หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

วันที่ 8-9 มกราคม 2563 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National Conference) ภายใต้กรอบแนวคิด PULINET 2020 : “Library Transformation in a Disrupted World” ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งในปีนี้หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ส่งผลงานการนำเสนอด้วยวาจา จำนวน 4 บทความ ดังนี้

ผลงานเรื่อง ถอดบทเรียนผลการตรวจประเมิน EdPEx ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (2559-2562) จัดทำโดย คุณพรจิตต์ หมีงาม และคุณอุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน ในกลุ่ม การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)

ผลงานเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์จากการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ EZProxy ของผู้ใช้บริการหอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล จัดทำโดย ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที ในกลุ่ม การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)

ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ด้วยเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง จัดทำโดย คุณกฤษฎา แก้วผุดผ่อง คุณโสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี และคุณปิยวัฒน์ ชวนวารี ในกลุ่ม การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)

ผลงานเรื่อง พฤติกรรมการใช้เว็บ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย คุณอุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน และ ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที ซึ่งได้รับรางวัลระดับดี การนำเสนผลงานวิชาการ ประเภทบรรยาย กลุ่ม การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design)

ร่วมส่งผลงานการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ จำนวน 1 บทความ ดังนี้

ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย คุณปิยวัฒน์ ชวนวารี และคุณโสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี ในกลุ่ม การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)

 

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : สิขริน สุวรรณนที กฤษฎา แก้วผุดผ่อง อุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน โสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี
มนตรี เล้าหะชัย และการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann