Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 8.30-10.40 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณคณะบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่ได้พัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลโดยใช้โปรแกรม Open Source : Senayan และจัดหมวดหมู่หนังสือเข้าฐานข้อมูลระบบห้องสมุด จำนวน 4,036 เล่ม แบ่งเป็นหนังสือทั่วไป 2,233 เล่ม หนังสือมุมเด็ก 1,072 เล่ม หนังสือนวนิยาย 659 เล่ม หนังสืออ้างอิง 72 เล่ม และหอสมุดและคลังความรู้ฯ มอบหนังสือให้จำนวน 257 เล่ม พร้อมทั้งจัดขึ้นชั้นหนังสือของห้องสมุดโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล : ห้องสมุดโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ (Digital Library Development Project : Boonyasrisawad School) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการพันธกิจเพื่อสังคมของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ณ ห้องสมุดโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล : ห้องสมุดโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ (Digital Library Development Project : Boonyasrisawad School) เป็นโครงการที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมด้านสื่อและเทคโนโลยี และเสริมสร้างเครือข่ายและกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมระหว่างหอสมุดและคลังความรู้ฯ และชุมชุนโดยรอบมหาวิทยาลัย

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann