ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote 20 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล อบรมเรื่องการใช้โปรแกรม EndNote20 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Webex Meetings…อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดซื้อหนังสือฉบับพิมพ์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบรายเล่ม”

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด…อ่านต่อ

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนสนับสนุนเพื่อจัดซื้อทรัพยากรการเรียนรู้

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คุณอังคณา อินทรพาณิชย์ หัวหน้าห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนสนับสนุนเพื่อจัดซื้อทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อรองรับการศึกษายุค new normal…อ่านต่อ

การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote 20 สำหรับบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote 20…อ่านต่อ

บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานการศึกษาการจัดการ การบริการ และการสงวนรักษา จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ คุณวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์…อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งระบบ RFID เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานซื้อระบบ RFID…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับมอบหนังสือยอดเชฟเทพนักปรุง

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหนังสือยอดเชฟเทพนักปรุง เล่ม 7 – 11 จาก อาจารย์ ดร.วนิดา คราวเหมาะ…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนางสุภัทร์ษา เที่ยงอารมย์ หัวหน้างานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้…อ่านต่อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง จริยธรรมการทำวิจัยกับมนุษย์

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ เข้าศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานแนวทางจัดทำ Gamification Museum

วันอังคารที่ 15 วันพฤหัสบดีที่ 17 และวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานแนวทางจัดทำ Gamification Museum…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมออกบูธในงานเพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) ครั้งที่ 9

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “เพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) ครั้งที่ 9” จัดโดยสำนักวิชาการและสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าศึกษาดูงาน Chula UltimateX Library และห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน Chula UltimateX Library…อ่านต่อ

พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 6.30-8.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ พร้อมด้วยบุคลากร…อ่านต่อ

การประชุมพิจารณาระบบ Authentication ในการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมพิจารณาระบบ Authentication ในการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมหิดล…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ จัดกิจกรรม Mahidol Museum & Tour ภายในงาน Mahidol OpenHouse

วันเสาร์ที่ 7, 14, 28 และ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล…อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ OBS Studio สำหรับผลิตรายวิชาสอนออนไลน์

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณเข้าประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คุณพรจิตต์ หมีงาม…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมงานเสวนาเรื่องลงทุนถูกทิศ พิชิตกำไร สไตล์ New Gen และรับมอบหนังสือที่ระลึก

พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-15.40 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบหนังสือที่ระลึก…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมงาน มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563…อ่านต่อ

โครงการสำรวจเอกสารเพื่อทำลายของสำนักงานผู้อำนวยการ

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-16.30 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญปิดทองคำเปลวองค์ตราสัญลักกษณ์ “ลานมหิดล”

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00-9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล…อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS)”

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30-12.00 น. คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 -12.00 น. คุณปรเมศวร์ รังษีสุริยันต์ นักวิเทศสัมพันธ์ คุณวนาพล แช่มสุขี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณพิมพิไร สุพัตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับกองห้องสมุด กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล…อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างรายงานสถิติ (Create List) ในระบบ Sierra

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างรายงานสถิติ (Create List) ในระบบ Sierra…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับคุณโสภาพรรณ สุริยะมณี และคุณตรีเพ็ชร์ อ่ำเมือง

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้บริการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุแด่ คุณโสภาพรรณ สุริยะมณี…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับมอบตู้ Smart Locker

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคกับมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)…อ่านต่อ

1 2 3 16
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann