mahidol University / ปาหนัน นุรัญชา
ปาหนัน นุรัญชา, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

747การจัดการด้านการใช้น้ำของครัวเรือนประเภทวัดศึกษาเฉพาะกรณี : พระอารามหลวงชั้นตรีในเขตพื้นที่บริการของการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี = Demand side management in water use of a household for the temple, case study : the third class of royal temple in the area under responsibility of the metropolitan waterworks authority, Mansri branch office / กรวิไล เยียวยาสัตว์
กรวิไล เยียวยาสัตว์, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

748การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแนวพุทธศาสตร์ : ศึกษากรณีวัดสันติพุทธาราม ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และพุทธสถานปฐมอโศก ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม = Buddhist natural resources management : the studies of Wat Santibuddharam Nongkwang subdistrict Photharam district Rajburi province and Buddhasathan Pathom Asoke Phraprathon subdistrict Meuang Nakhon Pathom district Nakhon Pathom province, Thailand / เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์
เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์, 2499-

749การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา ตำบลบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี = A case study of agrotourism management in tombon Bangruknoi, Nonthaburi province / พัฒน์นรี เธียรกิตติ์ธนา
พัฒน์นรี เธียรกิตติ์ธนา, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

750การจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา ชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา = Homestay tourism management for the conservation of the environment : a case study of Koh Yao Noi community, Phang-Nga province / วิชชุตา ให้เจริญ
วิชชุตา ให้เจริญ, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

751การจัดการธุรกิจกีฬาดำน้ำ : กรณีศึกษาฟินิค ไดเวอร์ส = The diving business management : a case study of the Phoenix Divers / รัฐศาสตร์ หงส์แก้วบรรเจิด
รัฐศาสตร์ หงส์แก้วบรรเจิด, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

752การจัดการศูนย์กีฬา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ = Sports centers' management in the government universities / อำภา สุจิณโณ
อำภา สุจิณโณ, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

753การจัดการสนามแบดมินตันพื้นยางสังเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร = Synthetic Badminton court's management in Bangkok metropolitan area / รัฐวัลย์ เฮงคราวิทย์
รัฐวัลย์ เฮงคราวิทย์, 2527-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

754การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร = The management of environmental education activities for primary school teachers under Department of Education Bangkok municipality / มะลิวัลย์ ตั้งลัคนวณิชย์
มะลิวัลย์ ตั้งลัคนวณิชย์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

755การจัดกิจกรรมพลศึกษาระดับปฐมวัย : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศและโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า = Management of physical activity in early childhood case study : La-orutis kindergarten demonstration school and Denla kindergarten / อรุณี จิระพลังทรัพย์
อรุณี จิระพลังทรัพย์, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

756การจัดระเบียบวินัยร่างกายกับแบบแผนการบริโภคอาหาร : กรณีศึกษานักเรียนในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม = Disciplined body and eating patterns : a case study of students of a boarding school in Nakhon Pathom / วริษา ทานัน
วริษา ทานัน, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

757การจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นระดับประถมศึกษาปีพุทธศักราช 2541 = A study of the environmental education management in the out-standing schools in the year 1998 / ณุตตรา แทนขำ
ณุตตรา แทนขำ, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

758การซื้อสิทธิ์ ขายเสียงและลักษณะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม :กรณีศึกษาการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร = Vote buying and characteristic of moral justification : a case study of local elecition in a province peripheral to Bangkok / มานะ เกลี้ยงมะ
มานะ เกลี้ยงมะ, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

759การดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องของชมรมผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุบ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี = The continuity of an elderly club for health promotion : a case study of Banpaknam Elderly Club, Kudlad, Maung district, Ubonrajathanee province / จรีนุช จินารัตน์
จรีนุช จินารัตน์, 2513
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

760การตัดสินใจเลือกใช้แหล่งบริการรักษาพยาบาลของประชาชนเมืองพัทยา = Decision making processes in choice of health care services among Pattaya city / ศจีวลัย ศุกรีเขตร
ศจีวลัย ศุกรีเขตร, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

761การติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล = A follow up study case in the project of supporting and development of out standing athletes youth Mahidol University / เกษม ปิยะทรงสุทธิ์
เกษม ปิยะทรงสุทธิ์, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

762การติดตามผลการฝึกอบรมโครงการกำหนดมาตรฐานต้นแบบที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท = The follow-up of the training in the homestay standard determination project / วรรัตน์ รอดมณี
วรรัตน์ รอดมณี, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

763การตีตราผู้ป่วยโรคเอดส์ของพยาบาล = Stigmatization of AIDS patients by nurses / เปี่ยมบิติ ช่างสาร
เปี่ยมปิติ ช่างสาร
Abstract  pdf

764การทำงานพิเศษของพยาบาลภายใต้ระบบความสัมพันธ์หญิงชาย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง = Nurses's part time jobs under gender relations in medicine school hospitl : a case study / จริยา เลาหวิช
จริยา เลาหวิช, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

765การนำโปรแกรมการฝึกอานาปานสติสมาธิไปใช้ในการลดระดับความเครียดของผู้ป่วยโรคมะเร็ง = Study of utilization of anapanasti meditation program to lower stress level of cancer patients / วทินันท์ เพชรฤทธิ์
วทินันท์ เพชรฤทธิ์, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

766การนำกลวิธีทางพุทธจิตวิทยามาปรับใช้ในการฝึกทักษะการขับร้อง = An application of buddhist psychological techniques to singing skill practice / ณัฎฐินี รุณรงค์
ณัฎฐินี รุณรงค์, 2516-

767การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรตามแนวคิด Malcolm Baldrige : กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี = Total quality management by using malcolm baldrige model : a case study of Nonthaburi metropolitan municipality / ชนิกานต์ ถาวรยุติการต์
ชนิกานต์ ถาวรยุติการต์, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

768การบริหารจัดการซะกาต : กรณีศึกษาชุมชนมุสลิมในกรุงเทพมหานคร = The management of Zakat : a case study of Muslim communities in Bangkok / อุมา แขวงบู
อุมา แขวงบู, 2516-

769การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบผลการบำบัดรักษาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ = Treatment methodologies for drug addicted in Thailand : comparison of traditional methodology and modern methodology / จารุวรรณ ธรรมวิทย์
จารุวรรณ ธรรมวิทย์
Abstract  pdf

770การบูรณาการเนื้อหาสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องพลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำในบทเรียนสถิติสำหรับนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 = Integration of environmental education on Electrical Energy and Water Resources in a statistic lesson for a first year pre-cadet / บันศิยา สว่างแจ้ง
บันศิยา สว่างแจ้ง, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

771การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสระบุรี ปี 2543 = Village health volunteer performance in Saraburi province in 2000 / สุพจน์ จิตสงวนสุข
สุพจน์ จิตสงวนสุข, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

772การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม = The performance in women development of sub-district organization council members : a case study of Samutsongkram province / อรพินท์ ขาวสว่าง
อรพินท์ ขาวสว่าง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

773การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แก่ประชาชน กรณีศึกษา : หน่วยป้องกันรักษาป่าจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร = The rangers performance to educate people on forest conservation : a case study of forest protection units in changwat Ranong and changwat Chumphon / ปัญญารัตน์ รังศิลป์
ปัญญารัตน์ รังศิลป์, 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

774การปฏิรูปคณะสงฆ์ในประเทศไทยยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น : ศึกษากรณีการเกิดขึ้นของคณะธรรมยุต = The reformation of the sangha of Thailand during the early Ratanakosindra period : a case study of emergence of the Dhammayuttika Nikaya / พระมหาภักดี ขันทะวัต
พระมหาภักดี ขันทะวัต, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

775การประเมินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองบัญชาการทหารสูงสุด = Evaluation of sports competition of supreme command headquarters in 2007 / ร้อยโทหญิง ชลัยรัตน์ โสภจารีย์
ชลัยรัตน์ โสภจารีย์, ร้อยโทหญิง, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

776การประเมินความต้องการจำเป็นที่เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานของบุคลากรในทีมสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร = Needs assessment for work stress relaxation activities among healthcare providers of public hopital in Bangkok / พัชรา คำดี
พัชรา คำดี, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

777การประเมินความต้องการจำเป็นสมบูรณ์แบบมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน = Participatory comprehensive needs assessment in the knowledge management of NGOs responsible for child and youth communication for development / สุพงศ์ จิตต์เมือง
สุพงศ์ จิตต์เมือง, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

778การประเมินความสำเร็จของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : มิติความเข้มแข็งของชุมชน = Otop project evaluation pertaining to the sustainable community development / อมรรัตน์ สองแก้ว
อมรรัตน์ สองแก้ว, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

779การประเมินคุณภาพบริการของผู้ป่วยนอก : การศึกษาโรงพยาบาลชุมชน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร = Evaluation of the quality of care of out-patients : a study of Ban Paeo district hospital, Samutsakhon province / กุลฤดี วงศ์มโนวิสุทธิ์
กุลฤดี วงศ์มโนวิสุทธิ์, 2503-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

780การประเมินผลโครงการเพื่อนเตือนเพื่อนเพื่อป้องกันเอดส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร = The evaluation of friend to friend project, for the AIDS prevention in metropolitan secondary schools under the jurisdiction Department of Gerneral Education / กนกภรณ์ แสงประทีป
กนกภรณ์ แสงประทีป, 2502-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

781การประเมินผลโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยถาวรตามแผนงานฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยธรณีภิบัติสึนามิด้านสังคม จังหวัดภูเก็ต = An evaluation of the house construction under the social restoration program : The Thunami affected areas, Phuket / ศักดิ์ชัย แปลกฤทธิ์
ศักดิ์ชัย แปลกฤทธิ์, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

782การประเมินผลโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี = An evaluation of the environmental protection volunteer training program in the environmental action plan of Ratchaburi province / ลัดดา เอี่ยมสุขศรี
ลัดดา เอี่ยมสุขศรี, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

783การประเมินผลการดำเนินงานโครงการป้องกันโรคเอดส์ในโรงเรียนที่สนับสนุนโดยมูลนิธิฟื้นฟูชนบทในจังหวัดอุบลราชธานี = An on-going evaluation on school education for the prevention of AIDS supported by the Foundation for Agricultural and Rural Management in Ubonratchathani province / จิระประภา ศรีสารคาม
จิระประภา ศรีสารคาม
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

784การประเมินผลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบดิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จังหวัดนนทบุรี = Evaluation of the government fiscal management information system (GFMIS) of the Nonthaburi province, Thailand / ชมภูนุช หุ่นนาค
ชมภูนุช หุ่นนาค, 2529-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

785การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการสำนักงานการเงินใสสะอาด = Results evaluation of the transparency finance office project / ใจชนก ขุดปิ่น
ใจชนก ขุดปิ่น, 2526-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

786การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา = An economic valuation of Ayutthaya Historical Park / ผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์
ผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

787การประเมินสถานภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีตามนโยบายของกรมสรรพากร :กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี = Assessing the status of tax collection in accorance with according to the policy of the revenue department : a case study of Pathumthani area revenue office / กันญดา พัชนีย์
กันญดา พัชนีย์, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

788การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี = The educational quality assurance of Kanchanaburi Rajabhat University, Thailand / ธฤตมน ดิเรกศรี
ธฤตมน ดิเรกศรี, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

789การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องป่าชายเลนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = The application of computer assisted instruction on mangrove forest for student at lower secondary school level / สิชล ควรเมตตา
สิชล ควรเมตตา, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

790การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสำนักงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = The electrical energy saving in the personnel office at Thammasat University / ภาวนา วัชรเสถียร
ภาวนา วัชรเสถียร, 2499-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

791การปรับตัวในการทำงานของคนพิการในสถานประกอบการกรุงเทพมหานคร = Adjustment in the workplace by disabled empoyees in Bangkok / สุภาพร พุ่มพวง
สุภาพร พุ่มพวง, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

792การป้องกันตนเองจากอาชญากรรมของชุมชนชาวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานคร = Self provention of crime in the Muslim community : a specific study of the Muslim community in Bangkok matrapolis / ร้อยตำรวจเอก ศุภสิทธิ์ ธนเดชภักดี
ศุภสิทธิ์ ธนเดชภักดี, ร.ต.อ., 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

793การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง : ค่านิยมของหญิงตั้งครรภ์ = The value of cesarean section of pregnant women / พนา พวงมะลิ
พนา พวงมะลิ, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

794การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ ชุด พิทักษ์พลังงาน : พิทักษ์โลก สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 = Development of the computer game save energy : save the earth for the upper primary level (grade 4-6) students / ธาราทิพย์ คำสิงห์นอก
ธาราทิพย์ คำสิงห์นอก, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

795การพัฒนาเว็บเพจเรื่อง พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด = The development of web pages on Bueng Boraped wetland / นพรัตน์ รัตนพงศ์ผาสุข
นพรัตน์ รัตนพงศ์ผาสุข, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

796การพัฒนาแผนการสอนสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เรื่อง คลองบางเชือกหนังสำหรับนักเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร = The development of local environmental lesson plan on Klongbangchuaknang for primary education students in Bangkok / พรทิพย์ งามโฉมฉิน
พรทิพย์ งามโฉมฉิน, 2501-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

797การพัฒนาและทดลองใช้คู่มือท่องเที่ยวโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = The development of tourist's manual on ancient places in Ayutthaya National Historical Park / ศิริพร สร้อยนาคพงษ์
ศิริพร สร้อยนาคพงษ์, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

798การพัฒนาและทดลองใช้นิทานการ์ตูนส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเรื่องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กปฐมวัย = The development of a computer assisted instruction program on forest and wildlife for early childhood / ณัฐชยา ยิ้มวิไล
ณัฐชยา ยิ้มวิไล, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

799การพัฒนาใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดป่า : ห้องเรียนชีวิตสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง = The development of supplementary reading on Forest : living classroom for higher vocational education certificate students / ศจีพร สมบูรณ์ทรัพย์
ศจีพร สมบูรณ์ทรัพย์, 2488-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

800การพัฒนาการเรียนรู้ของคณะกรรมการชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองโดยใช้กระบวนการ AIC : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา = Learning development of community committees in urban environmental management by using the AIC process a case study of communities in Nakornrachasema Municipality / ร.ต.อ. หญิงจิตติมา อินทะทำมา
จิตติมา อินทะทำมา, ร.ต.อ. หญิง, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

801การพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานตามแนวคิดและวิธีปฏิบัติของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคกลาง = The development of primary health care based on the experiences of Community Primary Health Care Center : a case study of a village central region of Thailand / ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ
ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

802การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลน = The development of teacher's manual of environmental education activities for grade six primary education regarding mangrove forest conservation / นวิยา นันทพานิช
นวิยา นันทพานิช, 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

803การพัฒนาคู่มือท่องเที่ยวชุมชนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี = The community-based tourist guidebook development in Bang Khunsai community, Ban Laem district, Petchaburi province / สุจริต มานิตกุล
สุจริต มานิตกุล, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

804การพัฒนาคู่มือศึกษาธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวประจำเส้นทางเดินป่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน = The development of a nature trail handbook in Kaeng Krachan National Park / ร.ต.อ.หญิงสมพร จรูญแสง
สมพร จรูญแสง, ร.ต.อ.หญิง, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

805การพัฒนาคู่มือศึกษาธรรมชาติประจำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในหมู่บ้านแสลงพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = The development of a nature trail guide book in Salaengpantha village for the lower secondary students / สกุณา ยวงทอง
สกุณา ยวงทอง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

806การพัฒนาคู่มือสื่อความหมายธรรมชาติและประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า = The development of historical and natural international guide book for ecotourism in Phu Hin Rongkla National Park / ฉลอง นุ้ยฉิม
ฉลอง นุ้ยฉิม, 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

807การพัฒนาคู่มือสื่อความหมายธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด = The development of nature and local life interpretation guide book in Bueng Boraped non-hunting area / อรุโณทัย คอวนิช
อรุโณทัย คอวนิช, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

808การพัฒนาจริยธรรมของเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณี เยาวชนที่เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา = Moral development for the youths : a case study of the youths in the moral practice program for good quality of life at the Youths Center Nakhonratchasima province, Nakhonratchasima / ศิริรักษ์ เกตุรักษา
ศิริรักษ์ เกตุรักษา, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

809การพัฒนาชุดการเรียนเรื่องขยะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = The development of a learning package on solid waste for Mathayomsuksa 1 students / มณฑวรรณ พิบูลแถว
มณฑวรรณ พิบูลแถว, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

810การพัฒนาชุดการสอนเรื่องทรัพยากรน้ำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = The development of instructional package on water resource for mathayomsuksa 1 students / ภาณี คูสุวรรณ์
ภาณี คูสุวรรณ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

811การพัฒนาชุดปฏิบัติการศึกษาธรรมชาติในบ้านทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of a nature-study package in Ban Thublan Amphoe Nadee prachinburi province for pratom 6 students / มณฑา สืบเนตร
มณฑา สืบเนตร, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

812การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง กินอย่างไรให้ปลอดภัยจากสารพิษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of a computer assisted instruction course on How to eat safely and avoid toxicity for Prathomsuksa 6 students / เหมือนฝัน แสงเกยูร
เหมือนฝัน แสงเกยูร, 2522-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

813การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโบราณสถานที่ควรอนุรักษ์ในจังหวัดนครปฐม สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of a computer assisted instruction on conserved archaeological sites of Nakornpathom province for Prathomsuksa sixth students / พรชญา ผาสุขดี
พรชญา ผาสุขดี, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

814การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = The development of computer assisted instruction program on the earth and change for students in mathayomsuksa two / วรวิทย์ ขันแก้ว
วรวิทย์ ขันแก้ว, 2497-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

815การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบไฮเปอร์มีเดียเรื่องระบบนิเวศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = The development of hypermedia computer assisted instruction on ecosystem for matayomsuksa 1 students / สุรภา รอดเดช
สุรภา รอดเดช, 2497-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

816การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 = Human development for environmental management systems / เรือตรีหญิงเนื้อทิพย์ สุวรรณภาณุ
เนื้อทิพย์ สุวรรณภาณุ, ร.ต.หญิง , 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

817การพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเภท 7 คน = The development of rugby sevens competition management / ณัฐวุฒิ เพชราวุฒิไกร
ณัฐวุฒิ เพชราวุฒิไกร, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

818การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาสำหรับนักเรียนหอพักในโรงเรียน กรณีศึกษา : นักเรียนหอพักในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ = A development of a model of exercise and sport activities for school boarding students : a case study of Mahidol Witthayanusorn School / พรชัย พุ่มทิพย์
พรชัย พุ่มทิพย์, 2498-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

819การพัฒนารูปแบบการจัดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการจัดการน้ำเสียชุมชนสำหรับคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น = The development of an environmental education training model on the community wastewater management for the Community Committee in Khonkaen municipality / ภาษิต ชนะบุญ
ภาษิต ชนะบุญ, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

820การพัฒนาสื่อเทปโทรทัศน์ภาพยนต์กึ่งสารคดีเรื่อง ลูกชาวเล = The development of a docu-drama video tape on Children of a Sea Gypsy / กมล ศรีสวัสดิ์
กมล ศรีสวัสดิ์, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

821การพัฒนาสื่อประสมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับนักศึกษาพยาบาล = The development of the computer multimedia programme on infectious waste management for nvrsing students / สุธาทิพย์ แย้มฟัก
สุธาทิพย์ แย้มฟัก, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

822การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง วิถีชีวิตและระบบนิเวศชายฝั่งชุมชนบ้านสหกรณ์ กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จังหวัดสมุทรสาคร = Learning unit development on way of life and coastal ecosystems in Ban Sahakon community a case study : Mathayomsuksa 1 students Phanthainorasingwittaya school Samut Sakhon province / สุธาทิพย์ เกตุแก้ว
สุธาทิพย์ เกตุแก้ว, 2526-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

823การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเรื่องบ้านฉันมีช้าง : บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ = The development of a suppliementary reading book for the primary school students on the elephants in my village : Bantaklang, Thatoom district, Surin province / สุพน ปานทอง
สุพน ปานทอง, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

824การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน = The development of a supplymentary reading book for Prathomsuksa 6 students on biodiversity of Khao Ang Rue Nai wildlife sanctuary / กมลวรรณ รอดจ่าย
กมลวรรณ รอดจ่าย, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

825การพัฒนาหลักสูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ เยาวชนรักษ์เขาสน-เขาสนามเพรียง = The curriculum development for an environmental conservation camp for youth at Kho Son - Kho Sanampreing / ณัฐคินี นาคทรัพย์
ณัฐคินี นาคทรัพย์, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

826การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์แม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Development of a locally-based curriculum through environmental education process on the conservation of Pasak river in Phra Nakhon Sri Ayutthavya province / บุญงาม จันทร์เงิน
บุญงาม จันทร์เงิน, 2526-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

827การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเยาวชนผู้นำค่ายอนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้ง = The development of youth training curriculum for camp leader on Huay Kha Kheang forest conservation / วิชาญ พันธ์เศรษฐ์
วิชาญ พันธ์เศรษฐ์, 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

828การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศคลองมหาสวัสดิ์และคลองโยงสำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม = Development of training curriculum on ecotourism management at klong mahasawat and klong yong for district administrative organization members in Buddhamontol district Nakornpathom province / จินตนา พงศ์ถิ่นทองงาน
จินตนา พงศ์ถิ่นทองงาม, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

829การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการสำหรับบุคลากรผู้ให้บริการในโรงแรม = Training curriculum development on service-minded consciousness for hotel personnel / พัชรี อินทรเสนีย์
พัชรี อินทรเสนีย์, 2501-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

830การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาล วิชาชีพเรื่องการป้องกันและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากการให้บริการในโรงพยาบาลของจังหวัดราชบุรี = The curriculum development for registered nurses training on universal precaution of medical services in hospitals in Rachaburi province / ฉวีวรร คำธนะ
ฉวีวรร คำธนะ, 2489-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

831การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับหัวหน้างานเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 :กรณีศึกษาบริษัทซันแฟลต (ประเทศไทย) จำกัด = Development of the training curriculum for the supervisors on environmental management system ISO 14001 : a case study of Sunflag (Thailand) Ltd. / สุรัตน์ พ่วงจีน
สุรัตน์ พ่วงจีน, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

832การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการใช้น้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเยาวชนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 = The development of environmental education training curriculum on the conservation of water resources and effectively use of water supply for Mathayomsuksa 1 students / ธัญญาพร สุมรรคา
ธัญญาพร สุมรรคา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

833การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี = The development of an environmental education training curriculum on the relationship between humans and the environment for Mathayomsuksa 3 students in Nonthoburi / ธเนศ เก่งเกียรติชัย
ธเนศ เก่งเกียรติชัย, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

834การพัฒนาหลักสูตรอบรมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา = The development of a training curriculum on environmental education project management for secondary school teachers / ปทุมมาศ นนท์ประเสริฐ
ปทุมมาศ นนท์ประเสริฐ, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

835การพัฒนาหลักสูตรอบรมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = The development of a training curriculum on cultural environment conservation for upper secondary school in Phranakornsriayutthaya district Phranakornsriayutthaya province / ธนัญญา อาษากิจ
ธนัญญา อาษากิจ, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

836การพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาโดยใช้กระบวนการประชุมเพื่อระดมความคิด (AIC) ในการส่งเสริมการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน = Development of a training curriculum using the AIC process in promoting environmental education among secondary school educational administrators / สุดารัตน์ ศรีจันทร์
สุดารัตน์ ศรีจันทร์, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

837การมีส่วนร่วมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของแรงงานสตรีในสหภาพแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูปจังหวัดสมุทรปราการ = Participation and factors associated with participation of female labour in trade union of the textite garment industry in Samutprakan province / หมัยณัฐ ผลจันทร์
หมัยณัฐ ผลจันทร์, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

838การมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรน้ำของเกษตรกรจากโครงการชลประทาน : กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด = The participation in water resources utilization of farmers from irrigation project case stdy : Huai Aeng project Roi-Et province / เพิ่มศักดิ์ สัจจะเวทะ
เพิ่มศักดิ์ สัจจะเวทะ, 2497-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

839การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษาเฉพาะผู้นำชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน = Participation in prevention and suppression of forestry demoliting : a study of community leaders in upper North region / ร้อยตำรวจเอกเบญจพล รอดสวาสดิ์
เบญจพล รอดสวาสดิ์, ร.ต.อ., 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

840การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมของผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี = Participation in crime prevention of the factory manufacturers in Navanakorn industrial complex Klong Luang district of Pathum Thani province / พันตำรวจตรีอรัญ โตยิ่ง
อรัญ โตยิ่ง, พ.ต.ต., 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

841การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมแก่นักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต = Participation in crime prevention for tourists of the tourism personnel in Phuket province / ร้อยตำรวจเอกอภิชาติ อุตรมาตย์
อภิชาติ อุตรมาตย์, ร.ต.อ., 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

842การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนนทบุรี = The participation in crime prevention of sub-district administration organization councillor : a case study of sub-district admimstration organization councillor in Nonthaburi province / วชิระ เจริญศรี
วชิระ เจริญศรี, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

843การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชนในชุมชนบ้านครัวกรุงเทพมหานคร = Participation in the community environmental development of people in Ban Khrua community, Bangkok / นดา ดำริห์เลิศ
นดา ดำริห์เลิศ, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

844การมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมชุมชนของผู้ใช้แรงงานตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = The labours' participation in protecting local community environment at Tambol Bangkratuek, Sampran district, Nakhornpathom / อุบล วุฒิพรโสภณ
อุบล วุฒิพรโสภณ, 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

845การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของทหารตามแนวชายแดนจากกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ฯ = Participation of the first division of the King's Guard Border Soldiers in forest resources conservation / พันตรีวันฉัตร แสงสว่าง
วันฉัตร แสงสว่าง, พ.ต., 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

846การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกร = Participation of local farmers in Lopburi province toward waste management of hog farming / กิติเดช เต็งรัง
กิติเดช เต็งรัง, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

847การมีส่วนร่วมของเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนในการแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรปราการ = Community public health officers' participation in environmental pollution problem-solving : a case study of Samutprakan province/ จิรวุฒิ ศศิวรเดช
จิรวุฒิ ศศิวรเดช, 2497-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

848การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดสมุทรสงคราม = The participation of community public health staffs in natural resource conservation : a case study in Samuth Songkram province / สุรีรัตน์ ภูวัฒนศิลป์
สุรีรัตน์ ภูวัฒนศิลป์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

849การมีส่วนร่วมของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ = Community leaders' participation in the prevention and suppression of the forest resources destruction / ร้อยตำรวจเอกวีระวุฒิ เสียงใส
วีระวุฒิ เสียงใส, ร.ต.อ., 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

850การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในการป้องกันโรคเอดส ์กรณีศึกษา อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา = The participation of village women development committee in AIDS prevention : a case study of Dokkhamtai district, Payao province / จุรีรัตน์ ภารา
จุรีรัตน์ ภารา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

851การมีส่วนร่วมของคนไทยเชื้อสายจีนต่อโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ศึกษาเฉพาะชุมชนชาวจีนในเขตเลือกตั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร = Participation in police community relation project of Chinese-Thai people : a specific study of the communities in 2nd electoral region in Bangkok Metropolis / ปกรณ์ มณีปกรณ์
ปกรณ์ มณีปกรณ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

852การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ = Family's participation in rehabilitation of probationers / วิรวรรณ บรรจงช่วย
วิรวรรณ บรรจงช่วย, 1973-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

853การมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านเด็กในโครงการเกษตรกรรมธรรมชาติ : กรณีศึกษาโครงการบ้านลาดหญ้า โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี = The children's participation in natural farming project : a case study of Ladya natural farming project in Moobann Dek community school Wangdong district, amphur Muang Kanchanaburi province / บุปผาชาติ พงศ์ธีรศานต์
บุปผาชาติ พงศ์ธีรศานต์, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

854การมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่มีต่อโครงการโรงพยาบาลสีเขียว = Queen Sirikit National Institute of Child Health officers' participation in Green Hospital Project / ดวงนภา สิทธิธรรม
ดวงนภา สิทธิธรรม, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

855การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเมืองที่มีต่อโครงการเมืองน่าอยู่ของเทศบาลนครราชสีมา = Participation of residents in the Healthy Cities project Nakhonrajasima Municipality / วารุณี วัชรเสวี
วารุณี วัชรเสวี, 2497-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

856การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมไฟป่าบริเวณเขตกันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ = People's participation in forest fire control at Phukhieo wildlife sanctury buffer zone, Chaiyaphum province / อุษา สุขประเสริฐ
อุษา สุขประเสริฐ, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

857การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ยาว บ้านลุ่มกลาง ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = People's participation in the management of small reserviors : a case study in Maeyao reserviors Banlumklarng Tombolmaeson Hangchat district, Lampang province / พิมพรรณ พันธ์ศรี
พิมพรรณ พันธ์ศรี, 2498-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

858การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนศึกษากรณีบ้านป่าลัน ตำบลบงน้อย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Participation of local people in community forest management : a case study of Banpalun, tambol Pongnoi, Maechan district, Chiangrai province / ไพจิตร ไตรวงค์ย้อย
ไพจิตร ไตรวงค์ย้อย
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

859การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตำรวจ = The public participation in police administration / พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ
พงษ์ธร ธัญญสิริ, พ.ต.ท., 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

860การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและปรับปรุงลำน้ำแม่ข่า เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in Mae Kah canal development and improvement, municipal area, Chiangmai province / ชนิกา จึงวิสิฐธน
ชนิกา จึงวิสิฐธน, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

861การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แม่น้ำแม่กลอง : กรณีศึกษา ชุมชนริมน้ำ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี = The participation of people in conservation of the Maeklong river : case study the community on the banks of Maeklong river, tambon Tarue amphur Tamaka Kanchanaburi province / นุชลดา สืบโม้
นุชลดา สืบโม้, 2503-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

862การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน : ศึกษาเฉพาะประชาชนในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง = People's participation in the security and safety of lives and community property : a case study of the community in Lucksong Metropolitan Police Station area / ร.ต.อ. ธีระชัย เด็ดขาด
ธีระชัย เด็ดขาด, ร.ต.อ., 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

863การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมของกรมการพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี = People participation in environmental development programme of the Community Development Department : a case study of Ubonratchathani province / เพ็ญศรี รัตนะ
เพ็ญศรี รัตนะ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

864การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการควบคุมและป้องกันอาชญากรรมในเขตท้องที่ สน.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร = People participation in the controlling and preventing of crimes in the local area of Rasburana police station, Bangkok / ร.ต.ท.ชัชชัย ไหมวันทา
ชัชชัย ไหมวันทา, ร.ต.ท., 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

865การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง : กรณีศึกษาอำเภอละงู จังหวัดสตูล = Participation of the local people toward coastal resources : a case study of Langu district Satun province / ศุภราภรณ์ ธรรมชาติ
ศุภราภรณ์ ธรรมชาติ, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

866การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน : กรณีศึกษาตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Participation of local people in mangrove forest conservation : a case study of Tambon Laemtalumpuk, Pakpanang district, Nakhon Si Thammarat province / รัชนี จักรช่วย
รัชนี จักรช่วย, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

867การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม : กรณีศึกษาเมืองปัตตานีเก่า จังหวัดปัตตานี = Local people's participation in cultural heritage conservation : a case study of the old sector of pattani town / รตยา สารพร
รตยา สารพร, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

868การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมองค์พระปฐมเจดีย์ : จังหวัดนครปฐม = The participation of local people on environmental conservation of monuments and sites : a case study of Phra Pathom Chedi, Nakhonpathom Province / เอื้อมพร พูนขวัญ
เอื้อมพร พูนขวัญ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

869การมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 = The participation of people in the North in the planning process of the 10th national economic and social development plan / ณัฐพิชา ลิมป์กาญจนวัฒน์
ณัฐพิชา ลิมป์กาญจนวัฒน์, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

870การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการค้าทองต่อการป้องกันและแก้ไขการประทุษร้ายต่อทรัพย์ = Participation of gold traders in prevention and suppression of burglry / ร้อยตำรวจเอก จักรพันธ์ เกียรติไพบูลย์
จักรพันธ์ เกียรติไพบูลย์, ร.ต.อ., 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

871การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่รับจ้างในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม = Participation of taxi drivers in crime prevention / ร้อยตำรวจโท ไพศาล ธรรมจรัสวงศ์
ไพศาล ธรรมจรัสวงศ์, ร.ต.ท., 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

872การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการผ่าตัดของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร = Patients' participation for prevention of adverse events from operations at private hospitals in Bangkok / อนุสรา โชควิทยา
อนุสรา โชควิทยา, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

873การมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด(มหาชน)ในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า = The participation of Bangkok Aviation Fuel Services Public Co., Ltd.'s employees in electrical energy conservation / เอกชัย สุนทรภาส
เอกชัย สุนทรภาส, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

874การมีส่วนร่วมของพยาบาลในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลศิริราช = Participation of nurses towards the conservation and improvement of the environmental quality at Siriraj Hospital / อำนวย สุวรรณรักษ์
อำนวย สุวรรณรักษ์, 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

875การมีส่วนร่วมของสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมในการป้องกันอาชญากรรมในเขตจังหวัดนครปฐม = Participation of the members of crimes information in crimes prevention in Nakhon Pathom / ร้อยตำรวจเอกสุภาพ วัยนิพิฐพงษ์
สุภาพ วัยนิพิฐพงษ์, ร.ต.อ., 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

876การมีส่วนร่วมของสมาชิกนิคมสร้างตนเองในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในนิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา = The participation of settlers in natural resources conservation in thaimuang self-help land settlement, Phang-nga province / วิไลพร จันทร์สุวรรณ
วิไลพร จันทร์สุวรรณ, 2497-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

877การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ = The participation of subdistrict administrative organization members on environmental conservation : a case study of Bung Boraped Nakhonsawan province / พนิดา วิมานรัตน์
พนิดา วิมานรัตน์, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

878การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตจังหวัดนครปฐม = Participation of the civil volunteers of Nakornpathom province in crime prevention / พนมกร สุวรรณรัต
พนมกร สุวรรณรัต, 2499-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

879การมีส่วนร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรี = Participation on environmental conservation of tourist business owners at Bangsean beach, Cholburi province / ชื่นใจ บูชาธรรม
ชื่นใจ บูชาธรรม, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

880การยอมรับการแยกประเภทขยะมูลฝอยของแม่บ้านตำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีแฟลตตำรวจส่วนกลาง = The adoption of solid waste separation by the wives of police officers in Bangkok Metropolis : a case study of central police flats / จิตติ รอดบางยาง
จิตติ รอดบางยาง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

881การยอมรับการใช้เครื่องป้องกันมลพิษจากการพ่นสีรถยนต์ของช่างเคาะ พ่นสีในเขตกรุงเทพมหานคร = The adoption of protective air pollution divices for spray painting by vehicle body painters in Bangkok / ศักดา มยูขโชติ
ศักดา มยูขโชติ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

882การยอมรับการใช้เตาเผาศพแบบห้องเผาไหม้คู่ของเจ้าอาวาสวัดในกรุงเทพมหานคร = Acceptance by abbots of the use of the couple chamber crematorium in Bangkok metropolis / ปริญญ์ เสรีพงศ์
ปริญญ์ เสรีพงศ์, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

883การยอมรับการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษากรณีอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = The adoption on waste water treatment methods of industrial entrepreneurs : a case study in Amphoe Samphran Nakhornpathom province / มโนรถ สิทธานนท์
มโนรถ สิทธานนท์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

884การยอมรับการปลูกต้นสบู่ดำเป็นพืชพลังงานทดแทนในจังหวัดระยอง = The adoption of Japropha Curcaslinn cultivation as an alternative energy plant in Rayong province / นภพันธ์ พิบูลย์วงศ์
นภพันธ์ พิบูลย์วงศ์, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

885การยอมรับทฤษฎีอาชญาวิทยามาใช้ประกอบดุลพินิจขแงผู้พิพากษาในการกำหนดโทษผู้ที่กระทำผิดอาญา : กรณีเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร = Adoption of criminal theories in judical discretion : study only on the courts in Bangkok / โชคชัย หว่างอุ่น
โชคชัย หว่างอุ่น, 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

886การยอมรับบทบาทของบุคลากรด้านอาชญาวิทยาในกองบัญชาการตำรวจนครบาล = Acception of the personneis in criminology's roles in the Metropolitan police bureau / โสฬส พินิจศักดิ์
โสฬส พินิจศักดิ์
Abstract  pdf

887การยอมรับบทบาทของพนักงานสอบสวนหญิงในการสอบสวนคดีความผิดอาญาบางประเภท : ศึกษาเฉพาะบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร = The acceptance of female investigators in specific criminal cases : a study of the attitude of criminal justice personnels / สุรพล ไทยประเสริฐ
สุรพล ไทยประเสริฐ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

888การยอมรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในครอบครัวไทย : การศึกษากรณีในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสุรินทร์ = The acceptance of persons with HIV/AIDS in Thai families : a case study in Bangkok Metropolitan and Surin provinces / อรุณรัตน์ วัฒนผลิน
อรุณรัตน์ วัฒนผลิน, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

889การย้ายถิ่นครั้งแรกไปทำงานเป็นแรงงานไร้ฝีมือในตลาดแรงงานต่างประเทศของสตรีไทยกรณีศึกษา : จังหวัดอุดรธานี = The first time emigration as unskilled workers of Thai women in overseas labour market case study from Udornthanee province / รัชนี คุโณปการ
รัชนี คุโณปการ, 2490-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

890การรับข่าวสารเอดส์จากสื่อความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ของหัวหน้าครอบครัวในเขตชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี = Media exposure on AIDS, knowledge, attitude and preventive behavior of AIDS among the head of households in rural area, Suratthani / พงค์กิจ ศิริยงค์
พงค์กิจ ศิริยงค์, 2502-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

891การรับรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานทางอ้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร = The perception of the importance of indirect energy conservation among mathayomsuksa-three students in Bangkok / ปิยมาศ อัศวชัยพร
ปิยมาศ อัศวชัยพร, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

892การรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินข องประชาชนในโครงการนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท = Perceived quality of life regarding sense of security in life and property of the people participating in the police cadet academy's training project for rural community service / โดย อภิชาติ แจ้งจันทร์
อภิชาติ แจ้งจันทร์
Abstract  pdf

893การรับรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี = Perception of people on gloval warming in Laemchabang municipality, Chonburi province / สุกัญญา เฉียงเอก
สุกัญญา เฉียงเอก, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

894การรับรู้เรื่องคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยอยู่ในอาคารสงเคราะห์ของการเคหะแห่งชาติเขตห้วยขวาง = The perception about quality of life of dwellers in the welfare housing of the National Housing Authority, Huai Khwang area / ศรีผ่อง จิตกรณ์กิจศิลป์
ศรีผ่อง จิตกรณ์กิจศิลป์
Abstract  pdf

895การรับรู้การปฏิบัติงานของพัฒนากรในการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลในทัศนะของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม = The perception of the community development worker performance concerning a supporting role according to sub-district administration organization members : a case study of Samutsongkram province / สัญญา ขาวสว่าง
สัญญา ขาวสว่าง, 2493-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

896การรับรู้ของข้าราชการตำรวจต่อร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ... = The perception of police officers regarding the draft national police act / วรุณรัตน์ ขันติธีระโฆษิต
วรุณรัตน์ ขันติธีระโฆษิต, 2527-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

897การรับรู้ของผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู = Perception of administrators and teachers under the office of Phatumtani secondary education on job performance according to the standards on teaching profession / สิริเพ็ญ เสารัมณี
สิริเพ็ญ เสารัมณี, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

898การรับรู้ของหัวหน้าครอบครัวชุมชนหัตถกรรมพื้นบ้านไทยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบาตร กรุงเทพมหานคร = The perception of head of family in handicraft community towards their participation in primary education management : a case study of Ban Bart community Bangkok Metropolitan / เพ็ญนภา ณรงค์ศักดิ์
เพ็ญนภา ณรงค์ศักดิ์, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

899การรับรู้ข่าวสารจากสื่อมวลชนที่มีผลต่อการกระทำความผิดทางอาญาของผู้ป่วยจิตเวชคดี โรงพยาบาลนิติจิตเวช = The effects of mass media on the perception of criminals who are forensic psychiatric patients at Nitijitavej hospital / พันตำรวจโทชวลิต เลิศศักดิ์วิมาน
ชวลิต เลิศศักดิ์วิมาน, พ.ต.ท., 2499-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

900การรับรู้ต่อยาแก้ปวด : กรณีการใช้ยาแก้ปวดรักษาตนเอง = Perception of analgesic drugs : a case study of using analgesic drugs for self medication / บุษบา สุวรรณศรี
บุษบา สุวรรณศรี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

901การรับรู้ต่อสิทธิผู้ป่วยของคนไทย = Patient's rights perception among Thai people / ฉวีวรรณ โกมโลทก
ฉวีวรรณ โกมโลทก, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

902การรับรู้ประโยชน์ของหญ้าแฝกของเกษตรกรชาวเขาโครงการพัฒนาดอยตุงกรณีศึกษา : ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = The hilltribe farmer's perception of vetiver grass in Doi Tung development project : a case study at Tambon Maefaluang Amphur Maefaluang Chiangrai province / เรวดี ลิขิตวงศ์
เรวดี ลิขิตวงศ์, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

903การรับรู้สิทธิผู้ป่วยและความต้องการเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยของผู้ติดเชื้อเอดส์ จังหวัดร้อยเอ็ด = Patients' righis perception and needs of HIV infected patients in Roi-Et province / ยุพา รัตนเวฬุ
ยุพา รัตนเวฬุ, 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

904การละเมิดสิทธิผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนของพนักงานสอบสวนในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาเฉพาะจังหวัดที่มีศาลเยาวชนและครอบครัว = The violation of the juvenile accused's right in the northeastern provinces : a specific study of the activity of the police investigator in the provinces with Juvenile and Family Courts / สุชาติ โสรัจจ์
สุชาติ โสรัจจ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

905การวิเคราะห์เชิงนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ : กรณีศึกษาชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี = Cultural ecological analysis of human settlement : a case study of Mon community in Koa Kret Nonthaburi / สมศรี ศิริขวัญชัย
สมศรี ศิริขวัญชัย, 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

906การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวสารทางด้านประชากรที่เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย = A content analysis of population information broadcast by radio Thailand / ดวงใจ เล้าเรืองศิลป์ชัย
ดวงใจ เล้าเรืองศิลป์ชัย
Abstract  pdf

907การวิเคราะห์เนื้อหาสิ่งแวดล้อมศึกษาในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น = An analysis of environmental education content in the English textbooks for lower secondary school students / สิริมา ชัยกูล
สิริมา ชัยกูล, 2499-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

908การวิเคราะห์เนื้อหาสิ่งแวดล้อมศึกษาในหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = An analysis of environmental education content in the science and social studies textbooks at the lower secondary school level / วรรณี องค์วิเศษไพบูลย์
วรรณี องค์วิเศษไพบูลย์, 2501-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

909การวิเคราะห์ต้นทุน/ผลได้ของโครงการคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดจากโรคพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน = Cost-benefit analysis of neonatal screening program for congenital hypothyroidism in Thailand : a case study at Nan province / กฤติกา ศรีอำไพ
กฤติกา ศรีอำไพ, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

910การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี = The analysis of factors that influence job competencies of community health volunteers, Suphanburi / ดิลก แตงทอง
ดิลก แตงทอง, 2526-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

911การวิเคราะห์ลักษณะการกระทำผิดในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ : ศึกษาเหยื่ออาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร = An analysis of crime against property : case study of victim in Bangkok / ร้อยตำรวจเอกวิศรุฒม์ โสมทัต
วิศรุตม์ โสมทัต, ร.ต.อ, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

912การวิเคราะห์สาเหตุการกระทำความผิดคดีอาญาทหาร ศึกษาเฉพาะผู้ต้องขังในเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 11 = Cause analysis of criminal officers of the soldiers : a specific study of the penalty section of the 11th Army Division / ร้อยเอกสุเมธ ศิริบุญญา
สุเมธ ศิริบุญญา, ร.อ., 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

913การวิเคราะห์สาเหตุการยกพวกทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันของนักเรียนอาชีวศึกษาชายในเขตกรุงเทพมหานคร = The study on the cause of mass assault among the male vocational education students in the Bangkok Metropolitan area / วินัย เกตุพันธุ์
วินัย เกตุพันธุ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

914การวิเคราะห์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง = The analysis of criteria and techniques used in performance evaluation of police commissioners : a case study of the police officers in The Central Investigation Bureau / สุริยัน วินิจมนตรี
สุริยัน วินิจมนตรี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

915การวิเคราะห์หลักพุทธจริยธรรมในไตรภูมิพระร่วง = An analysis of the Buddhist ethical principles in Triphum Pra Ruang / พระมหาบุญศักดิ์ ภักดี
พระมหาบุญศักดิ์ ภักดี, 2503-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

916การศึกษาเชิงพุทธจริยศาสตร์เรื่องความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทำนาข้าว ในจังหวัดพัทลุง = A Buddhist ethical study of beliefs and rites concerning rice and rice cultivation in Phatthalung province / พระมหาสมจริง ทองด้วง
พระมหาสมจริง ทองด้วง, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

917การศึกษาเชิงวัฒนธรรมชุมชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตงานศิลปหัตถกรรมเครื่องเบญจรงค์ไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนชุมชนบ้านดอนไก่ดี ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = A study on the community's culture as related to the change in the production process of the Benjarong handicraft that leads to sustainable development in Baan Donkaidee village Donkaidee sub-district, Kratumban district, Samut Sakhon province / ชมพูนุช อุ่นเสรี
ชมพูนุช อุ่นเสรี, 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

918การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ประเภทนวนิยายอิงหลักธรรม = An analytical study of the Buddhist ethical principles in Sujib Punyanubhab's moral literature / โยธิน มาหา
โยธิน มาหา, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

919การศึกษาเชิงวิพากษ์เรื่องแนวคิดการยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางในนิเวศวิทยาเชิงลึก = A critical study of the anthropocentric idea in deep ecology / ฐิตินันท์ พลชัย
ฐิตินันท์ พลชัย, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

920การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องความชราในศาสนาพุทธและอิสลาม และสถานภาพของคนชราในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีชาวพุทธและมุ สลิมในอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี = A comparative study of the concept of aging in Buddhism and Islam: and the status of the aged in Thai society : a case study of Muang district Nonthaburi province / สุกานดา มุขตารี
สุกานดา มุขตารี, 2501-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

921การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องสันติภาพของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) และมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ = A comparative study of the concept of peace of Phradhammapitaka and Martin Luther King, Jr. / ไอศูรย์ พยัฆศิริ
ไอศูรย์ พยัฆศิริ, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

922การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องอะดาละฮ์ของเศาะฮาบะฮ์ในอิสลาม ศึกษากรณีมุสลิมซุนนีย์และชีอะฮ์ในประเทศไทย = A comparative study of the concept of Adalah of the prophet's companions in Islam : a case study of the Sunni and Shiah in Thailand / สมาน อิสมาแอล
สมาน อิสมาแอล, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

923การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญสติของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ กับความรู้สึกตัวของจิทฑุ กฤษณมูรติ = A comparative study of Luangpor Teean Cittasupho and Jiddu Krishnamurti and their ideas concerning awareness / อุดมเดช รัตนบัญญัติ
อุดมเดช รัตนบัญญัติ, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

924การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาอุโบสถศีลในพระพุทธศาสนากับการถือศีลอดในศาสนาอิสลาม :ศึกษาเฉพาะกรณีพุทธศาสนิกชนและมุสลิมในกรุงเทพมหานคร = A comparative study of Uposathasila in Buddhism and Saum in Islam : a case study of Buddhists and Muslims in Bangkok / เพ็ญนิภา นรินทรกุล ณ อยุธยา
เพ็ญนิภา นรินทรกุล ณ อยุธยา, 2502-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

925การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการสายสนับสนุนกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง = Comparative study of motivation factors between supportive government officials and university supportive staff opinions in Ramkamhang University, Thailand / ณัฐพล สมศรี
ณัฐพล สมศรี, 2528-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

926การศึกษาเปรียบเทียบความตระหนักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในสถานที่ท่องเที่ยว กรณีศึกษา : องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม = A comparative study of awareness on cultural heritage conservation between Thai and foreign tourists : a case study of Phra Pathom Chedi, Nakhon Pathom province / อริญา อู่บัวทอง
อริญา อู่บัวทอง, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

927การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรระหว่างข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ = A comparative study of the quality of work life and organization commitment of civil servants and university staff : a case study of prince of Songkla University, Had Yai campus / อาทิตติยา ดวงสุวรรณ
อาทิตติยา ดวงสุวรรณ, 2527-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

928การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยสังคมจิตวิทยาของผู้ป่วยที่ไปใช้บริการรักษาแผนโบราณและแผนปัจจุบัน = A comparative study of psychosocial factors of traditional and modern medicine utilization / บุษยมาส บุญใจเพ็ชร
บุษยมาส บุญใจเพ็ชร
Abstract  pdf

929การศึกษาเปรียบเทียบผลของจริยธรรมทางพุทธศาสนาและคริสตศาสนาที่มีต่อพฤติธรรมของพยาบาลชาวพุทธและคริสต์ในกรุงเทพมหานคร = A comparative study of the effects of Buddhist and Christian ethics on Buddhist and Christian nurses' behavior in Bangkok / โดย อรัสธรรม ดีระดอน
อรัสธรรม ดีระดอม
Abstract  pdf

930การศึกษาเปรียบเทียบมูลเหตุจูงใจในการค้าประเวณีของเด็กหญิงและสตรี = A comparative study of the motives in prostitution of women and young girls / ขจร จักรปราณีต
ขจร จักรปราณีต
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

931การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การและผลการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระ :กรณีศึกษาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ = A comparative study of organizational culture and the performance of independent regulatory agencies : a case study of the office of the ombudsman and the office of the national human rights commission in Thailand / ภราวดี หอมแย้ม
ภราวดี หอมแย้ม, 2527-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

932การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอน และวิธีการเผยแพร่ธรรมะของพระป่า :ศึกษากรณีศิษย์ผู้ได้รับการถ่ายทอดธรรมะจากหลวงพ่อชา สุภัทโท และหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี = The dhamma teaching and spreading methods of forest monks : a comparative study of the disciples of Luang Pho Chah Subhadho and Luang Pu Thate Desarangsi / พระนพวรรณ ตู้ทอง
พระนพวรรณ ตู้ทอง, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

933การศึกษาเปรียบเทียบหลักคำสอนเรื่องกัลยาณมิตรกับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทและพระพุทธศาสนามหายาน = A comparative study in the thought of Kalyanamitta and its thought of enlightenment in Theravada and Mahayana Buddhism / พระมหาเกรียงไกร บัวจันอัด
พระมหาเกรียงไกร บัวจันอัด, 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

934การศึกษาแนวโน้มของการฝึกอบรมในหน่วยงานราชการไทยในยุควิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ = A study of training trend in Thai government sectors in economic crisis period / นิพัทธ์ กานตอัมพร
นิพัทธ์ กานตอัมพร, 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

935การศึกษากระบวนการและปัญหาการนำนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในโรงเรียนนำร่องเขตกรุงเทพมหานคร = The study of process and problems on implementing sufficiency economic policy in pilot schools in Bangkok / ภัสราภา กุลศรีสุวรรณ
ภัสราภา กุลศรีสุวรรณ, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

936การศึกษากระบวนการฝึกอบรมสำหรับแรงงานพม่าในอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร จังหวัดสมุทรสาคร = A study of the training process for myanmar laborers in the food and processed food industry Samutsakorn province, Thailand / ลักขิตา ศาสตรานุรักษ์กุล
ลักขิตา ศาสตรานุรักษ์กุล, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

937การศึกษาการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อกลับเข้าสู่สังคมปกติ = A study of imate pre-release program / เอมอร เสียงใหญ่
เอมอร เสียงใหญ่, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

938การศึกษาการใช้แรงงานสตรีภาคเศรษฐกิจนอกระบบในชนบทจังหวัดชัยภูมิ = A study of female workers employed in the informal economic sector in rural areas of Chaiyaphum province / วีระศักดิ์ ศรีรักษ์
วีระศักดิ์ ศรีรักษ์, 2498-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

939การศึกษาการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก = A study of the competition of Football Thai League / กฤษณะ ท้วมเพ็ง
กฤษณะ ท้วมเพ็ง, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

940การศึกษาการจัดการศูนย์สุขภาพในโรงพยาบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร = A study of the health center management of private hospitals in Bangkok metropolitan / วีระพจน์ อ้นองอาจ
วีระพจน์ อ้นองอาจ, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

941การศึกษาการบริหารจัดการแบบพึ่งตนเองของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี = The study of self-reliance administration system of the 700th anniversary Chiang Mai sport complex / นิตยาพร สายเสนา
นิตยาพร สายเสนา, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

942การศึกษาการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของสายสนับสนุนคณะ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช = The study of total quality management in faculty supportive units : case study of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University / ดุษฎา จินดาวัฒน์
ดุษฎา จินดาวัฒน์, 2526-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

943การศึกษาการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัย = The study in curriculum management for sport science in the universities / เชษฐวุฒิ วัชรคุณ
เชษฐวุฒิ วัชรคุณ, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

944การศึกษาการประกอบกิจวัตรประจำวันของพระภิกษุ : ศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะของฆราวาสและการประกอบกิจวัตรของพระภิกษุ = Buddhist monastic life : a comparative study of the laymen's views and the monk's activities / เจริญ สืบเนียม
เจริญ สืบเนียม, 2496-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

945การศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาม้าของผู้นำชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐม = The participation of the community leaders in the prevention of amphetamine problem in Nakhon Pathom province / สุรพจน์ พิสุทธิวงศ์
สุรพจน์ พิสุทธิวงส์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

946การศึกษาการยอมรับของเกษตรกรในการปลูกผักปลอดสารพิษ = A study of farmers' adoption of pesticide-free vegetable cropping / กนกวรรณ อยู่วงศ์
กนกวรรณ อยู่วงศ์, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

947การศึกษาการรับรู้และความคาดหวังของครูต่อสภาพแวดล้อมโรงเรียนของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร = A study on teachers' perception and teachers' expectation towards school environment towards school environment of private schools in Bangkok / ประเทือง สุงสุวรรณ
ประเทือง สุงสุวรรณ
Abstract  pdf

948การศึกษาความเชื่อที่เกี่ยวกับเพศ การสมรส และการเกิดของนักเรียนหญิงโรงเรียนสตรีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามั ญในกรุงเทพมหานคร = A study of belief in sex, marriage and birth of female students in upper secondary girl schools in Bangkok Metropolitan / โดย จริยา ชัยวิรัตน์
จริยา ชัยวิรัตน์
Abstract  pdf

949การศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในองค์กรภาครัฐและเอกชน = A study of learning organization in the public and private sectors / พรสินทร์ กาญจนพัชชี
พรสินทร์ กาญจนพัชชี, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

950การศึกษาความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ = A study of students' expectations towards the Buddhist subject : a case study of the upper secondary students in the schools under the Department of General Education in amphur Satuk in Buriram province / พระมหามหาศาล สืบนิสัย
พระมหามหาศาล สืบนิสัย, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

951การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะในเขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการ = A study of residents' opinion toward the solid waste management in Samutprakan municipality / วัฒนา ทองชัยยะ
วัฒนา ทองชัยยะ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

952การศึกษาความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับผลกระทบของการท่อง เที่ยวที่มีต่อการเพิ่มปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชา ชนในเขตอำเภอเกาะสมุยจัดหวัดสุราษฎร์ธานี = A study of community leaders' opinion toward the impact of tourism on increasing safety in life and property problem of people in Koh Samui district, Suratthani province / กรุณา คุ้มพร้อม
กรุณา คุ้มพร้อม
Abstract  pdf

953การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร = A study of the Siam Commercial Bank (Public) Company Limited administrators' opinions about environmental problems Bangkok Metropolis / เสรี วรพงษ์
เสรี วรพงษ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

954การศึกษาความคิดเห็นของวิทยาจารย์และพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับการบร รจุวิชาประชากรศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข = A study of opinions of the instructors and registered nurses about inserting population education into the nursing science curriculum at the diploma level under the Ministry of Public Health / ศศิธร ศิริประเสริฐกุล
ศศิธร ศิริประเสริฐกุล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

955การศึกษาความคิดรวบยอดทางประชากรศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครตามหลักสูตรพุทธศักราช 2521 = A study on population education concepts of the primary school pupils in Bangkok according to the primary curriculum B.E.2521 / จรรยา บุญปล้อง
จรรยา บุญปล้อง
Abstract  pdf

956การศึกษาความซึมเศร้าของผู้สูงอายุแขวงรองเมืองเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร = A study of elderly depression in Rongmuang sub-district, Pratumwan, Bangkok Metropolis / เพ็ญศรี หลินศุวนนท์
เพ็ญศรี หลินศุวนนท์, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

957การศึกษาความต้องการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Needs assessment for the development of a tourism management training curriculum for local government administration / กุลประภัสสร์ สิงห์บุระอุดม
กุลประภัสสร์ สิงห์บุระอุดม, 2522-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

958การศึกษาความต้องการของลูกค้าคนไทยที่ใช้บริการเดย์สปาในจังหวัดภูเก็ต = The study on the demand of Thai customers of day spas in Phuket / พรศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล
พรศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

959การศึกษาความพร้อมของโรงพยาบาลตำรวจเพื่อเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 = The readiness of the police general hospital to apply for environmental management system ISO 14001/ พ.ต.ต.หญิงสุปัน ชุณหะนันทน์
สุปัน ชุณหะนันทน์, พ.ต.ต.หญิง, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

960การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของพนักงานฝ่ายขายที่มีต่อกระบวนการฝึกอบรมของบริษัทเพรซิเดนท์เบเกอรี่จำกัด (มหาชน) = A study of sales employees' satisfaction and expectations toward the training process at the president bakery public company limited / เขมิกา สาลีผล
เขมิกา สาลีผล, 2514-

961การศึกษาความรู้เจตคติและการปฎิบัติเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของพยาบาลที่ปฎิบัติงานในชุมชนกรุงเทพมหานคร = The study of community nurses' knowledge, attitude and behaviors on the environmental problem (solid waste and waste water) affecting human health / ธราธิป สมตน
ธราธิป สมตน, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

962การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาของหญิงครรภ์แรก = A study of relationship between social support and maternal-role adaptation of primiparous women / ดิษยา กมลสุนทร
ดิษยา กมลสุนทร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

963การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาการรถไฟแห่งประเทศไทย = The relationship between the job satisfaction, the organizational commitment and the performance effectiveness : a case study of the state railway of Thailand / จีรภัทร์ สุวรรณพุ่ม
จีรภัทร์ สุวรรณพุ่ม, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

964การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี = The study on relationship between leadership and organizational culture of the office of the permanent secretary / วิษุวัต มหิทธิกร
วิษุวัต มหิทธิกร, 2526-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

965การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและสมรรถนะหลักของเทศบาลนครนนทบุรี = A study on the relationship between leadership and core competency of Nonthaburi municipality / พรชนก เกตุกัณฑร
พรชนก เกตุกัณฑร, 2527-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

966การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับสถานภาพของครูตำรวจตระเวนชายแดนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2536 กับระดับความสามารถทางประชากรศึกษา = The relationship between professional teacher standards levels and level in population education competency of the border patrol police teachers according to professional teacher standard 1993's / ลดาวัลย์ ชาติไทย
ลดาวัลย์ ชาติไทย
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

967การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา = Relationship between leadership characteristics and reople's participation in the administration of Salaya Tambon administration organization / ว่าที่ร้อยตรีสมคิด คำเจริญ
สมคิด คำเจริญ, ว่าที่ร้อยตรี, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

968การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและประสิทธิภาพองค์การ :ศึกษากรณีสำนักงานเทศบาลตำบลในเขตอำเภอสามพราน = The study of relationship between organizational culture and effectiveness of the office of Sampran municipality / นฤมล ชุนถนอม
นฤมล ชุนถนอม, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

969การศึกษาติดตามพฤติกรรมการเจ็บป่วยในผู้ป่วยโรคมาลาเรีย = A follow up study on illness behavior of malaria patient / สุธีรา ฮุ่นตระกูล
สุธีรา ฮุ่นตระกูล
Abstract  pdf

970การศึกษาถึงสาเหตุของการเสพสารระเหย = The etiology of inhalants abuse / ธวัชชัย ไทยเขียว
ธวัชชัย ไทยเขียว
Abstract  pdf

971การศึกษาทดลองปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลเมืองนนทบุรีเกี่ยวกับการแยกมูลฝอยของครัวเรือนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ = A study on practice of the health volunteers in Nonthaburi municipality concerning the separation of the recyclable household solid waste / วรรณี เจียมทวีวิบูลย์
วรรณี เจียมทวีวิบูลย์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

972การศึกษาทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งครุในการรับชมรายการโทรทัศน์ : ศึกษากรณีเฉพาะประเด็นทางจริยธรรม = A study of views towards television watching among parents of students at Watthugkru school : a case study of moral issues / จำลอง ครูรอง
จำลอง ครูรอง, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

973การศึกษาบทบาททางจริยธรรมของสตรีครองเรือนในวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผน = A study of the ethical roles of married women in Khun Chang Khun Phaen / วัลลพ โหรวิชิต
วัลลพ โหรวิชิต, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

974การศึกษาบุคลิกภาพของผู้ต้องขังที่กระทำควมผิดต่อชีวิตและร่างกาย ในทัณฑสถานหญิง = A study of the personality of prisoners who committed murder and assault in the women's correctional institution / ประภัสรา ตันติวัฒนา
ประภัสรา ตันติวัฒนา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

975การศึกษาปัจจัยด้านการผูกมัดทางศาสนา (Religious commitment) ที่มีผลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายในกรุงเทพมหานคร = A study of religious commitment factors affecting juvenile property offending : a case study of juvenile training centers in Bangkok, Thailand / สมพร ปรัตถกรกุล
สมพร ปรัตถกรกุล, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

976การศึกษาปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้และความสำเร็จขององค์การแห่งการเรียนรู้ :กรณีศึกษากรมคุมประพฤติ = A study of personal factors, leadership and organization culture affecting the learning organization and its success : case study of department of probation, Thailand / จิราพร สนจด
จิราพร สนจด, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

977การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทำแท้งและการตั้งครรภ์ต่อไปของหญิงที่ไม่พร้อมตั้งครรภ์ = A study of factors related to abortion and unwanted pregnancy / อรอนงค์ วงศ์วิริยากร
อรอนงค์ วงศ์วิริยากร, 2522-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

978การศึกษาปัญหาความร่วมมือของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตจังหวัดสมุทรปราการ = Citizen cooperation towards traffic remedial measures in Samutprakarn province / วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์
วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

979การศึกษาผลกระทบของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานสอบสวนในเขตกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 = Impact of the constitution of the kingdom of Thailand on the investigators' duties and responsibility : a case study in the office of the provincial police region 7 / ร้อยตำรวจเอกวุฒิพงษ์ เย็นจิตต์
วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์, ร.ต.อ., 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

980การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต หน่วยประชากรศึกษา โดยการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน = A study of achievement and attitude of pratom suksa six students towards population education life experience using students portfolios / มิ่งขวัญ เหล่าบุศณ์อนันต์
มิ่งขวัญ เหล่าบุศณ์อนันต์, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

981การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประชากรและคุณภาพชีวิตของนักเรียนผู้ใหญ่สายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 2 = A study of the achievement of population and quality of life subject of High School Adult Learners in Non-formal Education Center area 2 in Bangkok / กนกวรรณ สุโพธิ์
กนกวรรณ สุโพธิ์, 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

982การศึกษาภาวะความเครียดของพนักงานสอบสวนในเขตตำรวจภูธรภาค 7 = A study of the investigators' stress of the 7th region provincial police / ร้อยตำรวจเอกพินิจ ประสิทธิ์เขตกิจ
พินิจ ประสิทธิ์เขตกิจ, ร.ต.อ., 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

983การศึกษามาตรการในการป้องปรามการแข่งรถบนถนนหลวงของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of the measures of prevention of the auto racing on highways in Bangkok metropolis / สมชาย ธีรนนท์
สมชาย ธีรนนท์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

984การศึกษาลักษณะนิสัยประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตการศึกษา 1 = A study of democratic characteristics of Mathayomsuksa six students in Education Region 1 / วิทยา ศรีชมภู
วิทยา ศรีชมภู
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

985การศึกษาวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์เรื่องปัญหาวิกฤติศรัทธาของพระพุทธศาสนิกชนไทยบางส่วนในปัจจุบัน = A critical study of the Buddhist crisis in Saddha / สิงห์ สีเงิน
สิงห์ สีเงิน, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

986การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเชิงจริยธรรมที่ปรากกฎอยู่ในหนังสือกฎหมายตราสามดวง = An analytical study of the ethical concepts in the books of the Trasamduang Law / ธีวรา ชวภัควิทยา
ธีวรา ชวภัควิทยา, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

987การศึกษาวิเคราะห์แนวพระราชดำริทางพระพุทธศาสนาในพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว = An analytical study of Buddhist thoughts in King Mongkut's writings / พระมหาสุรชัย ชูคง
พระมหาสุรชัย ชูคง, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

988การศึกษาวิเคราะห์กรณีวิสามัญฆาตกรรม = Analysis case study of justified homicide / ร้อยตำรวจเอกอัครภัส จ่ายวานิช
อัครภัส จ่ายวานิช, ร.ต.อ., 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

989การศึกษาวิเคราะห์กรรมที่ส่งผลให้เกิดในมหานรกทั้ง 8 ขุม = An analytical study of the kammas as the causes of being born in the eight-great hells / สุเมธี หาญเจริญทรัพย์
สุเมธี หาญเจริญทรัพย์, 2522-

990การศึกษาวิเคราะห์การใช้หลักจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจผู้ผ่านการบวชในพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี = A critical study of the ethical principle application in the performance of the police who entered the monkhood in Buddhism : a case study of the police in Ratchaburi province / พันตำรวจโท นิพนธ์ จันทร์ทอง
นิพนธ์ จันทร์ทอง, พ.ต.ท., 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

991การศึกษาวิเคราะห์คำสอนทางศีลธรรมและหลักจริยธรรมที่ปรากฏในบทเพลงเจรียงเบริน = An analytical study of moral teachings and ethical principles in the Jariang Broen / พระมหาพีรพงษ์ มาลา
พระมหาพีรพงษ์ มาลา, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

992การศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของเบญจศีลและเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมสำหรับผู้ลาสิกขาในสังคมไทย กรณีศึกษาทัศนะพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานคร = An analytical study of characteristics of the five precepts and moral standard of the disrobed in Thai society : a case study of the views of Buddhists in Bangkok / พระมหาจำลอง แก่นแก้ว
พระมหาจำลอง แก่นแก้ว, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

993การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของสงฆ์ในการใช้หลักพุทธรรมให้คำปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาชีวิตแก่ศาสนิกชนในสังคมปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆ์ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร = An analytical study of the Sangha roles as a counseller in the application of Buddhist doctrines for the layman : a case study of sangha in Bangkok / พระมหาปรีชาพล ติยานันท์
พระมหาปรีชาพล ติยานันท์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

994การศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะสถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี = An analysis studies of the causes of juvenile delinquency on Buddhist perspectives : a case study of Pra-Nee Girl Training and Supervision Institute / นิพนธ์ เจิมจำนงค์
นิพนธ์ เจิมจำนงค์, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

995การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยธรรมในบทเพลงคาราบาว = A critical study of the ethical principles in Carabao's lyrics / วุฒิกร แสงรุ่งเรือง
วุฒิกร แสงรุ่งเรือง, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

996การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยธรรมที่ปรากฏในจารึกที่องค์พระปฐมเจดีย์ = An analytical study of the ethical principles in the inscription at Phrapathom Chedi / ชินวุฒิ จันโท
ชินวุฒิ จันโท, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

997การศึกษาวิเคราะห์อุปมาอุปไมยในพระธรรมบท = An analytical study of simile in the Dhammapada / พระมหาอุดร เกตุทอง
พระมหาอุดร เกตุทอง, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

998การศึกษาวิธีการเผยแผ่พุทธจริยธรรม : กรณีศึกษาวิธีการของพระพรหมคุณาภรณ์และพระวิสุทธิญาณเถระในการเผยแผ่พุทธจริยธรรมในภาคตะวันออกของประเทศไทย = A study of the dissemination of Buddhist ethics in the east of Thailand by the most venerable Phraphromkhunaphorn and Phravisuddhiyanathera / พระมหาสมชาย เปรมมิตร
พระมหาสมชาย เปรมมิตร, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

999การศึกษาวิธีการพัฒนาจริยธรรมสำหรับข้าราชการตำรวจ = A study of the moral development for police / ธวัชชัย หนองบัว
ธวัชชัย หนองบัว, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,000การศึกษาสถานภาพและผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวังวิเศา จังหวัดตรัง = The study of status and performance on strategy planning in sub-district administrative organizations wangwiset district, Trang province / จันทกัญญา วรรณวงศ์
จันทกัญญา วรรณวงศ์, 2526-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,001การศึกษาสถานภาพองค์การ : สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง จ.นนทบุรี = A study of the organizational status : Muang Bang Bua Thong municipality Nonthaburi province, Thailand / ปวีณา ชัยฉัตรพรสุข
ปวีณา ชัยฉัตรพรสุข, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,002การศึกษาสภาพและปัญหาของการบริหารงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยมหิดล = A study of the state and problems of construction management at Mahidol University / ฉวีวรรณ ลิ้มวัฒนพันธ์ชัย
ฉวีวรรณ ลิ้มวัฒนพันธ์ชัย, 2502-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,003การศึกษาสภาพการดำเนินชีวิตของเยาวชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหายาเสพติด :กรณีศึกษาในชุมชนแออัดคลองเตย = A study on living conditions of drug-free youth in the drug-prone environmental area : a case study on Klong Toey slum community / จักรกริช บุญนำ
จักรกริช บุญนำ, 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,004การศึกษาสภาพการทำงานและความมุ่งหวังในอนาคตของแรงงานเด็กในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : กรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ = A study of working conditions and aspirations of the child labourers in gasoline stations : a case study of Samutprakan province / กรรณิการ์ รัตนมณี
กรรณิการ์ รัตนมณี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,005การศึกษาสาเหตุในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพประชากรของผู้ใหญ่ในด้านกิจกรรมอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว = The study on the reasons of participation in population quality development activities of adults in mother and child health and family planning / สายพิณ ทับล้อม
สายพิณ ทับล้อม
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,006การศึกษาสาเหตุในการกระทำผิดทางวินัยของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล = A study of causation on the discipline violation of Metropolitan Police investigators / มนตรี กองจำปา
มนตรี กองจำปา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,007การศึกษาสาเหตุกระบวนการและผลกระทบของการเป็นมารดาวัยรุ่น : กรณีศึกษามารดานอกสมรสในสถานสงเคราะห์เอกชน = Causes, processes and consequences of adolescent mothers : a case study of unmarried mothers in non-govermental public welfare organization / จิราภรณ์ เมนะพันธุ์
จิราภรณ์ เมนะพันธุ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,008การศึกษาสาเหตุการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ชีวิตร่างกายและเพศของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง = A study of cause of perpetration a crime of juveniles imvolved in property, life and body, and sex, in the Central Observation and Protection Center, Central Juvenile and Family Court / ปริญญา จันทร์สุริยา
ปริญญา จันทร์สุริยา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,009การศึกษาสำรวจความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรชานกรุงเทพมหานคร = A survey of security perceptions toward life, limb, and property among the residents of the Bangkok resident areas / กิจจา สวนจันทร์
กิจจา สวนจันทร์
Abstract  pdf

1,010การสร้างและการทดลองใช้หนังสือคู่มือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฎสกลนคร = The development of the handbook on the conservation of local monuments and sites for undergraduate students at Sakonnakorn Rajabhat Institute / ปริญญาภรณ์ วรางค์รัตน์
ปริญญาภรณ์ วรางค์รัตน์, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,011การสร้างและทดลองใช้เทปตลับบันทึกเสียงละครวิทยุและสมุดภาพประกอบ การฟังสำหรับสอนเรื่องการวางแผนครอบครัวแก่ผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข = The construction and experiment of radio drama recorded in casett tape with flipchart on family planning for teaching the Village Health Communicators / ชาญชัย รอดผล
ชาญชัย รอดผล
Abstract  pdf

1,012การสร้างและทดลองใช้คู่มือท่องเที่ยวแหล่งศิลปกรรมในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย = The development and tryout of a tourist's manual on the cultural heritage : Sukhothai Historical Park, Sukhothai province / มณฑาทิพย์ จันทสิทธิ์
มณฑาทิพย์ จันทสิทธิ์, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,013การสร้างและทดลองใช้คู่มือท่องเที่ยวโบราณสถานในเขตพระราชวังสนามจันท์ จังหวัดนครปฐม = The development of a handbook on the historical buildings in the area of Sanamchan palace, Nakhon Pathom province / เสาวลักษณ์ จันทราสกุล
เสาวลักษณ์ จันทราสกุล, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,014การสร้างและทดลองใช้คู่มือวิธีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำหรับเกษตรกร = The development and the tryout of a handbook on methods of using pesticides for farmers / จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์
จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,015การสร้างและทดลองใช้คู่มือศึกษาธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรตสำหรับเยาวชน = The preparation of a pilot nature trial guide book in Tonpariwat Wildlife Sanctuary for the youths / พรรณวิภา ดารามาศ
พรรณวิภา ดารามาศ, 2499-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,016การสร้างและทดลองใช้ชุดการสอนมินิคอร์สเรื่อง มลพิษทางอากาศและเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = A construction and try out of the mini-course on Air and noise pollution for the lower secondary school students / มนัส พุทธคุณ
มนัส พุทธคุณ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,017การสร้างและทดลองใช้บทเรียนโปรแกรมเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ = The development of a programme of instruction on ecotourism for vocational education students / จิตติยา เนาวเพ็ญ
จิตติยา เนาวเพ็ญ, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,018การสร้างและทดลองใช้บทเรียนโมดูลเรื่อง ดิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = The development and implementation of an instructional module on the soil for Mathayomsuksa 2 students / จารุณี สืบสังข์
จารุณี สืบสังข์
Abstract  pdf

1,019การสร้างและทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนเรื่อง น้ำกับชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = The development of the computer assisted instruction on water and life for prathomsaksa 4 students / นงนุช คำนึงธรรม
นงนุช คำนึงธรรม, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,020การสร้างและทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of a computer assisted instruction on electrical energy conservation for prathomsuksa 6 students / อัจฉราพร หมุดระเด่น
อัจฉราพร หมุดระเด่น, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,021การสร้างและทดลองใช้ระบบเทปตลับในรูปนิทานประกอบการสอนอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง สารเคมีที่เป็นพิษในอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Development and experiment of story-telling cassette system for teaching environmental health on Chemical poisons infood for Prathom 4 students / รณิดา นิรัติคัยบุญราคี
รณิดา นิรัติคัยบุญราศี
Abstract  pdf

1,022การสร้างและทดลองใช้ละครหุ่นในการสอนประชากรศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = A construction and experiment of puppetry in teaching population education for prathom six students / วรวิทย์ กิตติคุณศิริ
วรวิทย์ กิตติคุณศิริ
Abstract  pdf

1,023การสร้างและทดลองใช้สไลด์ประกอบเสียงเรื่องการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = The development and experimentation of sound-slide on environmental development and conservation in teaching science program for Mathayomsuksa 1 students / วิจิตรา ตะโกพร
วิจิตรา ตะโกพร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,024การสร้างและทดลองใช้หนังสือการ์ตูนอ่านประกอบการเรียนการสอนทางสิ่งแวดล้อมเรื่องสารกำจัดศัตรูพืชสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development and implementation of a supplementary cartoon book in environmental education titled insecticide for Prathomsuksa six students / กฤษณา ลำใย
กฤษณา ลำใย
Abstract  pdf

1,025การสร้างและทดลองใช้หนังสือภาพประกอบคำร้อยกรองเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = The development of a poem and picture book on water conservation for pratom four students / พูนทรัพย์ พิมพบุตร
พูนทรัพย์ พิมพบุตร, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,026การสร้างและทดลองใช้หนังสือร้อยกรองประกอบการ์ตูนเรื่อง ประชาเด็กดี เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = The development and implementation of the verse-cartoon book Pracha Dekdee to promote knowledge on the air pollution for Prathomsuksa four students / สมบัติ ดาวประดับวงศ์
สมบัติ ดาวประดับวงศ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,027การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง มนุษย์กับพลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = The development of a supplementary reading book on Human and electrical energy for Mathayomsuksa 4 students / อนุชา แช่มภักดี
อนุชา แช่มภักดี, 2498-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,028การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง แม่น้ำของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = The creation and experiment of an environmental education supplementary book on Our river for the 4th grade elementary student / เฉลิมขวัญ พิศวง
เฉลิมขวัญ พิศวง, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,029การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง หญ้ายักษ์สารพัดประโยชน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of a supplementary reading book on the multiple uses of giant grass (Bamboo) for prathomsuksa six students / อารีรักษ์ อาราวิโรจน์
อารีรักษ์ ดาราวิโรจน์, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,030การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง แนวปะการังไทย...บ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of a supplementary reading book on Thailand's coral reefs for 6th grade students / กิตสุภา เจริญพร
กิตสุภา เจริญพร, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,031การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมว่าด้วยทรัพยากรป่าไม้สำหรับหลักสูตรสารวัตรสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ = The development and implementation of a supplementary reading book on the forest environmental law for Institute of Police Administration Development / ศราวุฒิ ศรีสิงห์
ศราวุฒิ ศรีสิงห์, ร.ต.ท., 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,032การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องป่าไม้ของกาญจนบุรีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of a supplementary reading on Kanchanaburi forest for prathomsuksa 6th students / แสงสุณี สกุลธนกฤช
แสงสุณี สกุลธนกฤช, 2501-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,033การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องมลพิษจากอุตสาหกรรมเหมืองหินและโรงโม่หินสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = The development and assessment of a supplementary reading book on pollution from stone-mining and grinding industries for the secondary school student level 1 / นาฏสินี ชัยแก้ว
นาฏสินี ชัยแก้ว, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,034การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราเรื่องเรารักแม่น้ำแคว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of a supplementary reading book entitled We love the river Kwai for Prathomsuksa six students / จตุพร มงคลชินวุฒิ
จตุพร มงคลชินวุฒิ, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,035การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง นกกาฮัง = The development of a supplementary book for prathom six students on Great Hornbill / สุวิมล เหลือลมัย
สุวิมล เหลือลมัย, 2515
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,036การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการจัดการของเสียในชุมชนชนบทสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน : กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย = Development of training curriculum on rural community waste management for health volunteers : a case study of SukhoThai province / เสน่ห์ แสงเงิน
เสน่ห์ แสงเงิน
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,037การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดระยอง = The construction of environmental education training curriculum on coastal resources conservation for teachers in secondary school level in Rayong province / โสภิดา พัฒนาภรณ์
โสภิดา พัฒนาภรณ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,038การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ป่าชุมชนสำหรับนักเรียนโรงเรียนทุ่งฝางวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = The formulation of environmental education trainning curriculum on the conservation of community forest for student at Thung Phang Wittaya Secondary School / ปาริชาติ ศิวิไล
ปาริชาต ศิวิไล, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,039การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี = The development and implementation of environmental education training curriculum on electrical energy conservation for personnel in Ramathibodi Hospital / สุกัญญา ตันติประสพลาภ
สุกัญญา ตันติประสพลาภ, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,040การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า = The formulation of environmental education training curriculum on forest and wildlife resources for forest rangers / วิโรจน์ นาคแท้
วิโรจน์ นาคแท้, 2503-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,041การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องมลพิษจากขยะมูลฝอยสำหรับครูระดับประถมศึกษา = The formulation and implementation of environmental education training program on pollution of solid waste for primary school teachers / พรรนภา สุรพันธ์พิทักษ์
พรรนภา สุรพันธ์พิทักษ์, 2502-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,042การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องมลพิษทางอากาศและเสียงที่เกิดจากยานพาหนะทางบกสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม = The development and implementation of the training curriculum on environmental education Air and noise pollution from motor vehicles for Nakhon Pathom Traffic Policement / สกล ตุ่นบุตรเสลา
สกล ตุ่นบุตรเสลา, ร.ต.อ., 2493-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,043การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน = The development and implementation of an evnironmental education training curriculum for young tourist guides on ecotourism in Gaeng Krachan National Park / โศภิษฐ์ ศรีสัตตะรัตนามาศ
โศภิษฐ์ ศรีสัตตะรัตนามาศ, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,044การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมอนามัยสิ่งแวดล้อมเรื่อง การลดการใช้โฟมและพลาสติกในโรงพยาบาล = The development and the assessment of the environmental health training curriculum on the reduction of foam and plastic usage in the hospital / วิไลวรรณ กิจนิตย์ชีว์
วิไลวรรณ กิจนิตย์ชีว์, 2498-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,045การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรอบรมพนักงานทำความสะอาดในโรงพยาบาลทั่วไปในภาคเหนือเรื่อง การใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงในอาคารที่พักผุ้ป่วย = Curriculum development of training programe on pesticide using for the workers in General hospitals in the North / จันทร์เพ็ญ ทองมณีรัตน์
จันทร์เพ็ญ ทองมณีรัตน์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,046การสร้างและประเมินผลหลักสูตรอบรมเรื่องการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชกรณีศึกษา : เกษตรกรยาสูบจังหวัดสุโขทัย = Development and evaluation of the pesticides use training curriculum for tobacco farmers case study of Sukhothai province / เชาวฤทธิ์ ศรีเมือง
เชาวฤทธิ์ ศรีเมือง, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,047การสร้างและพัฒนาสไลด์ประกอบเสียงเรื่องการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี = The development and implementation of sound-slides on sustainable agricultural development for college of agriculture and technology / กฤติยา แก้วมหากาฬ
กฤติยา แก้วมหากาฬ, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,048การสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง มูลฝอย : การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = The development of a supplementary book on solid waste : community environmental problem management for lower secondary students / ร้อยตำรวจเอกหญิงอัญชลี อังคะนาวิน
อัญชลี อังคะนาวิน, ร.ต.อ.หญิง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,049การสร้างคู่มือศึกษาธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วนอุทยานเขานางพันธุรัต จังหวัดเพชรบุรี = The development of a guidebook on nature studying for conservation tourism in Khao Nangpunturat forest park in Petchburi province / ตรศักดิ์ นิภานันท์
ตรศักดิ์ นิภานันท์, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,050การสร้างชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องโรคข้อเสื่อมสำหรับพยาบาลออร์โธปิดิกส์ = The construction of a self directed learning package on Degenerative Joint Disease for orthopaedic nurses / วิชา ภูมิสิริกุล
วิชา ภูมิสิริกุล, 2491-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,051การสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องหลักการพูดสำหรับวิทยากร = The development of a self directed learning package based on computer assisted instruction in the subject of principles of speaking for resource persons / จุฑาวรรณ คะชา
จุฑาวรรณ คะชา, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,052การสร้างชุดฝึกอบรมด้วยตนเองสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนเรื่องการควบคุมมลพิษทางน้ำ = Development of a self-training package on water pollution control for community public health officers / พนมพร ถนอมทรัพย์
พนมพร ถนอมทรัพย์, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,053การสร้างบทเรียนโปรแกรมเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 = The construction of programmed lessons on natural resources for prathom six students / ทิพวรรณ ตุลสุข
ทิพวรรณ ตุลสุข
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,054การสร้างบทเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = The construction of the English programmed lessons on Biodiversity for mattayomsuksa level 5 / ฉันทนา รัชตะชาติ
ฉันทนา รัชตะชาติ, 2497-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,055การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง มูลฝอยและการจัดการมูลฝอย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = The development of computer assisted instructions on solid waste and solid waste management for Mathayomsuksa one students / นฤมล ภู่สำอางค์
นฤมล ภู่สำอางค์, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,056การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = The development of a computer assisted instruction on marine environmntal conservation for students at lower secondary school level / จิตติยา ศรียา
จิตติยา ศรียา, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,057การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = The development of computer assisted instruction on biodiversity for students at upper secondary school level / เอกชัย พุมดวง
เอกชัย พุมดวง, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,058การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องมลพิษทางน้ำสำหรับนักศึกษาพยาบาล = The development of computer assisted instruction on Water pollution for nursing students / ร.ต.อ. (หญิง) ทัศวารินทร์ โรจนภัทรากุล
ทัศวารินทร์ โรจนภัทรากุล, ร.ต.อ.(หญิง), 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,059การสร้างหนังสืออ่านประกอบภาพการ์ตูนเรื่อง แม่น้ำกับการอยู่รอด เพื่อใช้ประกอบการเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of a cartoon book on River and survival for complementary use in environmental study of Prathomsuksa 6 / อรทัย ศิลป์ประกอบ
อรทัย ศิลป์ประกอบ, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,060การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมด้านบริหารสำหรับผู้บริหารระดับกลางการรถไฟแห่งประเทศไทย = The development of the management curriculum for middle managers State Railway of Thailand / พิเชฐ ถึงแสง
พิเชฐ ถึงแสง, 2500-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,061การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งสำหรับครูอาจารย์จังหวัดอุทัยธานี = Development of a training curriculum on conservation of Huay Kha Khang wildlife sanctuary for teachers in Uthai Thani province / เยี่ยมนภา พลเยี่ยม
เยี่ยมนภา พลเยี่ยม,d2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,062การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น = The construction of an environmental education training program on natural resource conservation for lower secondary school students / ศรินทิพย์ เจริญไชยประเสริฐ
ศรินทิพย์ เจริญไชยประเสริฐ, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,063การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำหรับเกษตกรผู้ปลูกแห้วจีน จังหวัดสุพรรณบุรี = A training curriculum for environmental education about the use of pesticides by water chestnut farmers in Suphanburi province / พรรณี คุณากรบดินทร์
พรรณี คุณากรบดินทร์
Abstract  pdf

1,064การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน = The formulation of environmental education training curriculum on utilization of pesticides for village health volunteers / ธานินทร์ สุธีประเสริฐ
ธานินทร์ สุธีประเสริฐ, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,065การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ในครัวเรือนสำหรับคณะกรรมการชุมชน เขตเทศบาลเมืองนครปฐม = The construction of environmental education training curriculum on household solid waste management for the Community Committee in Nakhonpathom Municipality / สมสวย สะหรั่งบิน
สมสวย สะหรั่งบิน
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,066การสร้างหลักสูตรอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่อง การลดพฤติกรรมเสี่ยงในการจัดการมูลฝอยโรงพยาบาลในจังหวัดอ่างทอง = The development of environmental education training course for reducing risk behavior from hospital wastes Angthong province / ทิพวรรณ น่วมทอง
ทิพวรรณ น่วมทอง , 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,067การสอนแบบโครงการเรื่อง การอนุรักษ์แม่น้ำ = Project teaching on River conservation / นิมิตร ไชยพันธ์นา
นิมิตร ไชยพันธ์นา, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,068การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 = Teaching environmental education with a student centered approach for Prathomsuksa 4 students / จิตตรา วุฒิโชค
จิตตรา วุฒิโชค, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,069การสูบบุหรี่ของสาวโรงงาน : กรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิคอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี = Cigarette smoking of industrial women workers : a case study in ceramic industry, Viharndang district, Saraburi province / ประไพศรี พูลสมบัติ
ประไพศรี พูลสมบัติ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,070การอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวไทยใหญ่ : กรณีศึกษาหมู่บ้านสามัคคี จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Child rearing practices of Tai Yai families : a case study of harmony village in Mae Hong Son provice / ดนัย กล่าวแล้ว
ดนัย กล่าวแล้ว, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,071ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในจังหวัดปัตตานีภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ = Morale of government officials in Pattani province under the unrest situation in southern border provinces / วชรกานต์ นุ่นเกลี้ยง
วชรกานต์ นุ่นเกลี้ยง, 2527-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,072ขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจำกลางสมุทรปราการและเรือนจำกลางคลองไผ่ = Employee's morale of Samutprakan central prison and Klong Pai central prison / ฐิติญา รัตนปฏิมากร
ฐิติญา รัตนปฏิมากร, 2526-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,073ข่าวอาชญากรรมที่มีคุณภาพ : ศึกษาจากกลุ่มวิชาชีพความยุติธรรมทางอาญา = Quality of crime news : case study of criminal justice administration / เขมิสุดา กาญจนากาศ
เขมิสุดา กาญจนากาศ, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,074ขีดความสามารถทางสังคมของแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน ศึกษาเฉพาะกรณีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร = The social carrying capacity of a historical tourist attraction : a case study of Wat Phra Kaeo Bangkok Metropolis / จินดารักษ์ แสงกาญจนวนิช
จินดารักษ์ แสงกาญจนวนิช
Abstract  pdf

1,075ขีดความสามารถทางสังคมของสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณี สวนลุมพินี = The social carrying capacity of a public park in Bangkok : a case study of Suan Lumpinee / สาลินี ภวายน
สาลินี ภวายน
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,076คริสเตียนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีคริสเตียนในคริสตจักรที่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตกรุงเทพมหานคร = Christianity and participation in environmental conservation : a case study of the Bangkok members of the Church of Christ in Thailand / มาริสา สุจริตจิตร
มาริสา สุจริตจิตร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,077ความเครียดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของนักเรียนนายร้อยตำรวจ = Stress and stress influencing factors among police cadets / ศศลักษณ์ ศิวะภิญโญยศ
ศศลักษณ์ ศิวะภิญโญยศ, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,078ความเครียดจากการทำงานของพนักงานนวดสปาในบริบทของกระบวนการแรงงานและการจัดการองค์การ = Work stress among spa therpists in the capitalist labor process and organization management / สุธีลักษณ์ ลาดปาละ
สุธีลักษณ์ ลาดปาละ, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,079ความเชื่อเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรค : กรณีศึกษาสตรีเขมรถิ่นไทย หมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ = The reletionship between beliefs about breast cancer and preventive behaviors : a case study of a village of Khmer people in Surin province / มัศยา แซ่จึง
มัศยา แซ่จึง, 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,080ความเชื่อเกี่ยวกับมาลาเรียและพฤติกรรมการใช้มุ้งในชุมชนกะเหรี่ยง = Beliefs concerning malaria and bednet usage behavior in a Karen Hilltribe community / ธวัช บุณยมณี
ธวัช บุณยมณี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,081ความเชื่อและปัจจัยทางสังคม-เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของมารดาและบุตรในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Beliefs and socio-economic factors affecting diarrheal preventive behavior of mother in rural Northeastern Thailand / สมทรง ศุภศิลป์
สมทรง ศุภศิลป์
Abstract  pdf

1,082ความเชื่อและพฤติกรรมของผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกในชุมชน = Belief and practices of people who raise domestic chicken in the situation of avian influenza pandemic in the community / ณัฐกานต์ ทองสุริวงศ์
ณัฐกานต์ ทองสุริวงศ์, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,083ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสยาม = Health belief in AIDS prevention of hotel and tourism management students of Siam University / วรวิท วิภาตะวณิช
วรวิท วิภาตะวณิช, 2492-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,084ความเป็นไปได้ในการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทางประชากรศึกษาด้วยการสอดแทรกในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของเจ้าอาวาสในจังหวัดราชบุรี = The possibility in dissemination of population education information by integrating in religious activities of the abbots in Rajburi province / ไพศาล อัตโสภณ
ไพศาล อัตโสภณ
Abstract  pdf

1,085ความเป็นองค์การเอื้อการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี = Learning organization of Prachinburi provincial administration organization / วรรณรัตน์ ยาทิพย์
วรรณรัตน์ ยาทิพย์, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,086ความเอื้อเฟื้อในพระวินัยของพระสงฆ์ไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดหนองคาย = The reverence (Garava) on discipline (Vinaya) of the Thai theravada bhikkhu : a case study of bhikkhu in Bangkok and Hnongkai province / รังสรรค์ สว่างศรี
รังสรรค์ สว่างศรี, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,087ความแตกต่างระหว่างการสนับสนุนที่ได้รับและการสนับสนุนที่คาดหวังเกี่ยวกับปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของสถานีอนามัย = Differences between received and expected support in facillitating work performance at Health Centres / ประจวบ แหลมหลัก
ประจวบ แหลมหลัก
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,088ความแปลกแยกในการประกอบวิชาชีพพยาบาล = Work alienation in professional nurse / สุวนา พฤกษสุวรรณ
สุวนา พฤกษสุวรรณ, 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,089ความแปลกแยกจากการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแบบมุ่งหวังกำไรและทุนนิยม, ชายเป็นใหญ่และแพทย์เป็นใหญ่ = Nurses' job alienations in private for profit hospitals and capitalism patriachy and professional domination / สงค์กราณ์ สายเพชร
สงค์กราณ์ สายเพชร, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,090ความกล้าหาญทางจริยธรรมในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในทศชาติชาดก = The moral courage for cultivating the paramis (perfection of morality) of Bodhisattas in the Tasajati Jataka tale / พระมหาจู่ล้อม ชูเลื่อน
พระมหาจู่ล้อม ชูเลื่อน, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,091ความคาดหวังในการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนของคนพิการทางกายและ/หรือการเคลื่อนไหว : ศึกษาเฉพาะอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี = Expectation in community based rehabilitation of physically disabled persons : case study Bandung district Udonthani province / อังคณา สาลาด
อังคณา สาลาด, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,092ความคาดหวังของนักเรียนนายร้อยตำรวจต่อบทบาทของนายตำรวจปกครองในการส่งเสริมจริยธรรม = The expectation of police cadets toward the role of commanding officers in moral encouragement / ณรงค์ ทรัพย์เย็น
ณรงค์ ทรัพย์เย็น
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,093ความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี = Public expectations toward public services of department of exployment, Kanchanaburi area / วิลาวัลย์ พุตติ
วิลาวัลย์ พุตติ, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,094ความคาดหวังของผู้บริหารในธุรกิจประกันวินาศภัยต่อ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ = Expectation by the executive management level in non-life insurance of the preferred characteristics of bachelor graduates / ปริญดา เลิกสายเพ็ง
ปริญดา เลิกสายเพ็ง,d2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,095ความคาดหวังต่อบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม : ศึกษาเฉพาะประชาชนผู้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ = Expectation on performance role of the officers of the crime suppression division : a specific study of the people who complain offnses / พันตำรวจตรีอิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์
อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์,พ.ต.ต, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,096ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเภท 15 คน = The opinion about the development of rugby union competition management / กานต์เทพ ยิ่งยง
กานต์เทพ ยิ่งยง, 2522-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,097ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบองค์กรที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรน้ำ = Opinions regarding organizational model for water resources management / ศรัณยา เทียนเสรี
ศรัณยา เทียนเสรี, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,098ความคิดเห็นและการปฏิบัติของพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรีเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ = Opinions and practices of nurses in Suphanburi province on enironmental problems affecting health / ทิศากร ตั้งจิตต์ธรรม
ทิศากร ตั้งจิตต์ธรรม, 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,099ความคิดเห็นและการปฏิบัติของหัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางน้ำในเขตอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม = Opinions and practices of household heads on water pollution in Sampran Nakhon Pathom province / ชาตรี สุวรรณนที
ชาตรี สุวรรณนที, 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,100ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาสาธารณสุขในระดับท้องถิ่น = The opinion and participation of committee members of subdistrict administration organization (SAO) / เกษร วงศ์วัฒนากิจ
เกษร วงศ์วัฒนากิจ, 2503-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,101ความคิดเห็นในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของพนักงานในองค์การเอกชน = The opinions of conservation on the daily life usage of electrical energy in the private sector / จันทรัสม์ แสงทอง
จันทรัสม์ แสงทอง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,102ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจังหวัดนครปฐมต่อปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง = The opinions of traffic police in Nakhon Prathom about the problem enforcing air and noise pollution laws / ธนากร สุวรรณศรี
ธนากร สุวรรณศรี, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,103ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองสารวัตรในสถานีตำรวจนครบาลต่อการนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาบังคับใช้กับผู้แข่งรถบนถนนหลวง = Opinions of the sub-inspector police in the metropolitan police stations toward the implementation of the security regulations / อภิรัฐ พุ่มกุมาร
อภิรัฐ พุ่มกุมาร, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,104ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจในจังหวัดอุบลราชธานีต่อโครงการจ้างบัณฑิตเพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำสถานีตำรวจภูธรตามโครงการมิยาซาวา = The opinion of the police officers in Ubonratchathani province towards the graduates public relation employment project in the Miyazawa plan : a case study of the Amphoe Police Stations in Ubonratchathani province / ร.ต.อ.ปิยวุฒิ แก้วมณี
ปิยวุฒิ แก้วมณี, ร.ต.อ., 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,105ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนกองบังคับการตำรวจป่าไม้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ = The opinion of the non-commissioned officers of Forestry Police Division on environmental legislation concerning forest resource / สมคะเน โพธิ์ศรี
สมคะเน โพธิ์ศรี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,106ความคิดเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลต่อความพร้อมในการนำมาตรฐานโรงพยาบาลด้านโครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยมาใช้ = Opinions of hospital environment board on the implementative readiness of hospital standards ENV. / สุภาภรณ์ สงค์ประชา
สุภาภรณ์ สงค์ประชา, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,107ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ : ศึกษากรณีแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ จังหวัดราชบุรี = Tourists' opinion about ecotourism : a case study of caves Ratchaburi / สุรศักดิ์ ขุนณรงค์
สุรศักดิ์ ขุนณรงค์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,108ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการโฆษณาสิ่งมึนเมากับวงการกีฬา = The students' opinion on alcohol beverage advertisement in sports / สนิชา ขันคำ
สนิชา ขันคำ, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,109ความคิดเห็นของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับบทบาทในการควบ คุมอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ = The opinions of criminal justice personnel regarding their roles in controlling economic crime / พรรณี พัชรประภาส
พรรณี พัชรประภาส
Abstract  pdf

1,110ความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโบราณสถาน : ศึกษากรณีป้อมมหากาฬ จังหวัดกรุงเทพมหานคร = Public opinion regarding the environmental surroundings of an ancient monument : a case study of Pom Mahakarn Metropolis / โดย จิราวรรณ พิเศษสกลกิจ
จิราวรรณ พิเศษสกลกิจ
Abstract  pdf

1,111ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร = Public opinion regarding the willingness to participate in public consultation activities related to the proposed Building of a Nuclear Power Plant in Thailand : a case study in Bangkok Metropolitan Area / สุกาญดา เหล็กเพชร
สุกาญดา เหล็กเพชร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,112ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา = Public opinion on the traffic problems in Nakhonratchasrima municipal area / ประเทือง ยิ้มใหญ่
ประเทือง ยิ้มใหญ่
Abstract  pdf

1,113ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดนครปฐมที่มีต่อโครงการก่อสร้างถนนพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติเข้าสู่องค์พระปฐมเจดีย์ = Public opinion of people in Nakorn Pathom province regarding the construction project of Buddhabucha Chalermprakiat road leading to the Prapathom Pagoda / พันตำรวจเอกเฉลิมชัย จงศิริ
เฉลิมชัย จงศิริ, พ.ต.อ.
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,114ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการเก็บขนมูลฝอยทางน้ำศึกษาเปรียบเทียบบริเวณริมคลองบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย และบริเวณริมคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร = Public opinion on solid waste collection from the household along canals : a comparison of Khlong Bangkok Noi, Bangkok Noi district and Khlong Chak Phra, Taling Chan district, Bangkok metropolis / วไลลักษณ์ โหรฐาน
วไลลักษณ์ โหรฐาน
Abstract  pdf

1,115ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี = Public opinion on the solid waste management of Saensuk municipality, Chonburi province / พนารัตน์ พ่วงบุญปลูก
พนารัตน์ พ่วงบุญปลูก, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,116ความคิดเห็นของประชาชนท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา : อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี = Local communities' opinions about their participation in ecotourism : a case study in Suanpueng district Ratchaburi province / นาคม ธีรสุวรรณจักร
นาคม ธีรสุวรรณจักร, 2511
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,117ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโบราณสถาน : ศึกษากรณีพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม = Public opinion regarding the management of environmental surrounding the historic building : a case study of Sanam Chand Palace Nakhon Pathom province / พันตำรวจเอกประวัติ เสมดี
ประวัติ เสมดี, พ.ต.อ., 2488-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,118ความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันการเงินในเขตกรุงเทพมหานครต่อผลประ โยชน์อันจะเกิดจากการดำเนินงานของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ = The benefit of the operation of Economic Crime Investigation Division : a study of the opinions of financial sector in Bangkok Metropolis / ธวัชชัย นิลานุช
ธวัชชัย นิลานุช
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,119ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกรณีศึกษาอ่าวพระนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ = Proprietors' opinion on ecotourism : a case study of Ao-Phranang Maung district Krabi province / อรุณศรี นาคะวิสุทธิ์
อรุณศรี นาคะวิสุทธิ์, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,120ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในตลาดนัดจตุจักร = Proprietors' opinion for environment management regarding Chatuchak weekend market/ สราวุธ รัตนยานนท์
สราวุธ รัตนยานนท์, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,121ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อตลาดน้ำตลิ่งชัน = Proprietors' opinions regarding Talingchan floating market / อภิญญา พัดพาดี
อภิญญา พัดพาดี, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,122ความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวต่อการให้บริการของตำรวจท่องเที่ยว : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่ = Tourist business attitude toward tourist plice service a case study of Chiangmai province / ร้อยตำรวจตรีปรัชญา ค้ำชู
ปรัชญา ค้ำชู,ร.ต.อ., 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,123ความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลและกรรมการสุขาภิบาล ต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตจังหวัดสมุทรสาคร = The opinions of provincial councillors, municipal councillors and santary committee members about problems and obstacles related to solid waste management in Samut Sakorn Province / ธวัชชัย สุดประเสริฐ
ธวัชชัย สุดประเสริฐ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,124ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี = The opinions of a Thonburi metropolitan police subdivision office about how to solve air and noise pollution problems / ชาติชาย ยมาภัย
ชาติชาย ยมาภัย
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,125ความคิดเห็นต่อการแต่งงานของข้าราชการสตรีโสดจังหวัดนครปฐม = Opinion on marriage of single woman in government official at Nakhonpatom province / ร.ท. อดิศักดิ์ ลบแย้ม ร.น.
อดิศักดิ์ ลบแย้ม, ร.ท., 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,126ความคิดเห็นต่อการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในองค์กรของผู้บริหารสถานีตำรวจในเขตกองบัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 7 = The opinions toward knowledge management implementation of police station executive in provincial region 7 / ร้อยตำรวจเอก กอบโชค เล็กตระกูล
กอบโชค เล็กตระกูล, ร้อยตำรวจเอก, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,127ความคิดเห็นต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้ทางด้านสิ่งแว ดล้อมของครูประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร = The opinions of primary school teachers of Bangkok Metropolitan Administration regarding the environmental programme on television / ชัชวาลย์ ศรีสุระ
ชัชวาลย์ ศรีสุระ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,128ความคิดเห็นต่อความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น : ศึกษากรณีอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี = The opinion regarding the readiness of sub-district adminstration organization to the forestry administration and management : a case study of Sai-Yok district, Kanchanaburi province / พันตำรวจตรีทศพร ปทุมยา
ทศพร ปทุมยา, พ.ต.ต., 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,129ความคิดความเชื่อและการปฏิบัติตนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากของชาวบ้าน : กรณีศึกษาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น = Popular beliefs and practices regarding oral health : a village case study from Khonkaen province / ปียะฉัตร พัชรานุฉัตร
ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,130ความคิดทางจริยศาสตร์ของซาร์ตร์ : ศึกษาการวิเคราะห์ของฟรองซิส ชองซอง = Sartrean ethical thought : a study of Francis Jeanson's analysis / พรรณี นิจยะ
พรรณี นิจยะ, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,131ความตระหนักและความตั้งใจที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจนครบาล = Awareness and intention to act about the environmental problems of the police officers of the Metropolitan Police stations / ณัฏฐณิชชา ภูโต
ณัฏฐณิชชา ภูโต
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,132ความตระหนักและบทบาทที่คาดหวังในการมีส่วนร่วมของกรรมการสภาตำบลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ณ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตกและป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออก จังหวัดสมุทรสาคร = Awareness and expected roles of sub-district council committee in participation on mangrove forest resource conservation of the western and eastern areas of Pa Aou Machachai National Forest Reservation in Samutsakhon province / ปลื้ม นับถือบุญ
ปลื้ม นับถือบุญ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,133ความตระหนักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม : ศึกษากรณีแหล่งท่องเที่ยววัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Awareness of Thai tourists on culturl heritage conservation : a case study Wat Chaiwatthanaram, Phra Nakhon Si Ayutthaya province / ถนอมลาภ รัชวัตร์
ถนอมลาภ รัชวัตร์, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,134ความตระหนักของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อมลพิษทางอากาศซึ่งเกิดจากเตาเผาศพ :กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = Educational personnels' awareness of air pollution from a crematorium : a case study of the schools in Nakhon Chaisri district, Nakhon Pathom province / ดารภัค เย็นใจ
ดารภัค เย็นใจ, 2526-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,135ความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับการปนเปื้อนสารหนูในแหล่งน้ำ : กรณีศึกษาตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช = Awareness of people concerning arsenic contamination in water resources : a case study in Ronphiboon sub-district, Ronphiboon district, Nakorn Si Thammarat province / อิศรา ลิ่มวงศ์
อิศรา ลิ่มวงศ์, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,136ความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของฝุ่นละอองต่อระบบนิเวศน์ในเขตอุตสาหกรรมเหมืองหินปูนและโรงโม่ บด และย่อยหิน : กรณีศึกษาตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี = People's awareness of the effects of dust on the ecological system in the limestone mine and limestone mill areas : a case study of Napralan sub-district, Chalermprakiat district, Saraburi province, Thailand / รัชฎาภรณ์ เจริญพร้อม
รัชฎาภรณ์ เจริญพร้อม, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,137ความตระหนักของประชาชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม = The awareness of local people towards cultural and environmental conservation / กำจร วงศ์ประเสริฐ
กำจร วงศ์ประเสริฐ, 2504-

1,138ความตระหนักของประชาชนที่มีต่อปัญหาทรัพยากรน้ำในพื้นที่อำเภอเกาะสมัย จังหวัดสุราษฏร์ธานี = People's awareness on water resource problems in Koh Samui Suratthani province / วีรญา บุญสิน
วีรญา บุญสิน, 2526-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,139ความตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล = Mahidol University students' awareness of global warming / ศิริกาญจน์ ศิริเลข
ศิริกาญจน์ ศิริเลข, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,140ความต้องการในการพัฒนาของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) = Development needs of national Youth Bureau's Officials / ศิริพรรณ จันทรพุธ
ศิริพรรณ จันทรพุธ, 2499-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,141ความต้องการในการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดราชบุรี = Needs for self-development of tumbon level public health officers in Ratchaburi province / พัทธรินทร์ กมลฉ่ำ
พัทธรินทร์ กมลฉ่ำ, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,142ความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดระยอง = The health needs of aging : case study in Rayong province / สายสวาท เภตราสุวรรณ
สายสวาท เภตราสุวรรณ, 2488-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,143ความต้องการฝึกอบรมด้านบริหารสำหรับผู้บริหารระดับต้นของโรงงานยาสูบ = Administrative training needs for supervisors of the Thailand Tobacco Monopoly / เยาวเรศ กลิ่นโสภณ
เยาวเรศ กลิ่นโสภณ, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,144ความตั้งใจและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะทำประกันชีวิตของพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช = Intention and factors related to insurable intention of nurses in Siriraj Hospital / พารินธร นิ่มเชียง
พารินธร นิ่มเชียง, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,145ความตั้งใจในการทำงานหลังเกษียณอายุของข้าราชการอัยการ = Intention of attorneys to work after retirement / ฉวีวรรณ จันทรัตน์
ฉวีวรรณ จันทรัตน์, 2496-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,146ความตั้งใจในการประกอบอาชีพเมื่อสิ้นสุดสัญญาการใช้ทุนของพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย = Intention of nurses to continue working in government hospitals ofter completing their required service under the Ministry of University Affairs / จริยาพันธ์ ฤทธินนท์
จริยาพันธ์ ฤทธินนท์, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,147ความนิยมของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีต่อนโยบายการบริหารประเทศ = The popularity of members of the national economic and social advisory council (NESAC) on national administration policies / พรพรรณ ไชยพินิจศิริ
พรพรรณ ไชยพินิจศิริ, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,148ความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ = Organizational commitment of professional nurses / อมรรัตน์ พูลเกตุ
อมรรัตน์ พูลเกตุ, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,149ความฝันในพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีอิทธิพลของความฝันที่มีต่อชาวพุทธในชุมชนถนนสุคันธาราม = Dreams in Buddhism : a case study of the influences on the Buddhist community in Sukhantharam / อภิศักดิ์ ใจทัด
อภิศักดิ์ ใจทัด, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,150ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสังกัดแผนกสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ = Readiness in polices' enforcement of mobile patrol unit in patrol and special operation division / ร้อยตำรวจเอกศรายุทธ อรุณฉาย
ศรายุทธ อรุณฉาย, ร.ต.อ., 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,151ความพร้อมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมของผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนครปฐม = The awareness of crime prevention of the factory owners in Nakornpathom province / ชัยรินทร์ แก้วสุวรรณ
ชัยรินทร์ แก้วสุวรรณ, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,152ความพร้อมในการป้องกันอาชญากรรมของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรเขตสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร = Readiness in crime prevention of the residents in real estates in the Taling-Chan police station area / อนุวัฒน์ อังคสยาวัฒน์
อนุวัฒน์ อังคสยาวัฒน์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,153ความพร้อมในการรับราชการตำรวจของนักเรียนพลตำรวจโรงเรียนพลตำรวจภูธร 4 = Readiness in job performance of police constable trainess of the provincial police school 4 / พัลลภ วิชากรกุล
พัลลภ วิชากรกุล, 2488-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,154ความพร้อมของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชลประทานในการเข้าสู่ระบบองค์การมหาชน = Readiness of Royal Irrigation Hospital's officers for the Autonomous Public Organization / ปารมี เพ็ชรคุ้ม
ปารมี เพ็ชรคุ้ม, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,155ความพร้อมของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดราชบุรี = Readiness of the subdistrict administrative organization executive committee on water pollution problem solving : a case study in Ratchaburi province / สมเกียรติ ยุติธรรม
สมเกียรติ ยุติธรรม, 2488-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,156ความพร้อมของครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการสอนวิชาส 053 ประชากรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสกลนคร = The readiness of the lower secondary school teachers in teaching course S053 population and environment in Sakon Nakhon province / จำลอง อัศวาวุฒิ
จำลอง อัศวาวุฒิ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,157ความพร้อมของพนักงานสอบสวนที่มีต่อการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในงานสอบสวน = The capacity of investigators to bring about restorative justice / ร้อยตำรวจเอกวิษณุ พรหมภานุเสถียร
วิษณุ พรหมภานุเสถียร, ร้อยตำรวจเอก, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,158ความพร้อมของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ = The readiness of nurses in Metropolitan Bangkok Government Hospitals for AIDS patient care / สัญญา อิ่มน้อย
สัญญา อิ่มน้อย
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,159ความพร้อมของศึกษานิเทศด้านประชากรศึกษา = The readiness of educator supervisor to supervise on population education / ชลลดา วงษ์สกุล
ชลลดา วงษ์สกุล, 2498-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,160ความพร้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการป่าชายเลนชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดระนอง = Readiness of the tambon administrative organizational members to manage community mangrove forests : a case study of Ranong province / ขยาย ทองหนูนุ้ย
ขยาย ทองหนูนุ้ย, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,161ความพร้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่ด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดราชบุรี = Readiness of the Tambon Administrative Organizational members to access the healthy cities project in environmental aspects in Ratchaburi province / อุบล จันทร์เพชร
อุบล จันทร์เพชร, 2503-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,162ความพร้อมของหัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติและหัวหน้าฝ่ายจำแนกลักษณะผู้ต้องขังในการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง = The readiness in the classification process of chiefs of penological operation section and chiefs of prisoner classification section / นิรมล ธรรมเจริญ
นิรมล ธรรมเจริญ, 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,163ความพร้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการให้คำปรึกษาแนะนำในระดับชุมชนเกี่ยวกับโรคเอดส์ในจังหวัดอุทัยธานี = The readiness of health volunteers in AIDS counselling at the community level in Uthithanee province / วัฒนา แม้นพยัคฆ์
วัฒนา แม้นพยัคฆ์, 2541-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,164ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างกองพลาธิการ = Job satisfaction of the personnels in the Quartermaster Division of the Rayal Thai Police / จอมพล พิเศษกุล
จอมพล พิเศษกุล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,165ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ = Job satisfaction of the personnels in the Police Cadet Academy / ชัชชาย คล้ายคลึง
ชัชชาย คล้ายคลึง, พ.ต.ต., 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,166ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลราชวิถี = Job satisfaction of nurse in Rajavithi Hospital / สุกัญญา ฉัตรแก้ว
สุกัญญา ฉัตรแก้ว, 2502-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,167ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของวิทยาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข = Job satisfaction of the instructors at Praboroomarajajonani Nursing Colleges Ministry of Public Health / นิรัฐฐา รุจิราวัชระ
นิรัฐฐา รุจิราวัชระ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,168ความพึงพอใจในงานกับประสิทธิผลองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม = Job satisfaction and organizational effectiveness : a case study of Samutsongkram provincial administrative organization / อนุสรณ์ วิริยะวงศ์สกุล
อนุสรณ์ วิริยะวงศ์สกุล, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,169ความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลจังหวัดเพชรบุรี = Job satisfaction of subdistrict health personnel in Petchaburi province / หาญพล ศิรชัยประภา
หาญพล ศิรชัยประภา, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,170ความพึงพอใจในชีวิตและการวางแผนชีวิตของข้าราชการสตรีโสดสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในกรุงเทพมหานคร = Life satisfaction and life planning of single women goverment officers, Ministry of Education in Bangkok / สมรัก ทองสุวิมล
สมรัก ทองสุวิมล, 2500-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,171ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมชุมชนในโครงการเมืองน่าอยู่ : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี = The satisfaction in community environmental in the healthy city project : A case study in Panusnikom Municipality, Panusnikom district, Chonburee province / ฉวีวรรณ โพธิ์พงษ์
ฉวีวรรณ โพธิ์พงษ์, 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,172ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อระบบนิเทศงานสาธารณสุข : กรณีศึกษาของจังหวัดราชบุรี = The satisfaction of subdistrict health personnels on public health supervision system : a case study of Ratchaburi province / พนิดา โวทานัง
พนิดา โวทานัง, 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,173ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวประเภทนันทนาการ : ศึกษาเฉพาะกรณีสวนสัตว์ดุสิต = Satisfaction of tourists with the recreation area : a case study of Dusit Zoo / เมตตา เศวตเลข
เมตตา เศวตเลข
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,174ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี = Tourists satisfaction regarding the environmental management of Bangsaen beach Chonburi province / ร้อยตำรวจเอกณัฐวุฒิ เจียมศรีพงษ์
รัฐวุฒิ เจียมศรีพงษ์, ร.ต.อ., 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,175ความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนแออัดคลองเตยต่อการปฎิบัติหน้าที่ตามแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่าเรือ = Satisfaction of the Klong Toey slum dwellers on the operation of narcotic prevention and suppression plan of Tharua police / ไกร สอนสี
ไกร สอนสี, ร.ต.อ., 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,176ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามโครงการตำรวจชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม = People's satisfaction with the implementation of the community police project : a case study in Nakornpathom province / พันตำรวจโทกษณะ แจ่มสว่าง
กษณะ แจ่มสว่าง, พ.ต.ท., 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,177ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปิดถนนสีลมเพื่อเป็นทางเดินเท้าในวันอาทิตย์ = Satisfaction of people with closing Silom road on Sunday / สิริวดี อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
สิริวดี อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,178ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการงานทะเบียนราษฎรในเทศบาลเมืองลพบุรี = Public satisfaction with the services of civil registry in Lopburi municipality / ทิพย์อักษร จันทร์ศิริ
ทิพย์อักษร จันทร์ศิริ, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,179ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการปิดถนนลาดหญ้าเพื่อประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ และส่งเสริมการท่องเที่ยว = Satisfaction of people from the Lad Ya street closure project for saving energy saving, reducing pollution, and increasing torusim / พูนสิน ศักดิ์อุดมขจร
พูนสิน ศักดิ์อุดมขจร, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,180ความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการต่อการจัดการสวนสาธารณะ : กรณีศึกษาสวนสาธารณะหนองประจักษ์จังหวัดอุดรธานี = The satisfaction of people towards public park management : a case study of Nongprachak Park Udornthani province / เวทิสา กาญจนแก้ว
เวทิสา กาญจนแก้ว, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,181ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร = Factory decision makers' satisfaction with Bangkhuntien industrial hazardous waste treatment centre / ชรินี เดชจินดา
ชรินี เดชจินดา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,182ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์กีฬาสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี = Clientele's satisfaction with services of the 700th Anniversary Chiangmai Sport Complex / สมปอง จันทรี
สมปอง จันทรี, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,183ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์บริการผู้สูงอายุวัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Satisfaction of the elderly with the service center of the temple for the aged by community : a case study of Suwandararam Temple Service Center for the aged in Ayutthaya / ญาณี นาคพงษ์
ญาณี นาคพงษ์, 2500-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,184ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการจัดกิจกรรมการตลาดของศูนย์ออกกำลังกาย = Satisfaction of health club memberships on marketing activities management / ธานี ตะกรุดทอง
ธานี ตะกรุดทอง, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,185ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข = Instructor's satisfaction toward educational quality assurance in the central region colleges under the Minist6y of Public Health / สีนีนุช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
สินีนุช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,186ความมั่นคงในการทำงานของพนักงานคุมประพฤติ : ศึกษากรณีพนักงานคุมประพฤติสังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครและธนบุรี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม = Job security of provation officers : a case study of Bangkok and Thonburi probation office, department of probation, ministry of justice / มนิตา สิงเอี่ยม
มนิตา สิงเอี่ยม, 2523-

1,187ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในเขตชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี = Economic security of the rural elderly people in Suphanburi province / ชำนาญ แตงทอง
ชำนาญ แตงทอง, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,188ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ = The expression of independent opinions with intambon administrative organization : a case study of Samutprakarn province / พรรณี กาญจนวงศ์
พรรณี กาญจนวงศ์, 2497-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,189ความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ = Job autonomy of officials in the office of the national counter corruption commission / กฤติน กฤตานุกูลย์
กฤติน กฤตานุกูลย์, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,190ความมุ่งมั่นในการควบคุมและป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Intention of subdistrict administration organization members toward the prevention and control of environmental pollution in Ayutthaya province / ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ
ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ, 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,191ความร่วมมือในการป้องกันและปรามปรามอาชญากรรมของผู้นำชุมชนในเขตตำรวจภาค 7 = Cooperation in crime prevention and suppression of the community leaders in the 7th Police Region / นฤพนธ์ วานิชนุเคราะห์
นฤพนธ์ วานิชนุเคราะห์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,192ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกำลังกายของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในระดับประถมศึกษา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม = Knowledge, attitude and practice concerning exercise of over-nutritional status primary students, Banglen district, Nakornpathom / ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย
ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,193ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ : GMOs) ของแม่บ้านในเขตจตุจักร กรุงเทพ = Housewives' knowledge of products containing genetically modified organisms (GMOs) / ฐนิตา โพธิ์วงศ์
ฐนิตา โพธิ์วงศ์, 2522-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,194ความรู้เจตคติและการปฏิบัติในการอนุรักษ์ดินและน้ำของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรม เขตการศึกษา 5 = Knowledge, attitude and practice in soil and water conservation of agricultural students in Educational region 5 / ดวงเดือน วณิชาชีวะ
ดวงเดือน วณิชาชีวะ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,195ความรู้เจตคติและการปฏิบัติของผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา = Knowledge, attitude and practice of determental health business owner in patumtani on conserving guality of Chaopraya river / สมชาย ดนตรี
สมชาย ดนตรี, 2498-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,196ความรู้เจตคติและประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร = Knowledge of, attitude towards and experience in sex information of higher secondary school students in Bangkok / โดย ระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์
ระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์
Abstract  pdf

1,197ความรู้เจตคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล = Knowledge attitude and behavior toward safety and working environment among undergraduate engineering students in Rajamangala Institute of Technology / กรุณา วรภักดิ์ภมร
กรุณา วรภักดิ์ภมร, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,198ความรู้เจตคติและพฤติกรรมของแม่บ้านในการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนในเคหะชุมชนบ่อนไก่ = Knowledge, attitude and behavior towards domestic waste collection among the housewives at Bon-Kai housing community / ธีรพงศ์ กาญจนวงษ์
ธีรพงศ์ กาญจนวงษ์, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,199ความรู้เจตคติของประชาชนที่มีต่อการจัดการขยะในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง = Residents' knowledge and attitude toward the solid waste management in Angthong municipality / ยงยุทธ เพิ่มพูล
ยงยุทธ เพิ่มพูล, 2498-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,200ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับมลพิษจากมูลฝอยและของเสียอันตรายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดราชบุรี = Knowledge and attitude of mathayomsuksa 3 students in Ratchaburi province toward pollution of solid waste and hazardous waste / สุวิมล ทองประดิษฐ์
สุวิมล ทองประดิษฐ์, 2500-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,201ความรู้และเจตคติของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม = Knowledge and attitude of the budget analyst towards the conservation and improvement of the environmental quality / จรีรัตน์ กิจสาลี
จรีรัตน์ กิจสาลี, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,202ความรู้และเจตคติของนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม = Knowledge and attitudes of the fourth year police cadet toward the environmental problems / สถาพร รอดโพธิ์ทอง
สถาพร รอดโพธิ์ทอง, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,203ความรู้และเจตคติของนักศึกษาสาขาเกษตรกรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่มีต่อปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม = Knowledge and attituder of technical agriculture students in Rajamangala institute of technology toward environmental pollution problems / ดนัย ดำรงค์สกุล
ดนัย ดำรงค์สกุล
Abstract  pdf

1,204ความรู้และเจตคติของอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่มีต่อการเกษตรยั่งยืน = Knowledge and attitude of teachers in Rajamangala Institute of Technology in sustainable agriculture / กรชกร วิสุทธิวสุธาร
กชกร วิสุทธิวสุธาร, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,205ความรู้และเจตนคติของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สังกัดกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม = Knowledge and attitudes of the forth year nursing students under the Ministry of Defense concerning environmental pollution problems / รสริน ฤทธิโรจน์
รสริน ฤทธิโรจน์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,206ความรู้และการปฎิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี = Knowledge and practice on electric power conservation of nurses in hospitals under the ministry of public health Nonthaburi province / อรพรรณ เห่งนาเลน
อรพรรณ เห่งนาเลน, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,207ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดนครปฐม = The knowledge and practice concerning water conservation of mathayomsuksa 3 students in Nakhonpathom province / ศุภร เจากสิกร
ศุภร เจากสิกร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,208ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้ของผู้นำท้องถิ่นในท้องที่จังหวัดระนอง = Knowledge and practices of the local community leaders on forest resources management problem in Ranong province / นพวงศ์ อาภรณ์
นพวงศ์ อาภรณ์, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,209ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดนครนายก = Knowledge and practices of local health officers in Nakhonnayok province on environmental problems / สุพัตรา พรหมมินทร์
สุพัตรา พรหมมินทร์, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,210ความรู้และการปฏิบัติเพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยฝ่ายจราจร บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานคร = Knowledge and practice on the prevention of air pollution affecting health of traffic security guards in parking areas of Department Stores in Bangkok Metropolis / วิรงรอง แก้วสมบูรณ์
วิรงรอง แก้วสมบูรณ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,211ความรู้และการปฏิบัติในการแยกมูลฝอยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่บางกะปิ = Knowledge and practices on how to separate solid waste among Prathomsuksa six students in schools in the Bangkok Metropolis : Bangkapi district / เอมอร กิตติรณกรกุล
เอมอร กิตติรณกรกุล, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,212ความรู้และการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์กรณีศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ = Knowledge and practices of medical personnel regarding the management of infectious wastes : a case study of Somdejphrapinklao hospital, Naval Medical Department / สุนทรี ปานน้อย
สุนทรี ปานน้อย, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,213ความรู้และการปฏิบัติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี = Knowledge and practice of entrepreneurs regarding disposal at Damnoen Saduak Floating Market, Ratchaburi province / พันตำรวจโทศักดิ์ศรี แก้วเอี่ยม
ศักดิ์ศรี แก้วเอี่ยม, พ.ต.ท., 2502-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,214ความรู้และการปฏิบัติของผู้ประกอบการค้าอาหารหาบเร่แผงลอย เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับอันตรายของสารเจือปนในอาหาร = Knowledge and practices of food vendors in Rajchataewee Bangkok Metropolis toward health hazards of food additives / นิตยา กฤตธนเวท
นิตยา กฤตธนเวท
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,215ความรู้และการปฏิบัติตนในการป้องกันมลพิษทางอากาศที่เกิดจากยานพาหนะทางบกของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรชั้นประทวน จังหวัดนครปฐม = Knowledge and practice of Nakhon Pathom non-commissioned traffic policeman regarding the prevention of air pollution caused by road vehicles / เจิมศักดิ์ หอมหวน
เจิมศักดิ์ หอมหวล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,216ความรู้และการปฏิบัติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยและสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ = Knowledge and practices on environmental conservation of cabin attendants of Thai Airways international and Japan Airlines / พิเศษ สมิตานนท์
พิเศษ สมิตานนท์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,217ความรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขมลพิษทางน้ำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร = Subdistrict health staff's knowledge and participation in solving the water pollution in Nakornpathom and Samutsakorn provinces / จุรีภรณ์ ไถ้บ้านกวย
จุรีภรณ์ ไถ้บ้านกวย, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,218ความรู้และความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อระบบข้ อมูลประชากรสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาการสาธารณสุขในจังหวัดนครนายก = Tambon health workers' knowledges and opinions concerning population data system for public health development planning in Nakhonnayok province / วาสนา เชิดผล
วาสนา เชิดผล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,219ความรู้และความคิดเห็นของอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมในการใช้วิธีการคุมประพฤติต่อผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม = Knowledges and opinions of volunteer probation officer regarding probation methoods used with environment law offenders / ณรงค์ ขำเพชร
ณรงค์ ขำเพชร
Abstract  pdf

1,220ความรู้และความตระหนักของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือที่มีต่อมลพิษทางอากาศจากยานยนต์ในกรุงเทพมหานคร = Knowledge and awareness of non commissioned official police in Northern Bangkok Metropolitan Division regarding air pollution from motor vehicle in Bangkok Metropolis / สมศักดิ์ แววพานิช
สมศักดิ์ แววพานิช
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,221ความรู้และความตระหนักของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่มีต่อกฎหมายสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและอากาศ = Knowledge and awareness of non-commissioned police officers in the Metropolitan Police Bureau regarding environmental noise and air pollution laws / ประจักษ์ นาคศรีสุข
ประจักษ์ นาคศรีสุข
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,222ความรู้และความตระหนักของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในจังหวัดระยองที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด = Knowledge and awareness of police officers concernine environmental problem from Mabtapud project in Rayong province / สมพงศ์ ทองใบ
สมพงศ์ ทองใบ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,223ความรู้และความตระหนักของนักเรียนนายร้อยตำรวจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม = Knowledge and awareness of the police cadets concerning environmental problems / กวี สุภานันท์
กวี สุภานันท์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,224ความรู้และความตระหนักต่อการพัฒนาประชากรของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรี = Knowledge and awareness about population development of Subdistric Administration Organization Committee in Suphanburi province / ยุพิน ภาตะนันท์
ยุพิน ภาตะนันท์, 2501-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,225ความรู้และความตระหนักต่อภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมของนักเรียนพลตำรวจ โรงเรียนตำรวจนครบาล = Knowledge and awareness of police students in Metropolitan Police Training School regarding environmental pollution / โดย วินัย บำรุงกิจ
วินัย บำรุงกิจ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,226ความรู้และความตระหนักที่มีต่อปัญหาประชากรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร = Knowledge and awareness on the population problems of Prathomsuksa 6's students in Bangkok / ทวี ภู่พัฒน์วิบูลย์
ทวี ภู่พัฒน์วิบูลย์
Abstract  pdf

1,227ความรู้และทัศนคติของสมาชิกวุฒิสภาต่อนโยบายสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) = Knowledge and attitude of senators toward the environmental policy in the 7th National Economic and Social Development Plan (B.E.1992-1996) / เตชสิทธิ์ ชาตยาภา
เตชสิทธิ์ ชาตยาภา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,228ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง = Knowledge and behavior on water supply consumption of people in the area under the responsibility of the Metropolitan Waterworks Authority / วรรณี วุฒิวงศ์สัมพันธ์
วรรณี วุฒิวงศ์สัมพันธ์, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,229ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศและเสียงของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตเทศบาลนครนครปฐม = Motorcycle taxi drivers' knowledge and self protection behavior on air and noise pollution in Nakhon Pathom municipal area / ร้อยตำรวจโท พัชรพงศ์ สอนใจ
พัชรพงศ์ สอนใจ, ร.ต.ท., 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,230ความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครปฐม = Knowledge and behaviors of students at Nakhon Pathom Rajabhat Institute on environmental conservation of cultural heritage / สุทธสุดา เกรียงวัฒนพงษ์
สุทธสุดา เกรียงวัฒนพงษ์, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,231ความรู้และพฤติกรรมของตำรวจกองปราบปรามในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า = Electrical energy saving knowledge and behaviors of Crime Suppression Division Police / ร้อยตำรวจโทกฤษณพงศ์ พูตระกูล
กฤษณพงศ์ พูตระกูล, ร.ต.ท., 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,232ความรู้และพฤติกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยครูเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร = Knowledge and behaviors of teacher college students regarding environmental pollution in Bangkok metropolis / นิรมล กลับชุ่ม
นิรมล กลับชุ่ม
Abstract  pdf

1,233ความรู้ของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน กรณีศึกษา : แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร = Knowledge of conservation and rehabilitation of mangrove forest area : a case study of people in Kwang Thakarm, Bang Khun Thein district, Bangkok, Thailand / สุวัฒน์ ศิริรัตน์
สุวัฒน์ ศิริรัตน์, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,234ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของยาม้าในคนขับรถบรรทุกในถนนเพชรเกษม เขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี = Cognition concerning the effect of amphetamine of the truck drivers on Phet-kasem road in ampher Muang, Ratchaburi province / วัฒนา พิมพ์อัฐ
วัฒนา พิมพ์อัฐ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,235ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับยาบ้า = Cognition of the high school students of the department of general education in Bangkok metropolis concerning amphetamin / อดุลย์ พูลเจริญ
อดุลย์ พูลเจริญ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,236ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการจัดทำแผนพัฒนาตำบล = The understanding local government staff toward development planing / เมธา เอกดำรงกิจ
เมธา เอกดำรงกิจ, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,237ความรู้ความเชื่อและการปฏิบัติของแม่บ้านในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล : ศึกษากรณีครัวเรือนริมคลองแสนแสบกรุงเทพมหานคร = Knowledge, beliefs and practices of housewives regarding to household solid waste disposal : a case study of the klong Sansab area / ชลธิชา ตั้งอั้น
ชลธิชา ตั้งอั้น
Abstract  pdf

1,238ความรู้ความคิดเห็นและการปฏิบัติในการป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของลูกจ้างหญิงโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ = Knowledge opinions and practives concerning personal protective measures of female workers in textile factories / นันทนิตย์ ยิ้มวาสนา
นันทนิตย์ ยิ้มวาสนา
Abstract  pdf

1,239ความรู้ความตระหนักและการปฏิบัติของแม่บ้านเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือนในแฟลตข้าราชการทหารบกกรุงเทพมหานคร = Knowledge awareness and practice towards domestic waste collection among the housewives at the military flats in Bangkok Metropolis / จินตนา เปียสวน
จินตนา เปียสวน
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,240ความรู้ความตระหนักและการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดนครปฐม = Knowledge awareness and environmental practice of sub district (Tambon) health officers in Nakornpathom province / ราชัน พิมพา
ราชัน พิมพา, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,241ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของผู้ขับขี่รถบรรทุกต่อปัญหามลพิษควันดำ = Knowledge attitude and participation of truck drivers regarding air pollution problems / นิพนธ์ สุดใจ
นิพนธ์ สุดใจ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,242ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ขับขี่และประชาชนต่ออันตรายจากเสียงของรถสามล้อเครื่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Knowledge, attitude and behavior of the drivers and pedestrians towards noise hazard of motortricycle in Phra-Na-Korn-Sri Ayuthaya province / โดยไพบูลย์ แจ่มพงษ์
ไพบูลย์ แจ่มพงษ์, 2499-
Abstract  pdf

1,243ความรู้สึกมั่นคงในการทำงานของพนักงานบริษัทในเขตอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น : ศึกษากรณีบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ = Perception of job security among the employees in the Siam Eastern Industrial Park Companies a case study of the manufacturer of part for vehicle / อุษณีย์ เหมแหวน
อุษณีย์ เหมแหวน, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,244ความรู้สึกมั่นคงในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช = Perception of job security among the employees of university : a case study of registered nurses in Siriraj Hospital / นันทพร ชินวัฒนกาญจน์
นันทพร ชินวัฒนกาญจน์, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,245ความรู้สึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่เข้าร่วมอบรมสมาธิภาวนา ณ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Affective of nature and environment : a case study of the effect of meditation at Suanmokhaphalaram, chaiya Surajthani / ทัดดาว โฉมลักษณ์
ทัดดาว โฉมลักษณ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,246ความสนใจของเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานในการใช้สารสกัดจากสะเดาป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช = The interest of farmers growing citrus in using the extract of neem seeds for pest control / นที ภู่รอด
นที ภู่รอด
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,247ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้และผลการดำเนินงานองค์กร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา = The relationship between knowledge management and organization performance : a case study of Panomsarakham Hospital Chachoengsao / วลีรัตน์ ตัณฑุลเศรษฐ์
วลีรัตน์ ตัณฑุลเศรษฐ์, 2528-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,248ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยความเครียดในการทำงานและการเผชิญปัญหากับความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดระยอง = The relationships between personal factors, workplace stressor factors and coping on nurse burnout in regional/general hospitals of Rayong province, Thailand / กนกภรณ์ ใจแก้ว
กนกภรณ์ ใจแก้ว, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,249ความสัมพันธ์ของสื่อลามกกับการกระทำผิดทางเพศของผู้กระทำผิดชายในเรือนจำกลางนครปฐม = Relationship between obscenity media and sexual offense of the male inmates in Nakhon Pathom provincial prison, Thailand / ยศเดช ศีลเตชะ
ยศเดช ศีลเตชะ, 2526-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,250ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการจัดการความรู้กับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานขององค์การ : กรณีศึกษากรมคุมประพฤติ = The relationship between knowledge management and performance results in an organization : a case study of the Department of Probation / ชนิดา สุทธิคณะ
ชนิดา สุทธิคณะ, 2527-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,251ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความหมายเกี่ยวกับโรคการยอมรับตนเองและการให้ความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคเอสแอลอี = Relationships of SLE meaning, self perception and therapeutic compliance in SLE patients / เนตรชนก ต่วน
เนตรชนก ต่วน, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,252ความสัมพันธ์ระหว่างการชมรายการโทรทัศน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมกับจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล = The correlation between viewing environmental programmes on television and the environmental consciousness of Mahidol University students / ชัชชัย ศิลปสุนทร
ชัชชัย ศิลปสุนทร, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,253ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ศึกษากรณี : คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง = The relationship between health perceptions, social support and health-promoting behaviors of clients with HIV sero-positive : a case study in Camillian Social Center, Rayong / ร้อยตำรวจเอกหญิงกิ่งแก้ว ไชยเจริญ
กิ่งแก้ว ไชยเจริญ, ร.ต.อ.หญิง, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,254ความสัมพันธ์ระหว่างการรับสื่อทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับความตั้งใจในการรักษาสภาพแวดล้อมของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร = Relation between receiving of message concerning environment through television and intention to maintain environment for youth in Bangkok / อัปสร เอกกมล
อัปสร เอกกมล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,255ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับการรับรู้ประสิทธิผลแห่งตนในการแสดงพฤติกรรมสุขภาพของเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด = Relationship between social support and perceived self-efficacy in children with congenital heart disease / สุนันทา ตันติกนกพร
สุนันทา ตันติกนกพร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,256ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลในเขตจังหวัดนครปฐม = Relationship between stress and mental health of nurses in Nakaorn Pathom / พัชรา จารุโรจน์จินดา
พัชรา จารุโรจน์จินดา, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,257ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = Relationship between the organizational climate and learning organization characteristics of the Office of the Permanent Secretary of the Ministry of Information and Communication Technology / นุชนาฏ หินอ่อน
นุชนาฏ หินอ่อน, 2527-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,258ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถานีตำรวจภูธรเหมืองราชบุรี = The relationship between leadership and morale of police offices in Ratchaburi police station / สุนิดา แสงวิเชียร
สุนิดา แสงวิเชียร, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,259ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ = Relationships between transformational leadership and achievement motive of officers at the Department of Internal Trade, Ministry of Commerce / อมรรัตน์ เทพพิทักษ์
อมรรัตน์ เทพพิทักษ์, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,260ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการจัดการความรู้ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม = The relationship between transformational leadership of administrators and knowledge management of non-formal education service centre in Nakornpathom province / ศลิษา มหาชน
ศลิษา มหาชน, 2525-

1,261ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางครอบครัวกับการรับรู้พฤติกรรมจริยธรรมตำรวจของนักเรียนพลตำรวจ โรงเรียนตำรวจภูธร 7 = A study of the relationship between familial predisposition and police ethical perception of the police trainees in the 7th Police School / สมบูรณ์ ฮวบบางยาง
สมบูรณ์ ฮวบบางยาง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,262ความสัมพันธ์ระหว่างลำดับความต้องการและจริยธรรมในการทำงาน :ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานโรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร = The relationship between the need hierarchy and work ethics : a case study of the Kamphaengphet sugar factory / วรุตม์ ครูเจริญ
วรุตม์ ครูเจริญ, 2526-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,263ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับสมรรถนะหลักของบุคลากรในกรมราชทัณฑ์ = Relationship between organizational culture and core competencies of corrections department staffs / สุมาลี แสงสว่าง
สุมาลี แสงสว่าง, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,264ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาในชุมชนอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : ชุมชนบริเวณแหล่งอุตสาหกรรมอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี = The relationship between husbands and wives in an industrial zone : a case study Sriracha District, Chonburi province / กมล อาจดี
กมล อาจดี, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,265ความสัมพันธ์หญิงชายและการตีตรา :เส้นทางชีวิตของหญิงไทยในการเปิดเผยและไม่เปิดเผยผลการติดเชื้อเอชไอวีต่อผู้ชายที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน = Gender relations and stigma : The trajectory of thai women disclosing and not disclosing their HIV serostatus to partners / ศรีอำภา ส่องรอบ
ศรีอำภา ส่องรอบ, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,266ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ของครู-นักแสดงในกระบวนการละครเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษาเครือข่ายละครรณรงค์งดเหล้า = Competencies of the actor-teacher as a learning facilitator in the theatre-in-education process : a case study of the don't drink drama network / กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,267ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล = The competency of Mahidol University graduate students in computer usage / พีรนุช สุวรรณรัตน์
พีรนุช สุวรรณรัตน์, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,268ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี = Job competency for educational quality assurance of school committee in Phetchaburi province / เสาวลักษณ์ จงเจตจำนง
เสาวลักษณ์ จงเจตจำนง, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,269ความหมายของความรักในผู้ติดยาเสพติด = Meaning of love : a study of drug users / ศิริลักษณ์ มุ่งธัญญา
ศิริลักษณ์ มุ่งธัญญา, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,270ความหมายของความอ้วนกับการใช้ยาของวัยรุ่นหญิงในสถาบันอุดมศึกษา = Meaning of obesity and antiobesity among female undergrad students / ศิริบงกช ดาวดวง
ศิริบงกช ดาวดวง, 2503-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,271ค่านิยมเกี่ยวกับการสมรสของดาราวัยรุ่นไทย = Marriage values of Thai teenage entertainers / นิตยา รุ่งสถิต
นิตยา รุ่งสถิต, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,272ค่านิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและอำนาจแห่งตนในการควบคุมทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช = Values associated with sexual behavior and health locus of control in STD-risk behaviors among adolescent in Nakornsrithammarat province/ กาญจนา ปฏิยุทธ
กาญจนา ปฏิยุทธ, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,273ค่านิยมเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีชาวเลจังหวัดสตูล = Fertility value of Chawle women in Satul province / หิรัญญา ปะดุกา
หิรัญญา ปะดุกา, 2503-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,274ค่านิยมและการถ่ายทอดค่านิยมให้แก่บุตรของอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักธุรกิจ = Values and values transferred among children of university faculty members and businessmen / หลุยส์ อัมสุทธิ
หลุยส์ อัมสุทธิ, 2495-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,275ค่านิยมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชีวิตประจำวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรีปีที่ 1 = Values in using natural resources in dialy-life of Mahidol University's freshmen / รสลิน สุรสนธิ
รสลิน สุรสนธิ, 2502-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,276ค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของนักเรียนนายร้อยตำรวจ = Values on premarital sex among police cadets / ร้อยตำรวจเอกธรรมนูญ กิติกุล
ธรรมนูญ กิติกุล, ร.ต.อ., 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,277ค่านิยมของเกษตรกรที่ทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน : เปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ = Values of farmers practising sustainble agriculture : a comparison between the farmers supported by governmental organizations and non-gevernmental organizations in Muang district, Surin province / ปิยะฉัตร มาลีถาวรกุล
ปิยะฉัตร มาลีถาวรกุล, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,278ค่านิยมของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับอาหารชีวจิต = The value of people in Bangkok conducted at Central Pinklao departmentstore about cheewajit food / อโนมา สอนบาลี
อโนมา สอนบาลี, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,279คำสอนในพุทธศาสนาที่มีต่อการพนัน = Buddhist teachings on gambling / ประจักษ์ กุลพานิช
ประจักษ์ กุลพานิช, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,280คุณธรรมที่จะช่วยให้สังคมเข้มแข็งและก้าวหน้า : ศึกษากรณีทัศนะของนักคิดในสังคมไทย = The virtues that contribute to a strong and flourising society : a case study of the thinkers' views in Thai society / วัฒกร เรืองจินดาวลัย
วัฒกร เรืองจินดาวลัย, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,281คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร = Qaulity of education management in Kamphaengphet municipality, Thailand / วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ
วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,282คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา = The study of quality assurance of higher education / แก้วกาญจน์ ฤทธิเรือง
แก้วกาญจน์ ฤทธิเรือง, 2526-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,283คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ = Quality of working life of the Policy and Plan Analysts in the Office of the National Economic and Social Development Board / บรรลือศักดิ์ ศรีระศร
บรรลือศักดิ์ ศรีระศร, 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,284คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน = Quality of working life of the royal Thai Air Force Officers, Headquarters of Security Force Command / พราว ศาลิคุปต
พราว ศาลิคุปต, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,285คุณภาพชีวิตการทำงานของครูระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 = Quality of work life of secondary school teachers under Educational Department, Region 5 / จุรีพร แจ้งธรรมมา
จุรีพร แจ้งธรรมมา, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,286คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) = Quality of work life of national research council of Thailand (NRCT) / มงคล ลาวรรณา
มงคล ลาวรรณา, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,287คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 = Quality of life of investigative police in division 9 metropolitan / ศราวุธ ทองเหว่า
ศราวุธ ทองเหว่า, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,288คุณภาพชีวิตของแรงงานก่อสร้าง = Quality of life of construction workers / สมใจ ฉัตรไทย
สมใจ ฉัตรไทย, 2502-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,289คุณภาพชีวิตของครูพี่เลี้ยงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์สังกัดกรมการศาสนา = Quality of life of the teacher at Pre-school Education Center Under Department of Religious Affairs / แสงรัตน์ เดชอุดม
แสงรัตน์ เดชอุดม, 2497-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,290คุณภาพชีวิตของนักสังคมสงเคราะห์สังกัดกรุงเทพมหานคร = Quality of life of the social workers at the Bangkok Metropolitan Administration / ชุติมา เลาหวิจิตรจันทร์
ชุติมา เลาหวิจิตรจันทร์, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,291คุณภาพบริการของสถานประกอบการเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดนครปฐม = Quality of health promotion service in Kakhon Pathom province, Thailand / กันยารัตน์ เกษสอน
กันยารัตน์ เกษสอน, 2522-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,292คุณลักษณะของผู้นำการเต้นแอโรบิก = The characteristics of the aerobic-dance leaders / อนุรักษ์ พินิจนิยม
อนุรักษ์ พินิจนิยม, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,293จรรยาบรรณของวิทยากร = A code of ethics for trainers / ธีรนาฏ จตุรธำรง
ธีรนาฏ จตุรธำรง, 2500-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,294จริยธรรมและค่านิยมของหญิงบริการในสถานบันเทิงโพไซดอน = Ethic and values of prostitutes working in Posiedon entertainment complex / พรทิพย์ ศักดิ์ศิริเวทย์กุล
พรทิพย์ ศักดิ์ศิริเวทย์กุล, 2502-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,295จริยธรรมในวิชาชีพวิศวกร = Code of ethics in the engineering profession / ชุติกร จิตดำรงชัย
ชุติกร จิตดำรงชัย, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,296จริยธรรมของอาสาสมัครในหน่วยกู้ภัย : ศึกษากรณีมูลนิธิร่วมกตัญญู = Ethics of the volunteers in a relief agency : a case study of the Ruamkatanyu Foundation / สมานใจ ขันทีท้าว
สมานใจ ขันทีท้าว, 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,297จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมของครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม = The environmental ethics of teachers under the Primary Education Office in Meaungnakornpathom district, Nakornpathom province / พรชัย ประชานุกูล
พรชัย ประชานุกูล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,298จริยธรรมธุรกิจของบรรษัทสรรพสินค้า : ศึกษากรณีร้านค้าปลีกข้ามชาติในประเทศไทย = Business ethics of the multi-national superstore corporations in Thailand / ฤทัยรัตน์ ศิลธรรม
ฤทัยรัตน์ ศิลธรรม, 2526-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,299จริยธรรมธุรกิจที่พึงประสงค์ของผู้บริโภคไทย : ศึกษากรณีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค = A study of the business ethics according to the Thai consumers' expectation : a case study of the office of the consumer protection board / พัทธมนต์ อุณหชาติ
พัทธมนต์ อุณหชาติ, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,300จิตสำนึกของมัคคุเทศก์ต่อการนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในระบบนิเวศแนวปะการัง = The consciousness of guides toward eco-tourism in coral-reef ecosystem / ธัญภรณ์ วงศ์อกนิษฐ์
ธัญภรณ์ วงศ์อกนิษฐ์, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,301จิตสำนึกที่มีต่อการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการอู่ซ่อมและพ่นสีรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร = Consciousness regarding pollution prevention measures among the vehicle repairs and pody spray painting owners in Bangkok / ลักษณา วรีธนาภรณ์
ลักษณา วีรธนาภรณ์, 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,302ฉันยังเป็นผู้หญิงอยู่หรือ? : อัตลักษณ์ทางเพศภาวะเพศวิถีและสุขภาวะทางเพศของผู้หญิงไม่มีมดลูก = Am still a woman? : gender identity, sexuality and sexual health of women who have undergone hysterectomy / มาลี เผือกหอม
มาลี เผือกหอม, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,303ชีวิตที่ดีตามทรรศนะของพุทธจริยศาสตร์ = The good life according to Buddhist ethics / ศรีนวล ศุภานุสนธิ์
ศรีนวล ศุภานุสนธิ์, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,304ดัชนีชี้วัดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน = Indicators of risk behavior for Thai juvenile delinquency / ศศิวิมล ทองกลม
ศศิวิมล ทองกลม, 2526-

1,305ตัวแบบเรือนจำที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในประเทศไทย = The appropriate model of prison for institutional treatment of prisoners in Thailand / อายุตม์ สินธพพันธุ์
อายุตม์ สินธพพันธุ์, 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,306ทรรศนะของพระสงฆ์ต่อคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมใน เกิดแต่กรรม ของแม่ชีทศพร ชัยประคอง = Monks' views on the teachings on the law of Kamma in Kerd Tae Kam by Maechee Dasaphorn Chaiprakhong / ปรียารัตน์ ศิลธรรม
ปรียารัตน์ ศิลธรรม, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,307ทัศนคติและค่านิยมของนักเรียนหญิงชั้น ม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดพะเยาต่อการศึกษาต่อและอาชีพการขายบริการทางเพศ = Attitudes and values of grade-nine female students in the expanded education opportunity schools in Phayao province toward further education and commercial sex / ญาณิน สายโกสุม
ญาณิน สายโกสุม
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,308ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนแออัดคลองเตยที่มีต่อขยะบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม = The attitudes and practices of the residents in Klongtoey urban slum towards beverage packaging waster / กริ่งแก้ว เลาบุญเสถียร
กริ่งแก้ว เลาบุญเสถียร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,309ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจและบุคลากรทางการแพทย์ต่อแนวความคิดใน การปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติดในลักษณะของผู้ป่วย = Attitudes of police officers and medical personnel toward the concept of drug addicts being considered as patients / ชื่นจิตต์ วงษ์โพธิ์ดี
ชื่นจิตต์ วงษ์โพธิ์ดี
Abstract  pdf

1,310ทัศนคติของแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสงขลาต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง = Attitudes of physicians and nurses working in the emergency units of Public Hospitals in Songkhla province toward violence against women / ลัดดาวัลย์ สุขุม
ลัดดาวัลย์ สุขุม
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,311ทัศนคติของกรรมการชุมชนต่อบทบาทของตำรวจชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาบ้าในเขตตลิ่งชัน = The attitude of the community committee in Talingchan district towards the roles of police in amphetamine prevention / ร้อยตำรวจเอกยงยศ ซื่อสัตย์คมสัน
ยงยศ ซื่อสัตย์คมสัน, ร.ต.อ., 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,312ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติในจังหวัดกาญจนบุรี = Tourists' attitude towards ecoturism : a case study of the National Park in Kanchanaburi province / สุรีพร ภัทราพรนันท์
สุรีพร ภัทราพรนันท์, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,313ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีต่อการปล่อยตัวทางเพศก่อนสมรส = Attitudes of Ramkhamhaeng University students toward premarital sexual permissiveness / สุธาทิพย์ แสงวัฒนกุล
สุธาทิพย์ แสงวัฒนกุล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,314ทัศนคติของนักหนังสือพิมพ์รายวันที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ = Attitudes of daily journalists towards the nuclear power plant project / พวงเพชร เฉิดฉันท์พิพัฒน์
พวงเพชร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,315ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในท้องถิ่น : ศึกษากรณีในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบุรี = Public attitude in local cultural heritage conservation : a case study of Muang distric Petchaburi province / กันทิมา อินทรบุตร
กันทิมา อินทรบุตร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,316ทัศนคติของผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลต่อมลพิษทางอากาศในจังหวัดนครราชสีมา = Attitude of private-up truck drivers towards the air pollution in Nakhornratchasima province / เนตรนภา พินิจพงศ์
เนตรนภา พินิจพงศ์
Abstract  pdf

1,317ทัศนคติของผู้ต้องขังทั่วไปในประเทศไทยที่มีต่อการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม = Attitudes of prisoners towards the criminal justice system in Thailand / อนันต์ ศรีหิรัญ
อนันต์ ศรีหิรัญ
Abstract  pdf

1,318ทัศนคติของพระสงฆ์ที่มีต่อมาตรการป้องกันการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ : กรณีศึกษา วัดในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร = The monks' attitude towards the smoking prevention measures of monks / ปนัสยา อังศุวัฒนานนท์
ปนัสยา อังศุวัฒนานนท์, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,319ทัศนะทางจริยธรรมเรื่องการละเมิดสิทธิเด็กรับใช้ตามบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร = Ethical views on the violation of child servants' rights in Bangkok / อิงอร อนุวัฒนา
อิงอร อนุวัฒนา, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,320ทางเลือกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับทางเลือกแนวทางด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = The alternatives and factors associated with the educational and occupational alternatives of students in lower secondary schools / ชิดชัย สนั่นเสียง
ชิดชัย สนั่นเสียง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,321ทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานการศึกษาต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยของรัฐ = Direction of operation of continuing education center in public university / จุไร จงประดิษฐ์นันท์
จุไร จงประดิษฐ์นันท์, 2499-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,322ธรรมาภิบาลในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ = Good governance in human resource management of department of corrections / สำรวจ ทวีชัย
สำรวจ ทวีชัย, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,323นิสัยการป้องกันอันตรายจากเสียงต่อหูของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ = Habits of ear protection from noise hazard of textile idustrial worker / ชัชณี คำภิบาล
ชัชณี คำภิบาล, 2497-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,324บทบาทและพฤติกรรมของข้าราชการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมศึกษาเฉพาะจังหวัดตาก = Roles and behaviors in crime prevention and suppression of regional administrative officers : Tak province / กฤษณา เอมอ่อง
กฤษณา เอมอ่อง, 2499-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,325บทบาทและพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง : ศึกษาจากความ คิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจประจำสถานีตำรวจนครบาล = Role and behavior of employee motorcyclists : a study of the opinion of the police officers in Metropolitan Police Bureau / ชยพจน์ หาสุณหะ
ชยพจน์ หาสุณหะ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,326บทบาทและพฤติกรรมที่ประชาชนต้องการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจในเขตกองบัญชาการตำรวจนครบาล = Role and behavior of police patrol in metropolitan police bureau as required by people / สุวิทย์ มาดะมัน
สุวิทย์ มาดะมัน
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,327บทบาทในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร = Role of the environmental and sanitary officials in the performance of environmental related tasks : a case study of Bangkok metropolitan administration / อุทิศ มหากิตติคุณ
อุทิศ มหากิตติคุณ, 2495-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,328บทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็กกำพร้าของครอบครัวอุปการะตามโครงการครอบครัวอุปการะในนิคมสร้างตนเอง ของกรมประชาสงเคราะห์ = The roles of foster families in rearing the abandoned children in foster family projects in self-help land settlement areas of the Department of Public Welfare / ศิริพร จันทร์ประยูร
ศิริพร จันทร์ประยูร, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,329บทบาทการบริหารของสมาคมกีฬาจังหวัดในการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา = Management role of the provincial sport association in developing and promoting sports / มงคลชัย บุญแก้ว
มงคลชัย บุญแก้ว, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,330บทบาทของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม = Roles of provincial public relations officers to promote and conserve the environmental quality / ธิติมา มะลาดวง
ธิติมา มะลาดวง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,331บทบาทของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร = Role of community development officers in promoting public participation in Bangkok metropolitan administration environmental management / ณพรรษธ์สรฌ์ เสมสันต์
ณพรรษธ์สรฌ์ เสมสันต์, 2528-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,332บทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลในการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในจังหวัดนครปฐม = The roles of sub-district workers in dissemination of information on pesticide use in Nakhon Phathom / ศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร
ศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,333บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี = Roles of subdistrict health officers in environmental education in community : a cases study of Pathumthani province / นัทธมนวรรณ ยิ่งเจริญสุข
นัทธมนวรรณ ยิ่งเจริญสุข, 2505-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,334บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณี จังหวัดพิจิตร = Role of sub district (Tambon) health officers in performing environment related tasks : a case study of Pichit province / สุนีย์ สุขสว่าง
สุนีย์ สุขสว่าง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,335บทบาทของเจ้าอาวาสในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม = The roles of the abbot on environmental cultural heritage conservation / ร้อยตำรวจเอกธงชัย เนตรสขาวัฒน์
ธงชัย เนตรสขาวัฒน์, ร.ต.อ., 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,336บทบาทของแม่ชีในพระพุทธศาสนาที่มีต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน :ศึกษาวิเคราะห์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สวนแก้ว และสถานศึกษาธรรมจาริณี วิทยาปากท่อ จังหวัดราชบุรี = The role of Buddhist nuns in educational management for youth development : an analytical study of Suan Kaew Buddhist sunday educational center and Dhammajarini nun institute, Paktho, Ratchaburi province / พระมหาสิทธิศักดิ์ การรัมย์
พระมหาสิทธิศักดิ์ การรัมย์, 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,337บทบาทของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดระนอง = The role of district organization committee on forest resources conservation in Ranong province / จตุรเทพ โควินทวงศ
จตุรเทพ โควินทวงศ์, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,338บทบาทของครูระดับมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 5 ที่มีต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม = The role of the secondary school teachers in the educational region 5 on the promotion of environmental conservation / เก็จวลี กรีธาธร
เก็จวลี กรีธาธร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,339บทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนในการจัดบริการข่าวสารข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม = Role of public librarians in environmental information service / เพชรา ศรีคำภา
เพชรา ศรีคำภา, 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,340บทบาทของบุคลากรในการจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จังหวัดนครปฐม = The role of hospital personnel regarding management of infectious wastes : a case study of Mettapracharuk Hospital Nakorn Prathom province / อภินันท์ สุขบท
อภินันท์ สุขบท, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,341บทบาทของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน : กรณีศึกษาประชาชนในองค์กรชาวบ้านเพื่อการพัฒนาภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น = The roles of local people in resource and environmental management : a case study of the village volunteer organisation for rural development in Khon Kaen province / ฟ้ารุ่ง มีอุดม
ฟ้ารุ่ง มีอุดร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,342บทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม = The role of the assistant subdistrict administrative organization officials in environmental management : a case study of Nakhon Pathom province / ปริยานุช คิมหะจันทร์
ปริยานุช คิมหะจันทร์, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,343บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 5 ในการส่งเสริมการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษา = Roles of educational administrators of secondary schools in the educational region 5 on promoting environmental education / ปิยะนุช โพธิ์มี
ปิยะนุช โพธิ์มี, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,344บทบาทของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม = The role of Bangkok Metropolis Administrators in solving environmental pollution problems / สุนันท์ นิลบุตร
สุนันท์ นิลบุตร, 2491-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,345บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมศึกษา = Roles of educational administrators at the Department of Vocational Education in promoting environmental education / ทรงธรรม กาญจนพิบูลย์
ทรงธรรม กาญจนพิบูลย์, 2494-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,346บทบาทของผู้ปกครองที่มีต่อการส่งเสริมการรักษาความสะอาดของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาสำนักงานเขตหนองจอก = The parents role in encouraging cleanliness and tidiness of elementary students in schools under the jurisdiction of the Bangkok Metropolitan Administration : a case study of Nongchok district office/ สุชีรา เล่นวารี
สุชีรา เล่นวารี, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,347บทบาทของผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้างเขตจังหวัดสมุทรปราการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจ = The role of service motocyclists in supporting police's function : a specific study of Samutprakarn province / สุนทร ควรระงับ
สุนทร ควรระงับ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,348บทบาทของพ่อแม่ในการสอนเพศศึกษาแก่ลูกสาววัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร = The parents's roles in teaching sex education to their teenage daughters in Bangkok / ศุภาศิริ การิกาญจน์
ศุภาศิริ การิกาญจน์, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,349บทบาทของมัคคุเทศก์ในการส่งเสริมจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวอย่างอนุรักษ์ : กรณีศึกษาสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย = Tourist guides' roles to promote tourists' consciousness on conservative tourism : a case study of the Thai Ecotourism and Adventure Travel Association / พันธ์ทิพย์ อธิปัญจพงษ์
พันธ์ทิพย์ อธิปัญจพงษ์, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,350บทบาทของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาในการระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี = The role of the office of ombudsman in dispute resolution in Thailand / อัญชลิตา สุวรรณะชฎ
อัญชลิตา สุวรรณะชฎ, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,351บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ต่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน = The role of the Klong-Mai Tambon administration organization in health promotion in the community / ชาตรี ลุนดำ
ชาตรี ลุนดำ, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,352บทบาทครูในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี = Role of teachers in promoting environmental conservation for primary schools Ratchaburi province / อัสนี เสียงลือชา
อัสนี เสียงลือชา, 2500-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,353บทบาทที่คาดหวังของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม = Expected role of the police in the Nakornpathom provincial police / คำรณ บุญเลิศ
คำรณ บุญเลิศ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,354บทบาทที่ปฏิบัติจรงขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม = The actual roles of the sub district administration organizations on the water quality control and promotion of the Jeen River in Nakornpathom provice / สุเทพ เข็มแข็งปรีชานนท์
สุเทพ เข็มแข็งปรีชานนท์, 2497-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,355บรรยากาศองค์การและลักษณะความเป็นองค์การเอื้อการเรียนรู้ของสถานีตำรวจภูธรเมือง จังหวัดนครปฐม = Organization climate and characteristics of a learning organization of Muang Nakhon Pathom police station / พันตำรวจตรีวีรชาติ สงวนเกียรติ
วีรชาติ สงวนเกียรติ, พันตำรวจตรี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,356บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Organization climate and job satisfaction of non-commissioned polices in Prachaub Khiri Khan provincial police, Thailand / พันตำรวจโทสมชาญ พิณคันเงิน
สมชาญ พิณคันเงิน, พันตำรวจโท, 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,357บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู = A study of organizational climate and quality of work life of school teachers / สุชานุช พันธนียะ
สุชานุช พันธนียะ, 2529-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,358บริบททางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ : กรณีศึกษาคนงานในอู่ซ่อมรถ เขตเทศบาลเมืองจังหวัดนครปฐม = Socio cultural and economic contexts and smoking : a case study of garage workers in Nakornpathom Municipality / จินตนา จารุสมบัติ
จินตนา จารุสมบัติ, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,359ประสบการณ์การดำเนินชีวิตของคู่สมรสที่ภรรยาติดเชื้อเอชไอวี = The experiences of the married couples with HIV+ female spouse / วรรณา คงสุริยะนาวิน
วรรณา คงสุริยะนาวิน
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,360ประสบการณ์การทำงานเป็นอาสาสมัครของผู้ใช้ยาเสพติด : ความหมายและอุปสรรค = Drug users' experiences on voluntary work : meanings and barriers / ปฤณ วิศวกรรม
ปฤณ วิศวกรรม, 2516-

1,361ประสบการณ์ของแม่ที่มีลูกพิการจากมะเร็งกระดูก = The experiences of mothers bearing disabled children cause by bone cancer / สมชนก พูลผล
สมชนก พูลผล, 2524-

1,362ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษา = Illness experience among patients with head and neck cancer and receiving radiotherapy / สุมนัส พิริยะอุดมพร
สุมนัส พิริยะอุดมพร, 2522-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,363ประสบการณ์ความทุกข์ของผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งและถูกตัดเต้านม : แนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยม = The suffering experiences of breast cancer and mastectomy women : socialist feminism / สิริณัฐ สินวรรณกุล
สิริณัฐ สินวรรณกุล, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,364ประสิทธิผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (ผู้ช่วยพยาบาล) เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา = Effectiveness of self-learning of electronic materials for the practical nurse regarding nursing care for cancer patients treated with radiation therapy / จำรัก ลัมภเวช
จำรัก ลัมภเวช, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,365ประสิทธิผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร : กรณีศึกษาเกษตรกรตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม = Effectiveness of workshop on the hazard from a gricultural chemicals : a case study of farmers in Tambol Lam-Paya, Banglane District, Nakhonpathom Province / พรศิริ ศิลปนาฎ
พรศิริ ศิลปนาฎ, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,366ประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครปฐม = The efficiency of the TAO's community development plan : a case study of Nakornpratom province / จิตติญา ลัดดากลม
จิตติญา ลัดดากลม, 2522-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,367ประสิทธิภาพของการใช้ปลานิลในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ = Efficiency of Tilapia (Orechromis sp.) for quality improvement of wastewater from black tiger shrimp culture / ลือชัย สุนิตย์สกุล
ลือชัย สุนิตย์สกุล, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,368ประสิทธิภาพของรูปแบบการเฝ้าระวังทางประชากร = The effectiveness of current population surviellance models / โดย พรเพ็ญ ทับเปลี่ยน
พรเพ็ญ ทับเปลี่ยน
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,369ปรากฏการณ์ความเชื่อไสยศาสตร์ในวัยรุ่นชาวไทยพุทธ : กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติหลักสูตรวิทยาศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล = The phenomenon of magical beliefs in thai buddhist youths : a case study of science and arts students of international college, Mahidol University / พระมหาสุนทร เฉลยชัย
พระมหาสุนทร เฉลยชัย, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,370ปัจจัยเชิงโครงสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมและปัจจัยระดับยคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์จากกามีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนชาย ชาวเขาเผ่าอีก้อ = Contetual and individual factors related to sexual AIDS risk behaviors of Akha male adolescents / เฉลิมชัย ปัญญาดี
เฉลิมชัย ปัญญาดี
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,371ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับความคิดฆ่าตัวตายของวัยรุ่นระยะกลาง ในกรุงเทพมหานคร = Risk factors affecting to suicide ideation in mid-adolescence in Bangkok / วาริน ชมประเสริฐ
วาริน ชมประเสริฐ, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,372ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของการกระทำผิดทางเพศของเด็กและเยาวชน : กรณีการข่มขืนกระทำชำเรา = Social surrounding factors which related to violence of sexual offense of juvenile delinquency : a specific study of rape / พรศิริ มูลติชัย
พรศิริ มูลติชัย, 2516
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,373ปัจจัยการควบคุมตนเองและความผูกพันทางสังคมที่มีผลต่อการกระทำผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชนชาย :ศึกษาเฉพาะศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายในกรุงเทพมหานคร = Self-control and social bond factors influencing juvenile drug offending : a case study at juvenile training centers in Bangkok, Thailand / ร้อยตำรวจโท ปริทรรศน์ แสงทองดี
ปริทรรศน์ แสงทองดี, ร้อยตำรวจโท, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,374ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเป็นสมาชิกของสนามกอล์ฟในเขตกรุงเทพมหานคร = Promotion factors influencing on membership of golf courses in Bangkok metropolitan / สะมา แดงโสภา
สะมา แดงโสภา, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,375ปัจจัยความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในจังหวัดชัยนาท = Success factors of community financial institute in Chainat / ธงไท ไชยหิรัญการ
ธงไท ไชยหิรัญการ, 2526-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,376ปัจจัยด้านสุขภาพจิตกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร = Mental health factors and aggressive behavior of adolescent students in Bangkok / สุมิตรา นิธิสินประเสริฐ
สุมิตรา นิธิสินประเสริฐ, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,377ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการใช้นมมารดาเลี้ยงทารกในสตรีที่ทำงานนอกบ้าน = Socio-economic factors influencing duration of breast-feeding among practice working women / อรวรรณ บำรุง
อรวรรณ บำรุง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,378ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่กำหนดอุปสงค์การใช้บริการผู้ป่วยนอกสูงอายุในโรงพยาบาลเอกชนเชิงธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ = Economic factors influencing the demand for elderly out-patient services at private for-profit hospital in Chiangmai / นุชรพี ทุนกุล
นุชรพี ทุนกุล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,379ปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่ทำนายความตั้งใจในการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา = Social and psychological factor predicting smoking intention of seconcary education male students / โดย มาลา รักษาพราหมณ์
มาลา รักษาพราหมณ์
Abstract  pdf

1,380ปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่มีผลต่อความตั้งใจที่ประกอบวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชาย = Socio-psychological factors affecting to nursing profession intent of male nurse students / ประดิษฐ์ ใจแก้ว
ประดิษฐ์ ใจแก้ว
Abstract  pdf

1,381ปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมการแยกทิ้งขยะของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร = Socio-psychological factors affecting to behaviors of people on solid waste separation in Bangkok Metropolis / ปวี จำปาทอง
ปวี จำปาทอง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,382ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลของการพัฒนาบุคลากร : ศึกษากรณีข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล = Factors related to the effects from the personnel development : a case study of Royal Thai Police at the inspector level under the Metropolitan Police Bureau / ณรงค์ศักดิ์ บวรวงค์พิทักษ์
ณรงค์ศักดิ์ บวรวงค์พิทักษ์, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,383ปัจจัยที่เป็นสาเหตุแห่งการกระทำผิดซ้ำในคดีอุกฉกรรจ์ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังในเรือนจำกลางบางขวาง = Factors related to violence recidivism a study of report offenders in Bangkwang Central Prison / โดยธานินทร์ สุนทรสุทธิวัตร
ธานินทร์ สุนทรสุทธิวัตร
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,384ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำความผิดของผู้ต้องขังที่เคยรับราชการตำรวจ ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางบางขวางและเรือนจำกลางคลองเปรม = Factors related to the offenses of inmates who are former police officers : a case study in Bangkwang and Klong-Prem central prisons / ภิรมย์ จันทราภิรมย์
ภิรมย์ จันทราภิรมย์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,385ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง = Factors related to the offenses of female offenders in Central Women's Correctional Institution / สุรินทร์ ชาวศรีทอง
สุรินทร์ ชาวศรีทอง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,386ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเกี่ยวกับภาวะประชากรที่เหมาะสมของนักเรียนนายร้อยตำรวจ = Factors related to decision making on optimum population of the police cadets / ชูชาติ ศิวกาญจน์
ชูชาติ ศิวกาญจน์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,387ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี : กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม = Factors relating to decisio-making on the selection of dual vocational training programme : a case study of vocational students in Nakornpatom province / ปิยธาริน วรสินวัฒนา
ปิยธาริน วรสินวัฒนา, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,388ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติต่อเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี = Factors related to articulation in the convention on the rights of the child by teachers of the Primary Education Office, Chonburi province / อลิศรา กฤษมานิต
อลิศรา กฤษมานิต, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,389ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการวางแผนครอบครัวของทหารอากาศไทย = Factors relating to the participation in family planning of the Royal Thai airforce officers / กษมา โรจนนิล
กษมา โรจนนิล
Abstract  pdf

1,390ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุ = Factors related to the elderly's preference for internal tourism / สุชาดา นิ่มหิรัญวงษ์
สุชาดา นิ่มหิรัญวงษ์, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,391ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการทำงานต่อหลังเกษียณอายุราชการของแพทย์สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคกลาง = Factors related to the needs. for future work after retirement for medical doctors, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health in the Central Region / จงกล เนียมหลาง
จงกล เนียมหลาง, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,392ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกครั้งแรกของสตรีที่ปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข = Factors contributing to the intention to undergo a pap smear for the first time in women working in the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health / วราภรณ์ อ่ำช้าง
วราภรณ์ อ่ำช้าง, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,393ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจศึกษาต่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา 1 = Factors related to the intention of grade 6 students to continue until twelfth year compulsory education : a case study of primary schools in the Office of the National Primary School Commission Region 1 / ชโลทร แสงส่องฟ้า
ชโลทร แสงส่องฟ้า, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,394ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนางานสาธารณสุขในระดับตำบล : ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี = Factors affecting the readiness of subdistrict administrative organization executive committee on subdistrict public health development : a case study of Kanchanaburi province / บุญเอื้อม บุญรอด
บุญเอื้อม บุญรอด, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,395ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด = Factors related to the job satisfaction of the livestock officers in province livestock offices / ภัทรวรรณ ล่ำดี
ภัทรวรรณ ล่ำดี, 2501-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,396ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรกลุ่มอาการดาวน์ = Factors related to maternal capability in caring for children with down's syndrome / พรจิตร ศิริพานทอง
พรจิตร ศิริพานทอง, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,397ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors related to success in health Spa businesses in Bangkok metropolitan area / มงคล วงษ์วุฒิศักดิ์
มงคล วงษ์วุฒิศักดิ์, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,398ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทักษะต่อรองในความสัมพันธ์ระหว่างเพศของวัยรุ่นหญิง : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = Factors related to negotiating skill for sexual relations by female adolescents : a case study of secondary school students in Haadyai district, Songkhla province / มนมัย แคล้วคลอด
มนมัย แคล้วคลอด, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,399ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏในกรุงเทพมหานคร = Factors related to the exercise behaviors of Rajabhat institutes undergraduate students in Bangkok Metropolis / เฉลิมพล สุทธจรรยา
เฉลิมพล สุทธจรรยา, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,400ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting saving behaviors of the people in Bangkok / บุษบง ศรีสันต์
บุษบง ศรีสันต์, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,401ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของลูกเรือประมงในการใช้ถุงยางอนามัยกับหญิงบริการเพื่อป้องกันโรคเอดส์ = Factors related to fishermen's behaviors in using condoms with commercial sex workers in the prevention of AIDS / สมชาย โออิน
สมชาย โออิน
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,402ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา = The factors related to burnout level of teachers in secondary schools / ขวัญจิตร ยิ่งยวด
ขวัญจิตร ยิ่งยวด, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,403ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับจริยธรรมของนักสังคมสงเคราะห์สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ = Factors related to the ethics of the social workers in Department of Public Welfare / ปิยะวรรณ สุวรรณ
ปิยะวรรณ สุวรรณ, 2516-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,404ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชุมพร = Factors relating to vision about human resource development of tambol administrative organization executive committee members : a case study of tambol administrative organization in Chumphon province / อารมณ์ ร่มเย็น
อารมณ์ ร่มเย็น, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,405ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนหญิงกรณีทำร้ายร่างกาย :ศึกษาในเขตจังหวัดสมุทรสาคร = Factors relating to female adolescent violence and physical assaults : a case study in Samutsakhon province, Thailand / นิศานาถ เปรมมณี
นิศานาถ เปรมมณี, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,406ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก = The factors related to quality assurance education of Phrapariyerivatitiham school at Phitsanulok province, Thailand / ธวัชชัย ดีเจริญ
ธวัชชัย ดีเจริญ, 1984-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,407ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจในการ ระงับเหตุพิพาทระหว่างบุคคล : ศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจในเขตกองบัญชาการตำรวจภูธร 1 = Factors associating with patrol police officials' decision making in controlling interpersonal disputes, specific study on patrol police officials of the first provincial police bureau / โดย ยิ่งยศ เทพจำนงค์
ยิ่งยศ เทพจำนงค์
Abstract  pdf

1,408ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของผู้ต้องขังคดียาเสพติด (ยาบ้า) ในเรือนจำพิเศษธนบุรีต่อนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยวิธีการบำบัดรักษา = Factors related to the opinions of the inmates in Thonburi remand prison on drug (amphetamine) addiction treatment and rehabilitation policy / พันตำรวจตรี ฉัตรมนตรี อรุณใหม่
ฉัตรมนตรี อรุณใหม่, พ.ต.ต., 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,409ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในวิชาชีพของผู้ฝึกสอนในศูนย์สุขภาพเขตกรุงเทพมหานคร = Factors related to success in the profession of trainer in health centers in Bangkok metropolitan / มณฑิรา กรรณสดับ
มณฑิรา กรรณสดับ, 2527-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,410ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงานของพัฒนากรสำนักงานพัฒนาชุมขนในเขตภาคเหนือ = Factors relating to the performance of community development workers, community development department in North Thailand / ปราณี ทองแท่ง
ปราณี ทองแท่ง, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,411ปัจจัยที่มีผลในการปฏิบัติของพยาบาลต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ตามสิทธิของผู้ป่วยกรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Factors affecting the practice of nurses towards AIDS patients considering the patients' rights : a case study of one general hospital in Northeastern Thailand / นิภาพร กมลปรีดี
นิภาพร กมลปรีดี, 2515-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,412ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในสถานีตำรวจภูธร สังกัดตำรวจภาค 7 = Factors affecting problems in task operation of investigators in the Police stations of 7th Police Region / พัฒนินท์ นพจินดา
พัฒนินท์ นพจินดา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,413ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศคุณภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดน้ำตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร = Factors affecting the quality of Thai ecotourists : a case study at Talingchan floating market, Talingchan district in Bangkok / กานติมา วัฒนวาณิชย์
กานติมา วัฒนวาณิชย์, 2522-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,414ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นชายต่อคู่รัก :ศึกษาเฉพาะศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตจอมทอง = Factors affecting use of violence by male youth against partner : a case study of nonformal schooling centers in the districts of Bangkhuntian, Rajburana and Chomthong, Thailand / เฟื่องนภา คงเป็นสุข
เฟื่องนภา คงเป็นสุข, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,415ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและเยาวชนหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน = Factors affecting the crimes against properties of the female juveniles in the juvenile observation and protection centers / พันตำรวจตรีพัฒนา เผือกอ่ำ
พัฒนา เผือกอ่ำ, พ.ต.ต., 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,416ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดฐานขับรถโดยประมาท = Factors affecting committing careless road accidents / ธีระกุล แก้วสุวรรณ์
ธีระกุล แก้วสุวรรณ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,417ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดคดียาเสพติดของนักเรียนในค่ายทหารวิวัฒนพลเมือง = Factors affecting drug offenses of rehabilitated offenders in the Royal Thai Navy boot camp / สุนิษา บุญมั่งมี
สุนิษา บุญมั่งมี, 2527-

1,418ปัจจัยที่มีผลต่อการจำแนกภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดนครปฐม = Factors affecting iron deficiency anemia in pregnant women in Nakornpathom province / พรทิพา ทองไกรแสน
พรทิพา ทองไกรแสน, 2503-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,419ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจรของผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม = Factors affecting the participation of traders in solving traffic problems : a case study in Nakhonpathom municipal area / พันตำรวจตรียงยุทธ เรืองเดช
ยงยุทธ เรืองเดช, พ.ต.ต., 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,420ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปัญหาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Factors affecting people's participation in reducing problems regarding environmental sanitation : a case study of Chiangkham district, Phayao province / อนุพงษ์ เพียรไพรงาม
อนุพงษ์ เพียรไพรงาม, 2512-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,421ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ = Factors affecting economic crime division police investigations / ร้อยตำรวจเอกสุพจน์ ปรุงธัญญะพฤกษ์
สุพจน์ ปรุงธัญญะพฤกษ์, ร.ต.อ., 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,422ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนระดับรองสารวัตรประจำสถานีตำรวจนครบาล = Factors affecting working morale of sub investigation inspectors in Bangkok Metropolitan Police stations / เสนีย์ หงษ์โต
เสนีย์ หงษ์โต
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,423ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการบำบัดน้ำเสียของประชาชนใน กรุงเทพมหานคร = Factors influencing the willingness of householders to pay sewage treatment fees in Bangkok Metropolis / โดย กนกวรรณ ภิบาลสุข
กนกวรรณ ภิบาลสุข
Abstract  pdf

1,424ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างของการกระทำผิดวินัยของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี = Factors affecting the variation of discipline violation of non-commissioned police officers : a case study of non-commissioned police officers in Thonburi Division Metropolitan Police / ประสาร อิ่มสมบัติ
ประสาร อิ่มสมบัติ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,425ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ = Factors affecting job satisfaction of police officers in Economics Crime Investigation Division Headquarters / ร้อยตำรวจเอกจตุพล บงกชมาศ
จตุพล บงกชมาศ, ร.ต.อ., 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,426ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการอยู่อาศัยในเคหะสงเคราะห์แบบแฟลต : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้อยู่อาศัยที่เคยและไม่เคยอยู่ในชุมชนแออัดมาก่อน = Factors affecting public flat residents' satisfaction : a comparative study of former slum dwellers and general dwellers / กานดา ธรรมปรีชา
กานดา ธรรมปรีชา
Abstract  pdf

1,427ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อรถโรงเรียนที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร = Factors influencing the satisfaction of parents regarding school bus provided by Bangkok metropolis / มานะ อินพิทักษ์
มานะ อินพิทักษ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,428ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงในครอบครัวของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา = The study of factors contributing towards domestic violence : a case study in the Juvenile Observation and Protection Center of Nakhonratchasima province / วรางคณา ธรรมะ
วรางคณา ธรรมะ, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,429ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตัวแทนประกันชีวิต = The factors affected to the success of representatives who passed the life assurance representative traning course / สุรีย์รัตน์ ผดุงสิทธิโชค
สุรีย์รัตน์ ผดุงสิทธิโชค, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,430ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร = Factors affecting quality of the primary schools in Bangkok metropolis / ดรุณี เทพา
ดรุณี เทพา, 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,431ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) : ศึกษาจากผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง = Factor which effect narcotic type 1 (Amphetamine) taking behavior : a study on prisoners in central correctional institution for drug addicts / ร้อยตำรวจเอกสังคม ตัดโส
สังคม ตัดโส, ร.ต.อ., 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,432ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเพชรบุรี = Factors affecting dengue haemorrhagic fever prevention behavior of students in primary schools in Phetchaburi province / ชลัช กลิ่นอุบล
ชลัช กลิ่นอุบล, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,433ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในเขตตำรวจภูธรภาค 1 = Fators affecting achievement in task of the investigators in ist region police bereau / ธนาพัฒน์ นินบดี
ธนาพัฒน์ นินบดี, 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,434ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาเสพติดร้ายแรงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใช้ยาเสพติดพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเขตการศึกษา 5 = The influential factors of strong narcotic use of high school studens who have used basic narcotics in schools under the Ministry of Education, education region 5 / ธนายุส ธนธิติ
ธนายุส ธนธิติ, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,435ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครต่อการเลือกใช้พลังงานเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ = Factors affecting decision making of private car drivers towards the selection of fuel in Bangkok metropolitan area / เพ็ญพิสุทธิ์ หอมสุวรรณ
เพ็ญพิสุทธิ์ หอมสุวรรณ, 2526-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,436ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานตำรวจเกี่ยวกับการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ พุทธศักราช 2535 : ศึกษาเฉพาะกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว = Factors affecting law enforcement consideration of tourist police on Travel Agency Business and Guide Act (1992) Violation / สรพล พยุงวีระน้อย
สรพล พยุงวีระน้อย
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,437ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนเกี่ยวกับการกระทำผิดตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหยพุทธศักราช 2533 : ศึกษาเฉพาะในเขตกองบัญชาการตำรวจนครบาล = Factors affecting law enforcement consideration of Metropolitan Police on Inhalant Act (1990) violation / สมบัติ มิลินทจินดา
สมบัติ มิลินทจินดา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,438ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามนโยบายปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติของเจ้าหน้าที่ตำรวจป่าไม้ = Factors influencing policy implementation of the suppression of forestry and natural resource offenses of forestry police authorities / ชิดชนก พรหมสวัสดิ์
ชิดชนก พรหมสวัสดิ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,439ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองของนักกรีฑาทีมชาติไทย = Factors influencing on self development behavior of Thai national athletics team / เสาวลี แก้วช่วย
เสาวลี แก้วช่วย, 2524-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,440ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของผู้ปกครองในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร = Factors affecting parents's participation in educational management in Bangkok Metropolitan administration schools / กวิน เสือสกุล
กวิน เสือสกุล, 2507-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,441ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษากรณี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Factors on the willingness to pay sewage treatment service of industrial entrreneurs : case study in Amphur Kratumban, Samudsakorn Province / ดุจแข วงษ์สุวรรณ
ดุจแข วงษ์สุวรรณ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,442ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศ่าสตร์และสื่อสารมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors influencing the awareness of urban pollution problems among students in faculties of communication arts, journalism and mass communication in Bangkok / ธวัชชัย ตวงวิไล
ธวัชชัย ตวงวิไล, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,443ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของประชาชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ :ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านโคกเกตุ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม = Factors affecting the want of local residents in ecotourism development : a case study of Kok Gate village, tambon Plai Pong Phang, amphoe Amphawa, Samutsongkhram province / ศหลิน เดียวสุรินทร์
ศหลิน เดียวสุรินทร์, 2519-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,444ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจทำแท้งของหญิงตั้งครรภ์ที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อเอดส์ครั้งแรกใน 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน = Factors affecting firstly known HIV infected pregnant women's intention to have an abortion in 6 provinces in upper Northern part of Thailand / สาวิตรี เทียนชัย
สาวิตรี เทียนชัย
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,445ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ของนักเรียนช้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการรักษาสภาพแวดล้อมจากการใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ = The factors influencing high school students' knowledge of the environmental issues posed by nuclear power plants / วิภารัตน์ กิติสุภรณ์พันธ์
วิภารัตน์ กิติสุภรณ์พันธ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,446ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฎิบัติ : ศึกษากรณีผู้นำนโยบายไปปฎิบัติในจังหวัดปัตตานี = Factors affecting the implementation of the peace building process in the four southernmost provinces of Thailand policy : a case study of Pattani province / อิทธิชัย สีดำ
อิทธิชัย สีดำ, 2528-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,447ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนของแม่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors influencing Bangkok housewives' energy saving behavior / จุลลดา ใช้ฮวดเจริญ
จุลลดา ใช้ฮวดเจริญ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,448ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ = Factors that affect self-development of academic staff : a case study of Thaksin University / วิศรุตา ทองแกมแก้ว
วิศรุตา ทองแกมแก้ว, 2527-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,449ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 1 = Factors affecting educational expectation of the mathayomsuksa 3 students in education region 1 / พ.ต.อ. ทวีชัย วิริยะโกศล
ทวีชัย วิริยะโกศล, พ.ต.อ., 2497-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,450ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพด้านผลผลิตของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา = A study of factors affecting the output quality of primary schools in extension of educationnal opportunities program / ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,451ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อไปรับราชการของนักเรียนนายร้อยตำรวจ = Factors related to selection of working area police cadets after graduation / พ.ต.ท. ไชยา สงวนจีน
ไชยา สงวนจีน, พ.ต.ท., 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,452ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลสำเร็จใหม่ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร = Stress-associated factors among recently graduated nurses at University Hospitals in Bangkok / พัชรี พุ่มพวง
พัชรี พุ่มพวง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,453ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเอดส์ของหญิงตั้งครรภ์จังหวัดกาญจนบุรี = Factors releated to health believes in HIV/AIDS of pregnant women in Kanchanaburi / วาศินิ จงพิพัฒน์วณิชย์
วาศินี จงพิพัฒน์วณิชย์, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,454ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทัศนคติต่อการย้ายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพในประเทศมาเลเซีย ของนักเรียนในจังหวัดสตูล = Factors related to attitudes toward migration for employment in Malaysia of Students in Satun Province / ปวีณา วิชญวรนันท์
ปวีณา วิชญวรนันท์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,455ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบำบัดรักษาของผู้เสพยาบ้า = Factor related to amphetamine dependence treatment behavior / นฤกร ธรรมเกษม
นฤกร ธรรมเกษม, 2508-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,456ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะการมีงานทำของพนักงานธนาคารพาณิชย์ภายหลังถูกออกจากงาน : กรณีศึกษาพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ = Factors related to the employment of commercial bank officers after lay-off : a case study from Bangkok Bank of Commerce Public Company Limited / วัฑฒิกา เลิศฤทธิ์กุล
วัฑฒิกา เลิศฤทธิกุล, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,457ปัจจัยองค์ประกอบที่มีผลต่อการกระทำความผิดต่อชีวิตและร่างกายของผู้ต้องขังหญิง = Factors of female prisoners who have committed crimes against the body / กัตติกา กำลังเกื้อ
กัตติกา กำลังเกื้อ, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,458ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยกรณีเรียกประกันทัณฑ์บนของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำรวจ ภาค 7 = Problems and obstacles of investigators of the 7th police region in the enforcement of measures of safety using bond with security / ชัยยุทธ ถมยา
ชัยยุทธ ถมยา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,459ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตำรวจบ้านในเขตกองบัญชาการตำรวจนครบาล = Problems and obstacles in practice of volunteer home guards in Metropolitan Police Area / อุดม เปาวสันต์
อุดม เปาวสันต์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,460ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี = Problems and obstacles of the police investigation of violent-crimes conducted by police investigator in the Kanchanaburi / ชวน ชิตประเสริฐ
ชวน ชิตประเสริฐ, 2502-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,461ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดอุบลราชธานี = Problems and obstacles in car theft suppression of the police officers in Ubonrajthani province / ร้อยตำรวจเอกจักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์
จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์, 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,462ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจในกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด = Problems and obstacles in narcotics suppression : a study of the officers in Narcotics Suppression Bureau / นีรนาท ฉินประสิทธิชัย
นีรนาท ฉินประสิทธิชัย
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,463ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี = Problems and obstacles in narcatic prevention and suppression of Rajburi Provincial Police / วรเชษฐ์ รุ่งหลำ
วรเชษฐ์ รุ่งหลำ
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,464ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร = Problems and obstacles in operation of the metropolitan community relation police / ประลอง ศิริภูล
ประลอง ศิริกูล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,465ปัญหาและอุปสรรคของข้าราชการตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 ในการนำนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ = Problems and limitations of suppression police under supervision of metropolitan police division 7 in applying counter narcotic policy / ร้อยตำรวจเอกญาณกร ตรีเทพา
ญาณกร ตรีเทพา, ร้อยตำรวจเอก. 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,466ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการปราบปรามผู้กระทำผิดฐานผลิตและจำหน่าย แอมเฟตามีน (ยาบ้า) : ศึกษาเฉพาะการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษตำรวจภาค 7 = Problems and obstacles in suppression of amphetamine producers and purchasers : a specific study of perceptions of the officers of the 7th region Narcotics Prevention and Suppression Center / ชูยศ ทองอยู่
ชูยศ ทองอยู่
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,467ปัญหาในการปราบปรามการกระทำผิดการละเมิดลิขสิทธิ์ศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร = Problems in suppression of copyright law violation : a specific study of the police officers in metropolitan / ร้อยตำรวจเอก ชาญณรงค์ ขนาดนิด
ชาญณรงค์ ขนาดนิด, ร.ต.อ., 2510-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,468ปัญหาการเลี้ยงช้างบ้านและการจัดการปัญหาของคนเลี้ยงช้างชาวกวยจังหวัดสุรินทร์ = Problems and management of elephant raising among Kui Mahout in Surin province / สิริมา เจริญภัทรเภสัช
สิริมา เจริญภัทรเภสัช, 2511-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,469ปัญหาการปรับตัวของพนักงานกะในโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Adjustment problems of shift workers in computer component factories in Ayudhaya / ธนาวัฒน์ โชควิทยา
ธนาวัฒน์ โชควิทยา, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,470ปัญหาหนี้สินและวิธีการแก้ไขของเกษตรกรในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา = Farmers' debt provlem and solving methods in Pakchong district, Nakornratchasima province / วีณารัตน์ ศรีกกุลเรืองโรจน์
วีณารัตน์ ศรีกุลเรืองโรจน์, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,471ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนคดีประทุษร้ายทางเพศของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจในเขตตำรวจภูธรภาค 7 = Problems and obstacles in detection in sexual assault cases of detectives in 7th Provincial Polices Regions / พ.ต.ต. ชัชชม คล้ายคลึง
ชัชชม คล้ายคลึง, พ.ต.ต., 2509-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,472ผลกระทบของโรคเอดส์ต่อบทบาทของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง จังหวัดพะเยา = The impact of AIDS on roles of the elderly in a Phayao rural village : a study of families with members who have died of AIDS / ฐานิตร ใจการ
ฐานิตร ใจการ, 2513-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,473ผลกระทบของการเสนอข่าวสารด้านอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = The contribution of crime news presentation in Thai daily-newspapers to deviant behavior of technical students in Bangkok metropilis / สุวัฒน์ ปัญจสกุลวงศ์
สุวัฒน์ ปัญจสกุลวงศ์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,474ผลกระทบจากการกลับคำให้การของผู้เสียหายในระหว่างสอบสวนคดีอาญา = The impact of a victim reversing his/her testimony during the investigation of a common law case / สุธรรม ชาวศรีทอง
สุธรรม ชาวศรีทอง, 2514-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,475ผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามการรับรู้ของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี = Human resources management performance from the perception of the personel of Nonthaburi provincial public health office / ธีรพงศ์ บูรณวรศิลป์
ธีรพงศ์ บูรณวรศิลป์, 2521-

1,476ผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จังหวัดระยอง ปี 2543 = A study of village health volunteer implementation in rayong province in 2000 / นัทธมน เฉียบแหลม
นัทธมน เฉียบแหลม, 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,477ผลของการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีต่อน้ำหนักและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม = Effect of exercise programs on weight and health related fitness of Prathom Luksa 5-6 level over nutritional status students in Banbanglen School, Banglen district, Nakhonpathom province / ยุทธภูมิ อมิตรพ่าย
ยุทธภูมิ อมิตรพ่าย, 2525-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,478ผลของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่มีต่อการควบคุมอารมณ์ = The effect of practising the Vipassana meditation on emotional control / พระมหาไสว คายสูงเนิน
พระมหาไสว คายสูงเนิน, 2499-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,479ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น = Academic achievement of the lower secondary students : an analysis of linear structural relation models / สุขุม มูลเมือง
สุขุม มูลเมือง
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,480ผู้มีส่วนผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพน้ำแม่ปิง : การศึกษาแบบองค์รวมเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน = Stakeholders and water quality problems of mae-ping river : a holistic approach to sustainable management / พุทธศร วัฒนาอุดมวงษ์
พุทธศร วัฒนาอุดมวงษ์, 2498-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,481พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการพัฒนาคนตาบอดในสังคมไทยปัจจุบัน = Buddhism and human development : a case study of the development of the blind in contemporary Thai society / พิทยา ศรีโกตะเพ็ชร
พิทยา ศรีโกตะเพ็ชร, 2517-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,482พระพุทธศาสนากับปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านราชวิถีและบ้านครูน้อย = Buddhism and violence against children : a case study of Ban Ratchavithee and Ban Krunoi / กัลยาณี ผลประกอบศิลป์
กัลยาณี ผลประกอบศิลป์, 2518-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,483พระวินัยของพระสงฆ์ : ศึกษาปฏิปทาของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสและสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) = The Buddist monks' disciplines : case studies of the venerable Somdej Phramahasamanachao Krompraya Vajirayanavarorasa and Somdej Phravanarata Heang Khamajari / พระมหาชาติบวร พงษ์สระพัง
พระมหาชานนท์ อ่อนโพชา, 2506-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,484พฤติกรรมและความต้องการการออกกำลังกายของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐ) = Behavior and need for exercise of science and mathematic gifted students in Mahidol Wittayanusorn School (public organization), Thailand / ภาณุพงศ์ ไม้สนธิ์
ภาณุพงศ์ ไม้สนธิ์, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,485พฤติกรรมในการป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์ของเหยื่อในเขตกรุงเทพมหานคร = The behavior in crime prevention of the auto theft victims in Bangkok / พันตำรวจโท วีรพล กุลบุตร
วีรพล กุลบุตร, พ.ต.ท, 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,486พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะรักษาอาการมดลูกอักเสบของผู้หญิงชนบทอีสาน : ความหมายและปัจจัยกำหนด = Antibiotic use among Northeast woman who perceived Arkan Mot-Luuk Akseep : its meanings and determinants / กรแก้ว จันทภาษา
กรแก้ว จันทภาษา
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,487พฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนครปฐม = The infectious waste management behavior of Nakhonpathom Hospital staff / คณิศร เทียนทอง
คณิศร เทียนทอง, 2520-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,488พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของแม่บ้าน : กรณีศึกษาแม่บ้านเขตเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ = Housewises' behavior on solid waste management : a case study in Bangpoo municipality Samutprakarn province,Thailand / พัชรี ไกรแก้ว
พัชรี ไกรแก้ว, 2523-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,489พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี = The behavior of household solid wasted management of residents in Pattani municipality / ธนพร พนาคุปต์
ธนพร พนาคุปต์
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,490พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่ชั้นกลาง กรุงเทพมหานคร = Solid waste management behavior of population in the middle zone of bangkok metropolis / วิภาเพ็ญ เจียสกุล
วิภาเพ็ญ เจียสกุล
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,491พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการธรุกิจการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฏร์ธานี = Tourism entrepreneurs' behavior in waste management : case study Ratchaprapa dam Suratthani province, Thailand / ธานินทร์ ชูศรี
ธานินทร์ ชูศรี, 2521-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,492พฤติกรรมการจัดหาน้ำสะอาดของผู้นำสตรีในชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี = The behaviour of rural women leaders in their search to ensure a clean supply of water : a case study of Suphunburi province / สมพงค์ บำรุงรส
สมพงค์ บำรุงรส
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,493พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี = Self-care behavior of population at risk in the industrial area Phetchaburi province / เลอศักดิ์ เทิดวัฒน์
เลอศักดิ์ เทิดวัฒน์, 2504-
Abstract  |  Full Text (Mahidol member only)  pdf

1,494พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของอาสาสมัครสาธารณ