หอสมุดและคลังความรู้ฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคกับมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคกับมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) กับมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจะมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสมาชิก ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาชิกข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)จำนวน 20 แห่ง ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. มหาวิทยาลัยพะเยา
5. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. มหาวิทยาลัยนครพนม
10. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11. มหาวิทยาลัยศิลปากร
12. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
14. มหาวิทยาลัยบูรพา
15. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
16. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
17. มหาวิทยาลัยทักษิณ
18. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
19. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
20. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง ได้แก่
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยมหิดล
6. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann