Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง จริยธรรมการทำวิจัยกับมนุษย์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง จริยธรรมการทำวิจัยกับมนุษย์

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง จริยธรรมการทำวิจัยกับมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถตระหนักถึงหลักการความสำคัญในการวิจิยทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับมนุษย์ และขั้นตอนในการยื่นฯ เพื่อใช้สำหรับการเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ผ่าน Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ หลักการสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์และแนวทางการปฏิบัติ และ คุณดวงวิไล ไทยแท้ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เป็นวิทยากรในหัวข้อ ขั้นตอนในการยื่นขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในการทำงานวิจัยกับมนุษย์

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : กุลฤดี   โชติรัตน์

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann