Menu

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับรางวัลที่ 1 ในการร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากร

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนคณะทำงานเสริมสร้างความสุขคนทำงานและเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืนของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล LED TV 32″ จากกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. บุคคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 31 คน เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการคลังข้อมูลดิจิทัลออนไลน์…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ เข้าศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหสัดสงขลา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำนวยการหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมฟังปาฐกถาเรื่อง “บทบาทพิพิธภัณฑ์ ในฐานะแหล่งการเรียนรู้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา”

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรจากฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมการประชุมเสวนา “การจัดทำและนำเสนอคลังข้อมูลดิจิทัลออนไลน์”

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมงาน มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 (Mahidol Quality Fair 2019) …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ พร้อมด้วยบุคคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม…อ่านต่อ

การบรรยายพิเศษ เทคนิคการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ Senayan Library Management System (SLiMS)

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562  ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เทคนิคการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ Senayan Library Management System (SLiMS) …อ่านต่อ

การอบรมโปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษาโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต…อ่านต่อ

อบรมเรื่อง “การนำเข้าผลงานไว้ในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)”

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมเรื่อง “การนำเข้าผลงานไว้ในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)”…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร หัวหน้างานบริหารจดหมายเหตุ นางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง นักจดหมายเหตุ …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 คน ชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก …อ่านต่อ

การอบรมโปรแกรม EndNote สำหรับนักศึกษาโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโปรแกรม EndNote สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต…อ่านต่อ

โครงการอบรมยุวมัคคุเทศน์ MU Guide รุ่นที่ 9

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ MU guide รุ่นที่ 9…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร …อ่านต่อ

การบรรยายเชิงวิชาการหลักสูตร Basic knowledge about Research Data Management

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการบรรยายวิชาการในหลักสูตร Basic knowledge about Research Data Management ภายใต้โครงการ Mahidol Library Professional Development 2020 …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ และสถาบันเด็กฯ ร่วมประชุมหาแนวทางจัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุด

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เยี่ยมชมและร่วมประชุมหารือกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม Mahidol Library Open House ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม Mahidol Library Open House ประจำปี 2562 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562 …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 และได้มีการนำเสนอ presentation …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล SciVal

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล SciVal…อ่านต่อ

นักเรียนโรงเรียนราชินี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ หอสมุดและคลังความรู้ฯ

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนราชินี จำนวน 3 ท่าน เข้าช่วยงานจิตอาสา จัดห้องสมุดและเรียนรู้ระบบการจัดเรียงหนังสือภายในห้องสมุด ณ หอสมุดกลาง อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 22, 24, 25 และ 28 ตุลาคม 2562 …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมงาน “Mahidol University International Night 2019”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ นักศึกษา MU Guide พร้อมด้วยนักวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดำเนิน…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เปิดให้บริการถึงเที่ยงคืนในช่วงสอบกลางภาค

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขยายเวลาช่วงสอบกลางภาคจนถึงเที่ยงคืน…อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น โดยฐานข้อมูล Patent Lens และสิทธิบัตรไทย

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น โดยฐานข้อมูล Patent Lens และฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก…อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 59 รูป ภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล …อ่านต่อ

Mahidol Library The Roadshow 2019

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม “Mahidol Library The Roadshow 2019” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 9 ตุลาคม 2562 ให้กับคณะและสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ และสถาบันวิจัยภาษาฯ ร่วมประชุมหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ Cultural Library and Learning District @Mahidol Salaya

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคุณกาญจน์ศิริ พูนทอง หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เข้าประชุมร่วมกับ รศ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์…อ่านต่อ

1 2 3 12
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann