Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

การประชุมพิจารณาระบบ Authentication ในการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมพิจารณาระบบ Authentication ในการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมพิจารณาระบบ Authentication ในการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน คุณธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ สุริยผล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meeting

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann